SOSIAALIPALVELUALAN Joensuu Lakimies Jukka Laakkonen. Alatunniste 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUALAN. 16.12.2010 Joensuu Lakimies Jukka Laakkonen. Alatunniste 1"

Transkriptio

1 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖSUHDEKYSYMYKSIÄ Joensuu Lakimies Jukka Laakkonen Alatunniste 1

2 SÄÄNNÖSTYSLÄHTEET LAKI TYÖEHTOSOPIMUS TYÖSUHDE TYÖNANTAJA TYÖNTEKIJÄ TYÖNANTAJAN JOHTO- JA VALVONTA- OIKEUS TYÖSOPIMUS Alatunniste 2

3 TYÖSUHDESÄÄNNÖKSET Etusijajärjestys: ehdottomat lainsäännökset ehdottomat työehtosopimusmääräykset työsopimus tahdonvaltaiset lainsäännökset työnantajan työnjohto-oikeus mitä, miten, missä, milloin Edullisemmuussääntö Alatunniste 3

4 TYÖEHTOSOPIMUS on sopimus ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa noudatetaan määrittelee vähimmäisehdot -palkat - työaika, vuosiloma/lomaraha, palkalliset poissaolot - paikallinen sopiminen takaa työrauhan sisältää järjestelmän erimielisyyksien ratkaisemiseksi ja työrauhan turvaamiseksi sopimukset ovat pääsääntöisesti toimialakohtaisia ja valtakunnallisia

5 TYÖNANTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Noudatettava lakia, yleissitovaa työehtosopimusta ja työntekijän kanssa tehtyä työsopimusta Näiden puitteissa työnantajalla on oikeus johtaa ja jakaa työtä ja määrätä mm. työn aika, paikka ja työn tekemistapa työoikeudellisten normien tulkintaetuoikeus Tasapuolisen kohtelun vaatimus Alatunniste 5

6 TYÖNTEKIJÄN VELVOLLISUUDET * TSL 3:1 * Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta * Työntekijän on käyttäydyttävä asiallisesti työtovereita, esimiehiä ja asiakkaita kohtaan * Työntekijän on vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa (=lojaalisuusvelvollisuus) Alatunniste 6

7 TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN Ei määrämuotoa, ellei TES totea toisin (kuten Sos-TES) Sisältö on tärkeä, osasta ehdoista on syytä sopia, osa syytä jättää sopimuksen ulkopuolelle eli työnantajan direktion piiriin Työsopimuksessa sovitut asiat sitovat työnantajaa; voidaan muuttaa vain - uudestaan sopimalla tai - jos työnantajalla on irtisanomisperuste Työsopimuksessa mainittujen ehtojen lisäksi voi noudatettava vakiintunut tai sopimuksen veroinen käytäntö tulla työnantajaa sitovaksi ehdoksi (saavutettu etu) Alatunniste 7

8 TYÖSOPIMUKSEN EHDOT Työsopimuksessa syytä sopia seuraavista seikoista: - työsuhteen alkamispäivä - toistaiseksi vai määräajan (peruste) - koeaika - työaikamuoto ja työajan pituus - palkka ja sen määräytymisperusteet - palkanmaksu työsuhteen päättyessä - sovellettava TES Alatunniste 8

9 Olettama Toistaiseksi voimassa oleva TYÖSOPIMUKSEN LAJIT puuttuminen rikkominen Määräaikainen Todettava riittävän selvästi perusteltu syy ketjutuskielto hiljainen pidennys Sekamuotoinen työsopimus mahdollinen = määräaikainen joka on irtisanottavissa = toistaiseksi voimassa, jonka päättymisaika tiedossa Alatunniste 9

10 MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSOPIMUS Peruste oltava: Työntekijän oma pyyntö tai Työstä johtuva perusteltu syy kuten Sijaisuus Projekti Oppisopimus Määräaikainen tukityöllistäminen Uuden alkavan toimintamuodon vakiintumattomuus Ruuhkahuippu/kausiluonteinen työ Epäpätevän tt:n palkkaaminen kunnes pätevä löytyy (max 1v) Peruste syytä ilmoittaa työsopimuksessa Peräkkäisissä määräaikaisissa työsuhteissa oltava jokaisessa peruste. Kesto tiedossa olevan tarpeen mittaiseksi ajaksi Alatunniste 10

11 MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSOPIMUS Määräaikaiset työntekijät (HE 239/2010) TSL 1:3.3 : Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi. Voimaan Alatunniste 11

12 SIJAISTEN TYÖSOPIMUKSET Vaihtoehdot: 1. Kustakin sijaisjaksosta i j (tai usean ennalta tiedetyn t sijaisjakson kokonaisuudesta) sovitaan oma määräaikainen työsuhde Ainakin satunnaissijaiset Ei sitoumuksia jatkosta puolin tai toisin Rajoituksia arkipyhä- ja sairasajan eduissa 2. Sovitaan toistaiseksi (tai pidemmän määräajan) voimassa oleva työsuhde työtilanteen mukaan liukuvalla työajalla (rajat 0 - täysi työaika, ellei minimiä voi sopia) Lähinnä jatkuvasti tarvittavat sijaiset TA:lla lisätyön tarjoamisvelvollisuus Arkipyhälyhennys- ja sairasajan palkka keskiarvon mukaan Alatunniste 12

13 TYÖSUHTEEN YHDENJAKSOISUUS LYHYTAIKAINEN KESKEYTYS Määräaikainen Määräaikainen Määräaikainen sopimus sopimus sopimus Yhdenjaksoinen työsuhde Keskeytyksen pituus on jätetty avoimeksi, jotta lakia ei voitaisi kiertää. Yhdenjaksoisuus ei merkitse työsuhteen muuttumista toistaiseksi voimassaolevaksi, jos määräaikaisten tekemiselle on ollut perustellut syyt. Yhdenjaksoisuus voi vaikuttaa esim. vuosiloman pituuteen ( 2 tai 2,5 pv/kk), palvelusvuosilisiin ja sairausajan palkkajakson pituuteen. Alatunniste 13

14 KOEAIKA TSL 1:4 Mahdollisuus katsoa puolin ja toisin sopivatko työ ja tekijä toisilleen TA ei saa käyttää koeaikapurkua epäasiallisilla syillä Perusteen liityttävä työntekijän henkilöön tai työsuoritukseen. Todistustaakka sillä, joka vetoaa epäasiallisiin syihin. Koeaika on vain jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Koeaika alkaa työnteon aloittamisesta. Koeajan enimmäispituus 4 kk. Kuitenkin enintään puolet MAtyösopimuksen kestosta Työtehtävien merkittävästi muuttuessa voidaan sopia uudesta kokeiluajasta. Tällainen kokeiluaika ei voi johtaa työsuhteen päättymiseen, vaan työntekijän palaamiseen entisiin tehtäviinsä. Alatunniste 14

15 SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS Voimassa TES:n osapuolina ovat: Sosiaalialan Työnantajat ( )/ Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN, JHL, Talentia, Jyty- Pardia - STHL Neuvottelujärjestö Koskee mm. vanhusten ja vammaisten palvelutaloja, vanhainkoteja, päiväkoteja, ensi- ja turvakoteja, kotipalvelua, päihdehuoltoa Sosiaalialan järjestötoiminnassa oma TES. Sisällössä osin samankaltaisia piirteitä. Alatunniste 15

16 SOSIAALIPALVELUALAN TES- KOKONAISUUS työehtosopimus palkkasopimus, palkkasopimuksen siirtymäsäännöt palkkaryhmittely ja palkkataulukot paikallisen sopimisen i menettelytavat t t liite-ptk paikallisesta sopimisesta (kriisi-ptk) koulutussopimus luottamusmiessopimus liite-ptk:t t erityistilanteisiin: te s lastentarhanopettajat, ta a omaishoitajien lomitus, usean työpisteen työ allekirjoituspöytäkirja TES:n osana keskusjärjestösopimukset yleisistä työnantajakysymyksistä Alatunniste 16

17 SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala TES:iä sovelletaan Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliiton i lii jäsentyönantajiin jii Velvoittaa yleissitovuuden perusteella myös järjestäytymättömiä alan työnantajia Monitoimialayrityksissä voi lisäksi olla esimerkiksi terveyspalvelualan TES:n piiriin kuuluvia henkilöitä TES:n piirissä eivät ole yritysten johto ja työnantajan edustajat. Heihin voidaan soveltuvin osin sopia noudatettavan TES:n määräyksiä Alatunniste 17

18 6 Työaika Työaikalaki, ellei TES toisin määrää Säännöllinen työaika 1. a. Yleistyöaika (=muu kuin toimisto- tai jaksotyö) max 8 t/vrk ja 38 1/3 t/vk 1. b. Max 8 t/vrk ja 40 t/vk - kun lyhennetään 7 t/kk, jolta täysi palkka tai max 3 palkatonta t pv 2a 2.a. Toimistotyö max 7 t 40 min/vrk ja 37 ½ t/vk 2.b. Työpaikoilla, joilla on sovellettu 37 ½ t/vk lyhyempää toimistotyöaikaa, säilyy käytäntö ennallaan - kesätyöajasta luovuttu lukien Alatunniste 18

19 3. Vuorokauden enimmäistyöaikaa voidaan etukäteen sovittaessa tilapäisesti pidentää tunnilla työaika tasoittuu tasoittumisjaksolla TES:n mukaiseksi 4. Jaksotyö (käyttö mahdollista ympäri vrk-toimivissa i i yksiköissä) max 10 t/vrk, yövuorossa 12 t/vrk ja 38 1/3 t/vk jaksotyö lepomahdollisuudella max 15 t/työvuoro 5. Ei alle 4 t työvuoroja, ellei perusteltua syytä Alatunniste 19

20 Työvuoroluettelon käyttö 6. Vk-työaika keskimäärin edellä mainittu kun ennakolta laadittu työvuoroluettelo koko tasoittumisajaksi tasoittumisaika yleensä 3 vk (115t), max 6 vk (230t) muu kuin jaksotyö max 48 t/vk jaksotyössä max 126 t/3vk 6 vk:n listalla 7. Työvuoroluettelo etukäteen väh. 3 vk:lle tietoon väh. 1 vk etukäteen muuttaminen vain sovittaessa tai työn ennalta arvaamattoman muutoksen takia (poikkeustilanne). Aina pyrittävä sopimaan ja samalla selvitettävä, onko kyse listan muutoksesta saman listan aikana = tunti tunnista vai ylityöstä = korotettu palkka tai korotettu vapaa-aika myöhemmin - Ilmoitus mahdollisimman varhain. Alatunniste 20

21 8. Vakinainen yötyö max 7 vuoroa peräkkäin - huom: viikkolepo - Allekirjoittajajärjestöjen j j j j ohjeistus terveistä ja tuloksellisista työajoista - Käytännön neuvoja ja tutkimustuloksia Paikallisen sopimuksen mukainen työaika 9. Porras 1: Paikallisesti (TA - LM) sovitaan raami esim. missä yksiköissä ja miten (kaikkia vai osaa A - C vaihtoehdoista) voidaan soveltaa Paikallisen sopimisen muotomääräykset Alatunniste 21

22 Porras 2: Paikallisissa raameissa TA ja TT voivat sopia: A) Työaika tasoittuu usean työvuoroluettelon kuluessa Kukin työvuoroluettelo tiedoksi 1 vk ennen ko. luettelon alkua Tasoittumisjakso max 5 x 3 vk (n. 4 kk) tai erityisistä syistä itä( (esim. eri itöjt työajat eri vuodenaikoina) iki max 17 x 3 vk (n. 1 v) B) Vuorokautinen enimmäistyöaika max 12 t/vrk C) 6 vk listalla 126t/3vk voidaan ylittää 10. Lisäksi TA:n ja TT:n välinen työaikasuunnitelma = työajan sijoittumisen keskeiset periaatteet: Väljästi: esim. työtilanteen mukaan Tarkemmin: esim. viikoittaiset vaihteluajat, toistuvat vapaapäivät Alatunniste 22

23 11. Sopimus ja työaikasuunnitelma it kirjallisesti: mistä alkaen voimaan, kesto max 1 v tai irtisanominen 3 kk irtisanomisajalla tai sovittaessa, 12. Kun itsenäinen työ > TA ja TT voivat sopia ilman paikallista raamisopimusta TA ja TT:eiden edustaja (LM) toteavat ennakolta, ettei vaikutusta muihin Lepoajat: 13. Vrk-työaika a yhdenjaksoinen, e ellei e perusteltua e ua syytä muuhun u ½ t ruokatauko, sovittaessa 1 t omalla ajalla, jos TT saa poistua työpaikalta ellei saa poistua > ruokailu työaikana väh. 20 min. ainakin yli 5 t työpäiville kahvitauot: ei TES-normeja, TA:n harkinta Alatunniste 23

24 t viikkolepo kunakin kalenteriviikkona tai sovittaessa 70 t/2vk, jolloin toisella viikolla väh. 30 t 15. Työviikko keskimäärin viisipäiväinen - toinen vapaa lähinnä lauantai, elleivät työjärjestelyt muuta edellytä Poikkeukset työaikamääräyksistä: 16. TES:n työaikamääräykset eivät koske työaikalain ulkopuolelle jäävää kotityötä 17. Potilasretkillä ym. matkatyössä voivat TA ja TT sopia työajan ja työaikakorvausten määräytymisestä TES:stä poiketen mahdollisuuksien mukaan ennen matkaa laaditaan työaikasuunnitelma, josta ilmenee työajaksi luettava aika ja mahdollinen varallaoloaika l päivärahat maksetaan TES:n mukaisesti soveltamisalan tarkennus -09 Alatunniste 24

25 7 Arkipyhät 1. Kaikki arkipyhät välillä ma - pe lyhentävät jakson työaikaa keskimäärin työpäivän verran (viikkotyöaika/5) arkipyhä työssäolojaksolla vapaa arkipyhänä tai muulloin arkipyhälyhennyskorvaus y y tuntipalkkaisille edellytyksenä väh. 2 vk:n työsuhde 8 Lisätyö 1. Yli sovitun tehtävä työ ylityökynnykseen asti (eli osa-aika-tt:t) yksinkertainen tuntipalkka TT:n suostumus arkipyhät alentavat lisä- ja ylityökynnystäy y y Alatunniste 25

26 10 palkan osittaminen Työ alkaa tai päättyy kesken palkanmaksukauden sekä palkattomat poissaolot Ennalta tiedetyt poissaolot Tehdyt tp:t/kk:n normaalit tp:t, yleensä työssäolojakson mape pv:t / koko kk:n ma-pe pv:t arkipyhät sekä työssä- että poissaolojaksolla kuten tp:t Esim. toukokuu 2010: 21 ma-pe pv työ alkaa maanantaina 10.5 = 16 ma-pe pv Osa-kk:n palkka 16/21 norm. kk-palkasta Yllättävät poissaolot Kun lista tehty, palkka pois poissaolotunneilta ilt Aiempi kalenteripäiväkäytäntö Voidaan jatkaa paikallisesti sopien Alatunniste 26

27 18 Vuosiloma 1. Ansainta kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta: a) 2 arkipäivää (max 24) b) 2 ½ arkipäivää, jos väh. 1 v. työsuhde nykyisellä TA:lla (max 30) -2 ½ apv/kk koko siltä lom.määr.v:ltä, määr jonka kuluessa 1 v. täyttynyt, kunhan koko työsuhde väh. 1 v. c) 3 arkipäivää, jos väh. 15 v. palveluslisään oikeuttavaa palvelusaikaa (max 36) - Vaikka heti työsuhteen alusta, jos yli 15 v. kokemus Alatunniste 27

28 Vuosiloman lisäpäivät: d) 3 pv/v, jos väh. 3 v. välitöntä (tai TSL:n mukaisin lyhyin keskeytyksin jatkunutta) palv.lisäaikaa nykyisellä TA:lla - tai yhteensä 10 v. palv.lisäaikaalisäaikaa e) vanhat TT:t ( ), joilla aiemmin nykyisellä TA:lla pidempi loma - > 6 pv./v f) edellytyksenä 3-6 lisälomapv. = väh. 6 kk:n lomanansainta/lom.määr.vuosi Loman sijoittaminen: - Suunnitteluohje: n. joka kuudes lomapäivä lauantai. - Toteutus loma-ajoista sovittaessa. Jos ei onnistu, niin TA-määrää ajankohdan. Ilmoitus mahd.muk. väh. 1 kk ennen, max 3 pv. lomissa la vain sovittaessa Alatunniste 28

29 3. Vuosiloma-ansainnan palveluslisäaika = palkkasopimuksen mukaisesti = Nykyinen TA tai samankalt. työ väh. 19 t/vk, kk:t joilta lomaa ansaittu ja suhteessa jälk. osa-aikatyö 4. Yli 5 viikon lomaoikeus kesällä tai talvella 5. Säästövapaamahdollisuus: Yli 18 pv lomaosuus tai yli- ja lisätyöt 6. Tuntikohtaiset lisät normaalityöajalta huomioon lomanmääräytymisvuoden %-osuuden mukaisesti - tai 1.4. jälkeen alk. työsuhteissa keskim. ajalta Ei Esim: lom.määr.v. kk-palkat = lom.määr.v. määr työaikalisät (la, su, ilta, yö) = 1600 > 1600:20000 = 8 % > loman alkamishetken kk-palkkaa korotetaan 8 %:lla > jaetaan 25:llä > kerrotaan lomapäivien lkm:llä Alatunniste 29

30 19 Lomaraha % TES:n tuntikorvauslisällisestä vuosilomapalkasta (max 36 lomapv:ltä) Ei lisälomapäivistä Maksetaan elokuussa heinäkuun säännöllisestä kk-palkasta ellei paikallisesti toisin sovita 2. Edellytyksenä loman pito ja lomalta paluu sovitusti, ellei hyväksyttävää estettä kuten vuosilomalain 7 :n syyt (sairaus, perhevapaat, lomautus, työnsuhteen päättyminen ym.) 3. Myös lomakorvauksesta työsuhteen päättyessä, jos työsuhde kestänyt vähintään neljä kuukautta Ei, jos TT rikkonut irtisanomisaikoja tai päättänyt t kesken k määräaikaisen ä i työsuhteen Alatunniste 30

31 20 Sairausajan palkka 1. Työnteon alettua oikeus palkalliseen sairaslomaan kutakin poissaolojaksoa kohden: Työsuhteen pituus: Sairausajan palkanmaksujakso < 1 kk apv 50 % 1 kk < 3 vuotta 4 viikkoa 100 % 3-5 vuotta 5 viikkoa 100 % 5-10 vuotta 6 viikkoa 100 % yli 10 vuotta 8 viikkoa 100 % - Työtapaturma, väkivalta työtehtävissä tai ammattitauti 90 kal.pv 100 % 2. Jos sama sairaus uusiutuu 15 kal.pv kuluessa työhön paluusta = yksi sairastumisjakso 3. Palkka TT:lle, sairauspäiväraha TA:lle - Tuntilisät kuten vuosilomapalkassa tai listan mukaisesti 4. Ilmoitus sairastumisesta viipymättä Alatunniste 31

32 5. Vaadittaessa lääkärin todistus tai muu TA:n hyv. selvitys - Sairausepidemioissa tai jos lääk.aikoja ei saa, niin 1-3 kal.pv:n poissaoloissa työterv.h.todistus yleensä riittävä - Perustellusta syystä TA voi nimetä lääkärin > maksaa myös kustannukset 21 Lääkärintarkastukset 1. Mahdollisuuksien mukaan työajan ulkopuolella. Ilmoitus etukäteen. Jos työajalla niin palkallinen poissaolo kun: a) sairauden toteaminen, hoidon tai apuvälineen (esim. silmälasit) määrääminen ja näihin liittyvät välttämättömät tutkimukset b) raskaana olevan neuvolakäynnit c) lakisääteinen lääkärintarkastus. Tällöin TA maksaa myös matkakustannukset Alatunniste 32

33 22 Lyhyt tilapäinen poissaolo Palkallisena lli max 3t tpv: a) alle 10 v. tai vammainen lapsi. Välttämätön hoito tai hoidon järjestäminen äkillisen sairastumisen vuoksi - pyrkimys tasapuolisuuteen molempien vanhempien kesken Palkallisena max 1 tpv: b) muun perheenjäsenen äkillinen hoitoa vaativa a sairastuminen c) perheenjäsenen kuolema d) perheenjäsenen tai lähiomaisen hautajaiset Perheenjäsen = puoliso/avopuoliso ja lapset samassa taloudessa Lähiomainen = Perheenjäsen + oma etenevä ja takeneva polvi, veljet, sisaret ja appivanhemmat e) omat vihkiäiset tai parisuhteen rekisteröinti f) omat 50- ja 60- vuotispäivät g) kutsunnat Ansiomenetyksen korvaus kertausharjoituksista, kunnanvaltuustosta ja allekirjoittajajärjestön liittovaltuustosta ym. Ilmoitus poissaolosta viipymättä Vapaapäiviä vain työpäiville osuessaan Alatunniste 33

34 23 Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa Kiinteä palkka äitiyslomalta 72 arkipäivältä, kun työsuhde vähintään 3 kk Ei velvollisuutta tuntilisien maksuun Muutoin lain mukaan 33 Voimassa olevat edut - Siirryttäessä aiemmasta TES-käytännöstä Sos-TES:n piiriin syytä sopia vanhojen TT:eiden kanssa, miltä osin mahdolliset Sos.TES:iä paremmat työsuhde-edut jäävät voimaan Palkka ei normaalisti voi laskea TES:n vaihtamisen vuoksi Alatunniste 34

35 Lomarahan vapaaksi vaihtaminen Virallisesti mahdollista vain TES:n paikallisen sopimisen liitepöytäkirjan mukaisissa taloudellisissa ongelmatilanteissa, joissa säästötoimenpiteet ovat vaihtoehtoja irtisanomisille tai lomautuksille. Jos tällöin vaihdosta sovitaan, niin lomarahaa käsitellään kuten vuosilomapäiviä. Esim. 24 arkipäivän loman lomaraha olisi tästä 50 % eli vapaaksi vaihdettuna 12 arkipäivän (2 vk:n) palkallinen lomarahavapaa. Normaalitilanteessa lomarahojen vapaaksi vaihto on toteutettavissa siten, että lomaraha maksetaan rahana TES:n 19 :n mukaisesti ja sovitaan palkattomasta työlomasta. Työlomasta (eli virkavapaasta) sopiminen on vapaamuotoinen TA:n ja TT:n välinen sopimus. Jos esim. sovitaan 10 työpäivän työlomasta, vastaa se vaikutukseltaan 24 arkipäivän loman lomarahojen vapaaksi vaihtamista. Osakuukauden palkka lasketaan TES:n 10 :n mukaan KK:n työpäivien suhteessa. Jos työlomakuukaudessa olisi esim. 21 ma-pe välistä päivää, olisi 10 työpäivän työloman vaikutus se, että ko. KK:n kuukausipalkka olisi 11/21 normaalista kuukausipalkasta. Jos halutaan, ettei työlomalla ole vaikutusta vuosiloman ansaintaan, voidaan sopia myös siitä että ko. työlomapäivät rinnastetaan lomanansainnassa työpäiviin. Alatunniste 35

36 Sosiaalipalvelualan palkankorotukset yleis- ja taulukkokorotus 0,6 % korotus TT:n kiinteään kk-palkkaan = taulukkopalkka + kiinteät teht. ja hlö.koht. lisät yleis- ja taulukkokorotus Palkkaryhmissä G ,0 % Palkkaryhmissä G ,5 % Palkkaryhmissä G % 0,8 Palkkaryhmissä G ,9 % Palkkaryhmissä G28-30 (tai taulukoiden yläpuoliset) 08% 0,8 - Palkankorotusten taso alalla keskimäärin 0,8 %. Kohdennuksessa painotettiin vaativia, koulutusta edellyttäviä tehtäviä. - Kustannusvaikutus 2010 = 0,65 %. Palkkaperintö huomioiden 2010 palkkasumma = 3,1 % yli 2009 palkkasumman (kun ei huomioida henkilöstömuutoksia, palv.lisiä ym) Alatunniste 36

Pieni yhdistys työnantajana

Pieni yhdistys työnantajana Pieni yhdistys työnantajana 11.2.2015 Tuomas Mänttäri toimitusjohtaja Sosiaalialan Työnantajat ry Tekijänoikeussyistä materiaali on käytettävissä vain tätä koulutusta varten Tuomas Mänttäri Työnantajan

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus

Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus Vappu Okkeri Lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Työsuhteen ehdot 1. Työsopimus:

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Heidi Lassila 6.3.2013 1 Vuosilomaa koskevat työehtosopimusmääräykset Yliopistojen ensimmäinen työehtosopimus voimaan 1.3.2010, uusi ajalle 1.2.2012-31.3.2014 Uusia muutoksia

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2015

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2015 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas 2015 Sisällys Yksityisen sosiaalipalvelu-alan vuosilomaopas 2015... 1 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman

Lisätiedot

TYÖAIKAPANKKI Kuntasektorin ammattiosastojen puheenjohtajien ja luottamusmiesten neuvottelupäivät Kevät 2012

TYÖAIKAPANKKI Kuntasektorin ammattiosastojen puheenjohtajien ja luottamusmiesten neuvottelupäivät Kevät 2012 TYÖAIKAPANKKI Kuntasektorin ammattiosastojen puheenjohtajien ja luottamusmiesten neuvottelupäivät Kevät 2012 Neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja Tehy ry Vuosityöaikasopimus Paikallinen sopimus, jonka mukaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus. Sopimustoimitsija Ritva Väli-Heikkilä, JHL

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus. Sopimustoimitsija Ritva Väli-Heikkilä, JHL Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus Sopimustoimitsija Ritva Väli-Heikkilä, JHL Työehtosopimus Osapuolet Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Heta Henkilökohtaisten

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

1. Uusi työehtosopimuskausi alkaa 1.2.2017 ja päättyy 31.1.2018 siten kuin työehtosopimuksen 35 :ssä on todettu.

1. Uusi työehtosopimuskausi alkaa 1.2.2017 ja päättyy 31.1.2018 siten kuin työehtosopimuksen 35 :ssä on todettu. PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen

Lisätiedot

Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n suositus eläinlääkäreille pieneläinklinikoiden hoitohenkilökunnan työehdoiksi

Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n suositus eläinlääkäreille pieneläinklinikoiden hoitohenkilökunnan työehdoiksi Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n suositus eläinlääkäreille pieneläinklinikoiden hoitohenkilökunnan työehdoiksi I YLEISTÄ 1 Suosituksen soveltamisala Tässä suosituksessa mainittuja ehtoja sovelletaan yksityisessä

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus III LUKU TYÖAIKA 9 Jaksotyöaika Säännöllinen työaika 1 mom. Työaikalain 7 :ssä tarkoitetussa työssä,

Lisätiedot

Yliopistojen uusi työehtosopimus

Yliopistojen uusi työehtosopimus Yliopistojen uusi työehtosopimus Yleiset 19.5.2010 1 Työehtosopimuksen yleiset Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen piirissä koko yliopiston henkilöstö lukuun ottamatta henkilöitä, jotka yliopisto on nimennyt

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Työsopimuksen tekeminen 13

SISÄLLYS. 1. Työsopimuksen tekeminen 13 SISÄLLYS 1. Työsopimuksen tekeminen 13 1.1 Työntekijän palkkaaminen... 13 1.1.1 Työn tarjoamisvelvollisuus... 13 1.1.2 Syrjintäkielto... 14 1.1.3 Työhönotossa kerättävät tiedot... 16 1.2 Työsopimuksen

Lisätiedot

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla.

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. 1 JOUSTAVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA LIUKUVA TYÖAIKA Liukuvan työajan käyttöönottaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus Kilpailukykysopimus. Vappu Okkeri Lakimies, VT Edunvalvonta

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus Kilpailukykysopimus. Vappu Okkeri Lakimies, VT Edunvalvonta Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus Kilpailukykysopimus Vappu Okkeri Lakimies, VT Edunvalvonta Miksi kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus (kiky) Keskusjärjestöt: EK, SAK, STTK, AKAVA Alkujaan

Lisätiedot

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys KAUPAN ALAN TYÖEHDOT... 3 MIKÄ ON PAM... 3 JÄSENYYS...

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT

Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT Talentum Helsinki 2011 6., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja Mauri Saarinen Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1440-4 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- PALVELUALAN

KIINTEISTÖ- PALVELUALAN KIINTEISTÖ- PALVELUALAN työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖPALVELUALAN työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 7 1 Soveltamisala...7

Lisätiedot

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä vuokrayritys

Lisätiedot

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN SUOMEN LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014

Lisätiedot

Koulutustilaisuus Opetushallitus 20.3.2013

Koulutustilaisuus Opetushallitus 20.3.2013 Koulutustilaisuus Opetushallitus 20.3.2013 Uudet vuosilomasäännökset HTP henkilöstön palkat HTP henkilöstön työaikamääräykset copy Leea Järvinen/ATL 2 Yksityisen opetusalan työehtosopimus 13 Sovelletaan

Lisätiedot

Tyypillisesti työnantaja vaatii työntekijää tasoittamaan syntyneet ylityöt saman työvuoroluettelon aikana ns. tunti tunnista -korvauksella:

Tyypillisesti työnantaja vaatii työntekijää tasoittamaan syntyneet ylityöt saman työvuoroluettelon aikana ns. tunti tunnista -korvauksella: Tehy ry, edunvalvonta Vappu Okkeri päivitetty 31..2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS - Työaika ja ylityö yleistyöajassa - Paikallinen sopiminen Ylityöhön on aina pyydettävä työntekijän

Lisätiedot

VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015. Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015. Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014

Lisätiedot

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN VARASTOISSA TYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS YLIOPISTOJEN YLEISEKSI TYÖEHTOSOPIMUKSEKSI

NEUVOTTELUTULOS YLIOPISTOJEN YLEISEKSI TYÖEHTOSOPIMUKSEKSI Tiedote (1/2) 31.10.2013 NEUVOTTELUTULOS YLIOPISTOJEN YLEISEKSI TYÖEHTOSOPIMUKSEKSI Sivistystyönantajat ry ja yliopistojen henkilöstöä edustavat henkilöstöjärjestöt saavuttivat neuvottelutuloksen 25.10.2013

Lisätiedot

Anu Huttunen, Riikka Jäntti. Rakennustuoteteollisuuden työntekijöiden työsuhde- ja palkanlaskentaopas

Anu Huttunen, Riikka Jäntti. Rakennustuoteteollisuuden työntekijöiden työsuhde- ja palkanlaskentaopas Anu Huttunen, Riikka Jäntti Rakennustuoteteollisuuden työntekijöiden työsuhde- ja palkanlaskentaopas Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2012 3. päivitetty painos Suomen Rakennusmedia Oy www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO 5. 1. SOPIMUKSEN SOVELTAMINEN 10 1 Soveltamisala 10

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO 5. 1. SOPIMUKSEN SOVELTAMINEN 10 1 Soveltamisala 10 SISÄLLYS AAKKOSELLINEN HAKEMISTO 5 1. SOPIMUKSEN SOVELTAMINEN 10 1 Soveltamisala 10 2. TYÖSUHDE 10 2 Työnjohto 10 3 Työsopimus ja koeaika 11 4 Työsuhteen päättyminen ja lomautus 11 Irtisanomisaika 11 Määräaikainen

Lisätiedot

Työmarkkinatilanne. Erkki Rantamaa 23.10.2015

Työmarkkinatilanne. Erkki Rantamaa 23.10.2015 Työmarkkinatilanne Erkki Rantamaa 23.10.2015 Hallituksen työelämän lainsäädäntöä koskevat toimet Hallitusohjelmakirjaukset: Omavastuuaika vuosiloman aikana sairastumiseen Vuosilomakarttuman rajoittaminen

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 11. Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia... 15

Sisällys. Lukijalle... 11. Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia... 15 Lukijalle................................................... 11 Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia........................ 15 1. Työsuhteen ehtojen lähteet................................

Lisätiedot

Kilpailukykysopimukseen perustuvan 24 tunnin vuosittaisen työajan lisäyksen toteuttaminen 1.1.2017 alkaen (uusi kohta 12 :n viimeiseksi kohdaksi)

Kilpailukykysopimukseen perustuvan 24 tunnin vuosittaisen työajan lisäyksen toteuttaminen 1.1.2017 alkaen (uusi kohta 12 :n viimeiseksi kohdaksi) Pöytäkirja 1 (8) 23.5.2016 KUMITEOLLISUUS: Kilpailukykysopimukseen perustuvan 24 tunnin vuosittaisen työajan lisäyksen toteuttaminen 1.1.2017 alkaen (uusi kohta 12 :n viimeiseksi kohdaksi) Vuosittaista

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt Juha-Matti Moilanen TALENTUM Helsinki 2013 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-1976-8 Taitto: NotePad, www.notepad.fi

Lisätiedot

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 PIKATIEDOTE 14.4.2011 KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 Sopimus on irtisanottavissa 29.2.2012 ilman erityistä perustelua ja päättyy tällöin 1.4.2012. I PALKANKOROTUKSET 1. Palkankorotukset Palkankorotukset

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikakokeilu

Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikakokeilu Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikakokeilu Ammatillisia oppilaitoksia koskeva vuosityöaikakokeilu Sopimuksen tavoitteena on saada kokemuksia opettajiin paremmin soveltuvasta työajasta, työajan suunnittelusta,

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Suurin osa käytännön soveltamisen kannalta tärkeistä vuosilomamääräyksistä on ennallaan. Tällaisia

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen. YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön

Paikallinen sopiminen. YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön Paikallinen sopiminen YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön Mitä paikallinen sopiminen on? Lakiin tai työehtosopimukseen (tes) perustuvaa sopimista työsuhteiden ehdoista yms. työsuhteeseen liittyvistä

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

UUSI ELOTES PÄHKINÄNKUORESSA

UUSI ELOTES PÄHKINÄNKUORESSA UUSI ELOTES PÄHKINÄNKUORESSA SETin jäsenkokouksen perusteella 26.1. SETin hallitus tekee esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä Temen hallitukselle TES-neuvottelujen taustaa Monet tv-tuotannot eivät

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 1 1. Työllisyys- ja kasvusopimus Työmarkkinakeskusjärjestöjen 30.8.2013 allekirjoittaman

Lisätiedot

Työsopimus ja johtajasopimus. Harri Hietala Keijo Kaivanto

Työsopimus ja johtajasopimus. Harri Hietala Keijo Kaivanto Työsopimus ja johtajasopimus Harri Hietala Keijo Kaivanto TALENTUM Helsinki 2012 Talentum Media Oy ja tekijät 5., uudistettu painos Taitto: Notepad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN 978-952-14-1411-4

Lisätiedot

Yleissopimus 1.3.2010-28.2.2011. Erityispalvelujen Työnantajaliitto Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Yleissopimus 1.3.2010-28.2.2011. Erityispalvelujen Työnantajaliitto Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Yleissopimus 1.3.2010-28.2.2011 Erityispalvelujen Työnantajaliitto Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus... 1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...

Lisätiedot

Harri Hietala Keijo Kaivanto. Vuosilomalaki käytännössä

Harri Hietala Keijo Kaivanto. Vuosilomalaki käytännössä Harri Hietala Keijo Kaivanto Vuosilomalaki käytännössä TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2102-2

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki ja työsuhteen päättäminen

Yhteistoimintalaki ja työsuhteen päättäminen Yhteistoimintalaki ja työsuhteen päättäminen Keskiviikko 27.1.2010 klo 9.00-16.00 (aamukahvi klo 8.45 alkaen) Usein unohtuu, että yhteistoiminta yrityksissä on muutakin kuin työsuhteiden päättämistä. Lain

Lisätiedot

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVAT TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.4.2012 30.4.2014

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVAT TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.4.2012 30.4.2014 MaRa 1.2.2012 1 MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVAT TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.4.2012 30.4.2014 1. Yleistä Työehtosopimuskausi on 1.4.2012 30.4.2014. Sopimus sisältää 1.4.2012 voimaan tulevan

Lisätiedot

Työsopimuslaki. käytännössä. Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto

Työsopimuslaki. käytännössä. Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto Työsopimuslaki käytännössä Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TALENTUM Helsinki 2013 Viides, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus:

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Sosiaalipalvelualan työehtosopimus. Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta

Sosiaalipalvelualan työehtosopimus. Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen sopimusratkaisu 25.10.2013 Ensimmäinen sopimuskausi alkaa 1.3.2014 ja päättyy

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

JHL:n hallitus Mari Keturi

JHL:n hallitus Mari Keturi Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelutulos 3.6.2016 JHL:n hallitus Mari Keturi Neuvottelutuloksen sisältö Tekstimuutokset Työajan pidentäminen Paikallinen työaikasopiminen

Lisätiedot

Työpaikan lait ja työsuhdeopas

Työpaikan lait ja työsuhdeopas Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2015 Ty ö p a i k a n l a i t ja työsuhdeopas 2015 Talentum Media Oy Helsinki 13., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Toimitus: Saara Palmberg

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010. Sopimuskaudella 1.10.2007-31.1.2010 palkkoja tarkistetaan seuraavasti:

VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010. Sopimuskaudella 1.10.2007-31.1.2010 palkkoja tarkistetaan seuraavasti: KIRJE 1.11.2007 Tiedekunnille, erillisille laitoksille ja hallintovirastolle VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010 Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt saavuttivat 13.10.2007

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT JÄSENKIRJE 5/T/2008 puh. (09) 684 4380 19.03.2008 Jakelu: Jäsentyönantajat 1(2) METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN Metsäalan työehtosopimukseen tulee

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. Muistio 15.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. Palkkataulukko on 1.10.2007 lukien seuraava: PKL

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS AJANJAKSOLLE 16.2.2005 30.9.2007

Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS AJANJAKSOLLE 16.2.2005 30.9.2007 Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS AJANJAKSOLLE 16.2.2005 30.9.2007 Kiinteistöpalvelut ry Toimihenkilöunioni TU ry Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 2 Keskusjärjestösopimukset...

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry KULUTUSTAVARARYHMÄ RY YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY PÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS: TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS Aika 17. päivänä helmikuuta 2010 Paikka Kulutustavararyhmä

Lisätiedot

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä.

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä. Työsopimus Työsopimus on sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työ voi olla kokoaikaista tai osaaikaista,

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto. Esimiehen käsikirja

Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto. Esimiehen käsikirja Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto Esimiehen käsikirja TALENTUM Helsinki 2016 Talentum Media Oy sekä kirjoittajat Kansi: Sirpa Puntti Taitto: NotePad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-2829-6

Lisätiedot

VUOSILOMALAKI Tarja Kröger Pekka Orasmaa TALENTUM Helsinki 2015

VUOSILOMALAKI Tarja Kröger Pekka Orasmaa TALENTUM Helsinki 2015 VUOSILOMALAKI VUOSILOMALAKI Tarja Kröger Pekka Orasmaa TALENTUM Helsinki 2015 Toinen, uudistettu painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

I SOVELTAMISALA JA YLEISET SOPIMUKSET

I SOVELTAMISALA JA YLEISET SOPIMUKSET Sisällysluettelo I SOVELTAMISALA JA YLEISET SOPIMUKSET... 2 1 Työehtosopimuksen soveltamisala... 2 2 Yleiset sopimukset... 2 II TYÖSUHTEEN SYNTYMINEN JA PÄÄTTYMINEN... 3 3 Työsuhteen syntyminen... 3 4

Lisätiedot

Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa

Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa 10.11.2016 1 Terveyspalvelualan tes Säännöllisen työajan pidentäminen 30 min/vko Luottamusmiehen asemaan merkittäviä parannuksia Kriisilauseke, jossa mainittujen

Lisätiedot

Sähköinen jäsenkirje 1/2014: Koululaisten kesäharjoittelu, uudet työehtosopimukset, työsuhdekoulutuksiin vielä paikkoja

Sähköinen jäsenkirje 1/2014: Koululaisten kesäharjoittelu, uudet työehtosopimukset, työsuhdekoulutuksiin vielä paikkoja Sähköinen jäsenkirje 1/2014: Koululaisten kesäharjoittelu, uudet työehtosopimukset, työsuhdekoulutuksiin vielä paikkoja 21.01.2014 1. Koululaisten kesäharjoittelu 2014-2016 2. Uusien työehtosopimusten

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

Kaupan automiesten työehtosopimus

Kaupan automiesten työehtosopimus Kaupan automiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Kaupan automiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 KAUPAN AUTOMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1. SOVELTAMISALA...6 1 Sopimuksen ulottuvuus... 6

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Työaika-asiat kuntoon isännöintiyrityksessä!

Työaika-asiat kuntoon isännöintiyrityksessä! Työaika-asiat kuntoon isännöintiyrityksessä! Yhteistoiminta-asiamies,VT Harri Hietala, Työ- ja elinkeinoministeriö TEM Senior Legal Advisor, VT Keijo Kaivanto, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva

Lisätiedot

Rahoitusalan työehtosopimus 14.10.2010 30.9.2014. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

Rahoitusalan työehtosopimus 14.10.2010 30.9.2014. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Rahoitusalan työehtosopimus 14.10.2010 30.9.2014 Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry 3 RAHOITUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 14.10.2010 30.9.2014 Rahoitusalan työehtosopimus 14.101.2010-30.9.2011 4 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000

AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 1 (7) AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 LASKENTAOHJE 2011 2013 1 PALKANKOROTUKSET Palkkojen korotukset ja tarkistukset Palkkojen korottaminen 1.10.2011 Henkilökohtaisia aika-, kuukausi

Lisätiedot

3 TYÖSUHDEASIAT, TYÖNTEKIJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

3 TYÖSUHDEASIAT, TYÖNTEKIJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 3 TYÖSUHDEASIAT, TYÖNTEKIJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Tässä luvussa tarkastelemme työsuhteeseen liittyviä asioita, työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia. Työsuhteeseen liittyvistä asioista esille

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

Hevosyrittäjä työnantajan roolissa Marraskuu 2015

Hevosyrittäjä työnantajan roolissa Marraskuu 2015 Hevosyrittäjä työnantajan roolissa Marraskuu 2015 Työehtojen soveltaminen työsuhteessa työnantaja on se henkilö, joka vastaa työehtojen tuntemisesta ja niiden oikeasta soveltamisesta. Työnantajalla tulkintaetuoikeus.

Lisätiedot

Raamisopimuksen mukaiset neuvottelutulokset (jäävät voimaan, mikäli raami todetaan kattavaksi)

Raamisopimuksen mukaiset neuvottelutulokset (jäävät voimaan, mikäli raami todetaan kattavaksi) Raamisopimuksen mukaiset neuvottelutulokset (jäävät voimaan, mikäli raami todetaan kattavaksi) Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus... 1 Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskeva työehtosopimus...

Lisätiedot

Ellei toisin ole sovittu, palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä

Ellei toisin ole sovittu, palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä A. PALKANMAKSU A1 PALKANMAKSUN AJANKOHDAT Palkanmaksuaika Palkanmaksukausi tarkoittaa aikaa, jolta palkka maksetaan. Pääsääntöisesti palkanmaksukausi saa olla enintään kuukauden pituinen. Jos työntekijän

Lisätiedot

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat palauttavat

Lisätiedot

Liite 2 Dno 13840-2010

Liite 2 Dno 13840-2010 Liite 2 Dno 13840-2010 Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta.

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. 30.9.2016 1 OHJEET VUOSITYÖAJAN PIDENTÄMISEKSI Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. Vuosityöajan

Lisätiedot