SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT"

Transkriptio

1 SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT Tekniikan koulutusalan Kuopion koulutusyksikössä aloittaa nuorisokoulutuksessa seuraavat sähköalan koulutusohjelmat: elektroniikan koulutusohjelma EE07 sähkötekniikan koulutusohjelma ES07 tietotekniikan koulutusohjelma ET07 Information Technology koulutusohjelma EF07 Koulutusohjelmien laajuus on 240 op. Koulutusohjelmat johtavat tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon. Koulutusohjelman suorittaneet voivat käyttää nimikettä insinööri (AMK). Kokonaan englanninkielisen Information Technology - koulutusohjelman suorittaneet voivat käyttää myös nimikettä Bachelor of Engineering (B.Eng.). Sähköalan insinöörikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita ja osaajia erilaisiin alan tuotekehitys-, johtamis-, suunnittelu-, markkinointi-, myynti-, tuotanto-, huolto- ja käyttötehtäviin. Koulutusohjelmissa on matemaattis-fysikaalisten aineiden osuus laaja ja vaativa. Ammatillisten aineiden osalta opiskelija saa laajat teoreettiset, mutta samalla käytännönläheiset valmiudet toimia tuotekehitysinsinöörinä kansainvälisissä projekteissa käyttää alan uusimpia suunnittelumenetelmiä ja -periaatteita analysoida ongelmia teknis-taloudellisesti toimia tuloksellisesti työyhteisössä ja esimiehenä. Insinööriltä vaaditaan itsenäistä luovaa ajattelua, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä sekä taitoa projektiryhmän johtamiseen. Insinöörin on myös selviydyttävä vieraalla kielellä ammatin edellyttämissä tilanteissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Koulutusohjelmat koostuvat perusopinnoista (yleisaineopinnot) ammattiopinnoista (ammattiopintojen perusteet, suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot sekä opinnäytetyö) vapaasti valittavista opinnoista harjoittelusta. (Harjoittelu tapahtuu kaikilla opiskelijoilla kesäaikoina ja lisäksi neljännen vuoden 3. ja 4. periodilla) 78

2 SUUNTAAVIEN OPINTOJEN VALINTA Suuntaavien opintojen valinta tapahtuu koulutusohjelmasta riippuen seuraavasti: ensimmäisen opintovuoden kevään aikana tietotekniikan koulutusohjelmassa valitaan suuntautumisvaihtoehto. Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelmissa suuntautumisvaihtoehto valitaan toisen vuoden keväällä ja Information Technology- koulutusohjelmassa on vuosittain vain yksi suuntautumisvaihtoehto. Valinnasta ja eri vaihtoehdoista informoidaan opiskelijoita hyvissä ajoin. Valintaa tehdessään opiskelijan on hyvä miettiä henkilökohtainen opintosuunnitelmaansa loppuun asti eli millaiset työtehtävät kiinnostavat valmistumisen jälkeen. Suuntaavien opintojen tavoitteena on mahdollistaa opintojen loppuvaiheessa tapahtuva erikoistuminen. Suuntaavat opinnot on järjestetty sähkötekniikan alan koulutusohjelmissa moduuleiksi. Valitsemastaan suuntautumisvaihtoehdosta opiskelija opiskelee tietotekniikan koulutusohjelmassa yhden 55 op:n moduulin, sähkötekniikan koulutusohjelmassa yhden 30 op:n moduulin ja elektroniikan koulutusohjelmissa yhden 25 op:n moduulin. Suuntaavista opinnoista toteutetaan vuosittain eniten kiinnostavat tai muuten tarkoituksenmukaiset vaihtoehdot. opinnot suoritettava viimeistään yhtä vuotta tätä pidemmässä ajassa, ellei rehtori erityisestä syystä myönnä tästä poikkeusta. HARJOITTELU JA OPINNÄYTETYÖN TEKEMINEN Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Vähintään 20 työviikon työskentely tavoitteen mukaisesti vastaa 30 opintopisteen suoritusta. Harjoittelu voi muodostua useista jaksoista ja se suoritetaan erillisen ohjeen mukaan. Opinnäytetyön suositeltu aloitusajankohta on kolmannen vuoden jälkeen. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Koulutusohjelmiin sisältyy 15 op vapaasti valittavia opintojaksoja. Näiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle mahdollisuus laventaa tutkintoaan laaja-alaisemmaksi valitsemalla kiinnostuksensa mukaan opintojaksoja esim. toisesta suuntautumisvaihtoehdosta tai koulutusohjelmasta tai jopa toisesta yksiköstä. Myös opinnot ulkomailla vastaavan tasoisessa oppilaitoksessa ovat hyvä vaihtoehto. Vapaasti valittavien opintojaksojen avulla opiskelija voi myös pyrkiä vahvistamaan oman syventymiskohteensa hallintaa ja osaamista valitsemalla opintojaksot sitä tukeviksi. Vapaasti valittavia opintojaksoja voi ottaa ohjelmaansa jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen. OPISKELUAIKA Opetussuunnitelmat on laadittu siten, että 240 opintopisteen laajuiset opinnot voi suorittaa neljässä vuodessa. Asetuksen mukaan on 79

3 ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA EE07 Elektroniikan koulutusohjelmassa on tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto sulautettujen järjestelmien suuntautumisvaihtoehto hyvinvointiteknologian suuntautumisvaihtoehto Elektroniikan koulutusohjelma antaa kaikille opiskelijoilleen perustietämyksen yritysten liiketoiminnan vaatimuksista, projektijohtamisesta ja markkinoinnista, elektroniikasta, tietokonetekniikasta, ohjelmoinnista, tietoliikennetekniikasta sekä mittaus- ja automaatiotekniikasta. Koulutusohjelmassa on panostettu erityisesti sulautettujen mikroprosessori-järjestelmien suunnitteluun ja käyttöön tietoliikenne- ja automaatiosovelluksissa sekä eri sensoritekniikoihin ja signaalien käsittelyyn. Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto perehdyttää alan laitetekniikkaan ja teoriaan. Erityisesti nopeat verkot ja langaton radiotietä käyttävä tiedonsiirto ovat keskeisellä sijalla opintokokonaisuudessa. Elektroniikan koulutusohjelman rakenne on seuraavanlainen: perusopinnot (55 op) ammattiopintojen perusteet (100 op) suuntaavat opinnot (25 op) tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto sulautettujen järjestelmien suuntautumisvaihtoehto hyvinvointiteknologian suuntautumisvaihtoehto opinnäytetyö (15 op) vapaasti valittavat opinnot (15 op) harjoittelu (30 op) Koulutusohjelman opintojaksot on esitetty oheisessa taulukossa. Opintojaksojen sijoitus eri lukuvuosille ja periodeille saattaa muuttua. Tuoreimmat tiedot opintojaksojen aikatauluista löytyvät sähköosaston WWW-sivuilta. Siellä on myös päivitetyt versiot opintojaksojen sisältökuvauksista sekä muutakin opintoihin liittyvää ajankohtaista asiaa. Sulautettujen järjestelmien suuntautumisvaihtoehto perehdyttää alan teknisten ja taloudellisten asiakokonaisuuksien lisäksi sulautettujen järjestelmien tuotekehitysprojektien johtamiseen, toteutuksen eri vaiheisiin ja tuotteiden markkinointiin. Hyvinvointiteknologian suuntaavissa opinnoissa perehdytään ihmisen mittaamisessa käytettäviin sensoritekniikoihin ja niihin liittyviin tiedonsiirtokäytäntöihin. Suuntautumisvaihtoehto sisältää mm. projektityöskentelyä, fysiologisten signaalien käsittelyä, lääketieteellistä instrumentointia ja sensoritekniikoita. Valmistuttuaan elektroniikan koulutusohjelman suorittaneet voivat sijoittua tuotekehitystehtäviin laitesuunnittelun ja ohjelmoinnin alueilla sekä erilaisiin esimies-, koulutus-, tuotanto-, huolto-, myynti- ja markkinointitehtäviin. Työnantajayritykset ovat teollisuusyrityksiä, suunnittelutoimistoja, tietojenkäsittelyyn ja ohjelmointiin erikoistuneita yrityksiä, tietoliikennealan yrityksiä, alan tuotekauppaa harjoittavia yrityksiä ja erilaisia oppilaitoksia. 80

4 ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koodi Opintojakso OP LH 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi PERUSOPINNOT 55 EEK5010 Viestinnän perusteet EEK5020 Työelämän viestintä EEK5100 Uppdateringskurs i svenska EEK5110 Svenska för ingenjörer EEK5200 Updating your English EEK5210 EEK5220 Communication and Engineering English Orientation to Engineer s working English EEM5000 Matematiikan peruskurssi EEM5100 Matematiikka EEM5200 Matematiikka EEM5300 Matematiikka EEM5400 Matematiikka EEM5500 Matematiikka EEF5100 Fysiikka EEF5200 Fysiikka EEF5301 Fysiikka EEF5401 Fysiikka EEF7500 Fysiikan laboratoriotyöt EEF5000 Kemia AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET 100 Tuotantotalouden perusteet EEJ5000 Teollisuusyrityksen laskentatoimi EEJ5100 Toiminnan ohjaus EEJ5200 Management Skills EEJ5300 Marketing Management EEJ5401 Tuotekehitysprojektin suunnittelu ja johtaminen Sähkötekniikan perusteet EEX5000 Virtapiirit ja verkot EEX5100 Vaihtosähköpiirit ja muutosilmiöt EEX5200 Sähkötekniikan työt Ohjelmoinnin perusteet ETT5101 Tietokoneen käytön perusteet EET5200 Ohjelmoinnin perusteet EET5300 Tietorakenteet ja algoritmit EET5400 Olio-ohjelmointi Elektroniikan perusteet EEE5000 Analogiaelektroniikka EEE5010 Analogiaelektroniikka EEE5021 Elektroniikan häiriösuunnitelu EEE5030 Digitaalielektroniikka EEE5040 Digitaalielektroniikka

5 EEE5050 Digitaalielektroniikka EEE5060 RF-tekniikka EEE5100 Elektroniikan työt EEE5200 Elektroniikan työt Tietokonetekniikan perusteet EED5010 Tietokonetekniikka EED5020 Tietokonetekniikka EED5100 Tietokonetekniikan työt Tietoliikennetekniikan perusteet EEN5000 Tietokoneverkot EEN5010 Tietoliikennetekniikan perusteet EEN5020 Tietoliikennetekniikan työt EEN5030 Langattomat tekniikat EEE5600 Digitaalinen signaalinkäsittely Automaatiotekniikan perusteet EEA5000 Mittaus- ja anturitekniikka EEA5100 Säätö- ja automaatiotekniikka EEA5200 Automaatiotekniikan työt TIETOLIIKENNETEKNIIKKA - SUUNTAVAT OPINNOT 25 Wireless-moduli EEN5100 Radiotekniikka EEN5110 Matkapuhelinjärjestelmät EEN5120 Modulaatiomenetelmät EEN5130 Antennitekniikka Tietoliikennejärjestelmät-moduli EEN5200 Tietoliikennejärjestelmät EEN5210 Väitystekniikka Tiedonsiirtotekniikat-moduli EEN5300 Digitaalinen tiedonsiirto EEN5310 Siirtojohtojen teoria EEN5320 Kuituoptiset järjestelmät EEN5330 Tietoliikennetekniikan työt SULAUTETUT JÄRJESTELMÄT - SUUNTAAVAT OPINNOT 25 Elektroniikka- jatkomoduli EEE5500 Piirilevysuunnittelu EEE5510 VHDL-suunnittelu EEE5520 Tehoelektroniikka EEE5530 Elektroniikan tuotantotekniikka Ohjelmistotekniikka- jatkomoduli EED5000 Reaaliaikakäyttöjärjestelmät EED5110 Tietokonetekniikan työt EED5200 Projekti - sulautetut järjestelmät EED5300 Windows-ohjelmointi ja laiteajurit Sensoritekniikka -jatkomoduli EEA5300 Mikroanturit ja mikromekaniikka

6 HYVINVOINTITEKNOLOGIA - SUUNTAAVAT OPINNOT 25 Elektroniikka- jatkomoduli EEE5510 VHDL-suunnittelu EEE5530 Elektroniikan tuotantotekniikka Ohjelmistotekniikka- jatkomoduli EED5000 Reaaliaikakäyttöjärjestelmät EED5110 Tietokonetekniikan työt EED5200 Projekti - sulautetut järjestelmät Sensoritekniikka -jatkomoduli EEA5300 Mikroanturit ja -mekaniikka EHB5031 Bioanturit ja -elektroniikka EHB5540 Fysiologisten signaalien käsittely EHB5530 Lääketieteellinen instrumentointi VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT. 15 Suositellaan toisen suuntaumisvaihtoehdon tai muiden sähköalan koulutusohjelmien kursseja tai ao. listassa olevia. Lisäksi on mahdollista suorittaa vapaaehtoisina kursseina TeKun osastojen ja koulutusohjelmien yhteisiä kielten ja viestinnän kursseja. Kurssit toteutetaan, jos min. ryhmäkokovaatimukset täyttyvät. EEY5100 Johdatus amk-opintoihin EES5000 Sähköturvallisuus EEJ5010 Yritystalouden perusteet EEX5210 Sähkötekniikan työt EEM5600 Matematiikkaohjelmistot EET5500 JAVA-ohjelmointi EEA5400 Optinen sensoritekniikka ESA5210 Ohjelmoitavat logiikat EEE5070 Optoelektroniikka EEE5300 Elektroniikan mekaniikka EEE5400 Muotoilu elektroniikkateollis uudessa EEN5400 Kanavakoodaus EEN5410 Signaaliteoria ja satunnaisprosessit EET5600 Mobiiliohjelmointi EEN5420 Tietoliikenteen protokollat EEJ5700 EEJ5600 Tuotekehityksen laatu ja luotettavuus Organizational Networks and Communication HARJOITTELU 30 OPINNÄYTETYÖ

7 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA ET07 Tietotekniikan koulutusohjelma antaa kaikille opiskelijoilleen perustietämyksen tuotantotaloudesta, ohjelmoinnista, tietojärjestelmistä, tietoverkoista, sähköisestä kaupankäynnistä ja tietokantatekniikoista. Koulutusohjelmassa on panostettu nykyaikaisen hajautetun tietojärjestelmän toteutustekniikoihin. Koulutusohjelman opintojaksot on esitetty oheisessa taulukossa. Opintojaksojen sijoitus eri lukuvuosille ja periodeille saattaa muuttua. Tuoreimmat tiedot opintojaksojen aikatauluista löytyvät sähköosaston WWW-sivuilta. Siellä on myös päivitetyt versiot opintojaksojen sisältökuvauksista sekä muutakin opintoihin liittyvää ajankohtaista asiaa. Tietotekniikan koulutusohjelmassa on tarjolla kolme suuntautumisvaihtoehtoa Ohjelmistotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään ohjelmointikielten opintojen lisäksi client/server tekniikoihin, tietokantoihin, ohjelmistosuunnitteluun, nykyaikaisiin hajautetun ohjelmoinnin tekniikoihin sekä mobiili- ja Internet ohjelmointiin. Tietoverkkotekniikan suuntautumisvaihtoehto antaa taidot tietoverkkojen ja Internet-pohjaisten ratkaisujen suunnitteluun ja konfigurointiin. Mobiilitiedonsiirto, tietoturva, verkotetut ympäristöt, virtuaalitekniikat ym. uudet tekniikat tulevat koulutusohjelmassa tutuksi. Tietojärjestelmähallinta antaa taidot tietoverkkojen ja Internet-pohjaisten ratkaisujen konfigurointiin ja hallintaan. Verkotetut ympäristöt, erilaiset käyttöjärjestelmät, verkkopalvelut sekä muut uudet tekniikat tulevat koulutusohjelmassa tutuksi. Tietojärjestelmähallinta sisältää runsaasti projektitöitä. Valmistuttuaan tietotekniikan koulutusohjelman suorittaneet voivat sijoittua ohjelmointi-, esimies-, koulutus- ja markkinointitehtäviin. Työnantajayritykset ovat teollisuusyrityksiä, suunnittelutoimistoja, tietojenkäsittelyyn ja ohjelmointiin erikoistuneita yrityksiä, tietoliikennealan yrityksiä, alan tuotekauppaa harjoittavia yrityksiä ja erilaisia oppilaitoksia. Tietotekniikan koulutusohjelman rakenne on seuraavanlainen: perusopinnot (48 op) ammattiopintojen perusteet (77 op) suuntaavat opinnot (55 op) opinnäytetyö (15 op) vapaasti valittavat opinnot (15 op) harjoittelu (30 op) 84

8 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koodi Opintojakso OP LH 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi PERUSOPINNOT 48 EEK5010 Viestinnän perusteet EEK5020 Työelämän viestintä EEK5100 Uppdateringskurs i svenska EEK5110 Svenska för ingenjörer EEK5200 Updating your English EEK5210 EEK5220 Communication and Engineering English Orientation to Engineer s working English EEM5000 Matematiikan peruskurssi EEM5100 Matematiikka EEM5200 Matematiikka ETM5300 Matemaattinen logiikka EEM5400 Matematiikka EEF5100 Fysiikka EEF5200 Fysiikka EEF5301 Fysiikka EEF5401 Fysiikka EEF7500 Fysiikan laboratoriotyöt AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET 77 Tuotantotalouden perusteet EEJ5000 Teollisuusyrityksen laskentatoimi EEJ5100 Toiminnan ohjaus EEJ5200 Management Skills EEJ5300 Marketing Management EEJ5401 Tuotekehitysprojektin suunnittelu ja johtaminen EEJ5010 Yritystalouden perusteet Ohjelmoinnin perusteet ETT5101 Tietokoneen käytön perusteet ETT5111 Ohjelmoinnin perusteet ETT5130 Tietorakenteet ja algoritmit ETT5160 Sovelluskehittimet ETT5115 HTML ja dynaamiset sivut ETT6200 Ohjelmistotuotanto ETT5291 Oliosuunnittelu ETT6230 PHP-ohjelmointi ETT5140 Olio-ohjelmointi ETP5195 Tiedonhallintatekniikka ja SQL Tietojärjestelmien perusteet EED5012 Tietokonetekniikka ETN5510 Digitaalitekniikan perusteet ETN5520 Tietoliikennetekniikan perusteet ETN5110 Tietoverkkojen perusteet

9 ETP5213 Windows-käyttöjärjestelmä ETP5092 Linux-käyttöjärjestelmän perusteet ETP5183 Tietojärjestelmien tietoturva ETM5220 Tietojärjestelmäsuunnittelu OHJELMISTOTEKNIIKKA - SUUNTAAVAT OPINNOT 55 ETT5610 Ohjelmistosuunnittelu ETP5154 Tietokantapalvelimet ETT5170 Oracle ETP5264 Java-ohjelmointi ETP5350 Windows-ohjelmointi ETP5910 Mobiilipäätelaiteohjelmointi ETP6111 Open Source-ohjelmointi ETP5290 Hajautettu ohjelmointi ETP5691 Ohjelmistoprojekti - tietokanta ETP5695 Ohjelmistoprojekti - hajautettu käyttöliittymä TIETOVERKKOTEKNIIKKA - SUUNTAAVAT OPINNOT 55 ETN5105 Tietokoneverkot 1 (CCNA1-4) ETN5205 Tietokoneverkot 2 (CCNP1-4) ETN5184 Tietoturvan jatkokurssi ETP5154 Tietokantapalvelimet ETN5213 Windows-palvelimet ETN5093 Linux-palvelimet ETN5690 Tietoverkkoprojekti - palvelimet ETN5695 Tietoverkkoprojekti - yrityksen verkkoratkaisu TIETOJÄRJESTELMÄHALLINTA - SUUNTAAVAT OPINNOT 55 ETN5105 Tietokoneverkot 1 (CCNA1-4) ETN5184 Tietoturvan jatkokurssi ETP5154 Tietokantapalvelimet ETN5213 Windows-palvelimet ETN5093 Linux-palvelimet ETN5690 Tietoverkkoprojekti - palvelimet ETN5695 ETM5691 ETM5701 Tietoverkkoprojekti - yrityksen verkkoratkaisu Tietojärjestelmäprojekti - nettisovellus Tietojärjestelmäprojekti - verkkopalvelimet VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT. 15 Suositellaan toisen suuntaumisvaihtoehdon tai muiden sähköalan koulutusohjelmien kursseja tai ao. listassa olevia. Lisäksi on mahdollista suorittaa vapaaehtoisina kursseina TeKun osastojen ja koulutusohjelmien yhteisiä kielten ja viestinnän kursseja. Kurssit toteutetaan, jos min. ryhmäkokovaatimukset täyttyvät. Yleiset 86

10 EEY5100 Johdatus amk-opintoihin EES5000 Sähköturvallisuus EEE5070 Optoelektroniikka EEJ5600 Organizational Networks and Communication ETJ5120 Sähköinen liiketoiminta ETT6210 Projektinhallintaohjelmisto ETT6220 MS Office sovellusohjelmointi Ohjelmistotekniikka ETP5120 Multimediatyökalut ja sisällöntuotanto ETP6130 Java-ohjelmoinnin jatkokurssi ETP6140.NET-ohjelmoinnin jatkokurssi ETP5150 Tiedon louhinta ETP5160 Mobiiliohjelmointi ETP5180 Käyttöliittymäsuunnittelu ETP6190 XML-ohjelmointi Tietoverkot ETN5210 Yleiskaapelointitekniikka 2 32 ETN5220 Tietoverkkodokumentointi 2 32 ETM5101 Tietojärjestelmähallinta ETP5110 Open Source-työkalut 3 48 Tietojärjestelmähallinta ETM5330 Mikrotuki 2 32 ETN5205 Tietokoneverkot 2 (CCNP1-4) HARJOITTELU 30 OPINNÄYTETYÖ

11 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA ES07 Sähkötekniikan koulutusohjelmassa on teollisuuden sähkö- ja automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehto energiahuollon suuntautumisvaihtoehto. Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen sähkötekniikan teolliseen käyttöön perehdyttävä opintokokonaisuus. Perinteisen sähkötekniikan rinnalla tietotekniikka ja automaatiotekniikka ovat sovelluksissa merkittävässä asemassa. Teollisuuden sähkö- ja automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa syvennytään teollisuuden sähköteknisiin järjestelmiin ja sähkökäyttöihin. Opinnot perehdyttävät sähkömoottorien monipuolisiin käyttösovelluksiin, tehoelektroniikkaan, teollisuuden sähköverkkoihin ja teollisuusautomaatioon. Energiahuollon suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa syvennytään sähkönjakelutekniikkaan, installaatiotekniikkaan (asennukset) ja energiahuollon kysymyksiin. Sähkönjakelutekniikan opinnoissa keskitytään mm. sähköverkon tekniseen ja taloudelliseen suunnitteluun sekä mitoitukseen ja automaatioon. Suunnittelualue kattaa sisäasennukset, jakeluverkot ja teollisuusverkot. Automaation osalta syvennytään energiayhtiöiden ja teollisuuden automaatiokonsepteihin. Energiahuoltoon kuuluvat myös sähköntuotannon tekniikka ja talous sekä sähkömarkkinat. erikoiskomponenttien ja -järjestelmien kauppaan liittyvissä tehtävissä koulutusalalla ammattioppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten opettajina tai yritysten kouluttajina itsenäisinä yrittäjinä. Sähkötekniikan koulutusohjelman rakenne on seuraava: perusopinnot (55 op) ammattiopintojen perusteet (95 op) suuntaavat opinnot (30 op) teollisuuden sähkö- ja automaatiotekniikan suuntaavat opinnot energiahuollon suuntaavat opinnot opinnäytetyö (15 op) vapaasti valittavat opinnot (15 op) harjoittelu (30 op) Koulutusohjelman opintojaksot on esitetty oheisessa taulukossa. Opintojaksojen sijoitus eri lukuvuosille ja periodeille saattaa muuttua. Tuoreimmat tiedot opintojaksojen aikatauluista löytyvät sähköosaston WWW-sivuilta. Siellä on myös päivitetyt versiot opintojaksojen sisältökuvauksista sekä muutakin opintoihin liittyvää ajankohtaista asiaa. Sähkötekniikan koulutusohjelman suorittaneet toimivat valtakunnallisen ja alueellisen tason sähköhuollon palveluksessa sähköntuotantokoneiston sekä siirto- ja jakeluverkoston suunnittelu- ja käyttötehtävissä sähkön osto- ja myyntitehtävissä teollisuusyritysten palveluksessa sähköverkon komponenttien, sähkömoottorien, moottorisäätökomponenttien ja sähköasennuskomponenttien suunnitteluun, tuotantoon ja kauppaan liittyvissä tehtävissä suunnittelutoimistojen palveluksessa sähköasennusten, teollisuusautomaation yms. suunnitteluun ja urakointiin liittyvissä tehtävissä kaupallisten yritysten palveluksessa alan 88

12 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koodi Opintojakso OP LH 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi PERUSOPINNOT 55 EEK5010 Viestinnän perusteet EEK5020 Työelämän viestintä EEK5100 Uppdateringskurs i svenska EEK5110 Svenska för ingenjörer EEK5200 Updating your English EEK5210 EEK5220 Communication and Engineering English Orientation to Engineer s working English EEM5000 Matematiikan peruskurssi EEM5100 Matematiikka EEM5200 Matematiikka EEM5300 Matematiikka EEM5400 Matematiikka EEM5500 Matematiikka EEF5100 Fysiikka EEF5200 Fysiikka EEF5301 Fysiikka EEF5401 Fysiikka EEF7500 Fysiikan laboratoriotyöt EEF5000 Kemia AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET 95 Tuotantotalouden perusteet EEJ5000 Teollisuusyrityksen laskentatoimi EEJ5100 Toiminnan ohjaus ESJ5200 Johtamisoppi ESJ5300 Markkinointi Sähkötekniikan perusteet ESX5000 Virtapiirit ja verkot s ESX7100 ESX5420 Vaihtosähköpiirit ja sähkötekniikan työt Muutosilmiöt virtapiireissä ja sekavirtapiirit ESL7050 Sähköturvallisuus ja ensiapu ESX5120 Sähkömittaustekniikka s ESX5050 Tekninen dokumentointi ESX5060 ESS7010 Sähkötekniset suunnitteluohjelmat Energiatekniikan ja sähkönkäyttötekniikan perusteet Ohjelmoinnin perusteet ETT5101 Tietokoneen käytön perusteet EST5200 Ohjelmoinnin perusteet s Elektroniikan perusteet 89

13 EEE5000 Analogiaelektroniikka EEE5010 Analogiaelektroniikka ESE7030 Digitaalielektroniikka 1s ESE5100 Elektroniikan työt s Tehoelektroniikan perusteet ESK6000 Tehoelektroniikan perusteet ESK6030 Tehoelektroniikan perusteet Säätö- ja automaatiotekniikan perusteet ESA5050 Instrumentointitekniikka ESA5040 Säätö- ja automaatiotekniikka ESA5060 Automaatiotekniikan työt Sähkönkäyttötekniikan perusteet ESK5400 Sähkökoneiden perusteet ESK5410 Sähkökäyttöjen perusteet Sähkönjakelutekniikan perusteet ESV5010 Sähköasennukset ESN5030 Sähkönjakelutekniikka ESN5040 Sähkönjakelutekniikka Sähkövoimatekniikan työt ESS5600 Sähkövoimatekniikan työt TEOLLISUUDEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN SUUNTAAVAT OPINNOT 30 ESV5230 Teollisuuden sähköasennukset ja -verkot ESK5140 Sähkökäyttöjen jatkokurssi ESK5180 Sähkökoneiden jatkokurssi ESK5020 Tehoelektroniikan komponentit ja sovellukset ESA5070 Automaatiotekniikan jatkokurssi ESA5210 Ohjelmoitavat logiikat Lisäksi sähkötekniikan moduulivalinnaisia kursseja 6 ENERGIAHUOLLON SUUNTAAVAT OPINNOT 30 ESV5230 ESN5150 Teollisuuden sähköasennukset ja -verkot Tietokoneavusteinen verkostosuunnittelu ESN5110 Sähkölaitosautomaatio ESN5051 Sähkönjakelutekniikka ESV5110 Julkisten rakennusten sähkösuunnittelu ESV5120 Sähköurakointi ESA5210 Ohjelmoitavat logiikat Lisäksi sähkötekniikan moduulivalinnaisia kursseja 6 SÄHKÖTEKNIIKAN MODUULIVALINNAISET ESK5500 Sähkölämmitys- ja valaistustekniikka

14 ESV5130 Kiinteistöjen tele- ja ohjausjärjestelmät ESA5270 Älykäs rakennusautomaatio ESV5310 Asennus- ja käyttöönottotarkastukset ESN5170 Suurjännitetekniikka ESS5210 Sähkömarkkinat ESS5650 ESX7090 Suuntaaviin opintoihin liittyvä projekti AutoCAD perusteet ja sähkösovellukset Lisäksi muiden suuntaavien moduulien opintojaksot ovat moduulivalinnaisia VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT. 15 Suositellaan toisen suuntaumisvaihtoehdon kursseja, sähkötekniikan moduulivalinnaisia kursseja tai muiden sähköalan koulutusohjelmien kursseja tai ao. listassa olevia. Lisäksi on mahdollista suorittaa vapaaehtoisina kursseina TeKun osastojen ja koulutusohjelmien yhteisiä kielten ja viestinnän kursseja. Kurssit toteutetaan, jos min. ryhmäkokovaatimukset täyttyvät. EEY5100 Johdatus amk-opintoihin EEJ5010 Yritystalouden perusteet ESS5701 Sähkötekniikan projekti EEM5600 Matematiikkaohjelmistot EEE5040 Digitaalielektroniikka EED5010 Tietokonetekniikka ESV6400 Tuotemallinnus rakennusten suunnittelussa HARJOITTELU 30 OPINNÄYTETYÖ

15 INFORMATION TECHNOLOGY DEGREE PROGRAMME EF07 The Bachelor of Engineering in Information Technology Degree Programme has one specialization alternative: Telecommunication The Degree Programme prepares students for careers in information technology, electronics, and computing, automation and telecommunication industries. The careers may range from hardware and software design to management and operation of plants and industries, consulting, product support and marketing. The Programme is aimed at providing the student with an in-depth knowledge of their chosen subject area. Traditionally, what has been required from engineers is a solid foundation in mathematics and physics and a mastery of engineering analysis and design. In the rapidly changing world, where the systems to be designed are of growing complexity, graduates will also need cross-disciplinary knowledge, broad problem solving skills, the ability to communicate well and a willingness to participate in team work. To respond to these new challenges does not diminish the importance of the primary subjects but in addition demands the integration of studies in several disciplines. There are many courses in mathematical-physical subjects in the degree programme which students will find both comprehensive and demanding. In the professional subjects the student is provided with a sound theoretical basis for the studies, but at the same time the courses emphasize practical applications To understand the operational principles of equipment and systems used in the area To study the design methods and principles underlying them To analyze problems in a technical-economical way and To operate successfully in a team and as a team leader. The specialization alternative in telecommunication gives the student skills in fast digital telecommunication in wireless networks. It also makes the student an expert in mobile cell telephone technologies. Part of the studies are organized, instead of the traditional lecture form, as problem-centred studies around projects where the students work in groups. The projects run mostly for a semester. Under the teachers supervision the students will then analyse the problem and find ways to solve it. The project work is supported by lecture courses - either with direct relevance to the project or of a more general nature. In all courses the method of course delivery is sufficiently varied and is designed to develop an enquiring mind and practical ability. Courses include lectures, tutorials, computer work and short and extended assignment work. All coursework submitted is required to be of a suitably high presentation standard. Oral presentation abilities are also emphasized and developed during the courses. The degree programme consists of 240 ECTS credits (European Credit Transfer System), where one ECTS credit corresponds to an average 40 h (one week) by study of the student. The programme is taught in English. The degree programme consists of 15 ECTS credits of optional studies. Their purpose is to give the student the opportunity to widen the degree by choosing study modules according to his/her interests. Studies abroad in a corresponding university or college also offer a good alternative. Every year there are available some optional courses, which are professional or develop the language skills and which are worth including in the studies. Optional courses can be selected as early as the first study year. The practical training required for the completion of the programme is 20 weeks. Part of it is carried out during study semesters (the 3rd and 4th period of the fourth year). The rest of the practical training can be completed during summer breaks. The students can have part of their practice and /or their final project abroad. Completion of the programme requires a final 92

16 project with a thesis from the subject area the student has specialised in during the advanced specialised studies. The curriculum has been planned so that studies, which consist of 240 ECTS credits, can be completed in four years. According to the statute, studies must be completed at the latest after one extra year (i.e. in five years) unless the president grants special dispensation for exceptional reasons. The degree programme is based on higher secondary education, but it is also possible to start the degree programme after vocational studies by completing first preparatory courses, e.g. in mathematics, in the electrical engineering programme taught in Finnish. Due to the regulations, passing a test in Swedish during the studies is obligatory for students with Finnish nationality except for some special cases. Swedish is taught in several courses within the polytechnic. The structure of the Bachelor of Engineering (B.Eng.) in Information Technology Degree Programme is the following (240 ECTS credits): Basic studies (46 ECTS credits) Professional Studies (149 ECTS credits) Common Studies ( 22 ECTS credits ) Specialised Studies in Information Technology (82 ECTS credits) Advanced Specialised Studies (30 ECTS credits) Advanced Specialised Studies in Telecommunication Final Project (15 ECTS credits) Optional Studies (15 ECTS credits) Practical Training (30 ECTS credits) List of courses in the degree programme is given in the table attached. The time schedule of the different courses may change. The most up to date information on the course time schedules are to be found in the WWW pages of the Department of Electrical Engineering. There are also up to date versions of the course descriptions and other material and timely information related to studies in the degree programme. 93

17 INFORMATION TECHNOLOGY DEGREE PROGRAMME CODE COURSE ECTS Credits LH 1st year 2nd year 3rd year 4th year BASIC STUDIES 46 Training 3. and 4.p. EFK5031 Communicational Skills EFK5012 Active English EEK5100 Uppdateringskurs i svenska Only for native Finnish speakers EEK5110 Svenska för ingenjörer Only for native Finnish speakers EFF5062 Chemistry EFM5011 Mathematics EFM5021 Mathematics EFM5031 Mathematics EFM5041 Mathematics EFM5051 Mathematics EFM5061 Mathematics EFF5011 Physics EFF5021 Physics EFF5032 Physics EFF5041 Physics EFF5052 Physics COMMON STUDIES 22 EFJ5011 Introd. to Business Economics EFJ5021 Operational Accounting EFJ5031 Production Control EEJ5200 Management Skills EEJ5300 Marketing Management EFX5112 Electrical Measurements EFX5211 Circuits and Systems EFT5102 Using Personal Computers EFT5111 Introduction to Programming SPECIALISED STUDIES 82 EFX5222 Electromagnetics and AC Circuits EFX5233 Laplace Transform, Fourier EFT5021 C Language Programming EFP5081 Object Oriented Programming EFT5031 Algorithms and Data Structures EFE5011 Analog Electronics EFE5021 Analog Electronics EFE5031 Digital Electronics EFE5041 Digital Electronics EFE5051 Electronics Laboratory Course EFE5060 Electronics Laboratory Course EFD5111 Program Design and Docum EFD5121 Microprocessor Technology

18 EFD5132 Computer Architectures and OS s EFN5102 Computer Networks EFA6111 Control Engineering EFA5131 Instrumentation Engineering EFE5211 Digital Signal Processing EFS5111 Electrical Power Technology EFP5012 Embedded Systems EFN5111 EFN5120 Telecommunications Engineering Telecomm. Engin. Lab. Course ADVANCED SPECIALISED STUDIES 30 EFN5326 Wireless Techniques EFN5531 Telecommunication systems EFN5602 Telecommunication Network Design EFN5411 Switching Systems EFN5311 Basics of radio transmission technology EFN5551 Fiber optical systems EFN5321 Mobile telephone technology EFN5152 EFN5516 Adv. Course in Telecommunic. Eng. Telecomm. Engin. Lab. Course OPTIONAL STUDIES. 15 Some of the following courses are possible to select to the optional studies (notice the minimum group size limit) EFX5000 Studying in the Polytecnic EFK5052 Finnish for Foreigners EFK5040 Engineer s Working English EFM5070 Mathematics Software EFP5070 Unix Operating System EFT5120 HTML and Dynamic Web Sites EFE5080 Printed Circuit Board Design EFE5090 VHDL Design EFP5110 Mobile Terminal Programming EFP5120 DotNet Framework and C# Programming EFX5010 Technical Documentation PRACTICAL TRAINING 30 FINAL PROJECT 15 Total

19 OPINTOJAKSOKUVAUKSET (COURSE DESCRIPTIONS) Opintojaksokuvaukset ovat opintojaksojen koodien mukaisessa aakkosjärjestyksessä (numerot ennen kirjaimia). The course descriptions are in alphabetical order arranged by the code of the courses (numbers before letters). EEA5000 Mittaus- ja anturitekniikka (2 op) 32 h (Measuring and Sensor Technology) Tavoitteet ja sisältö: Erilaisten suureiden mittausanturit ja niiden toimintaperiaatteet mukaanlukien optiset mittausmenetelmät. On- Off-anturit ja ID-menetelmät. Älykkäät anturit ja niiden tiedonsiirto. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää nykyaikaisten anturien toimintaperiaatteet ja osaa soveltaa niitä erilaisiin mittaus- ja tunnistustehtäviin. EEA5100 Säätö- ja automaatiotekniikka (Control and Automation Engineering) Tavoitteet ja sisältö: Säätö- ja automaatiotekniikan yleisimmät laitteet ja järjestelmät, mukaan lukien myös koneautomaation laitteet, säätötekniikan menetelmät, prosessidynamiikka, siirtofunktioesitys, taajuusanalyysi, säätöalgoritmit, diskreettiaikamallit, digitaalinen säätö, prosessien mallinnus ja simulointi. EEA5200 Automaatiotekniikan työt (Laboratory Course in Automation) Tavoitteet ja sisältö: Säätötekniikan, ohjelmoitavien logiikoiden ja instrumentointitekniikan töitä pienryhmissä. EEA5300 Mikroanturit ja mikromekaniikka (Micro Sensors and Micromechanics) Tavoitteet ja sisältö: MEMS-teknologia, mikroelektrodit, mikroanturit ja mikromekaaniset toimilaitteet. Mikrokomponenttien suunnittelu- ja valmistusmenetelmät. Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys mikromekaanisista anturiratkaisuista ja niiden valmistusmenetelmistä EEA5400 Optinen sensoritekniikka (2 op) 32 h (Optical Sensors) Tavoitteet ja sisältö: Optoelektroniikan teoriaa, optiset mikroanturit ja niiden toimintaperiaatteet, kuvasensorit ja niiden sovellukset. EED5000 Realiaikakäyttöjärjestelmät (Real Time Operating Systems) Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on harjoitella valmiin sulautetun käyttöjärjestelmän käyttöä omaan sovellukseen. Sisältö: taskit, vuorottelu, prioriteetit, postilaatikot, semaforit, viestit, aikasidos, keskeytyskäsittelijät, muistinhallinta, systeemipalvelujen toteuttaminen, tavallisimmat virhetilanteet( deadlock, starving). EED5010 Tietokonetekniikka 1 (4 op) 64 h (Computer Technology 1) Tavoitteet ja sisältö: Opiskellaan PC-tietokoneen rakenne ja toiminta: iapx86-arkkitehtuuri, mikroarkkitehtuuri, prosessorit, nopeutustekniikat, välimuistit, virtuaalimuistit, väylät, emolevyt, piirisarjat, oheislaitteet mm. näytöt. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy perustellusti päivittämään ja ylläpitämään PC-laitteistoa. EED5012 Tietokonetekniikka 1 (4 op) 64 h (Computer Technology 1) Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla opitaan PC-tietokoneen ja tärkeimpien oheislaitteiden rakenne ja toiminta. EED5020 Tietokonetekniikka 2 (Computer Technology 2) Tavoitteet ja sisältö: Intel APX86 - prosessoreiden laiteläheinen ohjelmointi assembler- ja C- kielellä. Tavoitteena on oppia hyvin prosessoriarkkitehtuuri, laiterajapinnan ja C-kääntäjän toiminta ohjelmoijan näkökulmasta. EED5100 Tietokonetekniikan työt 1 (Laboratory Course in Computer Technology 1) Tavoitteet ja sisältö: PC- ylläpitoon ja liitäntöihin liittyviä laboratoriotöitä pienryhmissä. EED5110 Tietokonetekniikan työt 2 (Embedded Systems Laboratory Works) Tavoitteet ja sisältö: Kurssi koostuu pareittain tehtävistä ohjelmointipainotteisista harjoitus- 96

20 töistä, joiden aiheet: Käytettävään prosessoripiiriin ja prosessorikorttiin tutustuminen, sarjaliitännän ohjelmointi, ajastinpiirin ohjelmointi, keskeytysohjaimen ohjelmointi, DMA- ohjaimen käyttö, flash- muistin ohjelmointi, AD- ja DA- muuntimien käyttö. EED5200 Projekti sulautetut järjestelmät (Embedded Systems Project) Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla toteutetaan kokonainen sulautettu sovellus projektimuotoisesti järjestäytyneenä sisältäen mm. elektroniikka-, aikataulu- ja ohjelmistosuunnittelun. Työt dokumentoidaan aiemmilla kursseilla opituilla menetelmillä. EED5300 Windows-ohjelmointi ja laiteajurit (4 op) 64 h (Device Driver Programming in Windows) Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on opiskella Windowsia käyttävän PC:n oheislaitteen ohjelmistotuen toteutus. Opiskelijat toteuttavat apuvälineohjelmia hyödyntäen esimerkkilaitteen laitteistoajurin. EEE5000 Analogiaelektroniikka 1 (4 op) 64 h (Analog Electronics 1) Tavoitteet ja sisältö: Piiriteorian kertaus, johdatus analogiaelektroniikkaan, ideaalinen operaatiovahvistin ja sen tavallisimmat lineaari- ja komparaattorisovellukset, operaatiovahvistimen epäideaalisuudet, diodit, lineaariteholähteet ja regulaattorit, bipolaaritransistorin perusteet. EEE5010 Analogiaelektroniikka 2 (Analog Electronics 2) Tavoitteet ja sisältö: Bipolaaritransistori kytkimenä ja vahvistimena, unipolaaritransistorit kytkimenä ja vahvistimena, tehovahvistimet, lämpenemislaskut, aktiiviset suodattimet, oskillaattorit. EEE5021 Elektroniikan häiriösuunnittelu (4 op) 64 h (Electro Magnetic Compatibility in Electronic Devices) Tavoitteet ja sisältö: Sähkömagneettiset häiriöt, häiriöiden synty, häiriön induktiivinen, kapasitiivinen ja galvaaninen kytkeytyminen, yhteismuotoinen häiriö, EMC/ESD-suunnittelu, häiriösuojaus, häiriöihin liittyvät standardit ja häiriötestaus. EEE5030 Digitaalielektroniikka 1 (Digital Electronics 1) Tavoitteet ja sisältö: Lukujärjestelmät,johdatu s digitaalisiin koodeihin, binääriaritmetiikka, kombinaatiologiikka, asynkroninen ja synkroninen sekvenssilogiikka, digitaalitekniikan perusfunktiot, tilakoneet, analyysi- ja suunnittelumenetelmät, testattavuus, piiriteknologiat, mikropiirien sähköiset ominaisuudet ja tehonhallinta, ohjelmoitavat logiikkapiirit. EEE5040 Digitaalielektroniikka 2 (Digital Electronics 2) Tavoitteet ja sisältö: Sulautettujen järjestelmien elektroniikka, puolijohdemuistit, mikroprosessorit, liityntäväylät, tehonhallinta, testattavuus, AD/DA-muuntimet, luotettavuus, assemblerja/tai C-kielisen ohjelmoinnin perusteet. EEE5050 Digitaalielektroniikka 3 (4 op) 64 h (Digital Electronics 3) Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on oppia diskreettiaikaisten systeemien toteutus signaaliprosessoreilla ja sulautettujen järjestelmien toteutus mixed signal- prosessoreilla. EEE5060 RF-tekniikka (2 op) 32 h (RF-Techniques) Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on oppia RFtekniikan piirialkoiden suunnittelu mikropiiritasolla sekä piirialkioista koottujen RF-tekniikan mikropiirien käyttö elektroniikkasuunnittelusssa. EEE5070 Optoelektroniikka (2 op) 32 h (Optoelectronics) Tavoitteet ja sisältö: Optoelektroniikan perusteet, optiset komponentit, valodiodi, valotransistori, LED-näytöt, LCD-näytöt, pistematriisinäytöt, plasmanäytöt, optinen tiedonsiirto, valokaapelit ja optoerottimet. EEE5100 Elektroniikan työt 1 (Laboratory Course in Electronics 1) Tavoitteet ja sisältö: Kursseihin EEE5000 Analogiaelektroniika1, EEE5010 Analogiaelektroniikka 2 ja EEE5030 Digitaalielektroniikka 1 liittyvät laboratorioharjoitukset: transistorivahvistimet- 97

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Lukuvuonna 2009-2010 aloittavat Kompetenssit Yleiset Yhteiset Ohjelmistotekniset Tietoverkkotekniset Itsensä kehittäminen Eettine Viestint Kehittä n ä m Organisaatio- a ja

Lisätiedot

SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT

SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT Tekniikan koulutusalan Kuopion koulutusyksikössä on seuraavat sähköalan koulutusohjelmat: elektroniikan koulutusohjelma EE05 sähkötekniikan koulutusohjelma ES05 tietotekniikan

Lisätiedot

SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT

SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT Tekniikan koulutusalan Kuopion koulutusyksikössä on seuraavat sähköalan koulutusohjelmat: elektroniikan koulutusohjelma EE06 sähkötekniikan koulutusohjelma ES06 tietotekniikan

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT

SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT Tekniikan koulutusalan Kuopion koulutusyksikössä on seuraavat sähköalan koulutusohjelmat: elektroniikan koulutusohjelma EE04 sähkötekniikan koulutusohjelma ES04 tietotekniikan

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sähkötekniikan koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelman osaamisprofiili on määritetty valtakunnallisessa työryhmässä ja sen keskeiset tekijät

Lisätiedot

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan CC1991:n ja CC2001:n vertailu Tutkintovaatimukset (degree requirements) Kahden ensimmäisen vuoden opinnot Ohjelmistotekniikan

Lisätiedot

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Positioning, preliminary knowledge The course is part of the professional studies of Computer Networks I for B. E. of Information Technology, and scheduled

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV12S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Alustava tenttilista kevätlukukausi 2015

Alustava tenttilista kevätlukukausi 2015 Alustava tenttilista kevätlukukausi 2015 Kevään 2015 tenttilista / Spring semester 2015 exams Tentit järjestetään perjantaisin ja tiistaisin klo 14.00-17.00. / The exams take place on Fridays and Tuesdays

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE. TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.344 Agenttipohjainen tietojenkäsittely 3 Ei voi suorittaa, tilalle jokin

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 12 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Nämä ohjeet on laadittu muille kuin tekniikan kandidaatin pohjatutkinnolla suoraan TTYn DIvaiheeseen tulleille. Tekniikan kandidaatin tutkinnolla

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi S-38.101 Sähköisen

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

3.21 SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEL- MAT

3.21 SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEL- MAT 3.21 SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEL- MAT Tekniikan koulutusalan Kuopion koulutusyksikössä on seuraavat sähköalan koulutusohjelmat: elektroniikan koulutusohjelma EE03 sähkötekniikan koulutusohjelma ES03 tietotekniikan

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti (muok )

Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti (muok ) Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti 2016-2017 (muok. 1.7.2016) Yleisopinnot (vähintään 83 op), MaKYleis SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset opinnot 89 op. BM20A5840 Usean muuttujan funktiot ja

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Sähköalan perustutkinto Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi

LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi Teijo Lahtinen / Mechatronics Mekatroniikkainsinöörin toimenkuva Mekatroniikasta valmistuu

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Tutkinto-ohjelma ja opintosuuntien esittelyt Orientaatiopäivät Teknillinen tiedekunta

Tutkinto-ohjelma ja opintosuuntien esittelyt Orientaatiopäivät Teknillinen tiedekunta Koulutusohjelmavastaavat Janne Koljonen ja Kimmo Kauhaniemi Tutkinto-ohjelma ja opintosuuntien esittelyt Orientaatiopäivät 25.8.2016 Teknillinen tiedekunta Tervetuloa akateemiseen yliopistoyhteisöön! Diplomi-insinööri

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T298/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ESPOTEL OY, TESTILABORATORIO ESPOTEL OY, TEST LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

Tuotantopainotteinen insinöörikoulutus tietotekniikassa. Savonia-ammattikorkeakoulu tekniikka Kuopio. - tarkasteluvuodet 1997-2004

Tuotantopainotteinen insinöörikoulutus tietotekniikassa. Savonia-ammattikorkeakoulu tekniikka Kuopio. - tarkasteluvuodet 1997-2004 Kehittämisseminaari 30.9-1.10.2004, Hämeenlinna Tuotantopainotteinen insinöörikoulutus tietotekniikassa Savonia-ammattikorkeakoulu tekniikka Kuopio - tarkasteluvuodet 1997-2004 TIETOTEKNIIKAN TUOTANTOPAINOTTEINEN

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE OPISKELUVAIHTOEHTOJA Yliopistossa n. 5 vuotta Ammattikorkeakoulussa n. 4 vuotta Yliopisto-opinnoissa keskitytään enemmän teoriaan, ammattikorkeakouluopinnoissa

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu Automaation ja sähkötekniikan maisteriohjelman Projektityökurssi-case Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari 10.10.2016 Sessio 3 Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan

Lisätiedot

SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 12.1. 17.12.2010

SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 12.1. 17.12.2010 1 SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 12.1. 17.12.2010 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

opetussuunnitelma- rakenne

opetussuunnitelma- rakenne Insinöörikoulutuksen Foorumi 2010 17.-18.3.2010 Hämeenlinna Työelämälähtöinen älähtöi opetussuunnitelma- rakenne Janne Roslöf janne.roslof@turkuamk.fi Taustaa Lähtökohtina hti * OPS, jossa hyvin vähän

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto Tietotekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot 64 op (vähintään 64 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset vieraan kielen opinnot: Jos opiskelijan yleissivistävän peruskoulutuksen (tavallisesti

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2007-2008 Opintoneuvoja Janne Käki 7.5.2007 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen metodiikka M (10 op) Vapaasti valittavat

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologia Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita 14 000 Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa 1100 4 koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Projektityöt oppimismenetelmänä sähkötekniikan koulutuksessa Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulussa. Jaakko Etto

Projektityöt oppimismenetelmänä sähkötekniikan koulutuksessa Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulussa. Jaakko Etto Projektityöt oppimismenetelmänä sähkötekniikan koulutuksessa Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulussa Jaakko Etto Sähkötekniikan koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehdot: Automaatiotekniikka Sähkövoimatekniikka

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen osallistuminen eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen

Ammattikorkeakoulujen osallistuminen eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen Ammattikorkeakoulujen osallistuminen eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET KOMPETENSSIT 04/2006 Tietotekniikan koulutusohjelma Laadintatyön vastuuhenkilö Janne Roslöf Organisaatio

Lisätiedot

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja matkailun ala Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan llä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys susanna.linko@lamk.fi Opintojaksojen

Lisätiedot

Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto (120 op)

Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto (120 op) Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto 2016 2017 (120 op) Sähkötekniikan koulutus antaa kokonaiskuvan nykyaikaisen yhteiskuntamme sähkö-, elektroniikka- sekä energiajärjestelmistä ja niiden teknologisesta

Lisätiedot

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta 9.10. 2012 Toimintakatsaus ja vuorovaikutussuhteet Erkki Antila Teknillinen tiedekunta Asialista Teknillinen tiedekunta Strategia Painoalat Koulutus ja tutkimus Koulutusohjelmat Tutkimustoiminta Tutkimusalusta

Lisätiedot

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus Opintosuunnitelma Janne Paalijärvi Koulutusohjelma ja vuosikurssi: T II Opiskelijanumero: 57375S Sähköpostiosoite: jpaalija cc hut fi Opinto-opas: 2003-2004 Kirjastonkäyttöharjoitus suoritettu: 27.09.2004

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus ammattikorkeakouluissa 2012 Uudellamaalla

Tietotekniikan koulutus ammattikorkeakouluissa 2012 Uudellamaalla ammattikorkeakouluissa 2012 Uudellamaalla ICT-alan ennakointikamari 17.4.2012 Terttu Honkasaari HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ammattikoreakouluissa Koulutustasot: Master Bachelor Luonnontieteiden koulutusala

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Tietokonearkkitehtuuri 2 TKT-3201 (5 op)

Tietokonearkkitehtuuri 2 TKT-3201 (5 op) Tietokonearkkitehtuuri 2 (5 op) syksyllä 2012 periodit I & II (viikot 35-41 & 43-49) luennot tiistaisin klo 14-16 (periodi I: sali S4, periodi II: sali TB109) Kurssin tavoite Käydään läpi tietokoneen toimintaa

Lisätiedot

Polkuopintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi - Avoimen ammattikorkeakoulun monet mahdollisuudet-

Polkuopintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi - Avoimen ammattikorkeakoulun monet mahdollisuudet- Polkuopintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi - Avoimen ammattikorkeakoulun monet mahdollisuudet- Yleistä opintopolkuopinnoista Avoin ammattikorkeakoulu (avoin AMK) tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014-

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA 2014- MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- Tuomo Sainio Head of Degree Programmes Room: 2117D Tel.: 040-3578683 E-mail: tuomo.sainio@lut.fi THESIS 30 cr 120

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma

Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Prof. Pekka Särkkä TKK Kalliorakentaminen Kaivosinsinöörikoulutus Ruotsi, (Saksa, Venäjä) aluksi Teknillisen korkeakoulun kemian osasto 1937- Vuoriteollisuusosasto

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 19.3.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI, 210 OP PAKOLLISET PERUSOPINNOT 60 op Op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 1.vuosi 2.vuosi JBA1010 Johdatus

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetusohjelmaan Osastoneuvosto

Lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetusohjelmaan Osastoneuvosto IITE 7/1 isäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden 2005-2006 etusohjelmaan Osastoneuvosto 1..2005 OSASTON YHTEISET ISÄYKSET AS-0.1101 C ohjelmoinnin peruskurssi AS-0.1102 C/C++ ohjelmointi (luennoidaan

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 +

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + 21.10.2008/ilta Tradenomi 210 op Tuloksellisen oppimisen ja ammatillisen kasvun prosessi 1. vuosi 2. vuosi 3. ja 4. vuosi suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi 58 op analysoijaksi

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola M2M - uutta liiketoimintaa ja rahoitusta - työpaja 19.2.2013, Tampere Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola Ubicom ohjelman päällikkö, Twitter: @KimmoAhola Helmikuu 2013 Ubicom Embedded ICT Finland

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 9

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Pikavalmistus AMK-insinööriopinnoissa

Pikavalmistus AMK-insinööriopinnoissa 1 Pikavalmistus AMK-insinööriopinnoissa Esa Kontio Oulun seudun ammattikorkeakoulu FIRPA R.Y. seminaari Pikavalmistus Materiaalia lisäävä valmistus 2 Sisältö Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK), tekniikan

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Rakennettu ympäristö Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Kiinteistö on oikeuksien, rajoitusten ja velvollisuuksien muodostama alueellisesti rajattu kokonaisuus Reaalitalouden yksikkö Maankäytön yksikkö

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Java- RekryKoulutus. Module Descriptions

Java- RekryKoulutus. Module Descriptions Java- RekryKoulutus Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of 1 of 20 15.12.2015 17:36 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 20 15.12.2015 17:36 Pääaine (FM-opinnoissa): Fysiikka

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietojenkäsittelytieteen laitos Exactum (Kumpulan kampus) PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941... http://www.cs.helsinki.fi/

Lisätiedot

FYSIIKAN/FOTONIIKAN OPETUSOHJELMA Joensuun kampus

FYSIIKAN/FOTONIIKAN OPETUSOHJELMA Joensuun kampus FYSIIKAN/FOTONIIKAN OPETUSOHJELMA 2016-17 Joensuun kampus Syksy 2016, 1. periodi 1.9.-21.10. ja 2. periodi 24.10.-16.12. 1 Suurin osa ensimmäisessä periodissa alkavista kursseista alkaa viikolla 36 (ma

Lisätiedot