Julkinen kuuleminen yhtiöverotuksen avoimuuden lisäämisestä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkinen kuuleminen yhtiöverotuksen avoimuuden lisäämisestä"

Transkriptio

1 Julkinen kuuleminen yhtiöverotuksen avoimuuden lisäämisestä Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. Johdanto Huom. Tasapuolisen ja avoimen kuulemismenettelyn varmistamiseksi ainoastaan verkkokyselyyn annetut vastaukset otetaan huomioon ja sisällytetään kuulemisraporttiin. Jos tarvitset apua kyselyyn vastaamisessa, ota yhteyttä käyttäjätukeen osoitteessa: Lisätietoa: kuulemisesta henkilötietojen suojasta Verovilpin ja veron kiertämisen torjunta on olennaisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa EU:n sisämarkkinoiden toiminnan oikeudenmukaisuus ja taloudellinen tehokkuus. Tilanteessa, jossa julkiseen talouteen kohdistuu jatkuvasti suuria paineita, ihmiset ovat entistä tietoisempia verotuksen oikeudenmukaisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Ihmetystä voi herättää esimerkiksi se, että suurten monikansallisten yritysten yhtiöveroprosentti saattaa olla pieni yksinumeroinen luku. Yhtiöveron kiertämisestä arvioidaan koituvan EU-maille miljardien eurojen menetykset vuosittain. Aggressiivisessa verosuunnittelussa, vahingollisissa verojärjestelyissä ja veropetoksissa hyödynnetään toimintaympäristön avoimuuden puutetta ja monimutkaisuutta sekä yhteistyön puuttumista. Verotus on olennainen osa valtioiden itsemääräämisoikeutta, ja kansallisten verosääntöjen keskinäiset eroavuudet aiheuttavat tiettyjä ristiriitoja. Tämä voi johtaa vahingolliseen verokilpailuun. Jotkut yritykset hyödyntävät verosääntöjen monimutkaisuutta ja EU-maiden yhteistyön puutteita voittojen siirtämiseen ja verojensa minimoimiseen. Suuret monikansalliset yritykset voivat harjoittaa aggressiivista verosuunnittelua, koska ne toimivat useilla lainkäyttöalueilla. Pk-yrityksillä ja yksityishenkilöillä ei tällaista mahdollisuutta yleensä ole. Tämä voi johtaa sisämarkkinoiden vääristymiseen ja veronmaksajien toimintaedellytysten tasapuolisuuden heikkenemiseen. Euroopan komissio esitti antamassaan tiedonannossa toimenpidepaketin, jolla pyritään 1

2 Euroopan komissio esitti antamassaan tiedonannossa toimenpidepaketin, jolla pyritään lisäämään verotuksen avoimuutta. Paketissa keskitytään kaikkein kiireellisimpiin kysymyksiin. Siihen sisältyy muun muassa ehdotus maiden rajat ylittäviä veropäätöksiä koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta EU-maiden välillä. Toimenpidepakettia täydentää toimintasuunnitelma, joka hyväksyttiin Aloitteella halutaan tuoda esiin komission näkemykset oikeudenmukaisesta ja tehokkaasta yhtiöverotuksesta EU:ssa ja myös sen ulkopuolella. Komission tavoitteena on järjestelmä, jossa yrityksen voitot verotetaan samassa maassa, jossa ne ovat syntyneet (ks. Uusi alku Euroopalle: Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle (heinäkuu 2014)). Komissio tekee tiedonannon ja toimintasuunnitelman mukaisesti parhaillaan vaikutustenarviointia sen arvioimiseksi, voitaisiinko tätä tavoitetta edistää lisäämällä yhtiöverotuksen avoimuutta ja tehostamalla viranomaisten tai eri sidosryhmien toteuttamaa yritysten valvontaa. Tällainen valvonta edellyttäisi, että yritykset julkistavat enemmän tietoa veroasioistaan veroviranomaisille tai yleisölle. Valvonnan avulla voitaisiin varmistaa verolakien noudattaminen, poistaa veron kiertämiseen kannustavat tekijät ja painostaa EU-maita toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä. Yksityiskohtaiset tavoitteet ovat seuraavat: Yrityksiä ohjataan maksamaan veronsa samassa maassa, jossa niiden voitto tosiasiallisesti syntyy, lisäämällä valvontaa kansalaisten tai veroviranomaisten taholta ("yritysten olisi maksettava veronsa siinä maassa, jossa voittoa syntyy"). EU-maita ohjataan julkisen mielipiteen ja vertaispainostuksen keinoin toteuttamaan toimenpiteitä, joilla edistetään tehokkaampaa ja oikeudenmukaisempaa verokilpailua ja varmistetaan, että yritysten voitot verotetaan samassa maassa, jossa ne ovat syntyneet ("EU-maiden olisi lopetettava vahingollinen verokilpailu"). Veroviranomaisia olisi tuettava tarkastusten kohdentamisessa, jotta voitaisiin tehokkaammin torjua verovilppiä ja veron kiertämistä eli yritysten toimintatapoja, joilla ne kiertävät verotukseen liittyviä velvollisuuksiaan ("veroviranomaisia olisi tuettava tarkastusten kohdentamisessa"). Yritysten verosuunnittelukäytännöt olisi saatava vastaamaan niiden itse julkistamia yhteiskuntavastuuseen liittyviä sitoumuksia, esimerkiksi sitoutumista paikallisen ja yhteiskunnallisen kehityksen edistämiseen ("yritysten toiminnan olisi vastattava niiden puheita yleisen hyvinvoinnin lisäämisestä verotuksen keinoin"). Olisi varmistettava, että yritysrakenteet ja investoinnit perustuvat taloudellisiin vaikuttimiin eivätkä yksinomaan yhtiöverotuksesta johtuviin syihin ("yritysten olisi tehtävä investointipäätöksensä todellisten taloudellisten syiden perusteella, ei veroja kiertääkseen"). Olisi korjattava markkinoiden vääristymät, jotka johtuvat avoimuuden puutteesta ja monikansallisten yritysten suhteellisesta edusta pk-yrityksiin nähden niiden harjoittaman aggressiivisen verosuunnittelun vuoksi ("monikansallisten yritysten ja pk-yritysten kilpailuedellytyksistä olisi saatava tasapuolisemmat"). Komissio hyödyntää tässä kuulemisessa saamiaan vastauksia arvioidessaan mahdollisia vaihtoehtoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. EU:ssa on jo lainsäädäntöä yritysten verotustietojen avoimuuden lisäämisestä maakohtaisen raportoinnin avulla. EU:hun sijoittautuneiden rahoituslaitosten osalta tästä säädetään vakavaraisuusdirektiivissä1, jonka tavoitteena on palauttaa luottamus rahoitusalaan. Myös suurien kaivannais- ja puunkorjuuteollisuuden toimijoiden on pian alettava toimittaa verotusta koskevat maakohtaiset raportit tilinpäätösdirektiivin2 ja avoimuusdirektiivin3 mukaisesti. Avoimuusdirektiivillä pyritään lähinnä parantamaan luonnonvaroiltaan rikkaiden maiden paikallisyhteisöjen mahdollisuuksia saada tietoa näiden suurten toimijoiden valtionverotuksessa suorittamista maksuista, jotta ne voidaan paremmin saada vastuuseen toimistaan. Huoli verotuksen oikeudenmukaisuudesta on nykyisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa 2

3 Huoli verotuksen oikeudenmukaisuudesta on nykyisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa lisääntynyt myös EU:n ulkopuolella. Veropohjan rapautuminen ja voitonsiirto (BEPS, base erosion and profit shifting) huolettavat hallituksia ympäri maailmaa. OECD- ja G20-maiden on määrä saada vuoden 2015 loppuun mennessä valmiiksi asiaa koskeva 15-kohtainen toimintaohjelma nk. BEPS-hankkeen yhteydessä. Kun toimintaohjelma on hyväksytty, sen pitäisi lähivuosina johtaa oikeudellisten vaatimusten käyttöönottoon kunkin osapuolen lainkäyttöalueella sekä verosopimusten tekoon, mukaan luettuna mahdollisesti monenvälisten välineiden laatiminen. On kuitenkin huomattava, että OECD- ja G20-mailla ei ole velvollisuutta noudattaa tai panna täytäntöön BEPS-hankkeen suosituksia ja että kaikki EU-maat eivät ole OECD:n jäseniä. Osa suosituksista liittyy yritysten avoimuuteen (esimerkiksi toimenpiteet 5, 12 ja 13). Jos oletetaan, että kaikki G20- ja OECD-maat panevat täytäntöön maakohtaista raportointia koskevan BEPS-suositusten toimenpiteen 13, erittäin suurten monikansallisten yritysten, joiden liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa, on annettava maakohtainen raportti asianomaiselle veroviranomaiselle vuodesta 2017 alkaen. Veroviranomaiset voisivat niille toimitetun raportin pohjalta toteuttaa kattavampia riskinarviointeja siirtohinnoittelun alalla. Yritysten veroviranomaisille toimittamat tiedot eivät tulisi yleisön saataville. Tämän kuulemisen tavoitteena on koota näkemyksiä erityisesti seuraavista yhtiöverotuksen avoimuutta koskevista seikoista: Keneltä avoimuutta olisi vaadittava? Avoimuutta voitaisiin vaatia erilaisilta yrityksiltä, joiden koko, sijainti ja kansainvälisen liiketoiminnan laajuus ovat erilaiset. Viime aikoina on kiinnitetty huomiota tapauksiin, joissa eräät EU:n ulkopuoliset monikansalliset yritykset harjoittavat sivuliikkeiden tai tytäryritysten kautta toimintaa EU:ssa. Keskeinen kysymys on, pitäisikö nämä yritykset saada sisällytettyä yhtiöverotuksen avoimuuden laajentamista koskevien EU:n pyrkimysten piiriin. Tämän kuulemisen tavoitteena on muun muassa tarkastella riskejä, joita EU:hun sijoittautuneiden ja EU:n ulkopuolisten yritysten toimintaedellytysten epätasapainosta saattaisi aiheutua. Ketä kohtaan avoimuutta olisi lisättävä? Avoimuutta olisi lisättävä suhteessa veroviranomaisiin ja mahdollisesti myös laajempaan yleisöön. Mitä tietoja avoimuusvaatimukset koskevat? Kyseessä voisivat olla esimerkiksi veropäätöksiä, maakohtaista raportointia tai yritysten selontekoja koskevat tiedot. Vaadittavien tietojen yksityiskohtaisuutta ja laajuutta koskevien vaatimusten suhteen on olemassa useita vaihtoehtoja. Tässä kuulemisasiakirjassa esitetään muutamia alustavia vaihtoehtoja. Keskeisiin kysymyksiin kuuluu, pitäisikö OECD:n suosituksia noudattaa tai panna täytäntöön toimenpiteen 13 yhteydessä joko kansallisella tasolla tai EU:n tasolla, minkä myötä tietojenvaihtoa veroviranomaisten välillä parannettaisiin. Samaten olisi tarkasteltava, voidaanko tiettyjä verotietoja julkistaa yleisön saataville, esimerkiksi laajentamalla maakohtaista raportointia koskevia vaatimuksia rahoituslaitosten lisäksi kaikille muille aloille. Tähän kuulemiseen vastaajat voivat halutessaan esittää myös muita toimintavaihtoehtoja. Tämän julkisen kuulemisen avulla pyritään myös keräämään näkemyksiä siitä, millaisia mahdollisia vaikutuksia verotuksen avoimuuden lisäämisellä olisi. 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta 89 artikla. 2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta 10 luku. 3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/109/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 6 artikla. 3

4 Sanasto Aggressiivinen verosuunnittelu (ks. myös: Verosuunnittelu): Aggressiivisessa verosuunnittelussa pyritään verovelvollisuuden pienentämiseen hyödyntämällä verojärjestelmän muotoseikkoja tai kahden tai useamman verojärjestelmän keskinäisiä eroja. Aggressiivista verosuunnittelua voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Se johtaa muun muassa kaksinkertaisiin vähennyksiin (esimerkiksi sama tappio vähennetään sekä lähde- että asuinvaltiossa) ja kaksinkertaiseen verottamatta jäämiseen (esim. tulo, jota ei ole verotettu lähdevaltiossa, vapautetaan verosta asuinmaassa). aggressiivisesta verosuunnittelusta annetun komission suosituksen (C(2012) 8806 final) mukainen määritelmä Veropohjan rapautuminen ja voitonsiirto (BEPS): Jotkin yritykset hyödyntävät verosuunnittelustrategioissaan eri verojärjestelmien välisiä eroavuuksia ja ristiriitaisuuksia ja siirtävät voittojaan keinotekoisesti paikkoihin, joissa verotus on hyvin alhainen tai veroa ei kanneta lainkaan, vaikka niillä ei olisi näissä paikoissa juurikaan tai lainkaan taloudellista toimintaa. Näin ne maksavat vain vähän yhtiöveroa tai eivät joudu maksamaan sitä lainkaan. OECD on kehittänyt toimia, joilla annetaan sen jäsenmaille niiden tarvitsemat valmiudet varmistaa, että voitot verotetaan samassa paikassa, jossa voittoa tuottavaa taloudellista toimintaa harjoitetaan ja jossa arvo syntyy. Samalla yrityksille taataan entistä varmempi toimintaympäristö, kun kiistat kansainvälisten verosääntöjen soveltamisesta vähenevät ja vaatimuksia standardoidaan. Veron kiertäminen: OECD:n verosanaston mukaan veron kiertämisen ( tax avoidance) käsitettä käytetään kuvaamaan järjestelyjä, joilla pyritään pienentämään verovelvollisen verovelvollisuutta ja jotka ovat ristiriidassa lain perimmäisen tarkoituksen kanssa, vaikka ne eivät varsinaisesti lain vastaisia olisikaan. Verovilppi: OECD:n verosanaston mukaan verovilpin ( tax evasion) käsitteellä tarkoitetaan laittomia järjestelyjä, joissa verovelvollisuus salataan tai jätetään huomiotta. Tällöin verovelvollinen tuloja tai tietoja veroviranomaiselta piilottelemalla maksaa vähemmän veroa kuin sen lakisääteinen velvollisuus olisi. Verosuunnittelu (ks. myös: Aggressiivinen verosuunnittelu): OECD:n verosanaston mukaan verosuunnittelulla tarkoitetaan järjestelyjä, joilla pyritään pienentämään verovelvollisen (yksityishenkilön tai yrityksen) verovelvollisuutta. Veropäätös: Veropäätöksen käsite kattaa verolainsäädännön tulkintaa tai soveltamista koskevat, jäsenmaiden antamat tai niiden puolesta annetut tiedonannot tai muut vaikutukseltaan vastaavat välineet tai toimenpiteet. Määritelmä kattaa kaikenlaiset päätökset riippumatta siitä, mikä niiden asema asianomaisessa maassa on. Määritelmä ei näin ollen rajoitu sellaisiin ilmoituksiin, jotka kuuluvat veroviranomaisen harkintavaltaan. 1. Vastaajan tiedot 4

5 Vastaatko yksityishenkilönä jonkin organisaation tai yrityksen edustajana jonkin viranomaisen tai kansainvälisen organisaation edustajana Etu- ja sukunimi Organisaation nimi Viranomaisen nimi Sähköpostiosoite yhteydenottoja varten Antamiasi tietoja käytetään vain hallinnollisiin tarkoituksiin eikä niitä julkaista. Onko edustamasi organisaatio rekisteröitynyt avoimuusrekisteriin? (Jos edustamasi organisaatio ei ole vielä rekisteröitynyt, voit rekisteröidä sen tämän linkin kautta, mutta rekisteröityminen ei ole pakollista kuulemiseen vastaamiseksi. Avoimuusrekisteri miksi? ) Kyllä Ei Jos on, anna sen tunnistenumero rekisterissä Organisaation tyyppi Korkea-asteen oppilaitos Konsulttitoimisto, asianajotoimisto Toimialajärjestö Kansalaisjärjestö Ammattiliitto Yritys, pk-yritys, mikroyritys, yksityisyrittäjä Kuluttajajärjestö Media-alan organisaatio Ajatushautomo Muu Tarkenna, millaisesta organisaatiosta on kyse 5

6 Onko edustamasi yritys monikansallinen yritys (konserni, jolla on toimipaikkoja useammassa kuin yhdessä maassa)? Kyllä Ei Työntekijöiden lukumäärä tai enemmän Liikevaihto 0 10 miljoonaa euroa miljoonaa euroa miljoonaa euroa Yli 750 miljoonaa euroa Viranomaisen tyyppi Kansainvälinen organisaatio tai EU:n elin Alue- tai paikallistason viranomainen Ministeriö tai valtionhallinnon elin Sääntely- tai valvontaviranomainen, keskuspankki Muu viranomainen Tarkenna, millaisesta viranomaisesta on kyse 6

7 Asuinmaa/Sijoittautumismaa Itävalta Belgia Bulgaria Kroatia Kypros Tšekki Tanska Viro Suomi Ranska Saksa Kreikka Unkari Islanti Irlanti Italia Latvia Liechtenstein Liettua Luxemburg Malta Norja Puola Portugali Romania Slovakia Slovenia Espanja Ruotsi Sveitsi Alankomaat Yhdistynyt kuningaskunta Muu maa Ilmoita maa 7

8 Millä tasolla edustamasi taho harjoittaa edunvalvontaa tai muuta toimintaa? Kansallinen taso (ainoastaan oma maa) EU:n taso Kansainvälinen taso Muu Ilmoita, millä muulla tasolla edustamasi taho harjoittaa edunvalvontaa tai muuta toimintaa Toimiala (tarvittaessa): vähintään 1 vaihtoehtoa Kirjanpito Tilintarkastus Elinkeinoelämä Sijoitusten hoito Raportointi Verotus Muu Ei toimialaa Tarkenna, millaisesta toimialasta on kyse Tärkeä huomautus: vastausten julkaiseminen Vastaukset julkaistaan komission verkkosivustolla. Suostutko siihen, että vastauksesi julkaistaan? ( Ks. tietosuojaperiaatteet ) Kyllä, vastaukseni saa julkaista ilmoittamallani nimellä (organisaation / yrityksen / viranomaisen nimi tai oma nimesi, jos vastaat yksityishenkilönä). Ei, vastauksiani ei saa julkaista. 2. Vastaajan kanta Yleiset kysymykset 8

9 1. Valitse väittämät, joista olet samaa mieltä yhtiöverotuksen avoimuuden näkökulmasta. a. Nykyiset verotuksen avoimuutta koskevat vaatimukset ovat EU:ssa riittävät. (Yritysten on EU:ssa julkistettava vuositilinpäätös ja konsernitilinpäätös, joissa on rajoitetusti verotukseen liittyvää tietoa. Lisäksi kaivannaisteollisuuden ja metsäteollisuuden alojen yritysten on laadittava ja julkistettava maakohtaiset raportit tilinpäätös- ja avoimuusdirektiivien mukaisesti. Myös rahoituslaitosten on laadittava ja julkistettava vuosittain maakohtaiset raportit vakavaraisuusdirektiivin mukaisesti.) b. EU:n olisi pyrittävä lisäämään avoimuusaloitteiden tekemistä kansainvälisellä tasolla, mutta sen ei pidä toimia yksinään, vaan jättää täytäntöönpano jäsenmaiden tehtäväksi. c. EU:n olisi pantava täytäntöön kansainväliset aloitteet (esim. BEPS-hanke) samassa tahdissa ja samalla tavalla kuin sen kansainväliset kumppanit, jotta yrityksille voidaan varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset. d. EU:n olisi toimittava eturintamassa ja mahdollisesti mentävä nykyisiä kansainvälisiä aloitteita pidemmälle, esimerkiksi laajentamalla nykyiset verotustietojen julkistamisvaatimukset kaikille muille aloille. e. Ei mielipidettä f. Muu Täsmennä kantaasi siitä, ovatko nykyiset avoimuusvaatimukset EU:ssa riittävät 2. EU:n mahdollisella uudella yhtiöverotuksen avoimuutta koskevalla aloitteella olisi useita tavoitteita. 9

10 2A) Oletko samaa mieltä seuraavista tavoitteista? Kyllä Ei Ei mielipidettä 1. Yrityksiä ohjataan maksamaan veronsa samassa maassa, jossa niiden voitto tosiasiallisesti syntyy, lisäämällä valvontaa kansalaisten tai veroviranomaisten taholta ("yritysten olisi maksettava veronsa siinä maassa, jossa voittoa syntyy") 2. EU-maita ohjataan julkisen mielipiteen ja vertaispainostuksen keinoin toteuttamaan toimenpiteitä, joilla edistetään tehokkaampaa ja oikeudenmukaisempaa verokilpailua ja varmistetaan, että yritysten voitot verotetaan samassa maassa, jossa ne ovat syntyneet ("EU-maiden olisi lopetettava vahingollinen verokilpailu") 3. Veroviranomaisia olisi tuettava tarkastusten kohdentamisessa, jotta voitaisiin tehokkaammin torjua verovilppiä ja veron kiertämistä eli yritysten toimintatapoja, joilla ne kiertävät verotukseen liittyviä velvollisuuksiaan ("veroviranomaisia olisi tuettava tarkastusten kohdentamisessa"). 4. Yritysten verosuunnittelukäytännöt olisi saatava vastaamaan niiden itse julkistamia yhteiskuntavastuuseen liittyviä sitoumuksia, esimerkiksi sitoutumista paikallisen ja yhteiskunnallisen kehityksen edistämiseen ("yritysten toiminnan olisi vastattava niiden puheita yleisen hyvinvoinnin lisäämisestä verotuksen keinoin") 5. Olisi varmistettava, että yritysrakenteet ja investoinnit perustuvat taloudellisiin vaikuttimiin eivätkä yksinomaan yhtiöverotuksesta johtuviin syihin ("yritysten olisi tehtävä investointipäätöksensä todellisten taloudellisten syiden perusteella, ei veroja kiertääkseen") 6. Olisi korjattava markkinoiden vääristymät, jotka johtuvat avoimuuden puutteesta ja monikansallisten yritysten suhteellisesta edusta pk-yrityksiin nähden niiden harjoittaman harjoittaa aggressiivisen verosuunnittelun vuoksi ("monikansallisten yritysten ja pk-yritysten kilpailuedellytyksistä olisi saatava tasapuolisemmat") 2B) Haluatko lisätä edellä mainittuihin muita tavoitteita? Mitä? Selosta lyhyesti. (Huom. Tavoitteita käsitellään tarkemmin myös jäljempänä olevissa kysymyksissä) 10

11 3. Euroopan komissio on yksilöinyt seuraavat toimintavaihtoehdot (Huom. tietyt vaihtoehdot voivat olla toisensa poissulkevia). Avoimuus veroviranomaisten suhteen: Huom. OECD:n BEPS-toimenpiteessä 13 suositellaan, että erittäin suuret monikansalliset yritykset (liikevaihto yli 750 miljoonaa euroa) esittävät maakohtaiset raportit asianomaisille veroviranomaisille vuodesta 2017 alkaen. G20-maiden ja OECD-maiden veroviranomaisten on huolehdittava niille toimitettuja maakohtaisia raportteja koskevasta keskinäisestä tietojenvaihdosta. a. VAIHTOEHTO A: Ei EU:n toimia Huom. Vaikka EU:n tason toimia ei otettaisikaan käyttöön, jotkut jäsenmaat voivat panna OECD:n BEPS-toimenpiteen 13 suositukset täytäntöön maakohtaisesti. Näin veroviranomaiset voisivat saada verotukseen liittyvää tietoa ja vaihtaa tietoja muiden tietojenvaihtoon osallistuvien maiden kanssa. Kaikki EU-maat eivät kuitenkaan välttämättä pane toimenpidettä 13 täytäntöön, etenkään siksi, että kaikki EU-maat eivät ole OECD:n jäseniä. b. VAIHTOEHTO B: BEPS-toimenpiteen 13 täytäntöönpano EU:n tasolla EU suosittaa tai edellyttää BEPS-toimenpiteen 13 mukaisesti, että yritykset ilmoittavat verotukseen liittyvät tiedot maakohtaisesti asianomaisille veroviranomaisille. Vaatimus kattaisi kaikki emoyritykset, jotka jättävät veroilmoituksen jollekin EU:n veroviranomaiselle. Niiden olisi ilmoitettava oma maailmanlaajuinen konsernituloksensa. Avoimuus suuren yleisön suhteen: c. VAIHTOEHTO C: EU:n veroviranomaiset julkaisevat anonymisoituja ja yhteenlaskettuja tietoja EU suosittaa tai edellyttää, että yritykset ilmoittavat verotusta koskevat tiedot veroviranomaisille (mahdollisesti BEPS-toimenpiteen 13 nojalla). Lisäksi yhteenlasketut ja anonymisoidut tiedot olisi asetettava julkisesti saataville, jotta yleisö voisi tutustua verotukseen liittyviin tietoihin. d. VAIHTOEHTO D: Yritykset tai veroviranomaiset julkistavat verotusta koskevat tiedot EU:n pitäisi vaatia yrityksiä antamaan verotusta koskevat tiedot maakohtaisesti. Tiedot olisi julkistettava joko suoraan (esim. osana yritysten vuotuisia raportointivelvoitteita) tai kansallisten veroviranomaisten välityksellä, esimerkiksi julkisessa rekisterissä. Tämä vaihtoehto voidaan toteuttaa laajentamalla kaikille aloille ne maakohtaista raportointia koskevat vaatimukset, joita tällä hetkellä sovelletaan rahoituslaitoksiin. e. VAIHTOEHTO E: Yritysten veropolitiikat saatetaan julkisiksi Komissio vaatisi yrityksiä ilmoittamaan, miten ne suhtautuvat verosääntöjen noudattamiseen ja verosuunnitteluun. 3A) Voitaisiinko yhtiöverotuksen avoimuutta lisätä muilla keinoin, esimerkiksi edellyttämällä raportointia veroneuvojilta? Selosta lyhyesti. 11

12 3B) Arvioi, miten hyvin kullakin vaihtoehdolla voitaisiin saavuttaa asetetut ensisijaiset tavoitteet. Merkitse arviosi kenttiin seuraavasti: "+" (plusmerkki): vaihtoehdolla saavutetaan tavoitteet. "0" (nolla): vaihtoehdolla ei ole vaikutusta tavoitteen saavuttamiseen. " " (miinusmerkki): vaihtoehto on tavoitteen vastainen. Jätä kenttä tyhjäksi, jos sinulla ei ole mielipidettä asiasta. 4. Yritysten 1. Yritysten olisi maksettava veronsa siinä maassa, jossa voittoa syntyy 2. EU-maiden olisi lopetettava vahingollinen verokilpailu 3. Veroviranomaisia olisi tuettava tarkastusten kohdentamisessa yrityksiin toiminnan olisi vastattava niiden puheita yleisen hyvinvoinnin lisäämisestä verotuksen keinoin 5. Yritysten olisi tehtävä investointipäätöksensä todellisten taloudellisten syiden perusteella, ei veroja kiertääkseen 6. Monikansallisten yritysten ja pk-yritysten kilpailuedellytyksistä olisi saatava tasapuolisemmat A) Ei EU:n toimia B) BEPS-toimenpiteen 13 täytäntöönpano EU:n tasolla C) EU:n veroviranomaiset julkaisevat anonymisoituja ja yhteenlaskettuja tietoja D) Yritykset tai veroviranomaiset julkistavat verotusta koskevat tiedot E) Yritysten veropolitiikat saatetaan julkisiksi 12

13 F) Muu (kohdassa 3B esitetyt vaihtoehdot) 13

14 3C) Mikä olisi mielestäsi asianmukaisin vaihtoehto? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto a. VAIHTOEHTO A: Ei EU:n toimia b. VAIHTOEHTO B: BEPS-toimenpiteen 13 täytäntöönpano EU:n tasolla c. VAIHTOEHTO C: EU:n veroviranomaiset julkaisevat anonymisoituja ja yhteenlaskettuja tietoja d. VAIHTOEHTO D: Yritykset tai veroviranomaiset julkistavat verotusta koskevat tiedot e. VAIHTOEHTO E: Yritysten veropolitiikat saatetaan julkisiksi Eri vaihtoehtojen lähempi tarkastelu; mahdolliset vaikutukset VAIHTOEHTO B EU:N ALOITE AVOIMUUDEN LISÄÄMISESTÄ VEROVIRANOMAISTEN SUHTEEN OECD:N BEPS-SUOSITUSTEN MUKAISESTI Seuraavassa tarkastellaan vaihtoehtoa, jonka mukaan EU edistäisi BEPS-toimenpiteen 13 täytäntöönpanoa EU:n tasolla yksinomaan EU:ta koskevalla aloitteella. Vaatimus kattaisi kaikki emoyritykset, jotka jättävät veroilmoituksen jollekin EU:n veroviranomaiselle. Niiden olisi ilmoitettava oma maailmanlaajuinen konsernituloksensa. Veroviranomaiset vaihtaisivat näitä tietoja keskenään. Huom. OECD:n BEPS-toimenpiteessä 13 suositellaan, että erittäin suuret monikansalliset yritykset (liikevaihto yli 750 miljoonaa euroa) esittävät maakohtaiset raportit asianomaisille veroviranomaisille vuodesta 2017 alkaen. G20-maiden ja OECD-maiden veroviranomaisten on huolehdittava niille toimitettuja maakohtaisia raportteja koskevasta keskinäisestä tietojenvaihdosta. 14

15 4. Mitä tietoja yritysten olisi annettava veroviranomaisille? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto a. BEPS-toimenpiteen 13 mukaiset tiedot (nimi, toiminnan luonne, sijainti, luettelo emoyrityksen kussakin maassa toimivista tytäryrityksistä, tulot, tulot etuyhteydessä olevien ja etuyhteydettömien osapuolten kesken jaettuna, työntekijöiden määrä, tulos ennen veroja, maksetut tuloverot ja kertyneet tuloverot, ilmoitettu pääoma, kumuloitunut voitto, aineellinen käyttöomaisuus) b. Saatu valtiontuki c. Verotiedot selityksineen d. Muut e. Ei mielipidettä f. Ei mitään tietoja Täsmennä, mitä tietoja yritysten olisi annettava veroviranomaisille. 5. Millaisten EU:ssa toimivien yhteisöjen olisi kuuluttava julkisuusvaatimusten piiriin? Valitse vain yksi vaihtoehto a. Erittäin suuret yritykset, joiden tulot niiden ovat vähintään 750 miljoonaa euroa (BEPS-toimenpiteen 13 suositus) b. Vähintään suuret yritykset tai konsernit (määriteltävä tarkemmin) c. Muut d. Ei mielipidettä Täsmennä, millaisten muiden EU:ssa toimivien yhteisöjen olisi kuuluttava julkisuusvaatimusten piiriin. 6. Yritystasolla: 15

16 6A) Miten yritysten olisi muutettava verosuunnitteluaan tai rakennettaan, jos verotuksen avoimuutta veroviranomaisiin nähden lisättäisiin? Valitse vain yksi vaihtoehto a. Tällä ei ole vaikutusta yritysten verosuunnittelun b. Näin varmistetaan, että yritykset noudattavat verosääntöjä eivätkä hyödynnä verotuksen aukkoja ja verosääntöjen epäjohdonmukaisuuksia ja/tai porsaanreikiä minimoidakseen veronsa c. Yritykset siirtävät vapaaehtoisesti voittojaan takaisin sinne, missä ne ovat syntyneet, ja niiden on näin maksettava enemmän veroa kuin ennen d. Muilla tavoin e. Ei mielipidettä Täsmennä, millä muilla tavoin yritysten olisi muutettava verosuunnitteluaan tai rakennettaan, jos verotuksen avoimuutta veroviranomaisiin nähden lisättäisiin. 6B) Selitä, millainen mekanismi kannustaisi yrityksiä muuttamaan toimintaansa. 7. Mitä seurauksia verotuksen avoimuuden lisäämisellä veroviranomaisiin nähden olisi julkisen talouden kannalta? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto a. Veropohjien uudistaminen Euroopassa b. Euroopassa maksettujen verojen lisääntyminen c. Euroopassa maksettujen verojen väheneminen d. EU:n ulkopuolella maksettujen verojen lisääntyminen e. EU:n ulkopuolella maksettujen verojen väheneminen f. Muut seuraukset Täsmennä, mitä muita seurauksia verotuksen avoimuuden lisäämisellä veroviranomaisiin nähden olisi julkisen talouden kannalta. 16

17 Selitä lyhyesti näkemystäsi siitä, mitä muita seurauksia verotuksen avoimuuden lisäämisellä veroviranomaisiin nähden mahdollisesti olisi julkisen talouden kannalta, ja esitä mahdollisuuksien mukaan numerotietoja vastauksesi tueksi. 8. Arvioi mahdolliset lisäkustannukset ja resurssitarpeet, joita yrityksille aiheutuu konsolidoitujen maakohtaisten raporttien laatimisesta BEPS-toimenpiteen 13 suositusten mukaisesti. Täsmennä, mitä tietoja ei ole mahdollisesti tällä hetkellä saatavilla, ja esitä mahdollisuuksien mukaan numerotietoja vastauksesi tueksi. 9. Millaisia seurauksia verotuksen avoimuudella veroviranomaisten suhteen olisi sen tavoitteen kannalta, että toimintaympäristö olisi kasvua edistävä ja EU olisi houkutteleva investointikohde? Valitse vain yksi vaihtoehto a. Avoimuus tukisi kasvua ja lisäisi EU:n houkuttelevuutta investointikohteena b. Ei seurauksia c. Avoimuus haittaisi kasvua ja vaikuttaisi kielteisesti EU:n houkuttelevuuteen investointikohteena d. Ei mielipidettä Selosta lyhyesti näkemystäsi siitä, millaisia seurauksia verotuksen avoimuudella veroviranomaisten suhteen olisi sen tavoitteen kannalta, että toimintaympäristö olisi kasvua edistävä ja EU olisi houkutteleva sijoituskohde. 17

18 VAIHTOEHDOT C ja D EU:N ALOITE VEROTIETOJEN JULKISUUDEN LISÄÄMISESTÄ Seuraavassa tarkastellaan vaihtoehtoa, jonka mukaan yhtiöverotusta koskevat tiedot asetettaisiin yleisön saataville joko kokonaan tai osittain. Vaihtoehdot C ja D: VAIHTOEHTO C: EU:n veroviranomaiset julkaisevat anonymisoituja ja yhteenlaskettuja tietoja. EU suosittaa tai edellyttää, että yritykset ilmoittavat verotusta koskevat tiedot veroviranomaisille (mahdollisesti BEPS-toimenpiteen 13 nojalla). Lisäksi yhteenlasketut ja anonymisoidut tiedot olisi asetettava julkisesti saataville, jotta yleisö voisi tutustua verotukseen liittyviin tietoihin. VAIHTOEHTO D: Yritykset tai veroviranomaiset julkistavat verotusta koskevat tiedot. EU vaatisi yrityksiä antamaan verotusta koskevat tiedot maakohtaisesti. Tiedot olisi julkistettava joko suoraan (esim. osana yritysten vuotuisia raportointivelvoitteita) tai kansallisten veroviranomaisten välityksellä, esimerkiksi julkisessa rekisterissä. Tämä vaihtoehto voidaan toteuttaa laajentamalla kaikille aloille ne maakohtaista raportointia koskevat vaatimukset, joita tällä hetkellä sovelletaan rahoituslaitoksiin. 10. Millaisia hyötyjä tai haittoja yritysten verotietojen julkistamisesta yleisön saataville mahdollisesti olisi verrattuna siihen, että yritykset toimittaisivat verotietoja pelkästään veroviranomaisille? Selosta näkemystäsi lyhyesti. 11. Mitkä tiedot olisi ehdottomasti sisällytettävä yritysten julkisiin maakohtaisiin raportteihin (vaihtoehto D)? Valitse seuraavista 6 tietoryhmästä ne tiedot, jotka yritysten mielestäsi olisi esitettävä. Sekä neljännen vakavaraisuusdirektiivin (CRD IV) että BEPS-toimenpiteen 13 mukaisesti edellytetyt tiedot (rahoituslaitosten on jo nykyisin julkistettava nämä tiedot): a. Nimi b. Toiminnan luonne c. Sijainti d. Tulot e. Työntekijöiden lukumäärä f. Tulos ennen veroja g. Tuloverot (maksetut ja kertyneet) 18

19 Muut BEPS-toimenpiteen 13 mukaiset tiedot (jotka yleensä toimitetaan veroviranomaisille): h. Tulot etuyhteydessä olevien ja etuyhteydettömien osapuolten kesken jaettuna i. Ilmoitettu pääoma j. Kumuloitunut voitto k. Aineellinen käyttöomaisuus l. Luettelo emoyrityksen kussakin maassa toimivista tytäryrityksistä Muut tiedot, jotka nykyisin vaaditaan rahoituslaitoksilta: m. Saatu valtiontuki Veroviranomaisten yleensä keskenään vaihtamat tiedot: n. Veropäätökset (komission maaliskuussa 2015 esittämän määritelmän mukaisesti) Tilinpäätösdirektiivissä esitetyt vaihtoehdot: o. Alihankkijoiden käyttö p. Maakohtaiset verotukseen liittyvät rahalliset seuraamukset Muut verotukseen liittyvät tiedot: q. Selvitys verotukseen liittyvien tietojen tietyistä keskeisistä osatekijöistä r. Ei mitään tietoja s. Muita tietoja t. Ei mielipidettä Mitkä muut tiedot olisi ehdottomasti sisällytettävä yritysten julkisiin maakohtaisiin raportteihin? Selosta lyhyesti näkemystäsi siitä, mitkä muut tiedot olisi ehdottomasti sisällytettävä yritysten julkisiin maakohtaisiin raportteihin. 19

20 12. Jos veroviranomaiset julkaisevat yhteenlaskettuja/anonymisoituja tietoja yritysten niille toimittamien ilmoitusten perusteella (VAIHTOEHTO C), mitä tietoja viranomaisten olisi annettava (maakohtaisesti)? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto a. Yhteenlasketut tulot b. Työntekijöiden yhteenlaskettu lukumäärä c. Yhteenlasketut maksetut tuloverot ja kertyneet tuloverot d. Yhteenlaskettu aineellinen käyttöomaisuus e. Seuraavien lukujen suhde: Yhteenlasketut maksetut tuloverot tai kertyneet tuloverot sekä yhteenlaskettu tulos ennen veroja f. Seuraavien lukujen suhde: Yhteenlasketut maksetut tuloverot tai kertyneet tuloverot sekä yhteenlasketut tulot g. Toimialakohtainen analyysi h. Ei mitään tietoja i. Muita tietoja j. Ei mielipidettä Täsmennä, mitä muita tietoja veroviranomaisten olisi annettava (maakohtaisesti), jos ne julkaisevat yhteenlaskettuja/anonymisoituja tietoja yritysten niille toimittamien ilmoitusten perusteella: 13. Olisitko tai olisiko edustamasi organisaatio kiinnostunut saamaan lisää yritysten verotusta koskevia tietoja (yksilöityjä tai yhteenlaskettuja)? Valitse vain yksi vaihtoehto Kyllä Ei Ei mielipidettä Jos olisi, niin miksi ja mihin tarkoitukseen tietoja käytettäisiin? Selosta lyhyesti. 14. Millaisten yritysten olisi kuuluttava julkisuusvaatimusten piiriin? 20

21 14A) Koko Valitse vain yksi vaihtoehto a. Erittäin suuret yritykset, joiden tulot niiden ovat vähintään 750 miljoonaa euroa (BEPS-toimenpiteen 13 suositus) b. Vähintään suuret yritykset tai konsernit (määriteltävä tarkemmin) c. Muut d. Ei mielipidettä Täsmennä, millaisia muita yritysten kokoon liittyviä vaatimuksia voitaisiin asettaa. 14B) Yhteys EU:n markkinoihin Valitse yksi tai useampi vaihtoehto a. Yritykset, joiden arvopaperit on noteerattu Euroopan talousalueella (ETA) b. ETAan sijoittautuneet yritykset c. Jos mahdollista, ETAan sijoittautumattomat, mutta siellä toiminnan valvontaa toteuttavat yritykset d. Muut e. Ei mielipidettä Täsmennä muut mahdolliset yhteydet EU:n markkinoihin. Selosta lyhyesti vastaustasi yhteyksistä EU:n markkinoihin. 21

22 15. Millaisen toiminnan olisi kuuluttava julkisuusvaatimusten piiriin? Valitse vain yksi vaihtoehto a. Ainoastaan yritysten toiminta ETAssa b. Yritysten toiminta ETAssa ja sen ulkopuolella, kun toimintaa valvotaan ETAsta b. Jos mahdollista, yritysten toiminta ETAssa ja sen ulkopuolella, vaikkei toimintaa valvottaisi ETAsta d. Muu e. Ei mielipidettä Täsmennä, millaisen muun toiminnan olisi kuuluttava julkisuusvaatimusten piiriin. Selosta lyhyesti näkemystäsi siitä, millaisen toiminnan olisi kuuluttava julkisuusvaatimusten piiriin. 16. Kun otetaan huomioon, että EU:ssa voidaan soveltaa tiukempia sääntöjä verotuksen avoimuuteen yleisöön nähden kuin muissa maissa, onko olemassa vaara, että EU:hun sijoittautuneet / EU:ssa noteeratut yritykset joutuvat epäedulliseen kilpailuasemaan suhteessa EU:ssa toimiviin, EU:n ulkopuolisiin monikansallisiin yrityksiin? Valitse vain yksi vaihtoehto Kyllä Ei Ei mielipidettä Miten suurta haittaa ja millaisia seurauksia tästä aiheutuisi? Selosta lyhyesti. 22

23 Mitä vaaran pienentämiseksi voitaisiin tehdä? Selosta lyhyesti. 17. Onko olemassa vaara, että verotuksen avoimuudella yleisöön nähden voisi olla muita, tahattomia kielteisiä vaikutuksia yrityksiin? Valitse vain yksi vaihtoehto Kyllä Ei Ei mielipidettä Selitä lyhyesti, millaisia riskejä verotuksen avoimuudesta yleisöön nähden yrityksille voisi aiheutua ja mitä seurauksia niillä voisi olla. 18. Olisiko verotietojen avoimuutta EU:ssa lisäävillä toimenpiteillä vaikutusta suhteisiin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa (kehitysmaat, OECD:n jäsenet jne.)? Selosta lyhyesti. 19. Yritystasolla: 23

24 19A) Miten yritysten olisi muutettava verosuunnitteluaan, jos verotuksen avoimuutta ylei söön nähden lisättäisiin? Valitse vain yksi vaihtoehto a. Tällä ei ole vaikutusta yritysten verosuunnittelun b. Näin varmistetaan, että yritykset noudattavat verosääntöjä eivätkä hyödynnä verotuksen aukkoja ja verosääntöjen epäjohdonmukaisuuksia ja/tai porsaanreikiä minimoidakseen veronsa c. Yritykset siirtävät vapaaehtoisesti voittojaan takaisin sinne, missä ne ovat syntyneet, ja niiden on näin maksettava enemmän veroa kuin ennen d. Muulla tavoin e. Ei mielipidettä Täsmennä, millä muulla tavoin yritysten olisi muutettava verosuunnitteluaan, jos verotuksen avoimuutta yleisöön nähden lisättäisiin. Selosta lyhyesti näkemystäsi siitä, miten yritysten olisi nähdäksesi muutettava verosuunnitteluaan, jos verotuksen avoimuutta yleisöön nähden lisättäisiin. 19B) Millainen mekanismi kannustaisi yrityksiä muuttamaan toimintaansa? Vaikuttaisiko verotuksen avoimuuden lisääminen yleisöön nähden tehokkaammin kuin avoimuuden lisääminen pelkästään veroviranomaisiin nähden? 24

25 20. Mitä muita mahdollisia vaikutuksia julkiseen talouteen olisi sillä, että verotuksen avoimuutta lisättäisiin paitsi veroviranomaisiin myös yleisöön nähden? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto a. Veropohjien uudistaminen Euroopassa b. Euroopassa maksettujen verojen lisääntyminen c. Euroopassa maksettujen verojen väheneminen d. EU:n ulkopuolella maksettujen verojen lisääntyminen e. EU:n ulkopuolella maksettujen verojen väheneminen f. Muut seuraukset g. Ei mielipidettä Täsmennä, mitä muita mahdollisia vaikutuksia julkiseen talouteen olisi sillä, että verotuksen avoimuutta lisättäisiin paitsi veroviranomaisiin myös yleisöön nähden. Selosta lyhyesti näkemystäsi siitä, mitä muita mahdollisia vaikutuksia julkiseen talouteen olisi sillä, että verotuksen avoimuutta lisättäisiin paitsi veroviranomaisiin myös yleisöön nähden. 21. Millaisia seurauksia verotuksen avoimuudella yleisön suhteen olisi sen tavoitteen kannalta, että toimintaympäristö olisi kasvua edistävä ja EU olisi houkutteleva investointikohde? Valitse vain yksi vaihtoehto a. Avoimuus tukisi kasvua ja lisäisi EU:n houkuttelevuutta investointikohteena b. Ei seurauksia c. Avoimuus haittaisi kasvun edistämistä ja vaikuttaisi kielteisesti EU:n houkuttelevuuteen investointikohteena d. Ei mielipidettä 25

26 Selosta lyhyesti näkemystäsi siitä, millaisia seurauksia verotuksen avoimuudella yleisön suhteen olisi sen tavoitteen kannalta, että toimintaympäristö olisi kasvua edistävä ja EU olisi houkutteleva investointikohde. 22. Olisiko yritysten toimittamien tietojen oltava riippumattoman palveluntarjoajan (esim. tilintarkastajan) tätä tarkoitusta varten varmentamia? Valitse vain yksi vaihtoehto a. Ei, tietoja ei tarvitsisi varmentaa b. Varmentaminen olisi tarpeen tietyiltä osin (raportin olemassaolo, johdonmukaisuuden tarkastaminen) c. Tiedot olisi varmennettava kattavasti (esim. tilintarkastajan raportilla) d. Muu e. Ei mielipidettä Täsmennä, millä muilla keinoin yritysten toimittamat tiedot olisi varmennettava. 23. Olisiko tietosuojan ja liikesalaisuuksien suojaamisen takaamiseksi annettava erityissääntöjä? Huom. Ellei tätä tarkoitusta varten anneta erityissääntöjä, sovelletaan EU:n yleisiä tietosuojasääntöjä. Valitse vain yksi vaihtoehto Kyllä Ei Ei mielipidettä 26

27 Jos vastasit "kyllä", mitä suojatoimenpiteitä tarvittaisiin ja minkätyyppisten tietojen suhteen? Selosta lyhyesti. 24. Arvioi mahdolliset lisäkustannukset ja resurssitarpeet, joita yrityksille aiheutuisi avoimuuden lisäämisestä pidemmälle kuin mitä OECD:n BEPS-toimenpiteen 13 täytäntöönpano kansallisella tasolla velvoittaisi. Täsmennä, mitä tietoja ei mahdollisesti tällä hetkellä ole saatavilla. Voit eritellä viranomaisille ja yrityksille aiheuvat lisäkustannukset parhaana pitämäsi vaihtoehdon (tai vaihtoehtojen) mukaisesti. Esitä mahdollisuuksien mukaan numerotietoja vastauksesi tueksi. VAIHTOEHTO E EU:N ALOITE YRITYSTEN VEROPOLITIIKKOJEN JULKISUUDEN LISÄÄMISESTÄ Seuraavassa tarkastellaan vaihtoehtoa, jonka mukaan yritysten olisi annettava julkinen ilmoitus veropolitiikastaan. Tämä vaatimus ei sisälly OECD:n BEPS-toimenpiteen 13 piiriin. 25. Olisiko yritysten toimitettava pakollinen selvitys veropolitiikastaan? Valitse vain yksi vaihtoehto a. Kyllä, verotusta koskevien tietojen julkistamisen sijaan b. Kyllä, verotusta koskevien tietojen julkistamisen lisäksi c. Ei d. Ei mielipidettä 27

28 Jos mielestäsi yritysten olisi toimitettava pakollinen selvitys veropolitiikastaan, selosta kantaasi lyhyesti. Lisähuomiot 26. Haluatko saattaa joitakin muita seikkoja komission tietoon? 3. Lisätiedot Jos haluat toimittaa lisätietoja (esim. kannanoton tai raportin) tai ottaa esille seikkoja, joita ei ole käsitelty kyselyssä, voit liittää tähän kuulemiseen liiteasiakirjoja. 28

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

Ehdotus verojen kiertämisen estämistä koskevaksi direktiiviksi Suositus verosopimukseen liittyvistä kysymyksistä

Ehdotus verojen kiertämisen estämistä koskevaksi direktiiviksi Suositus verosopimukseen liittyvistä kysymyksistä Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00052 VO Upola Minna(VM) 01.02.2016 Asia Veronkierron ehkäisemistä koskeva toimenpidepaketti (komission tiedonanto) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

VO Aine Leena(VM) KÄYTTÖ RAJOITETTU

VO Aine Leena(VM) KÄYTTÖ RAJOITETTU Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00128 VO Aine Leena(VM) 02.03.2016 KÄYTTÖ RAJOITETTU Asia Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 EU ja verotus Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 Yleistä EU-veropolitiikan voi jakaa kahteen osaan: Välitön: kunkin jäsenmaan yksinomaisessa toimivallassa Välillinen: vaikuttaa tavaroiden,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 2.6.2014 Marja Pokela Johtava erityisasiantuntija Vastuullisuus Yrityksen verojalanjälkeä on pidettävä osana yritysten yhteiskuntavastuuta Verojen välttäminen,

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten väliset asiat: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja:

Lisätiedot

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston järjestämä kuuleminen Alkuhuomautus: Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto on laatinut tämän kyselyn

Lisätiedot

Verot Suomeen: Aggressiivinen verosuunnittelu laittomaksi varojen piilottelu mahdottomaksi

Verot Suomeen: Aggressiivinen verosuunnittelu laittomaksi varojen piilottelu mahdottomaksi Verot Suomeen: Aggressiivinen verosuunnittelu laittomaksi varojen piilottelu mahdottomaksi SDP:n kansainvälisen veronkierron vastaisen ohjelman julkaisutilaisuus Eduskunnan Pikkuparlamentti, 13.9.2017

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

A8-0317/11

A8-0317/11 18.11.2015 A8-0317/11 11 3 kohta 3. toteaa, että vaikka useammassa maassa toimivien yritysten on entistä vaikeampi noudattaa monia erilaisia verojärjestelmiä, ne pystyvät globalisaation ja digitalisaation

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Yritysten kokemuksia palvelujen sisämarkkinoista

Yritysten kokemuksia palvelujen sisämarkkinoista Yritysten kokemuksia palvelujen sisämarkkinoista Fields marked with are mandatory. Johdanto Lue seuraava tietosuojaseloste ennen kuin täytät kyselylomakkeen: specific-privacy-statement_en.pdf Tämän kyselyn

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. syyskuuta 2016 (OR. en) 12670/16 FISC 141 ECOFIN 846 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea (Coreper II)/Neuvosto

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlannin tilanne Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlanti pyysi lainaa rahoitusmarkkinoidensa vakauttamiseksi Irlannin hallitus pyysi eilen Euroopan rahoitusvakausjärjestelyjen

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. P8_TA(2016)0432 Veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin *

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. P8_TA(2016)0432 Veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin * Euroopan parlamentti 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2016)0432 Veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. marraskuuta 2016

Lisätiedot

Maakohtaisen raportoinnin (CbC ja DAC4) tulevat muutokset. Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä

Maakohtaisen raportoinnin (CbC ja DAC4) tulevat muutokset. Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Maakohtaisen raportoinnin (CbC ja DAC4) tulevat muutokset Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 23.11.2017 Minna Rintala Tausta maakohtaiselle raportoinnille OECD:n Base Erosion and Profit

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan,

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan, Euroopan parlamentti 204-209 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(206)0253 Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta tai

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä.

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä. VUOSIRAPORTIN KYSYMYKSET 1 (5) SE LAITTEIDEN VUOSIRAPORTTI 2009 SE laitteiden vuosiraportointi kuuluu kaikille sähkö ja elektroniikkalaitetuottajille Suomessa toimiva yritys, joka: valmistaa ja myy sähkö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 07.2.2017 2016/0231(COD) TARKISTUKSET 269-283 Mietintöluonnos Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

Maakohtainen raportointi

Maakohtainen raportointi Maakohtainen raportointi Country by Country Reporting Verohallinnon ohjelmistotalopäivä 23.5.2017 Minna Rintala Tausta OECD:n Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) raportin suositukset ja EU-direktiivi

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

U 25/2016 vp. Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

U 25/2016 vp. Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

Janne Juusela: Kansainväliset sijoitukset ja verotuksen tehokkuus

Janne Juusela: Kansainväliset sijoitukset ja verotuksen tehokkuus Janne Juusela: Kansainväliset sijoitukset ja verotuksen tehokkuus SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... SISÄLLYSLUETTELO... LÄHTEET... LYHENTEET... V VII XV XLIX 1.JOHDANTO... 1 1.1 Taustaa... 1 1.2 Kansainvälisestä

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.011 KOM(011) 35 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Toinen kertomus vapaaehtoisista maksuttomista

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA MUUTETUT ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT ASIAKIRJAT 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu

Lisätiedot

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Lontoo 27.7.2012 Ohjeiden velvoittavuus 1. Tämän asiakirjan ohjeet on annettu Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO 7.6.2008 C 141/27 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO Ehdotuspyyntö 2008 Kulttuuriohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: monivuotiset yhteistyöhankkeet, yhteistyötoimet, erityistoimet

Lisätiedot

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus PÖYTÄKIRJA SVEITSIN VALALIITON JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ HELSINGISSÄ 16 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1991 TEHDYN JA HELSINGISSÄ 19 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2006 TEHDYLLÄ PÖYTÄKIRJALLA MUUTETUN, TULO- JA VARALLISUUSVEROJA

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. verotuksen avoimuudesta verovilpin ja veron kiertämisen torjumiseksi

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. verotuksen avoimuudesta verovilpin ja veron kiertämisen torjumiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2015 COM(2015) 136 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE verotuksen avoimuudesta verovilpin ja veron kiertämisen torjumiseksi FI FI JOHDANTO Verovilpin

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Oy Hartwall Ab Momentin Group Oy Olvi Oyj Red Bull Finland Oy Saimaan Juomatehdas Oy Oy Sinebrychoff Ab Valvoo panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden etuja alkoholi-

Lisätiedot

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/06 18. heinäkuuta 2014 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 1 EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista Ohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Energiaa ja ilmastostrategiaa

Energiaa ja ilmastostrategiaa Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Energiaa ja ilmastostrategiaa Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Kasvihuonekaasupäästöt, EU-15 ja EU-25, 1990 2005, EU:n päästövähennystavoitteet

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n verolinjaukset 2006 21.3.2006

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n verolinjaukset 2006 21.3.2006 Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n verolinjaukset 2006 Kuvio 1. Markkinatasapaino ennen verotusta Hinta Hinta ennen veroa Kuluttajan ylijäämä Tuottajan ylijäämä Tarjonta Kysyntä 2 Tuotanto ennen veroa Määrä

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman IP/03/716 Bryssel 21. toukokuuta 2003 Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman Euroopan komission tuoreella toimintasuunnitelmalla yhtiöoikeuden uudistamisesta ja

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot