Opetusministeri Jukka Gustafsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetusministeri Jukka Gustafsson"

Transkriptio

1 Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (ammattipätevyysdirektiivin muuttaminen) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan komission 19 päivänä joulukuuta 2011 tekemä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tiedonvaihtojärjestelmässä (IMI) annetun asetuksen muuttamisesta (KOM(2011) 883 lopullinen) sekä ehdotuksesta laadittu muistio. Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2012 Opetusministeri Jukka Gustafsson Hallitusneuvos Maiju Tuominen

2 2 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ MUISTIO EU/2011/2073 EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI AMMAT- TIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA ANNETUN DIREKTIIVIN 2005/36/EY JA HALLINNOLLISESTA YHTEISTYÖSTÄ SISÄMARKKINOIDEN TIEDONVAIHTO- JÄRJESTELMÄSSÄ (IMI) ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä Euroopan Unionin (EU) yksi keskeisistä tavoitteista on henkilöiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta rajoittavien esteiden poistaminen jäsenvaltioiden väliltä. Jäsenvaltioiden kansalaisten osalta kyse on erityisesti oikeudesta harjoittaa ammattia itsenäisenä ammatinharjoittajana tai palkattuna työntekijänä muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa he ovat hankkineet ammattipätevyytensä. Tähän liittyen EU:n toiminnasta tehty sopimus mm. mahdollistaa direktiivit tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta. Ammattipätevyyden tunnustamista koskevassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/36/EY, jäljempänä ammattipätevyysdirektiivi vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltion on tunnustettava unionin kansalaisen toisessa jäsenvaltiossa hankkima koulutus tai ammattipätevyys, kun jäsenvaltiossa edellytetään säännellyn ammatin harjoittamisen aloittamiseksi tai sen harjoittamiseksi määrättyä ammattipätevyyttä. Säännellyllä ammatilla tarkoitetaan tehtävää, jonka aloittamisen tai harjoittamisen edellytyksenä on, että henkilö täyttää tietyt laissa tai asetuksessa säädetyt ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset. Tunnustaminen antaa unionin kansalaiselle oikeuden harjoittaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa samaa ammattia, johon hänellä on pätevyys kotijäsenvaltiossaan. Ammattipätevyysdirektiiviin sisältyy kolme eri tunnustamisjärjestelmää: yleinen tutkintojen tunnustamisjärjestelmä, ammattikokemuksen tunnustamiseen perustuva järjestelmä, jäljempänä ammattikokemusjärjestelmä ja koulutuksen vähimmäisvaatimusten yhdenmukaistamiseen perustuva tunnustamisjärjestelmä, jäljempänä yhdenmukaistamisjärjestelmä. Yhdenmukaistamisjärjestelmästä käytetään myös toisinaan myös nimityksiä automaattisen tunnustamisen järjestelmä tai sektorikohtainen järjestelmä. Ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin nykyaikaistaminen on yksi sisämarkkinapaketin kahdestatoista viputekijästä. Jokaisessa jäsenvaltiossa on useita toimivaltaisia viranomaisia, jotka tekevät ammattipätevyyden tunnustamista koskevat päätökset. Suomessa keskeisimpiä toimivaltaisia viranomaisia ovat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä Opetushallitus. Evira vastaa eläinlääkäreiden tunnustamispäätöksistä ja Valvira terveydenhuollon ammattihenkilöiden tunnustamispäätöksistä. Opetushallitus tekee tunnustamispäätökset, jotka koskevat muun muassa opettajia, sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, pelastustoimen henkilöstöä sekä tehtäviä, joihin edellytetään oikeustieteen alalla suoritettua tutkintoa. Opetushallitus tekee myös tunnustamispäätökset aina, kun lainsäädännössä ei ole nimetty muuta toimivaltaista viranomaista. 2 Ehdotuksen tavoitteet Direktiivin tavoitteena on vastata korkean ammattitaidon työpaikkojen kysynnän lisääntymisen haasteisiin. Ammattipätevyysdirektiivin muuttamista koskevalla ehdotuksella pyritään saamaan aikaan sujuvasti toimiva järjestelmä ammattipätevyyden tunnustamiseksi, jotta tiettyyn ammattiin pätevöityneet kansalaiset voivat Euroopassa muuttaa toi-

3 3 seen maahan töihin. Ehdotuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nykyaikaistaa liikkuvuutta koskevia sääntöjä. Ammattipätevyyden tunnustamisprosessia halutaan helpottaa ja nopeuttaa erityisesti eurooppalaisen ammattikortin avulla. Tarkoituksena on parantaa järjestelmää myös kuluttajien kannalta erityisesti siltä osin, kuin ehdotukset liittyvät kielitaitoon ja ammatillisia väärinkäytöksiä koskeviin varoituksiin terveydenhoitoalalla. Säänneltyjen ammattien määrää pyritään alentamaan komission koordinoimin jäsenvaltioiden keskinäiseen arviointiin perustuvin keinoin. 3 Ehdotuksen pääasiallinen sisältö Ehdotus sisältää säännökset eurooppalaisen ammattikortin käyttöönotosta. Ammattikortin halutaan tarjoavan ammatti-ihmisille mahdollisuuden hyötyä pätevyyksiensä helpommasta ja nopeammasta tunnustamisesta. Sen pitäisi myös helpottaa väliaikaista liikkuvuutta. Komissio antaisi erikseen täytäntöönpanosäädökset, joissa määriteltäisiin ne ammatit, joiden edustajille kortti voitaisiin myöntää. Täytäntöönpanosäädöksiin sisällytettäisiin ammatit, joiden edustajat ilmaisevat halukkuutensa ammattikortin käyttöön. Komissio on todennut, että esimerkiksi sairaanhoitajien ja vuoristo-oppaiden ammattijärjestöt ovat osoittaneet kiinnostusta ammattikortin käyttöön. Nykyinen tunnustamismenettely säilyisi nykyisellään sellaisten ammattihenkilöiden osalta, jotka eivät halua käyttää ammattikorttia. Kortti linkittyisi sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmään (IMI) ja olisi muodoltaan sähköinen todistus, jonka perusteella henkilö voisi tarjota palveluja toisessa jäsenvaltiossa tai sijoittautua sinne. IMIjärjestelmän käytöstä tehtäisiin jäsenvaltioille pakollista. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi hakemuksen perusteella luotava IMI-järjestelmään tiedosto, joka sisältäisi kaikki hakemuksen tueksi lähetetyt asiakirjat. Saman hakijan jättäessä myöhempiä hakemuksia kotijäsenvaltion tai vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät saisi pyytää toimittamaan uudelleen asiakirjoja, jotka sisältyvät jo IMI-tiedostoon ja ovat edelleen voimassa. Ehdotuksen mukaiset ammattikorttia koskevan hakemuksen käsittelyajat olisivat tiukat. Sijoittautumista varten haetun ammattikortin osalta kotijäsenvaltion toimivaltion viranomaisen olisi 4 d artiklan mukaan kahden viikon kuluessa puutteettoman hakemuksen vastaanotettuaan tarkistettava ja vahvistettava hakemuksen tueksi toimitettujen asiakirjojen aitous ja voimassaolo, luotava eurooppalainen ammattikortti, toimitettava se vahvistettavaksi vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilmoitettava kyseiselle viranomaiselle vastaavasta IMItiedostosta. Sama menettely ja määräaika koskisi myös palvelujen väliaikaista tarjoamista sellaisten säänneltyjen ammattien tapauksessa, joilla on kansanterveyteen tai yleiseen turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia. Vastaanottavan jäsenvaltion olisi ammattikokemusjärjestelmään ja yhdenmukaistamisjärjestelmään kuuluvien ammattien osalta päätettävä ammattikortin vahvistamisesta kuukauden kuluessa kotijäsenvaltion lähettämän eurooppalaisen ammattikortin vastaanottamisesta. Yleiseen tunnustamisjärjestelmään kuuluvien ammattien osalta vastaanottavan jäsenvaltion olisi päätettävä kahden kuukauden kuluessa kotijäsenvaltion toimittaman eurooppalaisen ammattikortin vastaanottamisesta, tunnustaako se haltijan pätevyyden vai määrääkö se hänelle korvaavia toimenpiteitä. Sama kahden kuukauden määräaika ja menettely koskisi myös palvelujen väliaikaista tarjoamista niiden ammattien osalta, joilla on kansanterveyteen ja yleiseen turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia. Muiden ammattien osalta palvelujen väliaikaista tarjoamista varten kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi 4 c artiklan mukaan tarkastettava hakemus ja luotava ja vahvistettava eurooppalainen ammattikortti kahden viikon kuluessa puutteettoman hakemuksen vastaanottamisesta. Ehdotus sisältää nykysäännöksistä poiketen myös ns. hiljaisen tunnustamispäätöksen: Jollei vastaanottava jäsenvaltio tekisi päätöstä edellä mainitussa yhden tai kahden kuukauden määräajassa, vastaanottavan jäsenvaltion katsottaisiin ehdotuksen mukaan vahvistaneen eurooppalaisen ammattikortin ja tunnustaneen näin ammattihenkilön pätevyyden harjoittaa kyseistä säänneltyä ammattia vas-

4 4 taanottavassa jäsenvaltiossa. Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi lisäksi säädettävä, että ammattipätevyyden haltija voi hakea ammattikorttia myös internetsovelluksen avulla. Väliaikaista palvelun tarjoamista koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siltä osin kuin kyse on ammattia sääntelemättömistä jäsenvaltioista lähtevistä henkilöistä. Lisäksi väliaikaista palvelun tarjoamista koskevissa säännöksissä jäsenvaltiot velvoitettaisiin toimittamaan luettelot kaikista niistä terveyteen tai turvallisuuteen liittyvistä ammateista, joissa ammattipätevyyden ennakkotarkastusta vaaditaan ja myös perustelemaan syyt kunkin ammatin sisällyttämiselle tähän luetteloon. Yleiseen järjestelmään sisältyvän pätevyystasoluokittelun merkitystä ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa tasoja tulisi käyttää vain vertailuvälineenä eikä perusteena ammattihenkilöiden rajaamiseksi direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Lisäksi ehdotukseen sisältyy jäsenvaltioita koskeva velvoite perustella korvaavien toimenpiteiden asettaminen sekä velvoite järjestää kelpoisuuskokeita säännöllisesti. Osittaisen pätevyyden periaate ehdotetaan sisällytettäväksi direktiiviin liikkuvuuden esteiden vähentämiseksi. Osittaisen pätevyyden myöntämisen edellytyksenä olisi, että tietty ammatillinen toiminta voidaan erottaa muusta kyseisen säännellyn ammatin piiriin kuuluvasta toiminnasta. Jäsenvaltiot voisivat olla noudattamatta tätä periaatetta pakottavista syistä, esimerkiksi terveydenhuollon ammattien yhteydessä. Yhdenmukaistamisjärjestelmään kuuluvien ammattien koulutuksen vähimmäisvaatimuksia ehdotetaan päivitettäväksi. Koulutuksen vähimmäisvaatimukset lääkäreille, hammaslääkäreille, proviisoreille, sairaanhoitajille, kätilöille, eläinlääkäreille ja arkkitehdeille yhdenmukaistettiin 20 tai 30 vuotta sitten ja niitä tulisi nyt komission mukaan ajanmukaistaa vastaamaan näiden ammattien ja alan koulutuksen kehitystä. Esimerkiksi sairaanhoitajan ja kätilön koulutukseen pääsyyn vaadittu koulutustaso ehdotetaan nostettavaksi 10 vuodesta 12 vuoteen. Lisäksi direktiiviin ehdotetaan säännöksiä, joilla määritettäisiin proviisoreiden koulutukseen sisältyvän harjoittelun ajankohdasta ja arkkitehtien koulutukseen sisällytettävän harjoittelun kestosta, ajankohdasta ja palkallisuudesta. Erikoislääkärin koulutuksen osalta ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan jäsenvaltiot voisivat säätää osittaisia vapautuksia enintään kolmasosasta erikoislääkärin koulutusta, jos kyseinen osa koulutuksesta on jo suoritettu toisen erikoistumiskoulutuksen oppimäärässä. Komissiolle annettaisiin valta antaa tarkempia säännöksiä koulutuksen vähimmäisvaatimuksista. Ehdotuksessa edellytetään myös, että jäsenvaltiot ilmoittavat yhdenmukaistamisjärjestelmän ammatteja koskevista pätevyyksien myöntämiseen liittyvistä lainsäädännön muutoksista. Lisäksi jäsenvaltiot velvoitettaisiin määräämään asianmukainen viranomainen tai elin laatimaan kertomuksia pätevyyden vaatimustenmukaisuudesta suhteessa direktiiviin sisältyviin koulutusta koskeviin vähimmäisvaatimuksiin. Voimassa olevaan direktiiviin sisältyy säännökset yhteisistä vähimmäisvaatimuksista, jotka liittyvät korvaavista toimenpiteistä vapauttamiseen. Säännös ei ole osoittautunut käytännössä toimivaksi eikä sitä näin ollen ole sovellettu. Komissio ehdottaa yhteisten vähimmäisvaatimusten korvaamista yhteisiä koulutuspuitteita ja yhteisiä koulutustestejä koskevilla säännöksillä. Ehdotettujen säännösten olisi tarkoitus mahdollistaa automaattisen tunnustamisen laajentaminen uusiin ammatteihin. Automaattinen tunnustaminen perustuisi yhteisiin tietoja, taitoja ja pätevyyksiä koskeviin vaatimuksiin tai yhteisiin kokeisiin, joissa arvioidaan ammattihenkilön kyky harjoittaa ammattia. Direktiivin soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi kattamaan myös ne ammattihenkilöt, joilla on tutkinto mutta joiden on vielä suoritettava tutkinnon myöntäneen jäsenvaltion laissa mahdollisesti edellytettävä palkallinen harjoittelu. Säännellyn ammatin ammattipätevyyden myöntämiseksi kotijäsenvaltion olisi tunnustettava myös toisessa jäsenvaltiossa suoritettu palkallinen harjoittelu, jonka kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on vahvistanut. Lisäksi direktiivin soveltamisalaa ehdotetaan selvennettäväksi notaarien osalta. Ehdotuksessa selvennettäisiin, että henkilön kielitaidon tarkistaminen saa tapahtua

5 5 vasta sen jälkeen, kun vastaanottava jäsenvaltio on tunnustanut pätevyyden. Toimivaltainen viranomainen voisi tarkastaa henkilön kielitaidon tunnustamispäätöksen jälkeen, jos on vakavia ja konkreettisia epäilyksiä ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta liittyen henkilön harjoittamaan ammatilliseen toimintaan. Ehdotuksen mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden osalta toimivaltaiset viranomaiset voisivat kuitenkin tarkastaa kaikkien kielitaidon, jos kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä on tätä nimenomaisesti pyytänyt. Ehdotukseen sisältyy säännökset hälytysmekanismin käyttöön otosta. Direktiiviehdotuksen mukaan toimivaltaiset viranomaiset velvoitettaisiin antamaan toisilleen hälytys siinä tapauksessa, että direktiivin nojalla automaattisen tunnustamisen piiriin kuuluvaa terveydenhuoltoalan ammattihenkilöä (ml. eläinlääkärit) kielletään väliaikaisestikin harjoittamasta ammattiaan. Muiden ammattihenkilöiden osalta jäsenvaltioiden olisi annettava hälytys toisilleen tarvittaessa. Ehdotuksen lähtökohtana on, että palveludirektiivin nojalla keskitetyistä palvelupisteistä kehitetään internetin keskusyhteyspisteitä kaikille ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin soveltamisalaan kuuluville ammateille. Keskitettyjen palvelupisteiden käyttöalaa laajennettaisiin näin ollen myös palveludirektiivin soveltamisalaan kuulumattomiin ammattihenkilöiden luokkiin (terveydenhuollon ammattihenkilöt ja työnhakijat). Voimassa olevan ammattipätevyysdirektiivin nojalla perustetut kansalliset yhteystahot muuttuisivat tukikeskuksiksi, jotka keskittyisivät yksittäistapauksiin ja tarjoaisivat neuvoja ja apua kansalaisille. Direktiivissä ehdotetaan otettavaksi käyttöön säänneltyjen ammattien vastavuoroinen arviointi, kun jäsenvaltioille asetettaisiin velvoite ilmoittaa luettelo säännellyistä ammateista ja velvoite arvioida säänneltyjen ammattien tarpeellisuutta, oikeasuhtaisuutta ja syrjimättömyyttä. Komissio toimittaisi nämä tiedot muille jäsenvaltioille, joilla olisi mahdollisuus antaa omia näkemyksiään tietojen johdosta. Lisäksi komissio laatisi jäsenvaltioiden toimittamista tiedoista yhteenvetokertomuksen. Siirretyn säädösvallan käyttäminen EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 artiklan mukaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävässä säädöksessä voidaan siirtää komissiolle valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia. Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä säädöksissä tulee tällöin määritellä tällaisen säädösvallan siirron tavoitteet, sisältö, soveltamisala ja kesto. Tietyn alan keskeisistä osista voidaan säätää vain lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävällä säädöksellä, eikä säädösvallan siirto voi näin ollen koskea näitä osia. Komissio voi delegoitujen säädösten valmistelun tueksi asettaa esimerkiksi asiantuntijaryhmiä, joiden rooli on konsultoiva ja joilla ei ole valtaa äänestää. Direktiiviehdotuksen mukaan komissiolle siirrettäisiin valta antaa delegoituja säädöksiä määräämättömäksi ajaksi seuraavasti: liitteen I ajantasaistamiseksi, eurooppalaista ammattikorttia koskevien maksujen laskentaperusteiden määrittelemiseksi, eurooppalaiseen ammattikorttiin edellytettävien asiakirjojen yksityiskohtien vahvistamiseksi, liitteessä IV määriteltyjen ammattien luettelon mukauttamiseksi, liitteessä V olevan , 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, ja kohdan mukauttamiseksi, lääkäreiden, yleisestä sairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, eläinlääkärien, kätilöiden, proviisoreiden ja arkkitehtien tietojen ja taitojen selventämiseksi, erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien koulutusta koskevien vähimmäisharjoittelujaksojen mukauttamiseksi, uusien lääketieteen erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan kohtaan, liitteessä V olevan 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, ja kohdan luetteloiden muuttamiseksi, uusien hammaslääketieteen erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan kohtaan, yhteisten koulutuspuitteiden soveltamisedellytysten määrittämiseksi ja yhteisten koulutustestien soveltamisedellytysten määrittämiseksi. SEUT:n 291 artiklan mukaan unionin oikeudellisesti velvoittavien säädösten edellyt-

6 6 täessä yhdenmukaista täytäntöönpanoa säädöksillä siirretään täytäntöönpanovaltaa komissiolle. Direktiiviehdotuksen mukaan täytäntöönpanosäädöksiä annettaisiin seuraavien asiakokonaisuuksien osalta: eurooppalaisten ammattikorttien määrittely ammattikohtaisesti, ammattikortin muoto, ammattikortin myöntämiseksi tarvittavan hakemuksen tueksi tarvittavat käännökset ja korttia koskevien hakemusten arvioimiseksi tarvittavat tiedot, eurooppalaiseen ammattikorttiin ja IMItiedostoon sisältyvien tietojen eheyden, luottamuksellisuuden ja oikeellisuuden varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet, eurooppalaisen ammattikortin saatavuutta koskevat ehdot ja menettelyt, IMI-tiedoston tarkasteluedellytykset, eurooppalaisen ammattikortin aitouden ja voimassaolon tarkastamiseen tarvittavat tekniset keinot ja menettelyt sekä hälytysmekanismin täytäntöönpano. Täytäntöönpanosäädösten hyväksymisessä ehdotetaan käytettäväksi neuvoa-antavaa menettelyä yhteisten ja yhtenäisten sääntöjen määrittämiseksi. Komissiota avustaisi ammattipätevyyden tunnustamista käsittelevä komitea. 4 Ehdotuksen oikeusperusta ja suhde toissijaisuusperiaatteeseen Direktiiviehdotus perustuu SEUT:n 46 artiklaan, 53 artiklan 1 kohtaan sekä 62 ja 114 artiklaan. Ehdotus käsitellään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Valtioneuvosto pitää ehdotettua oikeusperustaa asianmukaisena. Ehdotuksia voidaan pitää toissijaisuusperiaatteen mukaisina. 5 Vaikutusten arviointi Direktiiviehdotuksen liitteenä olevassa rahoitusselvityksessä ja vaikutusarvioinnissa on käsitelty erityisesti IMI-järjestelmän laajentamista uudella eurooppalaista ammattikorttia koskevalla toiminnolla. IMIjärjestelmää on tarkoitus käyttää myös Euroopan laajuisen hälytysmekanismin perustamiseen. Näiltä osin ehdotuksella varmistetaan hyvä oikeusvarmuus ja avoimuus EU:n kansalaisten ammattipätevyyden tunnustamispyyntöjen käsittelyssä. Komissio on myös arvioinut, että IMI-järjestelmän lisääntyvä käyttö vaikuttaa kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hallinnollisen työn helpottumiseen ja kevenemiseen. Lisäksi komissio arvioi, että olemassa olevan tietoteknisen välineen käyttötarkoituksen laajentaminen mahdollistaa kustannussäästöt verrattuna uuden yksikäyttöisen välineen kehittämiseen joko EU:n tai jäsenvaltioiden tasolla. Komission mukaan ehdotus myös parantaa jäsenvaltioiden välisen yhteistyön nykyisiä puutteita sekä potilasturvallisuutta, kun palveludirektiivin mukainen ammattihenkilöitä koskeva hälytysmekanismi ulotetaan koskemaan terveydenhuoltoalan ammattihenkilöitä. Komission vaikutusarvioinnin mukaan ehdotus ei edellytä hallintomäärärahoja eikä henkilöstöresursseja. EU:n budjetin osalta ehdotuksen ja siihen liittyvien kehityskustannusten oletetaan tulevan voimaan ja toteutuvan vuonna 2013 ja jatkuvan vuoteen Komissio ehdottaa euroa sitoumuksina vuosille 2013 sekä Ehdotus katettaisiin sisämarkkinoiden budjettikohdassa mainituilla määrärahoilla. Varainhoitovuoden 2013 osalta määrärahat sisältyvät komission viralliseen rahoitussuunnitelmaan; varainhoitovuoden 2014 ja sitä seuraavien vuosien osalta ne sisältyvät komission ehdotukseen seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi. 6 Ehdotuksen vaikutukset Suomelle Lainsäädäntövaikutukset Ammattipätevyysdirektiiviin ehdotetut muutokset aiheuttaisivat muutoksia ammattipätevyyden tunnustamisesta annettuun lakiin (1093/2007), eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettuun lakiin (29/2000) ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin (559/1994). Ahvenanmaan asema Ahvenanmaan maakunnan tehtävänä on huolehtia unionin oikeuden kansallisesta täytäntöönpanosta siltä osin kuin tarvittavat kansalliset toimenpiteet Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 18 :n mukaan kuuluvat maakunnan toimivaltaan.

7 7 Itsehallintolain 18 :n 1, 2, 14 ja 22 kohdan mukaan maakunnalla on lain-säädäntövalta asioissa, jotka koskevat maakunnan viranomaisia ja virkamiehiä, opetusta ja eräin poikkeuksin elinkeinotoimintaa. Valtakunnan toimivallassa ovat asiat, jotka itsehallintolain 27 :n 3 kohdan nojalla koskevat vaatimuksia tiedoista ja taidoista tietyn valtion hyväksymän pätevyyden saamiseksi ottaen kuitenkin huomioon itsehallintolain 41 ja 64 :n säännökset (HE 73/1990 vp s. 76). Ammattipätevyysdirektiivi on tähän valtakunnan ja maakunnan väliseen toimivallanjakoon perustuen vuoden 2011 lopulla pantu täytäntöön maakunnassa maakuntalailla ammattipätevyyden tunnustamisesta (landskapslag om erkännande av yrkeskvalifikationer). Maakuntalakiin on pääasiallisesti sisällytetty ammattipätevyysdirektiivin yleistä tutkintojen tunnistamisjärjestelmää koskeva sääntely. Maakuntalain 3 :n mukaan Ahvenanmaan maakunnan hallitus vastaa ammattipätevyyden tunnustamisesta ja muista maakuntalaista johtuvista tehtävistä. Ahvenanmaan valtuuskunta totesi yksimielisesti maakuntalain lainsäädäntövalvontaan kuuluvassa lausunnossaan ( nr 46/11), että mitä tulee oikeuteen toimia eri säännellyissä ammateissa, lainsäädäntövalta on jaettu valtakunnan ja maakunnan kesken; eräitä säänneltyjä ammatteja harjoitetaan maakunnassa valtakunnan lainsäädännön nojalla, eräistä sellaisista ammateista säädetään maakuntalailla. Komission ehdotus ammattipätevyysdirektiivin muuttamisesta koskee myös yleistä tutkintojen tunnistamisjärjestelmää koskevaa sääntelyä. Jos direktiiviehdotus hyväksytään, lopullinen direktiivi kuuluu osittain maakunnan lainsäädäntövaltaan. Tällöin maakunta vastaisi toimivaltaansa kuuluvilta osin hyväksytyn direktiivin täytäntöönpanosta maakunnassa. Taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset Elintarviketurvallisuusvirasto Evira teki vuonna 2011 yhteensä 45 laillistuspäätöstä EU/ETA-koulutuksen perusteella. Sosiaalija terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira teki vuonna 2011 yli 600 ammattioikeuspäätöstä EU/ETA-koulutuksen perusteella. Opetushallitus käsitteli vuonna 2011 noin 900 ulkomailla suoritettuun koulutukseen liittyvää hakemusta, joista 180 koski ammattipätevyyden tunnustamista EU/ETAkoulutuksen perusteella. Toimivaltaiset viranomaiset ovat todenneet tunnustamishakemusten määrän kasvaneen noin 5 10 % vuosittain. Direktiiviehdotus merkitsee hallinnollisen taakan kasvua kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Uutena asiakasryhmänä olisivat Suomesta EU/ETA-maahan säännellyssä ammatissa työskentelevään lähtevät. Tältä osin esimerkiksi Suomessa myönnettyjen asiakirjojen aitouden varmistaminen edellyttää uutta yhteistyötä suomalaisten korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä ammattipätevyyden tunnustamisesta vastaavien viranomaisten välillä. Myös kahden päällekkäisen tunnustamisjärjestelmän ylläpito on omiaan jonkin verran lisäämään toimivaltaisen viranomaisen työtä. Ammattikortin myöntämiseen liittyvät tiukat määräajat vaikuttaisivat toteutuessaan toimivaltaisten viranomaisten työn kuormittavuuteen ja vastuun lisääntymiseen ja tällöin erityisesti Opetushallituksen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran ja Elintarviketurvallisuusviraston Eviran resurssitarpeiden voidaan arvioida kasvavan. Lisäksi direktiiviehdotuksen mukaisten kielitaitotestien järjestäminen, hälytysmekanismin käyttöönotto ja säänneltyjen ammattien vastavuoroinen arviointi sekä palveludirektiivin mukaisen keskitetyn palvelupisteen käyttöalan laajentaminen aiheuttaa lisätyötä sekä toimivaltaisille viranomaisille (kielitaitotestauksen ja hälytysmekanismin osalta erityisesti Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle) että osittain myös näiden asiakokonaisuuksien osalta keskeisille vastuuministeriöille eli opetus- ja kulttuuriministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle. Toimivaltaiset viranomaiset ovat arvioineet henkilötyövuosiin kohdistuvan lisäresurssitarpeen olevan % muutosehdotusten toteutumisen laajuudesta riippuen. Valtion talousarviota koskevat asiat käsitellään ja niistä päätetään kehyspäätös- ja talousarvioprosesseissa.

8 8 7 Perustuslaki Perustuslain kannalta direktiiviehdotus liittyy yksityiselämän suojaa koskevaan 10 :ään ja viranomaisten asiakirjojen ja muiden tallenteiden julkisuutta koskevaan 12 :ään. Näiltä osin ehdotus ei sisällä perustuslain kanssa ristiriidassa olevia säännöksiä. 8 Asian käsittely Euroopan yhteisöjen komissio on antanut vihreän kirjan ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin uudistamisesta ja järjestänyt julkisen kuulemismenettelyn vihreässä kirjassa esitetyistä kysymyksistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tämän johdosta pyytänyt eri ministeriöiltä, ammattipätevyyden tunnustamisesta vastaavilta tahoilta, etujärjestöiltä, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE:lta, Suomen yliopistot UNIFI:lta sekä tietosuojavaltuutetun toimistolta lausunnot Suomen vastauksen laatimisen tueksi. Direktiivin uudistamista koskevaa vihreää kirjaa ja siihen liittyvää e-kirjettä on käsitelty sisämarkkinajaostossa (EU 8) ja koulutusjaostossa (EU 30) Eduskunnassa e-kirjettä (E 55/2011 vp) on käsitelty suuressa valiokunnassa ja sivistysvaliokunnassa Sivistysvaliokunta on antanut asiassa lausuntonsa (SiVL 7/2011 vp). Komissio on antanut ehdotuksensa ammattipätevyysdirektiivin uudistamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tammikuussa 2012 pyytänyt sidosryhmätahojen lausunnot ehdotetuista muutoksista ja valtioneuvoston alustavista kannoista. Direktiiviehdotusta on käsitelty sisämarkkinajaostossa (EU 8) Ehdotettujen muutosten käsittely on alkanut neuvoston työryhmässä Suomi on jättänyt ensimmäisessä työryhmäkokouksessa tutkimusvarauman. Komission tavoitteena on saada asia käsiteltyä vuoden 2012 aikana. U-kirjelmää on käsitelty sisämarkkinajaoston kirjallisessa menettelyssä maaliskuussa Valtioneuvoston kanta Suomi suhtautuu pääasiassa myönteisesti sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmään (IMI) perustuvan eurooppalaisen ammattikortin käyttöönottoon, vaikka ammattikortin luomisvelvoite merkitsee käytännössä kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hallinnollisen työn lisääntymistä. Suomi suhtautuu kuitenkin erittäin varauksellisesti ehdotettuihin käsittelyaikoihin. Lisäksi Suomi pitää ongelmallisena velvoitetta myöntää kortti myös silloin, kun kyseinen ammatti ei ole kotijäsenvaltiossa säännelty. Suomi katsoo, että direktiivissä tulisi säätää tarkemmin niistä reunaehdoista, joiden puitteissa komissio voisi siirretyn säädösvallan nojalla määrittää ammatit, joiden edustajille kortti voidaan myöntää. Lisäksi Suomi katsoo, että ammattien määrittelyssä komission ei tulisi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, vaan delegoituja säädöksiä. Suomi vastustaa ehdottomasti säännöstä ns. hiljaisesta tunnustamispäätöksestä, jonka perusteella vastaanottavan jäsenvaltion katsottaisiin vahvistaneen eurooppalaisen ammattikortin ja tunnustaneen näin ammattihenkilön pätevyyden harjoittaa säänneltyä ammattia vastaanottavassa jäsenvaltiossa, mikäli vastaanottava jäsenvaltio ei tee ammattikorttiin liittyvää päätöstä säädetyssä määräajassa. Ehdotettu säännös ei ole suhteellisuusperiaatteen mukainen eikä yhteen sovitettavissa esimerkiksi terveydenhuollon ammattien harjoittamiseen kiinteästi liittyvien potilasturvallisuusnäkökohtien kanssa. Suomi katsoo, ettei henkilöiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla voida edistää niin voimallisin keinoin, että ammattipätevyyden tunnustamiskäsittelyn mahdollinen viivästyminen viranomaisessa aiheuttaisi terveydenhuollon palveluja käyttäville asiakkaille henkeen ja terveyteen kohdistuvan riskin. Suomi ei kannata velvoitetta, jonka perusteella ammattikortin hakeminen tulisi olla mahdollista myös internetin välityksellä. Suomi katsoo, että jäsenvaltioita tulisi kannustaa sähköisten asiointijärjestelmien kehittämiseen, mutta ei kannata tähän liittyvien velvoitteiden asettamista. Suomen mielestä direktiiviin ehdotettu säännös ammattikortin myöntämiseen liitty-

9 9 vien maksujen kohtuullisuudesta ja suhteellisuudesta on riittävä. Näin ollen Suomi suhtautuu varauksella säännökseen, jonka mukaan komissiolle annettaisiin valtaa antaa delegoituja säädöksiä maksujen laskentaan liittyvissä kysymyksissä. Suomi kannattaa jäsenvaltioiden velvoittamista käyttämään IMI-järjestelmää ammattikortin luomiseen ja ammattipätevyyden tunnustamista koskevien tietojen vaihtoon. Suomi voi kannattaa väliaikaista palvelun tarjoamista koskevien säännösten muuttamista ja sitä, että jäsenvaltiot velvoitetaan toimittamaan luettelot perusteluineen kaikista niistä terveyteen tai turvallisuuteen liittyvistä ammateista, joissa ammattipätevyyden ennakkotarkastusta vaaditaan. Suomi katsoo, että lisääntyvä avoimuus mahdollistaa suhteettomien tai tarpeettomien velvoitteiden asettamisen vähentymisen. Suomi voi kannattaa pätevyystasoluokittelun merkityksen muuttamista komission esityksen mukaisesti. Suomi kannattaa jäsenvaltioita koskevaa velvoitetta perustella korvaavien toimenpiteiden asettaminen sekä velvoitetta järjestää kelpoisuuskokeita säännöllisesti. Suomi voi kannattaa osittaisen pätevyyden periaatteen sisällyttämistä direktiiviin. Suomi pitää tärkeänä säännöstä, jonka mukaan jäsenvaltiot voisivat olla noudattamatta osittaisen pätevyyden periaatetta pakottavista syistä. Osittaisen pätevyyden periaatetta ei voida soveltaa esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenkilöihin. Ehdotettua 4 f artiklaa tulisikin täydentää siten, että säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle rajattaisiin selkeästi ammatit, joilla on kansanterveyteen tai yleiseen turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia. Suomelle on tärkeää varmistaa valmistelun kuluessa se, että direktiivin sanamuoto mahdollistaa peruskoulun jälkeen lähihoitajan koulutuksen suorittaneen henkilön mahdollisuuden hakeutua automaattisen tunnustamisen piiriin kuuluviin sairaanhoitaja- ja kätilöopintoihin. Artiklat 31.1 ja 40.2 ehdotetuissa muodoissaan määrittävät opintoihin pääsyn edellytykseksi yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden oppimäärän tai todistuksen vastaavantasoisen kokeen suorittamisesta hyväksytysti. Suomi katsoo, että maininta ECTS-pisteistä voitaisiin ulottaa myös sairaanhoitajien ja kätilöiden koulutusvaatimuksia koskeviin säännöksiin. Lisäksi Suomi katsoo, että komission antaessa delegoituja säädöksiä liitteen V mukauttamiseksi tulisi oppiaineluettelojen sijaan koulutuksen vähimmäisvaatimuksiin kytkeä osaamisperustaisuus. Suomi vastustaa proviisorin koulutusta koskevaa 44 artiklan 2 b kohdan mukaista säännöstä siitä, että koulutukseen tulee kuulua kuusi kuukautta harjoittelua teoreettisen ja käytännöllisen opiskelun jälkeen. Suomi voi kannattaa sitä, että kuuden kuukauden mittaisesta pakollisesta harjoittelusta säädetään jatkossakin direktiivissä, mutta vastustaa harjoittelun ajankohdan harmonisointia. Opintoihin kuuluvan harjoittelun ajankohdasta tulee voida päättää joko jäsenvaltiotasolla tai korkeakouluissa itsenäisesti, eikä siitä tule säädellä ammattipätevyysdirektiivissä. Suomi ei pidä perusteltuna sitä, että arkkitehdin koulutukseen säädettäisiin kuuluvaksi täysipäiväisen opiskelun kestosta riippuen vähintään vuoden tai kahden vuoden palkallinen harjoittelujakso. Suomi katsoo, että opintoihin kuuluvan harjoittelun ajankohdasta tulee voida päättää joko jäsenvaltiotasolla tai korkeakouluissa itsenäisesti, eikä siitä tule säädellä ammattipätevyysdirektiivissä. Suomi ei myöskään pidä perusteltuna, että direktiivissä säädettäisiin opintoihin kuuluvan harjoittelun palkallisuudesta. Suomen mielestä arkkitehdin koulutusta koskevassa 46 artiklassa voidaan jatkossakin säätää opintojen sisällöstä ja vähimmäiskestosta, mutta ei harjoittelun ajankohdasta tai sen palkallisuudesta. Lisäksi Suomi vastustaa erikoislääkärin koulutusta koskevaan 25 artiklaan ehdotettua lisäystä opintojen hyväksiluvun enimmäismäärästä. Suomi katsoo, että ehdotetut harjoittelua ja hyväksilukua koskevat yksityiskohtaiset säännökset kuuluvat koulutuspolitiikan alaan eikä niistä tämän vuoksi ole mahdollista säätää ammattipätevyysdirektiivissä. Suomi suhtautuu kielteisesti velvoitteeseen nimetä kansallinen elin, jolla on valmiudet arvioida muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojen vaatimustenmukaisuutta suhteessa ammattipätevyysdirektiiviin. Suomen järjestelmä perustuu siihen, että korkeakouluilla

10 10 on yhdenmukaistamisjärjestelmään kuuluvaa koulutusta järjestäessään kansalliseen lainsäädäntöön perustuva velvollisuus noudattaa ammattipätevyysdirektiivin vaatimuksia. Näin ollen erillisiä akkreditointi- tai hyväksymismenettelyjä ei ole tarvittu eikä niitä haluta jatkossakaan luoda. Suomi suhtautuu varauksella yhteisiä koulutuspuitteita ja yhteisiä koulutustestejä koskeviin säännösehdotuksiin. Suomi katsoo, että ehdotettuun palkallisen harjoittelun tunnustamissäännökseen tulee sisällyttää mahdollisuus erityisistä syistä olla hyväksymättä toisessa jäsenvaltiossa suoritettua palkallista harjoittelua ammattipätevyyden myöntämiseksi. Tällainen erityinen syy olisi esimerkiksi se, että ammattipätevyyden saavuttamiseksi harjoitteluun kuuluu olennaisena osana kotijäsenvaltion kansallisen lainsäädännön soveltaminen. Suomi kannattaa kielitaitosäännösten täsmentämistä. Suomi katsoo kuitenkin, että ehdotusta tulee selkeyttää testaamisen ajankohdan osalta. Suomi pitää tärkeänä, että toimivaltaiselle viranomaiselle annettaisiin direktiivissä säädettyjen edellytysten täyttyessä mahdollisuus varmistua hakijan riittävästä kielitaidosta ennen ammattipätevyyden tunnustamista. Suomi kannattaa hälytysmekanismin luomista, koska on tärkeää, että tieto terveydenhuoltoalan ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeuden rajoituksista yhdessä jäsenvaltiossa siirtyy myös toisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Suomi katsoo, että hälytys tulisi antaa paitsi ammatinharjoittamista koskevasta kiellosta, myös sitä koskevasta olennaisesta rajoituksesta. Suomi voi kannattaa keskusyhteyspisteitä ja tukikeskuksia koskevia ehdotuksia. Kansalaisen kannalta on selkeää, että tietoa olisi saatavilla yhden portaalin kautta. Keskusyhteyspisteen luominen ei Suomen käsityksen mukaan tuo muutosta toimivaltaisten viranomaisten asemaan tai niitä koskevaan neuvontavelvoitteeseen. Suomi kannattaa säänneltyjen ammattien vastavuoroisen arvioinnin mallia, koska sen voidaan ennakoida lisäävään avoimuutta ja mahdollistavan säänneltyjen ammattien lukumäärän pienentymistä ja sitä kautta poistavan liikkuvuuden esteitä. Säänneltyjen ammattien kokonaisvaltainen tarkastelu voi myös osaltaan edistää palvelujen sisämarkkinoiden parempaa toteutumista. Suomi ottaa kantaa ehdotukseen sisältyviin EU:n budjettikustannuksiin osana vuoden 2013 talousarviomenettelyä sekä vuoden 2014 osalta osana EU:n monivuotisen rahoituskehyksen kokonaistasovalmistelua.

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Hallitusneuvos Maiju Tuominen Ammattipätevyysdirektiivi

Lisätiedot

Ammattipätevyysdirektiivi (2005/36/EY) ja tulevat muutokset

Ammattipätevyysdirektiivi (2005/36/EY) ja tulevat muutokset Ammattipätevyysdirektiivi (2005/36/EY) ja tulevat muutokset Laboratoriolääketiede ja näyttely 2014 Marina Congress Center 9.10. Hallitusneuvos Maiju Tuominen Esityksen aiheet Ammattipätevyysdirektiivistä

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI SUOMEN ASIANAJAJALIITTO FINLANDS ADVOKATFÖRBUND Opetus-ja kulttuuriministeriö KTPO/Kty Hallitusneuvos Maiju Tuominen Dnro 45/2014 23.1.2015 1(4) kirjaamo (a) m inedu.fi Lausuntopyyntönne: OKM/59/010/2014,13.10.2014

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2011/0435(COD) 1.6.2012 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

U 27/2017 vp. Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Opetusneuvos Johanna Moisio

U 27/2017 vp. Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Opetusneuvos Johanna Moisio Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (säänneltyjen ammattien suhteellisuusarviointi) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään eduskunnalle

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esitys liittyy ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin

Lisätiedot

HE 22/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 22/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ammattipätevyyden

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

Laki. ammattipätevyyden tunnustamisesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala

Laki. ammattipätevyyden tunnustamisesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: ammattipätevyyden tunnustamisesta 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.11.2015 00102 EDUSKUNTA puh. 09 4321 stv@eduskunta.fi Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Asia Tehy ry:n

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 25.6.2015 L 159/27 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/983, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY mukaisista eurooppalaisen ammattikortin myöntämismenettelystä

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 9.10.2012 2011/0435(COD) TARKISTUKSET 63-144 Lausuntoluonnos Anja Weisgerber (PE494.475v01-00) ehdotuksesta

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA 2005/36/EY TIIVISTELMÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN OSALTA

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA 2005/36/EY TIIVISTELMÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN OSALTA EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA 2005/36/EY TIIVISTELMÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN OSALTA Ylitarkastaja Pia Setälä Lakimies Kirsi Jyrälä Terveydenhuollon

Lisätiedot

Ammattipätevyyden tunnustaminen ei sovellu ns. turvallisuuskriittisiin ammatteihin kuten poliiseihin. (STTK)

Ammattipätevyyden tunnustaminen ei sovellu ns. turvallisuuskriittisiin ammatteihin kuten poliiseihin. (STTK) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 2.11.2015 Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Maiju Tuominen Eduskunnan sivistysvaliokunnalle VASTINE KIRJALLISIIN ASIANTUNTIJALAUSUNTOIHIN (HE 22/2015 vp) Opetus- ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/55/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/55/EU, L 354/132 Euroopan unionin virallinen lehti 28.12.2013 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/55/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 319/2010 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Tähän lisäykseen sisältyvät neuvoston pöytäkirjan kohdat eivät kuulu salassapitovelvollisuuden piiriin, joten yleisöllä on oikeus tutustua niihin.

Tähän lisäykseen sisältyvät neuvoston pöytäkirjan kohdat eivät kuulu salassapitovelvollisuuden piiriin, joten yleisöllä on oikeus tutustua niihin. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. maaliskuuta 2001 (17.04) (OR. fr) 6603/01 ADD 1 LIMITE PV/CONS 8 AGRI 34 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Neuvoston (MAATALOUS) 2332. istunto Bryssel, 26.

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

HE 107/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

HE 107/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00604 VNEUS Kaila Heidi(VNK) 03.09.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Mayotten aseman muuttaminen Euroopan unioniin nähden/poikkeukset ja siirtymäkaudet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

Kysymys 1: Onko teillä huomautettavaa lähettävän jäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten rooleista?

Kysymys 1: Onko teillä huomautettavaa lähettävän jäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten rooleista? Suomen vastaukset vihreässä kirjassa esitettyihin kysymyksiin Yleistä Suomi suhtautuu myönteisesti sellaisiin liikkuvuuden helpottamista koskeviin aloitteisiin, joita voidaan pitää perusteltuina sekä jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 11. tammikuuta 2001 (OR. fr) 1997/0345 (COD) C 5-0680/2000 PE-CONS 3663/00 ETS 14 CODEC 994 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2013-00035 STO Närhi Ulla(STM) 30.01.2013 Eduskunta Viite Asia EU; terveys; komission täytäntööpanodirektiivi 2012/52/EU toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus ESITYKSEN SISÄLTÖ Tunnustamisen tarkoitus ja toimivalta Akateeminen ja

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Koulutukset nyt ja haasteet? EU:n ammattipätevyysdirektiivin toimeenpano ja ammattikorkeakoulujen vastaukset keväällä 2014. 14.8.2014 Johanna Moisio

Koulutukset nyt ja haasteet? EU:n ammattipätevyysdirektiivin toimeenpano ja ammattikorkeakoulujen vastaukset keväällä 2014. 14.8.2014 Johanna Moisio Koulutukset nyt ja haasteet? EU:n ammattipätevyysdirektiivin toimeenpano ja ammattikorkeakoulujen vastaukset keväällä 2014 14.8.2014 Johanna Moisio Aiempien työpajojen jatkotoimia Terveydenhoitajakoulutuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2017 (OR. en) 2017/0190 (COD) PE-CONS 48/17 PECHE 340 CODEC 1416 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2011 SEK(2011) 1559 lopullinen KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Opetusministeri Maija Rask

Opetusministeri Maija Rask Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (ammattipätevyyden tunnustamisdirektiivi) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) Asia: Italian tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.1.2012 KOM(2012) 21 lopullinen 2012/0013 (COD)C7-0042/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan

Lisätiedot

Ammattipätevyyden. Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1

Ammattipätevyyden. Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1 Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta

Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM2013-00040 PO Taavila Hannele 11.02.2013 Suuri valiokunta Viite Asia Neuvoston päätökset päivämäärän asettamisesta päätöksen 2007/533/JHA ja asetuksen 1987/2006 toisen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM RMO Jaakkola Miia(VM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM RMO Jaakkola Miia(VM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00250 RMO Jaakkola Miia(VM) 28.03.2014 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia EKP:n asetus kehyksen perustamisesta yhteisen pankkivalvontamekanismin puitteissa tehtävälle

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 9.2.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 9.2.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 9.2.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ 1. Toimivalta Toimivalta määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0435(COD) ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0435(COD) ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 8.11.2012 2011/0435(COD) LAUSUNTO ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 24.4.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0930/2005, Marc Stahl, Saksan kansalainen, Alankomaissa myönnettyjen fysioterapeutin tutkintotodistusten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 377/2011 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä

Lisätiedot

HE 46/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017.

HE 46/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 20.3.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 0633/2006, Christiane Becker, Saksan kansalainen, pyynnöstään saada asianmukaista palkkaa vastaavasta työstä

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot