Valvontatutkimusohjelma Parikkalan kunnan vesilaitokselle x.x.2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valvontatutkimusohjelma Parikkalan kunnan vesilaitokselle 2015-2019. x.x.2015"

Transkriptio

1 Valvontatutkimusohjelma Parikkalan kunnan vesilaitokselle

2 Sisällysluettelo Valvontatutkimusohjelma Parikkalan... 1 kunnan vesilaitokselle Aluksi Laitoksen yhteystiedot Organisaatio, hallinto ja henkilöstö Hygieniaosaaminen Valvontatutkimusohjelma Valvontatutkimusohjelman laatiminen Valvontatutkimusohjelman voimassaolo Aiemmat valvontatutkimusohjelmat ja muut suunnitelmat Veden laadun tavoite Vedenottamot ja niiden ominaispiirteet Veden osto ja myynti Osto Myynti Eri ottamoilta tulevan veden sekoittuminen, jakelu ja varastointi (ylävesisäiliö) Veden kulutus, liittyneiden määrä, erityisasiakkaat, jakelualue ja verkostomateriaalit Veden käsittely laitoksella Aikaisempien vuosien tulokset, veden laadun kehittyminen, esiintyneet häiriöt vuodet Vaaratekijöiden kartoitus ja riskianalyysi Heralammen ottamolla Korjaavat toimenpiteet, käyttötarkkailu ja sen valvonta Valvontamenetelmät tunnistetuille riskeille Vaaratekijöiden ja riskien vaikutus käyttötarkkailuun ja valvontatutkimusohjelmaan Laitoksen käyttötarkkailu sekä muu valvonta Käyttötarkkailun näytteenottosuunnitelma ja näytteenottopaikat Käytettävät menetelmät ja laboratoriot Viranomaisvalvontatutkimukset ja muu suunnitelmallinen viranomaisvalvonta Näytteenottopaikat Näytteenottosuunnitelma Parikkalan verkostoalue Uukuniemen verkostoalue Viranomaisnäytteiden näytteenottaja Käytettävät laboratoriot Muu suunnitelmallinen viranomaisvalvonta Poikkeukset Edellytykset poikkeukselle Laitoksen poikkeukset Ohjelmasta ja tutkimuksista koituvat kulut ja maksut Erityistilanteet Toiminta laatusuositusten ylityksissä Toiminta laatuvaatimusten ylityksissä Toiminta vesivälitteisessä epidemiaepäilyssä ja epidemiassa Tiedottaminen ja raportointi Valvontatutkimustulosten lähettäminen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle normaalitilanteissa Säännöllinen tiedottaminen talousveden laadusta vedenkäyttäjille Tiedottaminen laatusuositusten ylityksissä vedenkäyttäjille Tiedottaminen raakaveden laadun muutoksista Tiedottaminen laatuvaatimusten ylityksistä aluehallintovirastolle Tiedottaminen erityistilanteissa vesilaitoksen ja viranomaisten kesken Tiedottaminen erityistilanteissa vedenkäyttäjille Päiväys, allekirjoitukset Liite 1 Toimintaohjeet erityistilanteiden varalle Liite 2 Esimerkkitiedote vedenkäyttäjille Liite 3. Luettelo tahoista, joille on tiedotettava talousveden erityistilanteista

3 Aluksi Tämä ohjelma on laadittu Sosiaali- ja tuotevalvontakeskuksen (STTV) malliohjelmaa soveltaen. Säädökset Talousveden laadusta ja laadun valvonnasta säädetään seuraavissa säädöksissä: terveydensuojelulaki 763/1994 terveydensuojeluasetus 1280/1994 sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (ns. iso talousvesiasetus) sosiaali- ja terveysministeriön asetus 401/2001 pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (ns. pieni talousvesiasetus) sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1351/2006 talousvettä toimittavassa laitoksessa työskentelevältä vaadittavasta laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta valtioneuvoston asetus 1365/2011 elintarvikkeiden tai talousveden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä valtioneuvoston asetus 1174/2006 elintarvikelain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista vesihuoltolaki 119/2001 valtioneuvoksen päätös 366/1994 juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta Valvontatutkimusohjelman laatiminen perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 8, 9, 10 ja 11 pykäliin. Myöhemmin tässä ohjelmassa käytetään talousvettä toimittavasta laitoksesta termiä vesilaitos. Valvontatutkimusohjelma tulee laatia sellaisille vesilaitoksille, jotka toimittavat talousvettä vähintään 10 m3 päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin, riippumatta siitä onko laitoksella omia ottamoita tai omaa verkostoa. Myös laitokset, joiden talousvettä käytetään elintarvikealan yrityksessä tuotteiden ja aineiden valmistuksessa, jalostuksessa, säilytyksessä tai markkinoille saattamisessa tai joiden talousvettä jaetaan käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa, ovat velvollisia laatimaan ohjelman. Kunnan terveydensuojeluviranomainen tekee rajatapauksissa päätöksen siitä, onko vesilaitos STMa 461/2000 mukainen laitos, jonka tulee laatia ohjelma. Jos vesilaitos katsotaan STMa 401/2001 mukaiseksi pieneksi yksiköksi, ohjelman tekeminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. 1. Laitoksen yhteystiedot Parikkalan kunnan vesi- ja viemärilaitos, Harjukuja 6, Parikkala, puh Parikkalan kunnan vesilaitos varallaolo Organisaatio, hallinto ja henkilöstö Virkanimike (nimi, puhelinnumero) Yhdyskuntatekniikanpäällikkö Anu Nikulainen puh Vastuu ja tehtävänkuvaus Vesilaitoksen toimintojen tunteminen, vesilaitoksen hallinnointi ja tiedottaminen. Raportointi tekniselle lautakunnalle. Epidemiatyöryhmä Varalla Heikki Varis, p

4 Laitosmies-työsuojelupäällikkö Pekka Saukkonen puh Talousveden laadusta vastaaminen, vedenottamoiden hoito, näytteenotto Laskutus puh Laskutus, kirjanpito, toimistotyöt 3. Hygieniaosaaminen Todistukset laitoksessa työskentelevien henkilöiden talousvesihygieenisestä osaamisesta huolehditaan ja esitetään pyydettäessä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Todistukset uusitaan viiden vuoden välein. Listaa ylläpitää Valvira, laitosmiehillä hygieenisestä osaamisesta ovat todistukset (kortit) mukana. Kesäaikana on sijaisia tai harjoittelijoita yleensä yksi henkilö. Häneltä ei edellytetä osaamistodistusta, koska he eivät yksin tee päätöksiä talousveden laatuun vaikuttavien toimenpiteiden tekemisestä, vaan paikalla on aina joku, jolla on osaamistesti suoritettuna. Ulkopuolisia urakoitsijoita käytettäessä varmistetaan urakkasopimuksia laadittaessa, että veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä (esim. vesijohtoverkostojen saneeraus) tekevillä on osaamistodistus suoritettuna tai että he tekevät kyseisiä toimenpiteitä vain sellaisen henkilön valvonnassa, jolla on osaamistesti suoritettuna. 4. Valvontatutkimusohjelma 4.1. Valvontatutkimusohjelman laatiminen Ympäristöinsinööri Ilkka Kosonen on laatinut ohjelman yhdessä Parikkalan kunnan yhdyskuntatekniikapäällikön Anu Nikulaisen ja vesilaitoksen hoitajan, Pekka Saukkosen kanssa. Uukuniemen verkoston osalta lausunto on pyydetty Kesälahden terveydensuojeluvalvonnalta. Lausuntojen perusteella ohjelmaa on muokattu. Terveydensuojeluviranomainen (ympäristöinsinööri) pyytää ohjelmasta lausunnon Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuoltoyksiköltä. Lausuntojen perusteella ohjelmaa muokataan, minkä jälkeen terveydensuojeluviranomainen toteaa ohjelman täyttävän STM asetuksen 461/2000 vaatimukset ja lähettää ohjelman tiedoksi aluehallintovirastolle ja ELY -keskukselle. Tutkimusohjelma käsitellään myös Parikkalan teknisessä lautakunnassa Valvontatutkimusohjelman voimassaolo Valvontatutkimusohjelma on laadittu vuosille Ohjelma otetaan käyttöön sen jälkeen, kun se lausuntojen ym. perusteella on muokattu lopulliseen muotoonsa ja terveydensuojeluviranomainen terveystarkastaja toteaa ohjelman täyttävän STM asetuksen 461/2000 vaatimukset. Vuoden 2015 näytteet on otettu tämän valvontasuunnitelman mukaisesti Aiemmat valvontatutkimusohjelmat ja muut suunnitelmat Laitokselle on aikaisemmin tehty valvontatutkimusohjelma vuosina Ohjelmat on toimitettu tiedoksi Etelä- Suomen lääninhallitukselle ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle. Pohjavesien suojelua käsitellään kunnan vesivaroja koskevassa riskikartoituksessa, joka valmistui Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma on päivitetty vuoden 2009 aikana. 4

5 Sammutusvesisuunnitelma perustuu suulliseen sopimukseen. Kuntaan ei ole laadittu tulvariskikarttoja. 5. Veden laadun tavoite Laitoksen tavoitteena on toimittaa kuluttajien käyttöön Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaista talousveden laatukriteerit täyttävää vettä. Veden laadun käyttötarkkailussa, viranomaisvalvonnassa ja vedenkäsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota talousveden ph:n pitämiseen sopivalla tasolla ja vanhojen verkostonosien kunnossapitoon veden laadun varmistamiseksi. 6. Vedenottamot ja niiden ominaispiirteet Parikkalan kunnan vesilaitos toimittaa kuluttajien ja toimijoiden käyttöön talousvettä, jonka raakavetenä on pohjavesi. Vedenottamoita on yhteensä viisi: Heralammen pohjavedenottamo ja lisäksi neljä lisä- ja varavedenottamoa, jotka nekin kaikki ovat pohjavedenottamoita. Heralammen pohjavedenottamo Parikkalan kunnan päävedenottamo sijaitsee Heralammen pohjavesialueella, Riukonkankaalla, syrjäisellä metsäseudulla. N. 1/3 pohjavesialueen pinta-alasta on Parikkalassa Särkisalmella ja n. 2/3 pinta-alasta Punkaharjun kunnan puolella. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 6,6 km2 ja pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 4,8 km2. Imeytyskerroin on 0,4. Pohjavesitutkimuksia tehtiin alueella vuonna 1994 ja v vedenottamo otettiin käyttöön. Vedenottolupa on 1100 m3/d. Pohjavesialueen antoisuus on 3500 m3/d. Alueen maankäyttömuoto on metsätalous lähes 100 %:sti. Heralammen pohjavettä vaarantavia kohteita voisivat teoriassa olla kolme pohjaveden muodostumisalueen suoja-alueella hyvin lähekkäin sijaitsevaa ampumarataa, joista yksi (valtion rata) on lopettanut toimintansa. Mutta pohjavesi on todettu virtaavan ampumaradoilta poispäin Oronmyllylle päin vedenottamoon nähden (Insinööritoimisto Paavo Ristolan tutkimus). Parikkalan kunnan vesilaitokselta saadun suullisen selvityksen mukaan, pohjavesialueen metsät kuuluvat yksityiselle eikä niitä lannoiteta eikä siellä käytetä torjuntaaineita. Vedenottamon lähistölle on perustettu luonnonsuojelualue. Kirjavalansalon lisä- ja varavedenottamo Ottamo sijaitsee Suurikankaan 1. luokan pohjavesialueella metsäisellä alueella lähellä Vääräjokea ja se toimi vuodesta 1981 vuoden 2008 toukokuuhun asti Saaren keskustaajaman eli Akonpohjan päävedenlähteenä siten, että n. 85 % taajaman tarvitsemasta vedestä johdettiin Kirjavalansalosta. Alueen kokonaispinta-ala on 4,3 km2, muodostumisalueen 3,1 km2. Maalaji on hiekkaa, jonka alla on hienorakeisia, vettä johtavia maakerroksia. Pohjaveden pinta on 3-4 metriä maanpinnasta. Pohjaveden päävirtaussuunta on kohti Vääräjokea ja se sijaitsee aivan Vääräjoen vieressä. Pääasiallinen maankäyttömuoto on maa- ja metsätalouskäyttö. Pohjavettä vaarantavia kohteita on kaksi ampumarataa, joista lähin sijaitsee noin 700 metrin päässä pohjavedenottamolta. Ampumaratatoiminnan riski pohjavedenottamolle on kohtalainen. Verkostoveden tilapäisen saastumisvaaran voi aiheuttaa vesijohtoverkoston kohdistuvat vauriot. Muut mahdolliset riskit ovat vedenottamon lähellä oleva tie, jonka pölyntorjunnassa käytetään kalsiumkloridia sekä läheisen kiinteistön viemärijärjestelmä. Pohjavettä käytettiin v n. 5 m3/ vrk:ssa. Suunnitelmana on tehdä vedenottamolla ylivuotopumppausta siten, että vedenottamon vesi jää vain varakäyttöön. Pohjaveden antoisuus on arviolta 200 m3/d. Kirjavalansalon ottamolla turvataan poikkeustilanteissa lähinnä Saaren alueen vesihuoltoa. Likolammen varavedenottamo Vedenottamo sijaitsee Likolammen pohjavesialueella, Likolammen rannalla. On ollut käytössä entisen Parikkalan kunnan päävedenottamona 1960-luvulta alkaen vuoteen 1997 asti. Parikkalan kunnan keskustaajama sijaitsee pohjavesialueella ja sen halki kulkee kuutostie ja rautatie. Alueella on myös Ristiharjun vanha kaatopaikka, Vierevinharjun hautausmaa, teollisuutta, polttonesteen jakeluasema, öljysäiliöitä sekä ampumarata. Alueelta on myös otettu soraa. Edellä mainitut seikat vaarantavat pohjaveden laatua. Pohjaveden antoisuus on 1200 m3/d. Likolammen ottamo ei ole heikon toimintakuntonsa vuoksi käytännössä käytettävissä. 5

6 Särkisalmen varavedenottamo Vedenottamo sijaitsee Särkisalmen pohjavesialueella kuutostien varrella, GT Särkisalmi huoltoasemasta n. 100 metriä pohjoiseen Simpelejärven rannalla. Se on aikoinaan perustettu jo toimintansa lopettaneen Särkisalmen meijerin vedenottamoksi (v. 1961) ja on yksityisomistuksessa (Isolina Oy). Kunta on tehnyt omistajan kanssa sopimuksen siitä, että vedenottamo toimii kunnan varavedenottamona. Ottamoa käytetään jatkuvasti paikallisesti; siitä johdetaan vesi Särkisalmen entisen meijerin kiinteistölle, jossa toimii yrityksiä sekä viereisille asuinkiinteistöille. Vettä myös toimitetaan tankkiautolla maatiloille lisävedeksi. Pohjavesialue sijaitsee pääasiassa Vuorelantien molemmin puolin. Alueella on asutusta. Pohjaveden laatua vaarantavia tekijöitä ovat alueen halki kulkeva kuutostie sekä alueella sijaitseva huoltamo polttoaineen jakeluineen. Alueelta on myös otettu soraa ja sillä sijaitsee vanha kaatopaikka ja lammikkopuhdistamo (lopetettu) sekä maatiloja. Pohjaveden antoisuus on 600 m3/d Hoviselän varavedenottamo Hoviselän pohjavedenottamo sijaitsee Niukkalan 1. luokan pohjavesialueella keskustaajamassa rinteessä lähellä Pyhäjärven Tokkarinlahtea. Vedenottamolta on matkaa rantaan noin 50 metriä. Vedenottamon yläpuolella sijaitsee Uukuniemen vuoden 2008 huhtikuussa lakkautettu jätevedenpuhdistamo, joka on suurin riski pohjavedenottamolle. Matkaa puhdistamon imeytysojastolle vain alle 100 m. Imetyskentän vaikutuksia pohjaveteen on tutkittu kaksi kertaa vuodessa otetuilla näytteillä. Muita riskitekijöitä ovat maanalaiset öljysäiliöt sekä liikenne. Vedenottamo toimi Niukkalan taajaman vedenottamona vuosina asti. Huhtikuussa v Niukkala liitettiin sekä puhtaan veden että jäteveden osalta Kesälahden kunnan verkostoon, nykyisin Kesälahti on osa Kiteen kaupunkia. Näin ollen Hoviselän vedenottamo on nyt jäänyt Niukkalassa vain varakäyttöön ja puhdistamo on poistettu käytöstä. Kokonaisantoisuus on 200 m3/d. 7. Veden osto ja myynti 7.1 Osto Uukuniemen verkostoalue Talousvesi Uukuniemen verkostoalueelle ostetaan kokonaisuudessaan Kiteen kaupungin Kesälahden alueen vesihuoltolaitokselta (Y-tunnus ). Parikkalan kunnan vesilaitos vastaa veden laadusta vain jakeluverkoston osalta, koska omia vedenottamoita ei ole. Uukuniemelle tuleva vesi on pääsääntöisesti peräisin Marjoniemen vedenottamolta. Marjoniemen vedenottamolla on hiekka/ kalkkikivisuodatus (Magno-Dol) ja UV-laite. Verkostovesi voi olla myös lähtöisin Sortolammen vedenottamoltakin, jos Marjoniemen vedenottamo joudutaan esim. huoltotöiden takia pitämään kiinni. Mäntyrannan vedenottamo on myös yhteydessä Uukuniemelle tulevaan linjaan, todennäköisesti ko. vesi jäänee Kesälahden keskustaan. Vettä jaetaan Marjoniemen, Niukkalan, kirkonkylän sekä Papinniemen alueille n. 10 m3/vrk, Uukuniemen verkosto ei ole yhteydessä Heralammelta tulevaan veteen. Alueella oli 2013 noin 40 kiinteistöä. Vesijohtoverkoston pituus on 15 km, vesijohtoverkosto ulottuu Papinniemen leirintäalueelle saakka. 7.2 Myynti Vettä myydään omien asiakkaitten lisäksi myös seuraaville tahoille, jotka vastaavat oman verkostonsa osalta mm. valvontatutkimusohjelmasta ja näytteenotosta: Joukio vesiosuuskunta, Joukion kylä, Parikkala, 12 liittyjää, vettä toimitetaan n. 2 m3/vrk Melkoniemen vesiosuuskunta, Melkoniemen kylä, Parikkala, 72 liittyjää, vettä toimitetaan n. 25 m3/vrk, kaikki vesi ei ole talousvettä, koska osan vedestä käyttää mm. kaksi suurta karjatilaa. Ristiharju (ei ole vielä hyväksytty), 17 liittyjää, vettä toimitetaan n. 1 m3/vrk Sirkeen vesiosuuskunta, 3 yksityistaloutta, Uukuniemi, Parikkala, 3 liittyjää. Kunnan näkökulmasta osuuskunta on lähinnä yksityisasiakas ja se on rajattu pois tukkuasiakastaksan ulkopuolelle. Laitoksille, joille vettä myydään, toimitetaan myydyn veden laatutiedot: Parikkalan veden verkostovesien tutkimustulokset kunta toimittaa sähköpostitse neljä kertaa vuoden aikana asiakkaille. 6

7 8. Eri ottamoilta tulevan veden sekoittuminen, jakelu ja varastointi (ylävesisäiliö) Heralammen vedenottamolta pumpattu vesi on käytössä koko verkoston alueella. Kirjavalansalon vedenottamolta pumpataan päivittäin 1 tunnin ajan vettä (5 m3/vrk). Heralammen ja Kirjavalansalon vedet sekoittuvat osin putkistossa, mutta niitä ei varsinaisesti sekoiteta, joten Heralammen vedenottamolta tuleva vesi käytetään pääasiassa Parikkalan verkoston osassa ja Kirjavalan lisävedenottamolta tuleva vesi pääasiassa Saaren verkoston osassa. Vesitorni sijaitsee Parikkalan taajaman ja kuutostien itäpuolella, Surumäellä. Tornin vesisäiliötilavuus on 1000 m3 vastaten n. 2 vrk:n kulutustarvetta. Verkostoveden erityispiirteenä on se, että verkoston maantieteellinen laajuus on suuri. Veden viipymästä verkostossa ei ole tarkkaa tietoa. Veden pumppausta vesitorniin tehdään pääasiassa yöaikaan. 9. Veden kulutus, liittyneiden määrä, erityisasiakkaat, jakelualue ja verkostomateriaalit Vedenjakelujärjestelmään kuuluu kolme painepiiriä: Parikkalan keskustaajama, Särkisalmi, Melkoniemi, Ristiharju, Joukio ja Saari kuuluvat samaan painepiiriin ja Koitsanlahden vesiosuuskunta on Rautjärven vesihuoltolaitoksen painepiirissä. Uukuniemen verkostovesi kuuluu Kiteen kaupungin Kesälahden vesihuoltolaitoksen painepiiriin. Vesi- ja viemärilaitoksen piirissä koko kunnan alueella on yhteensä n. 900 kuluttajaa ja n asukasta. Vedenjakelujärjestelmään kuuluu yksi vesitorni, jonka tilavuus on m³. Vesijohtoverkoston putkipituus on (ilman vesiosuuskuntia) noin 100 km, josta noin 84 % muovia, 15 % terästä ja loput 1 % valurautaa. Vesilaitoksen laskutettu vesimäärä koko kunnan alueella on noin m2. Tieto on saatu kunnalta. Vedenjakelualue ja erityisasiakkaat Heralammen ottamon vedenjakelualuetta ovat Parikkalan, Saaren ja Särkisalmen taajamat, joihin kuuluvat Akonpohja, Moskuunniemi, Ristisaari, Arkusjärven länsipuoli ja Kolmikanta. Lisäksi vettä toimitetaan Melkoniemen osuuskunnan alueelle, Simpelejärven länsipuolelle. Vedenjakelualueelle toimitettu talousveden määrä on keskimäärin 450 m3/vrk. Tietoja verkoston materiaalista ja sen pituudesta ja iästä Vanhimmat verkoston osuudet n. vuodelta 1963 sijaitsevat Parikkalan kunnan keskustaajamassa ja ne ovat valurautaa. Saarella putket ovat muovia, vanhimmat putket ovat vuodelta Uukuniemellä vanhimmat putket ovat 1970-luvun loppupuolelta ja nekin ovat rakenteeltaan muovia. Verkoston kunto on tyydyttävä, putkirikkoja on ollut n. 1 kpl/ vuosi. Putkia uusitaan 1 % vuosittain. Vesitorni on rakennettu v Joulukuussa v pinnoitettiin vesisäiliö alaosastaan. Tornin korjaaminen on suunnitteilla. Kuntoarvio on tehty loppuvuodesta Sen kunto on tyydyttävä. 10. Veden käsittely laitoksella Heralampi Heralammella on kaksi siiviläputkikaivoa ja kaksi alkalointiallasta, joissa on kalkkikivirouhetta ja joihin raakavesi pumpataan. Kalkki nostaa lähtevän veden ph-arvoa n. 7,8:aan. Kalkkikivirouhe tilataan Nordkalkilta. Rouheen puhtaustodistusta ei toimittajalta saa. Lisäksi vedenottamolla on 100 m3:n puhdasvesiallas (alavesisäiliö) josta kolme pumppua syöttää vettä verkostoon. Vedenottamolla on laitteisto, joka mittaa sekä lähtevän veden ph:ta että vesialtaan vedenkorkeutta ja ohjaa pumppujen toimintaa. Heralammen vedenottamolla on veden desinfiointivalmiuslaitteisto. Desinfiointikemikaalin käyttöturvallisuustiedote laitetaan esille Heralammen vedenottamon seinälle, jos sitä käytetään. Hypokloriitti saadaan Parikkalan kunnan Saaren palvelukeskuksen uimahallilta tunnin varoitusajalla. 7

8 Kirjavalansalo 2 siiviläputkikaivoa, yksi kuilukaivo, neljä pumppua, alkalointialtaat Käsittely: ph:ta nostetaan soodalla (Na2CO3, natriumkarbonaatti). Kemikaalinsyöttö on automatisoitu. Kemikaaleista on käyttöturvallisuustiedotteet. Käyttöturvallisuustiedotteita säilytetään vesilaitoksella vedenottamon seinällä. Likolampi Siiviläputkikaivo, pumppu, kaksi lipeäallasta valmius pitää paine verkostossa erityistilanteissa. Käsittely: ph:ta nostetaan lipeällä (NaOH, natriumhydroksidi). Kemikaalinsyöttö on automatisoitu. Kemikaaleista on käyttöturvallisuustiedotteet. Käyttöturvallisuustiedotteita säilytetään vesilaitoksella. Särkisalmi Rengaskaivo, vesiallas (250 m3) ja pumppu. ph säätönä käytetään NaOH. valmius pitää paine verkostossa erityistilanteissa. Kemikaaleista on käyttöturvallisuustiedotteet. Käyttöturvallisuustiedotteita säilytetään vesilaitoksella vedenottamon seinällä. Vesiallas tyhjennetään ja puhdistetaan kerran vuodessa talviaikaan. Hoviselkä Laitteistona on kaksi betonirengaskaivoa, joista uusi kaivo on ollut käytössä vuodesta 1992 lähtien. Kaivojen halkaisija on 1,5 metriä ja syvyys noin 4,5 metriä. Raakavesi johdetaan kahden rinnakkain asetetun painesuodattimen läpi. Pohjavedenottamolla on yksi painepiiri, johon vesi pumpataan. Painesuodattimissa ei ole täytemateriaalia, lähinnä valmius pitää paine verkostossa erityistilanteissa. Pohjavedenottamolla on alkalointimahdollisuus (lipeä) suodattimien yhteydessä. Kemikaaleista on käyttöturvallisuustiedotteet. Käyttöturvallisuustiedotteita säilytetään vesilaitoksella. 11. Aikaisempien vuosien tulokset, veden laadun kehittyminen, esiintyneet häiriöt vuodet Heralammen vedenottamo Pohjaveden laatu on ollut hyvää. Näytteet on otettu kerran vuodessa syyskuussa. Raakaveden ph on viime vuosina vaihdellut 6,4:n ja 6,7:n välillä. Heterotrofinen pesäkeluku on pysynyt viime vuosina < 1 pmy/ml, nitriitti on ollut < 0,01 mg/l. Raakavedestä on vedenottamolla tarkkailtu ph:ta myös jatkuvatoimisella mittarilla. Lähtevän veden ph on ollut n. 7,6. Kirjavalansalo Pohjavedestä on käyttötarkkailuna tutkittu ph:ta ja heterotrofista pesäkelukua kerran vuodessa syyskuussa. Raakaveden ph on vaihdellut 6,4:sta 6,6:aan ja pesäkeluku (22 C) välillä 0 7 pmy/ml. Nitriittipitoisuus oli <0,007 mg/l vuonna Likolammen varavedenottamo Näytteet on otettu kerran kolmessa vuodessa joko keväisin tai syksyisin. Näytteistä on tutkittu koliformiset bakteerit, E.coli, heterotrof. pesäkeluvut sekä rauta, mangaani, kloridi, sameus sekä ph. Vuoden 2012 syksyn tutkimustuloksen mukaan raakavesi vesi ei ollut laadultaan hyvää, koska kaivon vettä ei ole ohipumpattu maastoon. Kaivovedessä oli rautapitoisuus 9800 µg/l ja mangaani 360 µg/l. Kolimuotoiset bakteerit 62 pmy/100 ml ja heterotrofinen pesäkeluku 4100 pmy/100 ml. Vedenottamon vettä käytetään ainoastaan erityistilanteissa verkoston paineen ylläpitämiseen. Vesilaitoksella on tiedossa, että laitoksen vettä tulee juoksuttaa useammin ja runsaammin. Särkisalmen varavedenottamo Särkisalmen pohjavedenottamon veden laatua on tarkkailtu yksi kertaa vuodessa (STM:n asetus 401/2001). Syksyllä 2014 Isolina Oy:n toimistolta otetussa näytteessä havaittiin kolimuotoisia bakteereita n. 3 kpl/100 ml. Kaksi 8

9 viikkoa myöhemmin uusintanäytteessä oli 1 kpl kolimuotoisia bakteereita. Syynä oli vesisäiliön huoltoluukun puutteellinen tiiveys, joka korjattiin syksyn aikana. Joulukuun vesinäyte oli mikrobiologisesti moitteeton. Vesilaitoksella on käytössä vesisäiliö (250 m3), jonka tilavuus on huomattavan suuri verrattuna nykyiseen veden käyttöön. Veden vaihtuvuutta pyritään lisäämään käyttämällä vettä mm. talvisin jääkentän ylläpitoon ja vettä ajetaan tankkiautolla lisävedeksi karjatiloille. Veden ominaispiirteenä on hieman kohonnut rautapitoisuus ( µg/l), muutoin vesi on pääsääntöisesti ollut hyvänlaatuista. Hoviselän varavedenottamo (vanha kaivo ja uusi kaivo), vesi tutkitaan 3 vuoden välein Vuosi 2010: Kaivon ph oli 6,2 ja heterotrofinen (22 C) pesäkeluku oli n. 1. E.coli ja koliformiset bakteerit olivat 0 pmy/100 ml/l, ammonium < 0,007 mg/ml. Parikkalan verkostovesi Parikkalan verkostoveden vuosina verkostovesinäytteet (Heralammen vedenottamo) on otettu seuraavista näytteenottopisteistä: Terveyskeskus, Ravintola Lohikontti, Kolmikannan rajavartioasema, Ravintola Kägöne, jonka vuodesta 2011 on korvannut Karjalan Lomahovi. Saaren vanhainkoti palvelutalolta on otettu näyte, jonka vesi on peräisin Heralammelta ja Kirjavalansalolta. Parikkalan kunnan terveydensuojeluviranomainen on valvonut verkostovesiä seuraavasti: Vuosittain on otettu yhteensä 13 kpl jatkuvan seurannan näytettä ja 1 kpl jaksottaisen seurannan näyte. Parikkalan verkostoveden alueella heterotrofinen pesäkeluku on ollut pääsääntöisesti 0 6 pmy/ ml. Joulukuussa 2013 Lohikontista (87 pmy) ja Terveyskeskuksesta (52 pmy) otetuissa näytteissä oli pesäkeluku epätavallisen korkea. Syytä tähän ei löydetty, uusinta näytteissä kahden viikon kuluttua heterotrofisia pesäkkeitä ei ollut. Muiden parametrien osalta ei ole havaittu poikkeamia. Verkostoveden syövyttävyyttä on myös tutkittu tulleiden ilmoitusten perusteella vuonna 2013, eikä vedessä ole havaittu normaalista poikkeavaa. Vesitorni vuosina Mikrobiologiset arvot ovat vaihdelleet seuraavasti: Heterotrofinen pesäkeluku (22 C) 1-9, hiivat 0 2, homeet 8 69 ja kolimuotoiset bakteerit 0 pmy/100 ml. Uukuniemen verkostovesi Uukuniemen verkostoalueella näytteenottopisteinä ovat olleet Uukuniemen palvelutalo ja Papinniemen leirintäalue. Talousveden laatu on pysynyt tasaisena eikä talousveden laadussa ole ollut poikkeamia. 12. Vaaratekijöiden kartoitus ja riskianalyysi Heralammen ottamolla Osa-alue Pohjavesi Riskianalyysi pohjaveden muodostumisalue on lähes 100 %:sti neitseellistä metsämaata, maaperä on pääosin hiekkaa, yksityisomistuksessa olevaa metsää ei lannoiteta eikä torjunta-aineita käytetä, reunamilla sijaitsee kuitenkin kolme ampumarataa maaperän saastumisriski on hyvin pieni raakavesi on laadultaan erittäin hyvää riski laadun huononemiselle on hyvin pieni alueen laajuus on suuri ja antoisuus on hyvä riski veden määrän vähenemiselle on hyvin pieni pohjaveden korkeus ja virtaussuunnat ovat edullisia riski veden laadun huononemiselle on hyvin pieni 9

10 Vedenkäsittely Kalkkikivirouheen puhtaudesta ei toimittajalta saa takeita. riski rouheen sisältämille epäpuhtauksille on olemassa, mutta se on pieni Kalkkikivirouhealtaiden pohjalle on asennettu huuhtelujärjestelmä, jonka avulla mahdollisesti liettyvä kalkkikivi ja rauta voidaan huuhtoa ylivuotokourujen kautta maastoaltaaseen. Maastoallas on sorapohjainen ja kertynyt liete poistetaan sieltä säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Lietettä kertyy vähäinen määrä. riski lietteen joutumiselle verkostoon on hyvin pieni Käyttötarkkailu (ph) ja sen raportointi tapahtuu kaukovalvontaohjelmalla jätevedenpuhdistamolla ja hälytykset ohjautuvat työntekijöiden matkapuhelimiin. Työntekijöillä on varallaolosysteemi. riski tarkkailukatkolle on hyvin pieni laitteiden ikä, toimivuus ja kunto ovat hyviä ja huoltotoimenpiteet tehdään laitevalmistajien ohjeiden mukaisesti riski veden terveydellisen laadun huononemiselle laiterikon takia on hyvin pieni henkilökunta on pääosin koulutettua riski laadun huononemiselle henkilökunnasta johtuvista syistä on pieni vedenottamo on aidattu, rakennukset on lukittu ja siinä on murtohälytysjärjestelmä, paikka on syrjäinen ilkivallan riski on hyvin pieni vedenottamolla on varauduttu veden desinfiointiin automaattilaitteistolla riski laadun huononemiselle puutteellisen desinfioinnin takia on olemassa poikkeustilanteiden aikana, desinfiointiaineen toimitusviive 1 h. varavoiman saantiin sähkökatkosten aikana on varauduttu riski veden määrän oleelliselle vähenemiselle tai laadun huononemiselle pienten sähkökatkosten takia on hyvin pieni pitkien sähkökatkosten aikana alkaloinnin toimivuus pysähtyy, mutta veden ph:n lasku ei ole terveyshaitta, Vesitorni ja jakeluverkosto Vedenottamolla ei ole käytössä jatkuvatoimista desinfiointilaitetta riski lähtevän veden mikrobiologinen riski siirtyy verkostoveteen. verkostomateriaalit ovat hyväksytyt riski vedenlaadun huononemiselle materiaaleista johtuen on pieni; huuhtelujen myötä voi verkostoon kertynyttä sakkaa kuitenkin lähteä tilapäisesti liikkeelle vesitornin kunto on tyydyttävä; Tiiviys on hyvä ja torni on lukittu riski vedenlaadun huononemiselle vesitornin takia on olemassa, mutta se on pieni; vedenlaatua seurataan vuosittain veden viipymästä verkoston osissa ei ole tarkkaa tietoa riski vedenlaadun oleelliselle huononemiselle pitkän viipymän takia on kuitenkin hyvin pieni jätevesiverkostojen ja -pumppaamojen sijainti, kunto, yhtymäkohdat vedenjakeluverkoston kanssa on tarkastettu keväällä v. 2008; jätevedenpumppaamoilla olevat vesipisteet poistetaan riski vedenlaadun huononemiselle ns. riskiliittymissä on hyvin pieni jakeluverkoston tiiviys ja muu kunto on tyydyttävä riski vedenlaadun huononemiselle putkirikon takia on olemassa, mutta se on pieni ilkivallan mahdollisuus vesitornissa ja vedenottamoilla riski on olemassa, mutta melko pieni 10

11 Lisä-/ varavedenottamot Kirjavalansalo: ampumaradat riski veden saastumiseen lyijystä Edellä mainittujen riskien esiintymistaajuudet ovat harvinaisia. Ilmenevät seuraukset voivat olla teknisluonteisia vähäisiä haittoja tai niistä voi aiheutua vähäistä terveydellistä haittaa Korjaavat toimenpiteet, käyttötarkkailu ja sen valvonta EHKÄISEVÄT JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Pohjavesien suojelu Veden käsittely Vesisäiliöt ja jakeluverkosto alueen maankäytön seuraaminen; varastoidaanko alueella kemikaaleja, imeytetäänkö jätevesiä, käytetäänkö alueella lannoitteita tai torjunta-aineita, ampumaratojen ympäristölupien selvittäminen kalkkikivirouheen desinfiointi kun rouhe ja vesi ovat alkalointialtaassa henkilökunnan ajantasaisesta koulutuksesta huolehditaan Kunta harkitsee UV desinfiointilaitteen hankintaa ja asennusta lähitulevaisuudessa vesitornin vedenlaadun tehostettu seuraaminen; tapahtuuko säiliöstä johtuvaa veden laadun huononemista; tarvittaessa näytteenottovälin tihentäminen jakeluverkoston vanhojen valurautaputkien poistaminen ja korvaaminen muoviputkilla vedenottamoiden ja vesitornin lukituksen varmistus ja valvonta Lisä- ja varavedenottamot Kirjavalansalon ampumaradat ympäristölupien ajantasaisuus ja laatu (missä määrin lyijyä on maassa ja missä määrin sitä sinne vielä joutuu?) Vesihuoltolaitoksella on valmisteilla valmiussuunnitelma poikkeuksellisia tilanteita varten. Siinä on määritelty vastuuhenkilöt eri tilanteissa. Ohjeistus sisältää suunnitelman vaihtoehtoisesta vedenjakelusta verkoston eri alueilla erityyppisissä vedenjakelun häiriötilanteissa (esim. veden laadun häiriöt / veden määrän säännöstely / vedensaanti kokonaan estynyt) Valvontamenetelmät tunnistetuille riskeille Tunnistetuille riskeille ei määritellä erillisiä valvontamenetelmiä. 11

12 12.3. Vaaratekijöiden ja riskien vaikutus käyttötarkkailuun ja valvontatutkimusohjelmaan Edellä olevissa kohdissa mainitut vaaratekijät Heralammen pohjavedenottamolla ovat enimmäkseen pieniä eivätkä ne erityisellä tavalla vaikuta laitoksen käyttötarkkailuun. Valvontaohjelman päivityksen yhteydessä tulee kuitenkin raportoida kohdan toimenpiteet. Viranomaisnäytteenotto noudattaa pääpiirteissään STM:n asetuksen 461/2000 minimivaatimuksia. 13. Laitoksen käyttötarkkailu sekä muu valvonta Heralammen vedenottamolla laitosmies käy kaksi kertaa kuukauden aikana, käyntikertojen yhteydessä veden laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä havainnoidaan mm. tekemällä joka kerta aistinvarainen vedenlaadun seurantaa lähtevästä vedestä ja seurannasta pidetään kirjaa. Kirjavalan vedenottamolla käydään kerran kuukaudessa ja siellä myös arvioidaan aistinvaraisesti lähtevän veden laatua. Vedenottamoilla siivotaan tarvittaessa. Veden ph:ta mitataan Heralammella ja Kirjavalansalon vedenottamoilla jatkuvatoimisilla mittareilla Käyttötarkkailun näytteenottosuunnitelma ja näytteenottopaikat Käyttötarkkailunäytteet otetaan neljä kertaa vuodessa verkostovesinäytteenoton yhteydessä. Näytteenottopaikka Määritykset ja niiden tiheys Näytteenottaja Heralammen vedenottamo: Raakavesihana, vesi joka ei ole kiertänyt alkalointialtaiden kautta Heralammen vedenottamo: Lähtevän veden hana Vesitorni Pesäkkeiden lukumäärä, ph ja nitriitti Kolimuotoiset bakteerit, Escherichia coli, ph Kolimuotoiset bakteerit, homeet, hiivat, pesäkeluku Vesihuoltolaitos tai terveydensuojeluviranomainen Vesihuoltolaitos, terveydensuojeluviranomainen Vesihuoltolaitos tai terveydensuojeluviranomainen Kirjavalansalon lisä- ja varavedenottamo Näytteet otetaan kerran kolmessa vuodessa syyskuussa. Näytteistä tutkitaan koliformiset bakteerit, E. coli, heterotrof. pesäkeluvut sekä rauta, mangaani, lyijy, kloridi, sameus sekä ph. Seuraava näytteenottoajankohta on syksyllä Sitä ennenkin vettä tutkitaan niin kauan kuin ottamo toimii toistaiseksi lisävedenottamona. Likolammen varavedenottamo Näytteet otetaan kerran kolmessa vuodessa syyskuussa. Näytteistä tutkitaan koliformiset bakteerit, E. coli, heterotrof. pesäkeluvut sekä rauta, mangaani, kloridi, sameus sekä ph. Seuraava näytteenottoajankohta on syksyllä Särkisalmen varavedenottamo Vedenlaatua seurataan vuosittain Isolina Oy toimiston hanasta. Näytteestä tutkitaan vuosittain Escherichia coli, Koliformiset bakteerit, Heterotrofinen pesäkeluku, Mangaani, Rauta, ph, Sameus, Haju ja maku, Väri ja KMnO 4 -luku Hoviselän varavedenottamo Näytteet otetaan kerran kolmessa vuodessa syyskuussa. Näytteestä tutkitaan ph, pesäkeluku, koliformiset bakteerit, E. coli, ja ammonium. Seuraavan kerran vesi tutkitaan syksyllä

13 13.2. Käytettävät menetelmät ja laboratoriot Kalkkikivialkaloinnin toimivuutta seurataan mittaamalla veden ph:ta vesilaitoksen omilla mittareilla jatkuvatoimisesti. Raakavedestä ja vesitornin vedestä tehtävät tutkimukset teetetään kohdassa mainituissa hyväksytyissä laboratorioissa. 14. Viranomaisvalvontatutkimukset ja muu suunnitelmallinen viranomaisvalvonta Näytteenottopaikat Pysyvä näytteenottopaikka Heralampi (P1) Terveyskeskuksen aula, Lehmuskuja 3, PARIKKALA (verkoston päävedenjakelualue; Parikkalan taajama) (Heralampi ja Kirjavalansalo) (P2) Saaren vanhainkoti-palvelutalo Kotirinne. Akapohjantie 19, Saari Uukuniemi/ Kesälahden vesi (P3) Kahvila Koppelo, Niukkalantie , Uukuniemi (P4) Papinniemen leirintäalue, Papinniementie 178, 59730, Uukuniemi Vaihtuvat näytteenottopaikat Heralampi (V1) Karjalan lomahovi, Kuutostie 1194, PARIKKALA (verkoston eteläosassa) (V2) Hotelli - Ravintola Lohikontti, Melkoniementie 2, SÄRKISALMI (verkoston keskivaiheilla) (V3) Palvi-Pirtti, Niemeläntie 86, PARIKKALA (verkoston itäosassa) (V4) Kolmikannan rajavartioasema, Kolmikannantie 568, PARIKKALA (verkoston kaakkoisosassa) Näytteenottosuunnitelma Parikkalan verkostoalue Jatkuvan valvonnan mukaiset näytteet otetaan 4 kertaa vuodessa kolmesta näytteenottopaikasta. Lisäksi Saaren palvelutalolta näyte otetaan 1 kertaa vuodessa. Jatkuvan valvonnan näytteitä otetaan vuoden aikana yhteensä 13 kpl. Jaksottaisen seurannan mukaiset näytteet otetaan 1 kertaa vuodessa yhdestä näytteenottopaikasta. 13

14 Maaliskuu P1, V1, V3 Jatkuva Kesäkuu P1, V2,V4 Jatkuva ja jaksottainen Syyskuu P1, V1, V3 Jatkuva Joulukuu P1,V2,V4 Jatkuva 1 kerta/ vuosi P2 Alla olevassa taulukossa on esitetty näytteenottosuunnitelma. Heralampi Muuttujat Heralampi + Kirjavalansalo 5 vuoden väliajoin Mikrobiolog. määrityks. Escherichia coli Koliformiset bakteerit Enterokokit Heterotrof. pesäkeluku Kemiall. laatuvaatimuk. Antimoni Arseeni Bentseeni Bentso(a)pyreeni Boori Bromaatti Kadmium Kromi Kupari Syanidit 1,2,-dikloorietaani Fluoridi Lyijy Elohopea Nikkeli Nitraatti Nitriitti Torjunta-aineet () Polysykliset aromaatt. hiilivedyt Seleeni Tetra- ja trikloorieteeni Uraani (*) Kloorifenolit Kemiall. laatusuosituk. Alumiini Ammonium Kloridi Mangaani Rauta Sulfaatti Natrium ph Sähkönjohtavuus Sameus Haju ja maku Väri TOC KMnO4-luku 14

15 Seuraavat aineet on määritetty Heralammelta ja Kirjavalansalolta vuonna Koska pitoisuudet olivat alle 50% rajaarvopitoisuudesta, eikä ole ilmeistä syytä niiden nousemiseen, määritykset tehdään 5 vuoden välein. Seuraavan kerranmuuttujat tutkitaan vuonna 2018: Antimoni, bentseeni, bentso(a)pyreeni, boori, syanidit, seleeni, 1,2-dikloorietaani, tetrakloorieteeni, trikloorieteeni, polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) ja kloorifenolit. Seuraava näytteenottovuosi on Uraani määritetään jaksottaisen näytteen yhteydessä vuonna 2015 (*). Jos pitoisuus on alle 50 % raja-arvosta, eikä ole ilmeistä syytä sen nousemiselle, määritetään uraani jatkossa viiden vuoden välein, seuraavan kerran vuonna Seuraavat määritykset jätetään pois jaksottaisesta seurannasta: akryyliamidi, koska veden käsittelyssä ei käytetä polyakryyliamideja epikloorihydriini, koska veden käsittelyssä tai laitemateriaaleissa ei ole käytetty epoksihartseja vinyylikloridi, koska vedessä ei ole todettu tri- tai tetrakloorieteeniä eikä materiaaleissa käytetystä PVC:stä liukene vinyylikloridia bromaatti, koska pohjaveden käsittelyssä ei käytetä otsonointia trihalometaanit, koska vettä ei desinfioida kloorikemikaalein torjunta-aineet, koska on selvitetty, että raakaveden muodostumisalueella ei käytetä torjunta-aineita HUOM. Tutkitaan kerran. radioaktiivisuus (tritium ja viitteellinen kokonaisannos) hapettuvuus (CODMn-O2), koska mitataan TOC Jatkuvasta valvonnasta: alumiini, koska veden käsittelyssä ei käytetä alumiiniyhdisteitä eikä raakavesi ole alumiinipitoista nitriitti, koska veden desinfiointiin ei käytetä klooriamiinia Clostridium perfringens, koska raakavesi ei ole pintavettä Pseudomonas aeruginosa, koska vettä ei myydä pulloissa tai säiliöissä Uukuniemen verkostoalue Talousvesi Uukuniemen verkostoalueelle ostetaan kokonaisuudessaan Kiteen kaupungin Kesälahden alueen vesihuoltolaitokselta. Y-tunnus Uukuniemen verkostoon johdettavaa vettä tutkitaan kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa Uukuniemen palvelutalolta ja lokakuussa Papinniemen leirintäalueelta. Näytteenottoon sovelletaan ns. jatkuvaa valvontaa. Heterotrofinen pesäkeluku määritetään kerran vuodessa verkostovedestä (*). Jaksottainen näyte Uukuniemen verkostovedestä otetaan 1 kertaa kahden vuoden väliajoin. 15

16 vaihtuvat näytteenottopisteet P3 ja P4 Jatkuva (huhtikuu ja lokakuu) Jaksottainen joka toinen vuosi (P3) huhtikuussa 5 vuoden välein Alla olevassa taulukossa on esitetty näytteenottosuunnitelma: Jatkuva, jaksottainen ja 5 vuoden välein tehtävät tutkimukset. Muuttujat Mikrobiologiset määritykset Escherichia coli Koliformiset bakteerit Enterokokit Heterotrofinen pesäkeluku (*) Kemialliset laatuvaatimukset Bentso(a)pyreeni Kadmium Kromi Kupari Lyijy Nikkeli Nitriitti Polysykliset aromaattiset hiilivedyt Kemialliset laatusuositukset Ammonium Mangaani Rauta ph Sähkönjohtavuus Sameus Haju ja maku Väri TOC Seuraavat muuttujat määritetään Kesälahden alueen vesihuoltolaitoksen verkostovedestä, koska näiden aineiden pitoisuudet eivät muutu verkostossa: Laatuvaatimukset: antimoni, arseeni, bentseeni, boori, 1,2-dikloorietaani, elohopea, fluoridi, nitraatti, seleeni, syanidit, tetrakloorieteeni, torjunta-aineet, trikloorieteeni, kloorifenolit, uraani. Laatusuositukset: alumiini, kloridi, natrium, sulfaatti Parikkalan kunta ja Imatran seudun ympäristötoimi saavat tutkimustulokset käyttöönsä. Bentso(a)pyreeni ja PAH yhdisteet määritettiin vuonna Pitoisuudet olivat alle 50 % raja-arvopitoisuudesta, eikä ole ilmeistä syytä niiden nousemiseen, määritykset tehdään myöhemmin 5 vuoden välein eli seuraavan kerran vuonna Seuraavat määritykset jätetään pois Jaksottaisesta seurannasta: akryyliamidi, koska Kesälahden Marjoniemen vedenottamon veden käsittelyssä ei käytetä polyakryyliamideja epikloorihydriini, koska veden käsittelyssä tai laitemateriaaleissa ei ole käytetty epoksihartseja vinyylikloridi, koska vedessä ei ole todettu tri- tai tetrakloorieteeniä eikä materiaaleissa käytetystä PVC:stä liukene vinyylikloridia bromaatti, koska Kesälahden pohjaveden käsittelyssä ei käytetä otsonointia trihalometaanit, koska vettä ei desinfioida kloorikemikaalein torjunta-aineet, koska on selvitetty Kesälahden Marjoniemen vedenottamon käyttämästä raakavedestä, ettei pohjavedes- 16

17 sä ole torjunta-aineita Clostridium perfringens, koska raakavesi ei ole pintavettä radioaktiivisuus (tritium ja viitteellinen kokonaisannos) hapettuvuus (CODMn-O2), koska mitataan TOC Jatkuvasta valvonnasta: alumiini, koska Kesälahden Marjoniemen vedenottamon veden käsittelyssä ei käytetä alumiiniyhdisteitä eikä raakavesi ole alumiinipitoista nitriitti, koska veden desinfiointiin ei käytetä klooriamiinia pesäkkeiden lukumäärä, koska vettä ei myydä pulloissa tai säiliöissä Pseudomonas aeruginosa, koska vettä ei myydä pulloissa tai säiliöissä Clostridium perfringens, koska raakavesi ei ole pintavettä Viranomaisnäytteiden näytteenottaja Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo viranomaisnäytteiden ottoa. Jos terveydensuojelu-viranomainen ei itse ota näytteitä, on terveydensuojeluviranomaisen varmistettava, että näytteenottaja on luotettava ja riittävän kokenut. Näytteenoton luotettavuuden varmistamisena voidaan pitää esimerkiksi sitä, että valvontaviranomaisen edustaja ottaa jaksottaisen seurannan näytteet ja talousvettä toimittava laitos jatkuvan valvonnan näytteet. Ympäristöinsinööri ottaa jatkuvan valvonnan viranomaisnäytteet sekä ottaa jaksottaisen seurannan näytteet (kerran vuodessa) että kerran viidessä vuodessa otettavat näytteet. Vesilaitoksen henkilökunta on koulutettu näytteenottoon Käytettävät laboratoriot Valtioneuvoston asetuksen 1174/2006 elintarvikelain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista mukaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaiset talousvesitutkimukset on tehtävä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hyväksymässä akkreditoidussa laboratoriossa. Määrityksiin käytettävien menetelmien on oltava akkreditoituja, lukuun ottamatta sellaisia muuttujia, joille ei ole säädetty enimmäis- tai vähimmäismäärää taikka muuta numeerista arvoa (haju, maku, väri, TOC, sameus). Vesilaitoksen viranomaisvalvontaan tarkoitetut talousvesinäytteet tutkitaan laboratorioissa, joiden osalta on varmistettu, että niiden käyttämät menetelmät ovat talousvesille tarkoitetut: Kaikki jatkuvan valvonnan näytteet sekä jaksottaisen seurannan näytteet tutkitaan Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry. Hietakallionkatu 2, Lappeenranta PL 17, LAPPEENRANTA Puh Fa Työajan ulkopuolisissa kiireellisissä tapauksissa (jos ei henkilön normaalista työpuhelinnumerosta saa kiinni) Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimuksella on päivystysnumero Työaikana kiireellisistä näytteistä soitetaan toimistoon Muu suunnitelmallinen viranomaisvalvonta Kunnan terveydensuojeluviranomainen on valvontasuunnitelmassaan vuosille suunnitellut tekevänsä laitokselle tarkastuksia seuraavasti: Yksi tarkastus vuosittain, joka kohdistuu vedenottamoiden, vesitornin ja verkoston rakenteiden kuntoon, siisteyteen ja riskikohteisiin. 17

18 15. Poikkeukset Edellytykset poikkeukselle Vesilaitokselle ei voi myöntää poikkeusta mikrobiologisten laatuvaatimusten ylittymisestä. Jos uusintatutkimuksellakin varmistettu kemiallisen laatuvaatimuksen ylitys on lievä, korkeintaan 1,5-kertainen raja-arvoon verrattuna, eikä välittömiä terveyshaittoja ole odotettavissa, kunnan terveydensuojeluviranomainen määrää vesilaitoksen hakemaan lääninhallitukselta poikkeusta kemiallisten laatuvaatimusten täyttämisestä korjaustoimenpiteiden ajaksi. Jos poikkeama on merkitykseltään vähäinen ja tilanne voidaan korjata enintään 30 päivän kuluessa poikkeaman havaitsemisesta, ei lääninhallitukselta tarvitse hakea poikkeusta. Vain erityisen perustellusta syystä lääninhallitus voi myöntää poikkeuksen pitoisuudelle, joka on yli 1,5-kertainen raja-arvoon verrattuna. Kunnan terveydensuojeluviranomainen antaa vesilaitoksen tekemästä poikkeushakemuksesta lausunnon. Jos hakemuksessa esitetyt toimenpiteet veden laadun parantamiseksi edellyttävät muutoksia vedenhankinnassa, vaihtoehtoisista vedenhankintatavoista hankitaan alueellisen ympäristökeskuksen lausunto. Jos veden toimittajalle on myönnetty terveydensuojelulain 17 :ssä ja asetuksen 461/ :ssä tarkoitettu poikkeus, on tästä sekä poikkeuksen syistä, sisällöstä ja suunnitelluista korjaustoimenpiteistä tiedotettava veden käyttäjille Laitoksen poikkeukset Laitoksella ei ole poikkeuksia kemiallisten laatuvaatimusten täyttämisestä. 16. Ohjelmasta ja tutkimuksista koituvat kulut ja maksut Vesilaitos maksaa valvontatutkimusohjelman laatimisesta, viranomaistutkimuksista ja käyttötarkkailututkimuksista koituvat kustannukset sekä mahdollisista tehostetun tarkkailun mukaisista lisätutkimuksista koituvat kustannukset. Muista kuin valvontatutkimusohjelmasta johtuvien kustannusten maksamisesta (esim. tutkimusprojekti, kartoitus tms.) sovitaan osapuolten kanssa erikseen. Mikäli viranomaistutkimusten lisääminen johtuu esim. raakaveden saastumisesta, maksaa vesilaitos tai kunnan terveydensuojeluviranomainen ensin tutkimuksista koituvat lisäkustannukset, jotka voidaan laskuttaa saastumisen aiheuttajalta. 17. Erityistilanteet Toiminta laatusuositusten ylityksissä Jos talousvesi ei täytä vedelle asetettuja laatusuosituksia, on laitoksen ilmoitettava siitä välittömästi kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Jos ylitykseen voi liittyä terveyshaittoja, terveydensuojelu-viranomainen voi asettaa rajoituksia veden käytölle, esimerkiksi määrätä laitoksen ryhtymään korjaustoimenpiteisiin, antaa keittokehotuksen tai määrätä veden käyttökieltoon. Mikrobiologisten laatusuositusten ylittyessä laitoksen on ryhdyttävä heti toimenpiteisiin ylityksen syyn selvittämiseksi ja poistamiseksi. Riippumatta siitä, liittyykö ylitykseen terveyshaittaa vai ei, on veden käyttäjille tiedotettava veden laatusuositusten ylityksestä ja sen merkityksestä. Vedenkäyttäjille on tiedotettava varsinkin silloin, kun tilanne on ennakoitavissa 18

19 (esimerkiksi värin, sameuden tai raudan todennäköiset ylitykset verkoston huuhtelun yhteydessä). Esimerkkejä Jos talousvedessä todetaan koliformisia bakteereita, mutta E. coli- tai enterokokkibakteereita ei löydy, otetaan heti uusintanäytteet, vesilaitos ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin esiintymisen syyn selvittämiseksi ja poistamiseksi (esimerkiksi kaivon kunnostus, pintavesien pääsyn estäminen vedenottamoon) sekä varautuu desinfioinnin käynnistämiseen, jos uusintanäytteistä löytyy veden saastumista osoittavia indikaattoribakteereita. Terveydensuojeluviranomainen alkaa valmistella veden keittokehotuksen antamista. Jos uusintanäytteistäkin löytyy koliformisia bakteereita ja jos ylitykseen voi liittyä terveyshaittoja, esimerkiksi koliformisten bakteerien määrä on korkea tai talousvettä käytetään paikoissa, joissa hygieniavaatimus on korkea (sairaalat, elintarviketuotanto), voidaan veden käytölle asettaa rajoituksia. Veden laatua tarkkaillaan tehostetusti, kunnes tilanne on normalisoitunut. Jos talousvedessä todetaan epätavallisen korkeita pesäkkeiden lukumääriä tai pesäkeluku on jatkuvasti korkea (>100 pmy/ml +22 C:ssa menetelmällä SFS-EN ISO 6222 määritettynä), selvitetään ja korjataan syy esimerkiksi verkostoa huuhtelemalla, ottamalla käyttöön desinfiointi tai lisäämällä desinfiointiaineen määrää. Jos terveydensuojeluviranomainen toteaa, että talousvedessä ei ole terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä, voidaan veden jakelua jatkaa normaalisti verkoston huuhtelun / desinfiointitoimenpiteen jälkeen. Jos talousvesi ei täytä kemiallisia laatusuosituksia, eikä vedestä terveydensuojeluviranomaisen selvityksen perusteella aiheudu terveyshaittaa, voi terveydensuojeluviranomainen silti edellyttää vesilaitokselta toimenpiteitä talousveden teknisesteettisen laadun parantamiseksi, jos veden käyttökelpoisuus huononee esimerkiksi siten, että vesi aiheuttaa tavallista nopeampaa korroosiota vesikalusteissa, värjää haitallisessa määrin tai aiheuttaa voimakasta hajua. Jos laatusuositusten ylittyminen aiheuttaa selkeitä teknisesteettisiä haittoja (esim. hajua, makua, väriä, sakkaa), on laitoksen ryhdyttävä toimenpiteisiin veden laadun parantamiseksi Toiminta laatuvaatimusten ylityksissä Jos talousvesi ei täytä mikrobiologisia laatuvaatimuksia, on vesilaitoksen ilmoitettava siitä välittömästi terveydensuojeluviranomaiselle. Terveydensuojeluviranomaisen ja vesilaitoksen on yhdessä selvitettävä viipymättä syy laatuvaatimusten ylittymiseen. Vesilaitoksen on korjattava tilanne pikaisesti. Jos talousvesi ei täytä kemiallisia laatuvaatimuksia, on vesilaitoksen ja terveydensuojeluviranomaisen selvitettävä yhdessä syy tähän ja ratkaistava, tarvitaanko välittömiä toimenpiteitä veden laadun korjaamiseksi. Tarpeen vaatiessa selvitys tehdään yhdessä asiantuntijalaitosten (esim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) kanssa. Jos laatuvaatimuksen ylittymisestä aiheutuu vaaraa veden käyttäjille, on vesilaitoksen korjattava tilanne pikaisesti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä nopeaan ja tehokkaaseen tiedottamiseen, joka tavoittaa kaikki vedenkäyttäjät. Vedenkäyttäjille on annettava viipymättä tarpeelliset ohjeet ja määräykset terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Jos kyseessä on mikrobiologisten laatuvaatimusten ylittyminen, laitos ryhtyy heti syyn selvittämiseksi ja poistamiseksi toimenpiteisiin. Ylityksen tultua tietoon tarkistetaan mahdolliset riskikohteet ja otetaan talousvedestä eri puolilta verkostoa, vesilaitokselta lähtevästä vedestä ja raakavedestä uusintanäytteet. Toimenpiteisiin ryhdytään mahdollisesti korvaavan veden toimittamiseksi vedenkäyttäjille. Erityistilanteissa, joissa voi aiheutua terveyshaittaa, talousveden laatua tarkkaillaan tehostetusti mm. näytteenottoa lisäämällä niin kauan, että talousveden laatu täyttää vaatimukset ja syy laatuvaatimusten täyttymättömyyteen on selvitetty ja tarpeelliset korjaustoimenpiteet tehty. Jos laatuvaatimusten ylitys johtuu kiinteistön omista laitteista, kunnan terveydensuojeluviranomainen varmistaa, että kiinteistön omistaja ryhtyy toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi. Veden käyttäjille annetaan ohjeet ja määräykset terveyshaittojen ehkäisemiseksi. 19

20 17.3. Toiminta vesivälitteisessä epidemiaepäilyssä ja epidemiassa Epidemioiden selvittämisestä ja ilmoittamisesta säädetään Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä 1365/2011. Toimenpiteet epidemiaepäilyssä kirjataan laitoksen erityistilanne-suunnitelmaan. Jos valvontatutkimus- tai käyttötarkkailututkimuksen tulosten perusteella talousvesi ei täytä veden laatuvaatimuksia tai veden käyttäjien ilmoitusten, tulvimisen tai jätevesivuodon perusteella epäillään, että veden laadussa on tapahtunut haitallisia muutoksia vastaava laitosmies tai yhdyskuntatekniikanpäällikkö ilmoittavat asiasta välittömästi puhelimitse: terveydensuojeluviranomaiselle: Imatran seudun ympäristötoimi puh (asiakaspalvelu) Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle, jos kyseessä on kemikaalionnettomuus. Puhelinvaihde (05) Virka-ajan ulkopuolella kiireelliset asiat: Lappeenrannan vuoromestari (05) , Imatran vuoromestari (05) , Laitosmies hankkii desinfiointiaineen Parikkalan kunnan Saaren palvelukeskuksen uimahallilta tunnin varoitusajalla ja ilmoittaa viipymättä terveydensuojeluviranomaiselle desinfioinnin aloittamisesta. Laitosmies tai ympäristöinsinööri ottaa näytteet epäillyltä saastuneelta alueelta mahdollisimman pian epidemiaepäilyn varmistamiseksi tai poissulkemiseksi. Yhdyskuntatekniikanpäällikkö sopii ympäristöinsinöörin kanssa tiedottamisen ja veden käyttäjille annettavien ohjeiden yksityiskohdista. Mahdollinen saastunut verkostoalue selvitetään verkostokarttojen ja pumppaustietojen avulla, jotka löytyvät vesilaitokselta. Terveydensuojeluviranomainen tai Parikkalan kunta ottaa mahdollisimman pian ja toimittaa laboratorioon uusintanäytteen / näytteet epäillyltä saastuneelta alueelta / verkostoon lähtevästä vedestä epidemiaepäilyn varmistamiseksi tai poissulkemiseksi. 18. Tiedottaminen ja raportointi Valvontatutkimustulosten lähettäminen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle normaalitilanteissa Laboratorion kanssa on sovittu, että viranomaisnäytteiden valvontatutkimustulokset lähetetään sekä terveydensuojeluviranomaiselle että vesilaitokselle. Laboratorion kanssa on sovittu, että mikrobiologisten laatuvaatimusten ylityksissä laboratorio tiedottaa välittömästi asiasta puhelimitse terveydensuojeluviranomaiselle (joka ilmoittaa välittömästi vesilaitokselle). Laboratorio lähettää viranomaisnäytteiden valvontatutkimustulokset sekä terveydensuojeluviranomaiselle että vesihuoltolaitokselle. Raakavesinäytteiden tutkimustulokset lähetetään lisäksi Kaakkois-Suomen ELY -keskukselle. Kesälahden terveydensuojeluviranomainen valvoo Kesälahden vesilaitosta ja sen jakamaa vettä ja lähettää Uukuniemelle toimitetun veden laatutiedot Parikkalan kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ja Parikkalan kunnan vesihuoltolaitokselle. Parikkalan kunnan terveydensuojeluviranomainen toimittaa puolestaan Uukuniemen vedenlaatutiedot Kesälahden kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ja vesihuoltolaitokselle. Mikrobiologisten laatuvaatimusten ylityksistä laboratorio tiedottaa välittömästi asiasta puhelimitse Parikkalan verkostovettä valvovalle terveydensuojeluviranomaiselle ja vesilaitokselle. Laboratorio antaa myös epävirallista ennakkotietoa mahdollisista mikrobiologisista laatuvaatimusten ylityksistä jo ennen kuin tulokset ovat valmiita. 20

Pernajan Saariston Vesiosuuskunta

Pernajan Saariston Vesiosuuskunta Pernajan Saariston Vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma 2015-2019 Sisällysluettelo 1 Organisaatio ja yhteystiedot 3 2 Valvontatutkimusohjelma 3 3 Veden laadun tavoite 3 4 Veden osto 3 5 Veden kulutus,

Lisätiedot

16.6.2014. Vesiosuuskuntien. Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014

16.6.2014. Vesiosuuskuntien. Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014 Vesiosuuskuntien Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014 Lähtökohta Talousvesi ei saa sisältää tekijöitä, joista voi aiheutua haittaa ihmisten terveydelle Kiinnostus kaivosta ja sen lähiympäristön kunnosta,

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

Alaniemen vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma vuosille 2015-2019

Alaniemen vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma vuosille 2015-2019 Alaniemen vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma vuosille 2015-2019 1. Laitoksen yhteystiedot, henkilöstö ja organisaatio Alanimen vesiosuuskunta puheenjohtaja Minna Simoska, Pohjoispuolentie 294 b, 95255

Lisätiedot

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 1. YLEISTÄ Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen, 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, mukaan kunnan

Lisätiedot

Kemin Vesi Oy:n valvontatutkimusohjelma 2016-2020

Kemin Vesi Oy:n valvontatutkimusohjelma 2016-2020 Kemin Vesi Oy:n valvontatutkimusohjelma 2016-2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitoksen yhteystiedot 3 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö 3 3. Hygieniaosaaminen 4 4. Valvontatutkimusohjelma 4 4.1. Valvontatutkimusohjelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2014

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), aktiivikeräys akkr ISO

Lisätiedot

Inarin Lapin Vesi Oy Talousveden valvontatutkimusohjelma vuosille 2014 2018

Inarin Lapin Vesi Oy Talousveden valvontatutkimusohjelma vuosille 2014 2018 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20480 Inarin Lapin Vesi Oy Talousveden valvontatutkimusohjelma vuosille 2014 2018 Päivitys I 25.3.2014 Utsjoen kunnan vesihuoltolaitos on yhdistetty osaksi Inarin Lapin Vesi

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Tilaaja Enontekiön Vesihuolto Oy Ounastie 165 99400 Enontekiö Ahma ympäristö Oy PL 96 96101 Rovaniemi TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Näytteenottopaikka Enontekiön Vesihuolto, verkosto, Hetta, Keskuskeittiö

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen (461/2000) muutos Ministerille allekirjoitettavaksi toukokuun

Lisätiedot

Valvontatutkimusohjelma

Valvontatutkimusohjelma Ruskon kunta Vesihuoltolaitos Valvontatutkimusohjelma RUSKON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS Voimassa alkaen 1.1.2015 Sisällys SÄÄDÖKSET... 3 1. Laitoksen yhteystiedot... 4 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö...

Lisätiedot

Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT

Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Ohje talousvesiasetuksen (461/2000)

Lisätiedot

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 täyttää tiedot keltaisella merkittyihin soluihin. TALOUSVESI Näytteiden kokonaismäärä/vuosi: noin 750 kpl ** Hinta on ilmoitettava aina,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015 1 (5) Kokemäen Vesihuolto Oy Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI Tilausnro 243666 (0KOKEMVE/talousve), saapunut 30.10.2015, näytteet otettu 29.10.2015 (7-11) Näytteenottaja: Tapio Jussila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osk. Valvontatutkimusohjelma 2015-2019. 5.2.2015 Harry Viiala, Esko Väänänen, Heikki Riisiö, Maarit Lönnroth

Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osk. Valvontatutkimusohjelma 2015-2019. 5.2.2015 Harry Viiala, Esko Väänänen, Heikki Riisiö, Maarit Lönnroth Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osk Valvontatutkimusohjelma 2015-2019 5.2.2015 Harry Viiala, Esko Väänänen, Heikki Riisiö, Maarit Lönnroth Sisällysluettelo 1 Yhteystiedot ja organisaatio 3 2 Valvontatutkimusohjelma

Lisätiedot

Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2013

Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2013 Ympäristöterveyden osasto Vesi ja terveys -yksikkö Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2013 Outi Zacheus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL

Lisätiedot

26.8.2010. Valvontatutkimusohjelma Utön Vesiosuuskunnan vesilaitokselle 1.8.2010 alkaen

26.8.2010. Valvontatutkimusohjelma Utön Vesiosuuskunnan vesilaitokselle 1.8.2010 alkaen 26.8.2010 Valvontatutkimusohjelma Utön Vesiosuuskunnan vesilaitokselle 1.8.2010 alkaen Lukijalle... 4 Säädökset... 5 1. Laitoksen yhteystiedot... 6 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö... 6 3. Hygieniaosaaminen...

Lisätiedot

Valvontatutkimusohjelma Naantalin vesihuoltolaitokselle 1.1.2012 alkaen

Valvontatutkimusohjelma Naantalin vesihuoltolaitokselle 1.1.2012 alkaen Valvontatutkimusohjelma Naantalin vesihuoltolaitokselle 1.1.2012 alkaen Päivitetty 21.8.2013 Lukijalle... 3 Säädökset... 4 1. Laitoksen yhteystiedot... 5 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö... 5 3.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisopas ja erityistilanneopas talousveden laadun turvaamiseksi

Talousvesiasetuksen soveltamisopas ja erityistilanneopas talousveden laadun turvaamiseksi Talousvesiasetuksen soveltamisopas ja erityistilanneopas talousveden laadun turvaamiseksi Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi

Lisätiedot

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvettä koskeva lainsäädäntö Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesi- ja ympäristöalan 19.5.2008 TALOUSVEDEN VALVONTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö 23.8.2010 6842/961/2006 Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy, Kuopio Elintarvikeyksikkö Yrittäjäntie 24 70150 KUOPIO EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Oulun seudun ympäristötoimen toiminta-alue Oulun kaupunki: Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii, Ylikiiminki Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki

Lisätiedot

Outi Zacheus AVAUKSIA. Talousveden valvonta ja laatu vuonna 2008 Yhteenveto viranomaisvalvonnan tuloksista

Outi Zacheus AVAUKSIA. Talousveden valvonta ja laatu vuonna 2008 Yhteenveto viranomaisvalvonnan tuloksista Outi Zacheus AVAUKSIA Talousveden valvonta ja laatu vuonna 2008 Yhteenveto viranomaisvalvonnan tuloksista 18 2010 Kirjoittaja ja THL Ruotsinkielinen tiivistelmä: Aazet Oy Taitto: Outi Zacheus Yliopistopaino

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

OHJE Dnro 3565/41/02 TALOUSVEDEN JA JÄÄN OMAVALVONTA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA (TALOUSVESIOHJE)

OHJE Dnro 3565/41/02 TALOUSVEDEN JA JÄÄN OMAVALVONTA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA (TALOUSVESIOHJE) Liitettäväksi eläinlääkintölainsäädäntöön OHJE Dnro 3565/41/02 Päivämäärä 31.12.2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.3.2003 toistaiseksi Kumoaa EELAn suositus liha- ja kala-alan laitoksissa käytettävän

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisohje. Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet

Talousvesiasetuksen soveltamisohje. Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet Talousvesiasetuksen soveltamisohje Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet Ohje 5/2015 Ohje 5/2015 2 (71) Osa II Sisällys 1. Asetuksen tarkoitus... 4 2. Soveltamisala... 4 3. Määritelmät... 8 4. Talousveden

Lisätiedot

Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot

Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot Terveydensuojelulain mukaisissa tutkimuksissa käytettävät menetelmät Tämä ohje on tarkoitettu terveydensuojelulain (763/1994)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Jyväskylän ympäristölaboratorio Eeronkatu 10 40720 JYVÄSKYLÄ Puh. 014 626650 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit) akkr

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely

Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely Aino Pelto-Huikko Tutkija, DI 5.6.2014 Kankaanpää Vesivälitteiset epidemiat 69 vesiepidemiaa vuosina 1998 2010 Suurin osa (pienillä) pohjavesilaitoksilla (25)

Lisätiedot

Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta

Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta 28.5.2007 Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta Yleistä Talousvettä toimittavassa laitoksessa tai uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevällä,

Lisätiedot

Käyttäjien määrä. Muu Pintavesi Yhteensä Etelä- Suomi Altia Oyj * Nurmijärvi

Käyttäjien määrä. Muu Pintavesi Yhteensä Etelä- Suomi Altia Oyj * Nurmijärvi Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista. * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä Käyttäjien määrä Toimitetun talousveden määrä (m 3 /d) Allas/ sadetettu

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 186282 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.11.2015, näytteet otettu 9.11.2015 (08:15) Näytteenottaja: terv. tark. Konsta Kulmala

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 157803 (WRAISIO/R2), saapunut 15.7.2013, näytteet otettu 15.7.2013 (13:30) Näytteenottaja: SaKo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.8.2016 16-4925 #2 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 192720 (WUKI/N10), saapunut 12.7.2016, näytteet otettu

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA Pyhtään kunta 25.4.2014 (päivitetty 11.6.2015) UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2013

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2013 S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2013 17.1.2013 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy laboratorioiden yhteystiedot: Kuopion laboratorio Yrittäjäntie

Lisätiedot

Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta

Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Vanhan talousvesiasetuksen (461/2000)

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015 S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015 30.1.2015 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy laboratorioiden yhteystiedot Kuopion laboratorio Yrittäjäntie

Lisätiedot

Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2008

Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2008 Jyväskylän kaupunki, Ympäristötoimen laboratorio Eeronkatu 10 40720 Jyväskylä EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja

Lisätiedot

Taulukko 1. EU-laitokset (* elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä).

Taulukko 1. EU-laitokset (* elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä). Taulukko 1. EUlaitokset (* elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä). Allas/ sadetettu Tekopohjavesi Rantaimeytetty Laitos Sijainti Pohjavesi Muu Pintavesi Yhteensä Etelä

Lisätiedot

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä

Lisätiedot

Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009

Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009 Rauman kaupunki, Ympäristölaboratorio PL 238 26101 Rauma EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveys Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009 Sieni-itiöt, pintanäytteet

Lisätiedot

Vesiturvallisuus Suomessa. Ilkka Miettinen

Vesiturvallisuus Suomessa. Ilkka Miettinen Vesiturvallisuus Suomessa Ilkka Miettinen 29.9.2015 Ilkka Miettinen 1 Kyllä Suomessa vettä riittää Kuivuus maailmanlaajuinen ongelma Suomi Runsaat vesivarat: pinta- (235 km 3 ) ja pohjavedet (6 milj. m

Lisätiedot

Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen

Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittajat Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen Tässä ohjeessa kerrotaan kenellä on oltava

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, elintarvikkeet Kuopion laboratorio Yrittäjäntie 24 70150 KUOPIO EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833:2003 Anaerobiset

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Tarja Pitkänen, FT, Erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vesi ja terveys-yksikkö 6.10.2013 1 www.thl.fi/vesi 6.10.2013 2 Toimintaohjeet

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA Pyhtään kunta 20.4.2016 UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja Pyhtään kunta, Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja 1.3

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Metropolilab Oy Viikinkaari 4 00790 Helsinki Puh. 010 391 350 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Ammoniakki, aktiivikeräys arv-16 Methods of air sampling and analysis, 3rd

Lisätiedot

142 02.10.2012 104 25.06.2013 137 27.08.2013 71 20.05.2014

142 02.10.2012 104 25.06.2013 137 27.08.2013 71 20.05.2014 EURAJOEN JOKIVEDEN KÄYTTÖKIELTO 64/64.641/2013, 280/62.623/2013 PJSYMPLK 02.10.2012 142 JVP-Eura Oy:n jätevesipuhdistamolla tapahtuneiden laiterikkojen seurauksena Eurajokeen on päässyt puutteellisesti

Lisätiedot

Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista. * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä

Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista. * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista. * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä Allas/ sadetettu Tekopohjavesi Rantaimeytetty Laitos Sijainti Pohjavesi

Lisätiedot

Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä

Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista 2014. * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä DWID (käytetään EUraportoinnissa) Laitos Sijainti Allas/ sadetettu

Lisätiedot

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 3330 N:o 341 Liite 2 a Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 1. Pohjavesimuodostuman geologiset ominaispiirteet, mukaan lukien geologisen muodostuman laajuus ja tyyppi; 2.

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toiminen haasteita laboratorioille. Kemisti Seija Karjalainen Oulun seudun ympäristötoimi

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toiminen haasteita laboratorioille. Kemisti Seija Karjalainen Oulun seudun ympäristötoimi Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toiminen haasteita laboratorioille Kemisti Seija Karjalainen Oulun seudun ympäristötoimi Luentorunko a. Normaali tilanne eli kun laboratoriossa todetaan laatuvaatimusten

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö. Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkola

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö. Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkola Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkola PL 1100 (Kemirantie 1) 67101 KOKKOLA Puh. 0447819001 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2013 Anaerobiset

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 SeiLab Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio Vaasantie 1 C 60100 SEINÄJOKI Puh. 06 425 5701 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2006

Lisätiedot

Kiila-Lavanko -alueen kaivovesitutkimus 2012

Kiila-Lavanko -alueen kaivovesitutkimus 2012 Sivu 1(6) Kiila-Lavanko -alueen kaivovesitutkimus 2012 Vantaan ympäristökeskuksessa tehdään kaivovesitutkimuksia tarkoituksena selvittää kunnallisen vesijohtoverkoston ulkopuolisten asuinalueiden kaivoveden

Lisätiedot

Käyttäjien määrä. Hollolan vesihuoltolaitos c/o Aqua Palvelu Oy Hollola, Salpakangas

Käyttäjien määrä. Hollolan vesihuoltolaitos c/o Aqua Palvelu Oy Hollola, Salpakangas Taulukko 1. Yhteenveto EU:lle raportoivista vedenjakelualueista (ns. EU-laitos) vuonna 2015. * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä DWID (käytetään EUraportoinnissa) EU:lle

Lisätiedot

joten ei E-colia AMMONIUM * SFS 3032:-76 mg/l < 0,02 AMMONIUM-TYPPI * SFS 3032:-76 mg/l < 0,02 HAJU

joten ei E-colia AMMONIUM * SFS 3032:-76 mg/l < 0,02 AMMONIUM-TYPPI * SFS 3032:-76 mg/l < 0,02 HAJU Testausseloste 2012-5576-1 1(1) Vesinäyte 31.12.2012 Vesilaitos Näytetiedot Näyte Näyte otettu 19.12.2012 Näytteen ottaja Riikonen Saapunut 19.12.2012 Näytteenoton syy Jatkuva valvonta Tutkimus alkoi 19.12.2012

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

LIITE 1. REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Elintarvike- ja vesilaboratorio Kallionkatu 10-16 C 11100 Riihimäki EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2006

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori PL 51 (Tehtaankatu 26) 08100 Lohja EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit NMKL 86:1999 Enterobacteriaceae

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

TALOUSVEDEN LAATU SUOMESSA VUOSINA 1984-2006

TALOUSVEDEN LAATU SUOMESSA VUOSINA 1984-2006 Keinänen-Toivola Minna M., Ahonen Merja H., Kaunisto Tuija Talousveden laatu Suomessa vuosina 1984-2006 Vesi-Instituutin julkaisuja 2 TALOUSVEDEN LAATU SUOMESSA VUOSINA 1984-2006 Keinänen-Toivola Minna

Lisätiedot

TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA LAATUSUOSITUKSET

TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA LAATUSUOSITUKSET TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA LAATUSUOSITUKSET ERKKI VUORI PROFESSORI, EMERITUS 27.11.2012 HJELT INSTITUUTTI OIKEUSLÄÄKETIETEEN OSASTO MEISSÄ ON PALJON VETTÄ! Ihmisen vesipitoisuus on keskimäärin yli

Lisätiedot

RAUHALA / KATRIINANTIE -ALUEEN KAIVOVESITUTKIMUS

RAUHALA / KATRIINANTIE -ALUEEN KAIVOVESITUTKIMUS RAUHALA / KATRIINANTIE -ALUEEN KAIVOVESITUTKIMUS 2015 SISÄLLYS Johdanto...3 Tutkimuksen kohteet ja suoritus...3 Kaivovesien tutkimukset...5 Vesianalyysit... 5 Mikrobiologinen tutkimus... 5 Sameus... 5

Lisätiedot

Vuorelan vesiepidemia 2012. Sirpa Hakkarainen Terveystarkastaja Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Vuorelan vesiepidemia 2012. Sirpa Hakkarainen Terveystarkastaja Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Vuorelan vesiepidemia 2012 Sirpa Hakkarainen Terveystarkastaja Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Epidemiaepäily Tavanomaista enemmän vatsatautiin sairastuneiden yhteydenottoja Vuorelan terveysasemalle

Lisätiedot

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi - haitalliset aineet

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi - haitalliset aineet Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi - haitalliset aineet Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Talousvesiasetus

Lisätiedot

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI OHJEITA UUDELLE LIITTYJÄLLE 2015 Paavolan Vesi Oy vastaa vesihuollosta eli talousveden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta Siikajoen kunnan alueella.

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Kasvisten kasteluvesien turvallisuus

Kasvisten kasteluvesien turvallisuus Kasvisten kasteluvesien turvallisuus Tuorekasvisten turvallisuuden parantaminen TuoPro Sisältö Kasteluveden laatuvaatimukset Kasteluvesilähteet, -menetelmät ja -laitteistot TuoPro-hankkeen analyysituloksia

Lisätiedot

Allasvesihygienia Aquapäivät

Allasvesihygienia Aquapäivät Allasvesihygienia Aquapäivät 26.-27.8.2016 Uima-allasveden laatuvaatimukset ja laadunvalvonta Ilpo Johansson tekninen asiantuntija Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry Elimäenkatu 20 A 00510 Helsinki

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

Vesiepidemiat Suomessa

Vesiepidemiat Suomessa RAAKAVEDEN LAATU VEDENKÄSITTELYN TEHOKKUUS JAKELUVERKOSTON KUNTO Vesiepidemiat Suomessa Vesihuollon uhkatekijät ja ennalta varautuminen 1 VESITURVALLISUUDEN PERUSPILARIT 2 1 RAAKAVEDEN LAATU VEDENKÄSITTELYN

Lisätiedot

Liite 1. EU-laitosten luettelo (* elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta talousvedestä).

Liite 1. EU-laitosten luettelo (* elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta talousvedestä). Liite 1. EUlaitosten luettelo (* elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta talousvedestä). Laitos Sijainti Käyttäjät Pohjavesi Toimitetun talousveden määrä (m 3 /vrk) Allas/ sadetettu

Lisätiedot

Kaivovesitutkimus Vanha Porvoontien Laurintien -alue

Kaivovesitutkimus Vanha Porvoontien Laurintien -alue Kaivovesitutkimus Vanha Porvoontien Laurintien -alue Projektiyhteenveto 2014 Vantaan ympäristökeskuksessa tehdään kaivovesitutkimuksia tarkoituksena selvittää kunnallisen vesijohtoverkoston ulkopuolisten

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

VESIMIKROBIOLOGIA Ajankohtaista laboratoriorintamalla Workshop yhteenveto 13.10.2010 1

VESIMIKROBIOLOGIA Ajankohtaista laboratoriorintamalla Workshop yhteenveto 13.10.2010 1 VESIMIKROBIOLOGIA Ajankohtaista laboratoriorintamalla Workshop yhteenveto 13.10.2010 1 Talousveden turvallisuus Ulosteperäisen saastumisen lähteet: -Jätevesi (putkirikot, purkuvesistöihin) -Eläinten ulosteet

Lisätiedot

Vesihuollon riskinhallintatyökalut WSP, SSP ja BWSP. Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö

Vesihuollon riskinhallintatyökalut WSP, SSP ja BWSP. Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesihuollon riskinhallintatyökalut WSP, SSP ja BWSP Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö WSP, SSP ja häiriötilanteisiin varautuminen kohti kokonaisvaltaista riskien- ja jatkuvuudenhallintaa

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-

Lisätiedot

Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2014

Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2014 Ympäristöterveyden osasto Vesi ja terveys -yksikkö Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2014 Outi Zacheus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL

Lisätiedot

Vesiyhdistyksen teemailtäpäivä 10.4.2014 Jukka Ikäheimo Pöyry Finland Oy

Vesiyhdistyksen teemailtäpäivä 10.4.2014 Jukka Ikäheimo Pöyry Finland Oy HYVINKÄÄN POHJAVESIALUEEN PESTISIDEISTÄ JA LIUOTTIMISTA Vesiyhdistyksen teemailtäpäivä 10.4.2014 Jukka Ikäheimo Pöyry Finland Oy Esitys Pohjavesialuekuvaus Riskikohteista Pestisidit riesana, uusimmat tulokset

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio Oy PL 19 90015 Oulun kaupunki Puh. 044 7036740 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Valvontatutkimusohjelma Raision kaupungin vesihuoltopalveluille alkaen

Valvontatutkimusohjelma Raision kaupungin vesihuoltopalveluille alkaen Valvontatutkimusohjelma Raision kaupungin vesihuoltopalveluille 1.3.2012 alkaen Päivitetty 15.10.2013 Lukijalle... 3 1. Laitoksen yhteystiedot... 5 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö... 5 3. Hygieniaosaaminen...

Lisätiedot

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kangasjärven uimavesiprofiili

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kangasjärven uimavesiprofiili SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Kangasjärven uimavesiprofiili UIMAVESIPROFIILI - MALLI 2 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista

Lisätiedot

Talousvesien mikrobiologisten riskien tunnistaminen ja hallinta (Polaris-projekti)

Talousvesien mikrobiologisten riskien tunnistaminen ja hallinta (Polaris-projekti) Talousvesien mikrobiologisten riskien tunnistaminen ja hallinta (Polaris-projekti) Ilkka Miettinen 10.1.2013 27.11.2012 / Ilkka Miettinen 1 Juomaveden laadun hallinnan nykytila Talousvesien kemialliset

Lisätiedot