KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA HELSINKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI"

Transkriptio

1 KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+19 sivua + 2 liitettä Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B ESPOO

2 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1.1 Rakennuskohde 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuttajakonsultti ja valvonta 1.4 Suunnittelijat 2 TOIMENPITEET ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA 2.1 Rakennuttajan toimenpiteet ennen työn aloittamista 2.2 Urakoitsijan toimenpiteet ennen työn aloittamista 2.3 Väliaikaiset rakennelmat ja suojaustoimenpiteet 2.4 Työn suoritukseen kohdistuvat rajoitukset 3 RAKENNUSALUE JA TYÖN LAAJUUS 4 URAKKAAN KUULUVAT TYÖT JA TYÖJÄRJESTYS 5 MALLIT JA KOKEET 6 JULKISIVUSAUMOJEN UUSIMINEN, TYÖN SUORITUS 6.0 Yleistä 6.1 Työssä noudatettavat asiakirjat 6.2 Esityöt 6.3 Pohjanauhan asennus, primerointi ja saumaus 7 JULKISIVUJEN KORJAUKSET JA MAALAUS, TYÖN SUORITUS 7.0 Yleistä 7.1 Työssä noudatettavat asiakirjat 7.2 Puuosien korjaukset 7.3 Puuosien maalaus 7.4 Teräsosien maalaus 8 BETONIJULKISIVUJEN PESEMINEN, TYÖN SUORITUS 8.0 Yleistä 8.1 Työssä noudatettavat asiakirjat 8.2 Esityöt 8.3 Pesu 9 IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN KORJAUS, TYÖN SUORITUS 9.0 Yleistä 9.1 Työssä noudatettavat asiakirjat 9.2 Esityöt 9.3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus 9.4 Ikkunoiden ja ulko-ovien elastiset saumaukset

3 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 2(19) 10 TERASSILAUDOITUKSET, TYÖN SUORITUS 10.0 Yleistä 10.2 Pohjatyöt 10.3 Terassilaudoituksen asennus 11 JÄLKITYÖT LIITTEET 1. Mallikatselmukset 2. Valokuvaliite

4 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 3(19) 1 YLEISTÄ 1.1 Rakennuskohde Tämä julkisivujen korjaustyöselostus koskee Helsingin Oulunkylässä, osoitteissa Urakkatie 2 ja 6, sijaitsevan asuntoyhtiön julkisivujen korjaustöitä. Rakennukset ovat arkkitehtien Kirsti ja Erkki Helamaa suunnittelemia ja ne on rakennettu vuonna Asuntoyhtiössä on kaksitoista asuinrakennusta, kaksi varastorakennusta, huoltorakennus, jätekatos sekä grillikatos. Asuinrakennusten sekä huoltorakennuksen julkisivurakenne muodostuu osin betonisandwich-elementeistä ja osin vinohalkaistulla vaakalaudalla verhotuista betonisandwich-elementeistä. Lämmöneristeenä on 140 mm mineraalivillaa. Asuinrakennuksissa on sekä teräsrunkoisia rakennusrungon ulkopuolisia parvekkeita että sisäänvedettyjä parvekkeita. Sisäänvedettyjen parvekkeiden kaiteina on vinohalkaistu vaakalaudoitus ja rungon ulkopuolisten parvekkeiden kaiteina sekä pielinä pystyrimoitus. Asuinrakennuksissa on teräs-lasirakenteiset tuulikaapit. Ikkunat ovat puuikkunoita. Sokkelit ovat puhtaalla betonipinnalla olevia elementtisokkeleita. Kylmien varasto ja katosrakennusten julkisivurakenne muodostuu teräs- tai puurungosta sekä vaakapaneelista. Nyt toteutettavassa julkisivukorjauksessa valkobetonipintaiset julkisivut pestään, kaikki puu- ja teräspinnat sekä ikkunoiden puuosat huoltomaalataan, ikkunoiden käynnit ja tiivistykset tarkastetaan ja huolletaan, elementti- ja ikkunasaumaukset uusitaan, terasseille rakennetaan puumuovikomposiittilaudoitus ja aidat kunnostetaan. Vaurioituneita rakenteita uusitaan tarvittavassa laajuudessa. Tässä työselostuksessa käsitellään julkisivujen korjaustöihin kuuluvia suojaus-, purku-, uudelleen rakennus-, pintakäsittely ja puurakenteiden korjaustöitä. Rakennuskohteen katuosoite on: Urakkatie 2 ja HELSINKI.

5 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 4(19) 1.2 Tilaaja KOY Auroranlinna Tukholmankatu Helsinki Christian Tannerkoski p s-posti: 1.3 Rakennuttajakonsultti ja valvonta Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B Espoo Edustaja nimetään myöhemmin. 1.4 Suunnittelijat Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B Espoo Joni Sundström p s-posti: Mika Laitala p s-posti: 2 TOIMENPITEET ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA 2.1 Rakennuttajan toimenpiteet ennen työn aloittamista Ennen työn aloittamista rakennuttaja sopii rakennuksen käyttäjien kanssa piha-alueiden ja tilojen käytön aiheuttamista rajoituksista ja vaatimuksista korjaustyölle. Nämä on huomioitava työn toteutusta ja aikataulua suunniteltaessa. 2.2 Urakoitsijan toimenpiteet ennen työn aloittamista Urakoitsijan on ennen tarjouksen antamista tutustuttava rakennukseen, rakennusalueeseen ja siellä työn suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin. Työmaan kokonaisjärjestelyistä on urakoitsijan tehtävä ehdotus ja hankittava järjestelyistä rakennuttajan sekä tarpeen mukaan viran-

6 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 5(19) omaisten hyväksyntä ennen niiden toteuttamista. Lisäksi urakoitsijan tulee esittää suunnitelma purkutöistä ennen purkutöiden aloittamista. Urakoitsijan tulee esittää yksityiskohtainen toteutusaikataulu rakennuttajalle ennen työn aloittamista. Ennen rakennusten julkisivukorjausten töiden aloittamista pidetään työkohteessa katselmus, jossa todetaan työn alkaessa vallitseva tilanne, sovitaan käytettävistä menettely- ja työtavoista sekä todetaan muut työn tekemiseen vaikuttavat asiat. 2.3 Väliaikaiset rakennelmat ja suojaustoimenpiteet Urakoitsijan tulee suojata korjaustöiden ajaksi kaikki mahdollisesti likaantuvat tai vaurioituvat säilytettävät ja uudet rakenteet ja materiaalit. Rakenteiden kastuminen maalaustöiden ja elementtisaumojen uusimisen aikana on estettävä tarvittaessa erillisin sadesuojuksin tai kiinteällä telttamaisella sääsuojalla. Maalaustöiden aikana olosuhteiden on oltava valmistajan ohjeiden mukaisia. Työmaan välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kulkureitit on suojattava siten, että niistä kulku voi tapahtua turvallisesti ja likaantumatta. Urakoitsijan tulee huolehtia myös muista piha-alueiden vaatimista suojauksista rakennuttajan esittämien vaatimusten mukaisesti. Urakoitsija vastaa kaikkien purkujätteiden kokoamisesta ja toimittamisesta hyväksytyille kaatopaikoille/jätteiden vastaanottopaikoille. Kaikki jätteiden käsittelymaksut kuuluvat urakkaan. Urakoitsija vastaa tarvittavista telineistä ja nostolaitteista. Lisäksi urakoitsijan tulee varata rakennuttajan edustajille mahdollisuus suorittaa työn kohteena olevien maalaus- ja saumaustöiden valvontatarkastukset. Telineitä saa sijoittaa vain kulloinkin työn alla oleviin kohtiin. Työalue tulee erottaa käytössä olevista alueista selvästi näkyvillä pukeilla tai lippusiimalla ja tarvittaessa seinämillä. Työn etenemisen mukaan tulee tarpeettomiksi käyvät telineet ja tukirakenteet poistaa tai siirtää seuraavien työalueiden kohdille. Käytettävien tuki- ja työtelineiden tulee täyttää julkaisujen RIL , Tukitelineet ja muotit sekä RIL Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet vaatimukset.

7 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 6(19) 2.4 Työn suoritukseen kohdistuvat rajoitukset Rakennukset ovat normaalissa käytössä julkisivujen korjaustöiden aikana. Korjaustyöt on suoritettava siten, että asumista ja rakennuksessa tapahtuvaa normaalia liikennöintiä ei haitata. Mahdollisista esteistä on sovittava rakennuttajan kanssa vähintään kaksi viikkoa ennen ko. työvaiheen aloittamista. Kaikki työt suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja noudattaen. Työn suoritukseen käytetään työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista ja kokenutta työnjohtoa sekä työvoimaa. Tarvittaessa erikoistyöt on annettava rakennuttajan hyväksymän erikoisurakoitsijan tehtäväksi. Kaikkien työssä käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten ja urakka-asiakirjojen mukaisia. 3 RAKENNUSALUE JA TYÖN LAAJUUS Rakennusalue ja työn laajuus ilmenevät suunnitelmapiirustuksista. Julkisivupiirustukset on laadittu vesikattomateriaalimuutoksen vaatimaa rakennuslupaa varten, eikä niissä ole esitetty julkisivutöiden urakka-alueita. Urakkaan kuuluvat työt ja korjaustoimenpiteet on esitetty tässä työselostuksessa sekä muissa erikoispiirustuksissa. Julkisivupiirustuksista ilmenevät kuitenkin eri materiaalien sekä rakenteiden laajuudet. Urakka käsittää eri asiakirjojen mukaisten julkisivujen korjaustyöt niin, että se kaikkien yksityiskohtien osalta voidaan sopimuksessa määrättynä ajankohtana sopimuksenmukaisena luovuttaa tilaajalle. Tässä työselostuksessa ja asiakirjoissa mainitut tarvikkeet, työt ja velvoitteet kuuluvat urakkaan, ellei jonkin määrittelyn kohdalla nimenomaan toisin mainita. Tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten ja urakka-asiakirjojen mukaisia. Rakennusurakan YSE:n mukaan urakoitsija antaa rakennustöille kahden (2) vuoden takuun.

8 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 7(19) 4 URAKKAAN KUULUVAT TYÖT JA TYÖJÄRJESTYS Urakkaan kuuluvat alueet on esitetty arkkitehti- ja rakennesuunnitelmissa. Ennen korjaustöiden aloittamista urakoitsija tekee töistä vaiheistusesityksen ja hyväksyttää sen rakennuttajalla. Urakkaan kuuluvien töiden työjärjestys on pääpiirteittäin seuraava: - Työmaa-alueen kosteudenhallintasuunnitelman laadinta ja hyväksyttäminen rakennuttajalla. Asuinrakennusten sekä huoltorakennuksen rakenteiden kastuminen maalaustöiden ja elementtisaumojen uusimisen aikana on estettävä tarvittaessa erillisin sadesuojuksin tai kiinteällä telttamaisella sääsuojalla. Maalaustöiden aikana olosuhteiden on oltava valmistajan ohjeiden mukaisia. Hyväksytyn kosteudenhallintasuunnitelman mukaisten suojausten hankkiminen työmaalle. - Puiden ja pensaiden poistaminen julkisivu- ja telinetöiden vaatimassa laajudessa. Ennen kasvillisuuden poistamista järjestetään katselmus yhdessä pihasuunnittelijan kanssa. - Mallisuoritusten tekeminen jäljempänä tässä työselostuksessa esitetyistä suorituksista. - Maalattavien julkisivurakenteiden (puu ja teräs) sekä ikkunoiden puhdistaminen ja kunnon tarkastaminen. Vaurioituneiden rakenteiden uusiminen erikseen sovittavin tai urakkaan sidotuin yksikköveloitushinnoin. - Betonijulkisivujen peseminen. - Elementti- ja ikkunasaumausten uusiminen. - Ikkunoiden huoltotyöt. - Julkisivujen maalauskäsittelyt nykyisen mallin mukaisesti. - Uusien terassilaudoituksien tekeminen. - Loppusiivous. Työn aikana likaantuneet tai muuten vaurioituneet säilytettävät ja ympäröivät rakenteet puhdistetaan rakenteita vahingoittamatta ja naarmuttamatta. Erityisesti purkurajojen läheisyydessä sijaitsevien säilytettävien rakenteiden suojaamiseen täytyy kiinnittää huomiota. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että kaikki uudet ja kunnostetut rakenteet ovat rakennuttajalle niitä luovutettaessa puhtaita ja siistejä. Lisäksi koko muun työalueen tulee olla rakennuttajalle luovutettaessa siivottuna ja puhdistettuna vähintään urakan alkaessa vallinneeseen tasoon. 5 MALLIT JA KOKEET Mallit tehdään rakennuttajan määräämiin kohtiin ja rakenneratkaisuihin sekä maalaussuorituksiin värimalleineen. Malleja käytetään myöhemmin vertailukohtina muiden vastaavien kohtien kelpoisuutta arvioitaessa. Hyväksyttyä mallia huonommat työsuoritukset ja materiaalit

9 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 8(19) on korjattava tai uusittava. Mallit on tehtävä riittävän ajoissa, jotta niiden antama tietous voidaan hyödyntää, ja mallikatselmuksen jälkeen rakennuttajalle on varattava yksi viikko päätöksentekoa tai mallitarkennuksia varten. Mallit tehdään tämän työselostuksen eri kohdissa erikseen mainituista suorituksista, ks. myös liite 1. 6 JULKISIVUSAUMOJEN UUSIMINEN, TYÖN SUORITUS 6.0 Yleistä Urakka käsittää kaikkien julkisivuelementtien nykyisten saumausten purkutyöt, saumausjätteiden toimittamisen pois kohteesta, saumausjätteisiin liittyvien jätteiden käsittelymaksut sekä uusien saumausten (vaaka- ja pystysaumat) tekemisen tässä työselostuksessa annettuja ohjeita noudattaen. Ikkuna- ja ovisaumaukset ks. myös kohta 9. Sokkelielementtien saumauksia ei uusita tämän urakan yhteydessä vaan urakkarajana on julkisivuelementin ja sokkelielementin vaakasauma, joka uusitaan tämän urakan yhteydessä. Saumausurakoitsijan tulee olla Rakennussaumaus ry:n jäsen. Julkisivusaumaukset suoritetaan aineella, josta on voimassa oleva käyttöseloste tai CE-merkki, esim. Sikaflex-15LM, käytettävä väri mahdollisimman lähellä nykyistä värisävyä, värisävy on hyväksytettävä rakennuttajalla. Kittauksen alla käytetään tartuntapinnoilla aina primeria. Sekä saumausaineelle että -työlle tulee antaa 5 vuoden kirjallinen takuu. Saumaustyön aikana saumausurakoitsijan on pidettävä saumaustyöpäiväkirjaa, josta ilmenee mm. kunkin päivän saumausolosuhteet. Saumaustyöpäiväkirjan tarkemmasta sisällöstä sovitaan rakennuttajan valvojan kanssa mallisaumauksen tarkastuksen yhteydessä. Saumaustyöpäiväkirja tarkastetaan saumaustyön valmistuttua rakennuttajan valvojan toimesta. Mallit: Urakoitsijan on tehtävä julkisivuelementtien saumauksen uusimisesta neljän elementin risteyksen käsittävä mallialue erikseen sovittavaan paikkaan julkisivulla. Saumausmalli on tehtävä tämän työselostuksen mukaisesti täysin valmiiksi. Malliasennuksessa on esitettävä myös tuuletusputkien asennus. Mallia korjataan tarvittaessa ja varsinaisen toteutuksen saa aloittaa vasta kun rakennuttaja on hyväksynyt ko. mallin. Mallia käytetään myöhemmin vertailukohtana muiden vastaavien kohteiden kelpoisuutta arvioitaessa. Hyväksyttyä mallia huonommat työsuoritukset ja materiaalit on korjattava tai uusittava.

10 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 9(19) Laadunvarmistuskokeet: Julkisivujen uudelleen saumatut saumat tarkistetaan ottamalla niistä näytteitä tasaisesti kaikista saumatuista kohteista. Näytteitä otetaan enintään 10 kpl. Noin 100 mm pitkä näytepala irrotetaan tartuntapintoja pitkin. Näytepalan muoto tarkastetaan ja siitä mitataan saumausmassan vähimmäissyvyys. Samalla tehdään havainnot pohjanauhasta, tuuletusputkista ja saumamassan tartunnasta. Näytteenotto tapahtuu urakoitsijan toimesta ja kustannuksella, rakennuttajan valvojan määräämistä kohdista. Yhtä hylättyä näytettä kohden otetaan kaksi uutta näytettä. Virheelliseksi joko otoksen tai ulkonäön perusteella havaittu tai näytteenotolla vahingoitettu saumaus on poistettava kokonaan alusnauhaan saakka ja korvattava uudella saumauksella riittävän laajalti. 6.1 Työssä noudatettavat asiakirjat Työssä noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen, viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä rakennuttajan ja suunnittelijan antamien ohjeiden ohella tässä selostuksessa erikseen mainittuja asiakirjoja. Voimassaolevien työturvallisuusmääräysten lisäksi noudatetaan seuraavia asiakirjoja: - RT , Kiviaineisten elementtijulkisivujen saumat (2009), - RT , Elastiset saumausmassat, saumaustarvikkeet (2009), 6.2 Esityöt Vanhojen saumausmassojen poisto suoritetaan leikkaamalla vanha saumausmassa ensin keskeltä halki. Sen jälkeen massa ja pohjanauha poistetaan huolellisesti. Sauman tartuntapinnoilta poistetaan epäpuhtaudet laikalla hiomalla. Saumapinnat tulee puhdistaa niin huolellisesti, että saumattaville pinnoille ei jää jäänteitä vanhojen massojen öljyistä. Saumat puhdistetaan lopuksi harjaamalla ja imuroimalla. Ennen pohjatäytenauhan asentamista on työn valvojalle varattava mahdollisuus tarkastaa saumattavien pintojen puhtaus, kuivuus ja eheys. Kaikkien kitattavien pintojen tulee olla puhdistettu kitin toimittajan hyväksymällä tavalla, hyväksynnästä kirjallinen todistus. Puhdistustapana on hionta tai hiekkapuhallus. Mikäli rakenteet ovat märkiä saumoja avattaessa, on rakenteiden annettava kuivua ja/tai kuivatettava ennen saumauksen aloittamista. Vanhan saumausmassan poiston yhteydessä määritetään yhdessä rakennuttajan kanssa tarvittavat saumapintoihin liittyvät korjaukset. Saumattavien pintojen tulee olla riittävän lujat saumauksen kestävyyttä ja tiiviyttä silmälläpitäen. Saumojen avauksen ja puhdistuksen jälkeen urakoitsija suorittaa tarvittavat betonikorjaukset erikseen sovitta-

11 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 10(19) vin yksikköveloitushinnoin. Käytettävät betonikorjaustuotteet (esim. Sto) on hyväksytettävä rakennuttajalla. Betonikorjausten paikat ja määrät päättää lopullisesti rakennuttaja saumaustyön edistymisen myötä. 6.3 Pohjanauhan asennus, primerointi ja saumaus Pohjanauhan asennus ja tuuletusputket: Ennen pohjanauhan asennusta tarkastetaan taustatilan villoitus. Tämän jälkeen saumaan asennetaan saumapaksuuden edellyttämä pyöreä, umpisoluinen polyeteenipohjanauha siten, että villan ja pohjatäytenauhan väliin jää vähintään 20 mm:n rako, ja että varsinaisesta saumasta tulee oikean paksuinen. Nauhan tulee olla noin 20 % paksumpi kuin sauman leveys. Mikäli riittävää tuuletusrakoa ei ole muutoin saavutettavissa, on taustavilloitusta painettava hieman sisemmäksi. Saumausnauhojen jatkokset tehdään vinoleikkauksella. Saumoihin asennetaan tuuletusputkia, sisämitaltaan ø10 mm...15 mm kaikkiin risteyskohtiin ja vaakasaumoihin noin 2 m:n välein symmetrisesti elementin leveyteen nähden. Vaakasaumojen putkijako sovitaan tarkemmin malliasennuksen yhteydessä. Tuuletusputket asennetaan vinoon noin 15 o alaspäin, putket kirkasta muoviputkea. Putkien päiden tulee ulottua sisällä tuuletusrakoon saakka ja ulkona noin 10 mm...15 mm ulospäin seinäpinnasta. Putkien ulkopuolelle tulevat päät leikataan viistoiksi siten, että sadeveden pääsy niihin estyy. Saumaustyö: - Liian kapeat saumat levennetään, min. leveys 8 mm. - Saumauksen tartuntapintojen tulee olla kuivat ja puhtaat. Niissä ei saa olla muottiöljyä, rasvaa, sementtiliimaa tai irtohiukkasia kun saumaus aloitetaan. Pohjat on hyväksytettävä materiaalin toimittajalla, josta kirjallinen todistus. - Saumausmassan parhaan tarttuvuuden saavuttamiseksi tartuntapinnat sivellään aina primerilla. - Saumausmassaa ei saa pursottaa märän primerin päälle. Primereiden minimi ja maksimi odotusaikoja tulee noudattaa. - Saumausmassa pursotetaan tasaisesti oikeaan ainevahvuuteen esikäsiteltyyn saumaan primerin kuivuttua. Saumausmassa pursotetaan siten, ettei saumausmassan ja pohjanauhan väliin jää ilmaa. - Saumausmassa tasoitetaan ja muotoillaan esim. kostealla puulastalla tiiviisti elementtien tartuntapintoja vasten. - Saumausolosuhteet materiaalitoimittajan ohjeiden mukaan.

12 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 11(19) 7 JULKISIVUJEN KORJAUKSET JA MAALAUS, TYÖN SUORITUS 7.0 Yleistä Urakka käsittää kaikkien rakennusten julkisivujen kaikkien nykyään maalattujen puu- ja teräspintojen puhdistuksen sekä huoltomaalauksen tässä työselostuksessa annettuja ohjeita sekä maalivalmistajan ohjeita noudattaen. Tällä hetkellä kuumasinkityllä pinnalla olevia katosten ja terassiaitojen teräsosia ei maalata. Maalaustyön aikana maalausurakoitsijan on pidettävä maalaustyöpäiväkirjaa, josta ilmenee mm. kunkin päivän maalausolosuhteet. Maalaustyöpäiväkirjan tarkemmasta sisällöstä sovitaan rakennuttajan valvojan kanssa mallikatselmuksen yhteydessä. Maalaustyöpäiväkirja tarkastetaan maalaustyön valmistuttua rakennuttajan valvojan toimesta. Maalausolosuhteiden tulee olla maalivalmistajan vaatimusten mukaiset ja tarvittaessa työ tehdään telttamaisen sääsuojan alla. Mallit: Urakoitsijan on tehtävä värimallit jokaisesta erivärisestä maalaussuorituksesta eri alustoilla. Malleja ovat ainakin puujulkisivujen lautaverhouksen värimallit, parvekerimojen värimalli, parvekkeiden ja katosten teräsosien värimallit sekä tuulikaappien teräsosien värimallit. Värimallit tehdään erikseen sovittaviin paikkoihin julkisivuilla tai erillisiin mallikappaleisiin. Värimalli on tehtävä tämän työselostuksen mukaisesti täysin valmiiksi. Mallia korjataan tarvittaessa ja varsinaisen toteutuksen saa aloittaa vasta kun rakennuttaja on hyväksynyt ko. mallin. Mallia käytetään myöhemmin vertailukohtana muiden vastaavien kohteiden kelpoisuutta arvioitaessa. Hyväksyttyä mallia huonommat työsuoritukset on uusittava. 7.1 Työssä noudatettavat asiakirjat Työssä noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen (selostus ja piirustukset), viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä rakennuttajan ja suunnittelijoiden antamien ohjeiden ohella tässä selostuksessa erikseen mainittuja asiakirjoja ja maalivalmistajien ohjeita. Tarvittaessa ennen maalaustyön aloittamista kohteessa järjestetään katselmus johon osallistuvat pääurakoitsija, maalausurakoitsija, rakennuttajan edustaja, valvoja sekä maalivalmistajan edustaja.

13 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 12(19) 7.2 Puuosien korjaukset Ennen töiden aloittamista suoritetaan katselmus. Katselmuksessa kiinnitetään erityistä huomiota nykyisten puurakenteiden kuntoon ja kiinnityksiin. Katselmuksessa määritetään uusittavien puurakenteiden korjausalueet ja määrä. Urakkaan sidotaan 50 jm hienosahatun vinohalkaistun julkisivulaudoituksen uusimista asuinrakennusta kohti. Urakkaan sidotaan 50 jm parvekkeiden pielien ja kaiteiden höylätyn 35x35 rimoituksen uusimista asuinrakennusta kohti. Rakennuttajan edustaja suorittaa katselmuksen yhdessä urakoitsijan ja rakennesuunnittelijan kanssa. Katselmuksen tulos merkitään työmaapöytäkirjaan. Uusien rakenteiden rakentamisen saa aloittaa vasta, kun rakennuttajan edustaja on hyväksynyt alustan. Kaikkien puuosien uusien kiinnikkeiden tulee olla vähintään kuumasinkittyjä. 7.3 Puuosien maalaus Julkisivulaudoitukset ja parvekerimoitukset sekä räystäiden puurakenteet: Julkisivulaudoituksien ja parvekerimojen nykyinen maalauskäsittely on alkydiöljymaali. Julkisivulaudoitukset ja parvekerimoitukset sekä räystäiden puurakenteet maalataan esim. Tikkurilan Ultra Classic Talomaalilla, Vinhalla tai vastaavalla vesiohenteisella puupinnoille tarkoitetulla ulkomaalilla. Työnsuoritus on pääpiirteissään seuraava: - Huonokuntoisten puurakenteiden uusiminen. - Maalattavien puuosien puhdistaminen mekaanisesti. Aiemmin maalatuista pinnoista poistetaan irtoava maali kaapimalla ja teräsharjaamalla. Tarvittaessa likaantuneet ja homehtuneet pinnat pestään esim. Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella tai vastaavalla pesuaineella valmistajan ohjeiden mukaan. - Uusittujen puurakenteiden pohjamaalaus siveltimellä pintamaalille soveltuvalla pohjamaalilla yhteen kertaan. Esimerkiksi Tikkurila Ultra Classic Talomaalia käytettäessä pohjamaalina käytetään Tikkurila Ultra Primeria. - Kaikkien puurakenteiden (uusittu + nykyinen) pintamaalaus siveltimellä kahteen kertaan esim. ym. maaleilla valmistajan ohjeiden mukaan.

14 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 13(19) Terassiaitojen kestopuulaudoitukset: Terassien aitojen nykyiset käsittelemättömät kestopuulaudoitukset kyllästetään esim. Tikkurilan Valtti Color kuullotteella tai vastaavalla liuoteohenteisella ohutkalvoisella kestopuupinnoille soveltuvalla kuultavalla puunsuojalla. Työnsuoritus on pääpiirteissään seuraava: - Huonokuntoisten kestopuurakenteiden uusiminen nykyistä vastaavilla kestopuulaudoilla erikseen sovittavin yksikköveloitushinnoin. - Kyllästettävien puuosien puhdistaminen mekaanisesti. - Pintakäsittely siveltimellä kahteen kertaan esim. ym. maaleilla valmistajan ohjeiden mukaan. 7.4 Teräsosien maalaus Parvekkeiden ja katosten teräsrungot sekä tuulikaappien kuumasinkityt ja maalatut teräsrakenteet huoltomaalataan esim. Tikkurilan Panssarimaalilla, tai vastaavalla sinkittyjen teräspintojen ulkomaalaukseen soveltuvalla liuoteohenteisella alkydimaalilla. Tuulikaappien maalauksen laajuus on nykyisen maalauksen mukainen. Työnsuoritus on pääpiirteissään seuraava: - Irtoava ja huonosti alustassaan kiinni oleva maali poistetaan. - Kiiltävä maalipinta himmennetään alkalipesulla tai hiomalla. - Ruosteiset kohdat teräsharjataan ruosteenpoistoasteeseen St2 standardin SFS8501 mukaisesti. - Pinnoilta poistetaan puhdistusta vaikeuttavat kiinteät epäpuhtaudet. Vesiliukoiset suolat, rasvat ja öljyt poistetaan esim. Tikkurila Panssaripesulla tai vastaavalla pesuaineella valmistajan ohjeiden mukaan. Pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja annetaan kuivua hyvin. - Pohjamaalaus kauttaaltaan kahteen kertaan esim. Tikkurila Rostex Super tai vastaavalla pintamaalille soveltuvalla liuoteohenteisella ruosteenestopohjamaalilla. Pohjamaalin kerrospaksuus 40 mikrom/maalauskerta, - Pintamaalaus kahteen kertaan esim. ym. maaleilla valmistajan ohjeiden mukaan. Pintamaalin kerrospaksuus 40 mikrom/maalauskerta.

15 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 14(19) 8 BETONIJULKISIVUJEN PESEMINEN, TYÖN SUORITUS 8.0 Yleistä Urakka käsittää kaikkien rakennusten kaikkien valkobetonijulkisivujen sekä terassiaitojen Minerit-levyjen pesemisen. Sokkeleiden betonipintoja ei pestä. Mallit: Urakoitsijan on tehtävä valkobetonijulkisivun pesemisestä mallialue erikseen sovittavaan paikkaan julkisivulla. Pesumalli on tehtävä tämän työselostuksen mukaisesti täysin valmiiksi. Mallia korjataan tarvittaessa ja varsinaisen toteutuksen saa aloittaa vasta kun rakennuttaja on hyväksynyt ko. mallin. Mallia käytetään myöhemmin vertailukohtana muiden vastaavien kohteiden kelpoisuutta arvioitaessa. Hyväksyttyä mallia huonommat työsuoritukset on uusittava. 8.1 Työssä noudatettavat asiakirjat Työssä noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen (selostus ja piirustukset), viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä rakennuttajan ja suunnittelijoiden antamien ohjeiden ohella tässä selostuksessa erikseen mainittuja asiakirjoja ja pesuainevalmistajan ohjeita. 8.2 Esityöt 8.3 Pesu Urakoitsijan tulee suojata kaikki viereiset rakennusosat kastumiselta ja likaantumiselta sekä varmistaa liittyvien rakenteiden tiiviys. Julkisivujen peseminen tehdään ennen elementtisaumojen uusimista ja maalauksia. Mikäli saumat ovat erittäin huonossa kunnossa ja irronneet reunoistaan ne tulee tiivistää, jotta pesuvesi ei pääse kastelemaan rakenteita. Tavoitteena on, että. epäpuhtaudet saataisiin poistettua pinnoilta. Seuraavassa on esitetty pesun pääperiaatteet: - pintojen kostutus kevyellä korkeapainepesulla, painetaso mahdollisimman alhainen, painetaso päätetään mallisuorituksessa. - pintojen pesu harjaamalla, pesuaineena käytetään emäksistä pesuainetta, PH-taso pyritään saamaan mahdollisimman neutraaliksi, PH-taso päätetään mallisuorituksessa. - pintojen huuhtelu korkeapainepesulla, käytetään kuumaa vettä, painetaso mahdollisimman alhainen, painetaso päätetään mallisuorituksessa.

16 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 15(19) 9 IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN KORJAUS, TYÖN SUORITUS 9.0 Yleistä Urakka käsittää kaikkien rakennusten kaikkien ikkunoiden ja ulkoovien huoltomaalauksen, saumausten uusimisen, käyntien ja tiivistyksien korjaamisen sekä ovipumppujen huoltamisen tässä työselostuksessa annettuja ohjeita noudattaen. Terassien ja parvekkeiden ovien puuosat huoltomaalataan, huolto- ja varastorakennuksien ovien puuosat lakataan ja tuulikaappien teräsovet huoltomaalataan. Puuosien maalaukset ja lakkaukset sekä saumaukset suoritetaan ulkokautta telineiltä käsin. Ikkunoiden korjaus ja huoltotyöt tehdään sisäkautta maalauksen jälkeen. Ikkunoiden ja ovien korjaamista ja huoltoa haittaavien tai estävien kalusteiden siirrot suorittavat asukkaat itse. Urakoitsijan on ilmoitettava käyttäjille riittävän ajoissa, vähintään kahta (2) viikkoa ennen, milloin ko. tilojen ikkunoiden korjaaminen tullaan suorittamaan ja kuinka kauan työn arvioidaan kestävän. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Lisäksi urakoitsija on velvollinen osoittamaan tarvitsemansa työskentelyalueiden rajat, jotta käyttäjät voivat varmistua, että kalusteita siirretään riittävä määrä. 9.1 Työssä noudatettavat asiakirjat Työssä noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen (selostus ja piirustukset), viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä rakennuttajan ja suunnittelijoiden antamien ohjeiden ohella tässä selostuksessa erikseen mainittuja asiakirjoja. Voimassaolevien työturvallisuusmääräysten lisäksi noudatetaan seuraavia asiakirjoja: - RT , Puu- ja puualumiini-ikkunat - RT , Puuikkunat, korjausrakentaminen Muut noudatettavat asiakirjat on mainittu ao. työsuoritusta kuvaavassa kohdassa. 9.2 Esityöt Purettavia rakenteita ovat ikkunoiden elastiset saumaukset sekä tiivisteet ja puiteliut. Purkutyöt on tehtävä sellaisia työtapoja ja menetelmiä käyttäen, että suunnitelmien mukainen lopputulos saavutetaan aiheuttamatta vahinkoa ympäröiville rakenteille. Purkutöissä vaurioituneet säilytettäviksi osoitetut rakenteet urakoitsija korjaa kustannuksellaan uusilla vastaavilla (=purkupohjat kunnostetaan, tasoitetaan ja maalataan).

17 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 16(19) 9.3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus Korjauksen sisältö: Ikkunoiden puitteiden käynnit, lukitussalvat sekä helat tarkistetaan ja säädetään. Ovien saranat, lukitukset, helat ja ovipumput tarkistetaan ja säädetään. Vaurioituneet osat korjataan tai vaihdetaan. Uudet osat nykyistä vastaavia. Lukot ja saranat voidellaan. Puitteiden puuosat, lasitukset ja tilkeraot tarkistetaan. Vaurioituneet kohdat ja osat korjataan tai vaihdetaan erikseen sovittavin yksikköveloitushinnoin. Uudet osat nykyistä vastaavia. Kaikki ikkunoiden ja ovien tiivisteet sekä ikkunoiden puiteliut uusitaan. Uudet tiivisteet tyyppiä TPE. Ikkunoiden raitisilmaventtiilit puhdistetaan. Ikkunoiden ja ulko-ovien ulkopuolen ennestään maalatut puuosat pintakäsitellään seuraavasti: - Maalattavien puuosien puhdistaminen mekaanisesti. Irtoava maali poistetaan kaapimalla ja pinnat hiotaan himmeiksi. Hiontapöly poistetaan huolellisesti. Tarvittaessa likaantuneet ja homehtuneet pinnat pestään esim. Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella tai vastaavalla pesuaineella valmistajan ohjeiden mukaan. - Pintamaalaus siveltimellä kahteen kertaan esim. Tikkurila Unica Akva ovi- ja ikkunamaalilla tai vastaavalla vesiohenteisella ulkokäyttöön ja tehdasmaalatulle pinnalle soveltuvalla maalilla valmistajan ohjeiden mukaan. Ulko-ovien ulkopuolen ennestään lakatut (huolto- ja varastorakennukset) puuosat pintakäsitellään seuraavasti: - Lakattavien puuosien puhdistaminen mekaanisesti. Irtoava lakka poistetaan kaapimalla ja pinnat hiotaan. Hiontapöly poistetaan huolellisesti. Tarvittaessa likaantuneet ja homehtuneet pinnat pestään esim. Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella tai vastaavalla pesuaineella valmistajan ohjeiden mukaan. - Lakkaus siveltimellä kahteen kertaan esim. Tikkurila Unica Super uretaanialkydilakalla tai vastaavalla liuoteohenteisella ulkokäyttöön soveltuvalla lakalla valmistajan ohjeiden mukaan. Pinta hiotaan kevyesti lakkauskertojen välillä.

18 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 17(19) Tuulikaappien teräsovien (ulko- + sisäovi) ennestään maalatut (värilliset) osat pintakäsitellään seuraavasti: - Irtoava ja huonosti alustassaan kiinni oleva maali poistetaan. - Kiiltävä maalipinta himmennetään alkalipesulla tai hiomalla. - Ruosteiset kohdat teräsharjataan ruosteenpoistoasteeseen St2 standardin SFS8501 mukaisesti. - Pinnoilta poistetaan puhdistusta vaikeuttavat kiinteät epäpuhtaudet. Vesiliukoiset suolat, rasvat ja öljyt poistetaan esim. Tikkurila Panssaripesulla tai vastaavalla pesuaineella valmistajan ohjeiden mukaan. Pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja annetaan kuivua hyvin. - Pohjamaalaus kauttaaltaan kahteen kertaan esim. Tikkurila Rostex Super tai vastaavalla pintamaalille soveltuvalla liuoteohenteisella ruosteenestopohjamaalilla. Pohjamaalin kerrospaksuus 40 mikrom/maalauskerta, - Pintamaalaus kahteen kertaan esim. ym. maaleilla valmistajan ohjeiden mukaan. Pintamaalin kerrospaksuus 40 mikrom/maalauskerta. Ulkopuolen pellitysten kiinnitykset ja tiivistykset tarkistetaan. Vaurioituneet kohdat korjataan erikseen sovittavin yksikköveloitushinnoin. Ikkunoiden puhdistustyöt kohdan 11 mukaan. 9.4 Ikkunoiden ja ulko-ovien elastiset saumaukset Kaikki ikkunaliittymien uudet saumaukset tehdään tämän työselostuksen mukaisesti. Vanhan saumausmassan purku, ks. kohta 6.2. Uudet saumaukset suoritetaan aineella, josta on BLT:n käyttöseloste, esim. Sikaflex15-LM, käytettävä väri on hyväksytettävä rakennuttajalla. Kittauksen alla käytetään aina tartuntapinnoilla primeria. Sekä saumausaineelle että -työlle tulee antaa 5 vuoden kirjallinen takuu. Noudatetaan seuraavia asiakirjoja: - RT , Kiviaineisten elementtijulkisivujen saumat (2009), - RT , Elastiset saumausmassat, saumaustarvikkeet (2009), - RT , Puuikkunat, korjausrakentaminen - KH , Kiviaineisten julkisivuelementtien saumausten korjaus ja uudelleen tiivistäminen.

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+15 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(15) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MAALAUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 KOHDE...

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt.

Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt. Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt.fi Eristerappaus on korjausrakentamisessa käytetty vanhojen julkisivujen

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT 1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0129 Syyskuu 1998 1 (12) PURKUTYÖ Demontering Demolition Work RL/1/Syyskuu 1998/2000/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö 1998 Laadinta:

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

rappaus- ja betonipintojen maalaus

rappaus- ja betonipintojen maalaus rappaus- ja betonipintojen maalaus Rappauspinnat Rappauspintaiset julkisivut ovat yleisempiä ennen 1960- lukua rakennetuissa taloissa ja rakenteissa. Useimmiten rappauksen alta löytyy massiivitiilirunko.

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS 01 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01.0 YLEISTÄ Yleiset suoritusmääräykset määräytyvät yleisten sopimusehtojen sekä urakkaohjelman mukaan.

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52

ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52 LVI-TYÖSELITYS ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52 VIEMÄREIDEN SANEERAUS PAPPILANTIE 52 96300 ROVANIEMI TYÖNRO 1389 21.1.2014 LVI-Konsultointi J. Vaarala Oy Pohjolankatu 4, 96100 Rovaniemi Puh. 010

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot