KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA HELSINKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI"

Transkriptio

1 KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+19 sivua + 2 liitettä Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B ESPOO

2 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1.1 Rakennuskohde 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuttajakonsultti ja valvonta 1.4 Suunnittelijat 2 TOIMENPITEET ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA 2.1 Rakennuttajan toimenpiteet ennen työn aloittamista 2.2 Urakoitsijan toimenpiteet ennen työn aloittamista 2.3 Väliaikaiset rakennelmat ja suojaustoimenpiteet 2.4 Työn suoritukseen kohdistuvat rajoitukset 3 RAKENNUSALUE JA TYÖN LAAJUUS 4 URAKKAAN KUULUVAT TYÖT JA TYÖJÄRJESTYS 5 MALLIT JA KOKEET 6 JULKISIVUSAUMOJEN UUSIMINEN, TYÖN SUORITUS 6.0 Yleistä 6.1 Työssä noudatettavat asiakirjat 6.2 Esityöt 6.3 Pohjanauhan asennus, primerointi ja saumaus 7 JULKISIVUJEN KORJAUKSET JA MAALAUS, TYÖN SUORITUS 7.0 Yleistä 7.1 Työssä noudatettavat asiakirjat 7.2 Puuosien korjaukset 7.3 Puuosien maalaus 7.4 Teräsosien maalaus 8 BETONIJULKISIVUJEN PESEMINEN, TYÖN SUORITUS 8.0 Yleistä 8.1 Työssä noudatettavat asiakirjat 8.2 Esityöt 8.3 Pesu 9 IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN KORJAUS, TYÖN SUORITUS 9.0 Yleistä 9.1 Työssä noudatettavat asiakirjat 9.2 Esityöt 9.3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus 9.4 Ikkunoiden ja ulko-ovien elastiset saumaukset

3 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 2(19) 10 TERASSILAUDOITUKSET, TYÖN SUORITUS 10.0 Yleistä 10.2 Pohjatyöt 10.3 Terassilaudoituksen asennus 11 JÄLKITYÖT LIITTEET 1. Mallikatselmukset 2. Valokuvaliite

4 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 3(19) 1 YLEISTÄ 1.1 Rakennuskohde Tämä julkisivujen korjaustyöselostus koskee Helsingin Oulunkylässä, osoitteissa Urakkatie 2 ja 6, sijaitsevan asuntoyhtiön julkisivujen korjaustöitä. Rakennukset ovat arkkitehtien Kirsti ja Erkki Helamaa suunnittelemia ja ne on rakennettu vuonna Asuntoyhtiössä on kaksitoista asuinrakennusta, kaksi varastorakennusta, huoltorakennus, jätekatos sekä grillikatos. Asuinrakennusten sekä huoltorakennuksen julkisivurakenne muodostuu osin betonisandwich-elementeistä ja osin vinohalkaistulla vaakalaudalla verhotuista betonisandwich-elementeistä. Lämmöneristeenä on 140 mm mineraalivillaa. Asuinrakennuksissa on sekä teräsrunkoisia rakennusrungon ulkopuolisia parvekkeita että sisäänvedettyjä parvekkeita. Sisäänvedettyjen parvekkeiden kaiteina on vinohalkaistu vaakalaudoitus ja rungon ulkopuolisten parvekkeiden kaiteina sekä pielinä pystyrimoitus. Asuinrakennuksissa on teräs-lasirakenteiset tuulikaapit. Ikkunat ovat puuikkunoita. Sokkelit ovat puhtaalla betonipinnalla olevia elementtisokkeleita. Kylmien varasto ja katosrakennusten julkisivurakenne muodostuu teräs- tai puurungosta sekä vaakapaneelista. Nyt toteutettavassa julkisivukorjauksessa valkobetonipintaiset julkisivut pestään, kaikki puu- ja teräspinnat sekä ikkunoiden puuosat huoltomaalataan, ikkunoiden käynnit ja tiivistykset tarkastetaan ja huolletaan, elementti- ja ikkunasaumaukset uusitaan, terasseille rakennetaan puumuovikomposiittilaudoitus ja aidat kunnostetaan. Vaurioituneita rakenteita uusitaan tarvittavassa laajuudessa. Tässä työselostuksessa käsitellään julkisivujen korjaustöihin kuuluvia suojaus-, purku-, uudelleen rakennus-, pintakäsittely ja puurakenteiden korjaustöitä. Rakennuskohteen katuosoite on: Urakkatie 2 ja HELSINKI.

5 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 4(19) 1.2 Tilaaja KOY Auroranlinna Tukholmankatu Helsinki Christian Tannerkoski p s-posti: 1.3 Rakennuttajakonsultti ja valvonta Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B Espoo Edustaja nimetään myöhemmin. 1.4 Suunnittelijat Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B Espoo Joni Sundström p s-posti: Mika Laitala p s-posti: 2 TOIMENPITEET ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA 2.1 Rakennuttajan toimenpiteet ennen työn aloittamista Ennen työn aloittamista rakennuttaja sopii rakennuksen käyttäjien kanssa piha-alueiden ja tilojen käytön aiheuttamista rajoituksista ja vaatimuksista korjaustyölle. Nämä on huomioitava työn toteutusta ja aikataulua suunniteltaessa. 2.2 Urakoitsijan toimenpiteet ennen työn aloittamista Urakoitsijan on ennen tarjouksen antamista tutustuttava rakennukseen, rakennusalueeseen ja siellä työn suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin. Työmaan kokonaisjärjestelyistä on urakoitsijan tehtävä ehdotus ja hankittava järjestelyistä rakennuttajan sekä tarpeen mukaan viran-

6 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 5(19) omaisten hyväksyntä ennen niiden toteuttamista. Lisäksi urakoitsijan tulee esittää suunnitelma purkutöistä ennen purkutöiden aloittamista. Urakoitsijan tulee esittää yksityiskohtainen toteutusaikataulu rakennuttajalle ennen työn aloittamista. Ennen rakennusten julkisivukorjausten töiden aloittamista pidetään työkohteessa katselmus, jossa todetaan työn alkaessa vallitseva tilanne, sovitaan käytettävistä menettely- ja työtavoista sekä todetaan muut työn tekemiseen vaikuttavat asiat. 2.3 Väliaikaiset rakennelmat ja suojaustoimenpiteet Urakoitsijan tulee suojata korjaustöiden ajaksi kaikki mahdollisesti likaantuvat tai vaurioituvat säilytettävät ja uudet rakenteet ja materiaalit. Rakenteiden kastuminen maalaustöiden ja elementtisaumojen uusimisen aikana on estettävä tarvittaessa erillisin sadesuojuksin tai kiinteällä telttamaisella sääsuojalla. Maalaustöiden aikana olosuhteiden on oltava valmistajan ohjeiden mukaisia. Työmaan välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kulkureitit on suojattava siten, että niistä kulku voi tapahtua turvallisesti ja likaantumatta. Urakoitsijan tulee huolehtia myös muista piha-alueiden vaatimista suojauksista rakennuttajan esittämien vaatimusten mukaisesti. Urakoitsija vastaa kaikkien purkujätteiden kokoamisesta ja toimittamisesta hyväksytyille kaatopaikoille/jätteiden vastaanottopaikoille. Kaikki jätteiden käsittelymaksut kuuluvat urakkaan. Urakoitsija vastaa tarvittavista telineistä ja nostolaitteista. Lisäksi urakoitsijan tulee varata rakennuttajan edustajille mahdollisuus suorittaa työn kohteena olevien maalaus- ja saumaustöiden valvontatarkastukset. Telineitä saa sijoittaa vain kulloinkin työn alla oleviin kohtiin. Työalue tulee erottaa käytössä olevista alueista selvästi näkyvillä pukeilla tai lippusiimalla ja tarvittaessa seinämillä. Työn etenemisen mukaan tulee tarpeettomiksi käyvät telineet ja tukirakenteet poistaa tai siirtää seuraavien työalueiden kohdille. Käytettävien tuki- ja työtelineiden tulee täyttää julkaisujen RIL , Tukitelineet ja muotit sekä RIL Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet vaatimukset.

7 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 6(19) 2.4 Työn suoritukseen kohdistuvat rajoitukset Rakennukset ovat normaalissa käytössä julkisivujen korjaustöiden aikana. Korjaustyöt on suoritettava siten, että asumista ja rakennuksessa tapahtuvaa normaalia liikennöintiä ei haitata. Mahdollisista esteistä on sovittava rakennuttajan kanssa vähintään kaksi viikkoa ennen ko. työvaiheen aloittamista. Kaikki työt suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja noudattaen. Työn suoritukseen käytetään työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista ja kokenutta työnjohtoa sekä työvoimaa. Tarvittaessa erikoistyöt on annettava rakennuttajan hyväksymän erikoisurakoitsijan tehtäväksi. Kaikkien työssä käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten ja urakka-asiakirjojen mukaisia. 3 RAKENNUSALUE JA TYÖN LAAJUUS Rakennusalue ja työn laajuus ilmenevät suunnitelmapiirustuksista. Julkisivupiirustukset on laadittu vesikattomateriaalimuutoksen vaatimaa rakennuslupaa varten, eikä niissä ole esitetty julkisivutöiden urakka-alueita. Urakkaan kuuluvat työt ja korjaustoimenpiteet on esitetty tässä työselostuksessa sekä muissa erikoispiirustuksissa. Julkisivupiirustuksista ilmenevät kuitenkin eri materiaalien sekä rakenteiden laajuudet. Urakka käsittää eri asiakirjojen mukaisten julkisivujen korjaustyöt niin, että se kaikkien yksityiskohtien osalta voidaan sopimuksessa määrättynä ajankohtana sopimuksenmukaisena luovuttaa tilaajalle. Tässä työselostuksessa ja asiakirjoissa mainitut tarvikkeet, työt ja velvoitteet kuuluvat urakkaan, ellei jonkin määrittelyn kohdalla nimenomaan toisin mainita. Tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten ja urakka-asiakirjojen mukaisia. Rakennusurakan YSE:n mukaan urakoitsija antaa rakennustöille kahden (2) vuoden takuun.

8 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 7(19) 4 URAKKAAN KUULUVAT TYÖT JA TYÖJÄRJESTYS Urakkaan kuuluvat alueet on esitetty arkkitehti- ja rakennesuunnitelmissa. Ennen korjaustöiden aloittamista urakoitsija tekee töistä vaiheistusesityksen ja hyväksyttää sen rakennuttajalla. Urakkaan kuuluvien töiden työjärjestys on pääpiirteittäin seuraava: - Työmaa-alueen kosteudenhallintasuunnitelman laadinta ja hyväksyttäminen rakennuttajalla. Asuinrakennusten sekä huoltorakennuksen rakenteiden kastuminen maalaustöiden ja elementtisaumojen uusimisen aikana on estettävä tarvittaessa erillisin sadesuojuksin tai kiinteällä telttamaisella sääsuojalla. Maalaustöiden aikana olosuhteiden on oltava valmistajan ohjeiden mukaisia. Hyväksytyn kosteudenhallintasuunnitelman mukaisten suojausten hankkiminen työmaalle. - Puiden ja pensaiden poistaminen julkisivu- ja telinetöiden vaatimassa laajudessa. Ennen kasvillisuuden poistamista järjestetään katselmus yhdessä pihasuunnittelijan kanssa. - Mallisuoritusten tekeminen jäljempänä tässä työselostuksessa esitetyistä suorituksista. - Maalattavien julkisivurakenteiden (puu ja teräs) sekä ikkunoiden puhdistaminen ja kunnon tarkastaminen. Vaurioituneiden rakenteiden uusiminen erikseen sovittavin tai urakkaan sidotuin yksikköveloitushinnoin. - Betonijulkisivujen peseminen. - Elementti- ja ikkunasaumausten uusiminen. - Ikkunoiden huoltotyöt. - Julkisivujen maalauskäsittelyt nykyisen mallin mukaisesti. - Uusien terassilaudoituksien tekeminen. - Loppusiivous. Työn aikana likaantuneet tai muuten vaurioituneet säilytettävät ja ympäröivät rakenteet puhdistetaan rakenteita vahingoittamatta ja naarmuttamatta. Erityisesti purkurajojen läheisyydessä sijaitsevien säilytettävien rakenteiden suojaamiseen täytyy kiinnittää huomiota. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että kaikki uudet ja kunnostetut rakenteet ovat rakennuttajalle niitä luovutettaessa puhtaita ja siistejä. Lisäksi koko muun työalueen tulee olla rakennuttajalle luovutettaessa siivottuna ja puhdistettuna vähintään urakan alkaessa vallinneeseen tasoon. 5 MALLIT JA KOKEET Mallit tehdään rakennuttajan määräämiin kohtiin ja rakenneratkaisuihin sekä maalaussuorituksiin värimalleineen. Malleja käytetään myöhemmin vertailukohtina muiden vastaavien kohtien kelpoisuutta arvioitaessa. Hyväksyttyä mallia huonommat työsuoritukset ja materiaalit

9 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 8(19) on korjattava tai uusittava. Mallit on tehtävä riittävän ajoissa, jotta niiden antama tietous voidaan hyödyntää, ja mallikatselmuksen jälkeen rakennuttajalle on varattava yksi viikko päätöksentekoa tai mallitarkennuksia varten. Mallit tehdään tämän työselostuksen eri kohdissa erikseen mainituista suorituksista, ks. myös liite 1. 6 JULKISIVUSAUMOJEN UUSIMINEN, TYÖN SUORITUS 6.0 Yleistä Urakka käsittää kaikkien julkisivuelementtien nykyisten saumausten purkutyöt, saumausjätteiden toimittamisen pois kohteesta, saumausjätteisiin liittyvien jätteiden käsittelymaksut sekä uusien saumausten (vaaka- ja pystysaumat) tekemisen tässä työselostuksessa annettuja ohjeita noudattaen. Ikkuna- ja ovisaumaukset ks. myös kohta 9. Sokkelielementtien saumauksia ei uusita tämän urakan yhteydessä vaan urakkarajana on julkisivuelementin ja sokkelielementin vaakasauma, joka uusitaan tämän urakan yhteydessä. Saumausurakoitsijan tulee olla Rakennussaumaus ry:n jäsen. Julkisivusaumaukset suoritetaan aineella, josta on voimassa oleva käyttöseloste tai CE-merkki, esim. Sikaflex-15LM, käytettävä väri mahdollisimman lähellä nykyistä värisävyä, värisävy on hyväksytettävä rakennuttajalla. Kittauksen alla käytetään tartuntapinnoilla aina primeria. Sekä saumausaineelle että -työlle tulee antaa 5 vuoden kirjallinen takuu. Saumaustyön aikana saumausurakoitsijan on pidettävä saumaustyöpäiväkirjaa, josta ilmenee mm. kunkin päivän saumausolosuhteet. Saumaustyöpäiväkirjan tarkemmasta sisällöstä sovitaan rakennuttajan valvojan kanssa mallisaumauksen tarkastuksen yhteydessä. Saumaustyöpäiväkirja tarkastetaan saumaustyön valmistuttua rakennuttajan valvojan toimesta. Mallit: Urakoitsijan on tehtävä julkisivuelementtien saumauksen uusimisesta neljän elementin risteyksen käsittävä mallialue erikseen sovittavaan paikkaan julkisivulla. Saumausmalli on tehtävä tämän työselostuksen mukaisesti täysin valmiiksi. Malliasennuksessa on esitettävä myös tuuletusputkien asennus. Mallia korjataan tarvittaessa ja varsinaisen toteutuksen saa aloittaa vasta kun rakennuttaja on hyväksynyt ko. mallin. Mallia käytetään myöhemmin vertailukohtana muiden vastaavien kohteiden kelpoisuutta arvioitaessa. Hyväksyttyä mallia huonommat työsuoritukset ja materiaalit on korjattava tai uusittava.

10 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 9(19) Laadunvarmistuskokeet: Julkisivujen uudelleen saumatut saumat tarkistetaan ottamalla niistä näytteitä tasaisesti kaikista saumatuista kohteista. Näytteitä otetaan enintään 10 kpl. Noin 100 mm pitkä näytepala irrotetaan tartuntapintoja pitkin. Näytepalan muoto tarkastetaan ja siitä mitataan saumausmassan vähimmäissyvyys. Samalla tehdään havainnot pohjanauhasta, tuuletusputkista ja saumamassan tartunnasta. Näytteenotto tapahtuu urakoitsijan toimesta ja kustannuksella, rakennuttajan valvojan määräämistä kohdista. Yhtä hylättyä näytettä kohden otetaan kaksi uutta näytettä. Virheelliseksi joko otoksen tai ulkonäön perusteella havaittu tai näytteenotolla vahingoitettu saumaus on poistettava kokonaan alusnauhaan saakka ja korvattava uudella saumauksella riittävän laajalti. 6.1 Työssä noudatettavat asiakirjat Työssä noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen, viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä rakennuttajan ja suunnittelijan antamien ohjeiden ohella tässä selostuksessa erikseen mainittuja asiakirjoja. Voimassaolevien työturvallisuusmääräysten lisäksi noudatetaan seuraavia asiakirjoja: - RT , Kiviaineisten elementtijulkisivujen saumat (2009), - RT , Elastiset saumausmassat, saumaustarvikkeet (2009), 6.2 Esityöt Vanhojen saumausmassojen poisto suoritetaan leikkaamalla vanha saumausmassa ensin keskeltä halki. Sen jälkeen massa ja pohjanauha poistetaan huolellisesti. Sauman tartuntapinnoilta poistetaan epäpuhtaudet laikalla hiomalla. Saumapinnat tulee puhdistaa niin huolellisesti, että saumattaville pinnoille ei jää jäänteitä vanhojen massojen öljyistä. Saumat puhdistetaan lopuksi harjaamalla ja imuroimalla. Ennen pohjatäytenauhan asentamista on työn valvojalle varattava mahdollisuus tarkastaa saumattavien pintojen puhtaus, kuivuus ja eheys. Kaikkien kitattavien pintojen tulee olla puhdistettu kitin toimittajan hyväksymällä tavalla, hyväksynnästä kirjallinen todistus. Puhdistustapana on hionta tai hiekkapuhallus. Mikäli rakenteet ovat märkiä saumoja avattaessa, on rakenteiden annettava kuivua ja/tai kuivatettava ennen saumauksen aloittamista. Vanhan saumausmassan poiston yhteydessä määritetään yhdessä rakennuttajan kanssa tarvittavat saumapintoihin liittyvät korjaukset. Saumattavien pintojen tulee olla riittävän lujat saumauksen kestävyyttä ja tiiviyttä silmälläpitäen. Saumojen avauksen ja puhdistuksen jälkeen urakoitsija suorittaa tarvittavat betonikorjaukset erikseen sovitta-

11 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 10(19) vin yksikköveloitushinnoin. Käytettävät betonikorjaustuotteet (esim. Sto) on hyväksytettävä rakennuttajalla. Betonikorjausten paikat ja määrät päättää lopullisesti rakennuttaja saumaustyön edistymisen myötä. 6.3 Pohjanauhan asennus, primerointi ja saumaus Pohjanauhan asennus ja tuuletusputket: Ennen pohjanauhan asennusta tarkastetaan taustatilan villoitus. Tämän jälkeen saumaan asennetaan saumapaksuuden edellyttämä pyöreä, umpisoluinen polyeteenipohjanauha siten, että villan ja pohjatäytenauhan väliin jää vähintään 20 mm:n rako, ja että varsinaisesta saumasta tulee oikean paksuinen. Nauhan tulee olla noin 20 % paksumpi kuin sauman leveys. Mikäli riittävää tuuletusrakoa ei ole muutoin saavutettavissa, on taustavilloitusta painettava hieman sisemmäksi. Saumausnauhojen jatkokset tehdään vinoleikkauksella. Saumoihin asennetaan tuuletusputkia, sisämitaltaan ø10 mm...15 mm kaikkiin risteyskohtiin ja vaakasaumoihin noin 2 m:n välein symmetrisesti elementin leveyteen nähden. Vaakasaumojen putkijako sovitaan tarkemmin malliasennuksen yhteydessä. Tuuletusputket asennetaan vinoon noin 15 o alaspäin, putket kirkasta muoviputkea. Putkien päiden tulee ulottua sisällä tuuletusrakoon saakka ja ulkona noin 10 mm...15 mm ulospäin seinäpinnasta. Putkien ulkopuolelle tulevat päät leikataan viistoiksi siten, että sadeveden pääsy niihin estyy. Saumaustyö: - Liian kapeat saumat levennetään, min. leveys 8 mm. - Saumauksen tartuntapintojen tulee olla kuivat ja puhtaat. Niissä ei saa olla muottiöljyä, rasvaa, sementtiliimaa tai irtohiukkasia kun saumaus aloitetaan. Pohjat on hyväksytettävä materiaalin toimittajalla, josta kirjallinen todistus. - Saumausmassan parhaan tarttuvuuden saavuttamiseksi tartuntapinnat sivellään aina primerilla. - Saumausmassaa ei saa pursottaa märän primerin päälle. Primereiden minimi ja maksimi odotusaikoja tulee noudattaa. - Saumausmassa pursotetaan tasaisesti oikeaan ainevahvuuteen esikäsiteltyyn saumaan primerin kuivuttua. Saumausmassa pursotetaan siten, ettei saumausmassan ja pohjanauhan väliin jää ilmaa. - Saumausmassa tasoitetaan ja muotoillaan esim. kostealla puulastalla tiiviisti elementtien tartuntapintoja vasten. - Saumausolosuhteet materiaalitoimittajan ohjeiden mukaan.

12 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 11(19) 7 JULKISIVUJEN KORJAUKSET JA MAALAUS, TYÖN SUORITUS 7.0 Yleistä Urakka käsittää kaikkien rakennusten julkisivujen kaikkien nykyään maalattujen puu- ja teräspintojen puhdistuksen sekä huoltomaalauksen tässä työselostuksessa annettuja ohjeita sekä maalivalmistajan ohjeita noudattaen. Tällä hetkellä kuumasinkityllä pinnalla olevia katosten ja terassiaitojen teräsosia ei maalata. Maalaustyön aikana maalausurakoitsijan on pidettävä maalaustyöpäiväkirjaa, josta ilmenee mm. kunkin päivän maalausolosuhteet. Maalaustyöpäiväkirjan tarkemmasta sisällöstä sovitaan rakennuttajan valvojan kanssa mallikatselmuksen yhteydessä. Maalaustyöpäiväkirja tarkastetaan maalaustyön valmistuttua rakennuttajan valvojan toimesta. Maalausolosuhteiden tulee olla maalivalmistajan vaatimusten mukaiset ja tarvittaessa työ tehdään telttamaisen sääsuojan alla. Mallit: Urakoitsijan on tehtävä värimallit jokaisesta erivärisestä maalaussuorituksesta eri alustoilla. Malleja ovat ainakin puujulkisivujen lautaverhouksen värimallit, parvekerimojen värimalli, parvekkeiden ja katosten teräsosien värimallit sekä tuulikaappien teräsosien värimallit. Värimallit tehdään erikseen sovittaviin paikkoihin julkisivuilla tai erillisiin mallikappaleisiin. Värimalli on tehtävä tämän työselostuksen mukaisesti täysin valmiiksi. Mallia korjataan tarvittaessa ja varsinaisen toteutuksen saa aloittaa vasta kun rakennuttaja on hyväksynyt ko. mallin. Mallia käytetään myöhemmin vertailukohtana muiden vastaavien kohteiden kelpoisuutta arvioitaessa. Hyväksyttyä mallia huonommat työsuoritukset on uusittava. 7.1 Työssä noudatettavat asiakirjat Työssä noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen (selostus ja piirustukset), viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä rakennuttajan ja suunnittelijoiden antamien ohjeiden ohella tässä selostuksessa erikseen mainittuja asiakirjoja ja maalivalmistajien ohjeita. Tarvittaessa ennen maalaustyön aloittamista kohteessa järjestetään katselmus johon osallistuvat pääurakoitsija, maalausurakoitsija, rakennuttajan edustaja, valvoja sekä maalivalmistajan edustaja.

13 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 12(19) 7.2 Puuosien korjaukset Ennen töiden aloittamista suoritetaan katselmus. Katselmuksessa kiinnitetään erityistä huomiota nykyisten puurakenteiden kuntoon ja kiinnityksiin. Katselmuksessa määritetään uusittavien puurakenteiden korjausalueet ja määrä. Urakkaan sidotaan 50 jm hienosahatun vinohalkaistun julkisivulaudoituksen uusimista asuinrakennusta kohti. Urakkaan sidotaan 50 jm parvekkeiden pielien ja kaiteiden höylätyn 35x35 rimoituksen uusimista asuinrakennusta kohti. Rakennuttajan edustaja suorittaa katselmuksen yhdessä urakoitsijan ja rakennesuunnittelijan kanssa. Katselmuksen tulos merkitään työmaapöytäkirjaan. Uusien rakenteiden rakentamisen saa aloittaa vasta, kun rakennuttajan edustaja on hyväksynyt alustan. Kaikkien puuosien uusien kiinnikkeiden tulee olla vähintään kuumasinkittyjä. 7.3 Puuosien maalaus Julkisivulaudoitukset ja parvekerimoitukset sekä räystäiden puurakenteet: Julkisivulaudoituksien ja parvekerimojen nykyinen maalauskäsittely on alkydiöljymaali. Julkisivulaudoitukset ja parvekerimoitukset sekä räystäiden puurakenteet maalataan esim. Tikkurilan Ultra Classic Talomaalilla, Vinhalla tai vastaavalla vesiohenteisella puupinnoille tarkoitetulla ulkomaalilla. Työnsuoritus on pääpiirteissään seuraava: - Huonokuntoisten puurakenteiden uusiminen. - Maalattavien puuosien puhdistaminen mekaanisesti. Aiemmin maalatuista pinnoista poistetaan irtoava maali kaapimalla ja teräsharjaamalla. Tarvittaessa likaantuneet ja homehtuneet pinnat pestään esim. Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella tai vastaavalla pesuaineella valmistajan ohjeiden mukaan. - Uusittujen puurakenteiden pohjamaalaus siveltimellä pintamaalille soveltuvalla pohjamaalilla yhteen kertaan. Esimerkiksi Tikkurila Ultra Classic Talomaalia käytettäessä pohjamaalina käytetään Tikkurila Ultra Primeria. - Kaikkien puurakenteiden (uusittu + nykyinen) pintamaalaus siveltimellä kahteen kertaan esim. ym. maaleilla valmistajan ohjeiden mukaan.

14 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 13(19) Terassiaitojen kestopuulaudoitukset: Terassien aitojen nykyiset käsittelemättömät kestopuulaudoitukset kyllästetään esim. Tikkurilan Valtti Color kuullotteella tai vastaavalla liuoteohenteisella ohutkalvoisella kestopuupinnoille soveltuvalla kuultavalla puunsuojalla. Työnsuoritus on pääpiirteissään seuraava: - Huonokuntoisten kestopuurakenteiden uusiminen nykyistä vastaavilla kestopuulaudoilla erikseen sovittavin yksikköveloitushinnoin. - Kyllästettävien puuosien puhdistaminen mekaanisesti. - Pintakäsittely siveltimellä kahteen kertaan esim. ym. maaleilla valmistajan ohjeiden mukaan. 7.4 Teräsosien maalaus Parvekkeiden ja katosten teräsrungot sekä tuulikaappien kuumasinkityt ja maalatut teräsrakenteet huoltomaalataan esim. Tikkurilan Panssarimaalilla, tai vastaavalla sinkittyjen teräspintojen ulkomaalaukseen soveltuvalla liuoteohenteisella alkydimaalilla. Tuulikaappien maalauksen laajuus on nykyisen maalauksen mukainen. Työnsuoritus on pääpiirteissään seuraava: - Irtoava ja huonosti alustassaan kiinni oleva maali poistetaan. - Kiiltävä maalipinta himmennetään alkalipesulla tai hiomalla. - Ruosteiset kohdat teräsharjataan ruosteenpoistoasteeseen St2 standardin SFS8501 mukaisesti. - Pinnoilta poistetaan puhdistusta vaikeuttavat kiinteät epäpuhtaudet. Vesiliukoiset suolat, rasvat ja öljyt poistetaan esim. Tikkurila Panssaripesulla tai vastaavalla pesuaineella valmistajan ohjeiden mukaan. Pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja annetaan kuivua hyvin. - Pohjamaalaus kauttaaltaan kahteen kertaan esim. Tikkurila Rostex Super tai vastaavalla pintamaalille soveltuvalla liuoteohenteisella ruosteenestopohjamaalilla. Pohjamaalin kerrospaksuus 40 mikrom/maalauskerta, - Pintamaalaus kahteen kertaan esim. ym. maaleilla valmistajan ohjeiden mukaan. Pintamaalin kerrospaksuus 40 mikrom/maalauskerta.

15 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 14(19) 8 BETONIJULKISIVUJEN PESEMINEN, TYÖN SUORITUS 8.0 Yleistä Urakka käsittää kaikkien rakennusten kaikkien valkobetonijulkisivujen sekä terassiaitojen Minerit-levyjen pesemisen. Sokkeleiden betonipintoja ei pestä. Mallit: Urakoitsijan on tehtävä valkobetonijulkisivun pesemisestä mallialue erikseen sovittavaan paikkaan julkisivulla. Pesumalli on tehtävä tämän työselostuksen mukaisesti täysin valmiiksi. Mallia korjataan tarvittaessa ja varsinaisen toteutuksen saa aloittaa vasta kun rakennuttaja on hyväksynyt ko. mallin. Mallia käytetään myöhemmin vertailukohtana muiden vastaavien kohteiden kelpoisuutta arvioitaessa. Hyväksyttyä mallia huonommat työsuoritukset on uusittava. 8.1 Työssä noudatettavat asiakirjat Työssä noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen (selostus ja piirustukset), viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä rakennuttajan ja suunnittelijoiden antamien ohjeiden ohella tässä selostuksessa erikseen mainittuja asiakirjoja ja pesuainevalmistajan ohjeita. 8.2 Esityöt 8.3 Pesu Urakoitsijan tulee suojata kaikki viereiset rakennusosat kastumiselta ja likaantumiselta sekä varmistaa liittyvien rakenteiden tiiviys. Julkisivujen peseminen tehdään ennen elementtisaumojen uusimista ja maalauksia. Mikäli saumat ovat erittäin huonossa kunnossa ja irronneet reunoistaan ne tulee tiivistää, jotta pesuvesi ei pääse kastelemaan rakenteita. Tavoitteena on, että. epäpuhtaudet saataisiin poistettua pinnoilta. Seuraavassa on esitetty pesun pääperiaatteet: - pintojen kostutus kevyellä korkeapainepesulla, painetaso mahdollisimman alhainen, painetaso päätetään mallisuorituksessa. - pintojen pesu harjaamalla, pesuaineena käytetään emäksistä pesuainetta, PH-taso pyritään saamaan mahdollisimman neutraaliksi, PH-taso päätetään mallisuorituksessa. - pintojen huuhtelu korkeapainepesulla, käytetään kuumaa vettä, painetaso mahdollisimman alhainen, painetaso päätetään mallisuorituksessa.

16 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 15(19) 9 IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN KORJAUS, TYÖN SUORITUS 9.0 Yleistä Urakka käsittää kaikkien rakennusten kaikkien ikkunoiden ja ulkoovien huoltomaalauksen, saumausten uusimisen, käyntien ja tiivistyksien korjaamisen sekä ovipumppujen huoltamisen tässä työselostuksessa annettuja ohjeita noudattaen. Terassien ja parvekkeiden ovien puuosat huoltomaalataan, huolto- ja varastorakennuksien ovien puuosat lakataan ja tuulikaappien teräsovet huoltomaalataan. Puuosien maalaukset ja lakkaukset sekä saumaukset suoritetaan ulkokautta telineiltä käsin. Ikkunoiden korjaus ja huoltotyöt tehdään sisäkautta maalauksen jälkeen. Ikkunoiden ja ovien korjaamista ja huoltoa haittaavien tai estävien kalusteiden siirrot suorittavat asukkaat itse. Urakoitsijan on ilmoitettava käyttäjille riittävän ajoissa, vähintään kahta (2) viikkoa ennen, milloin ko. tilojen ikkunoiden korjaaminen tullaan suorittamaan ja kuinka kauan työn arvioidaan kestävän. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Lisäksi urakoitsija on velvollinen osoittamaan tarvitsemansa työskentelyalueiden rajat, jotta käyttäjät voivat varmistua, että kalusteita siirretään riittävä määrä. 9.1 Työssä noudatettavat asiakirjat Työssä noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen (selostus ja piirustukset), viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä rakennuttajan ja suunnittelijoiden antamien ohjeiden ohella tässä selostuksessa erikseen mainittuja asiakirjoja. Voimassaolevien työturvallisuusmääräysten lisäksi noudatetaan seuraavia asiakirjoja: - RT , Puu- ja puualumiini-ikkunat - RT , Puuikkunat, korjausrakentaminen Muut noudatettavat asiakirjat on mainittu ao. työsuoritusta kuvaavassa kohdassa. 9.2 Esityöt Purettavia rakenteita ovat ikkunoiden elastiset saumaukset sekä tiivisteet ja puiteliut. Purkutyöt on tehtävä sellaisia työtapoja ja menetelmiä käyttäen, että suunnitelmien mukainen lopputulos saavutetaan aiheuttamatta vahinkoa ympäröiville rakenteille. Purkutöissä vaurioituneet säilytettäviksi osoitetut rakenteet urakoitsija korjaa kustannuksellaan uusilla vastaavilla (=purkupohjat kunnostetaan, tasoitetaan ja maalataan).

17 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 16(19) 9.3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus Korjauksen sisältö: Ikkunoiden puitteiden käynnit, lukitussalvat sekä helat tarkistetaan ja säädetään. Ovien saranat, lukitukset, helat ja ovipumput tarkistetaan ja säädetään. Vaurioituneet osat korjataan tai vaihdetaan. Uudet osat nykyistä vastaavia. Lukot ja saranat voidellaan. Puitteiden puuosat, lasitukset ja tilkeraot tarkistetaan. Vaurioituneet kohdat ja osat korjataan tai vaihdetaan erikseen sovittavin yksikköveloitushinnoin. Uudet osat nykyistä vastaavia. Kaikki ikkunoiden ja ovien tiivisteet sekä ikkunoiden puiteliut uusitaan. Uudet tiivisteet tyyppiä TPE. Ikkunoiden raitisilmaventtiilit puhdistetaan. Ikkunoiden ja ulko-ovien ulkopuolen ennestään maalatut puuosat pintakäsitellään seuraavasti: - Maalattavien puuosien puhdistaminen mekaanisesti. Irtoava maali poistetaan kaapimalla ja pinnat hiotaan himmeiksi. Hiontapöly poistetaan huolellisesti. Tarvittaessa likaantuneet ja homehtuneet pinnat pestään esim. Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella tai vastaavalla pesuaineella valmistajan ohjeiden mukaan. - Pintamaalaus siveltimellä kahteen kertaan esim. Tikkurila Unica Akva ovi- ja ikkunamaalilla tai vastaavalla vesiohenteisella ulkokäyttöön ja tehdasmaalatulle pinnalle soveltuvalla maalilla valmistajan ohjeiden mukaan. Ulko-ovien ulkopuolen ennestään lakatut (huolto- ja varastorakennukset) puuosat pintakäsitellään seuraavasti: - Lakattavien puuosien puhdistaminen mekaanisesti. Irtoava lakka poistetaan kaapimalla ja pinnat hiotaan. Hiontapöly poistetaan huolellisesti. Tarvittaessa likaantuneet ja homehtuneet pinnat pestään esim. Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella tai vastaavalla pesuaineella valmistajan ohjeiden mukaan. - Lakkaus siveltimellä kahteen kertaan esim. Tikkurila Unica Super uretaanialkydilakalla tai vastaavalla liuoteohenteisella ulkokäyttöön soveltuvalla lakalla valmistajan ohjeiden mukaan. Pinta hiotaan kevyesti lakkauskertojen välillä.

18 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 17(19) Tuulikaappien teräsovien (ulko- + sisäovi) ennestään maalatut (värilliset) osat pintakäsitellään seuraavasti: - Irtoava ja huonosti alustassaan kiinni oleva maali poistetaan. - Kiiltävä maalipinta himmennetään alkalipesulla tai hiomalla. - Ruosteiset kohdat teräsharjataan ruosteenpoistoasteeseen St2 standardin SFS8501 mukaisesti. - Pinnoilta poistetaan puhdistusta vaikeuttavat kiinteät epäpuhtaudet. Vesiliukoiset suolat, rasvat ja öljyt poistetaan esim. Tikkurila Panssaripesulla tai vastaavalla pesuaineella valmistajan ohjeiden mukaan. Pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja annetaan kuivua hyvin. - Pohjamaalaus kauttaaltaan kahteen kertaan esim. Tikkurila Rostex Super tai vastaavalla pintamaalille soveltuvalla liuoteohenteisella ruosteenestopohjamaalilla. Pohjamaalin kerrospaksuus 40 mikrom/maalauskerta, - Pintamaalaus kahteen kertaan esim. ym. maaleilla valmistajan ohjeiden mukaan. Pintamaalin kerrospaksuus 40 mikrom/maalauskerta. Ulkopuolen pellitysten kiinnitykset ja tiivistykset tarkistetaan. Vaurioituneet kohdat korjataan erikseen sovittavin yksikköveloitushinnoin. Ikkunoiden puhdistustyöt kohdan 11 mukaan. 9.4 Ikkunoiden ja ulko-ovien elastiset saumaukset Kaikki ikkunaliittymien uudet saumaukset tehdään tämän työselostuksen mukaisesti. Vanhan saumausmassan purku, ks. kohta 6.2. Uudet saumaukset suoritetaan aineella, josta on BLT:n käyttöseloste, esim. Sikaflex15-LM, käytettävä väri on hyväksytettävä rakennuttajalla. Kittauksen alla käytetään aina tartuntapinnoilla primeria. Sekä saumausaineelle että -työlle tulee antaa 5 vuoden kirjallinen takuu. Noudatetaan seuraavia asiakirjoja: - RT , Kiviaineisten elementtijulkisivujen saumat (2009), - RT , Elastiset saumausmassat, saumaustarvikkeet (2009), - RT , Puuikkunat, korjausrakentaminen - KH , Kiviaineisten julkisivuelementtien saumausten korjaus ja uudelleen tiivistäminen.

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI

KOY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI KOY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+13 sivua + 2 liitettä 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru KYLÄNVANHIMMANTIE 21 1(13)

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto N : 850 58 03 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 1 (06/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus Konsernin -osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 08 PUUJULKISIVUT. Lauta- ja hirsiseinät

MAALILINJA NEUVOO 08 PUUJULKISIVUT. Lauta- ja hirsiseinät 2015 MAALILINJA NEUVOO 08 PUUJULKISIVUT Lauta- ja hirsiseinät SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 5 Vanhat maalattavat pinnat... 7 Uudet kuullotteilla käsiteltävät pinnat... 9 Vanhat

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 10 IKKUNAT JA OVET. Ulkona

MAALILINJA NEUVOO 10 IKKUNAT JA OVET. Ulkona 2015 MAALILINJA NEUVOO 10 IKKUNAT JA OVET Ulkona SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet kuultavilla tuotteilla käsiteltävät pinnat...8 Vanhat kuultavilla

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ RAKENNUSTAPASELOSTUS 26.5.2014 26.5.2014 2 Sisällysluettelo 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 RAKENNUSHANKE... 3 01.3 RAKENNUSVÄLINEET..

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA UUSI! PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA Panssari Akva - uusien sinkittyjen peltikattojen suojaamiseen. Soveltuu vanhan, ehjän alkydimaalin päälle ilman pohjamaalausta sekä maalipinnoitettujen / muovipinnoitettujen

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys Puujulkisivut Puu julkisivussa puuta suojataan kosteudelta rakenteellisin keinoin räystäät sokkeli sadeveden ohjaus, pellitykset tuuletusrako tippanokat viisteet oikea naulaussuunta ja - syvyys Puu julkisivussa

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto N : 850 58 02 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 2 (07/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje Julkisivusaumaus Konsernin Construction-osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kun vain paras riittää puutalollesi.

Kun vain paras riittää puutalollesi. TIKKURILAN ULTRA Kun vain paras riittää puutalollesi. Tikkurilan uudistuneen Ultra talomaalin saat nyt 3 eri kiiltoasteessa; himmeä Ultra Matt, puolihimmeä Ultra Classic ja kiiltävä Ultra Lux. Täydellisen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE 1/7

RAKENNUSTAPASELOSTE 1/7 RAKENNUSTAPASELOSTE 1/7 Lomakkeen sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistö/ 1 rakennusosat KOHDE: Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki RAKENNUTTAJA: SUUNNITTELIJAT: Tapio Oy Pohjoinen Rautatiekatu

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Elokuu 2008 Voimassa syyskuuhun 2011. suojaa alustaa pintakäsittelyn osana. Pohjuste estää veden imeytymistä

Elokuu 2008 Voimassa syyskuuhun 2011. suojaa alustaa pintakäsittelyn osana. Pohjuste estää veden imeytymistä Elokuu 2008 Voimassa syyskuuhun 2011 1 (6) F3, F31, F34 RT V-37621 RT/KH 58-37621 47 Talo 2000 TUOTTEET PUUPINTOJEN ULKOMAALAUKSEEN Tikkurila Oy Pintakäsittelyllä parannetaan pinnan kestävyyttä ja vaikutetaan

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan kustannusarvio Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona

Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona Lämpökäsitelty puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska sävytetty pintakäsittely auttaa pintaa säilyttämään kauniin värinsä ja estää sää rasitusten

Lisätiedot

94 Saumaus RTS 10:9. RunkoRYL Saumaus Sivu: 1 TK

94 Saumaus RTS 10:9. RunkoRYL Saumaus Sivu: 1 TK RunkoRYL 2010 94 Saumaus Sivu: 1 94 Saumaus RTS 10:9 Sisältö Saumaus saumausmassalla, -vaahdolla tai saumanauhalla avustavine töineen ja tarvikkeineen sekä muut vastaavat tiivistystyöt, kuten ovien ja

Lisätiedot

Sisältö: Yleistä. Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja. Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys

Sisältö: Yleistä. Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja. Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys Puulattiat Sisältö: Yleistä Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja 13.2.2014 2 Yleistä Alan nykytila Käsiteltäviä puuvalmiita pintoja entistä

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen Seinäpinnat Asukas saa materiaalit (maalit, tapetit ja lisätarvikkeet) remontoimattomaan asuntoon x Asukas tekee itse luvan saatuaan ohjeiden mukaan omakustanteinen

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

OVET - nykyinen ulko-ovi säilytetään - tarkistetaan onko sisempi ulko-ovi vaihdettavissa samaan malliin kuin uusittavat väliovet

OVET - nykyinen ulko-ovi säilytetään - tarkistetaan onko sisempi ulko-ovi vaihdettavissa samaan malliin kuin uusittavat väliovet 1 YLEISTÄ - vanhat seinäpinnoitteet poistetaan (tapetoinnit ja laatoitukset uusittavien pintojen osalta) - uudelleen maalattavat vanhat seinäpinnat pestään 10% soodaliuoksella ja huuhdellaan huolellisesti

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Asennusohjeet ammattilaisille

Asennusohjeet ammattilaisille Asennusohjeet ammattilaisille Tämän ohje on tarkoitettu ammattilaisille mahdollistamaan paras mahdollinen lopputulos. Ei loppukäyttäjille. Valmistajan suosittelema kitti: Gyproc Promix Lite https://www.youtube.com/watch?v=blchabm0j9a

Lisätiedot

TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT:

TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT: TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT: DET 1 DET 2 DET 3 DET 4 DET 5 DET 6 DET 7 Lattian ja betoniulkoseinän raja, tiivistys maton ylösnostolla Lattian ja betoniulkoseinän raja, tiivistys vesieristämällä Lattian ja

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS METALLITUOTTEIDEN MAALAUS PINNALLA 2. 27.3.2014 Isto Jokinen 1 MAALAUKSEN TAVOITE Kaikkia tuotteita maalataan haluttaessa muuttaa niiden pinnan sävyä ja kiiltoa ja parannettaessa pinnan pitämistä puhtaana.

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 Urakan nimi: Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA

Lisätiedot

ASUNTO OY LANKASALPA

ASUNTO OY LANKASALPA KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Maalaustyökalut. Kysymyksiä ja vastauksia

Maalaustyökalut. Kysymyksiä ja vastauksia Maalaustyökalut Maalaustyökalut Hyvä ja pitkäikäinen lopputulos edellyttää hyviä työkaluja. Oikea sivellin on erityisen tärkeä niille, jotka eivät ole kovin harjaantuneita maalaajia. Tässä osiossa kerrotaan

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

FIREBREAK 305 - palosuojamaali putkiprofiilien palosuojaukseen

FIREBREAK 305 - palosuojamaali putkiprofiilien palosuojaukseen ARMENNETTU KÄYTTÖSELOSTE TRY-113-2006 [Korvaa varmennetun käyttöselosteen nro TRY-91-2004] FIREBREAK 305 - palosuojamaali putkiprofiilien palosuojaukseen almistaja Neutron Fire Technologies Limited Shire

Lisätiedot