Talousvesiasetuksen soveltamisohje. Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousvesiasetuksen soveltamisohje. Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet"

Transkriptio

1 Talousvesiasetuksen soveltamisohje Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet Ohje 5/2015

2 Ohje 5/ (71) Osa II Sisällys 1. Asetuksen tarkoitus Soveltamisala Määritelmät Talousveden laatuvaatimukset Mikrobiologiset laatuvaatimukset Kemialliset laatuvaatimukset Akryyliamidi, Epikloorihydriini ja Vinyylikloridi Bromaatti ja trihalometaanit Lähtevän veden nitriitti sekä nitraatin ja nitriitin summa Radioaktiiviset laatuvaatimukset Pakattavan veden laatuvaatimukset Laatusuositukset Mikrobiologiset laatusuositukset Kemialliset laatusuositukset Radioaktiiviset laatusuositukset Muut laatusuositukset Pakattavan veden laatusuositukset Vaatimusten täyttymiskohta Vaatimusten täyttymiskohta tankeissa Pakattavan ja elintarvikehuoneistoissa käytettävän veden laadun vaatimusten täyttymiskohta Poikkeus laatuvaatimuksen täyttämisestä Talousveden laadun säännöllinen valvonta Näytteenottaja Valvontatutkimusohjelma Valvontatutkimukset Näytteenottotiheys Päivittäin toimitettu tai tuotettu vesimäärä Lisänäytteiden laskeminen, kun veden määrä yli m Vedenjakelualuekohtainen vähimmäisnäytteenottotiheys Näytteenottotiheyden vähentäminen Näytteenottoajankohta ja -paikka Muuttujat, jotka voidaan määrittää lähtevästä vedestä tai jakeluverkosta Pienen asetuksen mukainen kohde ja verkostossa muuttumattomat Jaksottainen seuranta Pois jätettävät määritykset Viiden vuoden välein tutkittavat muuttujat Jatkuva valvonta Pakattavan veden valvontatutkimukset Käyttötarkkailu Laitoksen toimintaympäristö Raakaveden määrä ja laatu sekä vedenkäsittely Vesienhoitosuunnitelma ja sen seurantaohjelma Laitteistojen kunto, lähtevä vesi, verkostovesi ja säiliöt Häiriötilanteet ja niihin varautuminen Desinfiointivalmius Erityistilannesuunnitelma Eri varautumissuunnitelmien yhteen sovittaminen Erityistilannesuunnitelman sisältö ja tarkistaminen... 54

3 Ohje 5/ (71) 13. Määritysmenetelmät Tutkimuslaboratoriot Kunnan terveydensuojeluviranomaisen velvoitteet Mikrobiologisista laatuvaatimuksista poikkeaminen Kemiallisista laatuvaatimuksista poikkeaminen Määräys poikkeuksen hakemiseksi Käyttäjän omista laitteista johtuvat laatuvaatimusten poikkeamat Laatusuosituksista poikkeaminen Ilmoitukset poikkeamista ja häiriötilanteista muille viranomaisille Käsittelyn, laitteiden ja materiaalien laadun varmistaminen Juomaveden kanssa kosketuksissa olevat tuotteet Talousveden käsittelykemikaalit Tiedottaminen ja raportointi Säännöllinen tiedottaminen Yhteistyössä tiedottaminen Poikkeuksesta tiedottaminen Tiedottaminen kotitalouksille, joilla on oma kaivo Raportointi Euroopan komissiolle Valviran suunnitelma talousveden laadun turvaamiseksi... 71

4 Ohje 5/ (71) Osa II Talousvesiasetuksen säännöskohtaiset soveltamisohjeet Sinisissä laatikoissa ja kursiivitekstillä on esitetty suorat lainaukset talousvesiasetuksesta. Lainauksen jälkeen on kirjoitettu soveltamisohjeita ko. säännöksestä. 1. Asetuksen tarkoitus 1 Asetuksen tarkoitus Tässä asetuksessa säädetään talousveden laatuvaatimuksista, desinfioimisesta, säännöllisestä valvonnasta, tarvittavista tutkimuksista sekä erityistilanteisiin varautumista koskevien suunnitelmien sisällöstä ja laatimisesta. Terveydensuojelulain 8 :n ja 21 :n valtuuksien nojalla sosiaali- ja terveysministeriö on antanut talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista asetuksen 461/2000, josta käytetään jäljempänä nimitystä talousvesiasetus. Talousvesiasetuksella on saatettu kansallisesti voimaan Euroopan unionin neuvoston direktiivi (98/83/EY) ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta eli juomavesidirektiivi. 2. Soveltamisala 2 Soveltamisala Tämä asetus koskee kaikkea terveydensuojelulain (763/1994) 16 :ssä tarkoitettua talousvettä, jota: 1) käytetään tai toimitetaan vedenjakelualueelle käytettäväksi talousvetenä vähintään 10 m3 päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin; Talousvesiasetuksen mukaan valvotaan talousvettä, jota a) käytetään tai b) toimitetaan vedenjakelualueelle talousvetenä käytettäväksi vähintään 10 m 3 päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin. a) Käytetään: Käytetään sanalla korostetaan sitä, että asetuksen soveltamisalaan kuuluvat myös yli 50 käyttäjän vedenjakelualueet, jossa kiinteistöt ottavat veden käyttäjän omilla laitteilla vettä talousvetenä käytettäväksi yhteisessä käytössä olevasta vesisäiliöstä, kaivosta tai muusta vedenottamosta (ns. kimppakaivosta). Yhteisessä käytössä olevat vedenjakelualueet eivät ole terveydensuojelulaissa tarkoitettuja talousvettä toimittavia laitoksia, mutta koska ne kuuluvat asetuksen soveltamisalaan, niiden veden laatua on valvottava säännöllisesti. Yhteisessä käytössä olevan vesisäiliön, kaivon tai muun vedenottamon omistaja vastaa siinä olevan talousveden vedenlaadusta.

5 Ohje 5/ (71) b) Toimitetaan: Talousveden toimittamiseen pitää olla TsL:n 18 :n mukainen kunnan terveydensuojeluviranomaisen hyväksyntä. Tunnusomaista talousveden toimittamiselle on mm. se, että toiminnanharjoittaja perii maksuja käyttäjille toimittamastaan talousvedestä. Jos talousvettä toimitetaan vähemmän kuin 10 m 3 päivässä ja alle 50 henkilön tarpeisiin, talousveden laatua valvotaan pienen talousvesiasetuksen (401/2001) mukaan. 2) toimitetaan pulloissa, säiliöissä tai tankeissa; Talousvettä pakkaavien yritysten talousveden laatua valvotaan talousvesiasetuksen mukaan toimitusmäärästä riippumatta. Pullot ja säiliöt: Pakattuja vesiä ovat kuluttajalle sellaisenaan myytävät pullot ja säiliöt. Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo pakattavien vesien laatua ennen pakkaamista ja talousveden laadun on täytettävä liitteen I laatuvaatimukset ja suositukset. Lisäksi on huomioitava liitteen I A taulukoissa 1 ja 2 pulloissa ja säiliöissä myytävälle talousvedelle säädetyt enimmäisarvot. Pakattuja vesiä (lähdevesi, pakattu talousvesi) sekä luontaista kivennäisvettä (myös ennen pakkaamista) valvotaan elintarvikelain (23/2006) nojalla annetun maa- ja metsätalousministeriön pakatuista vedestä antaman asetuksen (166/2010) mukaan. Siinä on säädetty, että pakatun talousveden on pakkaushetkellä ja markkinoinnin aikana täytettävä kaikki talousvesiasetuksessa veden kemialliselle ja mikrobiologiselle laadulle asetetut vaatimukset. Tankit: Tankeissa toimitettavaa talousveden laatua valvotaan talousvesiasetuksen mukaan. Tankeiksi katsotaan mm. matkustaja-aluksilla, saaristossa ja leirintäalueilla käytettävät tankit. Säiliöautojen tankkien ja talousveden kanssa kosketuksissa olevien pintojen hygieniaa on tarkkailtava omavalvonnalla, jos säiliöautolla kuljetetaan talousvettä toimittavan laitoksen tuottamaa vettä talousvetenä käytettäväksi. Tankissa toimitetun veden laadun on täytyttävä siinä kohdassa, jossa vesi otetaan tankista. Talousvesiasetuksen mukaan valvotaan myös häiriötilanteiden aikana varavetenä esim. tankeista jaettavan talousveden laatua. Valvonta on kuvattava vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelmassa ja kunnan terveydensuojeluviranomaisen erityistilannesuunnitelmassa talousveden laadun turvaamiseksi. 3) käytetään elintarvikelain (23/2006) 6 :n 18 kohdassa tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa ihmisten käyttöön tarkoitettujen tuotteiden tai aineiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen, paitsi sellaisissa tapauksissa, joissa kunnan terveydensuojeluviranomainen on varmistanut, ettei veden laatu heikennä valmiiden elintarvikkeiden terveydellistä laatua; tai

6 Ohje 5/ (71) Talousvesiasetuksen mukaiseen säännölliseen talousveden valvontaan kuuluvat ne elintarvikehuoneistot, joilla on oma kaivo tai vedenottamo. Tällaisia ovat mm. huoneistot, joissa esim. valmistetaan tai pestään elintarvikkeita tai vettä käytetään elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien pintojen puhdistamiseen. Soveltamisalaan kuuluu myös elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvan jään valmistaminen, lukuun ottamatta kokonaisten kalastustuotteiden kylmäketjuun kuuluvan jään valmistamista. Jos elintarvikehuoneisto, jolla on oma vedenottamo, ryhtyy toimittamaan vettä loppukäyttäjille (esim. kotitalouksille tai toiselle yritykselle), pitää sen hakea toiminnalleen kunnan terveydensuojeluviranomaisen hyväksyntä eli hakea hyväksyntä talousvettä toimittavaksi laitokseksi. Jos talousvettä toimittava laitos toimittaa talousvettä elintarvikehuoneistolle, talousveden laadun valvonta sisältyy talousvettä toimittavan laitoksen ko. vedenjakelualueen valvontatutkimusohjelmaan. Elintarvikehuoneiston sisällä talousveden laadun valvonta kuuluu elintarvikehygieeniseen valvontaan ja se on otettava huomioon toiminnanharjoittajan omavalvontasuunnitelmassa. Elintarvikehuoneistoissa ihmisten käyttöön tarkoitettujen tuotteiden tai aineiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen tarkoitettua vettä valvotaan talousvesiasetuksen mukaan paitsi sellaisissa tapauksissa, joissa kunnan terveydensuojeluviranomainen on varmistanut, ettei veden laatu heikennä valmiiden elintarvikkeiden terveydellistä laatua. Tällöin kunnan terveydensuojeluviranomainen tekee päätöksen, että elintarvikehuoneiston vettä valvotaan talousvesiasetuksen (461/2000) sijasta pienen talousvesiasetuksen (401/2000) mukaan (Taulukko 1). Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi varmistaa, ettei veden laatu heikennä valmiiden elintarvikkeiden terveydellistä laatua esim. tutkituttamalla talousveden laadun tai pyytämällä toiminnanharjoittajalta selvityksen tai selvittämällä itse, onko veden laadussa ongelmia. Toiminnanharjoittaja voi tehdä hakemuksen talousvesiasetuksen soveltamatta jättämisestä. Taulukko 1. Talousvesiasetusten soveltaminen vedenlaadun valvontaan. STM:n asetus 461/2000 STM:n asetus 401/ m 3 vettä/vrk toimittava laitos tai vähintään 50 käyttäjää < 10 m 3 vettä/vrk toimittava laitos ja alle 50 käyttäjää Suuri elintarvikehuoneisto, jolla oma vedenottamo tai omaa talousveden käsittelyä Veden pakkaaminen Pieni elintarvikehuoneisto, jolla oma vedenottamo tai omaa veden käsittelyä* Laaja kaupallinen tai julkinen toiminta, jolla oma vedenottamo tai omaa talousveden käsittelyä Yksittäinen vedenottamo tai kaivo, jolla vähintään 50 käyttäjää Pienimuotoinen kaupallinen ja julkinen toiminta, jolla oma vedenottamo tai omaa veden käsittelyä* Yksittäinen vedenottamo tai kaivo, jolla alle 50 käyttäjää * Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tekemä päätös asetuksen 401/2001 soveltamisesta.

7 Ohje 5/ (71) Elintarvikehuoneiston toiminnan laajuutta arvioidessaan kunnan terveydensuojeluviranomainen huomioi: Käytetäänkö vettä elintarvikkeen valmistukseen vai vain pintojen puhdistukseen Käytetäänkö vettä talousvetenä vai muuhun tarkoitukseen (peseytyminen, siivous, pyykinpesu) Ovatko käsiteltävät tuotteet pakattuja vai pakkaamattomia Talousvettä käyttävien ihmisten lukumäärä Keskimääräinen veden kulutus Sesonkiluonteisuus, kokopäiväisyys Esimerkkejä mahdollisista pienen talousvesiasetuksen mukaisista elintarvikealan toiminnoista: Kioski, pakattuja elintarvikkeita myyvä myymälä Huoltoasema, jossa ei valmisteta elintarvikkeita Pieni kahvila, grilli Leirintäalue, lomakylä, kurssikeskus tai leirikeskus Majoitustoiminta, vuokramökit Seurojentalot Pieni koulu, päiväkoti tai perhepäivähoito 4) käytetään tai toimitetaan käytettäväksi talousvetenä osana julkista tai kaupallista toimintaa. Talousvettä, jota käytetään tai toimitetaan käytettäväksi talousvetenä osana julkista tai kaupallista toimintaa, valvotaan talousvesiasetuksen mukaan, jos toiminnanharjoittajalla on oma vedenottamo tai omaa vedenkäsittelyä. Jos talousvettä toimittava laitos toimittaa toiminnanharjoittajalle talousvettä, talousveden laadun valvonta sisältyy talousvettä toimittavan laitoksen ko. vedenjakelualueen valvontatutkimusohjelmaan. Jos terveydensuojeluviranomainen katsoo, että toiminta on pienimuotoista, valvontaan voidaan soveltaa pientä talousvesiasetusta. Tällöin terveydensuojeluviranomainen tekee asiasta päätöksen. Julkisen ja kaupallisen toiminnan laajuutta arvioidessa kunnan terveydensuojeluviranomainen huomioi: Käytetäänkö vettä talousvetenä vai muuhun tarkoitukseen (peseytyminen, siivous, pyykinpesu) Ovatko käsiteltävät tuotteet pakattuja vai pakkaamattomia Talousvettä käyttävien ihmisten lukumäärä Keskimääräinen veden kulutus Sesonkiluonteisuus, kokopäiväisyys

8 Ohje 5/ (71) Esimerkkejä mahdollisista pienimuotoisista pienen talousvesiasetuksen mukaisista kaupallisen ja julkisen alan toiminnoista: Pieni koulu, päiväkoti tai perhepäivähoito Leirintäalue, lomakylä, kurssikeskus tai leirikeskus Virkistys- ja retkeilyalueilla sijaitsevat kaivot Majoitustoiminta, vuokramökit Seurojentalot 3. Määritelmät 3 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: veden käyttäjällä henkilöä, kiinteistöä tai laitosta, jolle vettä toimitetaan talousvetenä käytettäväksi; Veden käyttäjällä tarkoitetaan talousvettä toimittavan laitoksen veden loppukäyttäjää, joka on henkilö, kiinteistö, laitos tai julkista tai kaupallista toimintaa harjoittava toiminnanharjoittaja, joka käyttää vedenjakelualueella vettä talousvetenä. Kiinteistöllä ja laitoksella tarkoitetaan esim. sairaalaa, koulua, suurkeittiötä, palvelutaloa ja elintarvikehuoneistoa. Asetus sisältää velvoitteita, joita talousvettä toimittavalla laitoksella ja terveydensuojeluviranomaisella on veden käyttäjiä kohtaan (esim. tiedottamisvelvollisuus). 2) vedenkäyttölaitteilla astianpesukoneita, keittimiä, sellaisia koneita ja laitteita, joissa talousvesi joutuu kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, sekä muita vastaavia laitteita, joissa käytetään talousvettä; 3) kiinteistön omilla laitteilla talousvettä toimittavan laitoksen vesijohtoon liitetyn kiinteistön vesijohtoja laitteineen liittämiskohtaan saakka sekä kiinteistön omaan talousvedenhankintaan käytettäviä laitteita vedenottamosta käyttöpisteeseen saakka; Talousvettä toimittavan laitoksen ja liittyjän välisessä liittymissopimuksessa määritellään kiinteistön liittämiskohta laitoksen vesijohtoverkostoon. Liittämiskohdasta alkaa kiinteistön vesilaitteisto talousveden johtamiseksi. Vesilaitteistosta on tarkemmat määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelman julkaisussa D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot. Vesilaitteistoon kuuluu mm. tonttivesijohto varusteineen ja kiinteistön sisäinen vesijohtoverkko. Vesilaitteistosta talousvesi johdetaan käyttöpisteeseen, joka varustetaan vesikalusteilla, esim. vesihanoilla tai sekoittimilla. Kiinteistön omilla laitteilla tarkoitetaan kiinteistön vesilaitteistoa ja siihen liitettyjä vesikalusteita. Kiinteistön omiin laitteisiin kuuluviksi luetaan myös mahdolliset kiinteistöjen omat vesisäiliöt ja vedenkäsittelylaitteet. Suomen rakentamismääräyskokoelman julkaisun D1 mukaan vesilaitteistoon ei saa kytkeä ilman rakennusvalvontaviranomaisen erityistä lupaa laitteita, jotka muuttavat veden mikrobiologista tai kemiallista laatua. Kiinteiden aineiden erottamiseen tarkoitettujen mekaanisten suodattimien tai pesu- tai astian-

9 Ohje 5/ (71) pesukonekäyttöön tarkoitettujen vedenpehmennyssuodattimien käyttö ei kuitenkaan vaadi erityistä lupaa. Suomen rakentamismääräyskokoelman julkaisussa D1 on määrätty, että vesihuoltolaitokseen liitetyllä vesilaitteistolla ei saa olla suoraa yhteyttä muusta vesilähteestä vetensä saavaan vesilaitteistoon. Jos vesihuoltolaitokseen liitetty vesilaitteisto on tarpeellista liittää myös muusta vesilähteestä vetensä saavaan vesilaitteistoon, voidaan tämä toteuttaa säiliöratkaisulla, jossa vesihuoltolaitoksen vesijohdosta vettä tuovan johdon pään ja ylivuodolla varmistetun ylimmän vedenpinnan välinen ilmaväli on vähintään 50 mm. 4) vedenjakelualueella sellaista yhtenäistä verkostoaluetta, jolla talousveden laatu on jokseenkin tasainen ja jolla veden toimituksesta vastaa yksi talousvettä toimittava laitos; Talousveden laatua valvotaan ja raportoidaan vedenjakelualueittain. Vedenjakelualueella tarkoitetaan sellaista verkoston osaa, johon vettä otetaan ja pumpataan yhdestä tai useammasta vedenottamosta ja jossa talousvettä toimittavan laitoksen normaalin käytön aikana eri ottamoilta tulevat vedet voivat päästä sekoittumaan keskenään (talousveden laatu on jokseenkin tasaista). Vedenottamolla tarkoitetaan TsL:n 16 :ssä sellaista rakennetta tai laitetta, jolla otetaan pohja- tai pintavettä talousvetenä käytettäväksi. Vedenjakelualueella voi olla monta vedenottamoa, mutta tällöin talousveden laadun on oltava jokseenkin tasaista koko jakelualueella eli eri vedenottamoiden veden laadun on oltava jokseenkin samanlaista tai ottamoiden vedet sekoitetaan ennen mahdollista käsittelyä ja verkostoon johtamista. Kuvan 1 keltaisen laitoksen kolmen vedenottamon vesi johdetaan vedenkäsittelylaitokselle, jossa vedet sekoittuvat ennen käsittelyä ja verkostoon johtamista. Vedenjakelualueiden katsotaan olevan erillisiä, jos verkostojen väliset varavesiyhteydet pidetään tavallisesti kiinni tai niitä käytetään vain vähän lähinnä putkien kunnossa pysymisen takia. Määritelmän jälkimmäinen osa (ja josta vastaa yksi talousvettä toimittava laitos) tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tukkulaitokselta vetensä ostavat kaikki asiakaslaitokset muodostavat kukin oman vedenjakelualueensa. Niitä ei voi yhdistää yhdeksi vedenjakelualueeksi, vaikka niiden vedenlaatu todennäköisesti onkin tasaista. Kuvassa 1 keltaisen ja sinisen talousvettä toimittavan laitoksen A -vedenjakelualueilla toimitetaan laadultaan jokseenkin tasaista vettä. Koska toimittajina ovat eri laitokset, kummallakin laitoksella on omat vedenjakelualueensa. Myös yli 50 käyttäjän yhteisessä käytössä oleva vedenottamo kimppakaivo on vedenjakelualue, vaikka alue ei ole varsinainen terveydensuojelulaissa tarkoitettu talousvettä toimittava laitos.

10 Ohje 5/ (71) Kuva 1. Kolme talousvettä toimittavaa laitosta (keltainen, vihreä ja sininen) sekä kirjaimilla merkittynä niiden vedenjakelualueet, joilla talousveden laatu on jokseenkin tasaista. Sinisen laitoksen vedenjakelualueella C ostettu vesi sekoittuu kolmen vedenottamon veteen ennen käyttäjille toimittamista. Kaikkia muita vedenjakelualueita valvotaan talousvesiasetuksen mukaan paitsi vihreän ja sinisen talousvettä toimittavien laitosten B vedenjakelualueita, joita valvotaan pienen talousvesiasetuksen mukaan. Keltaisen ja sinisen laitoksen A vedenjakelualueiden vedenlaatu raportoidaan Euroopan komissiolle. Varavesiyhteydet, jotka ovat tavallisesti suljettuina, on merkitty karttaan punaisella. Yhteisessä käytössä olevan vedenottamon kimppakaivon talousvettä käyttää 60 käyttäjää, joten talousveden laatua on valvottava talousvesiasetuksen mukaan. 5) talousveden saastumisella talousveden mikrobiologisen, kemiallisen tai radioaktiivisen laadun muuttumista niin, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa; TsL 17 :n mukaan talousveden on oltava terveydelle haitatonta ja muutenkin sanottuun tarkoitukseen soveltuvaa. Talousveden saastumisella tarkoitetaan talousveden laadun muuttumista sellaiseksi, että siitä voi aiheutua terveydensuojelulain 1 :ssä tarkoitettua terveyshaittaa väestölle tai yksilölle. Terveyshaitta voi aiheutua talousveden mikrobiologisen, kemiallisen tai radioaktiivisen laadun muuttumisen takia. Valviran Talousveden laadun turvaaminen erityistilanteissa oppaaseen on koottu toimintaohjeita ja tietoa erilaisista erityistilanteista, ku-

11 Ohje 5/ (71) ten mikrobiologisesta, kemiallisesta ja radioaktiivisesta talousveden saastumisesta. Valviran verkkosivulle on koottu julkaisuja varautumisesta. 6) häiriötilanteella yllättävää tai äkillistä tilannetta, joka voi aiheuttaa talousveden saastumista ja jonka hallinta voi edellyttää normaalista poikkeavaa johtamismallia ja viestintää; Häiriötilanne määritellään Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (Valtioneuvoston periaatepäätös ) uhkaksi tai tapahtumaksi, joka vaarantaa yhteiskunnan turvallisuutta, toimintakykyä tai väestön elinmahdollisuuksia ja jonka hallinta edellyttää viranomaisten ja muiden toimijoiden tavanomaista laajempaa tai tiiviimpää yhteistoimintaa ja viestintää. Siten tilanteiden, jotka voivat aiheuttaa talousveden saastumista, lisäksi häiriötilanne on myös tilanne, jolloin talousveden toimittaminen on oleellisesti vaikeutunut tai estynyt kokonaan. Erityiseesti paineettomassa verkostossa riski verkoston saastumiselle on suuri. Häiriötilanteilla tarkoitetaan terveydensuojelulain 8 :ssä tarkoitettuja erityistilanteita, sillä ennen valtioneuvoston periaatepäätöstä yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta häiriötilannetta vastaava tilanne oli määritelty erityistilanteeksi, eikä erityistilannetermiä ole muutettu vielä terveydensuojelulakiin. 7) erityistilannesuunnitelmalla ohjeistusta, jonka avulla kunnan terveydensuojeluviranomainen yhteistyössä muiden viranomaisten, talousvettä toimittavan laitoksen, sille vettä toimittavan ja muiden asianomaisten laitosten kanssa varautuu talousveden saastumisesta aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisyyn, selvittämiseen ja poistamiseen häiriötilanteissa terveydensuojelulain 8 :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Erityistilannesuunnitelmalla tarkoitetaan terveydensuojelulain 8 :n 2 momentissa tarkoitettua ohjeistusta talousveteen liittyvien häiriötilanteiden aiheuttamien terveyshaittojen ennalta ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja poistamiseksi. Erityistilannesuunnitelmalle ei ole esitetty muotovaatimuksia, vaan ohjeistus voi olla sen muotoista, mikä katsotaan tarkoituksenmukaisimmaksi. Hyvä ohjeistus kuvaa selkeästi ja konkreettisesti sen, mitä talousveden laadun kannalta oleellisissa, ennalta tunnistetuissa häiriötilanteissa kukakin toimija tekee ja mistä vastaa. Ohjeistuksen laatiminen esimerkiksi toimintakorttien muotoon on suositeltava esitystapa. Terveydensuojelulain mukaan varautuminen on tehtävä kunnan terveydensuojeluviranomaisen, muiden viranomaisten ja laitosten yhteistyönä. Muita viranomaisia, jotka tulevat kyseeseen erityistilanneohjeistusta laadittaessa, ovat esimerkiksi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, kunnan rakennusvalvontaviranomainen, kunnan kaavoituksesta vastaava, ELYkeskus ja pelastuslaitos. Laitoksilla tarkoitetaan etenkin talousvettä toimittavaa laitosta ja sille vettä toimittavaa laitosta (ns. tukkulaitosta) tai toista talousvettä toimittavaa laitosta, joka ostaa tai myy vettä. Muita asianosaisia laitoksia ovat sellaiset, joiden toiminta voi vaikuttaa talousveden laatuun ja saatavuuteen (esimerkiksi sähköverkkoyhtiöt, jäteveden puhdistuslaitokset, teollisuuslaitokset ja muut ympäristönsuojelulain nojalla lupavelvolliset, joiden toiminta voi vaikuttaa veden laatuun) tai joille talousveden laadulla on erityisen suuri merkitys (esimerkiksi sairaalat ja elintarvikehuoneistot).

12 Ohje 5/ (71) 4. Talousveden laatuvaatimukset 4, Talousveden laatuvaatimukset Talousvedessä ei saa olla pieneliöitä tai loisia tai mitään aineita sellaisina määrinä tai pitoisuuksina, joista voi olla vaaraa ihmisten terveydelle. Talousveden on täytettävä liitteen I taulukoissa 1 ja 2 sekä liitteen I A taulukossa 1 esitetyt vähimmäisvaatimukset. Ihmiselle turvallista talousveden laatua määriteltäessä lähtökohtana on, että talousveden käyttö tavanomaisina määrinä ei aiheuta haittaa terveydelle. Talousvedessä esiintyvien, ihmisille haitallisten aineiden, enimmäispitoisuudet asetetaan tällä perusteella. Nämä pitoisuudet eivät kuitenkaan ole veden käsittelyn tavoitepitoisuuksia vaan näiden aineiden määrän vedessä tulisi olla niin vähäinen kuin on käytännössä mahdollista. Enimmäispitoisuuksia määriteltäessä on käytetty varmuusmarginaalia, jonka tarkoituksena on ottaa huomioon yksilöiden väliset herkkyyserot veden sisältämille aineille ja kohtuulliset vaihtelut vedenkulutuksessa. Talousveden mikrobiologista laatua valvotaan indikaattorimikrobien avulla. Koska varsinaisia taudinaiheuttajia tutkitaan vedestä vain epäiltäessä saastumista tai erityistilanteen aikana, ei taudinaiheuttajamikrobeille ole säädetty enimmäissuosituksia. Yleinen vaatimus on, että talousvesi ei saa sisältää taudinaiheuttajia määrinä, jotka aiheuttavat terveyshaittaa. Talousvesiasetuksen 4 sisältää yleisen vaatimuksen, että talousvesi ei saa aiheuttaa terveyshaittaa. Tällä perusteella annetaan talousveden terveydelliset laatuvaatimukset. Talousvesiasetuksessa on annettu laatuvaatimukset yleisimmille terveyteen vaikuttaville muuttujille ja muuttujien enimmäisarvot ovat sitovia. Mittausepävarmuutta ei huomioida muuttujan pitoisuuden tulkinnassa. Esimerkiksi elohopean laatuvaatimus on 1,0 µg/l, jolloin pitoisuus 1,1 µg/l on laatuvaatimuksen poikkeama, vaikka mittausepävarmuus olisi 30 %. Laatuvaatimuksia käsitellään kappaleissa 4.1 ja 4.2. Asetettujen enimmäisarvojen lisäksi asetus edellyttää, ettei talousvedessä esiinny muitakaan aineita, pieneliöitä tai loisia sellaisina määrinä tai pitoisuuksina, joista voi olla haittaa ihmisten terveydelle. Osassa III on esitetty terveysperusteisten laatuvaatimusten enimmäisarvojen perusteet. Paikallisista tekijöistä riippuen voi olla tarpeen selvittää vedestä myös muita kuin talousvesiasetuksen liitteessä I mainittuja muuttujia, jotta veden turvallisuus pystyttäisiin varmistamaan. Mahdollisten lisämääritysten tarve on selvitettävä kussakin tapauksessa erikseen. Paikallisia tekijöitä ovat esimerkiksi poikkeuksellinen raakaveden laatu tai käsittelymenetelmä, epäilys haitta-aineiden kulkeutumisesta raakaveteen, vesijohtoverkon sekä vedenjakelulaitteiden kunto ja materiaalit, vedenottamon haavoittuva sijainti ja sellaisten laitosten sijaitseminen pohjavesialueella, joiden toiminta voi vaikuttaa raakaveden laatuun. Jos pohjavesialueelle on tehty suojelusuunnitelma, siitä löytyy yleensä kattavasti tietoa paikallisista tekijöistä. Vesihuoltolaitoksella on selvilläolo- ja tarkkailuvelvollisuus VHL:n 15 :n mukaan. TsL:n 20 :n mukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tarvittaessa asettaa toiminnanharjoittajalle veden laatua koskevia tarkkailuvelvoitteita.

13 Ohje 5/ (71) Valvontatutkimusten suunnittelussa ja tulosten tulkinnassa voidaan soveltaa Maailman terveysjärjestön (WHO) julkaisemia enimmäissuosituspitoisuuksia eräille terveydelle haitallisille aineille, joita asetus ei sisällä. Jos kemikaalille ei ole terveysperusteisia raja-arvoja, siihen liittyvä terveyshaitta ja -riski on arvioitava yksityiskohtaista riskinarviomenettelyä käyttäen. Riskinarviota on kuvattu THL:n verkkosivulla ja julkaisussa Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA - hankkeen loppuraportti. Terveyshaittaa arvioitaessa on tiedettävä altistuminen, kemikaalin vaarallisuus ja pitoisuus. Laskelmissa otetaan huomioon suun kautta juotu ja ruuan mukana nautittu tilavuus. Kemikaali voi aiheuttaa terveyshaittaa jo pesuvetenä käytettäessä tai hengitysteitse altistuttaessa esim. suihkun aikana. Mahdollisen terveyshaitan lisäksi on selvitettävä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa kemikaalin lähde kuten, onko aine pilaantuneesta maaperästä tai liukeneeko aine putkimateriaalista. Osa kemikaaleista voi liueta verkostoveteen muoviputkien läpi. Aineiden kulkeutuminen ja hajoaminen maaperässä on erilaista ja osa aineista liikkuu maaperästä pohjaveteen helposti. Pilaantumisen laajuuden ja keston arviointia helpottaa, jos tiedetään, paljonko kemikaalia on levinnyt ympäristöön. Laatuvaatimusten poikkeamista tiedottamisesta on kerrottu kappaleessa Mikrobiologiset laatuvaatimukset Talousvedessä ei saa olla pieneliöitä tai loisia, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittoja veden käyttäjille. Haitallisilla pieneliöillä ja loisilla tarkoitetaan kaikkia vedessä mahdollisesti esiintyviä bakteereja, viruksia, alkueläimiä, matoja ym., jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. TsL 17 :n mukaan talousveden on oltava terveydelle haitatonta. Todennäköisimmät terveyshaitat aiheutuvat ihmisen ja tasalämpöisten eläinten suolistoperäisten mikrobien (bakteerit, virukset, alkueläimet) leviämisestä veden välityksellä. Mahdollisia veden välityksellä leviäviä suolistoperäisiä taudinaiheuttajia on olemassa useita kymmeniä. Koska kaikkien mahdollisten taudinaiheuttajien etsiminen talousvedestä ei ole mahdollista eikä järkevää, talousveden mikrobiologisten laatuvaatimusten täyttymisen valvonta perustuu suolistoperäistä saastumista osoittavien indikaattoribakteereiden tutkimiseen. Indikaattoribakteereiden esiintyminen vedessä on osoitus suolistoperäisestä saastumisesta, jolloin on olemassa riski suolistoperäisten taudinaiheuttajien esiintymiselle. Jos näytteessä on E. coli bakteereja tai enterokokkeja, kunnan terveydensuojeluviranomaisen pitää yhdessä talousvettä toimittavan laitoksen kanssa selvittää syy bakteerien esiintymiseen. Mikrobiologista laatuvaatimusta ei voi korvata uusintanäytteen tuloksella lukuun ottamatta sellaisia tapauksia, joissa ylitys johtuu selkeästä ja dokumentoidusta esim. näytteen ottamisessa tapahtuneesta kontaminaatiosta tai osoituksesta, että näytteenottovälineet eivät olleetkaan puhtaita. Jos laboratorioon tulleessa näytteenottolomakkeessa on merkintä epätavanomaisesta tapahtumasta kuten, että korkki putosi maahan tai että näy-

14 Ohje 5/ (71) teastiassa oli likaa, voi tuloksen uusia. Tällöin uusintanäyte on otettava välittömästi kontaminoituneen näytetuloksen tultua ilmi. Talousvesiasetuksen liitteen I taulukossa 1 on esitetty talousveden mikrobiologiset laatuvaatimukset. Vesi ei saa sisältää Escherichia coli - bakteeria (E. coli bakteeri) eikä enterokokkeja 100 ml:n näytteessä. E. coli -bakteerin ja enterokokkien määritysmenetelmiä on käsitelty soveltamisohjeen osassa III. LIITE I Taulukko 1. Mikrobiologiset laatuvaatimukset (enimmäistiheys) Escherichia coli Enterokokit 0 pmy/100 ml 0 pmy/100 ml pmy = pesäkettä muodostava yksikkö Koska vesi ei ole suolistoperäisten taudinaiheuttajamikrobien eikä indikaattoribakteerien luontainen kasvuympäristö, mikrobit alkavat kuolla veteen joutuessaan. Laatuvaatimuksina käytetyt suolistoperäiset indikaattoribakteerit saattavat tuhoutua vesiympäristössä nopeammin kuin taudinaiheuttajamikrobit. Indikaattoribakteerit kuolevat myös helpommin klooridesinfioinnin vaikutuksesta kuin monet taudinaiheuttajamikrobit. Tästä syystä Suomessa ja muuallakin maailmassa on vesivälitteisiä epidemioita, vaikka vedestä ei kyettäisi osoittamaan indikaattoribakteereita. Epidemian aikana onkin tärkeää, että keittokehotusta ei poisteta liian aikaisin ja että veden desinfiointia jatketaan riittävän kauan, jotta talousveden lisäksi puhdistuu myös verkosto. Epidemian syntymiseen riittää lyhytaikainen vedenlaatuhäiriö, jonka tapahtuminen juuri näytteenottohetkellä on epätodennäköistä. Edes oikein ajoitettu näytteenotto ei takaa saastumisen havaitsemista, sillä indikaattoribakteerit ovat saattaneet tuhoutua ennen taudinaiheuttajia. Yleensä epidemiat tulevatkin ilmi sairastumisten kautta. Laitoksen tehokas käyttötarkkailu on avainasemassa talousveden laatumuutosten nopeassa havaitsemisessa. Veden mikrobiologisen laadun varmennuksessa on syytä kiinnittää riittävästi huomioita mikrobiologisten riskien tunnistamiseen ja minimoimiseen koko vedenjakelujärjestelmässä (raakavesi, vedenkäsittely, yleinen verkosto rakenteineen ja laitteineen, kiinteistön verkosto). Tämä onnistuu ottamalla laitoksen jokapäiväiseen käyttöön WSP riskinhallintajärjestelmä. Jokaisella talousvettä toimittavalla laitoksella tulee olla valmius desinfiointiin kuuden tunnin kuluessa siitä, kun laitos saa käyttötarkkailun, talousveden säännöllisen valvonnan tai muun seikan perusteella tiedoksi epäilyn raakaveden tai toimittamansa talousveden mikrobiologisesta saastumisesta (katso kappale 12.1).

15 Ohje 5/ (71) 4.2. Kemialliset laatuvaatimukset Talousveden terveydellisin perustein annetut kemialliset laatuvaatimukset on esitetty asetuksen liitteen I taulukossa 2. TsL 18 :n mukainen hyväksyntä talousvettä toimittavaksi laitokseksi voidaan myöntää vasta, kun kaikki laatuvaatimukset täyttyvät. Muitakaan kemiallisia aineita kuin asetuksessa mainittuja muuttujia ei saa olla talousvedessä terveydelle haitallisina pitoisuuksina. Jos tällaisia aineita löydetään, niiden haitallisuus terveydelle ja veden käyttökelpoisuudelle selvitetään tapauskohtaisesti. Eri aineiden esiintymistä talousvedessä ja enimmäisarvojen perusteita on käsitelty tarkemmin soveltamisohjeen osassa III. Laatuvaatimusten poikkeamat on tarkistettava uusintanäytteellä, joka on otettava välittömästi poikkeaman tultua ilmi. Tällöin tarkistetaan, ettei laatuvaatimusta suurempi pitoisuus johtunut esim. näytteen ottamisessa tapahtuneesta kontaminaatiosta tai analysointivirheestä. Jos uusintanäytteen tulos täyttää laatuvaatimuksen, voidaan alkuperäinen tulos korvata uusintanäytteen tuloksella. Kemiallisia enimmäisarvoja johdettaessa on käytetty turvallisuuskertoimia, joiden tarkoituksena on varmistaa, ettei talousveden niitä hieman suuremmastakaan käytöstä aiheudu terveyshaittaa. Näin ollen enimmäispitoisuuden lyhytaikainen, lievä ylittyminen ei aiheuta välitöntä terveyshaittaa. Veden laadun parantamistoimiin on kuitenkin ryhdyttävä viipymättä. Jos veden laadun parantaminen välittömästi ei ole mahdollista ja jos muut terveydensuojelulain 17 :n ja tämän asetuksen 6 :n mukaiset edellytykset täyttyvät, talousvettä toimittava laitos voi hakea poikkeusta laatuvaatimusten täyttämisestä AVI:lta (ks. kappale 7). Kemiallisten muuttujien pitoisuudet eivät saa olla suurempia kuin laatuvaatimusten pitoisuudet ellei talousvettä toimittavalla laitoksella ole voimassa olevaa määräaikaista AVI:n myöntämää poikkeusta. Talousvettä toimittavan laitoksen poikkeushakemuksessa on oltava suunnitelma korjaustoimenpiteistä aikatauluineen eli määräaikaisen poikkeuksen aikana muuttujan pitoisuus on saatava asetuksessa säädettyä enimmäisarvoa pienemmäksi. LIITE I Taulukko 2. Kemialliset laatuvaatimukset (enimmäispitoisuus) Muuttuja Arvo Yksikkö Huomautus Akryyliamidi 0,10 μg/l (1) Antimoni 5,0 μg/l Arseeni 10 μg/l Bentseeni 1,0 μg/l Bentso(a)pyreeni 0,010 μg/l Boori 1,0 mg/l Bromaatti 10 μg/l (2) Kadmium 5,0 μg/l Kromi 50 μg/l Kupari 2,0 mg/l (3)

16 Ohje 5/ (71) Syanidit 50 μg/l 1,2-dikloorietaani 3,0 μg/l Epikloorihydriini 0,10 μg/l (1) Fluoridi 1,5 mg/l Lyijy 10 μg/l (3) Elohopea 1,0 μg/l Nikkeli 20 μg/l (3) Nitraatti (NO - 3 ) 50 mg/l (4) Nitraattityppi (NO 3 -N) 11,0 mg/l Nitriitti (NO - 2 ) 0,50 mg/l (4) Nitriittityppi (NO 2 -N) 0,15 mg/l Torjunta-aineet 0,10 μg/l (5 ja 6) Torjunta-aineet yhteensä 0,50 μg/l (5) Polysykliset aromaattiset hiilivedyt yhteensä 0,10 μg/l (7) Seleeni 10 μg/l Tetrakloorieteeni ja trikloorieteeni yhteensä 10 μg/l Trihalometaanit yhteensä 100 μg/l (2 ja 8) Vinyylikloridi 0,50 μg/l (1) Kloorifenolit yhteensä 10 μg/l (9) Uraani 30 μg/l Huomautukset 1) Pitoisuus lasketaan veden kanssa kosketuksissa olevasta polymeeristä tuoteselosteen mukaan enimmillään irtoavasta tai liukenevasta määrästä. Vedessä todetun aineen raja-arvona sovelletaan havaitsemisrajaa. 2) Desinfiointitehoa vaarantamatta on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan tätä alempaan pitoisuuteen. 3) Näyte otetaan käyttäjän vesihanasta siten, että pitoisuus vastaa viikoittaista keskiarvoa. 4) Nitriitin enimmäispitoisuus vedenkäsittelylaitokselta lähtevässä vedessä on 0,10 mg/l. Nitraattipitoisuus/50 + nitriittipitoisuus/3 ei saa ylittää arvoa 1. 5) Tarkoitetut yhdisteet ovat orgaanisia hyönteis-, rikkaruoho-, sieni-, ankerois-, punkki-, levä- ja jyrsijämyrkkyjä, orgaanisia limantorjunta-aineita sekä muita vastaavia tuotteita sekä yhdisteiden metabolia-, hajoamis- ja reaktiotuotteita. 6) Aldriinin, dieldriinin, heptakloorin ja heptaklooriepoksidin raja-arvo on 0,030 μg/l 7) Tarkoitetut yhdisteet ovat bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, bentso(ghi)peryleeni ja indaani-(1,2,3cd)-pyreeni.

17 Ohje 5/ (71) 8) Tarkoitetut yhdisteet ovat kloroformi, bromoformi, dibromikloorimetaani ja bromidikloorimetaani. 9) Tarkoitetut yhdisteet ovat tri-, tetra- ja pentakloorifenoli Akryyliamidi, Epikloorihydriini ja Vinyylikloridi Talousveden laatuvaatimuksissa on enimmäisarvot monomeerisille yhdisteille, joita käytetään erilaisissa veteen lisättävissä tai veden kanssa kosketuksissa olevissa polymeereissä (apukoagulantit, muovit, pinnoitteet). Pitoisuus lasketaan tuoteselosteen mukaan enimmillään polymeerista irtoavasta tai liukenevasta määrästä ja laskettua pitoisuutta verrataan laatuvaatimukseen. Jos muuttuja mitataan vedestä, enimmäispitoisuutena pidetään WHO:n terveysperusteista raja-arvoa, jotka ovat akryyliamidille 0,50 µg/l, epikloorihydriinille 0,40 µg/l ja vinyylikloridille 0,30 µg/l. Monomeeristen yhdisteiden valvontavelvoite ei koske kaikkia talousvettä toimittavia laitoksia (talousvesiasetuksen liite II, 3. Jaksottaisen seurannan muuttujat). Taulukon mukaan akryyliamidi, epikloorihydriini ja vinyylikloridi voidaan jättää tutkimatta seuraavissa tapauksissa: Seuraavat määritykset voidaan jättää pois: Akryyliamidi Epikloorihydriini Vinyylikloridi jos veden käsittelyssä ei käytetä polyakryyliamideja jos veden käsittelyssä tai laitemateriaaleissa ei ole käytetty epoksihartseja jos vedessä ei ole todettu tri- tai tetrakloorieteeniä, eikä materiaaleissa käytetystä PVC:stä liukene vinyylikloridia Bromaatti ja trihalometaanit Talousvesiasetuksessa on annettu enimmäisarvot desinfioinnin sivutuotteista bromaatille (10 µg/l) ja trihalometaanien kokonaispitoisuudelle (100 µg/l). Bromaattia saattaa syntyä otsonoinnin tai kloorauksen sivutuotteena edellyttäen, että vedessä on bromidia. UV-desinfioinnissa ei synny bromaattia. Trihalomeetanit ovat kloorauksen sivutuotteita, joiden määrää veden suuri orgaanisen aineksen pitoisuus kasvattaa. Asetuksessa edellytetään, että desinfiointitehoa vaarantamatta on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan asetettuja enimmäispitoisuuksia pienempiin pitoisuuksiin. Bromaatin ja trihalometaanien valvontavelvoite ei koske kaikkia talousvettä toimittavia laitoksia (talousvesiasetuksen liite II, 3. Jaksottaisen seurannan muuttujat). Taulukon mukaan bromaatti ja trihalometaanit voidaan jättää tutkimatta seuraavissa tapauksissa: Seuraavat määritykset voidaan jättää pois: Bromaatti Trihalometaanit jos vettä ei käsitellä otsonilla tai desinfioida kloorikemikaaleilla jos vettä ei desinfioida kloorikemikaaleilla

18 Ohje 5/ (71) Lähtevän veden nitriitti sekä nitraatin ja nitriitin summa Taulukon 2 huomautuksen 4 mukaan nitriitin enimmäispitoisuus vedenkäsittelylaitokselta lähtevässä vedessä on 0,10 mg/l ja nitraattipitoisuus/50 + nitriittipitoisuus/3 ei saa ylittää arvoa 1. Nitriitin tutkimisesta on kerrottu tarkemmin kappaleissa 10.3 ja Radioaktiiviset laatuvaatimukset Talousvesiasetus uudistetaan marraskuussa 2015 talousveden radioaktiivisuuden tutkimisen ja valvonnan osalta siten, että muutoksilla toimeenpannaan annettu Neuvoston direktiivi 2013/51/EURATOM. Kappaleeseen lisätään tekstiä talousvesiasetuksen uudistuksen jälkeen Pakattavan veden laatuvaatimukset Asetuksen liitteen I A taulukossa 1 on esitetty pulloissa tai säiliöissä myytävän talousveden laatuvaatimukset. E. coli -bakteeri ja enterokokit on tutkittava 250 ml näytetilavuudesta. Lisäksi on tutkittava Pseudomonas aeruginosa bakteeri. Pesäkkeiden lukumäärät lasketaan siten, että pesäkkeitä kasvatetaan kahdessa eri kasvatuslämpötilassa. Enimmäisarvojen perusteita on käsitelty tarkemmin soveltamisohjeen osassa III. LIITE1 A Taulukko 1. Mikrobiologiset laatuvaatimukset (enimmäistiheys) Muuttuja Escherichia coli Enterokokit Pseudomonas aeruginosa Pesäkkeiden lukumäärä 22 C Pesäkkeiden lukumäärä 37 C Yksikkö 0 pmy /250 ml 0 pmy/250 ml 0 pmy/250 ml 100 pmy/ml 20 pmy/ml 5. Laatusuositukset 4, (jatkuu) Talousveden on oltava myös muuten käyttötarkoitukseensa soveltuvaa, eikä se saa aiheuttaa haitallista syöpymistä tai haitallisten saostumien syntymistä vesijohdoissa ja vedenkäyttölaitteissa. Käyttökelpoisuuteen perustuvat laatusuositukset on esitetty liitteen I taulukossa 3 sekä liitteen I A taulukossa 2. Terveydellisten laatuvaatimusten lisäksi talousvedelle on asetettu käyttökelpoisuuteen perustuvia laatusuosituksia, jotka on esitetty asetuksen liitteen I taulukossa 3 ja liitteen 1 A taulukossa 2. Myös laatusuositusten täyttymistä on seurattava asetuksen edellyttämällä tavalla. Laatusuositusmuuttujien esiintymistä, vaikutuksia ja enimmäisarvojen perusteita on käsitelty tarkemmin soveltamisohjeen osassa III.

19 Ohje 5/ (71) Laatusuositukset ovat tavoitteellisia enimmäisarvoja eikä enimmäisarvoja ole asetettu terveydellisin perustein. Jos laatusuosituksissa on poikkeamia, on selvitettävä, onko talousvedessä terveyshaittaa aiheuttavia aineita, taudinaiheuttajia ja soveltuuko talousvesi käyttötarkoitukseensa. Säännöllisen valvonnan raportoinnissa laatusuositusten täyttymättömiä tuloksia ei voi korvata uusintanäytteen tuloksella. Talousvesiasetuksen 4 :ssä on säädetty yleinen vaatimus, jonka mukaan talousveden on oltava käyttötarkoitukseensa soveltuvaa. Talousvesi ei saa aiheuttaa haitallisessa määrin syöpymistä eikä saostumien syntymistä vesijohdoissa ja vedenkäyttölaitteissa. Talousvesi ei saa myöskään värjätä haitallisessa määrin vesikalusteita. Jos laitoksen käyttötarkkailussa havaitaan lieviä muutoksia laatusuosituksissa (esim. ph arvo poikkeaa hieman normaalista tasosta), talousvettä toimittava laitos selvittää syyn muutokseen ja tehostaa käyttötarkkailua. Talousvettä toimittavan laitoksen on tiedotettava vedenkäyttäjille, jos laatusuositusten poikkeamat aiheuttavat teknisiä tai esteettisiä haittoja esim. hajua, makua, väriä tai sakkaa. Tiedottamisesta on kerrottu kappaleissa 15.4 ja LIITE I Taulukko 3. Laatusuositukset (osoitinmuuttujien tavoitteelliset enimmäisarvot) Muuttuja Arvo Yksikkö Huomautus Koliformiset bakteerit 0 pmy/100 ml Clostridium perfringens 0 pmy/100 ml (1) (mukaan lukien itiöt) Alumiini 200 μg/l Ammonium (NH4+) 0,50 mg/l Ammoniumtyppi (NH4+-N) 0,40 mg/l Hapettuvuus (CODMn-O2) 5,0 mg/l (2) Kloridi 250 mg/l (3 ja 4) Mangaani 50 μg/l Natrium 200 mg/l Rauta 200 μg/l Sulfaatti 250 mg/l (3 ja 5) Sähkönjohtavuus μs/cm (3) ph 6,5 9,5 (3) Pesäkkeiden lukumäärä (22 C) - ei epätavallisia muutoksia Orgaanisen hiilen koko- - ei epätavallisia (6) naismäärä (TOC) Sameus Väri Haju ja maku muutoksia - ei epätavallisia muutoksia ja käyttäjien hyväksyttävissä - ei epätavallisia muutoksia ja käyttäjien hyväksyttävissä - ei epätavallisia muutoksia ja käyttäjien hyväksyttävissä (7)

20 Ohje 5/ (71) RADIOAKTIIVISUUS (8) Tritium 100 Bq/l Viitteellinen kokonaisannos 0,10 msv/vuosi Huomautukset 1) Mitataan, jos vesi on peräisin pintavedestä tai pintavesi vaikuttaa veteen. 2) Hapettuvuutta ei tarvitse mitata, jos mitataan TOC. 3) Vesi ei saa olla syövyttävää. 4) Vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi kloridipitoisuuden tulisi olla alle 25 mg/l. 5) Vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi sulfaattipitoisuuden tulisi olla alle 150 mg/l. 6) TOC:ia ei tarvitse mitata, jos on mitattu hapettuvuus ja veden jakelumäärä on alle m3/d. 7) Pintaveden käsittelylaitokselta lähtevän veden sameudessa tulisi pyrkiä arvoon alle 1 NTU 8) Tritiumia ja radioaktiivisuuden viitteellistä kokonaisannosta ei tarvitse mitata, jos aikaisempien tutkimusten (Säteilyturvakeskus) perusteella tiedetään, että näiden arvot ovat selvästi alle muuttujan arvon. Viitteelliseen kokonaisannokseen ei lasketa radonia eikä radonin hajoamistuotteita, tritiumia eikä kalium-40:ää Mikrobiologiset laatusuositukset Mikrobiologisista muuttujista koliformiset bakteerit, Clostridium perfringens sekä pesäkkeiden lukumäärä sisältyvät laatusuosituksiin. Koliformisten bakteereiden ja C. perfringensin tavoitteellisena enimmäisarvona on 0 pmy 100 ml:ssa (pmy = pesäkettä muodostava yksikkö). C. perfringensin enimmäisarvo sisältää myös itiömuotoiset (lepotilassa olevat) solut. Pesäkkeiden lukumäärällä tarkoitetaan asetuksessa standardin mukaisella kasvualustalla 22 o C lämpötilassa kasvatettua pesäkkeiden lukumäärää. Laatusuositusten mikrobiologiset enimmäisarvot ovat toimenpiderajoja. Niiden ylittyessä on selvitettävä ylityksen syy ja mahdollisen terveyshaitan olemassaolo. Syynä koliformien esiintymiselle voi olla vedenottamon tai verkoston saastuminen, häiriöt vedenkäsittelyssä, koliformisten bakteerien kasvu vedenjakelujärjestelmässä tai näytteen ottamisessa tai analysoinnissa tapahtunut virhe. Koliformisten bakteerien esiintyminen ei siten ole välttämättä merkki suolistoperäisestä saastumisesta. Koliformisia bakteereja määritettäessä tutkitaan aina myös E. coli -bakteeri, joka on yksi lukuisista koliformisista bakteereista. E. coli -löydös on aina merkki suolistoperäistä saastumisesta ja silloin talousvedessä voi olla suolistoperäisiä taudinaiheuttajia.

21 Ohje 5/ (71) Säännöllisen valvonnan raportoinnissa laatusuositukset täyttämättömiä tuloksia ei voi korvata uusintanäytteen tuloksella. Jos muuttujan tulos poikkeaa laatusuosituksesta, on otettava lisänäytteitä ja selvitettävä ylityksen syy ja mahdollisen terveyshaitan olemassaolo. Pesäkkeiden lukumäärä on hyvä desinfioinnin tehokkuuden ja verkoston kunnon indikaattori. Verkoston eri osista otettujen näytteiden perusteella voidaan arvioida veden mikrobiologisen laadun muuttumista verkoston eri osissa. Pesäkkeiden lukumäärälle ei ole annettu enimmäis-arvoa, vaan edellytyksenä on, ettei pesäkkeiden lukumäärässä tapahdu epätavallisia muutoksia Kemialliset laatusuositukset Suomessa ongelmallisimpia laatusuositusmuuttujia ovat olleet ph, rauta ja mangaani. Talousvesi on ollut monilla laitoksilla ph-arvolle asetettua laatusuositusta happamampaa ja rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat olleet suurempia kuin laatusuositusten enimmäisarvot. Laatusuositusten poikkeamille ei voi hakea poikkeuslupaa eikä säännöllisen valvonnan raportoinnissa laatusuositukset täyttämättömiä tuloksia voi korvata uusintanäytteen tuloksella. Jos muuttujan tulos poikkeaa laatusuosituksesta, on otettava lisänäytteitä ja selvitettävä ylityksen syy ja mahdollisen terveyshaitan olemassaolo. Talousveden mangaanin aiheuttamista terveyshaitoista ei ole yksiselitteistä näyttöä. Suurina annoksina mangaani saattaa aiheuttaa neurotoksisia oireita. Joidenkin uusien tutkimusten mukaan talousveden mangaanin on esitetty olevan yhteydessä lasten oppimis- ja käyttäytymishäiriöihin, kun mangaanin pitoisuus juomavedessä on ylittänyt 100 μg/l. Talousveden mangaanipitoisuudelle on asetettu laatusuositus 50 µg/l, joka suojaa mangaanin mahdollisilta terveysvaikutuksilta. Mangaanin vaikutuksista ja poistosuosituksista on kerrottu soveltamisohjeen osan III kappaleessa Talousvesi ei saa olla haitallisessa määrin syövyttävää. Veden syövyttävyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä on käsitelty tarkemmin osan III kappaleessa 6, jossa on myös ohje veden syövyttävyyden arvioimiseksi. Laatusuosituksissa kuvataan veden orgaanisen aineen määrää hapettuvuutena. Sen enimmäisarvo 5 mg O 2 /l vastaa kaliumpermanganaattilukua 20 mg KMnO 4 /l. Jos mitataan orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus (TOC), hapettuvuutta ei tarvitse mitata, jos kaliumpermanganaattiluvun on osoitettu olevan selvästi alle 20 mg KMnO 4 /l. Osoittaminen pitää tehdä vedenjakelualuekohtaisesti ja sen on perustuttava tilastolliseen tarkasteluun (esim. korrelaatioon). TOC on mitattava, jos veden jakelumäärä on vähintään m 3 /vrk. Monen laatusuositusmuuttujan osalta tavoitetasona käytetään toteamusta ei epätavallisia muutoksia. Lähestymistavan taustalla on laatusuositusten indikatiivinen luonne, sillä epätavallinen muutos tavanomaisesta tasosta voi olla myös osoitus terveyshaittaa aiheuttavasta vedenlaatuhäiriöstä. Syy muutokseen on selvitettävä, jos tavanomainen taso muuttuu. Tavan-

22 Ohje 5/ (71) omainen taso on tarkasteltavan laatusuositusmuuttujan pitoisuus pitkän ajanjakson tutkimuksissa ja taso on vedenjakelualuekohtainen Radioaktiiviset laatusuositukset Talousvesiasetus uudistetaan marraskuussa 2015 talousveden radioaktiivisuuden tutkimisen ja valvonnan osalta siten, että muutoksilla toimeenpannaan annettu Neuvoston direktiivi 2013/51/EURATOM. Kappaleeseen lisätään tekstiä talousvesiasetuksen uudistuksen jälkeen Muut laatusuositukset Veden aistinvaraisten ominaisuuksien (haju ja maku) pitää olla käyttäjien hyväksyttävissä, eikä niissä saa tapahtua epätavallisia muutoksia. Talousveden haju on hyvä tarkistaa ensimmäisen kerran jo näytteenoton yhteydessä ja kirjata aistinvarainen havainto näytteenottolomakkeeseen. Laboratoriolausunnossa on kerrottava selkeästi, onko haju tai maku tavanomainen vai poikkeava. Jos haju tai maku on poikkeava, voidaan lisämääreillä kuvailla vettä. Epidemiaepäilyn tai todetun saastumisen aikana talousvettä ei suositella maistettavaksi. Jatkuvaa klooridesinfiointia käyttävän laitoksen vedessä kloorin hajua ja makua ei katsota laatuvirheeksi. Veden sameuden ja värin pitää olla käyttäjien hyväksyttävissä, eikä niissä saa tapahtua epätavallisia muutoksia. Pintavesilaitokselta lähtevän veden sameudessa tulisi kuitenkin pyrkiä arvoon alle 1 NTU. Suosituksella pyritään varmistamaan veden desinfioinnin tehokkuus. Jo näytteenoton yhteydessä voi tarkistaa veden väriä ja sameutta visuaalisesti ja kirjata havainnot näytteenottolomakkeeseen Pakattavan veden laatusuositukset Asetuksen liitteen I A taulukossa 2 on esitetty pulloissa tai säiliöissä myytävän talousveden laatusuositukset. Koliformiset bakteerit on tutkittava 250 ml näytetilavuudesta ja hyväksyttävissä oleva ph-arvo on 4,5 9,5. Enimmäisarvojen perusteita on käsitelty tarkemmin soveltamisoppaan osassa III. LIITE 1 A Taulukko 2. Laatusuositukset Muuttuja Yksikkö Koliformiset bakteerit 0 pmy /250 ml ph 4,5 9,5 6. Vaatimusten täyttymiskohta 5 Vaatimusten täyttymiskohta Laatuvaatimukset koskevat talousvettä toimittavan laitoksen jakeluverkossa toimittamaa talousvettä siinä kohdassa, jossa vesi otetaan käyttäjän vesihanasta, tankissa toimitettavaa talousvettä siinä kohdassa, jossa vesi

Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d)

Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d) Liite 1. Yhteenveto keskisuurista laitoksista. Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d) 10 100 100 400 400 1 000 Yhteensä Laitokset ja yksiköt 407 177 113 697 Talousveden käyttäjät 85 800

Lisätiedot

Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT

Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Ohje talousvesiasetuksen (461/2000)

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2014

Lisätiedot

Pernajan Saariston Vesiosuuskunta

Pernajan Saariston Vesiosuuskunta Pernajan Saariston Vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma 2015-2019 Sisällysluettelo 1 Organisaatio ja yhteystiedot 3 2 Valvontatutkimusohjelma 3 3 Veden laadun tavoite 3 4 Veden osto 3 5 Veden kulutus,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000 Valvira kiittää Oikeusministeriötä ja Edita Publishing Oy -yhtiötä oikeudesta julkaista Finlex- verkkosivustolla olevasta alkuperäisestä STM asetuksesta 461/2000 ja em. asetuksen muutoksesta (STM asetus

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen (461/2000) muutos Ministerille allekirjoitettavaksi toukokuun

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisopas ja erityistilanneopas talousveden laadun turvaamiseksi

Talousvesiasetuksen soveltamisopas ja erityistilanneopas talousveden laadun turvaamiseksi Talousvesiasetuksen soveltamisopas ja erityistilanneopas talousveden laadun turvaamiseksi Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), aktiivikeräys akkr ISO

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 täyttää tiedot keltaisella merkittyihin soluihin. TALOUSVESI Näytteiden kokonaismäärä/vuosi: noin 750 kpl ** Hinta on ilmoitettava aina,

Lisätiedot

lannoitevalmisteet, viranomaisvalvonta

lannoitevalmisteet, viranomaisvalvonta 1 Metropolilab Oy Viikinkaari 4 00790 Helsinki Puh. 010 391 350 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT ilmoitettavat eläintaudit Salmonella akkr SFS-EN ISO 6579-1:2017 Lemmikki- ja kotieläinten salmonellatutkimukset

Lisätiedot

Yhteenveto suurten, Euroopan komissiolle raportoivien vedenjakelualueiden talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2015

Yhteenveto suurten, Euroopan komissiolle raportoivien vedenjakelualueiden talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2015 Ympäristöterveyden osasto Vesi ja terveys -yksikkö Yhteenveto suurten, Euroopan komissiolle raportoivien vedenjakelualueiden talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2015 Outi Zacheus, Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Taulukko 2. Kemialliset laatuvaatimukset Muuttuja Enimmäisarvo ja yksikkö Huomautukset Pääosin raakavedestä peräisin olevat muuttujat

Taulukko 2. Kemialliset laatuvaatimukset Muuttuja Enimmäisarvo ja yksikkö Huomautukset Pääosin raakavedestä peräisin olevat muuttujat LIITE I 1. Talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset (enimmäisarvot) Taulukko 1. Mikrobiologiset laatuvaatimukset Muuttuja Enimmäisarvo ja yksikkö Escherichia coli 0 pmy/100 ml Enterokokit 0 pmy/100

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. akkr ISO Sisäilmanäyte

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. akkr ISO Sisäilmanäyte 1 Eurofins Environment Testing Finland Oy Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

Uusi talousvesiasetus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000

Uusi talousvesiasetus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000 Uusi talousvesiasetus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000 (muutosasetus 442/2014) Ajankohtaista laboratoriorintamalla 2014 1 Muutoksia:

Lisätiedot

Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2013

Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2013 Ympäristöterveyden osasto Vesi ja terveys -yksikkö Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2013 Outi Zacheus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Talousvesiasetuksen (1352/2015) soveltamisohje

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 (Patamäenkatu 24) 33101 TAMPERE Puh. 03 2461111 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 13.11.2017 17-8046 #1 1 (4) Martonvaaran vesiosuuskunta Tossavainen Jarmo jarmo.tossavainen@luukku.com Tilausnro 228289 (4765J/VERJAKSO),

Lisätiedot

Yhteenveto suurten, Euroopan komissiolle raportoivien vedenjakelualueiden talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2016

Yhteenveto suurten, Euroopan komissiolle raportoivien vedenjakelualueiden talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2016 Ympäristöterveyden osasto Terveysturvallisuusosasto, Asiantuntijamikrobiologian yksikkö Yhteenveto suurten, Euroopan komissiolle raportoivien vedenjakelualueiden talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö

Analyysi Menetelmä Yksikkö Tutkimustodistus 2018-12169 1(2) 08.06.2018 Pihtiputaan Lämpö & vesi Pertti Pasanen 44800 Pihtipudas Näytetiedot Näyte Kirkonkylän verkosto Shell Putaanportti Näyte otettu 30.05.2018 Näytteen ottaja Kirsi

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 (Patamäenkatu 24) 33101 Tampere Puh. 03 2461111 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY

Lisätiedot

Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta

Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Vanhan talousvesiasetuksen (461/2000)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Valviran verkossa vanhentuneen talousvesiasetuksen

Lisätiedot

Muutokset talousvesiasetuksessa (461/2000) ja juomavesidirektiivissä. Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö

Muutokset talousvesiasetuksessa (461/2000) ja juomavesidirektiivissä. Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö Muutokset talousvesiasetuksessa (461/2000) ja juomavesidirektiivissä Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousveteen liittyvän lainsäädännön muutokset Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Lisätiedot

Yhteenveto suurten, Euroopan komissiolle raportoivien vedenjakelualueiden talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2017

Yhteenveto suurten, Euroopan komissiolle raportoivien vedenjakelualueiden talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2017 Ympäristöterveyden osasto Terveysturvallisuusosasto, Asiantuntijamikrobiologian yksikkö Yhteenveto suurten, Euroopan komissiolle raportoivien vedenjakelualueiden talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

Terveydensuojelulain muutokset talousveden osalta

Terveydensuojelulain muutokset talousveden osalta Terveydensuojelulain muutokset talousveden osalta Raili Venäläinen Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Ympäristöterveyden yksikkö Talousveteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 1 (5) Keski-Savon Vesi Oy Borginkatu 9 78300 VARKAUS Tilausnro 237265 (4618/Valvont), saapunut 14.6.2018, näytteet otettu 14.6.2018 Näytteenottaja: Anne Parkkinen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 16184

Lisätiedot

Alaniemen vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma vuosille 2015-2019

Alaniemen vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma vuosille 2015-2019 Alaniemen vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma vuosille 2015-2019 1. Laitoksen yhteystiedot, henkilöstö ja organisaatio Alanimen vesiosuuskunta puheenjohtaja Minna Simoska, Pohjoispuolentie 294 b, 95255

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Tilaaja Enontekiön Vesihuolto Oy Ounastie 165 99400 Enontekiö Ahma ympäristö Oy PL 96 96101 Rovaniemi TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Näytteenottopaikka Enontekiön Vesihuolto, verkosto, Hetta, Keskuskeittiö

Lisätiedot

Jarkko Rapala Talousvesiasetuksen uudistus 2017 laboratorioiden näkökulmasta

Jarkko Rapala Talousvesiasetuksen uudistus 2017 laboratorioiden näkökulmasta Jarkko Rapala Talousvesiasetuksen uudistus 2017 laboratorioiden näkökulmasta 1 Tausta Juomavesidirektiivin (98/83/EY) liitteiden muutos Komission direktiivi (EU) 2015/1787 Muutokset saatettava kansallisesti

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (5) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219962 (4774J/VALVLIYL), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisohje. Osa III Enimmäisarvojen perusteet

Talousvesiasetuksen soveltamisohje. Osa III Enimmäisarvojen perusteet Talousvesiasetuksen soveltamisohje Osa III Enimmäisarvojen perusteet Ohje 5/2015 Ohje 5/2015 2 (38) Osa III Sisällys 1. Enimmäisarvojen perusteet... 4 2. Mikrobiologiset muuttujat... 4 2.1. Laatuvaatimukset...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (4) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219952 (4774J/VALVVIIN), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

Vesihuollon häiriötilanne ja siihen varautuminen

Vesihuollon häiriötilanne ja siihen varautuminen Vesihuollon häiriötilanne ja siihen varautuminen SuoVe hanke 2017 Vesa Arvonen Esityksen sisältö Vesihuollon häiriötilanne Varautuminen vesihuollon häiriötilanteisiin Vesihuollon häiriötilanne Vesihuollon

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Säkylän kunta Vesihuoltolaitos Rantatie 268 27800 SÄKYLÄ Tilausnro 292956 (90SÄKYLÄ/Verkosto), saapunut 6.6.2017, näytteet otettu 6.6.2017 Näytteenottaja: Jari Rakkolainen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2014

Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2014 Ympäristöterveyden osasto Vesi ja terveys -yksikkö Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2014 Outi Zacheus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 5.8.2016 16-4011 #1 1 (4) Vesi-Mega Oy (posti) Laskutie 1 89400 HYRYNSALMI Tilausnro 206203 (10070/UKKOH VO), saapunut 31.5.2016, näytteet

Lisätiedot

Outi Zacheus AVAUKSIA. Talousveden valvonta ja laatu vuonna 2008 Yhteenveto viranomaisvalvonnan tuloksista

Outi Zacheus AVAUKSIA. Talousveden valvonta ja laatu vuonna 2008 Yhteenveto viranomaisvalvonnan tuloksista Outi Zacheus AVAUKSIA Talousveden valvonta ja laatu vuonna 2008 Yhteenveto viranomaisvalvonnan tuloksista 18 2010 Kirjoittaja ja THL Ruotsinkielinen tiivistelmä: Aazet Oy Taitto: Outi Zacheus Yliopistopaino

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Kuopion laboratorio. Yrittäjäntie KUOPIO Puh.

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Kuopion laboratorio. Yrittäjäntie KUOPIO Puh. 1 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Kuopion Yrittäjäntie 24 70150 KUOPIO Puh. 050 3004176 RUOKAVIRASTON REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833:2013 Anaerobiset

Lisätiedot

Vesihuollon häiriötilannesuunnitelman laatiminen. Vesa Arvonen

Vesihuollon häiriötilannesuunnitelman laatiminen. Vesa Arvonen Vesihuollon häiriötilannesuunnitelman laatiminen Vesa Arvonen Esityksen sisältö Vesihuollon häiriötilanne Häiriötilannesuunnitelma Mikä? Miksi? Miten? Häiriötilannesuunnitelman malli Vesihuollon häiriötilanne

Lisätiedot

Uimarannat asetusmuutokset ja kesän 2014 epidemiat. Erikoissuunnittelija Outi Zacheus, THL, Vesi ja terveys -yksikkö

Uimarannat asetusmuutokset ja kesän 2014 epidemiat. Erikoissuunnittelija Outi Zacheus, THL, Vesi ja terveys -yksikkö Uimarannat asetusmuutokset ja kesän 2014 epidemiat Erikoissuunnittelija Outi Zacheus, THL, Vesi ja terveys -yksikkö 6.5.2015 Outi Zacheus, THL 1 STM:n asetusten (177/2008 ja 354/2008) muutosten taustat

Lisätiedot

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 3330 N:o 341 Liite 2 a Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 1. Pohjavesimuodostuman geologiset ominaispiirteet, mukaan lukien geologisen muodostuman laajuus ja tyyppi; 2.

Lisätiedot

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2 113-2016-00010172 Päivämäärä 14.9.2016 Sivu 1 / 2 Reisjärven Vesiosuuskunta Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Jorma Turunen (jorma.turunen@selanne.net),

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 20.9.2017 17-6793 #1 1 (3) Karttulan Vesiosuuskunta Kissakuusentie 8 72100 KARTTULA Tilausnro 226225 (4916/Jaksotta), saapunut 4.9.2017,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle 1 (7) Keuruun kaupunki Keuruun Vesi Väliaho Seppo Kantolantie 6 42700 KEURUU Tilausnro 288532 (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut 26.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 Näytteenottaja: Mika Väle NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisohje

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi YTH alueelliset 2016 1 Aikatauluja Talousvesiasetuksen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 8.12.2017 17-8139 #1 1 (4) Polvijärven kunta, tekn.toimi Soikkeli Ari ari.soikkeli@polvijarvi.fi Välitie 2 83700 POLVIJÄRVI Tilausnro

Lisätiedot

Asukkaat ovat kysyneet Kalliojärven ja Kivijärven veden käyttökelpoisuutta talous-, uima-, pesu- ja löylyvedeksi.

Asukkaat ovat kysyneet Kalliojärven ja Kivijärven veden käyttökelpoisuutta talous-, uima-, pesu- ja löylyvedeksi. 12.5.2011 Kainuun ELY-keskus PL 115 87101 Kajaani Asukkaat ovat kysyneet Kalliojärven ja Kivijärven veden käyttökelpoisuutta talous-, uima-, pesu- ja löylyvedeksi. Ympäristöterveydenhuolto on arvioinut

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Jyväskylän ympäristölaboratorio Eeronkatu 10 40720 JYVÄSKYLÄ Puh. 014 626650 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit) akkr

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015 1 (5) Kokemäen Vesihuolto Oy Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI Tilausnro 243666 (0KOKEMVE/talousve), saapunut 30.10.2015, näytteet otettu 29.10.2015 (7-11) Näytteenottaja: Tapio Jussila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 2017

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisohje. Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet

Talousvesiasetuksen soveltamisohje. Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet Talousvesiasetuksen soveltamisohje Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet Ohje 12/2016 Ohje 12/2016 2 (86) Osa II Sisällys 1. Asetuksen tarkoitus... 4 2. Soveltamisala... 4 3. Määritelmät... 8 4. Talousveden

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisohje. Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet

Talousvesiasetuksen soveltamisohje. Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet Talousvesiasetuksen soveltamisohje Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet Ohje 16/2018 Ohje 16/2018 2 (114) Sisällys 1. Asetuksen tarkoitus 1... 4 2. Soveltamisala 2... 5 3. Määritelmät 3... 10 4. Talousvettä

Lisätiedot

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto, Valvira

Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto, Valvira 6.11.2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto, Valvira kirjaamo@valvira.fi Viite: 1.10.2015 päivätty lausuntopyyntö, 4507/06.10.01/2015 Lausunto talousvesiasetuksen soveltamisohjeesta Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

A. Talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset

A. Talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset 2614.86.2012 1 (6) KIVIJÄRVEN JA KALLIOJÄRVEN KÄYTTÖ TALOUS-, UIMA-, PESU- JA LÖYLYVETENÄ - Ympäristöterveydenhuollon arvio perustuen terveydensuojelulain nojalla annettuihin asetuksiin ja Terveyden- ja

Lisätiedot

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvettä koskeva lainsäädäntö Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesi- ja ympäristöalan 19.5.2008 TALOUSVEDEN VALVONTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

Kemin Vesi Oy:n valvontatutkimusohjelma 2016-2020

Kemin Vesi Oy:n valvontatutkimusohjelma 2016-2020 Kemin Vesi Oy:n valvontatutkimusohjelma 2016-2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitoksen yhteystiedot 3 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö 3 3. Hygieniaosaaminen 4 4. Valvontatutkimusohjelma 4 4.1. Valvontatutkimusohjelman

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kymen Ympäristölaboratorio Oy. Patosillantie KUUSANKOSKI Puh.

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kymen Ympäristölaboratorio Oy. Patosillantie KUUSANKOSKI Puh. 1 Kymen Ympäristö Oy Patosillantie 2 45700 KUUSANKOSKI Puh. 05 5443300 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit 30 C akkr NMKL 86:2013 Anaerobiset sulfiittia pelkistävät

Lisätiedot

TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA LAATUSUOSITUKSET

TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA LAATUSUOSITUKSET TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA LAATUSUOSITUKSET ERKKI VUORI PROFESSORI, EMERITUS 27.11.2012 HJELT INSTITUUTTI OIKEUSLÄÄKETIETEEN OSASTO MEISSÄ ON PALJON VETTÄ! Ihmisen vesipitoisuus on keskimäärin yli

Lisätiedot

Vesianalyysit saneerauksessa

Vesianalyysit saneerauksessa Vesianalyysit saneerauksessa Prosessi-insinööri Nina Leino Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Lainsäädäntö talousveden laatu Talousvesiasetusten soveltaminen vedenlaadun valvontaan Talousveden

Lisätiedot

Vesiturvallisuus Suomessa. Ilkka Miettinen

Vesiturvallisuus Suomessa. Ilkka Miettinen Vesiturvallisuus Suomessa Ilkka Miettinen 29.9.2015 Ilkka Miettinen 1 Kyllä Suomessa vettä riittää Kuivuus maailmanlaajuinen ongelma Suomi Runsaat vesivarat: pinta- (235 km 3 ) ja pohjavedet (6 milj. m

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Humppilan Vesihuolto Oy Syrjälä Mika Yritystie 2 31640 HUMPPILA Tilausnro 288393 (0HUMPVES/talousve), saapunut 25.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 (10.20-11.00) Näytteenottaja: Tarja Andersson NÄYTTEET

Lisätiedot

Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osk. Valvontatutkimusohjelma 2015-2019. 5.2.2015 Harry Viiala, Esko Väänänen, Heikki Riisiö, Maarit Lönnroth

Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osk. Valvontatutkimusohjelma 2015-2019. 5.2.2015 Harry Viiala, Esko Väänänen, Heikki Riisiö, Maarit Lönnroth Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osk Valvontatutkimusohjelma 2015-2019 5.2.2015 Harry Viiala, Esko Väänänen, Heikki Riisiö, Maarit Lönnroth Sisällysluettelo 1 Yhteystiedot ja organisaatio 3 2 Valvontatutkimusohjelma

Lisätiedot

Jarkko Rapala Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen muutokset

Jarkko Rapala Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen muutokset Jarkko Rapala Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen muutokset 1 Tausta Juomavesidirektiivin (98/83/EY) liitteiden muutos Komission direktiivi (EU) 2015/1787 Muutokset saatettava kansallisesti voimaan

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 31.5.2017 17-3131 #1 1 (3) Karttulan Vesiosuuskunta Kissakuusentie 8 72100 KARTTULA Tilausnro 220428 (4908/Jaks+5v), saapunut 11.5.2017,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 5.9.2016 16-6969 #1 1 (3) Pieksänkosken vesiosuuskunta Väänänen Pekka Rannanmaantie 64 73360 PAJULAHTI Tilausnro 210662 (4912/Jaksott),

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT Ruka. Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen edellyttämä vesilaitoksen riskinarviointi

POHJOIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT Ruka. Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen edellyttämä vesilaitoksen riskinarviointi POHJOIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 14.11.2018 Ruka Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen edellyttämä vesilaitoksen riskinarviointi Vesiasiain päällikkö Riina Liikanen, TkT Vesilaitosyhdistys 1 Riina

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 1 (5) Kajaanin Vesi Onnelantie 10 87100 KAJAANI Tilausnro 230585 (10007/HETERAVO), saapunut 13.12.2017, näytteet otettu 13.12.2017 (8:30-10:00) Näytteenottaja: Halonen Jarmo NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus

Lisätiedot

Kiila-Lavanko -alueen kaivovesitutkimus 2012

Kiila-Lavanko -alueen kaivovesitutkimus 2012 Sivu 1(6) Kiila-Lavanko -alueen kaivovesitutkimus 2012 Vantaan ympäristökeskuksessa tehdään kaivovesitutkimuksia tarkoituksena selvittää kunnallisen vesijohtoverkoston ulkopuolisten asuinalueiden kaivoveden

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 186282 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.11.2015, näytteet otettu 9.11.2015 (08:15) Näytteenottaja: terv. tark. Konsta Kulmala

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 26.5.2017 17-3029 #2 1 (3) Varparannan vesiosuuskunta Vatanen Kyösti info@varparannanvesihuolto.com Onkaniementie 3 81120 KATAJARANTA

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, OES

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, OES 1 Novalab Oy, Kemian ja mikrobiologian osastot Lepolantie 9 03600 KARKKILA Puh. 09 2252860 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833-1:2013 Myös rohdosvalmisteet

Lisätiedot

Vesihuollon riskinhallintatyökalut WSP, SSP ja BWSP. Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö

Vesihuollon riskinhallintatyökalut WSP, SSP ja BWSP. Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesihuollon riskinhallintatyökalut WSP, SSP ja BWSP Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö WSP, SSP ja häiriötilanteisiin varautuminen kohti kokonaisvaltaista riskien- ja jatkuvuudenhallintaa

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Veden terveellisyyteen vaikuttavien riskien arviointi ja hallinta

Veden terveellisyyteen vaikuttavien riskien arviointi ja hallinta Veden terveellisyyteen vaikuttavien riskien arviointi ja hallinta Talousvesiasetuksen 1352/2015 muutokset 27.10.2017 Raili Venäläinen 2017 SuoVe-hanke Talousvettä koskeva lainsäädäntö Talousvesiasetuksen(1352/2015)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 15.9.2014 14-6583 #5 1 (4) Tervon kunta Vesilaitos Korhonen Jukka (email) Tervontie 4 72210 TERVO Tilausnro 179362

Lisätiedot

WSP-työkalu talousveden riskien arviointiin ja hallintaan Yleisesittely SuoVe II -hanke 2018

WSP-työkalu talousveden riskien arviointiin ja hallintaan Yleisesittely SuoVe II -hanke 2018 WSP-työkalu talousveden riskien arviointiin ja hallintaan Yleisesittely SuoVe II -hanke 2018 WaterSafetyPlan WSP 24.10.2018 Suomen ympäristöopisto SYKLI Kuva STM/J Rapala Vedentuotantoketju 24.10.2018

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNNAN VESILAITOKSEN Talousvesiasetuksen (1352/2015) mukainen valvontatutkimusohjelma vuosille

JUUPAJOEN KUNNAN VESILAITOKSEN Talousvesiasetuksen (1352/2015) mukainen valvontatutkimusohjelma vuosille Kunnanhallitus 17.6.2019. Liite n:o 1. JUUPAJOEN KUNNAN VESILAITOKSEN Talousvesiasetuksen (1352/2015) mukainen valvontatutkimusohjelma vuosille 2019-2023 Juupajoki,..2019 214 1. Säädökset Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

Valvontatutkimusohjelma Parikkalan kunnan vesilaitokselle 2015-2019. x.x.2015

Valvontatutkimusohjelma Parikkalan kunnan vesilaitokselle 2015-2019. x.x.2015 Valvontatutkimusohjelma Parikkalan kunnan vesilaitokselle 2015-2019..2015 1 Sisällysluettelo Valvontatutkimusohjelma Parikkalan... 1 kunnan vesilaitokselle... 1..2015... 1 Aluksi... 3 1. Laitoksen yhteystiedot...

Lisätiedot

Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot

Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot Terveydensuojelulain mukaisissa tutkimuksissa käytettävät menetelmät Tämä ohje on tarkoitettu terveydensuojelulain (763/1994)

Lisätiedot

Käyttäjien määrä. Muu Pintavesi Yhteensä Etelä- Suomi Altia Oyj * Nurmijärvi

Käyttäjien määrä. Muu Pintavesi Yhteensä Etelä- Suomi Altia Oyj * Nurmijärvi Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista. * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä Käyttäjien määrä Toimitetun talousveden määrä (m 3 /d) Allas/ sadetettu

Lisätiedot

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND 113-2017-00010483 Päivämäärä 8.9.2017 Sivu 1 / 8 Reisjärven Vesiosuuskunta Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net),

Lisätiedot

RAUHALA / KATRIINANTIE -ALUEEN KAIVOVESITUTKIMUS

RAUHALA / KATRIINANTIE -ALUEEN KAIVOVESITUTKIMUS RAUHALA / KATRIINANTIE -ALUEEN KAIVOVESITUTKIMUS 2015 SISÄLLYS Johdanto...3 Tutkimuksen kohteet ja suoritus...3 Kaivovesien tutkimukset...5 Vesianalyysit... 5 Mikrobiologinen tutkimus... 5 Sameus... 5

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

Kaivovesitutkimus Vanha Porvoontien Laurintien -alue

Kaivovesitutkimus Vanha Porvoontien Laurintien -alue Kaivovesitutkimus Vanha Porvoontien Laurintien -alue Projektiyhteenveto 2014 Vantaan ympäristökeskuksessa tehdään kaivovesitutkimuksia tarkoituksena selvittää kunnallisen vesijohtoverkoston ulkopuolisten

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 261466 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2016, näytteet otettu 16.6.2016 Näytteenottaja: Terv.tark. Susanna

Lisätiedot

Asetusluonnokseen on lisätty maininta vesilaitostarkastuksista osana viranomaisvalvontaa.

Asetusluonnokseen on lisätty maininta vesilaitostarkastuksista osana viranomaisvalvontaa. Terveydensuojelujaosto 64 23.08.2017 LUONNOS SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSISTA JA VALVONTATUTKIMUKSISTA ANNETUN STM:N ASETUKSEN 1352/2015 MUUTTAMISEKSI, LAUSUNTO

Lisätiedot

TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI

TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. UIMAVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA VALVONTA 2.1 Laatuvaatimukset ja suositukset. 2.2 Laadun arviointi ja luokitus 2.3 Laadun

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, ICP- OES

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, ICP- OES 1 SYNLAB Analytics & Services Finland Oy Lepolantie 9 03600 KARKKILA Puh. 09 2252860 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833-1:2013 Myös rohdosvalmisteet

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 SeiLab Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio Vaasantie 1 C 60100 SEINÄJOKI Puh. 06 425 5701 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2006

Lisätiedot