Naiset keittiöiden mestareina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naiset keittiöiden mestareina"

Transkriptio

1 Naiset keittiöiden mestareina Tutkielma työn kokemuksista ja ammatti-identiteetistä Anna Piispanen Tutkimussuunnitelma Pro gradu tutkielmaan Kansatiede Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Helsingin Yliopisto Ohjaajat: Pia Olsson ja Maarit Knuuttila

2 Sisällys 1. TAUSTA TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TUTKIMUSHISTORIA AINEISTO JA TUTKIMUSETIIKKA TUTKIMUSMETODI, KESKEISET KÄSITTEET JA TEORIA TOTEUTUSAIKATAULU JA MAHDOLLISET RISKIT SEN TOTEUTUMISESSA... 8 LÄHTEET...10 LIITE...13

3 2 1. Tausta Keväällä 2014 saatuani juuri valmiiksi kandidaatin tutkielmani 1, törmäsin sattumalta Facebookissa kirjailija Sofi Oksasen pohdintoihin kokin ammatista ja sen miesvaltaisuudesta. 2 Oksanen ihmetteli, miksi vuonna 2014 ammattikunnan keskuudessa järjestetyn Kokkien kokki äänestyksen kymmenen parhaan joukkoon ei ollut sijoittunut yhtään naista. 3 Oksanen ei ole yksin pohdintojensa kanssa. Kysymys siitä, miksei huippukeittiöiden johdossa ole naisia, nousee aika ajoin esille julkisessa keskustelussa, niin Suomessa 4 kuin ulkomaillakin 5. Ruoanlaiton taito on usein naisiin liitetty ominaisuus, 6 ja kokkikouluissa tavallisesti puolet opiskelijoista on naisia. Silti erityisesti huippukeittiöiden johdossa yleisesti on enemmän miehiä kuin naisia. Myös akateemisessa kontekstissa on vastikään tartuttu aiheeseen yhdysvaltalaisten sosiologien Deborah A. Harrisin ja Patti Giuffretin toimesta. Tutkimuksessaan Harris ja Giuffre ovat tutkineet naiskeittiömestareiden näkökulmasta keittiömestareiden sukupuolittunutta ammattikuntaa ja syitä siihen. 7 Suomessa keittiömestareiden ammatin tutkimus on ollut hyvin vähäistä ja siinä ei ole juurikaan huomioitu naisnäkökulmaa. 8 Tämän vuoksi olen päätynyt valitsemaan naisnäkökulman tutkielmaani, sekä näen sen hyvänä jatkumona kandidaatin tutkielmalleni. Tarkoituksenani on haastatella naiskeittiömestareita heidän työuristaan. Tutkimustehtävänäni on tarkastella keittiömestarin ammatin eri osa-alueita ja niiden luomia kokemuksia ammatista. Aiheen ajankohtaisuuden lisäksi, toinen innoittaja tutkimukselle löytyy omasta kokin ammatistani. Työskennellessäni vuosien ajan kylmäkkönä olen päässyt 1 Kandidaatintutkielma käsittelee keittäjänaisen työelämäkertaa, Piispanen Valitettavasti kyseinen Facebook-päivitys on sittemmin poistunut Oksasen sivuilta. 3 Äänestyksestä uutisoivat muun muassa Helsingin sanomat ( ja Iltasanomat ( 4 Esimerkiksi: Makuja.fi: Onko vain miehistä huippukokeiksi Tomi Björck ja Hans Välimäki? ( 5 Esimerkiksi: McNeilly Claudia: Where are all the great female chefs?. ( 6 Giuffre & Harris 2015, Giuffre & Harris Ks. esimerkiksi Turpeinen Keittiömestarin ammattia on sivuttu esimerkiksi ravintolahistoriaa käsittelevissä tutkimuksissa, esimerkiksi Sillanpää 2002.

4 3 tutustumaan erilaisiin keittiöihin ja työskennellyt niin nais- kuin mieskeittiömestareiden alaisuudessa. Aloitettuani kansatieteen opinnot aloin tarkastelemaan keittiötyötä erilaisesta näkökulmasta ja huomasin sen olevan mielenkiintoinen tutkimusaihe hyvin omaleimaisen työkulttuurinsa vuoksi. 2. Tutkimuskysymykset ja tutkimushistoria Naisia on ja on ollut Suomessa ravintola-alan töissä aina, mutta suurin osa julkisuudessa tunnetuista keittiömestareista on miehiä. 1 Tarkoituksenani ei ole selvittää, mistä keittiömestarin työn miesvaltaisuus juontuu. Pikemmin haluan tarkastella, mitä on vaadittu näiltä keittiömestarilta, jotka ovat päässeet tasokkaiden ravintoloiden johtoon. Näen sukupuolen yhtenä tekijänä, joka saattaa vaikuttaa heidän kokemuksiinsa. 2 Tarkastelen yleisellä tasolla heidän uriaan ja sitä, onko niissä jotain samanlaisia piirteitä tai poikkeavuuksia ja mistä nämä voisivat johtua. Tutkimuskysymykseni liittyvät kokemukseen työstä ja ammatti-identiteettiin. Tarkastelen aineistoni onko olemassa jotain tietynlaista keittiömestarin ammatti-identiteettiä? Ravintola-alaa kuvaillaan usein omaksi maailmakseen. Pitkät työpäivät, vuorotyö ja ammatin fyysinen vaativuus, tekevätkin keittiötyöstä varsin eksentrisen esimerkiksi verraten toimistotyöhön. 3 Keittiömestarin ammatti vaatii usein työlleen omistautumista. 4 Tutkimuksessani pyrin selvittämään, onko keittiömestarin ammatissa joitain keskeisiä kokemuksia? Kokonaisvaltaisina tavoitteinani on nostaa esille tätä vähälle tutkimukselle jäänyttä ammattiryhmää, saada lisää arvostusta erityisesti naiskeittiömestareille ja tuoda ravintola-alaan ja erityisesti keittiötyön kulttuuriin liittyviä kirjoittamattomia sääntöjä ja hiljaista tietoa 5 tieteellisen tutkimuksen pariin. Kansatieteellisen tutkimuksen osalta tutkielmani lukeutuu työn tutkimuksen konventioon. Kansatieteellisestä näkökulmasta on tarkasteltu useita ammattiryhmiä, mutta keittiömestarin tai kokin ammattien tutkimus on vähäistä. Klassisessa kansatieteessä esi- 1 Cantani 2014, Löyttyniemi 2004, Giuffre & Harris 2015, Turpeinen 2009, Fingerroos & Peltonen 2006, 12.

5 4 merkiksi ruuanlaiton tutkimus käsitteli enimmäkseen agraarisen yhteiskunnan perinteisiä raaka-aineita ja ruoanlaittotapoja, mutta itse ruoanlaittajaan ei juurikaan kiinnitetty huomiota luvulta lähtien työn tutkimuksen painopiste alkoi hiljalleen siirtyä eri ammattiryhmien tutkimukseen. 2 Viimeaikaisessa kansatieteelisessä työntutkimuksessa kohteena on ollut ensisijaisesti työntekijän kokemus ja näkökulma. Myös sukupuoli, erityisesti naisten tekemä työ, on noussut entistä enemmän esille työn tutkimuksessa. 3 Tämän tutkielman kannalta huomioon otettavia kansatieteellisiä ja etnologisia tutkimuksia ovat Tytti Niemisen Pro gradu -tutkielma Terveisiä Kairosta! Kotkalaista ravintolaelämää luvuilla sekä Maarit Knuuttilan väitöskirja Kansaomaisen keittämisen taito. Niemisen Pro gradu käsittelee Kotkassa sijaitsevan ravintola Kairon mainetta merimiesten suosimana kulttuurikapakkana. 4 Knuuttilan väitöskirjassa tutkitaan kodeissa naisten toimesta tapahtunutta arkikeittämistä. 5 Muilla tieteenaloilla ravintolatyötä on tutkittu useista eri näkökulmista, jotka ovat hyödyllisiä tätä tutkielmaa ajatellen. Historioitsija Merja Sillanpää on tutkinut suomalaisen ravintolakulttuurin kehitystä 1900-luvulla, 6 ja FT Johanna Catani on kirjoittanut tietokirjan suomalaisesta ravintolakulttuurista luvulla 7. Sosiologi Gary Allan Finen kirja Kitchens on tutkimus keittiötyöstä ja sen tekijöistä, niihin vaikuttuvista olosuhteista ja ulkoisista tekijöistä. 8 Suomessa tutkimusta keittiömestareiden työstä on tehnyt Veijo Turpeinen. Turpeinen on tutkinut väitöskirjatyössään huippukeittiömestareiden urakehitystä, huippuosaamista ja heidän edustamiaan ruoanvalmistuksen tyylisuuntia. 9 Turpeisen tutkimukseen on ottanut osaa myös naispuolisia keittiömestareita, mutta tarkastelussa ei ole otettu huomioon sukupuolten välisiä eroja keittiömestarin työssä. 10 Yhdysvaltalaiset sosiologit Deborah A. Harris ja Patti Giuffre ovat tutkineet naiskeit- 1 Ks. Esimerkiksi Talve 1979, Paaskoski 2008, Ks. Esimerkiksi Hytönen Nieminen Knuuttila Sillanpää Catani Fine Turpeinen Turpeinen 2009, 48. Huomion arvoista on, että Turpeisen tutkimukseen osaa ottaneista keittiömestareita 16,5 % on naisia.

6 5 tiömestareiden asemaa huippukeittiöissä. Tutkimuksessaan he keskittyvät tarkastelemaan sukupuolten välistä epätasa-arvoa ammattikeittiössä ja sitä, miksi naiskeittiömestarit ovat jääneet miespuolisten kollegojensa varjoon Aineisto ja tutkimusetiikka Tutkielmaa varten olen haastatellut keittiömestarina työskenteleviä ja työskennelleitä naisia. Sukupuolen lisäksi toinen rajaus haastateltavien suhteen on se, että he ovat työskennelleet ravintolakeittiön johdossa keittiömestareina. 2 Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan ravintolakeittiöiden keittiömestareita, eikä esimerkiksi laitos- tai suurkeittiöiden keittiömestareita. Haastateltavien ikää ei ole rajattu millään tavoin. Keittiömestarin ammatti on luonteeltaan meritokraattinen usein keittiömestarin aseman saavuttaminen edellyttää vuosien työskentely kokkina. 3 Vanhin haastateltavista oli syntynyt vuonna 1956 ja nuorin Haastattelut olen tehnyt loppuvuonna 2015 ja tammikuussa Kasvotusten haastattelin kuutta henkilöä. Maantieteellisistä syistä johtuen kaksi haastateltavista vastasivat samoihin haastattelukysymyksiin kirjallisesti. Äänitetyt ja litteroidut haastattelut tullaan tallentamaan Hotelli- ja ravintolamuseon arkistoon. Haastattelukysymykset käsittelevät haastateltavien uran kehitystä, ravintolatyön kokemuksia ja keittiömestarin työtä sekä niiden vaikutuksia elämään työn ulkopuolella. 4 Nimitän näitä haastatteluja työelämäkerroiksi, koska niiden painotus on vahvasti työelämässä. Jyrki Pöysän mukaan ilmiöiden sisäisen logiikan tutkimiseen soveltuvat parhaiten elämäkerralliset ja kokemuksia painottavat keruuteemat. 5 Vaikka tässä yhteydessä Pöysä puhuu kirjoitetusta aineistoista, huomasin haastatteluja saman ilmiön. Käydessämme läpi ensimmäisten haastateltavien työuria, he puhuivat usein henkilöstöjohtamisesta, taloudellisesta johtamisesta ja ruoanlaiton taidosta. Nämä osa-alueet tulivat niin selkeästi esille, että olen päätynyt ottamaan nämä tarkastelun alaiseksi tulevassa tutkielmassani. Työuran lisäksi puhuimme myös edellä mainituista teemoista ja viimei- 1 Giuffre & Harris 2015, Ammatin määritelmästä ja työtehtävistä ks. Giuffre & Harris 2015, 2 ja Turpeinen 2006, 14, 98. Ammattikeittiö jakautuvat usein kahteen puoleen, kylmään ja lämpimään, näissä suorittavaa työstä tekevät kokit. Pääkylmäkkö on vastuussa kylmäkeittiöstä, kun taas keittiömestari vastaa koko keittiön toiminnasta. 3 Turpeinen 2009, Liite 1. 5 Pöysä 2015, 23.

7 6 sissä haastatteluissa yritin haastattelijana keskittyä enemmän näihin osa-alueisiin. Yleisesti haastattelut etenivät hyvin vapaamuotoisesti. Kävimme läpi jokseenkin kronologisesti haastateltavien uran kehitystä, ammatinvalinnasta ja koulutuksesta lähtien. Keskustelut saattoivat poukkoilla aiheesta ja ajasta toiseen ja tavallista oli, että haastateltavat valaisivat minua esimerkkitarinalla jostain tietystä kokemuksesta. Etukäteen laatimani haastattelukysymykset toimivat lähinnä muistinvirkistäjänä, eikä niitä käyty systemaattisesti läpi. Osalle haastateltavista toimitin kysymykset ennen haastattelua tutustuttavaksi muutamaa päivää ennen haastattelua. Itse haastattelutilanteessa en huomannut tämä vaikuttaneen millään tavoin keskustelun kulkuun. Haastattelut kestivät kolmesta tunnista yhteen tuntiin, kun taas kirjalliset vastaukset olivat laajuudeltaan 14 sivusta kolmeen sivuun. Jo tutkimuksen alkumetreiltä lähtien on ollut selvää, että sitä varten haastateltavat henkilöt tullaan anonyymisoimaan. Lisäksi en tule käyttämään niiden ravintoloiden nimiä, joissa he ovat työskennelleet, vaan kuvailen niitä esimerkiksi liike-idean mukaan ja samoin sanoin kuin haastateltavat itse. Haastatteluissa saattaa tulla esille hyvinkin henkilökohtaisia kokemuksia ja anonyymisoinnin tarkoituksena on suojella haastateltavia mahdollisilta seuraamuksilta. Toisaalta toivon tunnistamattomuuden antavan haastateltaville tunteen siitä, ettei heidän tarvitse varoa sanojaan ja mahdollisuuden puhua kokemuksistaan rehellisesti. Lisäksi en koe nimien olevan merkityksellisiä tutkimukseni kannalta. Yksinomaan anonymisointi ei riitä peittämään haasteltavien henkilöllisyyttä. Haastetta tähän tuo niin sanotusti pienen piirin ongelma naiskeittiömestareiden vähäisyyden vuoksi. Osa heistä on palkittuja ja tunnustettuja tekijöitä omalla alallaan ja jopa pioneereja urallaan sukupuolensa kannalta katsottuna. Heidän saavuuksistaan kertominen olisi tutkimuksen kannalta mielenkiintoista tuoda esille, mutta samalla se voi paljastaa heidän henkilöllisyytensä. Tästä seikasta tulen keskustelemaan haastateltavien kanssa, mutta tutkimuksessani tulen pyrkimään siihen, ettei heidän henkilöllisyytensä paljastuisi. 1 1 Kuula 2006, 201,

8 4. Tutkimusmetodi, keskeiset käsitteet ja teoria 7 Aineistonsa ja tutkimusmetodin puolesta tutkimukseni edustaa muistitietotutkimusta, joka on jokseenkin luonteenomainen kansatieteelliselle tutkimukselle. 1 Lisäksi tutkimukseni lukeutuu kohteensa ja aineiston hankita menetelmän puolesta oral history perinteeseen 2, jolle tyypillistä on nostaa tarkastelun kohteeksi pienet, unohdetut ryhmät ja tuoda heidän kauttaan uusia näkökulmia suuriin kulttuurisiin ja historiallisiin kertomuksiin. 3 Tein työelämäkerrallisia haastatteluja, joiden painotus ja näkökulma ovat vahvasti ammattiin kasvamisessa ja työelämässä. Ne alkoivat siitä mistä haastateltavat katsovat työelämänsä alkaneen, eivätkä esimerkiksi syntymästä tai lapsuudesta. Kansatieteilijä Leena Paaskosken mukaan tarkasteltaessa erityistä aluetta elämästä, voidaan puhua mikrotarinasta. Ne ovat osa suurempaa makrotarinaa, eli elämätarinaa. Kerrottaessa työelämästä, voi olla vaikeaa olla kertomatta esimerkiksi vapaa-ajasta tai muista työhön liittymättömistä asioista. Kuten Paaskoskella, myös itselläni näkökulma on siinä, miten työ on vaikuttanut muihin elämänalueisiin. 4 Haastateltavilla ei ole ikärajausta ja he ovat työskennelleet eri ravintoloissa eri aikoihin, joten tutkimuksessa en keskity tiettyyn paikkaan, aikaan tai siihen, miten käytännön työtä on tehty. Painopiste on työn kokemuksessa. Tutkielmassa käsiteltävä muistitieto on subjektiivista; sen tarkoitus on tuoda esille menneisyys sellaisena kuin haastateltavat sen kokivat. 5 Työelämäkertahaastattelujen käyttötarkoituksena ei tutkielmassani myöskään ole luoda koherenttia retrospektiiviä naiskeittiömestareiden elämistä tai urista. Tämän teeman haastatteluihin olen valinnut, koska koen pääseväni tarkastelemaan sitä kautta keittiömestarinaisten kokemuksia ja ammatti-identiteetin rakentumista. Etnologi Pirjo Korkiakosken mukaan elämätarinaansa kertoessaan kertoja vahvistaa yksilöllisen identiteetin tuntoja. 6 Lähestyn aineistoa hermeneuttisella analyysillä; lähilukemalla 1 Korkiakangas 2006, Suomessa tosin oral history- perinteeseen lasketaan myös arkistoitu muistitietoaineisto, ks Fingerroos, Haanpää 2006, Korkiakangas 2006, Paaskoski 2008, Portelli 2006, Korkiakangas 2006, 133.

9 8 litteroituja haastatteluja pyrin löytämään kokemukset, jotka toistuvat usein tai erotuvat vahvana aineistosta. 1 Huolimatta siitä, että haastateltavat eivät esimerkiksi ovat ole työkavereita, voi heillä olla paljon yhteisiä kokemuksia saman ammattinimikkeen myötä. Kokemus ja muistaminen ovat toisistaan riippuvia tapahtumia. Kokemuksista tulee muistoja, joiden kautta voidaan vahvistaa tapahtumien merkityksellisyyttä. Esimerkiksi Paaskosken tutkimuksessa metsänhoitajat muistelivat usein opiskeluaikojaan ja pitivät tätä kokemusta erityisen merkityksellisinä. 2 Yhtenäiset kokemukset voivat olla tekijä, jonka myötä keittiömestarit tuntevat kuuluvansa ammattiryhmäänsä ja luo heidän ammatillista identiteettiä. 3 Lähiluvun myötä pyrin myös löytämään ammatti-identiteetin piirteitä. Yhteen ammattiryhmän sisälle mahtuu hyvin erilaisia ihmisiä ja luonteita, eikä tarkoituksenani ole luoda kuvaa tyypillisestä keittiömestarista. Työskennellessään samassa ammattikunnassa, he elävät instituutiossa, jonka kulttuuria he ovat alkaneet omaksua aloittaessaan alan opinnot tai työskennellessään ensimmäisessä työpaikassaan. 4 Kertoessaan omaa työelämäkertaansa he kertovat samalla tästä kulttuurista ja sen muutoksista ja omasta suhteestaan siihen. Lähilukemalla haastatteluaineistoa pyrin tavoittamaan ne kulttuuriset tekijät, jotka muovaavat keittiömestaria ja toisaalta sen mitä heiltä vaaditaan tai odotetaan ammattinimikkeensä myötä. Se millä teoreettisilla kehyksillä tulen käsittelemään kokemuksia ja ammatti-identiteettiä, ei ole vielä selvillä työni tässä vaiheessa. 5. Toteutusaikataulu Syksy 2015 Syyskuu, lokakuu, marraskuu Tutkimussuunnitelman tekeminen Lähdekirjallisuuden etsiminen ja lukeminen Haastateltavien etsiminen ja haastattelujen tekeminen Joulukuu 1 Squire 2008, Paaskoski 2008, Paaskoski 2008, Paaskoski 2008, 216, Löyttyniemi 2004,

10 9 Tutkimuskirjallisuuden lukeminen Haastattelujen teko Kevät 2016 Tammikuu, helmikuu Haastattelujen tekeminen, litterointi Johdantokappaleen kirjoittaminen Tutkimuskirjallisuuden lukeminen Maaliskuu, huhtikuu, toukokuu Haastattelujen litterointi Johdantokappaleen kirjoittaminen Litteraatioiden lähilukeminen, aineiston analysoiminen Johdantokappaleen kirjoittaminen Syksy 2016 Tutkielman kirjoittaminen

11 10 LÄHTEET Painamattomat lähteet Nieminen, Tytti 1999: Terveisiä Kairosta! Kotkalaista ravintolaelämää luvuilla. Kansatieteen Pro gradu tutkielma. Helsingin yliopisto. Piispanen, Anna 2014: Olemme valinneet alan, joka ei liene niitä helpoimpia Tutkielma työelämäkerrasta. Kansatieteen Kandidaatin tutkielma. Helsingin yliopisto. Sähköiset lähteet Broadly.vice.com internetsivusto. Where are all the great female chefs? Viitattu Helsingin Sanomat. Tähtikokki Välimäen arvostus kokkien parissa laski jyrkästi. Viitattu ref=mob-traf-is-frontpage-2 Iltasanomat. Kokit äänestivät: Hans Välimäen arvostus rankingissa romahti. Viitattu Makuja.fi internetsivusto. Onko vain miehistä huippukokeiksi, Tomi Björck ja Hans Välimäki? Viitattu Painetut lähteet Cantani, Johanna 2014: Syömään vai drinkille? Suomalaista ravintolakulttuuria. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.

12 11 Fine, Gary Allan 1996: Kitchens. The Culture of Restaurant Work. Berkley, CA: University of California Press. Fingerroos, Outi & Peltonen, Ulla-Maija 2006: Muistitieto ja tutkimus. Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä. Tietolipas 214. Toim. Fingerroos Outi, Haanpää Riina, Heimo Anne & Peltonen Ulla-Maija. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Fingerroos, Outi, & Haanpää Riina 2006: Muistitietotutkimuksen ydinkysymyksiä. Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä. Tietolipas 214. Toim. Fingerroos Outi, Haanpää Riina, Heimo Anne & Peltonen Ulla-Maija. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Giuffre, Patti & Harris, Deborah A. 2015: Taking the heat. Women Chefs and gender inequality in the professional kitchen. New Jersey: Rutgers University Press. Hytönen, Kirsi-Maria 2014: Ei elämääni lomia mahtunut. Naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana. Kultaneito XIII. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura. Knuuttila, Maarit 2006: Kansanomaisen keittämisen taito. Kansatieteellinen arkisto 50. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys. Korkiakangas Pirjo 2006: Etnologisia näkökulmia muistiin ja muisteluun. Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä. Tietolipas 214. Toim. Fingerroos Outi, Haanpää Riina, Heimo Anne & Peltonen Ulla-Maija. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Kuula, Arja: 2006: Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino. Löyttyniemi, Varpu 2004: Kerrottu identiteetti, neuvoteltu sukupuoli. Auscultatio Medici. SoPhi 90. Jyväskylä: Minerva kustannus. Paaskoski, Leena 2008: Herrana metsässä Kansatieteellinen tutkimus metsänhoitajuudesta. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Portelli, Alessandro 2006: Mikä tekee muistitietotutkimuksesta erityisen? Muistitietotutkimus Metodologisia kysymyksiä. Tietolipas 214 Toim. Outi Fingerroos, Riina Haanpää, Anne Heimo & Ulla-Maija Peltonen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

13 12 Pöysä, Jyrki: Lähiluvun tieto. Näkökulmia kirjoitettuun muistelukerronnan tutkimukseen. Kultaneito XVII. Joensuu: Suomen Kansatietouden tutkijain seura. Sillanpää, Merja 2001: Säännöstelty huvi. Suomalainen ravintola 1900-luvulla. Bibliotheca historica 72. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Squire, Corinne 2008: Experience-centerd and culturally-oriented approaches to narrative. Doing Narrative Research. Andrews, Molly & Squire, Corinne & Tamboukou Maria. London: SAGE Publications Ltd. Talve, Ilmar 1979: Suomen kansankulttuuri. Historiallisia päälinjoja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 335. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Turpeinen, Veijo 2009: Keittiömestarin huippuosaaminen mestarien itsensä kertomana. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 100. Jyväskylä: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu.

14 13 LIITE Haastattelukysymykset pro gradu tutkielmaan Kerro elämätarinasi työn näkökulmasta. Apuna voi käyttää alla olevia, eri aihealueisiin liittyviä kysymyksiä Taustat Nimi, ikä, Syntymä-aika ja paikka? Asuinpaikkakunta? Lapsuus: koti ja perhe, vanhempien ammatit? Koulutus (ylioppilas, ammattitutkinto, korkeakoulu)? Oletko työelämässä, tämän hetkinen ammattinimike? Siviilisääty, lapsia? Ammatinvalinta Miten päädyit ammatinvalintaasi? Minkä ikäisenä tiesit haluavasi uralle? Onko jollain henkilöllä/henkilöillä ollut vaikutusta ammatinvalintaasi? Minkälaisia/keitä ammatillisia esikuvia sinulla on/on ollut? Miten ammatinvalintaasi suhtauduttiin (esim. lähipiirissä)? Harkitsitko myös muita ammatteja/aloja? Oletko opiskelut kokiksi/keittiömestariksi? Missä opiskelit? Kauanko opiskelut kestivät? Oliko jokin erityisen vaikeaa? Entä mikä oli helppoa? Minkälaiset valmiudet koit opintojen antaneen työelämään? Mihin olisit kaivannut enemmän oppia? Milloin työskentelit ensimmäistä kertaa ravintola-alalla, mitä töitä teit? Kerro ensimmäisestä työpäivästäsi. Tuntuiko ala omalta alusta alkaen? Miten työ on vastannut odotuksiasi? Työura Kerro työurastasi: missä olet työskennellyt, millaisissa ravintoloissa, mitä työtehtäviä olet tehnyt, millä nimikkeellä? Oletko tehnyt muitakin kuin ravintola-alan töitä, miksi? Mikä sinut on saanut vaihtamaan pois ravintola-alalta tai palaamaan sinne? Onko tietty työpaikka jäänyt mieleesi erityisesti? Miksi?

15 14 Minkälaisista tehtävistä työpäiväsi nykyisin muodostuu? Minkälaisia muutoksia urallasi on työtehtävissä tapahtunut? Minkälaista palautetta olet saanut työstäsi? Miten olet suhtautunut työhösi? Mikä on ollut keittiötyössä antoisinta/haastavinta? Oletko kokenut että olet pystynyt etenemään urallasi? Onko jonkin vaikuttanut urakehitykseesi? Mitkä koet olevan työurasi huippuhetket, parhain saavutus? Entä oletko ollut joskus tyytymätön uraasi/työhösi? Miten kuvailisit työyhteisöjä, joissa olet työskennellyt? Mikä niitä yhdistää? Entä minkälaisia eroja olet havainnut? Onko ravintolahenkilökunnalla mielestäsi joitakin leimaaantavia piirteitä? Hyvä keittiömestari Millainen on hyvä keittiömestari/ kokki, mitä piirteitä vaaditaan? Onko sukupuolella tai iällä väliä? Oletko kokenut näiden vaikuttaneen uraasi? Miten? Minkälainen rooli keittiömestarilla on esimiehenä? Millaisia tavoitteita olet asettanut itsellesi ammatissasi? Oletko mielestäsi saavuttanut ne? Missä koet olevasi hyvä? Missä haluaisit vielä kehittyä? Mikä merkitys työkavereilla on? Onko joku henkilö jäänyt erityisesti mieleesi, miksi? Oletko huomannut muutosta sinua vanhemmissa/nuoremmissa alan ihmisissä, millaista? Millaista keittiötyö on, mikä siinä on inspiroivinta tai haastavinta? Onko ammatilla jotain varjopuolia, mitä? Oletko huomannut muutoksia keittiötyössä/ravintola-alassa, millaisia? Millainen suhde sinulla on ruokaan? Onko se iän myötä muuttunut? Elämä keittiö ulkopuolella Miten ammatinvalinta on vaikuttanut henkilökohtaiseen elämään? Tuntuuko sinusta että olet joutunut luopumaan jostain ammatinvalintasi vuoksi? Tai koetko saaneesi jotain, mitä ei olisi ilman ammatinvalintaasi? Entä miten henkilökohtainen elämä on vaikuttanut työhösi? Onko työ vaikuttanut läheisiin ihmissuhteisiisi, miten? Jos sinulla on lap-

16 15 sia, niin miten lasten saanti on vaikuttanut uraan? Onko työn ja oman elämän yhdistäminen ollut haastavaa? Onko näiden välillä ollut selvä raja, ovatko työt jääneet työpaikalle? Mikä on auttanut jaksamaan? Mikä on ollut kannustavaa? Miten koet, että ammattiisi on suhtauduttu ja kenen taholta? Entä miten ravintola-alaan mielestäsi suhtaudutaan?

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aihepiiri Kiinnostaa, mutta ei ole liian tuttu oppii jotain uutta Mikä on se kysymys tai asia, jonka haluan selvittää? Miten jalostan pähkäilyni tieteellisesti tarkasteltavaksi

Lisätiedot

EDUTOOL 2010 graduseminaari

EDUTOOL 2010 graduseminaari EDUTOOL 2010 graduseminaari tutkimussuunnitelma, kirjallisuus ja aiheen rajaaminen Sanna Järvelä Miksi tutkimussuunnitelma? Se on kartta, kompassi, aikataulu ja ajattelun jäsentäjä Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen 1 Kyselylomakkeen on laatinut HELA:n tohtorikoulutettava Kirsi-Maria Hytönen (kianhyto@jyu.fi). Apuna on käytetty lähteenä eri yliopistoissa tehtyjä selvityksiä: Hänninen, Kirsi 2005. Turun yliopiston

Lisätiedot

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan!

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Mitä, miksi ja kenelle? Tukee ja lisää viestinnän osaamista Tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia yliopiston viestinnän eri osa-alueisiin Jotta viestintä

Lisätiedot

Kivi leivässä vai manteli puurossa?

Kivi leivässä vai manteli puurossa? Kivi leivässä vai manteli puurossa? Itseoppineet perinteenkerääjät arkiston keruuideologian haastajina FT tutkijatohtori Kati Mikkola Helsingin yliopisto / SKS:n tutkimusosasto Esityksen kuvat: SKS ja

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD1325 SOTA-AJAN PIKKUPOJAT 1999-2001 FSD1325 FATHER-SON RELATIONSHIPS AND THE WAR 1999-2001 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Muistitietotutkimus työläisyydestä sahayhteisössä

Muistitietotutkimus työläisyydestä sahayhteisössä Elore (ISSN 1456-3010), vol. 16 1/2009. Kaisu Kortelainen Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/1_09/ajank_kortelainen_01_09.pdf] Ajankohtaista: Muistitietotutkimus

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

KIRJA-ARVIO: MUISTITIETOTUTKIMUKSEN KÄSIKIRJA

KIRJA-ARVIO: MUISTITIETOTUTKIMUKSEN KÄSIKIRJA ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 14 1/2007. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/1_07/kaa1_07.pdf] KIRJA-ARVIO: MUISTITIETOTUTKIMUKSEN KÄSIKIRJA Fingerroos, Outi

Lisätiedot

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu!

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu! OPINNÄYTE OJENNUKSEEN Se on vaan gradu! 5.10.2011 Jaana O. Liimatainen Päivän ohjelma 15.15-17 Teemat: Opinnäytetyöprosessi Meininkiä tekemiseen esitys löytyy: valmistu.net http://teemailtapaivat.wikispaces.com

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa

Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa Sosiaalipedagogiikan kouluttajatapaaminen 21.11.2014 Elina Nivala & Sanna Ryynänen Lähtökohtia 1. Tutkimusmenetelmien osaaminen ei kuulu yksinomaan

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000 FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Toivomme, että PRIDE-valmennuksen ensimmäinen tapaaminen vastasi odotuksiasi ja rohkaistuit jatkamaan pohdintojasi. PRIDE-kotitehtävien

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Suomalaisen muistitietotutkimuksen ydinkysymyksiä

Suomalaisen muistitietotutkimuksen ydinkysymyksiä Elore (ISSN 1456-3010), vol. 17 2/2010. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/2_10/ukkonen_2_10.pdf] Kirja-arvio Suomalaisen muistitietotutkimuksen ydinkysymyksiä

Lisätiedot

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua:

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Varhaiskasvatuksen pilotin tulokset ja oppilaitosyhteistyön tulevaisuus 9.2.2012 PKS-KOKO Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, Sosiaalivirasto, Helsingin

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

BENCHMARKINGISTAKO HYÖTYÄ OPINNÄYTETYÖHÖN JA OHJAUKSEEN? Lahden tiedepäivä 10.11.2015 Päivikki Lahtinen

BENCHMARKINGISTAKO HYÖTYÄ OPINNÄYTETYÖHÖN JA OHJAUKSEEN? Lahden tiedepäivä 10.11.2015 Päivikki Lahtinen BENCHMARKINGISTAKO HYÖTYÄ OPINNÄYTETYÖHÖN JA OHJAUKSEEN? Lahden tiedepäivä 10.11.2015 Päivikki Lahtinen Ontti hanke, jonka virallinen nimi oli : Työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA

LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA Varhaiskasvatusjohdon päivä 15.52014 Eila Estola 1 Kaksi tutkimushanketta TELL I S - H A N K E (2010-2013) - Lapset kertovat hyvinvoinnistaan kuka kuuntelee? Kohdistuu

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari 23.4.2014. Siirtolaisuusinstituutti, Turku.

Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari 23.4.2014. Siirtolaisuusinstituutti, Turku. Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari 23.4.2014. Siirtolaisuusinstituutti, Turku. KT Merja Paksuniemi Verkostotutkija Siirtolaisuusinstituutti Yliopistonlehtori Lapin yliopisto Lapsuuden

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

PERUSTIETOLOMAKE Tuo täytetty lomake mukanasi haastatteluun

PERUSTIETOLOMAKE Tuo täytetty lomake mukanasi haastatteluun 1 Alla on työhön, koulutukseen, omiin suunnitelmiisi ja elämäntilanteeseesi liittyviä kysymyksiä. Pohdi kysymyksiä etukäteen vaikka et niihin kaikkiin vastaisikaan. Etukäteen mietityt asiat helpottavat

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin Seppo Soine-Rajanummi 9.12.2015 Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Tavoitteena terveyserojen kaventaminen Työttömillä on tutkimusten

Lisätiedot

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon?

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Case Sosiaali/Terveyshallintotieteen aineopinnot 35 op Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate; suunnittelija TtM Ulla

Lisätiedot

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN Hanna Vilkka Mikä on havainto? - merkki (sana, lause, ajatus, ominaisuus, toiminta, teko, suhde) + sen merkitys (huom. myös

Lisätiedot

Ammatillinen yhdistystoiminta

Ammatillinen yhdistystoiminta Ammatillinen yhdistystoiminta klubien takahuoneista sosiaaliseen mediaan FT, KTT Johanna Ahopelto 2014 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Työssä tutkitaan, miten tekniikan alan koulutustaustaiset aatteelliset

Lisätiedot

Liite 2: Opiskelijakysely

Liite 2: Opiskelijakysely Liite 2: Opiskelijakysely Sukupuoli ( ) Nainen ( ) Mies Ikä ( ) 18-24 ( ) 25-30 ( ) 31-44 ( ) 45-59 ( ) yli 60 Mistä maasta olet kotoisin? (pudotusvalikko, maat) Mikä on äidinkielesi? (pudotusvalikko,

Lisätiedot

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Tutkielmatyöskentely opettaa tieteellisen ja analyyttisen kirjoittamisen taitoja.

Lisätiedot

Miehen kohtaaminen asiakastyössä Miehen näkökulma asiakastyössä 2/2. 17.3.2016 Osa 5/5 Jari Harju & Petteri Huhtamella

Miehen kohtaaminen asiakastyössä Miehen näkökulma asiakastyössä 2/2. 17.3.2016 Osa 5/5 Jari Harju & Petteri Huhtamella Miehen kohtaaminen asiakastyössä Miehen näkökulma asiakastyössä 2/2 17.3.2016 Osa 5/5 Jari Harju & Petteri Huhtamella Miehen kohtaamiseen vaikuttavat tekijät työntekijä tiedot, taidot ammatillinen viitekehys/oma

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

FT Henna Makkonen-Craig Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi 2. 3.8.2011

FT Henna Makkonen-Craig Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi 2. 3.8.2011 FT Henna Makkonen-Craig Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi 2. 3.8.2011 Esityksen rakenne Johdannoksi Tekstilajin eli genren määrittelyä Millaisin eri tavoin tekstilajia voidaan tutkia? Millaisista

Lisätiedot

YRITTELIÄS JA HYVINVOIVA VARSINAIS-SUOMI

YRITTELIÄS JA HYVINVOIVA VARSINAIS-SUOMI YRITTELIÄS JA HYVINVOIVA VARSINAIS-SUOMI Ohjelma tänään Yrittäjyyden ilmiöt Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku Yrittäjyyskasvatuksen vuosikello VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VISIO 2020 Yrittäjyyskasvatus

Lisätiedot

MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA.

MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA. MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA. Esitys käsittelee alkoholismia ja toimintahäiriöisen perheen dynamiikkaa. Se tuo näkyviin ne tunteet, joita lapsi joutuu piilottelemaan

Lisätiedot

Käy lukemassa viimeisin AMISlehti: osku.info/amis-lehti/

Käy lukemassa viimeisin AMISlehti: osku.info/amis-lehti/ AMIS-lehti T-Median tuottama ja OSKU ry:n julkaisema AMIS-lehti tarjoaa 15-25 vuotiaille nuorille ajankohtaista tietoa tämän päivän tärkeistä aihealueista sekä viihdyttää esittelemällä muun muassa nuorisokulttuurin

Lisätiedot

IHMISTEN JOKI KOHTAAMISIA JA KYSYMYKSIÄ AURAJOELLA. Helena Ruotsala, Turun yliopisto, Kansatiede, helena.ruotsala@utu.fi

IHMISTEN JOKI KOHTAAMISIA JA KYSYMYKSIÄ AURAJOELLA. Helena Ruotsala, Turun yliopisto, Kansatiede, helena.ruotsala@utu.fi . IHMISTEN JOKI KOHTAAMISIA JA KYSYMYKSIÄ AURAJOELLA Helena Ruotsala, Turun yliopisto, Kansatiede, helena.ruotsala@utu.fi AURAJOEN MONET KASVOT AURAJOEN NYKYISYYDESTÄ JA TULEVAISUUDESTA Kerrottu koettu

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Tampereen yliopisto, Kieli, käännös ja kirjallisuustieteiden yksikkö. ParFin suomi venäjä rinnakkaistekstikorpuksen laajennus

Tampereen yliopisto, Kieli, käännös ja kirjallisuustieteiden yksikkö. ParFin suomi venäjä rinnakkaistekstikorpuksen laajennus Tampereen yliopisto, Kieli, käännös ja kirjallisuustieteiden yksikkö ParFin suomi venäjä rinnakkaistekstikorpuksen laajennus Aineiston sisältö ja koko ParFin on kaunokirjallisuuden suomi venäjä rinnakkaistekstikorpus,

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Itsearvioinnin satoa, YFI-laitos. Koulutuksen itsearvioinneissa esiin nousseet hyvät käytänteet

Itsearvioinnin satoa, YFI-laitos. Koulutuksen itsearvioinneissa esiin nousseet hyvät käytänteet Itsearvioinnin satoa, YFI-laitos Koulutuksen itsearvioinneissa esiin nousseet hyvät käytänteet 1 20.5.2013 Sosiaalityön päättöseminaari STOS730 (2 op) Esittelijänä yliopistonlehtori Tuija Kotiranta prof.

Lisätiedot

Naiset keittiöiden mestareina

Naiset keittiöiden mestareina Naiset keittiöiden mestareina Tutkielma työn, ammatti-identiteetin ja sukupuolen kokemuksista Anna Piispanen Pro gradu -tutkielma Kansatiede Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Lisätiedot

Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille. Osa II. 8 askelta urapolullani

Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille. Osa II. 8 askelta urapolullani This tool was created by Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille Osa II 8 askelta urapolullani Yhteystiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Matkapuh: Email: Tuutorini / Ohjaajani: Osoite: Puhelin: Matkapuh: Email:

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille Insinöörikoulutuksen ja tietojenkäsittelyn tärkeät päivät 2013 2014 heinäkuu elokuu 26 29 syyskuuta Elokuu 2013 27 30 28 31 elokuu 291 302 313 syyskuu 14 25 36 47 58 69 10 7 11 8 12 9 10 13 11 14 12 15

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus Risto Puutio (lehtori/jy) Anna-Liisa Elo (professori/uta) Erikoispsykologi on oman sovellusalansa käytäntöjen kehittäjä, joka hyödyntää alansa tieteellistä

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Venäläistaustaiset naiset Suomessa: sukupuoliroolit ja perhe. Pirjo Pöllänen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos & yhteiskuntapolitiikka

Venäläistaustaiset naiset Suomessa: sukupuoliroolit ja perhe. Pirjo Pöllänen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos & yhteiskuntapolitiikka Venäläistaustaiset naiset Suomessa: sukupuoliroolit ja perhe Pirjo Pöllänen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos & yhteiskuntapolitiikka Venäläiset maahanmuuttajat Suomessa Venäläisiä maahanmuuttajia

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelmamalli/ Oikeustieteiden tohtoriohjelma, UEF. Väitöskirjatutkimuksen otsikko Tutkijan nimi Päivämäärä

Tutkimussuunnitelmamalli/ Oikeustieteiden tohtoriohjelma, UEF. Väitöskirjatutkimuksen otsikko Tutkijan nimi Päivämäärä Väitöskirjatutkimuksen otsikko Tutkijan nimi Päivämäärä Sisällys Tutkimussuunnitelman tiivistelmä... 1 (puoli sivua) 1 Tutkimuksen tausta ja merkitys... 2 (max. 2 sivua) 2 Tutkimuskysymykset ja tavoitteet..

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus

Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus Simo Aho Tavoitteet 1) Kuinka yleistä (eri koulutusaloilla) on toisen asteen tutkintoon tähtäävien opintojen keskeyttäminen? Kuinka

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

VEROILLA JA VAROILLA

VEROILLA JA VAROILLA VEROILLA JA VAROILLA LÄHITAPIOLAN SELVITYS TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN TULEVAISUUDESTA SUOMESSA Melina Mäntylä & Juha Vekkilä 27.5.2015 TUTKIMUSKOKONAISUUDESTA YLEISESTI Tutkimuksella haluttiin tuoda

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Miesten kokema väkivalta

Miesten kokema väkivalta Miesten kokema väkivalta Lahden ensi- ja turvakoti ry; Jussi-työ 1 * Suomessa on toteutettu yksi tutkimus, jossa on tarkasteltu erikseen ja erityisesti miehiin kohdistunutta väkivaltaa (Heiskanen ja Ruuskanen

Lisätiedot

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011 Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Tiivistelmä 2011 Tervetuloa tutustumaan lukiolaisten arvoihin ja asenteisiin jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Lukiolaistutkimus

Lisätiedot

Tutkielman teko: kirjallisuus ja rajaus

Tutkielman teko: kirjallisuus ja rajaus Tutkielman teko: kirjallisuus ja rajaus Ville Isomöttönen Tieotekniikan laitos Jyväskylän yliopisto TIE-graduseminaari Outline 1 Kirjallisuus tutkimuskysymystä pohdittaessa 2 3 4 Tutkimuskysymystä pohdittaessa

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkijahuonestipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

Tehtäviä. Saraleena Aarnitaival: Kirjailijan murha

Tehtäviä. Saraleena Aarnitaival: Kirjailijan murha Saraleena Aarnitaival: Kirjailijan murha JULKAISIJA: Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh. (09) 3480 9350 fax (09) 351 3975 s-posti: opike@kvl.fi www.opike.fi

Lisätiedot

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Johdannoksi Yliopisto-opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oman alan akateemisen asiantuntijuuden rakentumista

Lisätiedot

Kotoutuminen työelämään tutustumalla Turvapaikanhakijoiden osaamisen kartoittaminen ja nopean työllistymisen pilottiprojektin tuloksia

Kotoutuminen työelämään tutustumalla Turvapaikanhakijoiden osaamisen kartoittaminen ja nopean työllistymisen pilottiprojektin tuloksia Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Kotoutuminen työelämään tutustumalla Turvapaikanhakijoiden osaamisen kartoittaminen ja nopean työllistymisen pilottiprojektin tuloksia 2.2.2016 Satakunnan alueellinen

Lisätiedot

Sinusta tulee isä! - Isäksi kasvamista tukemassa

Sinusta tulee isä! - Isäksi kasvamista tukemassa Sinusta tulee isä! - Isäksi kasvamista tukemassa Tieto isäksi tulemisesta voi olla iloinen, hämmentävä, odotettu tai pelottava. Ajatus itsestä isänä konkretisoituu miehelle hitaasti mutta varmasti, kun

Lisätiedot

Lukio-opiskelijoiden näkemys metsäalan imagosta. Ronja Hellström, Topias Härmä, Eero Kauppi ja Krista Lahtinen Olarin lukio14.2.

Lukio-opiskelijoiden näkemys metsäalan imagosta. Ronja Hellström, Topias Härmä, Eero Kauppi ja Krista Lahtinen Olarin lukio14.2. Lukio-opiskelijoiden näkemys metsäalan imagosta Ronja Hellström, Topias Härmä, Eero Kauppi ja Krista Lahtinen Olarin lukio14.2.2012 Olarin lukio Espoossa N. 400 opiskelijaa Joista 100 matematiikka- ja

Lisätiedot

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti Maahanmuuttajien osaaminen mahdollisuutena -seminaari 13.1.2016 Anna Tenho, SPR Varsinais-Suomen piiri Pilottiprojekti

Lisätiedot