Yksityisteiden hallinnosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityisteiden hallinnosta"

Transkriptio

1 Yksityisteiden hallinnosta Elina Kasteenpohja Suomen Tieyhdistys 1 Järjestäytymätön tie (71 ja 72 ) Tiekunta ei ole tarpeen, jos osakkaita vain muutama Tienpitoon liittyvistä asioista sovitaan yleensä suullisesti Sopimus sitoo vain sopijaosapuolia Jos yhden tieosakkaan tekemästä työstä hyötyä muillekin, mutta muilla ei maksuhalukkuutta, niin tielautakunta ratkaisee muiden maksuosuudet. Vaatimus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa. Järjestäytymätön tie voi myös pitää kokouksia 2 Tiekuntien kokousmenettelyt ja taloudenpito 1

2 Järjestäytymätön tie (71 ja 72 ) Järjestäytymätön tie ei voi saada valtionavustusta ELYkeskukselta Kunta voi halutessaan avustaa tai ottaa hoidettavakseen Järjestäytymätön tie ei ole oikeushenkilö (kuten tiekunta) = ei voi esiintyä kantajana tai vastaajana, vaan tieosakkaat kantavat ja vastaavat yhdessä Yksikin tieosakas saa ajaa kannetta kaikkien hyväksi Haaste toimitettava jokaiselle erikseen tai haaste yhdelle - muut julkisella kuulutuksella Velkojan kanne jollekin tieosakkaalle 3 Tiekunnan perustaminen Tiekunta perustetaan aina toimituksessa Maanmittaustoimiston yksityistietoimituksessa (38 11 ja 50 ja 58 ) tai Tielautakunnan toimituskokouksessa (52 6 ja 58 ) Aloitteen perustamisesta voivat tehdä osakas yksin tai kaikki yhdessä tai toimitusinsinööri (50 ) tai tielautakunta (52 ). Uuden tien osalta ei vastoin enemmistön kantaa (50 ). Tiekunnan perustamisen jälkeen osakkaat valitsevat nimen ja toimielimen, päättävät pankkitilin avaamisesta ja tilinkäyttöoikeuksista yms. (mm. 50 ) 4 Tiekuntien kokousmenettelyt ja taloudenpito 2

3 Tiekunnan päätösvalta Tieosakkaat päättävät tienpidosta ja muista tiekuntaa koskevista asioista tiekunnan kokouksessa (64 ) Tieoikeuden tai tienkäyttöoikeuden myöntäminen ns. lisätieoikeus (mom 1) Tieoikeuden lakkauttaminen eräissä tapauksissa (1) Tieyksiköt sekä käyttömaksut tai niiden perusteet ja käyttömaksusopimukset (2) Rakentamiskorvauksen periminen (2a) Liittymän kunnossapitoa koskevien määräysten antaminen (2a) Tiekunnan varainhoitokauden pituus (3, 9 ja 65 ) Talousarvion vahvistaminen (3) 5 Tiekunnan päätösvalta Maksuunpanoluettelon vahvistaminen (4) Rahalainan ottaminen (5) Tietoimituksen ja kiinteistönmäärityksen (rajankäynnin) hakeminen (6) Tiekunnan tiehen liittyvän tien ottaminen hoidettavaksi (7) Toimielin- ja henkilövalinnat (8 ja 10) Toimielimen muuttaminen toiseksi (8) Tilinpäätöksen hyväksyminen, mahdollisten tilityksentarkastajien valinta (10) Tien säännölliseen käyttämiseen tarvittava lupa (11) Tien käytön kieltäminen (11) 6 Tiekuntien kokousmenettelyt ja taloudenpito 3

4 Tiekunnan päätösvalta Lisäksi tiekunnan kokouksessa päätetään mm.; Erilaiset maksut tai ainakin niiden määräytymisperusteet (66 ) Ohjeiden antaminen toimitsijamiehelle tai hoitokunnalle Pysyvän liikennemerkin, puomin tai muun liikenteenohjauslaitteen asettaminen Lisäksi tarvitaan kunnan suostumus Kaikki muutkin tienpidon kannalta merkittävät asiat 7 Tiekunta ei voi päättää Tieoikeuden yksipuolisesta lakkauttamisesta tai tiekunnan tien lakkauttamisesta Liitännäisalueiden perustamisesta tai lakkauttamisesta Tiekunnan perustamisesta, lakkauttamisesta, tiekuntien yhdistämisestä tai erottamisesta Tieosien liittämisestä tai erottamisesta Tien paikkaa ja leveyttä koskevista epäselvyyksistä Tien (virallisesta) siirtämisestä esim. maatilan talouskeskuksen alueelta Puiden ja oksien poistamisesta tiealueen ulkopuolelta Erilaisten korvausten suuruudesta, jos asiassa ei päästä sopimukseen 8 Tiekuntien kokousmenettelyt ja taloudenpito 4

5 Tiekunnan kokous (65 ) Vuosikokous vuosittain kesäkuun loppuun mennessä Vähintään joka 4. vuosi Koollekutsujana toimitsijamies tai hoitokunnan puheenjohtaja tai varamies HUOM. Jos koollekutsuja laiminlyö kutsua kokous koolle, voi tielautakunta tieosakkaan hakemuksesta oikeuttaa hakijan kutsumaan kokous koolle 9 Tiekunnan kokouskutsu (65 ) Kokouskutsu kutsukirje kaikille tieosakkaille tai ilmoitus paikkakunnalla yleisesti leviävässä lehdessä + kutsukirje toispaikkakuntalaisille tieosakkaille vähintään 14 päivää ennen kokousta Vuosikokouksen kokouskutsussa mainittava aika, paikka (myös kunta), kokous yms. kaikki tienpitoa koskevat merkittävät asiat maksuunpanoluettelon nähtävilläolopaikasta 14 pv ajan ennen kokousta (68 ) Ylimääräisen kokouksen kutsussa mainittava kaikki asiat, joita tarkoitus käsitellä 10 Tiekuntien kokousmenettelyt ja taloudenpito 5

6 11 Tiekunnan kokouksesta Koollekutsuja eli puheenjohtaja/toimitsijamies avaa Kokoukselle puheenjohtaja, ei tarvitse olla tieosakas Pöytäkirjantarkastajat Valtakirjoja voi käyttää, on syytä tarkastaa Yksinkin voi pitää laillisen kokouksen Tiekunnan kokous ei ole julkinen Tieosakas voi osallistua päätöksentekoon omassa asiassaan. Toimitsijamies/hoitokunnan jäsenet yleensä jääväävät itsensä silloin, kun päätetään tiekunnan tilien hyväksymisestä 12 Tiekuntien kokousmenettelyt ja taloudenpito 6

7 Tiekunnan henkilövalinnat Tiekunnassa on joko hoitokunta tai toimitsijamies Hoitokunnassa 3 jäsentä + 2 varajäsentä varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan Jos valitaan toimitsijamies, valitaan myös varamies Toimikausi enintään 4 vuotta, voidaan valita uudelleen, voidaan vapauttaa kesken kaiken Tarvittaessa valitaan kaksi tilityksen tarkastajaa. Ei syytä valita henkilöä vasten tahtoaan, ulkopuolinenkin voidaan valita Jos tiekunta ei kykene valitsemaan toimihenkilöitä, voi tielautakunta määrätä ml. kohtuullinen palkkio (52 ja 58.3 ) 13 Äänestysmenettely (66 ) Tiekunnan kokouksessa kaikki päätökset enemmistöpäätöksinä yksiköiden suhteen. Ei suljettuja lippuäänestyksiä. Osakkaan äänimäärä tieyksiköiden perusteella Kellään ei voi kuitenkaan olla yli 30 % läsnäolevista tieyksiköistä = leikkuri Äänienemmistö syntyy silloinkin, jos jollakin yksiköistä yli 70 % (leikkuri leikkaa 30 prosenttiin) ja muilla alle 30 % valtakirjojen avulla joku voi saada äänienemmistön Kiinteistön äänimäärää ei voi jakaa Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee 14 Tiekuntien kokousmenettelyt ja taloudenpito 7

8 Äänestysmenettely Läsnä Yksiköt Äänet A B C D E Yhteensä max äänimäärä 30 % = 180 enemmistö lasketaan leikattujen äänien kokonaismäärästä (510) Kokouksen asialista, malli Kokous: Öllölän yksityistien tiekunta, vuosikokous, Laukaa Aika: Vuolake, Laukaa Aika: Perjantai klo 18 Kutsutaan: Tiekunnan osakkaat sekä läsnäolo-oikeutetuiksi tien säännölliset käyttäjät Matti Kuokka ja Iivari Ripatti Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 3. Läsnäolijat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Asialistan hyväksyminen 5. Vuoden 2013 tilinpäätös, tilityksen tarkastajien kertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen 6. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 7. Katsaus kuluvan vuoden kunnossapitotöihin ja keskustelua muusta tienpidosta 16 Tiekuntien kokousmenettelyt ja taloudenpito 8

9 Kokouksen asialista, malli 8. Talousarvion vahvistaminen vuodelle Uuden tieyksikkölaskelman hyväksyminen 10. Vuoden 2015 maksuunpanoluettelon vahvistaminen, käyttömaksujen ja niiden perusteiden vahvistaminen 11. Uuden hoitokunnan valinta (3+1) ja palkkiot 12. Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen 13. Tilityksen tarkastajien ja varahenkilöiden valinta 14. Pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä perittävät maksut, muista mahdollisista maksuista päättäminen 15. Pöytäkirjan nähtävilläolopaikka ja aika 16. Muut mahdolliset asiat, yleiskeskustelu 17. Muutoksenhakuohjeet (kunnan tielautakunta) 18. Kokouksen päättäminen 17 Pöytäkirja (66 ) Pöytäkirjaan merkitään mm. Kokouksen aika ja paikka, Läsnäolleet ja valtakirjoilla edustetut tieosakkaat Tieosakkaiden tieyksikkö- ja äänimäärä, tarvittaessa äänestyksittäin Tehdyt päätökset Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoitus kokous itsekin voi heti hyväksyä pöytäkirjan Pöytäkirja liitteineen nähtävänä viimeistään 14 päivän kuluttua kokouksesta Jäljennös tai ote pyydettäessä asianosaiselle - voidaan periä kohtuullinen maksu Tavallisimmin pöytäkirja on päätöspöytäkirja. 18 Tiekuntien kokousmenettelyt ja taloudenpito 9

10 Maksuunpanoluettelo Tiemaksuja ja käyttömaksuja koskeva maksuunpanoluettelo(t) (67 5 ja 68 ): Oltava nähtävillä 14 pv ennen tiekunnan kokousta (68 ), nähtävänä pitäminen ilmoitettava kokouskutsussa, voi lähettää kokouskutsun mukana Tieyksikköä vastaavan tiemaksun suuruus Kunkin tieosakkaan tiemaksun suuruus Koottavien tiemaksujen yhteismäärä, Erilaisten käyttömaksujen suuruus sekä maksujen maksuajankohta HUOM. Ulosotto (88 ) ilman erillistä päätöstä lainmukaisesti vahvistetun maksuunpanoluettelon perusteella. Liitteeksi maksuunpanoluettelo, pöytäkirjaote (ja todiste päätöksen lainvoimaisuudesta = ei ole jätetty valitusta kunnan tielautakuntaan) 19 Toimitsijamiehen / hoitokunnan tehtävät (67 ) Käyttää tiekunnan puhevaltaa, edustaa sitä tuomioistuimessa ja viranomaisen luona ja muutoinkin (1) Hoitaa taloutta ja kirjanpitoa (2 ja 3 ja 6) Valmistelee tiekunnan kokouksessa päätettävät asiat (2, 3, 4, 5) Huolehtii kokousten koollekutsumisesta ja kokousjärjestelyistä (65 ) Huolehtii tiekunnan kokouksessa päätettyjen asioiden täytäntöönpanosta (6, 7) Ilmoittaa muutokset yhteystiedoissa (Maanmittauslaitos, kunta, ELYkeskus, pankki) 20 Tiekuntien kokousmenettelyt ja taloudenpito 10

11 Toimitsijamiehen / hoitokunnan tehtävät (67 ) Hoitaa huolellisesti tiekunnan asioita, mm. Huolehtii tien kunnossapidosta ja muusta tienpidosta tiekunnan lain ja kokouspäätösten mukaisesti (11) Kieltää tai rajoittaa toistaiseksi tai määräajaksi tien tai sillan kuntoa vaarantavaa käyttöä (8) Määrää sillan tai lautan suurin sallittu kuormitus (9) Antaa tilapäisiä tienkäyttöoikeuksia (10) 21 Hoitokunnan kokous Kokoontuu tarvittaessa Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kutsuu Päätösvaltainen kun saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi jäsentä tai varajäsentä Enemmistöpäätöksiä pääluvun mukaan Ei muita muotomääräyksiä 22 Tiekuntien kokousmenettelyt ja taloudenpito 11

12 Hoitokunnan /toimitsijamiehen tehtävät ja vastuu Hoitaa huolellisesti tiekunnan asioita Huolehtia tien kunnossapidosta tiekunnan kokouksen tekemien päätösten mukaisesti Käyttää tienpitoon liittyvää päätösvaltaa kieltämällä tai rajoittamalla toistaiseksi tai määräajaksi tien tai sillan kuntoa vaarantavaa käyttöä Antaa tilapäisiä tienkäyttö-oikeuksia Tiekuntien kokousmenettelyt ja taloudenpito 12

TI Kari Niemi. Yksityistien hallinto

TI Kari Niemi. Yksityistien hallinto Yksityistien hallinto Tiekunnan kokouksessa päätettäviä asioita Tieoikeuden myöntäminen Tieyksiköt ja käyttömaksut sekä niiden perusteet Talousarvion vahvistaminen ja varainhoitokauden pituus Maksuunpanoluettelon

Lisätiedot

Tiekunnan tehtävät, päätösvalta ja hallinto. Esko Hämäläinen Porvoo 22.10.2013

Tiekunnan tehtävät, päätösvalta ja hallinto. Esko Hämäläinen Porvoo 22.10.2013 Tiekunnan tehtävät, päätösvalta ja hallinto Esko Hämäläinen Porvoo 22.10.2013 Yleisiä lähtökohtia Tieosakkaat vastaavat yksityistien tienpidosta yhdessä. Tie on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.

Lisätiedot

Yksityistieilta 22.10.2013. Porvoon kaupunki, Yksityistiejaosto. Kahvitarjoilu klo 18. Jaoston esittely jaoston puheenjohtaja Juha Elo

Yksityistieilta 22.10.2013. Porvoon kaupunki, Yksityistiejaosto. Kahvitarjoilu klo 18. Jaoston esittely jaoston puheenjohtaja Juha Elo Yksityistieilta 22.10.2013 Porvoon kaupunki, Yksityistiejaosto Kahvitarjoilu klo 18 Jaoston esittely jaoston puheenjohtaja Juha Elo Avustusten hakeminen tiemestari Seija Kindstedt ja toimistosihteeri Linda

Lisätiedot

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAKU 2015

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAKU 2015 Tekniikka ja ympäristö SAATE 5.2.2015 Kuntatekniikka YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAKU 2015 Nämä yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakuasiakirjat on postitettu kaikille Hyvinkään alueella oleville tiekunnille.

Lisätiedot

TIEKUNTA tutuksi ja toimivaksi

TIEKUNTA tutuksi ja toimivaksi TIEKUNTA tutuksi ja toimivaksi Moni suomalainen joutuu omalla kustannuksellaan pitämään yllä kotiin, mökille, metsä- tai peltopalstalle vievää yksityistietä. Yksityistien varrella maata omistavien niin

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VIHTASILLAN VESHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Laukaa. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Sallan yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka Sallan kunta. 1 2 Yhteismetsän osakas on se, jonka omistamaan

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Naapurinvaaran vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sotkamon kunta. Osuuskunnan toimialana on rakentaa,

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio.

Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio. SUKSELAN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on suunnitella, rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa. 1(9) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA ja kotipaikka on KAJAANIN KAUPUNKI. Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola.

1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola. POHJOIS- HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Toiminimi ja kotipaikka 1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola. Toimiala 2 Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero LÄNSI-SOMERON JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja toimipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo.

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. Vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on Sipoon kunnan Spjutsundin

Lisätiedot

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vuolahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Linnanrauniontien Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 12.6.2014, rekisteröity kaupparekisteriin16.7.2014 Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on HighScoreo Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki. ANJALAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Osuuskunnan

Lisätiedot

JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko.

JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko. JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 22.4.2012 OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu ja kotipaikka Kouvola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Jäppilän seudun vesiosuuskunta ja kotipaikka on Pieksämäki. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

RUMPILAN - EMBOMIN - GARPOMIN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan toiminimi on Drombom - Embom - Garpom vattenandelslag ja kotipaikka on Liljendal.

RUMPILAN - EMBOMIN - GARPOMIN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan toiminimi on Drombom - Embom - Garpom vattenandelslag ja kotipaikka on Liljendal. RUMPILAN - EMBOMIN - GARPOMIN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Drombom - Embom - Garpom vattenandelslag ja kotipaikka on Liljendal. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

RITASJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

RITASJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT RITASJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Ritasjärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Hyvinkää. Osuuskunnan toimialana on rakentaa,

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä.

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. YLÄNEENJOEN JÄTEVESIOSUUSKUNTA SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. 2 Toimiala Osuuskunnan toimiala on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot