VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2)."

Transkriptio

1 :30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/ liikevaihto 7-9/2004, 21,3 miljoonaa euroa (15,5) - tulos ennen satunnaisia eriä 7-9/2004, 5,1 miljoonaa euroa (4,0) - liikevaihto 1-9/2004, 54,9 miljoonaa euroa (40,5) - tulos ennen satunnaisia eriä 1-9/2004, 9,1 miljoonaa euroa (7,9) - tulos/osake 1-9/2004, 0,44 euroa (0,40) LIIKEVAIHTO Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n konsernin liikevaihto 1-9/2004 oli 54,9 miljoonaa euroa (40,5). Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 26,3 miljoonaa euroa (17,4). Liikevaihtoa kasvatti Suomen Projektivuokraus Oy:n liittäminen konserniin. Työmaapalveluiden liikevaihto oli 5,7 miljoonaa euroa (5,7). Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto oli 23,3 miljoonaa euroa (17,9). Kasvua syntyi uusien ja käytettyjen myyntikohteiden lisääntymisestä. Liiketoimintojen keskinäinen liikevaihto oli 0,45 miljoonaa euroa (0,35). TULOS Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 9,1 miljoonaa euroa (7,9). Kasvua oli 1,2 miljoonaa euroa eli 14,5 prosenttia. Tilikauden alusta lähtien on valmistuksen kiinteät menot luettu vaihto- ja käyttöomaisuuden hankintamenoon, mikä paransi katsauskauden tulosta 0,2 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (0,40) laimennusvaikutuksella oikaistuna. Katsauskauden verot olivat 2,7 miljoonaa euroa, johon sisältyy 0,3 miljoonan euron laskennallisen verovelan vähennys vuoden 2005 alussa tapahtuvan Suomen yritysveroasteen 29 prosentista 26 prosenttiin muuttumisen vuoksi. POISTOT Poistoja kirjattiin 7,4 miljoonaa euroa (5,2), joista 6,6 miljoonaa euroa oli käyttöomaisuuden suunnitelman mukaisia poistoja ja 0,8 miljoonaa euroa konserniliikearvon poistoa. KOKO VUODEN ENNUSTE Odotamme rakentamisen kokonaismäärän kasvun jatkuvan loppuvuoden aikana ja ensi vuonna suhteellisen vakaana. Teollisuus- ja toimitilarakentaminen kääntyy kasvuun ja toisaalta asuntorakentamisen kasvu hidastuu. Kone- ja laitevuokrauksessa kesä- ja syyskausien kasvu on ollut odotuksien mukainen. Vuoden viimeisen neljänneksen odotamme olevan tulokseltaan paremman kuin viime vuonna. Työmaapalveluiden liiketoiminnan kannattavuus on kehittynyt suotuisasti tehtyjen uudistusten seurauksena. Kuntien koulu- ja päiväkotihankkeiden kysyntä on kuluvan vuoden osalta viime vuotta parempi. Ensi vuoden kuntabudjetteihin sisältyvien siirtokelpoisten tilojen määrän arvioidaan kasvavan maltillisesti. Koulujen peruskorjausten aikaisten tilojen kysynnän kasvu jatkuu edelleen. Teollisuuden investointien vähäisestä määrästä ja työpaikkojen vähentymisestä johtuen teollisuuden tarvitsemien siirrettävien tilojen kysyntä pysyy alhaisena kuluvan vuoden aikana. Koko vuoden ennustetta tarkennamme siten, että liikevaihdon arvioimme olevan miljoonaa euroa (59). Tuloksen ennen satunnaisia eriä arvioimme asettuvan välille 10,5-11,5 miljoonaa euroa (9,8). OPERATIIVINEN TOIMINTA Tilamarkkinat Oy:n konsernin toimintaa koskevien rationalisointisuunnitelmien vuoksi Tilamarkkinat Oy:n tytäryhtiöissä, Suomen Ykköstilat Oy:ssä ja Master Tilaelementit Oy:ssä, käynnistetään YT-neuvottelut, joissa käsitellään mahdollista Kouvolan tai Leppävirran tilaelementtitehtaan toiminnan lopettamista tai tuotannon ulkoistamista sekä tästä seuraavia henkilöstövaikutuksia. Virossa avaamme toisen vuokrauspalvelupisteen Tallinnassa joulukuun alussa. Tämä vahvistaa asemaamme alueella ja luo kasvua ensi vuodelle. Kotimaassa olemme vuoden aikana laajentaneet toimipisteverkostoamme neljällä vuokraustoimipisteellä sekä sulkeneet yhden pisteen. Konsernissa on aloitettu useita kehityshankkeita tavoitteena sisäisen tehokkuuden jatkuva parantaminen. INVESTOINNIT Investoinnit olivat 8,8 miljoonaa euroa (5,6), jotka kohdistuivat pääasiassa vuokrauskalustoon. Ylläpitoon liittyviä, suoraan kuluiksi kirjattuja hankintoja tehtiin 2,2 miljoonalla eurolla (1,5). Vuokrauskalustossa olleita siirtokelpoisia tiloja on myyty kirjanpitoarvoltaan 0,6 miljoonalla eurolla (1,3). VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2). ORGANISAATIO JA KONSERNIRAKENNE Rakentajain Konevuokraamo -konserniin kuuluvat liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä emoyhtiön lisäksi Tilamarkkinat Oy:n ja Suomen Projektivuokraus Oy:n alakonsernit. Kone- ja laitevuokraustoimintaa tarjoaa emoyhtiön 59 vuokrauspalvelupisteen verkosto, Suomen Projektivuokraus Oy:n 5 toimipistettä pääkaupunkiseudulla ja tytäryhtiöiden toimipaikat Pietarissa ja Tallinnassa. Työmaapalveluun kuuluvat emoyhtiön harjoittamat timanttiporaus ja -sahaus, kuivauspalvelut, lattiapalvelut sekä betonin laser -levitys. Toimintaa suoritetaan maan kattavasti 25:llä paikkakunnalla. Siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaa hoitaa tytäryhtiö Tilamarkkinat Oy. Toimintaan kuuluu Ylöjärvellä sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi 3 tuotantolaitosta.

2 HENKILÖSTÖ Konsernissa työskenteli keskimäärin 511 (433) henkilöä. OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN JA ALENTAMINEN Yhtiökokouksen päättämän henkilöstölle suunnatun optiolainan optio-oikeuksien perusteella on merkitty B- sarjan osaketta, joiden merkintähinta oli 2,45 euroa osakkeelta. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin Uudet B- sarjan osakkeet tulivat Helsingin Pörssissä kaupankäynnin kohteeksi Osakepääoman korotus oli ,00 euroa, jonka jälkeen osakepääoma on ,42 euroa; emissiovoittoa kirjautui ,00 euroa. Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa ,59 eurolla ,42 eurosta ,83 euroon mitätöimällä vastikkeetta yhtiön omien osakkeiden osto-ohjelman puitteissa hankkimaa B-sarjan osaketta. Vähennyksen määrä vastaa mitätöityjen osakkeiden yhteenlaskettua kirjanpidollista vasta-arvoa ja se siirrettiin osakepääomasta ylikurssirahastoon. Yhtiökokouksen päättämän henkilöstölle suunnatun optiolainan optio-oikeuksien perusteella on tilikauden aikana merkitty B- sarjan osaketta, joiden merkintähinta oli 1,95 euroa osakkeelta. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin ja uudet B- sarjan osakkeet tulivat Helsingin Pörssissä kaupankäynnin kohteeksi Osakepääoman korotus oli ,00 euroa jonka jälkeen osakepääoma on ,83 euroa; emissiovoittoa kirjautui ,00 euroa. OMAT OSAKKEET Rakentajain Konevuokraamo Oyj osti vuosina omia B-sarjan osakkeita yhteensä kappaletta, joista suoritettu vastike oli ,68 euroa eli keskihinta 4,26 euroa osakkeelta. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli yhteensä ,59 euroa. Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti yhtiön hallussa olevaa omaa B- sarjan osaketta on mitätöity. Osakepääoman alentaminen on merkitty kaupparekisteriin OPTIOLAINA Yhtiökokouksen päättämän, henkilöstölle suunnatun ,00 euron optiolainan laina-aika päättyi Rahastoanti vuonna 2001 kolminkertaisti merkittävien osakkeiden lukumäärän, joten optiooikeudet oikeuttivat merkitsemään B-osaketta alkaen ja B-osaketta alkaen, osakemerkinnän aika päättyi Optio-oikeudet olivat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä asti. Vuonna 2001 merkittiin 9.300, vuonna 2002 merkittiin , vuonna 2003 merkittiin ja vuonna 2004 merkittiin B-osaketta eli yhteensä kappaletta. OPTIO-OIKEUDET Yhtiökokous päätti antaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin avainhenkilöille optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä B-osaketta siten, että B-osaketta on merkittävissä 2002A-optio-oikeuksilla ja B- osaketta Osakkeen merkintähinta on Rakentajain Konevuokraamon B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä lisättynä 10 prosentilla eli 5,27 euroa ja sitä alennetaan vuosittain osinkojen määrällä. Yhtiökokouksen päättämän osingonjaon jälkeen osakkeen merkintähinta on 4,27 euroa. Osakemerkintöjä ei ole vielä tapahtunut. Vuoden 2002 A-optio-oikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä alkaen. VALTUUTUKSET HALLITUKSELLE Yhtiökokous valtuutti hallituksen vuoden 2005 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että osakepääomaa voidaan korottaa enintään ,87 eurolla antamalla merkittäviksi enintään kappaletta yhtiön uusia B-sarjan osakkeita, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,69 euroa, kuitenkin siten, että valtuutus ja hallituksen voimassa olevat käyttämättömät valtuutukset korotusten yhteismäärältään ja annettavien osakkeiden yhteenlasketulta äänimäärältään vastaavat enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuutuksia optio-oikeuksien antamiseen eikä vaihtovelkakirjalainan ottamiseen. Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla yhtiön omia B-sarjan osakkeita enintään kappaletta eli 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen luovuttamaan kaikki edellä mainitun valtuutuksen nojalla hankitut omat B-sarjan osakkeet vastikkeena yhtiön liiketoimintaan kuuluvaa omaisuutta hankittaessa tai mahdollisissa yrityskaupoissa taikka yhteistyöjärjestelyissä. Osakkeiden osto- ja luovutusvaltuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien kuitenkin enintään vuoden 2005 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja korvaavat yhtiökokouksen antamat valtuutukset. Kumpaakaan valtuutusta ei ole vielä käytetty. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous päätti seuraavista asioista: - Yhtiöjärjestyksen 15 :n mukaisista asioista - Osakepääoman alentamisesta yhtiön omia osakkeita mitätöimällä

3 - Hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä - Hallituksen valtuuttamisesta omien osakkeiden ostoon ja luovutukseen Päätöksistä on tiedotettu ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 :n JA 10 :n MUKAISET ILMOITUKSET Katsauskauden aikana tammikuun 19. päivästä alkaen Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ilmoitti omistusosuutensa vähentyneen alle yhteen kymmenesosaan (1/10) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta. Ilmoituksesta on tiedotettu Katsauskauden aikana huhtikuun 22. päivästä alkaen Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ilmoitti omistusosuutensa lisääntyneen yli yhteen kymmenesosaan (1/10) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta. Ilmoituksesta on tiedotettu Katsauskauden aikana elokuun 16. päivästä alkaen Schroder Investment Management Limited ilmoitti omistusosuutensa ylittäneen yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta. Ilmoituksesta on tiedotettu IFRS -RAPORTOINTI Ensimmäinen IFRS-standardien mukainen tilinpäätös julkaistaan alkavalta tilikaudelta. IFRS-standardien mukainen uuteen raportointikäytäntöön siirtymähetki on Avaavan taseen IFRSmuutoksista julkaistaan pörssitiedote ennen vuoden 2005 ensimmäistä osavuosikatsausta. Vuoden 2005 aikana julkaistavat osavuosikatsaukset laaditaan IFRS-standardien mukaisesti. Merkittävin vaikutus avaavaan taseeseen on siirtokelpoisten tilojen myynnin ja vuokrauksen kirjauskäytännön muutoksella. Rahoitusyhtiölle takaisinostositoumuksella myydyt rakennukset esitetään omassa taseessa. Vähäisempiä vaikutuksia aiheutuu mm. maa-alueiden arvonkorotuksista laskettavista laskennallisista veroveloista sekä valmistuksen kiinteiden menojen lukemisesta hyödykkeiden hankintamenoon. Laskennalliset verosaamiset ja -velat tullaan esittämään bruttomääräisesti poiketen aikaisemmasta käytännöstä, jossa ne on esitetty nettomääräisenä. IFRS-standardien käyttöönotosta johtuen siirtymähetken taseen loppusumma kasvaa yhteensä noin 17 miljoonaa euroa. Olennaisimmat muutokset on esitetty alla olevassa taulukossa. (Milj. euroa) FAS IFRS muutos Aineelliset hyödykkeet Saamiset Oma pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Taseen loppusumma Avaavan taseen omavaraisuusaste on noin 51 % (FAS noin 61 %). FAS = Finnish Accounting Standards, suomalainen kirjanpitokäytäntö IFRS = International Financial Reporting Standards IFRS-standardien mukaan konserniliikearvosta ei tehdä suunnitelman mukaisia poistoja vaan omaisuuserille tehdään vuosittainen arvonalentumistesti, jonka perusteella mahdollisesti kirjataan arvonalentumispoisto. Siirtymähetken tilanteessa tehty arvonalentumistesti ei osoittanut tarvetta konserniliikearvon arvonalentumisen kirjaamiseen. OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSA KONSERNITULOSLASKELMA (1.000 e) 1-9/04 1-9/03 muutos% 1-12/03 Liikevaihto , Osuus osakkuusyritysten voitoista ,0 775 Liiketoiminnan muut tuotot ,3 326 Liikevoitto , % liikevaihdosta 17,4 20,1 17,2 Voitto ennen satunnaisia eriä , % liikevaihdosta 16,5 19,5 16,7 Voitto ennen veroja , % liikevaihdosta 16,5 19,5 16,7 Tilikauden voitto , KONSERNITASE (1.000 e) muutos% VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet , Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä Omat osakkeet Muut sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , VASTAAVAA YHTEENSÄ , VASTATTAVAA

4 OMA PÄÄOMA Osakepääoma , Osakeanti Ylikurssirahasto Omien osakkeiden rahasto Muu oma pääoma , OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka , Pitkäaikainen vieras pääoma , Lyhytaikainen vieras pääoma , VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , VASTATTAVAA YHTEENSÄ , KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1.000 e) 1-9/04 1-9/ /03 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksullinen osakeanti Maksetut osingot Pitkäaikaisten lainojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Muuntoero RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA VASTUUSITOUMUKSET (1.000 e) Omasta puolesta Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Pantit Muut vastuut Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista aiheutuvia vastuita. TUNNUSLUKUJA Tilauskanta, e , Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, e , % liikevaihdosta 16,1 13,7 28,2 Henkilöstön määrä ,0 447 Tulos/osake, e 0,44 0,41 8,3 0,57 Tulos/osake, e laimennettu *) 0,44 0,40 10,2 0,56 Oma pääoma/osake, e 3,47 3,44 0,9 3,60 Omavaraisuusaste, % 59,8 59,8 0,0 61,3 A-sarjan osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä, kpl B-sarjan osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä, kpl Optio-oikeuksien laimennusvaikutuksella oikaistu osakemäärä, kpl LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN (1.000 e) 1-9/04 1-9/03 muutos% 1-12/03 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus , Työmaapalvelut , Siirtokelpoisten tilojen myynti ja vuokraus , Keskinäinen liikevaihto LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN (1.000 e) Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus , Työmaapalvelut ,7 725 Siirtokelpoisten tilojen myynti ja vuokraus , LIIKEVOITTO YHTEENSÄ , Siirtokelpoisten tilojen myynti- ja vuokraustoimialan liikevoittoa pienentää konserniliikearvon poisto euroa yhdeksän kuukauden tuloslaskelmassa ja euroa tilivuoden tuloslaskelmassa. Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraustoimialan liikevoittoa pienentää konserniliikearvon poisto euroa yhdeksän kuukauden tuloslaskelmassa ja euroa tilivuoden tuloslaskelmassa. TUNNUSLUKUJA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 1-3/04 4-6/04 7-9/04 7-9/03muutos% Liikevaihto, e ,1 Liikevoitto, e ,5 % liikevaihdosta 11,0 14,2 24,7 25,8 Voitto ennen satunnaisia eriä, e ,7 % liikevaihdosta 10,0 13,5 23,8 26,0 Tulos/osake, e 0,07 0,13 0,24 0,21

5 Tulos/osake, e *) 0,07 0,13 0,24 0,21 *) Optiotodistusten oikeuttamien osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistuna Katsauskauden veroina on otettu huomioon jakson tulosta vastaava vero. Luvut ovat tilintarkastamattomia. RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ Hallitus Vesa Koivula konsernijohtaja puh , , faksi JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2).

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2). 06.03.2006 10:00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - liikevaihto 77,0 miljoonaa euroa (71,4 miljoonaa euroa) - tulos rahoituserien jälkeen 16,3 miljoonaa euroa (13,0 miljoonaa euroa) - tulos/osake 0,81 euroa (0,63 euroa)

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ 2 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 4 Konserni lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallituksen toimintakertomus 52. toimintavuodesta 8 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, PAREMPI KANNATTAVUUS, LISÄÄNTYNYT MARKKINOIDEN

Lisätiedot

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. 2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 - Liikevaihto oli 66,5 milj. euroa (63,3 milj. euroa) - Voitto ennen veroja oli 33,3 milj. euroa (23,2 milj. euroa) sisältäen

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

ELISAN Q1:N OPERATIIVINEN KASSAVIRTA KASVOI JA TULOS ENNEN VEROJA OLI NEGATIIVINEN -5 MILJOONAA EUROA

ELISAN Q1:N OPERATIIVINEN KASSAVIRTA KASVOI JA TULOS ENNEN VEROJA OLI NEGATIIVINEN -5 MILJOONAA EUROA ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 KLO 8.00 1 ELISAN Q1:N OPERATIIVINEN KASSAVIRTA KASVOI JA TULOS ENNEN VEROJA OLI NEGATIIVINEN -5 MILJOONAA EUROA Tammi-maaliskuussa konsernin liikevaihto oli 371 (384)

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. EUROA) Stockmannin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 7 845,9

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot pienenivät 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 7,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot pienenivät 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 7,8 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 15.2.2005, klo 11.45 STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 2,1 prosenttia ja oli 1 735,0 Me (1 698,6 Me vuonna 2004). Varsinaisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi.

Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi. Oyj Pörssitiedote 31.10.2006 klo 11.00 1(10) -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 (9 kk) - Liikevaihto: 144,9 (130,9) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 19,8 (15,6) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 Lassila & Tikanojan osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (2003: 0,63 e). Osinkoa ehdotetaan jaettavaksi 0,25 euroa osakkeelta, mikä on 40,5 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2005 Liikevaihto: 85,2 miljoonaa euroa (76,8 milj. euroa) Liikevoitto: 6,3 miljoonaa euroa (6,2 milj. euroa) Tulos/osake: 0,11 euroa (0,10 euroa) Sijoitetun

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Citycon Oyj Pörssitiedote 30.4.2002 klo 13.30 1(7)

Citycon Oyj Pörssitiedote 30.4.2002 klo 13.30 1(7) Citycon Oyj Pörssitiedote 30.4.2002 klo 13.30 1(7) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOS Citycon-konsernin tulos tammi-maaliskuulta 2002 oli 4,0 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCONIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 - Tulos ennen veroja kasvoi 26,7 prosenttia 24,2 milj. euroon (19,1 milj. euroa) - Liikevaihto kasvoi 88,6 milj.

Lisätiedot

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. 2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Yhteenveto - Liikevaihto kasvoi 29,9 prosenttia 86,4 miljoonaan euroon (kaudella 1.1.-30.9.2005 66,5 milj. euroa). - Nettovuokratuotot

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot