Opetusministeri Jukka Gustafsson

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetusministeri Jukka Gustafsson"

Transkriptio

1 Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (ammattipätevyysdirektiivin muuttaminen) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan komission 19 päivänä joulukuuta 2011 tekemä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tiedonvaihtojärjestelmässä (IMI) annetun asetuksen muuttamisesta (KOM(2011) 883 lopullinen) sekä ehdotuksesta laadittu muistio. Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2012 Opetusministeri Jukka Gustafsson Hallitusneuvos Maiju Tuominen

2 2 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ MUISTIO EU/2011/2073 EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI AMMAT- TIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA ANNETUN DIREKTIIVIN 2005/36/EY JA HALLINNOLLISESTA YHTEISTYÖSTÄ SISÄMARKKINOIDEN TIEDONVAIHTO- JÄRJESTELMÄSSÄ (IMI) ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä Euroopan Unionin (EU) yksi keskeisistä tavoitteista on henkilöiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta rajoittavien esteiden poistaminen jäsenvaltioiden väliltä. Jäsenvaltioiden kansalaisten osalta kyse on erityisesti oikeudesta harjoittaa ammattia itsenäisenä ammatinharjoittajana tai palkattuna työntekijänä muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa he ovat hankkineet ammattipätevyytensä. Tähän liittyen EU:n toiminnasta tehty sopimus mm. mahdollistaa direktiivit tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta. Ammattipätevyyden tunnustamista koskevassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/36/EY, jäljempänä ammattipätevyysdirektiivi vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltion on tunnustettava unionin kansalaisen toisessa jäsenvaltiossa hankkima koulutus tai ammattipätevyys, kun jäsenvaltiossa edellytetään säännellyn ammatin harjoittamisen aloittamiseksi tai sen harjoittamiseksi määrättyä ammattipätevyyttä. Säännellyllä ammatilla tarkoitetaan tehtävää, jonka aloittamisen tai harjoittamisen edellytyksenä on, että henkilö täyttää tietyt laissa tai asetuksessa säädetyt ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset. Tunnustaminen antaa unionin kansalaiselle oikeuden harjoittaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa samaa ammattia, johon hänellä on pätevyys kotijäsenvaltiossaan. Ammattipätevyysdirektiiviin sisältyy kolme eri tunnustamisjärjestelmää: yleinen tutkintojen tunnustamisjärjestelmä, ammattikokemuksen tunnustamiseen perustuva järjestelmä, jäljempänä ammattikokemusjärjestelmä ja koulutuksen vähimmäisvaatimusten yhdenmukaistamiseen perustuva tunnustamisjärjestelmä, jäljempänä yhdenmukaistamisjärjestelmä. Yhdenmukaistamisjärjestelmästä käytetään myös toisinaan myös nimityksiä automaattisen tunnustamisen järjestelmä tai sektorikohtainen järjestelmä. Ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin nykyaikaistaminen on yksi sisämarkkinapaketin kahdestatoista viputekijästä. Jokaisessa jäsenvaltiossa on useita toimivaltaisia viranomaisia, jotka tekevät ammattipätevyyden tunnustamista koskevat päätökset. Suomessa keskeisimpiä toimivaltaisia viranomaisia ovat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä Opetushallitus. Evira vastaa eläinlääkäreiden tunnustamispäätöksistä ja Valvira terveydenhuollon ammattihenkilöiden tunnustamispäätöksistä. Opetushallitus tekee tunnustamispäätökset, jotka koskevat muun muassa opettajia, sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, pelastustoimen henkilöstöä sekä tehtäviä, joihin edellytetään oikeustieteen alalla suoritettua tutkintoa. Opetushallitus tekee myös tunnustamispäätökset aina, kun lainsäädännössä ei ole nimetty muuta toimivaltaista viranomaista. 2 Ehdotuksen tavoitteet Direktiivin tavoitteena on vastata korkean ammattitaidon työpaikkojen kysynnän lisääntymisen haasteisiin. Ammattipätevyysdirektiivin muuttamista koskevalla ehdotuksella pyritään saamaan aikaan sujuvasti toimiva järjestelmä ammattipätevyyden tunnustamiseksi, jotta tiettyyn ammattiin pätevöityneet kansalaiset voivat Euroopassa muuttaa toi-

3 3 seen maahan töihin. Ehdotuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nykyaikaistaa liikkuvuutta koskevia sääntöjä. Ammattipätevyyden tunnustamisprosessia halutaan helpottaa ja nopeuttaa erityisesti eurooppalaisen ammattikortin avulla. Tarkoituksena on parantaa järjestelmää myös kuluttajien kannalta erityisesti siltä osin, kuin ehdotukset liittyvät kielitaitoon ja ammatillisia väärinkäytöksiä koskeviin varoituksiin terveydenhoitoalalla. Säänneltyjen ammattien määrää pyritään alentamaan komission koordinoimin jäsenvaltioiden keskinäiseen arviointiin perustuvin keinoin. 3 Ehdotuksen pääasiallinen sisältö Ehdotus sisältää säännökset eurooppalaisen ammattikortin käyttöönotosta. Ammattikortin halutaan tarjoavan ammatti-ihmisille mahdollisuuden hyötyä pätevyyksiensä helpommasta ja nopeammasta tunnustamisesta. Sen pitäisi myös helpottaa väliaikaista liikkuvuutta. Komissio antaisi erikseen täytäntöönpanosäädökset, joissa määriteltäisiin ne ammatit, joiden edustajille kortti voitaisiin myöntää. Täytäntöönpanosäädöksiin sisällytettäisiin ammatit, joiden edustajat ilmaisevat halukkuutensa ammattikortin käyttöön. Komissio on todennut, että esimerkiksi sairaanhoitajien ja vuoristo-oppaiden ammattijärjestöt ovat osoittaneet kiinnostusta ammattikortin käyttöön. Nykyinen tunnustamismenettely säilyisi nykyisellään sellaisten ammattihenkilöiden osalta, jotka eivät halua käyttää ammattikorttia. Kortti linkittyisi sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmään (IMI) ja olisi muodoltaan sähköinen todistus, jonka perusteella henkilö voisi tarjota palveluja toisessa jäsenvaltiossa tai sijoittautua sinne. IMIjärjestelmän käytöstä tehtäisiin jäsenvaltioille pakollista. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi hakemuksen perusteella luotava IMI-järjestelmään tiedosto, joka sisältäisi kaikki hakemuksen tueksi lähetetyt asiakirjat. Saman hakijan jättäessä myöhempiä hakemuksia kotijäsenvaltion tai vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät saisi pyytää toimittamaan uudelleen asiakirjoja, jotka sisältyvät jo IMI-tiedostoon ja ovat edelleen voimassa. Ehdotuksen mukaiset ammattikorttia koskevan hakemuksen käsittelyajat olisivat tiukat. Sijoittautumista varten haetun ammattikortin osalta kotijäsenvaltion toimivaltion viranomaisen olisi 4 d artiklan mukaan kahden viikon kuluessa puutteettoman hakemuksen vastaanotettuaan tarkistettava ja vahvistettava hakemuksen tueksi toimitettujen asiakirjojen aitous ja voimassaolo, luotava eurooppalainen ammattikortti, toimitettava se vahvistettavaksi vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilmoitettava kyseiselle viranomaiselle vastaavasta IMItiedostosta. Sama menettely ja määräaika koskisi myös palvelujen väliaikaista tarjoamista sellaisten säänneltyjen ammattien tapauksessa, joilla on kansanterveyteen tai yleiseen turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia. Vastaanottavan jäsenvaltion olisi ammattikokemusjärjestelmään ja yhdenmukaistamisjärjestelmään kuuluvien ammattien osalta päätettävä ammattikortin vahvistamisesta kuukauden kuluessa kotijäsenvaltion lähettämän eurooppalaisen ammattikortin vastaanottamisesta. Yleiseen tunnustamisjärjestelmään kuuluvien ammattien osalta vastaanottavan jäsenvaltion olisi päätettävä kahden kuukauden kuluessa kotijäsenvaltion toimittaman eurooppalaisen ammattikortin vastaanottamisesta, tunnustaako se haltijan pätevyyden vai määrääkö se hänelle korvaavia toimenpiteitä. Sama kahden kuukauden määräaika ja menettely koskisi myös palvelujen väliaikaista tarjoamista niiden ammattien osalta, joilla on kansanterveyteen ja yleiseen turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia. Muiden ammattien osalta palvelujen väliaikaista tarjoamista varten kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi 4 c artiklan mukaan tarkastettava hakemus ja luotava ja vahvistettava eurooppalainen ammattikortti kahden viikon kuluessa puutteettoman hakemuksen vastaanottamisesta. Ehdotus sisältää nykysäännöksistä poiketen myös ns. hiljaisen tunnustamispäätöksen: Jollei vastaanottava jäsenvaltio tekisi päätöstä edellä mainitussa yhden tai kahden kuukauden määräajassa, vastaanottavan jäsenvaltion katsottaisiin ehdotuksen mukaan vahvistaneen eurooppalaisen ammattikortin ja tunnustaneen näin ammattihenkilön pätevyyden harjoittaa kyseistä säänneltyä ammattia vas-

4 4 taanottavassa jäsenvaltiossa. Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi lisäksi säädettävä, että ammattipätevyyden haltija voi hakea ammattikorttia myös internetsovelluksen avulla. Väliaikaista palvelun tarjoamista koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siltä osin kuin kyse on ammattia sääntelemättömistä jäsenvaltioista lähtevistä henkilöistä. Lisäksi väliaikaista palvelun tarjoamista koskevissa säännöksissä jäsenvaltiot velvoitettaisiin toimittamaan luettelot kaikista niistä terveyteen tai turvallisuuteen liittyvistä ammateista, joissa ammattipätevyyden ennakkotarkastusta vaaditaan ja myös perustelemaan syyt kunkin ammatin sisällyttämiselle tähän luetteloon. Yleiseen järjestelmään sisältyvän pätevyystasoluokittelun merkitystä ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa tasoja tulisi käyttää vain vertailuvälineenä eikä perusteena ammattihenkilöiden rajaamiseksi direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Lisäksi ehdotukseen sisältyy jäsenvaltioita koskeva velvoite perustella korvaavien toimenpiteiden asettaminen sekä velvoite järjestää kelpoisuuskokeita säännöllisesti. Osittaisen pätevyyden periaate ehdotetaan sisällytettäväksi direktiiviin liikkuvuuden esteiden vähentämiseksi. Osittaisen pätevyyden myöntämisen edellytyksenä olisi, että tietty ammatillinen toiminta voidaan erottaa muusta kyseisen säännellyn ammatin piiriin kuuluvasta toiminnasta. Jäsenvaltiot voisivat olla noudattamatta tätä periaatetta pakottavista syistä, esimerkiksi terveydenhuollon ammattien yhteydessä. Yhdenmukaistamisjärjestelmään kuuluvien ammattien koulutuksen vähimmäisvaatimuksia ehdotetaan päivitettäväksi. Koulutuksen vähimmäisvaatimukset lääkäreille, hammaslääkäreille, proviisoreille, sairaanhoitajille, kätilöille, eläinlääkäreille ja arkkitehdeille yhdenmukaistettiin 20 tai 30 vuotta sitten ja niitä tulisi nyt komission mukaan ajanmukaistaa vastaamaan näiden ammattien ja alan koulutuksen kehitystä. Esimerkiksi sairaanhoitajan ja kätilön koulutukseen pääsyyn vaadittu koulutustaso ehdotetaan nostettavaksi 10 vuodesta 12 vuoteen. Lisäksi direktiiviin ehdotetaan säännöksiä, joilla määritettäisiin proviisoreiden koulutukseen sisältyvän harjoittelun ajankohdasta ja arkkitehtien koulutukseen sisällytettävän harjoittelun kestosta, ajankohdasta ja palkallisuudesta. Erikoislääkärin koulutuksen osalta ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan jäsenvaltiot voisivat säätää osittaisia vapautuksia enintään kolmasosasta erikoislääkärin koulutusta, jos kyseinen osa koulutuksesta on jo suoritettu toisen erikoistumiskoulutuksen oppimäärässä. Komissiolle annettaisiin valta antaa tarkempia säännöksiä koulutuksen vähimmäisvaatimuksista. Ehdotuksessa edellytetään myös, että jäsenvaltiot ilmoittavat yhdenmukaistamisjärjestelmän ammatteja koskevista pätevyyksien myöntämiseen liittyvistä lainsäädännön muutoksista. Lisäksi jäsenvaltiot velvoitettaisiin määräämään asianmukainen viranomainen tai elin laatimaan kertomuksia pätevyyden vaatimustenmukaisuudesta suhteessa direktiiviin sisältyviin koulutusta koskeviin vähimmäisvaatimuksiin. Voimassa olevaan direktiiviin sisältyy säännökset yhteisistä vähimmäisvaatimuksista, jotka liittyvät korvaavista toimenpiteistä vapauttamiseen. Säännös ei ole osoittautunut käytännössä toimivaksi eikä sitä näin ollen ole sovellettu. Komissio ehdottaa yhteisten vähimmäisvaatimusten korvaamista yhteisiä koulutuspuitteita ja yhteisiä koulutustestejä koskevilla säännöksillä. Ehdotettujen säännösten olisi tarkoitus mahdollistaa automaattisen tunnustamisen laajentaminen uusiin ammatteihin. Automaattinen tunnustaminen perustuisi yhteisiin tietoja, taitoja ja pätevyyksiä koskeviin vaatimuksiin tai yhteisiin kokeisiin, joissa arvioidaan ammattihenkilön kyky harjoittaa ammattia. Direktiivin soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi kattamaan myös ne ammattihenkilöt, joilla on tutkinto mutta joiden on vielä suoritettava tutkinnon myöntäneen jäsenvaltion laissa mahdollisesti edellytettävä palkallinen harjoittelu. Säännellyn ammatin ammattipätevyyden myöntämiseksi kotijäsenvaltion olisi tunnustettava myös toisessa jäsenvaltiossa suoritettu palkallinen harjoittelu, jonka kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on vahvistanut. Lisäksi direktiivin soveltamisalaa ehdotetaan selvennettäväksi notaarien osalta. Ehdotuksessa selvennettäisiin, että henkilön kielitaidon tarkistaminen saa tapahtua

5 5 vasta sen jälkeen, kun vastaanottava jäsenvaltio on tunnustanut pätevyyden. Toimivaltainen viranomainen voisi tarkastaa henkilön kielitaidon tunnustamispäätöksen jälkeen, jos on vakavia ja konkreettisia epäilyksiä ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta liittyen henkilön harjoittamaan ammatilliseen toimintaan. Ehdotuksen mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden osalta toimivaltaiset viranomaiset voisivat kuitenkin tarkastaa kaikkien kielitaidon, jos kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä on tätä nimenomaisesti pyytänyt. Ehdotukseen sisältyy säännökset hälytysmekanismin käyttöön otosta. Direktiiviehdotuksen mukaan toimivaltaiset viranomaiset velvoitettaisiin antamaan toisilleen hälytys siinä tapauksessa, että direktiivin nojalla automaattisen tunnustamisen piiriin kuuluvaa terveydenhuoltoalan ammattihenkilöä (ml. eläinlääkärit) kielletään väliaikaisestikin harjoittamasta ammattiaan. Muiden ammattihenkilöiden osalta jäsenvaltioiden olisi annettava hälytys toisilleen tarvittaessa. Ehdotuksen lähtökohtana on, että palveludirektiivin nojalla keskitetyistä palvelupisteistä kehitetään internetin keskusyhteyspisteitä kaikille ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin soveltamisalaan kuuluville ammateille. Keskitettyjen palvelupisteiden käyttöalaa laajennettaisiin näin ollen myös palveludirektiivin soveltamisalaan kuulumattomiin ammattihenkilöiden luokkiin (terveydenhuollon ammattihenkilöt ja työnhakijat). Voimassa olevan ammattipätevyysdirektiivin nojalla perustetut kansalliset yhteystahot muuttuisivat tukikeskuksiksi, jotka keskittyisivät yksittäistapauksiin ja tarjoaisivat neuvoja ja apua kansalaisille. Direktiivissä ehdotetaan otettavaksi käyttöön säänneltyjen ammattien vastavuoroinen arviointi, kun jäsenvaltioille asetettaisiin velvoite ilmoittaa luettelo säännellyistä ammateista ja velvoite arvioida säänneltyjen ammattien tarpeellisuutta, oikeasuhtaisuutta ja syrjimättömyyttä. Komissio toimittaisi nämä tiedot muille jäsenvaltioille, joilla olisi mahdollisuus antaa omia näkemyksiään tietojen johdosta. Lisäksi komissio laatisi jäsenvaltioiden toimittamista tiedoista yhteenvetokertomuksen. Siirretyn säädösvallan käyttäminen EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 artiklan mukaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävässä säädöksessä voidaan siirtää komissiolle valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia. Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä säädöksissä tulee tällöin määritellä tällaisen säädösvallan siirron tavoitteet, sisältö, soveltamisala ja kesto. Tietyn alan keskeisistä osista voidaan säätää vain lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävällä säädöksellä, eikä säädösvallan siirto voi näin ollen koskea näitä osia. Komissio voi delegoitujen säädösten valmistelun tueksi asettaa esimerkiksi asiantuntijaryhmiä, joiden rooli on konsultoiva ja joilla ei ole valtaa äänestää. Direktiiviehdotuksen mukaan komissiolle siirrettäisiin valta antaa delegoituja säädöksiä määräämättömäksi ajaksi seuraavasti: liitteen I ajantasaistamiseksi, eurooppalaista ammattikorttia koskevien maksujen laskentaperusteiden määrittelemiseksi, eurooppalaiseen ammattikorttiin edellytettävien asiakirjojen yksityiskohtien vahvistamiseksi, liitteessä IV määriteltyjen ammattien luettelon mukauttamiseksi, liitteessä V olevan , 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, ja kohdan mukauttamiseksi, lääkäreiden, yleisestä sairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, eläinlääkärien, kätilöiden, proviisoreiden ja arkkitehtien tietojen ja taitojen selventämiseksi, erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien koulutusta koskevien vähimmäisharjoittelujaksojen mukauttamiseksi, uusien lääketieteen erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan kohtaan, liitteessä V olevan 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, ja kohdan luetteloiden muuttamiseksi, uusien hammaslääketieteen erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan kohtaan, yhteisten koulutuspuitteiden soveltamisedellytysten määrittämiseksi ja yhteisten koulutustestien soveltamisedellytysten määrittämiseksi. SEUT:n 291 artiklan mukaan unionin oikeudellisesti velvoittavien säädösten edellyt-

6 6 täessä yhdenmukaista täytäntöönpanoa säädöksillä siirretään täytäntöönpanovaltaa komissiolle. Direktiiviehdotuksen mukaan täytäntöönpanosäädöksiä annettaisiin seuraavien asiakokonaisuuksien osalta: eurooppalaisten ammattikorttien määrittely ammattikohtaisesti, ammattikortin muoto, ammattikortin myöntämiseksi tarvittavan hakemuksen tueksi tarvittavat käännökset ja korttia koskevien hakemusten arvioimiseksi tarvittavat tiedot, eurooppalaiseen ammattikorttiin ja IMItiedostoon sisältyvien tietojen eheyden, luottamuksellisuuden ja oikeellisuuden varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet, eurooppalaisen ammattikortin saatavuutta koskevat ehdot ja menettelyt, IMI-tiedoston tarkasteluedellytykset, eurooppalaisen ammattikortin aitouden ja voimassaolon tarkastamiseen tarvittavat tekniset keinot ja menettelyt sekä hälytysmekanismin täytäntöönpano. Täytäntöönpanosäädösten hyväksymisessä ehdotetaan käytettäväksi neuvoa-antavaa menettelyä yhteisten ja yhtenäisten sääntöjen määrittämiseksi. Komissiota avustaisi ammattipätevyyden tunnustamista käsittelevä komitea. 4 Ehdotuksen oikeusperusta ja suhde toissijaisuusperiaatteeseen Direktiiviehdotus perustuu SEUT:n 46 artiklaan, 53 artiklan 1 kohtaan sekä 62 ja 114 artiklaan. Ehdotus käsitellään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Valtioneuvosto pitää ehdotettua oikeusperustaa asianmukaisena. Ehdotuksia voidaan pitää toissijaisuusperiaatteen mukaisina. 5 Vaikutusten arviointi Direktiiviehdotuksen liitteenä olevassa rahoitusselvityksessä ja vaikutusarvioinnissa on käsitelty erityisesti IMI-järjestelmän laajentamista uudella eurooppalaista ammattikorttia koskevalla toiminnolla. IMIjärjestelmää on tarkoitus käyttää myös Euroopan laajuisen hälytysmekanismin perustamiseen. Näiltä osin ehdotuksella varmistetaan hyvä oikeusvarmuus ja avoimuus EU:n kansalaisten ammattipätevyyden tunnustamispyyntöjen käsittelyssä. Komissio on myös arvioinut, että IMI-järjestelmän lisääntyvä käyttö vaikuttaa kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hallinnollisen työn helpottumiseen ja kevenemiseen. Lisäksi komissio arvioi, että olemassa olevan tietoteknisen välineen käyttötarkoituksen laajentaminen mahdollistaa kustannussäästöt verrattuna uuden yksikäyttöisen välineen kehittämiseen joko EU:n tai jäsenvaltioiden tasolla. Komission mukaan ehdotus myös parantaa jäsenvaltioiden välisen yhteistyön nykyisiä puutteita sekä potilasturvallisuutta, kun palveludirektiivin mukainen ammattihenkilöitä koskeva hälytysmekanismi ulotetaan koskemaan terveydenhuoltoalan ammattihenkilöitä. Komission vaikutusarvioinnin mukaan ehdotus ei edellytä hallintomäärärahoja eikä henkilöstöresursseja. EU:n budjetin osalta ehdotuksen ja siihen liittyvien kehityskustannusten oletetaan tulevan voimaan ja toteutuvan vuonna 2013 ja jatkuvan vuoteen Komissio ehdottaa euroa sitoumuksina vuosille 2013 sekä Ehdotus katettaisiin sisämarkkinoiden budjettikohdassa mainituilla määrärahoilla. Varainhoitovuoden 2013 osalta määrärahat sisältyvät komission viralliseen rahoitussuunnitelmaan; varainhoitovuoden 2014 ja sitä seuraavien vuosien osalta ne sisältyvät komission ehdotukseen seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi. 6 Ehdotuksen vaikutukset Suomelle Lainsäädäntövaikutukset Ammattipätevyysdirektiiviin ehdotetut muutokset aiheuttaisivat muutoksia ammattipätevyyden tunnustamisesta annettuun lakiin (1093/2007), eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettuun lakiin (29/2000) ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin (559/1994). Ahvenanmaan asema Ahvenanmaan maakunnan tehtävänä on huolehtia unionin oikeuden kansallisesta täytäntöönpanosta siltä osin kuin tarvittavat kansalliset toimenpiteet Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 18 :n mukaan kuuluvat maakunnan toimivaltaan.

7 7 Itsehallintolain 18 :n 1, 2, 14 ja 22 kohdan mukaan maakunnalla on lain-säädäntövalta asioissa, jotka koskevat maakunnan viranomaisia ja virkamiehiä, opetusta ja eräin poikkeuksin elinkeinotoimintaa. Valtakunnan toimivallassa ovat asiat, jotka itsehallintolain 27 :n 3 kohdan nojalla koskevat vaatimuksia tiedoista ja taidoista tietyn valtion hyväksymän pätevyyden saamiseksi ottaen kuitenkin huomioon itsehallintolain 41 ja 64 :n säännökset (HE 73/1990 vp s. 76). Ammattipätevyysdirektiivi on tähän valtakunnan ja maakunnan väliseen toimivallanjakoon perustuen vuoden 2011 lopulla pantu täytäntöön maakunnassa maakuntalailla ammattipätevyyden tunnustamisesta (landskapslag om erkännande av yrkeskvalifikationer). Maakuntalakiin on pääasiallisesti sisällytetty ammattipätevyysdirektiivin yleistä tutkintojen tunnistamisjärjestelmää koskeva sääntely. Maakuntalain 3 :n mukaan Ahvenanmaan maakunnan hallitus vastaa ammattipätevyyden tunnustamisesta ja muista maakuntalaista johtuvista tehtävistä. Ahvenanmaan valtuuskunta totesi yksimielisesti maakuntalain lainsäädäntövalvontaan kuuluvassa lausunnossaan ( nr 46/11), että mitä tulee oikeuteen toimia eri säännellyissä ammateissa, lainsäädäntövalta on jaettu valtakunnan ja maakunnan kesken; eräitä säänneltyjä ammatteja harjoitetaan maakunnassa valtakunnan lainsäädännön nojalla, eräistä sellaisista ammateista säädetään maakuntalailla. Komission ehdotus ammattipätevyysdirektiivin muuttamisesta koskee myös yleistä tutkintojen tunnistamisjärjestelmää koskevaa sääntelyä. Jos direktiiviehdotus hyväksytään, lopullinen direktiivi kuuluu osittain maakunnan lainsäädäntövaltaan. Tällöin maakunta vastaisi toimivaltaansa kuuluvilta osin hyväksytyn direktiivin täytäntöönpanosta maakunnassa. Taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset Elintarviketurvallisuusvirasto Evira teki vuonna 2011 yhteensä 45 laillistuspäätöstä EU/ETA-koulutuksen perusteella. Sosiaalija terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira teki vuonna 2011 yli 600 ammattioikeuspäätöstä EU/ETA-koulutuksen perusteella. Opetushallitus käsitteli vuonna 2011 noin 900 ulkomailla suoritettuun koulutukseen liittyvää hakemusta, joista 180 koski ammattipätevyyden tunnustamista EU/ETAkoulutuksen perusteella. Toimivaltaiset viranomaiset ovat todenneet tunnustamishakemusten määrän kasvaneen noin 5 10 % vuosittain. Direktiiviehdotus merkitsee hallinnollisen taakan kasvua kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Uutena asiakasryhmänä olisivat Suomesta EU/ETA-maahan säännellyssä ammatissa työskentelevään lähtevät. Tältä osin esimerkiksi Suomessa myönnettyjen asiakirjojen aitouden varmistaminen edellyttää uutta yhteistyötä suomalaisten korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä ammattipätevyyden tunnustamisesta vastaavien viranomaisten välillä. Myös kahden päällekkäisen tunnustamisjärjestelmän ylläpito on omiaan jonkin verran lisäämään toimivaltaisen viranomaisen työtä. Ammattikortin myöntämiseen liittyvät tiukat määräajat vaikuttaisivat toteutuessaan toimivaltaisten viranomaisten työn kuormittavuuteen ja vastuun lisääntymiseen ja tällöin erityisesti Opetushallituksen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran ja Elintarviketurvallisuusviraston Eviran resurssitarpeiden voidaan arvioida kasvavan. Lisäksi direktiiviehdotuksen mukaisten kielitaitotestien järjestäminen, hälytysmekanismin käyttöönotto ja säänneltyjen ammattien vastavuoroinen arviointi sekä palveludirektiivin mukaisen keskitetyn palvelupisteen käyttöalan laajentaminen aiheuttaa lisätyötä sekä toimivaltaisille viranomaisille (kielitaitotestauksen ja hälytysmekanismin osalta erityisesti Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle) että osittain myös näiden asiakokonaisuuksien osalta keskeisille vastuuministeriöille eli opetus- ja kulttuuriministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle. Toimivaltaiset viranomaiset ovat arvioineet henkilötyövuosiin kohdistuvan lisäresurssitarpeen olevan % muutosehdotusten toteutumisen laajuudesta riippuen. Valtion talousarviota koskevat asiat käsitellään ja niistä päätetään kehyspäätös- ja talousarvioprosesseissa.

8 8 7 Perustuslaki Perustuslain kannalta direktiiviehdotus liittyy yksityiselämän suojaa koskevaan 10 :ään ja viranomaisten asiakirjojen ja muiden tallenteiden julkisuutta koskevaan 12 :ään. Näiltä osin ehdotus ei sisällä perustuslain kanssa ristiriidassa olevia säännöksiä. 8 Asian käsittely Euroopan yhteisöjen komissio on antanut vihreän kirjan ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin uudistamisesta ja järjestänyt julkisen kuulemismenettelyn vihreässä kirjassa esitetyistä kysymyksistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tämän johdosta pyytänyt eri ministeriöiltä, ammattipätevyyden tunnustamisesta vastaavilta tahoilta, etujärjestöiltä, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE:lta, Suomen yliopistot UNIFI:lta sekä tietosuojavaltuutetun toimistolta lausunnot Suomen vastauksen laatimisen tueksi. Direktiivin uudistamista koskevaa vihreää kirjaa ja siihen liittyvää e-kirjettä on käsitelty sisämarkkinajaostossa (EU 8) ja koulutusjaostossa (EU 30) Eduskunnassa e-kirjettä (E 55/2011 vp) on käsitelty suuressa valiokunnassa ja sivistysvaliokunnassa Sivistysvaliokunta on antanut asiassa lausuntonsa (SiVL 7/2011 vp). Komissio on antanut ehdotuksensa ammattipätevyysdirektiivin uudistamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tammikuussa 2012 pyytänyt sidosryhmätahojen lausunnot ehdotetuista muutoksista ja valtioneuvoston alustavista kannoista. Direktiiviehdotusta on käsitelty sisämarkkinajaostossa (EU 8) Ehdotettujen muutosten käsittely on alkanut neuvoston työryhmässä Suomi on jättänyt ensimmäisessä työryhmäkokouksessa tutkimusvarauman. Komission tavoitteena on saada asia käsiteltyä vuoden 2012 aikana. U-kirjelmää on käsitelty sisämarkkinajaoston kirjallisessa menettelyssä maaliskuussa Valtioneuvoston kanta Suomi suhtautuu pääasiassa myönteisesti sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmään (IMI) perustuvan eurooppalaisen ammattikortin käyttöönottoon, vaikka ammattikortin luomisvelvoite merkitsee käytännössä kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hallinnollisen työn lisääntymistä. Suomi suhtautuu kuitenkin erittäin varauksellisesti ehdotettuihin käsittelyaikoihin. Lisäksi Suomi pitää ongelmallisena velvoitetta myöntää kortti myös silloin, kun kyseinen ammatti ei ole kotijäsenvaltiossa säännelty. Suomi katsoo, että direktiivissä tulisi säätää tarkemmin niistä reunaehdoista, joiden puitteissa komissio voisi siirretyn säädösvallan nojalla määrittää ammatit, joiden edustajille kortti voidaan myöntää. Lisäksi Suomi katsoo, että ammattien määrittelyssä komission ei tulisi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, vaan delegoituja säädöksiä. Suomi vastustaa ehdottomasti säännöstä ns. hiljaisesta tunnustamispäätöksestä, jonka perusteella vastaanottavan jäsenvaltion katsottaisiin vahvistaneen eurooppalaisen ammattikortin ja tunnustaneen näin ammattihenkilön pätevyyden harjoittaa säänneltyä ammattia vastaanottavassa jäsenvaltiossa, mikäli vastaanottava jäsenvaltio ei tee ammattikorttiin liittyvää päätöstä säädetyssä määräajassa. Ehdotettu säännös ei ole suhteellisuusperiaatteen mukainen eikä yhteen sovitettavissa esimerkiksi terveydenhuollon ammattien harjoittamiseen kiinteästi liittyvien potilasturvallisuusnäkökohtien kanssa. Suomi katsoo, ettei henkilöiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla voida edistää niin voimallisin keinoin, että ammattipätevyyden tunnustamiskäsittelyn mahdollinen viivästyminen viranomaisessa aiheuttaisi terveydenhuollon palveluja käyttäville asiakkaille henkeen ja terveyteen kohdistuvan riskin. Suomi ei kannata velvoitetta, jonka perusteella ammattikortin hakeminen tulisi olla mahdollista myös internetin välityksellä. Suomi katsoo, että jäsenvaltioita tulisi kannustaa sähköisten asiointijärjestelmien kehittämiseen, mutta ei kannata tähän liittyvien velvoitteiden asettamista. Suomen mielestä direktiiviin ehdotettu säännös ammattikortin myöntämiseen liitty-

9 9 vien maksujen kohtuullisuudesta ja suhteellisuudesta on riittävä. Näin ollen Suomi suhtautuu varauksella säännökseen, jonka mukaan komissiolle annettaisiin valtaa antaa delegoituja säädöksiä maksujen laskentaan liittyvissä kysymyksissä. Suomi kannattaa jäsenvaltioiden velvoittamista käyttämään IMI-järjestelmää ammattikortin luomiseen ja ammattipätevyyden tunnustamista koskevien tietojen vaihtoon. Suomi voi kannattaa väliaikaista palvelun tarjoamista koskevien säännösten muuttamista ja sitä, että jäsenvaltiot velvoitetaan toimittamaan luettelot perusteluineen kaikista niistä terveyteen tai turvallisuuteen liittyvistä ammateista, joissa ammattipätevyyden ennakkotarkastusta vaaditaan. Suomi katsoo, että lisääntyvä avoimuus mahdollistaa suhteettomien tai tarpeettomien velvoitteiden asettamisen vähentymisen. Suomi voi kannattaa pätevyystasoluokittelun merkityksen muuttamista komission esityksen mukaisesti. Suomi kannattaa jäsenvaltioita koskevaa velvoitetta perustella korvaavien toimenpiteiden asettaminen sekä velvoitetta järjestää kelpoisuuskokeita säännöllisesti. Suomi voi kannattaa osittaisen pätevyyden periaatteen sisällyttämistä direktiiviin. Suomi pitää tärkeänä säännöstä, jonka mukaan jäsenvaltiot voisivat olla noudattamatta osittaisen pätevyyden periaatetta pakottavista syistä. Osittaisen pätevyyden periaatetta ei voida soveltaa esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenkilöihin. Ehdotettua 4 f artiklaa tulisikin täydentää siten, että säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle rajattaisiin selkeästi ammatit, joilla on kansanterveyteen tai yleiseen turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia. Suomelle on tärkeää varmistaa valmistelun kuluessa se, että direktiivin sanamuoto mahdollistaa peruskoulun jälkeen lähihoitajan koulutuksen suorittaneen henkilön mahdollisuuden hakeutua automaattisen tunnustamisen piiriin kuuluviin sairaanhoitaja- ja kätilöopintoihin. Artiklat 31.1 ja 40.2 ehdotetuissa muodoissaan määrittävät opintoihin pääsyn edellytykseksi yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden oppimäärän tai todistuksen vastaavantasoisen kokeen suorittamisesta hyväksytysti. Suomi katsoo, että maininta ECTS-pisteistä voitaisiin ulottaa myös sairaanhoitajien ja kätilöiden koulutusvaatimuksia koskeviin säännöksiin. Lisäksi Suomi katsoo, että komission antaessa delegoituja säädöksiä liitteen V mukauttamiseksi tulisi oppiaineluettelojen sijaan koulutuksen vähimmäisvaatimuksiin kytkeä osaamisperustaisuus. Suomi vastustaa proviisorin koulutusta koskevaa 44 artiklan 2 b kohdan mukaista säännöstä siitä, että koulutukseen tulee kuulua kuusi kuukautta harjoittelua teoreettisen ja käytännöllisen opiskelun jälkeen. Suomi voi kannattaa sitä, että kuuden kuukauden mittaisesta pakollisesta harjoittelusta säädetään jatkossakin direktiivissä, mutta vastustaa harjoittelun ajankohdan harmonisointia. Opintoihin kuuluvan harjoittelun ajankohdasta tulee voida päättää joko jäsenvaltiotasolla tai korkeakouluissa itsenäisesti, eikä siitä tule säädellä ammattipätevyysdirektiivissä. Suomi ei pidä perusteltuna sitä, että arkkitehdin koulutukseen säädettäisiin kuuluvaksi täysipäiväisen opiskelun kestosta riippuen vähintään vuoden tai kahden vuoden palkallinen harjoittelujakso. Suomi katsoo, että opintoihin kuuluvan harjoittelun ajankohdasta tulee voida päättää joko jäsenvaltiotasolla tai korkeakouluissa itsenäisesti, eikä siitä tule säädellä ammattipätevyysdirektiivissä. Suomi ei myöskään pidä perusteltuna, että direktiivissä säädettäisiin opintoihin kuuluvan harjoittelun palkallisuudesta. Suomen mielestä arkkitehdin koulutusta koskevassa 46 artiklassa voidaan jatkossakin säätää opintojen sisällöstä ja vähimmäiskestosta, mutta ei harjoittelun ajankohdasta tai sen palkallisuudesta. Lisäksi Suomi vastustaa erikoislääkärin koulutusta koskevaan 25 artiklaan ehdotettua lisäystä opintojen hyväksiluvun enimmäismäärästä. Suomi katsoo, että ehdotetut harjoittelua ja hyväksilukua koskevat yksityiskohtaiset säännökset kuuluvat koulutuspolitiikan alaan eikä niistä tämän vuoksi ole mahdollista säätää ammattipätevyysdirektiivissä. Suomi suhtautuu kielteisesti velvoitteeseen nimetä kansallinen elin, jolla on valmiudet arvioida muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojen vaatimustenmukaisuutta suhteessa ammattipätevyysdirektiiviin. Suomen järjestelmä perustuu siihen, että korkeakouluilla

10 10 on yhdenmukaistamisjärjestelmään kuuluvaa koulutusta järjestäessään kansalliseen lainsäädäntöön perustuva velvollisuus noudattaa ammattipätevyysdirektiivin vaatimuksia. Näin ollen erillisiä akkreditointi- tai hyväksymismenettelyjä ei ole tarvittu eikä niitä haluta jatkossakaan luoda. Suomi suhtautuu varauksella yhteisiä koulutuspuitteita ja yhteisiä koulutustestejä koskeviin säännösehdotuksiin. Suomi katsoo, että ehdotettuun palkallisen harjoittelun tunnustamissäännökseen tulee sisällyttää mahdollisuus erityisistä syistä olla hyväksymättä toisessa jäsenvaltiossa suoritettua palkallista harjoittelua ammattipätevyyden myöntämiseksi. Tällainen erityinen syy olisi esimerkiksi se, että ammattipätevyyden saavuttamiseksi harjoitteluun kuuluu olennaisena osana kotijäsenvaltion kansallisen lainsäädännön soveltaminen. Suomi kannattaa kielitaitosäännösten täsmentämistä. Suomi katsoo kuitenkin, että ehdotusta tulee selkeyttää testaamisen ajankohdan osalta. Suomi pitää tärkeänä, että toimivaltaiselle viranomaiselle annettaisiin direktiivissä säädettyjen edellytysten täyttyessä mahdollisuus varmistua hakijan riittävästä kielitaidosta ennen ammattipätevyyden tunnustamista. Suomi kannattaa hälytysmekanismin luomista, koska on tärkeää, että tieto terveydenhuoltoalan ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeuden rajoituksista yhdessä jäsenvaltiossa siirtyy myös toisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Suomi katsoo, että hälytys tulisi antaa paitsi ammatinharjoittamista koskevasta kiellosta, myös sitä koskevasta olennaisesta rajoituksesta. Suomi voi kannattaa keskusyhteyspisteitä ja tukikeskuksia koskevia ehdotuksia. Kansalaisen kannalta on selkeää, että tietoa olisi saatavilla yhden portaalin kautta. Keskusyhteyspisteen luominen ei Suomen käsityksen mukaan tuo muutosta toimivaltaisten viranomaisten asemaan tai niitä koskevaan neuvontavelvoitteeseen. Suomi kannattaa säänneltyjen ammattien vastavuoroisen arvioinnin mallia, koska sen voidaan ennakoida lisäävään avoimuutta ja mahdollistavan säänneltyjen ammattien lukumäärän pienentymistä ja sitä kautta poistavan liikkuvuuden esteitä. Säänneltyjen ammattien kokonaisvaltainen tarkastelu voi myös osaltaan edistää palvelujen sisämarkkinoiden parempaa toteutumista. Suomi ottaa kantaa ehdotukseen sisältyviin EU:n budjettikustannuksiin osana vuoden 2013 talousarviomenettelyä sekä vuoden 2014 osalta osana EU:n monivuotisen rahoituskehyksen kokonaistasovalmistelua.

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Hallitusneuvos Maiju Tuominen Ammattipätevyysdirektiivi

Lisätiedot

Ammattipätevyysdirektiivi (2005/36/EY) ja tulevat muutokset

Ammattipätevyysdirektiivi (2005/36/EY) ja tulevat muutokset Ammattipätevyysdirektiivi (2005/36/EY) ja tulevat muutokset Laboratoriolääketiede ja näyttely 2014 Marina Congress Center 9.10. Hallitusneuvos Maiju Tuominen Esityksen aiheet Ammattipätevyysdirektiivistä

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI SUOMEN ASIANAJAJALIITTO FINLANDS ADVOKATFÖRBUND Opetus-ja kulttuuriministeriö KTPO/Kty Hallitusneuvos Maiju Tuominen Dnro 45/2014 23.1.2015 1(4) kirjaamo (a) m inedu.fi Lausuntopyyntönne: OKM/59/010/2014,13.10.2014

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esitys liittyy ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin

Lisätiedot

HE 22/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 22/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ammattipätevyyden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Laki. ammattipätevyyden tunnustamisesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala

Laki. ammattipätevyyden tunnustamisesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: ammattipätevyyden tunnustamisesta 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 25.6.2015 L 159/27 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/983, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY mukaisista eurooppalaisen ammattikortin myöntämismenettelystä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.11.2015 00102 EDUSKUNTA puh. 09 4321 stv@eduskunta.fi Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Asia Tehy ry:n

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Ammattipätevyyden tunnustaminen ei sovellu ns. turvallisuuskriittisiin ammatteihin kuten poliiseihin. (STTK)

Ammattipätevyyden tunnustaminen ei sovellu ns. turvallisuuskriittisiin ammatteihin kuten poliiseihin. (STTK) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 2.11.2015 Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Maiju Tuominen Eduskunnan sivistysvaliokunnalle VASTINE KIRJALLISIIN ASIANTUNTIJALAUSUNTOIHIN (HE 22/2015 vp) Opetus- ja

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA 2005/36/EY TIIVISTELMÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN OSALTA

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA 2005/36/EY TIIVISTELMÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN OSALTA EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA 2005/36/EY TIIVISTELMÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN OSALTA Ylitarkastaja Pia Setälä Lakimies Kirsi Jyrälä Terveydenhuollon

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/55/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/55/EU, L 354/132 Euroopan unionin virallinen lehti 28.12.2013 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/55/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin

Lisätiedot

HE 107/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

HE 107/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Kysymys 1: Onko teillä huomautettavaa lähettävän jäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten rooleista?

Kysymys 1: Onko teillä huomautettavaa lähettävän jäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten rooleista? Suomen vastaukset vihreässä kirjassa esitettyihin kysymyksiin Yleistä Suomi suhtautuu myönteisesti sellaisiin liikkuvuuden helpottamista koskeviin aloitteisiin, joita voidaan pitää perusteltuina sekä jäsenvaltioiden

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2013-00035 STO Närhi Ulla(STM) 30.01.2013 Eduskunta Viite Asia EU; terveys; komission täytäntööpanodirektiivi 2012/52/EU toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Koulutukset nyt ja haasteet? EU:n ammattipätevyysdirektiivin toimeenpano ja ammattikorkeakoulujen vastaukset keväällä 2014. 14.8.2014 Johanna Moisio

Koulutukset nyt ja haasteet? EU:n ammattipätevyysdirektiivin toimeenpano ja ammattikorkeakoulujen vastaukset keväällä 2014. 14.8.2014 Johanna Moisio Koulutukset nyt ja haasteet? EU:n ammattipätevyysdirektiivin toimeenpano ja ammattikorkeakoulujen vastaukset keväällä 2014 14.8.2014 Johanna Moisio Aiempien työpajojen jatkotoimia Terveydenhoitajakoulutuksen

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus ESITYKSEN SISÄLTÖ Tunnustamisen tarkoitus ja toimivalta Akateeminen ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 9.2.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 9.2.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 9.2.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ 1. Toimivalta Toimivalta määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0435(COD) ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0435(COD) ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 8.11.2012 2011/0435(COD) LAUSUNTO ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Ammattipätevyyden. Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1

Ammattipätevyyden. Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1 Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 24.4.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0930/2005, Marc Stahl, Saksan kansalainen, Alankomaissa myönnettyjen fysioterapeutin tutkintotodistusten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Lausunto 1 (8) 31.8.2011. OKM:n lausuntopyyntö ammattipätevyysdirektiivin uudistamista koskevasta vihreästä kirjasta

Lausunto 1 (8) 31.8.2011. OKM:n lausuntopyyntö ammattipätevyysdirektiivin uudistamista koskevasta vihreästä kirjasta Lausunto 1 (8) Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM 2011-00250, KOM (2011) 367 OKM:n lausuntopyyntö ammattipätevyysdirektiivin uudistamista koskevasta vihreästä kirjasta Eurooppalainen ammattikortti Opetus-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 377/2011 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 20.3.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 0633/2006, Christiane Becker, Saksan kansalainen, pyynnöstään saada asianmukaista palkkaa vastaavasta työstä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 10.5.2011 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä/perustelut 14.12.2015

Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä/perustelut 14.12.2015 1 Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä/perustelut 14.12.2015 1. Toimivalta Toimivalta määräytyy perustuslain 80 :n 1 momentin, valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 3 :n 1 momentin

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ulkomailla suoritettu tutkinto Olen suorittanut tutkinnon ulkomailla. Kelpaako se Suomessa? Kuka tekee päätöksen? Vastaus näihin kysymyksiin

Lisätiedot

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä.

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00166 RMO Häyrynen Janne(VM) 22.03.2016 JULKINEN Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. 21.3.2013 Ylitarkastaja Johanna Niemi Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. 21.3.2013 Ylitarkastaja Johanna Niemi Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa 21.3.2013 Ylitarkastaja Johanna Niemi Opetushallitus Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Akateeminen ja ammatillinen tunnustaminen

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

Ammattipätevyys. 02 Pysyvää sijoittautumista koskevat kysymykset

Ammattipätevyys. 02 Pysyvää sijoittautumista koskevat kysymykset Ammattipätevyys 02 Pysyvää sijoittautumista koskevat kysymykset Ammattia koskevat kysymykset Ammatin määrittäminen 1. 1. 1 Onko seuraava ammatti: [${Profession}] säännelty maassanne? 1. 1. 2 Mikä on seuraavaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 9.10.2013 Maarit Mikkonen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ammattipätevyys. 01 Yleiset kysymykset

Ammattipätevyys. 01 Yleiset kysymykset Ammattia koskevat kysymykset Ammatin määrittäminen 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Ammattipätevyys 01 Yleiset kysymykset Onko seuraava ammatti: [${Profession}] säännelty maassanne? - Kyllä - Ei

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.03.2002 KOM(2002)119 lopullinen 2002/0061 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI ammattipätevyyden tunnustamisesta (komission esittämä) PERUSTELUT

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Yhteenveto. 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät

Yhteenveto. 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät 40 Yhteenveto 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät Neuvoteltuaan Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa oikeusministeriö asetti 9.12.2004 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta L 255/22 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. joulukuuta 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. joulukuuta 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. joulukuuta 2004 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston 21 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

U 26/2015 vp. Helsingissä 28 päivänä tammikuuta Sisäministeri Petteri Orpo. Erityisasiantuntija Tero Mikkola

U 26/2015 vp. Helsingissä 28 päivänä tammikuuta Sisäministeri Petteri Orpo. Erityisasiantuntija Tero Mikkola Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta matkustusasiakirjasta laittomasti maassa oleskelevien kolmansien maiden

Lisätiedot

ASIA: VIHREÄ KIRJA; Ammattipätevyyden tunnistamisesta annetun direktiivin uudistaminen, KOM 367

ASIA: VIHREÄ KIRJA; Ammattipätevyyden tunnistamisesta annetun direktiivin uudistaminen, KOM 367 Maiju Tuominen Lausunto OKM 01.09.2011 Helsinki ASIA: VIHREÄ KIRJA; Ammattipätevyyden tunnistamisesta annetun direktiivin uudistaminen, KOM 367 :n mielestä on arvokasta ja tärkeää, että koko EU on myös

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta 2005L0036 FI 01.01.2007 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 15.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011) Aihe: Italian tasavallan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla 16.1.2015 L 10/19 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. joulukuuta 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. joulukuuta 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. joulukuuta 2004 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston 21 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. marraskuuta 2013 (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. lokakuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE Nro 3/2005 Aihe: Maria BRZEZINSKAn esittämä vetoomus puolalaisiin sairaanhoitajiin ja kätilöihin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot