Degerö Enskilda Väglag, Ingå Degerön yksityistien tiekunta, Inkoo. TIEKUNNAN TOIMINTAOHJE Hyväksytty tiekunnan kokouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Degerö Enskilda Väglag, Ingå Degerön yksityistien tiekunta, Inkoo. TIEKUNNAN TOIMINTAOHJE Hyväksytty tiekunnan kokouksessa 14.06."

Transkriptio

1 1 Degerö Enskilda Väglag, Ingå Degerön yksityistien tiekunta, Inkoo TIEKUNNAN TOIMINTAOHJE Hyväksytty tiekunnan kokouksessa Johdanto Tiekunnan nimi on Degerö Enskilda Väglag ja sen kotipaikka on Inkoo. Tiekunta on perustettu Vanhoissa kartoissa jonkinlainen tie on ollut olemassa jo 1500-luvulla. Nykyisen kaltainen tie on ollut olemassa 1700-luvulta lähtien. Tähän toimintaohjeeseen on otettu keskeisiä kohtia yksityisteistä annetusta laista (nro 358, ), joita on täydennetty tämän tiekunnan toiminnassa hyväksi havaituilla toimintaohjeilla. Ohjeen tarkoitus on helpottaa ja yhtenäistää tiekunnan ja sen hoitokuntien toimintaa. Lain säädöksiä ja määräyksiä noudatetaan aina ensisijaisesti. I Tieosakkuus 1 Tieosakkaita ovat tieoikeuden omaavien kiinteistöjen ja määräalojen omistajat tai omistajaan verrattavat haltijat. Tällaiset tieoikeudet ovat pysyviä ja siirtyvät myös uusille omistajille. Tiekokouksessa valittu hoitokunta rajaa Degeröntien vaikutuspiirin harkintansa mukaan. 2 Lisäksi tiekunnan osakkaita ovat tieosakasluetteloon merkityt elinkeinonharjoittajat, joille on myönnetty tienkäyttöoikeus. Tällaiset tieosakkuudet ja tienkäyttöoikeudet ovat voimassa toistaiseksi ja niille lasketaan käyttöä vastaavat tieyksiköt. 3 Tiekunta ylläpitää osakkaistaan tieyksikköluetteloa, jonka rekisteriseloste on nähtävillä hoitokunnan sihteerin luona ja tiekunnan nettisivulla 4 Tieosakkaiden tulee ilmoittaa hoitokunnalle yhteystietonsa (nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite). Lisäksi tieosakkaiden on ilmoitettava hoitokunnalle kiinteistönsä tai sen osan myynnistä sekä muutoksista tieyksiköiden määrään vaikuttavissa tekijöissä, kuten esimerkiksi uusista asuin- ja lomarakennuksista ja loma-asunnon käyttötiheyden muutoksista. 5 Tieosakkaat vastaavat tiekunnan kaikkien teiden tienpidosta ja tiekunnan sitoumuksista yhteisvastuullisesti tieyksiköittensä suhteessa. II Tieyksiköt ja tiemaksut 6 Tieyksiköt lasketaan Maanmittauslaitoksen ohjeiden pohjalta näiden sääntöjen liitteessä 1 kuvatulla tavalla. 7 Tieyksiköiden laskennassa ja tiemaksujen määräämisessä otetaan huomioon seikat, jotka on ilmoitettu hoitokunnalle viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta tai muutoin tulleet hoitokunnan tietoon. 8 Tiemaksu laskutetaan aina koko vuoden ajalta tiekunnan vuosikokouksessa hyväksyttyyn maksuunpanoluetteloon merkityltä tieosakkaalta. Hoitokunta voi

2 2 päättää olla laskuttamatta vuosittain hyvin pieniä tiemaksuja, jolloin kertyneet tiemaksut laskutetaan vasta, kun ne yhteenlaskettuna ylittävät hoitokunnan määräämän summan. Omistajan vaihtuessa kesken laskutuskauden uusi ja vanha omistaja sopivat keskenään maksun mahdollisesta jakamisesta. 9 Tie- ja käyttömaksujen eräpäivä päätetään tiekunnan vuosikokouksessa. Maksun laiminlyönneille lähetetään muistutuslasku, johon on lisätty vuosikokouksen kulloinkin päättämä muistutusmaksu. Jos muistutuslaskua ei makseta, hoitokunta voi antaa sen perittäväksi. III Tiekunnan kokous 10 Tiekunnan vuosikokous pidetään vuosittain huhti-kesäkuussa. Ylimääräisiä tiekunnan kokouksia pidetään tarpeen mukaan. 11 Tiekunnan vuosikokous ja mahdolliset ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä kutsu kaikille tieosakkaille. Kutsu lähetetään postitse tieosakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostitse kohdan IV mukaisesti. Kokouskutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään myös säännöllisen käyttömaksun maksajille. Heillä on oikeus osallistua kokoukseen käyttömaksujen vahvistamisen osalta. 12 Tiekunnan vuosikokouksessa päätetään tiekunnan talousarvion vahvistamisesta, tieyksikköjen sekä tie- ja käyttömaksujen maksuunpanoluettelon vahvistamisesta, toimintakertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Vuosikokous valitsee kaksi henkilöä tarkastamaan kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja valitsee hoitokunnan jäsenet. 13 Tieosakkaalla on oikeus kirjallisesti valtuuttaa toinen henkilö puolestaan käyttämään puhe- ja äänivaltaansa tiekunnan kokouksessa. 14 Jos kiinteistöllä on useampi kuin yksi omistaja, ja nämä eivät ole kaikki läsnä tiekunnan kokouksessa, kiinteistön äänioikeutta saadaan käyttää vain, jos poissaolevat omistajat ovat valtuuttaneet jonkun läsnä olevan henkilön edustamaan itseään. Jos aviopuolisot omistavat kiinteistön yhdessä, toinen heistä voi kuitenkin edustaa toista ilman valtakirjaa. 15 Kokouspöytäkirja laaditaan ja tarkastetaan kohtuullisen ajan kuluessa kokouksen päättymisestä. Pöytäkirjan valmistuttua se on viimeistään 14 päivän kuluttua kokouksesta nähtävillä hoitokunnan sihteerin luona. 16 Tiekunnan kokouksen päätöksestä voi tieosakas tai muu asianosainen valittaa Inkoon kunnan yhdyskuntatekniselle lautakunnalle. Tieosakkaan ja kokouksessa läsnä olleen muun asianosaisen valitusaika on 30 päivää kokouspäivästä ja muiden asianosaisten 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta. IV Kokouskutsut, laskut ja muut tiedonannot tieosakkaille 17 Kutsut tiekunnan kokouksiin, tiemaksulaskut ja tärkeät tiedonannot voidaan lähettää sähköpostilla niille tieosakkaille, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa. Muille tieosakkaille ne lähetetään kirjeitse.

3 3 V Hoitokunta 18 Tiekunnan vuosikokous valitsee tielle hoitokunnan vastaamaan tien kunnossapidosta ja hallinnosta ja päättää hoitokunnan palkkioista. Hoitokunnan kunkin jäsenen toimikausi on kolme vuotta, minkä jälkeen jäsenen toimikautta voidaan vuosikokouksessa jatkaa vuosi kerrallaan. Tiekunnan vuosikokous voi päättää myös ulkopuolisen henkilön nimittämisestä hoitokuntaan samoin kuin tieisännöitsijän palkkaamisesta hoitokunnan alaiseksi toimihenkilöksi. Tiekunnan vuosikokous voi vapauttaa hoitokunnan jäsenen tehtävästään kesken toimikauden. Myös hoitokunta voi vapauttaa jäsenen tehtävästään kesken jäsenen toimikauden, jolloin seuraava tiekunnan vuosikokous vahvistaa vapautuksen. 19 Hoitokunta valitsee tiekunnan vuosikokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan hoitokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin sekä kunnossapitoa valvovan tienhoitomestarin. Sekä sihteeriksi että tienhoitomestariksi voidaan valita hoitokunnan ulkopuolinen henkilö. 20 Hoitokunnan jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksesta ja päättyy siihen kokoukseen, jossa erovuoroisen jäsenen toimikausi (3 vuotta tai 1 vuosi) tulee täyteen. 21 Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai sihteerin kutsusta. Hoitokunnan päätettäväksi tai valmisteltavaksi tarkoitetut asiat on esitettävä hoitokunnan puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle riittävän ajoissa. 22 Tiekunta pitää kahdenkertaista kirjanpitoa ja laatii tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. VI Tien kunnossapito 23 Tie pidetään tieosakkaiden sekä pelastusviranomaisten tarvetta vastaavassa kunnossa siten kuin osakkaat tiekunnan kokouksessa päättävät. 24 Käytännön kunnossapidosta ja muista töistä, tienpitoaineiden hankinnasta ja urakoitsijoiden valinnasta vastaa hoitokunta tiekunnan kokouksen mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti. 25 Tiealueella tehtäviin töihin ei tarvita tieosakkaana olevan maanomistajan suostumusta. Maanomistajalle on kuitenkin ilmoitettava töistä ja varattava mahdollisuus itse ryhtyä tarvittaviin toimiin. 26 Tieosakkaat ovat velvollisia rakentamaan ja pitämään kunnossa omat kiinteistöliittymänsä ja niihin kuuluvat tierummut. Laiminlyönnistä voi seurata töiden ulkopuolisella teettäminen kyseisen tieosakkaan kustannuksella. Hoitokunta antaa tarvittaessa ohjeita kiinteistöliittymän rakentamisesta ja kunnossapidosta. VII Tien käyttö 27 Tienhoitomestari voi asettaa tielle kelirikkoaikana painorajoituksia, jotka merkitään asianmukaisin liikennemerkein. Tiellä ei saa lyhyitä siirtoja lukuun ottamatta ajaa metalliketjuilla eikä metallisilla telaketjuilla varustetuilla ajoneuvoilla. Tieosakkaat välittävät tämän tiedon urakoitsijoilleen ja puunostajilleen. 28 Tien vaurioittamisesta peritään tien kuntoonpanokustannuksia vastaava korvaus, ellei tien vaurioittaja itse korjaa tietä. Erimielisyystapauksissa pidetään katselmus, johon kutsutaan asianosaiset ja tarvittaessa Inkoon kunnan yhdyskuntateknisen lautakunnan edustajat.

4 4 VIII Toimintaohjeiden muuttaminen Toimintaohjeet otetaan vuosittain tiekunnan vuosikokouksen esityslistalle tarkistusta varten. Ohjeita voidaan tarvittaessa muuttaa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Liite 1. Tiemaksujen laskentaperusteet

5 5 Liite 1. Tiemaksujen laskentaperusteet Hyväksytty tiekunnan vuosikokouksessa 15.06,2012 Tieyksiköinti tehdään Maanmittauslaitoksen ohjeen pohjalta (Käsikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta, julkaisu nro 92, 2010). Tieyksiköt lasketaan kertomalla kiinteistön painoluku sen käyttämällä tien kilometrimäärällä ja matkan korjauskertoimella. Jokainen tien vaikutusalueella sijaitseva kiinteistö sijoitetaan vähintään yhteen alla mainituista luokista. Tiemaksut lasketaan kertomalla tieyksikköjen määrä tiekokouksessa vahvistetulla tieyksikön hinnalla. Asuinkiinteistöt: Jos kiinteistöllä asutaan vakituisesti, se kuuluu luokkaan A (painoluku 900 tonnia). Tieyksiköt lasketaan kiinteistöllä vakituisesti asuvien ruokakuntien määrän mukaan. Olennaista ei ole se, onko rakennus hyväksytty jatkuvaan asumiseen vai loma-asunnoksi, eikä se, missä asukkaat ovat kirjoilla, vaan se, asuvatko ruokakunnat kiinteistöllä tosiasiallisesti ympärivuotisesti. Jos ruokakunta käyttää kahta autoa, tieyksiköihin lisätään 30 %. Jos kolmea, tieyksiköihin lisätään 50 %. Lomakiinteistöt: Jos kiinteistö on lomakäytössä, se kuuluu luokkaan B, C, D, E tai F käyttötiheyden mukaan. Näistä luokista valitaan se, joka parhaiten vastaa todellista liikenteen määrää kiinteistölle, kuitenkin siten että jos kiinteistöllä käydään vähäisessäkin määrin talvisin, sen painoluku on minimissään 500 tonnia. Tieyksiköt lasketaan kiinteistöllä oleskelevien ruokakuntien määrän mukaan riippumatta rakennusten määrästä. Jos ruokakunta käyttää kahta autoa, tieyksiköihin lisätään 30 %. Jos kolmea, tieyksiköihin lisätään 50 %. Käyttötiheysluokat ovat: B (painoluku 700 tonnia): Loma-asunnot, joita käytetään vuoden ympäri. Esimerkiksi kesämökki tai ns. kakkosasunto, joka on talvisin käytössä viikonloppujen lisäksi myös arkiviikkojen puolella. C (painoluku 500 tonnia): Loma-asunnot, kesä- ja talvikäyttö. Esimerkiksi kesämökki, jota käytetään kevään, kesän ja syksyn aikana ja jonkin verran myös talvella. D (painoluku 400 tonnia): Loma-asunnot, jotka ovat pitkäaikaisessa kesäkäytössä, mutta joilla ei ole lainkaan talviliikennettä. Esimerkiksi kesämökki, jota käytetään yhteensä kolme kuukautta tai enemmän kevään, kesän ja syksyn aikana, mutta ei lainkaan talvisin. E (painoluku 300 tonnia): Loma-asunnot, jotka ovat tavanomaisessa lomakäytössä vain kesällä. Esimerkiksi kesämökki, joka on vain kesäkäytössä, yhteensä esimerkiksi 4 viikkoa ja muutama viikonloppu keväisin tai syksyisin, mutta jolla ei ole lainkaan talviliikennettä. F (painoluku 150 tonnia): Loma-asunnot, jotka ovat vähäisellä käytöllä vain kesäisin. Esimerkiksi kesämökki, joka on vain kesäkäytössä, yhteensä 1-3

6 6 viikkoa tai vähemmän kesässä, mutta jolla ei ole lainkaan muuta käyttöä eikä lainkaan talviliikennettä. Rakenteilla olevat ja rakentamattomat kiinteistöt (luokka R): Jos kiinteistö on rakenteilla, sen tieyksiköt lasketaan siten kuin rakennus olisi jo valmis ja sellaisessa käytössä, johon se on tarkoitettu. Jos kiinteistöllä on rakentamattomia rakennuspaikkoja, joiden rakennusajankohta ei ole tiedossa, niille lasketaan tieyksiköt 30 tonnin painoluvun mukaan. Jos rakennusajankohta on tiedossa, tieyksikkömäärä nousee kolmena valmistumista edeltävänä vuotena asteittain siten, että rakentamisvuonna tieyksiköitä määrätään 100%, sitä edeltävänä vuonna 66%, ja sitä edeltävänä vuonna 33% valmiin asunnon tai loma-asunnon tieyksiköistä. Metsät (luokka M): Metsien tieyksiköt lasketaan Maanmittauslaitoksen ohjeen pohjalta käyttäen liikennelajia MeL (metsien painoluku 14 tonnia/hehtaari, kitu- ja joutomaan painoluku 1 tonni/hehtaari). Kaikenlaisilla kiinteistöillä sijaitseva metsä huomioidaan. Tieyksiköinnissä otetaan huomioon metsän koko elinkaari, joten painoluku ei riipu siitä, onko puuta menneinä vuosina myyty tai onko kiinteistön nykyisellä omistajalla aikeita myydä puuta tulevaisuudessa. Jos tieosakkaan omistamilla kiinteistöillä on metsää yhteensä alle kaksi hehtaaria, niitä ei oteta tieyksiköinnissä huomioon. Maatilat (luokka T): Maatilojen tieyksiköt lasketaan Maanmittauslaitoksen ohjeen pohjalta. Yli viiden hehtaarin peltolohkojen sisäisen liikenteen painolukua korjataan 15% alaspäin. Erityisliikenne (luokka L): Erityisliikenteen tieyksiköt lasketaan Maanmittauslaitoksen ohjeen pohjalta. Matkan korjauskerroin: Kiinteistön käyttämän tien kilometrimäärää korjataan Maanmittauslaitoksen ohjeen mukaisesti kertoimella, joka lasketaan korottamalla tien kokonaispituuden ja käytetyn kilometrimäärän osamäärä potenssiin 0,2. Maksimikustannustarkastelu: Maksimikustannustarkastelua ei tehdä. Käyttömaksut: Muiden kuin tieosakkaiden kuljetuksista ja liikennöinnistä tietä pitkin voidaan hoitokunnan harkinnan mukaan periä maksu. Myös tieosakkaiden kuljetuksista ja normaalista poikkeavasta liikennöinnistä voidaan periä maksu, jos hoitokunta katsoo liikenteen merkittäväksi. Maksut määrätään Maanmittauslaitoksen ohjeen pohjalta. Kaikki tien käyttäjät ovat velvollisia ilmoittamaan hoitokunnalle normaalista poikkeavasta liikennöinnistä.

RUMPILAN - EMBOMIN - GARPOMIN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan toiminimi on Drombom - Embom - Garpom vattenandelslag ja kotipaikka on Liljendal.

RUMPILAN - EMBOMIN - GARPOMIN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan toiminimi on Drombom - Embom - Garpom vattenandelslag ja kotipaikka on Liljendal. RUMPILAN - EMBOMIN - GARPOMIN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Drombom - Embom - Garpom vattenandelslag ja kotipaikka on Liljendal. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo.

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi-

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa. 1(9) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA ja kotipaikka on KAJAANIN KAUPUNKI. Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta.

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko.

JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko. JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Naapurinvaaran vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sotkamon kunta. Osuuskunnan toimialana on rakentaa,

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero LÄNSI-SOMERON JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja toimipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola.

1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola. POHJOIS- HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Toiminimi ja kotipaikka 1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola. Toimiala 2 Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAKU 2015

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAKU 2015 Tekniikka ja ympäristö SAATE 5.2.2015 Kuntatekniikka YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAKU 2015 Nämä yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakuasiakirjat on postitettu kaikille Hyvinkään alueella oleville tiekunnille.

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä.

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. YLÄNEENJOEN JÄTEVESIOSUUSKUNTA SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. 2 Toimiala Osuuskunnan toimiala on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VIHTASILLAN VESHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Laukaa. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunnan säännöt

Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunnan säännöt 1 Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunta ja kotipaikka Korpilahden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio.

Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio. SUKSELAN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on suunnitella, rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki. ANJALAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Osuuskunnan

Lisätiedot

RITASJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

RITASJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT RITASJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Ritasjärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Hyvinkää. Osuuskunnan toimialana on rakentaa,

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo.

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. Vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on Sipoon kunnan Spjutsundin

Lisätiedot

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vuolahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Linnanrauniontien Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 12.6.2014, rekisteröity kaupparekisteriin16.7.2014 Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman

Lisätiedot

YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Suomen metsäkeskuksessa laadittu malliohjesääntö hoitokuntamalliselle yhteismetsälle YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Yhteismetsän osakaskunnan nimi on kotipaikka

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE Toiminnanjohtaja Pekka Luoto YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Petäjäkunnas ja kotipaikka Oulu. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Oulun kaupungin Mäntylän

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Jäppilän seudun vesiosuuskunta ja kotipaikka on Pieksämäki. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Tuuloksen tietoverkko-osuuskunta ja kotipaikka on Hämeenlinna.

Osuuskunnan toiminimi on Tuuloksen tietoverkko-osuuskunta ja kotipaikka on Hämeenlinna. Osuuskunnan säännöt TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Tuuloksen tietoverkko-osuuskunta ja kotipaikka on Hämeenlinna. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Tiekunnan tehtävät, päätösvalta ja hallinto. Esko Hämäläinen Porvoo 22.10.2013

Tiekunnan tehtävät, päätösvalta ja hallinto. Esko Hämäläinen Porvoo 22.10.2013 Tiekunnan tehtävät, päätösvalta ja hallinto Esko Hämäläinen Porvoo 22.10.2013 Yleisiä lähtökohtia Tieosakkaat vastaavat yksityistien tienpidosta yhdessä. Tie on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.

Lisätiedot

Mediaholvi Osk säännöt

Mediaholvi Osk säännöt Mediaholvi Osk säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Mediaholvi Osk ja osuuskunnan kotipaikka Ylivieska. Jäljempänä näissä säännöissä mainitaan nimellä osuuskunta. 2 TOIMIALA Osuuskunnan

Lisätiedot

Yksityistieilta 22.10.2013. Porvoon kaupunki, Yksityistiejaosto. Kahvitarjoilu klo 18. Jaoston esittely jaoston puheenjohtaja Juha Elo

Yksityistieilta 22.10.2013. Porvoon kaupunki, Yksityistiejaosto. Kahvitarjoilu klo 18. Jaoston esittely jaoston puheenjohtaja Juha Elo Yksityistieilta 22.10.2013 Porvoon kaupunki, Yksityistiejaosto Kahvitarjoilu klo 18 Jaoston esittely jaoston puheenjohtaja Juha Elo Avustusten hakeminen tiemestari Seija Kindstedt ja toimistosihteeri Linda

Lisätiedot

Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon LILJENET VALOKAAPELIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen 4 Osuuskunnan toiminimi on Liljenet fiberkabelandelslag, suomeksi Liljenet valokaapeliosuuskunta, ja sen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 (10) 4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 (10) 4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 (10) 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Pyhtään Vesiosuuskunta ja sen kotipaikka on Pyhtää. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot