SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT"

Transkriptio

1 SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT Tekniikan koulutusalan Kuopion koulutusyksikössä aloittaa nuorisokoulutuksessa seuraavat sähköalan koulutusohjelmat: elektroniikan koulutusohjelma EE07 sähkötekniikan koulutusohjelma ES07 tietotekniikan koulutusohjelma ET07 Information Technology koulutusohjelma EF07 Koulutusohjelmien laajuus on 240 op. Koulutusohjelmat johtavat tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon. Koulutusohjelman suorittaneet voivat käyttää nimikettä insinööri (AMK). Kokonaan englanninkielisen Information Technology - koulutusohjelman suorittaneet voivat käyttää myös nimikettä Bachelor of Engineering (B.Eng.). Sähköalan insinöörikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita ja osaajia erilaisiin alan tuotekehitys-, johtamis-, suunnittelu-, markkinointi-, myynti-, tuotanto-, huolto- ja käyttötehtäviin. Koulutusohjelmissa on matemaattis-fysikaalisten aineiden osuus laaja ja vaativa. Ammatillisten aineiden osalta opiskelija saa laajat teoreettiset, mutta samalla käytännönläheiset valmiudet toimia tuotekehitysinsinöörinä kansainvälisissä projekteissa käyttää alan uusimpia suunnittelumenetelmiä ja -periaatteita analysoida ongelmia teknis-taloudellisesti toimia tuloksellisesti työyhteisössä ja esimiehenä. Insinööriltä vaaditaan itsenäistä luovaa ajattelua, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä sekä taitoa projektiryhmän johtamiseen. Insinöörin on myös selviydyttävä vieraalla kielellä ammatin edellyttämissä tilanteissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Koulutusohjelmat koostuvat perusopinnoista (yleisaineopinnot) ammattiopinnoista (ammattiopintojen perusteet, suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot sekä opinnäytetyö) vapaasti valittavista opinnoista harjoittelusta. (Harjoittelu tapahtuu kaikilla opiskelijoilla kesäaikoina ja lisäksi neljännen vuoden 3. ja 4. periodilla) 78

2 SUUNTAAVIEN OPINTOJEN VALINTA Suuntaavien opintojen valinta tapahtuu koulutusohjelmasta riippuen seuraavasti: ensimmäisen opintovuoden kevään aikana tietotekniikan koulutusohjelmassa valitaan suuntautumisvaihtoehto. Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelmissa suuntautumisvaihtoehto valitaan toisen vuoden keväällä ja Information Technology- koulutusohjelmassa on vuosittain vain yksi suuntautumisvaihtoehto. Valinnasta ja eri vaihtoehdoista informoidaan opiskelijoita hyvissä ajoin. Valintaa tehdessään opiskelijan on hyvä miettiä henkilökohtainen opintosuunnitelmaansa loppuun asti eli millaiset työtehtävät kiinnostavat valmistumisen jälkeen. Suuntaavien opintojen tavoitteena on mahdollistaa opintojen loppuvaiheessa tapahtuva erikoistuminen. Suuntaavat opinnot on järjestetty sähkötekniikan alan koulutusohjelmissa moduuleiksi. Valitsemastaan suuntautumisvaihtoehdosta opiskelija opiskelee tietotekniikan koulutusohjelmassa yhden 55 op:n moduulin, sähkötekniikan koulutusohjelmassa yhden 30 op:n moduulin ja elektroniikan koulutusohjelmissa yhden 25 op:n moduulin. Suuntaavista opinnoista toteutetaan vuosittain eniten kiinnostavat tai muuten tarkoituksenmukaiset vaihtoehdot. opinnot suoritettava viimeistään yhtä vuotta tätä pidemmässä ajassa, ellei rehtori erityisestä syystä myönnä tästä poikkeusta. HARJOITTELU JA OPINNÄYTETYÖN TEKEMINEN Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Vähintään 20 työviikon työskentely tavoitteen mukaisesti vastaa 30 opintopisteen suoritusta. Harjoittelu voi muodostua useista jaksoista ja se suoritetaan erillisen ohjeen mukaan. Opinnäytetyön suositeltu aloitusajankohta on kolmannen vuoden jälkeen. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Koulutusohjelmiin sisältyy 15 op vapaasti valittavia opintojaksoja. Näiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle mahdollisuus laventaa tutkintoaan laaja-alaisemmaksi valitsemalla kiinnostuksensa mukaan opintojaksoja esim. toisesta suuntautumisvaihtoehdosta tai koulutusohjelmasta tai jopa toisesta yksiköstä. Myös opinnot ulkomailla vastaavan tasoisessa oppilaitoksessa ovat hyvä vaihtoehto. Vapaasti valittavien opintojaksojen avulla opiskelija voi myös pyrkiä vahvistamaan oman syventymiskohteensa hallintaa ja osaamista valitsemalla opintojaksot sitä tukeviksi. Vapaasti valittavia opintojaksoja voi ottaa ohjelmaansa jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen. OPISKELUAIKA Opetussuunnitelmat on laadittu siten, että 240 opintopisteen laajuiset opinnot voi suorittaa neljässä vuodessa. Asetuksen mukaan on 79

3 ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA EE07 Elektroniikan koulutusohjelmassa on tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto sulautettujen järjestelmien suuntautumisvaihtoehto hyvinvointiteknologian suuntautumisvaihtoehto Elektroniikan koulutusohjelma antaa kaikille opiskelijoilleen perustietämyksen yritysten liiketoiminnan vaatimuksista, projektijohtamisesta ja markkinoinnista, elektroniikasta, tietokonetekniikasta, ohjelmoinnista, tietoliikennetekniikasta sekä mittaus- ja automaatiotekniikasta. Koulutusohjelmassa on panostettu erityisesti sulautettujen mikroprosessori-järjestelmien suunnitteluun ja käyttöön tietoliikenne- ja automaatiosovelluksissa sekä eri sensoritekniikoihin ja signaalien käsittelyyn. Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto perehdyttää alan laitetekniikkaan ja teoriaan. Erityisesti nopeat verkot ja langaton radiotietä käyttävä tiedonsiirto ovat keskeisellä sijalla opintokokonaisuudessa. Elektroniikan koulutusohjelman rakenne on seuraavanlainen: perusopinnot (55 op) ammattiopintojen perusteet (100 op) suuntaavat opinnot (25 op) tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto sulautettujen järjestelmien suuntautumisvaihtoehto hyvinvointiteknologian suuntautumisvaihtoehto opinnäytetyö (15 op) vapaasti valittavat opinnot (15 op) harjoittelu (30 op) Koulutusohjelman opintojaksot on esitetty oheisessa taulukossa. Opintojaksojen sijoitus eri lukuvuosille ja periodeille saattaa muuttua. Tuoreimmat tiedot opintojaksojen aikatauluista löytyvät sähköosaston WWW-sivuilta. Siellä on myös päivitetyt versiot opintojaksojen sisältökuvauksista sekä muutakin opintoihin liittyvää ajankohtaista asiaa. Sulautettujen järjestelmien suuntautumisvaihtoehto perehdyttää alan teknisten ja taloudellisten asiakokonaisuuksien lisäksi sulautettujen järjestelmien tuotekehitysprojektien johtamiseen, toteutuksen eri vaiheisiin ja tuotteiden markkinointiin. Hyvinvointiteknologian suuntaavissa opinnoissa perehdytään ihmisen mittaamisessa käytettäviin sensoritekniikoihin ja niihin liittyviin tiedonsiirtokäytäntöihin. Suuntautumisvaihtoehto sisältää mm. projektityöskentelyä, fysiologisten signaalien käsittelyä, lääketieteellistä instrumentointia ja sensoritekniikoita. Valmistuttuaan elektroniikan koulutusohjelman suorittaneet voivat sijoittua tuotekehitystehtäviin laitesuunnittelun ja ohjelmoinnin alueilla sekä erilaisiin esimies-, koulutus-, tuotanto-, huolto-, myynti- ja markkinointitehtäviin. Työnantajayritykset ovat teollisuusyrityksiä, suunnittelutoimistoja, tietojenkäsittelyyn ja ohjelmointiin erikoistuneita yrityksiä, tietoliikennealan yrityksiä, alan tuotekauppaa harjoittavia yrityksiä ja erilaisia oppilaitoksia. 80

4 ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koodi Opintojakso OP LH 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi PERUSOPINNOT 55 EEK5010 Viestinnän perusteet EEK5020 Työelämän viestintä EEK5100 Uppdateringskurs i svenska EEK5110 Svenska för ingenjörer EEK5200 Updating your English EEK5210 EEK5220 Communication and Engineering English Orientation to Engineer s working English EEM5000 Matematiikan peruskurssi EEM5100 Matematiikka EEM5200 Matematiikka EEM5300 Matematiikka EEM5400 Matematiikka EEM5500 Matematiikka EEF5100 Fysiikka EEF5200 Fysiikka EEF5301 Fysiikka EEF5401 Fysiikka EEF7500 Fysiikan laboratoriotyöt EEF5000 Kemia AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET 100 Tuotantotalouden perusteet EEJ5000 Teollisuusyrityksen laskentatoimi EEJ5100 Toiminnan ohjaus EEJ5200 Management Skills EEJ5300 Marketing Management EEJ5401 Tuotekehitysprojektin suunnittelu ja johtaminen Sähkötekniikan perusteet EEX5000 Virtapiirit ja verkot EEX5100 Vaihtosähköpiirit ja muutosilmiöt EEX5200 Sähkötekniikan työt Ohjelmoinnin perusteet ETT5101 Tietokoneen käytön perusteet EET5200 Ohjelmoinnin perusteet EET5300 Tietorakenteet ja algoritmit EET5400 Olio-ohjelmointi Elektroniikan perusteet EEE5000 Analogiaelektroniikka EEE5010 Analogiaelektroniikka EEE5021 Elektroniikan häiriösuunnitelu EEE5030 Digitaalielektroniikka EEE5040 Digitaalielektroniikka

5 EEE5050 Digitaalielektroniikka EEE5060 RF-tekniikka EEE5100 Elektroniikan työt EEE5200 Elektroniikan työt Tietokonetekniikan perusteet EED5010 Tietokonetekniikka EED5020 Tietokonetekniikka EED5100 Tietokonetekniikan työt Tietoliikennetekniikan perusteet EEN5000 Tietokoneverkot EEN5010 Tietoliikennetekniikan perusteet EEN5020 Tietoliikennetekniikan työt EEN5030 Langattomat tekniikat EEE5600 Digitaalinen signaalinkäsittely Automaatiotekniikan perusteet EEA5000 Mittaus- ja anturitekniikka EEA5100 Säätö- ja automaatiotekniikka EEA5200 Automaatiotekniikan työt TIETOLIIKENNETEKNIIKKA - SUUNTAVAT OPINNOT 25 Wireless-moduli EEN5100 Radiotekniikka EEN5110 Matkapuhelinjärjestelmät EEN5120 Modulaatiomenetelmät EEN5130 Antennitekniikka Tietoliikennejärjestelmät-moduli EEN5200 Tietoliikennejärjestelmät EEN5210 Väitystekniikka Tiedonsiirtotekniikat-moduli EEN5300 Digitaalinen tiedonsiirto EEN5310 Siirtojohtojen teoria EEN5320 Kuituoptiset järjestelmät EEN5330 Tietoliikennetekniikan työt SULAUTETUT JÄRJESTELMÄT - SUUNTAAVAT OPINNOT 25 Elektroniikka- jatkomoduli EEE5500 Piirilevysuunnittelu EEE5510 VHDL-suunnittelu EEE5520 Tehoelektroniikka EEE5530 Elektroniikan tuotantotekniikka Ohjelmistotekniikka- jatkomoduli EED5000 Reaaliaikakäyttöjärjestelmät EED5110 Tietokonetekniikan työt EED5200 Projekti - sulautetut järjestelmät EED5300 Windows-ohjelmointi ja laiteajurit Sensoritekniikka -jatkomoduli EEA5300 Mikroanturit ja mikromekaniikka

6 HYVINVOINTITEKNOLOGIA - SUUNTAAVAT OPINNOT 25 Elektroniikka- jatkomoduli EEE5510 VHDL-suunnittelu EEE5530 Elektroniikan tuotantotekniikka Ohjelmistotekniikka- jatkomoduli EED5000 Reaaliaikakäyttöjärjestelmät EED5110 Tietokonetekniikan työt EED5200 Projekti - sulautetut järjestelmät Sensoritekniikka -jatkomoduli EEA5300 Mikroanturit ja -mekaniikka EHB5031 Bioanturit ja -elektroniikka EHB5540 Fysiologisten signaalien käsittely EHB5530 Lääketieteellinen instrumentointi VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT. 15 Suositellaan toisen suuntaumisvaihtoehdon tai muiden sähköalan koulutusohjelmien kursseja tai ao. listassa olevia. Lisäksi on mahdollista suorittaa vapaaehtoisina kursseina TeKun osastojen ja koulutusohjelmien yhteisiä kielten ja viestinnän kursseja. Kurssit toteutetaan, jos min. ryhmäkokovaatimukset täyttyvät. EEY5100 Johdatus amk-opintoihin EES5000 Sähköturvallisuus EEJ5010 Yritystalouden perusteet EEX5210 Sähkötekniikan työt EEM5600 Matematiikkaohjelmistot EET5500 JAVA-ohjelmointi EEA5400 Optinen sensoritekniikka ESA5210 Ohjelmoitavat logiikat EEE5070 Optoelektroniikka EEE5300 Elektroniikan mekaniikka EEE5400 Muotoilu elektroniikkateollis uudessa EEN5400 Kanavakoodaus EEN5410 Signaaliteoria ja satunnaisprosessit EET5600 Mobiiliohjelmointi EEN5420 Tietoliikenteen protokollat EEJ5700 EEJ5600 Tuotekehityksen laatu ja luotettavuus Organizational Networks and Communication HARJOITTELU 30 OPINNÄYTETYÖ

7 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA ET07 Tietotekniikan koulutusohjelma antaa kaikille opiskelijoilleen perustietämyksen tuotantotaloudesta, ohjelmoinnista, tietojärjestelmistä, tietoverkoista, sähköisestä kaupankäynnistä ja tietokantatekniikoista. Koulutusohjelmassa on panostettu nykyaikaisen hajautetun tietojärjestelmän toteutustekniikoihin. Koulutusohjelman opintojaksot on esitetty oheisessa taulukossa. Opintojaksojen sijoitus eri lukuvuosille ja periodeille saattaa muuttua. Tuoreimmat tiedot opintojaksojen aikatauluista löytyvät sähköosaston WWW-sivuilta. Siellä on myös päivitetyt versiot opintojaksojen sisältökuvauksista sekä muutakin opintoihin liittyvää ajankohtaista asiaa. Tietotekniikan koulutusohjelmassa on tarjolla kolme suuntautumisvaihtoehtoa Ohjelmistotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään ohjelmointikielten opintojen lisäksi client/server tekniikoihin, tietokantoihin, ohjelmistosuunnitteluun, nykyaikaisiin hajautetun ohjelmoinnin tekniikoihin sekä mobiili- ja Internet ohjelmointiin. Tietoverkkotekniikan suuntautumisvaihtoehto antaa taidot tietoverkkojen ja Internet-pohjaisten ratkaisujen suunnitteluun ja konfigurointiin. Mobiilitiedonsiirto, tietoturva, verkotetut ympäristöt, virtuaalitekniikat ym. uudet tekniikat tulevat koulutusohjelmassa tutuksi. Tietojärjestelmähallinta antaa taidot tietoverkkojen ja Internet-pohjaisten ratkaisujen konfigurointiin ja hallintaan. Verkotetut ympäristöt, erilaiset käyttöjärjestelmät, verkkopalvelut sekä muut uudet tekniikat tulevat koulutusohjelmassa tutuksi. Tietojärjestelmähallinta sisältää runsaasti projektitöitä. Valmistuttuaan tietotekniikan koulutusohjelman suorittaneet voivat sijoittua ohjelmointi-, esimies-, koulutus- ja markkinointitehtäviin. Työnantajayritykset ovat teollisuusyrityksiä, suunnittelutoimistoja, tietojenkäsittelyyn ja ohjelmointiin erikoistuneita yrityksiä, tietoliikennealan yrityksiä, alan tuotekauppaa harjoittavia yrityksiä ja erilaisia oppilaitoksia. Tietotekniikan koulutusohjelman rakenne on seuraavanlainen: perusopinnot (48 op) ammattiopintojen perusteet (77 op) suuntaavat opinnot (55 op) opinnäytetyö (15 op) vapaasti valittavat opinnot (15 op) harjoittelu (30 op) 84

8 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koodi Opintojakso OP LH 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi PERUSOPINNOT 48 EEK5010 Viestinnän perusteet EEK5020 Työelämän viestintä EEK5100 Uppdateringskurs i svenska EEK5110 Svenska för ingenjörer EEK5200 Updating your English EEK5210 EEK5220 Communication and Engineering English Orientation to Engineer s working English EEM5000 Matematiikan peruskurssi EEM5100 Matematiikka EEM5200 Matematiikka ETM5300 Matemaattinen logiikka EEM5400 Matematiikka EEF5100 Fysiikka EEF5200 Fysiikka EEF5301 Fysiikka EEF5401 Fysiikka EEF7500 Fysiikan laboratoriotyöt AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET 77 Tuotantotalouden perusteet EEJ5000 Teollisuusyrityksen laskentatoimi EEJ5100 Toiminnan ohjaus EEJ5200 Management Skills EEJ5300 Marketing Management EEJ5401 Tuotekehitysprojektin suunnittelu ja johtaminen EEJ5010 Yritystalouden perusteet Ohjelmoinnin perusteet ETT5101 Tietokoneen käytön perusteet ETT5111 Ohjelmoinnin perusteet ETT5130 Tietorakenteet ja algoritmit ETT5160 Sovelluskehittimet ETT5115 HTML ja dynaamiset sivut ETT6200 Ohjelmistotuotanto ETT5291 Oliosuunnittelu ETT6230 PHP-ohjelmointi ETT5140 Olio-ohjelmointi ETP5195 Tiedonhallintatekniikka ja SQL Tietojärjestelmien perusteet EED5012 Tietokonetekniikka ETN5510 Digitaalitekniikan perusteet ETN5520 Tietoliikennetekniikan perusteet ETN5110 Tietoverkkojen perusteet

9 ETP5213 Windows-käyttöjärjestelmä ETP5092 Linux-käyttöjärjestelmän perusteet ETP5183 Tietojärjestelmien tietoturva ETM5220 Tietojärjestelmäsuunnittelu OHJELMISTOTEKNIIKKA - SUUNTAAVAT OPINNOT 55 ETT5610 Ohjelmistosuunnittelu ETP5154 Tietokantapalvelimet ETT5170 Oracle ETP5264 Java-ohjelmointi ETP5350 Windows-ohjelmointi ETP5910 Mobiilipäätelaiteohjelmointi ETP6111 Open Source-ohjelmointi ETP5290 Hajautettu ohjelmointi ETP5691 Ohjelmistoprojekti - tietokanta ETP5695 Ohjelmistoprojekti - hajautettu käyttöliittymä TIETOVERKKOTEKNIIKKA - SUUNTAAVAT OPINNOT 55 ETN5105 Tietokoneverkot 1 (CCNA1-4) ETN5205 Tietokoneverkot 2 (CCNP1-4) ETN5184 Tietoturvan jatkokurssi ETP5154 Tietokantapalvelimet ETN5213 Windows-palvelimet ETN5093 Linux-palvelimet ETN5690 Tietoverkkoprojekti - palvelimet ETN5695 Tietoverkkoprojekti - yrityksen verkkoratkaisu TIETOJÄRJESTELMÄHALLINTA - SUUNTAAVAT OPINNOT 55 ETN5105 Tietokoneverkot 1 (CCNA1-4) ETN5184 Tietoturvan jatkokurssi ETP5154 Tietokantapalvelimet ETN5213 Windows-palvelimet ETN5093 Linux-palvelimet ETN5690 Tietoverkkoprojekti - palvelimet ETN5695 ETM5691 ETM5701 Tietoverkkoprojekti - yrityksen verkkoratkaisu Tietojärjestelmäprojekti - nettisovellus Tietojärjestelmäprojekti - verkkopalvelimet VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT. 15 Suositellaan toisen suuntaumisvaihtoehdon tai muiden sähköalan koulutusohjelmien kursseja tai ao. listassa olevia. Lisäksi on mahdollista suorittaa vapaaehtoisina kursseina TeKun osastojen ja koulutusohjelmien yhteisiä kielten ja viestinnän kursseja. Kurssit toteutetaan, jos min. ryhmäkokovaatimukset täyttyvät. Yleiset 86

10 EEY5100 Johdatus amk-opintoihin EES5000 Sähköturvallisuus EEE5070 Optoelektroniikka EEJ5600 Organizational Networks and Communication ETJ5120 Sähköinen liiketoiminta ETT6210 Projektinhallintaohjelmisto ETT6220 MS Office sovellusohjelmointi Ohjelmistotekniikka ETP5120 Multimediatyökalut ja sisällöntuotanto ETP6130 Java-ohjelmoinnin jatkokurssi ETP6140.NET-ohjelmoinnin jatkokurssi ETP5150 Tiedon louhinta ETP5160 Mobiiliohjelmointi ETP5180 Käyttöliittymäsuunnittelu ETP6190 XML-ohjelmointi Tietoverkot ETN5210 Yleiskaapelointitekniikka 2 32 ETN5220 Tietoverkkodokumentointi 2 32 ETM5101 Tietojärjestelmähallinta ETP5110 Open Source-työkalut 3 48 Tietojärjestelmähallinta ETM5330 Mikrotuki 2 32 ETN5205 Tietokoneverkot 2 (CCNP1-4) HARJOITTELU 30 OPINNÄYTETYÖ

11 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA ES07 Sähkötekniikan koulutusohjelmassa on teollisuuden sähkö- ja automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehto energiahuollon suuntautumisvaihtoehto. Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen sähkötekniikan teolliseen käyttöön perehdyttävä opintokokonaisuus. Perinteisen sähkötekniikan rinnalla tietotekniikka ja automaatiotekniikka ovat sovelluksissa merkittävässä asemassa. Teollisuuden sähkö- ja automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa syvennytään teollisuuden sähköteknisiin järjestelmiin ja sähkökäyttöihin. Opinnot perehdyttävät sähkömoottorien monipuolisiin käyttösovelluksiin, tehoelektroniikkaan, teollisuuden sähköverkkoihin ja teollisuusautomaatioon. Energiahuollon suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa syvennytään sähkönjakelutekniikkaan, installaatiotekniikkaan (asennukset) ja energiahuollon kysymyksiin. Sähkönjakelutekniikan opinnoissa keskitytään mm. sähköverkon tekniseen ja taloudelliseen suunnitteluun sekä mitoitukseen ja automaatioon. Suunnittelualue kattaa sisäasennukset, jakeluverkot ja teollisuusverkot. Automaation osalta syvennytään energiayhtiöiden ja teollisuuden automaatiokonsepteihin. Energiahuoltoon kuuluvat myös sähköntuotannon tekniikka ja talous sekä sähkömarkkinat. erikoiskomponenttien ja -järjestelmien kauppaan liittyvissä tehtävissä koulutusalalla ammattioppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten opettajina tai yritysten kouluttajina itsenäisinä yrittäjinä. Sähkötekniikan koulutusohjelman rakenne on seuraava: perusopinnot (55 op) ammattiopintojen perusteet (95 op) suuntaavat opinnot (30 op) teollisuuden sähkö- ja automaatiotekniikan suuntaavat opinnot energiahuollon suuntaavat opinnot opinnäytetyö (15 op) vapaasti valittavat opinnot (15 op) harjoittelu (30 op) Koulutusohjelman opintojaksot on esitetty oheisessa taulukossa. Opintojaksojen sijoitus eri lukuvuosille ja periodeille saattaa muuttua. Tuoreimmat tiedot opintojaksojen aikatauluista löytyvät sähköosaston WWW-sivuilta. Siellä on myös päivitetyt versiot opintojaksojen sisältökuvauksista sekä muutakin opintoihin liittyvää ajankohtaista asiaa. Sähkötekniikan koulutusohjelman suorittaneet toimivat valtakunnallisen ja alueellisen tason sähköhuollon palveluksessa sähköntuotantokoneiston sekä siirto- ja jakeluverkoston suunnittelu- ja käyttötehtävissä sähkön osto- ja myyntitehtävissä teollisuusyritysten palveluksessa sähköverkon komponenttien, sähkömoottorien, moottorisäätökomponenttien ja sähköasennuskomponenttien suunnitteluun, tuotantoon ja kauppaan liittyvissä tehtävissä suunnittelutoimistojen palveluksessa sähköasennusten, teollisuusautomaation yms. suunnitteluun ja urakointiin liittyvissä tehtävissä kaupallisten yritysten palveluksessa alan 88

12 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koodi Opintojakso OP LH 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi PERUSOPINNOT 55 EEK5010 Viestinnän perusteet EEK5020 Työelämän viestintä EEK5100 Uppdateringskurs i svenska EEK5110 Svenska för ingenjörer EEK5200 Updating your English EEK5210 EEK5220 Communication and Engineering English Orientation to Engineer s working English EEM5000 Matematiikan peruskurssi EEM5100 Matematiikka EEM5200 Matematiikka EEM5300 Matematiikka EEM5400 Matematiikka EEM5500 Matematiikka EEF5100 Fysiikka EEF5200 Fysiikka EEF5301 Fysiikka EEF5401 Fysiikka EEF7500 Fysiikan laboratoriotyöt EEF5000 Kemia AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET 95 Tuotantotalouden perusteet EEJ5000 Teollisuusyrityksen laskentatoimi EEJ5100 Toiminnan ohjaus ESJ5200 Johtamisoppi ESJ5300 Markkinointi Sähkötekniikan perusteet ESX5000 Virtapiirit ja verkot s ESX7100 ESX5420 Vaihtosähköpiirit ja sähkötekniikan työt Muutosilmiöt virtapiireissä ja sekavirtapiirit ESL7050 Sähköturvallisuus ja ensiapu ESX5120 Sähkömittaustekniikka s ESX5050 Tekninen dokumentointi ESX5060 ESS7010 Sähkötekniset suunnitteluohjelmat Energiatekniikan ja sähkönkäyttötekniikan perusteet Ohjelmoinnin perusteet ETT5101 Tietokoneen käytön perusteet EST5200 Ohjelmoinnin perusteet s Elektroniikan perusteet 89

13 EEE5000 Analogiaelektroniikka EEE5010 Analogiaelektroniikka ESE7030 Digitaalielektroniikka 1s ESE5100 Elektroniikan työt s Tehoelektroniikan perusteet ESK6000 Tehoelektroniikan perusteet ESK6030 Tehoelektroniikan perusteet Säätö- ja automaatiotekniikan perusteet ESA5050 Instrumentointitekniikka ESA5040 Säätö- ja automaatiotekniikka ESA5060 Automaatiotekniikan työt Sähkönkäyttötekniikan perusteet ESK5400 Sähkökoneiden perusteet ESK5410 Sähkökäyttöjen perusteet Sähkönjakelutekniikan perusteet ESV5010 Sähköasennukset ESN5030 Sähkönjakelutekniikka ESN5040 Sähkönjakelutekniikka Sähkövoimatekniikan työt ESS5600 Sähkövoimatekniikan työt TEOLLISUUDEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN SUUNTAAVAT OPINNOT 30 ESV5230 Teollisuuden sähköasennukset ja -verkot ESK5140 Sähkökäyttöjen jatkokurssi ESK5180 Sähkökoneiden jatkokurssi ESK5020 Tehoelektroniikan komponentit ja sovellukset ESA5070 Automaatiotekniikan jatkokurssi ESA5210 Ohjelmoitavat logiikat Lisäksi sähkötekniikan moduulivalinnaisia kursseja 6 ENERGIAHUOLLON SUUNTAAVAT OPINNOT 30 ESV5230 ESN5150 Teollisuuden sähköasennukset ja -verkot Tietokoneavusteinen verkostosuunnittelu ESN5110 Sähkölaitosautomaatio ESN5051 Sähkönjakelutekniikka ESV5110 Julkisten rakennusten sähkösuunnittelu ESV5120 Sähköurakointi ESA5210 Ohjelmoitavat logiikat Lisäksi sähkötekniikan moduulivalinnaisia kursseja 6 SÄHKÖTEKNIIKAN MODUULIVALINNAISET ESK5500 Sähkölämmitys- ja valaistustekniikka

14 ESV5130 Kiinteistöjen tele- ja ohjausjärjestelmät ESA5270 Älykäs rakennusautomaatio ESV5310 Asennus- ja käyttöönottotarkastukset ESN5170 Suurjännitetekniikka ESS5210 Sähkömarkkinat ESS5650 ESX7090 Suuntaaviin opintoihin liittyvä projekti AutoCAD perusteet ja sähkösovellukset Lisäksi muiden suuntaavien moduulien opintojaksot ovat moduulivalinnaisia VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT. 15 Suositellaan toisen suuntaumisvaihtoehdon kursseja, sähkötekniikan moduulivalinnaisia kursseja tai muiden sähköalan koulutusohjelmien kursseja tai ao. listassa olevia. Lisäksi on mahdollista suorittaa vapaaehtoisina kursseina TeKun osastojen ja koulutusohjelmien yhteisiä kielten ja viestinnän kursseja. Kurssit toteutetaan, jos min. ryhmäkokovaatimukset täyttyvät. EEY5100 Johdatus amk-opintoihin EEJ5010 Yritystalouden perusteet ESS5701 Sähkötekniikan projekti EEM5600 Matematiikkaohjelmistot EEE5040 Digitaalielektroniikka EED5010 Tietokonetekniikka ESV6400 Tuotemallinnus rakennusten suunnittelussa HARJOITTELU 30 OPINNÄYTETYÖ

15 INFORMATION TECHNOLOGY DEGREE PROGRAMME EF07 The Bachelor of Engineering in Information Technology Degree Programme has one specialization alternative: Telecommunication The Degree Programme prepares students for careers in information technology, electronics, and computing, automation and telecommunication industries. The careers may range from hardware and software design to management and operation of plants and industries, consulting, product support and marketing. The Programme is aimed at providing the student with an in-depth knowledge of their chosen subject area. Traditionally, what has been required from engineers is a solid foundation in mathematics and physics and a mastery of engineering analysis and design. In the rapidly changing world, where the systems to be designed are of growing complexity, graduates will also need cross-disciplinary knowledge, broad problem solving skills, the ability to communicate well and a willingness to participate in team work. To respond to these new challenges does not diminish the importance of the primary subjects but in addition demands the integration of studies in several disciplines. There are many courses in mathematical-physical subjects in the degree programme which students will find both comprehensive and demanding. In the professional subjects the student is provided with a sound theoretical basis for the studies, but at the same time the courses emphasize practical applications To understand the operational principles of equipment and systems used in the area To study the design methods and principles underlying them To analyze problems in a technical-economical way and To operate successfully in a team and as a team leader. The specialization alternative in telecommunication gives the student skills in fast digital telecommunication in wireless networks. It also makes the student an expert in mobile cell telephone technologies. Part of the studies are organized, instead of the traditional lecture form, as problem-centred studies around projects where the students work in groups. The projects run mostly for a semester. Under the teachers supervision the students will then analyse the problem and find ways to solve it. The project work is supported by lecture courses - either with direct relevance to the project or of a more general nature. In all courses the method of course delivery is sufficiently varied and is designed to develop an enquiring mind and practical ability. Courses include lectures, tutorials, computer work and short and extended assignment work. All coursework submitted is required to be of a suitably high presentation standard. Oral presentation abilities are also emphasized and developed during the courses. The degree programme consists of 240 ECTS credits (European Credit Transfer System), where one ECTS credit corresponds to an average 40 h (one week) by study of the student. The programme is taught in English. The degree programme consists of 15 ECTS credits of optional studies. Their purpose is to give the student the opportunity to widen the degree by choosing study modules according to his/her interests. Studies abroad in a corresponding university or college also offer a good alternative. Every year there are available some optional courses, which are professional or develop the language skills and which are worth including in the studies. Optional courses can be selected as early as the first study year. The practical training required for the completion of the programme is 20 weeks. Part of it is carried out during study semesters (the 3rd and 4th period of the fourth year). The rest of the practical training can be completed during summer breaks. The students can have part of their practice and /or their final project abroad. Completion of the programme requires a final 92

16 project with a thesis from the subject area the student has specialised in during the advanced specialised studies. The curriculum has been planned so that studies, which consist of 240 ECTS credits, can be completed in four years. According to the statute, studies must be completed at the latest after one extra year (i.e. in five years) unless the president grants special dispensation for exceptional reasons. The degree programme is based on higher secondary education, but it is also possible to start the degree programme after vocational studies by completing first preparatory courses, e.g. in mathematics, in the electrical engineering programme taught in Finnish. Due to the regulations, passing a test in Swedish during the studies is obligatory for students with Finnish nationality except for some special cases. Swedish is taught in several courses within the polytechnic. The structure of the Bachelor of Engineering (B.Eng.) in Information Technology Degree Programme is the following (240 ECTS credits): Basic studies (46 ECTS credits) Professional Studies (149 ECTS credits) Common Studies ( 22 ECTS credits ) Specialised Studies in Information Technology (82 ECTS credits) Advanced Specialised Studies (30 ECTS credits) Advanced Specialised Studies in Telecommunication Final Project (15 ECTS credits) Optional Studies (15 ECTS credits) Practical Training (30 ECTS credits) List of courses in the degree programme is given in the table attached. The time schedule of the different courses may change. The most up to date information on the course time schedules are to be found in the WWW pages of the Department of Electrical Engineering. There are also up to date versions of the course descriptions and other material and timely information related to studies in the degree programme. 93

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET 1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op........................................................................... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA....................................................................

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Koulutusohjelman tavoitteet

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Koulutusohjelman tavoitteet TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoitteet Koulutusohjelma koostuu kolmesta suunnasta: tietotekniikka, mikroelektroniikka ja tietoliikennetekniikka.

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS TDI TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLT) tarjoaa yhdessä Åbo Akademin ja Turun kauppakorkeakoulun kanssa kansainvälisen tietoteollisten

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tietotekniikan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKKA. Perusopinnot

AUTOMAATIOTEKNIIKKA. Perusopinnot AUTOMAATIOTEKNIIKKA Opintojaksojen, jotka kirjataan opiskelijan opintorekisteriin osasuorituksina (esim. tentti, harjoitustyö, harjoitukset, laboratoriotyöt tms.) opintopisteet jaetaan siten, että osasuorituksista

Lisätiedot

Opintojaksot Porin laitos. lukuvuosi 2015 2016

Opintojaksot Porin laitos. lukuvuosi 2015 2016 Opintojaksot Porin laitos lukuvuosi 2015 2016 8.4.2015 Matematiikka PLA-11010 Johdatus yliopistomatematiikkaan, 8 op Introduction to University Mathematics, 8 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Timo Ranta

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Englannin kielioppi ja rakenteet Englannin tasokoe English 1 English 2 ICT architectures ICT-hankinnat ICT-johtaminen ja -strategia

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA sekä automaatio- ja mittausteknologian osaalueille. Olemme panostaneet yhdistettyyn opetus- ja tutkimuslaboratorioon, joka tarjoaa opis- Ympäristöala tarjoaa runsaasti

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Syksy Autumn 2014 Kevät Spring 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, journalism,

Lisätiedot

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course Activity Holidays Code: PRO8PO009 Extent: 3 cr (81 h) Timing: 1,3,5 semester Language: English Level: Free choice studies Type: Free choice Starting level and linkage with other courses No prerequisites

Lisätiedot

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Perusopinnot

TIETOTEKNIIKKA. Perusopinnot TIETOTEKNIIKKA Perusopinnot Johdatus verkkoliiketoimintaan Introduction to e-business Koodi: TITE1110 Osaamistavoitteet: opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy selittämään e-liiketoiminnan keskeisimmät

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO KeSäLuKuKAuSI 2013

AVOIN YLIOPISTO KeSäLuKuKAuSI 2013 AVOIN YLIOPISTO Kesälukukausi 2013 Tampereen teknillinen yliopisto AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas Kesälukukausi 2013 Tampere 5.4.2013 Toimittanut: Sini Ullgren Kuvat: TTY:n kuvapankki ja Sami Helenius/Tampereen

Lisätiedot

Project proposals for TIE-PROJ course 2014

Project proposals for TIE-PROJ course 2014 1 (39) Matti Vuori, 3.9.2014 Project proposals for TIE-PROJ course 2014 This document contains the project proposals from potential customers, for the student groups to select from. New projects will be

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

MUOTOILUN OSASTO. Muotoilun osasto

MUOTOILUN OSASTO. Muotoilun osasto MUOTOILUN OSASTO Muotoilun osasto 37 Muotoilun osasto MUOTOILUN OSASTO School of Design Fakulteten för design Hämeentie 135 C 00560 Helsinki Puh. (09) 75631 Fax. (09) 7563 0223 s-postit: etunimi.sukunimi@uiah.fi

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 APPLICANT S GUIDE SPRING 2014 HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become

Lisätiedot

AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Opetusperiodi: Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet:

AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Opetusperiodi: Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet: AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Jorma Selkäinaho Opetusperiodi: I - II Työmäärä toteutustavoittain: Yhden työn (0,5op) työmäärä on 3,5 h (esikuulustelu

Lisätiedot

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014 Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014 Tervetuloa opiskelemaan Aalto-yliopiston avoimeen yliopistoon!...4 Aalto-yliopisto... 5 Aalto-yliopiston avoin yliopisto... 5 Ilmoittautuminen ja maksut...

Lisätiedot

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, 160 Taiteen laitos 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

Lisätiedot

5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Tavoitteena on kouluttaa viestintäalan ammattilaisia, joilla on monipuolinen taiteellinen, viestinnällinen

Lisätiedot