TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ"

Transkriptio

1 Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet ovat yleisölle myytäviä osuuksia sijoitusrahastoyhtiön hallinnoimissa ja hoitamissa rahastoissa. Rahasto sijoittaa osuuksien myynnistä saamansa varat rahaston sääntöjen mukaista sijoitusstrategiaa noudattaen. Rahaston sijoitusmassan suuresta koosta johtuen rahasto pystyy yleensä hajauttamaan sijoituksensa tehokkaasti. Näin sijoittaja voi hyötyä sekä skaalaeduista että rahaston jatkuvasta hoidosta. Rahasto-osuuksien riskitaso riippuu rahaston sijoitusstrategiasta. Rahaston säännöistä ilmenevät rahaston sijoitustoiminnan tavoitteet. Osakerahasto sijoittaa kokonaan tai pääasiallisesti osakkeisiin tai niihin rinnastettaviin rahoitusvälineisiin. Tavallisesti osakkeisiin sijoittavat rahastot keskittyvät tiettyyn alaan, tiettyyn maantieteelliseen alueeseen tai tietyn tyyppisiin yrityksiin. Osakerahastoja vastaavina voidaan pitää korkorahastoja, jotka osakkeiden sijaan sijoittavat eri korkoa tuottaviin rahoitusvälineisiin. Yhdistelmärahastot voivat sijoittaa sekä osakkeisiin että korkoinstrumentteihin. Sijoitusrahaston tavoitteena voi olla myös tietyn arvonkehitystä kuvaavan tunnusluvun seuraaminen (indeksirahasto). Rahasto-osuusrahasto on rahasto, joka sijoittaa toisiin rahastoihin. Rahastoosuusrahastoilla voi olla erilaisia sijoitussuuntauksia ja riskitasoja. Hedge -rahasto poikkeaa perinteisistä sijoitusrahastoista. Hedge -rahasto voi olla korkean riskin rahasto, sillä rahasto on korkeasti lainoitettu. Hedge -rahastoilla on myös vapaammat sijoitusmahdollisuudet kuin perinteisillä sijoitusrahastoilla. Sijoitussuuntaus voi olla mitä tahansa osakkeista, valuutoista ja korko-instrumenteista erilaisiin arbitraasistrategioihin (esim. korkojen/valuuttojen muutosten spekulointi). Hedge -rahastot käyttävät perinteisiä rahastoja useammin johdannaisia rahaston riskiin vaikuttamiseksi. Myös ns. lyhyeksi myynti on sallittua (kts. Päiväkauppa). Osassa Hedge -rahastoja kaupankäynti on mahdollista vain kerran kuukaudessa tai vuosineljänneksittäin. Rahastoyhtiöt myyvät rahasto-osuuksiaan joko itse tai välittäjän välityksellä. Rahastoyhtiö seuraa jatkuvasti sijoitustensa arvonkehitystä ja laskee rahaston arvon. Rahaston arvon perusteella se ilmoittaa yksittäisten osuuksien arvon. Rahastoyhtiön on lunastettava rahastoosuudet sijoittajalta sijoittajan niin vaatiessa. Tavallisesti sijoitusrahasto perii toiminnastaan hallinnointi- ja säilytyspalkkion, jonka enimmäistaso esitetään rahaston säännöissä. OSAKKEET Osakkeen arvo perustuu kulloinkin vallitsevaan näkemykseen osakkeen liikkeeseen laskeneen osakeyhtiön arvosta. Osakesijoittamisen riski muodostuu osakkeen hinnanvaihtelusta. Hinnanvaihteluun vaikuttaa sekä markkinoiden yleinen kehitys (korkokehitys) että tiedot liikkeeseenlaskijan menestykseen vaikuttavista seikoista. Riskiin vaikuttaa yleisesti mm. liikkeeseenlaskijan toimiala sekä osakkeella käytävän kaupan laajuus. Liikkeeseenlaskijan konkurssiin voi johtaa yrityksen osakkeen muodostumiseen arvottomaksi. Noteeratut osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi tietyllä tai tietyillä markkinapaikoilla. Tällöin puhutaan yleensä pörssiosakkeista. Noteerattujen osakkeiden hinnat julkaistaan tehtyjen kauppojen perusteella. Pörssiosakkeilla käydään kauppaa välittäjän välityksellä. Välittäjä toteuttaa kaupan omissa nimissään asiakkaan lukuun. Noteeraamattomat tai listaamattomat osakkeet ovat osakkeita joita ei ole otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Näille osakkeille ei ole virallista hintanoteerausta. Osakkeisiin rinnastetaan myös merkintä- ja optio-oikeudet, jotka oikeuttavat merkitsemään liikkeeseenlaskijan osakkeita. On mahdollista, että merkintä- ja optio-oikeudet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi, jolloin niillä voidaan käydä kauppaa markkinapaikalla kuten liikkeeseenlaskijan osakkeella. Merkintäoikeuden tai optiotodistuksen hinta riippuu pääasiassa liikkeeseenlaskijan osakkeen hintakehityksestä. OSAKKEISIIN RINNASTETTAVAT RAHOITUS- VÄLINEET Osakkeisiin rinnastettavia muita rahoitusvälineitä ovat mm. osakeindeksiobligaatiot, talletustodistukset, vaihtovelkakirjat (kts. Korkoinstrumentit), osake- ja osakeindeksioptiot, warrantit ja sertifikaatit. Indeksi- ja osakeindeksiobligaatioissa tuotto seuraa koron sijaan kohteeksi valitun indeksin, esimerkiksi osakeindeksin, kehitystä. Indeksin myönteinen kehitys antaa tuottoa. Obligaation tappioriski on osakkeita rajatumpi, sillä indeksin negatiivisesta kehityksestä riippumatta obligaatiosta maksetaan aina takaisin sen nimellisarvo lunastuspäivänä. Osakeindeksiobligaatioon sijoittamisen riski voidaan, mahdollisen siitä maksetun ylikurssin lisäksi, määritellä vaihtoehtoisena korkotuottona, eli korkona, jonka sijoittaja olisi saanut sijoitetusta summasta toisesta sijoituksesta. Talletustodistus on todistus oikeudesta ulkomaisiin osakkeisiin, joita todistuksen antaja säilyttää haltija lukuun. Talletustodistuksella käydään kauppaa kuten osakkeilla ja siihen kohdistuvat samat riskit kuin osakkeisiin. Warrantit ovat kaupankäynnin kohteena olevia osto- ja myyntioptioita, joilla on rajoitettu voimassaoloaika. Warrantteja voidaan hyödyntää kohde-etuuksina olevien esim. osakkeiden ostamiseksi tai myymiseksi tai käteisvarojen hankkimiseksi, jos warrantin kohde-etuuden kurssi kehittyy oikeassa suhteessa sen lunastushintaan. Mikäli kohdeetuuden kehitys ei täytä warrantin ehdoissa määriteltyä hintaa, warrantti raukeaa arvottomana. Sertifikaatit ovat usein esimerkiksi myynti- ja osto-optioiden yhdistelmiä, jotka ovat riippuvaisia kohde-etuudestaan. Sertifikaateilla ei ole nimellisarvoa. Sertifikaattien erityisominaisuus on, että kohde-etuuden suhteellisen pienet kurssimuutokset voivat johtaa merkittäviin haltijan sijoituksen arvon muutoksiin. Arvonmuutokset voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Sertifikaattien arvo voi muuttua arvottomaksi, jolloin sijoittajalla on riski menettää koko sijoittamansa summa. Osakeoptio voi olla joko osto-optio, joka antaa haltijalle oikeuden tietyn ajanjakson aikana ostaa jo liikkeeseen laskettuja osakkeita etukäteen määrättyyn hintaa tai myyntioptio, joka antaa haltijalle vastaavasti oikeuden tietyn ajanjakson aikana myydä osakkeita etukäteen määrättyyn hintaan. Riskinä on, että ilman riskejä rajoittavia toimenpiteitä optio menettää arvoaan tai on arvoton sulkemispäivänä. (Osake)indeksioptiot taas antavat tuottoa tai tappiota suoraan käteisenä (käteissuoritus) niiden kohde-etuutena olevan indeksin kehityksen perusteella. 1

2 KORKOINSTRUMENTIT Korkoinstrumenteilla tarkoitetaan myyntikelpoista osuutta lainasta tai talletusta, jonka liikkeeseenlaskija/vastaanottaja Suomessa tai ulkomailla on joko yhteisö, julkisyhteisö tai valtio. Korkoinstrumentteja ovat mm. debentuurit, obligaatiot ja joukkovelkakirjalainat. Korkoinstrumenttien hinnat määräytyvät pääosin kulloinkin vallitsevan korkotason mukaan. Korkotason laskiessa kiinteää korkoa maksavan korkoinstrumentin hinta nousee, ja päinvastoin. Korkoinstrumentin tuottovaatimus (korko) on riippuvainen lainan/talletuksen ehdoista. Näitä ehtoja ovat muun muassa laina-aika, takaisinmaksutapa sekä takaisinmaksuun liittyvä epävarmuus. Valtion liikkeeseen laskemia korkoinstrumentteja pidetään yleensä takaisinmaksun osalta lähes riskittöminä sijoituksina, mistä johtuen näille maksettava korko on alhainen suhteessa muihin korkoinstrumentteihin. Korkoinstrumenteilla käydään kauppaa joko suoraan liikkeeseenlaskijan kanssa tai jälkimarkkinoilla välittäjän kautta. Kauppahinnat noteerataan tehtyjen kauppojen perusteella tai ne määräytyvät objektiivisin perustein noteerattuun korkoinstrumenttiin laskettavan tuottoeron perusteella. Korkoinstrumentteihin liittyvä riski voidaan jakaa kahteen osaan. Toinen on korkotason vaihtelusta johtuva riski, toinen liikkeeseenlaskijan/talletuksensaajan maksukykyyn liittyvä riski. Yleisesti korkoinstrumentteja kuitenkin pidetään riskittömämpinä kuin esimerkiksi osakkeita. Korkoinstrumenttiin voi liittyä myös oikeus vaihtaa laina liikkeeseenlaskijan osakkeisiin tai vastaavaan oikeuteen etukäteen sovituin ehdoin. Tällöin puhutaan vaihtovelkakirjalainoista. Kyseinen oikeus laskee lainasta maksettavaa korkoa. Käänteiset vaihtovelkakirjat ovat korko- ja osakesijoittamisen välimuoto, jotka on sidottu yhteen tai useampaan osakkeeseen ja indeksiin. Tämä sijoitus antaa korkoa, eli kiinteän, taatun tuoton. Osakkeiden ja indeksien kehittyessä positiivisesti suoritetaan sijoittajalle pääoma sekä korkotulo. Vastakkaisessa kehityksessä riskinä on mahdollisuus siitä, että haltija saa sijoitetun summan sijaan yhden tai useamman osakkeen, joka sisältyy käänteiseen vaihtovelkakirjaan, tai vastaavan käteismaksun. Korkoinstrumenttien kaupasta peritään palkkio osto- ja myyntinoteerausten erotuksen muodossa. JOHDANNAISSOPIMUKSET Johdannaissopimukset ovat sopimuksia, joilla etukäteen määrätään osapuolten väliset tulevat oikeudet tai velvollisuudet suhteessa tiettyyn kohde-etuuteen. Vakioidulla johdannaissopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jonka ehdot arvoja lukuun ottamatta on säännelty optioyhteisön säännöissä. Johdannaissopimuksen kohde-etuutena voi olla arvopaperi, valuutta, korko, johdannaissopimus tai tällaisen kohde-etuuden hinnan kehitystä kuvaava tunnusluku. Johdannaissopimusten arvo riippuu muun muassa kohdeetuuden arvonkehityksestä, hintavaihtelusta eli volatiliteetista, korkotason vaihtelusta ja sopimuksen erääntymisajasta. Sopimusvelvoite täytetään lähtökohtaisesti toimittamalla kohde-etuus tai suorittamalla sopimuksen arvo rahassa lunastuspäivänä. Johdannaistilille kirjatusta sopimuksesta irtautuminen ennen lunastuspäivää edellyttää sopimuksen sulkemista vastakkaissuuntaisella sopimuksella tai muuta vastaavaa optioyhteisön ja tilinhaltijan välistä hyvitysmenettelyä. Mahdollisesta oikeudesta lunastaa tai myydä vakioimaton tai vakioituun johdannaiseen rinnastettava johdannainen määrätään johdannaissopimuksen ehdoissa. Johdannaissopimukset mahdollistavat position ottamisen suhteessa tiettyyn sijoituskohteeseen tai useisiin sijoituskohteisiin samanaikaisesti sijoittamatta kuitenkaan varoja itse sijoituskohteisiin. Johdannaisiin voidaan sijoittaa joko suojautumiseksi olemassa olevalta vastakkaiselta riskiltä tai riskiposition luomiseksi tavoitteena mahdollisimman suuri tuotto pienellä pääomapanoksella. Koska johdannaiset ovat kohde-etuutta koskevia sopimuksia, edellä kuvatut kohdeetuuksiin liittyvät riskit ja niistä aiheutuvat hinnanvaihtelut vaikuttavat suoraan johdannaisten arvoon. Johdannaissopimusten rakenne aiheuttaa sen, että kohdeetuuden hinnan tai kurssin kehitys vaikuttaa myös johdannaissopimuksen kurssiin ja hintaan. Vaikutus on usein voimakkaampi sijoitukseen (maksettuun preemioon) nähden kuin kohde-etuuden arvon muutos. Tämä vipuvaikutus voi johtaa suurempaan sijoitetulle pääomalle saatavaan tuottoon kuin suoraan kohde-etuuteen sijoitettu pääoma. Vipuvaikutus voi toteutua myös vastakkaiseen suuntaan johtaen suurempaan tappioon kuin kohde-etuuden hinnanmuutos, jos kohde-etuuden hinnankehitys poikkeaa oletetusta. Riskiarvioinnissa on myös huomioitava, että mahdollisuus myydä positio/omistus voi vaikeutua, jos hintakehitys on negatiivinen. Vakioidun osto- tai myyntioption ostolla tarkoitetaan sopimusta oikeudesta, mutta ei velvollisuudesta, ostaa tai myydä tietty kohde-etuus tiettyyn hintaan tiettynä ajankohtana. Sopimuksen arvo lunastuspäivänä määräytyy kohde-etuuden markkina-arvon ja lunastushinnan erotuksen mukaan. Mikäli sijoittaja on ostanut oikeuden (option) ostaa tietty kohde-etuus alempaan hintaan kuin mikä etuuden markkinaarvo on lunastuspäivänä, sijoittaja on oikeutettu tästä johtuvaan tuottoon. Mikäli sijoittaja on ostanut oikeuden (option) myydä tietty etuus korkeampaan hintaan kuin mikä etuuden markkina-arvo on lunastuspäivänä, on sijoittaja vastaavasti oikeutettu saamaan tästä erotuksesta johtuvan tuoton. Mikäli optiolla ei ole arvoa lunastuspäivänä, sijoittajan tappioksi jää optiosta maksettu hinta. Vakioidun osto- tai myyntioption asettamisella tarkoitetaan vastapuolena toimimista yllä kuvatussa sopimuksessa. Tällöin asettaja saa aina option ostohinnan, mutta on velvollinen sopimuksen mukaiseen suoritukseen vastapuolelle lunastuspäivänä. Osto-option asettamisella sijoittajan riski muodostuu siitä, että asettajan on lunastuspäivänä tehtävä option ostajalle suoritus, joka vastaa erotusta etuuden lunastuspäivän markkina-arvon ja alemman lunastushinnan välillä. Vastaavasti myyntioption asettaja ottaa riskin, että hänen on tehtävä suoritus sen perusteella, että etuuden arvo lunastushetkellä on alempi kuin lunastushinta. Näin ollen osto-option asettajalla on teoriassa rajoittamaton riski, kun taas myyntioption asettajan riski rajoittuu kohde-etuuden arvoon. Vakioitu termiini, futuuri tai lainasopimus tarkoittaa kohdeetuutta koskevaa sopimusta, jossa sovitaan hinnasta sekä määräpäivästä, jolloin suoritusta tai suorituksen korvaavaa hyvitystä on viimeistään vaadittava tai jolloin suoritus tai hyvitys erääntyy ilman erillistä vaatimusta. Indeksitermiinillä tai -futuurilla tarkoitetaan vastaavasti sopimusta, jonka kohde-etuutena on hintakehitystä kuvaava indeksi. Kyseiset sopimukset eroavat yllä kuvatuista optioista siinä, että sopimuksella ei ole arvoa sitä solmittaessa. Toisaalta sopimuksesta johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia ei ole rajoitettu kumpaankaan suuntaan, vaan sopimuksella on lähtö-kohtaisesti aina arvo sopimuksen voimassaoloaikana. Termiinin tai futuurin kohde-etuutena voi olla esim. valuutta tai korkoinstrumentti. Futuuri eroaa termiinistä siinä, että sopimuksesta johtuva maksuvelvoite nettoutetaan päivittäin. Johdannaispörssissä käytävää kauppaa sääntelevät lait ja pörssin omat säännöt. Ennen kaupankäynnin aloittamista asiakkaan tulee solmia toimeksiantosopimus välittäjänsä kanssa. Toimeksiantosopimuksessa asiakas sitoutuu 2

3 noudattamaan johdannaispörssin sääntöjä toimeksiantosuhteen ehtoina. Asiakasta sitovat sääntöjen kulloisetkin määräykset ja johdannaispörssin niiden nojalla antamat ohjeet. Asiakkaan on lisäksi solmittava panttaussitoumus, mikäli kaupankäynti edellyttää vakuuksien asettamista. Vakuuksien asettamista edellytetään termiinin ostajalta ja myyjältä sekä option asettajalta. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet kohdistuvat kauppavälittäjään, kauppavälittäjän oikeudet ja velvollisuudet kohdistuvat puolestaan selvitysvälittäjään ja selvitysvälittäjän johdannaispörssiin. Johdannaispörssissä toteutettu johdannaiskauppa perustaa siten selvitykseen siirtyessään sopimussuhteen markkinapaikan selvitysjäsenen ja kauppavälittäjän sekä kauppavälittäjän ja asiakkaan välille siten, että sopimusten sisältö vastaa toisiaan. Välittäjä huolehtii selvityksessä asiakkaan lukuun tekemiensä kauppojen osalta maksuista ja toimituksista suhteessa asiakkaaseen. Vakuuksien asettamista edellytetään termiinien ostajilta ja myyjiltä sekä option asettajilta. Johdannaiskaupassa kumpikin osapuoli voi halutessaan sulkea tiliasemansa kauppapaikalla vallitsevaan markkinahintaan. Näin luodaan johdannaissopimuksille toissijaiset markkinat. Nämä toissijaiset jälkimarkkinat sopimustenpuolikkailla ovat toimivien johdannaismarkkinoiden perusta. Markkinoilla markkinatakaajana toimivan yrityksen tehtävänä on asettaa osto- ja myyntihintoja sovituille optioille ja termiineille. Markkinapaikalla markkinatakaajien on annettava tarjoustasot pyydettäessä. Markkinatakausjärjestelmällä pyritään tehostamaan markkinoiden toimintaa ja varmistamaan jälkimarkkinoiden likviditeettiä. PÄIVÄKAUPPA Päiväkaupalla tarkoitetaan saman päivän aikana toteutettavia samaa sijoituskohdetta koskevia vastakkaisia toimeksiantoja, joilla pyritään hyödyntämään päivän sisäisiä hintavaihteluita. Vastakkaisen toimeksiannon tekeminen saman päivän aikana mahdollistaa sellaisten positioiden hankkimisen, joka ei muuten olisi mahdollista. Kun päiväkaupan yhteydessä puhutaan lyhyeksi myynnistä, tarkoitetaan tällä tilannetta, jossa sijoittaja myy sijoituskohteita, joita hän ei myyntihetkellä omista. Ostamalla saman päivän aikana kyseiset sijoituskohteet markkinoilta sijoittaja pystyy täyttämään sijoituskohteiden toimitusvelvollisuutensa. Lyhyeksimyynti perustuu uskoon sijoituskohteen arvon alenemisesta päivän aikana, jolloin myynnistä saatava hinta on korkeampi kuin myöhempään kateostoon käytetty rahamäärä. Mikäli sijoittaja uskoo tietyn sijoituskohteen arvon nousevan päivän aikana, sijoittaja voi puolestaan ostaa kyseistä sijoituskohdetta vaikka varoja ostohinnan maksamiseen ei olisi. Tällöin sijoittaja kattaa välittäjän ostotoimeksiantoon perustuvan saatavan myymällä kyseiset sijoituskohteet saman päivän aikana. Päiväkauppaan liittyviin riskeihin kuuluu ensinnäkin se, ettei sijoituskohteen arvo kehity oletetun mukaisesti. Tällöin vastakkaisesta toimeksiannosta saatavan/maksettavan hinnan negatiivinen erotus jää sijoittajan tappioksi. Sijoittajan toimitus-/maksuvelvollisuus tarkoittaa kuitenkin sitä, että sijoituskohteet tulee myydä/ostaa saman päivän aikana kurssikehityksestä riippumatta. Toimitus-/ maksuvelvollisuuteen liittyy myös riski siitä, ettei kyseisille sijoituskohteille löydy ostajia/myyjiä vastakkaisen toimeksiannon toteuttami-- seksi. Näin ollen päiväkauppa soveltuu lähtökohtaisesti vain sijoituskohteille, joiden kaupankäyntivolyymit ovat suuret. KESKEISIMMÄT RISKIKÄSITTEET Markkinariski Markkinariskillä tarkoitetaan yleisen taloudellisen kehityksen vaikutusta sijoituksen arvoon. Markkina- riskeiksi luetaan tekijät, kuten inflaatio, korkotaso ja BKT:n muutokset, joihin sijoittaja ei voi vaikuttaa tai joita ei voida hajauttaa. Luottoriski Riski rahoitusvälineen liikkeellelaskijan, takaajan tai vastapuolen olennaisesti heikentyneestä kyvystä maksaa sopimuksen mukaisia maksuja, kuten joukkovelkakirjan kupongit tai pääoman erääntyminen. Myös arvopaperin liikkeeseenlaskijan tai vastapuolen luottokelpoisuuden heikkeneminen on luottoriski. Selvitysriski Selvitysriskissä vastapuoli ei toimita arvopaperia tai sen arvoa sovittujen ehtojen mukaisesti. Riski on merkittävä esimerkiksi eri aikavyöhykkeellä eri aikoina toteutettavissa valuuttakaupoissa ja sijoitettaessa kehittyville alueille. Osakeriski Riski osakkeen hinnan heilahteluista. Valuuttariski Sijoitettaessa ulkomaanvaluutan määräisesti on otettava huomioon sijoitukseen liittyvä valuuttariski. Kun ulkomaan valuutan arvo heikkenee, laskee vastaavasti myös valuuttamääräisen sijoituksen arvo. Valuuttakurssiriskiä voidaan suojata osittain erilaisilla valuuttajohdannaisilla. Korkoriski Riski korkotasojen heilahteluista ja niiden vaikutuksesta erityisesti korkosijoituksen markkina-arvoon. Korkotasojen noustessa korkosijoitusten, kuten joukkovelkakirjojen, suhteellinen arvo heikkenee. Toimialakohtainen riski Riski tietyn toimialan odotuksia heikommasta menestyksestä tai joutumisesta epäsuotuisaan valoon odottamattoman tapahtuman johdosta, mikä vaikuttaa kaikkiin toimialan yhtiöihin. Tämän seurauksena koko toimialan tulos ja maksukyky voi olennaisesti heikentyä. Verotusriski Riski verotuskäytäntöjen maakohtaisista muutoksista tai monimutkaisista tulkinnoista, jotka eivät ole olleet tiedossa sijoituspäätöstä tehdessä. Likvidideettiriski Riski arvopaperin likvidointiajan pitenemisestä. Likviditeettiriski kasvaa markkinahäiriöiden yhteydessä, jolloin arvopaperin kysyntä ja tarjonta ovat epätasaisia tai kaupankäynti ei ole lainkaan mahdollista. Lisäksi likviditeettiriski on otettava huomioon toimittaessa markkinaalueilla, joiden teknisen kehityksen tasossa on puutteita. Oikeudellinen riski Riski sijoitusmaan lainsäädännössä tai sopimusehdoissa tapahtuvista muutoksista tai epäselvyyksistä, jotka vaikuttavat epäsuotuisasti tehtyyn sijoitukseen. Riski on suurempi sijoittaessa kehittyville markkinoille. 3

4 Yritysriski Yritysriskillä tarkoitetaan yksittäiseen yritykseen liittyvää riskiä. Esimerkiksi yhtiön odotettua merkittävästi heikompi menestys tai sitä kohtaava kielteinen tapahtuma vaikuttavat negatiivisesti yhtiön maksukykyyn ja markkina-arvoon 4

5 5

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 2 ermiini- ja futuurihintojen määräytyminen 1. ermiinien hinnoittelusta Esimerkki 1 Olkoon kullan spot -hinta $ 300 unssilta, riskitön korko 5 % vuodessa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1 (6) TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. Johdanto Tähän asiakirjaan on koottu tietoa yleisimmistä rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä tyypillisimmistä riskeistä.

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu 2017 Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi Warrantit Warrantit antavat mahdollisuuden sijoittaa osakkeisiin ja osakeindekseihin. Tuottoa voi saada sekä nousuettä laskumarkkinassa.

Lisätiedot

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Kulta, Hopea, Öljy ja VIX Bull & Bear Mini Future BEST Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Warrantit Warrantti on rahoitusinstrumentti, jonka kohdeetuutena on tietty osake tai osakeindeksi.

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Paula Kirppu ja Tero Oikarinen Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoitustuotteiden markkinoihin

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 5.11. 19.12.2012

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Danske Varainhoito Korko -sijoituskori säännöt Danske Varainhoito

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 29.4.2016

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 29.4.2016 1 Suhdannevaihteluilla tarkoitetaan arvo- ja kasvuosakkeiden paremmuuden vaihtelua sijoittajien näkökulmasta. V Taloudellista pääomaa s. 88. 2 Inflaation vastakohta on devalvaatio. V Taloudellista pääomaa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets 1 Sijoitusrahaston nimi ym. Sijoitusrahasto ODIN Emerging Markets on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Nyt ensimmäisenä periodina (ei makseta kuponkia) odotettu arvo on: 1 (qv (1, 1) + (1 q)v (0, 1)) V (s, T ) = C + F

Nyt ensimmäisenä periodina (ei makseta kuponkia) odotettu arvo on: 1 (qv (1, 1) + (1 q)v (0, 1)) V (s, T ) = C + F Mat-2.34 Investointiteoria Laskuharjoitus 2/2008, Ratkaisut 29.04.2008 Binomihilan avulla voidaan laskea T vuoden ja tietyn kupongin sisältävän joukkovelkakirjan arvo eli hinta rekursiivisesti vaihtelevan

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 28. maaliskuuta 2012 voimaan

Lisätiedot

EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE 7.7.2009

EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE 7.7.2009 EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE 7.7.2009 Tämä rahastoesite on laadittu valtiovarainministeriön 20.8.2007 antaman rahastoesiteasetuksen mukaisesti. Sijoitusrahastojen sääntöjä täydennetään tämän rahastoesitteen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Rahastojen iän vaikutus tuottoon. Jesse Ärväs

Rahastojen iän vaikutus tuottoon. Jesse Ärväs Rahastojen iän vaikutus tuottoon Jesse Ärväs Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä Jesse Ärväs Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko Rahastojen iän vaikutus tuottoon

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä.

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. 1. Laajuus Varmistuakseen siitä, että asiakkaiden rahoitusvälineitä koskevat

Lisätiedot

Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019

Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019 Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019 Ainutlaatuinen tuottomahdollisuus Suomen ja Ruotsin osakemarkkinoilta RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Suomi-Ruotsi Twin

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

Salkunhoito Horisontti -sijoituskori

Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Sijoituskorin keskeiset ehdot Sijoituskorin nimi: Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 5.11.2009 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

PERUSTELUT. Suomessa noudatetaan rahasaamisia koskevissa

PERUSTELUT. Suomessa noudatetaan rahasaamisia koskevissa HE 159/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan indeksiehdon käytön

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1600: KORKOKAULURI VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011 ja 10.8.2011

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Aasian Kasvukolmikko 1/2019

Aasian Kasvukolmikko 1/2019 Aasian Kasvukolmikko 1/2019 & Tuottomahdollisuus sinulle, joka uskot kansainvälisen kaupan piristyvän maailmantalouden kohentuessa Sijoituskorien keskeiset tiedot RISKITASO RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA

Lisätiedot

Turbo Warrantit. Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi. Achieving more together

Turbo Warrantit. Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi. Achieving more together Turbo Warrantit Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi Achieving more together Turbo Warrantit Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi Kuten hyvin tiedetään, osakemarkkinat eivät aina

Lisätiedot

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti W03 Sijoituksien perustiedot Osuus Riski- Arvo rahaston luku, arvosta, % % 05 10 15 Rivino Tno 03 5 Sijoitusrahaston arvo 12 6 Osuudenomistajien lukumäärä 14 8 SRL:n 69 ja 71 :ssä tarkoitetut arvopaperit

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Hallintopalvelukeskus. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt (tarpeettomaksi jääneet kohdat suluissa)

Iisalmen kaupunki Hallintopalvelukeskus. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt (tarpeettomaksi jääneet kohdat suluissa) 1 (5) SIJOITTAMISEN PUITTEET JA SIJOITUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 18.6.2007 70 (tarpeettomaksi jääneet kohdat suluissa) Sijoittamisen puitteet Kaupungin investointi- ja kehittämisrahaston

Lisätiedot

Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS

Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS VALTIOKONTTORI Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS 2004 Valtionvelka VALTIOKONTTORI SISÄLLYSLUETTELO 36 Valtionvelan korot 3 36.01 Euromääräisen velan korko 6 36.03 Valuuttamääräisen velan korko 7 36.09

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 20.8.2008 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia

Lisätiedot

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit A50A000 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset.4.05 Futuuri, termiinit ja swapit Tehtävä 6. Mikä on kahden vuoden bonditermiinin käypä markkinahinta, kun kohdeetuutena on viitelaina, jonka nimellisarvo

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia- Tyynimeri -Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI. Sijoituskorin säännöt KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI. Keskeiset ehdot

KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI. Sijoituskorin säännöt KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI. Keskeiset ehdot KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI Sijoituskorin säännöt KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 13.3. 10.4.2012 Kohde-etuus Sijoituskorin

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI. Sijoituskorin säännöt INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI. Keskeiset ehdot

INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI. Sijoituskorin säännöt INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI. Keskeiset ehdot INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI Sijoituskorin säännöt INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.3. 10.4.2012

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 1 (10) Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 Sijoitustyöryhmä 27.5.2014 Kaupunginhallitus 9.6.2014 Kaupunginvaltuusto x.x.2014 2 (10) Sisällysluettelo 1 Tausta

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

ETF-sijoittamisen perusteet

ETF-sijoittamisen perusteet ETF-sijoittamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! ETF-webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle ETF-sijoittamisen ja säästämisen perusteet. Tämän esityksen aikana opit mitä ETF:t ovat ja kuinka niillä

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1. Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto (Sijoitusrahasto), ruotsiksi Head Nordic Select

Lisätiedot

Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka

Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka Sörnäisten rantatie 13, Helsinki, PL 14, 00054 Valtiokonttori Puh. (09) 77 251, Faksi (09) 7725 208, www.valtiokonttori.fi Pääluokka 36 36. VALTIONVELAN

Lisätiedot

Mandatum Life Suomi-Ruotsi Booster 5/2019

Mandatum Life Suomi-Ruotsi Booster 5/2019 MANDATUM LIFE UOMI-RUOTI BOOTER 5/2019 IJOITUKORIN ÄÄNNÖT 1/5 Mandatum Life uomi-ruotsi Booster 5/2019 Keskeiset ehdot ijoituskorin salkunhoitaja ijoituskorin yleiskuva Merkintäaika ijoitusaika Mandatum

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Yhdistynyt Kuningaskunta Maltillinen -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Yhdistynyt Kuningaskunta Maltillinen -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 17. 18.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl 0 Miksi Fiva on olemassa? Fiva työskentelee sen puolesta,

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Tervetuloa webinaariin! Rahastosäästämisen ABC webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle rahastosäästämisen perusteet. Tämän esityksen aikana opit opit kuinka rahastot rakennettu ja

Lisätiedot

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Pörssijohdannaiset TUOTELEHTI

Pörssijohdannaiset TUOTELEHTI Pörssijohdannaiset TUOTELEHTI Kiitämme mielenkiinnostanne Pohjola Pankki Oyj:n tarjoamia pörssijohdannaisia kohtaan. Pyydämme Teitä tutustumaan tähän tuotelehteen, niin saatte tietoa Pohjola Pankki Oyj:stä,

Lisätiedot