Jokelan tuulipuisto, Kalajoki. Asukaskysely. Raportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jokelan tuulipuisto, Kalajoki. Asukaskysely. Raportti"

Transkriptio

1 , Kalajoki Raportti

2 Raportti Sisältö 1 TAUSTA TOTEUTUS OTANTA KYSELY VASTAUKSET VASTAAJIEN TAUSTA VÄITTÄMÄT TUULIVOIMASTA JA JOKELAN TUULIPUISTOSTA AVOIMET KYSYMYKSET JOHTOPÄÄTÖKSET Liitteet Liite 1 Kyselylomake Liite 2 Tiivistelmä hankkeesta Yhteystiedot wpd Finland Oy Keilaranta Espoo Projektipäällikkö Karoliina Joensuu, puh Sähköposti etunimi.sukunimi(at)wpd.fi Pohjakartta aineisto: Maanmittauslaitos lupanro 831/MML/10 2

3 1 Tausta wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuistoa Kalajoelle Jokela nimiselle alueelle. Tuulipuiston ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteydessä on selvitetty lähialueen ihmisten suhtautumista hankkeeseen muun muassa asukaskyselyllä. Kysely toteutettiin keväällä Kalajoen kaupungin alueella on Jokelan tuulipuiston lisäksi suunnitteilla kaksi muuta tuulipuistohanketta. llä on selvitetty ihmisten näkemyksiä myös tuulipuistohankkeiden yhteisvaikutuksista. Jokelan tuulipuistohankkeen lisäksi wpd Finland Oy suunnittelee Mäkikankaan tuulipuistoa Pyhäjoen kunnan alueelle lähelle Kalajoen ja Pyhäjoen välistä rajaa. Mäkikankaan tuulipuiston YVA menettely on käynnissä samaan aikaan ja myös sen yhteydessä on toteutettu asukaskysely lähialueen ihmisille. Etäisyys Jokelan ja Mäkikankaan tuulipuistoalueiden välillä on noin viisi kilometriä. n lisäksi tietoa lähialueen ihmisten suhtautumisesta tuulipuistohankkeeseen on saatu hankkeen YVA ohjelmasta annetuista mielipiteistä sekä seurantaryhmässä ja yleisötilaisuudessa käydyistä keskusteluista. 3

4 2 Toteutus 2.1 Otanta Jokelan tuulipuistohanketta koskeneen asukaskyselyn otanta alue ulottui noin 5 7 kilometrin etäisyydelle tuulipuistoalueesta (Kuva 1). Otanta alue koostui postinumeroalueelle sijoittuvista tuulipuistoaluetta lähellä sijaitsevista osoitteista (Jokela otanta, Jokela ja Mäkikangas yhteinen otanta). Otantaan sisältyivät sekä alueen vakituiset että loma asukkaat. Kyselyt lähetettiin otanta alueelle satunnaisotantana niin, että lähetettyjen kyselyiden kokonaismäärä oli 300 kappaletta. Otannan mukaiset osoitteet poimittiin väestörekisteristä Itella Oyj:n toimesta. Kustakin satunnaisesti poimitusta kotitaloudesta kyselyn vastaanottajaksi valittiin talouden vanhin henkilö. Itella vastasi myös kyselyn postituksesta. Jokelan tuulipuistoa ja Mäkikankaan tuulipuistoa koskeneiden asukaskyselyiden otanta alueet olivat osittain päällekkäisiä (Jokela ja Mäkikangas yhteinen otanta). Vastaanottajien poiminta toteutettiin kuitenkin niin, että samaan kotitalouteen ei voinut tulla molempia kyselyitä. 4

5 Kuva 1. Jokelan ja Mäkikankaan tuulipuistoja koskeneiden asukaskyselyiden otanta alueet. Tuulipuistoalueiden rajaukset on kartalla esitetty sinisellä (Jokela) ja punaisella (Mäkikangas). 2.2 Kysely Jokelan tuulipuistohanketta koskeneita kyselyitä lähetettiin 300 kappaletta, joista palautui 101 kappaletta. Näin kyselyn vastausprosentiksi muodostui 33,7 %. Kysely koostui kahdeksasta vastaajan taustaa koskevasta kysymyksestä, 18 väittämästä sekä neljästä avoimesta kysymyksestä (Liite 1). Väittämät koskivat tuulivoimaa yleisesti sekä nimenomaan Jokelan tuulipuistoa. Lisäksi osa niistä koski Kalajoelle suunniteltujen tuulipuistohankkeiden yhteisvaikutuksia. Myös yksi avoimista kysymyksistä koski hankkeiden yhteisvaikutuksia. Muissa kysymyksissä kysyttiin muun muassa tiedonsaannista sekä Jokelan tuulipuistohankkeen mahdollisista haittavaikutuksista. Kyselyn vastausaika oli noin kaksi viikkoa. Sen mukana lähetettiin lyhyt kuvaus hankkeesta (Liite 2). Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kolme lahjakorttia paikalliseen vähittäistavarakauppaan. 5

6 Väittämiin annettujen vastausten jakaumat analysoitiin suoraan sekä soveltuvin osin käyttäen ristiintaulukointia. Ristiintaulukoinnin avulla voitiin tehdä havaintoja taustamuuttujien mahdollisista vaikutuksista annettuihin vastauksiin. Eri väittämiin annettujen vastausten jakaumaa on havainnollistettu graafisesti. Avoimiin kysymyksiin annettuja vastauksia tarkasteltiin lähinnä kvalitatiivisin menetelmin eli niistä tehtiin havaintoja hankkeeseen suhtautumisesta, hankkeeseen (sekä yhteisesti kaikkiin Kalajoelle suunniteltuihin tuulipuistohankkeisiin) liittyvistä huolenaiheista sekä vastaajien tiedontarpeesta. 6

7 3 Vastaukset 3.1 Vastaajien tausta Kyselyyn vastanneista lähes 70 % oli miehiä (Kuva 2). Miesten suuri osuus vastaajista selittyy osittain sillä, että kysely osoitettiin otanta alueelta satunnaisotantana poimittujen kotitalouksien vanhimmalle henkilölle. Talouden vanhin henkilö on useammin mies kuin nainen. Yli puolet vastaajista oli vuotiaita (Kuva 3). Alle 36 vuotiaita oli vain noin 8 % Mies Nainen Kuva 2. Kyselyyn vastanneiden sukupuoli (n=101) vuotta vuotta vuotta vuotta yli 65 vuotta Kuva 3. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma (n=101) 7

8 Vastaajat olivat erilaisia koulutustaustaltaan (Kuva 4). Noin 45 % vastanneista oli ammatti tai opistotasoinen koulutus. Noin kolmannes oli suorittanut vain peruskoulun / keskikoulun / kansakoulun Kuva 4. Kyselyyn vastanneiden koulutus (n=101) 8

9 Suurin osa vastanneista (84 %) asuu alueella vakituisesti (Kuva 5). Jopa 41 % heistä on asunut tai omistanut loma asunnon alueella yli 20 vuotta (Kuva 6). Noin 17 % on asunut alueella alle viisi vuotta Vakituinen asukas Loma asunnon omistaja Kuva 5. Kyselyyn vastanneiden jakautuminen vakituisiin ja loma asukkaisiin (n=87) alle 5 vuotta 5 10 vuotta vuotta yli 20 vuotta Kuva 6. Aika, jonka kyselyyn vastanneet ovat asuneet tai omistaneet loma asunnon alueella (n=79) 9

10 Vajaa kolmannes (31 %) vastasi, että Jokelan tuulipuisto olisi näköetäisyydellä heidän asunnostaan / loma asunnostaan (Kuva 7). 71 % arvioi asuntonsa / loma asuntonsa etäisyydeksi tuulipuistoalueesta linnuntietä noin 3 5 kilometriä (Kuva 8). Noin 15 % arvioi asuvansa alle kolmen kilometrin etäisyydellä Kyllä Ei Kuva 7. Kyselyyn vastanneiden vastaus kysymykseen, sijaitseeko Jokelan tuulipuisto näköetäisyydellä heidän asunnostaan / loma asunnostaan (n=100) alle 3 km 3 5 km 6 10 km yli 10 km Kuva 8. Kyselyyn vastanneiden arvio asuntonsa / loma asuntonsa etäisyydestä linnuntietä Jokelan tuulipuistosta (n=92) 10

11 Kyselyyn vastanneista selvästi yli puolet (62 %) oli liikkunut alueella, jolle Jokelan tuulipuisto on suunnitteilla Kyllä Ei Kuva 9. Kyselyyn vastanneiden vastaus kysymykseen, ovatko he liikkuneet alueella, jolle Jokelan tuulipuisto on suunnitteilla (n=100) 11

12 3.2 Väittämät tuulivoimasta ja Jokelan tuulipuistosta yn vastanneista 66 % oli osittain tai siitä, että Kalajoen imago muuttuu paremmaksi tuulipuistohankkeiden myötä (Kuva 10). Vakituisista asukkaista oli 36 % kun vastaava osuus loma asukkaista oli vain 14 % Kuva 10. "Kalajoen imago muuttuu tuulipuistohankkeiden myötä paremmaksi", kaikki kysymykseen vastanneet (n=100) 12

13 Vastaajista 59 % oli osittain tai siitä, että Jokelan tuulipuiston rakennusalueeseen liittyy erityisiä tunteita tai muistoja (Kuva 11). Osittain tai oli 14 %. Alle kolmen kilometrin etäisyydellä asuvista reilu kolmannes (36 %) liittää alueeseen erityisiä tunteita tai muistoja (osittain tai väitteestä) Kuva 11. Jokelan tuulipuiston rakennusalueeseen liittyy erityisiä tunteita tai muistoja" (n=100) 13

14 Vain 14 % vastaajista on osittain tai täysin sitä, että kiinteistöjen arvo heidän asuinalueellaan laskee Jokelan tuulipuiston rakentamisen myötä (Kuva 12). 56 % on osittain tai väitteen kanssa. Loma asunnon omistajista kukaan ei ole täysin sitä, että kiinteistöjen arvo laskisi. 7 % on osittain tätä. Heistä 64 % ei osannut vastata kysymykseen. Näköetäisyydellä tuulipuistosta asuvista 23 % on osittain tai väitteestä Kuva 12. "Kiinteistöjen arvo asuinalueellani laskee Jokelan tuulipuiston rakentamisen myötä" (n=101) 14

15 Vastaajista 28 % oli osittain tai siitä, että tuulivoimaloista kuuluu häiritsevää melua (Kuva 13). Yli puolet vastaajista oli osittain tai väitteestä. Näköetäisyydellä asuvista 42 % oli osittain tai väitteestä, kun taas näköetäisyyden ulkopuolella asuvista vain 21 % oli osittain tai Kuva 13. Tuulivoimaloista kuuluu häiritsevää melua" (n=99) Kyselyyn vastanneista 55 % oli osittain tai siitä, että tuulivoimalat eivät pilaa maisemaa (Kuva 14). Loma asukkaista vastaava osuus oli 64 %. Näköetäisyydellä asuvista vain 45 % oli osittain tai väitteestä Kuva 14. "Tuulivoimalat eivät pilaa maisemaa" (n=101) 15

16 Vastaajista 58 % prosenttia oli osittain tai siitä, että tuulivoimaloiden lentoestevalot ovat häiritseviä (Kuva 15). Loma asunnon omistajista vastaava osuus oli 86 %. Kukaan heistä ei ollut samaa väitteen kanssa. Näköetäisyydellä asuvista 65 % oli osittain tai väitteen kanssa Kuva 15. Tuulivoimaloiden lentoestevalot ovat häiritseviä" (n=101) Vastaajista 70 % oli osittain tai siitä, että ihmisten hyvinvointi heikkenee Jokelan tuulipuiston rakentamisen vuoksi (Kuva 16). Osittain tai oli 14 %. Alle kolmen kilometrin etäisyydellä asuvista osittain tai oli 21 %. Samaten näköetäisyydellä asuvista osittain tai oli 19 % Kuva 16. "Ihmisten hyvinvointi heikkenee Jokelan tuulipuiston rakentamisen vuoksi" (n=99) 16

17 Vain 7 % vastaajista oli osittain tai siitä, että tuulivoimalat ovat vaarallisia (Kuva 17). Osittain tai oli 75 %. Näköetäisyydellä asuvista 13 % oli osittain tai Kuva 17. "Tuulivoimalat ovat vaarallisia" (n=101) Reilu kolmannes (36 %) vastaajista oli osittain tai siitä, että tuulivoimalat aiheuttavat haittaa eläimille (Kuva 18). Osittain tai oli 44 % vastaajista. Naisista vain 25 % oli väitteestä osittain tai, kun miehistä vastaava osuus oli 41 % Kuva 18. "Tuulivoimalat aiheuttavat haittaa eläimille" (n=100) 17

18 Vastaajista 57 % oli osittain tai siitä, että heidän asuinalueensa virkistyskäyttö muuttuu Jokelan tuulipuiston rakentamisen myötä (Kuva 19). 16 % vastanneista oli osittain tai väitteestä. Vakituisista asukkaista osittain tai oli 22 %, kun taas loma asukkaista kukaan vastanneista ei ollut samaa väitteestä. Näköetäisyydellä asuvista 23 % oli osittain tai täysin samaa siitä, että heidän asuinalueensa virkistyskäyttö muuttuisi Kuva 19. "Asuinalueeni virkistyskäyttö muuttuu Jokelan tuulipuiston rakentamisen myötä" (n=100) 18

19 Vastaajista 35 % oli osittain tai siitä, että Jokelan tuulipuisto ei vaikuta alueen elinkeinoelämään (Kuva 20). Osittain tai oli kolmannes vastanneista. Vajaa kolmannes (31 %) ei osannut vastata kysymykseen. Alle kolmen kilometrin etäisyydellä asuvista 57 % oli väitteen kanssa osittain tai. Yli viiden kilometrin etäisyydellä asuvista yli puolet ei osannut vastata kysymykseen Kuva 20. "Jokelan tuulipuisto ei vaikuta alueen elinkeinoelämään" (n=99) 19

20 Vastaajista 37 % oli osittain tai siitä, että he ovat saaneet riittävästi tietoa Jokelan tuulipuiston rakentamishankkeen kulusta. Vastaava osuus oli osittain tai väitteen kanssa. Loma asukkaista puolet oli väitteestä osittain tai Kuva 21. "Olen saanut Jokelan tuulipuiston rakentamishankkeen kulusta riittävästi tietoa" (n=101) Vastanneista 43 % oli osittain tai siitä, että he ovat perehtyneet tuulivoiman hyötyihin ja haittoihin (Kuva 22). 28 % oli osittain tai. Alle kolmen kilometrin etäisyydellä asuvista 71 % oli osittain tai väitteestä. Vastanneista miehistä väitteen kanssa osittain tai oli 48 %, kun taas naisista vastaava osuus oli 31 % Kuva 22. "Olen perehtynyt tuulivoiman hyötyihin ja haittoihin" (n=100) 20

21 Vastanneista 56 % oli osittain tai siitä, että tuulipuistojen rakentamisen myötä asenteet tuulivoimaa kohtaan muuttuvat (Kuva 23). Osittain tai oli 13 %. Alle kolmen kilometrin etäisyydellä asuvista osittain tai oli 71 % Kuva 23. "Tuulipuistojen rakentamisen myötä asenteet tuulivoimaa kohtaan muuttuvat" (n=101) Vastanneista 67 % oli osittain tai siitä, että Jokelan tuulipuistohanke on hyvä ja kannatettava (Kuva 24). 15 % oli osittain tai. Vakituisista asukkaista 66 % ja loma asukkaista 57 % oli osittain tai väitteestä. Näköetäisyydellä asuvista osittain tai meiltä oli 55 %, kun vastaava osuus näköetäisyyden ulkopuolella asuvista oli 72 % Kuva 24. "Jokelan tuulipuistohanke on hyvä ja kannatettava" (n=100) 21

22 Vastanneista 19 % oli osittain tai siitä, että Kalajoelle suunniteltujen tuulipuistohankkeiden yhteiset vaikutukset ovat haitallisempia kuin yksittäisten hankkeiden vaikutukset (Kuva 25). 43 % vastanneista oli osittain tai. Näköetäisyydellä tuulipuistosta asuvista 32 % oli osittain tai väitteestä, kun taas näköetäisyyden ulkopuolella asuvista vastaava osuus oli 12 % Kuva 25. "Kalajoelle suunniteltujen tuulipuistohankkeiden yhteiset vaikutukset ovat haitallisempia kuin yksittäisten hankkeiden vaikutukset" (n=100) 22

23 Vastanneista 29 % oli osittain tai siitä, että lähialueen asukkaiden kannalta ei ole merkitystä, kuinka moni Kalajoelle suunnitelluista tuulipuistohankkeista toteutuu (Kuva 26). Osittain tai oli 36 %. Loma asukkaista 64 % oli väitteestä osittain tai, kun vakituisista asukkaista vastaava osuus oli 33 %. Näköetäisyydellä asuvista noin puolet (48 %) oli osittain tai väitteestä, kun vastaava osuus näköetäisyyden ulkopuolella asuvista oli 29 % Kuva 26. "Lähialueen asukkaiden kannalta ei ole merkitystä, kuinka moni Kalajoelle suunnitelluista tuulipuistohankkeista toteutuu" (n=100) 23

24 Vastanneista 29 % oli osittain tai siitä, että lähialueen asukkaiden kannalta ei ole merkitystä, mikä Kalajoelle suunnitelluista hankkeista toteutuu (Kuva 27). 36 % vastanneista oli väitteestä osittain tai. Alle kolmen kilometrin etäisyydellä tuulipuistosta asuvista 57 % oli väitteen kanssa osittain tai, kun osittain tai olevien osuus oli 36 % Kuva 27. "Lähialueen asukkaiden kannalta ei ole merkitystä, mikä Kalajoelle suunnitelluista hankkeista toteutuu" (n=101) 24

25 3.3 Avoimet kysymykset Ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä tiedusteltiin vastaajilta, mistä Jokelan tuulipuistohankkeeseen liittyvistä asioista he haluaisivat saada lisää tietoa. Suurin osa vastaajista jätti kohdan tyhjäksi. Eniten toivottiin tietoa tuulipuiston aiheuttamista meluvaikutuksista sekä toisaalta hankkeen rakentamiskustannuksista ja siitä saatavasta (rahallisesta) hyödystä. Lisäksi toivottiin tietoa rakentamishankkeen aikataulusta ja siitä syntyvistä meluvaikutuksista. Joitakin kertoa mainittiin myös hankkeeseen liittyvien uusien teiden sijainti sekä toisaalta hankkeen vaikutukset eläimiin ja metsästykseen alueella. Toisessa kysymyksessä tiedusteltiin, minkälaisia haittavaikutuksia Jokelan tuulipuistosta voi vastaajien mielestä aiheutua. Yli puolet vastaajista oli vastannut tähän kysymykseen; osa heistä toteamalla, etteivät osaa sanoa. Noin viidennes vastanneista oli sitä, ettei tuulipuistosta aiheudu mitään haittavaikutuksia. Mainittuja haittavaikutuksia mainintojen määrän mukaisessa järjestyksessä olivat: meluhaitat vaikutukset muuttolintuihin vaikutukset turkistarhaukseen ja tarhaeläimiin vaikutukset maisemaan vaikutukset metsästykseen ja alueen muuhun virkistyskäyttöön metsien pirstoutumisen vaikutukset alueen eläimistöön ja lintuihin. Kolmannessa kysymyksessä vastaajilta tiedusteltiin, mitä asioita he toivoisivat otettavan huomioon Jokelan tuulipuiston suunnittelussa tai sen ympäristövaikutusten arvioinnissa. Vastaukseen toivottiin myös muita mahdollisia kommentteja Jokelan tuulipuistohankkeeseen liittyen. Tähän kysymykseen oli vastannut vajaa puolet kyselyyn vastanneista. Osittain vastausten aihe oli sama kuin edellisessä kysymyksessä. Vastaukset vaihtelivat hankkeen kannatuksen toteamisesta kysymyksiin hankkeen vaikutuksista. Noin 15 % kysymykseen vastanneista totesi kannattavansa hanketta samalla kun muutamat totesivat olevansa hanketta vastaan. Useissa vastauksissa toivottiin suunnittelussa kuunneltavan lähiasukkaiden mielipiteitä sekä toivottiin hankkeen toteutuksen hyödyntävän paikallisia ihmisiä ja yrittäjiä. Muutamissa vastauksissa todettiin huoli hankkeen meluvaikutuksista sekä sen vaikutuksista metsästykseen ja lähellä tapahtuvaan turkistarhaukseen. Lisäksi kyseenalaistettiin hankkeen sijainti ja pohdittiin, pitäisikö tuulipuistohankkeet mieluummin toteuttaa merialueilla tai teollisuusalueilla. Yksittäisissä vastauksissa mainittiin muun muassa mahdollisuus liikkua ja käydä tutustumassa tuulipuistoalueeseen, korvaukset paikallisille asukkaille sekä otettiin kantaa voimajohdon linjaukseen. Viimeisessä avoimessa kysymyksessä vastaajilta kysyttiin, mitä haittaa tai hyötyä useampien Kalajoen suunnalle suunniteltujen tuulipuistojen rakentamisesta olisi (yhteisvaikutukset). Yli puolet vastaajista vastasi tähän kysymykseen. Vastauksissa mainittuja hyötyjä ja haittoja on esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 1). 25

26 Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden mainitsemia Kalajoen tuulipuistohankkeiden hyödyllisiä ja haitallisia vaikutuksia. Suluissa mainintojen määrä. Hyötyjä Haittoja Verotulot, työpaikat ym. hyödyt paikkakunnalle (14 mainintaa) Vaikutukset maisemaan (8) Ydinvoimaa parempi vaihtoehto (9) Meluhaitat (5) Puhdasta energiaa (6) Vaikutukset linnustoon (4) Tuottaa sähköä (turvallisesti, lähellä) (6) Kallista ja kannattamatonta sähköntuotantoa (3) Kalajoelle positiivista imagoa (4) Vaikeuttaa / estää metsästys ja virkistyskäyttöä (1) Keskittämisestä synergiaa ja yhteistyömahdollisuuksia (3) Tuulipuistoalueesta rauhaton (1) Nähtävyys (2) Vaikutukset turkistarhoihin (1) Uudet tieyhteydet (2) Maamerkkejä (1) 26

27 4 Johtopäätökset n perusteella Jokelan tuulipuiston lähialueen asukkaat pitävät tuulipuistohanketta hyvänä ja kannattavat sen toteuttamista. Kyselyyn vastanneet loma asukkaat suhtautuivat tuulipuistohankkeeseen ja sen vaikutuksiin vakituisia asukkaita kielteisemmin, vaikka heistäkin suurin osa piti hanketta hyvänä ja kannatettavana. Kuitenkin vakituiset asukkaat suhtautuivat hankkeen maisemavaikutuksiin ja lentoestevaloihin loma asukkaita kielteisemmin. Kyselyn perusteella myös tuulipuistoalueesta näköetäisyydellä asuvien suhtautuminen oli näköetäisyyden ulkopuolella asuvia jonkin verran kielteisempää, vaikka heistäkin yli puolet piti hanketta hyvänä ja kannatettavana. Vastaajat näkivät tuulivoiman puhtaana energiantuotantomuotona ja uskoivat hankkeesta olevan hyötyä paikkakunnalle verotulojen, työpaikkojen ja paremman imagon myötä. Tuulivoiman päästöttömyyttä ja ekologisuutta korostettiin osassa vastauksia vastakkainasettelulla ydinvoimaan, mikä johtunee osittain Pyhäjoella suunnitteilla olevasta ydinvoimahankkeesta. Hankkeen mahdollisista haittavaikutuksista vastauksissa nousivat esiin erityisesti melu ja maisemavaikutukset sekä vaikutukset linnustoon. Jonkin verran vastaajat olivat myös huolissaan hankkeen vaikutuksista alueella harjoitettavaan metsästykseen sekä lähialueen turkistarhaukseen, mikä on merkittävä elinkeino paikkakunnalla. Kyselyn vastauksista kävi ilmi tarve aktiiviselle tiedottamiselle. Lähialueen asukkaat toivoivat lisää tietoa hankkeen etenemisestä ja aikataulusta sekä sen vaikutuksista ympäristöön. Iso osa vastanneista ei osannut ottaa kantaa Kalajoelle suunniteltujen tuulipuistojen yhteisvaikutuksia koskeviin kysymyksiin, mikä korostaa myös näihin liittyvän selvittämisen ja tiedottamisen tarvetta. Samanaikaisesti toteutetussa Mäkikankaan tuulipuistohanketta koskeneessa asukaskyselyssä tuulipuistohanketta hyvänä ja kannatettavana piti lähes yhtä suuri osuus kuin Jokelan tuulipuistohanketta koskeneessa kyselyssä (Mäkikankaan tuulipuistohanke 69 % osittain tai, Jokelan tuulipuistohanke 67 %). Molemmissa kyselyissä vakituisten ja loma asukkaiden suhtautuminen hankkeisiin oli samansuuntainen (vakituiset asukkaat hiukan loma asukkaita myönteisimpiä hankkeita kohtaan). 27

28 hanke LIITE 1 JOKELAN TUULIPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointi ASUKASKYSELY Tässä kyselyssä on esitetty wpd Finland Oy:n Kalajoen Jokelan alueelle suunnitteleman tuulipuistohankkeen toteuttamisesta mahdollisesti aiheutuviin vaikutuksiin liittyviä kysymyksiä. Kirjoitathan vastauksesi sille varattuun kohtaan tai ympyröit mielipidettäsi lähinnä vastaavan väitteen / oletuksen. Tarvittaessa voit jatkaa vastausta sivujen kääntöpuolelle. Vastanneiden kesken arvomme kolme lahjakorttia paikalliseen vähittäistavarakauppaan. Lahjakortit ovat kukin arvoltaan 100 euroa. Arvontaan voit osallistua palauttamalla alla olevan arvontakupongin täytetyn kyselyn kanssa. Arvontakupongit käsitellään erikseen kyselyn vastauksista, eikä niitä voi yhdistää toisiinsa. Palautathan täytetyn kyselylomakkeen sekä arvontakupongin oheisessa palautuskuoressa viimeistään Arvonta suoritetaan ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. ARVONTAKUPONKI Nimi Osoite Puhelinnumero Vastanneiden kesken arvotaan kolme 100 euron arvoista lahjakorttia paikalliseen vähittäistavarakauppaan. 1

29 hanke LIITE 1 TAUSTATIEDOT Merkitse vastaus sille varattuun tilaan 1 Ikä vuotta vuotta vuotta vuotta Yli 65 vuotta 2 Sukupuoli Mies Nainen 3 Koulutus (valitse yksi) Peruskoulu / keskikoulu / kansakoulu Ylioppilastutkinto Ammattikurssi tai oppisopimus Ammatti tai opistotasoinen koulutus Ammattikorkeakoulu tai yliopistotutkinto 4 Jokelan tuulipuisto olisi näköetäisyydellä asunnostani / loma asunnostani Kyllä Ei 5 Asuntoni/loma asuntoni arvioitu etäisyys Jokelan tuulipuistosta linnuntietä noin (km) 6 Olen liikkunut alueella, jonne Jokelan tuulipuisto on suunnitteilla Kyllä Ei 7 Olen alueella Vakituinen asukas Loma asunnon omistaja 8 Olen asunut / loma asuntoni on sijainnut alueella (vuotta) 1

30 hanke LIITE 1 MITÄ MIELTÄ OLET SEURAAVISTA VÄITTÄMISTÄ? Ympyröi kultakin riviltä mielipidettäsi lähinnä vastaava numero. Väittämistä kolme viimeistä (24, 25 ja 26) koskevat Jokelan tuulipuiston ja sen läheisyyteen suunniteltujen muiden tuulipuistohankkeiden yhteisvaikutuksia. Muut väittämät koskevat yleisesti tuulivoimaa tai yksinomaan Jokelan tuulipuistohanketta. (1= olen, 2=, 3= en osaa sanoa, 4= osittain samaa, 5= ) 9 Kalajoen imago muuttuu tuulipuistohankkeiden myötä paremmaksi Jokelan tuulipuiston rakennusalueeseen liittyy erityisiä tunteita tai muistoja Kiinteistöjen arvo asuinalueellani laskee Jokelan tuulipuiston rakentamisen myötä 12 Tuulivoimaloista kuuluu häiritsevää melua Tuulivoimalat eivät pilaa maisemaa Tuulivoimaloiden lentoestevalot ovat häiritseviä Ihmisten hyvinvointi heikkenee Jokelan tuulipuiston rakentamisen vuoksi Tuulivoimalat ovat vaarallisia Tuulivoimalat aiheuttavat haittaa eläimille Asuinalueeni virkistyskäyttö muuttuu Jokelan tuulipuiston myötä Jokelan tuulipuisto ei vaikuta alueen elinkeinoelämään Olen saanut Jokelan tuulipuiston rakentamishankkeen kulusta riittävästi tietoa Olen perehtynyt tuulivoiman hyötyihin ja haittoihin Tuulipuistojen rakentamisen myötä asenteet tuulivoimaa kohtaan muuttuvat Jokelan tuulipuistohanke on hyvä ja kannatettava Kalajoelle suunniteltujen tuulipuistohankkeiden yhteiset vaikutukset ovat haitallisempia kuin yksittäisten hankkeiden vaikutukset 25 Lähialueen asukkaiden kannalta ei ole merkitystä, kuinka moni Kalajoelle suunnitelluista tuulipuistohankkeista toteutuu 26 Lähialueen asukkaiden kannalta ei ole merkitystä, mikä Kalajoelle suunnitelluista hankkeista toteutuu 27 Mistä Jokelan tuulipuistohankkeeseen liittyvistä asioista haluaisit saada lisää tietoa? 2

31 hanke LIITE 1 28 Millaisia haittavaikutuksia Jokelan tuulipuistosta voi mielestäsi aiheutua? 29 Mitä asioita toivoisit otettavan huomioon Jokelan tuulipuiston suunnittelussa tai sen ympäristövaikutusten arvioinnissa? Muita mahdollisia kommenttejasi Jokelan tuulipuistohankkeeseen liittyen? 30 Mitä haittaa tai hyötyä useampien Kalajoen suunnalle suunniteltujen tuulipuistojen rakentamisesta olisi (yhteisvaikutukset)? KIITOS VASTAUKSESTASI! Vastanneiden kesken arvomme kolme lahjakorttia. Osallistuaksesi arvontaan, palauta oheinen arvontakuponki täytettynä kyselyn mukana. Lähetä vastauksesi mennessä. 3

32 hanke TIIVISTELMÄ LIITE 2 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTO Tiivistelmä hankkeesta wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuistoa Kalajoen kaupungin Pohjankylässä sijaitsevalle Jokela nimiselle alueelle. Tuulipuisto muodostuu yksikköteholtaan noin 2,3 3,6 MW tuulivoimalasta. wpd Finland Oy on valinnut Jokelan alueen tuulipuiston suunnittelukohteeksi, sillä alue soveltuu alustavien arvioiden mukaan tuulivoimantuotantoon monesta eri näkökulmasta hyvin. Jokelan tuulipuiston tarkoituksena on tuottaa tuulivoimalla sähköä valtakunnalliseen kantaverkkoon. Tuulipuiston on arvioitu tuottavan sähköä noin GWh vuodessa, mikä vastaa noin eisähkölämmitteisen asunnon vuotuista kulutusta tai esimerkiksi Kalajoen kaupungin vuosittaista kokonaissähkönkulutusta. Jokelan tuulipuiston arvioidulla sähköntuotantomäärällä vältetään hiilidioksidipäästöjä arviolta tonnia vuodessa. Hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan parhaillaan lakisääteisessä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). Arvioinnin tuloksista laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus, joka valmistuu vuoden 2012 alussa. Arviointimenettelyssä ei tehdä hanketta koskevia lupapäätöksiä, vaan sen tavoitteena on tukea hankkeen suunnittelua ja siihen liittyvää päätöksentekoa, mm. lupamenettelyitä, tuottamalla hankkeen ympäristövaikutuksiin liittyvää tietoa. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan kahta eri tuulipuiston kokovaihtoehtoa (1: 14 tuulivoimalaa, 2: 20 tuulivoimalaa) (Taulukko 1) ja niin kutsuttua nollavaihtoehtoa eli tilannetta, mikäli tuulipuistoa ei rakenneta. Lisäksi tarkastellaan neljää voimajohdon reittivaihtoehtoa. Tuulipuiston ja voimajohdon reittivaihtoehtojen sijainnit on esitetty oheisissa kuvissa (Kuva 1 ja Kuva 2). Taulukko 1. Jokelan tuulipuiston toteutusvaihtoehtojen alustavia teknisiä tietoja. Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Nimellisteho 14 x 3,6 MW (noin 50 MW) 20 x 3,6 MW (noin 72 MW) Tornin korkeus m m Roottorin halkaisija m m Lakikorkeus (roottori mukaan lukien) enimmillään noin 180 m enimmillään noin 180 m Vuotuinen sähkön tuotanto (netto, häviöt ml.) noin 110 GWh noin 150 GWh Kalajoen kaupungin alueella on wpd Finland Oy:n Jokelan tuulipuiston lisäksi suunnitteilla kaksi muuta Jokelan tuulipuistoa mittavampaa tuulipuistohanketta. Hankkeista toinen on Jokelan tuulipuistoalueen rajanaapuriksi sijoittuva Fortum Oyj:n Tohkojan tuulipuisto ja toinen TuuliWatti Oy:n Mustilankankaan tuulipuisto. Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi wpd Finland Oy suunnittelee Mäkikankaan tuulipuistoa Pyhäjoen kunnan alueelle lähelle Kalajoen ja Pyhäjoen välistä rajaa. Etäisyys Jokelan ja Mäkikankaan tuulipuistoalueiden välillä on noin viisi kilometriä. Mäkikankaan tuulipuiston ympäristövaikutukset arvioidaan YVA menettelyssä, joka käynnistyy samaan aikaan kuin Jokelan tuulipuistohankkeen YVA menettely.

33 Kuva 1. Jokelan tuulipuistoalueen sijainti Kalajoen kunnassa. Kuva 2. Jokelan tuulipuiston voimajohdon alustavat reittivaihtoehdot. Vaihtoehdot 3a ja 3b kulkevat Mäkikankaan tuulipuistoalueen kautta. Tuulipuisto liitetään valtakunnan verkkoon Fingrid Oyj:n Kalajoen 110 kv -sähköasemalla. Lisätietoja hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä wpd Finland Oy:n wwwsivuilta > Tuulivoimaprojektit > Maatuulivoima > Kalajoki - Jokela.

Mäkikankaan tuulipuisto, Pyhäjoki. Asukaskysely. Raportti

Mäkikankaan tuulipuisto, Pyhäjoki. Asukaskysely. Raportti , Pyhäjoki Raportti Raportti Sisältö Mäkikankaan tuulipuisto 1 TAUSTA... 3 2 TOTEUTUS... 4 2.1 OTANTA... 4 2.2 KYSELY... 5 3 VASTAUKSET... 7 3.1 VASTAAJIEN TAUSTA... 7 3.2 VÄITTÄMÄT TUULIVOIMASTA JA MÄKIKANKAAN

Lisätiedot

Ailangantunturin tuulipuisto, Kemijärvi. Asukaskysely. Raportti

Ailangantunturin tuulipuisto, Kemijärvi. Asukaskysely. Raportti , Kemijärvi Raportti Raportti Sisältö 1 TAUSTA... 3 2 TOTEUTUS... 4 2.1 OTANTA... 4 2.2 KYSELY... 5 2.3 VASTAUKSET TAUSTAKYSYMYKSIIN... 6 2.4 VASTAUKSET ESITETTYIHIN VÄITTÄMIIN... 10 3 AVOIMET KYSYMYKSET...

Lisätiedot

Mielmukkavaaran tuulipuiston YVA-menettely Lähiasukaskysely

Mielmukkavaaran tuulipuiston YVA-menettely Lähiasukaskysely Mielmukkavaaran tuulipuiston 11.3.2010 Sisältö Mielmukkavaaran tuulipuisto 1 1 LÄHIASUKASKYSELYN TAUSTA...2 2 LÄHIASUKASKYSELYN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS...2 3 VASTAUKSET...3 3.1 VASTAAJIEN TAUSTA...3 3.2 TUULIPUISTON

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

SANDBACKA VINDKRAFTSPARK

SANDBACKA VINDKRAFTSPARK SVEVIND OY AB SANDBACKA VINDKRAFTSPARK MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 9. Sammanfattning sociala konsekvensförfrågningar FCG DESIGN OCH PLANERING AB 27.6.2014 P19557 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1

Lisätiedot

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake 1 (11) VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY VÄSTERVIKIN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Triventus Wind

Lisätiedot

6. Asuntosi ja/tai loma-asuntosi sijainti (Kunnan ja kylän tarkkuudella)

6. Asuntosi ja/tai loma-asuntosi sijainti (Kunnan ja kylän tarkkuudella) 1 Esitiedot 1. Ikäsi 16 30 vuotta 31 45 vuotta 46 60 vuotta yli 60 vuotta 2. Sukupuolesi Mies... Nainen. 3. Talouden koko henkilöä 4. Ammatti / elinkeino (esim. rakennusmies, eläkeläinen, poromies) 5.

Lisätiedot

KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE

KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE Mikonkeitaan tuulivoimapuiston YVA-menettely KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE UPM-Kymmene Oyj (Otsotuuli Oy) suunnittelee Mikonkeitaan tuulivoimapuistoa Pohjanmaalle Kristiinankaupungin

Lisätiedot

JALASJÄRVEN RUSTARIN ALUEEN TUULIPUISTOHANKE

JALASJÄRVEN RUSTARIN ALUEEN TUULIPUISTOHANKE JALASJÄRVEN RUSTARIN ALUEEN TUULIPUISTOHANKE Lähialueen asukkaille, vapaa-ajanasukkaille ja maanomistajille Jalasjärven kuntaan Rustarin alueelle suunnitellaan tuulipuiston perustamista. Suunnittelualue

Lisätiedot

VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE

VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Kysely Vaalan Metsälamminkankaalle suunnitellaan tuulivoimapuiston perustamista. Suunnittelualue sijaitsee Vaalan kunnan etelärajalla, lähimmillään noin

Lisätiedot

PIIPARINMÄKI-LAMMASLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely

PIIPARINMÄKI-LAMMASLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely PIIPARINMÄKI-LAMMASLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY PIIPARINMÄKI-LAMMASLAMMINKANKAAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee

Lisätiedot

KOPSA III TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointimenettely

KOPSA III TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointimenettely LIITE 4 KOPSA III TUULIPUISTO 1.6.2015 Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KOPSAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Puhuri Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Raahen kaupunkiin Kopsan

Lisätiedot

OSALLISTU PYHÄJÄRVEN MURTOMÄELLE SUUNNITELTUA TUULIVOIMAPUISTOA KOSKEVAAN ASUKASKYSELYYN

OSALLISTU PYHÄJÄRVEN MURTOMÄELLE SUUNNITELTUA TUULIVOIMAPUISTOA KOSKEVAAN ASUKASKYSELYYN OSALLISTU PYHÄJÄRVEN MURTOMÄELLE SUUNNITELTUA TUULIVOIMAPUISTOA KOSKEVAAN ASUKASKYSELYYN YIT Rakennus Oy ja Pyhäjärven kaupunki haluavat kuulla mielipiteesi suunnitteilla olevasta tuulivoimapuistosta osana

Lisätiedot

Tuulivoima ja asenteet hankepaikkakunnilla. Asukaskyselyiden tuloksia (julkaistu 15.6.2010)

Tuulivoima ja asenteet hankepaikkakunnilla. Asukaskyselyiden tuloksia (julkaistu 15.6.2010) Tuulivoima ja asenteet hankepaikkakunnilla Asukaskyselyiden tuloksia (julkaistu 15.6.2010) Kyselyiden taustaa Kyselytutkimuksilla haluttiin selvittää ihmisten asenteita ja kokemuksia tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy:n kaivosalueen vesienhallintaan liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy on käynnistänyt

Lisätiedot

METSÄ-FIBRE OY, ÄÄNEKOSKI, BIOTUOTETEHDAS

METSÄ-FIBRE OY, ÄÄNEKOSKI, BIOTUOTETEHDAS METSÄ-FIBRE OY, ÄÄNEKOSKI, BIOTUOTETEHDAS Tiedote ja kysely Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre suunnittelee biotuotetehtaan rakentamista Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle. Biotuotetehtaan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Yleiset Harava-pohjat neljälle eri YVA-tyypille

Yleiset Harava-pohjat neljälle eri YVA-tyypille Yleiset Harava-pohjat neljälle eri YVA-tyypille Tässä dokumentissa kuvataan IMPERIA-hankkeessa Harava-kyselypalveluun luodut yleiset kyselypohjat neljälle eri YVA-tyypille (kaivos-, jätteenpolttolaitos-,

Lisätiedot

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki 10/2008

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki 10/2008 FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki /28 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa

Lisätiedot

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ASUKASKYSELY KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tämä kysely liittyy Kiikalan kunnan Saarenkylän harjualueen eli ns. Härjänvatsan alueen maa-ainesoton ympäristövaikutusten

Lisätiedot

KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1 Fortum Power and Heat Oy, TuuliWatti Oy, wpd Finland Oy KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Havainnekuvat ja analyysikartat 4.1.2012 Kuva 1.

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella

Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella 1 Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 12.5.2015 Tämä esitys on vapaasti nähtävissä sivulla:

Lisätiedot

Kalajoen Läntisten tuulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Kalajoen Läntisten tuulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointimenettely Kalajoen Läntisten tuulivoimapuisto 1.6.2015 Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY SUUNNITELLUN HANKKEEN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Tuulipuisto Oy Kalajoki suunnittelee tuulivoimapuistoa

Lisätiedot

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS Hyvä vastaaja, tällä kyselyllä selvitetään näkemyksiänne Soklin kaivoshankkeen vaihtoehto 3:n (malmi rikastetaan Venäjällä)

Lisätiedot

MYLLYKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YVA-MENETTELY

MYLLYKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YVA-MENETTELY Liite 3 16WWE1127.B723M.SLU 25.10.2011 MYLLYKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YVA-MENETTELY ASUKASKYSELYN TULOKSIA Sisältö 1 ASUKASKYSELYN TAUSTA... 3 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUS... 3 3 KYSELYN TULOKSET... 4 3.1

Lisätiedot

LIITE 1. TUULIVOIMAHANKKEET POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI- POHJANMAAN ALUEELLA

LIITE 1. TUULIVOIMAHANKKEET POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI- POHJANMAAN ALUEELLA LIITE 1. TUULIVOIMAHANKKEET POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI- POHJANMAAN ALUEELLA ONSHORE -HANKKEET Hailuoto pohjoisosa, n. 69 kpl (alustava) Haukipudas Annanmäki-Isoniemenkangas, 3 4 kpl 2 3 MW Haukipudas,

Lisätiedot

LIITE 2: YLEISÖKYSELYN TULOKSET, TIIVISTELMÄ

LIITE 2: YLEISÖKYSELYN TULOKSET, TIIVISTELMÄ TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN KUNTA / METSÄHALLITUS RUSTARIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 TAUSTATIEDOT... 1 2 SUUNNITTELUALUE... 3 3 TUULIVOIMA YLEISESTI... 4 4 VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Asukaskysely tuulipuiston vaikutuksista

Asukaskysely tuulipuiston vaikutuksista PL 96 96101 ROVANIEMI FINLAND Asukaskysely tuulipuiston vaikutuksista Arvoisa vastaanottaja, Metsähallitus ja Fortum Power and Heat Oy suunnittelevat tuulivoimapuistoa Joukhaisselän ja Tuore Kulvakkoselän

Lisätiedot

TUULIVOIMAA KAJAANIIN. Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013

TUULIVOIMAA KAJAANIIN. Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013 1 TUULIVOIMAA KAJAANIIN Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013 UPM Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista

Kokemukset tuulivoimaloista Kokemukset tuulivoimaloista Haastattelututkimus Iin Olhavassa Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 15.9.2015 verkossa Tämä esitys on vapaasti nähtävissä

Lisätiedot

Tuulivoima & lähiasukkaat

Tuulivoima & lähiasukkaat Tuulivoima & lähiasukkaat..0 Tutkimuksesta Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asukkaiden mielipiteitä tuulivoimasta neljällä paikkakunnalla, jossa on moderneja tuulivoimaloita. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Voitte halutessanne tarkentaa asuinpaikkanne/loma-asuntonne sijaintia, esim. kylä, postinumero?

Voitte halutessanne tarkentaa asuinpaikkanne/loma-asuntonne sijaintia, esim. kylä, postinumero? LIITE 7 Kattiharjun tuulivoimapuiston YVA-menettely KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE Vastausohjeet: Lukekaa ennen vastaamista koko kysymys ja sen kaikki vastausvaihtoehdot läpi. Vastatkaa

Lisätiedot

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Simo 10/2008

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Simo 10/2008 FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Simo /28 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, valtteri.hongisto@ttl.fi Turun ammattikorkeakoulu, valtteri.hongisto@turkuamk.fi +358 40 5851 888 Tulokset julkistettu

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostus. Liite 4. Asukaskysely ja ryhmäkeskustelu

Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostus. Liite 4. Asukaskysely ja ryhmäkeskustelu Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostus Liite 4 Asukaskysely ja ryhmäkeskustelu - - Liite 4-2 SISÄLLYSLUETTELO ASUKASKYSELY... 3 ASUKASKYSELYN VASTAUSTEN YHTEENVETO... 11 RYHMÄKESKUSTELUN TEEMAT...

Lisätiedot

> Ympäristönsuojelu YVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet (Varsinais-Suomi) > Kanalalaajennushanke Mynämäellä Kanax Oy

> Ympäristönsuojelu YVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet (Varsinais-Suomi) > Kanalalaajennushanke Mynämäellä Kanax Oy SAATE 29.11.2012 Arvoisa vastaanottaja Mynämäellä on käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) liittyen Kanax Oy:n 100 000 kanan kanalan laajennukseen. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn

Lisätiedot

WPD FINLAND OY MÄKIKANKAAN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY MÄKIKANKAAN. tuulipuisto WPD FINLAND OY MÄKIKANKAAN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Tammikuu 2011 ESIPUHE, Yhteystiedot ja nähtävilläolo Esipuhe Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma Pyhäjoen

Lisätiedot

Kannattaako kunnan panostaa tuulivoimaan? Kuntamarkkinat 10. 11.9.2014 Harri Orko, yksikönjohtaja

Kannattaako kunnan panostaa tuulivoimaan? Kuntamarkkinat 10. 11.9.2014 Harri Orko, yksikönjohtaja Kannattaako kunnan panostaa tuulivoimaan? Kuntamarkkinat 10. 11.9.2014 Harri Orko, yksikönjohtaja YIT tänään YIT on johtava eurooppalainen rakentamispalveluja tarjoava yritys. Toimimme 7 maassa yli 6 000

Lisätiedot

Siikainen Jäneskeidas 20.3.2014. Jari Suominen

Siikainen Jäneskeidas 20.3.2014. Jari Suominen Siikainen Jäneskeidas 20.3.2014 Jari Suominen Siikainen Jäneskeidas Projekti muodostuu 8:sta voimalasta Toimittaja tanskalainen Vestas á 3,3 MW, torni 137 m, halkaisija 126 m Kapasiteetti yhteensä 26

Lisätiedot

Asukaskysely tuulipuiston vaikutuksista

Asukaskysely tuulipuiston vaikutuksista Asukaskysely tuulipuiston vaikutuksista Arvoisa vastaanottaja, Tuulikolmio Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan rajalla sijaitsevalle Mastokankaan alueelle. Suunnitellun

Lisätiedot

Pyydämme palauttamaan lomakkeen ja liitekartan WSP Environmental Oy:lle viimeistään mennessä.

Pyydämme palauttamaan lomakkeen ja liitekartan WSP Environmental Oy:lle viimeistään mennessä. Hituran kaivoksen rikastushiekka-alueiden YVA, Sosiaalisten vaikutusten arviointi KYSELY Hituran kaivos harjoittaa nikkelipitoisen sulfidimalmin louhintaa ja rikastusta. Rikastuksessa muodostuu tavanomaiseksi

Lisätiedot

Tuulivoiman kehitys, merkitys, tutkimustuloksia. TuuliWatti Oy Jari Suominen

Tuulivoiman kehitys, merkitys, tutkimustuloksia. TuuliWatti Oy Jari Suominen Tuulivoiman kehitys, merkitys, tutkimustuloksia TuuliWatti Oy Jari Suominen Tuulivoiman osuus EU:ssa ja sen jäsenmaissa 2012 Lähde: EWEA, 2013 Saksa 11% Tanska 27% Ruotsi 5% Suo mi 1% Miksi tuulivoimaa?

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Liite 1 Kuva 2 Kaikki vaihtoehdot, hajukuorma 0,09 HY/s/kana. Epäsuotuisat tuuliolosuhteet. Punaisella katkoviivalla on piirretty 5 HY/m 3 ja vihreäll

Liite 1 Kuva 2 Kaikki vaihtoehdot, hajukuorma 0,09 HY/s/kana. Epäsuotuisat tuuliolosuhteet. Punaisella katkoviivalla on piirretty 5 HY/m 3 ja vihreäll Liite 1 Kuva 1 Kaikki vaihtoehdot, hajukuorma 0,09 HY/s/kana. Normaalit tuuliolosuhteet. Punaisella viivalla on piirretty 5 HY/m 3 ja vihreällä viivalla 1 HY/m 3 hajukäyrä. 1/6 Liite 1 Kuva 2 Kaikki vaihtoehdot,

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Enni Ruokamo, Rauli Svento ja Maria Kopsakangas-Savolainen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, SYKE BC-DC Workshop 16.1.2017 Kyselyn taustat ja tarkoitus Pilottitutkimus

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

> Ympäristönsuojelu YVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet (Varsinais-Suomi) > Sikalahanke Tarvasjoen Karhulan kylässä

> Ympäristönsuojelu YVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet (Varsinais-Suomi) > Sikalahanke Tarvasjoen Karhulan kylässä SAATE 22.5.2012 Arvoisa vastaanottaja Tarvasjoella on käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) liittyen uuden lihasikalan ja biokaasulaitoksen rakentamiseen. Liittyen hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN. Fortum Power and Heat Oy PL FORTUM

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN. Fortum Power and Heat Oy PL FORTUM PÄÄTÖS 28.10.2009 LAP-2009-R-35-531 ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN HANKKEESTA VASTAAVAT Metsähallitus Laatumaa PL 94 01301 VANTAA Fortum Power and Heat Oy PL 1 00048 FORTUM

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark.

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark. Matti Kautto Mitä ovat sosiaaliset eli ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Sosiaalisella

Lisätiedot

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy 3.10.2012 Voimamylly Oy Yhtiön kotipaikka Humppila Perustettu helmikuussa 2012 Valmistelu alkoi vuonna 2011 Humppilaan ideoitujen hankkeiden yhtenä osana,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

Yritysesittely ja hankkeet / Harri Ruopsa. Luottamuksellinen

Yritysesittely ja hankkeet / Harri Ruopsa. Luottamuksellinen Yritysesittely ja hankkeet 31.10.2013 / Harri Ruopsa Puhuri Oy Puhuri Oy on suomalainen tuulipuistoja kehittävä ja puistojen valmistuessa omistajilleen sähköä tuottava yhtiö Puhuri Oy on Kanteleen Voima

Lisätiedot

Havainnekuvien valokuvien ottopaikat.

Havainnekuvien valokuvien ottopaikat. Mäkikankaan tuulipuisto 1 Havainnekuvien valokuvien ottopaikat. Kuvasovitteiden pohjina olevat valokuvat on otettu maastokäynnin yhteydessä digitaalisella kameralla, jossa on GPS-paikannin. Valokuvien

Lisätiedot

Uusia tuloksia tuulivoimamelun häiritsevyydestä Suomessa

Uusia tuloksia tuulivoimamelun häiritsevyydestä Suomessa Uusia tuloksia tuulivoimamelun häiritsevyydestä Suomessa 4.11.2016 Ympäristöterveyspäivät 2016 1 4.11.2016 Ympäristöterveyspäivät 2016 2 THL:n Asuinympäristötutkimus Osa laajempaa THL:n tuulivoimamelututkimusprojektia

Lisätiedot

Millä seuraavista alueista kotinne / vapaa-ajan asuntonne / tonttinne sijaitsee?

Millä seuraavista alueista kotinne / vapaa-ajan asuntonne / tonttinne sijaitsee? ASUKASKYSELY 1 (10) Hyvä Vastaanottaja! Tämä kyselytutkimus on osoitettu Endomines Oy:n Karjalan kultalinjan suunniteltujen satelliittilouhosten lähialueen asukkaille. Asukastutkimus on osa ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

Kollaja-hanke Kiinteistökyselyn tulokset. Anne Vehmas

Kollaja-hanke Kiinteistökyselyn tulokset. Anne Vehmas Kiinteistökyselyn tulokset Anne Vehmas Kysely kiinteistöjen omistajille Tavoitteena kerätä tietoa nykytilanteesta miten hankkeeseen liittyviä alueita käytetään mitä asioita pidetään tärkeänä Kollaja-hankkeessa

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

RAPORTTI INFINERGIES FINLAND OY. Haapajärven Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen asukaskyselyn tulokset

RAPORTTI INFINERGIES FINLAND OY. Haapajärven Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen asukaskyselyn tulokset RAPORTTI 101002800 18.7.2017 INFINERGIES FINLAND OY Haapajärven Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen asukaskyselyn tulokset Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai

Lisätiedot

Liite 6. Asukaskyselykaavake

Liite 6. Asukaskyselykaavake Liite 6 Asukaskyselykaavake Mekrijärvensuon turvetuotantoalueen laajennus Kuuksensuolle ASUKASTIEDUSTELU Huhtikuu 2009 MEKRIJÄRVENSUON TURVETUOTANTOALUEEN LAAJENNUS KUUKSENSUOLLE Seuraavassa on esitetty

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ohjelma

Yleisötilaisuuden ohjelma Yleisötilaisuuden ohjelma 1) Tilaisuuden avaus 2) YVA-menettely ja YVA-selostuksen sisältö - Yhteysviranomaisen edustaja 3) Kemijärven biojalostamohankkeen tilannekatsaus - Boreal Bioref Oy 4) Hankkeeseen

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

Havainnekuvien valokuvien ottopaikat.

Havainnekuvien valokuvien ottopaikat. Jokelan tuulipuisto 1 Havainnekuvien valokuvien ottopaikat. Kuvasovitteiden pohjina olevat valokuvat on otettu maastokäynnin yhteydessä digitaalisella kameralla, jossa on GPS-paikannin. Valokuvien ottopisteet

Lisätiedot

Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset

Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset Raahen kaupunginhallitus 7.11.2016 Vastaus valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloitteeseen Kv 21.3.2016 41 / väkiluvun laskun aiheuttamat toimenpiteet

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

WPD FINLAND OY JOKELAN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY JOKELAN. tuulipuisto WPD FINLAND OY JOKELAN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2012 ESIPUHE Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena on ollut selvittää

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila Määrällisen aineiston esittämistapoja Aki Taanila 24.4.2017 1 Kategoriset muuttujat Lukumääriä Prosentteja (muista n-arvot) Pylväitä 2 Yhteenvetotaulukko (frekvenssitaulukko) TAULUKKO 1. Asunnon tyyppi

Lisätiedot

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA Kuntien asema muuttuu lähitulevaisuudessa merkittävästi sote- ja maakuntauudistusten myötä. Myös Vesannon kunta valmistautuu näihin muutoksiin laatimalla uuden strategian

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Tuulikolmio Oy Palkisvaara Kannusvaaran tuulipuistohanke, YVA-ohjelma Yleiskaava

Tuulikolmio Oy Palkisvaara Kannusvaaran tuulipuistohanke, YVA-ohjelma Yleiskaava 6.2.3 Yleiskaava 31 Tuulivoimapuisto sijoittuu kokonaan Sodankylän kunnan Kelujärvi-Rajala osayleiskaavan alueelle. Sodankylän kunnanhallitus on 22.5.2012 162 päättänyt käynnistää Kelujärvi-Rajala osayleiskaavan

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Pyhäselkä. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Pyhäselkä. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pyhäselkä Pasi Saukkonen 3.11.2015 Pyhäselkä (112 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 10 % Oletko mielestäsi 1)

Lisätiedot

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Kehittäjätapaaminen 17.11 Pasi Saukkonen Kyselyn lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Pyhäselkä, Eno, Kiihtelysvaara, Tuupovaara)

Lisätiedot

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi N x (8+) x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kysely Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun turvetuotantohankkeen vaikutuksista

Kysely Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun turvetuotantohankkeen vaikutuksista 1(6) Kysely Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun turvetuotantohankkeen vaikutuksista Vesistövaikutukset 1. Kalastatteko te tai perhekuntanne jäsen jollakin seuraavista vesistöistä? Vanhajoki Kaihlanen Aittojoki

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi YVA

Ympäristövaikutusten arviointi YVA Ympäristövaikutusten arviointi YVA 2 Ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YVA-ohjelman yleisötilaisuus 30.11.2016, Nokia YVA-OHJELMA Arvioitavat vaihtoehdot Hankkeen tekninen

Lisätiedot

Jouttikallio tuulipuisto. Projektikuvaus

Jouttikallio tuulipuisto. Projektikuvaus Jouttikallio tuulipuisto Projektikuvaus PROJEKTIKUVAU JOUTTIKALLIO 2/5 OX2 kehittää, rakentaa, rahoittaa ja operoi uusiutuvan energian hankkeita Pohjois- Euroopassa. Johdamme muutosta kohti kestävämpää

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006 Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos ja Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto TUTKIMUSRAPORTTI 18.10.2006 YTT FM Lea Ahoniemi Kauppat. yo Maria-Riitta Ahoniemi TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto LIITE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P214 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS 15.3.2010 HANKKEEN YLEISKUVAUS Hankkeena on tuulipuiston rakentaminen Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin rajalle, Santavuoren- Meskaisvuoren

Lisätiedot

TUULIPUISTO OY KALAJOKI WINDA POWER OY RAPORTTI. Kalajoen Läntisten tuulivoimapuisto. Varjostusselvitys - Päivitys 16X

TUULIPUISTO OY KALAJOKI WINDA POWER OY RAPORTTI. Kalajoen Läntisten tuulivoimapuisto. Varjostusselvitys - Päivitys 16X RAPORTTI TUULIPUISTO OY KALAJOKI WINDA POWER OY Kalajoen Läntisten tuulivoimapuisto Varjostusselvitys - Päivitys Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS

YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS Kantaverkon 110 kilovoltin voimajohdon uusiminen Tihisenniemi - Katerma Kajaani - Kuhmo 2012 Tihisenniemi - Katerma 110 kv voimajohdon uusiminen YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI)

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI) Muistio 7.2.2017 TEM/1498/05.03.03/2015 LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset LähiTuuli Oy (jäljempänä

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) Liite 2

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) Liite 2 Ympäristöten arviointimenettely (YVA) Liite 2 ASUKASKYSELYLOMAKE Osana Farmi Nummela Oy:n sikala-, broilerikasvattamo-, biokaasulaitos- ja lannoitteenvalmistushankkeen ympäristöten arviointimenettelyä

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso 20.11.2013

Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso 20.11.2013 Tuulivoimaa Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso 20.11.2013 Tuulivoiman kilpajuoksu Kymmenet erilaiset yhtiöt lähteneet kisaan tuulivoiman rakentamisesta Osa energiayhtiöitä, osa kehittäjiä Valtion syöttötariffi

Lisätiedot