Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö"

Transkriptio

1 KPMG Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö Loppuraportti tammikuu 2009 ADVISORY

2 Sisällys Toimeksiannon tausta 2 Sivu Omistajapolitiikka Yleistä omistajapolitiikasta Energiaomistuksen strateginen merkitys Alustava arvonmääritys Taustaa Yhteenveto alustavien laskelmien tuloksista Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen Yhdistämisvaihtoehtojen kuvaus Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto ja suositus Liitteet Liite 1: Energiayhtiöiden omistus Liite 2: Yhteenveto workshop työskentelystä Liite 3: Alustava arvonmääritys: laskelmissa käytetyt menetelmät ja oletukset Liite 4: Benchmarking Turku Energia, Lappeenrannan Energia ja Jyväskylän Energia This proposal is made by KPMG Oy Ab, a Finnish limited company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative, and is in all respects subject to the negotiation, agreement, and signing of a specific engagement letter or contract. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. 1

3 Toimeksiannon tausta. Kouvolan seudun kunnat Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja Valkeala yhdistyivät uudeksi Kouvolan kaupungiksi Uuden suurkunnan perustamiseen liittyy olennaisena osana päätöksenteko omistajapoliittisista linjauksista. Tämä toimeksianto koskee omistuksia energia-alan yhtiöissä; vuoden 2009 alusta sähköyhtiö, lämpöyhtiöt ja kaasuyhtiö siirtyivät uuden kunnan omistukseen. Työn tarkoituksena on tuottaa omistajalle riippumaton selvitys omistajapoliittisen keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi. Tehtävänä on Energiaomistusten strategisen merkityksen arvioiminen Energiaomistusten alustava arvonmääritys ja markkinapotentiaalin arvioiminen Vaihtoehtoisten yhdistymismallien analysointi eri näkökulmista Tulosten analysointi ja suositusten esittäminen Uuden kunnan energiaomistus muodostuu seuraavista sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasuyhtiöistä, ks. liite 1: Anjalankosken Energia Oy (100 %) Korian Aluelämpö Oy (100 %) KSS Energia Oy (100 %) Kuusankosken Aluelämmitys Oy (100 %) Kymenlaakson Sähkö Oy (15,08 %) Valkeakaasu Oy (100 %) Vari Oy (99,9 %) Rajaus: Työssä ei oteta kantaa energiayhtiöiden ja muiden toimialojen yhtiöiden, esim. vesiyhtiöiden, välisiin synergiaetuihin tai -haittoihin. Menetelmät: Omistajapoliittisia linjauksia on työstetty yhdessä energia-alan avainhenkilöiden kanssa. Avainhenkilöt ovat osallistuneet aktiivisesti haastatteluihin ja workshop-työskentelyyn. Energiaomistusten alustavassa arvonmäärityksessä on menetelmänä käytetty kassavirtaperusteista ja markkinaperusteista arvonmääritysmenetelmää. 2

4 Sisällys Toimeksiannon tausta Omistajapolitiikka Yleistä omistajapolitiikasta Energiaomistuksen strateginen merkitys Alustava arvonmääritys Taustaa Yhteenveto alustavien laskelmien tuloksista Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen Yhdistämisvaihtoehtojen kuvaus Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto ja suositus Liitteet Liite 1: Energiayhtiöiden omistus Liite 2: Yhteenveto workshop työskentelystä Liite 3: Alustava arvonmääritys: laskelmissa käytetyt menetelmät ja oletukset Liite 4: Benchmarking Turku Energia, Lappeenrannan Energia ja Jyväskylän Energia This proposal is made by KPMG Oy Ab, a Finnish limited company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative, and is in all respects subject to the negotiation, agreement, and signing of a specific engagement letter or contract. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. 3

5 Omistajapolitiikka Yleistä Uuden kunnan omistajapoliittiset linjaukset perustuvat kaupungin strategiaan, kehittämistavoitteisiin ja olemassa olevaan palvelutuotantorakenteeseen. Linjauksiin vaikuttavat paitsi omistuksen strateginen merkitys ja arvo myös omistuksen riskit ja niiden todennäköisyys. Uuden kunnan tilaaja-tuottajamallin käyttöönotto sekä palvelustrategian laadinta liittyvät omistajuuden selvityksiin. Omistajapolitiikka on tehokas kunnan johtamisen väline. Omistajapolitiikalla ohjataan pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa omistamiseen, hankintaan ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Tarkoituksena on taata omistuksen pitkäjänteinen, strategiaa tukeva kehittäminen, omistuksen arvon säilyttäminen ja sen lisääminen sekä omistuksen käytön tehokkuus. Omistaja asettaa palvelutuotannolle määrällisiä ja laadullisia tavoitteita, esim. omavaraisuusasteeseen, omistajatuloutuksen suuruuteen sekä palvelujen saatavuuteen ja laatuun liittyen. Omistaja varmistaa tahtotilan toteutumisen seurannan toimivalla konserniohjauksella. Yhtiön tai yhtiöiden hallituksen nimittäminen, seuranta ja raportointi sekä vastuut ja tehtävät omistajapolitiikan toteutuksessa ovat osa omistajastrategiassa määriteltäviä konserniohjauksen osatekijöitä. Tässä toimeksiannossa ei oteta kantaa energiaomistukselle asetettaviin tavoitteisiin eikä konserniohjauksen keinoihin. 4

6 Omistajapolitiikka Energiaomistuksen strateginen merkitys Energian tuotanto ja sen myynti eivät kuulu kunnan perustehtäviin eivätkä kunnan palvelujen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Energiaomistus ja omistukseen liittyvät linjaukset ovat kuitenkin kaupungille usein tärkeä strateginen kysymys. Tässä työssä energiaomistuksen strategista merkitystä arvioidaan seuraavin kriteerein: Kriteeri 1 Onko omistus olennainen kaupungin strategian toteutumisen kannalta? 2 Onko omistus liiketaloudellisesti kannattavaa? Strateginen merkitys suuri kohtuullinen Omistajapoliittinen päätös Omistuksen kehittäminen ja omistuksen arvon kasvattaminen 3 Tarjoaako omistus mahdollisuuden palveluiden kustannustehokkaaseen ja laadulliseen tuottamiseen? pieni Luopuminen omistuksesta 5

7 Omistajapolitiikka Energiaomistuksen strateginen merkitys Energiaomistuksen strateginen merkitys on suuri. 1. Energiaomistus on olennainen osa kaupungin strategiaa. Omistuksen merkitys korostuu erityisesti kaupungin yhdyskuntasuunnittelussa. Omistuksen merkitys konkretisoituu energian, etenkin kaukolämmön ja maakaasun, hinnoittelussa kuntalaisille ja teollisuudelle. Energiaomistuksella on merkitystä elinkeinopoliittisesta näkökulmasta: yhteistyö paikallisen teollisuuden kanssa, mahdollisuus vaikuttaa energian tuotantovaihtoehtoihin ja uuden energia-alan teollisuuden syntymiseen. Energia-alalla ja sen kehittymisellä on merkitystä myös uuden kunnan imagolle mm. vaihtoehtoisten uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisellä. Omistukset muissa energiayhtiöissä, mm. Kymenlaakson Sähkö Oy:ssä (omistusosuus 15,08 %), ovat luonteeltaan strategisia. Mikäli muiden energiayhtiöiden omistuksesta päätetään luopua pääomien vapauttamiseksi, tulee sopimusten lunastuslausekkeiden ehdot ottaa riittävän ajoissa huomioon. 6

8 Omistajapolitiikka Energiaomistuksen strateginen merkitys 2. Energiaomistus on liiketaloudellisesti kannattavaa. Uuden kunnan omistuksen piiriin kuuluvien yhtiöiden tulokset ovat olleet pääasiassa voitollisia viimeisen kolmen vuoden ajan ja omistajatuloutuksen määrä on vaihdellut 4,9 8,9 milj. euron välillä vuosina Omistajatuloutus Tuloutustapa Tuloutus vuonna 2005 ( '000) Tuloutus vuonna 2006 ( '000) Tuloutus vuonna 2007 ( '000) Anjalankosken Energia Oy Vuokrat 44,0 55,3 56,8 Korian Aluelämpö Oy Osinko 120,0 120,0 120,0 KSS Energia Oy Osinko 7 009, , ,8 Kuusankosken Alueläm m itys Oy Verkostovuokrat ja osinko 350,0 465,0 475,0 Kym enlaakson Sähkö Oy (15,08 %) Osinko (15,08 % jaetuista osingoista) 935,0 969,6 969,6 Valkeakaasu Oy Osinko 0,0 0,0 8,8 Vari Oy Osinko ja johtoaluekorvaus 450,0 470,0 590,0 Omistajatuloutus yhteensä 8 908, , ,0 3. Omistus tarjoaa mahdollisuuden palveluiden kustannustehokkaaseen ja laadulliseen tuottamiseen. Omistus antaa mahdollisuuden kehittää operatiivisia toimintoja synergiaedut hyödyntäen sekä vaikuttaa tuotettavan palvelun hintalaatusuhteeseen. 7

9 Omistajapolitiikka Energiaomistuksen strateginen merkitys Omistuksen strategista merkitystä, omaisuuden käytön tehokkuutta ja omistukseen liittyviä riskejä tarkasteltiin energia-alan avainhenkilöiden workshopissa. Omistuksen strateginen merkitys todettiin suureksi niin omistajan, asiakkaan kuin elinkeinoelämänkin näkökulmasta. Omaisuuden käytön tehokkuutta voidaan parantaa nykyisestä hyödyntämällä mm. volyymietua hankinnoissa sekä lisäämällä tuottavuutta esim. hallinnossa ja päivystyksen järjestämisessä. Omistuksen riskeinä nähtiin mm. lainsäädännölliset toimenpiteet, riippuvuus suurasiakkaista ja osaamisen riittävyys. Yhteenveto workshopista on esitetty liitteessä 2. 8

10 Sisällys Toimeksiannon tausta Omistajapolitiikka Yleistä omistajapolitiikasta Energiaomistuksen strateginen merkitys Alustava arvonmääritys Taustaa Yhteenveto alustavien laskelmien tuloksista Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen Yhdistämisvaihtoehtojen kuvaus Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto ja suositus Liitteet Liite 1: Energiayhtiöiden omistus Liite 2: Yhteenveto workshop työskentelystä Liite 3: Alustava arvonmääritys: laskelmissa käytetyt menetelmät ja oletukset Liite 4: Benchmarking Turku Energia, Lappeenrannan Energia ja Jyväskylän Energia This proposal is made by KPMG Oy Ab, a Finnish limited company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative, and is in all respects subject to the negotiation, agreement, and signing of a specific engagement letter or contract. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. 9

11 Alustava arvonmääritys Taustaa Alustavan arvonmäärityksen tavoite Laskelmien tarkoituksena on määrittää Uuden Kouvolan energiaomistusten alustavat käyvät arvot. Laskelmien perusteena olevat oletukset yhtiöiden liiketoiminnan kehityksestä perustuvat merkittävin osin yhtiöiden johdon esille tuomiin tulevaisuuden skenaarioihin ja ennusteisiin. Arvokäsitteet Laskelmissa on käytetty arvokäsitteenä yhtiöiden käypää arvoa. Käyvän arvon käsite kuvaa markkinoiden yhteisiä odotuksia ja on yleisimmin käytetty arvokäsite yhtiön arvon arvioinnissa. Käypä arvo vastaa sellaista rahamäärää, jolla omaisuuserä voisi vaihtaa omistajaa kahden kaupan kohteen arvoon vaikuttavista tekijöistä tietoisen ja ilman pakottavaa syytä kauppaan halukkaan toisistaan riippumattoman osapuolen välillä puhtaasti liiketaloudellisessa transaktiossa ( arm s length transaction ). Käypä arvo vastaa siis sellaista kauppahintaa, jolla hypoteettiset markkinaosapuolet voisivat sopia kaupasta. Lisäksi arvonmäärityksen lähtökohtana on käytetty jatkuvan liiketoiminnan arvoa ( going concern value ), joka kuvastaa yhtiön arvoa, jos toimintaa jatkettaisiin nykyisillä periaatteilla. Tulee huomioida, että omistajapolitiikan näkökulmasta esimerkiksi mahdollisia omistuksista irtautumisia harkittaessa arvonmääritykset tulee laatia eri perustein ja päivittää vastaamaan kaupallisia tarkoituksia. Käytetyt arvonmääritysmenetelmät on kuvattu liitteessä 3. Arvonmäärityshetki Arvonmäärityshetkenä laskelmissa on käytetty ja markkinainformaatio on myös kerätty kyseiseltä päivältä. Taseen osalta olemme käyttäneet tietoja. Toimeksiannon rajoitukset Toimeksiannossa käytetty materiaali perustuu julkisesti saatavilla olevaan informaatioon, käytössämme oleviin tietokantoihin sekä merkittävin osin yhtiöiden johdon esille tuomiin tulevaisuuden ennusteisiin. Yhtiöiltä saatua aineistoa on mahdollisuuksien mukaan verrattu julkisesti saatavilla olevaan markkinatietoon. Informaatiota on tarkasteltu objektiivisesti, mutta koska siihen liittyy merkittävissä määrin oletuksia tulevaisuuden kehityksestä, emme voi taata niiden oikeellisuutta. KPMG:n lähtökohtana ei ole antaa absoluuttista arvoa yhtiöille, vaan arvohaarukka, jonka välille yhtiöiden käypä arvo sijoittuu perustuen käytettyihin oletuksiin. 10

12 Alustava arvonmääritys Yhteenveto alustavien laskelmien tuloksista Yhteenveto kassavirta- ja markkinaperusteisella menetelmälllä saaduista alustavista tuloksista M Kassavirtap erusteinen menetelmä Markkinap erusteinen menetelmä Yritysarvo Oman p ääoman arvo Yritysarvo Oman p ääoman arvo Anjalankosken Energia Oy 6,7 5,3 6,4 5,0 Korian Alueläm pö Oy 4,6 6,1 3,5 5,0 KSS Energia Oy 157,1 150,3 151,6 144,8 Kuusankosken Alueläm m itys Oy 10,1 6,1 9,5 5,5 Kym enlaakson Sähkö Oy (15,08 %) 37,9 28,3 36,8 27,2 Valkeakaasu Oy 1,6 1,8 2,4 2,6 Vari Oy 25,4 26,9 15,3 16,8 Uuden Kouvolan energiaomistusten käyvän arvon laskemiseksi käytimme sekä kassavirtaperusteista että markkinaperusteista arvonmääritysmenetelmää, joiden tuloksena on saatu yritysarvo. Yritysarvo kuvastaa liiketoiminnan velatonta ja kassatonta arvoa. Oman pääoman eli osakekannan käypä arvo on johdettu laskelmien tuloksena saadusta yritysarvosta vähentämällä tästä kunkin yhtiön korolliset velat ja liittymismaksut ja lisäämällä erotukseen rahavarat ja rahoitusarvopaperit per Eri menetelmillä lasketut alustavat yritysarvot ovat yhteensä 225,6-243,5 milj. euroa ja oman pääoman arvot ovat yhteensä 206,9-224,9 milj. euroa. 11

13 Sisällys Toimeksiannon tausta Omistajapolitiikka Yleistä omistajapolitiikasta Energiaomistuksen strateginen merkitys Alustava arvonmääritys Taustaa Yhteenveto alustavien laskelmien tuloksista Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen Yhdistämisvaihtoehtojen kuvaus Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto ja suositus Liitteet Liite 1: Energiayhtiöiden omistus Liite 2: Yhteenveto workshop työskentelystä Liite 3: Alustava arvonmääritys: laskelmissa käytetyt menetelmät ja oletukset Liite 4: Benchmarking Turku Energia, Lappeenrannan Energia ja Jyväskylän Energia This proposal is made by KPMG Oy Ab, a Finnish limited company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative, and is in all respects subject to the negotiation, agreement, and signing of a specific engagement letter or contract. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. 12

14 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen - Reunaehdot Omistajan tahtotila vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten energiayhtiöiden yhdistäminen toteutetaan. Yhdistämisen toteuttamista ohjaavat seuraavat reunaehdot: Kertatuloutuksen suuruus. Yhdistymisvaiheessa on mahdollisuus tulouttaa energiayhtiöiden pääomia uudelle Kouvolalle. Pääomien vapauttaminen on perusteltua mm. kunnan rahoituksen tehokkuuden näkökulmasta. Vapautuvat pääomat on mahdollista korvamerkitä ja sijoittaa esim. uuden kunnan strategisiin hankkeisiin tai muihin strategisiin omistuksiin. Omistajatuloutuksen jatkuvuus. Omistaja voi tulouttaa voittoja uudesta yhtiöstä tai yhtiöistä osingon, koron tai vuokrien muodossa. Korko ja vuokra ovat näistä tuloutusmuodoista omistajalle osingonjakoa edullisemmat, sillä osinko maksetaan yhtiön jo kertaalleen verotetusta tulosta. Koronmaksu edellyttää energiayhtiön tai yhtiöiden lainapääoman muodostamista. Yritysrakenteen toiminnallisuus. Yhdistymisvaihe on oikea hetki päättää yritysrakenteesta siten, että uusi rakenne tukee harjoitettavaa liiketoimintaa mahdollistaen tehokkaan päätöksenteon ja synergiaetujen toteutumisen. Tehokas päätöksenteko edellyttää osaavaa hallitustyöskentelyä ja selkeitä linjauksia omistajan taholta. Liiketoiminnan jatkuvuus. Omistaja pyrkii omistaja-arvon kasvattamiseen ja takaamaan omistajatuloutuksen jatkuvuuden myös pidemmällä aikavälillä. 13

15 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen - Veroneutraalisuus Verotuksen näkökulmasta yhtiöittämishankkeeseen ryhdyttäessä on otettava huomioon itse yhtiöittämistransaktioon liittyvät vero- ym. kustannusvaikutukset verovaikutukset eri verolajien osalta tuloverotus arvonlisäverotus varainsiirtoverotus (kiinteistöt, rakennukset ja arvopaperit) työnantajan sosiaaliturvamaksuluokat, Tyel-maksut kunnan tuottoportfolio ja siihen liittyvä verosuunnittelu yhtiöittämisen jälkeen pääomanpalautus (sidottu oma pääoma ja svop-rahasto*) lainanlyhennys osinko korko verkostovuokrat ja muut vuokratulot siltä osin kuin osakeyhtiö toimii kunnan omistamissa toimitiloissa ja kiinteistöillä. *) Svop-rahastolla tarkoitetaan OYL 8 luvun 2 :ssä tarkoitettua sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa. 14

16 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen kuvaus Yhdistymisvaihtoehtoja on useita. Tässä työssä tarkemmin tarkasteltaviksi vaihtoehdoiksi on valittu kolme yhdistymisvaihtoehtoa. Yhdistymisvaihtoehto I: Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat suoraan uuden kunnan ohjauksessa Yhdistymisvaihtoehto II: Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat perustettavan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa. Sähköverkko Oy ja Sähkön urakointipalvelut Oy muodostavat yhdessä Sähkö Oy:n kanssa erillisen alakonsernin. Tukipalvelut hankitaan kaupungin keskitetyiltä toiminnoilta. Yhdistymisvaihtoehto III: Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat perustettavan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa. Suoraan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa ovat myös Verkko Oy sekä Urakointipalvelut Oy. Myynti ja markkinointi sekä hankinnat on keskitetty Emoyhtiö Oy:öön. Tukipalvelut hankitaan kaupungin keskitetyiltä toiminnoilta. Kaupungin keskitetyiltä toiminnoilta hankittavat tukipalvelut ovat tyypillisesti mm. talous-, henkilöstö- ja tietohallintoon sekä hankintoihin, juridiikkaan ja kiinteistöihin liittyviä palveluja. Tukipalvelujen hankinta vapauttaa energiayhtiöiden resursseja ydintoiminnan harjoittamiseen. Olemme esittäneet vertailutietona kolmen kaupungin, Turun, Lappeenrannan ja Jyväskylän, energia-alan yhtiöiden rakenteellisia ratkaisuja liitteessä 4. 15

17 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehto I Yhdistymisvaihtoehto I Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat suoraan uuden kunnan omistuksessa ja ohjauksessa. Kouvolan kaupunki 100 % 100 % Sähkö Oy Lämpö ja kaasu Oy 16

18 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehto II Yhdistymisvaihtoehto II Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat perustettavan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa. Sähköverkko Oy ja Sähkön urakointipalvelut Oy muodostavat yhdessä Sähkö Oy:n kanssa alakonsernin. Operatiiviset toiminnot kuten myynti, markkinointi ja hankinnat on hajautettu Sähkö Oy:öön sekä Lämpö ja kaasu Oy:öön. Tukipalvelut hankitaan kaupungin keskitetyiltä toiminnoilta. Kouvolan kaupunki 100 % Emoyhtiö Oy tukitoiminnot Sähkö Oy Lämpö ja kaasu Oy Sähköverkko Oy Urakointipalvelut Oy 17

19 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehto III Yhdistymisvaihtoehto III Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat perustettavan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa. Suoraan Emoyhtiön omistuksessa ovat myös Verkko Oy sekä Urakointipalvelut Oy. Myynti ja markkinointi sekä hankinnat on keskitetty Emoyhtiö Oy:öön. Tukipalvelut hankitaan kaupungin keskitetyiltä toiminnoilta. Kouvolan kaupunki 100 % Emoyhtiö Oy tukitoiminnot Sähkö Oy Lämpö ja kaasu Oy Verkko Oy Urakointi- Palvelut Oy 18

20 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen vertailu Vaihtoehtojen tarkempi analysointi ja vertailu toteutetaan seuraavin kriteerein: 1. Yhdistämisellä saavutettavat synergiaedut Synergiaetuja arvioidaan mm. liiketoiminnan toimintaedellytysten ja ydinprosessien näkökulmasta. 2. Omistajaohjauksen tehokkuus ja vaikuttavuus Omistajaohjausta arvioidessa otetaan huomioon mm. seuraavat asiat: Strategian toteutus ja seuranta Läpinäkyvyyden toteutuminen Johtaminen 3. Omistajatuloutus Omistajatuloutuksen jatkuvuus ja omistajalle eri tilanteissa verotuksellisesti neutraaleimman tuloutustavan mahdollistaminen. 4. Verotus Verotuksellisesti optimaalisimman vaihtoehdon esittäminen. 19

21 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen vertailu - synergiaedut Energia-alan omistusten yhdistäminen mahdollistaa liiketoimintaa edistävien ja tuottavuutta parantavien synergiaetujen hyödyntämisen. Synergiaetuja ja haittoja tarkasteltiin yhdessä energia-alan avainhenkilöiden kanssa järjestetyissä workshopeissa, ks. liite 2. Yhdistämisen nähtiin edesauttavan liiketoiminnan kehittymistä ja mahdollistavan synergiaetujen saavuttamisen määritellyissä ydinprosesseissa. Merkittävimmät yhdistymisen synergiaedut ovat: Asiakkuuden hallinnan kehittäminen Osaamisen määrän ja laadun varmistaminen Volyymiedun hyödyntäminen hankinnoissa ja rahoituksessa Yhdyskuntarakenteen kehittäminen Resurssien käytön optimointi ml. toimintavarmuuden parantaminen (päivystys, huolto) Reagointikyky, esim. lainsäädännön muutoksiin vastaaminen (EU, päästökauppa) Kehittämispotentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen, mm. hankekehitys Yhdistämisen etujen toteutumisen katsottiin edellyttävän onnistunutta muutoksen hallintaa ja johtamista. Hankkeen kuluessa on sivuttu myös muiden kuin uuden kunnan energiayhtiöiden välisiä, mahdollisia synergiaetuja ja keinoja lisätä tuottavuutta. Näitä ovat mm. vesilaitoksen kanssa tehtävän yhteistyön syventäminen, verkkoyhteistyö esim. Kymenlaakson Sähkö Oy:n kanssa sekä ulkoistamisen laajentaminen. Tässä työssä ei oteta kantaa edellä mainittuihin kokonaisuuksiin. 20

22 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen vertailu - synergiaedut Seuraavassa on tarkasteltu tunnistettuja synergiaetuja sekä niiden toteuttamiseksi ehdotettavia rakenteellisia ratkaisuja. Synergiaetu Kommentti Suositus Asiakkuuden hallinta Myynnin ja markkinoinnin keskittäminen lisää asiakaslähtöisyyttä, varmistaa asiakkuuden hallinnan kokonaisvaltaisen kehittämisen sekä myynnin ja markkinoinnin resurssien käytön tehokkuuden (mm. henkilöstöresurssit, taloudelliset resurssit). Myynti ja markkinointi hoidetaan keskitetysti esim. Emoyhtiö Oy:ssä. Osaamisen varmistaminen Eläköityminen ja toimialan kehittyminen synnyttävät rekrytointi- ja koulutustarvetta. Yksiköiden koon kasvaminen mahdollistaa henkilöstöresurssien joustavan yhteiskäytön, panostuksen erityisosaamiseen ja osaamisen kehittämiseen, helpottaa varahenkilöjärjestelyjä ja parantaa uuden Kouvolan työnantajaimagoa. Toiminnot hoidetaan keskitetysti niin urakointipalveluissa, hankinnoissa kuin muillakin osa-alueilla. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esim. yhteistä hankintaorganisaatiota Emoyhtiö Oy:ssä ja erillistä, koko energia-alalle yhteistä Urakointi-palvelut Oy:tä, joka on suoraan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa. Yhtenä vaihtoehtona on ulkoistaa osa palvelutuotannosta osaamisen turvaamiseksi. Volyymiedun hyödyntäminen Lämpöyhtiöillä yhdistymisen volyymiedut ovat selkeästi havaittavissa ja välittömiä. Neuvotteluasema muihin osapuoliin nähden vahvistuu yhdistymisen myötä. Laajempi yhdistyminen saattaa tuoda volyymietua esim. rahoituksen hankinnassa. Volyymiedun täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää yhteistä näkemystä hankinnoista ml. investoinneista. Tämä puoltaa toimintojen keskittämistä. 21

23 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen vertailu - synergiaedut Synergiaetu Kommentti Suositus Yhdyskuntarakenteen kehittäminen Yhdyskuntarakenteen kehittäminen ja ohjaus on strategisesti erittäin merkittävä kunnan tehtävä. Kehittämisessä energiaratkaisuja (uudet energianlähteet, verkkoratkaisut ym.) tulee käsitellä yhtenä kokonaisuutena omistajan ja asiakkaan näkökulmasta. Energia-alan kehittäminen yhtenä kokonaisuutena omistajan linjausten mukaisesti puoltaa toimintojen keskittämistä. Resurssien käytön optimointi Resurssien joustava käyttö hyödyntää kaikkia toimintoja, esim. päivystyksen ja huollon toimintoja. Virtaviivaiset ydinprosessit ja kapasiteetin tehokas käyttö edistävät omalta osaltaan tuottavuuden kasvua. Henkilöstön ja kapasiteetin lisäksi resurssien käytön optimointi koskee mm. tilaratkaisuja ja tietojärjestelmien käyttöä. Resurssien käytön optimointi edistää tuottavuuden kasvua sekä takaa toimintavarmuuden myös poikkeustilanteissa. Optimointi edellyttää suurempia yksiköitä ja puoltaa siten toimintojen keskittämistä. Reagointikyky Yhdistyminen parantaa toimijoiden kykyä reagoida EU:n Reagointikyvyn ja keskinäisen kommunikaation ja muiden lainsäätäjien toimiin (esim. päästökaupan parantaminen puoltaa toimintojen keskittämistä. muutokset ja niiden vaikutukset). Toisaalta yhdistyminen ja koon kasvaminen saattaa joissain tapauksissa hidastaa päätöksentekoa. Kehittämispotentiaali, hankekehitys Hankkeiden priorisointi ja tuotekehitys sekä rahoituksen suuntaaminen strategisesti merkittäviin kohteisiin on helpompaa, jos kehittämistä tarkastellaan koko energia-alan näkökulmasta. Kehittämispotentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen puoltaa toimintojen keskittämistä. 22

24 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen vertailu - omistajaohjaus Seuraavassa on tarkasteltu yhdistymistä johtamisen näkökulmasta sekä sen perusteella ehdotettavia rakenteellisia ratkaisuja. Omistajaohjaus Kommentti Suositus Strategian toteutus ja seuranta Strategian toteuttaminen omistajan tahtotilan mukaisesti edellyttää johdolta paitsi selkeää käsitystä tahtotilasta myös tehokasta ja asiantuntevaa, hyvän hallinnoinnin periaatteita noudattavaa työskentelyä. Perustetaan Emoyhtiö Oy, jonka hallituksen kokoonpanoon ja työjärjestykseen kiinnitetään erityistä huomiota. Strategian suunnittelun ja sen päivityksen tulee olla osa johtamisjärjestelmää. Läpinäkyvyys Toimintojen keskittäminen yhteiseen organisaatioon heikentää yksittäisten osa-alueiden seurattavuutta ja läpinäkyvyyttä. Sähköyhtiöiden toiminta on kilpailtua, kun taas lämpöyhtiöt ovat paikallisesti monopoliasemassa. Läpinäkyvyyden merkitys tulee huomioida mm. päätöksenteon perusteiden kommunikoinnissa sekä taloudellisen raportoinnin selkeydessä ja tarkkuudessa. Läpinäkyvyyden merkitys korostuu etenkin hinnoittelussa. Energiaomistuksen johtaminen Johtamisessa korostuvat omistajan tahtotilan ymmärtäminen ja vastuunjaon selkeys, johtamisjärjestelmän toimivuus sekä hyvän hallinnoinnin periaatteet. Energiaomistus on strategisesti tärkeä omistuskohde, jolloin sille asetettuihin tavoitteisiin ja sen johtamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Energiaomistukselle tulee asettaa selkeät tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja sen mittaaminen korostuvat johtamisessa. Johtamista voidaan tukea tarkoituksenmukaisella konsernivalvonnalla ja yhteneväisillä linjauksilla. 23

25 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu - verotus Seuraavassa on tarkasteltu yhdistymistä verotuksen näkökulmasta. Aihe Vaihtoehdot energiayhtiöiden yhdistämisen toteuttamiseen Päähavainto Omistajan energiaomistukselleen asettamien reunaehtojen valossa ennen energiayhtiöiden yhdistämistä yhtiöistä on mahdollista tulouttaa pääomia Kouvolan kaupungille joko osinkoina tai pääoman palautuksina ilman veroseuraamuksia. Pääasiallisina vaihtoehtoina yhdistää energiayhtiöiden toiminnot on ensi vaiheessa a) osakekauppa tai b) osakevaihto Sen jälkeen toisessa vaiheessa eri liiketoiminnot, esim. - sähkö, - lämpö ja kaasu, - verkkoliiketoiminta ja - urakointipalvelut voidaan a) fuusioida ja b) siirtää liiketoimintasiirtoina osaksi eri yhtiöitä osakeyhtiömuotoisessa konsernissa Osakeyhtiömuotoinen konserni mahdollistaa eri toimintojen voitollisuuden ja tappiollisuuden netottamisen keskenään konserniavustuksella yhdistymisvaihtoehdoissa II ja III. Konsernirakenne mahdollistaa myöhemmin käyttöomaisuusosakkeiden verovapaat luovutukset tietyin edellytyksin (EVL 6 b ). Yhdistymisvaihtoehdossa I toisen yhtiön tappiollisuutta ei voida netottaa verotuksessa toisen yhtiön voitollisuutta vastaa ja päinvastoin konserniavustuksella, koska konserniavustuksen antamisedellytykset eivät täyty (kunta ei ole liiketoimintaa harjoittava osakeyhtiö eikä osuuskunta). Myös kunta voi myydä omistamansa osakkeet verovapaasti. 24

26 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu - verotus Aihe a) Osakekauppa Päähavainto Kun Kouvolan seudun kunnat yhdistyivät kuntaliitoksen myötä energiayhtiöiden osakkeet tulevat Kouvolan kaupungin omistukseen. Tämä koskee myös muiden kuntien aikaisemmin omistamien energiayhtiöiden osakkeita. a) Tämän jälkeen Kouvolan kaupunki myisi kaikki tai osan energiayhtiön osakkeista käypään arvoon joko jollekin jo omistamalleen osakeyhtiölle tai uudelle perustettavalle yhtiölle. Osakekaupasta aiheutuisi ostajalle välitön varainsiirtoverokustannus 1,6 % osakkeiden käyvästä myyntihinnasta. Osakkeiden myyntivoitto olisi kaupungille tuloverosta vapaata tuloa. Eli ensivaiheen osakekaupassa kaupungille on mahdollista tulouttaa kertatulona osakkeiden verovapaata luovutusvoittoa. Ostajalle syntyisi kauppahintavelka ja kaupungille vastaava kauppahintasaaminen. Kauppahintavelalle maksettava korko olisi kaupungille verovapaata tuloa. Osakeyhtiölle korkokulut olisivat puolestaan vähennyskelpoista menoa. Yhtiön mahdollinen verotettava tulo lasketaan vasta korkokulujen vähentämisen jälkeen. Kauppahintavelalle suoritettava koronmaksu on siis toteutettavissa ilman lisäverokustannuksia. Vaihtoehtoisesti jos yhtiön tulos muodostuisi tappiolliseksi koronmaksun johdosta, syntyisi yhtiölle tappiosta verosaaminen (26 %:n verokannan mukaan laskien). Hyvä vaihtoehto, jos halutaan tuloja kaupungille korkotuloina. Järjestely edellyttää, että ostajayhtiön pääomarakenne kestää mahdollisten tappioiden syntymisen. Mahdollisia tappioita voidaan kuitenkin tasata konsernin sisällä konserniavustuksella. b) Osakevaihto b) Toisessa vaihtoehdossa kuntaliitosten jälkeen kaupunki luovuttaa omistamansa energiayhtiöiden osakkeet toiselle omistamalleen osakeyhtiölle saaden vastikkeeksi ko. yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. Osakkeet hankkivasta yhtiöstä tulee luovutettujen yhtiöiden emoyhtiö. Vaihdossa vastaanotettujen osakkeiden hankintamenona pidetään luovutettujen osakkeiden verotuksessa poistamatta olevaa hankintamenoa. Osakevaihto on tuloveroneutraali energiayhtiöiden osakkeenomistajalle siltä osin kuin ei käytetä rahavastiketta. Osakevaihto on varainsiirtoveron alainen saanto energiayhtiön osakkeiden osalta. Osakevaihdossa omistajalle ei siirry yhtiöstä rahaa (vrt. osakekaupassa myyjänä oleva kunta saa kauppahinnan rahana tai saamisena). Ei suositeltava vaihtoehto tilanteessa, jossa kunta haluaa vapauttaa pääomia. 25

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen YRITYS- JÄRJESTELYT Raimo Immonen TALENTUM Helsinki 2011 Esipuhe... V Lyhenteet... XIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yritysjärjestelytilanteiden jäsentäminen mitä ovat yritysjärjestelyt?... 1 1.2 Teoksen rakenne

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen 2811/02.02.01/2013 Khkj 17.02.2014 9 Ote Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasta 11.11.2013

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki Raimo Immonen Yritysjärjestelyt Talentum Media Oy Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Raimo Immonen ISBN 978-952-14-2327-7 ISBN 978-952-14-2328-4 (Verkkokirja) Kansi: Sirpa

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Yrityksen arvonmäärityksen käyttötilanteita

Yrityksen arvonmäärityksen käyttötilanteita Yrityksen arvonmääritys - mikä on yrityksesi arvo? Sähköurakoitsijapäivät 19.4.2012 / Hyvinkää KTL, KLT Risto Walden risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Yrityksen arvonmäärityksen käyttötilanteita Yritysosto

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

ASUNTO-OMAISUUDEN KONSOLIDOINTI TIEDOTUSTILAISUUS 18.3.2016

ASUNTO-OMAISUUDEN KONSOLIDOINTI TIEDOTUSTILAISUUS 18.3.2016 ASUNTO-OMAISUUDEN KONSOLIDOINTI TIEDOTUSTILAISUUS 18.3.2016 NYKYINEN RAKENNE Porvoon kaupunki Noin 370 vapaarahoitteista ja arava-asuntoa Porvoon A-asunnot Oy 1.281 arava- ja vapaarahoitteista asuntoa

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Kokkonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Kokkonen METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA TOIMINTATAVOITTEET SE- KÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE VUODELLE 2017 Metsähallituksen liiketoiminnan tehtävä Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) mukaan Metsähallitus

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Omistajapoliittiset linjaukset

Omistajapoliittiset linjaukset Asikkalan kunta Omistajapoliittiset linjaukset Omistajaohjaus 14.4.2015 Sisällys Johdanto... 1 1. Soveltamisala... 1 2. Yleiset periaatteet... 1 3. Kunnan kehitysnäkymät omistajapolitiikan lähtökohtana...

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla Rovaniemen Energia Oy ja Napapiirin Vesi Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla en alustava työsuunnitelma elokuu 2006 Alustava kokonaisaikataulu 2 4/2006 5/2006 11/2006 3-6/2007 Kaupungin

Lisätiedot

Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus

Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus Timo Sipiläinen Helsingin yliopiston taloustieteen laitos Hollola, 28.4.2014 www.helsinki.fi/yliopisto 2.5.2014 1 Sisältö Kasvulla tavoitellaan kannattavuutta (maataloudessa

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot