TOIMINTA- SUUNNITELMA Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016. Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry"

Transkriptio

1 TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016 Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry Työvaliokunnan kokous Käsitelty piirihallituksen kokouksessa Piirin syyskokouksen hyväksymä

2 2 1. TOIMINTA-AJATUS Uudenmaan Reserviupseeripiiri (URUP) on alueensa RUL:n jäsenyhdistysten aatteellinen ja toiminnallinen yhteistyöelin, joka edistää suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Reserviupseeripiiri tukee jäsenyhdistystensä maanpuolustus- ja johtamisvalmiuksia kehittävää sekä maapuolustustahtoa ylläpitävää toimintaa. Reserviupseeripiiri edistää Isänmaan ja kansalaisten turvallisuutta. Reserviupseeripiiri toimii yhteistyössä alueellaan toimivien muiden maanpuolustusjärjestöjen, viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. 2. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2016 Vuosi 2016 on piirin kuudeskymmenesneljäs (64.) toimintavuosi. Toiminnan painopisteet ovat: Piirin pitkäjänteisten toimintatavoitteiden määrittely (piirin strategian uusiminen. Liittymäkohta: RUL:n strategian laatiminen pidettävään liittokokoukseen) Maanpuolustustahtoa lujittava toiminta (Uudenmaan maanpuolustuspäivä) Nuorten toiminnan tukeminen (toimien ideointi asetettavassa työryhmässä) Varautumistoiminta (yhteistyö Helsingin reservipiirien kanssa) 3. MAANPUOLUSTUSTAHDON KEHITTÄMINEN JA JÄRJESTÖTOIMINTA Piiri tukee ja edistää jäsenyhdistystensä välistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että koko toiminta-alueella on toimiva, aktiivinen paikallisyhdistysverkko. Piiri suunnittelee toimintaansa pitkällä tähtäimellä ja rakentaa kestävän taloussuunnitelman sen pohjaksi. Käytettävissä olevat resurssit kohdennetaan mahdollisimman tehokkaasti. Piiri ottaa vuonna 2015 uudistetut sääntönsä käyttöön. Piiri järjestää yhteistyössä Uudenmaan Reserviläispiirin ja muiden tahojen kanssa Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivän Käytännön toteutusvastuu on Porvoon RU/RES -yhdistyksillä. Piiri osallistuu voimavarojensa puitteissa Uudellamaalla järjestettäviin paraateihin, vuosipäiviin, ylennystilaisuuksiin, kotiuttamistilaisuuksiin sekä vastaaviin tapahtumiin. Piiri järjestää yhdessä Reserviläispiirin kanssa maanpuolustustoimintaan liittyviä esitelmätilaisuuksia Taistelukoululla Tuusulassa.

3 3 Piiri avustaa tarvittaessa jäsenyhdistyksiä luennoitsijoiden ja esitelmänpitäjien hankinnassa ja julkaisee Oltermannissa alaan liittyviä kirjoituksia. Piiri toimii upseeriarvojen ja eettisten periaatteiden edistämiseksi. Piiri on kiinteässä yhteistyössä jäsenyhdistystensä lisäksi seuraavien maanpuolustustahojen kanssa: Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) Reserviläisurheiluliitto (RESUL) Uudenmaan Reserviläispiiri (URESP) Helsingin Reserviupseeripiiri (HRUP) Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) Uudenmaan Aluetoimisto (UUDALTSTO) 4. KOULUTUS- JA VARAUTUMISTOIMINTA Koulutustoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää piirin henkilöjäsenten sotilasammattitaitoa sekä järjestötoiminnan osaamista. Piiri järjestää jäsenyhdistyksilleen koulutusta jäsenrekisterin (Maanpuolustusrekisteri) ja kotisivujen ylläpitoon. Piirin jäsenyhdistykset tukevat kouluttajaresurssein ja viestinnän keinoin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) vapaaehtoista sotilaallista koulutusta, muuta sotilaallisia valmiuksia kehittävää toimintaa ja varautumiskoulutusta. Piiri kannustaa yhdistysten jäseniä osallistumaan MPK:n koulutuksiin, edistää yhdistyksissä tapahtuvaa koulutusta ja järjestää tarvittaessa omia koulutustapahtumia. Piiri osallistuu Nuorten reserviläisten päivän (NRP) järjestämiseen yhdessä puolustusvoimien, MPK:n ja Helsingin piirien kanssa. Piiri edistää reservin upseerien kouluttautumista vapaaehtoisen maanpuolustuksen eri tehtäviin. Piiri suosittaa, että jokainen kerho valitsee keskuudestaan varautumisvastaavan. Piiri sitoutuu järjestämään valitulle henkilölle vuosittain säännöllistä informaatiota sekä yhteisiä koulutustilaisuuksia/kokouksia/tapaamisia. Pidemmän aikavälin tavoitteena on kouluttajien ja aktiivitoimijoiden värvääminen ja koulutus. Tavoitteena on myös edistää varautumisen pilottiprojektien toteuttamista Uudenmaan alueella mm. kuntasektorin kanssa. 5. AMPUMATOIMINTA JA RESERVILÄISLIIKUNTA Ampumatoiminnan tavoitteina on reserviläisampumatoiminnan tukeminen sekä ampumaharrastusmahdollisuuksien edelleen kehittäminen sekä turvaaminen myös tulevaisuudessa. Piiri jatkaa toimintaa ampumaratojen säilyttämiseksi Uudellamaalla, sekä nykyisten rataresurssien entistä tehokkaammaksi hyödyntämiseksi. Selvitämme mahdollisuudet piiri- ja yhdistysrajat ylittävään yhteistyöhön ampumaratojen hyödyntämisessä. Piiri tehostaa tiedotusta, jotta eri yhdistysten ampumatilai-

4 4 suuksiin saadaan lisää osallistujia tarkoituksena kohottaa reservin johtajien kykyä kouluttaa ja johtaa ammuntoja sekä parantaa heidän ampumataitoaan. Piiri kannustaa jäsenyhdistyksiä järjestämään ammunta- ja koulutustilaisuuksia. Samoin annetaan jäsenille ja jäsenyhdistyksille informaatioita ammunnasta, ammunnan harjoittelumahdollisuuksista, aseista ja lupamenettelyistä. Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kilpailuja varten piirien urheiluparlamentti nimeää yhteyshenkilön, joka ilmoittaa piirin kilpailijat järjestäjille sekä piirin talousvastaavalle (vast.), joka hoitaa osanottomaksut em. ilmoituksen perusteella. Piiri vaikuttaa RESUL:on, jotta ilmoittautumis- ja osallistumismaksumenettelyt saadaan nykyaikaistettua nettipohjaiseksi. Sotilasliikunta tarkoittaa yksittäisen sotilaan ja joukon taistelu- ja kenttäkelpoisuuden ylläpitoon ja kohottamiseen tähtäävää liikuntatoimintaa. Piirin sotilasliikunnan tavoitteena on reserviläisten kenttäkelpoisuuden ylläpito. Piiri vaikuttaa myös muihin maanpuolustustahoihin reserviläisliikunnan kehittämiseksi sotilasliikunnan ja kenttäkelpoisuuden suuntaan, ja tekee tiivistä yhteistyötä Uudenmaan Reserviläispiirin ja Reserviläisurheiluliiton kanssa Piirihallitus nimeää reserviupseeripiirin edustajat piirien yhteiseen urheilutoimikuntaan. Piiri tukee RESUL:n kilpailuihin sekä suuriin sotilasliikuntatapahtumiin osallistumisia. Urheilutoimikunta järjestää vuosittain urheiluparlamentin, jossa sovitaan mm. seuraavan vuoden kilpailukalenterista ja piirikilpailujen järjestäjistä. Kilpailusääntöjä ja järjestelyohjeita päivitetään parlamentin päätöksellä tarvittaessa. Urheilutoimikunta kannustaa kaikkia reserviläisten sähköisen kuntokortin käyttämiseen ja tiedottaa aktiivisesti toimialansa tapahtumista. 6. VIESTINTÄ JA TIEDOTUSTOIMINTA Piirin sähköistä viestintää kehitetään edelleen tavoitteena jäsenistön ja yleisön entistä laajempi ja ajantasaisempi informointi toiminnasta, maanpuolustuksesta ja kokonaisturvallisuudesta. Tätä tarkoitusta varten piiri on ottanut käyttöön mm. uuden maanpuolustusrekisterin sähköposti-yhteystietoineen sekä jatkaa Internet-sivujensa uudistamista RUL:n tarjoamalla alustalla. Tiedotustoimintaa sähköisin jäsenkirjein lisätään (tavoite vähintään 4 kpl). Piiri kannustaa jäsenyhdistyksiään pitämään sähköpostiosoitteistonsa ajan tasalla. Selvitetään mahdollisuudet hyödyntää sosiaalista mediaa erityisesti nuorempien jäsenten viestinnän kanavana. Piirin tiedotusvälineenä on lisäksi toimintakauden aikana 4 kertaa ilmestyvä, yhdessä Uudenmaan Reserviläispiirin kanssa kustannettava piirilehti Oltermanni, joka tarjoaa palstatilaansa yhdistysten käyttöön. Piiri tiedottaa toiminnastaan lehden sivuilla.

5 7. EDUNVALVONTA 5 Piiri pyrkii edistämään ampumaharrastusta ja turvaamaan edellytykset reserviläisten ampumaharrastuksen jatkumiselle. Tätä tarkoitusta varten piiri osallistuu aktiivisesti RESUL:n toimintaan sekä viranomaisten ampuma-aseita koskevan ohjeistuksen uudistustyöhön. Piiri pyrkii vaikuttamaan siten, että meneillään olevan ampuma-aseita ja ampumaratoja koskevan lainsäädännön uudistustyön yhteydessä reserviläisten mahdollisuus aktiiviseen ampumatoimintaan ja ampumataidon ylläpitoon pysyy vähintään entisellä tasolla. Piiri jatkaa vaikuttamista ampumaurheilukeskuksen saamiseksi pääkaupunkiseudulle. Piiri toimii aktiivisesti Ampumaharrastusfoorumin alaisessa Ampumaharrastuksen Uudenmaan alueneuvottelukunnassa, on yhteydessä alueen vaikuttajahenkilöihin, julkaisee asiaa koskevia lehtikirjoituksia, tekee tarvittaessa valtuustoaloitteita sekä osallistuu soveltuvin osin alueen yhdistysten, kuntien ja maakuntaliiton tekemään kaavoitus- ja ampumarataselvitystyöhön. Piiri toteuttaa reserviupseerien asemaan ja arvostukseen liittyvää edunvalvontaa muun muassa käsittelemällä jäsenyhdistysten tekemät ylennysesitykset ja palkitsemiset. Mutkattomat ja hyvät suhteet yhteistyötahoihin ovat edunvalvontatyön perusedellytys. Myönteisesti kehittynyttä yhteistyötä kehitetään ja ylläpidetään. 8. HALLINTO Piirin hallintoa ohjataan piirin voimassa olevilla säännöillä, toimintasuunnitelmalla ja siihen liittyvällä talousarviolla. Piirihallitus kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään neljä kertaa toimintavuoden aikana. Piirihallitus vastaa strategian ajan tasalla pitämisestä ja toteuttamisesta. Yhdistykset ilmoittavat piirihallitusedustajansa piirin sääntöjen mukaisesti. Piirihallitus nimeää työvaliokunnan, jonka vastuulla on valmistella hallituksen kokoukset ja tehdä muita hallituksen sille valtuuttamia tehtäviä. Piirihallitus valtuuttaa työvaliokunnan hoitamaan palkitsemiset ja huomionosoitukset piirihallituksen vahvistaman ohjesäännön mukaan. Piirin juoksevien tehtävien hoito pyritään ratkaisemaan kustannustehokkaasti hyödyntäen piirihallituksessa olevia henkilöresursseja, muita vapaaehtoisen maanpuolustuksen resursseja sekä ostopalveluita.

6 6 9. TALOUS Yleistä Piirin talous perustuu henkilöjäseniltä perittävään jäsenmaksuun, RUL:n avustukseen, sekä muihin avustuksiin ja omatoimiseen varainhankintaan (Oltermannin ilmoitushankinta). Piirin jäsenmaksut ja lehtimaksut pidetään ennallaan vuonna Talousarvion ulkopuolisten tuottojen, esimerkiksi ylimääräisten hankeavustusten, käytöstä päättää piirihallitus. Vuoden 2016 näkymät Piirin taloudellinen tilanne on tiukan kulukurin ansiosta ja toiminnanjohtajan palkkauskulujen pienentymisen myötä kohentunut vuonna Vuoden 2016 alkaessa piirin talous on vakaammalla pohjalla kuin vuosiin. Oltermannin ilmoitusmyyntiä lisäämällä on mahdollista parantaa edelleen piirin taloutta. Piirihallituksen tehtävänä on turvata toiminnassa tarvittavat taloudelliset resurssit kehittämällä piirin omaa varainhankintaa sekä turvata maksuvalmius riittävällä puskurirahastolla. Kaikista ylimääräisistä rahankäyttöä vaativista rönsyistä kieltäydytään edelleen kohteliaasti. (Kokousliite. Vuoden 2016 talousarvio) 10. TAPAHTUMAKALENTERI 2016 Tapahtumakalenteri täydentyy ja tarkentuu toimintavuoden edetessä kaikkien toimintojen osalta. Tiedotusupseeri pitää toimintakalenteria ajan tasalla erillisessä tiedostossa ja julkaisee sen piirin verkkosivuilla Toimintasuunnitelman liite 1 Piirin toimintakalenteri 2016 Suomen Reserviupseeriliiton RUL alustavassa (9/2015) toimintakalenteri 2016:ssa on julkaistu valtakunnalliset tapahtumat ja kokoukset. Toimintasuunnitelman liite 2 RUL:n toimintakalenteri 2016 Toimintasuunnitelman liite 3 RESUL:n kilpailukalenteri 2016 Piirien oma urheilukalenteri liitetään toimintasuunnitelmaan kun se on julkaistu.

7 7 Toimintasuunnitelman LIITE 1 Piirin toimintakalenteri 2016 Päivitetty Pvm Klo Tapahtuma Paikka Vastuuhenkilö S-posti : : : : : : : : : : / 2016* : : : : : :00 9 / : / 2016* : : : : : : :00 Taistelukoulun luento Tuusula UudResP ismo.nojd(at)gmail.com Toimintalomakkeiden täyttö valmis RUL:n ansiomerkkiesitykset piirille: kultaiset ja kultaiset soljella Valtiollisten ansiomerkkien / korotusten esitykset piirille Ylennysesitykset ( ) piirille Kerhot Taistelukoulun luento Tuusula URUP / JäRUK veikko.karhumaki(at)msoynet.com Hallituksen kokous 1 / 2016 yhdessä RES:n kanssa, mahdollisesti nettisivukoulutus tms. Tuusula Piirihallituksen saunaseminaari: Tuusula PIIRIN STRATEGIA (tarvittaessa myös hallituksen kokous) Taistelukoulun luento Tuusula UudResP ismo.nojd(at)gmail.com Piirin kevätkokous Hyvinkää Piirihallitus PV:n ja reserviläisjärjestöjen yhteistapaaminen Uudenmaan aluetoimisto Taistelukoulun luento Tuusula Turvakurssin Kilta veijo.meisalo(at)helsinki.fi ry Taistelukoulun luento + sauna Tuusula UudResP ismo.nojd(at)gmail.com PV:n tukipyynnöt 2017 (piirin toimitettava mennessä PV:lle) Hallituksen kokous 2 / 2016 Ylennysesitykset ( ) Mäntsälä (Vantaa?) RUL 85v tapahtuma, Hamina Tattoo Hamina RUL Nuorten reserviläisten päivä Upiniemi/ Uud.ja Hki piirit Uud.piirit vastuullisena 2016 Santahamina Hallituksen kokous 3 / 2016 Loviisa PV:n ja reserviläisjärjestöjen yhteistapaaminen Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivä Porvoo Uudenmaan aluetoimisto Taistelukoulun luento Tuusula URUP jaripekka.turtiainen(at)gmail.com Taistelukoulun luento Tuusula VETRES Keski- Uusimaa Hallituksen kokous 4 / 2016 Jokela Piirin syyskokous Jokela Piirihallitus veikko.karhumaki(at)msoynet.com Urheiluparlamentti Tuusula? Urheilutoimikunta reino.ruotsalainen(at)kolumbus.fi (piirien yhteinen) Taistelukoulun luento + joulusauna Tuusula URUP jaripekka.turtiainen(at)gmail.com *PV:n ja reserviläisjärjestöjen yhteistapaamisten tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. Lisätiedot:

8 8 Toimintasuunnitelman liite RUL:N ALUSTAVA TOIMINTAKALENTERI VUODELLE Prosenttiammunta alkaa Koko maa Liittohallituksen kokous 1 / 2016 Helsinki Viikko 2 Uutiskirje tammikuu mennessä toimintalomakkeiden täyttö (RUL + RESUL) tammikuu presidiumin talvikokous Kööpenhamina Viikko 4-5 Jäsenmaksuperintä kaikki jäsenet Viikko 4 Kenttäposti I / 2016 Viikko 5 Vuoden 2015 rahanjaon loppujako Viikko 6 Uutiskirje helmikuu Talvikilpailu Kangasniemi Pistooliampumahiihto Kangasniemi helmikuu CIOR:n talvikokous Bryssel Jäsenmaksuperinnän eräpäivä Talvijotos Liperi Ilma-asekilpailu Turku Viikko 10 Uutiskirje maaliskuu Viikko 11 Rahanjako I / Veteraanikeräyksen tempauspäivä Koko maa Maaliskuu Sotilasmaastohiihto Mäntsälä Ampumahiihto Kankaanpää Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä Helsinki Liittohallituksen kokous 2 / 2016 Helsinki Viikko 12 Kenttäposti 2 / 2016 maaliskuu Johtamisen teemaseminaari 2.4. Reserviläispilkki Juva 9.4. RUL:n yhdistyspäivä + mentorpäivä Helsinki Viikko 15 Uutiskirje huhtikuu Liiton neuvottelukunnan kokous Helsinki Liittovaltuuston kokous Helsinki Huhtikuu Häyhä TA-kilpailu Santahamina Ampumasuunnistus Noormarkku Huhti- toukokuu MILCOMP harjoitus Santahamina Neliotttelu Kangasniemi Pistooliampumajuoksu Kangasniemi Viikko 17 Jäsenmaksuperintä maksamattomille jäsenille Viikko 19 Uutiskirje toukokuu Viikko 20 Kenttäposti 3 / 2016 Toukokuu MILCOMP FINLAND 2016 Lahti

9 RESUL:n perinneasekilpailut Mikkeli PM-maastomestaruus ja presidium Aalborg, Tanska 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlapäivä Viikko 23 Uutiskirje kesäkuu Kesäkuu Kesäyön marssi Turku Salpavaellus Miehikkälä 9.7. Palvelusammunnat Hollola 9.7. Reserviläisgolf Ähtäri Heinäkuu Falling Plates Hollola Viikko 25 Rahanjako II / 2016 Viikko 25 Kenttäposti 4 / RESUL:n SRA-ampumamestaruuskilpailut Heinä- elokuu CIOR:n kesäkongressi ja sotilasmoniottelu ja nuorten ups. YROW 5.8. RUL 85 vuotta + Hamina Tattoo Hamina SRA-ampumamestaruuskilpailu Sotinpuro Viikko 32 Uutiskirje elokuu Reservin ampumamestaruuskilpailut Tyrri Vakiokivääri Tyrri Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät Kuopio Maastokilpailu Parainen Viikko 36 Kenttäposti 5 / 2016 Viikko 36 Uutiskirje syyskuu 3.9. Liittohallituksen kokous 3 / 2016 Helsinki Syyskuu Liiton neuvottelukunnan kokous Partiokilpailu Varsinais-Suomi Meritaitokilpailu Upinniemi Pystykorva mestaruuskilpailut Kokkola Syys- lokakuu RESUL:n syysjotos Kainuu Viikko 41 Uutiskirje 41 Lokakuu Johtamiskouluttajakoulutus RESUL:n maastokilpailu Valkeakoski Viikko 42 Rahanjako III / 2016 Viikko 43 Kenttäposti 6 / 2106 Viikko 45 Uutiskirje marraskuu Liittohallituksen kokous 4 / 2016 Lappeenranta Liittokokous Lappeenranta Itsenäisyyspäivä Liittovaltuuston kokous Helsinki Viikko 50 Uutiskirje joulukuu Viikko 50 Rahanjako IV / 2016 Viikko 50 Kenttäposti 6 / 2016 Huom! Liiton viestinnän vuosikello erillisenä liitteenä

10 Toimintasuunnitelman liite 3 10 RESUL ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI 2016 Kilpailujen ja tapahtumien kilpailukutsut ovat luettavissa liiton verkkopalvelusta ja ne julkaistaan Reserviläinen -lehdessä. Kilpailujen ja tapahtumien vastuuhenkilöiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet saa pyynnöstä liiton toimistosta,

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö 1 Toiminnan perusteet... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Toiminnan arvot... 3 1.3 Keskeiset tehtävät... 3 2 Tavoitteet vuodelle 2016...

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY www.pkreservi.fi 1 1. YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY 1 (16) KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Käsitelty ja vahvistettu Keski-Suomen Reserviläispiiri ry:n syyskokouksessa 8.10.2014. 2 (16) Sisältö A. Toiminnan arvot ja toiminta-ajatus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/2009 syyskuu

KIERTOKIRJE 5/2009 syyskuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund n The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki n Puh. (09) 4056 2054 n Fax. (09) 447 579 Sähköposti: toimisto@rul.fi

Lisätiedot

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1(6) Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 58. toimintavuosi on Reserviläisliitto

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY Asiakirja sisältää Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n 10.10.2012 vahvistetun toimintasuunnitelman vuodelle 2013. www.ksrespiirit.fi 2 (15) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Isänmaallisuus Vapaaehtoisuus Osaaminen Kuva Joonas Pehkonen Maanpuolustuskoulutusyhdistys Perustettiin vuonna 1993 valtakunnalliseksi organisaatioksi, joka kouluttaa

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 5 / 2012 Turvallisuus ja puolustus2012. Yhteiskunnan turvallisuuden erikoismessut Lahden Messukeskuksessa 27.-29.9.2012. Sisältö: 01 Jokaista tarvitaan jatkossakin 02 Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY Sisältö A. Toiminnan arvot ja toiminta-ajatus B. Toiminnan painopistealueet vuonna 2018 C. Toiminta vuonna 2018 1. Päätapahtumat ja toiminta vuonna

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON STRATEGIA 2016-2020

RESERVILÄISURHEILULIITON STRATEGIA 2016-2020 RESERVILÄISURHEILULIITON STRATEGIA 2016-2020 Liikkuu ja yhdistää liikkumisen mahdollistaja ja edistäjä RESUL yhdistää eri toimijoita valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Yhteinen tekeminen

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY 1(6) Toimintavuoden valtakunnallinen teema on Reservissä kaiken varalta

ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY 1(6) Toimintavuoden valtakunnallinen teema on Reservissä kaiken varalta ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY 1(6) Yleistä Piiri toimii jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. Tehtävänä on kohottaa

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2014 2016

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2014 2016 Suomen Reserviupseeriliitto ry. KOLMIVUOTISSUUNNITELMA Liittokokous 23.11.2013 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2014 2016 TOIMINNAN ARVOT Suomen Reserviupseeriliiton toiminta perustuu koko jäsenistön yhteisiin

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty piirin syyskokouksessa 8.10.2014 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö A. Toiminnan tavoitteet, toiminta-ajatus

Lisätiedot

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ RESERVILÄISLIITTO ON AVOIN KAIKILLE Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu lähes 40.000 suomalaista. Joukossa on sekä miehiä että naisia.

Lisätiedot

RES 2020 -strategia. Syyskokous 14.11.2015 Pori. www.reservilaisliitto.fi

RES 2020 -strategia. Syyskokous 14.11.2015 Pori. www.reservilaisliitto.fi RES 2020 -strategia Syyskokous 14.11.2015 Pori 2 Strategia 2016 2020 Sisältö Reserviläisliiton strategia 2016-2020.................6 Toiminnan arvot............................6 Toiminta-ajatus............................

Lisätiedot

Döbelninkatu 2 00260 Helsinki 23.11.2013. 1 Reserviläisurheiluliitto vuonna 2014 2

Döbelninkatu 2 00260 Helsinki 23.11.2013. 1 Reserviläisurheiluliitto vuonna 2014 2 Reserviläisurheiluliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Döbelninkatu 2 00260 Helsinki 23.11.2013 Reserviläisurheiluliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 1 Reserviläisurheiluliitto vuonna 2014 2 2 Tärkeimmät toiminnot

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 www.ksrespiirit.fi 1 (6) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 Paikka ja aika: Tikkakosken upseerikerho Punainen Paroni kabinetti 23.1.2013 klo 18.00 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 29.11.2006 Sivu 1/6 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 RUL:n painopisteet RUL on ilmoittanut painopistealueikseen vuonna 2007: Reservin päällystön koulutusjärjestelmän kehittäminen - johtamisen peruskurssit

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Toimintalomake-ohje. Kirjautuminen: Toimintalomake:

Toimintalomake-ohje. Kirjautuminen: Toimintalomake: Toimintalomake Kirjautuminen: Liiton nettisivun www.rul.fi oikeasta alalaidasta. Tunnukset ovat samat, kuin uuteen WordPress nettisivupohjaan. (Uudet tunnukset saa järjestösihteeriltä jarjesto@rul.fi).

Lisätiedot

KERTOMUS UUDENMAAN RESERVILÄISPIIRI RY:N TOIMINNASTA AJALTA 1.1. - 31.12.2009

KERTOMUS UUDENMAAN RESERVILÄISPIIRI RY:N TOIMINNASTA AJALTA 1.1. - 31.12.2009 1(5) KERTOMUS UUDENMAAN RESERVILÄISPIIRI RY:N TOIMINNASTA AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Kertomusvuosi on 13.12.1959 perustetun piirin 50. toimintavuosi. Piiriin kuului toimintavuonna 21 yhdistystä. Piirin ja

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 27.9.2010 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 54. toimintavuosi on Reserviläisliitto Reservin

Lisätiedot

1. Reserviläisurheiluliiton syyskokous Lappeenrannassa

1. Reserviläisurheiluliiton syyskokous Lappeenrannassa RESUL tiedottaa 2/2016 Jakelu: Jäsenliitot, -piirit, -yhdistykset ja toiminnanjohtajat Tiedotteen sisältö 1. Reserviläisurheiluliiton syyskokous 19.11.2016 Lappeenrannassa 2. Liiton strategia 2016 2020

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 1/2009 tammikuu

KIERTOKIRJE 1/2009 tammikuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund n The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki n Puh. (09) 4056 2054 n Fax. (09) 447 579 Sähköposti: toimisto@rul.fi

Lisätiedot

Toimintalomake. Kirjautuminen:

Toimintalomake. Kirjautuminen: Toimintalomake Kirjautuminen: Liiton nettisivun www.rul.fi oikeasta alalaidasta. Tunnukset ovat samat, kuin uuteen WordPress nettisivupohjaan. (Uudet tunnukset saa järjestösihteeriltä jarjesto@rul.fi).

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Toimintasuunnitelma Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma 2018 Vuoden painopistealueet ovat Reserviläisliiton linjausten mukaisesti: 1.

Lisätiedot

Pääesikunta Lausunto 1 (6) Henkilöstöosasto HELSINKI AH22100 20.10.2011 3563/55.99/2011

Pääesikunta Lausunto 1 (6) Henkilöstöosasto HELSINKI AH22100 20.10.2011 3563/55.99/2011 Pääesikunta Lausunto 1 (6) HELSINKI 20.10.2011 3563/55.99/2011 Poliisihallituksen asiakirja numero 2020/2011/3470 PÄÄESIKUNNAN HENKILÖSTÖOSASTON LAUSUNTO ASIASSA: VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUS- JA RESERVILÄISTOIMINNAN

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 3-2015 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI INTERNET: WWW.RUL.FI

Lisätiedot

Toukokuu 5.5. Vertaistyöryhmä, Turku 6.5. Hallituksen kokous, Turku Parikurssi, Ruissalon kylpylä, Turku (haku 28.4.

Toukokuu 5.5. Vertaistyöryhmä, Turku 6.5. Hallituksen kokous, Turku Parikurssi, Ruissalon kylpylä, Turku (haku 28.4. SANY Toimintakalenteri 2017 Tammikuu 21.1. Hallituksen kokous, Helsinki Helmikuu 10.-11.2. Veera-työhmä, Hämeenlinna 11.-12.2. Arviointityöpaja, Hämeenlinna Maaliskuu 4.3. Hallituksen kokous, Helsinki

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE

RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE OHJE 1(10) HELSINKI 1.10.008 RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE Lyhenne Peruste Voimaantulo Voimassaolo RESUL Ampuma-aselaki (1/1998) perusteluineen Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/007)

Lisätiedot

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti MLL:n paikallisyhdistyksen hallinnon vuosikello (Lähde: MLL /Yhdistysnetti) TAMMIKUU Yhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokous Varan, sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenvastaavan ja muiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot

Ampumakorttikurssi 2013 Lakiala - Pirkkala

Ampumakorttikurssi 2013 Lakiala - Pirkkala Ampumakorttikurssi 2013 Lakiala - Pirkkala Kurssipäivät ovat: La-su 13.04. - 14.04.2013 Lauantai 27.4.2013 Lauantai 11.5.2013 1 Ampumakorttikoulutuksen tavoitteet Ampumakorttikurssi on peruskoulutus turvalliseen

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN RESERVILÄISKERHOT

JÄRVENPÄÄN RESERVILÄISKERHOT RESERVILÄISTOIMINTA TARJOAA vapaaehtoista osallistumista aatteellista maanpuolustustoimintaa maanpuolustuskoulutusta johtamisvalmiuksien kehittämistä reserviläisurheilua ja -liikuntaa maanpuolustustiedotusta

Lisätiedot

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y.

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1. YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT VUONNA 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Perinnetoimikunta Perinnetoimikunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty piirin syyskokouksessa 7.10.2015 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisältö A. Toiminnan tavoitteet, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2013

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2013 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2013 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 5.12.2012 Hallitus hyväksyy kalenterin kokouksessaan.

Lisätiedot

Döbelninkatu Helsinki Reserviläisurheiluliitto vuonna

Döbelninkatu Helsinki Reserviläisurheiluliitto vuonna Reserviläisurheiluliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Döbelninkatu 2 00260 Helsinki 02.10.2015 Reserviläisurheiluliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 1 Reserviläisurheiluliitto vuonna 2016 2 2 Vuoden 2016 toiminnan

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Suomen Reserviupseeriliitto ry. KOLMIVUOTISSUUNNITELMA Liittokokous 19.11.2016 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2017 2019 TOIMINNAN ARVOT Suomen Reserviupseeriliiton toiminta perustuu koko jäsenistön yhteisiin

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA JA -KALENTERI 2009

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA JA -KALENTERI 2009 RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA JA -KALENTERI 2009 Liiton hallituksen esitys syyskokoukselle 25.10.2008 2 RESERVILÄISLIITTO ry Helsinki, 3.11.2008 TOIMINTAKALENTERI

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Reserviläisen kenttäkelpoisuuden kehittämisen koulutusohjelma

Reserviläisen kenttäkelpoisuuden kehittämisen koulutusohjelma Reserviläisen kenttäkelpoisuuden kehittämisen koulutusohjelma Reserviläisen velvollisuus ylläpitää kuntoa Noin 85 % jokaisesta ikäluokasta suorittaa varusmiespalveluksen, joten valtaosa 20-60 vuotiaista

Lisätiedot

RESUL tiedottaa 3/2013

RESUL tiedottaa 3/2013 Reserviläisurheiluliitto ry, Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI, (09) 4056 2060, fax (09) 4056 2061, sähköposti: info@resul.fi RESUL tiedottaa 3/2013 Jakelu: Jäsenliitot, -piirit, -yhdistykset ja toiminnanjohtajat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit.

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit. www.ksrespiirit.fi 1 (5) 1.11.2011 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI TIEDOTTAA Arvoisat reserviupseerit Syksy on käynnistynyt erikoisissa merkeissä. Koskaan ei valtakunnassamme ole käyty näin lyhyessä ajassa

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto uusi rakenne

Suomen Bridgeliitto uusi rakenne Suomen Bridgeliitto uusi rakenne Suomen Bridgeliitto (SBL), Keskitetystä hajautettuun - hierarkioista verkostoihin Nykyinen hallitusvetoinen toimintamalli on etäinen Tarvitaan johtamista, joka on lähellä

Lisätiedot

SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY Jäsenkirje 1/2011. Puheenjohtajan palsta Markku Mäkinen 0400 593505 markku.makinen@salo.salonseutu.

SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY Jäsenkirje 1/2011. Puheenjohtajan palsta Markku Mäkinen 0400 593505 markku.makinen@salo.salonseutu. 1(5) SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY Jäsenkirje 1/2011 Puheenjohtajan palsta Markku Mäkinen 0400 593505 markku.makinen@salo.salonseutu.fi Hyvät Salon Seudun Reserviupseerit ry:n jäsenet Vuosi on taas vaihtunut

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry/varsinais-suomen Reserviläispiiri ry TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry/varsinais-suomen Reserviläispiiri ry TOIMINTAOHJE PALKITSEMISET JA HUOMIONOSOITUKSET 1. YLEISTÄ 2. HUOMIONOSOITUKSET 2.1 Yleistä Ohjeella määritetään muistamiseen ja palkitsemiseen liittyvät säännöt ja periaatteet Varsinais-Suomen Reserviupseeri- ja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN RESERVILÄISKERHOT

JÄRVENPÄÄN RESERVILÄISKERHOT RESERVILÄISTOIMINTA TARJOAA vapaaehtoista osallistumista aatteellista maanpuolustustoimintaa maanpuolustuskoulutusta johtamisvalmiuksien kehittämistä reserviläisurheilua ja -liikuntaa maanpuolustustiedotusta

Lisätiedot

Padasjoki Johtola Rakennus 5 Iso sauna Pieni sauna Ajoharjoittelurata 150 m ampumarata Telttamajoitusalue

Padasjoki Johtola Rakennus 5 Iso sauna Pieni sauna Ajoharjoittelurata 150 m ampumarata Telttamajoitusalue Tammikuu PE LA SU MA TI KE TO PE LA SU MA TI KE TO PE LA SU MA TI KE TO PE LA SU MA TI KE TO PE LA LA Ampumahiihtopaviljonki, rak 359 Riimu, rak. 358 Helmikuu Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKTU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLND PUHELIN: +358 9 4056 2050 FX: +358 9 447 579 SÄHKÖPOSTI:

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 2 / 2013 Sisältö: 01 Näytön paikka 02 Jäsenkysely ja kolmivuotisstrategia 03 Toimintapäivä 04 Kannustepalkkiot 05 Prosenttiammunta 06 Jäsenhankintakilpailu 07 Liikunta 08 YROW / Sotilasmoniottelu

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 1 JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY Hallitus Jyväskylä 9.3.2002 1(5) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 1. Yleistä 2. Yhdistyksen hallinto Vuosi 2001 oli Jyväskylän Reserviupseerit ry:n (vuoteen 1996 saakka Jyväskylän

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1. YLEISTÄ Vuosi 2015 oli Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry:n 64. toimintakausi. Piiri on perustettu 23.9.1951 ja merkitty yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Döbelninkatu Helsinki RESUL vuonna

Döbelninkatu Helsinki RESUL vuonna Reserviläisurheiluliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Döbelninkatu 2 00260 Helsinki 08.10.2012 Reserviläisurheiluliitto ry Toimintasuunnitelma 2013 1 RESUL vuonna 2013 2 2 Tärkeimmät toiminnot 2013 2 2.1. Nuorten

Lisätiedot

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Varkauden Reserviupseerikerho ry. Sen kotipaikka on Varkaus. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014

Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014 Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014 SBL:n hallitus on hyväksynyt SM-kilpailut ajalle 1.1.-31.7.2014 sitovasti. Loput vuoden 2014 SM kilpailut hallitus vahvistaa sitovasti maaliskuun

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 1.12.2011 SBL:n hallitus on vahvistanut sitovasti

Lisätiedot

Sivistystoimen johdon varautumisja valmiuspäivä Puolen Suomen vapaaehtoiskouluttaja.

Sivistystoimen johdon varautumisja valmiuspäivä Puolen Suomen vapaaehtoiskouluttaja. Sivistystoimen johdon varautumisja valmiuspäivä 9.11.2017 Puolen Suomen vapaaehtoiskouluttaja 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) tehtävät Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 1-2016

LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 1-2016 TIEDOTE 1 (3) Laivaston Sukeltajakilta ry Tapani Korhonen 28.1.2016 LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 1-2016 Tervehdys hyvät kiltaveljet! Killan 31. toimintavuosi on pyörähtänyt vauhdilla käyntiin. Tämän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN RESERVILÄISKERHOT

JÄRVENPÄÄN RESERVILÄISKERHOT RESERVILÄISTOIMINTA TARJOAA vapaaehtoista osallistumista aatteellista maanpuolustustoimintaa maanpuolustuskoulutusta johtamisvalmiuksien kehittämistä reserviläisurheilua ja -liikuntaa maanpuolustustiedotusta

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa Kilpailutoimikunnan puheenjohtajaan: Mauri Saastamoinen 050 57 47 557 / competition@bridgefinland.com SBL:n hallitus on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot