Ohje YVL A.11 Ydinlaitoksen turvajärjestelyt ver L2,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje YVL A.11 Ydinlaitoksen turvajärjestelyt ver L2, 5.11.2010"

Transkriptio

1 Ohje YVL A.11 Ydinlaitoksen turvajärjestelyt ver L2, JOHDANTO LÄHTÖKOHDAT JA SOVELTAMISALA SALASSAPITOSÄÄNNÖKSET OHJEESSA KÄYTETYT MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET TURVAJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TURVAJÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET YDINLAITOKSEN SUUNNITTELUPERUSTEET JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN TURVALLISUUSLUOKITUS TURVALLISUUSVYÖHYKEPERIAATE JA SISÄKKÄISTEN TURVALLISUUSVYÖHYKKEIDEN KÄYTTÄMINEN TURVAJÄRJESTELYISSÄ Oleskelu- ja liikkumiskieltoalue Laitosalue Suojattu alue Vitaalinen alue TURVAORGANISAATIO Vastuullinen johtaja Turvajärjestelyistä huolehtiva henkilö Vuoroesimiehet ja muut turvahenkilöt Turvapalvelut sekä toiminnanharjoittajan ja vartioimisliikkeen yhteyshenkilöt Konserniyhteistyö ja muut yhteistoimintamuodot KULUN- JA TAVARALIIKENTEEN VALVONTA Kulunvalvonta Avainten hallinta Tavaraliikenteen valvonta HÄLYTYSKESKUS JOHTOKESKUS TURVAVALVONTA- JA VIESTINTÄJÄRJESTELMÄT TURVAJÄRJESTELYJEN YLLÄPITO TOIMINTA UHKATILANTEISSA TIETOTURVA TURVAJÄRJESTELYJEN VAIKUTTAVUUDEN OSOITTAMINEN ANALYSOINTI HARJOITUKSET TURVAJÄRJESTELYJEN VALVONTA PERIAATEPÄÄTÖSVAIHE RAKENTAMISLUPAVAIHE KÄYTTÖLUPAVAIHE KÄYTTÖÖNOTTOVAIHE KÄYTTÖVAIHE KÄYTÖSTÄPOISTOVAIHE SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ RAPORTOINTI TURVAJÄRJESTELYTAPAHTUMISTA TAULUKKO 1. YDINLAITOSTEN LUOKITUS TAULUKKO 2. YDINAINEIDEN LUOKITUS

2 Valtuutusperusteet Ydinenergialain (990/1987) 7 r :n mukaan STUKin tehtävänä on asettaa ydinenergialain mukaisen turvallisuustason toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset. Soveltamissäännöt YVL-ohjeen julkaiseminen ei sinänsä muuta STUKin ennen ohjeen julkaisemista tekemiä päätöksiä. Vasta kuultuaan asianosaisia STUK antaa erillisen päätöksen siitä, miten uutta tai uusittua YVL-ohjetta sovelletaan käytössä tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin ja luvanhaltijoiden toimintoihin. Uusiin ydinlaitoksiin ohjeita sovelletaan sellaisenaan. Kun STUK harkitsee YVL-ohjeissa esitettyjen, uusien turvallisuusvaatimuksien soveltamista käytössä tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin, se ottaa huomioon ydinenergialain (990/1987) 7 a :ssä säädetyt periaatteet: Ydinenergian käytön turvallisuus on pidettävä niin korkealla tasolla kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Turvallisuuden edelleen kehittämiseksi on toteutettava toimenpiteet, joita käyttökokemukset ja turvallisuustutkimukset sekä tieteen ja tekniikan kehittyminen huomioon ottaen voidaan pitää perusteltuina. Ydinenergialain 7 r kolmannen momentin mukaan STUKin turvallisuusvaatimukset velvoittavat luvanhaltijaa, kuitenkin niin, että luvanhaltijalla on oikeus esittää muunkinlainen kuin vaatimuksissa edellytetty menettelytapa tai ratkaisu. Jos luvanhaltija vakuuttavasti osoittaa, että esitetty menettelytapa tai ratkaisu toteuttaa tämän lain mukaisen turvallisuustason, STUK voi sen hyväksyä. Uusien ydinlaitosten osalta tämä ohje on voimassa x.x.20xx alkaen toistaiseksi. Näiden osalta ohje kumoaa annetun ohjeen YVL 6.11 ja sitä koskevat täsmennyspäätökset 4/CS1/02 ja 5/AS1/02. Rakenteilla olevilla ja käyvillä ydinlaitoksilla tämä ohje saatetaan voimaan erillisellä STUKin päätöksellä. 2

3 1 Johdanto 1.1 Lähtökohdat ja soveltamisala 101. Turvajärjestelyjä koskevat yleiset velvoitteet esitetään ydinenergialaissa (990/1987) ja sen nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (734/2008) ja ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (733/2008). Velvoitteita sisältyy myös Suomen tekemiin kansainvälisiin ydinenergia-alan sopimuksiin, hallitusten välisiin muihin sopimusjärjestelyihin sekä Suomen antamiin sitoumuksiin Ydinlaitosten turvajärjestelyjä valvovana viranomaisena toimii ydinenergialain 55 :n mukaisesti Säteilyturvakeskus (STUK). Turvajärjestelyistä vastaa ydinenergialain 9 :n mukaisesti luvanhaltija (jäljempänä toiminnanharjoittaja) siltä osin kun nämä tehtävät eivät kuulu viranomaisille. Kaikkien turvajärjestelyihin osallistuvien osapuolten tulee sitoutua turvallisuuskulttuuriin, jonka tavoitteena on varmistaa ydinenergian käytön turvallisuus. Turvallisuuskulttuuri käsittää kaiken turvallisuuden kehittämistä tukevan toiminnan: yksilöiden ja organisaation suhtautuminen ja sitoutuminen turvallisuuteen ja turvajärjestelyihin Tähän ohjeeseen on koottu ydinlaitosten turvajärjestelyjä koskevat määräykset ja ohjeessa esitetään niiden soveltamista koskevat vaatimukset. Ohjetta sovelletaan ydinlaitoksiin sekä taulukon 2 mukaiseen ydinaineen tai -jätteen käsittelyyn. Muita ydinmateriaaleja koskevat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL D.1. Ydinaineen ja ydinjätteen kuljetusten turvajärjestelyjä koskevat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL D.2. Suunnitteluperusteuhka (Design Basis Threat, DBT) esitetään tämän ohjeen liitteessä B. Turvajärjestelyjä koskevia yleisiä vaatimuksia ja STUKin suorittamaa valvontaa kuvataan myös ohjeissa YVL A.1, A.3, A.4, A.9, A.10, B.1, B.2 ja D Salassapitosäännökset 104. Turvajärjestelyjä koskevien asiakirjojen julkisuudesta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. Ydinenergialaissa tarkoitettuun toimintaan (turvajärjestelyt) liittyvästä vaitiolovelvollisuudesta säädetään ydinenergialain 78 :ssä. Laissa yksityisistä turvallisuuspalveluista (282/2002), sen 14 ja 41 :ssä säädetään yksityiseen turva-alaan liittyvästä salassapitovelvollisuudesta. 1.3 Ohjeessa käytetyt määritelmät ja lyhenteet 105. Tässä ohjeessa käytetään seuraavia määritelmiä ja lyhenteitä: 1) LYTP laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (282/2002) 2) AYTP valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista (285/2003) 3) YEL ydinenergialaki (990/1987) 4) YEA ydinenergia-asetus (161/1988) 5) STUK Säteilyturvakeskus 3

4 6) DBT Suunnitteluperusteuhka (Design Basis Threat) 7) henkilöstö- ja työvuorotiedostoilla tarkoitetaan viranomaisvalvonnan turvaamiseksi tarkoitettuja LYTP:n 18 :ssä esitettyjä kirjanpitoasiakirjoja 8) kulunhallinnalla tarkoitetaan henkilöiden, ajoneuvojen ja tavaran kulunvalvontaa ja -ohjausta esimerkiksi eriasteisia pääsyoikeuksia ohjaavin teknisin ja hallinnollisin järjestelmin 9) laadunhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä järjestelmällisiä ja suunniteltuja toimenpiteitä, jotka tehdään sen varmistamiseksi, että laite, laitos tai toiminta täyttää sille asetetut vaatimukset 10) lainvastaisella toiminnalla tarkoitetaan tahallista toimintaa tai toimenpidettä, jonka tarkoituksena on ydinlaitoksen turvallisuuden tai ydinmateriaalin tai ydinjätteen koskemattomuuden vaarantaminen tai muun välittömän tai välillisen uhan aiheuttaminen ydin- tai säteilyturvallisuudelle, taikka ydinlaitokseen, ydinmateriaaliin tai ydinjätteeseen kohdistuvaa tuottamuksellista vahingon aiheuttamista 11) riskianalyysillä tarkoitetaan järjestelmällisin menetelmin tehtäviä selvityksiä uhkien, ongelmien ja haavoittuvuuksien tunnistamiseksi, niiden syiden ja seurauksien kartoittamiseksi sekä niihin liittyvien riskien arvioimiseksi 12) tapahtumailmoituksella tarkoitetaan LYTP:n 17 :ssä ja AYTP:n 11 :ssä mainitut tiedot sisältävää vartijan kirjallista selvitystä 13) toimeksiantosopimuksella tarkoitetaan LYTP:n 8 :ssä ja AYTP:n 10 :ssä mainitut tiedot sisältävää kirjallista sopimusta 14) toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan asiayhteyden perusteella ydinenergialain mukaista luvanhaltijaa tai luvanhakijaa 15) turvaamistehtävällä tarkoitetaan turvahenkilöiden suorittamia turvajärjestely- ja turvavalvontatehtäviä, siten kuin YEL:n 7 l ja m :ssä säädetään 16) turvahenkilöllä tarkoitetaan turvajärjestelyjen suunnitteluun ja toimeenpanoon koulutettuja ja valtuutettuja henkilöitä 17) turvajärjestelyillä tarkoitetaan ydinenergian käytön turvaamiseksi lainvastaiselta toiminnalta tarvittavia toimenpiteitä ydinlaitoksessa, sen alueella taikka muussa paikassa tai kulkuvälineessä, jossa ydinenergian käyttöä harjoitetaan 18) turvaorganisaatiolla tarkoitetaan ydinlaitoksen turvajärjestelyjä suunnittelevan, toteuttavan tai valvovan henkilöstön muodostamaa työyhteisöä ja toiminnanharjoittajan omalla turvaorganisaatiolla vastaavasti suoraan toiminnanharjoittajan palveluksessa olevan vastaavan henkilöstön muodostamaa työyhteisöä 19) turvaohjesäännöllä tarkoitetaan ydinenergialain 7 n :n mukaista asiakirjaa 20) turvallisuustoiminnoilla tarkoitetaan turvallisuuden kannalta tärkeitä toimintoja, joiden tarkoituksena on ehkäistä häiriö- ja onnettomuustilanteiden syntyminen tai eteneminen tai lieventää onnettomuustilanteiden seurauksia; esimerkiksi ydinvoimalaitoksen tärkeimmät 4

5 turvallisuustoiminnot ovat reaktorin pysäyttäminen, jälkilämmön poisto reaktorista lopulliseen lämpönieluun ja suojarakennuksen toiminta (eheyden hallinta) 21) turvasuojaustehtävällä tarkoitetaan rakenteellisen suojauksen tai sähköisten valvontajärjestelmien suunnittelemista, asentamista, korjaamista tai muuttamista sekä muiden turvajärjestelyjen suunnittelemista samoin kuin näiden tehtävien valvomista 22) turvasuunnitelmalla tarkoitetaan YEA:n 35 :n 5) kohdassa esitettyä selvitystä (alustava turvasuunnitelma) ja 36 :n 7) kohdassa (turvasuunnitelma) esitettyä selvitystä, ja niitä koskevia muutoksia 23) uhkatilanteella tarkoitetaan tilannetta, jossa todetaan tai on syytä epäillä ydinlaitokseen taikka ydinmateriaaliin tai ydinjätteeseen kohdistuvaa lainvastaista toimintaa 24) vaarallisella esineellä sellaista esinettä, esineen jäljitelmää tai ainetta, joka voi vaarantaa tai jota voidaan käyttää vaarantamaan ydinlaitoksen tai ydinlaitoksella olevien henkilöiden turvallisuutta 25) vartioimistehtävällä tarkoitetaan omaisuuden vartioimista, henkilön koskemattomuuden suojaamista sekä vartioimiskohteeseen tai toimeksiantajaan kohdistuneiden rikosten paljastamista samoin kuin näiden tehtävien valvomista 26) voimankäyttövälineellä tarkoitetaan ensisijaisesti ampuma-aselaissa (1/1998) tarkoitettua ampuma-asetta, ampuma-aselaissa tarkoitettua kaasusumutinta, käsirautoja ja enintään 70 senttimetriä pitkää patukkaa sekä teleskooppipatukkaa, joista viimeksi mainitulla tarkoitetaan avattuna vähintään 45 senttimetriä ja enintään 70 senttimetriä pitkää patukkaa, joka voidaan kuljetusta varten painaa kokoon 27) ydinaineella ydinenergian aikaansaamiseen soveltuvia erityisiä halkeamiskelpoisia aineita ja lähtöaineita kuten uraania, toriumia ja plutoniumia 28) ydinjätteellä a) ydinenergian käytön yhteydessä tai seurauksena syntyneitä, käytetyn ydinpolttoaineen muodossa tai muussa muodossa olevia radioaktiivisia jätteitä; sekä b) sellaisia ydinenergian käytön yhteydessä tai seurauksena radioaktiivisiksi muuttuneita aineita, esineitä ja rakenteita, jotka on poistettu käytöstä ja joiden radioaktiivisuudesta aiheutuvan vaaran vuoksi tarvitaan erityisiä toimenpiteitä 29) ydinlaitoksella tarkoitetaan ydinenergian aikaansaamiseen käytettäviä laitoksia, tutkimusreaktorit mukaan luettuina, ydinjätteiden laajamittaista loppusijoitusta toteuttavia laitoksia sekä ydinaineen, ydinlaitteen ja ydinjätteen laajamittaiseen valmistamiseen, tuottamiseen, käyttämiseen, käsittelyyn tai varastointiin käytettäviä laitoksia; ydinlaitoksella ei kuitenkaan tarkoiteta uraanin tai toriumin tuottamiseen tarkoitettuja kaivoksia tai rikastuslaitoksia eikä niitä tiloja tai paikkoja alueineen, joihin tässä tarkoitetuista laitoksista peräisin olevia ydinjätteitä varastoidaan tai sijoitetaan loppusijoitusta varten; eikä sellaisia lopullisesti suljettuja tiloja, joihin ydinjätteitä on sijoitettu STUKin pysyväksi hyväksymällä tavalla. 5

6 30) ydinmateriaalilla ydinaineita sekä ydinenergialain 2 :n 1 momentin 5 kohdassa ja 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja aineita, laitteita, laitteistoja, tietoaineistoja ja sopimuksia 31) ydinvoimalaitoksella sähkön tai lämmön tuotantoon tarkoitettua ydinreaktorilla varustettua ydinlaitosta tai samalla laitospaikalle sijoitettujen ydinvoimalaitosyksiköiden ja niiden yhteydessä toimivien muiden ydinlaitosten muodostamaa laitoskokonaisuutta 32) Muilta osin käytetään edellä mainituissa säädöksissä käytettyjä määritelmiä ja käsitteitä, ellei erikseen asiayhteydessä toisin ole esitetty. 2 Turvajärjestelyjen suunnitteluperusteet 201. VNA 734/ :n mukaisesti turvajärjestelyjen suunnittelun on perustuttava turvattavaa toimintaa koskeviin riskianalyyseihin ja niiden perusteella arvioituihin suojaustarpeisiin. Turvajärjestelyjen suunnittelussa on varauduttava muun ohessa siihen, että lainvastaiseen toimintaan saattaa ryhtyä yksittäinen laitoksella työskentelevä tai ydinmateriaalin tai -jätteen käsittelyyn ja kuljetukseen osallistuva henkilö taikka ulkopuolinen ryhmä tai henkilö, jolla voi olla avustajana laitoksella tai kuljetukseen liittyvässä tehtävässä työskentelevä henkilö. Suunnittelussa on myös otettava huomioon, että lainvastaista toimintaa yrittävällä henkilöllä tai ryhmällä on tavanomaisia tai sähkömagneettiseen, kemialliseen tai biologiseen vaikutukseen perustuvia aseita ja räjähteitä sekä sellaista tietoa ja asiantuntemusta, jota ei ole julkisesti saatavilla. [--] Toiminnanharjoittajan on ydinenergialain mukaan huolehdittava ydinenergian käytön turvallisuudesta. Koska toiminnanharjoittajan keinot ja valtuudet eivät kuitenkaan yksinään ole riittäviä esimerkiksi terrorismin muodostaman uhkatilanteen varalle, on erilaisten lainvastaisten tilanteiden osalta myös poliisilla ja sille tarvittaessa virka-apua antavilla muilla viranomaisilla lainsäädännöllisiä velvoitteita turvallisuuden varmistamisessa. Käynnistettävät vastatoimenpiteet on mitoitettava uhkan perusteella Suunnitteluperusteuhka on perusta ja vertailukohta turvajärjestelyjen suunnittelulle, toteutukselle, arvioinnille ja kehittämiselle. STUK ylläpitää suunnitteluperusteuhkaa ydinenergian ja säteilyn käyttöön mahdollisesti kohdistuvan lainvastaisen toiminnan uhkakuvan perusteella yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. STUK arvioi suunnitteluperusteuhkaa säännöllisesti ja päivittää sitä tarpeen mukaan Suunnitteluperusteuhkan yleinen osa on tämän ohjeen liitteessä B (julkinen). Suunnitteluperusteuhkaan sisältyvät uhkan tasot, eri tasoille asetetut ympäristön säteilyseurausten raja-arvot ja eri tasojen soveltaminen ydinlaitosluokkiin ja ydinaineen suojaluokkiin on esitetty tämän ohjeen liitteessä B.a (Turvaluokiteltu TLL IV). Ydinlaitosluokkakohtaiset suunnitteluperusteuhkat on määritelty liitteissä C, D ja E (em. Turvaluokiteltu TLL III) Lentokonetörmäystä koskeva suunnitteluperusteuhka on määritelty liitteissä F (julkinen) ja G (Turvaluokiteltu TLL III) Toiminnanharjoittajan on suunniteltava, toteutettava ja ylläpidettävä turvajärjestelyt siten, että ne voivat torjua suunnitteluperusteuhkan niin, että ympäristön säteilyseurauksille asetetut raja-arvot eivät ylity. Toiminnanharjoittajan turvajärjestelyihin kuuluu suojaukseen liittyvästä yhteistyöstä sopiminen asianomaisten viranomaisten kanssa. Toiminnanharjoittajan vastuulla on selviytyä suunnitteluperusteuhkasta kunnes viranomaiset ottavat johtovastuun. Suunnitteluperusteuhkan 6

7 ulkopuolelle jäävien uhkien varalta vastuu ennaltaehkäisystä, suojauksesta, varautumisesta ja vasteesta on pääosin valtiolla ja viranomaisilla, ja toiminnanharjoittajan tehtävänä on mahdollisuuksiensa mukaan auttaa viranomaisia Toiminnanharjoittajan on tehtävä riskianalyysi ja määriteltävä sen mukaiset suojaustarpeet, tunnistettava laitoksesta, kuljetuksista ja muusta toiminnastaan sellaiset kohteet ja kohdeyhdistelmät, joihin kohdistuva suunnitteluperusteuhkan mukainen toiminta voisi johtaa eihyväksyttäviin radiologisiin seurauksiin ja määriteltävä näille kohteille turvajärjestelyjen suunnittelukriteerit Toiminnanharjoittajan on ylläpidettävä oman toimintansa kannalta oleellista ajantasaista uhkakuvaa ja tehtävä tarpeen mukaan tilanteisiin ja toimintoihin liittyvät uhka-arviot Ydinenergian käytön turvallisuutta koskevien asioiden valmistavaa käsittelyä varten toimii STUKin yhteydessä valtioneuvoston asettama ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunta. Tämän neuvottelukunnan tehtävänä on VNA 734/ :n mukaan edistää viranomaisten ja toiminnanharjoittajan välistä yhteistyötä sekä arvioida ydinturva-alan uhkakuvia ja niissä tapahtuvia muutoksia Turvajärjestelyt on sovitettava yhteen viranomaisten laatimien pelastus-, valmius- ja erityistilannesuunnitelmien kanssa VNA 734/ :ssä tarkoitettuja riskianalyysejä on käytettävä hyväksi suunniteltaessa laitosta ja sen rakenteellisia yksityiskohtia, käytännön valvontatoimenpiteitä sekä turvajärjestelyjen toteutuksesta vastaavaa organisaatiota. Riskianalyysien tulosten on oltava käytettävissä jo laitoksen suunnitteluvaiheessa. Riskianalyysissä on käytettävä hyväksi laitosta koskevia todennäköisyysperusteisia riskianalyysejä Turvajärjestelyjen tarkemmat suunnitteluperusteet, kuvailevat vaatimukset ja mitoitusperusteet on koottu liitteeseen A, joka on turvaluokiteltu ja salassapidettävä (Turvaluokiteltu TLL III), koska sen sisältämien tietojen ilmaiseminen sivulliselle voi vaarantaa turvajärjestelyjen tarkoituksen (YEL 78, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24.1 :n 7. kohta) Edellisissä kappaleissa mainitut suunnitteluperusteet liittyvät ulkoisiin sekä insider-uhkaan. Ulkoisilla uhkilla tarkoitetaan tässä yhteydessä etupäässä ydinlaitokseen sen ulkopuolelta kohdistuvaa tahallista tai tuottamuksellista toimintaa, joka ilman varautumista voisi vaarantaa laitoksen turvallisuuden. Uhkien määrittelyssä on pyrittävä ottamaan huomioon turvajärjestelyihin liittyvät ajankohtaiset tapahtumat, suunnitteilla, rakenteilla tai käytössä olevan laitosyksikön käyttöikä ja tulevaisuuden ennustamiseen liittyvät vaikeudet mm. yhteiskunnan erilaisten häiriötilanteiden ja kriisien osalta. Sotatoimet on kuitenkin jätetty toiminnanharjoittajaa koskevien suunnitteluperusteiden ulkopuolelle. 3 Turvajärjestelyjä koskevat vaatimukset 3.1 Ydinlaitoksen suunnitteluperusteet 301. VNA 734/ :n mukaisesti ydinlaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät rakenteet, järjestelmät ja laitteet sekä ydinmateriaalin ja -jätteen sijoituspaikat on suunniteltava ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevat vaatimukset huomioon ottaen siten, että turvajärjestelyt voidaan toteuttaa tehokkaasti.[--]. 7

8 302. Turvajärjestelyjä koskevat vaatimukset on otettava huomioon ydinlaitoksen periaatesuunnitteluvaiheessa, periaatepäätös-, rakentamislupa- ja käyttölupavaiheessa, toteuttamissuunnitelmissa sekä myöhemmin laitosta koskevien perusparannusten ja muutostöiden yhteydessä. Turvajärjestelyjen suunnittelu on tehtävä samanaikaisesti laitoksen tai sen järjestelmien ja rakenteiden muun suunnittelun kanssa. Suunnitteluprosessin tulee edetä loogisesti ottaen huomioon turvajärjestelyjen 1) lähtökohdat ja tehtävät 2) suunnitteluperusteet ja -vaatimukset 3) järjestelmäsuunnittelun ja laitesuunnittelun riippuvuudet 4) määrittelyt, tekniset tiedot ja toiminnalliset kuvaukset 5) dokumentaatiotarpeet Turvajärjestelyjen on perustuttava usean sisäkkäisen turvallisuusvyöhykkeen käyttöön siten, että turvallisuuden kannalta tärkeät järjestelmät ja laitteet sekä ydinmateriaali ja -jäte ovat erityisen suojattuja ja että kulun- ja tavaraliikenteen valvonta voidaan järjestää. Turvallisuusvyöhykkeiden rajapintojen on muodostettava tehokkaat ja tasapainoiset rakenteelliset esteet lainvastaiselle toiminnalle Ydinlaitoksen tilasuunnittelussa on pyrittävä selkeisiin ratkaisuihin. Laitosalueelle johtavien kulkuaukkojen ja -reittien sekä henkilö- ja materiaaliliikenteen määrä on valvonnan tehostamiseksi pidettävä niin pienenä kuin käytännössä mahdollista. Konttoritilat, ruokala-, sekä ydinturvallisuuden kannalta toissijaiset varastot ja sosiaalitilat on sijoitettava laitosalueen ulkopuolelle Turvallisuusvyöhykkeet on eroteltava toisistaan luotettavalla tavalla. Hätäpoistumistiet tilaalueelta on toteutettava mahdollisuuksien mukaan ulos, ei toiselle tila-alueelle Toiminnanharjoittajan on kuvattava turvajärjestelyt turvasuunnitelmassa, turvaohjesäännössä ja/tai muissa edellisiin liittyvissä asiakirjoissa. Turvasuunnitelmalle ja turvaohjesäännölle on hankittava STUKin hyväksyntä Toiminnanharjoittajan on toteutettava turvajärjestelyt STUKin hyväksymällä tavalla. 3.2 Järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden turvallisuusluokitus 308. Turvajärjestelyjä koskevat järjestelmät, rakenteet ja laitteet luokitellaan niiden turvallisuusmerkityksen mukaan turvallisuusluokkaan 3 tai luokkaan EYT. Luokituksessa sovelletaan ohjeessa YVL B.2 esitettyjä periaatteita, vaikka ohje ei sellaisenaan koske turvajärjestelyjä. Turvallisuusluokan ja laatuvaatimusten sekä laadunhallinnan väliset yhteydet on määriteltävä Turvajärjestelyjen kannalta keskeiset rakenteet, kuten esimerkiksi esteet tai hidasteet sekä ovet, ritilät ja vastaavat rakenteet kuuluvat pääsääntöisesti turvallisuusluokkaan 3. Turvajärjestelyjen kannalta merkityksetön ovi tai muu vastaava rakenne kuuluu turvallisuusluokkaan EYT. Näiden luokituksessa on kuitenkin huomioitava myös muut luokitusperusteet (paloturvallisuus ym.). EYT-luokan suunnittelussa on noudatettava asianmukaisia teollisuusstandardeja. 8

9 310. Turvajärjestelyjen turvavalvonta-, viestintä- ja muut elektroniset järjestelmät kuuluvat pääsääntöisesti turvallisuusluokkaan 3, mutta tapauskohtaisesti ne voivat olla myös luokkaan EYT kuuluvia (esimerkiksi kuulutusjärjestelmät sekä tavalliset puhelinjärjestelmät) Turvallisuusluokkaan 3 kuuluvista tai muista STUKin erillisellä päätöksellä vaatimista järjestelmistä ja rakenteista on toimitettava STUKiin hyväksyttäväksi periaatesuunnitelmat ja toiminnalliset kuvaukset sekä järjestelmätason aineistot ohjeen YVL B.1 mukaisesti. Laitetason aineistoja ei toimiteta, ellei STUK niitä edellytä tai ellei niitä edellytetä laitteiden turvallisuusmerkitykseen perustuvan luokituksen perusteella Turvajärjestelyjä koskevien järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden turvallisuusluokitus on toimitettava STUKiin hyväksyttäväksi. 3.3 Turvallisuusvyöhykeperiaate ja sisäkkäisten turvallisuusvyöhykkeiden käyttäminen turvajärjestelyissä 313. VNA 734/ :n mukaisesti [--] turvallisuusvyöhykkeiden rajapintojen on muodostettava tehokkaat rakenteelliset esteet lainvastaiselle toiminnalle.[--] Turvallisuusvyöhykkeillä estetään tai hidastetaan lainvastaista toimintaa, jotta turvaorganisaatiolle ja viranomaisille jää riittävästi aikaa ryhtyä vastatoimenpiteisiin. Rakenteiden kestävyyttä mitoitettaessa on otettava huomioon kohteen turvallisuusmerkitys ja kohdan 3.2 mukainen luokittelu Turvajärjestelyissä on pyrittävä havaitsemaan uhka mahdollisimman aikaisessa vaiheessa välittömien vastatoimenpiteiden käynnistämiseksi Rajapintojen on muodostettava suojauskyvyltään tasapainoiset ja toisiaan vastaavat esteet, jotka ovat riittävän tehokkaita hidastamaan luvatonta sisäänpääsyä siten, että turvaorganisaatiolle ja poliisiviranomaiselle jää riittävästi aikaa ryhtyä vastatoimenpiteisiin. Rakenteiden kestävyyttä mitoitettaessa on otettava huomioon kohteen turvallisuusmerkitys Kulkuaukoissa ja turvallisuusvyöhykkeillä, samoin kuin lukitusjärjestelyissä turvajärjestelyvaatimukset on täytettävä, minkä lisäksi paloturvallisuus- ja onnettomuusvalmiusvaatimukset sekä laitoksen käytön turvallisuus on otettava huomioon Turvajärjestelyjen toteuttamista varten on taulukon 1 mukaisen kategorian 1 ja 2 ydinlaitoksilla muodostettava neljä sisäkkäistä turvallisuusvyöhykettä seuraavsti: - oleskelu- ja liikkumiskieltoalue - laitosalue - suojattu alue - vitaalinen alue. Ydinvoimalaitoksilla oleskelu- ja liikkumiskieltoalueesta käytetään termiä voimalaitosalue Kategoriaan 3 kuuluvalla ydinlaitoksella on muodostettava vähintään - suojattu alue ja - vitaalinen alue. 9

10 3.3.1 Oleskelu- ja liikkumiskieltoalue 319. Ydinlaitoksen uloimpaan turvallisuusvyöhykkeeseen on varattava riittävän suuri alue, jossa oleskelua ja liikkumista on rajoitettava asianomaisen viranomaisen antaman päätöksen tai asetuksen nojalla. Tällä alueella turvajärjestelyjen on keskityttävä kulunhallintaan ja ajan voittamiseen vastatoimenpiteiden käynnistämiseksi Voimakeinojen käyttöä edellyttävät toimenpiteet on mahdollisuuksien mukaan jätettävä viranomaisten tehtäväksi Turvahenkilöiden on suoritettava alueella epäsäännöllisin väliajoin tarkastuskierroksia, joiden tarkoituksena on havaita mahdollinen uhka Laitosalue 322. Laitosalue koostuu laitoksen toimintaan liittyviä rakennuksia ympäröivästä aidatusta alueesta ja sen on sijaittava oleskelu- ja liikkumiskieltoalueen sisäpuolella Turvahenkilöiden on suoritettava laitosalueella epäsäännöllisin väliajoin tarkastuskierroksia, joiden tarkoituksena on havaita mahdollinen uhka Laitosaluetta koskevat tarkemmat määräykset on esitetty liitteessä A Suojattu alue 325. Suojattu alue muodostuu pääsääntöisesti laitosrakennuksen tai -rakennusten ulkoseinien rajaamasta alueesta, jonka on oltava kokonaisuudessaan laitosalueen sisäpuolella. Suojatun alueen rakennusten ulkopintojen on oltava vahvasti suojattuja suunnitteluperusteuhkan mukaisia uhkia vastaan Turvahenkilöiden on suoritettava suojatulla alueella epäsäännöllisin väliajoin tarkastuskierroksia, joiden tarkoituksena on havaita mahdollinen uhka Suojattua aluetta koskevat tarkemmat määräykset on esitetty liitteessä A Vitaalinen alue 328. Vitaalisen alueen on sijaittava suojatun alueen sisäpuolella ja se käsittää tilat, jotka sisältävät laitoksen turvallisuustoimintojen kannalta välttämättömiä rakenteita, järjestelmiä tai laitteita ydinaineita sisältävät tilat tilat, joista laitoksen turvallisuuden kannalta tärkeitä järjestelmiä voidaan ohjata (esim. valvomo ja varavalvomo) tilat, joista turvajärjestelyjä johdetaan ja valvotaan (esim. hälytys- ja johtokeskukset). 10

11 329. Mahdollisuuksien mukaan on vältettävä sijoittamasta vitaaliselle alueelle järjestelmiä ja laitteita, joiden turvallisuusmerkitys on vähäinen, mutta joita on esimerkiksi huollettava usein Vitaalista aluetta koskevat tarkemmat määräykset on esitetty liitteessä A. 3.4 Turvaorganisaatio 331. YEL 7 l :n mukaisesti [--] ydinlaitoksella on oltava turvajärjestelyjen suunnitteluun ja toimeenpanoon koulutettuja turvahenkilöitä (turvaorganisaatio). Ydinmateriaalin ja ydinjätteen kuljetuksen ja varastoinnin turvaamiseksi on oltava turvahenkilöitä. Turvaorganisaation ja turvahenkilöiden tehtävät ja koulutusvaatimukset on määriteltävä ja heillä on oltava käytössään tehtävien mukaiset valvontavälineet, viestintävälineet, suojavälineet ja voimankäyttövälineet.[--] Turvaorganisaatio ja sen vähimmäisvahvuus normaali- ja uhkatilanteissa on määriteltävä turvaohjesäännössä. Toteutunut miehitys on dokumentoitava Ydinlaitoksen turvaamistehtäviin (turvahenkilöt) sekä turvasuojaustehtäviin saa käyttää vain LYTP:n mukaisesti perustettua ja hoidettua vartioimisliikettä. Turvaamistehtäviä tai turvasuojaustehtäviä voi hoitaa myös toiminnanharjoittajan oma turvaorganisaatio, jonka tulee täyttää em. lain ja sen nojalla annettujen säädösten vaatimukset Em. lisäksi YEL 7 n :n mukaan [--] turvaohjesäännössä on määrättävä ainakin: 1) miten turvaorganisaatiota johdetaan ja miten sen toiminta on järjestetty; 2) minkälainen varustus ja minkälaisia voimankäyttövälineitä turvaorganisaatiolla on; sekä 3) milloin hälytetään poliisi ja miten vastuu siirretään turvaorganisaatiolta poliisiviranomaiselle poliisin saavuttua paikalle Turvaorganisaatiolla on oltava sellaiset yleiset kirjalliset toimintaohjeet, joiden avulla henkilöstö kykenee suorittamaan tehtävänsä oikein ja tehokkaasti. Turvaorganisaatiolla on oltava lisäksi mm. erilliset vartioimisalue- tai vartioimiskohdekohtaiset toimintaohjeet Turvaorganisaation voimakeinojen käyttöä koskevat menettelyt on määriteltävä turvaohjesäännössä Havainnoista ja toimenpiteisiin johtaneista tapahtumista on turvaorganisaation laadittava viipymättä erillinen tapahtumailmoitus mm. viranomaisvalvonnan ja toimenpiteen kohteena olevan henkilön oikeusturvan turvaamiseksi. Turvaohjesäännössä on määriteltävä, mistä tapahtumista, miten ja milloin sekä mille viranomaisille ilmoitukset tehdään Turvajärjestelyjen suunnittelemista, niihin liittyvän rakenteellisen suojauksen tai sähköisten valvontajärjestelmien suunnittelemista, asentamista, korjaamista tai muuttamista sekä em. töiden tehokasta toteutusta varten yhteydet turvaorganisaatiosta muihin organisaatioyksiköihin ja tarvittaviin alihankkijoihin on määriteltävä kirjallisesti Ydinlaitoksella on aina oltava turvaorganisaatioon kuuluva henkilö, jolla on yksiselitteinen vastuu turvajärjestelytoimenpiteiden johtamisesta. Riittävä määrä laitoksen toimintaa tuntevia henkilöitä on koulutettava toimimaan viranomaisten apuna teknisinä asiantuntijoina mahdollisissa uhkatilanteissa. 11

12 3.4.1 Vastuullinen johtaja 340. Ydinlaitoksen vastuullisen johtajan on YEL 7 k :n mukaisesti huolehdittava siitä, että ydinenergian käytön turvallisuutta ja turvajärjestelyjä koskevia ydinenergialain säännöksiä, lupaehtoja ja STUKin määräyksiä noudatetaan. Vastuullisen johtajan on oltava selvillä turvajärjestelyjen toimivuudesta ja tasosta sekä turvajärjestelyihin liittyvistä tapahtumista Vastuullisen johtajan tehtävänä on omalta osaltaan huolehtia kehittyneen turvallisuuskulttuurin ylläpidosta. Tämä edellyttää mm. sitoutumista korkeatasoisiin turvajärjestelyihin ja tällaisen asenteen korostamista henkilökunnalle YEL 7 l :n 4 momentin mukaan ydinlaitoksen säännönmukaiseen turvavalvontaan kuuluvista toimenpiteistä on asianmukaisesti tiedotettava ydinlaitoksella työskenteleville ja sen alueella muuten asioiville Vastuullisen johtajan ja tämän varahenkilön kelpoisuusehdot ja hyväksymismenettely esitetään YEL 7 k :ssä ja ohjeessa YVL A Turvajärjestelyistä huolehtiva henkilö 344. Turvajärjestelyjen käytännön toteutusta ja valvontaa varten toiminnanharjoittajan on YEL 7 i :n mukaisesti nimettävä turvajärjestelyistä huolehtiva henkilö. Turvajärjestelyistä huolehtivalle henkilölle on nimettävä varahenkilö. STUK hyväksyy em. henkilöt tehtäviinsä Turvajärjestelyistä huolehtivien henkilöiden kelpoisuusehdot ja hyväksymismenettely esitetään ohjeessa YVL A Toiminnanharjoittajan on YEL 7 i :n 4 momentin mukaisesti huolehdittava siitä, että em. turvajärjestelyistä huolehtivilla henkilöillä on riittävä toimivalta ja tosiasiallinen mahdollisuus kantaa heille osoitettu vastuu. Heidän on pidettävä vastuullinen johtaja tietoisena kaikista merkittävistä turvajärjestelyihin liittyvistä tapahtumista, epäkohdista, kehittämishankkeista ja muutoksista Turvajärjestelyistä huolehtivien henkilöiden on huolehdittava siitä, että turvajärjestelyt toimeenpannaan asianmukaisesti ja hyväksyttyjen turvasuunnitelman ja turvaohjesäännön mukaisesti. Heidän on pidettävä ajan tasalla laitoksen suunnitteluperusteena käytettävää uhkakuvaa ja kehitettävä turvajärjestelyjen toimivuutta sekä huolehdittava turvajärjestelyihin liittyvien tehtävien toimeenpanosta Turvajärjestelyistä huolehtivien henkilöiden on aktiivisesti seurattava alan tapahtumia ja kehitettävä omaa ammattitaitoaan Vastuullisen johtajan sekä turvajärjestelyistä huolehtivan henkilön sekä näiden varahenkilöiden on oltava toiminnanharjoittajan palveluksessa. 12

13 3.4.3 Vuoroesimiehet ja muut turvahenkilöt 350. Laitospaikalla pitää olla jatkuvasti turvaohjesäännössä määrätty määrä turvahenkilöitä, jotka ovat asianmukaisesti varustettuja, koulutettuja ja harjoitelleita toimimaan myös erilaisissa uhkatilanteissa Turvahenkilöiden määrän on oltava riittävä useamman samanaikaisen vaaratilanteen, kuten esimerkiksi tulipalon ja uhkatilanteen hallintaan Turvahenkilöillä on oltava kokenut vuoroesimies, joka tuntee sekä ydinlaitoksen että vartiointialan lainsäädännön ja käytännön toiminnan erityisen hyvin Vuoroesimiehenä tai muuna turvahenkilönä voi toimia vain henkilö, jolla on LYTP:n mukainen vartijan tai muu vastaava turva-alan koulutus. Lisäksi turvahenkilön on täytettävä säädetyt vartijan yleiset hyväksymisehdot Turvahenkilöllä on oltava turvaohjesäännössä määritelty voimassaoleva ja hyväksytty koulutus voimankäyttövälineisiin, sekä kohdekohtainen koulutus ydinlaitokselle. Tarkemmat koulutusvaatimukset on esitettävä turvaohjesäännössä Väliaikaisia vartijoita ei saa käyttää turvahenkilöinä Vuoroesimiesten ja muiden turvahenkilöiden psyykkisestä toimintakyvystä on varmistuttava vuosittain Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (VALVIRA) laillistaman psykologin toimittaman arvion perusteella Vuoroesimiesten ja muiden turvahenkilöiden on erikseen järjestettävissä, kohde- ja yleistyötaidon mittaukseen soveltuvissa näyttökokeissa osoitettava kykenevänsä suorittamaan turvaamistehtävänsä oikein ja turvallisesti. Näyttökokeisiin on sisällyttävä sekä kirjallisia että käytännön tehtäviä. Näyttökokeiden järjestämisestä vastaavat toiminnanharjoittaja ja mahdollinen vartioimisliike yhdessä. Kokeista on ilmoitettava STUKille kaksi viikkoa ennen koetilaisuutta, jotta STUKilla harkintansa mukaan on mahdollisuus kokeen seuraamiseen. Näyttökokeet on järjestettävä seuraavin maksimimäärävälein: - uusintakoe kolmen kuukauden kuluessa, jos tulos oli hylätty (< 60 % maksimista) - vähintään vuoden välein, jos tulos on hyväksytty pistemäärällä 60 % - 70 % - vähintään kahden vuoden välein, jos tulos on hyväksytty pistemäärällä 70 % - 80 % - vähintään kolmen vuoden välein, jos tulos on hyväksytty pistemäärällä 80 % - 90 % - vähintään neljän vuoden välein, jos tulos on hyväksytty pistemäärällä 90 % Vuoroesimiesten ja muiden turvahenkilöiden fyysisestä toimintakyvystä on varmistuttava vuosittain. Heidän on läpäistävä sisäasiainministeriön pelastussukelluksesta antaman ohjeen 48/2007 mukaiset fyysistä toimintakykyä mittaavat testit Turvahenkilöistä on pidettävä ajantasaista listaa. 13

14 3.4.4 Turvapalvelut sekä toiminnanharjoittajan ja vartioimisliikkeen yhteyshenkilöt 360. Mikäli turvahenkilöinä tai turvasuojaajina käytetään vartioimisliikkeen palveluksessa olevia henkilöitä, turvaamistehtävää ja turvasuojaustehtävää koskevasta toimeksiannosta on laadittava ennen toimeksiannossa edellytettyihin tehtäviin ryhtymistä kirjallinen sopimus (toimeksiantosopimus). Jollei sopimusta ole tehtävien kiireellisyyden vuoksi voitu tehdä ennen tehtäviin ryhtymistä, sopimus on tehtävä viimeistään toisena arkipäivänä tehtäviin ryhtymisestä. Toimeksiantosopimukset, joista toiminnanharjoittajan harkinnan mukaan on poistettu yksikköhintoja yms. puhtaasti kaupallisia tietoja, on toimitettava STUKille tiedoksi. STUK tarkastaa valvontaansa liittyen sopimusten pohjalta vastuunjako-, koulutus- ja muiden toimintamenettelyjen hyväksyttävyyden ja pyytää tarvittaessa erityiskysymysten osalta näiden arviointiin asiantuntija-apua muilta viranomaisilta Toiminnanharjoittajan ja vartioimisliikkeen yhteydenpitoa varten on oltava selkeästi ja kirjallisesti määritellyt yhteyshenkilöt ja heille varahenkilöt. Toiminnanharjoittajan puolella ensisijainen yhteyshenkilö on turvajärjestelyistä huolehtiva henkilö. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että vartioimisliikkeen yhteyshenkilönä toimii vastaava hoitaja tai vartiopäällikkö, jolla on oltava vastaavan hoitajan pätevyys Konserniyhteistyö ja muut yhteistoimintamuodot 362. Toiminnanharjoittajan turvajärjestelytoiminnot voidaan toteuttaa seuraavin edellytyksin konserniyhteistyönä ko. toiminnanharjoittajan ja sen konsernin välillä, johon toiminnanharjoittaja kuuluu: 1) Toiminnanharjoittaja ja konserni ovat kumpikin ydinenergialain tarkoittamia luvanhaltijoita, jotka kumpikin harjoittavat toimintaansa toisiinsa maantieteellisesti rajoittuvilla alueilla. 2) Kummallakin alueella käytetään samaa hyväksyttyä vartioimisliikettä. 3) Toiminnanharjoittajalla ja konsernilla on kummallakin omat STUKin hyväksymät turvasuunnitelmansa taikka toiminnanharjoittajan hyväksymismerkinnöin oleva turvasuunnitelma ja turvaohjesääntö ovat osa konsernin turvasuunnitelmaa, jonka STUK on hyväksynyt. 4) Toiminnanharjoittajalla ja konsernilla on kummallakin omat STUKin hyväksymät vastuulliset johtajat ja turvajärjestelyistä huolehtivat henkilöt ja näille varahenkilöt. 5) Toiminnanharjoittajan, konsernin ja vartioimisliikkeen yhteydenpitoa varten on oltava selkeästi ja kirjallisesti määritellyt eri osapuolten yhteyshenkilöt ja heidän varahenkilönsä, joiden kaikkien on täytettävä kohdassa esitetyt vaatimukset Osa turvajärjestelytoimenpiteistä voidaan ydinlaitoksen rakentamis- tai muutoshankkeen rajoittaman työmaan osalta antaa hankkeen toimittajan järjestettäväksi edellä esitetyin rajoituksin, kuitenkin siten, että vastuu turvajärjestelyistä säilyy toiminnanharjoittajalla jakamattomana. Toimittajan puolella ei siten nimetä vastuullista johtajaa eikä turvajärjestelyistä huolehtivaa henkilöä, mutta yhteyshenkilöt on määriteltävä. 14

15 3.5 Kulun- ja tavaraliikenteen valvonta 364. VNA 734/ :n 1 momentin mukaisesti ydinlaitoksella työskentelevien henkilöturvallisuudesta on varmistuttava Turvaorganisaatioon kuuluva saa YEL 7 m :n mukaan suorittaa ydinlaitoksella työskentelevän tai sen alueella muuten asioivan henkilön ja tavaroiden turvatarkastuksen Tarkemmat määräykset turvatarkastuksista on esitetty liitteessä A Ydinlaitoksella työskentelevistä henkilöistä on tehtävä lain turvallisuusselvityksistä (177/2002) mukainen turvallisuusselvitys VNA 734/ :n 2 momentin mukaisesti ydinlaitoksella työskentelevien henkilöiden kulkuoikeudet ydinlaitoksen alueella on määriteltävä VNA 734/ :n 3 momentin mukaisesti ydinlaitoksella asioivien liikkumisen laitoksen alueella on oltava asioinnin tarkoituksen mukaan rajoitettua ja valvottua Toiminnanharjoittajalla on oltava dokumentoidut menettelytavat kulkulupien ja pääsyoikeuksien myöntämiselle henkilöstölle ja vierailijoille. Menettelytavoissa ja niihin liittyvässä dokumentaatiossa on käsiteltävä ainakin - luettelo henkilöistä, joille kulkulupa on myönnetty, ja mihin kulkuoikeusalueelle lupa on myönnetty sekä luvan voimassaoloaika - luettelo aineista ja esineistä, joita ilman erillistä lupaa ei saa viedä laitokselle tai laitokselta. Menettelytavoissa on lisäksi otettava kantaa muun ohessa siihen miten esimerkiksi vierailulupia myöntävän henkilön omille vieraille myönnetään vierailulupa. Myönnetyistä, kadonneista ja palautetuista kulkuluvista on pidettävä kirjaa Kulunvalvonta 371. Laitosalueelle, tai kategoriaan 3 kuuluvan ydinlaitoksen tapauksessa suojatulle/vitaaliselle alueelle, saa päästää vain henkilöitä, joilla on tähän tarkoitukseen myönnetty kulkulupa Henkilöiden kulkuoikeudet eri turvallisuusvyöhykkeille on määriteltävä etukäteen turvasuunnitelmassa Vitaaliselle alueelle myönnettyjen pääsyoikeuksien määrä on pidettävä niin pienenä kuin mahdollista Valtuudet kulkulupien myöntämiselle eri turvallisuusvyöhykkeille (kenellä on oikeus myöntää ja minkälaisia kulkuoikeuksia, tavaran kuljetuslupia yms.) on määriteltävä kirjallisesti turvasuunnitelmassa Kulkuluvan saaneelle henkilölle on annettava kuvalla varustettu henkilökortti. Henkilökortti on pidettävä näkyvällä paikalla kaikilla turvallisuusvyöhykkeillä ja se on esitettävä pyydettäessä turvaorganisaatioon kuuluvalle. Liikkuessaan oleskelu- ja liikkumiskieltoalueella vierailijoiden on pidettävä oleskeluun oikeuttava lupakortti (vierailijakortti) näkyvällä paikalla. 15

16 376. Kulkuluvan laitosalueelle pääsyyn ilman saattajaa saa myöntää vain henkilöille, jotka tarvitsevat tällaista lupaa työnsä vuoksi ja joista on tehty turvallisuusselvityksestä annetun lain (177/2002) mukainen turvallisuusselvitys tai ulkomaalaisen työntekijän osalta mahdollisuuksien mukaan muu vastaava henkilöturvallisuuden varmistava selvitys. Selvitykset on uusittava ohjeistossa määritetyin määrävälein. Laitokselle työskentelemään tuleville henkilöille, joiden henkilöstöturvallisuudesta ei ole varmistuttu ja joiden pääsy laitokselle katsotaan välttämättömäksi, on sovellettava vierailuja koskevia menettelyjä Kulkulupaa ei saa myöntää, mikäli on syytä epäillä henkilöllä olevan taipumuksia esimerkiksi väkivaltaiseen käyttäytymiseen, mielenterveydellisiin tai muihin mahdollisesti vaaraa aiheuttaviin sairauksiin, ilkivaltaan tai huumaavien aineiden väärinkäyttöön YEL 7 m :n mukaan ydinlaitoksella työskentelevä tai siellä asioiva henkilö on velvollinen turvaorganisaatioon kuuluvan pyynnöstä suorittamaan alkoholin tai muun huumaavan aineen toteamiseksi tehtävän kokeen. Kokeen tekemisen menettelytapa ja siihen käytettävät laitteet on määriteltävä ydinlaitoksen turvaohjesäännössä Vierailijoita, joiden määrä on kerrallaan rajoitettu, saa laitosalueelle tai suojatulle alueelle päästää vain tällaiseen tehtävään oikeutetun henkilön seurassa. Em. saattajan on ohjattava ja valvottava vierailijoita koko vierailun ajan Vitaaliselle alueelle vierailijat saavat tulla vain poikkeustapauksissa Tehdyistä vierailuista ja vierailijoista on taltioitava keskeiset tiedot. Näitä ovat - nimi, henkilötunnus (henkilötunnuksen puuttuessa syntymäaika ja -paikka) - kuva - vierailun isäntä - kopio turvallisuusselvityksestä (mikäli sellainen on saatavilla) - yhteystiedot (puhelinnumero) Ennen laitosalueelle tuloa on kaikki henkilöt tunnistettava. Sisääntulojärjestelyjen on estettävä sisäänpääsy siihen saakka, kunnes henkilö on tunnistettu esim. biometrisesti, henkilökohtaisen tunnistuskortin tai koodilla varustetun avainkortin, kansallisen viranomaisen antaman henkilöllisyystodistuksen tms. tai muun kansainvälisen viranomaisen antaman henkilöllisyysasiakirjan perusteella Laitosalueen rajan sisäpuolella on suoritettava henkilöiden tarkkailua sekä tarvittaessa selvitettävä poikkeavan käyttäytymisen syyt Kuluvanvalvonta ydinlaitoksella on toteutettava siten, että voidaan luotettavasti selvittää eri vyöhykkeillä ja tiloissa olevat tai olleet henkilöt Yksittäisellä henkilöllä ei saa olla pääsyoikeutta tai -mahdollisuutta saman työvuoron aikana enempään kuin puoleen tiloista, joissa on samaa turvallisuustehtävää suorittavia osajärjestelmiä. Tämä vaatimus koskee kategoriaan 1 kuuluvia ydinlaitoksia Kulunvalvontaa koskevat tarkemmat määräykset on esitetty liitteessä A. 16

17 3.5.2 Avainten hallinta 387. Avainten luovutusta, säilytystä ja käyttöä koskevat menettelytavat on ohjeistettava kirjallisesti Avainten hallintaa koskevat tarkemmat määräykset on esitetty liitteessä A Tavaraliikenteen valvonta 389. Turvallisuusvyöhykkeillä olevia ajoneuvoja on valvottava Suojatulle ja vitaaliselle alueelle vietävien tavaroiden määrä on pidettävä niin pienenä kuin mahdollista Tavaraliikenteen valvontaa koskevat tarkemmat määräykset on esitetty liitteessä A. 3.6 Hälytyskeskus 392. VNA 734/ :n mukaisesti ydinlaitoksella on oltava turvajärjestelyjä varten hälytyskeskus ja sille varakeskus. Molemmista on oltava varmennetut yhteydet poliisiin ja laitoksen valvomoon. [--] Hälytyskeskuksella ei saa olla sellaisia tehtäviä, jotka haittaavat turvajärjestelyjen toimeenpanoa ja valvontaa Hälytyskeskuksen ja varahälytyskeskuksen välille on järjestettävä yhteys, jotta voidaan luotettavasti varmistua näiden keskusten jatkuvasta toimintakunnosta Hälytyskeskusta koskevat tarkemmat määräykset on esitetty liitteessä A. 3.7 Johtokeskus 395. VNA 734/ :n mukaisesti ydinlaitoksella on oltava jatkuvasti miehitetty turvaorganisaation johtokeskustoiminto ja sille varattu tila. Toiminnosta vastaava henkilö johtaa laitoksen turvatoimintoja, kunnes poliisi [VNA 734/2008] 13 :n mukaisesti ilmoittaa ottavansa johtovastuun toimenpiteistä lainvastaisen toiminnan torjumiseksi. Ydinlaitoksella, tutkimusreaktoria lukuun ottamatta, sama henkilö ei voi toimia yhtäaikaisesti turvaorganisaation johtamisesta ja hälytystoiminnoista vastaavana henkilönä Ydinlaitoksella on oltava poliisin käyttöön osoitettava asianmukaisesti varustettu tila, josta poliisi voi johtaa toimintaa ydinlaitokseen kohdistuvan lainvastaisen toiminnan torjumiseksi. Kyseisen tilan varustelutarpeesta on sovittava asianomaisen poliisiviranomaisen kanssa VNA 734/ :n 4 momentin mukaisesti johtokeskuksella on oltava varakeskus. Molemmista on oltava varmennetut yhteydet poliisiin ja laitoksen valvomoon. Varajohtokeskuksen on oltava eroteltu varsinaisesta johtokeskuksesta etäisyyden ja rakenteellisten ratkaisujen avulla, jotta keskuksia ei menetetä samasta ulkoisesta tai sisäisestä syystä samanaikaisesti. 17

18 3.8 Turvavalvonta- ja viestintäjärjestelmät 398. Turvajärjestelyihin kuuluvat viesti-, hälytys- ja valvontalaitteet on koestettava ja huollettava ydinlaitoksen ohjeistossa esitetyin määräajoin. Vikatilanteiden varalle on suunniteltava etukäteen toimenpiteet, joilla turvajärjestelyjen riittävä toimivuus varmistetaan Turvavalvonta- ja viestintäjärjestelmiä koskevat tarkemmat määräykset on esitetty liitteessä A. 4. Turvajärjestelyjen ylläpito 401. VNA 734/ :n mukaisesti turvajärjestelyt on toteutettava suunnitteluperusteiden, turvaohjesäännön, turvasuunnitelman ja muiden hyväksyttyjen selvitysten mukaisesti Turvajärjestelyjen tehokkuus ei saa vaarantua yksittäisen turvajärjestelmän, -rakenteen tai laitteen vikaantumisen takia. Turvajärjestelyt on toteutettava siten, että niiden taso ei merkittävästi laske laitoksen mahdollisten yhteisvikojen tai vaaratilanteiden, kuten sähkönmenetyksen tai tulipalon sattuessa Turvasuunnitelman ja turvaohjesäännön mukaista toimintaa uhkatilanteissa on harjoiteltava vuosittain. Harjoituksia on järjestettävä myös asianomaisten viranomaisten kanssa säännöllisesti Ydinlaitoksen henkilöstö on asianmukaisesti perehdytettävä turvajärjestelyihin ja turvavalvontaan sekä niiden toteuttamista edesauttaviin toimintatapoihin työpaikalla Turvajärjestelyjä koskevat asiakirjat on pidettävä ajan tasalla Turvaorganisaatioon kuuluville on järjestettävä riittävä ja turvaohjesäännössä määritelty varustus Turvajärjestelyjen toimivuutta ja riittävyyttä on jatkuvasti seurattava. Koti- ja ulkomaisia turvajärjestelytapahtumia ja kokemuksia on seurattava ja ne on otettava turvajärjestelyjen ylläpidossa sekä kehittämisessä huomioon. Tarvittavat toimenpiteet puutteiden korvaamiseksi ja korjaamiseksi on käynnistettävä ja toteutettava viivytyksettä Turvajärjestelyihin liittyvät tapahtumat on kirjattava ja ne on voitava todentaa jälkikäteen. 5. Toiminta uhkatilanteissa 501. VNA 734/ ja 19 :n mukaisesti uhkatilanteessa on viipymättä ryhdyttävä turvaohjesäännön tai turvasuunnitelman mukaisiin ja muihin tarvittaviin toimenpiteisiin Hälytys poliisille on toimitettava heti kun uhan olemassaolo on todettu. Poliisille on myös sen saapuessa paikalle mahdollisuuksien mukaan toimitettava tietoa uhkatilanteesta ja sen etenemisestä. Ilmoitus Säteilyturvakeskukselle on tehtävä viipymättä, kun uhan olemassaolo on 18

19 todettu. Säteilyturvakeskukselle on lisäksi toimitettava tarpeelliset tiedot uhkatilanteesta ja sen etenemisestä siinäkin tapauksessa, että turvaorganisaation johto on sidottu uhan torjuntatehtäviin Turvajärjestelyjä koskevat suunnitelmat ja toimenpiteet uhkatilanteiden varalta on valmisteltava yhteistyössä asianomaisten poliisiviranomaisten kanssa Kun uhan olemassaolo on todettu, toimenpiteitä uhan torjumiseksi johtaa turvaorganisaation johtajana toimiva henkilö. Toiminnan johto siirtyy poliisille, kun asianomainen poliisimies ilmoittaa ottavansa johtovastuun turvajärjestelyistä. Poliisin avuksi on tällöin asetettava riittävästi henkilöitä, joilla on muun ohessa ydintekniikan ja säteilysuojelun asiantuntemusta Rikoksen selvittäminen kuuluu poliisin tehtäviin Uhkatilanteessa on arvioitava ilmenneen uhan todenperäisyys, laajuus ja merkitys. Tämä arviointi tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä ydinlaitoksen, poliisin ja Säteilyturvakeskuksen edustajien kesken. Tällaisia tilanteita varten poliisi laatii ja ylläpitää toimintasuunnitelmia ja niihin liittyviä valmiuksia. Tarvittavan koulutuksen ja harjoitustoiminnan järjestämisestä on huolehdittava yhteistyössä poliisin kanssa. Laitoksen edustajien on ylläpidettävä valmiutta em. arvion tekoon kiireellisessä tilanteessa itsenäisesti Uhkatilanteessa on käynnistettävä seuraavat toimenpiteet: laitoksen turvallisuustoimintojen ja työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen mahdollisten seurausten rajoittaminen uhan torjuminen uhan poistaminen Tarkemmat laitoskohtaiset toimenpiteet uhkatilanteita vastaan on kuvattava turvaohjesäännössä ja muissa asiaankuuluvissa ohjeissa Turvallisuustoimintojen varmistaminen sisältää uhkan laadun mukaan mm. seuraavia toimenpiteitä: laitoksen saattaminen ko. uhka huomioon ottaen mahdollisimman turvalliseen tilaan turvallisuuden kannalta välttämättömien kohteiden suojaaminen laitoksen ohjaaminen tarvittaessa muualta kuin sen valvomosta Seurausten rajoittamiseen kuuluu lisäksi valmiusorganisaatiotoiminnan käynnistäminen. Uhkatilanne, jonka tavoitteena tai mahdollisena seurauksena on laitoksen turvallisuuden vaarantuminen, on luokiteltava valmiussuunnitelman mukaiseksi valmiustilaksi Kaikista laitosta koskevista todetuista uhista, tapahtumista, ilmiöistä ja henkilöistä, joilla saattaa olla merkitystä ydinturvallisuuden kannalta tai jotka voivat ylittää kansallisen tai kansainvälisen uutiskynnyksen on ilmoitettava mahdollisimman pian STUKille. 6. Tietoturva 601. Turvavalvonta- ja viestintäjärjestelmien tietoturvallisuus on suunniteltava ja toteutettava siten, että luvaton pääsy niihin on estetty. 19

20 602. Turvavalvonta- ja viestintäjärjestelmien suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä on käytettävä kehittyneitä tietoturvallisuusperiaatteita Turvavalvonta- ja viestintäjärjestelmiä koskevat asiakirjat ja tiedot on suojattava siten, että sellaiset henkilöt, joilla ei ole oikeutta niiden käsittelyyn, eivät oikeudettomasti voi saada niitä haltuunsa. Tarkemmat vaatimukset asiakirjojen suojaamiseen sekä hävittämiseen käytettävistä menettelyistä ja menetelmistä on annettu ohjeessa YVL A Toiminnanharjoittajan on dokumentoitava mitä kriteeristöä tai standardia vasten tietoturvallisuus on rakennettu ja miten se on toteutettu. Tietoturvaan liittyvissä asioissa on käytettävä Kansallista turvallisuusauditointikriteeristöä (KATAKRI) Em. ohjeiden lisäksi on noudatettava seuraavaa vaatimusta: mikäli kolmannelle osapuolelle (alihankkija/laitostoimittaja/vastaava) luovutettava, turvajärjestelyasioita koskeva turvaluokiteltu asiakirja on viranomaisen laatima (esim. STUK), on ennen luovutukseen ryhtymistä pyydettävä lupa asiakirjan laatineelta viranomaiselta STUK harkitsee tapauskohtaisesti edellytykset, joilla lupa asiakirjan luovutukselle voidaan antaa. Lupa voidaan antaa, mikäli asiakirjan luovuttaminen on välttämätöntä esim. laitostoimittajan toteuttaman suunnittelun perustaksi ja toiminnanharjoittaja osoittaa, että kolmannen osapuolen tietoturvaan ja asiakirjojen käsittelyyn liittyvät menettelyt vastaavat toiminnanharjoittajalle asetettuja vaatimuksia Tietoturvan oikean tason varmistamiseksi toiminnanharjoittajan on järjestettävä tietoturvallisuuden itsearviointi määräajoin ja erikseen kokoon kutsutun asiantuntijaryhmän toteuttama laaja-alainen tietoturvallisuuden arviointi määräajoin, molemmat kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Arvioinnit voidaan toteuttaa samanaikaisesti. Arvioinnin yhteydessä on selvitettävä myös mahdolliset uhkakuvaan tulleet muutokset. Arvioinnista on ilmoitettava etukäteen STUKille, joka harkintansa mukaan osallistuu arvioinnin seuraamiseen. 7. Turvajärjestelyjen vaikuttavuuden osoittaminen 701. Toiminnanharjoittajan on pyrittävä hallitsemaan riskejä seuraavin menettelyin: havaitun riskin poistaminen tai pienentäminen ennalta ehkäisevin toimin, joka voi tapahtua esim. - parantamalla turvajärjestelyjen tehokkuutta, esim. lisäämällä fyysisiä esteitä tai hidasteita sekä parantamalla havaitsemista nykyaikaisten valvontajärjestelmien avulla - sekä vähentämällä lainvastaisella toiminnalla aiheutettujen seurausten vaikutuksia. 7.1 Analysointi 702. Toiminnanharjoittajan on osoitettava turvajärjestelyjen vaikuttavuus ja tehokkuus suunnitteluperusteuhkaa (DBT) vastaan ja järjestelyjen vastaavuus tähän ohjeeseen: arvioitava järjestelyt säännöllisesti, dokumentoitava arvio ja toteutettava tarvittavat muutokset Toiminnanharjoittajan on käytettävä turvajärjestelyjen vaikuttavuuden osoittamisessa hyväksi myös ulkopuolisia, riippumattomia arvioita sekä harjoituksia. Turvajärjestelyjen analysoinnin tarkoituksena on osoittaa, että turvajärjestelyt ovat riittävät. Analyysin yhteydessä on esitettävä kuvaus laitoksesta ja sen turvallisuuteen vaikuttavista toiminnoista sekä luettelo vitaalisen alueen kohteista. Turvarakenteet ja -laitteisto on kuvattava sekä arvioitava niiden havaitsemis- ja 20

YDINLAITOKSEN TURVAJÄRJESTELYT

YDINLAITOKSEN TURVAJÄRJESTELYT YDINLAITOKSEN TURVAJÄRJESTELYT 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 5 3 Turvajärjestelyjen suunnitteluperusteet ja niitä koskevat vaatimukset 5 3.1 Turvajärjestelyjen suunnitteluperusteet 5 3.2 Ydinlaitoksen turvajärjestelyt

Lisätiedot

OHJE YVL A.11, Luonnos 4 / 9.11.2011

OHJE YVL A.11, Luonnos 4 / 9.11.2011 OHJE YVL A.11, Luonnos 4 / 9.11.2011 Ydinlaitoksen turvajärjestelyt 1 Jo h d a n t o 5 1.1 Lähtökohdat 5 1.2 Salassapitosäännökset 5 1.3 Soveltamisala 5 1.4 Ohjeessa käytetyt määritelmät ja lyhenteet 6

Lisätiedot

Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka

Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka STUK Säteilyturvakeskus 2013 DBT Sisällys 1 Suunnitteluperusteuhkaa käytetään turvajärjestelyjen suunnittelun ja arvioinnin perusteena... 3 2 Suunnitteluperusteuhkan

Lisätiedot

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 OHJE 1.11.1999 YVL 6.2 Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset 1 Yleistä 3 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 3 Normaaleita käyttötilanteita koskevat suunnitteluvaatimukset

Lisätiedot

Ohje YVL A.11, Ydinlaitoksen turvajärjestelyt (15.11.2013)

Ohje YVL A.11, Ydinlaitoksen turvajärjestelyt (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (13) Ohje YVL A.11, Ydinlaitoksen turvajärjestelyt (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohjeeseen YVL A.11 on koottu ydinlaitosten turvajärjestelyjä koskevat määräykset ja

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta

YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta 1 (47) Ydinvoimalaitosten valvonta 0 22.1.2013 YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta 1 Johdanto... 4 2 Soveltamisala... 5 3 Toiminnan luvanvaraisuuteen liittyvät vaatimukset... 6 3.1 Valtioneuvoston

Lisätiedot

YVL C.7 YDINLAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA

YVL C.7 YDINLAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA SÄTEILYTURVAKESKUS YVL C.7 Ohjeluonnos L4 31.5.2016 YVL C.7 YDINLAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA 1 JOHDANTO... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 3 YMPÄRISTÖN PERUSTILASELVITYS... 4 4 YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA...

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (9) Luonnos 4. YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka 13.06.2013. Valtuutusperusteet. Soveltamissäännöt.

Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (9) Luonnos 4. YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka 13.06.2013. Valtuutusperusteet. Soveltamissäännöt. Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (9) Luonnos 4 13.06.2013 YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka Valtuutusperusteet Soveltamissäännöt 1 Johdanto 101 Ydinenergialain (YEL 990/1987) 6 :n mukaan ydinenergian

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) 21.12.2015 5/0007/2016

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) 21.12.2015 5/0007/2016 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuudesta, perustelumuistio Yleiset

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU

YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU OHJE YVL 7.7 / 22.3.2006 YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU 1 YLEISTÄ 3 2 YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU 3 2.1 Yleiset periaatteet 3 2.2 Ympäristön säteilytarkkailuohjelma 4

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa Urakkatiedot Tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja on jokaisen tilaajan itsensä vastuulla myös ilman erillistä sopimista.

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu 19.2.2016 1 Iisalmen kaupungin tekninen keskus / tilapalvelu on asentanut tallentavan kameravalvonnan

Lisätiedot

TOIMITILATURVALLISUUS T-110.5610. - kulunvalvontajärjestelmät ja vartiointi. Harri Koskenranta 12.4.2007

TOIMITILATURVALLISUUS T-110.5610. - kulunvalvontajärjestelmät ja vartiointi. Harri Koskenranta 12.4.2007 TOIMITILATURVALLISUUS T-110.5610 - kulunvalvontajärjestelmät ja vartiointi Harri Koskenranta 12.4.2007 KULUNVALVONTA : RAJALLA TAPAHTUVA LIIKENTEESEEN KOHDISTUVA TURVALLI- SUUSVALVONTA. KULUNVALVONTA VOIDAAN

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Te > Tv+ Tr+ Tt. Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 6

Te > Tv+ Tr+ Tt. Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 6 TOIMITILATURVALLISUUS T-110.5610 - kulunvalvontajärjestelmät ja vartiointi Harri Koskenranta 12.4.2007 KULUNVALVONTA : RAJALLA TAPAHTUVA LIIKENTEESEEN KOHDISTUVA TURVALLI- SUUSVALVONTA. KULUNVALVONTA VOIDAAN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinenergian käytön turvajärjestelyistä, perustelumuistio

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinenergian käytön turvajärjestelyistä, perustelumuistio Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (11) Säteilyturvakeskuksen määräys ydinenergian käytön turvajärjestelyistä, perustelumuistio Yleiset perustelut 1 Johdanto Ydinenergialain (990/1987) muutoksella (676/2015)

Lisätiedot

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Uudet ST ohjeet ja päätökset Numero Aihe Julkaisupäivä ST 1.8 Säteilyn

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat

Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat 11.9.1995 Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat 1 Yleistä 3 2 Asiakirjan toimittaminen 3 3 Asiakirjan rakenne ja sisältö 3 3.1 Asiakirjan rakenne 3 3.2 Asiakirjan sisältö 4 4 Asiakirjan

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001. Sisäasiainministeriön asetus kulkuneuvon pysäyttämisestä

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001. Sisäasiainministeriön asetus kulkuneuvon pysäyttämisestä 1 / 5 18.3.2011 19:37 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2001» 1087/2001 1087/2001 Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001 Sisäasiainministeriön asetus kulkuneuvon pysäyttämisestä Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015 1/6 TARJOUS A 4/2015 Tarjouspyyntö A 4/2015 / Eksoten natiiviröntgentutkimuksien sanelujonojen purkaminen ja radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin ja niihin liittyviin ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

muutetaan 19, 20, 22 b, 22 d, 24, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 6 luvun otsikko, 43, 88, 89, 112, 146

muutetaan 19, 20, 22 b, 22 d, 24, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 6 luvun otsikko, 43, 88, 89, 112, 146 LUONNOS syyskuu 2017 Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta kumotaan ydinenergia-asetuksen (161/1988) 21 :n 2 momentti muutetaan 19, 20, 22 b, 22 d, 24, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 6 luvun

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 111 :n 1 momentin nojalla: 1 Vartijaksi

Lisätiedot

Maahantuontimerkinnän Suomen maatunnuksena käytetään merkintää FI.

Maahantuontimerkinnän Suomen maatunnuksena käytetään merkintää FI. LUONNOS Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, muutetaan 27 päivänä helmikuuta 1998 annetun ampuma-aseasetuksen

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET

YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET OHJE YVL 4.2 / 19.12.2001 YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET 1 YLEISTÄ 3 2 TURVALLISUUSLUOKITUS 3 3 RAKENNESUUNNITELMA 4 3.1 Yleistä 4 3.2 Suunnitteluperusteet 4 3.3 Rakenneaineet 4 3.4 Pinnoitteet 4 3.5 Mitoitus

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Valvira valvoo terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valmistusta ja markkinoita sekä edistää käytön turvallisuutta. Valmistajat vastaavat siitä, että tuotteiden

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ 1 JOHDANTO 3 2 LUVANVARAISUUS 3 3 SÄTEILYTURVALLISUUS ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖSSÄ 3 3.1 Vastuuhenkilöt ja säteilylaitteen käyttöoikeus 3 3.2 Säteilyaltistuksen

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013)

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (5) Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohje YVL D.3 koskee ydinlaitoksissa ja ydinvoimalaitoksissa tapahtuvaa a.

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen (461/2000) muutos Ministerille allekirjoitettavaksi toukokuun

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä To Be or Well Be V, Lasaretti, Oulu, 27.9.2011 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 Valviran organisaatio Terveydenhuollon laitteiden

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Stressitestien vaikutukset Suomessa

Stressitestien vaikutukset Suomessa Stressitestien vaikutukset Suomessa Keskustelutilaisuus stressitesteistä STUKissa 16.5.2012 Keijo Valtonen Sisältö Toimiiko nykyinen turvallisuusajattelu onnettomuuden opetuksien perusteella? Mitä vaikutuksia

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

STUKin havaintoja turvajärjestelyistä

STUKin havaintoja turvajärjestelyistä STUKin havaintoja turvajärjestelyistä Eero Oksanen STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Kertausta turvajärjestelyistä Turvajärjestelyillä pyritään havaitsemaan ja ehkäisemään

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta

Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta Sisällysluettelo VALTUUTUSPERUSTEET... 2 SOVELTAMISSÄÄNNÖT... 2 1 JOHDANTO... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 3 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA... 4 3.1 YLEISET VAATIMUKSET... 4 3.2 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto

Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto ATS:n vuosikokous 27.2.2014 Keijo Valtonen YVL-ohjeiden uudistuksen päätavoitteet Uusi rakenne koko ohjeistolle ja yksittäisille ohjeille Selkeät ja yksikäsitteiset

Lisätiedot

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten?

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4. Tuntuipa hyvältä -2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Toimivaltuudet mikä muuttuu? Myyjän varastoa ei saa tarkastaa Velvollisuus hävittää laittomia

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Toimitilojen tietoturva

Toimitilojen tietoturva Toimitilojen tietoturva Toimitilakonseptikoulutus Tuija Lehtinen 18.2.2014 Toimitilaturvallisuus Tarkoittaa toimitilojen fyysistä suojaamista, jonka avulla pyritään turvaamaan organisaation häiriötön toiminta

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Johtamisjärjestelmä 6 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito ja parantaminen 6 3.2 Turvallisuuskulttuuri 7 3.3

Lisätiedot

Ohje YVL D.2, Ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetus (15.11.2013)

Ohje YVL D.2, Ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetus (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (11) Ohje YVL D.2, Ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetus (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohjeessa YVL D.2 esitetään ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetusten kuljetusjärjestelyjä

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

Sisäministeriön aseturvallisuustyöryhmän esitykset ja turvallinen ampumarata poliisin näkökulmasta

Sisäministeriön aseturvallisuustyöryhmän esitykset ja turvallinen ampumarata poliisin näkökulmasta Sisäministeriön aseturvallisuustyöryhmän esitykset ja turvallinen ampumarata poliisin näkökulmasta Projektipäällikkö Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö 28.1.2015 Aseturvallisuustyöryhmän kuulemistilaisuus

Lisätiedot

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET OHJE YVL 8.2 / 25.3.2002 YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET 1 YLEISTÄ 3 2 YLEISET TURVALLISUUSPERIAATTEET 3 3 JOHDETUT AKTIIVISUUSPITOISUUSRAJAT- JA AKTIIVISUUSKATERAJAT

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2015 Voimaantulopäivä: 1.1.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU)

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

YVL A.3, YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT

YVL A.3, YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT Säteilyturvakeskus YVL-ohje 1 YVL A.3, YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Johtamisjärjestelmä... 5 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito ja

Lisätiedot

Loviisan ydinvoimalaitosta koskeva määräaikainen turvallisuusarvio PSR2015 Tausta

Loviisan ydinvoimalaitosta koskeva määräaikainen turvallisuusarvio PSR2015 Tausta Päätös 1 (6) Fortum Power and Heat Oy Loviisan voimalaitos PL 23 07901 LOVIISA Fortumin kirjeet LO1-A4-18360, 15.4.2015; LO1-A4-18117, 22.12.2014; LO1-A4-17995, 16.9.2014; LO1-A4-17628, 27.2.2014; LO1-A4-18800,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

YDINPOLTTOAINE JA REAKTORI

YDINPOLTTOAINE JA REAKTORI OHJE YVL B.4, Luonnos 5 / 11.11.2013 YDINPOLTTOAINE JA REAKTORI 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Reaktorille ja reaktiivisuuden hallintajärjestelmille asetettavat vaatimukset 4 3.1 Reaktorin ja ydinpolttoaineen

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot