ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja."

Transkriptio

1 KATU M M TAPIONKATU M k M501 1:67 Koskela M : HÄMEENTIE le k-6 at 92 at ajo ajo AP k ajo le Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (1/37) Terveystalo Lastenkoti LOUHENKUJA at 33 e =0.30 le I u1/ t KESKUSKUJA 11 I u1/2 415 AO : LPA LOUHENKATU t-1 e = k-6 t KOULUNMÄENKATU KOULUNMÄENKATU LOUHENKATU 1:39 1 1:40 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET (334) : PITKÄKATU ANTIE Keskuskoulu koulu AP-8 AO-2 LPA Asuinpientalojen korttelialue. Julkisivujen päämateriaalina tulee käyttää ympäristöön sopeutuvaa vaaleaksi maalattua lautaa tai rapattua pintaa. Rakennusten tulee muodostaa olemassa olevien ja korttelin muiden rakennusten kanssa muodoltaan ja mittasuhteiltaan yhtenäinen kokonaisuus. Erillispientalojen korttelialue. Asuinrakennus tulee rakentaa kiinni kadun puoleiseen rakennusalan sivuun. Julkisivujen päämateriaalina tulee käyttää ympäristöön sopeutuvaa maalattua lautaa tai rapattua pintaa. Rakennusten tulee muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa muodoltaan ja mittasuhteiltaan yhtenäinen kokonaisuus. Autopaikkojen korttelialue. 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

2 r 414 Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. Ohjeellinen tontin raja. Korttelin numero. YLEISMÄÄRÄYKSET Jos rakennus sijoitetaan 4 meiä lähemmäksi toisen tontin rajaa, ei rakennuksen tälle sivulle saa sijoittaa asuinhuoneen pääikkunoita. Autopaikkojen vähimmäismäärät ovat: - pi- ja omakotitalot 2 ap/asunto - rivitalot 1,3 ap/asunto Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (2/37) Tontilla olevat autopaikat on erotettava muusta piha- ja katualueesta istutuksilla. 12 HÄMEEN I I u1/2 Tontin numero. Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Korttelissa 414 tulee tontit rajata Hämeentien ja Koulunmäenkadun suuntaan yhtenäisellä vaaleaksi maalatulla puuaidalla tai pensasaidalla. Rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava Hämeentien ja Koulunmäenkadun puolella sellainen, että melutaso sisällä alittaa valtioneuvoston päätöksen n:o 993/92 mukaiset ohjevot. Rakentamatta jäävät tontin osat, joita ei käytetä ajoteinä tai pysäköintiin, on hoidettava istutettuina tai hoidettava luonnontilaisen kaltaisena. Tontilla tulee säilyttää tai istuttaa puita niin, että puiden määrä on vähintään 1 ja pensaiden määrä vähintään 1,5 tontin pinta-alan 100 m2 kohti. e =0.30 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan. Alle 5 mein päähän naapurin tontin sekä katu- ja virkistysalueen rajasta rakennettujen luiskien kaltevuus saa olla enintään 1:4. Rakennusala. t Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. t-1 Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. Talousrakennuksen tai autotallin yhteyteen saa sijoittaa tonttikohtaisesti yhden 30 k-m2:n suuruisen sivuasunnon. ÄÄNEKOSKI Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. KORTTELIN 414 JA 415 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS le k-6 at Leikki- ja oleskelualueeksi vattu alueen osa. Rakennusten kattokaltevuuden tulee olla astetta. Auton säilytyspaikan ja talousrakennuksen rakennusala. Asemakaavan muutos koskee: 4. kaupunginosan kortteleita 414 ja 415 (osa) sekä lähivirkistys-, katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu: 4. kaupunginosan korttelit 414 ja 415 (osa) sekä katu- ja liikennealueet. Istutettava alueen osa. Alueella on erillinen sitova tonttijako. Säilytettävä puuryhmä. Säilytettävä/istutettava puurivi. Äänekoskella , ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI - KAAVOITUSPALVELUT kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Katu. Pihakatu. Vireilletulo Valmisteluvaiheen nähtävilläolo Ehdotusvaiheen nähtävilläolo Hyväksyminen KH ja (MRA 30 ) ja (MRA 27 ) ajo Ajoyhteys. Pohjaktta on laadittu kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 mukaan Äänekoskella Maanmittausinsinööri (AMK) Petteri Sundvall Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Tämä kaavaktta on Äänekosken kaupunginhallituksen/-valtuuston hyväksymän päätöksen mukainen. xx.xx.2015 (334) Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa. Äänekoskella xx.xx.2015 Vs. hallintojohtaja Jouni Kurkela

3 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (3/37) ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 414 JA 415 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS , KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014

4 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (4/37) ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ ELOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 4. kaupunginosan kortteleita 414 ja 415 (osa) sekä katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu Äänekosken kaupungin 4. kaupunginosan korttelit 414 ja 415 (osa) sekä katu- ja liikennealueet. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Huuhan perhepuiston ja Keskuskoulun välittömässä läheisyydessä noin 0,5 kilomeiä Äänekosken keskustasta luoteeseen. Kaavan nimi Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos Kaavan päiväys , Kaavan laatija Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Äänekosken kaupunki Kaavoituspalvelut PL Äänekoski Vireilletulo Päätös kaupunginhallituksessa Ilmoitus vireilletulosta (Sisä-Suomen lehti) Nähtävillä Kaavaluonnos (MRA 30 ) Kaavaluonnos (MRA 30 ) Kaavaehdotus (MRA 27 ) Kaavaehdotus (MRA 27 ) Hyväksymispäivämäärä Kaupunginvaltuusto?.?.201?

5 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (5/37) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne... 5 Maakuntakaava... 5 Yleiskaava... 5 Asemakaava... 6 Kaavaan liittyvät muut selvitykset ja suunnitelmat ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tve ja käynnistäminen Osallistuminen ja yhteistyö Valmisteluvaihe... 7 Valmisteluvaiheen palautteet ja kaavoittajan vastine Ehdotusvaihe... 9 Ehdotusvaiheen palautteet ja kaavoittajan vastine Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan vaihtoehdot ja niiden vertailu Luonnos Luonnos ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN VAIKUTUKSET Sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Liikenteelliset vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja maisemaan ASEMAKAAVAN TOTEUTUS HYVÄKSYTTÄVÄ KAAVAEHDOTUS LIITTEET LIITE 1 Osallistumis- ja viointisuunnitelma LIITE ja 1950-luvun pientaloalueiden rakentamisohjeet LIITE 3 Asemakaavan seurantalomake LIITE 4 Yritysvaikutusten viointi (YRVA)

6 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (6/37) 2 TIIVISTELMÄ Kaavassa on tkasteltu Äänekosken keskustan läheisyydessä sijaitsevien kortteleiden 414 ja 415 (osa) käyttötkoituksia. Suunnittelualue on kooltaan noin 1,7 ha ja se sijaitsee keskeisellä paikalla hyvien kulkuyhteyksien läheisyydessä Koulunmäen omakotitaloalueen ja Hämeentien rajaamalla alueella. Koulunmäen omakotitaloalue rintamamiestaloineen on tyyppiesimerkki ja 1950-lukujen rakennustyylistä. Vuonna 2007 kortteliin 414 laadittiin kerrostalorakentamisen mahdollistava kaavaluonnos, jonka pohjalta järjestettiin työneuvottelu alueen asukkaiden kanssa. Neuvottelussa sovittiin, ettei kortteliin 414 osoiteta kerrostaloasumista eikä korttelin 451 tontteja jaeta pienemmiksi tonteiksi. Kaavan pitkittyneen valmistelun ja sisältömuutosten vuoksi kaavassa päätettiin uusia luonnosvaiheen kuuleminen. Kaavan luonnosvaiheessa alueelle laadittiin kaksi vaihtoehtoista toteutusmallia, jotka eroavat toisistaan kaupungin omistamaan kortteliin 414 osoitetun maankäytön suhteen: - VE 1 kortteli 414 on osoitettu kokonaan pientaloasumiseen - VE 2 kortteli 414 on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi Y-3, jolla vaudutaan kaupungin tuleviin tpeisiin esim. uuden päiväkodin tai koulun osalta. Ehdotusvaiheessa kaavaa päätettiin lähteä valmistelemaan VE 1:n pohjalta pientalorakentamisen mahdollistavaksi. Kortteliin 414 on osoitettu neljä erillistä tonttia, joille voidaan toteuttaa mm. rivi- tai pitaloja alueelle tyypilliseen rakentamistapaan sopeuttaen. Alueelle rakennettaessa tulee soveltuvin osin noudattaa kaavaselostuksen liitteenä olevia ja 1950-luvun pientaloalueiden rakentamisohjeita. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Äänekosken keskustan välittömässä läheisyydessä Hämeentien ja Koulunmäenkadun välisellä alueella Huuhan perhepuistoa vastapäätä. Suunnittelualue on kooltaan noin 1,7 ha ja se käsittää korttelit 414 ja 415 (osa). Pohjoisesta alue rajautuu Koulunmäen omakotitaloalueeseen. Kulkuyhteydet suunnittelualueelta ovat hyvät; alue sijaitsee monipuolisten palveluiden läheisyydessä. 3.2 Luonnonympäristö Suunnittelualue sijaitsee keskeisellä paikalla rakennetussa kaupunkiympäristössä. Alueella ei ole erityistä luonnonsuojelullista voa, eikä se ole liito-oravan tyypillistä elinympäristöä. Korttelissa 414 sijaitsee yksi luvulla rakennettu omakotitalo. Muilta osin kortteli 414 on rakentamatonta sekametsää. Hämeentien ja Koulunmäenkadun risteysalueella sijaitsee suuria mäntyjä, jotka tulee säilyttää. 3.3 Rakennettu ympäristö Suunnittelualueen lähiympäristössä sijaitseva Koulunmäen omakotitaloalue on rakentunut suurimmaksi osaksi 1930-luvun loppupuolella ja 1940-luvun puolivälissä. Louhenkujan vressa sijaitsevat kolme omakotitaloa on rakennettu 1940-luvun puolivälin jälkeen. Osoitteessa Louhenkatu 2 sijaitsevaa omakotitaloa on laajennettu vuonna Talot sijaitsevat Louhenkujan vrella kadun suuntaisesti ja sisäänkäynti asuntoihin tapahtuu sisäpihan puolelta. Tonttiliittymät sijaitsevat sekä Louhenkujan että Louhenkadun puolella. Tontit ovat kooltaan noin 1300 m Maanomistus Kortteli 414 on Äänekosken kaupungin omistuksessa. Korttelissa sijaitseva luvulla rakennettu omakotitalo on siirtynyt kaupungin omistukseen vuonna Louhenkujan ja Louhenkadun välissä sijaitsevat omakotitalotontit ovat kaupungin omistamia vuokratontteja, joissa vuokrasopimukset ovat voimassa vuoden 2025 loppuun saakka.

7 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (7/37) 3.5 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä Suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen alueen (A) ja keskustatoimintojen alueen (C) rajapinnassa. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu sinisellä nuolella. KUVA 1 Ote Keski-Suomen maakuntakaavojen yhdistelmä ktasta Yleiskaava Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Äänekosken taajamassa on vireillä Äänekoski 2020 osayleiskaavan laatiminen. Osayleiskaavaluonnoksessa (nähtävillä olo ) suunnittelualue on osoitettu merkinnällä AK (kerrostalovaltainen asuntoalue) ja AP (pientalovaltainen asuntoalue). KUVA 2 Ote Äänekoski 2020 osayleiskaavaluonnoksesta

8 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (8/37) Asemakaava Alueella on voimassa ja vahvistetut asemakaavat. Suunnittelualue on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y), asuinpientalojen korttelialueeksi (AP-1), lähivirkistysalueeksi (VL) sekä autopaikkojen korttelialueeksi (LPA).. KUVA 3 Ote ajantasa-asemakaavasta; suunnittelualue osoitettu punaisella rajauksella.. Kaavaan liittyvät muut selvitykset ja suunnitelmat Äänekosken keskustan kehittämissuunnitelma (Jussi Ptanen) Äänekoski 2020 osayleiskaavaluonnos lähtöaineistoineen 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tve ja käynnistäminen Asemakaavan muutos on saatettu vireille tutkittaessa voimassa olevien kaavojen toteutumatta jääneitä alueita Äänekosken taajamassa. Samalla on selvitetty taajamien korttelialueita, joissa voisi olla mahdollista tehostaa maankäyttöä. Suunnittelun kohteena olevan alueen kaava on yli 15 vuotta vanha ja kortteli 414 on jäänyt toteutumatta yleisten rakennusten alueena. Asemakaavan vireilletulosta on päätetty Äänekosken kaupunginhallituksessa Kaavan vireilletulosta ja kaavaluonnoksen nähtävilläolosta on kuulutettu Sisä-Suomen lehdessä sekä suunnittelualueen maanomistajille lähetetyllä kirjeellä

9 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (9/37) 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Kaavamuutoksessa osallisia ovat: - Suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajat, vuokramiehet ja asukkaat sekä muut asianosaiset - tekninen lautakunta, ympäristölautakunta - kasvun- ja oppimisenlautakunta - perusturvalautakunta - Ääneseudun Energia Oy - Keski-Suomen pelastuslaitos Osallistumis- ja viointisuunnitelma on päivätty ja sitä on täydennetty ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista , ja Lausuntojen pyytämistä Keski-Suomen ELY- keskukselta, Keski-Suomen liitolta ja Liikennevirastolta ei pidetä tpeellisena, sillä kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristöön tai yleiseen liikenteeseen, eikä sillä ole maakunnallista merkittävyyttä kaavan noudattaessa maakuntakaavan tavoitteita. Edellä mainituista syistä johtuen ei myöskään kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua pidetty tpeellisena. 4.3 Valmisteluvaihe Valmisteluvaihe I (2007) Valmisteluvaiheen kuulemista vten kaavaluonnos sekä osallistumis- ja viointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla (MRA 30 ). Kaavaluonnos ja osallistumis- ja viointisuunnitelma on lähetetty tiedoksi suunnittelualueen maanomistajille yhdessä vireilletulosta ilmoittamisen yhteydessä Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot tekniseltä ja ympäristölautakunnalta. Lisäksi kaavaluonnoksesta jätettiin useita mielipiteitä. Kaavaluonnoksesta jätettyjen mielipiteiden johdosta kaavahankkeesta järjestettiin alueen asukkaiden kanssa työneuvottelu. Neuvottelussa sovittiin, ettei kortteliin 414 tulla kaavoittamaan kerrostaloasumista eikä korttelin 415 omakotitalotontteja tulla jakamaan pienemmiksi tonteiksi. Valmisteluvaihe II (2014) Osallisten kanssa järjestettiin uusi työneuvottelu. Neuvottelussa keskusteltiin mm. eri maankäyttövaihtoehdoista korttelin 414 osalta. Kaavan pitkittyneen jatkovalmistelun ja sisältömuutosten johdosta kaavassa päätettiin palata takaisin luonnosvaiheeseen. Lisäksi maanomistustilanne korttelissa 414 on muuttunut; kaupunki on hankkinut omistukseensa koko korttelin. Valmisteluvaiheessa kaavasta on laadittu kaksi vaihtoehtoa, VE 1 ja VE 2. Ehdotusvaiheessa ratkaistaan tkemmin miltä pohjalta alueen maankäyttöä tullaan jatkossa suunnittelemaan. Kaavan toista valmisteluvaiheen kuulemista vten kaavaluonnokset ovat olleet nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla (MRA 30 ). Kaavaluonnoksista pyydettiin lausunnot tekniseltä ja ympäristölautakunnalta, kasvun ja oppimisen lautakunnalta, perusturvalautakunnalta, Äänekosken Energia Oy:ltä sekä Keski-Suomen pelastuslaitokselta.

10 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (10/37) Valmisteluvaiheen palautteet ja kaavoittajan vastine Tekninen lautakunta ( ) toteaa lausunnossaan, että kaavaa tulisi lähteä jatkovalmistelemaan vaihtoehdon kaksi pohjalta (kortteli 414 kaavoitettu yleiseen rakentamiseen, Y). Korttelin 415 (osa) osalta lautakunnalla ei ole huomauttamista. Kaavoittajan vastine: Kaupungin tulee asemakaavassa vautua julkisen rakentamisen tpeisiin päiväkodit, koulut, vanhusten palvelut ym. - pitkälle tulevaisuuteen. Toisaalta keskustan palvelujen läheisyyteen on tkoituksenmukaista vata tontteja rivitalo- ja kerrostalorakentamista vten etenkin tilanteessa, missä tonttikysynnän voi ennakoida vilkastuvan mm. biotuotetehtaan toteuttamispäätöksen myötä. Alueen asukkaat esittävät mielipiteissään jatkovalmistelun toteuttamista vaihtoehdon 1 pohjalta (kortteli 414 pientalorakentamiseen). Yleistä rakentamista vten kaupungin asemakaavoissa on tyydyttävä määrä aluevauksia mm. Ääneniemessä, Khunlähteellä ja Pukkimäellä terveyskeskuksen alueella. Edellä mainittujen seikkojen ja Äänekosken keskustan läheisyydessä sijaitsevien pientalorakentamiseen soveltuvien tonttien rajallisen määrän vuoksi esitetään korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutoksen viemistä ehdotusvaiheeseen asuntorakentamisvaihtoehdon pohjalta. Ympäristölautakunta ( ) huomauttaa meluvaikutusten huomioimisesta ja tvittaessa meluntorjunnan ohjaamisesta kaavamääräyksillä. Alueelle tulee jättää tai istuttaa riittävästä puustoa ja muuta kasvillisuutta. Kaavoittajan vastine: Lisätään kaavamääräys Hämeentien ja Koulunmäenkadun mahdollisten meluvaikutusten huomioon ottamisesta rakennushankkeen toteuttamisen yhteydessä. Suunnittelualueen Koulunmäenkadun ja Hämeentien risteysalueella on männikön säilyttämistä koskeva määräys. Puiden ja istutusten minimimäärä on esitetty asemakaavan yleismääräyksissä. Kasvun- ja oppimisen lautakunta ( ) toteaa lausunnossaan, että kaavaa tulisi valmistella vaihtoehdon 2 pohjalta (kortteli 414 yleiseen rakentamiseen, Y). Korttelin 415 (osa) osalta lautakunnalla ei ole huomauttamista. Kaavoittajan vastine: Ks. kohta Tekninen lautakunta Perusturvalautakunta ( ) toteaa lausunnossaan, että kaavaa tulisi valmistella vaihtoehdon 2 pohjalta (kortteli 414 yleiseen rakentamiseen, Y). Maankäytön suunnittelussa ja keskustan alueen kehittämisessä tulee huomioida väestön ikärakenteen vanheneminen. Palvelujen läheisyydestä tulee vata riittävästi tontteja, joilla voidaan toteuttaa monimuotoisia ikäihmisten asumis- ja palveluhankkeita. Korttelin kerroskorkeutta tulisi vielä vioida mm. hissien rakentamiseksi. Kaavoittajan vastine: Ks. kohta Tekninen lautakunta Mielipiteet Kaavaluonnoksista jätettiin kolme mielipidettä, jotka ovat sisällöltään samanlaisia. Mielipiteissä esitetään kaavan jatkovalmistelua toteutettavaksi vaihtoehdon 1 pohjalta (kortteli 414 pientaloasumiseen): asuntorakentamisvaihtoehdossa otetaan huomioon alueen historia ja sopeutuminen lähialueen vallitsevaan rakennuskantaan sekä luonteeseen. Lisäksi vaihtoehdossa 2 esitettyjen toimintojen toteuttamiseen on olemassa toiminnallisesti tehokkaampiakin alueita, esim. terveyskeskuksen lähistöllä. Talousrakennuksille väljempi sijoittamismahdollisuus Louhenkadun puolelle, Louhenkadun osalta kaavaan pihakatumerkintä kuten selostuksessa on todettu.

11 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (11/37) Kaavoittajan vastine: Suunnitellaan ehdotusvaihe asuntorakentamisvaihtoehdon pohjalta, ks. kohta Tekninen lautakunta. Täsmennetään kaavaselostusta talousrakennusten sijoittamisen osalta: rakennukset voidaan sijoittaa kaavassa osoitetulle rakennusalalle, käytännössä kookkaammat talousrakennukset sijoitetaan Louhenkadun puolella kaavassa määritellyn sijoittumislinjan mukaisesti. Kaavassa on tkoitus osoittaa pihakatu merkinnällä Louhenkuja (ei Louhenkatu), korjataan luonnosvaiheen kaavaselostuksessa ollut kirjoitusvirhe. 4.4 Ehdotusvaihe Ehdotusvaihe I Ehdotusvaiheen kuuleminen järjestettiin (MRA 27 ). Kaavasta ei pyydetty lausuntoja eikä siitä toimitettu nähtävilläoloaikana muistutuksia. Ehdotusvaihe II Ehdotusvaiheen nähtävilläolo uusittiin kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti. Ehdotusvaiheen kuuleminen järjestettiin (MRA 27 ). Kaavasta ei pyydetty lausuntoja. Nähtävilläoloaikana kaupungille toimitettiin yksi muistutus. Ehdotusvaiheen palautteet ja kaavoittajan vastine Jukka Vvikko ja Janne Kautto toteavat muistutuksessaan, että osa kaavan merkinnöistä estää nykyaikaisen kohtuuhintaisen kaupallisen asuntorakentamisen: o rakennusala syvyyssuunnassa liian pieni (terassien ja kuistien rakentaminen estyy) o asunnot rakennettava katuun kiinni (sisäänkäynnit, säilytystilat, rattaat, polkupyörät?) o käynti pihan puolelta (lumityöt, vanhusten kulku vaikeutuu, pihauha menetetään) o julkisivun korkeus 4,5 m (julkisivusta tulee massiivinen "maatalousrakennuksen" tyylinen) o yhtenäinen puuaita taloyhtiöille huoltorasite (routiminen, korjaus, maalaus) o kaavan rakentamisalue "purettavan" rintamamiestalon kohdalla ei salli mahdollisesti myöhemmin toteutettavaa useamman asunnon rakennusta Kaavoittajan vastine: Ehdotusvaiheen kaavatkaisun tavoitteena on ollut sopeuttaa kortteliin esitetty uudisrakentaminen suunnittelualueelle ja sen lähiympäristölle tyypilliseen rakennustapaan. Rakennusten sijoittamistapaan, materiaaleihin yms. on haettu lähtökohtia ja mallia ympäristön rakentamisesta sekä Äänekoskelle vuonna 1992 laadituista ja luvun pientaloalueiden rakentamisohjeista. Suunnittelualue kuuluu tuossa ohjeessa omaleimaiseksi ja yhtenäiseksi mainittuun Koulunmäen jälleenrakennuskauden alueeseen. Myös suunnittelualueen ja sen lähiympäristön asukkaat ovat aiemmin maankäyttöratkaisusta antamassaan mielipiteessä todenneet, että ratkaisu ottaa huomioon alueen historian ja sopeutuu lähialueella vallitsevaan rakennuskantaan sekä alueen luonteeseen. Jälleenrakennuskauden rakennuksille on rakentamisohjeen mukaan ollut tyypillistä 4-5,5 mein räystäskorkeus ja rakennusten yhtenäisessä linjassa rajaama katutila. Kaavaehdotuksessa on pyritty muodostamaan alueelle tyypillinen tiivis katutila ja tuotu rakennusmassat mahdollisimman lähelle katualueella sijaitsevaa johtolinjaa. Rakennusten sijoittamistapa ja 1½-kerroksisen rakennustavan mittasuhteet ovat

12 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (12/37) keskeiset osatekijät, mikäli uudisrakentaminen halutaan sopeuttaa Koulunmäen alueen olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Muistutuksen perusteella kaavamääräyksiä esitetään tkistettavaksi seuraavasti: o merkitään pihan puoleinen rakennusala ohjeelliseksi: ei estettä terassien ja kuistien rakentamiselle o poistetaan ehdotuksesta määräys, joka edellyttää asuntojen sisäänkäynnin järjestämisen pihan puolelta o lisätään tontin aitaamisvaihtoehdoksi pensasaita Kaavamääräyksessä esitetty vähintään 4,5 mein julkisivukorkeus ei estä haluttaessa yksikerroksisten asuntojen rakentamista: rakennuksiin on mahdollista jättää vaus mahdollisesti myöhemmin toteutettavalle yläkerran rakentamiselle. Kaava luo edellytykset alueella sijaitsevan rintamamiestalon säilyttämiselle, mutta on myös mahdollista korvata rakennus nykyisen talon linjaan sijoittuvilla omakoti- tai pitaloilla. Yhtenäisen korttelirakenteen turvaamiseksi ei ole syytä poiketa kaavaehdotuksessa esitetystä rakennusten sijoittumislinjasta. Kaavaehdotuksen tkistukset voivat osaltaan olla helpottamassa rakennusten suunnittelua ja toteutusta kohteessa, joka sijaitsee näyttävällä ja edustavalla paikalla palvelujen välittömässä läheisyydessä. Tällaisen alueen erityispiirteet tulisi ottaa huomioon tulevaa rakentamista ohjaavissa kaavamääräyksissä. 4.5 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan muutoksen tkoituksena on päivittää vanhentuneet kaavamerkinnät ja - määräykset nykyisten ohjeiden mukaisiksi. Asemakaavan ajantasaisuus tkistetaan mm. toteutumatta jääneiden aluevauksien ja tonttirajauksien osalta. Asemakaavan muutoksen tkoituksena on myös saattaa vanha kaava digitaaliseen muotoon. Kaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan lisäksi korttelissa 415 (osa) sijaitsevien omakotitonttien maankäytön tehostamismahdollisuuksia. Voimassaoleva asemakaava ei aseta korttelin 415 rakennustavalle vastaavanlaisia määräyksiä kuin lähialueen muissa asemakaavoissa on osoitettu. Alueelle rakennettavien uusien pientalojen tulee noudattaa olemassa olevaa rakennustapaa, jolloin alue kokonaisuudessaan sopeutuu hyvin Koulunmäen omakotitaloalueeseen. Kaavan tavoitteena on ohjata tkemmin rakennustavan toteuttamista. Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää ja selkeyttää nykyistä tienimistöä. Kaavamuutoksen yhteydessä entinen Keskuskuja muutetaan Louhenkujaksi, sillä Keskus-alkuiset nimet ovat aiheuttaneet sekaannusta. Louhenkuja- nimi soveltuu hyvin alueelle, koska läheinen katu on nimeltään Louhenkatu.

13 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (13/37) 4.6 Asemakaavan vaihtoehdot ja niiden vertailu Luonnos 2007 Suunnittelutyön ensimmäisessä luonnosvaiheessa vuonna 2007 alueelle laadittiin kaavaluonnos, jossa kortteli 414 osoitettiin hissillisten kerrostalojen korttelialueeksi ja korttelin 415 (osa) omakotitalotontit osoitettiin jaettavaksi kahdeksi erilliseksi tontiksi. Valmisteluvaiheen kuulemisessa kaavasta saatiin runsaasti mielipiteitä lähiseudun asukkailta ja kaavaluonnos herätti voimakasta vastustusta. Kerrostalorakentamista kyseiseen kortteliin 414 ei pidetty yleisesti kannatettavana ajatuksena eikä korttelin 415 (osa) tonttien jakamista pidetty hyvänä vaihtoehtona. KUVA 4 Kaavaluonnos 2007 KUVA 5 Havainnekuva (Arkkitehtisuunnittelu Jukka Tikkanen)

14 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (14/37) Luonnos 2014 Luonnosvaiheen jatkovalmistelussa vuonna 2014 alueelle laadittiin kaksi vaihtoehtoista toteutusmallia (VE 1 ja VE 2). Vaihtoehdot eroavat toisistaan Äänekosken kaupungin omistamaan kortteliin 414 osoitettujen toimintojen suhteen. VE 1: Vaihtoehdossa yksi kortteliin 414 on osoitettu sijoitettavaksi Koulunmäen omakotitaloalueeseen sopeutuvaa pientalorakentamista kaavamerkinnöillä AP-8 ja AO-2. - Asuinpientalojen korttelialueella, AP-8, suunnittelualueen Koulunmäenkadun puoleiseen reunaan on mahdollista sijoittaa mm. pienehköjä rivitaloja. - Erillispientalojen korttelialueella, AO-2, alueelle on mahdollista rakentaa kolme omakoti- tai pitaloa ja olemassa oleva omakotitalo korttelissa 414 säilytetään. - AO-2- tontille saa sijoittaa talousrakennuksen tai autotallin yhteyteen yhden 30 k- m 2 :n suuruisen sivuasunnon - rakennusten sijoittamistapa, materiaalit, muoto ja mittasuhteet on sopeuduttava olemassa oleviin rakennuksiin ja ympäristöön - kerrosluku I u ½ ja tonttitehokkuus e= 0,3 Vaihtoehdossa yksi kortteli 415 (osa) on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO-2) siten, että nykyinen tonttijako säilyy. - asuinrakennusten rakennusalat nykyisillä paikoillaan Louhenkujan vrella, talousrakennusten rakennusalat tontin sivuilla ja tontin keskellä rakentamaton istutettava alueenosa - AO-2- tontille saa sijoittaa talousrakennuksen tai autotallin yhteyteen yhden 30 k- m 2 :n suuruisen sivuasunnon - kerrosluku I u ½ ja tonttitehokkuus e= 0,3 Louhenkuja muutetaan pihakaduksi.

15 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (15/37) KUVA 6 Kaavaluonnos 2014, VE 1 KUVA 7 Havainnekuva, kaavaluonnos 2014, VE 1 (Kaavoituspalvelut)

16 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (16/37) VE 2: Voimassaolevassa kaavassa kortteli 414 on osoitettu yleistenrakennusten korttelialueeksi (Y). Kaavaluonnoksen vaihtoehdossa kaksi kortteli 414 on osoitettu kaavamerkinnällä Y-3, jolloin vaudutaan tulevaisuudessa esiin nouseviin tpeisiin. Tulevaisuudessa kaupunki tulee tvitsemaan valmiita Y-merkinnällä kaavoitettuja tontteja, joihin voi sijoittaa mm. päiväkoti-, koulu- ja vanhuspuolen toimintaa. - kortteli 414 yleiseen rakentamisen (Y-3): alueelle saa sijoittaa julkisia tai yksityisiä koulu- ja päiväkotipalveluja, sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevia rakennuksia sekä tavanomaiseen asumiseen rinnastettavaa palveluasumista - kerrosluku ½ k II, tonttitehokkuus e= 0,4 Kortteli 415 ja Louhenkuja sama kuin vaihtoehdossa yksi. KUVA 8 Kaavaluonnos 2014, VE 2

17 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (17/37) 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Ehdotusvaiheessa kahden luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen on pääosiltaan rakentamaton kortteli 414 kaavoitettu kokonaan pientaloasumiseen kaavamerkinnällä AP-8. Asuinpientalojen korttelialueelle on mahdollista sijoittaa omakotitaloja, kytkettyjä omakotitaloja, pitaloja tai rivitaloja, jotka voidaan toteuttaa myös yhtiömuotoisesti. Tonttien lukumäärä täsmentyy erikseen laadittavassa tonttijaossa. Uudisrakentamisessa ja myös olemassa olevien rakennusten kunnostamisessa on korostettu alueen sijoittumista jälleenrakennuskaudelle tyypillisellä rakentamistavalla toteutetun alueen reunaan: alueen rakentamisessa tulee soveltuvin osin noudattaa kaavaselostuksen liitteenä olevia ja 1950-luvun pientaloalueiden rakentamisohjeita. Asemakaavassa kortteli 414 on jaettu neljäksi tontiksi, jotka ovat kooltaan noin 1100 m m 2. Pienin tontti sijaitsee nykyisen omakotitalon kohdalla (tontti numero 12) ja tonteista suurin sijoittuu Koulunmäenkadun vteen (tontti numero 11). Korttelin tehokkuusluku on 0,3, jolloin tonttien rakennusoikeudet vaihtelevat tonttikohtaisesti välillä noin k-m 2. Hämeentien puolelle kaavoitettu lisärakentaminen sijoittuu samaan linjaan olemassa olevan omakotitalon kanssa, jonka säilyttäminen on mahdollista. Vaihtoehtoisesti nykyisen rakennuksen paikalle voidaan rakentaa uusi asuinrakennus ja samalle tontille rakennusalan määrittelemällä tavalla mahdollisesti myös toinen talo. Korttelin uusien rakennusten sopeutuminen olemassa olevaan ympäristöön on vmistettu mm. kattokaltevuutta ja kerroslukua koskevilla määräyksillä, sitovilla rakennusaloilla ja tonttikohtaisilla aluevauksilla. Rakennukset on sijoitettu kadun suuntaisesti olemassa olevan rakennuskannan mukaisesti. Louhenkujan puoleiset asuinrakennukset tulee rakentaa kiinni kadun puoleiseen tontin rajaan. Autopaikoitus ja oleskelupihat sijoittuvat korttelin keskiosaan. Tonttikohtaiset leikkialueet on osoitettu kaavassa ohjeellisilla merkinnöillä. Leikkialueet voidaan rakentaa myös eri tonttien yhteisiksi alueiksi. Kahden tontin kulkuyhteys järjestetään olemassa olevan liittymän kautta Koulunmäenkadun puolelta, Hämeentien puolelta on kortteliin liittymäkielto. Louhenkujalta on yhteys olemassa olevien omakotitalotonttien lisäksi kolmelle kortteliin 414 suunnitellulle tontille. Korttelin 414 pysäköinti järjestetään tonttikohtaisesti korttelin sisällä. Louhenkujan pihakadulle mahdollisesti sijoitettavien pysäköintipaikkojen toteuttamismahdollisuus selviää katusuunnittelun yhteydessä. Kortteli 415 (osa) on kaavoitettu pientaloasumiseen kaavamerkinnällä AO-2, Erillispientalojen korttelialue. Uudet kookkaammat talousrakennukset tulee rakentaa kiinni Louhenkadun puoleisen rakennusalan sivuun. Louhenkuja on kaavoitettu pihakaduksi, jolloin voidaan vmistaa alhainen nopeus (20 km/h) kevyen liikenteen toiminnalle tärkeällä kadulla. Pihakadulla saa ajaa moottoriajoneuvolla ainoastaan kadun vressa sijaitseville kiinteistöille ja erikseen osoitetuille pysäköintipaikoille. Louhenkujan päähän on suunniteltu pienimuotoinen kääntöpaikka.

18 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (18/37) AP-8 Asuinpientalojen korttelialue Koulunmäenkadun-Louhenkujan-Hämeentien rajaama kortteli on kaavoitettu asuinpientalojen alueeksi, jonne on mahdollista toteuttaa mm. yhtiömuotoisia rivitaloja. Korttelialueelle on osoitettu neljä tonttia rakennusaloineen, mutta alue on mahdollista toteuttaa tonttijaon osalta myös kaavassa esitetystä poiketen: tonttijakoa ei hyväksytä kaavan yhteydessä vaan alueelle tulee laatia erillinen sitova tonttijako. Korttelin rakentamattomat tontit ovat kooltaan noin m 2 siten, että suurin tontti sijoittuu Koulunmäenkadun vteen. Suurimmalle tontille on mahdollista toteuttaa esimerkiksi kaksi neljän huoneiston rivitaloyhtiö. ja pienimmälle tontille kolmen asunnon rivitaloyhtiö. Korttelialueen Koulunmäenkadun ja Hämeentien risteysalueella sijaitseva tontti on kooltaan 1930 m 2 ja sille on myös mahdollista toteuttaa esimerkiksi neljän huoneiston rivitaloyhtiö. Hämeentien vressa sijaitsevalla tontilla (numero 12) oleva omakotitalo on mahdollista säilyttää, mutta tontille on mahdollista rakentaa myös esimerkiksi pitalo tai kaksi erillistä omakotitaloa. k-6 Julkisivujen päämateriaalina tulee käyttää ympäristöön sopeutuvaa maalattua lautaa. Rakennusten tulee muodostaa olemassa olevien ja korttelin muiden rakennusten kanssa muodoltaan ja mittasuhteiltaan yhtenäinen kokonaisuus. Alueen tehokkuusluku on 0,30 ja kerrosluku I u ½, jolloin alueen uudet rakennukset sopeutuvat osaksi olemassa olevaa ympäristöä. ajo AO-2 Kulkuyhteys olemassa olevalle omakotitalolle (tontti 12) on osoitettu ajoyhteys merkinnällä nykyistä tietä pitkin. Louhenkujalla ajoyhteys tonteille 9 ja 10 on suunniteltu järjestettäväksi yhteisjärjestelynä tonttien välisen rajan kohdalta. Erillispientalojen korttelialue Korttelin 415 alueelle on kaavoitettu omakotitalotontit nykyisen tonttijaon mukaisesti. Alueelle voidaan rakentaa yksi- tai kaksi asuntoisia pientaloja, jotka tulee rakentaa Louhenkujan puolella olemassa olevien rakennusten määrittämään linjaan. Tontit ovat kooltaan noin 1300 m 2 :n suuruisia. Vastaavantyyppisellä kaavamääräyksellä kuin korttelissa 414 vmistetaan Koulunmäen omakotitaloalueen aikakaudelle tyypillisen rakennustavan toteutuminen myös korttelissa 415. Julkisivujen päämateriaalina tulee käyttää ympäristöön sopeutuvaa maalattua lautaa tai rapattua pintaa. Rakennusten tulee muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa muodoltaan ja mittasuhteiltaan yhtenäinen kokonaisuus. t-1 Tonttien reuna- ja takaosat on osoitettu kaavamerkinnällä t-1: rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. Alueelle on mahdollista sijoittaa talousrakennuksen tai autotallin yhteyteen tonttikohtaisesti yksi 30 k-m 2 :n suuruinen sivuasunto. Käytännössä mahdollisen sivuasunnon käsittävä talousrakennus sijoittunee tontin Louhenkadun puoleisen rakennusalan rajaan, mutta runkosyvyydeltään pienempiä talousrakennuksia on mahdollista sijoittaa myös tonttien sivurajojen tuntumaan Kaavamääräyksellä mahdollistetaan tehokkaampi maankäyttö olemassa olevaan ympäristöön sopeutuvalla tavalla tonttien keskiosien jäädessä pihaalueiksi. Alueen tehokkuusluku on 0,30 ja kerrosluku I u ½.

19 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (19/37) LPA Autopaikkojen korttelialue Korttelissa 415 sijaitseva autopaikkojen korttelialue on läheisessä korttelissa 334 sijaitsevan Keskuskoulun käytössä. 6 KAAVAN VAIKUTUKSET 6.1 Sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Kunnallistekniikan osalta suunnittelualue sijaitsee keskeisellä paikalla ydinkeskustan läheisyydessä ja alue on rakennettua ympäristöä. Alueelle rakennettavat uudet rakennukset liittyvät tiiviisti kaupungin ydinkeskustaan ja kunnallisteknisiin verkostoihin. Uusi rakentaminen olemassa olevan asutuksen ja Huuhan perhepuiston väliin on sopusoinnussa lähiympäristön maankäytön kanssa. Tulevalla maankäytöllä ei vioida olevan haitallisia sosiaalisia vaikutuksia. 6.2 Liikenteelliset vaikutukset Kaavasta ei aiheudu merkittäviä liikenteellisiä vaikutuksia. Korttelin 414 rakentamisen myötä liikennemäärät Koulumäenkadun alkupäässä tulevat lisääntymään jonkin verran. Kaava ei aiheuta muutoksia liikenteellisiin järjestelyihin. Louhenkujan rakentaminen pihakaduksi luo edellytykset kadulla lisääntyvän autoliikenteen ja kevyenliikenteen turvalliselle yhteensovittamiselle myös ympäristövaikutuksiltaan myönteisellä tavalla. 6.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaava luo edellytykset uudisrakentamisen sopeuttamiselle olemassa olevaan ympäristöön. Rakentamisessa tulee soveltuvin osin noudattaa liitteenä olevan kaupungin laatiman julkaisun ja 1950-luvun pientaloalueiden rakentamisohjeet periaatteita. 6.4 Vaikutukset luontoon ja maisemaan Korttelin 414 rakentamaton osa on sekametsää, joka ei ole liito-oravalle tyypillistä elinympäristöä. Alueella ei ole muutenkaan merkittäviä luonto- tai maisema-voja. Kaavatkaisulla ei ole haitallisia vaikutuksia luontoon ja maisemaan. 7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Tavoitteena on saada asemakaavan muutos hyväksytyksi vuoden 2015 aikana. Äänekoskella ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI - KAAVOITUSPALVELUT Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka

20 Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (20/37) 8 HYVÄKSYTTÄVÄ KAAVAEHDOTUS päivättyä asemakaavaehdotusta on tkistettu nähtävilläolon ( ) jälkeen. Tkistettu kaavaehdotus on päivätty Tkistetusta asemakaavaehdotuksesta on poistettu kaavamääräys: ju-7 Julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan vähimmäiskorkeus tulee olla 4,50 meiä. Kyseessä on ei olennainen muutos, joten kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettaminen ei ole tpeellista (maankäyttö- ja rakennusasetus 32 ). Äänekoskella ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI - KAAVOITUSPALVELUT Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.1.2008 päivättyä ja 2.6.2008 tarkistettua kaavakarttaa

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0939 MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU 15.3.2013 TEKNINEN

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot