PARAMETRISOINTI JA TUOTEAUTOMAATTI VERTEX G4- OHJELMISTOLLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARAMETRISOINTI JA TUOTEAUTOMAATTI VERTEX G4- OHJELMISTOLLA"

Transkriptio

1 Juha Salimäki PARAMETRISOINTI JA TUOTEAUTOMAATTI VERTEX G4- OHJELMISTOLLA Opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Toukokuu 2009

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Juha Salimäki Koulutusohjelma ja suuntautuminen Kone- ja tuotantotekniikka Nimeke Parametrisointi ja tuoteautomaatti Vertex G4 -ohjelmistolla Tiivistelmä Tämän insinöörityön tarkoituksena on selvittää ProLine Oy:lle, miten Vertex G4 ohjelmistolla tehdään parametrimalleja, sekä tuoteautomaatteja. Työssä selvitetään, miten 3D -mallille annetaan parametrisia ehtoja, sekä miten niitä muokataan. Parametrisoinnista kerrotaan myös yleisesti, sekä mitä hyötyä siitä on. Tuoteautomaateista kerrotaan myös yleisesti, miten niitä laaditaan sekä mitä hyötyä niistä on. Insinöörityön toimeksiantajasta, ProLine Oy:stä ja ohjelmiston toimittajasta, Vertex Systems Oy:stä kerrotaan pääpiirteet. Yleisien asioiden lisäksi työhön on laadittu kolme eritasoista mallia, joiden käsittelyä tuoteautomaatiksi, selvitetään. Selvitys on laadittu ohjekirjamaiseksi. Siinä käsitellään tärkeimpiä asioita, joita tulee ottaa huomioon tuoteautomaatin laatimisessa. Työssä käytetyt tuoteautomaatit on laadittu Presto- tasoisella automaatilla. Tuoteautomaattien laadinnassa on käsitelty parametrien muokkaus, osien poisto sekä piirustusten teko. Liitteenä on myös yksityiskohtainen ohje, yksinkertaisen tuoteautomaatin laatimiseksi. Tuloksena saatiin kolme tuotemallia, joista ensimmäinen on parametrinen malli ja kaksi muuta ovat tuoteautomaatteja. Raportti tehtiin ohjekirjamaiseksi, josta saa neuvoa parametriseen mallintamiseen, sekä tuoteautomaatteihin. Lisäksi liitteenä on yksityiskohtainen ohje hyvin yksinkertaisen tuoteautomaatin laatimiseen. Asiasanat (avainsanat) Vertex, Parametri, Tuoteautomaatti, 3D- suunnittelu, 3D- mallinnus Sivumäärä Kieli URN 28s. +liitteet 25s. Suomi URN:NBN:fi:mamk-opinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Martti Pora Opinnäytetyön toimeksiantaja ProLine Oy

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Juha Salimäki Degree programme and option Kone- ja tuotantotekniikka Name of the bachelor's thesis Parametrization and product automation with Vertex G4 software Abstract The purpose of this bachelor s thesis was to find out for ProLine Oy, how they can create parametric 3Dmodels and product automations with Vertex G4 software. The company wanted instructions on how to do this. For the thesis we decided to plan three 3D-models of products and make the manual. For that I studied Vertex G4 software and attended a Vertex course. I also had personal briefing of product automations. The result of this bachelor s thesis is the manual for parametric 3D-models and product automations and three different 3D- models. One of the 3D-models is the parametric model and two other are product automations. Subject headings, (keywords) Pages Language URN 28s. +liitteet 25s. English URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices Tutor Martti Pora Bachelor s thesis assigned by ProLine Oy

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO INSINÖÖRITOIMISTO PROLINE OY Koneensuunnittelu D-mallinnus ja -skannaus Kiinteistöpalvelut VERTEX Vertex G PARAMETRINEN TUOTEMALLI Parametrimalli Parametrisoinnin edut PARAMETRINEN MALLI VERTEX G4:LLÄ Kaava-kentän määritys Laskutoimitukset KUUTION PARAMETRINEN MALLI VERTEX G4:LLÄ Vaihe Vaihe Vaihe Mittataulukon avaus Kuution parametriset muuttujat Kuutio parametrien muuttamisen jälkeen Piirustusten teko Piirustusten tulostus TUOTEAUTOMAATTI Tuoteautomaation määritelmä Tuoteautomaatti ASCII Miksi automatisoida? Suunnitteluautomaatti Modulointi ja modulaarisuus Suunnitteluautomaatin osa-alueet Suunnitteluautomaatin toteuttaminen

5 8 TUOTEAUTOMAATTI VERTEX G4:LLÄ Presto-tuoteautomaatti Skeleton Charility -ongelma Viitenumerot KUUTION YKSITYISKOHTAINEN OHJE HOITOTASON TUOTEAUTOMAATTI Esisuunnittelu Huomioon otettavat asiat Parametrien kirjaus Tuoteautomaatiksi valmistelu Excel-pohjan avaus Makrot Käyttöliittymä Asetukset Mitat Parametrien lisäys Poistettavat osat Piirustukset Automaatin ajo METSÄPERÄVAUNUN TUOTEAUTOMAATTI Esisuunnittelu Variaatiot Huomioon otettavat asiat Parametrien kirjaus Tuoteautomaatiksi valmistelu Käyttöliittymä Asetukset Mitat Poistettavat osat POHDINTA LÄHTEET LIITTEET

6 3

7 1 JOHDANTO 1 Tämän insinöörityön tarkoituksena on selvittää Insinööritoimisto ProLine Oy:lle miten Vertex G4 -ohjelmistolla tehdään parametrimalleja, sekä tuoteautomaatteja. Ensin työssä käsitellään sitä, miten Vertex G4 -ohjelmistolla annetaan 3D -mallille parametriset ehdot sekä miten niitä muokataan. Lisäksi selvitetään yleisiä asioita mitä tulee ottaa huomioon luotaessa parametrisesti määrättyjä malleja. Mallien ja piirustusten tallennus ja tulostus käydään myös läpi. Insinöörityön aiheeseen kuuluu myös tuoteautomaatin tekeminen. Työssä selvitetään, mikä tuoteautomaatti on, ja mitä hyötyä siitä on. Lisäksi kerrotaan, miten tuoteautomaatti tehdään ja mitä sen teossa ja käytössä pitää ottaa huomioon. Insinöörityössä ei käsitellä osien mallintamista, vaan keskitytään parametristen muuttujien antamiseen, sekä tuoteautomaattiin. Vertexin viestit on selvyyden parantamiseksi esitetty lihavoituna. 2 INSINÖÖRITOIMISTO PROLINE OY ProLine sijaitsee Jyväskylässä, Vesangantie 5:ssä. Se työllistää vajaa parikymmentä ihmistä. Toiminta on jakaantunut kolmeen eri osa-alueeseen. Perinteisen konesuunnittelun lisäksi se tarjoaa palveluita 3D-mallinnuksessa ja -skannauksessa. Myös teollisuuden ja kiinteistöjen huolto-, suunnittelu-, kunnossapitopalvelut ovat toimialueella. 2.1 Koneensuunnittelu ProLinen vahvin toimiala on konesuunnittelu ja siinä tehdään yhteistyötä kansainvälisien yrityksien kanssa. Tavoitteena toiminnalla on edistää laitteiden käytettävyyttä ja kehittää ympäristötekijät huomioon ottavaa suunnittelua. Koneista ja laitteista voidaan tehdä tarvittavat protosarjat, joiden koekäytöt tapahtuvat omalla pajalla. 1

8 2.2 3D-mallinnus ja -skannaus 2 3D-mallinnus ja -skannaus on yksi toiminnan keskeisistä osa-alueista. Pikamallinnuslaitteistolla voidaan toteuttaa monivärisiä malleja suunnitelluista koneista ja laitteista. Näin saadaan tuotteesta käsin kosketeltava esine tai vaikka valumalli. 2.3 Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpalvelut ovat keskittyneet rakennussuunnitteluun ja erityyppisiin rakennuksiin liittyviin tutkimuksiin ja todistuksiin. Näihin kuuluu energiatodistukset, asuntojen ja kiinteistöjen kuntokartoitukset, asuntokaupan kuntotarkastukset sekä lämpökameratutkimukset. /1/ 3 VERTEX Vertex Systems Oy on vuonna 1977 perustettu suomalainen tietokoneohjelmistoja valmistava yritys. Se kehittää ja markkinoi tekniseen suunnitteluun ja tiedonhallintaan tarkoitettuja Vertex- ohjelmistotuotteita. Vertex- ohjelmistotuotteita käytetään metalliteollisuuden koneita ja laitteita valmistavissa yrityksissä, pientalo- ja kalusteteollisuudessa, prosessiteollisuudessa ja lämpö- ja voimalaitossektorilla sekä näitä palvelevissa suunnittelutoimistoissa. Yhtiön ohjelmistotuotteet ovat käytössä niin yritysten sisäisissä työryhmissä kuin laajoissa yritysverkostoissakin. /2/ 3.1 Vertex G4 Vertex G4 on työkalu 2D- ja 3D- suunnitteluun. Lisäksi sen avulla voidaan tuottaa myös muu suunnitteludokumentaatio kuten esimerkiksi osaluettelot ja tuoterakenteet, hallita kertyvää suunnittelutietoa ja kytkeä ohjelma toimimaan muiden tietojärjestelmien kanssa. Vertex G4:llä suunnitellut 3D- mallit voidaan hyödyntää edelleen joko Vertex G4:n lujuusanalyysisovelluksessa tai siirtämällä ne standardiformaateissa yksityiskohtaisempaa tarkastelua varten erilliseen lujuuslaskentatyökaluun. 2D-piirustukset voidaan 2

9 3 siirtää tuotantolaitteiden ohjaukseen (CAM) tarkoitettuihin muiden valmistajien ohjelmistoihin. Vertex G4 voidaan integroida Vertex PDM tuotetiedonhallintajärjestelmään sekä useimpiin markkinoilla oleviin ERP- järjestelmiin asiakasyrityksen toimintamallin mukaisesti. Yksittäisten osien ja kokoonpanojen suunnittelutoimintojen lisäksi Vertex G4 sisältää tietokantoihin perustuvan arkistointijärjestelmän, jolla hallitaan projektit, 3Dosamallit ja -kokoonpanot, sekä niihin liittyvät tuoterakenteet, materiaalinimikkeet ja piirustukset. Vertex G4 tuottaa 3D-malleista automaattisesti osien ja kokoonpanojen mitoitetut työpiirustukset. Myös 3D-malleihin tehtävät muutokset päivittyvät osaluetteloineen työpiirustuksiin automaattisesti. /3/ 4 PARAMETRINEN TUOTEMALLI Yleisesti parametri (parameter) on toimintaa tai käsittelyä ohjaava, ennalta annettu suure, esimerkiksi pituus tai leveys. Kuvassa 1, tangolle on annettu pituutta ohjaavaksi parametriksi L. Vasemmassa tangossa L:n arvoksi on annettu 50mm. Oikeassa tangossa L:n arvoksi on muutettu 80mm ja voidaan nähdä muutos, mikä arvon muutoksesta aiheutuu. 3

10 4 Kuva 1. Parametri L 4.1 Parametrimalli Parametrimalli on 3D-tiedosto, jonka geometria on muokattavissa mittalukujen avulla. Mallin muotoa voi siten muuttaa ilman uudelleen mallintamista. Esimerkiksi mallinnetaan kuutio, jonka särmien pituuksille annetaan parametrit, pituus, leveys ja korkeus. Näitä parametreja muuttamalla saadaan uusi kuutio, jonka mitat ovat parametrien mukaiset. 4.2 Parametrisoinnin edut Parametrisoinnin suurin etu on ajan säästö ja näin tuottavuuden parantaminen. Samankaltaiset tuotteet ovat helposti ja nopeasti muunneltavissa eri variaatioiksi ilman uudelleen mallintamista. Rajoituksena on, että mallinnettavien kappaleiden tulee olla rakenteeltaan samankaltaisia. 4

11 5 PARAMETRINEN MALLI VERTEX G4:LLÄ 5 Tässä kappaleessa käsitellään sitä, miten Vertex G4:llä mallille annetaan parametrinen muuttuja ja miten sitä muokataan. 5.1 Kaava-kentän määritys Parametrisesta muuttujasta Vertex käyttää nimeä Kaava. Kuva 1. Kaava-kenttä Muuttuja nimetään keskusteluikkunan Kaava-kenttään, tässä esimerkissä KAIDE_KORK. Muuttuja voi olla kirjaintunnus esimerkiksi A, merkkijono esimerkiksi Pituus, tai muuttujien ja numeroiden muodostama lauseke esimerkiksi A*2+B. Edellytyksenä on, että laskutoimituksen muuttujat on aiemmin määritetty. Muuttujan nimessä sallitaan vain seuraavat merkit: numerot (0-9) aakkoset (A-Z, a-z) erikoismerkki alaviiva (_) Muuttujan nimeen ei hyväksytä tyhjää välimerkkiä. Nimen pituus on enintään 16 merkkiä. Muuttujan nimi saa alkaa numerolla vain siinä tapauksessa, että kyseessä on lauseke, esimerkiksi 0.5*Leveys. 5.2 Laskutoimitukset Vertex tuntee yleiset laskutoimitukset: 5

12 6 Taulukko 1. Laskutoimitukset Laskutoimitus Merkitys + Yhteenlasku - Vähennyslasku * Kertolasku / Jakolasku abs(x) Itseisarvo acos(x) kulman (rad) arkuskosini asin(x) kulman (rad) arkussini atan(x) kulman (rad) arkustangentti cos(x) kulman (rad) kosini sin(x) kulman (rad) sini tan(x) kulman (rad) tangentti exp(x) Eksponentti -funktio int(x) Kokonaislukupyöristys log(x) Luonnollinen logaritmi pow(x,y) x korotettuna potenssiin y sqrt(x) Neliöjuuri 6 KUUTION PARAMETRINEN MALLI VERTEX G4:LLÄ Tässä esimerkissä näytetään, miten kuvan 3 mukaiselle kuutiolle annetaan parametriset ehdot. Kuutio on osa, ei kokoonpano. Muuttujat on nimetty mallinnusvaiheessa kunkin ehdon kaava-kenttään. Kuva 2. Kuutio 6

13 6.1.1 Vaihe 1 7 Vaiheessa 1, luonnokselle annetaan PITUUS- ja LEVEYS -ehto. Sen jälkeen se pursotetaan KORKEUS -ehdon mukaan Vaihe 2 Vaiheessa 2 luonnostellaan reikä. Se on paikoitettu etutason vasemman alakulman mukaan. Katso kuva 4. Kuva 3. Reiän mitat Vaihe 3 Vaiheessa 3 pyöristetään takasärmät. PYÖRISTYS- ehto muuttaa särmien pyöristyssädettä. 6.2 Mittataulukon avaus Mittataulukko avataan valmiissa mallissa, klikkaamalla piirrepuussa, hiiren oikealla painikkeella. Katso kuva 5. 7

14 8 Kuva 4. Mittataulukon avaus 6.3 Kuution parametriset muuttujat Kuutiolle on annettu mallinnusvaiheessa kuvan 6 mukaiset muuttujat. Kuva 5. Mittataulukko 1 8

15 6.4 Kuutio parametrien muuttamisen jälkeen 9 Muutetaan mittataulukkoon kuvan 7 mukaiset arvot. Kuva 6. Mittataulukko 2 9

16 Mitat hyväksytään OK- painikkeella, ja Vertex luo uusien arvojen mukaisen kuution. Katso kuva Kuva 7. Kuutio uusilla arvoilla 6.5 Piirustusten teko Piirustukset tehdään aivan kuten missä tahansa mallissa. Olennaisena erona on, että projektiot sekä mittaviivat pitää paikoittaa. Paikoitus tapahtuu ehdot- työkalulla ja Vertex siirtää oletuksena mitat piilotasolle, koska ne eivät varsinaisesti kuulu piirustukseen. 6.6 Piirustusten tulostus Ensimmäisestä kuutiosta tehdään piirustukset. Kun mitat muutetaan toisen kuution mukaisiksi ja mennään tarkastelemaan tehtyjä piirustuksia, Vertex kysyy, Malli muuttunut, päivitetäänkö piirustus?. Kun valitaan Kyllä, piirustuksen mitat muuttuvat vastaamaan uutta mallia. Mittalukujen paikkoja voi joutua hieman muuttelemaan jos niitä ei ole paikoitettu. Kuution ensimmäisen ja toisen tilanteen piirustukset ovat liitteenä 5. 10

17 7 TUOTEAUTOMAATTI 11 Tässä kappaleessa kuvaillaan hieman, mitä on tuoteautomaatio sekä mikä on tuoteautomaatti. Myös automatisoinnin hyötyä ja syitä käsitellään. 7.1 Tuoteautomaation määritelmä Tuotetta voidaan nykyisillä työkaluilla hallita myynnistä tuotantoon siten, että käyttäjän puuttuminen suunnitteluprosessiin minimoidaan tehokkaasti. Tällöin puhutaan tuoteautomaatiosta. Tuoteautomaatio on tuotteen suunnitteluvaiheen kokonaisvaltaista automatisointia myynnistä tuotteen valmistukseen asti. 7.2 Tuoteautomaatti Käyttöliittymä on suunnitteluautomaatin käyttäjälle näkyvä osa, jolla ohjataan automaattia tai sen toimintaa. Käyttöliittymä voi olla mikä tahansa ohjelma, joka kirjoittaa ASCII-tekstiä. Käyttöliittymä voidaan luoda esim. Visual Basicilla tai Exceltaulukkoon. Kokoonpanovaiheessa CAD-järjestelmä aloittaa kokoonpanon teon, muokkaa sen annettujen lähtötietojen ja ennalta määriteltyjen sääntöjen mukaan. Jälkikäsittelyvaiheessa suunnitteluautomaatin tuottamia dokumentteja muokataan ja ne arkistoidaan. Tässä vaiheessa tehtäviä automaattisia toimenpiteitä ovat mm. mitoitus, piirustusten tulostus ja arkistointi, pintamateriaalien vaihto ja muun attribuuttitietouden lisääminen. 11

18 12 Kuva 2 Käyttöliittymä ASCII ASCII (lyhenne sanoista American Standard Code for Information Interchange) on tietokoneiden merkistö, joka sisältää englannin kielen kirjaimet, numerot, joukon välimerkkejä ja joitakin ohjauskoodeja. Lähes kaikki nykyisin yleisessä käytössä olevat tietokoneiden merkistöt ovat ASCII-yhteensopivia eli niiden 128 ensimmäistä merkkiä ovat samat kuin ASCIIssa. /5/ 7.3 Miksi automatisoida? Geometrista tuotemallia käytettäessä saadaan kaikki valmistusdokumentaatio keskitettyä yhteen paikkaan. Suunnittelun kuormaa kevennetään, kun myynti pystyy tekemään tarjouskuvat itse tai jopa valmiin työtilauksen. Inhimillisten virheiden määrä vähenee Myyjä ei voi myydä tuotetta, jota ei pystytä valmistamaan. 12

19 13 Automaattisen kustannuslaskennan kautta voidaan päätellä tuotteen lopullinen hinta. Oikein laadittu automaatti päivittyy itsestään. Tarjoussuunnittelu ei enää muodostu pullonkaulaksi tarjousprosessissa. Asiakaskohtaisten räätälöintien käsittely helpottuu. /6/ 7.4 Suunnitteluautomaatti Suunnitteluautomaatti on tuoteautomaation työkalu yrityksille, jotka valmistavat tuotteita, jotka räätälöidään jokaiselle asiakkaalle erikseen. Automaatin tehtävä on tuottaa annettujen lähtötietojen pohjalta tarvittavat dokumentit tuotteen valmistamiseksi ja kokoamiseksi. Tuotteelta vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat suunnitteluautomaatin laatimiseen. Tuotteen tulee olla mahdollisimman hyvin moduloitu ja/tai sen mitat ja ominaisuudet muuttuvat aina ennalta määrättyjen sääntöjen mukaan Modulointi ja modulaarisuus Modulaarisuus tarkoittaa, että tuote rakentuu vakioiduista osakokonaisuuksista, joista voidaan koota myös erilaisia yhdistelmiä ilman suunnittelua. Moduuli sisältää kaikki tarvittavat osat sekä tarvikkeet. /7/ 7.5 Suunnitteluautomaatin osa-alueet käyttöliittymä kokoonpano jälkikäsittely 7.6 Suunnitteluautomaatin toteuttaminen Tuotteen on täytettävä tietyt ominaisuudet, jotta se soveltuu automatisoitavaksi. Tuotteen suunnittelulle asetetaan seuraavat vaatimukset: Tuotteen osien mittamuutosten on noudatettava ennalta määrättävissä olevia sääntöjä ja/tai ne on saatava syötteenä käyttäjältä. 13

20 14 Kokoonpanon vaihtuvien osien on noudatettava ennalta määrättävissä olevia sääntöjä ja/tai ne on saatava syötteenä käyttäjältä. On eduksi, että tuote on moduloitu. Tuoterakenne on oltava valmiiksi suunniteltu. /4/ 8 TUOTEAUTOMAATTI VERTEX G4:LLÄ Tässä kappaleessa käsitellään Vertex G4:n Presto- tasoista tuoteautomaattia. Kappaleessa selitetään myös tuoteautomaattiin kuuluvia käsitteitä. 8.1 Presto-tuoteautomaatti Vertexillä on kolme eritasoista tuoteautomaattia, Presto, Tempo ja Forte. Tässä työssä käytetään Presto- tasoista automaattia, eikä Tempoon tai Forteen perehdytä. Prestoautomaatti on tarkoitettu keventämään suunnittelijan perus rutiineja ja se voidaan käynnistää vain Vertexin sisältä. Presto- automaatti luo valmiin Excel- pohjan, joka avataan Vertexin sisältä. Excel-pohja on mahdollista luoda myös manuaalisesti Skeleton Skeleton on niin sanottu luuranko malli. Luuranko koostuu ohjaskäyristä, joita voidaan käyttää mallinnuksen apuna Charility -ongelma Charility- ongelma tulee vastaan parametrisissa malleissa, sekä tuoteautomaateissa. Se tarkoittaa tilannetta, jossa mallilla on useampi, kuin yksi ratkaisumahdollisuus. Esimerkiksi viivan mukaan paikoitettu reikä voi ratketa viivan oikealle tai vasemmalle puolelle. 8.2 Viitenumerot Jokaisella mallin osalla ja kokoonpanolla on oma viitenumero. Tuoteautomaatissa voidaan viitata näillä numeroilla haluttuun osaan. 14

21 9 KUUTION YKSITYISKOHTAINEN OHJE 15 Kuutiosta on laadittu yksityiskohtainen ohje yksinkertaisen tuoteautomaatin laatimiseksi. Ohjeen tarkoituksena selvittää perus asiat, todella yksinkertaisen tuoteautomaatin laatimiseen. Ohje löytyy liitteestä HOITOTASON TUOTEAUTOMAATTI Tässä kappaleessa luodaan hoitotason tuoteautomaatti. Hoitotaso on esimerkkimalli skeleton- mallista. Kappaleessa käydään läpi tärkeimpiä asioita, joita täytyy ottaa huomioon tällaisen tuoteautomaatin teossa Esisuunnittelu Hoitotason variaatiot ajateltiin siten, että mitat voidaan muuttaa, sekä kaiteet ja portaat voisi halutessa jättää pois. Jokainen poistettava osa mallinnetaan omaksi kokoonpanoksi. Näin voidaan helposti valita kyseinen osa poistettavaksi. Kuvassa 9 on vasemman kaiteen kokoonpano. Se sisältää kaiteen skeletonin sekä profiilit. Kuva 8. Kaiteen kokoonpano 15

22 10.2 Huomioon otettavat asiat 16 Ehtojen antamisessa on otettava huomioon tarkasti, mihin osa tai kokoonpano paikoitetaan. Jos paikoitetaan johonkin poisjäävän osaan, saattaa toinen osa paikoittua väärin. Tässä mallissa kaikki osat on pyritty paikoittamaan pohjan (kuva 10) mukaan, joka ei jää missään variaatiossa pois. Mallinnetut osat ovat paikallisia. Eli jokainen osa on täysin oma, eikä riipu toisesta, eikä muutu toisen osan mukaan. Samanlaisten osien varioituminen hoidetaan automaatissa. Kuva 9. Pohja 10.3 Parametrien kirjaus Automaatin laatimista helpottaa, kun määritetyt parametrit kirjataan ylös. Tässä tapauksessa tulostettiin sopivasta projektiosta kuva, johon kirjattiin käsin kukin annettu parametri. Parametrit on esitetty liitteessä 1. Myös poistettavien osien ja kokoonpanojen viitenumerot kannattaa kirjata kuvaan, katso liite 2. 16

23 10.4 Tuoteautomaatiksi valmistelu 17 Malli valmistellaan automaatiksi valitsemalla piirrepuusta pääkokoonpanon kohdalta, hiiren oikealla painikkeella Muut toiminnot -> Valmistele automaatiksi. katso kuva 11. Sen jälkeen Vertex kysyy Avaa editorissa vai valmistele?, johon vastataan Valmistele. Automaatiksi valmistelun jälkeen malli pitää tallentaa. Kuva 10. Automaatiksi valmistelu 10.5 Excel-pohjan avaus Automaatiksi valmistelun ja tallennuksen jälkeen voidaan avata automaatin excelpohja. Se aukeaa painamalla piirtoalueella, hiiren oikealla painikkeella ja Aja automaatti. Katso kuva

24 18 Kuva 11. Aja automaatti 10.6 Makrot Makroista löytyy tarkempi ohje kuution yksityiskohtaisesta ohjeesta, joka löytyy liitteestä Käyttöliittymä Käyttöliittymän muokkaaminen on aivan vastaavaa, kuin minkä tahansa excel- taulukon muokkaaminen. Ä ja Ö toimivat myös, mutta Vertex ei aina siirrä niitä oikein. Käyttöliittymä-lehdelle asetetaan mitat, sekä valinnat joita käyttäjän tarvitsee muokata. Mittojen tarkoitusta voidaan selventää kuvalla. Kuvassa 13 näkyvät mitat, sekä valinnat, joita käyttäjä voi muokata. 18

25 19 Kuva 12. Käyttöliittymä Asetukset Asetukset- lehdelle määritetään mihin projektiin ja millä nimellä uusi malli tallennetaan. Uusi nimi ei saa olla sama kuin automaatin alkuperäisen mallin nimi. Tässä esimerkissä projekti on alkuperäinen eli HOITOTASO ja malli tallennetaan nimellä TESTI. Valinta linkkiosat vaihdetaan tarvittaessa paikallisiksi saa olla valittuna. Lehdelle voidaan asettaa myös lisätietoja. Katso kuva

26 20 Kuva 13. Asetukset Mitat Mitat- lehdelle voidaan asettaa laskutoimitukset, jos halutaan, että jokin mitta riippuu toisesta, jonkin matemaattisen säännön mukaan. Kaikki excelin laskutoimitukset ovat käytössä. Lisäksi voidaan määrittää onko mitta käytössä. 0 tai EPÄTOSI tarkoittaa että, mitta ei ole käytössä ja 1 tai TOSI, mitta on käytössä. Kuvassa 15 näkyvät käytössä olevat mitat. 20

27 21 Kuva 14. Mitat Kun Vertex siirtää parametrit exceliin, se tuo jokaisen parametrin ja sama parametri voi esiintyä tästä syystä useaan kertaan. Samat parametrit voidaan poistaa, koska Vertex tunnistaa parametrin nimen perusteella ja yksi parametri riittää ohjaamaan kaikkia samalla nimellä olevia mittoja Parametrien lisäys Excel- taulukkoon voidaan lisätä myös parametreja. Mitan nimi täytyy vain kirjoittaa täysin samalla tavalla kuin se on Vertexiin kirjoitettu Poistettavat osat Poistettavat osat- lehdelle määritetään, jos jotkin osat tai kokoonpanot halutaan jättää mallista pois. 0 tai EPÄTOSI valinnalla määritetään, että poistettava osa ei ole käytössä, eli se tulee silloin mukaan. 1 tai TOSI valinta määrittää, että poistettava osa on käytössä, joten se jää pois. Lehdellä näkyy jokainen osa erikseen ja siksi oikean osan tai kokoonpanon löytämistä helpottaa, kun osien viitenumerot on kirjattu ylös. Katso liite 2. Tästäkin listasta voi- 21

28 daan poistaa ylimääräiset. Kuvassa 16 näkyvät osat joihin viitataan ja ylimääräiset on poistettu. Oikealle, sarakkeeseen on kirjoitettu osaa selventävä kuvaus. 22 Kuva 15. Poistettavat osat Piirustukset Piirustus- lehdelle määritetään mistä mallista piirustus tehdään. Tässä tapauksessa Piirustus- sarakkeeseen kirjoitetaan uuden, tallennettavan mallin nimi, joka tässä tapauksessa on TESTI. Osa- sarakkeeseen määritetään, mistä osasta piirustukset tehdään. Tässä tapauksessa on vain päämittakuva, joten piirustus halutaan pääkokoonpanosta, johon viitataan / -merkillä. Piirustus liitteenä Automaatin ajo Kun excel-pohja on muokattu halutuksi sen voi tallentaa. Mitat ja valinnat voidaan nyt muuttaa halutuksi ja kun painetaan aja automaatti- painiketta, Vertex sulkee excelpohjan ja alkaa ratkaista mallia. 11 METSÄPERÄVAUNUN TUOTEAUTOMAATTI Tässä esimerkissä käsitellään miten Vertex G4:llä tehdään metsäperävaunun tuoteautomaatti. Perävaunu on suunniteltu noin 10 tonnin kuormalle ja yleiset mitat sekä komponentit on valittu sen mukaan. 22

29 11.1 Esisuunnittelu 23 Perävaunun muuttuviksi mitoiksi ajateltiin mitat, joita luultavasti tullaan muuttamaan käyttäjän vaatimusten mukaan. Aisan pituus ja vetokorkeus määräytyvät rengaskoon, sekä vetokoneen vetokoukun mukaan. Perävaunun pituus määräytyy sen mukaan, tuleeko sermin eteen kuormaimen sovitteet ja paljonko ne vievät tilaa. Kuormatilan pituutta voidaan myös muuttaa. Leveyden muutosta ei oteta mukaan, koska muutos joka voitaisiin järkevää käyttöä ajatellen tehdä, on hyvin pieni Variaatiot Valinnaisina ominaisuuksina otettiin perän jatke, jolla rungon mittaa voidaan jatkaa 1000mm, ajettaessa normaalia pidempiä puita. Toinen variaatio on isommat renkaat Huomioon otettavat asiat Tämänkin mallin laatimisessa on käytetty samaa ideaa kuin hoitotaso esimerkissä. Poisjäävät osat on mallinnettu omaksi kokoonpanoksi. Osien paikoitus on myös ajateltu siten, että mikään osa ei jää irralleen. Charility- ongelma on pyritty välttämään sillä että perusmalli on pienin mahdollinen, eli kaikki varioitavat mallit ovat sitä isompia Parametrien kirjaus Annetut parametrit kirjattiin sopivasta projektiosta tulostettuun osan kuvaan. Katso liite 3. Tämän hetkisessä Vertex- versiossa ei ole mahdollisuutta suoraan tulostaa annettuja parametreja. Se olisi hyvä ominaisuus ja mahdollisesti se onkin tulossa seuraaviin versioihin Tuoteautomaatiksi valmistelu Mallin valmistelu tapahtuu kuten hoitotaso esimerkissä, eli valitaan hiiren oikealla painikkeella, piirrepuussa, pääkokoonpanon kohdalta. 23

30 11.5 Käyttöliittymä 24 Kuvassa 17 on ote käyttöliittymä sivulta. Vasemmalla ovat mitat, joita käyttäjä voi muokata ja oikealla mittoja selventävä kuva. Kuva on erittäin hyvä olla, koska se kertoo parhaiten mistä mitasta on kyse. Kuva 16. Käyttöliittymä Asetukset Uusi malli tallennetaan samaan METSÄPERÄVAUNU projektiin nimellä TESTI. Kuvassa 18 näkyy valinnat ja nimet jotka on laitettu. 24

31 25 Kuva 17. Asetukset Mitat Ylimääräiset parametrit kannattaa poistaa heti. Kuvassa 19 näkyvät mitat jotka on jätetty. Värit ovat vain selventääkseen samaa mittaa, kuin mitkä ovat käyttöliittymä- sivulla. Kuva 18. Mitat 25

32 Poistettavat osat 26 Kuvassa 20 näkyvät osat jotka voidaan jättää pois. Osien viitenumerot näkyvät liitteessä 4. Kuva 19. Poistettavat osat 12 POHDINTA Insinööri työssä käsiteltiin, miten Vertex G4:llä luodaan ja muokataan parametrisia malleja sekä tuoteautomaatteja. Tavoitteena oli selvittää ProLine Oy:lle tärkeimmät asiat, jotka tulee ottaa huomioon parametrimallien ja tuoteautomaattien teossa, sekä kertoa nämä asiat raportissa. Raporttia ja ohjeistusta varten luotiin kolme eritasoista tuotemallia, joista ensimmäinen, kuutio, oli yksinkertainen parametrinen malli. Ei siis tuoteautomaatti. Loput kaksi mallia, hoitotaso ja metsäperävaunu, olivat tuoteautomaatteja. Mielestäni vaaditut asiat on käsitelty vähintään riittävällä tarkkuudella. Lisänä oli että opinnäytetyön valvojan, Martti Poran ehdotuksesta kokeiltiin myös ratkaista yksinkertaista optimointiongelmaa tuoteautomaatin käyttöliittymän excel- pohjassa. Tuloksena saatiin, että myös optimointia voidaan käyttää apuna tuoteautomaateissa. Malleja ja raporttia tehdessä huomasin, että tuoteautomaateista on mahdotonta tehdä kaikenkattavaa ja yleistä ohjetta. Jokainen tuotemalli on erilainen ja niissä tulee vastaan erilaiset ongelmat. Myös Vertex G4:n tuoteautomaateissa on paljon lisäominaisuuksia, joita ei voitu laajuutensa vuoksi ottaa tähän työhön mukaan. 26

33 13 LÄHTEET 27 /1/ ProLine kotisivu. www-dokumentti. Ei päivitetty. Luettu /2/ Vertex kotisivu. www-dokumentti Ei päivitetty. Luettu /3/ Vertex kotisivu. www-dokumentti Ei päivitetty. Luettu /4/ Vertex G4 Piirremallinnuksen perusteet- opas. Ladattavissa /5/ www-dokumentti. Ei päivitetty. Luettu /6/ Jari-Matti Auttila Tuoteautomaatio kurssin materiaali. Vertex Systems Oy Tampere. /7/ Martti Pora Lehtori. MAMK Modulointi strategisena kilpailutekijänä. Luentomateriaali. 27

34 28 14 LIITTEET Liite 1. Hoitotason parametrit Liite 2. Hoitotason viitenumerot Liite 3(1). Aisan parametrit Liite 3(2). Rungon parametrit Liite 3(3). Sermin parametrit Liite 4. Metsäperävaunun viitenumerot Liite 5. Kuution piirustus, tilanne 1 Liite 6. Kuution piirustus, tilanne 2 Liite 7. Kuution yksityiskohtainen ohje 28

35 Liite 1. Hoitotason parametrit

36 Liite 2. Hoitotason viitenumerot

37 Liite 3(1). Aisan parametrit

38 Liite 3(2). Rungon parametrit

39 Liite 3(3). Sermin parametrit

40 Liite 4. Metsäperävaunun viitenumerot

41 Merkki Muutos Pvm Muutt. Hyv R5 R Osa Piirustusnumero Tavaratunnus Yleistoleranssit Mittakaava Osan tai kokoonpanoryhmän kuvaus Tuote Standardi tai luettelo Muoto, malli Lajimerkki Määrä Laatu Kpl Liittyy Massa kg 1:2 Projekti INS_TYÖ Suunn Ent. Uusi Tark. Hyv.

42 Merkki Muutos Pvm Muutt. Hyv R20 R Osa Piirustusnumero Tavaratunnus Yleistoleranssit Mittakaava Osan tai kokoonpanoryhmän kuvaus Tuote Standardi tai luettelo Muoto, malli Lajimerkki Määrä Laatu Kpl Liittyy Massa Suunn Tark. Hyv kg 1:2 Projekti INS_TYÖ Ent. OSA_1 Uusi

43 Merkki Muutos Pvm Muutt. Hyv 0 POHJA 1 0 VASEN_ALAKAIDE 1 0 OIKEA_KAIDE 1 0 PORTAAT 1 0 PORRASKAIDE_VASEN 1 0 PORRASKAIDE_OIKEA 1 0 TAKAKAIDE 1 Osa Piirustusnumero Tavaratunnus Yleistoleranssit Mittakaava Osan tai kokoonpanoryhmän kuvaus Tuote HOITOTASO Liittyy Standardi tai luettelo Muoto, malli Lajimerkki HOITOTASO Määrä Laatu Kpl Massa Suunn Tark. Hyv JS kg 1:50 Projekti HOITOTASO Ent. HOITOTASO Uusi

44 Liite 7. Kuution yksityiskohtainen ohje Yksityiskohtainen ohje KUUTIO- tuoteautomaatista Tässä ohjeessa käydään lävitse miten kuutio tarkalleen mallinnetaan, sekä miten siitä tehdään yksinkertainen tuoteautomaatti. KUUTION mallintaminen Luodaan uusi kokoonpano. Tiedosto -> Uusi -> Dokumentti (kuva 1) Kuva 1 Uusi dokumentti

45 Aukeavaan Uusi dokumentti ikkunaan tehdään valinta Kokoonpano. Tunnus- kenttään kirjoitetaan mallin nimi, KUUTIO. Tässä tapauksessa ei liitetä mallia mihinkään projektiin, eli otetaan valinta Projektiin pois päältä. (Kuva 2) Kuva 2 Uusi kokoonpano Vertex avaa kokoonpanon nimellä KUUTIO.

46 Klikkaa hiiren oikealla, piirtoalueella, Tee uusi osa. Aukeavaan ikkunaan tehdään valinta Osa. Tunnus- kenttään kirjoitetaan osan nimi, OSA_1. Valitaan osa paikalliseksi eli klikataan Paikallinen -valinta päälle. (Kuva 3) Nyt malli ei tallennu mihinkään arkistoon. Kuva 3 Uusi osa Vertex tekee kokoonpanon alle osan, nimellä OSA_1

47 Nyt voidaan aloittaa mallin luonnostelu. Luonnostellaan ensin kuution pohja. Klikkaa hiiren oikealla, piirtoalueella, Uusi luonnos -> Vaaka(XY)-Tasoon (kuva 4) Kuva 4 Uusi luonnos Vertex avaa luonnostelu tilan Valitse suorakulmion piirto (kuva 5) Kuva 5 Suorakulmio

48 Piirrä kuvan 6 mukainen suorakulmio. Klikkaa hiiren vasemmalla, Origo-ristin vasemmassa yläosassa -> paina U-näppäintä (yhdensuuntainen X-akselin kanssa) -> vedä ristin oikealle puolelle -> klikkaa hiiren vasemmalla -> vedä alas -> klikkaa hiiren vasemmalla Kuva 6 Luonnos Annetaan luonnokselle mitat ja parametrit. Kirjoita kaikki annettavat parametrit isolla. Valitse Etäisyys mitoitustyökalu (kuva 7) Kuva 7 Etäisyys

49 Valitse vasen ja oikea pystysuora viiva -> vedä mittaviiva alas -> klikkaa hiiren vasemmalla. Ehdot -ikkuna aukeaa. Huomaa, että valitset viivan, etkä viivan päätepistettä. Kursorin vieressä näkyy viiva kun se hakee viivaan ja piste kun hakee pisteeseen. Arvo kentässä voi olla nyt mikä tahansa luku, sitä ei tarvitse muuttaa. Kaava kenttään annetaan leveyttä kuvaava parametri, LEVEYS (Kuva 8) Kuva 8 Leveys Hyväksytään OK painikkeella. Tee sama kahdelle vaakasuoralle viivalle ja anna Kaava kenttään parametriksi PITUUS. (Kuva 9) Kuva 9 Pituus

50 Valitse Symmetrisyys- työkalu. (Kuva 10) Kuva 10 Symmetrisyys Valitse molemmat pystysuorat viivat ja origoristin pystysuora viiva -> klikkaa hiiren vasen -> valitse molemmat vaakasuorat viivat ja origoristin vaakasuora viiva -> klikkaa hiiren vasen Hyväksytään luonnos OK painikkeella, työkaluriviltä. (Kuva 11) Kuva 11 Ok Valitse aukeavasta ikkunasta Lisää pursottamalla -> OK (Kuva 12) Kuva 12 Pursotus

51 Kirjoita aukeavaan ikkunaan Mitta- kenttään arvo 10 (voi olla mikä tahansa), sekä Kaava kenttään KORKEUS -> OK (Kuva 13) Kuva 13 Pituus

52 Valitse Projektio -> Isometrinen (Kuva 14) Kuva 14 Projektio Klikkaa hiiren oikea -> OK Osan luonnostelu on hyväksytty ja siirrytään takaisin kokoonpano tilaan.

53 Mallin valmistelu automaatiksi Klikkaa piirrepuussa, hiiren oikealla, pääkokoonpanon päällä, Muut toiminnot -> Valmistele automaatiksi. (Kuva 15) Kuva 15 Valmistele automaatiksi Vertex kysyy avaa editorissa vai valmistele automaatti -> Valmistele Vertex avaa Excelin.

54 Makrojen salliminen Riippuen Excelistä makrot täytyy erikseen sallia. Tässä tapauksessa on kyseessä 2007 versio. Excel ilmoittaa Suojausvaroitus, Osa aktiivisesta sisällöstä on poistettu käytöstä Makrot ovat pois käytöstä ja ne pitää sallia. Asetukset -> Ota tämä sisältö käyttöön -> OK (kuva 16) Kuva 16 Makrot Vertex valmistelee Excel- pohjan ja sammuttaa Excelin automaattisesti.

55 Nyt malli pitää valita suunnitteluautomaatiksi ja tallentaa. Klikataan hiiren oikealla, piirrepuussa, pääkokoonpanon kohdalla Ominaisuudet -> Suunnitteluautomaatti -> OK (kuva 17) Kuva 17 Suunnitteluautomaatti

56 Tallenna malli normaalisti levykkeen kuvasta. Vertex kysyy, Malli on tuoteautomaatti, automaatin ajon jälkeen tallennus alkuperäisen päälle saattaa pilata sen, tallenetaanko -> Kyllä. Tuoteautomaatti on valmis avattavaksi Exceliin. Klikkaa hiiren oikealla, piirtoalueella, Aja automaatti. (kuva 18) Kuva 18 Aja automaatti Vertex avaa Excelin. Markot pitää taas sallia samalla tavalla, kuten aiemmin esitettiin. Katso edeltä kohta makrojen salliminen.

57 Nyt Excel-pohja on valmis muokattavaksi. Muokkaa käyttöliittymä kuvan 19 mukaiseksi. Kuva 19 Käyttöliittymä Vaihda Asetukset- välilehti kuvaruudun alareunasta. (kuva 20) Kuva 20 Asetukset

58 Uusi malli, joka luodaan automaatin ajon jälkeen, tallennetaan projektiin KUUTIO, nimellä TESTI. (Kuva 21) Kuva 21 Tallennus Linkkiosat vaihdetaan tarvittaessa paikallisiksi saa olla valittuna. Vaihda Mitat- välilehti kuvaruudun alareunasta. Mitat- välilehdelle ei tässä tapauksessa tarvitse tehdä muutoksia. (kuva 23) Kuva 22 Mitat

59 Kun Excel- pohja on valmis, vaihda käyttöliittymä- välilehti ja tallenna se normaalisti levykkeen kuvasta. Uusien mittojen ajo Vaihda mitoiksi kuvan 24 mukaiset arvot ja klikkaa Aja automaatti- painiketta. Kuva 23 Uusien mittojen ajo Vertex sulkee Excelin ja luo mittojen mukaisen mallin ja tallentaa sen nimellä TESTI. Mallia voidaan muokata tämän jälkeen aivan kuten mitä tahansa mallia.

mekaniikka suunnittelu ohjelmisto

mekaniikka suunnittelu ohjelmisto Ver tex Systems Oy on vuonna 1977 perustettu suomalainen tietokoneohjelmistoja valmistava yritys. Kehitämme ja markkinoimme tekniseen suunnitteluun ja tiedonhallintaan tarkoitettuja Vertex-ohjelmistoja.

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti 2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti Kuva 2.1 Tiedon portaat Kuva 2.2 Ohjelman käyttöliittymä suoran luonnissa 1. Valitse Luo, Suora, Luo suora päätepistein. 2. Valitse Pystysuora 3. Valitse Origo Origon

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

<e.g. must, essential, conditional>

<e.g. must, essential, conditional> Käyttötapaukset Kurssin malli käyttötapauksille: Tila < List of users and the other systems that interacts directly with a system>

Lisätiedot

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje https://senaatti.ryhti.fi RYHTI - tuki Puh. 010 759 2300 (ma-pe 07.00-17.00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa oikeus. Prosessivalikosta

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Sivu 1(2) Aksonometriset kuvannot kappaleesta ja kuvantoihin liittyvät nimellismitat.

Sivu 1(2) Aksonometriset kuvannot kappaleesta ja kuvantoihin liittyvät nimellismitat. Sivu 1(2) 201 CAD-SUUNNITTELU 16.12.2008 /MMk/JHa 1. KILPAILUPÄIVÄ OSIO A 2D-TEHTÄVÄ KIKKARE 2D-tehtävä: Kestoaika: Annettu: Piirustus: Kappaleen piirustusten laatiminen aksonometrisen luonnoksen avulla.

Lisätiedot

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje https://senaatti.granlundmanager.fi Käyttäjätuki: 010 759 2300 (ma-pe 08:00-17:00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Aki Taanila LINEAARINEN OPTIMOINTI

Aki Taanila LINEAARINEN OPTIMOINTI Aki Taanila LINEAARINEN OPTIMOINTI 26.4.2011 JOHDANTO Tässä monisteessa esitetään lineaarisen optimoinnin alkeet. Moniste sisältää tarvittavat Excel ohjeet. Viimeisin versio tästä monisteesta ja siihen

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta.

Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta. Mistä on kyse Lyhyt palvelukuvaus Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta. Kuntarekry.fi on valtakunnallinen kunta-alan työnhakupalvelu ja kuntatyönantajien rekrytointipalvelu.

Lisätiedot

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet 1 Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet Oikeudet Goalkeeper game statistics v12 ohjelman tekijänoikeudet ovat pysyvästi tekijällä (Markku Aalto, Vantaa, markku.aalto@finhockey.fi), ellei niitä

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Aliro-ohjelmiston kuvakkeiden esittely kattaa kaikki ohjelmistossa käytettävät kuvakkeet. Esittelyn avulla tunnistat helposti kuvakkeet ja niiden kautta käytettävät toiminnot.

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa.

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. Projekti kannattaa tallentaa muutenkin aina sillöin tällöin, jos käy niin ikävästi että

Lisätiedot

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille 1. Ohjelman kielen vaihtaminen Mikäli ohjelma ei syystä tai toisesta avaudu toivomallasi kielellä, voit vaihtaa ohjelman käyttöliittymän kielen seuraavasti: 2. Fonttikoon

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

My easyfairs -palvelun käyttö

My easyfairs -palvelun käyttö My easyfairs A palvelun käyttö Page 1 My easyfairs -palvelun käyttö Näytteilleasettajien opas My easyfairs A palvelun käyttö Page 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 3 LOGON JA OSASTONIMEN LISÄÄMINEN... 5 YRITYSTIETOJEN

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ

OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ Tässä ohjeessa esitetään kuinka Excel-taulukkolaskentaan luodaan makro ja annetaan muutama vinkki makron käyttöön. Ohje koostuu seuraavasti: 1. Mikä makro

Lisätiedot

Luvuilla laskeminen. Esim. 1 Laske 6 21 7

Luvuilla laskeminen. Esim. 1 Laske 6 21 7 Luvuilla laskeminen TI-84 Plus käyttää laskujen suorittamiseen ns. yhtälönkäsittelyjärjestelmää (EOS TM, Equation Operating System), jonka avulla lausekkeiden syöttö tapahtuu matemaattisessa kirjoitusjärjestyksessä.

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Juha Haataja 4.10.2011

Juha Haataja 4.10.2011 METROPOLIA Taulukkolaskenta Perusteita Juha Haataja 4.10.2011 Lisätty SUMMA.JOS funktion käyttö (lopussa). Tavoite ja sisältö Tavoite Taulukkolaskennan peruskäytön hallinta Sisältö Työtila Omat kaavat,

Lisätiedot

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä 1/6 Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä WORD 2003 TOIMINNOT TOIMINNOT WORD 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta valikosta valitse haluamasi

Lisätiedot

http://www.microsoft.com/expression/

http://www.microsoft.com/expression/ Verkkojulkaisuharjoitus1 TAVOITE Harjoituksen tarkoituksena on opiskella käyttämään verkkojulkaisueditoria (Microsoft Expression Web) ja käynnistämään verkkosivu internetissä. VERKKOSIVUEDITORIN KÄYTTÖOHJEITA

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Painevalut 3. Teoriatausta Revolved Pattern. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_1.sldprt

Painevalut 3. Teoriatausta Revolved Pattern. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_1.sldprt Painevalut 3 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloituskappale start_diecasting_3_1.sldprt. Tehtävänäsi on suunnitella kansi alueille, jotka on merkitty kuvaan punaisella, vihreällä ja sinisellä

Lisätiedot

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta.

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tehtävä 63. Kirjoita oma versio funktiosta strcmp(),joka saa parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tee ohjelma, jossa luetaan kaksi merkkijonoa, joita sitten verrataan ko. funktiolla. Tehtävä 64. Kirjoita

Lisätiedot

Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 )

Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 ) Handicom Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 ) Handicom, 2004, Alankomaat Myynti Suomessa: Modemo Contents 1. Johdanto... 2 2. Blisskoostajan pääikkuna... 3 2.1 Toolbar... 3 2.2 Piirtoalue...

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro suorittaa tarkistusajon,

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

Flowcode 6 Omien komponenttien luonti 3D- tilassa Ledi

Flowcode 6 Omien komponenttien luonti 3D- tilassa Ledi Flowcode 6 Omien komponenttien luonti 3D- tilassa Ledi Oman painonappi komponentin luonti 6 versiossa Flowcode 6 versio mahdollistaa omien Flowcode komponenttien tekemisen. Komponentit on mahdollista piirtää

Lisätiedot

1 GDL-OBJEKTIN TUONTI...1

1 GDL-OBJEKTIN TUONTI...1 GDL-OBJEKTI SISÄLLYSLUETTELO 1 GDL-OBJEKTIN TUONTI...1 2 MTH CONCERTTO -OBJEKTI...3 2.1. Tekniset-välilehti...3 2.2. Asetukset-välilehti...3 2.3. Mitat-välilehti...4 2.4. Runko-välilehti...6 2.5. Aukko-välilehti...7

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma Larppa-laskutusohjelma on tarkoitettu pienen yrityksen laskujen tulostamiseen ja arkistointiin. Ohjelma tarvitsee Microsoft Excel ohjelman toimiakseen

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Perusteet 5, pintamallinnus

Perusteet 5, pintamallinnus Perusteet 5, pintamallinnus Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_4.pdf (Sama piirustus kuin harjoituksessa basic_4). Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja

Lisätiedot

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Taustaa Lääkelainsäädännön eläinlääkintään liittyvät lait ja asetukset muuttuivat vuonna 2014. Eläinlääkärillä on mahdollisuus luovuttaa lääkkeitä varalle

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti 1. Qcad. Aloitusohjeita. Asenna ohjelma pakettien hallinasta. Tämä vapaa ohjelma on 2D. 3D ohjelma on maksullinen. Qcad piirustusohjelma avautuu kuvakkeesta. Oletuksena, musta pohja. On kuitenkin luontevaa

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

A OSIO, ENNAKKOTEHTÄVÄ: KOHTISUORAKUVAUS Sivu 1(1)

A OSIO, ENNAKKOTEHTÄVÄ: KOHTISUORAKUVAUS Sivu 1(1) Taitaja - Ammattitaidon SM-kilpailut Taitaja-Mestare FM-tävling i yrkesskicklighet är i Uleåborg A OSIO, ENNAKKOTEHTÄVÄ: KOHTISUORAKUVAUS Sivu 1(1) 2D-tehtävä: Kestoaika: Annettu: Piirustus: Kappaleen

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

DIGITAALISEN TARINAN TUOTTAMINEN MICROSOFT PHOTO STORY 3- OHJELMAN AVULLA VAIHEINEEN

DIGITAALISEN TARINAN TUOTTAMINEN MICROSOFT PHOTO STORY 3- OHJELMAN AVULLA VAIHEINEEN OMAN ALAN ESITELMÄ DIGITAALISENA TARINANA Laaditaan digitarina jostakin oman alan aiheesta (ks. lista aiheista). Edetään seuraavasti: 1. Valitse listalta aihe. Voit myös ehdottaa omaa aihetta. 2. Mieti,

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen.

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen. Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

ChatSimulaatio Käyttöopas

ChatSimulaatio Käyttöopas ChatSimulaatio Käyttöopas 2 1. ChatSimulaation etusivu Etusivulla on seuraavat toiminnot (kuva 1). 1. Kielivalikko 4. Linkit 2. Ohjeet 5. Kirjaudu 3. Materiaalit 6. Ilmoitustaulu Kuva 1. ChatSimulaation

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 4: Ohjelmointi, skriptaus ja Python

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 4: Ohjelmointi, skriptaus ja Python Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 4: Ohjelmointi, skriptaus ja Python 31. tammikuuta 2009 Ohjelmointi Perusteet Pythonin alkeet Esittely Esimerkkejä Muuttujat Peruskäsitteitä Käsittely

Lisätiedot

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset Sivu 1(8) Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset www.procountor.com Internet Explorer 7 ja 8 sisältää pop-up ikkunoiden esto toiminnon. ProCountor -Taloushallintoohjelmistossa voidaan raportit tulostaa

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

KAAVAT. Sisällysluettelo

KAAVAT. Sisällysluettelo Excel 2013 Kaavat Sisällysluettelo KAAVAT KAAVAT... 1 Kaavan tekeminen... 2 Kaavan tekeminen osoittamalla... 2 Kaavan kopioiminen... 3 Kaavan kirjoittaminen... 3 Summa-funktion lisääminen... 4 Suorat eli

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot