VAHINGONKORVAUS- JA VAKUUTUSOIKEUS OP VAKUUTUSOIKEUS 11/17/11 VAKUUTUSOIKEUDEN KESKEISET LÄHTÖKOHDAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAHINGONKORVAUS- JA VAKUUTUSOIKEUS 5311609 5 OP VAKUUTUSOIKEUS 11/17/11 VAKUUTUSOIKEUDEN KESKEISET LÄHTÖKOHDAT"

Transkriptio

1 VAHINGONKORVAUS- JA VAKUUTUSOIKEUS OP Syksy 2011 Onerva-Aulikki Suhonen onerva-aulikki. VAKUUTUSOIKEUS VAKUUTUSOIKEUDEN KESKEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten sopimusehdoista (1060/1993), tapaturmavakuutuslaki (608/1948), sairausvakuutuslaki (1224/2004), liikennevakuutuslaki (279/1959), vakuutusyhtiölaki (521/2008), laki työeläkevakuutusyhtiöstä (354/1997), vakuutusoikeuslaki (132/2003) yms. Yksityisoikeudellisen sääntelyn merkitys: oikeustoimilaki (228/1929), kuluttajansuojalaki (38/1978). Sopimusoikeuden yleiset periaatteet. KKO:n prejudikaatit, vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukset. 1

2 KANSAINVÄLINEN KEHITYS EY:n yhtenäiset vakuutusmarkkinat (1993), vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus. Tulevaisuudessa vakuutussopimusten yhtenäistäminen? Euroopan unionin tuomioistuimen Test-Achats case (C-326/09, maaliskuu 2011) vakuutetun sukupuoli vakuutuksen riskiarvioinnissa vs. sukupuolten välisen syrjinnän kielto à alkaen vakuutetun sukupuoli ei saa enää vaikuttaa vakuutuksen hinnoitteluun. Restatement of European Insurance law - projekti, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL, VAKUUTUSTOIMINTA Vakuutustoiminta on tarkoin säänneltyä, luvanvaraista ja valvonnan alaista: peruspääoma 2-3 miljoonaa euroa, toiminnanrajoitukset Vakuutustoiminnan avulla: - vahinkoriski voidaan siirtää yksityiseltä vakuutusyhtiö kannettavaksi - vahinkoriski voidaan tehokkaasti jakaa samalle riskille alttiiden tahojen kesken (pulverointivaikutus). - vakuutus turvaa vahingon korvaamisen myös tilanteissa, jolloin vahingonaiheuttaja on maksukyvytön tai vahingonkorvausoikeudellinen turva muuten riittämätön. Vakuutusjärjestelmien merkitys on suuri erityisesti henkilövahinkojen kohdalla. Vuonna 2010 vakuutusyhtiöt maksoivat korvauksia 16, 8 miljardia euroa. VAKUUTUSMAKSUTULON JAKAUMA

3 VAKUUTUSYHTIÖIDEN MAKSAMAT KORVAUKSET TILASTOJEN LÄHDE: Finanssialan keskusliitto, Vakuutusyhtiöt Suomessa vakuutusyhtiot_suomessa.aspx, VAKUUTUSSOPIMUSLAIN UUDISTAMINEN Vakuutussopimuslain muutokset voimaan Luonteeltaan tehdyt muutokset ovat suurimmaksi osaksi tulkinnanvaraisia lainkohtia selkeyttäviä ja epäselviä käsitteitä täsmentäviä. Muutokset eivät kovin radikaalisti muuttaneet vakuutussopimuksen osapuolten asemaa. Keskeisimmät muutokset koskevat vakuutuksenantajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Muutoksia mm. lain soveltamisalaan, pakottavuussääntelyyn, vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuuteen, vakuutuksen epäämiseen ja irtisanomineen, korvausvaatimuksen vanhentumiseen ja kanneaikoihin liittyen. Lisäksi muita vähäisempiä muutoksia, rakenteellisia uudistuksia ja teknisluonteisia korjauksia. 3

4 VAKUUTUSSOPIMUSLAIN (543/1994) UUSI SOVELTAMISALA Vapaaehtoisia vakuutussopimuksia koskeva erityislaki, jota sovellettiin aikaisemmin henkilö- ja vahinkovakuutuksiin. VSL 1 ( /426) : Tätä lakia sovelletaan muuhun vakuutukseen kuin lakisääteiseen vakuutukseen. Lakia sovelletaan kuitenkin liikennevakuutuslain (279/1959), potilasvahinkolain (585/1986) ja ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain (81/1998) mukaisiin vakuutuksiin, jollei näissä laeissa toisin säädetä. Tämä laki ei koske jälleenvakuutusta. à Lain soveltamisalaa laajennettiin kattamaan myös uuden tyyppiset vakuutussopimukset kuten esim. sijoittamiseen tarkoitetut kapitalisaatiosopimukset. Jako henkilövakuutuksiin ja vahinkovakuutuksiin säilyi. KESKEISET VAKUUTUSTYYPIT Lakisääteinen vakuutus, vakuutus, jonka sisältö on lailla säännelty. Esim. liikennevakuutus, potilasvakuutus, työeläkevakuutus ja tapaturmavakuutus. à Vrt. pakollinen vakuutus esim. tilaisuuden järjestäjän vastuuvakuutus. Henkilövakuutus, vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Esim. henkivakuutus, eläkevakuutus, sairausvakuutus, tapaturmavakuutus, sijoitussidonnaiset vakuutukset yms. Vahinkovakuutus, vakuutus, joka otetaan esinevahingon, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi. Esim. vastuuvakuutukset ja tapaturma- ja sairasvakuutukset. Myös erilaiset yhdistelmävakuutukset ovat yleisiä. VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenantaja, vakuutuksen myöntävä taho (vakuutusyritys). Vakuutuksenottaja, vakuutussopimuksen vakuutuksenantajan kanssa tekevä taho. Vakuutettu, henkilö johon kohdistuvan riskin varalta henkilövakuutus on otettu tai jonka hyväksi vastuuvakuutus on voimassa. Korvaukseen oikeutettu, henkilö, joka saa vakuutuksen perusteella vaatia korvausta vakuutuksenantajalta. Vrt. edunsaaja, henkilö, jolla oikeus saada vakuutuskorvaus vakuutuksenottajan tai vakuutetun sijasta. 4

5 PAKOTTAVUUSSÄÄNTELY Vakuutussopimuslain säädökset ovat kolmansien suojaksi pakottavia (VSL 3.1 ): Sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä muun vakuutetun tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kuin vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön. VSL 3 3 mom.: Vakuutuksenantajan ja -ottajan välisessä suhteessa lain pakottavuussuojan piirin kuuluvat kaikki luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka ovat vakuutuksenantajan sopijapuolina rinnastettavissa kuluttajaan à suoja laajeni kattamaan kuluttajien lisäksi mm. aatteelliset yhdistykset, kuolinpesät, asunto-osakeyhtiöt yms. VSL 75 3 mom.: Vakuutusehdoissa ei saa poiketa vakuutuksenantajan takautumisoikeutta koskevista säännöksistä, jos vahingon aiheuttanut kolmas henkilö on yksityishenkilö, työntekijä, virkamies tai näihin rinnastettava henkilö. VAKUUTUSSUHTEEN SYNTYMINEN Lähtökohtana vakuutuksenottajan tekemä vakuutushakemus. Vakuutuksenantajalle ei ole sopimuspakkoa, mutta vakuutuksen myöntämättä jättämiselle tulee esittää kirjallisesti lain ja hyvän vakuutustavan mukainen hylkäysperuste mikäli vakuutuksenhakijana on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettava taho (VSL 6a ). Laissa kiellettyjä hylkäysperusteita: vakuutustapahtuman sattuminen, terveydentilan muutokset, syrjivät ja yhdenvertaisuusperiaatteen vastaiset hylkäysperusteet. Hyvää vakuutustapaa ei olla lainsäädännössä määritelty, Vakuutusyhtiöiden keskusliiton ohjeet: Vastuuvalinnan yleiset periaatteet vakuutustoiminnassa. Vakuutushakemuksen hylkäämisen tulisi perustua vakuutuksenantajan omiin vastuunvalintaperusteisiin: riskiin liittyvät syyt/henkilöön liittyvät syyt. VAKUUTUSSOPIMUKSEN SOLMIMINEN Yleiset sopimuksen solmimista koskevat normit: Vakuutussopimus syntyy, kun tarjoukseen annetaan hyväksyvä vastaus. Sopimuksen syntymisen jälkeen vakuutuksenantajan tulee ilman aiheetonta viivytystä antaa vakuutuksenottajalle vakuutuskirja, josta ilmenee sopimuksen keskeinen sisältö ja vakuutusehdot. Vakuutuksenantajan vastuu vastuutapahtumasta alkaa kun toinen sopimuksen osapuolista lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen. Vastuun alkamisesta voidaan myös osapuolten välillä sopia. Vakuutuksenantajan vastuun alkaminen ei edellytä vakuutuksen ottajan samanaikaista vastasuoritusta eli vakuutusmaksun maksamista. 5

6 VAKUUTUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN VAKUUTUSSUHTEEN AIKANA Lähtökohtaisesti vakuutussopimus sitoo osapuolia sopimuksen voimassaoloajan, muutokset mahdollisia vain molempien osapuolten myötävaikutuksella. Vakuutuksenottajalla ei oikeutta vaatia muutosta à neuvottelut vakuutuksenantajan kanssa. Vakuutuksenantajalle on sen sijaan lainsäädännössä myönnetty oikeus tietyissä tilanteissa vakuutussopimuksen yksipuoliseen muuttamiseen. Myös koko vakuutuskantaa koskevat muutokset on tehtävä erikseen jokaisen vakuutussopimuksen kohdalla vakuutussopimuslain menettelysääntöjä noudattaen. VAKUUTUKSENANTAJAN OIKEUS MUUTTAA SOPIMUKSEN EHTOJA Vahinkovakuutus (VSL 18 ja 19 ) Vähäistä suuremmat muutokset mahdollisia vakuutuskauden vaihtuessa à ilmoitus muutoksista ja uudet vakuutusehdot vakuutuksenottajalle. Vakuutuskauden aikana muutos on mahdollinen mikäli käsillä on: tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti tai olosuhteissa tapahtunut olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos. à ilmoitus muutoksista vakuutuksenottajalle. Henkilövakuutus (VSL 20, 20 a ) Vakuutusehdoissa voidaan määrätä yksipuolisesta muutosoikeudesta, oikeus vähäisten muutosten tekoon. Muutoksen perusteena ei voi olla vakuutetun terveydentilan huononeminen tai vakuutustapahtuman sattuminen. Henkivakuutuksissa muutos edellyttää lisäksi erityistä syytä ja sillä ei saa olla olennaista vaikutusta vakuutuksen sisältöön. Oikeus muutokseen myös jos käsillä vilpillinen/tahallinen/ tuottamuksellinen tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti tai olosuhteissa tapahtunut olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos. à ilmoitus muutoksista ja uudet vakuutusehdot vakuutuksenottajalle. VAKUUTUSSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN Määräaikaiset ja jatkuvat vakuutussopimukset. Vakuutustapahtuman sattuminen ei automaattisesti päätä vakuutussopimusta eikä se myöskään toimi irtisanomisperusteena vakuutuksenantajalle. Vakuutuksenottajalla on 12 nojalla oikeus irtisanoa vakuutus milloin tahansa vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti, irtisanomiselle ei tarvitse ilmoittaa perustetta. Vakuutuksenottajalle voi syntyä oikeus sada takaisin se osa vakuutusmaksusta, joka kohdistuu sopimuksen jälkeiseen aikaan. 6

7 VAKUUTUKSENANTAJAN OIKEUS IRTISANOA VAHINKOVAKUUTUS Vahinkovakuutuksen irtisanominen edellyttää hyvän vakuutustavan mukaista perustetta: riskin kasvu, vakuutetun henkilöön tai vakuutuskantaan liittyvät syyt, vakuutusehtojen muuttamistarve. Vakuutus on aina irtisanottava yksilöllisesti, jatkuva vahinkovakuutus voidaan irtisanoa vakuutuskauden lopussa. Kaikki vahinkovakuutukset voidaan irtisanoa kesken vakuutuskauden myös VSL 15 ilmi käyvillä perusteilla. Irtisanomista koskeva ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa vakuutuksen ottajalle 1 kk ennen vakuutuskauden päättymistä. Irtisanomisilmoituksessa tulee kertoa irtisanomisen peruste. VSL 15 1 MOM. VAKUUTUKSENANTAJAN OIKEUS IRTISANOA VAHINKOVAKUUTUS VAKUUTUSKAUDEN AIKANA Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vahinkovakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos: 1) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja jos vakuutuksenantaja oikean asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusta myöntänyt; 2) vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutuksenantajalle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuutuksenantajan ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä; 3) vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen; 4) vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut vakuutustapahtuman; tai 5) vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta. VAKUUTUKSENANTAJAN OIKEUS IRTISANOA HENKILÖVAKUUTUS Tapaturma- ja sairasvakuutukset voidaan irtisanoa vakuutusehtojen nojalla. Kirjallinen irtisanomisilmoitus tulee lähettää 1kk ennen vakuutuksen voimassaolon päättymisajankohtaa. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi irtisanomisen peruste. Irtisanominen edellyttää hyvän vakuutustavan mukaista perustetta. Vakuutusta ei saa irtisanoa vakuutetun terveydentilan huonontumisen tai vakuutustapahtuman takia. Myöskään vahinkokehitys ei ole sallittu irtisanomisperuste. (vrt. Muutosperusteiden erityinen syy) Kaikki henkilövakuutukset voidaan irtisanoa kesken vakuutuskauden myös VSL 17 ilmi käyvillä perusteilla. Irtisanomista koskeva ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa vakuutuksen ottajalle 1 kk ennen vakuutuskauden päättymistä. Irtisanomisilmoituksessa tulee kertoa irtisanomisen peruste. 7

8 VSL 17 1 MOM. VAKUUTUKSENANTAJAN OIKEUS IRTISANOA HENKILÖVAKUUTUS Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa henkilövakuutus, jos: 1) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, ja vakuutuksenantaja oikean asianlaidan tuntien ei olisi myöntänyt vakuutusta; 2) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään tiedonantovelvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, mutta vakuutussopimus kuitenkin sitoo vakuutuksenantajaa 24 :n 3 momentin nojalla; tai 3) vakuutettuun liittyvässä, vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta merkityksellisessä seikassa on tapahtunut 27 :ssä tarkoitettu vahingonvaaraa lisäävä muutos ja vakuutuksenantaja ei olisi myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että vakuutettuun liittyvä seikka olisi ollut muutosta vastaava jo vakuutusta myönnettäessä. Vakuutuksenantaja saa irtisanoa henkilövakuutuksen myös, jos: 1) vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman; tai 2) vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen antanut vakuutuksenantajalle vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta. VAKUUTUKSENOTTAJAN JA VAKUUTETUN TIEDONANTOVELVOLLISUUS Tiedonantovelvollisuus koskee sekä vakuutuksenantajaa, vakuutuksenottajaa että vakuutettua niin vakuutusta solmittaessa kuin vakuutussopimuksenkin aikana. Vakuutusta solmittaessa vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus näyttäytyy velvollisuutena antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutuksenantajan esittämiin kysymyksiin. Vastuu tarvittavien tietojen hankkimisesta vakuutuksenantajalla, mutta kysymyksiin vastaamatta jättäminen voi aiheuttaa tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin. Vakuutuskauden aikana vakuutetun ja vakuutuksenottajan tulee ilman aiheetonta viivytystä oikaista vakuutuksenantajalle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot. VKL 82/99 Vakuutetun autotallissa oli hänen luvallaan tehty hitsaustöitä, joista aiheutui tulipalo. Vakuutuksenantaja vetosi mm. siihen, ettei se olisi myöntänyt vakuutusta voimassa olevilla vakuutusehdoilla, mikäli olisi ollut tiedossa, että kohteessa tehdään hitsaustöitä. Vakuutuslautakunta totesi, ettei käytettävissä olevista selvityksistä ilmennyt, että autotallissa olisi jatkuvasti tehty tulitöitä. Vakuutuksenantaja ei ollut osoittanut, että vakuutettu olisi antanut sille laissa tarkoitettuja virheellisiä tai puutteellisia tietoja. 8

9 VAKUUTUKSENANTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS Vakuutuksen luonne aineettomana hyödykkeenä (vrt. irtain esine) ja heikomman suoja argumentit puoltavat vakuutuksenantajan laajaa tiedonantovelvollisuutta Vakuutuksen hakijalle on annettava ennen sopimuksen päättämistä vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista ja vakuutusturvan olennaisista rajoituksista. (VSL 5 ) Vakuutuksenantajan tulee antaa tiedot oma-aloitteisesti. Tietoja ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos vakuutuksen hakija ei halua tietoja tai niiden antaminen tuottaisi kohtuutonta hankaluutta. VSL 5 :n mukaista tiedonantovelvollisuutta laajennettiin: vakuutuksenantajan tulee huomioida vakuutuksenottajan aikaisempi sijoituskokemus ja sijoittamisen tavoitteet. Asiakkaan huomion kiinnittäminen sijoituskohteiden valinnan kannalta olennaisiin seikkoihin. VKL 142/08 Lausunnonpyytäjänä oleva LVI-alan yritys on ottanut vakuutusyhtiöstä vastuuvakuutuksen vuonna Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan vakuutusta myönnettäessä lausunnonpyytäjälle oli kerrottu, että vakuutus kattaa toiminnan harjoittamisessa ja työsuoritusten yhteydessä aiheutetut vahingot. Lausunnonpyytäjä oli tehnyt eräälle yksityishenkilölle viemärin avaustyön. Järjestelmään kuuluvan säiliön mallista ja putkesta puuttuvasta tarkistuskaivosta johtuen paineletkua ei saatu viemäriputkeen. Lausunnonpyytäjä oli tehnyt korjauksen niin, että alipaine oli imutettu säiliöön. Tällöin viemäriputki aukesi, mutta säiliö luhistui. Kysymys on siitä, onko esillä olevassa tapauksessa vakuutusyhtiön taholta laiminlyöty antaa lausunnonpyytäjälle vakuutussopimuslain 5 :ssä tarkoitetut tarpeelliset tiedot ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutusturvan olennaisista rajoituksista. Lisäksi on kysymys siitä, soveltuisiko rajoitusehto esillä olevaan vahinkotapahtumaan. VAKUUTUSLAUTAKUNNAN PERUSTELUT Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä. Koska kysymys on toiminnanharjoittajan vastuuvakuutusturvan olennaisesta rajoituksesta, vakuutusyhtiön on vakuutussopimuslain 5 :n mukaan kerrottava tällaisesta rajoitusehdosta ennen vakuutussopimuksen päättämistä. Vakuutusyhtiö on esittänyt, että vakuutustuotteen sisältö on käyty läpi myyntitilanteessa ja että vakuutusehdot ja tuoteseloste on postitettu asiakkaalle vakuutuskirjan ohessa. Koska pyynnöstä huolimatta vakuutusyhtiö ei ole toimittanut lausunnonpyytäjälle tuoteselostetta ja vakuutusehtoja tai vakuutushakemusta asiassa on jäänyt luotettavasti selvittämättä, että vakuutusyhtiö olisi täyttänyt sille vakuutussopimuslain 5 :n nojalla kuuluvan tiedonantovelvollisuutensa ennen vakuutussopimuksesta päättämistä. Lautakunta katsoo, että vakuutus on tullut vakuutussopimuslain 9 :n nojalla voimaan sen sisältöisenä, ettei siinä sovelleta puheena olevaa rajoitusehtoa

10 KKO:2011:5 Vakuutuksenottajat olivat vakuutussopimuksen päättyessä menettäneet huomattavan osan sijoittamistaan varoista sen vuoksi, että ne osakerahastot, joiden arvonkehitykseen sijoituksen arvo oli sidottu, olivat menettäneet arvoaan. Kysymys siitä, oliko vakuutuksenantaja täyttänyt vakuutussopimuslain 5 :n 1 momentin (543/1994) mukaisen tiedonantovelvollisuutensa ennen vakuutussopimuksen päättämistä. Korkein oikeus katsoo selostuksen siitä, että sijoituksen arvo on sidottu valituissa rahastoissa olevien osakkeiden arvon muutoksiin ja että sijoitukseen liittyy samankaltainen riski kuin suorassa osakesijoittamisessa, riittävän ilmaisemaan kokeneelle sijoittajalle, ettei sijoituksen alkuperäinenkään rahamäärä ole turvattu. Vakuutuksenantajan on selvitetty antaneen näistä seikoista tiedon B:n puolisoille henkilökohtaisten tapaamisten yhteydessä ennen vakuutussopimuksen päättämistä ja näin täyttäneen tiedonantovelvollisuutensa. B:n puolisoiden käsitys siitä, että heidän sijoitustensa pääoma säilyisi riippumatta arvopapereiden markkinahintojen kehityksestä, ei siten johdu vakuutuksenantajan laiminlyönnistä. Hovioikeuden päätöstä kanteen hylkäämisestä ei katsottu tarpeelliseksi muuttaa. VAKUUTUKSENANTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNNIN SEURAAMUKSET Vakuutuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kun vakuutuksenottajalla on ollut aihetta käsittää (VSL 9 ). Säännöksen soveltaminen ei edellytä vakuutuksenantajan tuottamusta, sopimusoikeudellisen ankaran vastuun ilmentymä. Todistustaakka vaihtelee tilannekohtaisesti. Jos tiedon väitetään olevan virheellistä tai harhaanjohtavaa todistustaakka vakuutuksenottajalla. Vakuutuksenantajalla todistustaakka tiedonantovelvollisuutensa täyttämisestä. Vakuutuksenottajalla on velvollisuus perehtyä kohtuullisella huolellisuudella saamansa aineistoon. Vakuutuksenottajan käsityksen tulee pääsääntöisesti perustua objektiivisiin näkökohtiin, subjektiiviset seikat (ikä, vakuutusalan erityisosaaminen) voidaan ottaa huomioon mikäli ne olivat tai niiden olisi pitänyt olla vakuutuksenantajan tiedossa. KKO:2010:25 Vakuutusyhtiön katsottiin markkinoinnissaan antaneen vakuutuksenottajalle puutteellisia ja harhaanjohtavia tietoja sijoitussidonnaisen eläkevakuutuksen hinnasta ja eläkkeen kertymästä. Vakuutussopimuksen sisältö määräytyi vakuutuksenottajan saaman käsityksen perusteella, vaikka se johti siihen, että vakuutusyhtiön hallinnointikuluja koskeva vakuutusehto ei tullut lainkaan noudatettavaksi. (Ään.) 10

11 TIEDONANTOVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNNIN VAIKUTUS VAKUUTUSKORVAUKSEEN Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti on kyseessä vain silloin kun laiminlyönti koskee seikkaa, jolla on aidosti merkitystä vakuutuksenantajan riskiarvioinnissa. Vilpillisyys tiedonantovelvollisuuden täyttämisessä johtaa sopimuksen sitomattomuuteen ja synnyttää vakuutuksenantajalle oikeuden pitää jo suoritetut vakuutusmaksut ja periä myös maksamattomat erät. Henkilövakuutuksissa osa vakuutuskorvauksesta voi tulla vilpillisestä menettelystä huolimatta maksettavaksi, mikäli tilanne muutoin johtaisi ilmeiseen kohtuuttomuuteen. Tahallisen tai lievää vakavamman tuottamuksellisen laiminlyönnin seurauksena korvausta voidaan alentaa tai evätä. Edellytyksenä syy-yhteyden olemassa olo. TIEDONANTOVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNNIN VAIKUTUS VAKUUTUSKORVAUKSEEN Henkilövahinkojen osalta sovelletaan prorataperiaatetta, ei edellytä syy-yhteyttä. Ilmeiseen kohtuuttomuuteen johtavien lopputulosten sovitteleminen on mahdollista myös henkilövahingoissa. Vilpilliseen, tahalliseen tai vähäistä suurempaan tuottamukselliseen tiedonantovelvollisuuden rikkomiseen tulee vedota ilman aiheetonta viivytystä. TIEDONANTOVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNNIN VAIKUTUS VAKUUTUSSOPIMUKSEEN Vakuutussopimuslain nojalla vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus vilpillisen tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin seurauksena. Vahinkovakuutuksissa pelkkä väärien tietojen antaminen riittää irtisanomisperusteeksi, laiminlyönnin ei siis tarvitse olla tuottamuksellinen. Sen sijaan henkilövahingoissa teolta edellytetään vähäistä merkittävämpää tuottamuksellisuutta. Alunperin väärän tiedon oikaisematta jättäminen ei sen sijaan synnytä sopimuksen irtisanomisperustetta, kuten eivät myöskään tilanteet, joissa laiminlyönti on merkityksetön vakuutuksenantajan vastuun kannalta. Irtisanomisen sijasta vakuutuksenantaja voi myös muuttaa vakuutusmaksuja tai sopimusehtoja. Irtisanominen tai sopimusehtojen ja vakuutusmaksun muutos on tehtävä kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä, irtisanomisperuste on mainittava irtisanomisilmoituksessa. 11

12 VAKUUTUSSOPIMUSLAIN MUKAINEN VANHENTUMINEN Keskeiset kysymykset: Missä ajassa vahingonkärsijän tulee reklamoida vakuutuksenantajalle vahingosta, jotta hän ei menetä oikeutta vahingonkorvaukseen vahinkoilmoituksen tekemiselle asetetun määräajan vanhentumisen vuoksi? Missä ajassa vakuutuksenantajan tekemästä päätöksestä tulee valittaa, ts. milloin kanneaika päättyy? Milloin vakuutuksenantajan saaminen vanhenee? KORVAUSVAATIMUKSEN VANHENTUMINEN VSL 73 Vaatimuksen esittämisajankohta ja vanhentuminen: Vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta (ent. mahdollisuudesta saada korvausta). Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta, tai jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta... à Korvausvaatimuksen vanhentumisen alkamisaika muuttui, mikä voi käytännössä pidentää myös vanhentumisaikaa. à Vrt. Vanhentumislain mukainen 3 v. Vanhentumisaika. VAKUUTUKSENANTAJAN PÄÄTÖSTÄ KOSKEVA KANNEAIKA Kanne tulee nostaa 3 vuoden kuluessa vakuutuksenantajan päätöksen ja kanneajan kirjallisesta tiedoksisaannista. Vakuutuksenantajan päätös kattaa korvauspäätökset, mutta uudistuksen myötä myös muut päätökset, jotka vaikuttavat vakuutuksenottajan, vakuutetun tai muun vakuutuskorvaukseen oikeutetun asemaan, synnyttävät kanneoikeuden. Asian saattaminen vireille kuluttajariitoja ratkovassa toimielimessä, kuten kuluttajariitalautakunnassa tai vakuutuslautakunnassa, keskeyttää kanneajan vanhentumisen (laki velan vanhentumisesta, 728/2003, 11 ). Kanteella vahvistettu korvaussaatava vanhenee 5 vuodessa. 12

13 VAKUUTUSMAKSUSAATAVAN VANHENTUMINEN VSL 46 : Vakuutuksenantaja menettää oikeutensa vakuutusmaksuun, jos se ei ole laillisesti hakenut sitä 3 vuoden kuluessa vakuutusmaksun erääntymisestä Laillinen hakeminen viittaa laissa velan vanhentumisesta (728/2003) määriteltyihin oikeudellisiin katkaisutoimiin 11 : saatavaa koskeva kanne vireille tuomioistuimessa tai muussa riidanratkaisu toimielimessä; velkoja ilmoittaa saatavansa velallisen konkurssissa, maksukyvyttömyysmenettelyssä tai julkisen haasteen johdosta; velkoja panee vireille ulosottoasian. Vapaamuotoiset katkaisutoimet eivät siis riitä vakuutusmaksusaatavan vanhentumisen katkaisuun. 13

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen YRITYKSEN MATKATURVA Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2002 alkaen 103 712 1 4.08 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Fenniaturvan Matkavakuutusehdot

Fenniaturvan Matkavakuutusehdot Fenniaturvan Matkavakuutusehdot Voimassa 1.7.2014 alkaen SISÄLLYS VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA 1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet... 1 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Fenniaturva vakuutusehdot

Fenniaturva vakuutusehdot Fenniaturva vakuutusehdot 1.7.2014 SISÄLLYS VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA 1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet... 1 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot 1.7.2014 Sovelletaan 1.7.2012 ja sen jälkeen alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Eräitä keskeisiä käsitteitä... 1 2. Tietojen antaminen

Lisätiedot

FENNIATURVAN TALKOOVAKUUTUSEHDOT

FENNIATURVAN TALKOOVAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.7.2009 alkaen 1 (23) YLEISET SOPIMUSEHDOT Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Fenniaturvan talkoovakuutus on vakuutussopimuslain tarkoittama henkilövakuutus. Tähän sovelletaan

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06)

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06) YL YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2001 alkaen. 1 103 222 1 5.01 (02.06) 10.000 SISÄLLYSLUETTELO YL YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS-

Lisätiedot

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 U1101 urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 28.5.2016 VAKUUTUSEHDOT Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön.

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 151 1 10.10 (12.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija Voimassa 15.11.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot 1.1.2016 330 658f 11.16 Sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...1 YL 1 Eräät keskeiset käsitteet...1 YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...1 YL

Lisätiedot

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2015 alkaen Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet...2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus sopimuksen tekemistä...2 2.1 LähiTapiolan

Lisätiedot

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Försäkringsaktiebolaget alandia KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.1.2016 Sisältö 1 Keskeisiä käsitteitä 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT U0401 URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2004 alkaen. 103 532 1 3.08 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE... 3 VAKUUTUSEHDOT... 3 1 VAKUUTETTU... 3 2 EDUNSAAJA...

Lisätiedot

Kysymyskohtaiset enimmäispistemäärät on mainittu kysymyksen kohdalla. Yhteispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtaiset enimmäispistemäärät on mainittu kysymyksen kohdalla. Yhteispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 03.09.2007 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero. Jos jätät vastaamatta kysymykseen,

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100. Voimassa alkaen

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100. Voimassa alkaen POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 Voimassa 1.7.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL 100 VAKUUTTAMINEN 4 1 VAKUUTUSSOPIMUS 4 1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 Vuosimaksu 145 / yhden vakuutuspaikan yhtiö *) Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä korottuu 200 000 :lla Tukea vahingon rajaamis- ja puolustautumiskustannuksiin Hallitus

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan ehdot. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Genworth Financial

Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan ehdot. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Genworth Financial Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Nordea Lainaturva Plus Vakuutuksen tarkoitus Näissä vakuutusehdoissa termillä vakuutus tarkoitetaan sitä Nordea Lainaturva Plus -vakuutuksen osaa, joka kattaa työttömyyden

Lisätiedot

Kysymykset 1 12 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin.

Kysymykset 1 12 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin. VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO, YLEINEN OSA 15.4.2016 Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta johonkin

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

AutoPlus AH1209. AIG Europe Limited sivuliikkeen puolesta. Juhani Talvia toimitusjohtaja AIG Europe Limited sivuliike

AutoPlus AH1209. AIG Europe Limited sivuliikkeen puolesta. Juhani Talvia toimitusjohtaja AIG Europe Limited sivuliike AutoPlus AH1209 Vakuutuksenottajan ja AIG Europe Limited sivuliikkeen (jäljempänä AIG ) välinen vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjasta, vakuutuskohtaisista erityisistä ehdoista sekä yleisistä vakuutusehdoista

Lisätiedot

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva Sisällysluettelo Dans ke Bankin Mas t e rcard yhdis telmäkortteihin lii tty

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

KUVA. Omavastuu- ja bonusmenetysturva. Vakuutuksen tarkoitus. Kun haet korvausta, toimi näin. Mitä vakuutus korvaa. Huomioi erityisesti

KUVA. Omavastuu- ja bonusmenetysturva. Vakuutuksen tarkoitus. Kun haet korvausta, toimi näin. Mitä vakuutus korvaa. Huomioi erityisesti Omavastuu- ja bonusmenetysturva KUVA TUOTESELOSTE JA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.6.2016 alkaen. TUOTESELOSTE 460133f 06.16 Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Omavastuu- ja bonusmenetysturvan keskeinen sisältö.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 136 Takaisinsaantivaatimuksen hylkääminen, OP Pohjola Oy, liukastuminen Kuusisaarenkujalla Kuusisaaressa HEL 2015-001501 T 03 01 00 Ajorata 19.1.2015 klo 18.15, vahinkotunnus

Lisätiedot

FOREIGN CITIZEN TRAVEL INSURANCE

FOREIGN CITIZEN TRAVEL INSURANCE FOREIGN CITIZEN TRAVEL INSURANCE Yleiset vakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.7.1995 alkaen 103 591 1 8.08 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET VAKUUTUSEHDOT... 3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 31.8.2009 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

HEVOSESI VAKUUTUKSET. Mittaturvan vakuutusehdot 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

HEVOSESI VAKUUTUKSET. Mittaturvan vakuutusehdot 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO Mittaturvan vakuutusehdot 1.1.2013 HEVOSESI VAKUUTUKSET SISÄLLYSLUETTELO HEVOSVAKUUTUKSET... 2 YHTEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Vakuutettu eläin... 2 2 Voimassaolo... 2 3 Vakuutustapahtuman ajankohta sairauksissa...

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus

Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Voimassa 1. 1. 2011 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

SUPPEA LAINATURVA VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

SUPPEA LAINATURVA VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. SUPPEA LAINATURVA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2016 alkaen. 1 SUPPEA LAINATURVA Vakuutusehdot YLEISTÄ... 3 1. VAKUUTETUT JA VAKUUTUKSENOTTAJA... 3 2. KELPOISUUSEHDOT JA VAKUUTUSTURVA... 3 2.1 Vakuutettu...

Lisätiedot

Folksam. Folksam Vahinkovakuutus Oy LIIKENNEVAKUUTUSEHDOT 21G. Voimassa alkaen

Folksam. Folksam Vahinkovakuutus Oy LIIKENNEVAKUUTUSEHDOT 21G. Voimassa alkaen Folksam Folksam Vahinkovakuutus Oy LIIKENNEVAKUUTUSEHDOT 21G Voimassa 1.1.2017 alkaen SISÄLTÖ 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5.

Lisätiedot

Super terveysturva -vakuutus

Super terveysturva -vakuutus Super terveysturva -vakuutus Vakuutusehdot 1.1.2016 Tutustu erityisesti vakuutuksen rajoitusehtoihin. 330 437 f 04.16 Sisällysluettelo SUPER TERVEYSTURVA -VAKUUTUS...1 1 Vakuutettu...1 2 Vakuutuksen sisältö...1

Lisätiedot

FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y)

FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y) FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y) SISÄLLYS 1 Käytettyjen käsitteiden määritelmiä 1 2 Vakuutuksen sisältö 1 3 Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet 1 4 Vakuutukseen voimassaolo

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMINEN---------------------------------------------------------------------------------- 1 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE-----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 15.2.2010 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta

Lisätiedot

Tapauksessa on kyse vakuutussopimuslain pakottavuudesta, vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuudesta sekä suojeluohjeiden noudattamisesta.

Tapauksessa on kyse vakuutussopimuslain pakottavuudesta, vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuudesta sekä suojeluohjeiden noudattamisesta. Tehtävä 1/ Mäenpää / Velvoiteoikeus 10.3.2011 Mallivastaus Alla oleva mallivastaus on yksityiskohtaisempi kuin mitä vaadittiin täyden pistehyvityksen saamiseen. Arvostelussa kiinnitettiin huomiota lisäksi

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Miksi liikennevahingot pitää tutkia?

Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Vakuutus Suomessa 200 vuotta! Suomalainen vakuutustoiminta alkoi 200 vuotta sitten. Käynnistävänä seikkana oli muutamia vuosia aiemmin saavutettu autonomia, jonka myötä

Lisätiedot

Laaja terveysturva -vakuutus

Laaja terveysturva -vakuutus Laaja terveysturva -vakuutus Vakuutusehdot 1.1.2016 Tutustu erityisesti vakuutuksen rajoitusehtoihin. 330 435 f 11.15 Sisällysluettelo LAAJA TERVEYSTURVA -VAKUUTUS...1 1 Vakuutettu...1 2 Vakuutuksen sisältö...1

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Ekstra terveysturva -vakuutus Ryhmävakuutus

Ekstra terveysturva -vakuutus Ryhmävakuutus Ekstra terveysturva -vakuutus Ryhmävakuutus Vakuutusehdot 1.1.2016 Tutustu erityisesti vakuutuksen rajoitusehtoihin. 330 439 f 04.16 Sisällysluettelo EKSTRA TERVEYSTURVA -VAKUUTUS... RYHMÄVAKUUTUS...1

Lisätiedot

mittaturvan hevosvakuutukset

mittaturvan hevosvakuutukset mittaturvan hevosvakuutukset Vakuutusehdot Voimassa 1.8.2009 alkaen 103 008 1 5.09 2000 SISÄLLYSLUETTELO hevosvakuutukset yhteiset määräykset...3 1 VAKUUTETTU eläin...3 2 VOIMASSAOLO...3 2.1 voimassaoloalue...3

Lisätiedot

NORDAX BANK LAINATURVA. Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015. AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022

NORDAX BANK LAINATURVA. Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015. AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022 NORDAX BANK LAINATURVA Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015 AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAKUUTETUT JA VAKUUTUKSENOTTAJA... 3 2. KELPOISUUSEHDOT

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN VASTUUVAKUUTUS

KANSAINVÄLINEN VASTUUVAKUUTUS VA 12 KANSAINVÄLINEN VASTUUVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT (TAPAHTUMISEHDOT) Voimassa 1.1.2006 alkaen. 1 103 928 1 10.05 400 SISÄLLYSLUETTELO 1 Vakuutuksenottaja ja vakuutetut(*)... 3 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2016 1 (6) 437 Oikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 5.4.2016 129 vahingonkorvausasiassa HEL 2016-000270 T 03 01 00 Päätös päätti hylätä lautakunnan päätöksestä

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0 TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Päättämissopimus, lähtökohtia päättämissopimuksella työsuhde lakkaa ja irtisanomiseen liittyvät

Lisätiedot

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain soveltamisala Tätä lakia sovelletaan suomalaisten korkeakoulujen palveluksessa olevien

Lisätiedot

Super terveysturva -vakuutus Ryhmävakuutus

Super terveysturva -vakuutus Ryhmävakuutus Super terveysturva -vakuutus Ryhmävakuutus Vakuutusehdot 1.1.2016 Tutustu erityisesti vakuutuksen rajoitusehtoihin. 330 438 f 04.16 Sisällysluettelo SUPER TERVEYSTURVA -VAKUUTUS... RYHMÄVAKUUTUS...1 1

Lisätiedot

Auto -liikennevakuutus

Auto -liikennevakuutus Auto -liikennevakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2017 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Vakuutusehtojen soveltamisala 3 2 Vakuutuksen voimassaoloalue 3 3 Liikennevakuutussopimuksen voimassaoloaika 3 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Vakuutussopimuksen irtisanominen asiakkaan vilpin seurauksena

Vakuutussopimuksen irtisanominen asiakkaan vilpin seurauksena Vakuutussopimuksen irtisanominen asiakkaan vilpin seurauksena Teija Eklin Opinnäytetyö Marraskuu 2016 Liiketalous Oikeudellinen asiantuntijuus TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous Oikeudellinen

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

YRITYSLAINATURVAN TUOTESELOSTE

YRITYSLAINATURVAN TUOTESELOSTE YRITYSLAINATURVAN TUOTESELOSTE YRITYSLAINATURVA Voimassa 21.12.2014 alkaen. 1 YRITYSLAINATURVAN TUOTESELOSTE Miksi Yrityslainaturva?... 4 Mikä on yrityslainaturva?... 4 Yrityslainaturva... 4 Yrityslainaturvan

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

I Vakuutustoiminta ja sen sääntely 1

I Vakuutustoiminta ja sen sääntely 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Vakuutustoiminta ja sen sääntely 1 1. Vakuutuksesta 1 1.1. Yleistä 1 1.2. Vakuutustoiminnan yhteiskuntapoliittisesta merkityksestä 3 1.3. Vakuutustoiminnan

Lisätiedot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot Försäkringsaktiebolaget alandia Kuljetusvastuuvakuutuksen yleiset vakuutusehdot 1.1.2016 Sisältö sivu 3 vakuutuksen kohde 3 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO 3 OMAVASTUU 3 KORVAUSSÄÄNNÖT 4 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 2

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen

Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset Sisältö Koiran ja kissan sairaus- ja tapaturmavakuutukset 3 Voit valita lemmikillesi

Lisätiedot

Voimassa alkaen

Voimassa alkaen Yrityksen sairauskuluvakuutuksen vakuutusehdot Voimassa 1.7.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 280 YRITYKSEN SAIRAUSKULUVAKUUTUS 280.1 Sisältö... 1 280.2 Vakuutetut... 1 280.3 Edunsaaja... 1 280.4 Vakuutuksen

Lisätiedot