ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja."

Transkriptio

1 KATU M M TAPIONKATU M k M501 1:67 Koskela M : HÄMEENTIE le k-6 at 92 at ajo ajo AP k ajo le Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (1/37) Terveystalo Lastenkoti LOUHENKUJA at 33 e =0.30 le I u1/ t KESKUSKUJA 11 I u1/2 415 AO : LPA LOUHENKATU t-1 e = k-6 t KOULUNMÄENKATU KOULUNMÄENKATU LOUHENKATU 1:39 1 1:40 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET (334) : PITKÄKATU ANTIE Keskuskoulu koulu AP-8 AO-2 LPA Asuinpientalojen korttelialue. Julkisivujen päämateriaalina tulee käyttää ympäristöön sopeutuvaa vaaleaksi maalattua lautaa tai rapattua pintaa. Rakennusten tulee muodostaa olemassa olevien ja korttelin muiden rakennusten kanssa muodoltaan ja mittasuhteiltaan yhtenäinen kokonaisuus. Erillispientalojen korttelialue. Asuinrakennus tulee rakentaa kiinni kadun puoleiseen rakennusalan sivuun. Julkisivujen päämateriaalina tulee käyttää ympäristöön sopeutuvaa maalattua lautaa tai rapattua pintaa. Rakennusten tulee muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa muodoltaan ja mittasuhteiltaan yhtenäinen kokonaisuus. Autopaikkojen korttelialue. 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

2 r 414 Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. Ohjeellinen tontin raja. Korttelin numero. YLEISMÄÄRÄYKSET Jos rakennus sijoitetaan 4 meiä lähemmäksi toisen tontin rajaa, ei rakennuksen tälle sivulle saa sijoittaa asuinhuoneen pääikkunoita. Autopaikkojen vähimmäismäärät ovat: - pi- ja omakotitalot 2 ap/asunto - rivitalot 1,3 ap/asunto Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (2/37) Tontilla olevat autopaikat on erotettava muusta piha- ja katualueesta istutuksilla. 12 HÄMEEN I I u1/2 Tontin numero. Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Korttelissa 414 tulee tontit rajata Hämeentien ja Koulunmäenkadun suuntaan yhtenäisellä vaaleaksi maalatulla puuaidalla tai pensasaidalla. Rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava Hämeentien ja Koulunmäenkadun puolella sellainen, että melutaso sisällä alittaa valtioneuvoston päätöksen n:o 993/92 mukaiset ohjevot. Rakentamatta jäävät tontin osat, joita ei käytetä ajoteinä tai pysäköintiin, on hoidettava istutettuina tai hoidettava luonnontilaisen kaltaisena. Tontilla tulee säilyttää tai istuttaa puita niin, että puiden määrä on vähintään 1 ja pensaiden määrä vähintään 1,5 tontin pinta-alan 100 m2 kohti. e =0.30 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan. Alle 5 mein päähän naapurin tontin sekä katu- ja virkistysalueen rajasta rakennettujen luiskien kaltevuus saa olla enintään 1:4. Rakennusala. t Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. t-1 Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. Talousrakennuksen tai autotallin yhteyteen saa sijoittaa tonttikohtaisesti yhden 30 k-m2:n suuruisen sivuasunnon. ÄÄNEKOSKI Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. KORTTELIN 414 JA 415 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS le k-6 at Leikki- ja oleskelualueeksi vattu alueen osa. Rakennusten kattokaltevuuden tulee olla astetta. Auton säilytyspaikan ja talousrakennuksen rakennusala. Asemakaavan muutos koskee: 4. kaupunginosan kortteleita 414 ja 415 (osa) sekä lähivirkistys-, katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu: 4. kaupunginosan korttelit 414 ja 415 (osa) sekä katu- ja liikennealueet. Istutettava alueen osa. Alueella on erillinen sitova tonttijako. Säilytettävä puuryhmä. Säilytettävä/istutettava puurivi. Äänekoskella , ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI - KAAVOITUSPALVELUT kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Katu. Pihakatu. Vireilletulo Valmisteluvaiheen nähtävilläolo Ehdotusvaiheen nähtävilläolo Hyväksyminen KH ja (MRA 30 ) ja (MRA 27 ) ajo Ajoyhteys. Pohjaktta on laadittu kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 mukaan Äänekoskella Maanmittausinsinööri (AMK) Petteri Sundvall Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Tämä kaavaktta on Äänekosken kaupunginhallituksen/-valtuuston hyväksymän päätöksen mukainen. xx.xx.2015 (334) Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa. Äänekoskella xx.xx.2015 Vs. hallintojohtaja Jouni Kurkela

3 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (3/37) ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 414 JA 415 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS , KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014

4 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (4/37) ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ ELOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 4. kaupunginosan kortteleita 414 ja 415 (osa) sekä katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu Äänekosken kaupungin 4. kaupunginosan korttelit 414 ja 415 (osa) sekä katu- ja liikennealueet. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Huuhan perhepuiston ja Keskuskoulun välittömässä läheisyydessä noin 0,5 kilomeiä Äänekosken keskustasta luoteeseen. Kaavan nimi Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos Kaavan päiväys , Kaavan laatija Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Äänekosken kaupunki Kaavoituspalvelut PL Äänekoski Vireilletulo Päätös kaupunginhallituksessa Ilmoitus vireilletulosta (Sisä-Suomen lehti) Nähtävillä Kaavaluonnos (MRA 30 ) Kaavaluonnos (MRA 30 ) Kaavaehdotus (MRA 27 ) Kaavaehdotus (MRA 27 ) Hyväksymispäivämäärä Kaupunginvaltuusto?.?.201?

5 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (5/37) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne... 5 Maakuntakaava... 5 Yleiskaava... 5 Asemakaava... 6 Kaavaan liittyvät muut selvitykset ja suunnitelmat ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tve ja käynnistäminen Osallistuminen ja yhteistyö Valmisteluvaihe... 7 Valmisteluvaiheen palautteet ja kaavoittajan vastine Ehdotusvaihe... 9 Ehdotusvaiheen palautteet ja kaavoittajan vastine Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan vaihtoehdot ja niiden vertailu Luonnos Luonnos ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN VAIKUTUKSET Sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Liikenteelliset vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja maisemaan ASEMAKAAVAN TOTEUTUS HYVÄKSYTTÄVÄ KAAVAEHDOTUS LIITTEET LIITE 1 Osallistumis- ja viointisuunnitelma LIITE ja 1950-luvun pientaloalueiden rakentamisohjeet LIITE 3 Asemakaavan seurantalomake LIITE 4 Yritysvaikutusten viointi (YRVA)

6 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (6/37) 2 TIIVISTELMÄ Kaavassa on tkasteltu Äänekosken keskustan läheisyydessä sijaitsevien kortteleiden 414 ja 415 (osa) käyttötkoituksia. Suunnittelualue on kooltaan noin 1,7 ha ja se sijaitsee keskeisellä paikalla hyvien kulkuyhteyksien läheisyydessä Koulunmäen omakotitaloalueen ja Hämeentien rajaamalla alueella. Koulunmäen omakotitaloalue rintamamiestaloineen on tyyppiesimerkki ja 1950-lukujen rakennustyylistä. Vuonna 2007 kortteliin 414 laadittiin kerrostalorakentamisen mahdollistava kaavaluonnos, jonka pohjalta järjestettiin työneuvottelu alueen asukkaiden kanssa. Neuvottelussa sovittiin, ettei kortteliin 414 osoiteta kerrostaloasumista eikä korttelin 451 tontteja jaeta pienemmiksi tonteiksi. Kaavan pitkittyneen valmistelun ja sisältömuutosten vuoksi kaavassa päätettiin uusia luonnosvaiheen kuuleminen. Kaavan luonnosvaiheessa alueelle laadittiin kaksi vaihtoehtoista toteutusmallia, jotka eroavat toisistaan kaupungin omistamaan kortteliin 414 osoitetun maankäytön suhteen: - VE 1 kortteli 414 on osoitettu kokonaan pientaloasumiseen - VE 2 kortteli 414 on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi Y-3, jolla vaudutaan kaupungin tuleviin tpeisiin esim. uuden päiväkodin tai koulun osalta. Ehdotusvaiheessa kaavaa päätettiin lähteä valmistelemaan VE 1:n pohjalta pientalorakentamisen mahdollistavaksi. Kortteliin 414 on osoitettu neljä erillistä tonttia, joille voidaan toteuttaa mm. rivi- tai pitaloja alueelle tyypilliseen rakentamistapaan sopeuttaen. Alueelle rakennettaessa tulee soveltuvin osin noudattaa kaavaselostuksen liitteenä olevia ja 1950-luvun pientaloalueiden rakentamisohjeita. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Äänekosken keskustan välittömässä läheisyydessä Hämeentien ja Koulunmäenkadun välisellä alueella Huuhan perhepuistoa vastapäätä. Suunnittelualue on kooltaan noin 1,7 ha ja se käsittää korttelit 414 ja 415 (osa). Pohjoisesta alue rajautuu Koulunmäen omakotitaloalueeseen. Kulkuyhteydet suunnittelualueelta ovat hyvät; alue sijaitsee monipuolisten palveluiden läheisyydessä. 3.2 Luonnonympäristö Suunnittelualue sijaitsee keskeisellä paikalla rakennetussa kaupunkiympäristössä. Alueella ei ole erityistä luonnonsuojelullista voa, eikä se ole liito-oravan tyypillistä elinympäristöä. Korttelissa 414 sijaitsee yksi luvulla rakennettu omakotitalo. Muilta osin kortteli 414 on rakentamatonta sekametsää. Hämeentien ja Koulunmäenkadun risteysalueella sijaitsee suuria mäntyjä, jotka tulee säilyttää. 3.3 Rakennettu ympäristö Suunnittelualueen lähiympäristössä sijaitseva Koulunmäen omakotitaloalue on rakentunut suurimmaksi osaksi 1930-luvun loppupuolella ja 1940-luvun puolivälissä. Louhenkujan vressa sijaitsevat kolme omakotitaloa on rakennettu 1940-luvun puolivälin jälkeen. Osoitteessa Louhenkatu 2 sijaitsevaa omakotitaloa on laajennettu vuonna Talot sijaitsevat Louhenkujan vrella kadun suuntaisesti ja sisäänkäynti asuntoihin tapahtuu sisäpihan puolelta. Tonttiliittymät sijaitsevat sekä Louhenkujan että Louhenkadun puolella. Tontit ovat kooltaan noin 1300 m Maanomistus Kortteli 414 on Äänekosken kaupungin omistuksessa. Korttelissa sijaitseva luvulla rakennettu omakotitalo on siirtynyt kaupungin omistukseen vuonna Louhenkujan ja Louhenkadun välissä sijaitsevat omakotitalotontit ovat kaupungin omistamia vuokratontteja, joissa vuokrasopimukset ovat voimassa vuoden 2025 loppuun saakka.

7 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (7/37) 3.5 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä Suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen alueen (A) ja keskustatoimintojen alueen (C) rajapinnassa. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu sinisellä nuolella. KUVA 1 Ote Keski-Suomen maakuntakaavojen yhdistelmä ktasta Yleiskaava Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Äänekosken taajamassa on vireillä Äänekoski 2020 osayleiskaavan laatiminen. Osayleiskaavaluonnoksessa (nähtävillä olo ) suunnittelualue on osoitettu merkinnällä AK (kerrostalovaltainen asuntoalue) ja AP (pientalovaltainen asuntoalue). KUVA 2 Ote Äänekoski 2020 osayleiskaavaluonnoksesta

8 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (8/37) Asemakaava Alueella on voimassa ja vahvistetut asemakaavat. Suunnittelualue on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y), asuinpientalojen korttelialueeksi (AP-1), lähivirkistysalueeksi (VL) sekä autopaikkojen korttelialueeksi (LPA).. KUVA 3 Ote ajantasa-asemakaavasta; suunnittelualue osoitettu punaisella rajauksella.. Kaavaan liittyvät muut selvitykset ja suunnitelmat Äänekosken keskustan kehittämissuunnitelma (Jussi Ptanen) Äänekoski 2020 osayleiskaavaluonnos lähtöaineistoineen 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tve ja käynnistäminen Asemakaavan muutos on saatettu vireille tutkittaessa voimassa olevien kaavojen toteutumatta jääneitä alueita Äänekosken taajamassa. Samalla on selvitetty taajamien korttelialueita, joissa voisi olla mahdollista tehostaa maankäyttöä. Suunnittelun kohteena olevan alueen kaava on yli 15 vuotta vanha ja kortteli 414 on jäänyt toteutumatta yleisten rakennusten alueena. Asemakaavan vireilletulosta on päätetty Äänekosken kaupunginhallituksessa Kaavan vireilletulosta ja kaavaluonnoksen nähtävilläolosta on kuulutettu Sisä-Suomen lehdessä sekä suunnittelualueen maanomistajille lähetetyllä kirjeellä

9 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (9/37) 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Kaavamuutoksessa osallisia ovat: - Suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajat, vuokramiehet ja asukkaat sekä muut asianosaiset - tekninen lautakunta, ympäristölautakunta - kasvun- ja oppimisenlautakunta - perusturvalautakunta - Ääneseudun Energia Oy - Keski-Suomen pelastuslaitos Osallistumis- ja viointisuunnitelma on päivätty ja sitä on täydennetty ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista , ja Lausuntojen pyytämistä Keski-Suomen ELY- keskukselta, Keski-Suomen liitolta ja Liikennevirastolta ei pidetä tpeellisena, sillä kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristöön tai yleiseen liikenteeseen, eikä sillä ole maakunnallista merkittävyyttä kaavan noudattaessa maakuntakaavan tavoitteita. Edellä mainituista syistä johtuen ei myöskään kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua pidetty tpeellisena. 4.3 Valmisteluvaihe Valmisteluvaihe I (2007) Valmisteluvaiheen kuulemista vten kaavaluonnos sekä osallistumis- ja viointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla (MRA 30 ). Kaavaluonnos ja osallistumis- ja viointisuunnitelma on lähetetty tiedoksi suunnittelualueen maanomistajille yhdessä vireilletulosta ilmoittamisen yhteydessä Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot tekniseltä ja ympäristölautakunnalta. Lisäksi kaavaluonnoksesta jätettiin useita mielipiteitä. Kaavaluonnoksesta jätettyjen mielipiteiden johdosta kaavahankkeesta järjestettiin alueen asukkaiden kanssa työneuvottelu. Neuvottelussa sovittiin, ettei kortteliin 414 tulla kaavoittamaan kerrostaloasumista eikä korttelin 415 omakotitalotontteja tulla jakamaan pienemmiksi tonteiksi. Valmisteluvaihe II (2014) Osallisten kanssa järjestettiin uusi työneuvottelu. Neuvottelussa keskusteltiin mm. eri maankäyttövaihtoehdoista korttelin 414 osalta. Kaavan pitkittyneen jatkovalmistelun ja sisältömuutosten johdosta kaavassa päätettiin palata takaisin luonnosvaiheeseen. Lisäksi maanomistustilanne korttelissa 414 on muuttunut; kaupunki on hankkinut omistukseensa koko korttelin. Valmisteluvaiheessa kaavasta on laadittu kaksi vaihtoehtoa, VE 1 ja VE 2. Ehdotusvaiheessa ratkaistaan tkemmin miltä pohjalta alueen maankäyttöä tullaan jatkossa suunnittelemaan. Kaavan toista valmisteluvaiheen kuulemista vten kaavaluonnokset ovat olleet nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla (MRA 30 ). Kaavaluonnoksista pyydettiin lausunnot tekniseltä ja ympäristölautakunnalta, kasvun ja oppimisen lautakunnalta, perusturvalautakunnalta, Äänekosken Energia Oy:ltä sekä Keski-Suomen pelastuslaitokselta.

10 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (10/37) Valmisteluvaiheen palautteet ja kaavoittajan vastine Tekninen lautakunta ( ) toteaa lausunnossaan, että kaavaa tulisi lähteä jatkovalmistelemaan vaihtoehdon kaksi pohjalta (kortteli 414 kaavoitettu yleiseen rakentamiseen, Y). Korttelin 415 (osa) osalta lautakunnalla ei ole huomauttamista. Kaavoittajan vastine: Kaupungin tulee asemakaavassa vautua julkisen rakentamisen tpeisiin päiväkodit, koulut, vanhusten palvelut ym. - pitkälle tulevaisuuteen. Toisaalta keskustan palvelujen läheisyyteen on tkoituksenmukaista vata tontteja rivitalo- ja kerrostalorakentamista vten etenkin tilanteessa, missä tonttikysynnän voi ennakoida vilkastuvan mm. biotuotetehtaan toteuttamispäätöksen myötä. Alueen asukkaat esittävät mielipiteissään jatkovalmistelun toteuttamista vaihtoehdon 1 pohjalta (kortteli 414 pientalorakentamiseen). Yleistä rakentamista vten kaupungin asemakaavoissa on tyydyttävä määrä aluevauksia mm. Ääneniemessä, Khunlähteellä ja Pukkimäellä terveyskeskuksen alueella. Edellä mainittujen seikkojen ja Äänekosken keskustan läheisyydessä sijaitsevien pientalorakentamiseen soveltuvien tonttien rajallisen määrän vuoksi esitetään korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutoksen viemistä ehdotusvaiheeseen asuntorakentamisvaihtoehdon pohjalta. Ympäristölautakunta ( ) huomauttaa meluvaikutusten huomioimisesta ja tvittaessa meluntorjunnan ohjaamisesta kaavamääräyksillä. Alueelle tulee jättää tai istuttaa riittävästä puustoa ja muuta kasvillisuutta. Kaavoittajan vastine: Lisätään kaavamääräys Hämeentien ja Koulunmäenkadun mahdollisten meluvaikutusten huomioon ottamisesta rakennushankkeen toteuttamisen yhteydessä. Suunnittelualueen Koulunmäenkadun ja Hämeentien risteysalueella on männikön säilyttämistä koskeva määräys. Puiden ja istutusten minimimäärä on esitetty asemakaavan yleismääräyksissä. Kasvun- ja oppimisen lautakunta ( ) toteaa lausunnossaan, että kaavaa tulisi valmistella vaihtoehdon 2 pohjalta (kortteli 414 yleiseen rakentamiseen, Y). Korttelin 415 (osa) osalta lautakunnalla ei ole huomauttamista. Kaavoittajan vastine: Ks. kohta Tekninen lautakunta Perusturvalautakunta ( ) toteaa lausunnossaan, että kaavaa tulisi valmistella vaihtoehdon 2 pohjalta (kortteli 414 yleiseen rakentamiseen, Y). Maankäytön suunnittelussa ja keskustan alueen kehittämisessä tulee huomioida väestön ikärakenteen vanheneminen. Palvelujen läheisyydestä tulee vata riittävästi tontteja, joilla voidaan toteuttaa monimuotoisia ikäihmisten asumis- ja palveluhankkeita. Korttelin kerroskorkeutta tulisi vielä vioida mm. hissien rakentamiseksi. Kaavoittajan vastine: Ks. kohta Tekninen lautakunta Mielipiteet Kaavaluonnoksista jätettiin kolme mielipidettä, jotka ovat sisällöltään samanlaisia. Mielipiteissä esitetään kaavan jatkovalmistelua toteutettavaksi vaihtoehdon 1 pohjalta (kortteli 414 pientaloasumiseen): asuntorakentamisvaihtoehdossa otetaan huomioon alueen historia ja sopeutuminen lähialueen vallitsevaan rakennuskantaan sekä luonteeseen. Lisäksi vaihtoehdossa 2 esitettyjen toimintojen toteuttamiseen on olemassa toiminnallisesti tehokkaampiakin alueita, esim. terveyskeskuksen lähistöllä. Talousrakennuksille väljempi sijoittamismahdollisuus Louhenkadun puolelle, Louhenkadun osalta kaavaan pihakatumerkintä kuten selostuksessa on todettu.

11 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (11/37) Kaavoittajan vastine: Suunnitellaan ehdotusvaihe asuntorakentamisvaihtoehdon pohjalta, ks. kohta Tekninen lautakunta. Täsmennetään kaavaselostusta talousrakennusten sijoittamisen osalta: rakennukset voidaan sijoittaa kaavassa osoitetulle rakennusalalle, käytännössä kookkaammat talousrakennukset sijoitetaan Louhenkadun puolella kaavassa määritellyn sijoittumislinjan mukaisesti. Kaavassa on tkoitus osoittaa pihakatu merkinnällä Louhenkuja (ei Louhenkatu), korjataan luonnosvaiheen kaavaselostuksessa ollut kirjoitusvirhe. 4.4 Ehdotusvaihe Ehdotusvaihe I Ehdotusvaiheen kuuleminen järjestettiin (MRA 27 ). Kaavasta ei pyydetty lausuntoja eikä siitä toimitettu nähtävilläoloaikana muistutuksia. Ehdotusvaihe II Ehdotusvaiheen nähtävilläolo uusittiin kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti. Ehdotusvaiheen kuuleminen järjestettiin (MRA 27 ). Kaavasta ei pyydetty lausuntoja. Nähtävilläoloaikana kaupungille toimitettiin yksi muistutus. Ehdotusvaiheen palautteet ja kaavoittajan vastine Jukka Vvikko ja Janne Kautto toteavat muistutuksessaan, että osa kaavan merkinnöistä estää nykyaikaisen kohtuuhintaisen kaupallisen asuntorakentamisen: o rakennusala syvyyssuunnassa liian pieni (terassien ja kuistien rakentaminen estyy) o asunnot rakennettava katuun kiinni (sisäänkäynnit, säilytystilat, rattaat, polkupyörät?) o käynti pihan puolelta (lumityöt, vanhusten kulku vaikeutuu, pihauha menetetään) o julkisivun korkeus 4,5 m (julkisivusta tulee massiivinen "maatalousrakennuksen" tyylinen) o yhtenäinen puuaita taloyhtiöille huoltorasite (routiminen, korjaus, maalaus) o kaavan rakentamisalue "purettavan" rintamamiestalon kohdalla ei salli mahdollisesti myöhemmin toteutettavaa useamman asunnon rakennusta Kaavoittajan vastine: Ehdotusvaiheen kaavatkaisun tavoitteena on ollut sopeuttaa kortteliin esitetty uudisrakentaminen suunnittelualueelle ja sen lähiympäristölle tyypilliseen rakennustapaan. Rakennusten sijoittamistapaan, materiaaleihin yms. on haettu lähtökohtia ja mallia ympäristön rakentamisesta sekä Äänekoskelle vuonna 1992 laadituista ja luvun pientaloalueiden rakentamisohjeista. Suunnittelualue kuuluu tuossa ohjeessa omaleimaiseksi ja yhtenäiseksi mainittuun Koulunmäen jälleenrakennuskauden alueeseen. Myös suunnittelualueen ja sen lähiympäristön asukkaat ovat aiemmin maankäyttöratkaisusta antamassaan mielipiteessä todenneet, että ratkaisu ottaa huomioon alueen historian ja sopeutuu lähialueella vallitsevaan rakennuskantaan sekä alueen luonteeseen. Jälleenrakennuskauden rakennuksille on rakentamisohjeen mukaan ollut tyypillistä 4-5,5 mein räystäskorkeus ja rakennusten yhtenäisessä linjassa rajaama katutila. Kaavaehdotuksessa on pyritty muodostamaan alueelle tyypillinen tiivis katutila ja tuotu rakennusmassat mahdollisimman lähelle katualueella sijaitsevaa johtolinjaa. Rakennusten sijoittamistapa ja 1½-kerroksisen rakennustavan mittasuhteet ovat

12 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (12/37) keskeiset osatekijät, mikäli uudisrakentaminen halutaan sopeuttaa Koulunmäen alueen olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Muistutuksen perusteella kaavamääräyksiä esitetään tkistettavaksi seuraavasti: o merkitään pihan puoleinen rakennusala ohjeelliseksi: ei estettä terassien ja kuistien rakentamiselle o poistetaan ehdotuksesta määräys, joka edellyttää asuntojen sisäänkäynnin järjestämisen pihan puolelta o lisätään tontin aitaamisvaihtoehdoksi pensasaita Kaavamääräyksessä esitetty vähintään 4,5 mein julkisivukorkeus ei estä haluttaessa yksikerroksisten asuntojen rakentamista: rakennuksiin on mahdollista jättää vaus mahdollisesti myöhemmin toteutettavalle yläkerran rakentamiselle. Kaava luo edellytykset alueella sijaitsevan rintamamiestalon säilyttämiselle, mutta on myös mahdollista korvata rakennus nykyisen talon linjaan sijoittuvilla omakoti- tai pitaloilla. Yhtenäisen korttelirakenteen turvaamiseksi ei ole syytä poiketa kaavaehdotuksessa esitetystä rakennusten sijoittumislinjasta. Kaavaehdotuksen tkistukset voivat osaltaan olla helpottamassa rakennusten suunnittelua ja toteutusta kohteessa, joka sijaitsee näyttävällä ja edustavalla paikalla palvelujen välittömässä läheisyydessä. Tällaisen alueen erityispiirteet tulisi ottaa huomioon tulevaa rakentamista ohjaavissa kaavamääräyksissä. 4.5 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan muutoksen tkoituksena on päivittää vanhentuneet kaavamerkinnät ja - määräykset nykyisten ohjeiden mukaisiksi. Asemakaavan ajantasaisuus tkistetaan mm. toteutumatta jääneiden aluevauksien ja tonttirajauksien osalta. Asemakaavan muutoksen tkoituksena on myös saattaa vanha kaava digitaaliseen muotoon. Kaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan lisäksi korttelissa 415 (osa) sijaitsevien omakotitonttien maankäytön tehostamismahdollisuuksia. Voimassaoleva asemakaava ei aseta korttelin 415 rakennustavalle vastaavanlaisia määräyksiä kuin lähialueen muissa asemakaavoissa on osoitettu. Alueelle rakennettavien uusien pientalojen tulee noudattaa olemassa olevaa rakennustapaa, jolloin alue kokonaisuudessaan sopeutuu hyvin Koulunmäen omakotitaloalueeseen. Kaavan tavoitteena on ohjata tkemmin rakennustavan toteuttamista. Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää ja selkeyttää nykyistä tienimistöä. Kaavamuutoksen yhteydessä entinen Keskuskuja muutetaan Louhenkujaksi, sillä Keskus-alkuiset nimet ovat aiheuttaneet sekaannusta. Louhenkuja- nimi soveltuu hyvin alueelle, koska läheinen katu on nimeltään Louhenkatu.

13 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (13/37) 4.6 Asemakaavan vaihtoehdot ja niiden vertailu Luonnos 2007 Suunnittelutyön ensimmäisessä luonnosvaiheessa vuonna 2007 alueelle laadittiin kaavaluonnos, jossa kortteli 414 osoitettiin hissillisten kerrostalojen korttelialueeksi ja korttelin 415 (osa) omakotitalotontit osoitettiin jaettavaksi kahdeksi erilliseksi tontiksi. Valmisteluvaiheen kuulemisessa kaavasta saatiin runsaasti mielipiteitä lähiseudun asukkailta ja kaavaluonnos herätti voimakasta vastustusta. Kerrostalorakentamista kyseiseen kortteliin 414 ei pidetty yleisesti kannatettavana ajatuksena eikä korttelin 415 (osa) tonttien jakamista pidetty hyvänä vaihtoehtona. KUVA 4 Kaavaluonnos 2007 KUVA 5 Havainnekuva (Arkkitehtisuunnittelu Jukka Tikkanen)

14 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (14/37) Luonnos 2014 Luonnosvaiheen jatkovalmistelussa vuonna 2014 alueelle laadittiin kaksi vaihtoehtoista toteutusmallia (VE 1 ja VE 2). Vaihtoehdot eroavat toisistaan Äänekosken kaupungin omistamaan kortteliin 414 osoitettujen toimintojen suhteen. VE 1: Vaihtoehdossa yksi kortteliin 414 on osoitettu sijoitettavaksi Koulunmäen omakotitaloalueeseen sopeutuvaa pientalorakentamista kaavamerkinnöillä AP-8 ja AO-2. - Asuinpientalojen korttelialueella, AP-8, suunnittelualueen Koulunmäenkadun puoleiseen reunaan on mahdollista sijoittaa mm. pienehköjä rivitaloja. - Erillispientalojen korttelialueella, AO-2, alueelle on mahdollista rakentaa kolme omakoti- tai pitaloa ja olemassa oleva omakotitalo korttelissa 414 säilytetään. - AO-2- tontille saa sijoittaa talousrakennuksen tai autotallin yhteyteen yhden 30 k- m 2 :n suuruisen sivuasunnon - rakennusten sijoittamistapa, materiaalit, muoto ja mittasuhteet on sopeuduttava olemassa oleviin rakennuksiin ja ympäristöön - kerrosluku I u ½ ja tonttitehokkuus e= 0,3 Vaihtoehdossa yksi kortteli 415 (osa) on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO-2) siten, että nykyinen tonttijako säilyy. - asuinrakennusten rakennusalat nykyisillä paikoillaan Louhenkujan vrella, talousrakennusten rakennusalat tontin sivuilla ja tontin keskellä rakentamaton istutettava alueenosa - AO-2- tontille saa sijoittaa talousrakennuksen tai autotallin yhteyteen yhden 30 k- m 2 :n suuruisen sivuasunnon - kerrosluku I u ½ ja tonttitehokkuus e= 0,3 Louhenkuja muutetaan pihakaduksi.

15 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (15/37) KUVA 6 Kaavaluonnos 2014, VE 1 KUVA 7 Havainnekuva, kaavaluonnos 2014, VE 1 (Kaavoituspalvelut)

16 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (16/37) VE 2: Voimassaolevassa kaavassa kortteli 414 on osoitettu yleistenrakennusten korttelialueeksi (Y). Kaavaluonnoksen vaihtoehdossa kaksi kortteli 414 on osoitettu kaavamerkinnällä Y-3, jolloin vaudutaan tulevaisuudessa esiin nouseviin tpeisiin. Tulevaisuudessa kaupunki tulee tvitsemaan valmiita Y-merkinnällä kaavoitettuja tontteja, joihin voi sijoittaa mm. päiväkoti-, koulu- ja vanhuspuolen toimintaa. - kortteli 414 yleiseen rakentamisen (Y-3): alueelle saa sijoittaa julkisia tai yksityisiä koulu- ja päiväkotipalveluja, sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevia rakennuksia sekä tavanomaiseen asumiseen rinnastettavaa palveluasumista - kerrosluku ½ k II, tonttitehokkuus e= 0,4 Kortteli 415 ja Louhenkuja sama kuin vaihtoehdossa yksi. KUVA 8 Kaavaluonnos 2014, VE 2

17 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (17/37) 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Ehdotusvaiheessa kahden luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen on pääosiltaan rakentamaton kortteli 414 kaavoitettu kokonaan pientaloasumiseen kaavamerkinnällä AP-8. Asuinpientalojen korttelialueelle on mahdollista sijoittaa omakotitaloja, kytkettyjä omakotitaloja, pitaloja tai rivitaloja, jotka voidaan toteuttaa myös yhtiömuotoisesti. Tonttien lukumäärä täsmentyy erikseen laadittavassa tonttijaossa. Uudisrakentamisessa ja myös olemassa olevien rakennusten kunnostamisessa on korostettu alueen sijoittumista jälleenrakennuskaudelle tyypillisellä rakentamistavalla toteutetun alueen reunaan: alueen rakentamisessa tulee soveltuvin osin noudattaa kaavaselostuksen liitteenä olevia ja 1950-luvun pientaloalueiden rakentamisohjeita. Asemakaavassa kortteli 414 on jaettu neljäksi tontiksi, jotka ovat kooltaan noin 1100 m m 2. Pienin tontti sijaitsee nykyisen omakotitalon kohdalla (tontti numero 12) ja tonteista suurin sijoittuu Koulunmäenkadun vteen (tontti numero 11). Korttelin tehokkuusluku on 0,3, jolloin tonttien rakennusoikeudet vaihtelevat tonttikohtaisesti välillä noin k-m 2. Hämeentien puolelle kaavoitettu lisärakentaminen sijoittuu samaan linjaan olemassa olevan omakotitalon kanssa, jonka säilyttäminen on mahdollista. Vaihtoehtoisesti nykyisen rakennuksen paikalle voidaan rakentaa uusi asuinrakennus ja samalle tontille rakennusalan määrittelemällä tavalla mahdollisesti myös toinen talo. Korttelin uusien rakennusten sopeutuminen olemassa olevaan ympäristöön on vmistettu mm. kattokaltevuutta ja kerroslukua koskevilla määräyksillä, sitovilla rakennusaloilla ja tonttikohtaisilla aluevauksilla. Rakennukset on sijoitettu kadun suuntaisesti olemassa olevan rakennuskannan mukaisesti. Louhenkujan puoleiset asuinrakennukset tulee rakentaa kiinni kadun puoleiseen tontin rajaan. Autopaikoitus ja oleskelupihat sijoittuvat korttelin keskiosaan. Tonttikohtaiset leikkialueet on osoitettu kaavassa ohjeellisilla merkinnöillä. Leikkialueet voidaan rakentaa myös eri tonttien yhteisiksi alueiksi. Kahden tontin kulkuyhteys järjestetään olemassa olevan liittymän kautta Koulunmäenkadun puolelta, Hämeentien puolelta on kortteliin liittymäkielto. Louhenkujalta on yhteys olemassa olevien omakotitalotonttien lisäksi kolmelle kortteliin 414 suunnitellulle tontille. Korttelin 414 pysäköinti järjestetään tonttikohtaisesti korttelin sisällä. Louhenkujan pihakadulle mahdollisesti sijoitettavien pysäköintipaikkojen toteuttamismahdollisuus selviää katusuunnittelun yhteydessä. Kortteli 415 (osa) on kaavoitettu pientaloasumiseen kaavamerkinnällä AO-2, Erillispientalojen korttelialue. Uudet kookkaammat talousrakennukset tulee rakentaa kiinni Louhenkadun puoleisen rakennusalan sivuun. Louhenkuja on kaavoitettu pihakaduksi, jolloin voidaan vmistaa alhainen nopeus (20 km/h) kevyen liikenteen toiminnalle tärkeällä kadulla. Pihakadulla saa ajaa moottoriajoneuvolla ainoastaan kadun vressa sijaitseville kiinteistöille ja erikseen osoitetuille pysäköintipaikoille. Louhenkujan päähän on suunniteltu pienimuotoinen kääntöpaikka.

18 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (18/37) AP-8 Asuinpientalojen korttelialue Koulunmäenkadun-Louhenkujan-Hämeentien rajaama kortteli on kaavoitettu asuinpientalojen alueeksi, jonne on mahdollista toteuttaa mm. yhtiömuotoisia rivitaloja. Korttelialueelle on osoitettu neljä tonttia rakennusaloineen, mutta alue on mahdollista toteuttaa tonttijaon osalta myös kaavassa esitetystä poiketen: tonttijakoa ei hyväksytä kaavan yhteydessä vaan alueelle tulee laatia erillinen sitova tonttijako. Korttelin rakentamattomat tontit ovat kooltaan noin m 2 siten, että suurin tontti sijoittuu Koulunmäenkadun vteen. Suurimmalle tontille on mahdollista toteuttaa esimerkiksi kaksi neljän huoneiston rivitaloyhtiö. ja pienimmälle tontille kolmen asunnon rivitaloyhtiö. Korttelialueen Koulunmäenkadun ja Hämeentien risteysalueella sijaitseva tontti on kooltaan 1930 m 2 ja sille on myös mahdollista toteuttaa esimerkiksi neljän huoneiston rivitaloyhtiö. Hämeentien vressa sijaitsevalla tontilla (numero 12) oleva omakotitalo on mahdollista säilyttää, mutta tontille on mahdollista rakentaa myös esimerkiksi pitalo tai kaksi erillistä omakotitaloa. k-6 Julkisivujen päämateriaalina tulee käyttää ympäristöön sopeutuvaa maalattua lautaa. Rakennusten tulee muodostaa olemassa olevien ja korttelin muiden rakennusten kanssa muodoltaan ja mittasuhteiltaan yhtenäinen kokonaisuus. Alueen tehokkuusluku on 0,30 ja kerrosluku I u ½, jolloin alueen uudet rakennukset sopeutuvat osaksi olemassa olevaa ympäristöä. ajo AO-2 Kulkuyhteys olemassa olevalle omakotitalolle (tontti 12) on osoitettu ajoyhteys merkinnällä nykyistä tietä pitkin. Louhenkujalla ajoyhteys tonteille 9 ja 10 on suunniteltu järjestettäväksi yhteisjärjestelynä tonttien välisen rajan kohdalta. Erillispientalojen korttelialue Korttelin 415 alueelle on kaavoitettu omakotitalotontit nykyisen tonttijaon mukaisesti. Alueelle voidaan rakentaa yksi- tai kaksi asuntoisia pientaloja, jotka tulee rakentaa Louhenkujan puolella olemassa olevien rakennusten määrittämään linjaan. Tontit ovat kooltaan noin 1300 m 2 :n suuruisia. Vastaavantyyppisellä kaavamääräyksellä kuin korttelissa 414 vmistetaan Koulunmäen omakotitaloalueen aikakaudelle tyypillisen rakennustavan toteutuminen myös korttelissa 415. Julkisivujen päämateriaalina tulee käyttää ympäristöön sopeutuvaa maalattua lautaa tai rapattua pintaa. Rakennusten tulee muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa muodoltaan ja mittasuhteiltaan yhtenäinen kokonaisuus. t-1 Tonttien reuna- ja takaosat on osoitettu kaavamerkinnällä t-1: rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. Alueelle on mahdollista sijoittaa talousrakennuksen tai autotallin yhteyteen tonttikohtaisesti yksi 30 k-m 2 :n suuruinen sivuasunto. Käytännössä mahdollisen sivuasunnon käsittävä talousrakennus sijoittunee tontin Louhenkadun puoleisen rakennusalan rajaan, mutta runkosyvyydeltään pienempiä talousrakennuksia on mahdollista sijoittaa myös tonttien sivurajojen tuntumaan Kaavamääräyksellä mahdollistetaan tehokkaampi maankäyttö olemassa olevaan ympäristöön sopeutuvalla tavalla tonttien keskiosien jäädessä pihaalueiksi. Alueen tehokkuusluku on 0,30 ja kerrosluku I u ½.

19 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (19/37) LPA Autopaikkojen korttelialue Korttelissa 415 sijaitseva autopaikkojen korttelialue on läheisessä korttelissa 334 sijaitsevan Keskuskoulun käytössä. 6 KAAVAN VAIKUTUKSET 6.1 Sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Kunnallistekniikan osalta suunnittelualue sijaitsee keskeisellä paikalla ydinkeskustan läheisyydessä ja alue on rakennettua ympäristöä. Alueelle rakennettavat uudet rakennukset liittyvät tiiviisti kaupungin ydinkeskustaan ja kunnallisteknisiin verkostoihin. Uusi rakentaminen olemassa olevan asutuksen ja Huuhan perhepuiston väliin on sopusoinnussa lähiympäristön maankäytön kanssa. Tulevalla maankäytöllä ei vioida olevan haitallisia sosiaalisia vaikutuksia. 6.2 Liikenteelliset vaikutukset Kaavasta ei aiheudu merkittäviä liikenteellisiä vaikutuksia. Korttelin 414 rakentamisen myötä liikennemäärät Koulumäenkadun alkupäässä tulevat lisääntymään jonkin verran. Kaava ei aiheuta muutoksia liikenteellisiin järjestelyihin. Louhenkujan rakentaminen pihakaduksi luo edellytykset kadulla lisääntyvän autoliikenteen ja kevyenliikenteen turvalliselle yhteensovittamiselle myös ympäristövaikutuksiltaan myönteisellä tavalla. 6.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaava luo edellytykset uudisrakentamisen sopeuttamiselle olemassa olevaan ympäristöön. Rakentamisessa tulee soveltuvin osin noudattaa liitteenä olevan kaupungin laatiman julkaisun ja 1950-luvun pientaloalueiden rakentamisohjeet periaatteita. 6.4 Vaikutukset luontoon ja maisemaan Korttelin 414 rakentamaton osa on sekametsää, joka ei ole liito-oravalle tyypillistä elinympäristöä. Alueella ei ole muutenkaan merkittäviä luonto- tai maisema-voja. Kaavatkaisulla ei ole haitallisia vaikutuksia luontoon ja maisemaan. 7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Tavoitteena on saada asemakaavan muutos hyväksytyksi vuoden 2015 aikana. Äänekoskella ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI - KAAVOITUSPALVELUT Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka

20 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (20/37) 8 HYVÄKSYTTÄVÄ KAAVAEHDOTUS päivättyä asemakaavaehdotusta on tkistettu nähtävilläolon ( ) jälkeen. Tkistettu kaavaehdotus on päivätty Tkistetusta asemakaavaehdotuksesta on poistettu kaavamääräys: ju-7 Julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan vähimmäiskorkeus tulee olla 4,50 meiä. Kyseessä on ei olennainen muutos, joten kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettaminen ei ole tpeellista (maankäyttö- ja rakennusasetus 32 ). Äänekoskella ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI - KAAVOITUSPALVELUT Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 414 JA 415 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS ,

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 414 JA 415 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS , ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 414 JA 415 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 10.8.2015, 17.8.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 24.8.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ ELOKUUTA 2015

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN JA VIISKULMAN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAA- VAN MUUTOS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN JA VIISKULMAN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 17.2.2015, tark. 23.3.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN JA VIISKULMAN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Terveystalo tr 9 AO t-1. I u1/2 LOUHENKUJA. e =0.30 k-6 KESKUSKUJA. ajo. k-6. ju-7 AP I u1/2 1:47 KOULUNMÄENKATU

Terveystalo tr 9 AO t-1. I u1/2 LOUHENKUJA. e =0.30 k-6 KESKUSKUJA. ajo. k-6. ju-7 AP I u1/2 1:47 KOULUNMÄENKATU 16 24 0 4 44 9 26 27 r 11 15 4 46 15 11 4 47 40 3 3 45 3 3 3 12 2 25 39 17 19 2 24 15 2 12 4 26 13 10 18 9 27 53 86 3 91 70 16 86 406 52 34 2 2 38 KILPAKATU 4338 50 21 51 11 18 1 8 62 13 14 12 63 20 150

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / tark / tark

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / tark / tark ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.2.2014/ tark.8.5.2014/ tark. 12.9.2016 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti. Suunnittelualueena

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 123 02.04.2007 Kaupunginhallitus 237 11.08.2014 Kaupunginhallitus 126 27.04.2015 Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos 67/P10.10.01/2007 KH 02.04.2007 123 Äänekosken keskusta-alueella

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS 10.8.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 2.11.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 10. PÄIVÄNÄ ELOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Konginkankaan asemakaavan korttelia 3 (osa), lähivirkistys-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 751 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 751 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 751 ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.11.2014 KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 10. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:

ÄÄNEKOSKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT: ÄÄNEKOSKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 3.11.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT: ASEMAKAAVAN KUMOAMISEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 3. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖLLITIEN-RÖMMINKADUN-KELHOSTENKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (OSA KORTTELEISTA 731, 750, 714 JA 430)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖLLITIEN-RÖMMINKADUN-KELHOSTENKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (OSA KORTTELEISTA 731, 750, 714 JA 430) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 17.3.2016 / 6.4.2016 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖLLITIEN-RÖMMINKADUN-KELHOSTENKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (OSA KORTTELEISTA 731, 750, 714 JA 430) KUVA 1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN

VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN 1 VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 6.6.2016/tark. 15.8.2016 2. 1. KUVA 1 Suunnittelualueiden likimääräiset sijainnit on osoitettu

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 123 02.04.2007 Kaupunginhallitus 237 11.08.2014 Kaupunginhallitus 126 27.04.2015 Kaupunginhallitus 159 08.06.2015 Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos KH

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos 67/P /2007

Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos 67/P /2007 Kaupunginhallitus 123 02.04.2007 Kaupunginhallitus 237 11.08.2014 Kaupunginhallitus 126 27.04.2015 Kaupunginhallitus 159 08.06.2015 Kaupunginhallitus 197 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 53 24.08.2015 Korttelin

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä.

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä. 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KORTTELIN 308 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 18.11.2015/tark. 12.9.2016/12.10.2016 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, HIRVASKANGAS KORTTELIN 1500 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, HIRVASKANGAS KORTTELIN 1500 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 14.9.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, HIRVASKANGAS KORTTELIN 1500 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuva 1 Suunnittelualue osoitettu sinisellä soikiolla. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki)

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki) Nilsiän kaupunki 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 615 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Nilsiän Mäntyrinteen kaupunginosassa. Asemakaavan muutos

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

PALOMÄEN KENTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PALOMÄEN KENTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PALOMÄEN KENTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 10.10.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016). 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015/3.6.2016 KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:

ÄÄNEKOSKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT: ÄÄNEKOSKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 15.12.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT: ASEMAKAAVAN KUMOAMISEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15. PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus Asemakaavan selostus 24.10.2014 24.10.2014 päivättyyn Oulun kaupungin Oulunsuun kaupunginosan korttelin 23 tonttia 17 koskevaan asemakaavan muutokseen (Isterintie 49) Kaavatunnus 564-2199 Diaarinumero

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot