Alaniemen vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alaniemen vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma vuosille 2015-2019"

Transkriptio

1 Alaniemen vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma vuosille

2 1. Laitoksen yhteystiedot, henkilöstö ja organisaatio Alanimen vesiosuuskunta puheenjohtaja Minna Simoska, Pohjoispuolentie 294 b, Alaniemi, p sihteeri Eero Simoska, Pohjoispuolentie 284, Alaniemi, vesiosuuskunnan p vesilaitoshoitajat Kimmo Salmi p ja Tuomo Simoska, Ranuantie 244 a, Alaniemi, p Alaniemen vesiosuuskunnan omistaa sen jäsenet. Laitoksen tavoitteena on toimittaa kuluttajien käyttöön Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaista talousveden laatukriteerit täyttävää vettä sekä huomioida Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Hygieniaosaaminen Laitoksessa työskentelevien henkilöiden talousvesihygieenisestä osaamisesta pidetään kirjaa ja tiedot esitetään pyydettäessä seutukunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Osaamistestitodistusten kopiot säilytetään vesiosuuskunnan arkistossa sihteerin luona. Kimmo Salmi ja Minna Simoska ovat suorittaneet osaamistestin. Salmen osaamistesti on voimassa kevääseen 2017 asti ja Simoskan asti. Tavoitteena on pitää osaamistodistus voimassa vähintään kahdella työntekijällä. Ulkopuolisia urakoitsijoita käytettäessä varmistetaan urakkasopimuksia laadittaessa, että veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä (esim. vesijohtoverkostojen saneeraus) tekevillä on osaamistodistus suoritettuna tai että he tekevät kyseisiä toimenpiteitä vain sellaisen henkilön valvonnassa, jolla on osaamistesti suoritettuna. 3. Valvontatutkimusohjelma 3.1. Valvontatutkimusohjelman laatiminen ja voimassaolo Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonnan Simon kunnan valvova viranomainen Tarja Pesonen ja Alaniemen vesiosuuskunta ovat laatineet tämän valvontatutkimusohjelman yhteistyössä. Ohjelman pohjana on käytetty Valviran laatimaa vesilaitosten valvontatutkimusohjelman malliohjelmaa. Apuna on ollut myös Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen ja Suomen kuntaliiton laatima Soveltamisopas talousvesiasetukseen 461/2000. Meri-Lapin ympäristöjaoston hyväksyttyä valvontatutkimusohjelman lähetetään se tiedoksi Lapin AVIiin ja ELYyyn. Valvontatutkimusohjelma on voimassa vuodet Aiemmat valvontatutkimusohjelmat ja muut suunnitelmat Alaniemen vesiosuuskunnalla on ollut valvontatutkimusohjelma vuosille Lapin ympäristökeskus on tehnyt vuosina Lapin alueen vedenottamoselvityksiä, joiden yhteydessä

3 myös Alanimen vesiosuuskunnan kaivo on tarkastettu. Selvityksen tarkoituksena oli auttaa mahdollisten riskitekijöiden huomaamisessa. 4. Vedenottamo ja sen ominaispiirteet Alanimen vesiosuuskunnan vedenottamona on Veittirakan kaivo. Vedenottamo on rakennettu vuonna 1980 ja sen varustuksena on painesäiliö ja määrämittari. Vedenottamo on tyypiltään kuilukaivo, jonka ympärillä on pumppaamorakennus. Pumppaamon läheisyydessä on toinen rengaskaivo, joka voidaan tarvittaessa puhdistaa ja ottaa varavedenottamoksi. Alaniemen vesiosuuskunnalla on vain yksi vedenottamo. Jakelu tapahtuu 1,5 m 3 :n paineastian kautta suoraan talouksiin. Alaniemen vesiosuuskunnalla ja Simon Vesihuolto Oy:llä on sopimus, jonka mukaan yhtiöillä on mahdollisuus toimittaa vettä toistensa verkkoon. Yhdysventtiili voidaan avata tarvittaessa, kunhan yhdysjohto puhdistetaan. 5. Veden kulutus, liittyneiden määrä, erityisasiakkaat, jakelualue ja verkostomateriaalit sekä veden käsittely Alanimen vesiosuuskunnan jakelualueen verkostoon on liittynyt 94 % kiinteistöistä. Jäsentalouksia on 44 ja kesämökkikiinteistöjä 15. Osuuskunnan vedenjakelun piiriin kuuluu myös kaksi Simon kunnan kiinteistöä: Alaniemen vanha koulu ja Simon Vuokratalojen rivitalo. Karjatiloja ei jakelualueella enää ole, mutta yksi lammastila on toiminut pari vuotta. Toimialueella sijaitsee yksi matkailuyritys: Simojoen Eräkeskus Oy. Vesiosuuskunnan ve denjakelun piiriin kuuluu noin 115 henkilöä. Laitos toimittaa käsittelemätöntä pohjavettä seuraavasti: m 3 /vrk Verkostoon (kokonaismäärä) 11,5 Talousvedeksi 11,0 Muuhun kuin talousvesikäyttöön (mukana hävikki ja eläimille mennyt vesi) Verkoston kokonaispituus on noin 16 km ja sen ikä on noin 23 vuotta. Peruskorjauksia ei ole toistai seksi tehty. Koko verkosto on tyypiltään muoviputki PN 10:ä. 0,5 6. Aikaisempien vuosien tulokset, veden laadun kehittyminen, esiintyneet häiriöt Aikaisempina vuosina veden laatu on täyttänyt Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 raja-arvot, paitsi ph:n ja sameuden osalta. Veden ph on ollut toistuvasti hiukan liian hapan ( 6,3) annettuun laatusuositukseen nähden (ph 6,5-9,5). Veden sameus puolestaan on ollut suositusta hieman korkeampi. Nämä arvot ovat kuitenkin käyttäjien hyväksyttävissä eikä vedessä ole muutoin

4 epätavallisia muutoksia. Veden laadussa esiintyneet poikkeamat veden ph:ssa ovat tyypillisiä luonnontilaisille pohjavesille. Suomessa myös raudan sekä mangaanin pitoisuudet voivat olla ongelmallisia. 7. Vaaratekijöiden kartoitus ja riskianalyysi Alaniemen vedenottamo sijaitsee aivan Ranuantien tuntumassa. Kaivon välitön ympäristö on raivattu risukosta. Suoja-aitaan on asennettu portti. Pohjaveden muodostumisalue sijaitsee kau kana asutuksesta ja alueella ei ole maanottoa. Pohjaveden antoisuuteen vaikuttaa olennaisesti kuivuus, joka voi tuoda veden laatuun laatuongelmia. Lisäksi vedenottamon riskitekijäksi on luettava ilkivalta. Jakeluverkoston rikkoutumiset ja muut käyttöhäiriöt voivat aiheuttaa muutoksia veden laatuun, mutta yleensä haitta on lähinnä esteettinen Korjaavat toimenpiteet, käyttötarkkailu ja sen valvonta Korjaavia toimenpiteitä ovat mm. seuraavat: väestön tietoisuuden lisääminen ihmisten toiminnan vaikutuksista veden laatuun vedenottamoiden suoja-alueet, aitaaminen ja suojarakenteiden kunnossapito säännöllinen alueiden tarkastelu ja muutosten seuraaminen oikea jätevesien imeytys verkoston huolto ja kunnossapito Vedenottamolla suoritetaan vähintään kerran kuussa tarkastus paikan päällä. Lisäksi vedenottamoon on suunnitteilla kaukovalvontayhteys. Epätavallisiin havaintoihin puututaan ja ryhdytään tarvitta viin korjaustoimenpiteisiin. 8. Laitoksen käyttötarkkailu sekä muu valvonta Alaniemen vesiosuuskunnan kaivosta ei oteta käyttötarkkailunäytteitä. Veden laatua seurataan kuluttajien toimesta jatkuvasti. Laitoksen käyttötarkkailu tehdään kaivon toimintaympäristön siisteyden tarkasteluna joka kevät. Koska käyttötarkkailunäytteiden määrä riippuu mm. paikallisista oloista, käytettävän raakaveden laadusta, toimitetun talousveden määrästä, toiminnan luonteesta ja laajuudesta, käytetyistä vedenkäsittelymenetelmistä, veden viipymäajasta verkostossa sekä siitä, onko talousvesi peräisin omasta laitoksesta vai ostetaanko se muualta, näytteiden ottamista ei ole pidetty tarpeellisena. Myöskään käyttötarkkailuun valituista muuttujista ja niiden määritystiheyksistä ei ole annettu yleisiä ohjeita, vaan ne on harkittava jokaisen vesilaitoksen erityispiirteiden mukaan. Vedenottamon ympäristön siisteyttä tarkkaillaan paikan päällä tehtävin tarkastuksin useamman kerran kuukaudessa. Lisäksi veden kulutusta seurataan ja siitä pidetään kirjaa. Käyttöpäiväkirjaa säilytetään pumppaamossa.

5 9. Viranomaisvalvontatutkimukset ja muu suunnitelmallinen viranomaisvalvonta Säännölliseen valvontaan kuuluvien näytteiden vähimmäismäärä riippuu vedenjakelualueelle päivittäin toimitettavan veden määrästä. Näytteet otetaan tasaisesti eri vuodenaikoina ja ne otetaan eri puolilta vesijohtoverkostoa, jotta saadaan luotettava kuva koko verkoston tilanteesta. Näytteenottopisteet valitaan siten, että koko verkosto tulee mahdollisimman hyvin edustetuksi Näytteenottosuunnitelma ja näytteenotto Viranomaisnäytteet otetaan oheisen suunnitelman mukaisesti. Viranomaisnäytteet kuuluvat säännölliseen valvontaan, johon sisältyy jatkuva valvonnan ja jaksottaisen seurannan mukaiset näytteen otot. Alaniemen vesiosuuskunta on tehnyt näytteenottosopimuksen entisen Lapin Vesitutkimus Oy:n kans sa, nykyisen AHMA ympäristö Oy:n kanssa. Jatkuva valvonta Jaksottainen seuranta 1 1 kahden vuoden välein (vuosina 2016 ja 2018) Käytännössä tämä tarkoittaa, että otetaan joka toinen vuosi jatkuvan valvonnan näyte ja joka toinen vuosi tutkitaan jaksottaisen seurannan muuttajat. Jatkuvassa valvonnassa määritettävät muuttujat: Haju Maku Sameus Väri ph Sähkönjohtavuus Rauta Mangaani Ammonium Koliformiset bakteerit E.coli Jaksoittaisessa seurannassa määritetään jatkuvan valvonnan parametrien lisäksi: Enterokokit Nikkeli Arseeni Nitraatti Kadmium Nitraattityppi Kromi Nitriitti Kupari Nitriittityppi Fluoridi Alumiini Lyijy Kloridi Elohopea Sulfaatti Hapettuvuus Natrium Ammonium Ammoniumtyppi pesäkeluku 22 Uraani # # Uraani: mikäli pitoisuus on alle 50% raja-arvosta, eikä ole ilmeistä syytä sen nousemiseen, voidaan määritys tehdä myöhemmin 5 vuoden välein. Seuraavat muuttujat määritetään vuonna 2017 (viiden vuoden välein, ed. tehty 2012): Antimoni 1,2-dikloorietaani Bentseeni Tetrakloorieteeni Bentso(a)pyreeni Trikloorieteeni Boori Polysykliset aromaattiset hiilivedyt Syanidit Kloorifenolit Seleeni

6 Em. aineet on määritetty vuonna Pitoisuudet olivat alle 50% raja-arvopitoisuudesta tai alle laboratorion määritysrajan, eikä ole ilmeistä syytä niiden nousemiseen, voidaan määritykset tehdä myöhemmin 5 vuoden välein. Vedenkerääntymisalueella ei ole käytössä torjunta-aineita, joten ne voidaan jättää tutkimatta Tiheyden lisäämisen ja vähentämisen perusteet Mikäli tutkittavien parametrien tulokset ovat olennaisesti parempia kuin asetuksen 461/2000 mukaiset raja-arvot eivätkä perättäisten vuosien tulokset poikkea merkittävästi toisistaan, voidaan tutkimustiheyttä vähentää. Koska Alaniemen vesiosuuskunnan kaivosta ei oteta käyttötarkkailunäytteitä eikä aikaisemman tutkimusohjelman aikana otetut näytteet ole kaikilta osin täyttäneet laatusuosituksia, näytemäärä on syytä olla asetuksen 461/2000 vähimmäistutkimustiheyden mukainen Käytettävät laboratoriot Valtioneuvoston asetuksen (1174/2006) mukaan viranomaisten talousvesitutkimukset on tehtävä Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymässä akkreditoidussa laboratoriossa. Määrityksiin käytettävien menetelmien on oltava akkreditoituja, lukuun ottamatta sellaisia muuttujia, joille ei ole säädetty enimmäis- tai vähimmäismäärää taikka muuta numeerista arvoa (haju, maku, väri, TOC, sameus). Vesinäytteet analysoidaan Ahma ympäristö Oy:n laboratoriossa Rovaniemellä. Laboratorio on FINAS -akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Ahma ympäristö Oy, PL 96, Rovaniemi p Ohjelmasta ja tutkimuksista aiheutuvat maksut Vesilaitos maksaa viranomaistutkimuksista ja käyttötarkkailututkimuksista koituvat kustannukset sekä mahdollisista tehostetun tarkkailun mukaisista lisätutkimuksista koituvat kustannukset. Muista kuin valvontatutkimusohjelmasta johtuvien kustannusten maksamisesta (esim. tutkimusprojekti, kartoitus tms.) sovitaan osapuolten kanssa erikseen. Mikäli viranomaistutkimusten lisääminen johtuu esim. raakaveden saastumisesta, maksaa Alaniemen vesiosuuskunta tutkimuksista koituvat lisäkustannukset, jotka voidaan mahdollisesti laskuttaa saastumisen aiheuttajalta. 10. Erityistilanteet Toiminta laatusuositusten ylityksissä Jos talousvesi ei täytä vedelle asetettuja laatusuosituksia, on vesiosuuskunnan ilmoitettava siitä välittömästi kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Jos ylitykseen voi liittyä terveyshaittoja, terveydensuojeluviranomainen voi asettaa rajoituksia veden käytölle, esimerkiksi määrätä vesiosuuskunnan ryhtymään korjaustoimenpiteisiin, antaa keittokehotuksen tai määrätä veden käyttökieltoon. Mikrobiologisten laatusuositusten ylittyessä vesiosuuskunnan on ryhdyttävä heti toimenpiteisiin ylityksen syyn selvittämiseksi ja poistamiseksi. Alaniemen vesiosuuskunnalla ei ole tällä hetkellä rakenteellisia valmiuksia tehdä kuuden tunnin kuluessa mikrobiologisen saastumisen epäilystä talousveden desinfiointia, mutta vesisosuuskunta suunnittelee huuhteluventtiilien rakentamista kesällä Venttiilien asentamisen jälkeen valmius on olemassa. Desinfiointikemikaalihankinta tehdään yhteistyössä Simon Vesihuolto Oy:n kanssa.

7 Riippumatta siitä, liittyykö ylitykseen terveyshaittaa vai ei, on veden käyttäjille tiedotettava veden laatusuositusten ylityksestä ja sen merkityksestä. Vedenkäyttäjille on tiedotettava varsinkin silloin, kun tilanne on ennakoitavissa (esimerkiksi värin, sameuden tai raudan todennäköiset ylitykset verkoston huuhtelun yhteydessä) Toiminta laatuvaatimusten ylityksissä Vesilaitoksen tulee hakea kemiallisten laatuvaatimusten ylityksiin Lapin aluehallintovirastolta poikkeusta kemiallisten laatuvaatimusten täyttämisestä. Mikrobiologisiin laatuvaatimusten ylityksiin poikkeusta ei myönnetä. Jos talousvesi ei täytä laatuvaatimuksia, otetaan talousvedestä eri puolilta verkostoa, vedenottamolta lähtevästä vedestä ja raakavedestä uusintanäytteet. Toimenpiteisiin ryhdytään tilanteen korjaamiseksi ja mahdollisesti korvaavan veden toimittamiseksi vedenkäyttäjille. Jos kyseessä on mikrobiologisten laatuvaatimusten ylittyminen, välittömiin toimenpiteisiin ryhdytään jo ennen uusintatutkimuksen tulosten valmistumista. Mahdollisen veden käyttökiellon aikana vesiosuuskunnan on toimitettava veden käyttäjille korvaavaa vettä. Erityistilanteissa, joissa voi aiheutua terveyshaittaa, talousveden laatua tarkkaillaan tehostetusti mm. näytteenottoa lisäämällä niin kauan, että talousveden laatu täyttää vaatimukset ja syy laatuvaatimusten täyttymättömyyteen on selvitetty ja tarpeelliset korjaustoimenpiteet tehty. Jos laatuvaatimusten ylitys johtuu kiinteistön omista laitteista, kunnan terveydensuojeluviranomainen varmistaa, että kiinteistön omistaja ryhtyy toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi. Veden käyttäjille annetaan ohjeet ja määräykset terveyshaittojen ehkäisemiseksi Toiminta vesivälitteisessä epidemiaepäilyssä ja epidemiassa Vesivälitteiset epidemiat paljastuvat vain harvoin valvontatutkimusohjelman mukaisten näytteiden tutkimisen yhteydessä. Useimmiten epidemian mahdollisuutta epäillään vasta sitten, kun terveyskeskus ilmoittaa normaalia suuremmasta määrästä sairastuneita. Epidemian mahdollisuutta on syytä epäillä myös silloin, jos veden käyttäjät ilmoittavat muutoksista talousveden laadussa. Kaikkiin kuluttajien ilmoituksiin on syytä suhtautua vakavasti, myös niissä tapauksissa jolloin tiedetään, että veden laatumuutokset ovat voineet aiheutua esimerkiksi verkostossa tehdyistä korjaustöistä. Epidemioiden selvittämisestä ja ilmoittamisesta säädetään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 251/2007. Toimenpiteet epidemiaepäilyssä kirjataan laitoksen erityistilanne-suunnitelmaan. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA julkaisee ohjeen suunnitelmaksi talousveden laadun turvaamiseksi onnettomuuksissa ja erityistilanteissa. Sen avulla terveydensuojeluviranomainen ja vesilaitos voivat päivittää laitoksen erityistilannesuunnitelman. Epidemiaepäilyssä saumaton, ennalta suunniteltu ja harjoiteltu yhteistyö vesilaitoksen ja terveydensuojeluviranomaisen kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Jos valvontatutkimus- tai käyttötarkkailututkimuksen tulosten perusteella talousvesi ei täytä veden laatuvaatimuksia tai veden käyttäjien ilmoitusten, tulvimisen tai jätevesivuodon perusteella epäillään, että veden laadussa on tapahtunut haitallisia muutoksia Alaniemen vesiosuuskunnasta ilmoite-

8 taan asiasta välittömästi puhelimitse: laitoksen veden laadusta vastaavalle henkilölle: Tuomo Simoskalle p terveydensuojeluviranomaiselle: Kemin terveystarkastajat p (vaihde) aluepelastuslaitokselle [ ], jos kyseessä on kemikaalionnettomuus 11. Tiedottaminen ja raportointi Valvontatutkimustulosten lähettäminen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle Laboratorion kanssa on sovittu, että viranomaisnäytteiden valvontatutkimustulokset lähetetään sekä terveydensuojeluviranomaiselle että vesilaitokselle kirjeenä. Laitos ei ole EU-raportointivelvolli nen, eikä talousveden käyttäjämäärä tule lähivuosien aikana ylittämään 5000 käyttäjän rajaa. Laboratorion kanssa sovitaan tämän valvontaohjelman mukaisesta näytteenotosta sovittaessa, että mikrobiologisten laatuvaatimusten ylityksissä laboratorio tiedottaa välittömästi asiasta puhelimitse vesilaitokselle, joka ilmoittaa välittömästi terveydensuojeluviranomaiselle Säännöllinen tiedottaminen talousveden laadusta vedenkäyttäjille Kaikki käyttäjät voivat halutessaan tutustua talousveden laatuun. Ilmoitus vesisosuuskunnan nettisivuilla ositteessa: vesiosuuskunta tulosten valmistuttua Tiedottaminen laatusuositusten ylityksissä vedenkäyttäjille Huuhteluiden, putkistokorjausten, vesikatkosten ja veden laatuun vaikuttavien toimenpiteiden tiedottamisesta sovitaan etukäteen terveydensuojeluviranomaisen ja vesilaitoksen kesken Tiedottaminen laatuvaatimusten ylityksistä AVIlle Kunnan terveydensuojeluviranomainen ilmoittaa välittömästi aluehallintovirastolle sellaisista valvontatutkimusten tuloksista, jotka eivät täytä laatuvaatimuksia. Tieto kunnan terveydensuojeluviranomaisen päätöksestä sellaisissa tapauksissa, joissa poikkeusta ei haeta, toimitetaan myös aluehallintovirastolle Tiedottaminen erityistilanteissa vesilaitoksen ja viranomaisten kesken Jos epäillään talousveden saastuneen niin, että se voi aiheuttaa terveyshaittaa, tulee sen tahon (viranomainen tai vesilaitos), joka saastumista epäilee tai on sen havainnut, välittömästi ilmoittaa havainnoistaan toisille viranomaisille / vesilaitokselle, jotta tarpeelliset toimenpiteet voidaan harkita ja käynnistää mahdollisimman pian. Pienetkin epäilyt mahdollisesta terveyshaitasta tulee huomioida. Laboratorio toimittaa tiedon laatuvaatimusten ylityksistä mahdollisimman nopeasti vesilaitokselle, joka puolestaan tiedottaa asiasta terveydensuojeluviranomaisille Tiedottaminen erityistilanteissa vedenkäyttäjille Alaniemen vesiosuuskunta on kerännyt käyttäjiensä puhelinnumerot ja lähestyy kuluttajia tarvit-

9 taessa tekstiviestein. Kriittisiä vedenkäyttäjiä Alaniemellä ei ole. Alaniemen vesiosuuskunnalla on tarkoitus laatia yksityiskohtaisempi suunnitelma erityistilanteisiin. Kiireellisintä ja kriittisintä tiedotus on veden saastumistapauksissa. Tiedottaminen talousveden saastumisesta, keittämisohjeista, veden käyttörajoituksista ja vaihtoehtoisesta vedenjakelusta aloitetaan välittömästi saastumisen havaitsemisen jälkeen. Tiedottamisen on tavoitettava mahdollisimman nopeasti kaikki veden käyttäjät, myös loma-asukkaat. Lievissä normaaliolojen erityistilanteissa (esim. laatusuositusten ylitykset) tiedottamisesta vastaa vesilaitos. Vakavammissa normaaliolojen erityistilanteissa (esim. laatuvaatimusten ylitykset) terveydensuojeluviranomainen vastaa tiedottamisesta. Vesiepidemiatilanteissa tiedottamisesta sovitaan ruokamyrkytysepidemioiden selvitystyöryhmässä Liitteenä on lista vedenkäyttäjistä, joiden toiminnalle veden laadulla tai määrällä on olennainen merkitys, sekä muista tahoista, joille tiedotetaan henkilökohtaisesti tai jotka tarvitsevat tiedotusta talousveden erityistilanteissa tai joihin on tarve ottaa yhteyttä (liite 2). Onnettomuustilanteissa hälyttämisestä, varoitusten ja ohjeiden antamisesta ja yleisestä tiedottamisesta vastaa pelastuslaitos. LIITTEET Liite 1 Säädökset Liite 2 Luettelo tahoista, jotka tarvitsevat tiedotusta talousveden erityistilanteissa tai joihin on tarve ottaa yhteyttä

10 Liite 1 Säädökset Talousveden laadusta ja laadun valvonnasta säädetään seuraavissa säädöksissä: terveydensuojelulaki 763/1994 terveydensuojeluasetus 1280/1994 sosiaali- ja terveysministeriön asetus 443/2014 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista sosiaali- ja terveysministeriön asetus 401/2001 pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1351/2006 talousvettä toimittavassa laitoksessa työskentelevältä vaadittavasta laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta sosiaali- ja terveysministeriön asetus 251/2007 elintarvikkeiden tai talousveden välityksellä leviävien ruokamyrkytysepidemioiden selvittämisestä valtioneuvoston asetus 1174/2006 elintarvikelain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista vesihuoltolaki 119/2001 valtioneuvoston päätös 366/1994 juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta Valvontatutkimusohjelman laatiminen perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 8, 9, 10 ja 11 pykäliin. Valvontatutkimusohjelma tulee laatia sellaisille vesilaitoksille, jotka toimittavat talousvettä vähintään 10 m 3 päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin, riippumatta siitä onko laitoksella omia ottamoita tai omaa verkostoa. Myös laitokset, joiden talousvettä käytetään elintarvikealan yrityksessä tuotteiden ja aineiden valmistuksessa, jalostuksessa, säilytyksessä tai markkinoille saattamisessa tai joiden talousvettä jaetaan käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa, ovat velvollisia laatimaan ohjelman. Kunnan terveydensuojeluviranomainen tekee rajatapauksissa päätöksen siitä, onko vesilaitos STMa 461/2000 mukainen laitos, jonka tulee laatia ohjelma. Jos vesilaitos katsotaan STMa 401/2001 mukaiseksi pieneksi yksiköksi, ohjelman tekeminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.

11 Liite 2 Luettelo tahoista, jotka tarvitsevat tiedotusta talousveden erityistilanteissa tai joihin on tarve ottaa yhteyttä Vesilaitos, viranomaiset vesilaitoksen (vedenottamoiden) avainhenkilöt, kts luku 1. terveydensuojeluviranomainen Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto / Tornion kaupunki, Suensaarenkatu 4, Tornio, p (vaihde) terveyskeskus, Varkkermontie 1,95200 Simo, p ja ympäristösihteeri Mika Tiiro, , p poliisi, Peräpohjolan poliisilaitos, Kemin poliisiasema, p (vaihde) palolaitos, p / (päivystäjä) Muut hätäkeskus 112 kunnanjohtaja Tavia, p / kunnaninsinööri Rimali, p , laboratorio Ahma ympäristö Oy, PL 96, Rovaniemi p asiantuntijalaitokset Terveyden ja hyvinvoinnin laitos p (vaihde) Vesilaitokset Simon Vesihuolto Oy, Ratatie 6, Simo, p , tj Määttä p Maksniemen vesiosuuskunta, Markku Rimali, p Valajanaavan vesiosuuskunta, Kauko Viinamäki, p Media paikallislehdet, maakunnalliset lehdet, alueradio, TV kunnan tiedottaja, Simolainen -tiedotuslehti STT vaihde ( ), uutispäällikkö ( ), 24h päivystys ( ), YLE vaihde (09) 14801, Tiedottamisvälineitä Välitöntä terveyshaittaa aiheuttavat erityistilanteet, esim. talousvesivälitteinen epidemia tekstiviesti kuluttaja-asiakkaille kotitalouksiin jaettavat tiedotteet kovaäänisillä tiedottaminen maakunta- ja paikallisradio Yle Perämeri, Torikatu 4, Kemi p , suora lähetys fax , sanoma- ja paikallislehdet Pohjolan Sanomat, Sairaalakatu 2, Kemi p , Lounaislappi, Valtakatu 27, Kemi p fax ,

Kemin Vesi Oy:n valvontatutkimusohjelma 2016-2020

Kemin Vesi Oy:n valvontatutkimusohjelma 2016-2020 Kemin Vesi Oy:n valvontatutkimusohjelma 2016-2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitoksen yhteystiedot 3 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö 3 3. Hygieniaosaaminen 4 4. Valvontatutkimusohjelma 4 4.1. Valvontatutkimusohjelman

Lisätiedot

Pernajan Saariston Vesiosuuskunta

Pernajan Saariston Vesiosuuskunta Pernajan Saariston Vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma 2015-2019 Sisällysluettelo 1 Organisaatio ja yhteystiedot 3 2 Valvontatutkimusohjelma 3 3 Veden laadun tavoite 3 4 Veden osto 3 5 Veden kulutus,

Lisätiedot

Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d)

Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d) Liite 1. Yhteenveto keskisuurista laitoksista. Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d) 10 100 100 400 400 1 000 Yhteensä Laitokset ja yksiköt 407 177 113 697 Talousveden käyttäjät 85 800

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Tilaaja Enontekiön Vesihuolto Oy Ounastie 165 99400 Enontekiö Ahma ympäristö Oy PL 96 96101 Rovaniemi TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Näytteenottopaikka Enontekiön Vesihuolto, verkosto, Hetta, Keskuskeittiö

Lisätiedot

16.6.2014. Vesiosuuskuntien. Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014

16.6.2014. Vesiosuuskuntien. Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014 Vesiosuuskuntien Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014 Lähtökohta Talousvesi ei saa sisältää tekijöitä, joista voi aiheutua haittaa ihmisten terveydelle Kiinnostus kaivosta ja sen lähiympäristön kunnosta,

Lisätiedot

Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT

Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Ohje talousvesiasetuksen (461/2000)

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen (461/2000) muutos Ministerille allekirjoitettavaksi toukokuun

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), aktiivikeräys akkr ISO

Lisätiedot

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 1. YLEISTÄ Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen, 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, mukaan kunnan

Lisätiedot

Inarin Lapin Vesi Oy Talousveden valvontatutkimusohjelma vuosille 2014 2018

Inarin Lapin Vesi Oy Talousveden valvontatutkimusohjelma vuosille 2014 2018 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20480 Inarin Lapin Vesi Oy Talousveden valvontatutkimusohjelma vuosille 2014 2018 Päivitys I 25.3.2014 Utsjoen kunnan vesihuoltolaitos on yhdistetty osaksi Inarin Lapin Vesi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2014

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. akkr ISO Sisäilmanäyte

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. akkr ISO Sisäilmanäyte 1 Eurofins Environment Testing Finland Oy Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Talousvesiasetuksen (1352/2015) soveltamisohje

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Säkylän kunta Vesihuoltolaitos Rantatie 268 27800 SÄKYLÄ Tilausnro 292956 (90SÄKYLÄ/Verkosto), saapunut 6.6.2017, näytteet otettu 6.6.2017 Näytteenottaja: Jari Rakkolainen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015 1 (5) Kokemäen Vesihuolto Oy Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI Tilausnro 243666 (0KOKEMVE/talousve), saapunut 30.10.2015, näytteet otettu 29.10.2015 (7-11) Näytteenottaja: Tapio Jussila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 (Patamäenkatu 24) 33101 Tampere Puh. 03 2461111 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY

Lisätiedot

Valvontatutkimusohjelma

Valvontatutkimusohjelma Ruskon kunta Vesihuoltolaitos Valvontatutkimusohjelma RUSKON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS Voimassa alkaen 1.1.2015 Sisällys SÄÄDÖKSET... 3 1. Laitoksen yhteystiedot... 4 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö...

Lisätiedot

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 täyttää tiedot keltaisella merkittyihin soluihin. TALOUSVESI Näytteiden kokonaismäärä/vuosi: noin 750 kpl ** Hinta on ilmoitettava aina,

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisopas ja erityistilanneopas talousveden laadun turvaamiseksi

Talousvesiasetuksen soveltamisopas ja erityistilanneopas talousveden laadun turvaamiseksi Talousvesiasetuksen soveltamisopas ja erityistilanneopas talousveden laadun turvaamiseksi Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle 1 (7) Keuruun kaupunki Keuruun Vesi Väliaho Seppo Kantolantie 6 42700 KEURUU Tilausnro 288532 (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut 26.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 Näytteenottaja: Mika Väle NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2 113-2016-00010172 Päivämäärä 14.9.2016 Sivu 1 / 2 Reisjärven Vesiosuuskunta Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Jorma Turunen (jorma.turunen@selanne.net),

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Humppilan Vesihuolto Oy Syrjälä Mika Yritystie 2 31640 HUMPPILA Tilausnro 288393 (0HUMPVES/talousve), saapunut 25.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 (10.20-11.00) Näytteenottaja: Tarja Andersson NÄYTTEET

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

Valvontatutkimusohjelma Parikkalan kunnan vesilaitokselle 2015-2019. x.x.2015

Valvontatutkimusohjelma Parikkalan kunnan vesilaitokselle 2015-2019. x.x.2015 Valvontatutkimusohjelma Parikkalan kunnan vesilaitokselle 2015-2019..2015 1 Sisällysluettelo Valvontatutkimusohjelma Parikkalan... 1 kunnan vesilaitokselle... 1..2015... 1 Aluksi... 3 1. Laitoksen yhteystiedot...

Lisätiedot

Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osk. Valvontatutkimusohjelma 2015-2019. 5.2.2015 Harry Viiala, Esko Väänänen, Heikki Riisiö, Maarit Lönnroth

Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osk. Valvontatutkimusohjelma 2015-2019. 5.2.2015 Harry Viiala, Esko Väänänen, Heikki Riisiö, Maarit Lönnroth Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osk Valvontatutkimusohjelma 2015-2019 5.2.2015 Harry Viiala, Esko Väänänen, Heikki Riisiö, Maarit Lönnroth Sisällysluettelo 1 Yhteystiedot ja organisaatio 3 2 Valvontatutkimusohjelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000 Valvira kiittää Oikeusministeriötä ja Edita Publishing Oy -yhtiötä oikeudesta julkaista Finlex- verkkosivustolla olevasta alkuperäisestä STM asetuksesta 461/2000 ja em. asetuksen muutoksesta (STM asetus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (5) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219962 (4774J/VALVLIYL), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 5.8.2016 16-4011 #1 1 (4) Vesi-Mega Oy (posti) Laskutie 1 89400 HYRYNSALMI Tilausnro 206203 (10070/UKKOH VO), saapunut 31.5.2016, näytteet

Lisätiedot

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvettä koskeva lainsäädäntö Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesi- ja ympäristöalan 19.5.2008 TALOUSVEDEN VALVONTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä

Lisätiedot

Uusi talousvesiasetus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000

Uusi talousvesiasetus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000 Uusi talousvesiasetus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000 (muutosasetus 442/2014) Ajankohtaista laboratoriorintamalla 2014 1 Muutoksia:

Lisätiedot

Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2013

Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2013 Ympäristöterveyden osasto Vesi ja terveys -yksikkö Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2013 Outi Zacheus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Oulun seudun ympäristötoimen toiminta-alue Oulun kaupunki: Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii, Ylikiiminki Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

Jarkko Rapala Talousvesiasetuksen uudistus 2017 laboratorioiden näkökulmasta

Jarkko Rapala Talousvesiasetuksen uudistus 2017 laboratorioiden näkökulmasta Jarkko Rapala Talousvesiasetuksen uudistus 2017 laboratorioiden näkökulmasta 1 Tausta Juomavesidirektiivin (98/83/EY) liitteiden muutos Komission direktiivi (EU) 2015/1787 Muutokset saatettava kansallisesti

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 274317 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 27.10.2016, näytteet otettu 27.10.2016 (9-12) Näytteenottaja: Ville Kiviharju

Lisätiedot

26.8.2010. Valvontatutkimusohjelma Utön Vesiosuuskunnan vesilaitokselle 1.8.2010 alkaen

26.8.2010. Valvontatutkimusohjelma Utön Vesiosuuskunnan vesilaitokselle 1.8.2010 alkaen 26.8.2010 Valvontatutkimusohjelma Utön Vesiosuuskunnan vesilaitokselle 1.8.2010 alkaen Lukijalle... 4 Säädökset... 5 1. Laitoksen yhteystiedot... 6 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö... 6 3. Hygieniaosaaminen...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (4) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219952 (4774J/VALVVIIN), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

Vesiturvallisuus Suomessa. Ilkka Miettinen

Vesiturvallisuus Suomessa. Ilkka Miettinen Vesiturvallisuus Suomessa Ilkka Miettinen 29.9.2015 Ilkka Miettinen 1 Kyllä Suomessa vettä riittää Kuivuus maailmanlaajuinen ongelma Suomi Runsaat vesivarat: pinta- (235 km 3 ) ja pohjavedet (6 milj. m

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta

Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Vanhan talousvesiasetuksen (461/2000)

Lisätiedot

Vesihuollon häiriötilanne ja siihen varautuminen

Vesihuollon häiriötilanne ja siihen varautuminen Vesihuollon häiriötilanne ja siihen varautuminen SuoVe hanke 2017 Vesa Arvonen Esityksen sisältö Vesihuollon häiriötilanne Varautuminen vesihuollon häiriötilanteisiin Vesihuollon häiriötilanne Vesihuollon

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 261466 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2016, näytteet otettu 16.6.2016 Näytteenottaja: Terv.tark. Susanna

Lisätiedot

Valvontatutkimusohjelma Naantalin vesihuoltolaitokselle 1.1.2012 alkaen

Valvontatutkimusohjelma Naantalin vesihuoltolaitokselle 1.1.2012 alkaen Valvontatutkimusohjelma Naantalin vesihuoltolaitokselle 1.1.2012 alkaen Päivitetty 21.8.2013 Lukijalle... 3 Säädökset... 4 1. Laitoksen yhteystiedot... 5 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö... 5 3.

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Tarja Pitkänen, FT, Erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vesi ja terveys-yksikkö 6.10.2013 1 www.thl.fi/vesi 6.10.2013 2 Toimintaohjeet

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

Talousvesijärjestelmän riskinarviointi ja -hallinta Risk assessment and management Osa III / Part III. Prof. Riku Vahala Vesi- ja ympäristötekniikka

Talousvesijärjestelmän riskinarviointi ja -hallinta Risk assessment and management Osa III / Part III. Prof. Riku Vahala Vesi- ja ympäristötekniikka Talousvesijärjestelmän riskinarviointi ja -hallinta Risk assessment and management Osa III / Part III Prof. Riku Vahala Vesi- ja ympäristötekniikka 12.10.2015 Osa III : sisältö Toimenpiteet häiriötilanteessa

Lisätiedot

142 02.10.2012 104 25.06.2013 137 27.08.2013 71 20.05.2014

142 02.10.2012 104 25.06.2013 137 27.08.2013 71 20.05.2014 EURAJOEN JOKIVEDEN KÄYTTÖKIELTO 64/64.641/2013, 280/62.623/2013 PJSYMPLK 02.10.2012 142 JVP-Eura Oy:n jätevesipuhdistamolla tapahtuneiden laiterikkojen seurauksena Eurajokeen on päässyt puutteellisesti

Lisätiedot

Outi Zacheus AVAUKSIA. Talousveden valvonta ja laatu vuonna 2008 Yhteenveto viranomaisvalvonnan tuloksista

Outi Zacheus AVAUKSIA. Talousveden valvonta ja laatu vuonna 2008 Yhteenveto viranomaisvalvonnan tuloksista Outi Zacheus AVAUKSIA Talousveden valvonta ja laatu vuonna 2008 Yhteenveto viranomaisvalvonnan tuloksista 18 2010 Kirjoittaja ja THL Ruotsinkielinen tiivistelmä: Aazet Oy Taitto: Outi Zacheus Yliopistopaino

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 15.9.2014 14-6583 #5 1 (4) Tervon kunta Vesilaitos Korhonen Jukka (email) Tervontie 4 72210 TERVO Tilausnro 179362

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisohje. Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet

Talousvesiasetuksen soveltamisohje. Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet Talousvesiasetuksen soveltamisohje Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet Ohje 5/2015 Ohje 5/2015 2 (71) Osa II Sisällys 1. Asetuksen tarkoitus... 4 2. Soveltamisala... 4 3. Määritelmät... 8 4. Talousveden

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

Terveydensuojelulain muutokset talousveden osalta

Terveydensuojelulain muutokset talousveden osalta Terveydensuojelulain muutokset talousveden osalta Raili Venäläinen Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Ympäristöterveyden yksikkö Talousveteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 186282 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.11.2015, näytteet otettu 9.11.2015 (08:15) Näytteenottaja: terv. tark. Konsta Kulmala

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Jyväskylän ympäristölaboratorio Eeronkatu 10 40720 JYVÄSKYLÄ Puh. 014 626650 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit) akkr

Lisätiedot

Käyttäjien määrä. Muu Pintavesi Yhteensä Etelä- Suomi Altia Oyj * Nurmijärvi

Käyttäjien määrä. Muu Pintavesi Yhteensä Etelä- Suomi Altia Oyj * Nurmijärvi Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista. * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä Käyttäjien määrä Toimitetun talousveden määrä (m 3 /d) Allas/ sadetettu

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Valviran verkossa vanhentuneen talousvesiasetuksen

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kymen Ympäristölaboratorio Oy. Patosillantie KUUSANKOSKI Puh.

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kymen Ympäristölaboratorio Oy. Patosillantie KUUSANKOSKI Puh. 1 Kymen Ympäristö Oy Patosillantie 2 45700 KUUSANKOSKI Puh. 05 5443300 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit 30 C akkr NMKL 86:2013 Anaerobiset sulfiittia pelkistävät

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 31.5.2017 17-3131 #1 1 (3) Karttulan Vesiosuuskunta Kissakuusentie 8 72100 KARTTULA Tilausnro 220428 (4908/Jaks+5v), saapunut 11.5.2017,

Lisätiedot

Muutokset talousvesiasetuksessa (461/2000) ja juomavesidirektiivissä. Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö

Muutokset talousvesiasetuksessa (461/2000) ja juomavesidirektiivissä. Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö Muutokset talousvesiasetuksessa (461/2000) ja juomavesidirektiivissä Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousveteen liittyvän lainsäädännön muutokset Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Lisätiedot

Yhteenveto suurten, Euroopan komissiolle raportoivien vedenjakelualueiden talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2016

Yhteenveto suurten, Euroopan komissiolle raportoivien vedenjakelualueiden talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2016 Ympäristöterveyden osasto Terveysturvallisuusosasto, Asiantuntijamikrobiologian yksikkö Yhteenveto suurten, Euroopan komissiolle raportoivien vedenjakelualueiden talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna

Lisätiedot

VALVONTATUTKIMUSOHJELMA. Levannon vesiosuuskunta

VALVONTATUTKIMUSOHJELMA. Levannon vesiosuuskunta VALVONTATUTKIMUSOHJELMA Levannon vesiosuuskunta 2017-2021 Säädösperusteet Talousveden laadusta ja laadun valvonnasta säädetään seuraavissa säädöksissä: terveydensuojelulaki 763/1994 terveydensuojeluasetus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 5.9.2016 16-6969 #1 1 (3) Pieksänkosken vesiosuuskunta Väänänen Pekka Rannanmaantie 64 73360 PAJULAHTI Tilausnro 210662 (4912/Jaksott),

Lisätiedot

Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009

Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009 Rauman kaupunki, Ympäristölaboratorio PL 238 26101 Rauma EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveys Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009 Sieni-itiöt, pintanäytteet

Lisätiedot

Yhteenveto suurten, Euroopan komissiolle raportoivien vedenjakelualueiden talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2015

Yhteenveto suurten, Euroopan komissiolle raportoivien vedenjakelualueiden talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2015 Ympäristöterveyden osasto Vesi ja terveys -yksikkö Yhteenveto suurten, Euroopan komissiolle raportoivien vedenjakelualueiden talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2015 Outi Zacheus, Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi - haitalliset aineet

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi - haitalliset aineet Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi - haitalliset aineet Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Talousvesiasetus

Lisätiedot

Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot

Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot Terveydensuojelulain mukaisissa tutkimuksissa käytettävät menetelmät Tämä ohje on tarkoitettu terveydensuojelulain (763/1994)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kangasjärven uimavesiprofiili

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kangasjärven uimavesiprofiili SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Kangasjärven uimavesiprofiili UIMAVESIPROFIILI - MALLI 2 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten varautuminen erityistilanteisiin Pienten vesilaitosten WSP-malli

Vesihuoltolaitosten varautuminen erityistilanteisiin Pienten vesilaitosten WSP-malli Vesihuoltolaitosten varautuminen erityistilanteisiin Pienten vesilaitosten WSP-malli Ympäristöterveydenhuolto / Terveysvalvonta Terveystarkastaja Tiina Munck Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. / Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 26.5.2017 17-3029 #2 1 (3) Varparannan vesiosuuskunta Vatanen Kyösti info@varparannanvesihuolto.com Onkaniementie 3 81120 KATAJARANTA

Lisätiedot

Taulukko 2. Kemialliset laatuvaatimukset Muuttuja Enimmäisarvo ja yksikkö Huomautukset Pääosin raakavedestä peräisin olevat muuttujat

Taulukko 2. Kemialliset laatuvaatimukset Muuttuja Enimmäisarvo ja yksikkö Huomautukset Pääosin raakavedestä peräisin olevat muuttujat LIITE I 1. Talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset (enimmäisarvot) Taulukko 1. Mikrobiologiset laatuvaatimukset Muuttuja Enimmäisarvo ja yksikkö Escherichia coli 0 pmy/100 ml Enterokokit 0 pmy/100

Lisätiedot

Tilausnro (90PYHÄRA/Verkosto), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Jyrki Nurmi

Tilausnro (90PYHÄRA/Verkosto), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Jyrki Nurmi TESTAUSSELOSTE 17-11019 1 (6) Talousvesi #1 13.6.2017 Pyhärannan Kunta Tekninen osasto Talousvedet Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Tilausnro 292426 (90PYHÄRA/Verkosto), saapunut 1.6.2017, näytteet otettu

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö 23.8.2010 6842/961/2006 Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy, Kuopio Elintarvikeyksikkö Yrittäjäntie 24 70150 KUOPIO EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, OES

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, OES 1 Novalab Oy, Kemian ja mikrobiologian osastot Lepolantie 9 03600 KARKKILA Puh. 09 2252860 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833-1:2013 Myös rohdosvalmisteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 2017

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

Vesihuollon riskinhallintatyökalut WSP, SSP ja BWSP. Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö

Vesihuollon riskinhallintatyökalut WSP, SSP ja BWSP. Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesihuollon riskinhallintatyökalut WSP, SSP ja BWSP Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö WSP, SSP ja häiriötilanteisiin varautuminen kohti kokonaisvaltaista riskien- ja jatkuvuudenhallintaa

Lisätiedot

Asetusluonnokseen on lisätty maininta vesilaitostarkastuksista osana viranomaisvalvontaa.

Asetusluonnokseen on lisätty maininta vesilaitostarkastuksista osana viranomaisvalvontaa. Terveydensuojelujaosto 64 23.08.2017 LUONNOS SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSISTA JA VALVONTATUTKIMUKSISTA ANNETUN STM:N ASETUKSEN 1352/2015 MUUTTAMISEKSI, LAUSUNTO

Lisätiedot

Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista. * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä

Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista. * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista. * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä Allas/ sadetettu Tekopohjavesi Rantaimeytetty Laitos Sijainti Pohjavesi

Lisätiedot

Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä

Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista 2014. * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä DWID (käytetään EUraportoinnissa) Laitos Sijainti Allas/ sadetettu

Lisätiedot

Vesiepidemiat Suomessa

Vesiepidemiat Suomessa RAAKAVEDEN LAATU VEDENKÄSITTELYN TEHOKKUUS JAKELUVERKOSTON KUNTO Vesiepidemiat Suomessa Vesihuollon uhkatekijät ja ennalta varautuminen 1 VESITURVALLISUUDEN PERUSPILARIT 2 1 RAAKAVEDEN LAATU VEDENKÄSITTELYN

Lisätiedot

Mittausepävarmuus Verkostovesi ENTEROKOKIT * SFS-EN ISO :2000 pmy/100 < 1

Mittausepävarmuus Verkostovesi ENTEROKOKIT * SFS-EN ISO :2000 pmy/100 < 1 Testausseloste 2013-3904-1 1(2) Vesinäyte 16.10.2013 Maksaja Ulvilan kaupunki Ulvilan kaupunki Vesilaitos Ostolaskujen käsittely PL 77 PL 313 28401 Ulvila 28601 Pori Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte

Lisätiedot

Jarkko Rapala Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen muutokset

Jarkko Rapala Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen muutokset Jarkko Rapala Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen muutokset 1 Tausta Juomavesidirektiivin (98/83/EY) liitteiden muutos Komission direktiivi (EU) 2015/1787 Muutokset saatettava kansallisesti voimaan

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI - TAKAJÄRVEN UIMARANTA

UIMAVESIPROFIILI - TAKAJÄRVEN UIMARANTA UIMAVESIPROFIILI - TAKAJÄRVEN UIMARANTA Kemin liikuntapalvelut on yhteistyössä terveystarkastajien kanssa laatineet Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 177/2008 mukaisen uimavesiprofiilin Kemin Takajärven

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 156291 (WNAANT/N1), saapunut 4.6.2013, näytteet otettu 4.6.2013 (09:40) Näytteenottaja: VS

Lisätiedot

Tuottaja antaa tilaajalle tarpeelliset ohjeet ja neuvot näytteiden ottoon, kuljetukseen, analyysien

Tuottaja antaa tilaajalle tarpeelliset ohjeet ja neuvot näytteiden ottoon, kuljetukseen, analyysien 27.1.2015 1(5) Laboratoriopalvelut 1. MÄÄRITYKSET JA ANALYYSIMÄÄRÄT 2. PALVELUN TOTEUTUS 2.1. Kaikki näytetyypit Laboratoriopalvelu koskee liitteen 2 (hintalomake) mukaista analytiikkaa tässä palvelukuvauksessa

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toiminen haasteita laboratorioille. Kemisti Seija Karjalainen Oulun seudun ympäristötoimi

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toiminen haasteita laboratorioille. Kemisti Seija Karjalainen Oulun seudun ympäristötoimi Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toiminen haasteita laboratorioille Kemisti Seija Karjalainen Oulun seudun ympäristötoimi Luentorunko a. Normaali tilanne eli kun laboratoriossa todetaan laatuvaatimusten

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta annetuista laeista

Lausuntopyyntö Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta annetuista laeista Sosiaali ja terveysministeriö Lausunto 20.10.2017 Asia: LVM/1616/03/2016 Lausuntopyyntö Euroopan unionin verkko ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta annetuista laeista

Lisätiedot

WSP-työkalu talousveden riskien arviointiin ja hallintaan Miten käytän ohjelmaa? Osa 1 Käyttöoikeudet, Sisäänkirjautuminen ja Suunnitelman luominen

WSP-työkalu talousveden riskien arviointiin ja hallintaan Miten käytän ohjelmaa? Osa 1 Käyttöoikeudet, Sisäänkirjautuminen ja Suunnitelman luominen WSP-työkalu talousveden riskien arviointiin ja hallintaan Miten käytän ohjelmaa? Osa 1 Käyttöoikeudet, Sisäänkirjautuminen ja Suunnitelman luominen WSP-käyttöohjeen rakenne Osa 1. Käyttöoikeudet, Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3. Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.2015, 6 Ympäristöterveyspäällikölle ja ympäristöterveystarkastajalle delegoitavat

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta

Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta 28.5.2007 Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta Yleistä Talousvettä toimittavassa laitoksessa tai uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevällä,

Lisätiedot