TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ"

Transkriptio

1 Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet ovat yleisölle myytäviä osuuksia sijoitusrahastoyhtiön hallinnoimissa ja hoitamissa rahastoissa. Rahasto sijoittaa osuuksien myynnistä saamansa varat rahaston sääntöjen mukaista sijoitusstrategiaa noudattaen. Rahaston sijoitusmassan suuresta koosta johtuen rahasto pystyy yleensä hajauttamaan sijoituksensa tehokkaasti. Näin sijoittaja voi hyötyä sekä skaalaeduista että rahaston jatkuvasta hoidosta. Rahasto-osuuksien riskitaso riippuu rahaston sijoitusstrategiasta. Rahaston säännöistä ilmenevät rahaston sijoitustoiminnan tavoitteet. Osakerahasto sijoittaa kokonaan tai pääasiallisesti osakkeisiin tai niihin rinnastettaviin rahoitusvälineisiin. Tavallisesti osakkeisiin sijoittavat rahastot keskittyvät tiettyyn alaan, tiettyyn maantieteelliseen alueeseen tai tietyn tyyppisiin yrityksiin. Osakerahastoja vastaavina voidaan pitää korkorahastoja, jotka osakkeiden sijaan sijoittavat eri korkoa tuottaviin rahoitusvälineisiin. Yhdistelmärahastot voivat sijoittaa sekä osakkeisiin että korkoinstrumentteihin. Sijoitusrahaston tavoitteena voi olla myös tietyn arvonkehitystä kuvaavan tunnusluvun seuraaminen (indeksirahasto). Rahasto-osuusrahasto on rahasto, joka sijoittaa toisiin rahastoihin. Rahastoosuusrahastoilla voi olla erilaisia sijoitussuuntauksia ja riskitasoja. Hedge -rahasto poikkeaa perinteisistä sijoitusrahastoista. Hedge -rahasto voi olla korkean riskin rahasto, sillä rahasto on korkeasti lainoitettu. Hedge -rahastoilla on myös vapaammat sijoitusmahdollisuudet kuin perinteisillä sijoitusrahastoilla. Sijoitussuuntaus voi olla mitä tahansa osakkeista, valuutoista ja korko-instrumenteista erilaisiin arbitraasistrategioihin (esim. korkojen/valuuttojen muutosten spekulointi). Hedge -rahastot käyttävät perinteisiä rahastoja useammin johdannaisia rahaston riskiin vaikuttamiseksi. Myös ns. lyhyeksi myynti on sallittua (kts. Päiväkauppa). Osassa Hedge -rahastoja kaupankäynti on mahdollista vain kerran kuukaudessa tai vuosineljänneksittäin. Rahastoyhtiöt myyvät rahasto-osuuksiaan joko itse tai välittäjän välityksellä. Rahastoyhtiö seuraa jatkuvasti sijoitustensa arvonkehitystä ja laskee rahaston arvon. Rahaston arvon perusteella se ilmoittaa yksittäisten osuuksien arvon. Rahastoyhtiön on lunastettava rahastoosuudet sijoittajalta sijoittajan niin vaatiessa. Tavallisesti sijoitusrahasto perii toiminnastaan hallinnointi- ja säilytyspalkkion, jonka enimmäistaso esitetään rahaston säännöissä. OSAKKEET Osakkeen arvo perustuu kulloinkin vallitsevaan näkemykseen osakkeen liikkeeseen laskeneen osakeyhtiön arvosta. Osakesijoittamisen riski muodostuu osakkeen hinnanvaihtelusta. Hinnanvaihteluun vaikuttaa sekä markkinoiden yleinen kehitys (korkokehitys) että tiedot liikkeeseenlaskijan menestykseen vaikuttavista seikoista. Riskiin vaikuttaa yleisesti mm. liikkeeseenlaskijan toimiala sekä osakkeella käytävän kaupan laajuus. Liikkeeseenlaskijan konkurssiin voi johtaa yrityksen osakkeen muodostumiseen arvottomaksi. Noteeratut osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi tietyllä tai tietyillä markkinapaikoilla. Tällöin puhutaan yleensä pörssiosakkeista. Noteerattujen osakkeiden hinnat julkaistaan tehtyjen kauppojen perusteella. Pörssiosakkeilla käydään kauppaa välittäjän välityksellä. Välittäjä toteuttaa kaupan omissa nimissään asiakkaan lukuun. Noteeraamattomat tai listaamattomat osakkeet ovat osakkeita joita ei ole otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Näille osakkeille ei ole virallista hintanoteerausta. Osakkeisiin rinnastetaan myös merkintä- ja optio-oikeudet, jotka oikeuttavat merkitsemään liikkeeseenlaskijan osakkeita. On mahdollista, että merkintä- ja optio-oikeudet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi, jolloin niillä voidaan käydä kauppaa markkinapaikalla kuten liikkeeseenlaskijan osakkeella. Merkintäoikeuden tai optiotodistuksen hinta riippuu pääasiassa liikkeeseenlaskijan osakkeen hintakehityksestä. OSAKKEISIIN RINNASTETTAVAT RAHOITUS- VÄLINEET Osakkeisiin rinnastettavia muita rahoitusvälineitä ovat mm. osakeindeksiobligaatiot, talletustodistukset, vaihtovelkakirjat (kts. Korkoinstrumentit), osake- ja osakeindeksioptiot, warrantit ja sertifikaatit. Indeksi- ja osakeindeksiobligaatioissa tuotto seuraa koron sijaan kohteeksi valitun indeksin, esimerkiksi osakeindeksin, kehitystä. Indeksin myönteinen kehitys antaa tuottoa. Obligaation tappioriski on osakkeita rajatumpi, sillä indeksin negatiivisesta kehityksestä riippumatta obligaatiosta maksetaan aina takaisin sen nimellisarvo lunastuspäivänä. Osakeindeksiobligaatioon sijoittamisen riski voidaan, mahdollisen siitä maksetun ylikurssin lisäksi, määritellä vaihtoehtoisena korkotuottona, eli korkona, jonka sijoittaja olisi saanut sijoitetusta summasta toisesta sijoituksesta. Talletustodistus on todistus oikeudesta ulkomaisiin osakkeisiin, joita todistuksen antaja säilyttää haltija lukuun. Talletustodistuksella käydään kauppaa kuten osakkeilla ja siihen kohdistuvat samat riskit kuin osakkeisiin. Warrantit ovat kaupankäynnin kohteena olevia osto- ja myyntioptioita, joilla on rajoitettu voimassaoloaika. Warrantteja voidaan hyödyntää kohde-etuuksina olevien esim. osakkeiden ostamiseksi tai myymiseksi tai käteisvarojen hankkimiseksi, jos warrantin kohde-etuuden kurssi kehittyy oikeassa suhteessa sen lunastushintaan. Mikäli kohdeetuuden kehitys ei täytä warrantin ehdoissa määriteltyä hintaa, warrantti raukeaa arvottomana. Sertifikaatit ovat usein esimerkiksi myynti- ja osto-optioiden yhdistelmiä, jotka ovat riippuvaisia kohde-etuudestaan. Sertifikaateilla ei ole nimellisarvoa. Sertifikaattien erityisominaisuus on, että kohde-etuuden suhteellisen pienet kurssimuutokset voivat johtaa merkittäviin haltijan sijoituksen arvon muutoksiin. Arvonmuutokset voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Sertifikaattien arvo voi muuttua arvottomaksi, jolloin sijoittajalla on riski menettää koko sijoittamansa summa. Osakeoptio voi olla joko osto-optio, joka antaa haltijalle oikeuden tietyn ajanjakson aikana ostaa jo liikkeeseen laskettuja osakkeita etukäteen määrättyyn hintaa tai myyntioptio, joka antaa haltijalle vastaavasti oikeuden tietyn ajanjakson aikana myydä osakkeita etukäteen määrättyyn hintaan. Riskinä on, että ilman riskejä rajoittavia toimenpiteitä optio menettää arvoaan tai on arvoton sulkemispäivänä. (Osake)indeksioptiot taas antavat tuottoa tai tappiota suoraan käteisenä (käteissuoritus) niiden kohde-etuutena olevan indeksin kehityksen perusteella. 1

2 KORKOINSTRUMENTIT Korkoinstrumenteilla tarkoitetaan myyntikelpoista osuutta lainasta tai talletusta, jonka liikkeeseenlaskija/vastaanottaja Suomessa tai ulkomailla on joko yhteisö, julkisyhteisö tai valtio. Korkoinstrumentteja ovat mm. debentuurit, obligaatiot ja joukkovelkakirjalainat. Korkoinstrumenttien hinnat määräytyvät pääosin kulloinkin vallitsevan korkotason mukaan. Korkotason laskiessa kiinteää korkoa maksavan korkoinstrumentin hinta nousee, ja päinvastoin. Korkoinstrumentin tuottovaatimus (korko) on riippuvainen lainan/talletuksen ehdoista. Näitä ehtoja ovat muun muassa laina-aika, takaisinmaksutapa sekä takaisinmaksuun liittyvä epävarmuus. Valtion liikkeeseen laskemia korkoinstrumentteja pidetään yleensä takaisinmaksun osalta lähes riskittöminä sijoituksina, mistä johtuen näille maksettava korko on alhainen suhteessa muihin korkoinstrumentteihin. Korkoinstrumenteilla käydään kauppaa joko suoraan liikkeeseenlaskijan kanssa tai jälkimarkkinoilla välittäjän kautta. Kauppahinnat noteerataan tehtyjen kauppojen perusteella tai ne määräytyvät objektiivisin perustein noteerattuun korkoinstrumenttiin laskettavan tuottoeron perusteella. Korkoinstrumentteihin liittyvä riski voidaan jakaa kahteen osaan. Toinen on korkotason vaihtelusta johtuva riski, toinen liikkeeseenlaskijan/talletuksensaajan maksukykyyn liittyvä riski. Yleisesti korkoinstrumentteja kuitenkin pidetään riskittömämpinä kuin esimerkiksi osakkeita. Korkoinstrumenttiin voi liittyä myös oikeus vaihtaa laina liikkeeseenlaskijan osakkeisiin tai vastaavaan oikeuteen etukäteen sovituin ehdoin. Tällöin puhutaan vaihtovelkakirjalainoista. Kyseinen oikeus laskee lainasta maksettavaa korkoa. Käänteiset vaihtovelkakirjat ovat korko- ja osakesijoittamisen välimuoto, jotka on sidottu yhteen tai useampaan osakkeeseen ja indeksiin. Tämä sijoitus antaa korkoa, eli kiinteän, taatun tuoton. Osakkeiden ja indeksien kehittyessä positiivisesti suoritetaan sijoittajalle pääoma sekä korkotulo. Vastakkaisessa kehityksessä riskinä on mahdollisuus siitä, että haltija saa sijoitetun summan sijaan yhden tai useamman osakkeen, joka sisältyy käänteiseen vaihtovelkakirjaan, tai vastaavan käteismaksun. Korkoinstrumenttien kaupasta peritään palkkio osto- ja myyntinoteerausten erotuksen muodossa. JOHDANNAISSOPIMUKSET Johdannaissopimukset ovat sopimuksia, joilla etukäteen määrätään osapuolten väliset tulevat oikeudet tai velvollisuudet suhteessa tiettyyn kohde-etuuteen. Vakioidulla johdannaissopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jonka ehdot arvoja lukuun ottamatta on säännelty optioyhteisön säännöissä. Johdannaissopimuksen kohde-etuutena voi olla arvopaperi, valuutta, korko, johdannaissopimus tai tällaisen kohde-etuuden hinnan kehitystä kuvaava tunnusluku. Johdannaissopimusten arvo riippuu muun muassa kohdeetuuden arvonkehityksestä, hintavaihtelusta eli volatiliteetista, korkotason vaihtelusta ja sopimuksen erääntymisajasta. Sopimusvelvoite täytetään lähtökohtaisesti toimittamalla kohde-etuus tai suorittamalla sopimuksen arvo rahassa lunastuspäivänä. Johdannaistilille kirjatusta sopimuksesta irtautuminen ennen lunastuspäivää edellyttää sopimuksen sulkemista vastakkaissuuntaisella sopimuksella tai muuta vastaavaa optioyhteisön ja tilinhaltijan välistä hyvitysmenettelyä. Mahdollisesta oikeudesta lunastaa tai myydä vakioimaton tai vakioituun johdannaiseen rinnastettava johdannainen määrätään johdannaissopimuksen ehdoissa. Johdannaissopimukset mahdollistavat position ottamisen suhteessa tiettyyn sijoituskohteeseen tai useisiin sijoituskohteisiin samanaikaisesti sijoittamatta kuitenkaan varoja itse sijoituskohteisiin. Johdannaisiin voidaan sijoittaa joko suojautumiseksi olemassa olevalta vastakkaiselta riskiltä tai riskiposition luomiseksi tavoitteena mahdollisimman suuri tuotto pienellä pääomapanoksella. Koska johdannaiset ovat kohde-etuutta koskevia sopimuksia, edellä kuvatut kohdeetuuksiin liittyvät riskit ja niistä aiheutuvat hinnanvaihtelut vaikuttavat suoraan johdannaisten arvoon. Johdannaissopimusten rakenne aiheuttaa sen, että kohdeetuuden hinnan tai kurssin kehitys vaikuttaa myös johdannaissopimuksen kurssiin ja hintaan. Vaikutus on usein voimakkaampi sijoitukseen (maksettuun preemioon) nähden kuin kohde-etuuden arvon muutos. Tämä vipuvaikutus voi johtaa suurempaan sijoitetulle pääomalle saatavaan tuottoon kuin suoraan kohde-etuuteen sijoitettu pääoma. Vipuvaikutus voi toteutua myös vastakkaiseen suuntaan johtaen suurempaan tappioon kuin kohde-etuuden hinnanmuutos, jos kohde-etuuden hinnankehitys poikkeaa oletetusta. Riskiarvioinnissa on myös huomioitava, että mahdollisuus myydä positio/omistus voi vaikeutua, jos hintakehitys on negatiivinen. Vakioidun osto- tai myyntioption ostolla tarkoitetaan sopimusta oikeudesta, mutta ei velvollisuudesta, ostaa tai myydä tietty kohde-etuus tiettyyn hintaan tiettynä ajankohtana. Sopimuksen arvo lunastuspäivänä määräytyy kohde-etuuden markkina-arvon ja lunastushinnan erotuksen mukaan. Mikäli sijoittaja on ostanut oikeuden (option) ostaa tietty kohde-etuus alempaan hintaan kuin mikä etuuden markkinaarvo on lunastuspäivänä, sijoittaja on oikeutettu tästä johtuvaan tuottoon. Mikäli sijoittaja on ostanut oikeuden (option) myydä tietty etuus korkeampaan hintaan kuin mikä etuuden markkina-arvo on lunastuspäivänä, on sijoittaja vastaavasti oikeutettu saamaan tästä erotuksesta johtuvan tuoton. Mikäli optiolla ei ole arvoa lunastuspäivänä, sijoittajan tappioksi jää optiosta maksettu hinta. Vakioidun osto- tai myyntioption asettamisella tarkoitetaan vastapuolena toimimista yllä kuvatussa sopimuksessa. Tällöin asettaja saa aina option ostohinnan, mutta on velvollinen sopimuksen mukaiseen suoritukseen vastapuolelle lunastuspäivänä. Osto-option asettamisella sijoittajan riski muodostuu siitä, että asettajan on lunastuspäivänä tehtävä option ostajalle suoritus, joka vastaa erotusta etuuden lunastuspäivän markkina-arvon ja alemman lunastushinnan välillä. Vastaavasti myyntioption asettaja ottaa riskin, että hänen on tehtävä suoritus sen perusteella, että etuuden arvo lunastushetkellä on alempi kuin lunastushinta. Näin ollen osto-option asettajalla on teoriassa rajoittamaton riski, kun taas myyntioption asettajan riski rajoittuu kohde-etuuden arvoon. Vakioitu termiini, futuuri tai lainasopimus tarkoittaa kohdeetuutta koskevaa sopimusta, jossa sovitaan hinnasta sekä määräpäivästä, jolloin suoritusta tai suorituksen korvaavaa hyvitystä on viimeistään vaadittava tai jolloin suoritus tai hyvitys erääntyy ilman erillistä vaatimusta. Indeksitermiinillä tai -futuurilla tarkoitetaan vastaavasti sopimusta, jonka kohde-etuutena on hintakehitystä kuvaava indeksi. Kyseiset sopimukset eroavat yllä kuvatuista optioista siinä, että sopimuksella ei ole arvoa sitä solmittaessa. Toisaalta sopimuksesta johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia ei ole rajoitettu kumpaankaan suuntaan, vaan sopimuksella on lähtö-kohtaisesti aina arvo sopimuksen voimassaoloaikana. Termiinin tai futuurin kohde-etuutena voi olla esim. valuutta tai korkoinstrumentti. Futuuri eroaa termiinistä siinä, että sopimuksesta johtuva maksuvelvoite nettoutetaan päivittäin. Johdannaispörssissä käytävää kauppaa sääntelevät lait ja pörssin omat säännöt. Ennen kaupankäynnin aloittamista asiakkaan tulee solmia toimeksiantosopimus välittäjänsä kanssa. Toimeksiantosopimuksessa asiakas sitoutuu 2

3 noudattamaan johdannaispörssin sääntöjä toimeksiantosuhteen ehtoina. Asiakasta sitovat sääntöjen kulloisetkin määräykset ja johdannaispörssin niiden nojalla antamat ohjeet. Asiakkaan on lisäksi solmittava panttaussitoumus, mikäli kaupankäynti edellyttää vakuuksien asettamista. Vakuuksien asettamista edellytetään termiinin ostajalta ja myyjältä sekä option asettajalta. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet kohdistuvat kauppavälittäjään, kauppavälittäjän oikeudet ja velvollisuudet kohdistuvat puolestaan selvitysvälittäjään ja selvitysvälittäjän johdannaispörssiin. Johdannaispörssissä toteutettu johdannaiskauppa perustaa siten selvitykseen siirtyessään sopimussuhteen markkinapaikan selvitysjäsenen ja kauppavälittäjän sekä kauppavälittäjän ja asiakkaan välille siten, että sopimusten sisältö vastaa toisiaan. Välittäjä huolehtii selvityksessä asiakkaan lukuun tekemiensä kauppojen osalta maksuista ja toimituksista suhteessa asiakkaaseen. Vakuuksien asettamista edellytetään termiinien ostajilta ja myyjiltä sekä option asettajilta. Johdannaiskaupassa kumpikin osapuoli voi halutessaan sulkea tiliasemansa kauppapaikalla vallitsevaan markkinahintaan. Näin luodaan johdannaissopimuksille toissijaiset markkinat. Nämä toissijaiset jälkimarkkinat sopimustenpuolikkailla ovat toimivien johdannaismarkkinoiden perusta. Markkinoilla markkinatakaajana toimivan yrityksen tehtävänä on asettaa osto- ja myyntihintoja sovituille optioille ja termiineille. Markkinapaikalla markkinatakaajien on annettava tarjoustasot pyydettäessä. Markkinatakausjärjestelmällä pyritään tehostamaan markkinoiden toimintaa ja varmistamaan jälkimarkkinoiden likviditeettiä. PÄIVÄKAUPPA Päiväkaupalla tarkoitetaan saman päivän aikana toteutettavia samaa sijoituskohdetta koskevia vastakkaisia toimeksiantoja, joilla pyritään hyödyntämään päivän sisäisiä hintavaihteluita. Vastakkaisen toimeksiannon tekeminen saman päivän aikana mahdollistaa sellaisten positioiden hankkimisen, joka ei muuten olisi mahdollista. Kun päiväkaupan yhteydessä puhutaan lyhyeksi myynnistä, tarkoitetaan tällä tilannetta, jossa sijoittaja myy sijoituskohteita, joita hän ei myyntihetkellä omista. Ostamalla saman päivän aikana kyseiset sijoituskohteet markkinoilta sijoittaja pystyy täyttämään sijoituskohteiden toimitusvelvollisuutensa. Lyhyeksimyynti perustuu uskoon sijoituskohteen arvon alenemisesta päivän aikana, jolloin myynnistä saatava hinta on korkeampi kuin myöhempään kateostoon käytetty rahamäärä. Mikäli sijoittaja uskoo tietyn sijoituskohteen arvon nousevan päivän aikana, sijoittaja voi puolestaan ostaa kyseistä sijoituskohdetta vaikka varoja ostohinnan maksamiseen ei olisi. Tällöin sijoittaja kattaa välittäjän ostotoimeksiantoon perustuvan saatavan myymällä kyseiset sijoituskohteet saman päivän aikana. Päiväkauppaan liittyviin riskeihin kuuluu ensinnäkin se, ettei sijoituskohteen arvo kehity oletetun mukaisesti. Tällöin vastakkaisesta toimeksiannosta saatavan/maksettavan hinnan negatiivinen erotus jää sijoittajan tappioksi. Sijoittajan toimitus-/maksuvelvollisuus tarkoittaa kuitenkin sitä, että sijoituskohteet tulee myydä/ostaa saman päivän aikana kurssikehityksestä riippumatta. Toimitus-/ maksuvelvollisuuteen liittyy myös riski siitä, ettei kyseisille sijoituskohteille löydy ostajia/myyjiä vastakkaisen toimeksiannon toteuttami-- seksi. Näin ollen päiväkauppa soveltuu lähtökohtaisesti vain sijoituskohteille, joiden kaupankäyntivolyymit ovat suuret. KESKEISIMMÄT RISKIKÄSITTEET Markkinariski Markkinariskillä tarkoitetaan yleisen taloudellisen kehityksen vaikutusta sijoituksen arvoon. Markkina- riskeiksi luetaan tekijät, kuten inflaatio, korkotaso ja BKT:n muutokset, joihin sijoittaja ei voi vaikuttaa tai joita ei voida hajauttaa. Luottoriski Riski rahoitusvälineen liikkeellelaskijan, takaajan tai vastapuolen olennaisesti heikentyneestä kyvystä maksaa sopimuksen mukaisia maksuja, kuten joukkovelkakirjan kupongit tai pääoman erääntyminen. Myös arvopaperin liikkeeseenlaskijan tai vastapuolen luottokelpoisuuden heikkeneminen on luottoriski. Selvitysriski Selvitysriskissä vastapuoli ei toimita arvopaperia tai sen arvoa sovittujen ehtojen mukaisesti. Riski on merkittävä esimerkiksi eri aikavyöhykkeellä eri aikoina toteutettavissa valuuttakaupoissa ja sijoitettaessa kehittyville alueille. Osakeriski Riski osakkeen hinnan heilahteluista. Valuuttariski Sijoitettaessa ulkomaanvaluutan määräisesti on otettava huomioon sijoitukseen liittyvä valuuttariski. Kun ulkomaan valuutan arvo heikkenee, laskee vastaavasti myös valuuttamääräisen sijoituksen arvo. Valuuttakurssiriskiä voidaan suojata osittain erilaisilla valuuttajohdannaisilla. Korkoriski Riski korkotasojen heilahteluista ja niiden vaikutuksesta erityisesti korkosijoituksen markkina-arvoon. Korkotasojen noustessa korkosijoitusten, kuten joukkovelkakirjojen, suhteellinen arvo heikkenee. Toimialakohtainen riski Riski tietyn toimialan odotuksia heikommasta menestyksestä tai joutumisesta epäsuotuisaan valoon odottamattoman tapahtuman johdosta, mikä vaikuttaa kaikkiin toimialan yhtiöihin. Tämän seurauksena koko toimialan tulos ja maksukyky voi olennaisesti heikentyä. Verotusriski Riski verotuskäytäntöjen maakohtaisista muutoksista tai monimutkaisista tulkinnoista, jotka eivät ole olleet tiedossa sijoituspäätöstä tehdessä. Likvidideettiriski Riski arvopaperin likvidointiajan pitenemisestä. Likviditeettiriski kasvaa markkinahäiriöiden yhteydessä, jolloin arvopaperin kysyntä ja tarjonta ovat epätasaisia tai kaupankäynti ei ole lainkaan mahdollista. Lisäksi likviditeettiriski on otettava huomioon toimittaessa markkinaalueilla, joiden teknisen kehityksen tasossa on puutteita. Oikeudellinen riski Riski sijoitusmaan lainsäädännössä tai sopimusehdoissa tapahtuvista muutoksista tai epäselvyyksistä, jotka vaikuttavat epäsuotuisasti tehtyyn sijoitukseen. Riski on suurempi sijoittaessa kehittyville markkinoille. 3

4 Yritysriski Yritysriskillä tarkoitetaan yksittäiseen yritykseen liittyvää riskiä. Esimerkiksi yhtiön odotettua merkittävästi heikompi menestys tai sitä kohtaava kielteinen tapahtuma vaikuttavat negatiivisesti yhtiön maksukykyyn ja markkina-arvoon 4

5 5

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1 (6) TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. Johdanto Tähän asiakirjaan on koottu tietoa yleisimmistä rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä tyypillisimmistä riskeistä.

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos, kansantaloustiede Luennot 22 t, harjoitukset

Lisätiedot

Tietoa rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä

Tietoa rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä Tietoa rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä Rahastosijoittamiseen liittyvät riskit Rahastosijoittamiseen liittyvät yleiset riskit Sijoittamiseen liittyy aina riski, jolla tarkoitetaan sijoituksen

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 2 ermiini- ja futuurihintojen määräytyminen 1. ermiinien hinnoittelusta Esimerkki 1 Olkoon kullan spot -hinta $ 300 unssilta, riskitön korko 5 % vuodessa

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1 (6) TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. Johdanto Tähän asiakirjaan on koottu tietoa yleisimmistä rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä tyypillisimmistä riskeistä.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Arvostuspäivä on ajankohta, jonka mukaan lähtö- ja loppuarvo määritetään. Allokaatio Eri arvopaperilajien pidemmälle aikavälille määritetty suhteellinen osuus

Lisätiedot

Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla

Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla Sisältö Commerzbank AG Bull & Bear perusteet Sertikaatin komponentit Esimerkkejä Vertailua muihin tuotteisiin Suojamekanismi Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank

Lisätiedot

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 MARKKINAKATSAUS AGENDA Lyhyt johdanto optioihin Näkemysesimerkki 1: kuinka tehdä voittoa kurssien laskiessa Näkemysesimerkki

Lisätiedot

Valuuttariskit ja johdannaiset

Valuuttariskit ja johdannaiset Valuuttariskit ja johdannaiset Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, kansantaloustiede Lähde: Hull, Options, Futures, & Other

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1 (9) TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. Johdanto Tähän asiakirjaan on koottu tietoa yleisimmistä rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä tyypillisimmistä riskeistä.

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

Warrantit - vipua salkkuun

Warrantit - vipua salkkuun Warrantit - vipua salkkuun Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitusinstrumentti, joka antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kohde-etuuden arvon muutoksista. Esittely Warrantti on option

Lisätiedot

H HI IN N T N O ANJ E S N U O S J U A O U J S AUS P Ö P Ö R RS SS I I S S S S Ä Ä 16.3.2009 1

H HI IN N T N O ANJ E S N U O S J U A O U J S AUS P Ö P Ö R RS SS I I S S S S Ä Ä 16.3.2009 1 HINTOJEN SUOJAUS HINNAN SUOJAUS PÖRSSISSÄ PÖRSSISSÄ 16.3.2009 1 Hintojen suojaus pörssissä - futuurit ja optiot Futuurisopimus on sitova sopimus, jolla ostat tai myyt tulevaisuudessa hintaan, josta sovitaan

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Sijoitusrahasto on sijoitusinstrumentti, joka sijoittaa varansa mm. osakkeisiin (osakerahasto), joukkolainoihin (korkorahasto), kiinteistöihin tai sekä osakkeisiin

Lisätiedot

Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla. Johannes Ankelo Equity Derivatives - Public Distribution

Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla. Johannes Ankelo Equity Derivatives - Public Distribution Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Markkinatakaajan rooli Vipuvaikutus Bull & Bear Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

Päiväkohtaista vipua Bull & Bear -sertifikaateilla

Päiväkohtaista vipua Bull & Bear -sertifikaateilla Päiväkohtaista vipua Bull & Bear -sertifikaateilla Matias Juslin Equity Derivatives Public Distribution 21. marraskuuta 2013 Bull & Bear -sertifikaatit: Johdanto Pörssissä treidattu sertifikaatti, jolla

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2015 Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014 Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kuntalain 13 mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan sijoitustoiminnan yleisistä perusteista.

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 8 Optioiden hinnoittelusta

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 8 Optioiden hinnoittelusta Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 8 Optioiden hinnoittelusta 1. Optioiden erilaiset kohde-etuudet 1.1. Osakeoptiot Yksi optio antaa yleensä oikeuden ostaa/myydä 1 kpl kohdeetuutena olevia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Optiot 1. Tervetuloa webinaariin!

Optiot 1. Tervetuloa webinaariin! Optiot 1 Tervetuloa webinaariin! Optiot 1 on peruskurssi optioista kiinnostuneelle sijoittajalle. Webinaarissa käydään läpi mm. mikä optio on, miten sitä voi käyttää ja mistä kannattaa lähteä liikkeelle.

Lisätiedot

Q&A. 1) Kuka voi lainata osakkeita?

Q&A. 1) Kuka voi lainata osakkeita? Q&A 1) Kuka voi lainata osakkeita? Kaikki sijoittajat voivat ottaa lainaksi osakkeita, mutta osakkeita voi antaa lainaksi vain sijoittajat, joiden sijoitukset kuuluvat elinkeinoverotuksen piiriin. 2) Mitä

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 10.5.2011 Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoituskohteiden valikoimaan Sijoitustuotteiden keskeisiä ominaisuuksia

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu Indeksilaina Pääomaturvattu sijoitusratkaisu 2 Pääomaturvattua sijoittamista indeksilainoilla Indeksilainalla on mahdollista tavoitella tuottoa pääomaa turvaavasti. Indeksilainasijoitus tarjoaakin kätevän

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Kaupankäynti RBS minifutuureilla on kasvanut voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana. Haluamme tällä lyhyellä oppaalla lisätä ymmärrystä näihin

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu 2017 Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi Warrantit Warrantit antavat mahdollisuuden sijoittaa osakkeisiin ja osakeindekseihin. Tuottoa voi saada sekä nousuettä laskumarkkinassa.

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK RAHASTO-OBLIGAATIO 1400: Kehittyvä Korko III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012

Lisätiedot

Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen?

Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen? Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen? Sijoitus-Invest 2013 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä,

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Lisätiedot

Oletko Bull, Bear vai Chicken?

Oletko Bull, Bear vai Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankenin bull & Bear -sertifikaatit Oletko Bull, Bear vai Chicken? Bull Valmiina hyökkäykseen sarvet ojossa uskoen markkinan nousuun. Mikäli olet oikeassa, saat nousun

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 5.11. 19.12.2012

Lisätiedot

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla RBS MINI-FUTUURIT, WARRANTIT, OPEN END SERTIFIKAATIT Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla Mika Raukko, SIP Nordic Oy www.aktiiviporssikauppa.com Agenda Mini-futuurit Mikä on Mini-futuuri? Kohde-etuudet

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Optiot 2. Tervetuloa webinaariin!

Optiot 2. Tervetuloa webinaariin! Optiot 2 Tervetuloa webinaariin! Optiot 2 on jatkokurssi optioista kiinnostuneelle sijoittajalle. Webinaarissa jatketaan optioiden käsittelyä ja syvennymme johdannaisten maailmaan. Webinaarissa käydään

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET 2 Sisältö 1. SIJOITUSTOIMINNAN MÄÄRITELMÄT... 3 2. SIJOITUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET... 3 3. TOIMIALASIJOITTAMISEN PERUSTEET... 3 4. KASSAVAROJEN SIJOITTAMISEN

Lisätiedot

Kori 1 Kori 2 Kori 3 Ei liputusta.

Kori 1 Kori 2 Kori 3 Ei liputusta. 1 (12) Liputusesimerkkejä Liputusvelvollisuus voi syntyä kolmessa eri korissa. Koriin 1 sisältyy olemassa oleva omistus- ja ääniosuus. Koriin 2 sisältyvät rahoitusvälineet, jotka oikeuttavat hankkimaan

Lisätiedot

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Warrantit Warrantti on rahoitusinstrumentti, jonka kohdeetuutena on tietty osake tai osakeindeksi.

Lisätiedot

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Fortum Oyj:n osake Erä A: 500.000 Long Turboa Viimeinen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Kulta, Hopea, Öljy ja VIX Bull & Bear Mini Future BEST Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS OHJE 202.8 1(8) PL 159, 00101 HELSINKI Dnro 3/542/94 Antopäivä 14.1.1994

Nro RAHOITUSTARKASTUS OHJE 202.8 1(8) PL 159, 00101 HELSINKI Dnro 3/542/94 Antopäivä 14.1.1994 Nro RAHOITUSTARKASTUS OHJE 202.8 1(8) PL 159, 00101 HELSINKI Dnro 3/542/94 Antopäivä 14.1.1994 Optioyhteisöille Voimassaoloaika: 1.4.1994 lukien toistaiseksi Korvaa ohjeen 2.02 Dnro 862/8.2/89, 27.10.1989

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging

Lisätiedot

Tietoa rahoitusvälineiden ominaisuuksista ja riskeistä

Tietoa rahoitusvälineiden ominaisuuksista ja riskeistä Sinun on asiakkaana ymmärrettävä se: Että sijoittaminen ja muut positiot rahoitusvälineisiin tapahtuvat omalla riskillä Että sinun on asiakkaana huolellisesti tutustuttava Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA

YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA SUOMEN STRUKTUROITUJEN SIJOITUSTUOTTEIDEN YHDISTYS RY Jaana Immonen 7.2.2012 Hieman historiaa maailman ensimmäinen osakeindeksiobligaatio laskettiin liikkeeseen

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Paula Kirppu ja Tero Oikarinen Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoitustuotteiden markkinoihin

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Sisältö 1. Sijoitusrahaston määritelmä 2. Rahastojen hinnoittelu & kustannukset 3. Rahastotyypit 4. Säästäminen ja rahastot 5. Rahastot Nordnetin palvelussa 6. Verotus Sijoitusrahaston

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT. Tähän tiedotteeseen on koottu seuraavat arvopaperimarkkinalain edellyttämät ennakkotiedot:

ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT. Tähän tiedotteeseen on koottu seuraavat arvopaperimarkkinalain edellyttämät ennakkotiedot: OPTIUM ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT Tähän tiedotteeseen on koottu seuraavat arvopaperimarkkinalain edellyttämät ennakkotiedot: 1. Tiedot Optium Oy:stä ja sen valvojasta 2. Tiedot Optium

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Danske Varainhoito Korko -sijoituskori säännöt Danske Varainhoito

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori

Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Keitä olemme Miten pörssi toimii Miten voit käyttää pörssinoteerattuja sijoitustuotteita Sijoittajamestari

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, oensuun kampus uento 1 Kirjallisuus Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets Ruuskanen, Osmo: Pankkikriisi

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011, 10.2.2012,

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

Suomi Twin Win 6/2017

Suomi Twin Win 6/2017 Suomi Twin Win 6/2017 Ainutlaatuinen tuottomahdollisuus Suomen osakemarkkinoilta RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Suomi Twin Win 6/2017 Salkunhoitaja:

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Nokia Autocall 2018 Nokian kurssi on laskenut muun markkinan mukana

Lisätiedot

UNLIMITED TURBOT BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

UNLIMITED TURBOT BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin. Unlimited turbot ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen mukaisesti ne ovat korkean

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin.

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 29.4.2016

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 29.4.2016 1 Suhdannevaihteluilla tarkoitetaan arvo- ja kasvuosakkeiden paremmuuden vaihtelua sijoittajien näkökulmasta. V Taloudellista pääomaa s. 88. 2 Inflaation vastakohta on devalvaatio. V Taloudellista pääomaa

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Pörssisäätiön Sijoituskoulu Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä,

Lisätiedot

EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE 7.7.2009

EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE 7.7.2009 EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE 7.7.2009 Tämä rahastoesite on laadittu valtiovarainministeriön 20.8.2007 antaman rahastoesiteasetuksen mukaisesti. Sijoitusrahastojen sääntöjä täydennetään tämän rahastoesitteen

Lisätiedot

Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa:

Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa: 1 Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 75:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 21.12.2017 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

K a u p p a r a p o r t o i n n i n r a p o r t o i n t i e s i m e r k i t

K a u p p a r a p o r t o i n n i n r a p o r t o i n t i e s i m e r k i t 1 (31) K a u p p a r a p o r t o i n n i n r a p o r t o i n t i e s i m e r k i t V e r s i o 1. 0 2 (31) Dokumentin muutoshistoria Versio Muutos Päiväys Versio 1.0 Liittyy TREM 3.0 versioon Lausunnolle

Lisätiedot

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot