Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö"

Transkriptio

1 KPMG Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö Loppuraportti tammikuu 2009 ADVISORY

2 Sisällys Toimeksiannon tausta 2 Sivu Omistajapolitiikka Yleistä omistajapolitiikasta Energiaomistuksen strateginen merkitys Alustava arvonmääritys Taustaa Yhteenveto alustavien laskelmien tuloksista Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen Yhdistämisvaihtoehtojen kuvaus Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto ja suositus Liitteet Liite 1: Energiayhtiöiden omistus Liite 2: Yhteenveto workshop työskentelystä Liite 3: Alustava arvonmääritys: laskelmissa käytetyt menetelmät ja oletukset Liite 4: Benchmarking Turku Energia, Lappeenrannan Energia ja Jyväskylän Energia This proposal is made by KPMG Oy Ab, a Finnish limited company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative, and is in all respects subject to the negotiation, agreement, and signing of a specific engagement letter or contract. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. 1

3 Toimeksiannon tausta. Kouvolan seudun kunnat Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja Valkeala yhdistyivät uudeksi Kouvolan kaupungiksi Uuden suurkunnan perustamiseen liittyy olennaisena osana päätöksenteko omistajapoliittisista linjauksista. Tämä toimeksianto koskee omistuksia energia-alan yhtiöissä; vuoden 2009 alusta sähköyhtiö, lämpöyhtiöt ja kaasuyhtiö siirtyivät uuden kunnan omistukseen. Työn tarkoituksena on tuottaa omistajalle riippumaton selvitys omistajapoliittisen keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi. Tehtävänä on Energiaomistusten strategisen merkityksen arvioiminen Energiaomistusten alustava arvonmääritys ja markkinapotentiaalin arvioiminen Vaihtoehtoisten yhdistymismallien analysointi eri näkökulmista Tulosten analysointi ja suositusten esittäminen Uuden kunnan energiaomistus muodostuu seuraavista sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasuyhtiöistä, ks. liite 1: Anjalankosken Energia Oy (100 %) Korian Aluelämpö Oy (100 %) KSS Energia Oy (100 %) Kuusankosken Aluelämmitys Oy (100 %) Kymenlaakson Sähkö Oy (15,08 %) Valkeakaasu Oy (100 %) Vari Oy (99,9 %) Rajaus: Työssä ei oteta kantaa energiayhtiöiden ja muiden toimialojen yhtiöiden, esim. vesiyhtiöiden, välisiin synergiaetuihin tai -haittoihin. Menetelmät: Omistajapoliittisia linjauksia on työstetty yhdessä energia-alan avainhenkilöiden kanssa. Avainhenkilöt ovat osallistuneet aktiivisesti haastatteluihin ja workshop-työskentelyyn. Energiaomistusten alustavassa arvonmäärityksessä on menetelmänä käytetty kassavirtaperusteista ja markkinaperusteista arvonmääritysmenetelmää. 2

4 Sisällys Toimeksiannon tausta Omistajapolitiikka Yleistä omistajapolitiikasta Energiaomistuksen strateginen merkitys Alustava arvonmääritys Taustaa Yhteenveto alustavien laskelmien tuloksista Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen Yhdistämisvaihtoehtojen kuvaus Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto ja suositus Liitteet Liite 1: Energiayhtiöiden omistus Liite 2: Yhteenveto workshop työskentelystä Liite 3: Alustava arvonmääritys: laskelmissa käytetyt menetelmät ja oletukset Liite 4: Benchmarking Turku Energia, Lappeenrannan Energia ja Jyväskylän Energia This proposal is made by KPMG Oy Ab, a Finnish limited company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative, and is in all respects subject to the negotiation, agreement, and signing of a specific engagement letter or contract. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. 3

5 Omistajapolitiikka Yleistä Uuden kunnan omistajapoliittiset linjaukset perustuvat kaupungin strategiaan, kehittämistavoitteisiin ja olemassa olevaan palvelutuotantorakenteeseen. Linjauksiin vaikuttavat paitsi omistuksen strateginen merkitys ja arvo myös omistuksen riskit ja niiden todennäköisyys. Uuden kunnan tilaaja-tuottajamallin käyttöönotto sekä palvelustrategian laadinta liittyvät omistajuuden selvityksiin. Omistajapolitiikka on tehokas kunnan johtamisen väline. Omistajapolitiikalla ohjataan pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa omistamiseen, hankintaan ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Tarkoituksena on taata omistuksen pitkäjänteinen, strategiaa tukeva kehittäminen, omistuksen arvon säilyttäminen ja sen lisääminen sekä omistuksen käytön tehokkuus. Omistaja asettaa palvelutuotannolle määrällisiä ja laadullisia tavoitteita, esim. omavaraisuusasteeseen, omistajatuloutuksen suuruuteen sekä palvelujen saatavuuteen ja laatuun liittyen. Omistaja varmistaa tahtotilan toteutumisen seurannan toimivalla konserniohjauksella. Yhtiön tai yhtiöiden hallituksen nimittäminen, seuranta ja raportointi sekä vastuut ja tehtävät omistajapolitiikan toteutuksessa ovat osa omistajastrategiassa määriteltäviä konserniohjauksen osatekijöitä. Tässä toimeksiannossa ei oteta kantaa energiaomistukselle asetettaviin tavoitteisiin eikä konserniohjauksen keinoihin. 4

6 Omistajapolitiikka Energiaomistuksen strateginen merkitys Energian tuotanto ja sen myynti eivät kuulu kunnan perustehtäviin eivätkä kunnan palvelujen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Energiaomistus ja omistukseen liittyvät linjaukset ovat kuitenkin kaupungille usein tärkeä strateginen kysymys. Tässä työssä energiaomistuksen strategista merkitystä arvioidaan seuraavin kriteerein: Kriteeri 1 Onko omistus olennainen kaupungin strategian toteutumisen kannalta? 2 Onko omistus liiketaloudellisesti kannattavaa? Strateginen merkitys suuri kohtuullinen Omistajapoliittinen päätös Omistuksen kehittäminen ja omistuksen arvon kasvattaminen 3 Tarjoaako omistus mahdollisuuden palveluiden kustannustehokkaaseen ja laadulliseen tuottamiseen? pieni Luopuminen omistuksesta 5

7 Omistajapolitiikka Energiaomistuksen strateginen merkitys Energiaomistuksen strateginen merkitys on suuri. 1. Energiaomistus on olennainen osa kaupungin strategiaa. Omistuksen merkitys korostuu erityisesti kaupungin yhdyskuntasuunnittelussa. Omistuksen merkitys konkretisoituu energian, etenkin kaukolämmön ja maakaasun, hinnoittelussa kuntalaisille ja teollisuudelle. Energiaomistuksella on merkitystä elinkeinopoliittisesta näkökulmasta: yhteistyö paikallisen teollisuuden kanssa, mahdollisuus vaikuttaa energian tuotantovaihtoehtoihin ja uuden energia-alan teollisuuden syntymiseen. Energia-alalla ja sen kehittymisellä on merkitystä myös uuden kunnan imagolle mm. vaihtoehtoisten uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisellä. Omistukset muissa energiayhtiöissä, mm. Kymenlaakson Sähkö Oy:ssä (omistusosuus 15,08 %), ovat luonteeltaan strategisia. Mikäli muiden energiayhtiöiden omistuksesta päätetään luopua pääomien vapauttamiseksi, tulee sopimusten lunastuslausekkeiden ehdot ottaa riittävän ajoissa huomioon. 6

8 Omistajapolitiikka Energiaomistuksen strateginen merkitys 2. Energiaomistus on liiketaloudellisesti kannattavaa. Uuden kunnan omistuksen piiriin kuuluvien yhtiöiden tulokset ovat olleet pääasiassa voitollisia viimeisen kolmen vuoden ajan ja omistajatuloutuksen määrä on vaihdellut 4,9 8,9 milj. euron välillä vuosina Omistajatuloutus Tuloutustapa Tuloutus vuonna 2005 ( '000) Tuloutus vuonna 2006 ( '000) Tuloutus vuonna 2007 ( '000) Anjalankosken Energia Oy Vuokrat 44,0 55,3 56,8 Korian Aluelämpö Oy Osinko 120,0 120,0 120,0 KSS Energia Oy Osinko 7 009, , ,8 Kuusankosken Alueläm m itys Oy Verkostovuokrat ja osinko 350,0 465,0 475,0 Kym enlaakson Sähkö Oy (15,08 %) Osinko (15,08 % jaetuista osingoista) 935,0 969,6 969,6 Valkeakaasu Oy Osinko 0,0 0,0 8,8 Vari Oy Osinko ja johtoaluekorvaus 450,0 470,0 590,0 Omistajatuloutus yhteensä 8 908, , ,0 3. Omistus tarjoaa mahdollisuuden palveluiden kustannustehokkaaseen ja laadulliseen tuottamiseen. Omistus antaa mahdollisuuden kehittää operatiivisia toimintoja synergiaedut hyödyntäen sekä vaikuttaa tuotettavan palvelun hintalaatusuhteeseen. 7

9 Omistajapolitiikka Energiaomistuksen strateginen merkitys Omistuksen strategista merkitystä, omaisuuden käytön tehokkuutta ja omistukseen liittyviä riskejä tarkasteltiin energia-alan avainhenkilöiden workshopissa. Omistuksen strateginen merkitys todettiin suureksi niin omistajan, asiakkaan kuin elinkeinoelämänkin näkökulmasta. Omaisuuden käytön tehokkuutta voidaan parantaa nykyisestä hyödyntämällä mm. volyymietua hankinnoissa sekä lisäämällä tuottavuutta esim. hallinnossa ja päivystyksen järjestämisessä. Omistuksen riskeinä nähtiin mm. lainsäädännölliset toimenpiteet, riippuvuus suurasiakkaista ja osaamisen riittävyys. Yhteenveto workshopista on esitetty liitteessä 2. 8

10 Sisällys Toimeksiannon tausta Omistajapolitiikka Yleistä omistajapolitiikasta Energiaomistuksen strateginen merkitys Alustava arvonmääritys Taustaa Yhteenveto alustavien laskelmien tuloksista Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen Yhdistämisvaihtoehtojen kuvaus Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto ja suositus Liitteet Liite 1: Energiayhtiöiden omistus Liite 2: Yhteenveto workshop työskentelystä Liite 3: Alustava arvonmääritys: laskelmissa käytetyt menetelmät ja oletukset Liite 4: Benchmarking Turku Energia, Lappeenrannan Energia ja Jyväskylän Energia This proposal is made by KPMG Oy Ab, a Finnish limited company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative, and is in all respects subject to the negotiation, agreement, and signing of a specific engagement letter or contract. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. 9

11 Alustava arvonmääritys Taustaa Alustavan arvonmäärityksen tavoite Laskelmien tarkoituksena on määrittää Uuden Kouvolan energiaomistusten alustavat käyvät arvot. Laskelmien perusteena olevat oletukset yhtiöiden liiketoiminnan kehityksestä perustuvat merkittävin osin yhtiöiden johdon esille tuomiin tulevaisuuden skenaarioihin ja ennusteisiin. Arvokäsitteet Laskelmissa on käytetty arvokäsitteenä yhtiöiden käypää arvoa. Käyvän arvon käsite kuvaa markkinoiden yhteisiä odotuksia ja on yleisimmin käytetty arvokäsite yhtiön arvon arvioinnissa. Käypä arvo vastaa sellaista rahamäärää, jolla omaisuuserä voisi vaihtaa omistajaa kahden kaupan kohteen arvoon vaikuttavista tekijöistä tietoisen ja ilman pakottavaa syytä kauppaan halukkaan toisistaan riippumattoman osapuolen välillä puhtaasti liiketaloudellisessa transaktiossa ( arm s length transaction ). Käypä arvo vastaa siis sellaista kauppahintaa, jolla hypoteettiset markkinaosapuolet voisivat sopia kaupasta. Lisäksi arvonmäärityksen lähtökohtana on käytetty jatkuvan liiketoiminnan arvoa ( going concern value ), joka kuvastaa yhtiön arvoa, jos toimintaa jatkettaisiin nykyisillä periaatteilla. Tulee huomioida, että omistajapolitiikan näkökulmasta esimerkiksi mahdollisia omistuksista irtautumisia harkittaessa arvonmääritykset tulee laatia eri perustein ja päivittää vastaamaan kaupallisia tarkoituksia. Käytetyt arvonmääritysmenetelmät on kuvattu liitteessä 3. Arvonmäärityshetki Arvonmäärityshetkenä laskelmissa on käytetty ja markkinainformaatio on myös kerätty kyseiseltä päivältä. Taseen osalta olemme käyttäneet tietoja. Toimeksiannon rajoitukset Toimeksiannossa käytetty materiaali perustuu julkisesti saatavilla olevaan informaatioon, käytössämme oleviin tietokantoihin sekä merkittävin osin yhtiöiden johdon esille tuomiin tulevaisuuden ennusteisiin. Yhtiöiltä saatua aineistoa on mahdollisuuksien mukaan verrattu julkisesti saatavilla olevaan markkinatietoon. Informaatiota on tarkasteltu objektiivisesti, mutta koska siihen liittyy merkittävissä määrin oletuksia tulevaisuuden kehityksestä, emme voi taata niiden oikeellisuutta. KPMG:n lähtökohtana ei ole antaa absoluuttista arvoa yhtiöille, vaan arvohaarukka, jonka välille yhtiöiden käypä arvo sijoittuu perustuen käytettyihin oletuksiin. 10

12 Alustava arvonmääritys Yhteenveto alustavien laskelmien tuloksista Yhteenveto kassavirta- ja markkinaperusteisella menetelmälllä saaduista alustavista tuloksista M Kassavirtap erusteinen menetelmä Markkinap erusteinen menetelmä Yritysarvo Oman p ääoman arvo Yritysarvo Oman p ääoman arvo Anjalankosken Energia Oy 6,7 5,3 6,4 5,0 Korian Alueläm pö Oy 4,6 6,1 3,5 5,0 KSS Energia Oy 157,1 150,3 151,6 144,8 Kuusankosken Alueläm m itys Oy 10,1 6,1 9,5 5,5 Kym enlaakson Sähkö Oy (15,08 %) 37,9 28,3 36,8 27,2 Valkeakaasu Oy 1,6 1,8 2,4 2,6 Vari Oy 25,4 26,9 15,3 16,8 Uuden Kouvolan energiaomistusten käyvän arvon laskemiseksi käytimme sekä kassavirtaperusteista että markkinaperusteista arvonmääritysmenetelmää, joiden tuloksena on saatu yritysarvo. Yritysarvo kuvastaa liiketoiminnan velatonta ja kassatonta arvoa. Oman pääoman eli osakekannan käypä arvo on johdettu laskelmien tuloksena saadusta yritysarvosta vähentämällä tästä kunkin yhtiön korolliset velat ja liittymismaksut ja lisäämällä erotukseen rahavarat ja rahoitusarvopaperit per Eri menetelmillä lasketut alustavat yritysarvot ovat yhteensä 225,6-243,5 milj. euroa ja oman pääoman arvot ovat yhteensä 206,9-224,9 milj. euroa. 11

13 Sisällys Toimeksiannon tausta Omistajapolitiikka Yleistä omistajapolitiikasta Energiaomistuksen strateginen merkitys Alustava arvonmääritys Taustaa Yhteenveto alustavien laskelmien tuloksista Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen Yhdistämisvaihtoehtojen kuvaus Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto ja suositus Liitteet Liite 1: Energiayhtiöiden omistus Liite 2: Yhteenveto workshop työskentelystä Liite 3: Alustava arvonmääritys: laskelmissa käytetyt menetelmät ja oletukset Liite 4: Benchmarking Turku Energia, Lappeenrannan Energia ja Jyväskylän Energia This proposal is made by KPMG Oy Ab, a Finnish limited company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative, and is in all respects subject to the negotiation, agreement, and signing of a specific engagement letter or contract. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. 12

14 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen - Reunaehdot Omistajan tahtotila vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten energiayhtiöiden yhdistäminen toteutetaan. Yhdistämisen toteuttamista ohjaavat seuraavat reunaehdot: Kertatuloutuksen suuruus. Yhdistymisvaiheessa on mahdollisuus tulouttaa energiayhtiöiden pääomia uudelle Kouvolalle. Pääomien vapauttaminen on perusteltua mm. kunnan rahoituksen tehokkuuden näkökulmasta. Vapautuvat pääomat on mahdollista korvamerkitä ja sijoittaa esim. uuden kunnan strategisiin hankkeisiin tai muihin strategisiin omistuksiin. Omistajatuloutuksen jatkuvuus. Omistaja voi tulouttaa voittoja uudesta yhtiöstä tai yhtiöistä osingon, koron tai vuokrien muodossa. Korko ja vuokra ovat näistä tuloutusmuodoista omistajalle osingonjakoa edullisemmat, sillä osinko maksetaan yhtiön jo kertaalleen verotetusta tulosta. Koronmaksu edellyttää energiayhtiön tai yhtiöiden lainapääoman muodostamista. Yritysrakenteen toiminnallisuus. Yhdistymisvaihe on oikea hetki päättää yritysrakenteesta siten, että uusi rakenne tukee harjoitettavaa liiketoimintaa mahdollistaen tehokkaan päätöksenteon ja synergiaetujen toteutumisen. Tehokas päätöksenteko edellyttää osaavaa hallitustyöskentelyä ja selkeitä linjauksia omistajan taholta. Liiketoiminnan jatkuvuus. Omistaja pyrkii omistaja-arvon kasvattamiseen ja takaamaan omistajatuloutuksen jatkuvuuden myös pidemmällä aikavälillä. 13

15 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen - Veroneutraalisuus Verotuksen näkökulmasta yhtiöittämishankkeeseen ryhdyttäessä on otettava huomioon itse yhtiöittämistransaktioon liittyvät vero- ym. kustannusvaikutukset verovaikutukset eri verolajien osalta tuloverotus arvonlisäverotus varainsiirtoverotus (kiinteistöt, rakennukset ja arvopaperit) työnantajan sosiaaliturvamaksuluokat, Tyel-maksut kunnan tuottoportfolio ja siihen liittyvä verosuunnittelu yhtiöittämisen jälkeen pääomanpalautus (sidottu oma pääoma ja svop-rahasto*) lainanlyhennys osinko korko verkostovuokrat ja muut vuokratulot siltä osin kuin osakeyhtiö toimii kunnan omistamissa toimitiloissa ja kiinteistöillä. *) Svop-rahastolla tarkoitetaan OYL 8 luvun 2 :ssä tarkoitettua sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa. 14

16 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen kuvaus Yhdistymisvaihtoehtoja on useita. Tässä työssä tarkemmin tarkasteltaviksi vaihtoehdoiksi on valittu kolme yhdistymisvaihtoehtoa. Yhdistymisvaihtoehto I: Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat suoraan uuden kunnan ohjauksessa Yhdistymisvaihtoehto II: Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat perustettavan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa. Sähköverkko Oy ja Sähkön urakointipalvelut Oy muodostavat yhdessä Sähkö Oy:n kanssa erillisen alakonsernin. Tukipalvelut hankitaan kaupungin keskitetyiltä toiminnoilta. Yhdistymisvaihtoehto III: Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat perustettavan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa. Suoraan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa ovat myös Verkko Oy sekä Urakointipalvelut Oy. Myynti ja markkinointi sekä hankinnat on keskitetty Emoyhtiö Oy:öön. Tukipalvelut hankitaan kaupungin keskitetyiltä toiminnoilta. Kaupungin keskitetyiltä toiminnoilta hankittavat tukipalvelut ovat tyypillisesti mm. talous-, henkilöstö- ja tietohallintoon sekä hankintoihin, juridiikkaan ja kiinteistöihin liittyviä palveluja. Tukipalvelujen hankinta vapauttaa energiayhtiöiden resursseja ydintoiminnan harjoittamiseen. Olemme esittäneet vertailutietona kolmen kaupungin, Turun, Lappeenrannan ja Jyväskylän, energia-alan yhtiöiden rakenteellisia ratkaisuja liitteessä 4. 15

17 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehto I Yhdistymisvaihtoehto I Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat suoraan uuden kunnan omistuksessa ja ohjauksessa. Kouvolan kaupunki 100 % 100 % Sähkö Oy Lämpö ja kaasu Oy 16

18 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehto II Yhdistymisvaihtoehto II Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat perustettavan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa. Sähköverkko Oy ja Sähkön urakointipalvelut Oy muodostavat yhdessä Sähkö Oy:n kanssa alakonsernin. Operatiiviset toiminnot kuten myynti, markkinointi ja hankinnat on hajautettu Sähkö Oy:öön sekä Lämpö ja kaasu Oy:öön. Tukipalvelut hankitaan kaupungin keskitetyiltä toiminnoilta. Kouvolan kaupunki 100 % Emoyhtiö Oy tukitoiminnot Sähkö Oy Lämpö ja kaasu Oy Sähköverkko Oy Urakointipalvelut Oy 17

19 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehto III Yhdistymisvaihtoehto III Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat perustettavan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa. Suoraan Emoyhtiön omistuksessa ovat myös Verkko Oy sekä Urakointipalvelut Oy. Myynti ja markkinointi sekä hankinnat on keskitetty Emoyhtiö Oy:öön. Tukipalvelut hankitaan kaupungin keskitetyiltä toiminnoilta. Kouvolan kaupunki 100 % Emoyhtiö Oy tukitoiminnot Sähkö Oy Lämpö ja kaasu Oy Verkko Oy Urakointi- Palvelut Oy 18

20 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen vertailu Vaihtoehtojen tarkempi analysointi ja vertailu toteutetaan seuraavin kriteerein: 1. Yhdistämisellä saavutettavat synergiaedut Synergiaetuja arvioidaan mm. liiketoiminnan toimintaedellytysten ja ydinprosessien näkökulmasta. 2. Omistajaohjauksen tehokkuus ja vaikuttavuus Omistajaohjausta arvioidessa otetaan huomioon mm. seuraavat asiat: Strategian toteutus ja seuranta Läpinäkyvyyden toteutuminen Johtaminen 3. Omistajatuloutus Omistajatuloutuksen jatkuvuus ja omistajalle eri tilanteissa verotuksellisesti neutraaleimman tuloutustavan mahdollistaminen. 4. Verotus Verotuksellisesti optimaalisimman vaihtoehdon esittäminen. 19

21 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen vertailu - synergiaedut Energia-alan omistusten yhdistäminen mahdollistaa liiketoimintaa edistävien ja tuottavuutta parantavien synergiaetujen hyödyntämisen. Synergiaetuja ja haittoja tarkasteltiin yhdessä energia-alan avainhenkilöiden kanssa järjestetyissä workshopeissa, ks. liite 2. Yhdistämisen nähtiin edesauttavan liiketoiminnan kehittymistä ja mahdollistavan synergiaetujen saavuttamisen määritellyissä ydinprosesseissa. Merkittävimmät yhdistymisen synergiaedut ovat: Asiakkuuden hallinnan kehittäminen Osaamisen määrän ja laadun varmistaminen Volyymiedun hyödyntäminen hankinnoissa ja rahoituksessa Yhdyskuntarakenteen kehittäminen Resurssien käytön optimointi ml. toimintavarmuuden parantaminen (päivystys, huolto) Reagointikyky, esim. lainsäädännön muutoksiin vastaaminen (EU, päästökauppa) Kehittämispotentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen, mm. hankekehitys Yhdistämisen etujen toteutumisen katsottiin edellyttävän onnistunutta muutoksen hallintaa ja johtamista. Hankkeen kuluessa on sivuttu myös muiden kuin uuden kunnan energiayhtiöiden välisiä, mahdollisia synergiaetuja ja keinoja lisätä tuottavuutta. Näitä ovat mm. vesilaitoksen kanssa tehtävän yhteistyön syventäminen, verkkoyhteistyö esim. Kymenlaakson Sähkö Oy:n kanssa sekä ulkoistamisen laajentaminen. Tässä työssä ei oteta kantaa edellä mainittuihin kokonaisuuksiin. 20

22 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen vertailu - synergiaedut Seuraavassa on tarkasteltu tunnistettuja synergiaetuja sekä niiden toteuttamiseksi ehdotettavia rakenteellisia ratkaisuja. Synergiaetu Kommentti Suositus Asiakkuuden hallinta Myynnin ja markkinoinnin keskittäminen lisää asiakaslähtöisyyttä, varmistaa asiakkuuden hallinnan kokonaisvaltaisen kehittämisen sekä myynnin ja markkinoinnin resurssien käytön tehokkuuden (mm. henkilöstöresurssit, taloudelliset resurssit). Myynti ja markkinointi hoidetaan keskitetysti esim. Emoyhtiö Oy:ssä. Osaamisen varmistaminen Eläköityminen ja toimialan kehittyminen synnyttävät rekrytointi- ja koulutustarvetta. Yksiköiden koon kasvaminen mahdollistaa henkilöstöresurssien joustavan yhteiskäytön, panostuksen erityisosaamiseen ja osaamisen kehittämiseen, helpottaa varahenkilöjärjestelyjä ja parantaa uuden Kouvolan työnantajaimagoa. Toiminnot hoidetaan keskitetysti niin urakointipalveluissa, hankinnoissa kuin muillakin osa-alueilla. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esim. yhteistä hankintaorganisaatiota Emoyhtiö Oy:ssä ja erillistä, koko energia-alalle yhteistä Urakointi-palvelut Oy:tä, joka on suoraan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa. Yhtenä vaihtoehtona on ulkoistaa osa palvelutuotannosta osaamisen turvaamiseksi. Volyymiedun hyödyntäminen Lämpöyhtiöillä yhdistymisen volyymiedut ovat selkeästi havaittavissa ja välittömiä. Neuvotteluasema muihin osapuoliin nähden vahvistuu yhdistymisen myötä. Laajempi yhdistyminen saattaa tuoda volyymietua esim. rahoituksen hankinnassa. Volyymiedun täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää yhteistä näkemystä hankinnoista ml. investoinneista. Tämä puoltaa toimintojen keskittämistä. 21

23 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen vertailu - synergiaedut Synergiaetu Kommentti Suositus Yhdyskuntarakenteen kehittäminen Yhdyskuntarakenteen kehittäminen ja ohjaus on strategisesti erittäin merkittävä kunnan tehtävä. Kehittämisessä energiaratkaisuja (uudet energianlähteet, verkkoratkaisut ym.) tulee käsitellä yhtenä kokonaisuutena omistajan ja asiakkaan näkökulmasta. Energia-alan kehittäminen yhtenä kokonaisuutena omistajan linjausten mukaisesti puoltaa toimintojen keskittämistä. Resurssien käytön optimointi Resurssien joustava käyttö hyödyntää kaikkia toimintoja, esim. päivystyksen ja huollon toimintoja. Virtaviivaiset ydinprosessit ja kapasiteetin tehokas käyttö edistävät omalta osaltaan tuottavuuden kasvua. Henkilöstön ja kapasiteetin lisäksi resurssien käytön optimointi koskee mm. tilaratkaisuja ja tietojärjestelmien käyttöä. Resurssien käytön optimointi edistää tuottavuuden kasvua sekä takaa toimintavarmuuden myös poikkeustilanteissa. Optimointi edellyttää suurempia yksiköitä ja puoltaa siten toimintojen keskittämistä. Reagointikyky Yhdistyminen parantaa toimijoiden kykyä reagoida EU:n Reagointikyvyn ja keskinäisen kommunikaation ja muiden lainsäätäjien toimiin (esim. päästökaupan parantaminen puoltaa toimintojen keskittämistä. muutokset ja niiden vaikutukset). Toisaalta yhdistyminen ja koon kasvaminen saattaa joissain tapauksissa hidastaa päätöksentekoa. Kehittämispotentiaali, hankekehitys Hankkeiden priorisointi ja tuotekehitys sekä rahoituksen suuntaaminen strategisesti merkittäviin kohteisiin on helpompaa, jos kehittämistä tarkastellaan koko energia-alan näkökulmasta. Kehittämispotentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen puoltaa toimintojen keskittämistä. 22

24 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen vertailu - omistajaohjaus Seuraavassa on tarkasteltu yhdistymistä johtamisen näkökulmasta sekä sen perusteella ehdotettavia rakenteellisia ratkaisuja. Omistajaohjaus Kommentti Suositus Strategian toteutus ja seuranta Strategian toteuttaminen omistajan tahtotilan mukaisesti edellyttää johdolta paitsi selkeää käsitystä tahtotilasta myös tehokasta ja asiantuntevaa, hyvän hallinnoinnin periaatteita noudattavaa työskentelyä. Perustetaan Emoyhtiö Oy, jonka hallituksen kokoonpanoon ja työjärjestykseen kiinnitetään erityistä huomiota. Strategian suunnittelun ja sen päivityksen tulee olla osa johtamisjärjestelmää. Läpinäkyvyys Toimintojen keskittäminen yhteiseen organisaatioon heikentää yksittäisten osa-alueiden seurattavuutta ja läpinäkyvyyttä. Sähköyhtiöiden toiminta on kilpailtua, kun taas lämpöyhtiöt ovat paikallisesti monopoliasemassa. Läpinäkyvyyden merkitys tulee huomioida mm. päätöksenteon perusteiden kommunikoinnissa sekä taloudellisen raportoinnin selkeydessä ja tarkkuudessa. Läpinäkyvyyden merkitys korostuu etenkin hinnoittelussa. Energiaomistuksen johtaminen Johtamisessa korostuvat omistajan tahtotilan ymmärtäminen ja vastuunjaon selkeys, johtamisjärjestelmän toimivuus sekä hyvän hallinnoinnin periaatteet. Energiaomistus on strategisesti tärkeä omistuskohde, jolloin sille asetettuihin tavoitteisiin ja sen johtamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Energiaomistukselle tulee asettaa selkeät tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja sen mittaaminen korostuvat johtamisessa. Johtamista voidaan tukea tarkoituksenmukaisella konsernivalvonnalla ja yhteneväisillä linjauksilla. 23

25 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu - verotus Seuraavassa on tarkasteltu yhdistymistä verotuksen näkökulmasta. Aihe Vaihtoehdot energiayhtiöiden yhdistämisen toteuttamiseen Päähavainto Omistajan energiaomistukselleen asettamien reunaehtojen valossa ennen energiayhtiöiden yhdistämistä yhtiöistä on mahdollista tulouttaa pääomia Kouvolan kaupungille joko osinkoina tai pääoman palautuksina ilman veroseuraamuksia. Pääasiallisina vaihtoehtoina yhdistää energiayhtiöiden toiminnot on ensi vaiheessa a) osakekauppa tai b) osakevaihto Sen jälkeen toisessa vaiheessa eri liiketoiminnot, esim. - sähkö, - lämpö ja kaasu, - verkkoliiketoiminta ja - urakointipalvelut voidaan a) fuusioida ja b) siirtää liiketoimintasiirtoina osaksi eri yhtiöitä osakeyhtiömuotoisessa konsernissa Osakeyhtiömuotoinen konserni mahdollistaa eri toimintojen voitollisuuden ja tappiollisuuden netottamisen keskenään konserniavustuksella yhdistymisvaihtoehdoissa II ja III. Konsernirakenne mahdollistaa myöhemmin käyttöomaisuusosakkeiden verovapaat luovutukset tietyin edellytyksin (EVL 6 b ). Yhdistymisvaihtoehdossa I toisen yhtiön tappiollisuutta ei voida netottaa verotuksessa toisen yhtiön voitollisuutta vastaa ja päinvastoin konserniavustuksella, koska konserniavustuksen antamisedellytykset eivät täyty (kunta ei ole liiketoimintaa harjoittava osakeyhtiö eikä osuuskunta). Myös kunta voi myydä omistamansa osakkeet verovapaasti. 24

26 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu - verotus Aihe a) Osakekauppa Päähavainto Kun Kouvolan seudun kunnat yhdistyivät kuntaliitoksen myötä energiayhtiöiden osakkeet tulevat Kouvolan kaupungin omistukseen. Tämä koskee myös muiden kuntien aikaisemmin omistamien energiayhtiöiden osakkeita. a) Tämän jälkeen Kouvolan kaupunki myisi kaikki tai osan energiayhtiön osakkeista käypään arvoon joko jollekin jo omistamalleen osakeyhtiölle tai uudelle perustettavalle yhtiölle. Osakekaupasta aiheutuisi ostajalle välitön varainsiirtoverokustannus 1,6 % osakkeiden käyvästä myyntihinnasta. Osakkeiden myyntivoitto olisi kaupungille tuloverosta vapaata tuloa. Eli ensivaiheen osakekaupassa kaupungille on mahdollista tulouttaa kertatulona osakkeiden verovapaata luovutusvoittoa. Ostajalle syntyisi kauppahintavelka ja kaupungille vastaava kauppahintasaaminen. Kauppahintavelalle maksettava korko olisi kaupungille verovapaata tuloa. Osakeyhtiölle korkokulut olisivat puolestaan vähennyskelpoista menoa. Yhtiön mahdollinen verotettava tulo lasketaan vasta korkokulujen vähentämisen jälkeen. Kauppahintavelalle suoritettava koronmaksu on siis toteutettavissa ilman lisäverokustannuksia. Vaihtoehtoisesti jos yhtiön tulos muodostuisi tappiolliseksi koronmaksun johdosta, syntyisi yhtiölle tappiosta verosaaminen (26 %:n verokannan mukaan laskien). Hyvä vaihtoehto, jos halutaan tuloja kaupungille korkotuloina. Järjestely edellyttää, että ostajayhtiön pääomarakenne kestää mahdollisten tappioiden syntymisen. Mahdollisia tappioita voidaan kuitenkin tasata konsernin sisällä konserniavustuksella. b) Osakevaihto b) Toisessa vaihtoehdossa kuntaliitosten jälkeen kaupunki luovuttaa omistamansa energiayhtiöiden osakkeet toiselle omistamalleen osakeyhtiölle saaden vastikkeeksi ko. yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. Osakkeet hankkivasta yhtiöstä tulee luovutettujen yhtiöiden emoyhtiö. Vaihdossa vastaanotettujen osakkeiden hankintamenona pidetään luovutettujen osakkeiden verotuksessa poistamatta olevaa hankintamenoa. Osakevaihto on tuloveroneutraali energiayhtiöiden osakkeenomistajalle siltä osin kuin ei käytetä rahavastiketta. Osakevaihto on varainsiirtoveron alainen saanto energiayhtiön osakkeiden osalta. Osakevaihdossa omistajalle ei siirry yhtiöstä rahaa (vrt. osakekaupassa myyjänä oleva kunta saa kauppahinnan rahana tai saamisena). Ei suositeltava vaihtoehto tilanteessa, jossa kunta haluaa vapauttaa pääomia. 25

Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö

Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö KPMG Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö Loppuraportti tammikuu 2009 ADVISORY Sisällys Toimeksiannon tausta 2 Sivu Omistajapolitiikka Yleistä omistajapolitiikasta Energiaomistuksen strateginen

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4.

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4. Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 1.4.2014 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015

Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015 Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015 Koottuja kommentteja Yhtiöllä menee huonosti, ei omistusta nyt kannata siirtää Lahjaveroa ei sitten makseta yhtään! Perintövero poistuu, odotellaan kaikessa rauhassa

Lisätiedot

LUONNOS 31.10.2013. Kouvolan kaupungin teknisten toimintojen rakennejärjestelyjen ja pääoman hallinnan analyysi

LUONNOS 31.10.2013. Kouvolan kaupungin teknisten toimintojen rakennejärjestelyjen ja pääoman hallinnan analyysi 31.10.2013 kaupungin teknisten toimintojen rakennejärjestelyjen ja pääoman hallinnan analyysi kaupungin rakennejärjestelyt Vaihtoehtojen läpikäynti Otsikoissa on yliviivattu toimeksiannossa alun perin

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa Vantaan yrityskonttori Aviapolis Toimimme osoitteessa Äyritie 20, 01510 Vantaa 1 Asiakasvastuullisilla on käytössä laaja verkosto: Nordea Rahoitus Sijoitusasiantuntijat Nordea Markets Vakuutusasiantuntijat

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen 21.5.2015 Konsernin rakenne Lappeenrannan kaupungin 100 % omistama energiayhtiö. Lappeenrannan Energia -konserni hankkii ja myy kaukolämpöä, maakaasua, sähköä

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen Osakassopimus tiekartta vai pahan päivän vara? Vesa Ellonen Technopolis 22.8.2013 Osakassopimus Osakassopimus on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi yhtiön - hallintoon

Lisätiedot

Yritystoiminnan myynti ja verotus

Yritystoiminnan myynti ja verotus Yritystoiminnan myynti ja verotus Henri Pelkonen 9.6.2014 KPMG Suomessa KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO YHTEENVETO PPO:n osuustodistuksen laskennallinen arvo eli tasesubstanssi (englanniksi net asset value, NAV) tämän arvoanalyysin perusteella on n. 1 240 euroa. Julkisesti noteerattujen sijoitusyhtiöiden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Yhtiöittämisen vaihtoehdot

Yhtiöittämisen vaihtoehdot Yhtiöittämisen vaihtoehdot Kuntien toimitilapäivät 28.10.2016 Tampere Riitta Ekuri 28.10.2016 Page 1 Kunnallisen tuotannon järjestämisvaihtoehdot -yhteisö Säätiö Yhdistys Kunta Konserniyhtiö/ Liikelaitos

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY

PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kuntakonsernin teknisen sektorin rakenteen ja toiminnan kehittäminen Valittujen toimintojen rakennevaihtoehtojen kuvaus ja arvonmääritys Tiivistelmä 52X117750 VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Lisätiedot

Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista

Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista 28.2.2012 Rotarykokous Vaasa Hans Bertell, KHT Yritystoiminnan myynti Osakekauppa (yhtiöosuuksien kauppa) Osakekaupassa kaupan kohteena

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 1 Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto 20.6.2012 hyväksyi kuntastrategian tarkennuksen, jossa asetettiin tavoitteet 2012. Strategiassa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012 LBOyrityskauppojen vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla Elokuu 1 Top 5 Buy-outit ja IPO:t Buy-out-sijoitukset muodostavat merkittävän 1 osan Suomen 1 pääomamarkkinasta. 8 Top-5 IPO:t Top-5 Buy-outit Buy-out-sijoituksia

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen YRITYS- JÄRJESTELYT Raimo Immonen TALENTUM Helsinki 2011 Esipuhe... V Lyhenteet... XIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yritysjärjestelytilanteiden jäsentäminen mitä ovat yritysjärjestelyt?... 1 1.2 Teoksen rakenne

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin kipupisteet

Yrityskauppaprosessin kipupisteet Yrityskauppaprosessin kipupisteet Tampere, 16.4.2013 Riku Salomaa Yleistä yrityskauppaprosessista Yrityskauppa on monimutkainen kokonaisuus Tunteet voimakkaasti mukana Kauppaprosessin kesto yleensä 6 12

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki Raimo Immonen Yritysjärjestelyt Talentum Media Oy Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Raimo Immonen ISBN 978-952-14-2327-7 ISBN 978-952-14-2328-4 (Verkkokirja) Kansi: Sirpa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen 2811/02.02.01/2013 Khkj 17.02.2014 9 Ote Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasta 11.11.2013

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001 POWEST OY toimii sijoittajana ja omistusten hallinnoijana energia-alan palvelu- ja teknologiayhtiöissä. Yhtiöt keskittyvät siirto- ja jakeluverkkojen urakointiin ja kunnossapitoon energiakauppapalveluihin

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ 5.9.2017 2 SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY Karjalan Tekstiilipalvelu Oy (Y-tunnus: 0167870-2),

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

ASUNTO-OMAISUUDEN KONSOLIDOINTI TIEDOTUSTILAISUUS 18.3.2016

ASUNTO-OMAISUUDEN KONSOLIDOINTI TIEDOTUSTILAISUUS 18.3.2016 ASUNTO-OMAISUUDEN KONSOLIDOINTI TIEDOTUSTILAISUUS 18.3.2016 NYKYINEN RAKENNE Porvoon kaupunki Noin 370 vapaarahoitteista ja arava-asuntoa Porvoon A-asunnot Oy 1.281 arava- ja vapaarahoitteista asuntoa

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Yrityksen arvonmäärityksen käyttötilanteita

Yrityksen arvonmäärityksen käyttötilanteita Yrityksen arvonmääritys - mikä on yrityksesi arvo? Sähköurakoitsijapäivät 19.4.2012 / Hyvinkää KTL, KLT Risto Walden risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Yrityksen arvonmäärityksen käyttötilanteita Yritysosto

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014 Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 498/11.30/2014 KH 19.08.2014 304 Kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus 1.2.2012 1 Rahastoyhtiöiden omistajaohjaus Sisällysluettelo 1 TAUSTAA SUOSITUKSELLE... 2 2 RAHASTOYHTIÖIDEN

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot