Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö"

Transkriptio

1 KPMG Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö Loppuraportti tammikuu 2009 ADVISORY

2 Sisällys Toimeksiannon tausta 2 Sivu Omistajapolitiikka Yleistä omistajapolitiikasta Energiaomistuksen strateginen merkitys Alustava arvonmääritys Taustaa Yhteenveto alustavien laskelmien tuloksista Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen Yhdistämisvaihtoehtojen kuvaus Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto ja suositus Liitteet Liite 1: Energiayhtiöiden omistus Liite 2: Yhteenveto workshop työskentelystä Liite 3: Alustava arvonmääritys: laskelmissa käytetyt menetelmät ja oletukset Liite 4: Benchmarking Turku Energia, Lappeenrannan Energia ja Jyväskylän Energia This proposal is made by KPMG Oy Ab, a Finnish limited company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative, and is in all respects subject to the negotiation, agreement, and signing of a specific engagement letter or contract. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. 1

3 Toimeksiannon tausta. Kouvolan seudun kunnat Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja Valkeala yhdistyivät uudeksi Kouvolan kaupungiksi Uuden suurkunnan perustamiseen liittyy olennaisena osana päätöksenteko omistajapoliittisista linjauksista. Tämä toimeksianto koskee omistuksia energia-alan yhtiöissä; vuoden 2009 alusta sähköyhtiö, lämpöyhtiöt ja kaasuyhtiö siirtyivät uuden kunnan omistukseen. Työn tarkoituksena on tuottaa omistajalle riippumaton selvitys omistajapoliittisen keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi. Tehtävänä on Energiaomistusten strategisen merkityksen arvioiminen Energiaomistusten alustava arvonmääritys ja markkinapotentiaalin arvioiminen Vaihtoehtoisten yhdistymismallien analysointi eri näkökulmista Tulosten analysointi ja suositusten esittäminen Uuden kunnan energiaomistus muodostuu seuraavista sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasuyhtiöistä, ks. liite 1: Anjalankosken Energia Oy (100 %) Korian Aluelämpö Oy (100 %) KSS Energia Oy (100 %) Kuusankosken Aluelämmitys Oy (100 %) Kymenlaakson Sähkö Oy (15,08 %) Valkeakaasu Oy (100 %) Vari Oy (99,9 %) Rajaus: Työssä ei oteta kantaa energiayhtiöiden ja muiden toimialojen yhtiöiden, esim. vesiyhtiöiden, välisiin synergiaetuihin tai -haittoihin. Menetelmät: Omistajapoliittisia linjauksia on työstetty yhdessä energia-alan avainhenkilöiden kanssa. Avainhenkilöt ovat osallistuneet aktiivisesti haastatteluihin ja workshop-työskentelyyn. Energiaomistusten alustavassa arvonmäärityksessä on menetelmänä käytetty kassavirtaperusteista ja markkinaperusteista arvonmääritysmenetelmää. 2

4 Sisällys Toimeksiannon tausta Omistajapolitiikka Yleistä omistajapolitiikasta Energiaomistuksen strateginen merkitys Alustava arvonmääritys Taustaa Yhteenveto alustavien laskelmien tuloksista Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen Yhdistämisvaihtoehtojen kuvaus Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto ja suositus Liitteet Liite 1: Energiayhtiöiden omistus Liite 2: Yhteenveto workshop työskentelystä Liite 3: Alustava arvonmääritys: laskelmissa käytetyt menetelmät ja oletukset Liite 4: Benchmarking Turku Energia, Lappeenrannan Energia ja Jyväskylän Energia This proposal is made by KPMG Oy Ab, a Finnish limited company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative, and is in all respects subject to the negotiation, agreement, and signing of a specific engagement letter or contract. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. 3

5 Omistajapolitiikka Yleistä Uuden kunnan omistajapoliittiset linjaukset perustuvat kaupungin strategiaan, kehittämistavoitteisiin ja olemassa olevaan palvelutuotantorakenteeseen. Linjauksiin vaikuttavat paitsi omistuksen strateginen merkitys ja arvo myös omistuksen riskit ja niiden todennäköisyys. Uuden kunnan tilaaja-tuottajamallin käyttöönotto sekä palvelustrategian laadinta liittyvät omistajuuden selvityksiin. Omistajapolitiikka on tehokas kunnan johtamisen väline. Omistajapolitiikalla ohjataan pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa omistamiseen, hankintaan ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Tarkoituksena on taata omistuksen pitkäjänteinen, strategiaa tukeva kehittäminen, omistuksen arvon säilyttäminen ja sen lisääminen sekä omistuksen käytön tehokkuus. Omistaja asettaa palvelutuotannolle määrällisiä ja laadullisia tavoitteita, esim. omavaraisuusasteeseen, omistajatuloutuksen suuruuteen sekä palvelujen saatavuuteen ja laatuun liittyen. Omistaja varmistaa tahtotilan toteutumisen seurannan toimivalla konserniohjauksella. Yhtiön tai yhtiöiden hallituksen nimittäminen, seuranta ja raportointi sekä vastuut ja tehtävät omistajapolitiikan toteutuksessa ovat osa omistajastrategiassa määriteltäviä konserniohjauksen osatekijöitä. Tässä toimeksiannossa ei oteta kantaa energiaomistukselle asetettaviin tavoitteisiin eikä konserniohjauksen keinoihin. 4

6 Omistajapolitiikka Energiaomistuksen strateginen merkitys Energian tuotanto ja sen myynti eivät kuulu kunnan perustehtäviin eivätkä kunnan palvelujen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Energiaomistus ja omistukseen liittyvät linjaukset ovat kuitenkin kaupungille usein tärkeä strateginen kysymys. Tässä työssä energiaomistuksen strategista merkitystä arvioidaan seuraavin kriteerein: Kriteeri 1 Onko omistus olennainen kaupungin strategian toteutumisen kannalta? 2 Onko omistus liiketaloudellisesti kannattavaa? Strateginen merkitys suuri kohtuullinen Omistajapoliittinen päätös Omistuksen kehittäminen ja omistuksen arvon kasvattaminen 3 Tarjoaako omistus mahdollisuuden palveluiden kustannustehokkaaseen ja laadulliseen tuottamiseen? pieni Luopuminen omistuksesta 5

7 Omistajapolitiikka Energiaomistuksen strateginen merkitys Energiaomistuksen strateginen merkitys on suuri. 1. Energiaomistus on olennainen osa kaupungin strategiaa. Omistuksen merkitys korostuu erityisesti kaupungin yhdyskuntasuunnittelussa. Omistuksen merkitys konkretisoituu energian, etenkin kaukolämmön ja maakaasun, hinnoittelussa kuntalaisille ja teollisuudelle. Energiaomistuksella on merkitystä elinkeinopoliittisesta näkökulmasta: yhteistyö paikallisen teollisuuden kanssa, mahdollisuus vaikuttaa energian tuotantovaihtoehtoihin ja uuden energia-alan teollisuuden syntymiseen. Energia-alalla ja sen kehittymisellä on merkitystä myös uuden kunnan imagolle mm. vaihtoehtoisten uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisellä. Omistukset muissa energiayhtiöissä, mm. Kymenlaakson Sähkö Oy:ssä (omistusosuus 15,08 %), ovat luonteeltaan strategisia. Mikäli muiden energiayhtiöiden omistuksesta päätetään luopua pääomien vapauttamiseksi, tulee sopimusten lunastuslausekkeiden ehdot ottaa riittävän ajoissa huomioon. 6

8 Omistajapolitiikka Energiaomistuksen strateginen merkitys 2. Energiaomistus on liiketaloudellisesti kannattavaa. Uuden kunnan omistuksen piiriin kuuluvien yhtiöiden tulokset ovat olleet pääasiassa voitollisia viimeisen kolmen vuoden ajan ja omistajatuloutuksen määrä on vaihdellut 4,9 8,9 milj. euron välillä vuosina Omistajatuloutus Tuloutustapa Tuloutus vuonna 2005 ( '000) Tuloutus vuonna 2006 ( '000) Tuloutus vuonna 2007 ( '000) Anjalankosken Energia Oy Vuokrat 44,0 55,3 56,8 Korian Aluelämpö Oy Osinko 120,0 120,0 120,0 KSS Energia Oy Osinko 7 009, , ,8 Kuusankosken Alueläm m itys Oy Verkostovuokrat ja osinko 350,0 465,0 475,0 Kym enlaakson Sähkö Oy (15,08 %) Osinko (15,08 % jaetuista osingoista) 935,0 969,6 969,6 Valkeakaasu Oy Osinko 0,0 0,0 8,8 Vari Oy Osinko ja johtoaluekorvaus 450,0 470,0 590,0 Omistajatuloutus yhteensä 8 908, , ,0 3. Omistus tarjoaa mahdollisuuden palveluiden kustannustehokkaaseen ja laadulliseen tuottamiseen. Omistus antaa mahdollisuuden kehittää operatiivisia toimintoja synergiaedut hyödyntäen sekä vaikuttaa tuotettavan palvelun hintalaatusuhteeseen. 7

9 Omistajapolitiikka Energiaomistuksen strateginen merkitys Omistuksen strategista merkitystä, omaisuuden käytön tehokkuutta ja omistukseen liittyviä riskejä tarkasteltiin energia-alan avainhenkilöiden workshopissa. Omistuksen strateginen merkitys todettiin suureksi niin omistajan, asiakkaan kuin elinkeinoelämänkin näkökulmasta. Omaisuuden käytön tehokkuutta voidaan parantaa nykyisestä hyödyntämällä mm. volyymietua hankinnoissa sekä lisäämällä tuottavuutta esim. hallinnossa ja päivystyksen järjestämisessä. Omistuksen riskeinä nähtiin mm. lainsäädännölliset toimenpiteet, riippuvuus suurasiakkaista ja osaamisen riittävyys. Yhteenveto workshopista on esitetty liitteessä 2. 8

10 Sisällys Toimeksiannon tausta Omistajapolitiikka Yleistä omistajapolitiikasta Energiaomistuksen strateginen merkitys Alustava arvonmääritys Taustaa Yhteenveto alustavien laskelmien tuloksista Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen Yhdistämisvaihtoehtojen kuvaus Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto ja suositus Liitteet Liite 1: Energiayhtiöiden omistus Liite 2: Yhteenveto workshop työskentelystä Liite 3: Alustava arvonmääritys: laskelmissa käytetyt menetelmät ja oletukset Liite 4: Benchmarking Turku Energia, Lappeenrannan Energia ja Jyväskylän Energia This proposal is made by KPMG Oy Ab, a Finnish limited company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative, and is in all respects subject to the negotiation, agreement, and signing of a specific engagement letter or contract. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. 9

11 Alustava arvonmääritys Taustaa Alustavan arvonmäärityksen tavoite Laskelmien tarkoituksena on määrittää Uuden Kouvolan energiaomistusten alustavat käyvät arvot. Laskelmien perusteena olevat oletukset yhtiöiden liiketoiminnan kehityksestä perustuvat merkittävin osin yhtiöiden johdon esille tuomiin tulevaisuuden skenaarioihin ja ennusteisiin. Arvokäsitteet Laskelmissa on käytetty arvokäsitteenä yhtiöiden käypää arvoa. Käyvän arvon käsite kuvaa markkinoiden yhteisiä odotuksia ja on yleisimmin käytetty arvokäsite yhtiön arvon arvioinnissa. Käypä arvo vastaa sellaista rahamäärää, jolla omaisuuserä voisi vaihtaa omistajaa kahden kaupan kohteen arvoon vaikuttavista tekijöistä tietoisen ja ilman pakottavaa syytä kauppaan halukkaan toisistaan riippumattoman osapuolen välillä puhtaasti liiketaloudellisessa transaktiossa ( arm s length transaction ). Käypä arvo vastaa siis sellaista kauppahintaa, jolla hypoteettiset markkinaosapuolet voisivat sopia kaupasta. Lisäksi arvonmäärityksen lähtökohtana on käytetty jatkuvan liiketoiminnan arvoa ( going concern value ), joka kuvastaa yhtiön arvoa, jos toimintaa jatkettaisiin nykyisillä periaatteilla. Tulee huomioida, että omistajapolitiikan näkökulmasta esimerkiksi mahdollisia omistuksista irtautumisia harkittaessa arvonmääritykset tulee laatia eri perustein ja päivittää vastaamaan kaupallisia tarkoituksia. Käytetyt arvonmääritysmenetelmät on kuvattu liitteessä 3. Arvonmäärityshetki Arvonmäärityshetkenä laskelmissa on käytetty ja markkinainformaatio on myös kerätty kyseiseltä päivältä. Taseen osalta olemme käyttäneet tietoja. Toimeksiannon rajoitukset Toimeksiannossa käytetty materiaali perustuu julkisesti saatavilla olevaan informaatioon, käytössämme oleviin tietokantoihin sekä merkittävin osin yhtiöiden johdon esille tuomiin tulevaisuuden ennusteisiin. Yhtiöiltä saatua aineistoa on mahdollisuuksien mukaan verrattu julkisesti saatavilla olevaan markkinatietoon. Informaatiota on tarkasteltu objektiivisesti, mutta koska siihen liittyy merkittävissä määrin oletuksia tulevaisuuden kehityksestä, emme voi taata niiden oikeellisuutta. KPMG:n lähtökohtana ei ole antaa absoluuttista arvoa yhtiöille, vaan arvohaarukka, jonka välille yhtiöiden käypä arvo sijoittuu perustuen käytettyihin oletuksiin. 10

12 Alustava arvonmääritys Yhteenveto alustavien laskelmien tuloksista Yhteenveto kassavirta- ja markkinaperusteisella menetelmälllä saaduista alustavista tuloksista M Kassavirtap erusteinen menetelmä Markkinap erusteinen menetelmä Yritysarvo Oman p ääoman arvo Yritysarvo Oman p ääoman arvo Anjalankosken Energia Oy 6,7 5,3 6,4 5,0 Korian Alueläm pö Oy 4,6 6,1 3,5 5,0 KSS Energia Oy 157,1 150,3 151,6 144,8 Kuusankosken Alueläm m itys Oy 10,1 6,1 9,5 5,5 Kym enlaakson Sähkö Oy (15,08 %) 37,9 28,3 36,8 27,2 Valkeakaasu Oy 1,6 1,8 2,4 2,6 Vari Oy 25,4 26,9 15,3 16,8 Uuden Kouvolan energiaomistusten käyvän arvon laskemiseksi käytimme sekä kassavirtaperusteista että markkinaperusteista arvonmääritysmenetelmää, joiden tuloksena on saatu yritysarvo. Yritysarvo kuvastaa liiketoiminnan velatonta ja kassatonta arvoa. Oman pääoman eli osakekannan käypä arvo on johdettu laskelmien tuloksena saadusta yritysarvosta vähentämällä tästä kunkin yhtiön korolliset velat ja liittymismaksut ja lisäämällä erotukseen rahavarat ja rahoitusarvopaperit per Eri menetelmillä lasketut alustavat yritysarvot ovat yhteensä 225,6-243,5 milj. euroa ja oman pääoman arvot ovat yhteensä 206,9-224,9 milj. euroa. 11

13 Sisällys Toimeksiannon tausta Omistajapolitiikka Yleistä omistajapolitiikasta Energiaomistuksen strateginen merkitys Alustava arvonmääritys Taustaa Yhteenveto alustavien laskelmien tuloksista Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen Yhdistämisvaihtoehtojen kuvaus Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto ja suositus Liitteet Liite 1: Energiayhtiöiden omistus Liite 2: Yhteenveto workshop työskentelystä Liite 3: Alustava arvonmääritys: laskelmissa käytetyt menetelmät ja oletukset Liite 4: Benchmarking Turku Energia, Lappeenrannan Energia ja Jyväskylän Energia This proposal is made by KPMG Oy Ab, a Finnish limited company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative, and is in all respects subject to the negotiation, agreement, and signing of a specific engagement letter or contract. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. 12

14 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen - Reunaehdot Omistajan tahtotila vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten energiayhtiöiden yhdistäminen toteutetaan. Yhdistämisen toteuttamista ohjaavat seuraavat reunaehdot: Kertatuloutuksen suuruus. Yhdistymisvaiheessa on mahdollisuus tulouttaa energiayhtiöiden pääomia uudelle Kouvolalle. Pääomien vapauttaminen on perusteltua mm. kunnan rahoituksen tehokkuuden näkökulmasta. Vapautuvat pääomat on mahdollista korvamerkitä ja sijoittaa esim. uuden kunnan strategisiin hankkeisiin tai muihin strategisiin omistuksiin. Omistajatuloutuksen jatkuvuus. Omistaja voi tulouttaa voittoja uudesta yhtiöstä tai yhtiöistä osingon, koron tai vuokrien muodossa. Korko ja vuokra ovat näistä tuloutusmuodoista omistajalle osingonjakoa edullisemmat, sillä osinko maksetaan yhtiön jo kertaalleen verotetusta tulosta. Koronmaksu edellyttää energiayhtiön tai yhtiöiden lainapääoman muodostamista. Yritysrakenteen toiminnallisuus. Yhdistymisvaihe on oikea hetki päättää yritysrakenteesta siten, että uusi rakenne tukee harjoitettavaa liiketoimintaa mahdollistaen tehokkaan päätöksenteon ja synergiaetujen toteutumisen. Tehokas päätöksenteko edellyttää osaavaa hallitustyöskentelyä ja selkeitä linjauksia omistajan taholta. Liiketoiminnan jatkuvuus. Omistaja pyrkii omistaja-arvon kasvattamiseen ja takaamaan omistajatuloutuksen jatkuvuuden myös pidemmällä aikavälillä. 13

15 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen - Veroneutraalisuus Verotuksen näkökulmasta yhtiöittämishankkeeseen ryhdyttäessä on otettava huomioon itse yhtiöittämistransaktioon liittyvät vero- ym. kustannusvaikutukset verovaikutukset eri verolajien osalta tuloverotus arvonlisäverotus varainsiirtoverotus (kiinteistöt, rakennukset ja arvopaperit) työnantajan sosiaaliturvamaksuluokat, Tyel-maksut kunnan tuottoportfolio ja siihen liittyvä verosuunnittelu yhtiöittämisen jälkeen pääomanpalautus (sidottu oma pääoma ja svop-rahasto*) lainanlyhennys osinko korko verkostovuokrat ja muut vuokratulot siltä osin kuin osakeyhtiö toimii kunnan omistamissa toimitiloissa ja kiinteistöillä. *) Svop-rahastolla tarkoitetaan OYL 8 luvun 2 :ssä tarkoitettua sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa. 14

16 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen kuvaus Yhdistymisvaihtoehtoja on useita. Tässä työssä tarkemmin tarkasteltaviksi vaihtoehdoiksi on valittu kolme yhdistymisvaihtoehtoa. Yhdistymisvaihtoehto I: Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat suoraan uuden kunnan ohjauksessa Yhdistymisvaihtoehto II: Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat perustettavan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa. Sähköverkko Oy ja Sähkön urakointipalvelut Oy muodostavat yhdessä Sähkö Oy:n kanssa erillisen alakonsernin. Tukipalvelut hankitaan kaupungin keskitetyiltä toiminnoilta. Yhdistymisvaihtoehto III: Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat perustettavan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa. Suoraan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa ovat myös Verkko Oy sekä Urakointipalvelut Oy. Myynti ja markkinointi sekä hankinnat on keskitetty Emoyhtiö Oy:öön. Tukipalvelut hankitaan kaupungin keskitetyiltä toiminnoilta. Kaupungin keskitetyiltä toiminnoilta hankittavat tukipalvelut ovat tyypillisesti mm. talous-, henkilöstö- ja tietohallintoon sekä hankintoihin, juridiikkaan ja kiinteistöihin liittyviä palveluja. Tukipalvelujen hankinta vapauttaa energiayhtiöiden resursseja ydintoiminnan harjoittamiseen. Olemme esittäneet vertailutietona kolmen kaupungin, Turun, Lappeenrannan ja Jyväskylän, energia-alan yhtiöiden rakenteellisia ratkaisuja liitteessä 4. 15

17 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehto I Yhdistymisvaihtoehto I Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat suoraan uuden kunnan omistuksessa ja ohjauksessa. Kouvolan kaupunki 100 % 100 % Sähkö Oy Lämpö ja kaasu Oy 16

18 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehto II Yhdistymisvaihtoehto II Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat perustettavan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa. Sähköverkko Oy ja Sähkön urakointipalvelut Oy muodostavat yhdessä Sähkö Oy:n kanssa alakonsernin. Operatiiviset toiminnot kuten myynti, markkinointi ja hankinnat on hajautettu Sähkö Oy:öön sekä Lämpö ja kaasu Oy:öön. Tukipalvelut hankitaan kaupungin keskitetyiltä toiminnoilta. Kouvolan kaupunki 100 % Emoyhtiö Oy tukitoiminnot Sähkö Oy Lämpö ja kaasu Oy Sähköverkko Oy Urakointipalvelut Oy 17

19 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehto III Yhdistymisvaihtoehto III Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat perustettavan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa. Suoraan Emoyhtiön omistuksessa ovat myös Verkko Oy sekä Urakointipalvelut Oy. Myynti ja markkinointi sekä hankinnat on keskitetty Emoyhtiö Oy:öön. Tukipalvelut hankitaan kaupungin keskitetyiltä toiminnoilta. Kouvolan kaupunki 100 % Emoyhtiö Oy tukitoiminnot Sähkö Oy Lämpö ja kaasu Oy Verkko Oy Urakointi- Palvelut Oy 18

20 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen vertailu Vaihtoehtojen tarkempi analysointi ja vertailu toteutetaan seuraavin kriteerein: 1. Yhdistämisellä saavutettavat synergiaedut Synergiaetuja arvioidaan mm. liiketoiminnan toimintaedellytysten ja ydinprosessien näkökulmasta. 2. Omistajaohjauksen tehokkuus ja vaikuttavuus Omistajaohjausta arvioidessa otetaan huomioon mm. seuraavat asiat: Strategian toteutus ja seuranta Läpinäkyvyyden toteutuminen Johtaminen 3. Omistajatuloutus Omistajatuloutuksen jatkuvuus ja omistajalle eri tilanteissa verotuksellisesti neutraaleimman tuloutustavan mahdollistaminen. 4. Verotus Verotuksellisesti optimaalisimman vaihtoehdon esittäminen. 19

21 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen vertailu - synergiaedut Energia-alan omistusten yhdistäminen mahdollistaa liiketoimintaa edistävien ja tuottavuutta parantavien synergiaetujen hyödyntämisen. Synergiaetuja ja haittoja tarkasteltiin yhdessä energia-alan avainhenkilöiden kanssa järjestetyissä workshopeissa, ks. liite 2. Yhdistämisen nähtiin edesauttavan liiketoiminnan kehittymistä ja mahdollistavan synergiaetujen saavuttamisen määritellyissä ydinprosesseissa. Merkittävimmät yhdistymisen synergiaedut ovat: Asiakkuuden hallinnan kehittäminen Osaamisen määrän ja laadun varmistaminen Volyymiedun hyödyntäminen hankinnoissa ja rahoituksessa Yhdyskuntarakenteen kehittäminen Resurssien käytön optimointi ml. toimintavarmuuden parantaminen (päivystys, huolto) Reagointikyky, esim. lainsäädännön muutoksiin vastaaminen (EU, päästökauppa) Kehittämispotentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen, mm. hankekehitys Yhdistämisen etujen toteutumisen katsottiin edellyttävän onnistunutta muutoksen hallintaa ja johtamista. Hankkeen kuluessa on sivuttu myös muiden kuin uuden kunnan energiayhtiöiden välisiä, mahdollisia synergiaetuja ja keinoja lisätä tuottavuutta. Näitä ovat mm. vesilaitoksen kanssa tehtävän yhteistyön syventäminen, verkkoyhteistyö esim. Kymenlaakson Sähkö Oy:n kanssa sekä ulkoistamisen laajentaminen. Tässä työssä ei oteta kantaa edellä mainittuihin kokonaisuuksiin. 20

22 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen vertailu - synergiaedut Seuraavassa on tarkasteltu tunnistettuja synergiaetuja sekä niiden toteuttamiseksi ehdotettavia rakenteellisia ratkaisuja. Synergiaetu Kommentti Suositus Asiakkuuden hallinta Myynnin ja markkinoinnin keskittäminen lisää asiakaslähtöisyyttä, varmistaa asiakkuuden hallinnan kokonaisvaltaisen kehittämisen sekä myynnin ja markkinoinnin resurssien käytön tehokkuuden (mm. henkilöstöresurssit, taloudelliset resurssit). Myynti ja markkinointi hoidetaan keskitetysti esim. Emoyhtiö Oy:ssä. Osaamisen varmistaminen Eläköityminen ja toimialan kehittyminen synnyttävät rekrytointi- ja koulutustarvetta. Yksiköiden koon kasvaminen mahdollistaa henkilöstöresurssien joustavan yhteiskäytön, panostuksen erityisosaamiseen ja osaamisen kehittämiseen, helpottaa varahenkilöjärjestelyjä ja parantaa uuden Kouvolan työnantajaimagoa. Toiminnot hoidetaan keskitetysti niin urakointipalveluissa, hankinnoissa kuin muillakin osa-alueilla. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esim. yhteistä hankintaorganisaatiota Emoyhtiö Oy:ssä ja erillistä, koko energia-alalle yhteistä Urakointi-palvelut Oy:tä, joka on suoraan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa. Yhtenä vaihtoehtona on ulkoistaa osa palvelutuotannosta osaamisen turvaamiseksi. Volyymiedun hyödyntäminen Lämpöyhtiöillä yhdistymisen volyymiedut ovat selkeästi havaittavissa ja välittömiä. Neuvotteluasema muihin osapuoliin nähden vahvistuu yhdistymisen myötä. Laajempi yhdistyminen saattaa tuoda volyymietua esim. rahoituksen hankinnassa. Volyymiedun täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää yhteistä näkemystä hankinnoista ml. investoinneista. Tämä puoltaa toimintojen keskittämistä. 21

23 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen vertailu - synergiaedut Synergiaetu Kommentti Suositus Yhdyskuntarakenteen kehittäminen Yhdyskuntarakenteen kehittäminen ja ohjaus on strategisesti erittäin merkittävä kunnan tehtävä. Kehittämisessä energiaratkaisuja (uudet energianlähteet, verkkoratkaisut ym.) tulee käsitellä yhtenä kokonaisuutena omistajan ja asiakkaan näkökulmasta. Energia-alan kehittäminen yhtenä kokonaisuutena omistajan linjausten mukaisesti puoltaa toimintojen keskittämistä. Resurssien käytön optimointi Resurssien joustava käyttö hyödyntää kaikkia toimintoja, esim. päivystyksen ja huollon toimintoja. Virtaviivaiset ydinprosessit ja kapasiteetin tehokas käyttö edistävät omalta osaltaan tuottavuuden kasvua. Henkilöstön ja kapasiteetin lisäksi resurssien käytön optimointi koskee mm. tilaratkaisuja ja tietojärjestelmien käyttöä. Resurssien käytön optimointi edistää tuottavuuden kasvua sekä takaa toimintavarmuuden myös poikkeustilanteissa. Optimointi edellyttää suurempia yksiköitä ja puoltaa siten toimintojen keskittämistä. Reagointikyky Yhdistyminen parantaa toimijoiden kykyä reagoida EU:n Reagointikyvyn ja keskinäisen kommunikaation ja muiden lainsäätäjien toimiin (esim. päästökaupan parantaminen puoltaa toimintojen keskittämistä. muutokset ja niiden vaikutukset). Toisaalta yhdistyminen ja koon kasvaminen saattaa joissain tapauksissa hidastaa päätöksentekoa. Kehittämispotentiaali, hankekehitys Hankkeiden priorisointi ja tuotekehitys sekä rahoituksen suuntaaminen strategisesti merkittäviin kohteisiin on helpompaa, jos kehittämistä tarkastellaan koko energia-alan näkökulmasta. Kehittämispotentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen puoltaa toimintojen keskittämistä. 22

24 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen vertailu - omistajaohjaus Seuraavassa on tarkasteltu yhdistymistä johtamisen näkökulmasta sekä sen perusteella ehdotettavia rakenteellisia ratkaisuja. Omistajaohjaus Kommentti Suositus Strategian toteutus ja seuranta Strategian toteuttaminen omistajan tahtotilan mukaisesti edellyttää johdolta paitsi selkeää käsitystä tahtotilasta myös tehokasta ja asiantuntevaa, hyvän hallinnoinnin periaatteita noudattavaa työskentelyä. Perustetaan Emoyhtiö Oy, jonka hallituksen kokoonpanoon ja työjärjestykseen kiinnitetään erityistä huomiota. Strategian suunnittelun ja sen päivityksen tulee olla osa johtamisjärjestelmää. Läpinäkyvyys Toimintojen keskittäminen yhteiseen organisaatioon heikentää yksittäisten osa-alueiden seurattavuutta ja läpinäkyvyyttä. Sähköyhtiöiden toiminta on kilpailtua, kun taas lämpöyhtiöt ovat paikallisesti monopoliasemassa. Läpinäkyvyyden merkitys tulee huomioida mm. päätöksenteon perusteiden kommunikoinnissa sekä taloudellisen raportoinnin selkeydessä ja tarkkuudessa. Läpinäkyvyyden merkitys korostuu etenkin hinnoittelussa. Energiaomistuksen johtaminen Johtamisessa korostuvat omistajan tahtotilan ymmärtäminen ja vastuunjaon selkeys, johtamisjärjestelmän toimivuus sekä hyvän hallinnoinnin periaatteet. Energiaomistus on strategisesti tärkeä omistuskohde, jolloin sille asetettuihin tavoitteisiin ja sen johtamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Energiaomistukselle tulee asettaa selkeät tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja sen mittaaminen korostuvat johtamisessa. Johtamista voidaan tukea tarkoituksenmukaisella konsernivalvonnalla ja yhteneväisillä linjauksilla. 23

25 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu - verotus Seuraavassa on tarkasteltu yhdistymistä verotuksen näkökulmasta. Aihe Vaihtoehdot energiayhtiöiden yhdistämisen toteuttamiseen Päähavainto Omistajan energiaomistukselleen asettamien reunaehtojen valossa ennen energiayhtiöiden yhdistämistä yhtiöistä on mahdollista tulouttaa pääomia Kouvolan kaupungille joko osinkoina tai pääoman palautuksina ilman veroseuraamuksia. Pääasiallisina vaihtoehtoina yhdistää energiayhtiöiden toiminnot on ensi vaiheessa a) osakekauppa tai b) osakevaihto Sen jälkeen toisessa vaiheessa eri liiketoiminnot, esim. - sähkö, - lämpö ja kaasu, - verkkoliiketoiminta ja - urakointipalvelut voidaan a) fuusioida ja b) siirtää liiketoimintasiirtoina osaksi eri yhtiöitä osakeyhtiömuotoisessa konsernissa Osakeyhtiömuotoinen konserni mahdollistaa eri toimintojen voitollisuuden ja tappiollisuuden netottamisen keskenään konserniavustuksella yhdistymisvaihtoehdoissa II ja III. Konsernirakenne mahdollistaa myöhemmin käyttöomaisuusosakkeiden verovapaat luovutukset tietyin edellytyksin (EVL 6 b ). Yhdistymisvaihtoehdossa I toisen yhtiön tappiollisuutta ei voida netottaa verotuksessa toisen yhtiön voitollisuutta vastaa ja päinvastoin konserniavustuksella, koska konserniavustuksen antamisedellytykset eivät täyty (kunta ei ole liiketoimintaa harjoittava osakeyhtiö eikä osuuskunta). Myös kunta voi myydä omistamansa osakkeet verovapaasti. 24

26 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu - verotus Aihe a) Osakekauppa Päähavainto Kun Kouvolan seudun kunnat yhdistyivät kuntaliitoksen myötä energiayhtiöiden osakkeet tulevat Kouvolan kaupungin omistukseen. Tämä koskee myös muiden kuntien aikaisemmin omistamien energiayhtiöiden osakkeita. a) Tämän jälkeen Kouvolan kaupunki myisi kaikki tai osan energiayhtiön osakkeista käypään arvoon joko jollekin jo omistamalleen osakeyhtiölle tai uudelle perustettavalle yhtiölle. Osakekaupasta aiheutuisi ostajalle välitön varainsiirtoverokustannus 1,6 % osakkeiden käyvästä myyntihinnasta. Osakkeiden myyntivoitto olisi kaupungille tuloverosta vapaata tuloa. Eli ensivaiheen osakekaupassa kaupungille on mahdollista tulouttaa kertatulona osakkeiden verovapaata luovutusvoittoa. Ostajalle syntyisi kauppahintavelka ja kaupungille vastaava kauppahintasaaminen. Kauppahintavelalle maksettava korko olisi kaupungille verovapaata tuloa. Osakeyhtiölle korkokulut olisivat puolestaan vähennyskelpoista menoa. Yhtiön mahdollinen verotettava tulo lasketaan vasta korkokulujen vähentämisen jälkeen. Kauppahintavelalle suoritettava koronmaksu on siis toteutettavissa ilman lisäverokustannuksia. Vaihtoehtoisesti jos yhtiön tulos muodostuisi tappiolliseksi koronmaksun johdosta, syntyisi yhtiölle tappiosta verosaaminen (26 %:n verokannan mukaan laskien). Hyvä vaihtoehto, jos halutaan tuloja kaupungille korkotuloina. Järjestely edellyttää, että ostajayhtiön pääomarakenne kestää mahdollisten tappioiden syntymisen. Mahdollisia tappioita voidaan kuitenkin tasata konsernin sisällä konserniavustuksella. b) Osakevaihto b) Toisessa vaihtoehdossa kuntaliitosten jälkeen kaupunki luovuttaa omistamansa energiayhtiöiden osakkeet toiselle omistamalleen osakeyhtiölle saaden vastikkeeksi ko. yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. Osakkeet hankkivasta yhtiöstä tulee luovutettujen yhtiöiden emoyhtiö. Vaihdossa vastaanotettujen osakkeiden hankintamenona pidetään luovutettujen osakkeiden verotuksessa poistamatta olevaa hankintamenoa. Osakevaihto on tuloveroneutraali energiayhtiöiden osakkeenomistajalle siltä osin kuin ei käytetä rahavastiketta. Osakevaihto on varainsiirtoveron alainen saanto energiayhtiön osakkeiden osalta. Osakevaihdossa omistajalle ei siirry yhtiöstä rahaa (vrt. osakekaupassa myyjänä oleva kunta saa kauppahinnan rahana tai saamisena). Ei suositeltava vaihtoehto tilanteessa, jossa kunta haluaa vapauttaa pääomia. 25

Kemin konsernirakenneselvitys

Kemin konsernirakenneselvitys Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki 9.6.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA

VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro-gradu tutkielma Tammikuu 2008 Ohjaaja: Eeva-Mari Ihantola

Lisätiedot

Kymenlaakson energiajärjestely

Kymenlaakson energiajärjestely Kymenlaakson energiajärjestely Kymenlaakson Sähkö, KSS Energia ja Kotkan Energia kpmg.fi LUOTTAMUKSELLINEN Kymenlaakson energiajärjestely Sisällys Selvityksen taustaa ja tuloksia 4 Selvityksen pääasialliset

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLTÖ 3 8 9 11 12 14 14 23 25 26 26 27 28 29 29 29 30 30 31 32 35 38 38 39 39 40 41 42 43 45 Hallituksen toimintakertomus n

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Kunta ja yhtiöittäminen

Kunta ja yhtiöittäminen Kunta ja yhtiöittäminen Vesa Vesterinen Kunta ja yhtiöittäminen K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTA JA YHTIÖITTÄMINEN Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut,

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö (jäljempänä Turvatiimi tai Yhtiö ). Yhtiön osakkeet ovat julkisen

Lisätiedot

Solidium Oy tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2015

Solidium Oy tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2015 Solidium Oy tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 6/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Solidium Oy ISSN-L 1799-8093 ISSN 1799-8093 (nid.) ISSN 1799-8107

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 TILINPÄÄTÖS 2008 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase...

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS)

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Soprano Oyj Konserni tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Sisällysluettelo Konsernin tuloslaskelma 1 Konsernitase 2 Konsernin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILIN PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma 14-15

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Kuopion kaupunki 18.09.2013 LUONNOS PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 0 (46) Sisällys I PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA... 1

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Turvatiimi Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012 Nebula Oy Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2012 31.12.2012 Y-tunnus 2305424-7 Kotipaikka Helsinki Tilinpäätöksen sisältö: Toimintakertomus 1-4 Konsernin tuloslaskelma 5 Konsernin tase 6 Konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Tornator Oyj TASEKIRJA 31.12.2012

Tornator Oyj TASEKIRJA 31.12.2012 Tornator Oyj TASEKIRJA 31.12.2012 Tornator Oyj:n toimintakertomus 2012 Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto oli 82,9 miljoonaa euroa (77,7). Pääosa liikevaihdosta muodostui puunmyyntituloista 89

Lisätiedot

Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014

Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014 Seminaarinkatu 2 87100 KAJAANI 1(30) Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014 Osoite: Puh/fax Sähköposti: PL 43 (Voudintie 6) 044 781 9310 etunimi.sukunimi@planora.fi

Lisätiedot

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä 2011 Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä Kannattavaa kasvua asiakaslähtöisesti ja ympäristönäkökulma huomioiden tilinpäätös Sisällysluettelo 5 Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernin

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa Laskentatoimen Pro gradu- tutkielma Syyskuu 2008 Laatija: Samuli Laakso Ohjaaja: Professori Aila Virtanen

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko

Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Raportti T26/2001 Suomen Kaukolämpö ry 2001 ISSN 1238-9331 Sky-kansio 6/9 Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Tekijä: Electrowatt-Ekono Oy ELECTROWATT-EKONO

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot