SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu"

Transkriptio

1 Maatutkarengas ry Rek.nro Ensirek.pvm SÄÄNNÖT I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Yhdistyksen nimi on Maatutkarengas ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä yhdistys. Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään nimeä Ground Penetrating Radar Circle, lyhenne GPRC. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia maatutkan käyttäjien, maatutkan kanssa tekemisissä olevien henkilöiden ja yhteisöjen yhteistyöelimenä Yhdistys pitää kokouksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, välittää tietoa maatutkaukseen liittyvästä kirjallisuudesta, tukee maatutkaukseen liittyvää tutkimusta, pitää yhteyttä kansainvälisiin vastaaviin organisaatioihin, osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin maatutkausta käsitteleviin kokouksiin, seminaareihin tai vastaaviin ja toimii muutoinkin asianmukaisen tietämyksen lisäämiseksi maatutkausmenetelmästä. II. Jäsenet Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä tai kunniajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä maatutkauksen kanssa tekemisessä oleva henkilö. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen pyrkimyksiä kannattava henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksia. Jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy hallitus yhdistyksen kahden jäsenen tekemän kirjallisen ehdotuksen perusteella ja ilmoittaa hyväksymisen yhdistyksen kokouksessa. Kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous, kun asiasta on tehty kirjallinen kahden jäsenen allekirjoittama esitys, josta on mainittu kokouskutsussa ja jonka hallitus puoltolauseensa kera esittää kokoukselle. Päätöstä tulee kannattaa vähintään 3/4 äänestykseen osallistuneista

2 7 Yhdistyksen jäsen ilmoittakoon sihteerille yhdistyksen matrikkelia varten vaadittavat henkilötiedot ja niissä tapahtuneet muutokset. 8 Varsinaisen jäsenen tulee vuosittain suorittaa vuosikokouksessa määrätty jäsenmaksu. Vuosikokous voi päättää myös erillisestä liittymismaksusta. Vuosittainen yhteisöjäsenmaksu pitää sisällään myös 2 varsinaisen jäsenen (henkilöjäsenen) jäsenmaksut. Kannattajajäsen suorittaa jäsenmaksun joko vuosittain tai kertakaikkisena. Vuosimaksu on vuosijäsenen maksu vähintään viisinkertaisena, ja kertakaikkinen maksu on vuosijäsenen maksu vähintään kuusikymmenkertaisena. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta. Jäsenen, joka kahdesta maksamiskehotuksesta huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen, yhdistyksen hallitus voi erottaa toimintavuoden päätyttyä yhdistyksen jäsenyydestä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. III. Hallinto 9 Yhdistyksen asioita hoitaa näiden sääntöjen määräämällä tavalla yhdistyksen hallitus. Vuosikokous päättää hallituksesta vuosittain. Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja 3-4 muuta jäsentä sekä yhden varajäsenen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri voi toimia myös rahastonhoitajana asiasta erikseen päätettäessä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kun kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä on saapuvilla. 10 Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja toimii yhdistyksen ja sen hallituksen puheenjohtajana. Sihteeri pitää pöytäkirjaa hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa, hoitaa kirjeenvaihdon, hyväksyy hallituksen määräämissä rajoissa yhdistykselle tulevat laskut sekä laatii vuosikertomuksen. Sihteerin estyneenä ollessa hoitaa hänen tehtäviään hallituksen päätöksen perusteella joku toinen hallituksen jäsen.

3 Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja kirjanpidon, kantaa jäsenmaksut, ottaa vastaan yhdistykselle tulevat avustukset ja muut tulot, maksaa asianmukaisesti hyväksytyt laskut ja maksumääräykset, laatii tarpeen vaatiessa selonteon yhdistyksen taloudellisesta asemasta, tekee tilinpäätöksen ja jättää sen ja kirjanpitoa koskevat asiakirjat tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 11 Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtajan yhdessä rahastonhoitajan tai sihteerin kanssa. 12 Tilintarkastajia valitaan kaksi varsinaista ja yksi varalle. He tarkastavat yhdistyksen hallinnon ja tilit sekä antavat tarkastuksesta lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokoista. 13 Yhdistys voi asettaa julkaisutoimikunnan, johon yhdistyksen puheenjohtajan lisäksi kuuluu päätoimittaja. Yhdistyksen hallitus kutsuu julkaisutoimikunnan jäsenet. Julkaisutoimikunnan puheenjohtajana on päätoimittaja, joka kutsuu toimikunnan kokouksiin. IV. toimintavuosi ja kokoukset Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 14 Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen tammi-toukokuun aikana ja ylimääräisiin kokouksiin, kun hallitus katsoo sen tarpeen vaatimaksi tai kun 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään 5 jäsentä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokouskutsut toimitetaan kullekin jäsenelle postitse ja kokouskutsujen tulee olla postitettuina viimeistään neljäntoista päivää ennen kokouspäivää. Hallitus kutsutaan kokoon kirjeitse tai sähköisten viestimien välityksellä vähintään kolme päivää ennen hallituksen kokousta. Yhdistyksen vuosikokouksesta: 1) avataan kokous 15 2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä uudet jäsenet 3) valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 4) kutsutaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 5) esitetään vuosikertomus 6) esitetään rahastonhoitajan selostus edelliseltä toimintavuodelta ja tilintarkastajien lausunto 7) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

4 8) päätetään toimihenkilöille maksettavista palkkioista 9) vahvistetaan jäseniltä perittävän vuosimaksun ja liittymismaksun suuruus 10) valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet 11) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja 12) käsitellään mahdolliset muut asiat 13) päätetään kokous V. Yhteiset säännökset Lainan ottamisesta, kiinteistön tai sen osan ostamisesta tai myymisestä ja vaihtamisesta tai yhdistyksen kiinteän omaisuuden kiinnittämisestä päättää yhdistyksen kokous. Asiasta on kokouskutsussa erikseen mainittava Yhdistyksen kokouksissa kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Päätöksiä tehtäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, mikä näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Sama kokee äänestyksiä myös hallituksen ja julkaisutoimikunnan kokouksissa. Äänestys toimi- ja luottamushenkilöiden valitsemisesta sekä kunniajäsenen kutsumisesta toimitetaan umpilipuin, jos joku äänivaltainen jäsen sitä vaatii. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaan kokoonkutsuttu. Päätöksen tekeminen asiasta, joka käsitellään ensimmäistä kertaa, on kahden äänivaltaisen jäsenen vaatiessa siirrettävä uuteen kokoukseen, ellei ¾ kokouksessa läsnäolevista äänivaltaisista jäsenistä ole siirtämistä vastaan. Aikaisemmassa kokouksessa jo esillä olleen asian edelleen siirtämiseen vaaditaan yksikertainen äänten enemmistö. 18 Yhdistyksen sääntöihin ehdotetut muutokset hyväksytään, jos kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kummassakin vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa tehtyä ehdotusta, josta on mainittu kokouskutsussa. Yhdistyksen mahdollisesta purkamisesta päätetään edellisessä pykälässä määrätyllä tavalla. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen

5 Muutoin noudatettakoon yhdistyksistä voimassa olevaa lakia.

SUOMALAISTEN KEMISTIEN SEURAN SÄÄNNÖT

SUOMALAISTEN KEMISTIEN SEURAN SÄÄNNÖT SUOMALAISTEN KEMISTIEN SEURAN SÄÄNNÖT I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminta 1. Yhdistyksen nimi on Suomalaisten Kemistien Seura ry ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle,

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, 1(8) NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kolhon kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT

KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Kaksi kokousta (Kommentit ja sovellutusohjeet lopussa)... :n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on... ry. sen kotipaikka on...n kunta ja toimialue

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt Tampereen Kivikerho ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Tampereen Kivikerho ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan Yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Tampere. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta. SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen Asperger-, autismi-. dysfasia- ja MBD yhdistys, HYMY Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna ja toiminta alueena

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Nykyinen Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

JÄSENYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT KRIS-SUOMEN KESKUSLIITTO ry:n ehdotus uusiksi mallisäännöiksi jäsenyhdistyksille JÄSENYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on KRIS- x ry. Yhdistyksen kotipaikka on x. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Vapaaotteluliitto ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan liitosta käyttää epävirallista nimeä Finnish Mixed Martial Arts Federation.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo.

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo. Espoon Reumayhdistys ry., Esbo Reumaförening rf. Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksen SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot