FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki 10/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki 10/2008"

Transkriptio

1 FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki /28

2 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Environment Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

3 Sisältö 1 1 KYSELYN SUORITUS Asukaskyselyn tarkoitus Kyselyn otanta Kyselyn sisältö 3 2 KYSELYN TULOKSET Kyselyyn vastanneiden taustatiedot 2.2 Viihtyvyys, virkistys ja elinolosuhteet Merkittävimmät ympäristövaikutukset Tiedonsaanti Muut asiat 28 3 YHTEENVETO 32

4 2 1 KYSELYN SUORITUS 1.1 Asukaskyselyn tarkoitus Suomalainen energiayhtiö Fennovoima Oy teettää ympäristövaikutusten arviointityötä (YVA) Suomeen mahdollisesti rakennettavasta ydinvoimalaitoksesta. Ydinvoimalaitoksen vaihtoehtoiset sijaintipaikkavaihtoehdot ovat Pyhäjoen, Ruotsinpyhtään ja Simon kuntien alueilla. Kunkin sijaintipaikkavaihtoehdon lähialueilla tehtiin asukaskysely, joka lähetettiin otanta-alueilla asuville tai loma-asunnon omistaville henkilöille. Kaksikielisille alueille lähetettiin sekä suomen- että ruotsinkielinen kysymyslomake. Asukaskyselyllä selvitettiin ydinvoimalaitoshankkeen asukkaiden ja mökkiläisten elinolosuhteisiin ja viihtyvyyteen kohdistuvia koettuja vaikutuksia sekä pyrittiin saamaan sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tueksi tietoa paikallisista olosuhteista ja asukkaiden tärkeiksi kokemista asioista. Asukaskysely järjestettiin maalis-huhtikuussa 28. Tämä raportti koskee Pyhäjoen vaihtoehtoa. 1.2 Kyselyn otanta Asukaskyselyn otantaan kuuluivat kaikki viiden kilometrin säteellä sijaintialueelta 1 asuvat vakituiset ja loma-asukkaat ja lisäksi satunnaisotantana poimittuna 2 kilometrin säteellä asuvista vakituisista sekä loma-asukkaista. Laajempi otantavyöhyke ulottui Pyhäjoen, Raahen ja osin Merijärven kuntien alueille. Taulukossa 1-1 on esitetty otanta-alueet ja niiden koko. Taulukko 1-1. Otanta-alueet ja otannan koko alueittain Otanta-alue Alle km vyöhyke sijaintialueelta (alueet Pyhäjoen ja Raahen kunnissa) 2 km vyöhyke sijaintialueelta (alueet Pyhäjoen, Raahen ja osin Merijärven kunnissa) Yhteensä 8 Otannan koko (lähetettyjen kyselyjen lukumäärä, kpl) 8 (kaikki vakituiset ja loma-asukkaat alle km säteellä) 41(otanta kattoi kaikista alueella asuvista) Kustakin taloudesta otantaan poimittiin yksi täysi-ikäinen henkilö. Otannan ikä- ja sukupuolijakauma muodostui luonnollisen jakauman mukaan. Osoitteet poimittiin väestörekisteristä Itella TGM Oy:n toimesta. 1 Sijaintialueella tarkoitetaan maantieteellisesti osoitettua aluetta, jolla voimalaitoksen tarkempaa sijaintia selvitettiin.

5 3 Kuva 1-1. Otanta-alueet (sisempi ympyrä km etäisyysvyöhyke, ulompi 2 km vyöhyke) 1.3 Kyselyn sisältö Kyselylomake koostui pääosin monivalintakysymyksistä, jotta vastaaminen olisi mahdollisimman vaivatonta ja mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn. Lomakkeessa oli lisäksi avokysymyksiä, joissa vastaajat saattoivat tarkentaa vastauksiaan sekä ilmaista muita mielipiteitään (liite 1).

6 4 2 KYSELYN TULOKSET Pyhäjoen vaihtoehtoa koskevia asukaskyselyitä lähetettiin yhteensä 8 kappaletta ja vastauksia saatiin 311 kappaletta. Koko asukaskyselyn vastausaktiivisuus oli erittäin korkea, sillä useampi kuin joka toinen (2,8 ) kyselyn saaneista palautti vastauksensa. Lähellä (viiden kilometrin säteellä sijaintialueelta) asuvien vastausprosentti oli korkeampi (87,8 ) kuin kauempana ( 2 kilometrin etäisyydellä) asuvien keskuudessa (4,8 ). Ydinvoimalaitoshanke on siten herättänyt paljon kiinnostusta. Asukkaat ovat halunneet tuoda oman mielipiteensä esiin ja osallistua ympäristövaikutusten arviointiin.

7 2.1 Kyselyyn vastanneiden taustatiedot Vastaajien taustatietojen selvittämiseksi kysyttiin muutamia yleispiirteisiä kysymyksiä. Aihealueina kartoitettiin mm.: asuinaika nykyisessä asunnossa/loma-asunnossa sukupuoli ikäryhmä työtehtäväryhmä Vastaajista enemmistö (8 ) oli vakituisia asukkaita (kuva 2-1). Miesten osuus vastanneista oli suurempi kuin naisten, sillä yli puolet vastanneista oli miehiä. (kuva 2-2) Tarkasteltaessa vastaajien asunnon etäisyyttä suunnitellusta voimalaitoksesta noin seitsemän vastaajaa kymmenestä asui 2 km etäisyydellä (kuva 2-3). Vastanneiden asumismuoto vakituinen loma-asukas Kuva 2-1. Kyselyyn vastanneiden asumismuoto. Sukupuolijakauma - kaikki vastaajat Naiset Miehet Kuva 2-2. Kyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma.

8 6 Vastaajien asuinpaikan etäisyys suunnitellusta voimalaitoksesta km -2 km Kuva 2-3. Kyselyyn vastanneiden asuinpaikan etäisyys suunnitellusta ydinvoimalaitoksesta. Asukaskyselyyn vastanneista yli puolet oli iältään 46 6-vuotiaita (kuva 2-4). Eläkeikäisten osuus vastaajista oli hieman yli viidennes, kun vain yksi prosenttiyksikkö edusti alle 2-vuotiaita vastaajia. Kokonaisuutena alle 46-vuotiaidenkin osuus kaikista vastaajista jäi yhteensä vain 22 :iin. Vastaajien ikäjakauma yli 6 vuotta Kuva 2-4. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma.

9 7 Työtehtävät - kaikki vastaajat toimihenkilö 18 ammattityöntekijä 32 maatalousyrittäjä 2 muu yrittäjä 4 kotiäiti- tai isä työtön opiskelija eläkeläinen 41 muu Kuva 2-. Kyselyyn vastanneiden työtehtävät. Vastaajien suurin yksittäinen ryhmä olivat eläkeläiset (41 ). Lähes kolmannes ilmoitti kuuluvansa ammattityöntekijöihin ja noin viidennes toimihenkilöihin. Muiden ammattiryhmien osuudet olivat pieniä (kuva 2-). Sekä vakituista että loma-asukkaista huomattavan suuri osuus (4 ) ilmoitti asuneensa alueella yli kuusi vuotta (kuva 2-6). Asuntojen vaihtuvuus on siten ollut varsin vähäistä. Asumisaika - vakituinen ja loma-asukas alle vuoden 1- vuotta yli 6 vuotta vakituinen loma-asukas Kuva 2-6. Kyselyyn vastanneiden asumisaika nykyisessä asunnossa.

10 8 2.2 Viihtyvyys, virkistys ja elinolosuhteet Asuinalueen viihtyisyys Vastaajilta tiedusteltiin heidän asuinalueensa viihtyisyyttä nykyisin ja arviota viihtyvyydestä ydinvoimalaitoksen rakentamisen jälkeen. Kaikista vastaajista 1 piti asuinaluettaan nykyisin viihtyisänä tai erittäin viihtyisänä. Ei kovinkaan viihtyisänä tai epäviihtyisänä asuinalueensa koki vain 8 vastaajista (kuva 2-7). Ydinvoimalaitoksen rakentamisen jälkeen 41 kaikista vastaajista arvioi asuinalueensa viihtyisäksi tai erittäin viihtyisäksi (kuva 2-8). Lähes puolet (4 ) kaikista vastaajista arvioi asuinalueensa ei kovinkaan viihtyisäksi tai epäviihtyisäksi ydinvoimalaitoksen rakentamisen jälkeen. Naiset kokivat vaikutukset viihtyvyyteen miehiä kielteisemmin. Asuinalueen viihtyisyys nykyisin - nainen, mies ja kaikki erittäin viihtyisä viihtyisä ei kovinkaan viihtyisä erittäin epäviihtyisä en osaa sanoa nainen mies kaikki Kuva 2-7. Kyselyyn vastanneiden näkemykset asuinalueensa viihtyisyydestä nykytilanteessa.

11 Asuinalueen viihtyisyys voimalaitoksen rakentamisen jälkeen - nainen, mies ja kaikki erittäin viihtyisä viihtyisä ei kovinkaan viihtyisä erittäin epäviihtyisä en osaa sanoa nainen mies kaikki Kuva 2-8. Kyselyyn vastanneiden arviot asuinalueensa viihtyisyydestä ydinvoimalaitoksen rakentamisen jälkeen. Kun samaa kysymystä tarkastellaan vakituisten ja loma-asukkaiden vastausten suhteen, voidaan todeta, että loma-asukkaat kokivat ydinvoimalaitoksen rakentamisen vaikutukset alueen viihtyisyyteen selvästi vakituisia asukkaita kielteisemmin. Nykytilanteessa erittäin viihtyisäksi tai viihtyisäksi asuinalueensa koki 7 lomaasukkaista ja 87 vakituisista asukkaista. Ydinvoimalaitoksen rakentamisen jälkeen viihtyisänä tai erittäin viihtyisänä asuinaluettaan piti 21 loma-asukkaista ja 44 vakituisista asukkaista. Suurin osa (7 ) loma-asukkaista arvioi alueensa ei kovinkaan viihtyisäksi tai erittäin epäviihtyisäksi ydinvoimalaitoksen rakentamisen jälkeen (kuvat 2- ja 2-). Vakituisista asukkaista vastaava osuus oli 4. Sen lisäksi 11 heistä ei osannut sanoa kantaansa. (kuvat 2- ja 2-). Asuinalueen viihtyisyys nykyisin asumismuodon mukaan erittäin viihtyisä viihtyisä ei kovinkaan viihtyisä 1 erittäin epäviihtyisä 3 3 en osaa sanoa vakituinen loma Kuva 2-. Vakituisten ja loma-asukkaiden näkemykset asuinalueensa viihtyisyydestä nykytilanteessa.

12 Viihtyisyys voimalaitoksen rakentamisen jälkeen asumismuodon mukaan erittäin viihtyisä 33 viihtyisä 1 28 ei kovinkaan viihtyisä erittäin epäviihtyisä 11 en osaa sanoa vakituinen loma-asukas Kuva 2-. Vakituisten ja loma-asukkaiden arviot asuinalueensa viihtyisyydestä ydinvoimalaitoksen rakentamisen jälkeen. Suunniteltua ydinvoimalaitosta lähellä asuvat vastaajat kokivat viihtyisyysvaikutukset muita vastaajia kielteisimpinä. Nykytilanteessa lähiasukkaista 8 piti asuinaluettaan viihtyisänä tai erittäin viihtyisänä, rakentamisen jälkeen näin vastanneiden osuus on enää 1. Kauempana asuvista 88 arvioi asuinalueensa viihtyisäksi tai erittäin viihtyisäksi nykytilanteessa. Ydinvoimalaitoksen rakentamisen jälkeen enää noin puolet (4 ) kauempana asuvista arvioi asuinalueensa viihtyisäksi tai erittäin viihtyisäksi, kun taas ei kovinkaan viihtyisäksi tai erittäin epäviihtyisäksi alueensa arvioi 41 (kuvat 2-11 ja 2-12). Asuinalueen viihtyisyys nykyisin asumisetäisyyden mukaan erittäin viihtyisä viihtyisä ei kovinkaan viihtyisä erittäin epäviihtyisä en osaa sanoa - km -2 km Kuva Lähialueella ja -2 km etäisyydellä asuvien näkemykset asuinalueensa viihtyisyydestä nykytilanteessa. Viihtyisyys voimalaitoksen rakentamisen jälkeen asumisetäisyyden mukaan erittäin viihtyisä viihtyisä ei kovinkaan viihtyisä erittäin epäviihtyisä en osaa sanoa - km -2 km Kuva Lähialueella ja -2 km etäisyydellä asuvien arviot asuinalueensa viihtyisyydestä ydinvoimalaitoksen rakentamisen jälkeen.

13 Liikenne- ja kulkuyhteydet 11 Puolet kaikista kyselyyn vastanneista arvioi, ettei ydinvoimalaitoshanke vaikuta liikenne- tai kulkuyhteyksiin (kuva 2-13). Noin kolme kymmenestä (28 ) arvioi liikenne- ja kulkuyhteyksien parantuvan. Naisista joka kuudes vastaaja ja miehistä joka yhdeksäs arvioi uuden voimalaitoksen vaikuttavan kielteisesti liikenne- ja kulkuyhteyksiin. Loma-asukkaat arvioivat vakituisia asukkaita useammin vaikutukset liikenne- ja kulkuyhteyksiin kielteisiksi, tosin loma-asukkaistakin suuri osa (41 ) koki, ettei uusi ydinvoimalaitos vaikuta liikenne- ja kulkuyhteyksiin (kuva 2-14). Lähiasukkaista suuri osa (41 ) arvioi, ettei hanke vaikuta liikenne- tai kulkuyhteyksiin merkittävästi ja viidennes koki vaikutukset liikenneyhteyksiin myönteisinä ja neljännes kielteisinä (kuva 2-1). Vaikutus liikenne- ja kulkuyhteyksiin - nainen, mies ja kaikki erittäin myönteisesti myönteisesti ei vaikutusta melko kielteisesti erittäin kielteisesti en osaa sanoa nainen mies kaikki Kuva Ydinvoimalaitoksen vaikutus liikenne- ja kulkuyhteyksiin. Vaikutus liikenne- ja kulkuyhteyksiin asumismuodon mukaan erittäin myönteisesti myönteisesti ei vaikutusta melko kielteisesti erittäin kielteisesti en osaa sanoa vakituinen loma-asukas Kuva Ydinvoimalaitoksen vaikutus liikenne- ja kulkuyhteyksiin, vastaajat asumismuodoittain.

14 12 Vaikutus liikenne- ja kulkuyhteyksiin asumisetäisyyden mukaan erittäin myönteisesti myönteisesti ei vaikutusta melko kielteisesti erittäin kielteisesti en osaa sanoa - km -2 km Kuva 2-1. Ydinvoimalaitoksen vaikutus liikenne- ja kulkuyhteyksiin, vastaajat asumisetäisyyden mukaan. Virkistys- ja harrastusmahdollisuudet Kartoitettaessa uuden ydinvoimalaitoksen vaikutuksia vastaajan virkistys- tai harrastusmahdollisuuksiin tai muuhun vapaa-aikaan lähes puolet (47 ) kaikista vastaajista arvioi, että hanke ei vaikuta niihin (kuva 2-16). Kaikista vastaajista arvioi, että uusi ydinvoimalaitos vaikuttaa myönteisesti tai erittäin myönteisesti virkistys- tai harrastusmahdollisuuksiin tai muuhun vapaa-aikaan, kun taas 34 vastaajista arvioi hankkeella olevan melko kielteiset tai erittäin kielteiset vaikutukset em. asioihin. Naiset kokivat vaikutukset jossain määrin kielteisempinä kuin miehet. Loma-asukkaat arvioivat vaikutukset virkistys- ja harrastusmahdollisuuksiin huomattavasti vakituisia asukkaita kielteisemmin (kuva 2-17), sillä yhteensä 8 loma-asukkaista koki hankkeen haittaavan virkistystä ja harrastuksia. Hankkeen lähiasukkaista puolet (4 ) arvioi vaikutukset kielteisiksi ja 16 koki, ettei ydinvoimalaitoshanke vaikuta virkistys- ja harrastusmahdollisuuksiin (kuva 2-18). Avokysymyksellä tiedusteltiin, mihin virkistys- tai vapaa-ajan toimintaan vastaaja arvelee uuden ydinvoimalaitoksen vaikuttavan. Yleisimmät harrastukset, joihin ydinvoimalaitoshankkeen uskottiin vaikuttavan, olivat kalastus, veneily, ulkoilu, marjastus ja vesilintujen metsästys. Vaikutus virkistys- ja harrastusmahdollisuuksiin - nainen, mies ja kaikki erittäin myönteisesti myönteisesti ei vaikutusta melko kielteisesti erittäin kielteisesti en osaa sanoa nainen mies kaikki Kuva Ydinvoimalaitoksen vaikutus virkistys- ja harrastusmahdollisuuksiin, kaikki vastaajat.

15 13 6 Vaikutus virkistys- ja harrastusmahdollisuuksiin asumismuodon mukaan erittäin myönteisesti myönteisesti ei vaikutusta melko kielteisesti erittäin kielteisesti en osaa sanoa vakituinen loma-asukas Kuva Ydinvoimalaitoksen vaikutus virkistys- ja harrastusmahdollisuuksiin, vastaajat asumismuodon mukaan Vaikutus virkistys- ja harrastusmahdollisuuksiin asumisetäisyyden mukaan erittäin myönteisesti myönteisesti ei vaikutusta melko kielteisesti erittäin kielteisesti en osaa sanoa 2 - km -2 km Kuva Ydinvoimalaitoksen vaikutus virkistys- ja harrastusmahdollisuuksiin, vastaajat asumisetäisyyden mukaan. Toimeentulo- ja tulonsaantimahdollisuudet Asukaskyselyssä tiedusteltiin vastaajien näkemyksiä ydinvoimalaitoksen vaikutuksista heidän omaansa tai perheensä toimeentuloon ja tulonsaantimahdollisuuksiin. Selvä enemmistö (71 ) kaikista vastaajista arvioi, ettei hankkeella ole vaikutusta toimeentuloon. Myönteisinä vaikutukset koki 1 ja kielteisinä 8 vastaajista. Sukupuolten välillä ei ollut merkittäviä näkemyseroja (kuva 2-1).

16 14 Vaikutus toimeentuloon tai tulonsaantimahdollisuuksiin - nainen, mies ja kaikki erittäin myönteisesti myönteisesti ei vaikutusta melko kielteisesti erittäin kielteisesti 2 2 en osaa sanoa nainen mies kaikki Kuva 2-1. Ydinvoimalaitoksen vaikutus toimeentuloon tai tulonsaantimahdollisuuksiin, kaikki vastaajat, miehet ja naiset. Kun samaa kysymystä tarkastellaan asumismuotojen suhteen, voidaan havaita, että enemmistö sekä vakituisista (6 ) että loma-asukkaista (8 ) ei kokenut hankkeen vaikuttavan toimeentuloon tai tulonsaantimahdollisuuksiin (kuva 2-2). Vakituisista asukkaista reilu viidennes (21 ) koki vaikutukset myönteisinä ja 7 kielteisinä. Loma-asukkaat arvioivat vaikutukset jossain määrin kielteisemmiksi. Vaikutus toimeentuloon tai tulonsaantimahdollisuuksiin asumismuodon mukaan erittäin myönteisesti myönteisesti ei vaikutusta 3 melko kielteisesti 4 erittäin kielteisesti 3 en osaa sanoa vakituinen loma-asukas Kuva 2-2. Ydinvoimalaitoksen vaikutus toimeentuloon tai tulonsaantimahdollisuuksiin, vastaajat asumismuodon mukaan. Ydinvoimalaitoksen sijaintialueen lähiasukkaista ja kauempana asuvista selkeä enemmistö (71 ) arvioi, ettei hankkeella ole vaikutuksia tulonsaantimahdollisuuksiin tai toimeentuloon. Kauempana asuvista lähes neljännes koki vaikutukset myönteisinä ja vain 3 kielteisinä. Lähiasukkaista viidennes koki vaikutukset toimeentuloon tai tulonsaantimahdollisuuksiin kielteisinä (kuva 2-21).

17 1 Vaikutus toimeentuloon tai tulonsaantimahdollisuuksiin asumisetäisyyden mukaan erittäin myönteisesti myönteisesti ei vaikutusta melko kielteisesti erittäin kielteisesti - km -2 km en osaa sanoa Kuva Ydinvoimalaitoksen vaikutus toimeentuloon tai tulonsaantimahdollisuuksiin, vastaajat asumisetäisyyden mukaan. Muuttohalukkuus Kyselyssä tiedusteltiin myös hankkeen vaikutusta halukkuuteen muuttaa alueelta pois. Kaikista vastaajista yli puolet (4 ) vastasi, että ydinvoimalaitoshanke ei vaikuta muuttohaluun pois nykyiseltä asuinalueelta (kuva 2-22). Miehistä lähes kaksi kolmesta oli tätä mieltä, naisista 43. Naiset arvioivat miehiä useammin (4 naisista), että hanke lisää halua muuttaa alueelta pois. Vakituisista asukkaista noin joka kolmas (3 ) arvioi uuden ydinvoimalaitoksen lisäävän muuttotarvetta alueelta pois, kun enemmistö heistä arvioi, ettei hankkeella ole vaikutusta muuttohaluun. Loma-asukkaista lähes kaksi kolmasosaa (6 ) koki hankkeen lisäävän muuttohalua (kuva 2-23). Myös suunnitellun ydinvoimalaitoksen lähiasukkaiden enemmistö (66 ) koki, että hanke lisää muuttohalua pois alueelta. Kauempana asuvista enemmistö koki asian toisin, sillä lähes kaksi kolmasosaa ei nähnyt hankkeen vaikuttavan muuttohaluun (kuva 2-24). Vaikutukset muuttohaluun pois alueelta - nainen, mies ja kaikki lisää haluanne muuttaa alueelta pois 1 vähentää muuttohalua ei vaikutusta muuttohaluun en osaa sanoa nainen mies kaikki Kuva Ydinvoimalaitoksen vaikutus muuttohaluun pois alueelta, kaikki vastaajat, miehet ja naiset.

18 16 Vaikutukset muuttohaluun pois alueelta asumismuodon mukaan lisää haluanne muuttaa alueelta pois vähentää muuttohalua ei vaikutusta muuttohaluun en osaa sanoa vakituinen loma-asukas Kuva Ydinvoimalaitoksen vaikutus muuttohaluun pois alueelta, vastaajat asumismuodon mukaan. Vaikutukset muuttohaluun pois alueelta asumisetäisyyden mukaan lisää haluanne muuttaa alueelta pois vähentää muuttohalua ei vaikutusta muuttohaluun en osaa sanoa - km -2 km Kuva Ydinvoimalaitoksen vaikutus muuttohaluun pois alueelta, vastaajat asumisetäisyyden mukaan. Kiinteistöjen arvo Vastaajilta tiedusteltiin heidän arviotaan suunnitellun ydinvoimalaitoksen vaikutuksesta kiinteistöjen arvoon (kuva 2-2). Kaikista vastaajista reilu neljännes arvioi, että merkittävää muutosta ei tule tapahtumaan. Noin kolmannes vastanneista arvioi uuden ydinvoimalaitoksen laskevan kiinteistön arvoa ja lähes viidennes (1 ) arvioi kiinteistön arvon nousevan. Sukupuolten välillä ei ollut merkittäviä näkemyseroja. Loma-asukkaista selvä enemmistö (7 ) arvioi uuden ydinvoimalaitoksen laskevan kiinteistön arvoa (kuva 2-26). Vakituisista asukkaista 28 arvioi asunnon arvon laskevan ja 22 arvon nousevan. Kolmannes vakituisista asukkaista arvioi, ettei hankkeella ole merkittävää vaikutusta kiinteistöjen arvoon ja lähes viidennes ei osannut ilmaista kantaansa.

19 17 Vaikutus kiinteistöjen arvoon - nainen, mies ja kaikki asuntonne arvo nousee asuntonne arvo laskee ei merkittävää muutosta en osaa sanoa nainen mies kaikki Kuva 2-2. Ydinvoimalaitoksen vaikutus kiinteistöjen arvoon, kaikki vastaajat, miehet ja naiset Vaikutus kiinteistöjen arvoon asumismuodon mukaan 22 6 asuntonne arvo nousee 28 7 asuntonne arvo laskee ei merkittävää muutosta 18 3 en osaa sanoa vakituinen loma-asukas Kuva Ydinvoimalaitoksen vaikutus kiinteistöjen arvoon, vastaajat asumismuodon mukaan. Vaikutus kiinteistöjen arvoon asumisetäisyyden mukaan asuntonne arvo nousee asuntonne arvo laskee ei merkittävää muutosta en osaa sanoa - km -2 km Kuva Ydinvoimalaitoksen vaikutus kiinteistöjen arvoon, vastaajat asumisetäisyyden mukaan. Lähiasukkaista noin puolet (1 ) arvioi, että ydinvoimalaitos laskee asunnon arvoa (kuva 2-27) ja kuudesosa (16 ) arvioi hankkeen nostavan asunnon arvoa. Kauempana asuvista suuri osa (36 ) arvioi, ettei hankkeella ole vaikutusta asunnon arvoon. Reilu neljännes kauempana asuvista koki, että asunnon arvo laskee ja vajaa viidennes arvioi asunnon arvon nousevan. Lähiasukkaista 1 ja kauempana asuvista 17 ei osannut sanoa kantaansa.

20 Työllisyysvaikutukset 18 Rakentamisen aikaisille työllisyysvaikutuksille antoi suurin osa vastaajista melko tai erittäin suuren merkityksen (kuva 2-28). Kaikista vastaajista 73, naisista 64 ja miehistä 7, koki rakentamisajan työllisyysvaikutukset merkitykseltään melko tai erittäin suuriksi. Vastaavasti vajaa neljännes kaikista vastaajista, naisista 31 ja miehistä 18, katsoi rakentamisen aikaisten työllisyysvaikutusten merkityksen melko tai erittäin vähäiseksi. Loma-asukkaat arvioivat rakentamisen aikaisten työllisyysvaikutusten merkityksen jossain määrin vähäisemmiksi verrattuna vakituisten asukkaiden näkemyksiin. Lomaasukkaistakin yli puolet (6 ) koki merkityksen kuitenkin melko tai erittäin suureksi (kuva 2-2). Tarkasteltaessa kysymystä asumisetäisyyden suhteen (kuva 2-3) käy ilmi, että suunnitellun ydinvoimalaitoksen lähiasukkaista yli puolet (7 ) arvioi rakentamisvaiheen työllisyysvaikutukset erittäin tai melko merkittävästi ja yhteensä 34 vähäisiksi. Kauempana asuvat pitivät työllisyysvaikutuksia merkittävimpinä. Työllisyysvaikutukset rakentamisen aikana - nainen, mies ja kaikki erittäin merkittäviä melko merkittäviä melko vähäisiä erittäin vähäisiä ei merkitystä 3 4 nainen mies kaikki Kuva Ydinvoimalaitoksen rakentamisen työllisyysvaikutukset, kaikki vastaajat, miehet ja naiset. Työllisyysvaikutukset rakentamisen aikana asumismuodon mukaan erittäin merkittäviä melko merkittäviä melko vähäisiä erittäin vähäisiä ei merkitystä vakituinen loma-asukas Kuva 2-2. Ydinvoimalaitoksen rakentamisen työllisyysvaikutukset, vastaajat asumismuodoittain.

21 1 Työllisyysvaikutukset rakentamisen aikana asumisetäisyyden mukaan erittäin merkittäviä melko merkittäviä melko vähäisiä erittäin vähäisiä ei merkitystä - km -2 km Kuva 2-3. Ydinvoimalaitoksen rakentamisen työllisyysvaikutukset, vastaajat asumisetäisyyden mukaan. Ydinvoimalaitoksen toiminnan aikaisia työllisyysvaikutuksia ei arvioitu merkittäviksi yhtä usein kuin rakentamisen aikaisia vaikutuksia. Kaikista vastaajista lähes puolet (48 ) arvioi toiminnan aikaiset työllisyysvaikutukset melko tai erittäin merkittäviksi. Sukupuolten välillä oli havaittavissa näkemyseroja. Miehistä 61 ja naisista 37 katsoi toiminnan aikaiset työllisyysvaikutukset melko tai erittäin merkittäviksi. Miehistä 34 ja naisista 4 arvioi niiden merkityksen melko tai erittäin pieneksi (kuva 2-31). Naisista 18 arvioi, ettei ydinvoimalaitoksen toiminnan aikaisilla työllisyysvaikutuksilla ole merkitystä. Vakituiset asukkaat antoivat toiminnan aikaisille työllisyysvaikutuksille suuremman merkityksen kuin loma-asukkaat (kuva 2-32). Vastaavasti lähiasukkaat pitivät toiminnan aikaisia työllisyysvaikutuksia merkitykseltään vähäisempänä verrattuna kauempana asuvien näkemyksiin (kuva 2-33). Työllisyysvaikutukset toiminnan aikana - nainen, mies ja kaikki erittäin merkittäviä melko merkittäviä melko vähäisiä erittäin vähäisiä ei merkitystä nainen mies kaikki Kuva Ydinvoimalaitoksen toiminnan aikaiset työllisyysvaikutukset, kaikki vastaajat, miehet ja naiset.

22 2 Työllisyysvaikutukset toiminnan aikana asumismuodon mukaan erittäin merkittäviä melko merkittäviä melko vähäisiä erittäin vähäisiä ei merkitystä vakituinen loma-asukas Kuva Ydinvoimalaitoksen toiminnan aikaiset työllisyysvaikutukset, vastaajat asumismuodoittain. Työllisyysvaikutukset toiminnan aikana asumisetäisyyden mukaan erittäin merkittäviä melko merkittäviä 8 22 melko vähäisiä 27 erittäin vähäisiä 14 ei merkitystä - km -2 km Kuva Ydinvoimalaitoksen toiminnan aikaiset työllisyysvaikutukset, vastaajat asumisetäisyyden mukaan.

23 Merkittävimmät ympäristövaikutukset Vastaajia pyydettiin nimeämään ydinvoimalaitoksen kolme merkittävintä rakennustyön aikaista ja kolme merkittävintä normaalin toiminnan aikaista ympäristövaikutusta. Merkittävimmiksi rakentamisen aikaisiksi ympäristövaikutuksiksi nousivat vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan, työllisyysvaikutukset ja vaikutukset liikenteeseen. Merkittävimmiksi normaalin toiminnan aikaisiksi ympäristövaikutuksiksi nousivat vaikutukset vesistöön ja veden laatuun, vaikutukset turvallisuuden tunteeseen sekä vaikutukset terveyteen ja viihtyisyyteen. Muutama aihetta koskevaan avokysymykseen vastannut arvioi lisäksi hankkeen tuovan alueelle lisää asukkaita. Taulukkoon 2-1 on koottu eri vastaajaryhmien nimeämät kolme merkittävintä rakennustyön aikaista ympäristövaikutusta. Kaikki lähellä asuvat vastaajat nimesivät merkittävimmäksi rakentamisen aikaiseksi vaikutukseksi vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan. Naiset, miehet ja vakituiset asukkaat pitivät lisäksi vaikutuksia työllisyyteen ja liikenteeseen merkittävinä rakentamisen aikaisina vaikutuksina. Loma-asukkaat arvioivat myös vesistövaikutukset ja vaikutukset liikenteeseen merkittäviksi. Kauempana asuvat nimesivät vaikutukset työllisyyteen merkittävimmiksi. Lisäksi he pitivät vaikutuksia liikenteeseen sekä maankäyttöön ja maisemaan merkittävinä rakennustyön aikaisina vaikutuksina. Taulukkoon 2-2 on koottu eri vastaajaryhmien nimeämät kolme merkittävintä toiminnan aikaista ympäristövaikutusta. Lähes kaikki vastaajaryhmät nimesivät uuden ydinvoimalaitosyksikön normaalin toiminnan aikaisiksi merkittävimmiksi ympäristövaikutuksiksi vaikutukset vesistöön ja vedenlaatuun. Vakituiset asukkaat pitivät vaikutuksia turvallisuuden tunteeseen yhtä merkittävinä kuin vaikutuksia vesistöön ja vedenlaatuun. Lähiseudun asukkaat kokivat hankkeen vaikuttavan ensisijaisesti terveyteen ja viihtyisyyteen. Naiset, miehet ja vakituiset asukkaat nimesivät vaikutukset turvallisuuden tunteeseen toiseksi merkittävimmiksi. Kolmanneksi merkittävimmiksi vaikutuksiksi he mielsivät toiminnan vaikutukset terveyteen ja viihtyvyyteen. Lähiseudun asukkaat pitivät vaikutuksia terveyteen ja viihtyisyyteen merkittävimpinä ydinvoimalaitoksen vaikutuksina. Vesistövaikutusten lisäksi myös vaikutuksia turvallisuuden tunteeseen pidettiin merkittävinä lähialueen vastaajien keskuudessa. Kauempana asuvat taas kokivat työllisyysvaikutukset merkittäviksi vesistövaikutusten ja turvallisuuden tunteen ohella. Loma-asukkaat nimesivät radioaktiiviset päästöt yhdeksi kolmesta merkittävimmistä vaikutuksista vesistö- ja terveys- sekä viihtyvyysvaikutusten lisäksi.

24 Taulukko 2-1. Vastaajien nimeämät kolme merkittävintä rakentamisen aikaista ympäristövaikutusta (). Kolme kunkin vastaajaryhmän useimmin nimeämää vastausta on lihavoitu. 22 Taulukko 2-2. Vastaajien nimeämät kolme merkittävintä toiminnan aikaista ympäristövaikutusta (). Kolme kunkin vastaajaryhmän useimmin nimeämää vastausta on lihavoitu.

25 Tiedonsaanti Asukaskyselyyn vastanneista henkilöistä valtaosa (6 ) katsoi saaneensa riittävästi tietoa hankkeesta. Kaikista vastaajista vain 2 ei ollut saanut mitään tietoa suunnitellusta ydinvoimalaitoshankkeesta ennen asukaskyselyä. Miesten ja naisten vastauksissa ei ollut suurta eroa (kuva 2-34). Vakituisten asukkaiden ja lomaasukkaiden tiedonsaannissa oli havaittavissa eroa, sillä neljännes loma-asukkaista koki saaneensa riittävästi tietoa, kun vakituisissa asukkaissa vastaava osuus oli 6 (kuva 2-3). Suunnitellun ydinvoimalaitoksen lähiasukkaiden ja kauempana asuvien tiedonsaannissa ei ollut merkittäviä eroja (kuva 2-36). Saadun tiedon määrä - nainen, mies ja kaikki Hankkeesta on tiedotettu liiankin paljon 8 6 Olen saanut riittävästi tietoa hankkeesta Olen kuullut tai lukenut hankkeesta jonkin verran nainen mies kaikki En ole kuullut tai lukenut hankkeesta mitään ennen tätä kyselyä Kuva Ydinvoimalaitoshankkeesta saadun tiedon määrä, kaikki vastaajat, miehet ja naiset. Saadun tiedon määrä asumismuodon mukaan Hankkeesta on Olen saanut tiedotettu liiankin paljon riittävästi tietoa hankkeesta Olen kuullut tai lukenut hankkeesta jonkin verran 2 En ole kuullut tai lukenut hankkeesta mitään ennen tätä kyselyä vakituinen loma-asukas Kuva 2-3. Ydinvoimalaitoshankkeesta saadun tiedon määrä, vastaajat asumismuodoittain.

26 24 Saadun tiedon määrä asumisetäisyyden mukaan Hankkeesta on tiedotettu liiankin paljon 63 4 Olen saanut riittävästi tietoa hankkeesta Olen kuullut tai lukenut hankkeesta jonkin verran 3 1 En ole kuullut tai lukenut hankkeesta mitään ennen tätä kyselyä - km -2 km Kuva Ydinvoimalaitoshankkeesta saadun tiedon määrä, vastaajat asumisetäisyyden mukaan. Vastaajilta tiedusteltiin asioita, joista he haluaisivat saada lisää tietoa. Kaikissa vastaajaryhmissä yleisin lisätiedon tarve koski radioaktiivisten päästöjen vaikutuksia. Miehistä 1 ja naisista koki, ettei tarvitse lisää tietoa. Radioaktiivisten päästöjen lisäksi miehet halusivat lisää tietoa mm. vaikutuksista kalatalouteen ja kalastukseen. Naisia askarruttivat tarvittavien voimajohtojen vaikutukset ( ), vaikutukset ilmanlaatuun ja vesistöön ( ) sekä vaikutukset turvallisuuteen ( ). Kaiken kaikkiaan lisätiedon tarve jakaantui varsin tasaisesti eri vastausmahdollisuuksien kesken. Vakituisista asukkaista 11 toivoi saavansa lisätietoa tarvittavien voimajohtojen vaikutuksista. Osa loma-asukkaista (13 ) sekä vakituisista asukkaista (11 ) oli sitä mieltä, että lisätietoa ei tarvita. Loma-asukkaat kaipasivat tietoa vaikutuksista ilmanlaatuun ja vesistöön. Kauempana asuvista toivoi lisätietoa vaikutuksista turvallisuuteen sekä terveyteen ja viihtyisyyteen. Yhtä moni oli sitä mieltä, ettei lisätietoa tarvita. halusi lisätietoa vaikutuksista maankäyttöön ja maisemaan, kalastukseen ja kalatalouteen sekä ilmanlaatuun ja vesistöön.

27 2 Lisätiedon tarve - nainen, mies ja kaikki en tarvitse lisää tietoa vaikutuksista ilmanlaatuun ja vesistöön vaikutuksista kalastukseen ja kalatalouteen vaikutuksista maankäyttöön ja maisemaan vaikutuksista liikennemääriin ja - turvallisuuteen meluvaikutuksista vaikutuksista terveyteen ja viihtyisyyteen vaikutuksista työllisyyteen radioaktiivisten päästöjen vaikutuksista vaikutuksista turvallisuuteen tarvittavien voimajohtojen vaikutuksista vaikutuksista energiamarkkinoihin en osaa sanoa muusta nainen mies kaikki Kuva Lisätiedon tarve, kaikki vastaajat, miehet ja naiset.

28 26 Lisätiedon tarve asumismuodon mukaan en tarvitse lisää tietoa vaikutuksista ilmanlaatuun ja vesistöön vaikutuksista kalastukseen ja kalatalouteen vaikutuksista maankäyttöön ja maisemaan vaikutuksista liikennemääriin ja -turvallisuuteen meluvaikutuksista vaikutuksista terveyteen ja viihtyisyyteen vaikutuksista työllisyyteen 6 radioaktiivisten päästöjen vaikutuksista vaikutuksista turvallisuuteen tarvittavien voimajohtojen vaikutuksista 2 11 vaikutuksista energiamarkkinoihin 4 6 en osaa sanoa muusta vakituinen loma-asukas Kuva Lisätiedon tarve, vastaajat asumismuodoittain.

29 27 Lisätiedon tarve asumisetäisyyden mukaan en tarvitse lisää tietoa vaikutuksista ilmanlaatuun ja vesistöön vaikutuksista kalastukseen ja kalatalouteen vaikutuksista maankäyttöön ja maisemaan vaikutuksista liikennemääriin ja -turvallisuuteen meluvaikutuksista vaikutuksista terveyteen ja viihtyisyyteen vaikutuksista työllisyyteen radioaktiivisten päästöjen vaikutuksista vaikutuksista turvallisuuteen tarvittavien voimajohtojen vaikutuksista vaikutuksista energiamarkkinoihin en osaa sanoa muusta km -2 km Kuva 2-3. Lisätiedon tarve, vastaajat asumisetäisyyden mukaan.

30 28 2. Muut asiat Asukaskyselyssä esitettiin kolme väittämää, joiden paikkaansa pitävyyttä pyydettiin arvioimaan: Uskon, että Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen mahdolliset ympäristövaikutukset selvitetään perusteellisesti. Pystyn vaikuttamaan siihen, mitä Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutuksia selvitetään. Mielestäni ydinvoimalaitoksen rakentamisesta on hyötyä asuinseudulleni. Enemmistö vastaajista oli samaa mieltä ensimmäisestä väittämästä uskon, että Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen mahdolliset ympäristövaikutukset selvitetään perusteellisesti (kuva 2-4). Epäilevimmin ympäristövaikutusten perusteelliseen arviointiin suhtautuivat loma-asukkaat, naiset ja suunnitellun ydinvoimalaitoksen lähiasukkaat. Uskon, että Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen mahdolliset ympäristövaikutukset selvitetään perusteellisesti Kaikki vastaajat Miehet Naiset Vakituiset asukkaat Loma-asukkaat - km -2 km 2 Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa Kuva 2-4. Suhtautuminen väittämään uskon, että Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen mahdolliset ympäristövaikutukset selvitetään perusteellisesti. Toisen väittämän pystyn vaikuttamaan siihen, mitä Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutuksia selvitetään suhteen vastaajat olivat enimmäkseen eri mieltä tai eivät osanneet sanoa kantaansa (kuva 2-41). Eniten väittämän kanssa eri mieltä olivat loma-asukkaat, lähiseudun asukkaat ja naiset. Samaa mieltä olevien osuudet kaikissa vastausryhmissä olivat pienet, mutta eniten samaa mieltä olivat lähiseudun asukkaat, miehet ja vakituiset asukkaat.

31 Vaikutusmahdollisuudet ympäristövaikutusten arviointiin miellettiin joka tapauksessa vähäisiksi (kuva 2-41). 2 Pystyn vaikuttamaan siihen, mitä Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutuksia selvitetään Kaikki vastaajat Miehet Naiset Vakituiset asukkaat Loma-asukkaat - km -2 km Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa Kuva Suhtautuminen väittämään pystyn vaikuttamaan siihen, mitä Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutuksia selvitetään. Kolmannen väittämän mielestäni ydinvoimalaitoksen rakentamisesta on hyötyä asuinseudulleni suhteen eri vastaajaryhmien välillä oli suhteellisen suurta hajontaa. Enemmistö miehistä, vakituisista asukkaista ja kauempana asuvista olivat väittämän kanssa samaa mieltä, kun taas loma-asukkaat ja lähialueen asukkaat olivat eri mieltä väittämän kanssa. Miehistä ja kauempana asuvista yli puolet oli sitä mieltä, että ydinvoimalasta on heidän asuinseudulleen hyötyä. Naisista 41 oli sitä mieltä että hankkeesta on heille hyötyä, ja 36 oli väittämän kanssa eri mieltä. Huomattava osa ei osannut määritellä kantaansa (kuva 2-42).

32 3 Mielestäni ydinvoimalaitoksen rakentamisesta on hyötyä asuinseudulleni Kaikki vastaajat Miehet Naiset Vakituiset asukkaat Loma-asukkaat - km -2 km Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa Kuva Suhtautuminen väittämään mielestäni ydinvoimalaitoksen rakentamisesta on hyötyä asuinseudulleni. Täydentävät avokysymykset on käsitelty pääosin ko. aihepiirin kohdalla tässä raportissa. Kokonaisuutena voidaan todeta, että asukaskyselyyn vastaajista kohtalaisen suuri osa vastasi myös avokysymyksiin. Kyselylomakkeen loppuosassa oli kaksi avokysymystä, joissa tiedusteltiin vastaajalta niitä asioita, joita he toivoivat otettavan huomioon ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa ja uuden ydinvoimalaitosyksikön suunnittelussa. Ympäristövaikutusten arviointia koskevassa avokysymyksessä mitä asioita toivoisitte otettavan huomioon ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa vastaajat painottivat kahta asiakokonaisuutta eli vesistövaikutuksia sekä vaikutuksia luontoon ja ympäristöön. Hankkeesta toivottiin tiedotettavan riittävästi ja rehellisesti ja tulevien selvitysten odotettiin olevan puolueettomia. Vesistövaikutusten osalta toivottiin tietoa lämpimän jäähdytysveden vaikutuksista vesialueisiin ja vesistön kestokykyyn. Koska Pyhäjoen ympäristön rannat ovat matalia, jäähdytysvesien pelättiin rehevöittävän niitä helposti. Lähistöllä sijaitsevan kultakaivoksen katsottiin jo heikentäneen vesistön laatua. Alueen rannikolla tapahtuu myös maankohoamista, eikä sen uskottu olevan hyväksi ydinvoimalaitokselle. Alueella syntyy ajoittain myös pieniä maanjäristyksiä maankohoamisesta johtuen. Ympäristövaikutusten arviointia koskevaan avokysymykseen vastanneista osa ilmaisi myös kielteisen kantansa uuden voimalaitoksen rakentamiselle Pyhäjoen ympäristöön. Vastauksissa toivottiin, että ydinvoimalaitos sijoitettaisiin alueille, joissa luonto on jo pilaantunut esimerkiksi nykyisten ydinvoimalaitosten toiminnan vuoksi. Ydinvoiman tilalle ehdotettiin myös vaihtoehtoisia energiamuotoja.

33 Uuden ydinvoimalaitosyksikön suunnittelussa toivottiin otettavan ensisijaisesti huomioon turvallisuus. Ydinvoimalaitoksen rakentamisessa toivottiin käytettävän suomalaista työvoimaa, jotta pystyttäisiin suunnittelemaan ja rakentamaan mahdollisimman turvallinen ydinvoimalaitos. Vastaajat pitivät tärkeänä, että ydinvoimalaitoksesta tulisi sekä ihmisille että ympäröivälle luonnolle turvallinen. Mahdollisten evakuointijärjestelmien toimivuuteen toivottiin kiinnitettävän huomiota. Ydinvoimalaitoksen suunnittelussa toivottiin otettavan huomioon myös päästö-, säteilyja jätteen loppusijoitukseen liittyvät kysymykset. Vastaajista moni ilmaisi huolensa tulevien sukupolvien kohtalosta, sillä ydinjätteet jäävät maaperään tuhansiksi vuosiksi. Toivottiin, että asukkaiden mielipiteet otettaisiin huomioon päätöksiä tehdessä. Liikennejärjestelyjen kohdalla pidettiin tärkeänä, että liikenne säilyisi toimivana. Vastaajien mielestä ydinvoimalaitoksen suunnitteluvaiheessa tulisi ylipäätään löytää ratkaisuja, joiden avulla voitaisiin säästää mahdollisimman paljon ympäröivää luontoa ja luonnon tasapainoa. 31

34 32 3 YHTEENVETO Asukaskyselyllä pyrittiin kartoittamaan ydinvoimalaitoshankkeen lähialueiden asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä etenkin hankkeen mahdollisista vaikutuksista elämiseen ja viihtyvyyteen. Kyselylomakkeita postitettiin yhteensä 8 kpl Pyhäjoen, Raahen ja osin Merijärven kuntien alueelle. Vastauksia saatiin yhteensä 311 kpl ja vastausprosentiksi muodostui siten 2,8, jota voidaan pitää erittäin korkeana. Yleisesti ottaen hankkeeseen suhtauduttiin melko negatiivisesti tai neutraalisti. Naiset suhtautuivat vaikutuksiin kriittisemmin ja kielteisemmin sekä kannattivat vähemmän hanketta kuin miehet. Loma-asukkaat sekä lähialueen asukkaat suhtautuivat vakituisia asukkaita ja kauempana asuvia kielteisemmin hankkeeseen. Vakituisista asukkaista puolet ja loma-asukkaista noin neljäsosa koki asuinseutunsa hyötyvän hankkeesta. Vakituisista asukkaista lähes neljännes ja loma-asukkaista vajaa viidennes ei osannut sanoa kantaansa. Miehistä hieman yli puolet ja naisista 41 koki hankkeesta olevan hyötyä asuinalueelleen. Miehistä noin neljännes ja naisista reilu kolmannes ei uskonut hyötyvänsä hankkeesta. Sekä naisista että miehistä vajaa neljännes ja ei osannut sanoa kantaansa. Kannastaan epävarmojen osuus oli siten suhteellisen merkittävä kaikissa vastaajaryhmissä. Suurin osa vastanneista katsoi, että hanke heikentää heidän asuinalueensa viihtyisyyttä, joskin osa vastaajista arvioi asuinalueensa viihtyisyyden pysyvän ennallaan ydinvoimalalaitoksen rakentamisen jälkeen. Loma-asukkaat kokivat viihtyisyysvaikutukset vakituisia asukkaita kielteisempinä. Myös lähiasukkaat kokivat viihtyisyysvaikutukset erityisen kielteisinä. Hieman alle puolet kaikista vastaajista arvioi, että hanke ei vaikuta virkistys- tai harrastusmahdollisuuksiin. Kaikista vastaajista kymmenesosa arvioi vaikutusten olevan myönteisiä ja lähes kolmannes vastaajista arvioi vaikutusten virkistys- ja harrastusmahdollisuuksiin olevan kielteisiä. Useimmiten tämän vaikutuksen kohteina arvioitiin olevan kalastus, veneily, ulkoilu, marjastus ja vesilintujen metsästys. Hankkeen ei yleensä katsottu vaikuttavan liikenne- ja kulkuyhteyksiin. Uuden ydinvoimalaitosyksikön vaikutukset muuttohalukkuuteen alueelta pois jakautuivat epätasaisesti. Sekä lähiseudun asukkaista että loma-asukkaista noin kaksi kolmasosaa ja loma-asukkaista arvioi muuttohalukkuuden lisääntyvän hankkeen toteutuessa. Pidemmällä asuvien ja vakituisten asukkaiden keskuudessa reilu puolet oli sitä mieltä, ettei ydinvoimalaitoksella ole vaikutusta muuttohaluun. Erityisesti loma- ja lähiasukkaiden keskuudessa hankkeen uskottiin vaikuttavan kiinteistöjen arvoon alentavasti. Rakentamisen aikaisten työllisyysvaikutusten merkitys katsottiin suureksi. Miehet kokivat rakentamisajan työllisyysvaikutukset myönteisimmin. Toiminnan aikaisia työllisyysvaikutuksia ei arvioitu aivan yhtä merkittäviksi kuin rakentamisen aikaisia vaikutuksia, mutta edelleen miehistä vajaa kaksi kolmasosaa ja naisista reilu kolmannes piti niitä merkittävinä.

35 Merkittävimmiksi normaalin toiminnan aikaisiksi ympäristövaikutuksiksi koettiin vaikutukset vesistöön ja veden laatuun. Myös vaikutukset terveyteen ja viihtyisyyteen sekä turvallisuuden tunteeseen koettiin merkittäviksi. Myös työllisyysvaikutuksia painotettiin. Uuden ydinvoimalaitosyksikön suunnittelussa toivottiin kiinnitettävän huomiota etenkin turvallisuusvaikutuksiin. Tärkeänä pidettiin myös, että ydinvoimalaitoksen rakentamisessa käytettäisiin suomalaista työvoimaa, ja että päästö-, säteily- ja jätteenkäsittelykysymykset otettaisiin huomioon. 33

36 LIITE 1 Asukaskysely (6) FENNOVOIMA OY, YDINVOIMALAITOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY ASUKASKYSELY / PYHÄJOKI Pyydämme Teitä palauttamaan täytetyn kyselylomakkeen viimeistään oheisessa vastauskuoressa, jonka postimaksu on valmiiksi maksettu. TAUSTATIEDOT Olkaa hyvä ja ympyröikää yksi vaihtoehto kustakin kohdasta 1. Sukupuoli 2. Ikä a. nainen b. mies a vuotta b vuotta c vuotta d vuotta e. yli 6 vuotta 3. Oletteko työtehtäviltänne ensisijaisesti a. toimihenkilö b. ammattityöntekijä c. maatalousyrittäjä d. muu yrittäjä e. kotiäiti tai -isä f. työtön g. opiskelija h. eläkeläinen i. muu, mikä? 4. Oletteko alueen a. vakituinen asukas b. loma-asukas. Oletteko asuneet tai olleet loma-asukkaana alueella a. alle vuoden b. 1 vuotta c. yli 6 vuotta

37 Asukaskysely (6) Seuraavissa kysymyksissä kysytään mielipidettänne tilanteessa, jossa ydinvoimalaitos rakennettaisiin Pyhäjoelle. VIIHTYVYYS, VIRKISTYS JA ELINOLOSUHTEET Olkaa hyvä ja ympyröikää yksi mielipidettänne vastaava väite tai oletus kunkin kysymyksen kohdalla 6. Miten arvioitte omaa asuinaluettanne a) tällä hetkellä? a. erittäin viihtyisä b. viihtyisä c. ei kovinkaan viihtyisä d. erittäin epäviihtyisä e. en osaa sanoa b) ydinvoimalaitoksen rakentamisen jälkeen? a. erittäin viihtyisä b. viihtyisä c. ei kovinkaan viihtyisä d. erittäin epäviihtyisä e. en osaa sanoa 7. Miten arvioitte mahdollisen ydinvoimalaitoksen vaikuttavan käyttämiinne liikenne- ja kulkuyhteyksiin? a. erittäin myönteisesti b. myönteisesti c. ei vaikutusta d. melko kielteisesti e. erittäin kielteisesti f. en osaa sanoa 8. Miten arvioitte mahdollisen ydinvoimalaitoksen vaikuttavan virkistys- ja harrastusmahdollisuuksiinne tai muuhun vapaa-aikaanne? a. erittäin myönteisesti b. myönteisesti c. ei vaikutusta d. melko kielteisesti e. erittäin kielteisesti f. en osaa sanoa Mihin virkistys-, harrastus- tai vapaa-ajan toimintaan arvelette ydinvoimalaitoksen vaikuttavan (esim. kalastus, veneily, marjastus, ulkoilu ym.)?

38 Asukaskysely (6). Miten arvioitte ydinvoimalaitoksen vaikuttavan omaan tai perheenne toimeentuloon ja tulonsaantimahdollisuuksiin? a. erittäin myönteisesti b. myönteisesti c. ei vaikutusta d. melko kielteisesti e. erittäin kielteisesti f. en osaa sanoa. Miten arvelette ydinvoimalaitoksen vaikuttavan haluunne muuttaa alueelta pois? a. lisää haluanne muuttaa alueelta pois b. vähentää muuttohalua c. ei vaikutusta muuttohaluun d. en osaa sanoa 11. Miten arvelette ydinvoimalaitoksen vaikuttavan kiinteistöjen arvoon? Vastatkaa vain joko kohtaan 1 tai Vakituisen asuntonne arvoon (vakituiset asukkaat vastaavat) a. asuntonne arvo nousee b. asuntonne arvo laskee c. ei merkittävää muutosta d. en osaa sanoa 2. Loma-asuntonne arvoon (loma-asukkaat vastaavat) a. loma-asuntonne arvo nousee b. loma-asuntonne arvo laskee c. ei merkittävää muutosta d. en osaa sanoa 12. Kuinka merkittävinä pidätte ydinvoimalaitoksen työllisyysvaikutuksia a) rakentamisen aikana? a. erittäin merkittäviä b. melko merkittäviä c. melko vähäisiä d. erittäin vähäisiä e. ei merkitystä b) toiminnan aikana? a. erittäin merkittäviä b. melko merkittäviä c. melko vähäisiä d. erittäin vähäisiä e. ei merkitystä

39 Asukaskysely (6) MERKITTÄVIMMÄT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Olkaa hyvä ja ympyröikää kolme mielestänne merkittävintä vaikutusta kummastakin kysymyksestä 13. Mitkä ovat mielestänne ydinvoimalaitoksen rakentamisen aikaisista ympäristövaikutuksista merkittävimpiä? Valitkaa kolme mielestänne merkittävintä vaikutusta. a. vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon b. vaikutukset vesistöön ja vedenlaatuun c. vaikutukset kalastukseen ja kalatalouteen d. vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan e. vaikutukset liikenteeseen f. meluvaikutukset g. vaikutukset terveyteen ja viihtyisyyteen h. vaikutukset työllisyyteen i. vaikutukset turvallisuuden tunteeseen j. tarvittavien voimajohtojen rakentamisen vaikutukset k. muu, mikä? 14. Mitkä ovat mielestänne ydinvoimalaitoksen käytön aikaisista ympäristövaikutuksista merkittävimpiä? Valitkaa kolme mielestänne merkittävintä vaikutusta. a. vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon b. vaikutukset vesistöön ja vedenlaatuun c. vaikutukset kalastukseen ja kalatalouteen d. vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan e. vaikutukset liikenteeseen f. meluvaikutukset g. vaikutukset terveyteen ja viihtyisyyteen h. vaikutukset työllisyyteen i. radioaktiivisten päästöjen vaikutukset j. vaikutukset turvallisuuden tunteeseen k. tarvittavien voimajohtojen vaikutukset l. muu, mikä?

40 Asukaskysely (6) TIEDONSAANTI Olkaa hyvä ja ympyröikää yksi mielipidettänne vastaava väite tai oletus 1. Oletteko saaneet riittävästi tietoa ydinvoimalaitoshankkeesta? a. Hankkeesta on tiedotettu liiankin paljon b. Olen saanut riittävästi tietoa hankkeesta c. Olen kuullut tai lukenut hankkeesta jonkin verran d. En ole kuullut tai lukenut hankkeesta mitään ennen tätä kyselyä 16. Mistä asioista haluaisitte saada lisää tietoa? a. en tarvitse lisää tietoa b. vaikutuksista ilmanlaatuun ja vesistöön c. vaikutuksista kalastukseen ja kalatalouteen d. vaikutuksista maankäyttöön ja maisemaan e. vaikutuksista liikennemääriin ja -turvallisuuteen f. meluvaikutuksista g. vaikutuksista terveyteen ja viihtyisyyteen h. vaikutuksista työllisyyteen i. radioaktiivisten päästöjen vaikutuksista j. vaikutuksista turvallisuuteen k. tarvittavien voimajohtojen vaikutuksista l. vaikutuksista energiamarkkinoihin m. en osaa sanoa n. muusta, mistä?

41 Asukaskysely (6) MUUT ASIAT 17. Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat mielipidettänne tai käsitystänne? a) Uskon, että Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen mahdolliset ympäristövaikutukset selvitetään perusteellisesti b) Pystyn vaikuttamaan siihen, mitä Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutuksia selvitetään c) Mielestäni ydinvoimalaitoksen rakentamisesta on hyötyä asuinseudulleni samaa mieltä eri mieltä en osaa sanoa Mitä asioita toivoisitte otettavan huomioon ydinvoimalaitoshankkeen suunnittelussa? 1. Mitä asioita toivoisitte otettavan huomioon ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa? KIITOS VASTAUKSESTANNE!

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Simo 10/2008

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Simo 10/2008 FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Simo /28 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman

Lisätiedot

MYLLYKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YVA-MENETTELY

MYLLYKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YVA-MENETTELY Liite 3 16WWE1127.B723M.SLU 25.10.2011 MYLLYKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YVA-MENETTELY ASUKASKYSELYN TULOKSIA Sisältö 1 ASUKASKYSELYN TAUSTA... 3 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUS... 3 3 KYSELYN TULOKSET... 4 3.1

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

Liite 6. Asukaskyselykaavake

Liite 6. Asukaskyselykaavake Liite 6 Asukaskyselykaavake Mekrijärvensuon turvetuotantoalueen laajennus Kuuksensuolle ASUKASTIEDUSTELU Huhtikuu 2009 MEKRIJÄRVENSUON TURVETUOTANTOALUEEN LAAJENNUS KUUKSENSUOLLE Seuraavassa on esitetty

Lisätiedot

KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE

KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE Mikonkeitaan tuulivoimapuiston YVA-menettely KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE UPM-Kymmene Oyj (Otsotuuli Oy) suunnittelee Mikonkeitaan tuulivoimapuistoa Pohjanmaalle Kristiinankaupungin

Lisätiedot

Mielmukkavaaran tuulipuiston YVA-menettely Lähiasukaskysely

Mielmukkavaaran tuulipuiston YVA-menettely Lähiasukaskysely Mielmukkavaaran tuulipuiston 11.3.2010 Sisältö Mielmukkavaaran tuulipuisto 1 1 LÄHIASUKASKYSELYN TAUSTA...2 2 LÄHIASUKASKYSELYN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS...2 3 VASTAUKSET...3 3.1 VASTAAJIEN TAUSTA...3 3.2 TUULIPUISTON

Lisätiedot

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake 1 (11) VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY VÄSTERVIKIN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Triventus Wind

Lisätiedot

SANDBACKA VINDKRAFTSPARK

SANDBACKA VINDKRAFTSPARK SVEVIND OY AB SANDBACKA VINDKRAFTSPARK MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 9. Sammanfattning sociala konsekvensförfrågningar FCG DESIGN OCH PLANERING AB 27.6.2014 P19557 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy:n kaivosalueen vesienhallintaan liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy on käynnistänyt

Lisätiedot

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ASUKASKYSELY KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tämä kysely liittyy Kiikalan kunnan Saarenkylän harjualueen eli ns. Härjänvatsan alueen maa-ainesoton ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Ailangantunturin tuulipuisto, Kemijärvi. Asukaskysely. Raportti

Ailangantunturin tuulipuisto, Kemijärvi. Asukaskysely. Raportti , Kemijärvi Raportti Raportti Sisältö 1 TAUSTA... 3 2 TOTEUTUS... 4 2.1 OTANTA... 4 2.2 KYSELY... 5 2.3 VASTAUKSET TAUSTAKYSYMYKSIIN... 6 2.4 VASTAUKSET ESITETTYIHIN VÄITTÄMIIN... 10 3 AVOIMET KYSYMYKSET...

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark.

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark. Matti Kautto Mitä ovat sosiaaliset eli ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Sosiaalisella

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, valtteri.hongisto@ttl.fi Turun ammattikorkeakoulu, valtteri.hongisto@turkuamk.fi +358 40 5851 888 Tulokset julkistettu

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella

Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella 1 Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 12.5.2015 Tämä esitys on vapaasti nähtävissä sivulla:

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista

Kokemukset tuulivoimaloista Kokemukset tuulivoimaloista Haastattelututkimus Iin Olhavassa Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 15.9.2015 verkossa Tämä esitys on vapaasti nähtävissä

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Mäkikankaan tuulipuisto, Pyhäjoki. Asukaskysely. Raportti

Mäkikankaan tuulipuisto, Pyhäjoki. Asukaskysely. Raportti , Pyhäjoki Raportti Raportti Sisältö Mäkikankaan tuulipuisto 1 TAUSTA... 3 2 TOTEUTUS... 4 2.1 OTANTA... 4 2.2 KYSELY... 5 3 VASTAUKSET... 7 3.1 VASTAAJIEN TAUSTA... 7 3.2 VÄITTÄMÄT TUULIVOIMASTA JA MÄKIKANKAAN

Lisätiedot

METSÄ-FIBRE OY, ÄÄNEKOSKI, BIOTUOTETEHDAS

METSÄ-FIBRE OY, ÄÄNEKOSKI, BIOTUOTETEHDAS METSÄ-FIBRE OY, ÄÄNEKOSKI, BIOTUOTETEHDAS Tiedote ja kysely Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre suunnittelee biotuotetehtaan rakentamista Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle. Biotuotetehtaan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Kollaja-hanke Kiinteistökyselyn tulokset. Anne Vehmas

Kollaja-hanke Kiinteistökyselyn tulokset. Anne Vehmas Kiinteistökyselyn tulokset Anne Vehmas Kysely kiinteistöjen omistajille Tavoitteena kerätä tietoa nykytilanteesta miten hankkeeseen liittyviä alueita käytetään mitä asioita pidetään tärkeänä Kollaja-hankkeessa

Lisätiedot

JALASJÄRVEN RUSTARIN ALUEEN TUULIPUISTOHANKE

JALASJÄRVEN RUSTARIN ALUEEN TUULIPUISTOHANKE JALASJÄRVEN RUSTARIN ALUEEN TUULIPUISTOHANKE Lähialueen asukkaille, vapaa-ajanasukkaille ja maanomistajille Jalasjärven kuntaan Rustarin alueelle suunnitellaan tuulipuiston perustamista. Suunnittelualue

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Jokelan tuulipuisto, Kalajoki. Asukaskysely. Raportti

Jokelan tuulipuisto, Kalajoki. Asukaskysely. Raportti , Kalajoki Raportti Raportti Sisältö 1 TAUSTA... 3 2 TOTEUTUS... 4 2.1 OTANTA... 4 2.2 KYSELY... 5 3 VASTAUKSET... 7 3.1 VASTAAJIEN TAUSTA... 7 3.2 VÄITTÄMÄT TUULIVOIMASTA JA JOKELAN TUULIPUISTOSTA...

Lisätiedot

1 18-30 v 2 31-50 v 3 51-65 v 4 yli 65 vuotta. 4. Kuinka kauan olette asunut tai lomaillut hankealueella? (merkitkää pidempi aika)

1 18-30 v 2 31-50 v 3 51-65 v 4 yli 65 vuotta. 4. Kuinka kauan olette asunut tai lomaillut hankealueella? (merkitkää pidempi aika) Asukaskysely Kollaja-hankkeen YVA TAUSTATIEDOT 1 T 1. Sukupuolenne 1 Nainen 2 Mies 2. Tämänhetkinen elämäntilanteenne? 1 Yksin asuva 2 Pariskunta 3 Lapsiperhe 3. Ikäryhmänne 1 18-30 v 2 31-50 v 3 51-65

Lisätiedot

PIIPARINMÄKI-LAMMASLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely

PIIPARINMÄKI-LAMMASLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely PIIPARINMÄKI-LAMMASLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY PIIPARINMÄKI-LAMMASLAMMINKANKAAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

LIITE 2: YLEISÖKYSELYN TULOKSET, TIIVISTELMÄ

LIITE 2: YLEISÖKYSELYN TULOKSET, TIIVISTELMÄ TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN KUNTA / METSÄHALLITUS RUSTARIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 TAUSTATIEDOT... 1 2 SUUNNITTELUALUE... 3 3 TUULIVOIMA YLEISESTI... 4 4 VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

6. Asuntosi ja/tai loma-asuntosi sijainti (Kunnan ja kylän tarkkuudella)

6. Asuntosi ja/tai loma-asuntosi sijainti (Kunnan ja kylän tarkkuudella) 1 Esitiedot 1. Ikäsi 16 30 vuotta 31 45 vuotta 46 60 vuotta yli 60 vuotta 2. Sukupuolesi Mies... Nainen. 3. Talouden koko henkilöä 4. Ammatti / elinkeino (esim. rakennusmies, eläkeläinen, poromies) 5.

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Uusi yhteistuotantovoimalaitos

Uusi yhteistuotantovoimalaitos Lokakuu 2014 Oulun Energia, Toppila / Laanila Uusi yhteistuotantovoimalaitos Asukaskysely LIITE 4 1 (15) Tekijät Pekka Järvinen Tarkistanut, pvm Jakelu Hyväksynyt, pvm Oulun Energia, Toppila / Laanila

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS Hyvä vastaaja, tällä kyselyllä selvitetään näkemyksiänne Soklin kaivoshankkeen vaihtoehto 3:n (malmi rikastetaan Venäjällä)

Lisätiedot

Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset

Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset Raahen kaupunginhallitus 7.11.2016 Vastaus valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloitteeseen Kv 21.3.2016 41 / väkiluvun laskun aiheuttamat toimenpiteet

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Millä seuraavista alueista kotinne / vapaa-ajan asuntonne / tonttinne sijaitsee?

Millä seuraavista alueista kotinne / vapaa-ajan asuntonne / tonttinne sijaitsee? ASUKASKYSELY 1 (10) Hyvä Vastaanottaja! Tämä kyselytutkimus on osoitettu Endomines Oy:n Karjalan kultalinjan suunniteltujen satelliittilouhosten lähialueen asukkaille. Asukastutkimus on osa ympäristövaikutusten

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Yleiset Harava-pohjat neljälle eri YVA-tyypille

Yleiset Harava-pohjat neljälle eri YVA-tyypille Yleiset Harava-pohjat neljälle eri YVA-tyypille Tässä dokumentissa kuvataan IMPERIA-hankkeessa Harava-kyselypalveluun luodut yleiset kyselypohjat neljälle eri YVA-tyypille (kaivos-, jätteenpolttolaitos-,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 1 Minna Heinonen Sosionomi (AMK) opiskelija, Karelia-ammattikorkeakoulu Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 Tämä asiakaskysely on koottu

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Sosiaalisten vaikutusten arviointitutkimus Talvivaaran kaivoshankkeen vaikutusalueella

Sosiaalisten vaikutusten arviointitutkimus Talvivaaran kaivoshankkeen vaikutusalueella Sosiaalisten vaikutusten arviointitutkimus Talvivaaran kaivoshankkeen vaikutusalueella Arja Kokkonen Lapin yliopisto 005 SISÄLLYS Johdanto...4. Hankkeen kuvaus...4. Tutkimuksen kohde......5.3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012 KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 234/2013 Markku Kuisma ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

KUUSAMON KULTAKAIVOKSEN YVA KATSAUS SOSIAALISIIN VAIKUTUKSIIN ARVIOIDUT SOSIAALISET VAIKUTUKSET JA VAIKUTUKSET ELINKEINOIHIN 29.1.

KUUSAMON KULTAKAIVOKSEN YVA KATSAUS SOSIAALISIIN VAIKUTUKSIIN ARVIOIDUT SOSIAALISET VAIKUTUKSET JA VAIKUTUKSET ELINKEINOIHIN 29.1. KUUSAMON KULTAKAIVOKSEN YVA KATSAUS SOSIAALISIIN VAIKUTUKSIIN SOSIAALISET VAIKUTUKSET? Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) tarkoittaa hankkeen tai toiminnan aiheuttamien ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Kurikka-lehden lukemiseen liittyviä asioita ja asemaa paikallisena tietolähteenä. Haastattelut tehtiin puhelimitse

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006 Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos ja Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto TUTKIMUSRAPORTTI 18.10.2006 YTT FM Lea Ahoniemi Kauppat. yo Maria-Riitta Ahoniemi TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

LIITE 1. TUULIVOIMAHANKKEET POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI- POHJANMAAN ALUEELLA

LIITE 1. TUULIVOIMAHANKKEET POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI- POHJANMAAN ALUEELLA LIITE 1. TUULIVOIMAHANKKEET POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI- POHJANMAAN ALUEELLA ONSHORE -HANKKEET Hailuoto pohjoisosa, n. 69 kpl (alustava) Haukipudas Annanmäki-Isoniemenkangas, 3 4 kpl 2 3 MW Haukipudas,

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! 1 Liite 9: Kyselylomake Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! Helsingin kaupungin ympäristökeskus tekee Vanhankaupunginlahdelle uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Lähtökohtana

Lisätiedot

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Tampereen Kaupunki etampere/ Infocity 2002 -tutkimus 11 7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Vastaajilta kysyttiin myös tamperelaisten mahdollisuuksista osallistua päätöksentekoon.

Lisätiedot

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia k ä y t t ä j ä l l e k ä t e v ä t e k n o l o g i a Marika Nordlund Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia 2 Sisältö 1. Johdanto: Tavoitteet ja toteutus...

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa TNS Gallup Oy on selvittänyt SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten arvioita työssä jaksamisesta sekä suhtautumista

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

KIIRE JA TYÖN AIKATAULUTTAMINEN TYÖPAIKALLA

KIIRE JA TYÖN AIKATAULUTTAMINEN TYÖPAIKALLA Työsuojelupaneeli VI KIIRE JA TYÖN AIKATAULUTTAMINEN TYÖPAIKALLA Minna Toivanen, Olli Viljanen & Minna Janhonen 10.12.2015 1 Työsuojelupaneeli VI Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu,

Lisätiedot

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Tiedote Julkaistavissa..0 klo 00.0 Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Väite, jonka mukaan asumisen ja rakentamisen tulee olla tiivistä ja

Lisätiedot

1. asukasinfo aiheesta 19.3.2014 Pro Westend ry toimitti saadun asukaspalautteen pohjalta 6/2014 kaupungille

1. asukasinfo aiheesta 19.3.2014 Pro Westend ry toimitti saadun asukaspalautteen pohjalta 6/2014 kaupungille PRO WESTEND RY JA WESTENDIN LIIKEKESKUKSEN ALUEEN KAAVAMUUTOSHANKE 1. asukasinfo aiheesta 19.3.2014 Pro Westend ry toimitti saadun asukaspalautteen pohjalta 6/2014 kaupungille Virallisen kaavalausunnon

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

KOPSA III TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointimenettely

KOPSA III TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointimenettely LIITE 4 KOPSA III TUULIPUISTO 1.6.2015 Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KOPSAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Puhuri Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Raahen kaupunkiin Kopsan

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Ryhmähanke Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Kysely metsäpalveluyritysten toiminnasta Jouko Örn Jarmo Hämäläinen Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 59 14.8.1998 Metsäpalveluyrittämisen

Lisätiedot

Asumisviihtyvyys kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa

Asumisviihtyvyys kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa Asumisviihtyvyys kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa - v. 2005 asukaskyselyn tuloksia 13.3.2007 Erkki Korhonen Kaupungin omistamat vuokra- ja asumisoikeusasunnot 1.1.2005 Muut vuokraasunnot; 1%

Lisätiedot

Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista

Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista vaikutuksista ja tiedonvälityksestä Eurajoen ja sen naapurikuntien asukkaiden näkökulmasta (SEURA) Tutkijat Professori Tapio

Lisätiedot

Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille

Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille kuntoutus Riikka Shemeikka VTT, erikoistutkija Hanna Rinne VTM, tutkija Erja Poutiainen FT, dosentti, tutkimusjohtaja Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille Lääkärien mielestä kuntoutusta

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot