VAMMAISKUMPPANUUSOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAMMAISKUMPPANUUSOHJELMA"

Transkriptio

1 VAMMAISKUMPPANUUSOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012 JA RAHOITUSKAUDEN LOPPURAPORTTI VAMMAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYÖYHDISTYS FIDIDA RY

2 2 Sisällysluettelo 1. Vammaiskumppanuusohjelman tausta ja tavoitteet Toimintakokonaisuudet Kehitysyhteistyö Vaikuttaminen ja vammaiskysymysten valtavirtaistaminen Viestintä ja globaalikasvatus Resurssit ja kehittäminen Varainhankinta Läpileikkaavien tavoitteiden huomioon ottaminen Ohjelman tulokset, kohdatut haasteet ja opitut asiat Talousraportti Allekirjoitukset... 17

3 3 1. Vammaiskumppanuusohjelman tausta ja tavoitteet Vammaiskumppanuusohjelma on vuonna 2010 alkanut toimintakokonaisuus, jonka toteuttajina ovat Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA ry ja sen jäsenjärjestöt Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf (vuodesta 2012), Invalidiliitto ry, Kehitysvammaliitto ry, Kuurojen Liitto ry, Kynnys ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry ja Abilis-säätiö. Suomalaisten vammaisjärjestöjen monipuolinen ja laaja vammaissektorin osaaminen yhdistettynä kehitysyhteistyökokemukseen tukee Suomen kehityspolitiikan toteutusta ja täydentää hyvin valtion antamaa kehitysapua. Ulkoasiainministeriö ja FIDIDA ry allekirjoittivat kumppanuussopimuksen Vuoden 2011 alusta lähtien jäsenjärjestöjen hanketyö alkoi asteittain siirtyä hankekohtaisesta rahoituksesta kumppanuusohjelmarahoituksen piiriin, ja vuonna 2012 valtaosa hankkeista oli jo ohjelman alla. Vuonna 2008 voimaan astunut YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista luo ohjelman arvopohjan: vammaisilla on yhdenvertaiset oikeudet kaikilla elämän alueilla. Sopimus syntyi samojen arvojen pohjalta, joilla vammaisjärjestöt ympäri maailmaa ovat jo pitkään toimineet. YK-sopimuksen kansainvälistä toimintaa koskeva pykälä 32 velvoittaa vammaisten huomioimiseen valtioiden ja monenvälisten toimijoiden kehitysyhteistyössä. Suomen kehityspoliittisissa linjauksissa vammaiset on jo vuosien ajan huomioitu osana läpileikkaavia tavoitteita. Toteutuakseen läpileikkaavuus tarvitsee seurantaa, koulutusta, parhaiden käytäntöjen soveltamista sekä asiantuntemusta, joita ohjelma tarjoaa. Mutta läpileikkaavuus yksin ei riitä. Lisäksi tarvitaan vammaisille kohdennettuja hankkeita ja kehityspoliittista työtä vammaistematiikan pitämiseksi esillä. Näihin tehtäviin vammaisten omat järjestöt sopivat mitä parhaimmin. Suomen ulkoministeriön panostus vammaisten huomioon ottamiseksi kehitysyhteistyössä on merkittävä, mistä tuki Vammaiskumppanuusohjelmalle on yksi osoitus. Vammaiskumppanuusohjelman lähtökohtana ovat FIDIDAn strategiset tavoitteet. Vammaiskumppanuusohjelman kehitysyhteistyö nojautuu YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Ohjelman päämääränä on edistää kehitysmaiden vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumista, osallisuuden ja toimintamahdollisuuksien lisäämistä ja elinolojen parantamista. Visiona on maailma, jossa kehitysmaiden vammaisten oikeudet ovat toteutuneet ja vammaispolitiikka on osana yleistä kehityspolitiikkaa. Vammaiskumppanuusohjelmassa mukana olevien järjestöjen roolit ja vastuut suhteessa ohjelman toimintoihin määritellään niiden keskinäisessä sopimuksessa, joka allekirjoitettiin syksyllä Vammaiskumppanuusohjelman tavoitteet ovat: Vammaisnäkökulma valtavirtaistetaan koko kehityspolitiikan kenttään ja sen toteutumista seurataan. Kumppanit kehitysmaissa vahvistuvat ja kehitysyhteistyöhankkeet edistävät konkreettisella tavalla kehitysmaiden vammaisten ihmisoikeuksien toteutumista ja vähentävät köyhyyttä.

4 4 FIDIDAn jäsenjärjestöjen jäsenistön ja suuren yleisön tietoisuus vammaisten ihmisoikeuksista ja YK:n yleissopimuksen globaaleista kytkennöistä sekä sitoutuminen kehityspoliittisiin tavoitteisiin kasvaa. 2. Toimintakokonaisuudet Vuosi 2012 oli Vammaiskumppanuusohjelman ensimmäisen rahoituskauden ( ) toinen toimintavuosi, jolloin ohjelman hallinto, työkalut ja toimintatavat alkoivat jo muotoutua, mutta paljon oli vielä myös kehitettävää. Vuoden 2012 tärkein tehtävä oli uuden tuenkäyttösuunnitelman laatiminen vuosiksi sekä määräaikaisen kumppanuussopimuksen uusiminen ulkoministeriön kanssa. Suunnittelu oli aloitettu jo vuoden 2011 lopulla, mutta varsinainen työ tehtiin vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla. Työ oli mittava ja sitoi sekä toimiston että jäsenjärjestöjen resursseja. Tuenkäyttösuunnitelman laatiminen oli kuitenkin nyt helpompaa kuin kumppanuutta haettaessa, sillä järjestöille oli jo kertynyt kokemusta ohjelmallisesta työtavasta. Lopputulokseksi saatiinkin edellistä laadukkaampi suunnitelma, johon laadittiin myös ohjelmatason tavoitteet ja mittarit. Ensimmäinen kumppanuussopimus ulkoministeriön ja FIDIDA ry:n välillä oli solmittu määräaikaiseksi vuosiksi Saadakseen tietoa Vammaiskumppanuuden kehityksestä ministeriö teetti arvioinnin FIDIDAsta ja ohjelman toteutuksesta. Prosessi sujui hyvässä yhteistyössä arvioijan kanssa. Arvioija haastatteli jäsenjärjestöjen henkilökuntaa, hallituksen jäseniä ja toimiston henkilökuntaa. Arviointijakson loppupuolella järjestettiin arvioijan ja FIDIDAn hallituksen ja toimiston kesken yhteinen tapaaminen, jossa todettiin, että FIDI- DAn hallitus on tiedostanut kehittämiskohteet ja on niistä arvioijan kanssa samaa mieltä. Vammaiskumppanuusohjelman tavoitteita toteutetaan neljän toimintakokonaisuuden avulla: 1) Kehitysyhteistyö 2) Vaikuttaminen ja vammaiskysymysten valtavirtaistaminen 3) Viestintä ja globaalikasvatus 4) Resurssit ja kehittäminen Vammaiskumppanuusohjelman kehitysyhteistyön toteutukseen osallistuivat kaikki FIDI- DAn jäsenjärjestöt lukuun ottamatta Abilis-säätiötä, joka saa rahoituksen oman sopimuksensa kautta. Yhteistyö Vammaiskumppanuusohjelman ja Abiliksen välillä on kuitenkin molemmille merkittävää kehitysviestinnän, tietojen vaihdon, oppimisen ja koherenssin kannalta. Abiliksen laajat verkostot ja tietämys kehitysmaiden vammaiskentästä ovat olleet arvokas tuki koko ohjelmalle.

5 Kehitysyhteistyö Vuoden 2012 keskeinen tehtävä oli uuden tuenkäyttösuunnitelman laatiminen vuosiksi Suunnitelman laatimiseen oli nyt aivan toisenlaiset lähtökohdat kuin ensimmäisellä kerralla, kun suunnitelmaa laadittiin kumppanuuden hakuvaiheessa. Tuenkäyttösuunnitelmassa kehitysyhteistyö oli jaoteltu neljän pilarin alle, jotka oli johdettu YK:n vammaiskonventiosta: 1) Vammaisten osallistumisen esteet vähentyvät 2) Vammaisten ja heidän järjestöjensä voimaantuminen ja yhtäläiset osallistumisoikeudet toteutuvat 3) Vammaisten yhtäläiset oikeudet koulutukseen, työhön ja sosiaaliturvaan toteutuvat 4) Vammaisten naisten yhtäläiset oikeudet toteutuvat Tämä jakoperuste ei kuitenkaan osoittautunut täysin yksiselitteiseksi. Sekä Etelän kumppaneilla että FIDIDAn jäsenjärjestöillä on ollut vaikeuksia ryhmitellä mielekkäästi hankkeita tällä jakoperusteella loogisesti tunnistettaviin ryhmiin. Siksi hallitus päätyi joulukuun 2011 strategiatyöpajassaan siihen, että tästä jaottelusta luovutaan. Uutta tuenkäyttösuunnitelmaa laadittaessa ja Vammaiskumppanuusohjelman muutenkin kehittyessä ja tavoitteiden kirkastuessa pilareiden tilalle muotoutuivat painopistealueet: i) vammaisjärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen, ii) vaikuttaminen ja edunvalvontatyö sekä iii) elinikäinen oppiminen. Ohjelman painopistealueet ovat laajoja kokonaisuuksia, joissa tulokset ja vaikuttavuus näkyvät vasta vuosien työn jälkeen. Ajatuksena onkin, että painopistealueet ulottuvat yli kolmivuotisten rahoituskausien. Uuteen tuenkäyttösuunnitelmaan saatiin hanketason mittareiden lisäksi ohjelmatason mittarit. Nämä antavat toivottavasti uudenlaista tietoa ohjelman vaikuttavuudesta. Raportointivuonna 2012 rahoitettiin yhteensä kahtakymmentäyhtä kehitysyhteistyöhanketta ohjelman kautta. Lisäksi joillain FIDIDAn jäsenjärjestöillä oli vielä hankkeita käynnissä myös hankekohtaisella rahoituksella, mikä asetti erityisiä vaatimuksia näiden järjestöjen hallintotyölle. Vuoden aikana jatkettiin hanketyön keskeisten osa-alueiden ja niihin liittyvien suunnittelu- ja raportointityökalujen kehittämistä. Tavoitteena on täsmällinen ja luotettava tuloksellisuuden seuranta konkreettisten toimintojen raportoinnin sijaan. Koska ensimmäisessä tuenkäyttösuunnitelmassa ei vielä ollut ohjelmatason mittareita, esitetään tässä raportissa hankekohtaisesti vuositason tulokset sekä arviot kestävyydestä (liite 1). Vammaiskumppanuusohjelmassa FIDIDAn jäsenjärjestöjen omistajuus kehitysyhteistyön hankekumppaneina jatkuu, ja FIDIDAn toimiston rooli on näin ohjelmatyön alkuvaiheessa enemmän koordinoiva ja fasilitoiva. Useissa tapauksissa jäsenjärjestöillä on vuosikymmenten mittainen kumppanuus kehitysmaan järjestön kanssa, vaikka toki mukana on yhä enemmän myös tuoreempia kumppanuuksia. Etelälähtöisyys on yksi vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyön arvokkaita piirteitä, ja tästä halutaan pitää kiinni jatkossakin. Hankeideat ja yhteistyöaloitteet tulevat suomalaiselle järjestölle useimmiten suoraan Etelän sisarjärjestöstä.

6 6 Kosovon kuurojen liiton paikallisyhdistykset järjestävät vuosittain omin voimin ja varoin sisäjalkapalloturnauksen. Suomen Kuurojen Liiton kehitysyhteistyötiimin vetäjä, Inkeri Lahtinen (punaisessa paidassa keskellä) onnittelee muiden joukossa turnauksen voittanutta tiimiä Vaikuttaminen ja vammaiskysymysten valtavirtaistaminen Ulkoministeriön kanssa pitkään jatkunut yhteistyö kehitysyhteistyöhön lähtevien kouluttamiseksi vammaiskysymysten huomioimiseen päättyi valitettavasti vuonna 2012, kun ministeriö uudisti koulutusohjelmaansa ja jätti vammaiskysymysten osuuden siitä pois. Neuvotteluja käytiin osuuden palauttamiseksi kurssille, mutta toistaiseksi tuloksetta. Kepan kanssa sen sijaan jatkui jo edellisenä vuonna alkanut koulutusyhteistyö. FIDIDA on kouluttanut vammaiskysymyksistä hankehallinnon peruskursseilla, ja lisäksi saimme vammaisnäkökulman mukaan Kepan verkkopohjaiseen itseopiskelupakettiin, joka julkaistiin suomeksi aivan vuoden 2013 alussa ja tulee myöhemmin myös englanniksi. Kepan koulutusten ja materiaalien kautta saimme edistettyä kunnianhimoista tavoitetta, joka tähtää vammaiskysymyksen valtavirtaistamiseen kaikkeen kehitysyhteistyöhön. Maaliskuussa UNICEFin vammaisasioiden focal point Rosangela Berman-Bieler vieraili Suomessa. FIDIDA järjesti tilaisuuden, jossa Berman-Bieler kertoi UNICEFin vammaistyöstä. Tilaisuuteen osallistui järjestöjen, ulkoministeriön ja THL:n edustajia, ja keskustelu vammaiset ja kehitys -teemasta kävi vilkkaana. FIDIDA ja sen jäsenjärjestöt olivat edustettuina ulkoministeriön kansainvälisen vammaispolitiikan koordinaatioryhmässä. Erilaisiin

7 7 ulkoministeriön ja järjestökentän tilaisuuksiin osallistuttiin aktiivisesti ja niissä nostettiin esille vammaisten ihmisoikeudet. Vammaisnäkökulman huomioiminen on Suomen kehityspolitiikassa ja globaalissa kehitysyhteistyössä noussut merkittäväksi teemaksi, ja Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma painottaa eriarvoisuuden poistamista. FIDIDA onkin ryhtynyt suunnittelemaan koulutus- ja neuvontapalveluita kaikille kehitysyhteistyöalan toimijoille. Koulutus- ja neuvontapalveluiden pohjaksi on koottu laajasti tietoa ja materiaalia vammaiskysymysten valtavirtaistamisesta. Hankekoordinaattori on osallistunut aktiivisesti International Disability and Development Consortiumin eli IDDC:n koulutuksiin ja seurannut inklusiivisen opetuksen työryhmän keskustelua. Näin on saatu pohja koulutuspaketeille, joita voidaan alkaa tarjota järjestöille ja muille kehitysyhteistyön toimijoille vuoden 2013 alusta. Tulokset: Kepan hankekurssit sekä verkkokurssi sisältävät osuuden vammaisten huomioimisesta kehitysyhteistyössä. Järjestettiin yleisötilaisuuksia, mm. UNICEFin Rosangela Berman-Bielerin Suomenvierailun yhteyteen. Tavattiin kansainvälisiä vaikuttajia, mm. Yhdysvaltain ulkoministerin Hillary Clintonin erityisavustaja Judy Heumann Osallistuttiin lukuisiin kehityspoliittisiin tilaisuuksiin ja verkostoihin ja pidettiin vammaiskysymyksiä näissä esillä. FIDIDAlle valmistettiin suunnitelma asiantuntijapalveluista, joilla edistetään vammaisnäkökulman valtavirtaistamista Vaikuttavuus ja kestävyys: Kestävyyden kannalta olennaista on, että Suomen kehityspoliittisissa linjauksissa vammaiset huomioidaan johdonmukaisesti. Kansainvälisissä verkostoissa FIDIDAn nimi tunnetaan, mutta vaikuttavuus syntyy vain pitkäjänteisellä toiminnalla. Valtavirtaistamiseen tähtäävässä kouluttamisessa keskeistä on luoda pitkäaikaisia koulutusyhteistyökanavia. Siksi erityisen arvokkaaksi on koettu koulutusyhteistyö ulkoministeriön, Kepan sekä muiden kumppanuusjärjestöjen kanssa. Suomalaisten vammaisten tulo mukaan kehitysyhteistyötoimintaan on arvokasta sekä vertaistuen jakamiseksi kehitysmaissa että suomalaisten asenteiden muokkaamiseksi entistä myönteisemmiksi kehitysyhteistyötä kohtaan Viestintä ja globaalikasvatus FIDIDAn viestintästrategia vuosille pohjautuu FIDIDAn strategiaan ja sen tavoitteet ovat seuraavat: FIDIDA ja Vammaiskumppanuus lisäävät tietoisuutta vammaiskysymyksistä kehityspolitiikassa. FIDIDA ja Vammaiskumppanuus profiloituvat tärkeänä mielipidevaikuttajana. FIDIDA ja Vammaiskumppanuus innostavat vammaisia ihmisiä mukaan kehitysyhteistyötoimintaan.

8 8 Kehitysviestinnän ja globaalikasvatuksen laajuus ja merkitys on noussut FIDIDAssa huomattavasti kumppanuussopimuksen solmimisen myötä. Näiden toimintojen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat sekä FIDIDAn toimisto että jäsenjärjestöt. FIDIDAn ja jäsenjärjestöjen yhteinen viestintätyöryhmä suunnittelee, toteuttaa ja seuraa yhteisen viestintästrategian toteutumista sekä tekee vuosittain yhteisen kumppanuusohjelman viestinnän vuosisuunnitelman. Viestintätyöryhmä toimii FIDIDAn ja vammaiskumppanuusohjelman viestinnän ja globaalikasvatuksen ohjausryhmänä. Työryhmään kuuluu jäsenjärjestöjen viestintäpäälliköitä sekä muita viestinnästä vastaavia. Ryhmän kautta saadaan lisäresursseja FIDIDAn toimiston viestinnälle, ja toisaalta se tukee kehitysviestinnässä ja ohjelmasta tiedottamisessa jäsenjärjestöjen viestijöitä, joiden pääasiallinen tehtäväkenttä on kotimaan viestinnässä. Jäsenjärjestöjen edustajista kootaan tarvittaessa tapahtuma- tai teemakohtaisia työryhmiä. Vuonna 2012 viestintästrategiaan tehtiin puolivälin päivitys. Vammaiskumppanuuden viestinnän kohderyhmä on osittain erilainen kuin muilla kumppanuusjärjestöillä, mikä johtuu siitä, että ohjelman toteuttajana on FIDIDA ja sen seitsemän jäsenjärjestöä. FIDIDAn strategiassa keskeisenä komponenttina on vammaisnäkökulman valtavirtaistaminen kehitysyhteistyöhön. Tämä nostaa keskeiseksi viestinnän kohderyhmäksi muut kehitysyhteistyötä toteuttavat tahot, kumppanuusjärjestöt, muut kansalaisjärjestöt sekä yksityiset ja julkiset toimijat. Vammaisten ihmisten kiinnostuksen herättäminen vammaisalan kehityskysymyksiin on yksi FIDIDAn kehitysviestinnän ja globaalikasvatuksen erityinen tavoite, ja siksi jäsenjärjestöjen kenttäväki on yksi viestinnän tärkeä kohderyhmä. Tammikuussa 2012 Vammaiskumppanuus oli esillä opetusalan suurtapahtumassa Educamessuilla Helsingin messukeskuksessa. VKO:lla oli oma esittelypöytä, ja sen lisäksi järjestettiin paneelikeskustelu ja tietoisku vammaisten oikeudesta koulutukseen. Messujen kautta verkostoiduttiin opettajiin eri puolilta Suomea ja saatiin näin eteenpäin viestejä vammaisten tilanteesta kehitysmaissa. Kevään suurtapahtumassa Maailma kylässä -festivaaleilla Vammaiskumppanuuden jäsenjärjestöillä oli omat esittelypöydät järjestöteltassa. Suurin osa pöydistä saatiin vierekkäin, mikäli lisäsi tehokkaasti näkyvyyttä. Sisältöteemana oli vammaisten äänioikeus ja demokratiaan osallistuminen kehitysmaissa. Näkövammaisten Keskusliiton sisarjärjestöstä Namibiasta saapui vieraita festivaalille kertomaan namibialaisesta ratkaisusta, jonka ansiosta näkövammaisten on mahdollista äänestää itsenäisesti, niin että vaalisalaisuus säilyy. FIDI- DAssa harjoittelijana työskennellyt näkövammainen opiskelija Teemu Ruohonen laati festivaaleilla jaettavaksi koosteen vammaisten äänioikeuden toteutumisesta eri maissa.

9 9 Namibian näkövammaisten liiton toiminnanjohtaja Daniel Trum Maailma kylässä -paneelissa. Aiheena Namibian ainutlaatuinen äänestysjärjestelmä, joka takaa myös näkövammaisen äänestäjän kohdalla äänestyssalaisuuden säilymisen. FIDIDAn viestinnän mahdollisuuksia ja vahvuuksia ovat jäsenjärjestöjen välinen yhteistyö, FIDIDAn rooli vammaisjärjestöjen kehityspoliittisena yhteistyöfoorumina sekä kumppanuusjärjestöstatus, joka lisää FIDIDAn tunnettuutta ja arvostusta kehityspoliittisten toimijoiden keskuudessa. Viestinnässä on haasteita ja kehittämisen varaa jäsenjärjestöjen ja FIDIDAn viestinnän ja globaalikasvatuksen yhteistyön tiivistämisessä ja resurssien jaossa, viestinnän seurannan ja arvioinnin kehittämisessä, pääviestien ja kohderyhmien kirkastamisessa sekä ohjelman tunnettuuden lisäämisessä innovatiivisilla tavoilla. Tulokset: Jäsenjärjestöjen viestijöistä koostuva viestintätyöryhmä osallistui Vammaiskumppanuusohjelman ohjelmatiedotuksen, viestinnän ja globaalikasvatuksen kehittämiseen ja suunnitteluun viestintätyöryhmän ja sähköpostin kautta. Vammaiskumppanuus.fi-sivujen tavoitteina ovat vammaiskysymysten valtavirtaistamisen edistäminen, kehitysviestintä ja globaalikasvatus sekä ohjelmasta tiedottaminen saavutettavassa muodossa. Vuoden 2012 tuotettiin englanninkieliset ja selkokieliset sivut. Vammaiskumppanuuden Facebook-sivulle päivitettiin aktiivisesti vammaiset ja kehitys -teemaan liittyviä uutisia, kuvia ja linkkejä. Voima-lehden liitteenä ilmestyneessä Kynnys-lehdessä esiteltiin Vammaiskumppanuuden toimintaa

10 10 Ohjelman sisäistä työnjakoa ja sisäistä viestintää kehitettiin edelleen. Sisäisessä viestinnässä tärkeä kanava on pilvipalveluna toimiva ohjelman hallintajärjestelmä, jota pilotoitiin ensimmäisen kerran Etelän kumppanin kanssa, kun Etiopian vammaisjärjestöjen kattojärjestö FENAPD pääsi kokeilemaan järjestelmää. Vaikuttavuus ja kestävyys: Viestinnän ja globaalikasvatuksen vaikuttavuus näkyy vasta ajan kuluessa. Jo nyt on kuitenkin nähty, että yhteydenottoja FIDIDAn toimistoon tulee aiempaa runsaammin ja toimistolta kysytään asiantuntijoita erilaisiin tilaisuuksiin Resurssit ja kehittäminen FIDIDAn hallitus on Vammaiskumppanuusohjelmassa päätöksiä tekevä elin. Varsinaisten hallituksen kokousten lisäksi vuoden aikana hallitus kokoontui tuenkäyttösuunnitelman valmistelua varten sekä strategiasessioon. Rekrytoinnit työllistivät niihin osallistuneita hallituksen jäseniä ja toiminnanjohtajaa. Hallituksen, ohjausryhmän ja toimiston roolien tarkistaminen helpotti työskentelyä, ja roolein selkeyttämistä jatketaan edelleen. Ohjausryhmä tukee toimiston työtä ja valmistelee esityksiä FIDIDAn hallitukselle. FIDIDAn hallitus kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa varsinaiseen kokoukseen ja lisäksi pidettiin yksi ylimääräinen rekrytointiin liittyvä kokous. Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Ulkoministeriön teettämä arviointi antoi eväitä FIDIDAn hallitukselle ja toimistolle työn kehittämiseen. Kumppanuusohjelman rakentaminen on vienyt paljon hallituksen työaikaa, mutta tämä oli luonnollistakin ensimmäisen rahoituskauden aikana. Arvioijan kanssa käydyssä yhteisessä työkokouksessa keskusteltiin myös strategisista kysymyksistä, joista yksi keskeisimmistä on FIDIDA ry:n ja Vammaiskumppanuusohjelman keskinäinen suhde. Tätä kysymystä FIDIDAn hallitus pohtii strategian ja sääntöjen uudistamisessa, mikä päätettiin ajoittaa vuoteen Ulkoministeriö on viestittänyt koko kumppanuuskauden ajan, että se on tyytyväinen siihen kehitykseen, mitä Vammaiskumppanuudessa on tapahtunut. Tapaamisia ministeriön virkamiesten kanssa järjestyi vuoden mittaan valitettavan vähän, minkä vuoksi FIDIDA mm. ei saanut ennakkotietoa tulevan rahoituskauden rahoitusraamista. Niinpä ulkoministeriön rahoituspäätös marraskuun lopussa olikin pettymys Vammaiskumppanuuden toteuttajille. Tuenkäyttösuunnitelmaan laadituista hankkeista jouduttiin leikkaamaan merkittävästi, ja viestintä- ja globaalikasvatushankkeet jouduttiin karsimaan pois ohjelmasta lähes kokonaan. FIDIDA osallistui kumppanuusjärjestöjen keskinäiseen yhteistyöhön ja oli mukana aktiivisesti mm. kumppanuusfoorumeissa ja kumppanuusjärjestöjen eri työryhmissä. Vuonna 2011 käyttöön otettu SharePoint-ympäristö ja Office 365 alkoivat palvella tehokkaasti toimiston työtä ohjelman hallinnon tukena. FIDIDA sai ensimmäisenä suomalaisena järjestönä Microsoftin ns. charity-lisenssit ohjelmistojen käyttöön. Ohjelman ja koko toiminnan laadun varmistamiseksi tarkistettiin FIDIDAn toimiston talousohjesääntö, henkilöstöpolitiikan käytännöt ja matkaohje. Nämä ohjeistukset oli laadittu

11 11 useita vuosia sitten, ja ne kaipasivat päivitystä erityisesti FIDIDAn kumppanuusstatuksen aiheuttamien muutosten myötä. Toimisto laati ohjeistuksista päivitetyt versiot, ja ne hyväksyttiin hallituksessa vuoden 2013 alussa. Osana tuenkäyttösuunnitelman valmistamista kartoitettiin Vammaiskumppanuusohjelman riskit ja kehitettiin riskienhallintaa. Tulokset: Vammaiskumppanuuden hankehallinnon työkalut ovat valmiina. Tulevina vuosina niitä kehitetään edelleen, mutta perustyö on nyt tehty. Tiedonhallintaa on kehitetty toimivammaksi, niin että se palvelee suomalaisia jäsenjärjestöjä ja mahdollistaa koekäytön Etelässä. FIDIDAn sisäiset hallinnon ohjeistukset on päivitetty. FIDIDAn strategian päivittämiseen tähtäävä työ on käynnistetty. Strategian pohjalta päivitetään yhdistyksen säännöt. Vaikuttavuus ja kestävyys: Hyvin toimivat ohjelma- ja hankehallinnon työkalut ja järjestelmät mahdollistavat laadukkaan ohjelmatyön. Vaikutukset näiden osa-alueiden kehittämisestä näkyvätkin ohjelman toimintojen sujuvuutena. FIDIDA ry:n strategian ja sääntöjen päivittäminen luo pohjan koko järjestön tarkoituksenmukaiselle toiminnalle Varainhankinta FIDIDAlle haettiin ensimmäisen kerran rahankeräyslupa, mutta varsinaisia toimia rahan keräämiseksi ei pystytty toteuttamaan. Vuoden lopulla kuitenkin saatiin lahjoitus, jonka ansiosta keräyksessä jäätiin voiton puolelle. Suunnitelmissa ollutta varainhankinnan strategiaa ei ehditty laatia, ja siihen palataan vuonna Varainhankinnan suurin haaste on se, että FIDIDAlla ei ole käytössään varainhankinnan organisaatiota kuten suuremmilla järjestöillä. FIDIDAn tarjoamista koulutuksista saatiin pieniä tuloja. Merkittävin tulos ohjelmakaudella oli yhteistyö Sulava Oy:n kanssa. Sen ansiosta ohjelman tiedonhallintaan ja sisäiseen viestintään käytettävä palvelu saatiin edullisemmin ja FIDIDA sai ensimmäisenä Suomessa käyttöönsä ns. charity-hinnoitellut lisenssit. 3. Läpileikkaavien tavoitteiden huomioon ottaminen FIDIDA jäsenjärjestöineen toteuttaa Vammaiskumppanuusohjelmassa yhtä Suomen kehityspolitiikan läpileikkaavaa tavoitetta vammaisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Ohjelman toteuttajat ovat periaatetasolla sitoutuneet kaikkien läpileikkaavien tavoitteiden huomioon ottamiseen sekä kehitysyhteistyöhankkeissaan että kotimaan toiminnassaan. Käytännössä hankkeet toteuttavat erityisesti vammaisten naisten ja tyttöjen aseman parantamiseen tähtääviä toimia. FIDIDA sitoutuu kehittämään toimintatavat ja laadunvarmis-

12 12 tuksen menetelmät, joilla läpileikkaavien teemojen huomioon ottaminen voidaan varmistaa ja käytännössä todentaa. 4. Ohjelman tulokset, kohdatut haasteet ja opitut asiat Kun Vammaiskumppanuusohjelma syntyi, hankkeita oli laajalla maantieteellisellä alueella. Nyt on huomattavissa jonkinasteista maantieteellistä keskittymistä, sillä Etiopiassa toimii jo neljä FIDIDAn jäsenjärjestöä toteuttaen Vammaiskumppanuuden hankkeita, ja viides jäsenjärjestö käynnisti hanketyön tunnustelut Etiopiassa vuoden 2012 puolella. Ohjelman kehitysyhteistyöhankkeiden tulokset on esitelty hankkeittain liitteessä 1. Suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kentässä Vammaiskumppanuusohjelman käynnistyminen ja FIDIDAn asema ulkoministeriön kumppanuusjärjestönä on nostanut vammaiskysymysten näkyvyyttä. Vammaiskumppanuuden edustajat kutsutaan yhä useampiin tilaisuuksiin, ja FIDIDAa jäsenjärjestöineen pidetään entistäkin vahvemmin vammaisten kehitysyhteistyön äänenä ja asiantuntijana. Ulkoministeriö järjesti Judy Heumannin (kesk.) Suomen-vierailun yhteyteen seminaarin vammaisten oikeuksista. Paneelissa vasemmalla Kynnys ry:n kehitysyhteistyösihteeri Tuomas Tuure, oikealla yksikön päällikkö Riikka Laatu ulkoministeriöstä.

13 13 Haasteellista, vaikka samalla myös motivoivaa ja palkitsevaa on ollut ohjelman työtapojen ja hallinnon rakentaminen. Kumppanuusjärjestöltä edellytetään vankkoja hallinnon prosesseja ja vahvaa ammatillisuutta kaikilla työn osa-alueilla. Hankesyklin perustyökalut luotiin ensimmäisen rahoituskauden aikana, hankkeiden hyväksymismenettelyä kehitettiin, riskejä kartoitettiin ja riskinhallintaa kehitettiin. Laatutyö on jatkuvaa, ja siinä otetaan oppia ennen kaikkea muilta kumppanuusjärjestöiltä. Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi on haaste tämänkaltaisessa työssä, jossa keskeistä on vaikuttaminen vammaisten asemaan heidän yhteiskunnissaan. Myös Etelässä toteutettavaan hanketyöhön ohjelmallisuus on jo alkanut heijastua. Ohjelmallinen työtapa antaa entistä paremmat mahdollisuudet hankkeiden perusteelliseen suunnitteluun, ja tämä voidaan tulevaisuudessa toivottavasti todentaa hankkeiden tulosten parempana kestävyytenä ja vahvempana vaikuttavuutena. Keskeinen Vammaiskumppanuusohjelmaa määrittelevä piirre on se, että ohjelman Suomen pään toteuttajat ovat eri organisaatioissa. Jäsenjärjestöjen hankekoordinaattorit tai vastaavat hoitavat kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä Etelän kumppanien kanssa, kun taas FIDI- DAn toimiston työntekijät vastaavat ohjelman tukitoimista sekä suuresta osasta vaikuttamista, viestintää ja globaalikasvatusta. Pilvipalveluna toimiva tiedonhallinnan järjestelmä on ollut suuri helpotus ohjelman sisäiseen viestintään. Pilvipalvelu ei ole pelkkä tiedonhallinnan väline, vaan se avaa aivan uuden kanavan ohjelman sisäiseen oppimiseen. Järjestöjen kehitysyhteistyössä kommunikaatio on perinteisesti toiminut kahdensuuntaisella Pohjoinen Etelä-akselilla. Kun Etelän kumppanijärjestöt saadaan vähitellen pilvipalvelumme käyttäjiksi, on kaikilla sekä Etelän että Pohjoisen järjestöillä mahdollisuus tutustua toistensa hankedokumentaatioon. Näin kokemuksia ja onnistuneita ratkaisuja voidaan jakaa verkostossa monen toimijan kesken. Pilvipalvelussa on vielä ollut vaikeutena järjestelmän hitaus, joka haittaa erityisesti kehitysmaiden hitaampien yhteyksien takana toimivia. Ongelmaa kuitenkin ratkotaan Microsoftin ja Sulava Oy:n kanssa. Kumppanuusjärjestöjen yhteisiin foorumeihin ja työryhmiin osallistuminen on vahvistanut FIDIDAn toimiston osaamista ja antanut tukea mm. laadun ja riskienhallinnan järjestelmien kehittämiseen. FIDIDA uutena kumppanuusjärjestönä oli monessa varmasti saavana osapuolena, mutta jakoi myös mielellään toisille järjestöille vammaishankkeiden laatutyön kautta saatua osaamistaan. 5. Talousraportti Vuosi 2012 oli Vammaiskumppanuusohjelman kolmas toimintavuosi ja toinen vuosi, jolloin rahoituksessa oli mukana jäsenjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeita. Hankemäärä kasvoi vuoden 2011 yhdestätoista hankkeesta 21:een hankkeeseen, ja lisäksi mukana oli kolme viestintä- ja globaalikasvatushanketta. Yksi kehitysyhteistyöhanke ja kaikki kolme VGKhanketta otettiin mukaan kesken vuotta Vuoden 2012 Vammaiskumppanuusohjelman jäsenjärjestöille maksettu hanketuki kirjattiin FIDIDAn kirjanpitoon kuten vuoden 2011 tuki, eli sen summan mukaan mikä FIDIDAs-

14 14 ta oli jäsenjärjestöille maksettu (Fididan rahankäyttö taulukossa 1). Taulukosta 2 näkyy puolestaan jäsenjärjestöjen ilmoituksiin ja hankekohtaisiin tilintarkastuskertomuksiin perustuva todellinen rahankäyttö hankkeissa. Osassa vuonna 2011 kumppanuusohjelmassa mukana olleista hankkeista on ollut käytettävissä tuolta vuodelta siirtynyttä ohjelmatukea. Joissain hankkeissa on puolestaan ollut vielä käytössä vanhaa ulkoministeriön hankekohtaista tukea ja siihen liittyvää omarahoitusosuutta, jotka on raportoitu erikseen ministeriölle. Tämän vuoksi tilintarkastuskertomuksissa on näiden hankkeiden osalta eroavaisuuksia hankkeen toteutuneiden kulujen ja Vammaiskumppanuusohjelman toteutuneiden kulujen osalta. Taulukosta 2 käy myös ilmi, kuinka paljon kussakin hankkeessa on 2012 jäänyt käyttämättä FIDIDAsta nostettua ohjelmatukea ja toisaalta kuinka paljon hankkeelle allokoitua tukea on jäänyt nostamatta FIDIDAsta. Ohjelman omavastuuosuus koostuu jäsenjärjestöjen FIDIDAlle maksamista jäsenmaksuista ja omavastuuosuuksista, FIDIDAn saamista koulutus- ja neuvontapalkkioista, sekä rahankeräysluvan mukaisista lahjoituksista. Kehitysyhteistyö- ja VGK-hankkeiden omavastuuosuuksista vastaavat FIDIDAn jäsenjärjestöt ohjelman järjestöjen välisen sopimuksen mukaisesti.

15 15 Taulukko 1 Vammaiskumppanuusohjelman vuosiraportti 2012 Hankekoodi Toteuttaja Budjetti 2012 Nostettu / käytetty VKOtuki 2012 Nostetun / käytetyn VKOtuen omarahoitus Yhteensä käytetty 2012 Poikkeama verratuna budjetoituun A. Hanketoiminta ZAM1001 IL ETI1003 IL MOS2001 KVL ZAM2002 KVL GAM3002 KL MAL3003 KL UGA3004 KL TAN3005 KL ALB3006 KL KOS3007 KL GLO3010 KL ETI4001 Kynnys ETI4002 Kynnys ETI4003 Kynnys ETI4004 Kynnys CAS4005 Kynnys KOS4006 Kynnys TAZ4007 Kynnys ETI4008 Kynnys NAM5001 NKL PAL5002 NKL B. Kehitysyhteistyön monitorointi, suunnittelu ja resurssien kehittäminen B10 FIDIDA D2. Viestintä ja globaalikasvatus D210 FIDIDA VGK1004 IL VGK4016 Kynnys VGK7001 Abilis D1. Tiedotus D110 FIDIDA E. Hallinto E FIDIDA OHJELMAN KOKONAISKULUT VALTIONAPUTILANNE Kumppanuusohjelmaan vuodelta 2011 siirtynyt valtionapu FIDIDAn kirjanpidossa Kumppanuusohjelman valtionapu Kumppanuusohjelman käytetty valtionapu Kumppanuusohjelmaan 2012 myönnetty, FIDIDAn kirjanpidossa vuodelle 2013 siirtyvä valtionapu

16 16 Taulukko 2 Siirtynyt VKO-tuki Fididassa vuodelta 2011 Siirtynyt VKO-tuki järjestössä vuodelta 2011 Nostettu uusi VKOtuki Fididasta 2012 Käytössä VKO-tukea 2012 yhteensä Hankkeen kulut VKO:n osalta 2012 Käytetty VKO-tuki 2012 Käytetty VKOomarahoitus 2012 OR-% Nostettu ja käyttämättä jäänyt VKO-tuki 2012 Nostamaton VKOtuki Fididasta 2012 Käyttämätön VKOtuki 2012 yhteensä Invalidiliitto ZAM , , , , ,00 7,50 % 5 890,00 0, ,00 ETI , , , , ,00 7,50 % 6 606,00 0, ,00 VGK , , , , ,00 7,50 % 1 015, , ,00 YHT 0,00 0, , , , , ,00 7,50 % , , ,00 Kehitysvammaliitto MOS2001 0,00 0, , , , , ,50 10,92 % 0,00 0,00 0,00 ZAM2002 0,00 96, , , , , ,00 7,68 % 0,00 0,00 0,00 YHT 0,00 96, , , , , ,50 8,85 % 0,00 0,00 0,00 Kuurojen Liitto GAM3002 0, , , , , , ,81 7,50 % , , ,38 MAL3003 0, , , , , , ,83 7,50 % ,53 0, ,53 UGA3004 0, , , , , , ,88 7,50 % 596,75 0,00 596,75 TAN , , , , ,86 7,50 % 2 761,74 0, ,74 ALB , , , ,93 555,32 7,50 % 5 151, , ,07 KOS , , , , ,48 7,50 % 5 055, , ,75 GLO , , , ,47 936,20 7,50 % 8 453, , ,53 YHT 0, , , , , , ,38 7,50 % , , ,75 Kynnys ETI4001 0,00 0, , , , , ,26 12,41 % 0,00 0,00 0,00 ETI4002 0, , , , , , ,20 8,43 % ,41 0, ,41 ETI4003 0, , , , , , ,81 4,78 % 0,00 0,00 0,00 ETI4004 0,00 0, , , , , ,36 5,72 % 0,00 0,00 0,00 CAS , , , , ,00 7,50 % 0,00 0,00 0,00 KOS , , , , ,81 7,09 % 6 975,45 0, ,45 TAZ , , , , ,94 20,97 % 20,73 0,00 20,73 ETI , , , ,01 0,00 0,00 % 2 602,99 0, ,99 VGK , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 YHT 0, , , , , , ,38 7,50 % ,58 0, ,58 Näkövammaisten keskusliitto NAM5001 0,00 0, , , , , ,14 7,50 % , , ,96 PAL , , , , , , ,39 7,50 % 9 296,94 0, ,94 YHT , , , , , , ,53 7,50 % , , ,90 Abilis VGK7001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 YHT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Huom1: Hankkeessa NAM5001 saatu FIDIDAn hallituksen päätöksellä erillistä VKO-matkatukea 1950,80 euroa namibialaisten vierailuun Maailma Kylässä festivaaleille, joka lisätty hankkeen rahoitukseen. Tämän tuen omarahoitus maksettu VKO:n yhteisistä omavastuista. Tämän vuoksi käyttämättä jäänyt yhteensä ,96 euroa VKO-tukea. Huom2: Hankkeessa PAL5002 ylijääneitä KEO-tukia palautettu ulkoministeriöön 327 euroa, minkä vuoksi siirtynyt tuki vuodelta 2011 tuon verran pienempi kuin 2011 vuosiraportissa.

17 17 6. Allekirjoitukset Helsingissä Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA ry Kalle Könkkölä puheenjohtaja Anja Malm toiminnanjohtaja

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta 1. Voidaanko kansalaisjärjestöiltä edellyttää kehitysyhteistyöhankkeissaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen liittyvää kapasiteetin luomista kohdemaissa? Kyllä 90.9%

Lisätiedot

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Toimintavuosi 2014 pähkinänkuoressa Maailma myllerryksessä: turvallisuus Suomen hallitus myllerryksessä:

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk v. 2011 Tausta ja hakukelpoisuus Tunnettiin aikaisemmin nimellä tiedotustuki On jaettu jo 30 vuotta kansalaisjärjestöille

Lisätiedot

VAMMAISKUMPPANUUSOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2014

VAMMAISKUMPPANUUSOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2014 1 VAMMAISKUMPPANUUSOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2014 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN PERUSTA JA TAVOITTEET... 5 2.1. YK:N YLEISSOPIMUS VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OIKEUKSISTA... 5 2.2. IHMISOIKEUSPERUSTAINEN

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010. Koulutustilaisuus 10.3.2010

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010. Koulutustilaisuus 10.3.2010 Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010 Click to edit Master subtitle style Koulutustilaisuus 10.3.2010 Tuen tarkoitus tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan viestintään

Lisätiedot

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle Kepan strategia Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle 26..2 Kepan toiminta-ajatus: Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta Hyväksytty

Lisätiedot

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous Ohjelman aihioita 2018-2021 26.4.2017 Kepan kevätkokous Järjestöjen kyky ja tila toimia Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee toimintavapauden ja mahdollisuuden

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Yhdessä vai erikseen?

Yhdessä vai erikseen? Yhdessä vai erikseen? 1 TOTEUTUUKO YK:N TAVOITE LAADUKKAASTA KOULUTUKSESTA KAIKILLE? EDUCA 2012 Esityksen Pitäjä Juha Valta 28.1.2012 Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA Abilis-säätiö Invalidiliitto

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Korkeakoulujen kevätpäivät 23.5.2012 Lahti Järjestökoordinaattori Sanna Rekola / Kepa 09 584 23 271, sanna.rekola@kepa.fi

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle A.Romar / Liite 7E

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle A.Romar / Liite 7E Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2017 26.11.2016 A.Romar / Liite 7E Hallituksen esitys syyskokoukselle 2016 Kepa ry TA 2017 2017 Tark TA 2016 Toteuma 2015 Kokonaiskulut 4 391 300 4 892 692 6

Lisätiedot

Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt. Kansalaisjärjestöseminaari

Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt. Kansalaisjärjestöseminaari Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 Kumppanuusjärjestöt Fida International Frikyrklig Samverkan Kansainvälinen solidaarisuussäätiö Kirkon Ulkomaanapu Pelastakaa Lapset Plan

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori KTO puiteohjelmasta toiminnaksi, 2008-2015 Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori TULE-parlamentti parlamentti, Helsinki 4.12.2008 2008 Mieleen palauttamiseksi Tarve: tule-ongelmien

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Taksvärkki ry. Suoraa toimintaa nuorelta nuorelle vuodesta 1967

Taksvärkki ry. Suoraa toimintaa nuorelta nuorelle vuodesta 1967 Taksvärkki ry Suoraa toimintaa nuorelta nuorelle vuodesta 1967 Suoraa toimintaa KEO-30 Kansalaisjärjestöseminaari Hankehallinnon työkalut Nuorelta nuorelle Taksvärkki ry - 6 palkattua työntekijää - budjetti

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Suomen vesifoorumi ry (FWF) perustamisesta nykyhetkeen Tausta Kasvavat globaalit vesihaasteet Suomalaisen

Lisätiedot

Hiivola Emmi Juvonen Anni Lehtelä Petronella Paijula Laura Ristolainen Simo Rytkönen Istvan Simonen Emmi Suominen Sinituuli

Hiivola Emmi Juvonen Anni Lehtelä Petronella Paijula Laura Ristolainen Simo Rytkönen Istvan Simonen Emmi Suominen Sinituuli Kehitysyhteistyösiiven kokouksen pöytäkirja Paikka TYYn kirjasto, Ylioppilastalo B, Rehtorinpellonkatu 4-6 Aika 18.2.2015 klo 18:00 Läsnä: Hiivola Emmi Juvonen Anni Lehtelä Petronella Paijula Laura Ristolainen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Ohjelman ensimmäinen toteutusvuosi Keskeistä v. 2010: * Better Aid/Open Forum -prosessit * YK:n ilmastoprosessit * kehitysyhteisvarojen lisäys Suomessa * edunvalvonnan onnistumiset

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Kansan valta Citizen Voice and Action World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Demokratiaa kaikille? Seminaari demokratian tukemisesta kehitysyhteistyössä 27.11.2014 Katri

Lisätiedot

Yksi tekijöistä. Osallisuutta ja Työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerien jalkauttaminen -hanke. Hankesuunnitelma vuosille

Yksi tekijöistä. Osallisuutta ja Työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerien jalkauttaminen -hanke. Hankesuunnitelma vuosille Yksi tekijöistä Osallisuutta ja Työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerien jalkauttaminen -hanke Hankesuunnitelma vuosille 2016-2018 Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 1 KVANK Kehitysvamma-alan

Lisätiedot

Vammaistyön uusimmat kuulumiset

Vammaistyön uusimmat kuulumiset Vammaistyön uusimmat kuulumiset VS avy 15.9.2015 Vammaisuuden määritelmä Vammaisuus ei ole vain terveysongelma. Se on monimutkainen ilmiö, joka syntyy vuorovaikutuksessa henkilön ja yhteiskunnan piirteiden

Lisätiedot

Kepan tavoite ja tehtävät

Kepan tavoite ja tehtävät www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää järjestöä Marttaliitosta Maan ystäviin

Lisätiedot

Kotkan Pelastakaa Lapset ry

Kotkan Pelastakaa Lapset ry Kotkan Pelastakaa Lapset ry Perustettu 1948 vuonna 2018 70-vuotisjuhlavuosi Pelastakaa Lapset järjestön paikallisyhdistys 68 paikallisyhdistystä Jäseniä on tällä hetkellä 147 Poliittisesti ja eri uskontokuntiin

Lisätiedot

Teemapäivän tavoitteena on lisääntynyt tietämys, miten

Teemapäivän tavoitteena on lisääntynyt tietämys, miten Teemapäivän tavoitteena on lisääntynyt tietämys, miten kohdata vammainen ihminen käytännön toimin helpottaa hänen osallisuuttaan seurakunnassa aloittaa vammaistyö seurakunnassa Tiesitkö? Miljardi (1 000

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari 10.12.2008 Riitta Oksanen Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö (KEO-10) Kehityspoliittinen ohjelma 2007 Kohti oikeudenmukaista

Lisätiedot

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS (2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä Luonnos 23.4.2008 Visio ja avainsanat Kansainvälinen vesialan strategia rakentuu seuraavalle pitkän aikavälin visiolle: Suomen vesialan toimijat ehkäisevät

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa

Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa Eskoon alueellinen vammaissosiaalityöntekijöiden tapaaminen 6.9.2016 13.9.16 Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa / Stina Sjöblom 1 THL:n

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018 ProCom on erittäin arvostettu jäsenkuntansa parissa (2017) ProComin strategiset painopisteet 2018 1. Olemme tunnustettu viestinnän mielipidejohtaja Olemme ammattilaisia

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Ohjelmassa ei pyritä määrittelemään vammaisuutta kattavasti. Vammaisuus vaikuttaa ihmisen arkitoimintoihin ja sosiaalisiin suhteisiin.

Ohjelmassa ei pyritä määrittelemään vammaisuutta kattavasti. Vammaisuus vaikuttaa ihmisen arkitoimintoihin ja sosiaalisiin suhteisiin. VAMMAISOHJELMA 2009 2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.... 2 1. LÄHTÖKOHDAT... 3 2. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA... 4 3. ESTEETTÖMYYS... 5 4. VIESTINTÄ... 6 5. SIELUNHOITO JA VERTAISTUKI... 7 6. KOULUTUS... 8 7.

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Lappeenrannan lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko V:n ( ) loppuraportti

Lappeenrannan lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko V:n ( ) loppuraportti Kaupunginhallitus 90 20.02.2017 Kaupunginvaltuusto 32 27.03.2017 Lappeenrannan lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko V:n (2015 2017) loppuraportti 1329/12.00.00.04/2014 KH 90 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Uusien toimintatapojen painopisteet

Uusien toimintatapojen painopisteet Miksi muutos? Tavoitteena kokonaisvaltaisempi ohjausrooli organisaation ja henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin koko UH:ssa Valtavirtaistetaan 70-20-10 ajattelu- ja toimintatapa koko organisaatioon.

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 1 Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen Toiminnan tulot 2 Kansainvälisyyskasvatus Toiminnan tulot 3 Kehityspoliittinen vaikuttaminen

Lisätiedot