Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö"

Transkriptio

1 KPMG Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö Loppuraportti tammikuu 2009 ADVISORY

2 Sisällys Toimeksiannon tausta 2 Sivu Omistajapolitiikka Yleistä omistajapolitiikasta Energiaomistuksen strateginen merkitys Alustava arvonmääritys Taustaa Yhteenveto alustavien laskelmien tuloksista Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen Yhdistämisvaihtoehtojen kuvaus Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto ja suositus Liitteet Liite 1: Energiayhtiöiden omistus Liite 2: Yhteenveto workshop työskentelystä Liite 3: Alustava arvonmääritys: laskelmissa käytetyt menetelmät ja oletukset Liite 4: Benchmarking Turku Energia, Lappeenrannan Energia ja Jyväskylän Energia This proposal is made by KPMG Oy Ab, a Finnish limited company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative, and is in all respects subject to the negotiation, agreement, and signing of a specific engagement letter or contract. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. 1

3 Toimeksiannon tausta. Kouvolan seudun kunnat Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja Valkeala yhdistyivät uudeksi Kouvolan kaupungiksi Uuden suurkunnan perustamiseen liittyy olennaisena osana päätöksenteko omistajapoliittisista linjauksista. Tämä toimeksianto koskee omistuksia energia-alan yhtiöissä; vuoden 2009 alusta sähköyhtiö, lämpöyhtiöt ja kaasuyhtiö siirtyivät uuden kunnan omistukseen. Työn tarkoituksena on tuottaa omistajalle riippumaton selvitys omistajapoliittisen keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi. Tehtävänä on Energiaomistusten strategisen merkityksen arvioiminen Energiaomistusten alustava arvonmääritys ja markkinapotentiaalin arvioiminen Vaihtoehtoisten yhdistymismallien analysointi eri näkökulmista Tulosten analysointi ja suositusten esittäminen Uuden kunnan energiaomistus muodostuu seuraavista sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasuyhtiöistä, ks. liite 1: Anjalankosken Energia Oy (100 %) Korian Aluelämpö Oy (100 %) KSS Energia Oy (100 %) Kuusankosken Aluelämmitys Oy (100 %) Kymenlaakson Sähkö Oy (15,08 %) Valkeakaasu Oy (100 %) Vari Oy (99,9 %) Rajaus: Työssä ei oteta kantaa energiayhtiöiden ja muiden toimialojen yhtiöiden, esim. vesiyhtiöiden, välisiin synergiaetuihin tai -haittoihin. Menetelmät: Omistajapoliittisia linjauksia on työstetty yhdessä energia-alan avainhenkilöiden kanssa. Avainhenkilöt ovat osallistuneet aktiivisesti haastatteluihin ja workshop-työskentelyyn. Energiaomistusten alustavassa arvonmäärityksessä on menetelmänä käytetty kassavirtaperusteista ja markkinaperusteista arvonmääritysmenetelmää. 2

4 Sisällys Toimeksiannon tausta Omistajapolitiikka Yleistä omistajapolitiikasta Energiaomistuksen strateginen merkitys Alustava arvonmääritys Taustaa Yhteenveto alustavien laskelmien tuloksista Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen Yhdistämisvaihtoehtojen kuvaus Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto ja suositus Liitteet Liite 1: Energiayhtiöiden omistus Liite 2: Yhteenveto workshop työskentelystä Liite 3: Alustava arvonmääritys: laskelmissa käytetyt menetelmät ja oletukset Liite 4: Benchmarking Turku Energia, Lappeenrannan Energia ja Jyväskylän Energia This proposal is made by KPMG Oy Ab, a Finnish limited company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative, and is in all respects subject to the negotiation, agreement, and signing of a specific engagement letter or contract. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. 3

5 Omistajapolitiikka Yleistä Uuden kunnan omistajapoliittiset linjaukset perustuvat kaupungin strategiaan, kehittämistavoitteisiin ja olemassa olevaan palvelutuotantorakenteeseen. Linjauksiin vaikuttavat paitsi omistuksen strateginen merkitys ja arvo myös omistuksen riskit ja niiden todennäköisyys. Uuden kunnan tilaaja-tuottajamallin käyttöönotto sekä palvelustrategian laadinta liittyvät omistajuuden selvityksiin. Omistajapolitiikka on tehokas kunnan johtamisen väline. Omistajapolitiikalla ohjataan pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa omistamiseen, hankintaan ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Tarkoituksena on taata omistuksen pitkäjänteinen, strategiaa tukeva kehittäminen, omistuksen arvon säilyttäminen ja sen lisääminen sekä omistuksen käytön tehokkuus. Omistaja asettaa palvelutuotannolle määrällisiä ja laadullisia tavoitteita, esim. omavaraisuusasteeseen, omistajatuloutuksen suuruuteen sekä palvelujen saatavuuteen ja laatuun liittyen. Omistaja varmistaa tahtotilan toteutumisen seurannan toimivalla konserniohjauksella. Yhtiön tai yhtiöiden hallituksen nimittäminen, seuranta ja raportointi sekä vastuut ja tehtävät omistajapolitiikan toteutuksessa ovat osa omistajastrategiassa määriteltäviä konserniohjauksen osatekijöitä. Tässä toimeksiannossa ei oteta kantaa energiaomistukselle asetettaviin tavoitteisiin eikä konserniohjauksen keinoihin. 4

6 Omistajapolitiikka Energiaomistuksen strateginen merkitys Energian tuotanto ja sen myynti eivät kuulu kunnan perustehtäviin eivätkä kunnan palvelujen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Energiaomistus ja omistukseen liittyvät linjaukset ovat kuitenkin kaupungille usein tärkeä strateginen kysymys. Tässä työssä energiaomistuksen strategista merkitystä arvioidaan seuraavin kriteerein: Kriteeri 1 Onko omistus olennainen kaupungin strategian toteutumisen kannalta? 2 Onko omistus liiketaloudellisesti kannattavaa? Strateginen merkitys suuri kohtuullinen Omistajapoliittinen päätös Omistuksen kehittäminen ja omistuksen arvon kasvattaminen 3 Tarjoaako omistus mahdollisuuden palveluiden kustannustehokkaaseen ja laadulliseen tuottamiseen? pieni Luopuminen omistuksesta 5

7 Omistajapolitiikka Energiaomistuksen strateginen merkitys Energiaomistuksen strateginen merkitys on suuri. 1. Energiaomistus on olennainen osa kaupungin strategiaa. Omistuksen merkitys korostuu erityisesti kaupungin yhdyskuntasuunnittelussa. Omistuksen merkitys konkretisoituu energian, etenkin kaukolämmön ja maakaasun, hinnoittelussa kuntalaisille ja teollisuudelle. Energiaomistuksella on merkitystä elinkeinopoliittisesta näkökulmasta: yhteistyö paikallisen teollisuuden kanssa, mahdollisuus vaikuttaa energian tuotantovaihtoehtoihin ja uuden energia-alan teollisuuden syntymiseen. Energia-alalla ja sen kehittymisellä on merkitystä myös uuden kunnan imagolle mm. vaihtoehtoisten uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisellä. Omistukset muissa energiayhtiöissä, mm. Kymenlaakson Sähkö Oy:ssä (omistusosuus 15,08 %), ovat luonteeltaan strategisia. Mikäli muiden energiayhtiöiden omistuksesta päätetään luopua pääomien vapauttamiseksi, tulee sopimusten lunastuslausekkeiden ehdot ottaa riittävän ajoissa huomioon. 6

8 Omistajapolitiikka Energiaomistuksen strateginen merkitys 2. Energiaomistus on liiketaloudellisesti kannattavaa. Uuden kunnan omistuksen piiriin kuuluvien yhtiöiden tulokset ovat olleet pääasiassa voitollisia viimeisen kolmen vuoden ajan ja omistajatuloutuksen määrä on vaihdellut 4,9 8,9 milj. euron välillä vuosina Omistajatuloutus Tuloutustapa Tuloutus vuonna 2005 ( '000) Tuloutus vuonna 2006 ( '000) Tuloutus vuonna 2007 ( '000) Anjalankosken Energia Oy Vuokrat 44,0 55,3 56,8 Korian Aluelämpö Oy Osinko 120,0 120,0 120,0 KSS Energia Oy Osinko 7 009, , ,8 Kuusankosken Alueläm m itys Oy Verkostovuokrat ja osinko 350,0 465,0 475,0 Kym enlaakson Sähkö Oy (15,08 %) Osinko (15,08 % jaetuista osingoista) 935,0 969,6 969,6 Valkeakaasu Oy Osinko 0,0 0,0 8,8 Vari Oy Osinko ja johtoaluekorvaus 450,0 470,0 590,0 Omistajatuloutus yhteensä 8 908, , ,0 3. Omistus tarjoaa mahdollisuuden palveluiden kustannustehokkaaseen ja laadulliseen tuottamiseen. Omistus antaa mahdollisuuden kehittää operatiivisia toimintoja synergiaedut hyödyntäen sekä vaikuttaa tuotettavan palvelun hintalaatusuhteeseen. 7

9 Omistajapolitiikka Energiaomistuksen strateginen merkitys Omistuksen strategista merkitystä, omaisuuden käytön tehokkuutta ja omistukseen liittyviä riskejä tarkasteltiin energia-alan avainhenkilöiden workshopissa. Omistuksen strateginen merkitys todettiin suureksi niin omistajan, asiakkaan kuin elinkeinoelämänkin näkökulmasta. Omaisuuden käytön tehokkuutta voidaan parantaa nykyisestä hyödyntämällä mm. volyymietua hankinnoissa sekä lisäämällä tuottavuutta esim. hallinnossa ja päivystyksen järjestämisessä. Omistuksen riskeinä nähtiin mm. lainsäädännölliset toimenpiteet, riippuvuus suurasiakkaista ja osaamisen riittävyys. Yhteenveto workshopista on esitetty liitteessä 2. 8

10 Sisällys Toimeksiannon tausta Omistajapolitiikka Yleistä omistajapolitiikasta Energiaomistuksen strateginen merkitys Alustava arvonmääritys Taustaa Yhteenveto alustavien laskelmien tuloksista Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen Yhdistämisvaihtoehtojen kuvaus Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto ja suositus Liitteet Liite 1: Energiayhtiöiden omistus Liite 2: Yhteenveto workshop työskentelystä Liite 3: Alustava arvonmääritys: laskelmissa käytetyt menetelmät ja oletukset Liite 4: Benchmarking Turku Energia, Lappeenrannan Energia ja Jyväskylän Energia This proposal is made by KPMG Oy Ab, a Finnish limited company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative, and is in all respects subject to the negotiation, agreement, and signing of a specific engagement letter or contract. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. 9

11 Alustava arvonmääritys Taustaa Alustavan arvonmäärityksen tavoite Laskelmien tarkoituksena on määrittää Uuden Kouvolan energiaomistusten alustavat käyvät arvot. Laskelmien perusteena olevat oletukset yhtiöiden liiketoiminnan kehityksestä perustuvat merkittävin osin yhtiöiden johdon esille tuomiin tulevaisuuden skenaarioihin ja ennusteisiin. Arvokäsitteet Laskelmissa on käytetty arvokäsitteenä yhtiöiden käypää arvoa. Käyvän arvon käsite kuvaa markkinoiden yhteisiä odotuksia ja on yleisimmin käytetty arvokäsite yhtiön arvon arvioinnissa. Käypä arvo vastaa sellaista rahamäärää, jolla omaisuuserä voisi vaihtaa omistajaa kahden kaupan kohteen arvoon vaikuttavista tekijöistä tietoisen ja ilman pakottavaa syytä kauppaan halukkaan toisistaan riippumattoman osapuolen välillä puhtaasti liiketaloudellisessa transaktiossa ( arm s length transaction ). Käypä arvo vastaa siis sellaista kauppahintaa, jolla hypoteettiset markkinaosapuolet voisivat sopia kaupasta. Lisäksi arvonmäärityksen lähtökohtana on käytetty jatkuvan liiketoiminnan arvoa ( going concern value ), joka kuvastaa yhtiön arvoa, jos toimintaa jatkettaisiin nykyisillä periaatteilla. Tulee huomioida, että omistajapolitiikan näkökulmasta esimerkiksi mahdollisia omistuksista irtautumisia harkittaessa arvonmääritykset tulee laatia eri perustein ja päivittää vastaamaan kaupallisia tarkoituksia. Käytetyt arvonmääritysmenetelmät on kuvattu liitteessä 3. Arvonmäärityshetki Arvonmäärityshetkenä laskelmissa on käytetty ja markkinainformaatio on myös kerätty kyseiseltä päivältä. Taseen osalta olemme käyttäneet tietoja. Toimeksiannon rajoitukset Toimeksiannossa käytetty materiaali perustuu julkisesti saatavilla olevaan informaatioon, käytössämme oleviin tietokantoihin sekä merkittävin osin yhtiöiden johdon esille tuomiin tulevaisuuden ennusteisiin. Yhtiöiltä saatua aineistoa on mahdollisuuksien mukaan verrattu julkisesti saatavilla olevaan markkinatietoon. Informaatiota on tarkasteltu objektiivisesti, mutta koska siihen liittyy merkittävissä määrin oletuksia tulevaisuuden kehityksestä, emme voi taata niiden oikeellisuutta. KPMG:n lähtökohtana ei ole antaa absoluuttista arvoa yhtiöille, vaan arvohaarukka, jonka välille yhtiöiden käypä arvo sijoittuu perustuen käytettyihin oletuksiin. 10

12 Alustava arvonmääritys Yhteenveto alustavien laskelmien tuloksista Yhteenveto kassavirta- ja markkinaperusteisella menetelmälllä saaduista alustavista tuloksista M Kassavirtap erusteinen menetelmä Markkinap erusteinen menetelmä Yritysarvo Oman p ääoman arvo Yritysarvo Oman p ääoman arvo Anjalankosken Energia Oy 6,7 5,3 6,4 5,0 Korian Alueläm pö Oy 4,6 6,1 3,5 5,0 KSS Energia Oy 157,1 150,3 151,6 144,8 Kuusankosken Alueläm m itys Oy 10,1 6,1 9,5 5,5 Kym enlaakson Sähkö Oy (15,08 %) 37,9 28,3 36,8 27,2 Valkeakaasu Oy 1,6 1,8 2,4 2,6 Vari Oy 25,4 26,9 15,3 16,8 Uuden Kouvolan energiaomistusten käyvän arvon laskemiseksi käytimme sekä kassavirtaperusteista että markkinaperusteista arvonmääritysmenetelmää, joiden tuloksena on saatu yritysarvo. Yritysarvo kuvastaa liiketoiminnan velatonta ja kassatonta arvoa. Oman pääoman eli osakekannan käypä arvo on johdettu laskelmien tuloksena saadusta yritysarvosta vähentämällä tästä kunkin yhtiön korolliset velat ja liittymismaksut ja lisäämällä erotukseen rahavarat ja rahoitusarvopaperit per Eri menetelmillä lasketut alustavat yritysarvot ovat yhteensä 225,6-243,5 milj. euroa ja oman pääoman arvot ovat yhteensä 206,9-224,9 milj. euroa. 11

13 Sisällys Toimeksiannon tausta Omistajapolitiikka Yleistä omistajapolitiikasta Energiaomistuksen strateginen merkitys Alustava arvonmääritys Taustaa Yhteenveto alustavien laskelmien tuloksista Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen Yhdistämisvaihtoehtojen kuvaus Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto ja suositus Liitteet Liite 1: Energiayhtiöiden omistus Liite 2: Yhteenveto workshop työskentelystä Liite 3: Alustava arvonmääritys: laskelmissa käytetyt menetelmät ja oletukset Liite 4: Benchmarking Turku Energia, Lappeenrannan Energia ja Jyväskylän Energia This proposal is made by KPMG Oy Ab, a Finnish limited company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative, and is in all respects subject to the negotiation, agreement, and signing of a specific engagement letter or contract. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. 12

14 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen - Reunaehdot Omistajan tahtotila vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten energiayhtiöiden yhdistäminen toteutetaan. Yhdistämisen toteuttamista ohjaavat seuraavat reunaehdot: Kertatuloutuksen suuruus. Yhdistymisvaiheessa on mahdollisuus tulouttaa energiayhtiöiden pääomia uudelle Kouvolalle. Pääomien vapauttaminen on perusteltua mm. kunnan rahoituksen tehokkuuden näkökulmasta. Vapautuvat pääomat on mahdollista korvamerkitä ja sijoittaa esim. uuden kunnan strategisiin hankkeisiin tai muihin strategisiin omistuksiin. Omistajatuloutuksen jatkuvuus. Omistaja voi tulouttaa voittoja uudesta yhtiöstä tai yhtiöistä osingon, koron tai vuokrien muodossa. Korko ja vuokra ovat näistä tuloutusmuodoista omistajalle osingonjakoa edullisemmat, sillä osinko maksetaan yhtiön jo kertaalleen verotetusta tulosta. Koronmaksu edellyttää energiayhtiön tai yhtiöiden lainapääoman muodostamista. Yritysrakenteen toiminnallisuus. Yhdistymisvaihe on oikea hetki päättää yritysrakenteesta siten, että uusi rakenne tukee harjoitettavaa liiketoimintaa mahdollistaen tehokkaan päätöksenteon ja synergiaetujen toteutumisen. Tehokas päätöksenteko edellyttää osaavaa hallitustyöskentelyä ja selkeitä linjauksia omistajan taholta. Liiketoiminnan jatkuvuus. Omistaja pyrkii omistaja-arvon kasvattamiseen ja takaamaan omistajatuloutuksen jatkuvuuden myös pidemmällä aikavälillä. 13

15 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisen toteuttaminen - Veroneutraalisuus Verotuksen näkökulmasta yhtiöittämishankkeeseen ryhdyttäessä on otettava huomioon itse yhtiöittämistransaktioon liittyvät vero- ym. kustannusvaikutukset verovaikutukset eri verolajien osalta tuloverotus arvonlisäverotus varainsiirtoverotus (kiinteistöt, rakennukset ja arvopaperit) työnantajan sosiaaliturvamaksuluokat, Tyel-maksut kunnan tuottoportfolio ja siihen liittyvä verosuunnittelu yhtiöittämisen jälkeen pääomanpalautus (sidottu oma pääoma ja svop-rahasto*) lainanlyhennys osinko korko verkostovuokrat ja muut vuokratulot siltä osin kuin osakeyhtiö toimii kunnan omistamissa toimitiloissa ja kiinteistöillä. *) Svop-rahastolla tarkoitetaan OYL 8 luvun 2 :ssä tarkoitettua sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa. 14

16 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen kuvaus Yhdistymisvaihtoehtoja on useita. Tässä työssä tarkemmin tarkasteltaviksi vaihtoehdoiksi on valittu kolme yhdistymisvaihtoehtoa. Yhdistymisvaihtoehto I: Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat suoraan uuden kunnan ohjauksessa Yhdistymisvaihtoehto II: Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat perustettavan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa. Sähköverkko Oy ja Sähkön urakointipalvelut Oy muodostavat yhdessä Sähkö Oy:n kanssa erillisen alakonsernin. Tukipalvelut hankitaan kaupungin keskitetyiltä toiminnoilta. Yhdistymisvaihtoehto III: Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat perustettavan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa. Suoraan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa ovat myös Verkko Oy sekä Urakointipalvelut Oy. Myynti ja markkinointi sekä hankinnat on keskitetty Emoyhtiö Oy:öön. Tukipalvelut hankitaan kaupungin keskitetyiltä toiminnoilta. Kaupungin keskitetyiltä toiminnoilta hankittavat tukipalvelut ovat tyypillisesti mm. talous-, henkilöstö- ja tietohallintoon sekä hankintoihin, juridiikkaan ja kiinteistöihin liittyviä palveluja. Tukipalvelujen hankinta vapauttaa energiayhtiöiden resursseja ydintoiminnan harjoittamiseen. Olemme esittäneet vertailutietona kolmen kaupungin, Turun, Lappeenrannan ja Jyväskylän, energia-alan yhtiöiden rakenteellisia ratkaisuja liitteessä 4. 15

17 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehto I Yhdistymisvaihtoehto I Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat suoraan uuden kunnan omistuksessa ja ohjauksessa. Kouvolan kaupunki 100 % 100 % Sähkö Oy Lämpö ja kaasu Oy 16

18 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehto II Yhdistymisvaihtoehto II Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat perustettavan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa. Sähköverkko Oy ja Sähkön urakointipalvelut Oy muodostavat yhdessä Sähkö Oy:n kanssa alakonsernin. Operatiiviset toiminnot kuten myynti, markkinointi ja hankinnat on hajautettu Sähkö Oy:öön sekä Lämpö ja kaasu Oy:öön. Tukipalvelut hankitaan kaupungin keskitetyiltä toiminnoilta. Kouvolan kaupunki 100 % Emoyhtiö Oy tukitoiminnot Sähkö Oy Lämpö ja kaasu Oy Sähköverkko Oy Urakointipalvelut Oy 17

19 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehto III Yhdistymisvaihtoehto III Sähkö Oy sekä Lämpö ja kaasu Oy ovat perustettavan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa. Suoraan Emoyhtiön omistuksessa ovat myös Verkko Oy sekä Urakointipalvelut Oy. Myynti ja markkinointi sekä hankinnat on keskitetty Emoyhtiö Oy:öön. Tukipalvelut hankitaan kaupungin keskitetyiltä toiminnoilta. Kouvolan kaupunki 100 % Emoyhtiö Oy tukitoiminnot Sähkö Oy Lämpö ja kaasu Oy Verkko Oy Urakointi- Palvelut Oy 18

20 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen vertailu Vaihtoehtojen tarkempi analysointi ja vertailu toteutetaan seuraavin kriteerein: 1. Yhdistämisellä saavutettavat synergiaedut Synergiaetuja arvioidaan mm. liiketoiminnan toimintaedellytysten ja ydinprosessien näkökulmasta. 2. Omistajaohjauksen tehokkuus ja vaikuttavuus Omistajaohjausta arvioidessa otetaan huomioon mm. seuraavat asiat: Strategian toteutus ja seuranta Läpinäkyvyyden toteutuminen Johtaminen 3. Omistajatuloutus Omistajatuloutuksen jatkuvuus ja omistajalle eri tilanteissa verotuksellisesti neutraaleimman tuloutustavan mahdollistaminen. 4. Verotus Verotuksellisesti optimaalisimman vaihtoehdon esittäminen. 19

21 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen vertailu - synergiaedut Energia-alan omistusten yhdistäminen mahdollistaa liiketoimintaa edistävien ja tuottavuutta parantavien synergiaetujen hyödyntämisen. Synergiaetuja ja haittoja tarkasteltiin yhdessä energia-alan avainhenkilöiden kanssa järjestetyissä workshopeissa, ks. liite 2. Yhdistämisen nähtiin edesauttavan liiketoiminnan kehittymistä ja mahdollistavan synergiaetujen saavuttamisen määritellyissä ydinprosesseissa. Merkittävimmät yhdistymisen synergiaedut ovat: Asiakkuuden hallinnan kehittäminen Osaamisen määrän ja laadun varmistaminen Volyymiedun hyödyntäminen hankinnoissa ja rahoituksessa Yhdyskuntarakenteen kehittäminen Resurssien käytön optimointi ml. toimintavarmuuden parantaminen (päivystys, huolto) Reagointikyky, esim. lainsäädännön muutoksiin vastaaminen (EU, päästökauppa) Kehittämispotentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen, mm. hankekehitys Yhdistämisen etujen toteutumisen katsottiin edellyttävän onnistunutta muutoksen hallintaa ja johtamista. Hankkeen kuluessa on sivuttu myös muiden kuin uuden kunnan energiayhtiöiden välisiä, mahdollisia synergiaetuja ja keinoja lisätä tuottavuutta. Näitä ovat mm. vesilaitoksen kanssa tehtävän yhteistyön syventäminen, verkkoyhteistyö esim. Kymenlaakson Sähkö Oy:n kanssa sekä ulkoistamisen laajentaminen. Tässä työssä ei oteta kantaa edellä mainittuihin kokonaisuuksiin. 20

22 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen vertailu - synergiaedut Seuraavassa on tarkasteltu tunnistettuja synergiaetuja sekä niiden toteuttamiseksi ehdotettavia rakenteellisia ratkaisuja. Synergiaetu Kommentti Suositus Asiakkuuden hallinta Myynnin ja markkinoinnin keskittäminen lisää asiakaslähtöisyyttä, varmistaa asiakkuuden hallinnan kokonaisvaltaisen kehittämisen sekä myynnin ja markkinoinnin resurssien käytön tehokkuuden (mm. henkilöstöresurssit, taloudelliset resurssit). Myynti ja markkinointi hoidetaan keskitetysti esim. Emoyhtiö Oy:ssä. Osaamisen varmistaminen Eläköityminen ja toimialan kehittyminen synnyttävät rekrytointi- ja koulutustarvetta. Yksiköiden koon kasvaminen mahdollistaa henkilöstöresurssien joustavan yhteiskäytön, panostuksen erityisosaamiseen ja osaamisen kehittämiseen, helpottaa varahenkilöjärjestelyjä ja parantaa uuden Kouvolan työnantajaimagoa. Toiminnot hoidetaan keskitetysti niin urakointipalveluissa, hankinnoissa kuin muillakin osa-alueilla. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esim. yhteistä hankintaorganisaatiota Emoyhtiö Oy:ssä ja erillistä, koko energia-alalle yhteistä Urakointi-palvelut Oy:tä, joka on suoraan Emoyhtiö Oy:n omistuksessa. Yhtenä vaihtoehtona on ulkoistaa osa palvelutuotannosta osaamisen turvaamiseksi. Volyymiedun hyödyntäminen Lämpöyhtiöillä yhdistymisen volyymiedut ovat selkeästi havaittavissa ja välittömiä. Neuvotteluasema muihin osapuoliin nähden vahvistuu yhdistymisen myötä. Laajempi yhdistyminen saattaa tuoda volyymietua esim. rahoituksen hankinnassa. Volyymiedun täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää yhteistä näkemystä hankinnoista ml. investoinneista. Tämä puoltaa toimintojen keskittämistä. 21

23 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen vertailu - synergiaedut Synergiaetu Kommentti Suositus Yhdyskuntarakenteen kehittäminen Yhdyskuntarakenteen kehittäminen ja ohjaus on strategisesti erittäin merkittävä kunnan tehtävä. Kehittämisessä energiaratkaisuja (uudet energianlähteet, verkkoratkaisut ym.) tulee käsitellä yhtenä kokonaisuutena omistajan ja asiakkaan näkökulmasta. Energia-alan kehittäminen yhtenä kokonaisuutena omistajan linjausten mukaisesti puoltaa toimintojen keskittämistä. Resurssien käytön optimointi Resurssien joustava käyttö hyödyntää kaikkia toimintoja, esim. päivystyksen ja huollon toimintoja. Virtaviivaiset ydinprosessit ja kapasiteetin tehokas käyttö edistävät omalta osaltaan tuottavuuden kasvua. Henkilöstön ja kapasiteetin lisäksi resurssien käytön optimointi koskee mm. tilaratkaisuja ja tietojärjestelmien käyttöä. Resurssien käytön optimointi edistää tuottavuuden kasvua sekä takaa toimintavarmuuden myös poikkeustilanteissa. Optimointi edellyttää suurempia yksiköitä ja puoltaa siten toimintojen keskittämistä. Reagointikyky Yhdistyminen parantaa toimijoiden kykyä reagoida EU:n Reagointikyvyn ja keskinäisen kommunikaation ja muiden lainsäätäjien toimiin (esim. päästökaupan parantaminen puoltaa toimintojen keskittämistä. muutokset ja niiden vaikutukset). Toisaalta yhdistyminen ja koon kasvaminen saattaa joissain tapauksissa hidastaa päätöksentekoa. Kehittämispotentiaali, hankekehitys Hankkeiden priorisointi ja tuotekehitys sekä rahoituksen suuntaaminen strategisesti merkittäviin kohteisiin on helpompaa, jos kehittämistä tarkastellaan koko energia-alan näkökulmasta. Kehittämispotentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen puoltaa toimintojen keskittämistä. 22

24 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistymisvaihtoehtojen vertailu - omistajaohjaus Seuraavassa on tarkasteltu yhdistymistä johtamisen näkökulmasta sekä sen perusteella ehdotettavia rakenteellisia ratkaisuja. Omistajaohjaus Kommentti Suositus Strategian toteutus ja seuranta Strategian toteuttaminen omistajan tahtotilan mukaisesti edellyttää johdolta paitsi selkeää käsitystä tahtotilasta myös tehokasta ja asiantuntevaa, hyvän hallinnoinnin periaatteita noudattavaa työskentelyä. Perustetaan Emoyhtiö Oy, jonka hallituksen kokoonpanoon ja työjärjestykseen kiinnitetään erityistä huomiota. Strategian suunnittelun ja sen päivityksen tulee olla osa johtamisjärjestelmää. Läpinäkyvyys Toimintojen keskittäminen yhteiseen organisaatioon heikentää yksittäisten osa-alueiden seurattavuutta ja läpinäkyvyyttä. Sähköyhtiöiden toiminta on kilpailtua, kun taas lämpöyhtiöt ovat paikallisesti monopoliasemassa. Läpinäkyvyyden merkitys tulee huomioida mm. päätöksenteon perusteiden kommunikoinnissa sekä taloudellisen raportoinnin selkeydessä ja tarkkuudessa. Läpinäkyvyyden merkitys korostuu etenkin hinnoittelussa. Energiaomistuksen johtaminen Johtamisessa korostuvat omistajan tahtotilan ymmärtäminen ja vastuunjaon selkeys, johtamisjärjestelmän toimivuus sekä hyvän hallinnoinnin periaatteet. Energiaomistus on strategisesti tärkeä omistuskohde, jolloin sille asetettuihin tavoitteisiin ja sen johtamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Energiaomistukselle tulee asettaa selkeät tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja sen mittaaminen korostuvat johtamisessa. Johtamista voidaan tukea tarkoituksenmukaisella konsernivalvonnalla ja yhteneväisillä linjauksilla. 23

25 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu - verotus Seuraavassa on tarkasteltu yhdistymistä verotuksen näkökulmasta. Aihe Vaihtoehdot energiayhtiöiden yhdistämisen toteuttamiseen Päähavainto Omistajan energiaomistukselleen asettamien reunaehtojen valossa ennen energiayhtiöiden yhdistämistä yhtiöistä on mahdollista tulouttaa pääomia Kouvolan kaupungille joko osinkoina tai pääoman palautuksina ilman veroseuraamuksia. Pääasiallisina vaihtoehtoina yhdistää energiayhtiöiden toiminnot on ensi vaiheessa a) osakekauppa tai b) osakevaihto Sen jälkeen toisessa vaiheessa eri liiketoiminnot, esim. - sähkö, - lämpö ja kaasu, - verkkoliiketoiminta ja - urakointipalvelut voidaan a) fuusioida ja b) siirtää liiketoimintasiirtoina osaksi eri yhtiöitä osakeyhtiömuotoisessa konsernissa Osakeyhtiömuotoinen konserni mahdollistaa eri toimintojen voitollisuuden ja tappiollisuuden netottamisen keskenään konserniavustuksella yhdistymisvaihtoehdoissa II ja III. Konsernirakenne mahdollistaa myöhemmin käyttöomaisuusosakkeiden verovapaat luovutukset tietyin edellytyksin (EVL 6 b ). Yhdistymisvaihtoehdossa I toisen yhtiön tappiollisuutta ei voida netottaa verotuksessa toisen yhtiön voitollisuutta vastaa ja päinvastoin konserniavustuksella, koska konserniavustuksen antamisedellytykset eivät täyty (kunta ei ole liiketoimintaa harjoittava osakeyhtiö eikä osuuskunta). Myös kunta voi myydä omistamansa osakkeet verovapaasti. 24

26 Tarkasteltavat yhdistymisvaihtoehdot ja niiden analysointi Yhdistämisvaihtoehtojen vertailu - verotus Aihe a) Osakekauppa Päähavainto Kun Kouvolan seudun kunnat yhdistyivät kuntaliitoksen myötä energiayhtiöiden osakkeet tulevat Kouvolan kaupungin omistukseen. Tämä koskee myös muiden kuntien aikaisemmin omistamien energiayhtiöiden osakkeita. a) Tämän jälkeen Kouvolan kaupunki myisi kaikki tai osan energiayhtiön osakkeista käypään arvoon joko jollekin jo omistamalleen osakeyhtiölle tai uudelle perustettavalle yhtiölle. Osakekaupasta aiheutuisi ostajalle välitön varainsiirtoverokustannus 1,6 % osakkeiden käyvästä myyntihinnasta. Osakkeiden myyntivoitto olisi kaupungille tuloverosta vapaata tuloa. Eli ensivaiheen osakekaupassa kaupungille on mahdollista tulouttaa kertatulona osakkeiden verovapaata luovutusvoittoa. Ostajalle syntyisi kauppahintavelka ja kaupungille vastaava kauppahintasaaminen. Kauppahintavelalle maksettava korko olisi kaupungille verovapaata tuloa. Osakeyhtiölle korkokulut olisivat puolestaan vähennyskelpoista menoa. Yhtiön mahdollinen verotettava tulo lasketaan vasta korkokulujen vähentämisen jälkeen. Kauppahintavelalle suoritettava koronmaksu on siis toteutettavissa ilman lisäverokustannuksia. Vaihtoehtoisesti jos yhtiön tulos muodostuisi tappiolliseksi koronmaksun johdosta, syntyisi yhtiölle tappiosta verosaaminen (26 %:n verokannan mukaan laskien). Hyvä vaihtoehto, jos halutaan tuloja kaupungille korkotuloina. Järjestely edellyttää, että ostajayhtiön pääomarakenne kestää mahdollisten tappioiden syntymisen. Mahdollisia tappioita voidaan kuitenkin tasata konsernin sisällä konserniavustuksella. b) Osakevaihto b) Toisessa vaihtoehdossa kuntaliitosten jälkeen kaupunki luovuttaa omistamansa energiayhtiöiden osakkeet toiselle omistamalleen osakeyhtiölle saaden vastikkeeksi ko. yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. Osakkeet hankkivasta yhtiöstä tulee luovutettujen yhtiöiden emoyhtiö. Vaihdossa vastaanotettujen osakkeiden hankintamenona pidetään luovutettujen osakkeiden verotuksessa poistamatta olevaa hankintamenoa. Osakevaihto on tuloveroneutraali energiayhtiöiden osakkeenomistajalle siltä osin kuin ei käytetä rahavastiketta. Osakevaihto on varainsiirtoveron alainen saanto energiayhtiön osakkeiden osalta. Osakevaihdossa omistajalle ei siirry yhtiöstä rahaa (vrt. osakekaupassa myyjänä oleva kunta saa kauppahinnan rahana tai saamisena). Ei suositeltava vaihtoehto tilanteessa, jossa kunta haluaa vapauttaa pääomia. 25

Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö

Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö KPMG Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö Loppuraportti tammikuu 2009 ADVISORY Sisällys Toimeksiannon tausta 2 Sivu Omistajapolitiikka Yleistä omistajapolitiikasta Energiaomistuksen strateginen

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4.

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4. Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 1.4.2014 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015

Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015 Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015 Koottuja kommentteja Yhtiöllä menee huonosti, ei omistusta nyt kannata siirtää Lahjaveroa ei sitten makseta yhtään! Perintövero poistuu, odotellaan kaikessa rauhassa

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

LUONNOS 31.10.2013. Kouvolan kaupungin teknisten toimintojen rakennejärjestelyjen ja pääoman hallinnan analyysi

LUONNOS 31.10.2013. Kouvolan kaupungin teknisten toimintojen rakennejärjestelyjen ja pääoman hallinnan analyysi 31.10.2013 kaupungin teknisten toimintojen rakennejärjestelyjen ja pääoman hallinnan analyysi kaupungin rakennejärjestelyt Vaihtoehtojen läpikäynti Otsikoissa on yliviivattu toimeksiannossa alun perin

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen 21.5.2015 Konsernin rakenne Lappeenrannan kaupungin 100 % omistama energiayhtiö. Lappeenrannan Energia -konserni hankkii ja myy kaukolämpöä, maakaasua, sähköä

Lisätiedot

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen Osakassopimus tiekartta vai pahan päivän vara? Vesa Ellonen Technopolis 22.8.2013 Osakassopimus Osakassopimus on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi yhtiön - hallintoon

Lisätiedot

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO YHTEENVETO PPO:n osuustodistuksen laskennallinen arvo eli tasesubstanssi (englanniksi net asset value, NAV) tämän arvoanalyysin perusteella on n. 1 240 euroa. Julkisesti noteerattujen sijoitusyhtiöiden

Lisätiedot

Yritystoiminnan myynti ja verotus

Yritystoiminnan myynti ja verotus Yritystoiminnan myynti ja verotus Henri Pelkonen 9.6.2014 KPMG Suomessa KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY

PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kuntakonsernin teknisen sektorin rakenteen ja toiminnan kehittäminen Valittujen toimintojen rakennevaihtoehtojen kuvaus ja arvonmääritys Tiivistelmä 52X117750 VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012 LBOyrityskauppojen vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla Elokuu 1 Top 5 Buy-outit ja IPO:t Buy-out-sijoitukset muodostavat merkittävän 1 osan Suomen 1 pääomamarkkinasta. 8 Top-5 IPO:t Top-5 Buy-outit Buy-out-sijoituksia

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 1 Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto 20.6.2012 hyväksyi kuntastrategian tarkennuksen, jossa asetettiin tavoitteet 2012. Strategiassa

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista

Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista 28.2.2012 Rotarykokous Vaasa Hans Bertell, KHT Yritystoiminnan myynti Osakekauppa (yhtiöosuuksien kauppa) Osakekaupassa kaupan kohteena

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin kipupisteet

Yrityskauppaprosessin kipupisteet Yrityskauppaprosessin kipupisteet Tampere, 16.4.2013 Riku Salomaa Yleistä yrityskauppaprosessista Yrityskauppa on monimutkainen kokonaisuus Tunteet voimakkaasti mukana Kauppaprosessin kesto yleensä 6 12

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

ASUNTO-OMAISUUDEN KONSOLIDOINTI TIEDOTUSTILAISUUS 18.3.2016

ASUNTO-OMAISUUDEN KONSOLIDOINTI TIEDOTUSTILAISUUS 18.3.2016 ASUNTO-OMAISUUDEN KONSOLIDOINTI TIEDOTUSTILAISUUS 18.3.2016 NYKYINEN RAKENNE Porvoon kaupunki Noin 370 vapaarahoitteista ja arava-asuntoa Porvoon A-asunnot Oy 1.281 arava- ja vapaarahoitteista asuntoa

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus 1.2.2012 1 Rahastoyhtiöiden omistajaohjaus Sisällysluettelo 1 TAUSTAA SUOSITUKSELLE... 2 2 RAHASTOYHTIÖIDEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen 2811/02.02.01/2013 Khkj 17.02.2014 9 Ote Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasta 11.11.2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Yrityskaupan Rahoitus Tampere, 6.3.2013 Pekka Tammela Illan esityksen sisältö Esittely Kauppaprosessin kuvaus Strukturointi Hinnoittelusta lyhyesti Esimerkkikauppa Yhteenveto Pekka Tammela, KTM, KHT, HHJ

Lisätiedot

Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä. Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015

Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä. Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015 Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015 Esityksen kulku Sivu Liiketoimintaympäristö [2] Lainsäädännön kehitys ja muutokset [3] Tytäryhtiön raportointi

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talouden haasteet eivät häviä ei ole kysymys suhdannetaantumasta KL 08/2014(12.6.2014): Odotettua heikompi taloustilanne

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014 Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 498/11.30/2014 KH 19.08.2014 304 Kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

Maksukyky-testi käytännön tilintarkastustyössä

Maksukyky-testi käytännön tilintarkastustyössä Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen maksukykyosio 30.1.2009 Maksukyky-testi käytännön tilintarkastustyössä Tilintarkastaja maksukyvyn takuumiehenä? Tilintarkastajan mahdollisuudet ja työkalut

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Turun Sataman yhtiöittäminen 18.9.2012

Turun Sataman yhtiöittäminen 18.9.2012 Turun Sataman yhtiöittäminen 18.9.2012 Kohta 1 - Maanvuokra aihealueet ja pääsisältö Toimeksiantajalta saatujen vastausten pääasiallinen sisältö Tarkempi analyysi kommentit saatuun materiaaliin perustuen

Lisätiedot

Yrityksen myyntikuntoon saattaminen

Yrityksen myyntikuntoon saattaminen Yrityksen myyntikuntoon saattaminen Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 25.9.2013 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa vs. liiketoimintakauppa Määritelmät

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät 1 Poliittiset tekijät Viranomaisvalvonta rajoittaa siirtohinnoittelua Maaseudun sähkönjakelun toimitusvarmuuden nosto lisää investointeja ja siirtohintojen erot kasvavat Hajautetun tuotannon ja uusiutuvan

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 3.8.2015 Juuan kunta LÄMPÖLAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN 1. Toimeksianto Toimeksiantomme mukaisesti olemme selvittäneet

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoitus Yrityskaupan rahoitus Sami Heikkilä, Pohjois-Suomen Yritysalue 26/3/2015 Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen

Lisätiedot

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Luvut 1 000 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 5100151 2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Oletus: Tulevaisuuden nettotulokset = harmaassa taulukossa

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten yhdistyminen: liiketoimintakauppa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitosten yhdistyminen: liiketoimintakauppa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitosten yhdistyminen: liiketoimintakauppa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Liiketoimintakauppa» Menettely» Kauppakirjan sisältö ja ehtoja» Verotus

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa 1 VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa Kiinteistömassan ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti nopeampaa kuin yleinen kustannuskehitys

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2013 5. Toimintaympäristö Liitteet 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot