LANTIONPOHJAN LIHAKSET PIUKOIKSI ennaltaehkäisevä ohjaus raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LANTIONPOHJAN LIHAKSET PIUKOIKSI ennaltaehkäisevä ohjaus raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen"

Transkriptio

1 Heini Haapala, Leena Kämppi, Heli Mannila & Katri Talonen LANTIONPOHJAN LIHAKSET PIUKOIKSI ennaltaehkäisevä ohjaus raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen Opinnäytetyö Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu 2006

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Heini Haapala, Leena Kämppi, Heli Mannila & Katri Talonen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Fysioterapian koulutusohjelma Nimeke Lantionpohjan lihakset piukoiksi - ennaltaehkäisevä ohjaus raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen Tiivistelmä Opinnäytetyömme tarkoituksena oli järjestää koulutus Etelä-Savon sairaanhoitopiirin äitiysneuvoloiden terveydenhoitajille lantionpohjan lihasharjoitteiden ohjaamisesta. Tavoitteenamme oli lisätä terveydenhoitajien tietämystä lantionpohjan lihaksista, niiden kunnon merkityksestä, toimintahäiriöiden ennaltaehkäisystä sekä mittaus- ja harjoitusvälineistöstä. Opinnäytetyöprojektimme tuotteena oli koulutus, joka järjestettiin maaliskuussa Kutsut koulutukseen lähetettiin 20 äitiysneuvolaan, joista 11 terveydenhoitajaa osallistui koulutustilaisuuteen. Tilaisuus oli puolenpäivän mittainen ja se järjestettiin Keskussairaalan tiloissa. Koulutus koostui teoriaosuudesta, käytännön harjoitteiden ohjaamisesta ja ryhmätyöstä. Terveydenhoitajat kokivat koulutuksen työelämään hyvin peilaavana. Heidän mielestään esitetyt asiat olivat käytännön läheisiä ja osittain tuttuja, mikä teki asiasta ymmärrettävän. Koulutuksessa keskityttiin ennaltaehkäisyyn, lisäksi kerrattiin ennestään tuttua asiaa ja tuotiin esille uusinta tietoa. Terveydenhoitajat kokivat, että koulutukset olisivat tarpeellisia myös jatkossa tietojen säännöllisen kertaamisen vuoksi. Asiasanat (avainsanat) Lantionpohja, lantionpohjan lihakset, terveydenhoitaja, raskaus, synnytys, ennaltaehkäisy, inkontinenssi, lihaskorsetti, harjoittelu, koulutus, ohjaus Sivumäärä Kieli URN 42 s + liitteet 2 suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Päivi Tikkanen Opinnäytetyön toimeksiantaja Mikkelin keskussairaala

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Heini Haapala, Leena Kämppi, Heli Mannila & Katri Talonen Degree programme and option Degree Programme in Physiotherapy Name of the bachelor's thesis Get your pelvic floor muscles tight - preventive guiding during pregnancy and after delivery Abstract The purpose of this bachelor s thesis was to organize an educational day concerning the guidance of pelvic floor muscle training. The educational day was targeted to public health nurses working in the maternity clinics of Southern Savo Hospital District. Our aim was to increase knowledge of pelvic floor muscles and the importance of their condition, prevention of pelvic floor dysfunction, as well as measurement and training equipment. The educational day was in March Twenty invitations were sent to the maternity clinics and 11 public health nurses took part in the four-hour occasion which was held in the Mikkeli Central Hospital. The theoretical part, practical part and teamwork were included in the occasion. Public health nurses felt that the educational day was useful for working life. They thought that the topics were practical and partly familiar which made the issue understandable. The educational day focused on prevention. In addition, familiar issues were revised and some new facts were introduced. Public health nurses felt that educational days could be useful also in the future for revising their knowledge and skills regularly. Subject headings, (keywords) Pelvic floor, pelvic floor muscles, public health nurse, pregnancy, delivery, prevention, incontinence, lumbo pelvic stabilators, training, educational day, guidance Pages Language URN 42 p. + app. 2 p. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Päivi Tikkanen Employer of the bachelor's thesis Mikkeli Central Hospital

4 SISÄLTÖ 1 LANTIONPOHJAN LIHAKSET PIUKOIKSI Koulutuksen lähtökohdat Koulutuksen tavoitteet ja sisältö Koulutuksen suunnittelun eteneminen. 4 2 LANTION ALUEEN ANATOMIA Lantionpohjan luinen rakenne ja nivelsiteet Lantionpohjan lihakset Vartalon syvä lihaskorsetti Lantionpohjan hermotus RASKAUDEN JA SYNNYTYKSEN VAIKUTUKSET SELKÄRANGAN JA LANTIONPOHJAN TOIMINTAAN Fysiologiset muutokset raskauden aikana Raskauden ja synnytyksen vaikutukset lantionpohjaan Laskeumat ja ponnistusinkontinenssi Seksuaalisuus Alaselkä- ja lantiokivut LANTIONPOHJAN JA VARTALON SYVIEN LIHASTEN HARJOITUKSET JA OHJAUS Mittaaminen Lantionpohjan lihasten ja vartalon syvän lihaskorsetin harjoittaminen Lihaskuntoharjoittelun perusperiaatteet Harjoitusohjelman laatiminen Lantionpohjan lihasten tunnistaminen Lantionpohjan lihasten harjoittaminen Lantionpohjan lihasharjoitteista apua lantionpohjan toimintahäiriöihin Syvän lihaskorsetin ja lantionpohjan lihasten yhteistoiminta Lantionpohjan lihasten harjoittelun välineet..25

5 4.3 Lantionpohjan lihasharjoitteiden ohjaaminen Ohjaamistavat Raskauden aikana tapahtuva ohjaus ja harjoitteet Synnytyksen jälkeen tapahtuva ohjaus ja harjoitteet Palaute 31 5 KOULUTUKSEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI KEHITTÄMISEHDOTUKSET.35 LÄHTEET 38 LIITTEET

6 1 LANTIONPOHJAN LIHAKSET PIUKOIKSI Ennaltaehkäisevä ohjaus raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen Koulutuksen lähtökohdat Opinnäytetyönämme järjestimme koulutuksen ja valmistimme koulutusmateriaalin Etelä-Savon sairaanhoitopiirin äitiysneuvoloiden terveydenhoitajille lantionpohjan lihasharjoitteiden ohjaamisesta ennaltaehkäisevästi raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen. Toteutus tapahtui yhdessä Mikkelin keskussairaalan fysiatrian yksikön kanssa. Raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen tulee kiinnittää huomiota lantionpohjan harjoittamiseen, jotta vältetään kohdun, emättimen takaseinän ja virtsarakon laskeumien sekä virtsan karkailun kehittyminen. (Erkkola 2004, 7.) Lantionpohjan lihasten kunnon merkittävyydestä ja harjoittamisesta on tullut lähivuosina uutta tutkimustietoa. Olemme havainneet tämän etsiessämme tutkimusartikkeleita opinnäytetyöhön. Myös lantionpohjan lihasten mittaus- ja harjoitusvälineistön saatavuus on parantunut, mutta Mannisen ja Ojalehdon (2003, 22) tekemän tutkimuksen mukaan näiden käyttö on edelleen melko vähäistä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin äitiysneuvoloissa. Koulutuksessa pyrimme antamaan tietoa lantionpohjan lihasharjoitteiden ohjaamiseen sekä tuomaan välineistöä ja niiden käytön mukanaan tuomia mahdollisuuksia tutummiksi terveydenhoitajille, jotta he pystyisivät ohjaamaan tehokkaasti raskaana olevia ja synnyttäneitä naisia. Teoriatiedon ja lantion anatomian hyvä hallitseminen on luonnollisesti välttämätöntä. Työmme pohjautuu Paula Mannisen ja Eeva Ojalehdon vuonna 2003 valmistuneeseen opinnäytetyöhön, Lantionpohjan lihasten harjoittelun ohjaus äitiysneuvoloissa. Heidän tekemänsä tutkimuksen pohjalta kävi ilmi, että äitiysneuvoloissa annettavaan ohjaukseen lantionpohjan lihaksista ja niiden harjoittamisesta ennen ja jälkeen synnytyksen on tarvetta. Tiedon tarve tuli ilmi äitiysneuvoloissa työskenteleville terveydenhoitajille tehdyn kyselyn perusteella. Kyselyn tuloksista ilmeni, että raskaana olevat naiset saivat vähemmän lantionpohjan lihasten harjoittelun ohjausta kuin synnyttäneet. Käytännön harjoituksia ohjattiin vä-

7 hän ja lihasten voimaa mitattiin harvoin. Tieto oli vähäistä myös anatomian osalta. (Manninen & Ojalehto 2003.) Koulutuksen tavoitteet ja sisältö Tavoitteenamme koulutuksessa on lisätä terveydenhoitajien tietoa lantionpohjan anatomiasta ja valmiuksia ohjata lihasten vahvistamista raskaana oleville ja synnyttäneille. Tuomme esille myös raskauden ja synnytyksen vaikutukset lantionpohjan toimintaan sekä lantionpohjan lihasten mittaus- ja harjoitusvälineistön käyttöön perehdyttämisen. Mosston ja Ashwort (1994) toteavat opetusmenetelmän olevan kaikkien niiden toimintojen kokonaisuus, joilla kouluttaja pyrkii ohjaamaan tarkoituksenmukaista oppimista (Laakso & Numminen 2001, 70). Tärkeimmän kriteerin opetusmenetelmien valinnassa tulisi kuitenkin olla koulutuksen tavoitteet eli se, millaiseen oppimiseen koulutuksella pyritään (Kupias 2002, 27). Tavoitteet ovat sekä kouluttajien että terveydenhoitajien työskentelyn osoitteita, siksi Vuorisen (1993, 112) mukaan tavoitteiden kertominen on varsin käyttökelpoinen koulutustilaisuuden aloitustapa. Opetustilanne tulee olemaan tyyliltään luento. Luennon käyttäminen opetustilanteessa on Vuorisen (1993, 112) mukaan todennäköisesti paras vaihtoehto, kun kyseessä on suuri ryhmä, uutta asiaa on paljon, tavoitteet ovat ensisijaisesti tiedollisia, aikaa on niukasti sekä jos opettajalla ja opiskelijoilla on yhteinen kokemuspohja. Kupias (2002, 45) on sitä mieltä, että yhdensuuntaisessa vuorovaikutuksessa kuulijoiden tarkkaavaisuus laskee jo minuutin kuluttua. Tästä syystä sisällytämme koulutukseemme ryhmätyön, jossa terveydenhoitajat työskentelevät neljässä ryhmässä. Kupias (2002) toteaa, että ryhmässä on mahdollisuus oppia muilta ja saada palautetta omasta oppimisestaan ja osaamisestaan. Ryhmän avulla voidaan ratkaista ja laatia monipuolisia ja laaja-alaisia tehtäviä. (Kupias 2002, 75.) Koulutuksen sisältö Tervetuloa

8 Esittelyt 3 Tavoitteet Koulutuksen ohjelma Tietotason kartoittaminen: luentosalissa kuvitteellinen jana, jonka toisessa päässä on paljon tietoa ja toisessa päässä vähän tietoa. Siirry janalle oman tietotasosi mukaan. (opinnäytetyöntekijä) Lantionpohjan lihasten anatomia PowerPoint esitys + kuvat kalvolla (opinnäytetyöntekijä) Lantionpohjan toiminta & merkitys (opinnäytetyöntekijä) Asiantuntijaluento: Lantionpohjan lihasten kunnon merkitys raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen. Liikunta ennen ja jälkeen synnytyksen. (fysioterapeutti) Mittauslaitteista kertominen (laite-esittelijä) Kahvitauko Lantionpohjan lihasten harjoittaminen, harjoitteet ja harjoitusvälineet (opinnäytetyöntekijä) Harjoitteiden ohjaaminen ja palaute (opinnäytetyöntekijä) Ryhmätyöskentely: Jaetaan osallistujat neljään ryhmään. Joka ryhmälle annetaan eri lihasvoima-alue (supistuksen hahmottaminen, kestävyys-, maksimi- ja nopeusvoima), josta kertauksena kirjoitetaan kalvolle tärkeimmät asiat mm. supistuksen keston ja levon välinen suhde sekä tilanne, jossa kyseistä voimaa tarvitaan. Lisäksi ryhmä voi miettiä keinoa harjoittaa kyseistä voimaa. Supistuksen hahmottamisessa on tärkeää tuo-

9 da esille keinot kuinka oikeaoppinen lihassupistus suoritetaan. (opinnäytetyöntekijä) Ryhmätöiden purku ja palaute koulutuksesta sekä tietotason kartoittaminen kuvitteellisen janan avulla (opinnäytetyöntekijä) 1.3 Koulutuksen suunnittelun eteneminen Saimme aiheen vuonna 2004 ennen joulua. Materiaalin keräämisen aloitimme heti, koska tiesimme, että tutkimustiedon löytäminen voisi olla vaikeaa aiheen tultua vasta lähivuosina ihmisten yleiseen tietoisuuteen. Pyrimme jossain määrin jakamaan työtehtäviä, jotta työskentelystä tulisi mahdollisimman joustavaa, vaikka asuimmekin eri paikkakunnilla. Vuoden 2005 alussa kävimme Mikkelin keskussairaalassa keskustelemassa opinnäytetyöhön liittyvistä asioista, kuten materiaalien hankinnasta ja aikataulutuksesta. Tämän jälkeen aloimme tehdä opinnäytetyön suunnitelmaa, jonka piti olla valmis maaliskuussa Suunnitelman tekemisen alkuun pääseminen oli vaikeaa, koska tämäntyyppistä, projektiluonteista opinnäytetyötä ei ole Mikkelin ammattikorkeakoulussa, fysioterapian koulutusohjelmassa, ennen tehty. Maaliskuussa 2005 teimme tutustumiskäynnin Pieksämäen aluesairaalaan, jossa tutustuimme heillä käytössä oleviin lantionpohjan lihastoimintahäiriöiden tutkimisessa ja hoidossa käytettäviin Femiscan biopalautelaitteisiin. Kävimme myös Haukivuoren terveysasemalla, missä asiaan perehtynyt fysioterapeutti antoi meille materiaalia lantionpohjan lihaksista. Maaliskuun - toukokuun 2005 aikana teimme työhön anatomian osuuden, tehdessämme kyseisestä aiheesta anatomian seminaarityötä. Tämän jälkeen keskityimme työn muiden osa-alueiden tiedonhankintaan ja tekstin tuottamiseen. Suurin osa materiaalista oli englanninkielisiä tutkimusartikkeleita, joita hankimme Mikkelin keskussairaalan kirjaston ja kokotekstiviitetietokanta Ebscon kautta. Suomenkielinen materiaali asiasta oli perustietoutta ja osin vanhentunutta.

10 5 Ennen kesää 2005 kävimme keskussairaalalla keskustelemassa tulevaan koulutukseen liittyvistä asioista kuten koulutuksen kestosta ja sen sisällöstä. Työn tekeminen oli kesällä tauolla. Syksyllä 2005 tapasimme kerran Mikkelissä sopiaksemme työn etenemisestä, sillä kaksi meistä lähti ulkomaanharjoitteluun kolmeksi kuukaudeksi. Tänä aikana teimme työtä mahdollisuuksiemme mukaan. Ennen joulua 2005 tapasimme kartoittaaksemme työmme tilanteen ja sopiaksemme 2006 alkuvuoden työskentelyajankohdat. Tammikuussa 2006 sovimme Mikkelin keskussairaalan fysioterapeuttien ja osastonhoitajan kanssa koulutuksen ajankohdaksi Koulutukseen osallistuvat terveydenhoitajat tarvitsivat luvan voidakseen ottaa osaa tilaisuuteen työpäivän aikana. Saimme tiedon, että Mikkelin alueen terveysneuvoloiden osastonhoitaja olisi oikea henkilö luvan antamiseen. Lupa myönnettiin ja aloitimme kutsukirjeen suunnittelun. Kutsujen lähettämisen hetkellä kuitenkin selvisi, että Mikkelin alueen osastonhoitaja ei vastaakaan koko Etelä-Savon sairaanhoitopiirin äitiysneuvoloiden terveydenhoitajista. Kutsujen lähettäminen viivästyi ennen kuin saimme selville kunkin äitiysneuvolan vastaavat hoitajat. Viimeinen kutsu lähetettiin vuoden 2006 viikolla 8. Koulutuksen käytännön järjestelyjen ohella työstimme kirjallista materiaalia. Syventävän tiedon hankinnassa osasimme tässä vaiheessa hyödyntää Helsingin yliopiston terveystieteiden keskuskirjastoa, josta tarpeellista tietoa löytyi runsaasti. Työtä tehdessämme tiedonhakutaitomme kehittyivät muutenkin ja osasimme monipuolistaa hakuamme aihetta lähellä oleviin teoksiin ja artikkeleihin. Teimme koulutusta edeltävällä viikolla valmiiksi PowerPoint esitykset ja kukin harjoitteli omaa osuuttaan. Koulutus toteutui sovittuna ajankohtana, tekemämme suunnitelmat pitivät ja viime hetken muutoksia ei tullut. Laite-esittelijä varmisti tulonsa muutama päivä ennen koulutuksen toteutumista. Järjestimme koulutukseen myös kahvituksen, mitä mikkeliläinen kahvila ja keskussairaala sponsoroivat.

11 2 LANTION ALUEEN ANATOMIA Lantionpohjan luinen rakenne ja nivelsiteet Lantion luihin kuuluvat molemmat lonkkaluut (os coxae) ja ristiluu (os sacrum). Lonkkaluut sulautuvat yhteen kolmesta luusta: suoliluusta (os ilium), istuinluusta (os ischii) ja häpyluusta (os pubis). Suoliluussa on litteä siipiosa, jota vasten suolisto painautuu vatsaontelossa. Siipien välistä aluetta kutsutaan isoksi lantioksi. Lantion alaosaa, joka on synnytyskanavan ylin osa, kutsutaan pikkulantioksi ja se rajoittuu takana ristiluuhun. (Bjålie ym. 1999, 183.) Lantion keskellä edessä, vasemman ja oikean häpyluun välissä, on rustoliitos (symphysis pubica). Risti- ja suoliluun välillä on kummallakin puolella varsinainen nivel risti-suoliluunivel (articulatio sacroiliaca). Häpyliitoksen ja risti-suoliluunivelten liikkuvuus on luiden muodon, tiukan nivelpussin ja tiukkojen nivelsiteiden vuoksi hyvin pieni. Joustavuudella on kuitenkin tärkeä merkitys synnytyksen yhteydessä. Istukka tuottaa relaksiinihormonia, joka löysentää lantion nivelsiteitä niin, että sikiö pääsee helpommin pikkulantion läpi. (Bjålie ym. 1999, ) Lantion alueen nivelsiteet (ks. kuva 1) ovat hyvin vahvoja ja tästä syystä nivelten liikkuvuus on hyvin vähäistä. Ristiluu-istuinkärkiside (lig. sacrospinale) ja ristiluuistuinkyhmyside (lig. sacrotuberale) muodostavat pikkulantion sivuseinämään ison lonkka-aukon (foramen ischiadicum majus) ja pienen lonkka-aukon (foramen ischiadicum minus). Lantion etupuolella on nivusside (lig. inguinale). (Budowick ym. 1995, 266.)

12 7 Kuva 1. Luinen lantio 2.2 Lantionpohjan lihakset Lantionpohja muodostuu kaksikerroksisesta poikkijuovaisesta lihaskudoslevystä ja sidekudoskalvosta (fascia) sekä lihaksia tukevista ligamenteista. Häpyliitos, istuinkyhmyt (tuber ischiadicum) ja häntäluu muodostavat kaudaalisen aukon (ala-aukon), jonka lantiopohjan lihakset ja sidekudoskalvot sulkevat. Useassa päällekkäisessä kerroksessa olevat lantionpohjan lihakset näyttävät ikään kuin kahdeksikolta. Emättimen aukon sulkijalihaksia ja virtsateitä säätelee ylempi ja laajempi lihasrengas. Pienempi lihasrengas, joka sijaitsee alempana sisältää vahvemmat peräsuolen sulkijalihakset. Lihakset ovat paksuimmillaan välilihassa, jossa ne ulottuvat osaksi toistensa yli. Lantionpohjan lävitse kulkevat naisella virtsaputki (urethra), emätin (vagina), peräsuoli (rectum), joten se ei ole yhtenäinen lihasten ja sidekudosten muodostama levy. (Heittola 1996, 13.) Lantion syvää lihaskerrosta kutsutaan myös levator levyksi, joka lantiosta päin katsoen muodostaa suppilonmuotoisen pohjalevyn (ks. kuva 2). Levymäinen peräaukon kohottajalihaksisto tunnetaan nimellä m. levator ani, joka kiinnittyy linea arcuatan ala-

13 8 puolelle pikkulantion sisäpinnalle aina os. pubikseeen asti (Hervonen 2004, 330). Se muodostuu useasta segmentistä m. pubococcygeus, m. iliococcygeus ja m. coccygeus sekä m. puborectalis. Virtsaputki, emätin ja peräsuoli kulkevat levator-halkion läpi, jonka muodostaa m. pubococcygeus lihasrenkaan molemmat haarat. (Heittola 1996, 14; Sweet 1997 a, 446.) Kuva 2. Lantionpohjan syvä lihaskerros Lantion ala-aukeaman etuosan peittää lantion pinnallinen lihaskerros. Se on rakenne, joka muodostuu kolmion muotoisista lihaksista ja sidekudoskalvoista. Molempien istuinkyhmyjen välillä oleva linja muodostaa kolmion pohjan, huippu on häpyliitoksessa. Virtsaputken sulkijalihas (m. sphincter urethrae), muodostuu kahdesta lihassäikeestä ja kulkee virtsaputken ylä- ja alapuolelta. Poikittainen syvä välilihas (m. transversus perinei profundus) on kolmionmuotoinen alue vaginan ja peräaukon välissä ja toimii ankkuripisteenä syville ja pinnallisille lantionpohjan lihaksille, sidekudoskalvoille ja ligamenteille. Tämä välilihan kudos on noin 4cm leveä ja 4cm syvä ohentuen ja venyen sikiön liikkuessa synnytyskanavan lävitse. Nämä kaksi lihasta muodostavat yhdessä virtsaputken motorisesti hermotetun sulkijan, jolla on merkitystä virtsaamisen keskeyttämisessä. (Sweet 1997 a, 446; Bobak 1992 a, 116.) Lisäksi lantion-

14 pohjan pinnalliseen kerrokseen kuuluvat m. ischiocavernosus, m. bulbospongiosus ja m. transversus perinei superficialis (Bø & Sherburn 2005, 270). 9 Lantionpohjan lihaksilla on merkittävä tehtävä paineen vastustamisessa. Näitä lihaksia tarvitaan kaikissa toiminnoissa, joissa vatsaontelon paine äkillisesti kohoaa. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa virtsanpidätyskyky, normaali ulostaminen, ulosteen pidätyskyky, yhdyntä ja synnytys. Lihakset vastustavat painetta myös yskiessä, aivastaessa ja nostaessa. (Sweet 1997 a, 447.) Lantionpohjan syvällä ja pinnallisella lihaskerroksella on erilaiset anatomiset rakenteet ja tehtävät, mutta käytännössä ne muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Tavallisesti lihakset supistuvat yhdenaikaisesti, mutta laatu ja osallisuus supistukseen voi vaihdella. (Bø & Sherburn 2005, 270.) 2.3 Vartalon syvä lihaskorsetti Vartalon syvään lihaskorsettiin kuuluu kaksi lihasta: Poikittainen vatsalihas (m. transversus abdominis) ja monihalkoinen selkälihas (m. multifidus). Poikittainen vatsalihas (m. transversus abdominis) lähtee lannenikamien lähellä sijaitsevasta sidekudoskalvosta, alimpien kylkirustojen sisäsivuilta ja suoliluun harjun sisäsivuilta. Sieltä se kulkee suoraan vatsan poikki. Poikittainen vatsalihas on vatsalihaksista syvin. (Bjålie 1999, 210.) Lihaksen tehtävänä on säädellä vatsaontelon painetta sekä jännittää sen seinämää (Hervonen 2004, 116). Monihalkoinen selkälihas (m. multifidus) lähtee ristiluun dorsaalipuolelta, suoliluun harjusta, lanne- ja rintanikamien poikkihaarakkeista sekä kaulanikaman nivelulokkeista ja kiinnittyy lanne-, rinta- ja kaulanikamien okahaarakkeisiin (Hervonen 2004, 116; Budowick 1995, 130). Lihas on tärkeä lannerangan stabiliteetin kontrolloimisessa (Hides 2005, 71). Korsetin lihakset yhdessä antavat tukea vatsan elimille, lantiolle ja selkärangalle (Brayshaw 1998, 319). 2.4 Lantionpohjan hermotus

15 10 Toimintakäskyjä lihaksille välittävät hermot, lihakset ovat toimintakyvyttömiä ilman hermotusta. Niin sympaattiset kuin parasympaattisetkin hermot vaikuttavat lantion elimiin. Häpyhermo (n. pudendus) on lantion alueen tärkein hermo, joka lähtee lanneristipunoksesta S2 S4 (plexus lumbosacralis). Se vastaa useimpien lantionpohjalihasten (m. transversus perinei, m. ischiocavernosus, m. bulbospongiosus ja m. sphincter urethrae), peräaukon välisen ihon (välilihan), ulkoisten sukuelinten ja sukuelinten hermotuksesta. (Bjålie ym. 1999, 93-94; Budowick ym. 1995, 270.) Lantion välipohjan lihaksia (m. levator ani ja m. coccygeus) hermottaa plexus sacralis S3 S4 (Budowick ym. 1995, 270). 3 RASKAUDEN JA SYNNYTYKSEN VAIKUTUKSET SELKÄRANGAN JA LANTIONPOHJAN TOIMINTAAN 3.1 Fysiologiset muutokset raskauden aikana Luisen lantion täyttävät lihakset, joiden yhteisnimitys on lantionpohja. Ne kannattelevat lantion elimiä, joita ovat virtsarakko, virtsaputki, kohtu ja emätin, ja estävät niitä laskeutumasta (prolapsoitumasta). (Sweet 1997 a, 444.) Siltä edellytetään lujuutta sekä elastisuutta ja nämä ominaisuudet on saavutettu kahdella rakenteella, syvällä ja pinnallisella lihaskerroksella (Heittola 1996, 13; Sweet 1997 a, 446). Fysiologiset muutokset raskauden aikana johtuvat pääosin hormonaalisista muutoksista, jolloin nivelet ja nivelsiteet pehmenevät. Tämän pehmenemisen vuoksi nivelten liikeradat lisääntyvät. Asento muuttuu lantion kallistuessa eteenpäin aiheuttaen selän normaalien mutkien korostumista painopisteen muuttuessa eteenpäin. Yhdessä kasvavan kohdun myötä tämä aiheuttaa vatsalihasten venymiseen lisäten selkäkipuja tukevien lihasten toiminnan vähetessä. (Brayshaw 1997, ) Raskauden aikana selän huoltoon tulisikin kiinnittää erityistä huomiota. Äidille tulee opettaa oikeanlainen nostotekniikka selkä suorana ja taakka lähellä vartaloa. Vatsan ja lantionpohjan lihasten harjoitukset auttavat lihaksia tukemaan nivelsiteitä ja niveliä paineen alla. (Brayshaw 1997, )

16 11 Mitä paremmin tunnistamme lantionpohjan lihaksemme ja mitä vahvemmassa kunnossa ne ovat, sitä paremmin ne toimivat. Jos lantionpohjan lihakset ovat heikot, niiden jänteys (tonus), lihasmassa ja hermopäätteiden määrä vähenevät ja tunnottomuus lisääntyy. (Metsola & Raivio 2002, ) 3.2 Raskauden ja synnytyksen vaikutukset lantionpohjaan Raskauden aikana lihasten perusjännitys alenee, kun lantionpohjaan kohdistuu pitkäaikainen paine ylhäältäpäin (Heittola 1996, 33). Lantionpohjan nivelet löystyvät ja nivelsiteet pehmenevät raskauden aikana estrogeenin ja relaksiinin erittymisen lisääntymisen vuoksi (McNabb 1997, 143). Lisäksi kasvavan sikiön lisääntyvä paino äidin kohdussa lisää rakenteiden venyttymistä entisestään. Löystyneet rakenteet mahdollistavat lapsen pään työntymisen ulos lantiosta synnytyksen aikana (Dolman 1998, 372). Kudokset palautuvat kuitenkin normaaleiksi noin kolmen kuukauden päästä synnytyksestä (Sweet 1997 b, 475). Hyvä lantionpohjan lihasten hallinta vähentää synnytyksessä repeämisvaaraa. Synnytys helpottuu, kun äiti kykenee hallitsemaan ja tietoisesti käyttämään sekä rentouttamaan lantionpohjan lihaksia. (Heittola 1996, 32.) Synnytyksen aikana spontaani työntäminen ilman vatsalihasten tahdonalaista supistusta vähentää ylhäältä tulevaa painetta, minkä on todettu lisäävän spontaanin synnytyksen yleisyyttä ja minimoivan lantionpohjan ja siihen kiinnittyvien elimien vaurioita synnytyksen jälkeen (Sweet 1997 a, 444). Lantionpohjan rakenteisiin vaikuttavia tekijöitä synnytyksen aikana ovat myös valittu synnytystapa, synnytyksen pituus, ponnistusvaiheen pituus, vauvan paino ja virtsarakon kaulan asennon muutokset synnytyksen aikana. Epiduraalipuudutus ja synnytyksen itsessään aiheuttama virtsarakon hallinnan ja tuntemusten aleneminen voi aiheuttaa rakon venyttymistä, ellei virtsan erittymisen määrää seurata monitorein synnytyksen aikana. Venyttymistä voi seurata inkontinenssi tai kertakatetrointi synnytyksen jälkeen. Muut lantionpohjaan kohdistuvaan paineeseen vaikuttavat tekijät ovat: ylipaino, krooniset rintakehän ongelmat kuten yskiminen, ummetus ja raskaiden taakkojen nostamista. (Dolman 1998, 373.)

17 12 Useissa tutkimuksissa on todettu alatiesynnytyksen lisäävän riskiä lantionpohjan lihasten vaurioihin enemmän kuin sektion. Synnytys ja varsinkin ponnistusvaihe aiheuttavat myös suurimman riskin neurologiseen vaurioon. (Gregory & Nygaard 2004, ) Lantionpohjan rakenteisiin merkittävästi vaikuttavat hormonaaliset muutokset ja raskaus itsessään ovat läsnä, vaikka synnytysmetodi olisikin sektio (Dolman 1998, 373). Myöskään sektio ponnistusvaiheen jälkeen, kuten hätäsektion yhteydessä, ei anna suojaa lantion alueen vaurioille (Gregory & Nygaard 2004, ). Ylivenyttyminen, pihtien käyttö, repeytyminen tai välilihan leikkaus voivat vaurioittaa lantionpohjan lihaksia ja häpyhermoa. Hermon vaurioituminen aiheuttaa tuntopuutoksia ja vaikuttaa kykyyn harjoitella lantionpohjan lihaksia. Arpikudos, jota syntyy mahdollisten repeytymien ompelemisesta, ei saa hermotusta, mikä vaikuttaa lihasaktivaatioon. Tämän takia arpikudosta ympäröiviä lihaksia tulee pitää vahvoina ja terveinä lantionpohjan lihasharjoitteilla. (Dolman 1998, 373.) Mikäli lihasten ja kudosten palautumista ei tapahdu saattaa se johtaa lantionpohjan lihasten toiminnanhäiriöihin, kuten virtsa- tai ulosteinkontinenssiin, lantion elinten laskeumiin, kipuun ja seksuaalisen nautinnon vähenemiseen (Bø 2004, 454; Gray 2004, 190). Jos virtsankarkailua esiintyy ensimmäisen kerran ennen synnytystä, on se todennäköisesti luonteeltaan ohimenevää ja häviää synnytyksen jälkeen. Mikäli virtsankarkailua esiintyy ensimmäisen kerran synnytyksen jälkeen, on se useasti luonteeltaan vaikeampaa ja pitkittynyttä johtuen heikentyneistä lantionpohjan lihaksista. (Dolman 1998, 372.) Joka vuosi lantionpohjan toimintahäiriöt koskettavat amerikkalaisen naisen elämää niin vakavasti että ne vaativat leikkaushoitoa. 30 % näistä leikkauksista on uusintaleikkauksia. Ongelman korkea esiintyvyys osoittaa, että ennaltaehkäisyyn on löydettävä keinoja. (Delancey 2005, 1488.) Ennaltaehkäisyn edistämiseksi on välttämätöntä ymmärtää yksilöllisen hoidon tärkeys (Delancey 2005, 1493). 3.3 Laskeumat ja ponnistusinkontinenssi Raskauden ja synnytyksen aiheuttaman lantionpohjan kudosten venymisen ja veltostumisen seurauksena lantionpohja laskeutuu alaspäin, lantion elinten kannattelu heikkenee (Nieminen 1998, 28). Pitkittynyt, toistuva tai raju lantionpohjan lihasten veny-

18 13 minen aiheuttaa pysyviä vammoja lihasten menettäessä aiemman jänteytensä ja elastisuutensa. Mikäli lihakset eivät enää tue lantion elimiä, ilmenee laskeuma. Tämän voi aiheuttaa pitkittynyt ja vaikea synnytys, etenkin jos lapsi on suuri. Useimmiten tätä ilmenee naisilla, jotka ovat synnyttäneet useasti. (Sweet 1997 a, 453.) Lievempi vammamekanismi saattaa aiheuttaa ponnistusinkontinenssin. Ponnistusinkontinenssille, joka on yleisin inkontinenssin muoto, on tyypillistä virtsan tahaton karkaaminen vatsaontelon paineen äkillisesti noustessa (Bø 2004, 451; Heittola 1996, 43). Normaalisti yskiessä, aivastaessa tai nauraessa lantionpohjan lihakset supistuvat refleksinomaisesti. Tämä ominaisuus vaimenee synnytyksen jälkeen. Näin aivot suojaavat kipeitä ja vahingoittuneita alueita. Tietoisella harjoittelulla nopeutetaan refleksien palautumista. (Metsola & Raivio 2002, 19; Heittola 1996, ) Raskauden aikaiset hormonaaliset muutokset ovat usein syynä inkontinenssiin (Brayshaw 1997, 327). Chiarellin (1991) mukaan 46 % naisista kärsii inkontinenssista raskauden aikana, kun taas Cardozon & Cutnerin mukaan luku on 55 % (Dolman 1998, 372). MacArthurin (1993) tutkimuksessa mukana olleista naisista 20 % raportoi kärsineensä ponnistusinkontinenssista 6 7 kuukauden kuluttua synnytyksestä ja näistä 75 % oli yhä pidemmänkin ajan kuluttua oireita. (Sweet 1997 a, 446.) Myös Suomalaisista työikäisistä (25 55 v) naisista 20 % kärsii tahattomasta virtsankarkailusta, joka on suurelta osin seurausta siitä, ettei lantionpohjan toimintaan raskauden ja synnytyksen aikana ole kiinnitetty riittävää huomiota. Uusimpien tutkimusten mukaan monet vauriot voidaan ennaltaehkäistä. Tässä on haaste neuvolatoiminnalle. (Metsola & Raivio 2002, 19.) 3.4 Seksuaalisuus Lantionpohjan lihaksilla on merkittävä rooli myös seksuaalisen nautinnon kannalta (Brayshaw 1997, 319). Kontinenssin ja vatsan ja lantion elinten tukemisen lisäksi lantionpohja sallii yhdynnän sekä synnytyksen ja tällä on myös tärkeä merkitys seksuaalisessa nautinnossa. Vahvat lantionpohjan lihakset voivat supistuessaan tehostaa orgasmia. Erityisesti m. levator ani ja väliliha, osallistuvat naisen seksuaaliseen nautintoon ja halukkuuteen. Nämä lihakset vastaavat ei-tahdonalaisista rytmisistä supistuksista orgasmin aikana. (Bobak 1992, 114.)

19 14 Monista naisista väliliha tuntuu epämiellyttävältä synnytyksen jälkeen ja tämä aiheuttaa useasti seksuaalisten toimintojen huonontumista. Näitä ongelmia ovat kostuminen, orgasmin kivuliaisuus, yhdynnän aikainen kipu ja seksuaalinen haluttomuus. (Baytur 2004, ) Berman ym. (2003) ovat tutkineet, että seksuaalista toimimattomuutta esiintyi synnytyksen jälkeen, mutta vuoden kuluessa toiminta palautui samalle tasolle kuin ennen raskautta. (Baytur 2004, ) Lydon-Rochelle ym. (2001) ovat raportoineet, että naisilla, joille oli tehty sektio tai avustettu alatiesynnytystä instrumentein, oli merkittävästi alentunut yleinen terveys sekä seksuaaliset toiminnot normaalilla alatiesynnytyksellä synnyttäneisiin verrattuna (Baytur 2004, 279). Signorello ym. (2001) ovat sitä mieltä, että välilihan vaurioitumisen aste sekä synnytyksessä käytetyt instrumentit korreloivat synnytyksen jälkeisen seksuaalisen tunnon ja seksuaalisen nautinnon vähentymistä ja kykyä saavuttaa orgasmi (Baytur 2004, 279). Virtasen (2002, 232) sukupuolisen motivaation ja halun pitää olla läsnä orgasmin saavuttamiseksi. Pelkkä lantionpohjan lihasten kunto ei riitä saavuttamaan täydellistä seksuaalista mielihyvää, vaan nautinnollisin olo tulee kuitenkin sydämestä ja korvien välistä. 3.5 Alaselkä- ja lantiokivut Alaselkä- ja lantiokivut ovat yleisiä odottavilla äideillä. Näiden kipujen oletetaan olevan yhteydessä lantion stabiliteettiin. Tätä oletusta tukee kipujen helpottuminen SIvyötä käytettäessä, nivelen tiukentuessa. Lantion stabiliteetti määritellään AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons) mukaan nivelen kykynä kantaa paino ilman rakenteellisia muutoksia. (Mulder ym. 2005, 468.) Mulder ym. (2005, 468) olettavat joidenkin raskauden aikaisista selkäkivuista kärsivien kompensoivan lantion stabiliteettia lantionpohjan lihasten suuremmalla aktiivisuudella. SI-vyön avulla lantionpohjan lihasten yliaktiivisuus laskee normaalille tasolle (Mulder ym. 2005, 469). Mulder ym. (2005, 469) ovat tutkineet yhteyttä raskauden aikaisen alaselkäkivun, lantionpohjan aktiivisuuden ja lantionpohjan toimintahäiriön välillä. Tutkimuksessa selvisi, että 52 % raskauden aikaisesta alaselkäkivusta kärsivällä oli lantionpohjan toiminnan häiriö. Alaselkäkivuista kärsi myös suurin osa kontrolliryhmästä, joten tutki-

20 15 muksen oletus yhteydestä raskauden aikaisen alaselkäkivun, lantionpohjan aktiivisuuden ja lantionpohjan toimintahäiriön välillä vaatii lisätutkimuksia. (Mulder ym. 2005, 468, 470.) Lantionpohjan lihasten yliaktiivisuus voi vaikuttaa negatiivisesti oikeanlaiseen lihasten toimintaan tahdonalaisen supistuksen ja refleksisupistuksen aikana. Vaikutukset kohdistuvat lihasten pienentyneeseen kestävyyteen, refleksien ajoitukseen ja laatuun esimerkiksi yskiessä sekä rentoutumiseen lepotonuksen pysyessä korkealla, jolloin nämä voivat johtaa lantionpohjan toimintahäiriöön. (Mulder ym. 2005, 469.) Useat äidit osaavat kohdistaa rentoutuksen lantionpohjan lihaksiin synnytyksen jälkeen, mutta rentoutuminen saattaa olla viivästynyttä (Williams 1992, 661). 4. LANTIONPOHJAN JA VARTALON SYVIEN LIHASTEN HARJOITUK- SET JA OHJAUS 4.1 Mittaaminen Lantionpohjan lihasten voiman mittaaminen on vaikeaa. Käytännön taidot ja kokemukset ovat tärkeitä, jotta saavutetaan luotettavia tuloksia. Luotettavan tuloksen saamiseksi mittauksessa käytettävän välineen pitää olla sellainen, jonka sisäänpäin suuntautuva nostoliike on nähtävissä. Mikään yksittäinen menetelmä ei kuitenkaan anna koko kuvaa lantionpohjan lihasten voimasta ja toiminnasta. (Bø & Sherburn 2005, 279.) Lantionpohjan lihasten toimintaa ja voimaa voidaan mitata erilaisin menetelmin: kykyä supistaa mitataan palpaatiolla, ultraäänellä, MRI:llä ja EMG:llä ja lantionpohjan lihasten voimaa mitataan manuaalisella lihastestauksella palpaation yhteydessä ja perineometrillä. (Bø & Sherburn 2005, 272.) Suomessa palpaatio ei ole yleisesti käytetty menetelmä mittaamaan ja tutkimaan lantionpohjan lihasten toimintaa. Menetelmää käytetään ennemminkin opettamaan oikeanlaista lihassupistusta kuin mittaamaan lihasten voimaa. Palpoidessa yksi tai kaksi sormea laitetaan emättimeen ja pyydetään äitiä supistamaan lantionpohjan lihaksillaan sisään ja ylöspäin puristaen sormea. (Bø & Sherburn 2005, 273.)

Harjoitusohjeita synnyttäneille äideille. Potilasohje. www.eksote.fi

Harjoitusohjeita synnyttäneille äideille. Potilasohje. www.eksote.fi Harjoitusohjeita synnyttäneille äideille Potilasohje www.eksote.fi Fysioterapeutin ohjaus C1 aulassa maanantaisin ja torstaisin klo 10.15. Tervetuloa! Yleistä Lantionpohjan lihaksia tarvitaan normaalissa

Lisätiedot

Ohjeita synnytyksen jälkeen

Ohjeita synnytyksen jälkeen Ohjeita synnytyksen jälkeen 2 3 4 5 1 6 Lantionpohja 1. Lantionpohjan lihaksisto 2. Selkäranka 3. Peräsuoli 4. Kohtu ja emätin 5. Virtsarakko 6. Häpyluu Lantionpohjan lihakset Loppuraskauden aikana ja

Lisätiedot

TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN HYVINVOINTI RASKAUDEN AIKANA

TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN HYVINVOINTI RASKAUDEN AIKANA TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN HYVINVOINTI RASKAUDEN AIKANA Haitallisen fyysisen kuormituksen ennaltaehkäisy Tekijät: Henna Lindberg, Eveliina Niemi-Langinen & Nelli Parviainen Fysioterapian opinnäytetyö,

Lisätiedot

LANTIOPOHJAN LIHASVOIMA- HARJOITTELU OPAS

LANTIOPOHJAN LIHASVOIMA- HARJOITTELU OPAS Pohjois- Kymen sairaala, Fysioterapia LANTIOPOHJAN LIHASVOIMA- HARJOITTELU OPAS Virtsankarkailusta kärsiville naisille Aino Isotalo, Sanna Venäläinen Sisällys Yleistä inkontinenssista... 2 Ponnistusinkontinenssi...

Lisätiedot

Perhevalmennus. Fysioterapian osuus

Perhevalmennus. Fysioterapian osuus Perhevalmennus Fysioterapian osuus Liikunta on tärkeää raskauden aikana Liikunta on osa synnytykseen valmentautumista Hyvä kunto auttaa jaksamaan paremmin raskauden aikana, synnytyksessä sekä synnytyksestä

Lisätiedot

Lantionpohjan lihasharjoittelu raskauden aikana

Lantionpohjan lihasharjoittelu raskauden aikana Lantionpohjan lihasharjoittelu raskauden aikana Tammikuun kihlaus 27.1.2017 Ft, TtM-opiskelija Elina Anttonen Keski-Suomen keskussairaala Lantionpohjan lihasten toiminta ja raskauden aiheuttamat muutokset

Lisätiedot

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Hilkka Virtapohja ja Jari Arokoski Lisätietoa 19.2.2007 Nivelrikon seurauksena lihasvoima heikkenee ja nivel jäykistyy. Nivelrikkopotilaiden

Lisätiedot

Esko Mälkiä LitT, ft emeritus professori fysioterapia

Esko Mälkiä LitT, ft emeritus professori fysioterapia Tieteellisesti tutkitut liikeharjoitukset virtsa- ja seksuaaliongelmien hallinnassa erityisesti eturauhaseen kohdistuneiden operaatioiden jälkeen (yhteydessä) Miesten ilta 17092013 KSKS Esko Mälkiä LitT,

Lisätiedot

Testaus- ja kuntotutkimusasema TESKU ay

Testaus- ja kuntotutkimusasema TESKU ay Testaus- ja kuntotutkimusasema TESKU ay www.tesku.fi email:tesku@tesku.fi Lääninhallituksen toimiluvalla ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon liikunnallisesti suuntautunut fyysisen kunnon testausta, liikunnallista

Lisätiedot

Opas raskauden aikaiseen ja synnytyksen jälkeiseen liikuntaan

Opas raskauden aikaiseen ja synnytyksen jälkeiseen liikuntaan Opas raskauden aikaiseen ja synnytyksen jälkeiseen liikuntaan 1 Sisällys Raskauden aikainen liikunta s.5 Kestävyyskunto harjoittelu ja terveysliikuntasuositus s. 6 Vatsalihasharjoittelu s. 7 Lantionpohjan

Lisätiedot

ALAPÄÄ TIUKKANA, YLÄPÄÄ RENTONA

ALAPÄÄ TIUKKANA, YLÄPÄÄ RENTONA ALAPÄÄ TIUKKANA, YLÄPÄÄ RENTONA - Bailamama harjoittelun vaikutukset alateitse synnyttäneiden naisten lantionpohjan lihasten toimintaan Sanna Aho Kaisa Enbuska Linda Nieminen Opinnäytetyö Sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Virtsarakon ja lantionpohjanlihasten harjoittelu

Virtsarakon ja lantionpohjanlihasten harjoittelu Virtsarakon ja lantionpohjanlihasten harjoittelu Naisille Virtsarakko.fi Tietoa virtsankarkailusta Sinun ei tarvitse hävetä vaivaasi. Virtsankarkailu eli inkontinenssi on luultua yleisempää, ja sitä voidaan

Lisätiedot

AKTIVOI KESKIVARTALO. Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille

AKTIVOI KESKIVARTALO. Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille AKTIVOI KESKIVARTALO Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille VALMENTAJALLE Lentopallo vaatii pelaajalta monipuolista kehonhallintaa ja vakautta.

Lisätiedot

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI!

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! Miesten jumppaopas HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! TÄSMÄLIIKUNTAA KESKIVARTALOON 2-3 kertaa viikossa 15 min. päivässä HARJOITTELE KEHOLLESI HYVÄ PERUSTA rankasi pysyy hyvässä ryhdissä ja löydät

Lisätiedot

Espoon Urheilijat ry Judojaos. Fyysisen harjoittelun opas

Espoon Urheilijat ry Judojaos. Fyysisen harjoittelun opas Espoon Urheilijat ry Judojaos Fyysisen harjoittelun opas 1 Sisällysluettelo 1 KUNNON HARJOITTAMINEN... 3 2 KESTÄVYYSHARJOITTELU... 4 2.1 PERUSKESTÄVYYS... 4 2.2 VAUHTIKESTÄVYYS... 4 2.3 MAKSIMIKESTÄVYYS...

Lisätiedot

Suomen Selkäliitto Finlands Ryggförbund. Odottavan selkä

Suomen Selkäliitto Finlands Ryggförbund. Odottavan selkä Suomen Selkäliitto Finlands Ryggförbund Odottavan selkä Onnittelut sinulle tuleva äiti! On tärkeää, että jatkat terveellisiä elämäntapoja ja liikuntaa raskaana ollessasikin. Raskaus ei ole este kuntoilun

Lisätiedot

FYSIOTERAPIA JA LIIKUNTA KORSETTIHOIDON AIKANA. ft Micaela Ulenius 22.1.2015 TYKS

FYSIOTERAPIA JA LIIKUNTA KORSETTIHOIDON AIKANA. ft Micaela Ulenius 22.1.2015 TYKS FYSIOTERAPIA JA LIIKUNTA KORSETTIHOIDON AIKANA ft Micaela Ulenius 22.1.2015 TYKS FYSIOTERAPIAN TAVOITTEET Motivoida nuorta tunnolliseksi korsetinkäyttäjäksi Hyvä lihastasapaino ja lihashallinta (lantio,

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin vaihde 06 415 4111 Faksi 06 415 4351 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Ähtärin sairaala

Lisätiedot

Level 2 Movement Efficiency for Neck and Shoulder

Level 2 Movement Efficiency for Neck and Shoulder Level 2 Movement Efficiency for Neck and Shoulder ( Niskan ja olkanivelen koko liikerata ja hallittu liikkuvuus: pinnalliset stabiloivat lihakset ja pinnalliset mobilisoivat lihakset) MOVE WELL TO LIVE

Lisätiedot

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE LIHASVOIMA Lihaksen suurin mahdollinen kyky tuottaa voimaa laskee 50 ikävuoden jälkeen noin 1,5 % vuosittain. Edistettäessä aktiivista ja energistä ikääntymistä lihasvoiman

Lisätiedot

FLEXI-BAR- HARJOITTELU

FLEXI-BAR- HARJOITTELU FLEXI-BAR- HARJOITTELU Harjoitteluvaste naisen lantionpohjan lihasvoimaan lantionpohjan toimintahäiriöiden näkökulmasta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö Syksy 2007 Anu

Lisätiedot

Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus. Fysioterapiaohjeet

Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus. Fysioterapiaohjeet Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus Fysioterapiaohjeet LONKAN PINNOITETEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEINEN KUNTOUTUS Lonkan pinnoitetekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä

Lisätiedot

Virtsarakon ja lantionpohjanlihasten harjoittelu

Virtsarakon ja lantionpohjanlihasten harjoittelu BET-9-FI.0 Virtsarakon ja lantionpohjanlihasten harjoittelu Naisille Virtsarakko.fi Astellas Pharma, Vaisalantie 8, 00 Espoo Puhelin 09 80 000, info.fi@astellas.com, www.astellas.fi Tietoa virtsankarkailusta

Lisätiedot

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS FYSIOTERAPIAOPAS OTA TÄMÄ OPAS MUKAAN TULLESSASI LEIKKAUKSEEN KUNTOUTUMISOHJEITA Lonkan tekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä sekä vähentää

Lisätiedot

Fyysinen valmennus sulkapallossa Pajulahti Sulkapallon lajianalyysiä Voima V-M Melleri

Fyysinen valmennus sulkapallossa Pajulahti Sulkapallon lajianalyysiä Voima V-M Melleri Sulkapallon lajianalyysiä Voima V-M Melleri Mihin voimaa tarvitaan? liikkuminen ja suunnanmuutokset lyönnit keskivartalon tuki (tärkeää kaikessa!) Jalat (=liikkuminen) Jalkoihin kohdistuvat pelin suurimmat

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala, fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA Tähän on kerätty liikemalleja, joita voidaan suorittaa kotona. Kaikkia liikkeitä ei tarvitse kerralla tehdä, vaan tarkoituksena on poimia itselle sopivat liikkeet omaksi kuntopiiriksi.

Lisätiedot

Hannamari Huhtala Seija Pitkänen. Lantionpohjan lihasten spontaanin aktivaation hyödyntäminen lantionpohjan lihasten harjoittelussa

Hannamari Huhtala Seija Pitkänen. Lantionpohjan lihasten spontaanin aktivaation hyödyntäminen lantionpohjan lihasten harjoittelussa Hannamari Huhtala Seija Pitkänen Lantionpohjan lihasten spontaanin aktivaation hyödyntäminen lantionpohjan lihasten harjoittelussa Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti AMK Fysioterapia Opinnäytetyö

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS PORIN PERUSTURVAN ÄITIYSNEUVOLOIDEN LANTIONPOHJALIHASTEN HARJOITTELUN OHJAAMISESTA

KYSELYTUTKIMUS PORIN PERUSTURVAN ÄITIYSNEUVOLOIDEN LANTIONPOHJALIHASTEN HARJOITTELUN OHJAAMISESTA Emmiina Järvenpää KYSELYTUTKIMUS PORIN PERUSTURVAN ÄITIYSNEUVOLOIDEN TERVEYDENHOITAJILLE ENSISYNNYTTÄJIEN LANTIONPOHJALIHASTEN HARJOITTELUN OHJAAMISESTA Fysioterapian koulutusohjelma 2015 KYSELYTUTKIMUS

Lisätiedot

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 OSALLISTUJAT Viimeisin Energiatesti 1.8.2014 +0% 100% Energiatestiin kutsuttiin 10 henkilöä, joista testiin osallistui 10. Osallistumisprosentti oli 100 %. Osallistumisprosentin

Lisätiedot

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS FYSIOTERAPIAOPAS OTA TÄMÄ OPAS MUKAAN TULLESSASI LEIKKAUKSEEN KUNTOUTUMISOHJEITA Polven tekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä sekä vähentää

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen VENYTTELYOHJE EVU - 00 Mika Laaksonen MIKSI ON HYVÄ VENYTELLÄ PELIEN JA HARJOITUSTEN JÄLKEEN? Kova harjoittelu ja treeni kiristävät lihaksia, jos venyttely laiminlyödään. Näin lihakset väsyvät nopeammin

Lisätiedot

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet Miksi minun tulisi parantaa liikkuvuuttani? Hyvä liikkuvuus on valtavan tärkeä ominaisuus kaikille, jotka välittävät fyysisestä terveydestään ja/tai suorituskyvystään.

Lisätiedot

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET Ojenna toinen jalka suoraksi eteen ja pidä toinen jalka koukistettuna vieressä. Nojaa ylävartaloa eteen kohti venytettävää jalkaa. Pidä selkä suorana.tunne

Lisätiedot

Lantionpohjan lihasten aktivoituminen pilateksessa: vertaileva tutkimus laitepilateksen ja mattopilateksen välillä

Lantionpohjan lihasten aktivoituminen pilateksessa: vertaileva tutkimus laitepilateksen ja mattopilateksen välillä Johanna Eriksson Lantionpohjan lihasten aktivoituminen pilateksessa: vertaileva tutkimus laitepilateksen ja mattopilateksen välillä Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti AMK Fysioterapia

Lisätiedot

Laadukkaisiin verryttelyihin kannattaa satsata!

Laadukkaisiin verryttelyihin kannattaa satsata! Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden terveyshyödyt tunnetaan hyvin. Liikunnalla voi olla myös terveydelle haitallisia puolia ja usein nämä ilmenevät tuki- ja liikuntaelimistön vammoina. Kolme yleisimmin

Lisätiedot

Liikkuvuus ja stabiliteetti. 2.1. Koripalloharjoittelun tukitoimet

Liikkuvuus ja stabiliteetti. 2.1. Koripalloharjoittelun tukitoimet Liikkuvuus ja stabiliteetti 2.1. Koripalloharjoittelun tukitoimet Liikkuvuus Liikkuvuuden määrittelyä Kykyä tehdä mahdollisimman laajoja liikkeitä joko omin voimin tai jonkin ulkoisen voiman avustamana

Lisätiedot

Virtsarakon ja lantionpohjanlihasten harjoittaminen

Virtsarakon ja lantionpohjanlihasten harjoittaminen Virtsarakon ja lantionpohjanlihasten harjoittaminen Miehille Virtsarakko.fi Tietoja inkontinenssista Inkontinenssi on luultua yleisempää. Sitä esiintyy noin viidellä prosentilla kaikista miehistä jossain

Lisätiedot

Hard Core Keskivartalo

Hard Core Keskivartalo Hard Core Keskivartalo Keskivartalo kuntopiiri kestävyysurheilijalle Keskity jokaisessa liikkeessä keskivartaloon ja siihen että paketti pysyy kasassa. Staattisissa liikkeissä lankkupito toimii perusasentona.

Lisätiedot

Olkanivelen leikkauksen jälkeinen peruskuntoutusohjelma (Acromioplastia, AC-resectio yms.)

Olkanivelen leikkauksen jälkeinen peruskuntoutusohjelma (Acromioplastia, AC-resectio yms.) Kuntoutus Olkanivelen leikkauksen jälkeinen peruskuntoutusohjelma (Acromioplastia, AC-resectio yms.) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki

Lisätiedot

VALMENTAJA 2 AMPUMAHIIHDON LIHASHUOLTO. Markus Suontakanen

VALMENTAJA 2 AMPUMAHIIHDON LIHASHUOLTO. Markus Suontakanen VALMENTAJA 2 AMPUMAHIIHDON LIHASHUOLTO Markus Suontakanen LIHASHUOLTO Markus Suontakanen Sisältö Määritelmä Tavoitteet Lihastasapaino venyttely Hieronta Fysikaaliset hoidot Lihashuollon määritelmä Urhelijan

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE B-juniorit

VENYTTELYOHJE B-juniorit VENYTTELYOHJE B-juniorit Venyttelyn perusteet: Toisin kuin yleensä uskotaan, lihasta voidaan venyttää myös ennen tai jälkeen raskaan suorituksen. Venyttelyn ja lihaksen venyttämisen kesto riippuu siitä,

Lisätiedot

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm.

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm. Liikkuvuuden kehittäminen Venyttelyn merkitys koripalloilijalle voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: Valmistava venyttely: suoritetaan ennen harjoitusta tai peliä! Valmistavassa venyttelyssä avataan

Lisätiedot

Lonkan nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi

Lonkan nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi Lonkan nivelrikko Potilasohje www.eksote.fi Sisällys Hyvä nivelrikko-oireinen... 3 Nivelrikon vaikutuksia... 3 Tietoa nivelrikosta ja harjoittelun vaikutuksista... 4 Mitä nivelrikko on... 4 Harjoittelulla

Lisätiedot

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN KAKSITOISTA Sivuttainen kurki BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA KÄSITASAPAINOASENNOISTA. KUN BAKASANAAN LISÄTÄÄN SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) BAKASANA. KÄSITASAPAINOASANAT

Lisätiedot

SÄHKÖSTIMULAATIO NAISTEN VIRTSAINKONTINENSSIN HOIDOSSA: vaikuttavuuden arviointi kirjallisuuskatsauksen

SÄHKÖSTIMULAATIO NAISTEN VIRTSAINKONTINENSSIN HOIDOSSA: vaikuttavuuden arviointi kirjallisuuskatsauksen SÄHKÖSTIMULAATIO NAISTEN VIRTSAINKONTINENSSIN HOIDOSSA: vaikuttavuuden arviointi kirjallisuuskatsauksen ja casien avulla Niina Friman Piia Hytönen Anna-Emilia Villa Opinnäytetyö Joulukuu 2008 Fysioterapia

Lisätiedot

Synnytyksestä toipuminen sulkijalihasvaurion jälkeen

Synnytyksestä toipuminen sulkijalihasvaurion jälkeen Synnytyksestä toipuminen sulkijalihasvaurion jälkeen Tämä fysiatrian yksikön potilasopas on tarkoitettu alatiesynnytyksessä peräaukon sulkijalihasvaurion saaneille äideille ja heidän kumppaneilleen. Oppaassa

Lisätiedot

KAHDEN ERI ISTUMA-ASENNON VAIKUTUS LANTIONPOHJAN LIHASTEN EMG-AKTIVITEETTIIN

KAHDEN ERI ISTUMA-ASENNON VAIKUTUS LANTIONPOHJAN LIHASTEN EMG-AKTIVITEETTIIN KAHDEN ERI ISTUMA-ASENNON VAIKUTUS LANTIONPOHJAN LIHASTEN EMG-AKTIVITEETTIIN Elina Anttonen ja Satu Jukarainen Opinnäytetyö Maaliskuu 2010 Fysioterapia Sosiaali- ja terveysala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen rustorenkaan korjausleikkauspotilaalle (Bankart)

Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen rustorenkaan korjausleikkauspotilaalle (Bankart) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen rustorenkaan korjausleikkauspotilaalle (Bankart) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki puh. 06 415

Lisätiedot

Selkärangan rakenteellinen tehtävä on suojata selkäydintä ja muita hermoston rakenteita.

Selkärangan rakenteellinen tehtävä on suojata selkäydintä ja muita hermoston rakenteita. 1 2 Selkärangan rakenteellinen tehtävä on suojata selkäydintä ja muita hermoston rakenteita. Selkärangan riittävä tukevuus on edellytys (1) voimansiirrolle raajojen (ylä- ja alaraajat) ja vartalon välillä

Lisätiedot

Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan eriytyneitä ja tilanteeseen sopivia harjoitteita sekä riittävän kuormittavaa, säännöllistä ja useamman kuukauden

Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan eriytyneitä ja tilanteeseen sopivia harjoitteita sekä riittävän kuormittavaa, säännöllistä ja useamman kuukauden 1 2 Niskavaivojen pitkittyessä fyysinen harjoittelu on tärkeää. Esimerkiksi lihasten jännittämisen vuoksi verenkierto voi olla paikallisesti heikentynyt, jolloin lihakset eivät saa riittävästi happea eivätkä

Lisätiedot

Loppuverryttelyn yhteydessä venytysten kesto 15-30 sekuntia per jalka/puoli. *Keskipitkä venytys

Loppuverryttelyn yhteydessä venytysten kesto 15-30 sekuntia per jalka/puoli. *Keskipitkä venytys Johdanto Tässä oppaassa on kuvattu ja esitetty jalkapalloilijan tärkeimpiin lihasryhmiin kohdistuvat venytykset. Tavoitteena on selkeyttää pelaajille ja valmentajille sekä pelaajien vanhemmille mitä venytyksiä

Lisätiedot

LANTIONPOHJAN LIHASTEN HARJOITTELU RASKAUSAIKANA

LANTIONPOHJAN LIHASTEN HARJOITTELU RASKAUSAIKANA LANTIONPOHJAN LIHASTEN HARJOITTELU RASKAUSAIKANA Harjoitusopas Heidi Ekman Sonja Kemppainen Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Fysioterapian koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala, fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Fysioterapia 2 (11) Lukijalle

Lisätiedot

OLKAPOTILAAN FYSIOTERAPIA. TYKS ARTRO Asiantuntijapalvelut ft Pia Kalpamaa

OLKAPOTILAAN FYSIOTERAPIA. TYKS ARTRO Asiantuntijapalvelut ft Pia Kalpamaa OLKAPOTILAAN FYSIOTERAPIA TYKS ARTRO Asiantuntijapalvelut ft Pia Kalpamaa KUORMITTUNEISUUS TYÖKUORMITUS TAPATURMAT ONNISTUNUT FYSIOTERAPIA Fysioterapian ajoitus 1. Akuutti trauman jälkeen Fysioterapia

Lisätiedot

VIRTSANKARKAILU, FYSIOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS

VIRTSANKARKAILU, FYSIOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS VIRTSANKARKAILU, FYSIOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS - FYSIOTERAPEUTIN KÄYTÄNNÖN NÄKEMYS Fysioterapeutti, TtM Minna Törnävä, TAYS ft, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS),TtM, TtT-opisk SIDONNAISUUDET KAHDEN

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

RATSASTAJAN VENYTTELYOHJEET. Riikka Kärsämä & Jonna Haataja Fysioterapian koulutusohjelma / OAMK Elokuu 2013

RATSASTAJAN VENYTTELYOHJEET. Riikka Kärsämä & Jonna Haataja Fysioterapian koulutusohjelma / OAMK Elokuu 2013 RATSASTAJAN VENYTTELYOHJEET Riikka Kärsämä & Jonna Haataja Fysioterapian koulutusohjelma / OAMK Elokuu 2013 MITEN VENYTELLÄ? MIKSI VENYTELLÄ? Ennen liikuntasuoritusta/ alkulämmittelyn jälkeen Lyhytkestoiset

Lisätiedot

NOPEUDEN HARJOITTAMINEN NUORILLA

NOPEUDEN HARJOITTAMINEN NUORILLA NOPEUDEN HARJOITTAMINEN NUORILLA T-klubin valmennusseminaari 23.10.2010, Hämeenlinna Heikki ja Hannu Hämäläinen 12,8 12,6 12,4 12,2 12,64 100m aj : 15v SM 1. 100m: 15v SM 4. Hannun ura ja kehitys 12,0

Lisätiedot

Taso 4: Kuntosaliharjoitteet InnoSport

Taso 4: Kuntosaliharjoitteet InnoSport 1 / 7 8.10.2009 20:38 Taso 4: Kuntosaliharjoitteet Taso 4: Kuntosaliharjoitteet 4. taso koostuu harjoitteista, jotka tehdään kuntosaliharjoitteluna ja toiminnallisena harjoitteluna. Kuntosaliharjoittelussa

Lisätiedot

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Polven tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Ähtärin sairaala Sairaalantie 4 E 63700 Ähtäri Puhelinvaihde 06 415 4939 Faksi 06 415 4351 Puhelin

Lisätiedot

LITOMOVE SINÄ PÄÄTÄT EIVÄT NIVELESI NI V E LIL L E

LITOMOVE SINÄ PÄÄTÄT EIVÄT NIVELESI NI V E LIL L E LITOMOVE SINÄ PÄÄTÄT EIVÄT NIVELESI HARJOITUKSIA NI V E LIL L E 1 HARJOITUKSIA NIVELTEN HYVINVOINNIN TUEKSI Mikä vaikuttaa nivelterveyteen? Elintavat vaikuttavat oleellisesti nivelten toimintaan. Nivelmuutokset

Lisätiedot

PhysioTools Online - ed set Sivu 1/7

PhysioTools Online -  ed set Sivu 1/7 PhysioTools Online - emailed set Sivu 1/7 Harjoitusohjelma FYS PKL SELKÄRYHMÄ 2/15 Keski-Suomen SHP Keski-Suomen keskussairaala Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä, Suomi ALKULÄMMITTELY Pyöräilyä. Aika:

Lisätiedot

Polkuharjoituslaite Käyttöohje

Polkuharjoituslaite Käyttöohje Polkuharjoituslaite Käyttöohje Sisältö Turvallisuudesta huomioitavaa 2 Hajotuskuva ja osaluettelo. 3 Harjoittelu.. 4 Turvallisuudesta huomioitavaa Lue kaikki ohjeet ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä

Lisätiedot

Kenttäpäällikön liikuntavinkki HELMIKUUSSA PILATEKSELLA VAHVA KESKUSTA

Kenttäpäällikön liikuntavinkki HELMIKUUSSA PILATEKSELLA VAHVA KESKUSTA Kenttäpäällikön liikuntavinkki HELMIKUUSSA PILATEKSELLA VAHVA KESKUSTA Helmikuussa hiihto- ja ulkoilukelit ovat parhaimmillaan ja lunta riittää koko Suomessa. Innokkaat ulkoilijat täyttävät hiihtokeskukset

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle Fysioterapia Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki puh. 06 415 4111 Ähtärin sairaala Sairaalantie 4 E 63700 Ähtäri puh. 06 415 7111 Fysioterapia 2

Lisätiedot

Harjoitusfysiologia ja harjoitusohjelman suunnittelu

Harjoitusfysiologia ja harjoitusohjelman suunnittelu Syventävä koulutus, phase 1 Harjoitusfysiologia ja harjoitusohjelman suunnittelu Liite 1/3 Tietoa jatkokoulutuksista Kenelle ja missä? Fysio ProFarm:n järjestämät syventävät jatkokoulutukset ovat suunnattu

Lisätiedot

ISTUMA-ASENNON VAIKUTUS LANTIONPOHJAN LIHASTEN TOONISEEN AKTIVITEETTIIN TERVEILLÄ NUORILLA NAISILLA

ISTUMA-ASENNON VAIKUTUS LANTIONPOHJAN LIHASTEN TOONISEEN AKTIVITEETTIIN TERVEILLÄ NUORILLA NAISILLA ISTUMA-ASENNON VAIKUTUS LANTIONPOHJAN LIHASTEN TOONISEEN AKTIVITEETTIIN TERVEILLÄ NUORILLA NAISILLA Marianne Kyrklund pro gradu -tutkielma Ergonomia Kuopion yliopisto Biolääketieteen laitos Joulukuu 2007

Lisätiedot

KEPPIJUMPAN PERUSLIIKKEITÄ "Keppijumpan isän" Juhani Salakan ohjeita oikeisiin liikesuorituksiin. Perusohje: Aluksi suurin huomio oikeaan suoritustekniikkaan (opetellaan ensin "uimaan" ja mennään vasta

Lisätiedot

Sinulle, joka haluat lisätietoa inkontinenssista

Sinulle, joka haluat lisätietoa inkontinenssista Sinulle, joka haluat lisätietoa inkontinenssista Teksti: Inkontinenscentrum i Västra Götaland Kuvat: Kajsa Lundberg Layout: Svensk Information Pidätysvaikeuksia? Lirahtiko? Karkaileeko virtsa? Oletko pidätyskyvytön?

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Kananen Hanna ja Nurkkala Kirsi 2011

OPINNÄYTETYÖ. Kananen Hanna ja Nurkkala Kirsi 2011 OPINNÄYTETYÖ Kananen Hanna ja Nurkkala Kirsi 2011 SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS ENSIRASKAUDEN AIKANA KÄYTETYISTÄ LANTIONPOHJAN LIHASTEN FYSIOTERAPEUTTISISTA HARJOITTEISTA SEKÄ NIIDEN VAIKUTTAVUUDESTA

Lisätiedot

LIIKUNNASTA HYVÄÄ OLOA RASKAUTEEN

LIIKUNNASTA HYVÄÄ OLOA RASKAUTEEN LIIKUNNASTA HYVÄÄ OLOA RASKAUTEEN Useimmiten raskaus ei ole este vaan hyvä syy säännölliseen liikkumiseen. Säännöllisellä liikunnalla on monia terveyttä edistäviä vaikutuksia. Liikunnan tarkoitus on parantaa

Lisätiedot

Liikkeet ovat eritasoisia. Aloita A tason liikkeistä ja siirry pelaajien kehittyessä B tason liikkeisiin ja aina E tasolle asti.

Liikkeet ovat eritasoisia. Aloita A tason liikkeistä ja siirry pelaajien kehittyessä B tason liikkeisiin ja aina E tasolle asti. POLVIKONTROLLI Ohjelman tarkoitus on ennaltaehkäistä polvivammoja parantamalla polvikontrollia, tasapainoa, keskivartalon hallintaa, alaraajojen lihasvoimaa, nivelliikkuvuutta, koordinaatiota sekä hypyn

Lisätiedot

TEHOKAS TAUKO - Taukoliikuntaopas päiväkodin työntekijöille

TEHOKAS TAUKO - Taukoliikuntaopas päiväkodin työntekijöille TEHOKAS TAUKO - Taukoliikuntaopas päiväkodin työntekijöille SISÄLTÖ LUKIJALLE 4 TEHOKAS TAUKO 5 Milloin taukoliikuntaa? 6 Virkistävä tauko 6 Rentouttava tauko 8 LUKIJALLE Lyhyt taukoliikuntahetki työn

Lisätiedot

JALKAPALLOILIJOIDEN VENYTTELYOHJEET

JALKAPALLOILIJOIDEN VENYTTELYOHJEET JALKAPALLOILIJOIDEN VENYTTELYOHJEET MIKSI VENYTELLÄ? Notkeus on fyysisen kunnon osatekijä ja tärkeä osa jalkapalloilijan lihastasapainon ylläpitoa. Lihas koostuu lihaksen massasta ja jänteistä joiden avulla

Lisätiedot

Laitilan Jyske ry 5.4.15 Toimintakäsikirja

Laitilan Jyske ry 5.4.15 Toimintakäsikirja Keskivartalolihaskuntoharjoituksia Seuraavassa on muutamia keskivartalon voimaan ja hallintaan keskittyviä harjoituksia. Aluksi esitetyt määrät voivat tuntua isoilta. Voitkin aluksi aloittaa pienemmistä

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Potilasohje Polven tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot

Kuntotestissä mittaamme hapenotto- ja verenkiertoelimistön kunnon, lihaksiston toiminta- tai suorituskyvyn ja tarvittaessa kehonkoostumuksen.

Kuntotestissä mittaamme hapenotto- ja verenkiertoelimistön kunnon, lihaksiston toiminta- tai suorituskyvyn ja tarvittaessa kehonkoostumuksen. Kuntotestistä saat arvokasta tietoa tämänpäivän kunnostasi. Olit sitten aloittelija tai huippu-urheilija. Kuntotesti voidaan räätälöidä juuri sinulle sopivaksi kokokonaisuudeksi aikaisemman liikuntahistorian

Lisätiedot

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy PS&V-MM 2011 Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy Tärkein yksittäinen tekijä sulkapalloilijan kyynärvarren sekä ranteen vammojen ennaltaehkäisyssä on oikea mailaote. Muista

Lisätiedot

1 / 12 26.9.2011 9:40 Kahdenjalankyykyn opettaminen keppi pitkittäin [ref# 1592] Pidä katse ylhäällä Kepin tulee koskettaa selkää kolmesta kohtaa (takaraivo, hartiat ja ristiselkä) koko kyykyn ajan Hyvä

Lisätiedot

Harjoittele selän liikehallintaa arkipäivän toimissa

Harjoittele selän liikehallintaa arkipäivän toimissa 1 Harjoittele selän liikehallintaa arkipäivän toimissa Opettele liiallisen keskivartalon jäykistämisen sijaan hallittua kehon käyttämistä. Arkiaskareet tarjoavat harjoitteluun mainiot puitteet. Samalla

Lisätiedot

LIIKKEELLE SYNNYTYKSEN JÄLKEEN LAPSEN KANSSA HARJOITELLEN

LIIKKEELLE SYNNYTYKSEN JÄLKEEN LAPSEN KANSSA HARJOITELLEN Karoliina Falck LIIKKEELLE SYNNYTYKSEN JÄLKEEN LAPSEN KANSSA HARJOITELLEN Opinnäytetyö Fysioterapian koulutusohjelma Maaliskuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 7.3.2012 Tekijä(t) Karoliina Falck

Lisätiedot

Verryttelyn tavoitteet ja mahdollisuudet

Verryttelyn tavoitteet ja mahdollisuudet Tampereen Urheilulääkäriaseman iltaseminaari 6.5.2008 Tavoitteena menestyvä urheilija Verryttelyn tavoitteet ja mahdollisuudet Juha Koskela Lasketaanpa arvio: Alkuverryttelyyn 20 min (on aika vähän nopeus-,

Lisätiedot

KESKIVARTALO/KEHONHALLINTAL IIKKEITÄ UINTIIN 3/2017. Prepared by: Mika Martikainen Date: :26

KESKIVARTALO/KEHONHALLINTAL IIKKEITÄ UINTIIN 3/2017. Prepared by: Mika Martikainen Date: :26 KESKIVARTALO/KEHONHALLINTAL IIKKEITÄ UINTIIN 3/2017 Prepared by: Mika Martikainen Date: 04.04.2017 08:26 MIKA MARTIKAINEN COACHING PL 226 70101, Kuopio 0408295515 mika@murtokohta.fi INFO "keskivartalojumppa"

Lisätiedot

1. Alkulämmittely kuntopyörällä 15min, josta viimeinen 5min aerobisen kynnyksen. 2. Keskivartalojumppa 15min jumppa kiertävänä, 30 työtä/ 1 palautus

1. Alkulämmittely kuntopyörällä 15min, josta viimeinen 5min aerobisen kynnyksen. 2. Keskivartalojumppa 15min jumppa kiertävänä, 30 työtä/ 1 palautus Pyöräilyvoimaa Lihaskunto- ohjelma pyöräilijälle Harjoituksilla on tarkoitus parantaa liikkuvuutta, nostaa jalkojen voimatasoa, harjoittaa tukilihaksia sekä parantaa keskivartalon lihaskestävyyttä. Keskity

Lisätiedot

LUISTELUN PERUSTEET 2013 LTV 1. 4.12.2013 Suomen Jääkiekkoliitto 1

LUISTELUN PERUSTEET 2013 LTV 1. 4.12.2013 Suomen Jääkiekkoliitto 1 LUISTELUN PERUSTEET 2013 LTV 1 4.12.2013 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KEHITTÄMISKOHTEET JA LUISTELUN VAATIMUKSET 4.12.2013 Suomen Jääkiekkoliitto / Kalle Väliaho 2 KEHITTÄMISKOHTEET Liikkuvuus Lonkan liikkuvuus

Lisätiedot

Toiminnallisuudesta uutta lantionpohjan lihasten harjoitteluun

Toiminnallisuudesta uutta lantionpohjan lihasten harjoitteluun Jenni Muurinen, Sirkku Vuolle Toiminnallisuudesta uutta lantionpohjan lihasten harjoitteluun Kätilöopiston sairaalan harjoitusohjelman vaikutuksia nuorilla, terveillä naisilla Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Polven nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi

Polven nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi Polven nivelrikko Potilasohje www.eksote.fi Sisällys Hyvä nivelrikko-oireinen... 3 Nivelrikon vaikutuksia... 3 Tietoa nivelrikosta ja harjoittelun vaikutuksista... 4 Mitä nivelrikko on... 4 Harjoittelulla

Lisätiedot

VAUVAN MOTORIIKKAA OHJAAVAA JA AKTIVOIVAA KÄSITTELYÄ HOITOJEN YHTEYDESSÄ

VAUVAN MOTORIIKKAA OHJAAVAA JA AKTIVOIVAA KÄSITTELYÄ HOITOJEN YHTEYDESSÄ Fysiatria 2016 VAUVAN MOTORIIKKAA OHJAAVAA JA AKTIVOIVAA KÄSITTELYÄ HOITOJEN YHTEYDESSÄ Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti Puhelinvaihde 03 819 11 www.phsotey.fi

Lisätiedot

Lantionpohjan toimintahäiriöistä kärsivien fysioterapia kehittämistyö Hyvinvointipalvelutoiminnan oppimiskeskus Fysipisteelle

Lantionpohjan toimintahäiriöistä kärsivien fysioterapia kehittämistyö Hyvinvointipalvelutoiminnan oppimiskeskus Fysipisteelle Lantionpohjan toimintahäiriöistä kärsivien fysioterapia kehittämistyö Hyvinvointipalvelutoiminnan oppimiskeskus Fysipisteelle Ulla-Maija Huttunen SPT4s1 Opinnäytetyö Helmikuu 2008 Fysioterapia JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

NIVELLIIKKUVUUSHARJOITTEITA

NIVELLIIKKUVUUSHARJOITTEITA Frisbee vinottain vettä vasten = vastus pienempi kuin edellä. (Kuva 171) Frisbee pystysuoraan vettä vasten = kevyin vastus. (Kuva 172) Frisbeeharjoituksia Useimpia seuraavista frisbee-harjoituksista voi

Lisätiedot

VOIMAA JA HERKKYYTTÄ NAISEUTEEN LANTIONPOHJAN MERKITYKSEN TIEDOSTAMISEN KAUTTA. parantainen.anu@gmail.com 0405668347

VOIMAA JA HERKKYYTTÄ NAISEUTEEN LANTIONPOHJAN MERKITYKSEN TIEDOSTAMISEN KAUTTA. parantainen.anu@gmail.com 0405668347 VOIMAA JA HERKKYYTTÄ NAISEUTEEN LANTIONPOHJAN MERKITYKSEN TIEDOSTAMISEN KAUTTA 1 SEKSUAALISET TUNTEMUKSET Lantionpohjan lihakset mahdollistavat seksuaalisten mielihyvän tuntemusten välittymisen. Tutkimusten

Lisätiedot

Iloisia harjoitteluhetkiä!

Iloisia harjoitteluhetkiä! Tämä opas on tehty tukemaan kotona tapahtuvaa liikuntaharjoittelua. Se sisältää osiot lihaskunto-, liikkuvuus ja tasapainoharjoittelusta. Liikkeet ja harjoitteet on valittu siten, että ne pystytään suorittamaan

Lisätiedot

Tärinän vaikutukset ihmiseen. Esa-Pekka Takala, LKT, Dos. Apulaisylilääkäri

Tärinän vaikutukset ihmiseen. Esa-Pekka Takala, LKT, Dos. Apulaisylilääkäri Tärinän vaikutukset ihmiseen Esa-Pekka Takala, LKT, Dos. Apulaisylilääkäri "Tärinätauti" Selkävaivat Pahoinvointi Näköhäiriöt Tärinän terveysvaikutuksia Keskittymisvaikeudet, uneliaisuus / unettomuus,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

VENYTTELYOPAS ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT. HyvinVoivat Äijät. HyvinVoivat Äijät. HyvinVoivat Äijät HYVINVOIVAT HYVINVOIVAT HYVINVOIVAT

VENYTTELYOPAS ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT. HyvinVoivat Äijät. HyvinVoivat Äijät. HyvinVoivat Äijät HYVINVOIVAT HYVINVOIVAT HYVINVOIVAT VENYELYOPAS VENYELYOPAS 1. kaula-, niska- ja hartialihakset 2. käsien ja olkapään lihakset 3. rintalihakset 4. vatsalihakset 5. selkälihakset 6. alavartalon lihakset 7. lantion alueen lihakset KAULA-,

Lisätiedot

NAISTEN VIRTSAINKONTINENSSI

NAISTEN VIRTSAINKONTINENSSI NAISTEN VIRTSAINKONTINENSSI Ohjelehtisen toteuttaminen lantionpohjan lihasvoimaharjoitteista ja rentoutumisesta Pohjois-Kymen sairaalalle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Fysioterapian

Lisätiedot

LANTIONPOHJAN LIHASTEN HALLINTA

LANTIONPOHJAN LIHASTEN HALLINTA Matleena Humalajoki LANTIONPOHJAN LIHASTEN HALLINTA Opas naisille lantionpohjan lihasten ja virtsarakon hallinnasta Sosiaali- ja terveysala 2012 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitotyön

Lisätiedot

FYYSISEN HARJOITTELUN PERUSTEET FHV

FYYSISEN HARJOITTELUN PERUSTEET FHV FYYSISEN HARJOITTELUN PERUSTEET FHV KEHITTYMISEN PERIAATTEITA HARJOITUSÄRSYKE = järjestelmän häirintä Perusvoimaharjoitus lihassoluvaurio ELINJÄRJESTELMÄN REAGOINTI Vaurion korjaus = proteiinisynteesin

Lisätiedot