VAHINGONKORVAUS- JA VAKUUTUSOIKEUS OP VAKUUTUSOIKEUS 11/17/11 VAKUUTUSOIKEUDEN KESKEISET LÄHTÖKOHDAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAHINGONKORVAUS- JA VAKUUTUSOIKEUS 5311609 5 OP VAKUUTUSOIKEUS 11/17/11 VAKUUTUSOIKEUDEN KESKEISET LÄHTÖKOHDAT"

Transkriptio

1 VAHINGONKORVAUS- JA VAKUUTUSOIKEUS OP Syksy 2011 Onerva-Aulikki Suhonen onerva-aulikki. VAKUUTUSOIKEUS VAKUUTUSOIKEUDEN KESKEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten sopimusehdoista (1060/1993), tapaturmavakuutuslaki (608/1948), sairausvakuutuslaki (1224/2004), liikennevakuutuslaki (279/1959), vakuutusyhtiölaki (521/2008), laki työeläkevakuutusyhtiöstä (354/1997), vakuutusoikeuslaki (132/2003) yms. Yksityisoikeudellisen sääntelyn merkitys: oikeustoimilaki (228/1929), kuluttajansuojalaki (38/1978). Sopimusoikeuden yleiset periaatteet. KKO:n prejudikaatit, vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukset. 1

2 KANSAINVÄLINEN KEHITYS EY:n yhtenäiset vakuutusmarkkinat (1993), vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus. Tulevaisuudessa vakuutussopimusten yhtenäistäminen? Euroopan unionin tuomioistuimen Test-Achats case (C-326/09, maaliskuu 2011) vakuutetun sukupuoli vakuutuksen riskiarvioinnissa vs. sukupuolten välisen syrjinnän kielto à alkaen vakuutetun sukupuoli ei saa enää vaikuttaa vakuutuksen hinnoitteluun. Restatement of European Insurance law - projekti, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL, VAKUUTUSTOIMINTA Vakuutustoiminta on tarkoin säänneltyä, luvanvaraista ja valvonnan alaista: peruspääoma 2-3 miljoonaa euroa, toiminnanrajoitukset Vakuutustoiminnan avulla: - vahinkoriski voidaan siirtää yksityiseltä vakuutusyhtiö kannettavaksi - vahinkoriski voidaan tehokkaasti jakaa samalle riskille alttiiden tahojen kesken (pulverointivaikutus). - vakuutus turvaa vahingon korvaamisen myös tilanteissa, jolloin vahingonaiheuttaja on maksukyvytön tai vahingonkorvausoikeudellinen turva muuten riittämätön. Vakuutusjärjestelmien merkitys on suuri erityisesti henkilövahinkojen kohdalla. Vuonna 2010 vakuutusyhtiöt maksoivat korvauksia 16, 8 miljardia euroa. VAKUUTUSMAKSUTULON JAKAUMA

3 VAKUUTUSYHTIÖIDEN MAKSAMAT KORVAUKSET TILASTOJEN LÄHDE: Finanssialan keskusliitto, Vakuutusyhtiöt Suomessa vakuutusyhtiot_suomessa.aspx, VAKUUTUSSOPIMUSLAIN UUDISTAMINEN Vakuutussopimuslain muutokset voimaan Luonteeltaan tehdyt muutokset ovat suurimmaksi osaksi tulkinnanvaraisia lainkohtia selkeyttäviä ja epäselviä käsitteitä täsmentäviä. Muutokset eivät kovin radikaalisti muuttaneet vakuutussopimuksen osapuolten asemaa. Keskeisimmät muutokset koskevat vakuutuksenantajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Muutoksia mm. lain soveltamisalaan, pakottavuussääntelyyn, vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuuteen, vakuutuksen epäämiseen ja irtisanomineen, korvausvaatimuksen vanhentumiseen ja kanneaikoihin liittyen. Lisäksi muita vähäisempiä muutoksia, rakenteellisia uudistuksia ja teknisluonteisia korjauksia. 3

4 VAKUUTUSSOPIMUSLAIN (543/1994) UUSI SOVELTAMISALA Vapaaehtoisia vakuutussopimuksia koskeva erityislaki, jota sovellettiin aikaisemmin henkilö- ja vahinkovakuutuksiin. VSL 1 ( /426) : Tätä lakia sovelletaan muuhun vakuutukseen kuin lakisääteiseen vakuutukseen. Lakia sovelletaan kuitenkin liikennevakuutuslain (279/1959), potilasvahinkolain (585/1986) ja ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain (81/1998) mukaisiin vakuutuksiin, jollei näissä laeissa toisin säädetä. Tämä laki ei koske jälleenvakuutusta. à Lain soveltamisalaa laajennettiin kattamaan myös uuden tyyppiset vakuutussopimukset kuten esim. sijoittamiseen tarkoitetut kapitalisaatiosopimukset. Jako henkilövakuutuksiin ja vahinkovakuutuksiin säilyi. KESKEISET VAKUUTUSTYYPIT Lakisääteinen vakuutus, vakuutus, jonka sisältö on lailla säännelty. Esim. liikennevakuutus, potilasvakuutus, työeläkevakuutus ja tapaturmavakuutus. à Vrt. pakollinen vakuutus esim. tilaisuuden järjestäjän vastuuvakuutus. Henkilövakuutus, vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Esim. henkivakuutus, eläkevakuutus, sairausvakuutus, tapaturmavakuutus, sijoitussidonnaiset vakuutukset yms. Vahinkovakuutus, vakuutus, joka otetaan esinevahingon, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi. Esim. vastuuvakuutukset ja tapaturma- ja sairasvakuutukset. Myös erilaiset yhdistelmävakuutukset ovat yleisiä. VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenantaja, vakuutuksen myöntävä taho (vakuutusyritys). Vakuutuksenottaja, vakuutussopimuksen vakuutuksenantajan kanssa tekevä taho. Vakuutettu, henkilö johon kohdistuvan riskin varalta henkilövakuutus on otettu tai jonka hyväksi vastuuvakuutus on voimassa. Korvaukseen oikeutettu, henkilö, joka saa vakuutuksen perusteella vaatia korvausta vakuutuksenantajalta. Vrt. edunsaaja, henkilö, jolla oikeus saada vakuutuskorvaus vakuutuksenottajan tai vakuutetun sijasta. 4

5 PAKOTTAVUUSSÄÄNTELY Vakuutussopimuslain säädökset ovat kolmansien suojaksi pakottavia (VSL 3.1 ): Sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä muun vakuutetun tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kuin vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön. VSL 3 3 mom.: Vakuutuksenantajan ja -ottajan välisessä suhteessa lain pakottavuussuojan piirin kuuluvat kaikki luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka ovat vakuutuksenantajan sopijapuolina rinnastettavissa kuluttajaan à suoja laajeni kattamaan kuluttajien lisäksi mm. aatteelliset yhdistykset, kuolinpesät, asunto-osakeyhtiöt yms. VSL 75 3 mom.: Vakuutusehdoissa ei saa poiketa vakuutuksenantajan takautumisoikeutta koskevista säännöksistä, jos vahingon aiheuttanut kolmas henkilö on yksityishenkilö, työntekijä, virkamies tai näihin rinnastettava henkilö. VAKUUTUSSUHTEEN SYNTYMINEN Lähtökohtana vakuutuksenottajan tekemä vakuutushakemus. Vakuutuksenantajalle ei ole sopimuspakkoa, mutta vakuutuksen myöntämättä jättämiselle tulee esittää kirjallisesti lain ja hyvän vakuutustavan mukainen hylkäysperuste mikäli vakuutuksenhakijana on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettava taho (VSL 6a ). Laissa kiellettyjä hylkäysperusteita: vakuutustapahtuman sattuminen, terveydentilan muutokset, syrjivät ja yhdenvertaisuusperiaatteen vastaiset hylkäysperusteet. Hyvää vakuutustapaa ei olla lainsäädännössä määritelty, Vakuutusyhtiöiden keskusliiton ohjeet: Vastuuvalinnan yleiset periaatteet vakuutustoiminnassa. Vakuutushakemuksen hylkäämisen tulisi perustua vakuutuksenantajan omiin vastuunvalintaperusteisiin: riskiin liittyvät syyt/henkilöön liittyvät syyt. VAKUUTUSSOPIMUKSEN SOLMIMINEN Yleiset sopimuksen solmimista koskevat normit: Vakuutussopimus syntyy, kun tarjoukseen annetaan hyväksyvä vastaus. Sopimuksen syntymisen jälkeen vakuutuksenantajan tulee ilman aiheetonta viivytystä antaa vakuutuksenottajalle vakuutuskirja, josta ilmenee sopimuksen keskeinen sisältö ja vakuutusehdot. Vakuutuksenantajan vastuu vastuutapahtumasta alkaa kun toinen sopimuksen osapuolista lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen. Vastuun alkamisesta voidaan myös osapuolten välillä sopia. Vakuutuksenantajan vastuun alkaminen ei edellytä vakuutuksen ottajan samanaikaista vastasuoritusta eli vakuutusmaksun maksamista. 5

6 VAKUUTUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN VAKUUTUSSUHTEEN AIKANA Lähtökohtaisesti vakuutussopimus sitoo osapuolia sopimuksen voimassaoloajan, muutokset mahdollisia vain molempien osapuolten myötävaikutuksella. Vakuutuksenottajalla ei oikeutta vaatia muutosta à neuvottelut vakuutuksenantajan kanssa. Vakuutuksenantajalle on sen sijaan lainsäädännössä myönnetty oikeus tietyissä tilanteissa vakuutussopimuksen yksipuoliseen muuttamiseen. Myös koko vakuutuskantaa koskevat muutokset on tehtävä erikseen jokaisen vakuutussopimuksen kohdalla vakuutussopimuslain menettelysääntöjä noudattaen. VAKUUTUKSENANTAJAN OIKEUS MUUTTAA SOPIMUKSEN EHTOJA Vahinkovakuutus (VSL 18 ja 19 ) Vähäistä suuremmat muutokset mahdollisia vakuutuskauden vaihtuessa à ilmoitus muutoksista ja uudet vakuutusehdot vakuutuksenottajalle. Vakuutuskauden aikana muutos on mahdollinen mikäli käsillä on: tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti tai olosuhteissa tapahtunut olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos. à ilmoitus muutoksista vakuutuksenottajalle. Henkilövakuutus (VSL 20, 20 a ) Vakuutusehdoissa voidaan määrätä yksipuolisesta muutosoikeudesta, oikeus vähäisten muutosten tekoon. Muutoksen perusteena ei voi olla vakuutetun terveydentilan huononeminen tai vakuutustapahtuman sattuminen. Henkivakuutuksissa muutos edellyttää lisäksi erityistä syytä ja sillä ei saa olla olennaista vaikutusta vakuutuksen sisältöön. Oikeus muutokseen myös jos käsillä vilpillinen/tahallinen/ tuottamuksellinen tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti tai olosuhteissa tapahtunut olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos. à ilmoitus muutoksista ja uudet vakuutusehdot vakuutuksenottajalle. VAKUUTUSSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN Määräaikaiset ja jatkuvat vakuutussopimukset. Vakuutustapahtuman sattuminen ei automaattisesti päätä vakuutussopimusta eikä se myöskään toimi irtisanomisperusteena vakuutuksenantajalle. Vakuutuksenottajalla on 12 nojalla oikeus irtisanoa vakuutus milloin tahansa vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti, irtisanomiselle ei tarvitse ilmoittaa perustetta. Vakuutuksenottajalle voi syntyä oikeus sada takaisin se osa vakuutusmaksusta, joka kohdistuu sopimuksen jälkeiseen aikaan. 6

7 VAKUUTUKSENANTAJAN OIKEUS IRTISANOA VAHINKOVAKUUTUS Vahinkovakuutuksen irtisanominen edellyttää hyvän vakuutustavan mukaista perustetta: riskin kasvu, vakuutetun henkilöön tai vakuutuskantaan liittyvät syyt, vakuutusehtojen muuttamistarve. Vakuutus on aina irtisanottava yksilöllisesti, jatkuva vahinkovakuutus voidaan irtisanoa vakuutuskauden lopussa. Kaikki vahinkovakuutukset voidaan irtisanoa kesken vakuutuskauden myös VSL 15 ilmi käyvillä perusteilla. Irtisanomista koskeva ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa vakuutuksen ottajalle 1 kk ennen vakuutuskauden päättymistä. Irtisanomisilmoituksessa tulee kertoa irtisanomisen peruste. VSL 15 1 MOM. VAKUUTUKSENANTAJAN OIKEUS IRTISANOA VAHINKOVAKUUTUS VAKUUTUSKAUDEN AIKANA Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vahinkovakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos: 1) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja jos vakuutuksenantaja oikean asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusta myöntänyt; 2) vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutuksenantajalle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuutuksenantajan ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä; 3) vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen; 4) vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut vakuutustapahtuman; tai 5) vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta. VAKUUTUKSENANTAJAN OIKEUS IRTISANOA HENKILÖVAKUUTUS Tapaturma- ja sairasvakuutukset voidaan irtisanoa vakuutusehtojen nojalla. Kirjallinen irtisanomisilmoitus tulee lähettää 1kk ennen vakuutuksen voimassaolon päättymisajankohtaa. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi irtisanomisen peruste. Irtisanominen edellyttää hyvän vakuutustavan mukaista perustetta. Vakuutusta ei saa irtisanoa vakuutetun terveydentilan huonontumisen tai vakuutustapahtuman takia. Myöskään vahinkokehitys ei ole sallittu irtisanomisperuste. (vrt. Muutosperusteiden erityinen syy) Kaikki henkilövakuutukset voidaan irtisanoa kesken vakuutuskauden myös VSL 17 ilmi käyvillä perusteilla. Irtisanomista koskeva ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa vakuutuksen ottajalle 1 kk ennen vakuutuskauden päättymistä. Irtisanomisilmoituksessa tulee kertoa irtisanomisen peruste. 7

8 VSL 17 1 MOM. VAKUUTUKSENANTAJAN OIKEUS IRTISANOA HENKILÖVAKUUTUS Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa henkilövakuutus, jos: 1) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, ja vakuutuksenantaja oikean asianlaidan tuntien ei olisi myöntänyt vakuutusta; 2) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään tiedonantovelvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, mutta vakuutussopimus kuitenkin sitoo vakuutuksenantajaa 24 :n 3 momentin nojalla; tai 3) vakuutettuun liittyvässä, vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta merkityksellisessä seikassa on tapahtunut 27 :ssä tarkoitettu vahingonvaaraa lisäävä muutos ja vakuutuksenantaja ei olisi myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että vakuutettuun liittyvä seikka olisi ollut muutosta vastaava jo vakuutusta myönnettäessä. Vakuutuksenantaja saa irtisanoa henkilövakuutuksen myös, jos: 1) vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman; tai 2) vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen antanut vakuutuksenantajalle vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta. VAKUUTUKSENOTTAJAN JA VAKUUTETUN TIEDONANTOVELVOLLISUUS Tiedonantovelvollisuus koskee sekä vakuutuksenantajaa, vakuutuksenottajaa että vakuutettua niin vakuutusta solmittaessa kuin vakuutussopimuksenkin aikana. Vakuutusta solmittaessa vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus näyttäytyy velvollisuutena antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutuksenantajan esittämiin kysymyksiin. Vastuu tarvittavien tietojen hankkimisesta vakuutuksenantajalla, mutta kysymyksiin vastaamatta jättäminen voi aiheuttaa tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin. Vakuutuskauden aikana vakuutetun ja vakuutuksenottajan tulee ilman aiheetonta viivytystä oikaista vakuutuksenantajalle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot. VKL 82/99 Vakuutetun autotallissa oli hänen luvallaan tehty hitsaustöitä, joista aiheutui tulipalo. Vakuutuksenantaja vetosi mm. siihen, ettei se olisi myöntänyt vakuutusta voimassa olevilla vakuutusehdoilla, mikäli olisi ollut tiedossa, että kohteessa tehdään hitsaustöitä. Vakuutuslautakunta totesi, ettei käytettävissä olevista selvityksistä ilmennyt, että autotallissa olisi jatkuvasti tehty tulitöitä. Vakuutuksenantaja ei ollut osoittanut, että vakuutettu olisi antanut sille laissa tarkoitettuja virheellisiä tai puutteellisia tietoja. 8

9 VAKUUTUKSENANTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS Vakuutuksen luonne aineettomana hyödykkeenä (vrt. irtain esine) ja heikomman suoja argumentit puoltavat vakuutuksenantajan laajaa tiedonantovelvollisuutta Vakuutuksen hakijalle on annettava ennen sopimuksen päättämistä vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista ja vakuutusturvan olennaisista rajoituksista. (VSL 5 ) Vakuutuksenantajan tulee antaa tiedot oma-aloitteisesti. Tietoja ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos vakuutuksen hakija ei halua tietoja tai niiden antaminen tuottaisi kohtuutonta hankaluutta. VSL 5 :n mukaista tiedonantovelvollisuutta laajennettiin: vakuutuksenantajan tulee huomioida vakuutuksenottajan aikaisempi sijoituskokemus ja sijoittamisen tavoitteet. Asiakkaan huomion kiinnittäminen sijoituskohteiden valinnan kannalta olennaisiin seikkoihin. VKL 142/08 Lausunnonpyytäjänä oleva LVI-alan yritys on ottanut vakuutusyhtiöstä vastuuvakuutuksen vuonna Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan vakuutusta myönnettäessä lausunnonpyytäjälle oli kerrottu, että vakuutus kattaa toiminnan harjoittamisessa ja työsuoritusten yhteydessä aiheutetut vahingot. Lausunnonpyytäjä oli tehnyt eräälle yksityishenkilölle viemärin avaustyön. Järjestelmään kuuluvan säiliön mallista ja putkesta puuttuvasta tarkistuskaivosta johtuen paineletkua ei saatu viemäriputkeen. Lausunnonpyytäjä oli tehnyt korjauksen niin, että alipaine oli imutettu säiliöön. Tällöin viemäriputki aukesi, mutta säiliö luhistui. Kysymys on siitä, onko esillä olevassa tapauksessa vakuutusyhtiön taholta laiminlyöty antaa lausunnonpyytäjälle vakuutussopimuslain 5 :ssä tarkoitetut tarpeelliset tiedot ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutusturvan olennaisista rajoituksista. Lisäksi on kysymys siitä, soveltuisiko rajoitusehto esillä olevaan vahinkotapahtumaan. VAKUUTUSLAUTAKUNNAN PERUSTELUT Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä. Koska kysymys on toiminnanharjoittajan vastuuvakuutusturvan olennaisesta rajoituksesta, vakuutusyhtiön on vakuutussopimuslain 5 :n mukaan kerrottava tällaisesta rajoitusehdosta ennen vakuutussopimuksen päättämistä. Vakuutusyhtiö on esittänyt, että vakuutustuotteen sisältö on käyty läpi myyntitilanteessa ja että vakuutusehdot ja tuoteseloste on postitettu asiakkaalle vakuutuskirjan ohessa. Koska pyynnöstä huolimatta vakuutusyhtiö ei ole toimittanut lausunnonpyytäjälle tuoteselostetta ja vakuutusehtoja tai vakuutushakemusta asiassa on jäänyt luotettavasti selvittämättä, että vakuutusyhtiö olisi täyttänyt sille vakuutussopimuslain 5 :n nojalla kuuluvan tiedonantovelvollisuutensa ennen vakuutussopimuksesta päättämistä. Lautakunta katsoo, että vakuutus on tullut vakuutussopimuslain 9 :n nojalla voimaan sen sisältöisenä, ettei siinä sovelleta puheena olevaa rajoitusehtoa

10 KKO:2011:5 Vakuutuksenottajat olivat vakuutussopimuksen päättyessä menettäneet huomattavan osan sijoittamistaan varoista sen vuoksi, että ne osakerahastot, joiden arvonkehitykseen sijoituksen arvo oli sidottu, olivat menettäneet arvoaan. Kysymys siitä, oliko vakuutuksenantaja täyttänyt vakuutussopimuslain 5 :n 1 momentin (543/1994) mukaisen tiedonantovelvollisuutensa ennen vakuutussopimuksen päättämistä. Korkein oikeus katsoo selostuksen siitä, että sijoituksen arvo on sidottu valituissa rahastoissa olevien osakkeiden arvon muutoksiin ja että sijoitukseen liittyy samankaltainen riski kuin suorassa osakesijoittamisessa, riittävän ilmaisemaan kokeneelle sijoittajalle, ettei sijoituksen alkuperäinenkään rahamäärä ole turvattu. Vakuutuksenantajan on selvitetty antaneen näistä seikoista tiedon B:n puolisoille henkilökohtaisten tapaamisten yhteydessä ennen vakuutussopimuksen päättämistä ja näin täyttäneen tiedonantovelvollisuutensa. B:n puolisoiden käsitys siitä, että heidän sijoitustensa pääoma säilyisi riippumatta arvopapereiden markkinahintojen kehityksestä, ei siten johdu vakuutuksenantajan laiminlyönnistä. Hovioikeuden päätöstä kanteen hylkäämisestä ei katsottu tarpeelliseksi muuttaa. VAKUUTUKSENANTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNNIN SEURAAMUKSET Vakuutuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kun vakuutuksenottajalla on ollut aihetta käsittää (VSL 9 ). Säännöksen soveltaminen ei edellytä vakuutuksenantajan tuottamusta, sopimusoikeudellisen ankaran vastuun ilmentymä. Todistustaakka vaihtelee tilannekohtaisesti. Jos tiedon väitetään olevan virheellistä tai harhaanjohtavaa todistustaakka vakuutuksenottajalla. Vakuutuksenantajalla todistustaakka tiedonantovelvollisuutensa täyttämisestä. Vakuutuksenottajalla on velvollisuus perehtyä kohtuullisella huolellisuudella saamansa aineistoon. Vakuutuksenottajan käsityksen tulee pääsääntöisesti perustua objektiivisiin näkökohtiin, subjektiiviset seikat (ikä, vakuutusalan erityisosaaminen) voidaan ottaa huomioon mikäli ne olivat tai niiden olisi pitänyt olla vakuutuksenantajan tiedossa. KKO:2010:25 Vakuutusyhtiön katsottiin markkinoinnissaan antaneen vakuutuksenottajalle puutteellisia ja harhaanjohtavia tietoja sijoitussidonnaisen eläkevakuutuksen hinnasta ja eläkkeen kertymästä. Vakuutussopimuksen sisältö määräytyi vakuutuksenottajan saaman käsityksen perusteella, vaikka se johti siihen, että vakuutusyhtiön hallinnointikuluja koskeva vakuutusehto ei tullut lainkaan noudatettavaksi. (Ään.) 10

11 TIEDONANTOVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNNIN VAIKUTUS VAKUUTUSKORVAUKSEEN Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti on kyseessä vain silloin kun laiminlyönti koskee seikkaa, jolla on aidosti merkitystä vakuutuksenantajan riskiarvioinnissa. Vilpillisyys tiedonantovelvollisuuden täyttämisessä johtaa sopimuksen sitomattomuuteen ja synnyttää vakuutuksenantajalle oikeuden pitää jo suoritetut vakuutusmaksut ja periä myös maksamattomat erät. Henkilövakuutuksissa osa vakuutuskorvauksesta voi tulla vilpillisestä menettelystä huolimatta maksettavaksi, mikäli tilanne muutoin johtaisi ilmeiseen kohtuuttomuuteen. Tahallisen tai lievää vakavamman tuottamuksellisen laiminlyönnin seurauksena korvausta voidaan alentaa tai evätä. Edellytyksenä syy-yhteyden olemassa olo. TIEDONANTOVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNNIN VAIKUTUS VAKUUTUSKORVAUKSEEN Henkilövahinkojen osalta sovelletaan prorataperiaatetta, ei edellytä syy-yhteyttä. Ilmeiseen kohtuuttomuuteen johtavien lopputulosten sovitteleminen on mahdollista myös henkilövahingoissa. Vilpilliseen, tahalliseen tai vähäistä suurempaan tuottamukselliseen tiedonantovelvollisuuden rikkomiseen tulee vedota ilman aiheetonta viivytystä. TIEDONANTOVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNNIN VAIKUTUS VAKUUTUSSOPIMUKSEEN Vakuutussopimuslain nojalla vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus vilpillisen tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin seurauksena. Vahinkovakuutuksissa pelkkä väärien tietojen antaminen riittää irtisanomisperusteeksi, laiminlyönnin ei siis tarvitse olla tuottamuksellinen. Sen sijaan henkilövahingoissa teolta edellytetään vähäistä merkittävämpää tuottamuksellisuutta. Alunperin väärän tiedon oikaisematta jättäminen ei sen sijaan synnytä sopimuksen irtisanomisperustetta, kuten eivät myöskään tilanteet, joissa laiminlyönti on merkityksetön vakuutuksenantajan vastuun kannalta. Irtisanomisen sijasta vakuutuksenantaja voi myös muuttaa vakuutusmaksuja tai sopimusehtoja. Irtisanominen tai sopimusehtojen ja vakuutusmaksun muutos on tehtävä kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä, irtisanomisperuste on mainittava irtisanomisilmoituksessa. 11

12 VAKUUTUSSOPIMUSLAIN MUKAINEN VANHENTUMINEN Keskeiset kysymykset: Missä ajassa vahingonkärsijän tulee reklamoida vakuutuksenantajalle vahingosta, jotta hän ei menetä oikeutta vahingonkorvaukseen vahinkoilmoituksen tekemiselle asetetun määräajan vanhentumisen vuoksi? Missä ajassa vakuutuksenantajan tekemästä päätöksestä tulee valittaa, ts. milloin kanneaika päättyy? Milloin vakuutuksenantajan saaminen vanhenee? KORVAUSVAATIMUKSEN VANHENTUMINEN VSL 73 Vaatimuksen esittämisajankohta ja vanhentuminen: Vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta (ent. mahdollisuudesta saada korvausta). Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta, tai jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta... à Korvausvaatimuksen vanhentumisen alkamisaika muuttui, mikä voi käytännössä pidentää myös vanhentumisaikaa. à Vrt. Vanhentumislain mukainen 3 v. Vanhentumisaika. VAKUUTUKSENANTAJAN PÄÄTÖSTÄ KOSKEVA KANNEAIKA Kanne tulee nostaa 3 vuoden kuluessa vakuutuksenantajan päätöksen ja kanneajan kirjallisesta tiedoksisaannista. Vakuutuksenantajan päätös kattaa korvauspäätökset, mutta uudistuksen myötä myös muut päätökset, jotka vaikuttavat vakuutuksenottajan, vakuutetun tai muun vakuutuskorvaukseen oikeutetun asemaan, synnyttävät kanneoikeuden. Asian saattaminen vireille kuluttajariitoja ratkovassa toimielimessä, kuten kuluttajariitalautakunnassa tai vakuutuslautakunnassa, keskeyttää kanneajan vanhentumisen (laki velan vanhentumisesta, 728/2003, 11 ). Kanteella vahvistettu korvaussaatava vanhenee 5 vuodessa. 12

13 VAKUUTUSMAKSUSAATAVAN VANHENTUMINEN VSL 46 : Vakuutuksenantaja menettää oikeutensa vakuutusmaksuun, jos se ei ole laillisesti hakenut sitä 3 vuoden kuluessa vakuutusmaksun erääntymisestä Laillinen hakeminen viittaa laissa velan vanhentumisesta (728/2003) määriteltyihin oikeudellisiin katkaisutoimiin 11 : saatavaa koskeva kanne vireille tuomioistuimessa tai muussa riidanratkaisu toimielimessä; velkoja ilmoittaa saatavansa velallisen konkurssissa, maksukyvyttömyysmenettelyssä tai julkisen haasteen johdosta; velkoja panee vireille ulosottoasian. Vapaamuotoiset katkaisutoimet eivät siis riitä vakuutusmaksusaatavan vanhentumisen katkaisuun. 13

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS

YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS Voimassa 1.3.2014 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 2. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3.

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa vakuutuksenottajan asunnon lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kulut, jos avaimet on varastettu. Vakuutus on luonteeltaan

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Yritykset ja yhteisöt. Vakuutusehdot. Voimassa 1.11.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Yritykset ja yhteisöt. Vakuutusehdot. Voimassa 1.11.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehdot Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 n tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö Vakuutusehto Y001 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.11.2011 alkaen Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus 2 2.2

Lisätiedot

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen YRITYKSEN MATKATURVA Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2002 alkaen 103 712 1 4.08 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö.

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. IngoNord INY.00 (02.04.2001) YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vakuutussopimuksen kaikkiin vakuutuksiin. Niitä sovelletaan sekä henkilö- että vahinkovakuutuksiin, jollei jonkin kohdan

Lisätiedot

yrityksen Matkaturva

yrityksen Matkaturva yrityksen Matkaturva Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 024 1 10.10 2 500 SISÄLLYSLUETTELO yrityksen Matkaturva...3 1 KESKEISET KÄSITTEET...3 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSsOPIMUKSEN

Lisätiedot

JALKAPALLOTURVA. Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 SISÄLLYSLUETTELO

JALKAPALLOTURVA. Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 JALKAPALLOTURVA SISÄLLYSLUETTELO JALKAPALLOTURVA... 2 1 Vakuutettu ja edunsaaja... 2 2 Voimassaolo... 2 3 Korvaukset... 2 4 Korvauksen hakeminen... 2 YLEISET SOPIMUSEHDOT...

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutussopimuslaki (543/1994) on vakuutussopimuksia koskeva laki, joka sisältää asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimussuhteeseen ja eräiden kolmansien henkilöiden

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

Jaana Norio-Timonen VAKUUTUSSOPIMUSLAIN PÄÄKOHDAT

Jaana Norio-Timonen VAKUUTUSSOPIMUSLAIN PÄÄKOHDAT Jaana Norio-Timonen VAKUUTUSSOPIMUSLAIN PÄÄKOHDAT Talentum Helsinki 2010 JURIDICA-KIRJASARJASSA ILMESTYNEET TEOKSET: 1. Hallintomenettelyn perusteet 2. Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus 3. Luotto-oikeuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2006 alkaen YL Sisällysluettelo YL YL 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1.Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus

Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Voimassa 1. 1. 2011 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo Yleiset Sopimusehdot ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1 www.if.fi Sisällysluettelo 1 Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys............................ 2 2 Sopimuksen tekeminen ja voimassa

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa sen määrän (omavastuun), jolla vakuutuksenottajan kotivakuutusyhtiö on vähentänyt polkupyörävarkaudesta saatavaa vahingonkorvausta.

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus 1. Kulut henkilötodistuksen uudesta hankinnasta Vakuutus korvaa kulut, jotka aiheutuvat varastetun henkilötodistuksen, ajokortin,

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2011 alkaen YL YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus...2

Lisätiedot

Fenniaturvan Matkavakuutusehdot

Fenniaturvan Matkavakuutusehdot Fenniaturvan Matkavakuutusehdot Voimassa 1.7.2014 alkaen SISÄLLYS VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA 1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet... 1 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia

Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Yritysturva Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia VOIMASSA 1.8.2005 ALKAEN YT 01.5 1. VAKUUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET 3 2. TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VA- KUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2004 alkaen AYL YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt A-Vakuutus Oy:n (jäljempänä A-Vakuutus) kanssa vakuutussopimuksen. Vakuutettu on

Lisätiedot

Vakuutusehto YT01.6 Yritysturvan yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2014 alkaen

Vakuutusehto YT01.6 Yritysturvan yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2014 alkaen TMH 0.2 Vakuutusehto YT01.6 Yritysturvan yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2014 alkaen Sisällysluettelo 1 Vakuutussopimuksen keskeisiä käsitteitä 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2015 alkaen Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet...2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus sopimuksen tekemistä...2 2.1 LähiTapiolan

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2017 alkaen SISÄLLYS YLEISET SOPIMUSEHDOT R1 Yleiset sopimusehdot... 1 R2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. 2 R3 Fennian vastuun

Lisätiedot

Yritysvakuutukset Yleiset sopimusehdot YS15 1.4.2015 VAKUUTUSEHDOT

Yritysvakuutukset Yleiset sopimusehdot YS15 1.4.2015 VAKUUTUSEHDOT Yritysvakuutukset Yleiset sopimusehdot YS15 1.4.2015 VAKUUTUSEHDOT Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan niissä vakuutussopimuksissa, joissa siitä on sovittu. Kulloinkin

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot 1.7.2014 Sovelletaan 1.7.2012 ja sen jälkeen alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Eräitä keskeisiä käsitteitä... 1 2. Tietojen antaminen

Lisätiedot

FENNIATURVAN TALKOOVAKUUTUSEHDOT

FENNIATURVAN TALKOOVAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.7.2009 alkaen 1 (23) YLEISET SOPIMUSEHDOT Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Fenniaturvan talkoovakuutus on vakuutussopimuslain tarkoittama henkilövakuutus. Tähän sovelletaan

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 151 1 10.10 (12.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 U1101 urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Fenniaturva vakuutusehdot

Fenniaturva vakuutusehdot Fenniaturva vakuutusehdot Voimassa 1.7.2017 alkaen SISÄLLYS VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA F1 Yleiset sopimusehdot... 1 F2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 28.5.2016 VAKUUTUSEHDOT Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön.

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06)

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06) YL YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2001 alkaen. 1 103 222 1 5.01 (02.06) 10.000 SISÄLLYSLUETTELO YL YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS-

Lisätiedot

Kriisiturvavakuutus. Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot

Kriisiturvavakuutus. Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot Autoturvan kriisiturvavakuutusehdot 1.1.2016 Kriisiturvavakuutus Sisällysluettelo Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot...1 Yleiset sopimusehdot...2 Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot Kriisiturvavakuutus

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija Voimassa 15.11.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

Fenniaturva vakuutusehdot

Fenniaturva vakuutusehdot Fenniaturva vakuutusehdot 1.7.2014 SISÄLLYS VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA 1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet... 1 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTTAMINEN 4 1 VAKUUTUSSOPIMUS 4 1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 4 2 VAKUUTUSSOPIMUKSEEN TARVITTAVAT

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot 1.1.2016 330 658f 11.16 Sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...1 YL 1 Eräät keskeiset käsitteet...1 YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...1 YL

Lisätiedot

Yritysjohdon Fenniaturva vakuutusehdot

Yritysjohdon Fenniaturva vakuutusehdot Yritysjohdon Fenniaturva vakuutusehdot Voimassa 1.7.2017 alkaen SISÄLLYS VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA F1 Yleiset sopimusehdot... 1 F2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2015 alkaen Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet...2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus sopimuksen tekemistä...2 2.1 LähiTapiolan

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Försäkringsaktiebolaget alandia KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.1.2016 Sisältö 1 Keskeisiä käsitteitä 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT U0401 URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2004 alkaen. 103 532 1 3.08 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE... 3 VAKUUTUSEHDOT... 3 1 VAKUUTETTU... 3 2 EDUNSAAJA...

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTTAMINEN 4 1 VAKUUTUSSOPIMUS 4 1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 4 2 VAKUUTUSSOPIMUKSEEN TARVITTAVAT

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100. Voimassa alkaen

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100. Voimassa alkaen POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 Voimassa 1.7.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL 100 VAKUUTTAMINEN 4 1 VAKUUTUSSOPIMUS 4 1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet

Lisätiedot

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Voimassa 1.1.2002 Sisältö 10 Metsävakuutus 11 Vakuutuksen sisältö 12 Vakuutuksen tarkoitus 13 Vakuutuksen kohde 14 Korvattavat vahinkotapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

Kysymyskohtaiset enimmäispistemäärät on mainittu kysymyksen kohdalla. Yhteispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtaiset enimmäispistemäärät on mainittu kysymyksen kohdalla. Yhteispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 03.09.2007 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero. Jos jätät vastaamatta kysymykseen,

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa UKK Instituutti 25. 3.2011Tiina Schaarschmidt- Pernaa 25.3.2011 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Suunnittelijan ja urakoitsijan vastuu Vastuun perusteet

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT L1301 SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen 133 720 1 9.12 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki 103 555 1 10.

Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki 103 555 1 10. U9507 URHEILUVAKUUTUKSEN EHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.7.1995 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta.

Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen HE330 TAPATURMA 1 Tapaturman määritelmä Vakuutuksen perusteella korvattava tapaturma on äkillinen ja odottamaton tapahtuma, jonka yhteydessä

Lisätiedot

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Matkustajavakuutus on henkilövakuutus.

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Matkustajavakuutus on henkilövakuutus. YLEISET VAKUUTUSEHDOT Yleisiä vakuutusehtoja sovelletaan vakuutussopimukseen jollei ryhmävakuutussopimuksessa, ryhmäetuvakuutussopimuksessa tai erityisissä ehdoissa ole jonkun asian kohdalta toisin sovittu.

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Merja Junnonen Tarjolla olevat tuotteet Eläkevakuutukset/säästö- ja sijoitusvakuutukset Sijoitussidonnaiset/laskuperustekorkoiset Yksilölliset

Lisätiedot

MTK:n tuotevastuuvakuutus

MTK:n tuotevastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2013 alkaen 10 Vakuutuksen tarkoitus Vakuutuksen tarkoituksena on korvata jäljempänä kohdassa 20 mainittujen vakuutettujen vakuutetussa toiminnassa tuotetusta tai valmistetusta

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINTO 165. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSOPPI 4.9.2013 Tentti muodostuu kolmesta kysymysryhmästä: I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINTO 163. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSOPPI 9.1.2013 Tentti muodostuu kolmesta kysymysryhmästä: I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi

Lisätiedot

Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan ehdot. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Genworth Financial

Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan ehdot. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Genworth Financial Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Nordea Lainaturva Plus Vakuutuksen tarkoitus Näissä vakuutusehdoissa termillä vakuutus tarkoitetaan sitä Nordea Lainaturva Plus -vakuutuksen osaa, joka kattaa työttömyyden

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva Sisällysluettelo Dans ke Bankin Mas t e rcard yhdis telmäkortteihin lii tty

Lisätiedot

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT L0604 SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT YKSILÖLLINEN VAKUUTUS JA RYHMÄVAKUUTUS Voimassa 1.4.2006 alkaen 1 103 991 1 2.06 4.000 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE... 3 VAKUUTUSEHDOT... 3 1 VAKUUTETTU... 3 2 EDUNSAAJA...

Lisätiedot

KUVA. Omavastuu- ja bonusmenetysturva. Vakuutuksen tarkoitus. Kun haet korvausta, toimi näin. Mitä vakuutus korvaa. Huomioi erityisesti

KUVA. Omavastuu- ja bonusmenetysturva. Vakuutuksen tarkoitus. Kun haet korvausta, toimi näin. Mitä vakuutus korvaa. Huomioi erityisesti Omavastuu- ja bonusmenetysturva KUVA TUOTESELOSTE JA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.6.2016 alkaen. TUOTESELOSTE 460133f 06.16 Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Omavastuu- ja bonusmenetysturvan keskeinen sisältö.

Lisätiedot

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 L0901 sporttiturvan VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 165. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 5.9.2013 Tehtävistä 1 ja 9 voi saada enintään 3 pistettä, tehtävästä

Lisätiedot

YLEINEN VELVOITEOIKEUS 27.4.2009 1(5)

YLEINEN VELVOITEOIKEUS 27.4.2009 1(5) YLEINEN VELVOITEOIKEUS 27.4.2009 1(5) Kysymys 1 (Kaisto) Vastuuvakuutus. Vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus (tai ilmoitus vakuutustapahtumasta) on vakuutussopimuslain 73 :n mukaan esitettävä

Lisätiedot

Foreign Citizen Travel Insurance

Foreign Citizen Travel Insurance Foreign Citizen Travel Insurance Yleiset vakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot voimassa 1.1.2017 alkaen 133 226 1 11.16 Sisällysluettelo YLEISET VAKUUTUSEHDOT... 1 1 Vakuutuksen tarkoitus... 1 2 Vakuutuksen

Lisätiedot

Ammattivastuuvakuutus. Tuoteseloste Vakuutusehdot

Ammattivastuuvakuutus. Tuoteseloste Vakuutusehdot Ammattivastuuvakuutus Tuoteseloste Vakuutusehdot AMMATTIVASTUUVAKUUTUS Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa 1.1.2016 alkaen. Vakuutuspalvelumme ovat aina mukanasi vahinkoapu.op.fi Vahingon sattuessa

Lisätiedot

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 Vuosimaksu 145 / yhden vakuutuspaikan yhtiö *) Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä korottuu 200 000 :lla Tukea vahingon rajaamis- ja puolustautumiskustannuksiin Hallitus

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot 21e

Liikennevakuutusehdot 21e Liikennevakuutusehdot 21e 1.1.2013 Sisältö 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 6. Vakuutuskausi

Lisätiedot

FOREIGN CITIZEN TRAVEL INSURANCE

FOREIGN CITIZEN TRAVEL INSURANCE FOREIGN CITIZEN TRAVEL INSURANCE Yleiset vakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.7.1995 alkaen 103 591 1 8.08 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET VAKUUTUSEHDOT... 3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Kysymykset 1 12 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin.

Kysymykset 1 12 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin. VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO, YLEINEN OSA 15.4.2016 Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta johonkin

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta.

Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen HE330 TAPATURMA 1 Tapaturman määritelmä Vakuutuksen perusteella korvattava tapaturma on äkillinen ja odottamaton tapahtuma, jonka yhteydessä

Lisätiedot

HEVOSVAKUUTUS. Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen. pohjantahti.fi

HEVOSVAKUUTUS. Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen. pohjantahti.fi HEVOSVAKUUTUS Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen pohjantahti.fi SISÄLLYSLUETTELO HEVOSVAKUUTUS 5 1 Vakuutuksen kohde 5 2 Vakuutuksen voimassaolo 5 3 Vakuutusmäärän peruste ja eläimen arvo 5 4 Vakuutusturvan

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITE

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITE TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi vakuutussopimuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta I JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on lähettänyt 14 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSOPPI 11.5.2015 Tentti muoostuu kolmesta kysymysryhmästä: I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ... 3 YLEISPERUSTELUT... 5

SISÄLLYSLUETTELO ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ... 3 YLEISPERUSTELUT... 5 1 SISÄLLYSLUETTELO ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ... 3 YLEISPERUSTELUT... 5 1. Nykytila... 5 1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö... 5 Vakuutussopimuslaki... 5 Yhtiöoikeudellinen lainsäädäntö... 7 Liikennevakuutus,

Lisätiedot