Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo VALTUUTUSPERUSTEET... 2 SOVELTAMISSÄÄNNÖT JOHDANTO SOVELTAMISALA TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA YLEISET VAATIMUKSET TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ ASIAKIRJOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET RESURSSIEN HALLINTA TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄN AUDITOINNIT JA KATSELMUKSET TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄN PARANTAMINEN TURVALLISUUDEN KANNALTA TÄRKEIDEN JÄRJESTELMIEN SUOJAAMINEN YLEISET VAATIMUKSET TIETOLIIKENTEEN JA KÄYTTÖTOIMINTOJEN HALLINTA JA KONTROLLOINTI TIETOTURVALLISUUTEEN LIITTYVIEN JÄRJESTELMIEN HANKINTA, KEHITYS JA YLLÄPITO TIETOTURVALLISUUSHÄIRIÖIDEN HALLINTA PÄÄSYOIKEUKSIEN HALLINTA TIETOTURVALLISUUTEEN LIITTYVIEN JÄRJESTELMIEN TESTAAMINEN SÄTEILYTURVAKESKUKSEN VALVONTAMENETTELYT PERIAATEPÄÄTÖSVAIHE RAKENTAMISLUPAVAIHE KÄYTTÖLUPAVAIHE KÄYTTÖVAIHE KÄYTÖSTÄPOISTOVAIHE OHJEESSA KÄYTETYT MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET VIITTEET... 16

2 Valtuutusperusteet Ydinenergialain (990/1987) 7 r :n mukaan Säteilyturvakeskuksen tehtävänä on asettaa ydinenergialain mukaisen turvallisuustason toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset. Soveltamissäännöt YVL-ohjeen julkaiseminen ei sinänsä muuta STUKin ennen ohjeen julkaisemista tekemiä päätöksiä. Vasta kuultuaan asianosaisia STUK antaa erillisen päätöksen siitä, miten uutta tai uusittua YVL-ohjetta sovelletaan käytössä tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin ja luvanhaltijoiden toimintoihin. Uusiin ydinlaitoksiin ohjeita sovelletaan sellaisenaan. Kun STUK harkitsee YVL-ohjeissa esitettyjen, uusien turvallisuusvaatimuksien soveltamista käytössä tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin, se ottaa huomioon ydinenergialain (990/1987) 7 a :ssä säädetyt periaatteet: Ydinenergian käytön turvallisuus on pidettävä niin korkealla tasolla kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Turvallisuuden edelleen kehittämiseksi on toteutettava toimenpiteet, joita käyttökokemukset ja turvallisuustutkimukset sekä tieteen ja tekniikan kehittyminen huomioon ottaen voidaan pitää perusteltuina. Ydinenergialain 7 r :n kolmannen momentin mukaan STUKin turvallisuusvaatimukset velvoittavat luvanhaltijaa, kuitenkin niin, että luvanhaltijalla on oikeus esittää muunkinlainen kuin vaatimuksissa edellytetty menettelytapa tai ratkaisu. Jos luvanhaltija vakuuttavasti osoittaa, että esitetty menettelytapa tai ratkaisu toteuttaa tämän lain mukaisen turvallisuustason, STUK voi sen hyväksyä. Uusien ydinlaitosten osalta tämä ohje on voimassa XX.XX.201X alkaen toistaiseksi. Rakenteilla olevilla ja käyvillä ydinlaitoksilla tämä ohje saatetaan voimaan erillisellä STUKin päätöksellä. Ohje YVL A.12 on uusi ohje. 2

3 1 Johdanto 101. Tässä ohjeessa annetaan vaatimuksia ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinnalle ja täsmennetään Valtioneuvoston asetuksessa ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (VNA) 734/2008 säädettyjä suunnitteluvaatimuksia. Valtioneuvoston asetuksen ydinenergian käytön turvajärjestelyistä [2] 4 :n mukaan ydinlaitoksen ja sen tieto-, tietoliikenne- ja automaatiojärjestelmien suunnittelussa on käytettävä kehittyneitä tietoturvallisuusperiaatteita. Luvaton pääsy ydinlaitoksen suojaus-, ohjaus- ja säätöjärjestelmiin on estettävä Turvajärjestelyjä, mukaan lukien tietoturvallisuus, koskevien asiakirjojen julkisuudesta on voimassa se, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään [4]. Vaitiolovelvollisuudesta säädetään ydinenergialain 78 :ssä [1]. Vaitiolovelvollisuus koskee turvajärjestelyjä koskevia suunnitelmia Turvajärjestelyjä koskevat yleiset velvoitteet esitetään ydinenergialaissa (990/1987) ja sen nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (734/2008) ja ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (733/2008) [1, 2, 3]. Velvoitteita sisältyy myös Suomen tekemiin kansainvälisiin ydinenergia-alan sopimuksiin, hallitusten välisiin muihin sopimusjärjestelyihin sekä Suomen antamiin sitoumuksiin. STUKin ohjeet YVL A.11 ja YVL A.12 yhdessä edellä mainittujen asiakirjojen kanssa muodostavat perustan ydinlaitosten turvajärjestelyille. Ydinlaitosten turvajärjestelyjä valvovana viranomaisena toimii ydinenergialain 55 :n mukaisesti Säteilyturvakeskus (STUK). Turvajärjestelyistä vastaa ydinenergialain 9 :n mukaisesti luvanhaltija siltä osin, kuin nämä tehtävät eivät kuulu viranomaisille [1] Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, järjestelmien, palveluiden ja tietoliikenteen asianmukaista suojaamista sekä normaali- että poikkeusoloissa hallinnollisilla, teknisillä ja muilla toimenpiteillä. Tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja käytettävyyttä turvataan laitteisto- ja ohjelmistovikojen, luonnontapahtumien sekä tahallisten, tuottamuksellisten tai tapaturmaisten tekojen aiheuttamilta uhilta ja vahingoilta. Tietoturvallisuus on osa luvanhaltijan kokonaisturvallisuutta ja turvajärjestelyjä Tietoturvallisuus kattaa tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden säilyttämisen sen kaikissa olomuodoissaan aina tiedon luomisesta sen tuhoamiseen asti ja tietoon voi sisältyä muita ominaisuuksia, kuten aitous, vastuullisuus, kiistämättömyys ja luotettavuus. Tiedolla tarkoitetaan eri muodossa talletettavaa, käsiteltävää tai siirrettävää tietoa. Tieto voi olla esimerkiksi yksittäisenä paperiasiakirjana, tiedostona, tietokantana tai suoritettavana ohjelmana, filmillä, ääni- tai kuvatallenteena. 2 Soveltamisala 201. Tässä ohjeessa esitetään ydinlaitosten tietoturvallisuutta koskevat määräykset ja niiden soveltamista koskevat vaatimukset. Ohjetta sovelletaan ydinlaitoksiin sekä ydinaineen tai -jätteen käsittelyyn niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Ohje on tarkoitettu luvanhakijoille ja luvanhaltijoille ja sitä sovelletaan muihin ydinlaitosten tietoturvallisuuteen liittyviin organisaatioihin. Suunnitteluperusteuhka (DBT) on esitetty erillisessä asiakirjassa Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka, joka toimitetaan ko. laitosluokkien ydinlaitosten luvanhaltijoille otettavaksi huomioon turvajärjestelyjen ja tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelussa. 3

4 3 Tietoturvallisuuden hallinta 301. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on se osa ydinlaitoksen yleistä johtamisjärjestelmää, joka riskien arviointiin perustuen luodaan ja toteutetaan ja jota käytetään, valvotaan, katselmoidaan, ylläpidetään ja parannetaan tavoitteena hyvä tietoturvallisuus. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä sisältää organisaatiorakenteen, tietoturvallisuuden hallintapolitiikan, suunnittelutoimenpiteet, vastuut, menettelytavat, menetelmät, prosessit ja resurssit. 3.1 Yleiset vaatimukset 302. Luvanhakijan/luvanhaltijan on toteutettava, ylläpidettävä ja jatkuvasti kehitettävä dokumentoitua johtamisjärjestelmää, jonka osana on tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän on katettava sekä hallinnolliseen että tekniseen tietoturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet ja menettelyt ja sen on katettava myös kolmansien osapuolten ohjaamisen ja valvonnan tietoturvallisuuden osalta. Tietoturvallisuustavoitteiden saavuttamisen mittaamiseen on kiinnitettävä huomiota, niiden saavuttamista on valvottava ja tavoitteita on arvioitava jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen Ydinlaitoksen johdon on osoitettava sitoutumisensa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmään ohjeen YVL A.3:n esittämällä tavalla. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmään liittyvä dokumentaatio on toteutettava ohjeen YVL A.3:n mukaisesti Kansainväliset tietoturvallisuuden parhaimmat käytännöt, kuten ISO/IEC standardit [5-8, 12, 14] ja kansalliset ohjeistukset, kuten Vahti [9-11] sekä KATAKRI [13] on otettava huomioon tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kehittämisessä soveltuvin osin Ohje YVL A.11 esittää vaatimuksen tilannekuvan välittämisestä. Tilannekuvan välittämisessä on huomioitava tietoturvallisuus, kuitenkin siten ettei tietoturvallisuus saa vaarantaa ajantasaisen tilannekuvan välittämistä. Tilannekuvan osalta on myös huomioitava se, että lainvastaisen toiminnan osana voi olla tietoturvallisuuden vaarantamiseen tähtääviä toimenpiteitä VNA 733/ :n mukaisesti Ydinvoimalaitosta suunniteltaessa, rakennettaessa, käytettäessä ja käytöstä poistettaessa on ylläpidettävä hyvää turvallisuuskulttuuria [3]. Vaatimus koskee myös tässä ohjeessa esitettyä tietoturvallisuuden hallintaa Suunnitteluperusteuhka määrittelee uhkan, jota käytetään turvajärjestelyjen vaatimusten, suunnittelun ja arvioinnin perusteena. Luvanhaltijan on suunniteltava tietoturvallisuuden hallintajärjestelmänsä siten, että tietoturvallisuuteen liittyvä suunnitteluperusteuhka voidaan torjua suunnitteluperusteuhka-asiakirjassa asetettujen suojaustavoitteiden mukaisesti niin hyvin kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista Luvanhaltijan on toteutettava turvajärjestelyt tietoturvallisuuden osalta STUKin hyväksymällä tavalla [1]. 3.2 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä 309. Luvanhaltijan on määriteltävä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kattavuus ja rajat sekä tietoturvallisuuden hallintapolitiikka. Kattavuutta ja tietoturvallisuuden hallintapolitiikkaa on arvioitava sekä määräajoin että merkittävien turvallisuutta tai tietoturvallisuutta koskevien muutosten tai uusien 4

5 uhkien ilmentyessä. Tietoturvallisuuden hallintapolitiikka voi olla itsenäinen asiakirja tai osa laajempaa kokonaisuutta Tietoturvallisuuden tavoitteet on esitettävä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmässä. Erityisesti toimijoiden vastuut ja velvollisuudet, toimenpiteet, resurssitarpeet, toteutusaikataulut/ylläpitoaikataulut ja kuinka toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan ja kehitetään, on esitettävä. Tehtävät ja vastuualueet on eriytettävä, jotta vähennetään organisaation suojattavien kohteiden luvattoman tai tahattoman muuntelun tai väärinkäytön riskiä Tietoturvallisuus on huomioitava kaikilla organisaation toiminnan tasoilla. Tietoturvallisuusorganisaatio on kuvattava selkeästi tietoturvallisuuden hallintajärjestelmässä. Kuvauksessa on huomioitava myös ulkoiset toimijat ja näiden vastuut mikäli näillä tai näiden toiminnalla on vaikutusta ydinlaitoksen tietoturvallisuuteen Luvanhaltijan on dokumentoitava, mitä kriteeristöjä ja standardeja hyödyntäen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on rakennettu ja miten se on toteutettu. Dokumentaatiosta on voitava tunnistaa käytettyjen kriteeristöjen ja standardien kattavuus ja perusteltava mahdolliset rajaukset. Viranomaistiedon suojauksen tietoturvallisuuden arviointiin on käytettävä esimerkiksi Kansallista turvallisuusauditointikriteeristöä (KATAKRI) Riskien arviointi ja hallinta on osa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää. Todennäköisyyspohjaisen riskiarvioinnin (YVL A.7) lisäksi tietoturvallisuusriskejä on arvioitava kuhunkin aihealueeseen ja järjestelmään soveltuvimmilla menetelmillä Riskienhallinnan kokonaisuus on dokumentoitava soveltamissuunnitelmaksi (VIITE ISO/IEC j ja Annex A, ISO/IEC ja ISO/IEC 31000). Soveltamissuunnitelma voi olla hajautettu tai itsenäinen kokonaisuus, kokonaisuus on oltava selkeästi tunnistettavissa. Suunnitelmasta on käytävä esiin valitut ja käytössä olevat valvontatavoitteet ja turvamekanismit valintaperusteluineen sekä riskien hallinnasta vastuulliset. Mahdollisesti tunnistetut, mutta poisrajatut,tietoturvallisuusriskit on esitettävä rajaamisperusteluineen Luvanhaltijan on tehtävä laitostasoinen tietoturvallisuuden uhka- ja riskienarviointi vuosittain ja merkittävien tietoturvallisuutta koskevien muutosten tai uusien uhkien ilmentyessä Luvanhaltijan on varmistettava, että tietoturvallisuusriskien arviointiin käytetyt menettelyt ovat riittävät ydinlaitoksen turvallisuuden kannalta ja että merkittävät riskit on tunnistettu Tietoturvallisuuteen liittyvät uhkat ja riskit on systemaattisesti analysoitava, ja suojaavat toimenpiteet ja menetelmät valittava analyysin perusteella. Analyysiä on ylläpidettävä ja kehitettävä ottaen huomioon viimeisin tietotaito sekä käytettävissä olevien teknologioiden luonne Suojattavat kohteet on tunnistettava ja määriteltävä yksiselitteisesti ja riittävällä yksityiskohtaisuuden tasolla. Näihin liittyvät uhkat, haavoittuvuudet sekä tietoturvallisuusloukkausten aiheuttamat vaikutukset on analysoitava ja arvioitava tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Suojaustoimenpiteet on dokumentoitava Suojattavien kohteiden käyttöä on seurattava lokimenettelyin. Lokitiedostot on suojattava asianmukaisesti. 5

6 3.3 Asiakirjoja koskevat vaatimukset 320. Luvanhaltijan asiakirjoja koskevat yleiset vaatimukset on esitetty ohjeissa YVL A.1, YVL A.3 ja YVL A.11 ja näitä on noudatettava tietoturvallisuutta koskevissa asiakirjoissa Asiakirjoja on suojattava luvattomalta käytöltä, muuttamiselta ja tuhoamiselta ja niiden saatavuus luvalliselle käyttäjälle on turvattava. Asiakirjat on luokiteltava niiden tietoturva ja turvallisuusmerkityksen mukaan. Asiakirjoja on suojattava niiden luokituksen mukaisesti. 3.4 Resurssien hallinta 322. Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että sillä on käytettävissään riittävät resurssit ja osaaminen tietoturvallisuuden hallinnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Ohjeet YVL A.4 ja A.11 osoittavat yleiset vaatimukset resurssien hallinnan osalta. Resurssien on katettava henkilöstöresurssit, tarvittavan erityisosaamisen sekä teknologiset resurssit Keskeisten tietoturvallisuuden hallintaan liittyvien resurssien on oltava luvanhakijan/luvanhaltijan palveluksessa tai omistuksessa. Ennen kuin tietojärjestelmien ylläpito-, huolto- ja käyttötoimintaa voidaan ulkoistaa, on tehtävä sitä koskeva riskienarviointi Tietoturvallisuudesta vastaavien henkilöiden on aktiivisesti seurattava alan tapahtumia ja kehitettävä omaa ammattitaitoaan systemaattisesti. Vastaavien henkilöiden on varmistettava, että käytännön tietoturvallisuuden kouluttamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon osallistuvien henkilöiden koulutus ja osaamisen ylläpito on riittävää, tosiaikaista ja jatkuvaa heidän toimiensa toteuttamiseksi ja että ydinlaitoksen koko henkilökunta sekä kolmannet osapuolet ovat tietoisia tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista riittävissä määrin. Tietoturvallisuuteen liittyvät koulutus- ja oppimistapahtumat on dokumentoitava Ydinlaitoksella tai luvanhaltijan hyväksi muualla työskentelevää ulkopuolista henkilöstöä koskevat samat tietoturvallisuusvaatimukset kuin luvanhaltijan omaa henkilöstöä. Ulkoisten resurssien käytön osalta luvanhaltijan on sopimuksin ja tarkastusmenettelyiden avulla varmistettava, että näiden tietoturvallisuuden taso on vähintään samalla tasolla kuin luvanhaltijalla vastaavissa toimissa. Luvanhaltijan on esitettävä ne toimenpiteet, joilla se varmistaa toimittajaosapuolen tai muun vastaavan kolmannen osapuolen tietoturvallisuuden. Varmistuksissa on huomioitava mahdolliset pitkät alihankintaketjut. 3.5 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän auditoinnit ja katselmukset 326. Tietoturvallisuuden oikean tason varmistamiseksi luvanhaltijan on järjestettävä tietoturvallisuuden itsearviointi vuosittain siten, että tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kaikki osa-alueet on arvioitu vähintään kolmen vuoden välein. Arvioinnin yhteydessä on selvitettävä myös mahdolliset uhkakuvaan tulleet muutokset Luvanhaltijan on erikseen kokoon kutsutun, luvanhaltijan toiminnasta riippumattoman asiantuntijaryhmän avulla toteutettava laaja-alainen tietoturvallisuuden arviointi vähintään kolmen vuoden välein. Arvioinnin yhteydessä on selvitettävä myös mahdolliset uhkakuvaan tulleet muutokset. Arvioinnista on ilmoitettava riittävän ajoissa etukäteen STUKille, jotta STUK voi harkintansa mukaan seurata arvioinnin toteuttamista Löydöksiä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota toistuviin havaintoihin ja poikkeamiin. Sellaisten perussyyt on arvioitava ja korjaavat sekä ennaltaehkäisevät toimet on rakennettava siten, että toistuvat ilmentymät saadaan hallintaan. 6

7 329. Luvanhaltijan on kohdistettava riittävät tietoturvallisuuden tarkastukseen liittyvät toimet kolmansiin osapuoliin. Kolmansien osapuolten tarkastusten on oltava systemaattisia ja katettava riittävässä määrin vastaavat toiminnot kuin luvanhaltijalla on. Tarkastukset on dokumentoitava. 3.6 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän parantaminen 330. Luvanhaltijan tulee jatkuvasti parantaa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmänsä toimintaa ja vaikuttavuutta Jatkuvassa parantamisessa on sovellettava sekä oman että toisten toimialojen tietoturvallisuuskokemuksista opittuja asioita Luvanhaltijan johdon on edistettävä tapoja, joilla koko henkilökunta osallistuu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän toteuttamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen ja on varmistettava, että parannukset johtavat asetettuihin tavoitteisiin. 7

8 4 Turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien suojaaminen VNA 734/ :n mukaisesti Ydinlaitoksen ja sen tieto-, tietoliikenne- ja automaatiojärjestelmien suunnittelussa on käytettävä kehittyneitä tietoturvallisuusperiaatteita. Luvaton pääsy ydinlaitoksen suojaus-, ohjaus- ja säätöjärjestelmiin on estettävä [2]. 4.1 Yleiset vaatimukset 401. Ydinlaitoksen ydinturvallisuuteen suoraan tai välillisesti vaikuttavien järjestelmien, kuten tieto-, tietoliikenne-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien tietoturvallisuus ja tietoturvallisuusarkkitehtuuri on suunniteltava ja toteutettava siten, että luvaton pääsy niihin on estetty riittävien fyysisten, teknisten ja hallinnollisten turvajärjestelyjen avulla. Turvavalvonnan ja valmiustoiminnan viestintäjärjestelmät ja näiden tietoturvallisuusarkkitehtuuri on suunniteltava ja toteutettava siten, että luvaton pääsy niihin on mahdollisimman luotettavasti estetty ja että näiden järjestelmien toiminta on riittävin menettelyin varmistettu Asiattomien laitteiden ja ohjelmien asentaminen on estettävä luotettavasti. Ohjelmistoihin tehdyt muutokset on voitava havaita ja jäljittää. Turvallisuuteen liittyvät vastatoimet on suunniteltava ja toteutettava riskiarvioiden pohjalta Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden on perustuttava vyöhykemalliin. Mallin on käsiteltävä koko ydinlaitosta mukaan lukien laitoksen automaatiojärjestelmät. Kaikki tieto-, tietoliikenne-, sähkö- ja automaatiojärjestelmät, verkottuneet laitteet ja erillisjärjestelmät sekä turvavalvonnan ja valmiustoiminnan viestintäjärjestelmät on käsiteltävä asianmukaisesti ja sisällytettävä vyöhykemalliin Verkottuneet laitteet kattavat kaikki ne laitteet, jotka on liitetty toiseen laitteeseen tietoliikenteen mahdollistavalla verkolla/kaapelilla. Näihin liittyvät kaapeloinnit ja tietoliikenne on suojattava. Verkkojen fyysinen ja looginen erottelu on toteutettava. Verkkojen tietoliikennettä on valvottava Luvanhaltijan on huolehdittava, että yksittäinen henkilö ei pysty asentamaan haitallista toiminnallisuutta useisiin eri laitteisiin tai ohjelmistoihin. Yksittäisen laitteen tai ohjelmiston vaikutus ydinlaitoksen tietoturvallisuuden heikkenemiseen on tehtävä mahdollisimman pieneksi Ydinlaitoksen ja sen tieto-, tietoliikenne-, automaatio-, sähkö-, turvavalvonta- ja viestintäjärjestelmiä koskevat asiakirjat ja tiedot on niiden turvallisuusmerkityksen mukaisesti suojattava siten, että sellaiset henkilöt, joilla ei ole oikeutta niiden käsittelyyn, eivät oikeudettomasti voi saada niitä haltuunsa. 4.2 Tietoliikenteen ja käyttötoimintojen hallinta ja kontrollointi 407. Luvanhaltijalla on oltava kirjalliset menettelyohjeet tietojenkäsittelypalvelujen asianmukaiselle ja turvalliselle käytölle. Ohjeita on ylläpidettävä ja niiden on oltava kaikkien niitä tarvitsevien käyttäjien saatavilla Muutosten hallinnassa on noudatettava ohjeessa YVL B.1:ssä esitettyjä konfiguraation hallinnan menettelyjä. 8

9 4.3 Tietoturvallisuuteen liittyvien järjestelmien hankinta, kehitys ja ylläpito 410. Järjestelmien hankinta, kehitys ja ylläpito on toteutettava siten, että tietoturvallisuus huomioidaan kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa. Luvanhaltijan on kiinnitettävä erityistä huomiota ennakoivaan tietoturvallisuuteen esimerkiksi tietoturvallisuusvaatimusten avulla Järjestelmien hankintaan, kehitykseen ja ylläpitoon liittyvän tietoturvallisuusdokumentaation on oltava kattavaa ja ajantasaista. Dokumentaation on integroiduttava muuhun järjestelmädokumentaatioon Digitaalisten järjestelmien ja niiden osakomponenttien väliset toiminnalliset riippuvuudet on tunnistettava ja niiden vaikutus tietoturvallisuuteen on analysoitava ja arvioitava. Arvioinneissa on huomioitava myös muut mahdolliset vaikutuskanavat järjestelmien tietoturvallisuuteen Verkottuneiden järjestelmien osalta on kuvattava kattavasti ja yksiselitteisesti eri järjestelmien rajapinnat, yhteydet, käytetyt protokollat sekä kommunikoivat osapuolet Digitaaliset järjestelmät ja niiden väliset yhteydet on suunniteltava siten, että vain toiminnan tarkoituksen kannalta tarpeelliset toiminnot ovat käytettävissä. Järjestelmän asetusten muuttaminen siten, että järjestelmän tietoturvallisuuden tekninen taso paranee, on ohjeistettava. 4.4 Tietoturvallisuushäiriöiden hallinta 415. Luvanhaltijan on varmistettava, että tietojärjestelmien tai palvelujen kehittämisessä ja käytössä havaituista tai epäillyistä suojauksen heikkouksista raportoidaan luvanhaltijalle ja toimittajalle ja tarvittaessa STUKille mahdollisimman ajantasaisesti Luvanhaltijan on luotava menettelyt järjestelmälliseen reagointiin tietoturvallisuushäiriöiden varalta Tietoturvallisuushäiriöiden ilmoittamiseen on luotava menettelyt. STUKille on ilmoitettava kaikki ydinturvallisuuden kannalta merkittävät tietoturvallisuushäiriöt mahdollisimman nopeasti. 4.5 Pääsyoikeuksien hallinta 418. Pääsyoikeuksien valvontaperiaatteet on laadittava, dokumentoitava ja katselmoitava Järjestelmän pääkäyttäjäoikeudet on rajoitettava. Käyttöoikeudet on myönnettävä vain työtehtävien mukaisesti Käyttäjien käyttöoikeudet on katselmoitava säännöllisesti ja työtehtävien muutosten yhteydessä Luvanhaltijan on määriteltävä salasanapolitiikka ja implementoitava se käytäntöön. Toteutumista on valvottava Etätyöhön ja kolmannen osapuolen tekemään työhön on luotava turvallisen tietojenkäsittelyn ja järjestelmien käytön periaatteet ja näiden noudattamista on valvottava Tietoturvallisuuteen liittyvien järjestelmien testaaminen 9

10 423. Turvajärjestelyjen valvontaan liittyvät järjestelmät on testattava tietoturvallisuuteen kohdistuvia hyökkäyksiä vastaan. Testaaminen voidaan suorittaa ohjeen YVL A.11 edellyttämien turvajärjestelyjen vaikuttavuuden osoittamiseksi järjestettävien harjoituksien yhteydessä Ohjeessa YVL E.7 edellytetyssä järjestelmien kelpoistuksessa ja testaamisessa on huomioitava tietoturvallisuustestaaminen Turvallisuuden kannalta tärkeiden verkottuneiden järjestelmien testaamisessa on käytettävä kehittyneitä haavoittuvuus-, tunkeutumis- ja nollapäivähaavoittuvuuksien testaamismenettelyjä riittävän kattavasti toiminnallisen testaamisen lisäksi. Erillisjärjestelmien osalta testaamista on toteutettava perustuen näiden järjestelmien riskiarvioon. Testaustulokset on dokumentoitava. 10

11 5. Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt 5.1 Periaatepäätösvaihe 501. YEA 25 :n mukaisesti Säteilyturvakeskuksen on liitettävä periaatepäätöshakemuksesta antamaansa alustavaan turvallisuusarvioon YEL 56 2 momentissa tarkoitetun neuvottelukunnan lausunto [7] STUK arvioi periaatepäätöksen hakijan tietoturvallisuuteen liittyviä järjestelyjä, toimintoja ja periaatteita. 5.2 Rakentamislupavaihe 503. Rakentamislupavaiheessa luvanhakijan on toimitettava seuraavat asiakirjat STUKille hyväksyttäväksi: 1. Rakentamislupavaiheen tietoturvan hallintajärjestelmän kuvaus ja siihen liittyvät asiakirjat, kuten tietoturvapolitiikka 2. Rakentamislupavaiheen tietoturvallisuusriskien arviointisuunnitelma ja riskienhallinnan soveltamissuunnitelma 3. Järjestelmätasoiset tietoturvallisuussuunnitelmat ja kokonaisarkkitehtuurisuunnitelma 4. Tietoturvallisuuden vyöhykemalli 5. Tietoturvallisuusvaatimukset ja tietoturvallisuuden testaamissuunnitelmat 6. Rakentamislupavaiheessa tunnistetut suojattavat kohteet ja niihin liittyvät suojausmenettelyt 7. Rakentamislupavaiheen tietoturvallisuusorganisaatio 8. Rakentamislupavaiheen kolmansiin osapuoliin kohdistuvat tietoturvallisuuden ohjaus- ja valvontatoimet 504. Seuraavat asiakirjat on toimitettava STUKille tiedoksi: 1. Rakentamislupavaiheen asiakirjojen ja tietojen luokitteluun ja käsittelyyn liittävät kuvaukset sekä suojaus- ja menettelyohjeet 2. Järjestelmien hankintaan liittyvä tietoturvallisuusmenettelyohje 3. Tietoturvallisuuden tavoitteet ja mittarit 4. Tietoturvallisuuskoulutus 5. Alustavat tietoturvallisuushäiriöihin liittyvät menettelyohjeet 6. Auditien ja katselmointien raportit 7. Järjestelmien tietoturvallisuusdokumentaation ohjeistus (voi olla osana muuta dokumentaatiota) mukaan lukien tietoturvallisuustestaaminen ja näiden toteutuminen 8. Järjestelmien suunnitteluohjeet mukaan lukien järjestelmien väliset yhteydet 9. Muu tarpeellinen tietoturvallisuusdokumentaatio 505. Em. suunnitelmille ja asiakirjoille sekä niitä koskeville muutoksille on hankittava STUKin hyväksyntä. STUK todentaa edellä mainittujen asiakirjojen ja niihin liittyvien tai niissä esiteltyjen menetelmien ja ratkaisujen kattavuuden asiakirjatarkastuksin ja erilaisten tarkastusten avulla. Tarkastukset voivat olla ennalta ilmoitettuja tai ilmoittamattomia. 11

12 506. Rakennuslupavaiheen tietoturvallisuuteen ja turvallisuuskulttuuriin liittyvät tarkastukset voivat integroitua osaksi muuta STUKin suorittamaa tarkastustoimintaa Rakentamislupavaiheessa luvanhakijan tekemiin auditeihin ja katselmuksiin STUK voi osallistua harkintansa mukaan. Auditeista ja katselmuksista on ilmoitettava riittävän ajoissa Valvontatoimet rakentamisen aikana 508. Ydinlaitoksen rakentamisen aikana STUKin hyväksyttäväksi on toimitettava seuraavat asiakirjat: 1. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän mahdolliset merkittävät muutokset 2. Yksityiskohtaiset tietoturvallisuuden testaussuunnitelmat ja tulosraportit 509. Seuraavat asiakirjat ja näiden päivitykset on toimitettava STUKille tiedoksi: 1. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän vähäiset muutokset 2. Auditien ja katselmointien raportit 510. Em. suunnitelmille ja asiakirjoille sekä niitä koskeville muutoksille on hankittava STUKin hyväksyntä tai ne on toimitettava tiedoksi, kuten edellä on mainittu. STUK todentaa edellä mainittujen asiakirjojen ja niihin liittyvien tai niissä esiteltyjen menetelmien ja ratkaisujen kattavuuden asiakirjatarkastuksin ja erilaisten tarkastusten avulla. Tarkastukset voivat olla ennalta ilmoitettuja tai ilmoittamattomia Rakentamisen aikaiset tietoturvallisuuteen ja turvallisuuskulttuuriin liittyvät tarkastukset voivat integroitua osaksi muuta STUKin suorittamaa tarkastustoimintaa Rakentamisen aikaisiin luvanhakijan tekemiin auditeihin ja katselmuksiin STUK voi osallistua harkintansa mukaan. Auditeista ja katselmuksista on ilmoitettava STUKille riittävän ajoissa. 5.4 Käyttölupavaihe 513. Käyttölupaa haettaessa STUK antaa hakemusta koskevan lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle ja liittää lausuntoon laatimansa turvallisuusarvion ja YEA 36 :n mukaisia asiakirjoja koskevan arvion. Turvallisuusarviota valmistellessaan STUK pyytää sisäasiainministeriöltä lausunnon YEA 36 :n kohdassa 6 tarkoitetuista selvityksistä, jotka koskevat turva- ja valmiusjärjestelyjä [7] Käyttölupavaiheessa on toimitettava rakentamislupavaiheen asiakirjat lopullisessa muodossaan sekä muut STUKin vaatimat asiakirjat ja selvitykset, joilla voidaan todentaa tietoturvallisuuden riittävä taso. Käyttöluvan uusinnan yhteydessä on erityistä huomiota kiinnitettävä uusien ja mahdollisten vanhojen järjestelmien muodostaman kokonaisjärjestelmän tietoturvallisuuden arviointiin STUK todentaa edellä mainittujen asiakirjojen ja niihin liittyvien tai niissä esiteltyjen menetelmien ja ratkaisujen kattavuuden asiakirjatarkastuksin ja erilaisten tarkastusten avulla. Tarkastukset voivat olla ennalta ilmoitettuja tai ilmoittamattomia Käyttölupavaiheen aikaiset tietoturvallisuuteen ja turvallisuuskulttuuriin liittyvät tarkastukset voivat integroitua osaksi muuta STUKin suorittamaa tarkastustoimintaa. 12

13 5.5 Käyttövaihe 517. Käyttövaiheessa luvanhakijan on toimitettava seuraavat asiakirjat ja näiden päivitykset STUKille hyväksyttäväksi: 1.Tietoturvan hallintajärjestelmän kuvaus ja siihen liittyvät asiakirjat 2.Tietoturvallisuusriskien arviointisuunnitelma ja riskienhallinnan soveltamissuunnitelma 3.Järjestelmätasoiset tietoturvallisuussuunnitelmat ja kokonaisarkkitehtuurisuunnitelma 4. Tietoturvallisuuden vyöhykemalli 5. Tietoturvallisuusvaatimukset ja tietoturvallisuuden testaamissuunnitelmat 6. Tunnistetut suojattavat kohteet ja niihin liittyvät suojausmenettelyt 7. Tietoturvallisuusorganisaatio 8. Kolmansiin osapuoliin kohdistuvat tietoturvallisuuden ohjaus- ja valvontatoimet 518. Seuraavat asiakirjat ja näiden päivitykset on toimitettava STUKille tiedoksi: 1. Asiakirjojen ja tietojen luokitteluun ja käsittelyyn liittävät kuvaukset sekä suojaus- ja menettelyohjeet 2. Järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon liittyvät tietoturvallisuusmenettelyohjeet 3. Tietoturvallisuuden tavoitteet ja mittarit 4. Tietoturvallisuuskoulutus 5. Tietoturvallisuushäiriöihin liittyvät menettelyohjeet ja raportoinnit 6. Auditien ja katselmointien raportit 7. Järjestelmien tietoturvallisuusdokumentaation ohjeistus (voi olla osana muuta dokumentaatiota) mukaan lukien tietoturvallisuustestaaminen ja näiden toteutuminen 8. Järjestelmien suunnitteluohjeet mukaan lukien järjestelmien väliset yhteydet 9. Muu tarpeellinen tietoturvallisuusdokumentaatio 519. Erityistä huomiota on kiinnitettävä uusien ja mahdollisten vanhojen järjestelmien muodostaman kokonaisjärjestelmän tietoturvallisuuden arviointiin Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän merkittävät muutokset on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi, vähäiset muutokset voidaan toimittaa STUKille tiedoksi. Em. suunnitelmille ja asiakirjoille sekä niitä koskeville muutoksille on hankittava STUKin hyväksyntä tai ne on toimitettava tiedoksi, kuten edellä on mainittu. STUK todentaa edellä mainittujen asiakirjojen ja niihin liittyvien tai niissä esiteltyjen menetelmien ja ratkaisujen kattavuuden asiakirjatarkastuksin ja erilaisten tarkastusten avulla. Tarkastukset voivat olla ennalta ilmoitettuja tai ilmoittamattomia Käytön aikaiset tietoturvallisuuteen ja turvallisuuskulttuuriin liittyvät tarkastukset voivat integroitua osaksi muuta STUKin suorittamaa tarkastustoimintaa Käytön aikaisiin luvanhakijan tekemiin auditeihin ja katselmuksiin STUK voi osallistua harkintansa mukaan. Auditeista ja katselmuksista on ilmoitettava riittävän ajoissa STUK valvoo tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän toimintoja osana käytön valvonnan tarkastusohjelmaa. Lisäksi STUK tekee tarkastuksia luvanhaltijan pyynnöstä ja harkintansa mukaan. Tarkastukset voivat kohdistua luvanhaltijaan tai luvanhaltijan hyväksi toimivaan organisaatioon. Tarkastukset voivat olla ennalta ilmoitettuja tai ilmoittamattomia. 13

14 5.6 Käytöstäpoistovaihe 524. Käytöstäpoistovaiheessa luvanhaltijan on huolehdittava tietoturvallisuuteen liittyvien tietojen tallettamisesta sekä tiedon ja järjestelmien turvallisesta tuhoamisesta Tietoturvallisuustoimintojen on oltava riittävät lainvastaisen uhkan torjumiseen ja ydinturvallisuuden varmistamiseen myös käytöstäpoistovaiheessa Luvanhaltijan on esitettävä STUKin hyväksyttäväksi, miten tietoturvallisuus toteutetaan käytöstäpoistovaiheen aikana. 14

15 6 Ohjeessa käytetyt määritelmät ja lyhenteet Tässä ohjeessa käytetään seuraavia määritelmiä ja lyhenteitä: 1) VNA 733/2008 valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta 2) VNA 734/2008 valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turvajärjestelyistä 3) YEL ydinenergialaki (990/1987) 4) YEA ydinenergia-asetus (161/1988) 5) STUK Säteilyturvakeskus 6) DBT Suunnitteluperusteuhka (Design Basis Threat) 7) riskianalyysillä tarkoitetaan järjestelmällisin menetelmin tehtäviä selvityksiä uhkien, ongelmien ja haavoittuvuuksien tunnistamiseksi, niiden syiden ja seurauksien kartoittamiseksi sekä niihin liittyvien riskien arvioimiseksi [2]. 8) turvajärjestelyillä tarkoitetaan ydinenergian käytön turvaamiseksi lainvastaiselta toiminnalta tarvittavia toimenpiteitä ydinlaitoksessa, sen alueella taikka muussa paikassa tai kulkuvälineessä, jossa ydinenergian käyttöä harjoitetaan. 9) tietoturvallisuuteen liittyvällä järjestelmällä tarkoitetaan Ihmisistä, tietojenkäsittelylaitteista, datansiirtolaitteista ja ohjelmista koostuvaa järjestelmää, jonka tarkoitus on tietoja käsittelemällä tehostaa tai helpottaa jotakin toimintaa tai tehdä toiminta mahdolliseksi. Järjestelmä voi olla tieto-, tietoliikenne-, sähkö- tai automaatiojärjestelmä tai turvavalvonnan ja valmiustoiminnan viestintäjärjestelmä. 15

16 Viitteet [1] Ydinenergialaki (990/1987) [2] Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (734/2008) [3] Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (733/2008) [4] Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) [5] ISO/IEC 27002:2005 Information technology Security techniques Code of practice for information security management [6] ISO/IEC 27001:2005 Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietoturvallisuuden Hallintajärjestelmät. Vaatimukset [7] ISO/IEC 27005:2011 Information technology Security techniques Information security risk management [8] IEC sarja Teollisuuden tietoliikenneverkot. Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus [9] Vahti 6/2006. Tietoturvatavoitteiden asettaminen ja mittaaminen [10] Vahti 2/2010. Ohje tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen täytäntöönpanosta [11] Vahti 1/2013. Sovelluskehityksen tietoturvaohje [12] COBIT. Control Objectives for Information and Related Technology [13] KATAKRI II kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö, tai uudempi versio [14] NIST 800 -sarja

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Tärkein tekijä on ihminen

Tärkein tekijä on ihminen Tärkein tekijä on ihminen henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2008 VAHTI Tärkein tekijä on ihminen henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kyberturvallisuusstrategia Suomen kyberturvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013 1 Sisällys 1. Johdanto...1 2. Kyberturvallisuuden visio...3 3. Kyberturvallisuuden johtaminen ja kansallinen koordinaatio...4

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 6/2008 VAHTI Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot