VANHA, MUTTA EI KÄYTTÖKELVOTON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHA, MUTTA EI KÄYTTÖKELVOTON"

Transkriptio

1 VANHA, MUTTA EI KÄYTTÖKELVOTON KYSYMYKSIÄ HANKKEEN ALKAESSA Yhdessä mukana projektin avausseminaari Marjaana Seppänen

2 Ymmärrykseni hankkeesta Pohjalla setlementtityön arvot: Arjen keskellä toteutuva lähimmäisenrakkaus Yhteisöllisyys Erilaisten ihmisten välinen yhteistyö Tavoitteena: Edistää ikääntyneiden toimijuutta, osallisuutta ja elinympäristön turvallisuutta Keitä mukana? Erityisryhmät: romanit, maahanmuuttajat, kehitysvammaiset, yksinäiset, mielenterveysongelmista kärsivät ikääntyneet ihmiset (60 +) Aktiiviset ja vireät eläkeläiset (60 +) Miten tavoitteeseen päästään? Vertaistuen, setelementtikeskusten toiminnan ja paikallisyhteisöjen yhteistyön avulla

3 Toisin sanoin Ehkäistään syrjäytymistä vahvistamalla osallisuutta ja tukemalla toimijuutta vertaistuen ja yhteisöllisyyden avulla huomioiden elinympäristön asettamat haasteet Miksi? Tavoitteena hyvä elämä (vrt. Karisto) Pohdintoja ja kysymyksiä aiheista: Syrjäytyminen Osallisuus Yhteisöllisyys Toimijuus

4 SYRJÄYTYMINEN

5 Syrjäytyminen Exclusion:..lack of or denial of recourses, rights, goods and services, and the inability to participate in the normal relationships and activities available to the majority of people in a society (Levitas et al. 2007, 25; Scharf & Keating 2012, 5) Deep exclusion:.. Deep exclusion refers to exclusion across more than one domain or dimension of disadvantage, resulting in severe negative consequences for quality of life, wellbeing and life chances (Levitas et al., 2007, 9)

6 Usein toistuvia elementtejä syrjäytymismäärittelyissä: 1. Syrjäytyminen on suhteellinen käsite 2. Toimijuus tulee tavalla tai toisella esille 3. Syrjäytyminen on dynaaminen, ajassa muuttuva ja usein myös sukupolvittain periytyvä ilmiö 4. Syrjäytyminen on moniulotteinen ilmiö (erona esim. köyhyys-käsitteeseen). Usein esiintyviä ulottuvuuksia: Materiaaliset resurssit Sosiaaliset suhteet Kansalaisyhteiskunta ja kulttuuri

7 Ikääntyneiden syrjäytyminen Rakenteelliset tekijät Ympäristötekijät Materiaaliset resurssit Sosiaaliset suhteet Palvelut Ikääntyneiden syrjäytyminen Kansalaisyhteiskunta Asuinympäristö Syrjäytymisen ajurit Syrjäytymisen ulottuvuudet Yksilölliset tekijät Muk. Scharf & Keating 2012

8 Syrjäytyminen ja toimijuus Näkökulma voimisti Liz Jefferyn (2011) mukaan ihmisten käsittämistä olosuhteiden uhrina ilman mahdollisuutta toimijuuteen Suomessa rakenteiden näkökulma sosiaalityön historiaan liittyen vahva Rakenteiden ja yksilöllisten tekijöiden vaikutusten erilaiset painotukset

9 Kolme erilaista toimijuusnäkökulmaa syrjäytymisen tulkinnoissa (Young 2003) Yksilön toimintaa korostava: motivaation puute, vetäytyminen syrjään Järjestelmän toiminta: epäonnistumiset työpaikkojen ja palvelujen luomisessa Aktiivinen huono-osaisten ulossulkeminen yhteiskunnan toimesta (stigmat, stereotypiat)

10 Syrjäytyminen, toimijuus ja sosiaalityön käytännöt Toimijuuden käsite tullut vastaamaan ylideterministiseen näkemykseen) In this way, the client is being presented as an active subject, someone who has internal, personal existence, who can reflect on his actions and make choices about how he behaves and lives his life (Jeffery 2011, 14) Passiivinen palvelujen vastaanottaja vs. toimija Sosiaalityössä toimijuutta korostavat näkökulmat: Empowerment/valtaistaminen, Citizenship/kansalaisuus, Asiakaslähtöinen sosiaalityö

11 TOIMIJUUS Jyrki Jyrkämä (2006 ja 2008)

12

13 Yksilö vs. rakenteet Pohdinnan kohteena ovat olleet toimivan yksilön, yhteiskunnallisten rakenteiden ja lainalaisuuksien väliset suhteet; ohjaako yksilö ja missä määrin toimintaansa omilla valinnoillaan vai ohjaavatko sitä rakenteet ja eritasoiset lainalaisuudet (Jyrkämä 2008; 191)

14

15

16 TOIMIJUUDEN ELEMENTIT Ihmiskuva ontologinen, olevaisen elementti Tutkimuksen viitekehys epistemologinen, tiedollinen elementti Kehys lähestyä käytäntöä ja käytäntöjä praktinen, arjen elementti Kysymys hyvästä elämästä - eettinen elementti (Jyrkämä 2013 Gerontologiapäivillä)

17 Toimijuus ja ihmiskuva Normatiiviset ihanne? Avuttomuus ja toimijuus samassa ihmisessä (vrt. Tedre 2006) Pieni toimijuus (vrt. Karisto) Jaettu toimijuus > kuka jakaa?

18 OSALLISUUS

19 Osallisuus Joku osana jossakin (liittyminen) Käyttöyhteyteen kytkeytyvä, aika- ja kontekstisidonnainen käsite Erilaisia painotuksia: Kuulumisen tunne Osallistuminen Vaikuttaminen Erilaisissa määritelmissä kuulumisen tunteen ja osallistumisen sekä kansalaislähtöisen toiminanna ulottuvuudet läsnä vaihtoehtoisina ymmärtämistapoina tai yhtä aikaa Syrjäytymisen vastinpari? Syrjäytymisen kanssa yhteisiä elementtejä sosiaaliset suhteet ja kansalaisyhteiskunta Syrjäytyminen ymmärretään prosessina, osallisuus voi viitata prosessiin tai tilaan

20 Osallisuus ja yhteisöllisyys Osallisuuden kokemus Yhteisöllisyys Osallistuminen Toimijuus

21 YHTEISÖLLISYYS

22 Yhteisöllisyys Yhteisöjä ja yhteisöllisyyttä koskevat käsitykset ohjaavat toimintaa esimerkiksi palvelujen piirissä joko tietoisesti tai tiedostamatta Yhteisöllisyys voidaan nähdä välineenä sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen, hyvinvoinnin ja terveyden tuottamiseen, uusien ihmissuhteiden ja sosiaalisten verkostojen rakentamiseen sekä sosiaalisen pääoman kartuttamiseen (Koskinen 2003).

23 Myöhäismodernissa maailmassa Keskeisiä piirteitä ovat yksilölliset valinnat ja individualismi Elämme yhteiskunnassa, jossa on uudenlaisia (hallitsemattomia) riskejä (Beck 1996) Traditiot eivät sido yksilön valintoja siinä määrin kuin ennen -> vapaus valita ja samaan aikaan velvoite rakentaa itse omilla valinnoillaan elämänsä ja identiteettinsä

24 Toisaalta Yhteisöllisyyden kaipuu on voimakas Yhteisöt nähdään hyvän elämän kulmakiviksi sekä mediassa että politiikassa Odotukset yhteisöille suuret, myös konkreettisen avun suhteen

25 Voimavara ja vastuunottaja 1990-luvulla syntyi kommunitaristinen ajattelu vastavoimana liberalistiselle yksilön vastuuta korostavalle ajattelulle Se sisälsi ajatuksen julkisen sektorin marginaalisesta roolista ja yhteisöjen ensisijaisesta vastuusta (Etzioni 1993; Haatanen 2000; Rose 1999) Suomessa yhteisöt liitettiin 1990-luvulla mm. ehkäisevään sosiaalipolitiikkaan (yhteisöt voimavarana) 2000-luvulle tultaessa yhteisöiltä kaivattiin vastuun ottamista mm. ikääntyneiden auttamisesta

26 Yhteisöt tänään Onko niitä? Millaisia ne ovat? Mitä niiltä voi odottaa? Kenelle ja missä ne ovat merkityksellisiä? Mikä määrittää erityisesti ikääntyneiden yhteisöllisyyttä? Millainen rooli ikääntyneillä on yhteisöjen rakentamisessa? Onko paikalla merkitystä?

27 Yhteisö-käsite Edustaa jotakin myönteistä Laajimmillaan viittaa kaikkeen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen tai ihmisryhmiin, joilla on jotakin yhteistä Keskeisiä ulottuvuuksia Toimiminen yhdessä Yhteenkuuluvaisuuden tunne

28 Heikki Lehtonen (1990): Toimintaan osallistuu ryhmä, joka myös ulkopuolelta tunnistetaan ryhmäksi Yhteisö toimintajärjestelmänä rakenteistaa vuorovaikutusta

29 Yhteisöön kuulumisen lähtökohtia Yhteisön tarjoama kuulumisen mahdollisuus on yhteisöjen tärkeä funktio (ks. esim. Delanty 2003) Kuuluminen rakentuu nykyisin ensi sijassa kommunikatiivisten prosessien kautta Ennen kuuluminen määräytyi institutionaalisten rakenteiden ja tilojen kautta Jatkuva identiteetin etsintä tärkeä yhteisöön (tai yhteisöihin) kuulumisen peruste (Bauman 2001)

30 Onko paikalla enää merkitystä yhteisöllisyyden kannalta? Vrt. entisajan kyläyhteisöt Kaupungistuminen ja juurettomuus Asuinpaikan merkityksen väheneminen keskeisten toimintojen (työ, harrastukset, palvelut) tapahtumapaikkana Iäkkäät ihmiset ovat nykyisen paikallisen yhteisöllisyyden rakentajia ja ylläpitäjiä (Seppänen 2001; Seppänen ym. 2012)

31 Ikääntyneiden rooli yhteisöissä Monien yhteisöjen voimavara Elämänkokemus Mahdollisuus käyttää aikaa Kollektiivisen muistin lähde Sitoutuminen Rajoittavia tekijöitä Kulkeminen (etäisyydet, kulkuvälineet, toimintakyky) Sähköisen kommunikaation ylivalta Uusien suhteiden solmiminen ei aina helppoa

32 Yhteisöllinen apu Altruismiin sekä solidaarisuuteen liittyvissä tutkimusperinteissä on tarkasteltu runsaasti auttamista yhteisöllisyyteen liittyen Esimerkkejä yhteisöllisestä altruisimista: talkoot, järjestötoiminta, verenluovutus ja vertaisryhmät

33 Ikääntyvien saama yhteisöllinen apu Puoliso ja lapset sekä hyvät perhesuhteet tärkeitä avun saamisen kannalta Lähipiiri (ydinperhe) vastaa konkreettisesta huolenpidosta, yhteisöt ja porukat tuottavat henkistä tukea Terveys ja tulotaso vaikuttavat sosiaalisen tuen saantiin Huonoimmassa asemassa avun suhteen ovat siis köyhät, sairaat ja perheettömät (Pessi & Seppänen 2010)

34 Yhteisöllisen toiminnan synnyn edellytykset Tarve Fyysiset edellytykset (tila, kulkeminen) Yhteinen intressi Tarvittava tuki (materiaalinen ja sosiaalinen tuki) Erilaisten voimavarojen hyödyntäminen ( tulisielut ja penkinkantajat ) Osallisuus

35 Kysymyksiä yhteisöllisyydestä Mistä puhutaan kun puhutaan yhteisöistä? Tarvitaanko yhteisöjä? Rakentuvatko ne itsestään? Voiko yhteisöllisyyden syntymistä tukea? Mikä on setlementtityön rooli tämän päivän yhteisöllisyydessä? Perustuuko selementtityön yhteisöllisyys paikallisuuteen? Tarvitaanko yhteisöä vertaistuen synnyttämiseksi? Synnyttääkö vertaistuki yhteisöllisyyttä?

36 VERTAISTUKI

37 Vertaistuella useita samansuuntaisia määritelmiä Esim. Mielenterveyden keskusliitto: Vertaistuen voi määritellä omaehtoiseksi, yhteisölliseksi tueksi sellaisten ihmisten kesken, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne. Ihminen, joka on kokenut samankaltaisia tunteita, ymmärtää ja hyväksyy helpommin toisen vastaavassa tilanteessa olevan. Yhteiset kokemukset lisäävät keskinäistä ymmärrystä. (http://www.mtkl.fi/liiton_toiminta/vertaistuki/vertaisuus-javertaistuki/) Keskeistä: Omaehtoisuus Yhteisöllisyys Tuki Samankaltainen elämäntilanne Kokemuksellinen asiantuntijuus Keskinäinen ymmärrys

38 Vertaistuen muotoja (Vertaistoiminta kannattaa 2010):

39 Kysymyksiä Mekanismi, jolla vahvistetaan toimijuutta ja osallisuutta yhteisöissä? Yhteisöllisyyden tuote? Tuottaa yhteisöllisyyttä? Mikä yhdistää, mikä on vertaisuuden näkökulma? Riittääkö ikä vertaisuuden kriteeriksi? Tässä hankkeessa: vertaisuuden näkeminen yhteisöllisyyden osana? Painpiste vertaistuessa vai vertaistoimijuudessa? Vertaisuuden suhde toimijuuteen: Vahvistaa toimijuutta (syrjäytymisvaarassa olevat) On toimijuutta (aktiiviset seniorti)

40 Vanha, mutta ei käyttökelvoton? Kuvaa hankkeen ihmiskuvaa Taustalla voimavaranäkökulma ikääntymiseen Ajatus tarkoituksellisuuden tunteesta, hyödyllisyydestä

41 Lähteet Jeffery, Liz (2011) Understanding Agency. Social Welfare and Change. Bristol: Policy Press Jyrkämä, Jyrki (2006) Toimijuus ja toimijatilanteet aineksia ikääntyneiden arjen tutkimiseen. Teoksessa Seppänen, Marjaana & Karisto, Antti & Kröger, Teppo (toim.) Vanhuus ja sosiaalityö. PSkustannus: Jyväskylä. Jyrkämä, Jyrki (2008) Toimijuus, ikääntyminen ja arkielämä hahmottelua teoreettis-metodologiseksi viitekehykseksi. Gerontologia 4, Levitas, Ruth & Cristina Pantazis & Eldin Fahmy & David Gordon & Eva Lloyd & Demi Patsios (2007) The Multi-Dimensional Analysis of Social Exclusion. Department of Sociology and School for Social Policy. Townsend Centre for the International Study of Poverty and Bristol Institute fof Public Affairs, Unviersity of Bristol. Nurmela, Timo (2012) Sosiaalisen osallisuuden ilmeneminen ikääntyneiden arjessa. Pro gradu tutkielma. Lapin yliopisto.

42 Scharf, Thomas & Norah Keating (2012) Social exclusion in later life: a global challenge. Teoksessa Thomas Scharf & Norah Keating: From Exclusion to Inclusion in Old Age. A global challenge. Bristol: Policy Press, Seppänen, Marjaana &Ilkka Haapola & Kalle Puolakka & Elisa Tiilikainen (2012)Takaisin Liipolaan : lähiö fyysisenä ja sosiaalisena asuinympäristönä. Ympäristöministeriön raportteja 14/2012. Seppänen, Marjaana (2001) Liipolan onni. Asuinalueen sosiaalinen erilaistuminen ja merkitys asukkaille. Palmenia-kustannus. Walsh, Kieran & Eamon O Shea & Thomas Scharf (2012) Social Exclusion and Ageing in Diverse Rural Communities: Findings of a cross-border study in Ireland and Northern Ireland. Irish Centre for Social Gerontology, National University of Ireland Galway.

A TUTKIMUKSIA 40. Päivi Thitz. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Seurakunta osallisuuden yhteisönä

A TUTKIMUKSIA 40. Päivi Thitz. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Seurakunta osallisuuden yhteisönä Diakonia-ammattikorkeakoulu A TUTKIMUKSIA 40 Päivi Thitz Seurakunta osallisuuden yhteisönä Päivi Thitz Seurakunta osallisuuden yhteisönä AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS RY (TEKRY) JULKAISU 9/2011 Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen Järjestöt suunnan näyttäjinä Päivi Rouvinen-Wilenius ja Pirjo Koskinen-Ollonqvist (toim.) Tasa-arvo ja osallisuus

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti 1/08. Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa

Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti 1/08. Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti kaus areena 1/08 Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa 1 PÄÄKIRJOITUS Yhteisöllisyys, luottamus, ihmisyys ja arvot teksti: Anitta Raitanen toiminnanjohtaja,

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

Suomalaisessa maaseutututkimuksissa kyliä

Suomalaisessa maaseutututkimuksissa kyliä KAISU KUMPULAINEN Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Kylä sosiaalisena tilana Henri Lefebvren sosiaalisen tilan teoria kylän määrittelyn välineenä TIIVISTELMÄ Esittelen artikkelissa

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Teemahaastattelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Elisa Virkola. Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja

Elisa Virkola. Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja 491 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 491 Elisa Virkola Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa Esitetään Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta?

OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? OPINNÄYTETYÖ Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? Muuttuvia motivaatiotekijöitä etujärjestömaailmassa Amalia Ojanen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko (210op) 11 / 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN

Lisätiedot

YHTEINEN VASTUU - MUUTTUVA TYÖNJAKO?

YHTEINEN VASTUU - MUUTTUVA TYÖNJAKO? YHTEINEN VASTUU - MUUTTUVA TYÖNJAKO? UUSI SOSIAALINEN SOPIMUS IKÄÄNTYNEIDEN HOIVAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kirsi Kuusinen-James Sosiaalityön erikoistumiskoulutukseen kuuluva lisensiaatin tutkimus/ Yhteisösosiaalityön

Lisätiedot

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 3456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 mahdollinen kuva Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA Paula Vartiainen DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

Lisätiedot

NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä

NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä Asta Sajaniemi NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä Opinnäytetyö Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK Huhtikuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä

TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä Salla Aatsinki Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN IKÄRYHMITTÄINEN ERIYTTÄMINEN Tapaustutkimus nuoriin aikuisiin suunnatusta kunnallisesta aikuissosiaalityöstä

AIKUISSOSIAALITYÖN IKÄRYHMITTÄINEN ERIYTTÄMINEN Tapaustutkimus nuoriin aikuisiin suunnatusta kunnallisesta aikuissosiaalityöstä AIKUISSOSIAALITYÖN IKÄRYHMITTÄINEN ERIYTTÄMINEN Tapaustutkimus nuoriin aikuisiin suunnatusta kunnallisesta aikuissosiaalityöstä Liisa Tanninen Pro gradu tutkielma Sosiaalityön pääaine Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Hanna Kurtti Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

asumista ikäihmisten

asumista ikäihmisten Palvelurakenteet kaupungeissa ja maaseudulla muuttuvat makrotalouden ja demografisten tekijöiden muutosten sekä teknologisoitumisen seurauksena. Tarvitaan uusia toimintatapoja tuottaa tarkoituksenmukaisesti

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

keskus ry (Tekry) Terveyden edistämisen Julkaisuja 4/2010 Osallisuus keskustelutilaisuus 31.3.2010 Tulevaisuudenennakointi Päivi Rouvinen-Wilenius

keskus ry (Tekry) Terveyden edistämisen Julkaisuja 4/2010 Osallisuus keskustelutilaisuus 31.3.2010 Tulevaisuudenennakointi Päivi Rouvinen-Wilenius Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) Julkaisuja 4/2010 Osallisuus keskustelutilaisuus 31.3.2010 Tulevaisuudenennakointi Päivi Rouvinen-Wilenius ISSN 1455-5964 ISBN 978-952-205-043-4 Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä

Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma Sinikka Karjalainen (op nro 204643) Toukokuu 2015

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA. Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa

SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA. Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa TEIJA LEHTINEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Nuorisotyön ja -tutkimuksen maisteriopinnot Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot