Elinkeinosuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeinosuunnitelma"

Transkriptio

1 Lnro ELINKEINOSUUNNITELMA LAATIMISPÄIVÄMÄÄRÄ Hakijan yhteystiedot: Kassamestari Suunnitelman laatijan yhteystiedot: Autiomat Oy Osmo Autio, Marita Jääskeläinen Kauppakatu 4 D Lapua autiomat(at)japo.fi Viranomaisen vastaanottomerkinnät: Suunnitelma saapunut työvoima- ja Liittyy nuoren viljelijän aloitustukihakemukseen elinkeinokeskukseen (leima) diaarinumero: hallinnollinen numero: Liittyy maatalouden investointitukihakemukseen diaarinumero: hallinnollinen numero: Sivu 1

2 SISÄLLYSLUETELO Sisältö 1. Tuen hakijaa ja tilan hallintaa koskevat tiedot TUEN HAKIJAN AMMATTITAITO Tilan alkutilanteen tarkastelu A Maatila B Tilan työvoimaa koskevat tiedot C Kasvintuotannon viljelyalat ja satomäärät vuodessa D Kotieläintuotannon eläinmäärät ja tuotosmäärät vuodessa E Päätuotteiden markkinointikanavat F Rakennukset sekä koneet ja laitteet G Tilan metsätaloutta koskevat tiedot H Tilan muuta yritystoimintaa koskevat tiedot I Yksityistaloutta koskevat tiedot TILAN KEHITTÄMINEN A Toiminnan kehittämisen tavoitteet B Kuvaus toiminnan kehittämisestä C Toiminnan kehittämiseen liittyvien riskien arviointi D Muuta huomioitavaa E Nelikenttäanalyysi Talouslaskelmien perustelut (laskelmat liitteenä) A Yleistä talouslaskelmista B Investoinnit ja niiden rahoitus C Liikevaihto E Vakavaraisuus F Maksuvalmius G Toimialan vertailut H Peruslaskelman hintaperusteet I Riski ja herkkyysanalyysit Yhteenvetoarvio tilan kehittämisestä A Yrittäjän näkemys B Suunnittelijan näkemys Allekirjoitukset Sivu 2

3 1. Tuen hakijaa ja tilan hallintaa koskevat tiedot Hakijoiden tai hakijayrityksen osakkaiden nimet Syntymävuosi Hallintaosuus Vakituisen asuinpaikan osoite 1 Kassamestari Kassakuja 1, xxxxx Kassala Hakijayrityksen nimi: Hakijoihin ja tilan hallintaan liittyviä muita tietoja: Tila on hakijan nimissä ja omistuksessa. 2. TUEN HAKIJAN AMMATTITAITO Nuoren viljelijän aloitustukihakemus tai maatalouden investointitukihakemus. Ammattitaitovaatimus täyttyy seuraavasti: Vähintään toisen asteen ammatillinen luonnonvara-alan tai muu vastaava koulutus. Koulutusvaatimus täyttyy oppisopimuskoulutuksella tai näyttötutkinnolla. x Vähintään kolmen vuoden työkokemus maataloudesta sekä tarkoituksenmukainen vähintään 20 opintoviikon tai 30 opintopisteen koulutus, johon on sisältynyt vähintään 10 opintoviikon tai 15 opintopisteen verran taloudellista koulutusta. Vähintään kolmen vuoden työkokemus maataloudesta (Huom! Vain luonnollisen henkilön hakiessa aloitustukea. Ei kuitenkaan riitä kaikkien hakijoiden ainoaksi ammattitaitovaatimukseksi. Vähintään puolella hakijoista täytyttävä myös koulutusvaatimus) Edellä mainitut vaatimukset eivät täyty. Kyseessä on pelkästään maatalouden investointitukihakemus ja koulutusvaatimus täyttyy seuraavasti: Vähintään kolmen vuoden työkokemus maataloudesta sekä tarkoituksenmukainen vähintään 10 opintoviikon tai 15 opintopisteen koulutus. Tilan tuotantosuunta ei tuettavan investoinnin johdosta muutu ja vähintään kolmen vuoden työkokemus maataloudesta. Sivu 3

4 Henkilöt, jotka täyttävät ammattitaitovaatimuksen (nimet). Työkokemus ja suoritettu koulutus (tutkinnon nimi ja pääsisältö, työkokemuksen sisältö): Hakija ei vielä täytä nuoren viljelijän aloitustuen ammattitaitovaatimusta, mutta hakija sitoutuu täyttämään sen 36 kuukauden kuluessa mahdollisen aloitustuen myöntämisestä lukien. Henkilökohtaiset suunnitelmat ammattitaidon hankkimisesta: 3. Tilan alkutilanteen tarkastelu 3A Maatila Hakijan nykyisin hallitseman maatilan pinta-alatiedot: Peltoa omistuksessa Peltoa vuokralla Metsää 31,21 ha 17,21 ha 54,5 ha Hakijalle tilanpidon aloituksen tai muiden omistus- ja hallinnanmuutosten toteuttamisen jälkeen muodostuvan maatilan pinta-alatiedot: Peltoa omistuksessa Peltoa vuokralla Metsää ha ha ha Pellon soveltuminen harjoitettavaan tuotantoon (maalajit, ojitus, tilusrakenne, viljavuus, tilakeskuksen sijainti jne.) Tilan pellot ovat maalajeiltaan hyvin vaihtelevia ja soveltuvat erinomaisesti nurmiviljelyyn. Suurin osa pelloista soveltuu tarvittaessa myös viljalle. Omat maat joko salaojittu tai soveltuvat viljeltäväksi ojattomina. Tilusrakenne on hajanainen, mutta kuitenkin riittävästi keskittyneenä varsin lähelle tilakeskusta. 3B Tilan työvoimaa koskevat tiedot Tilan pääasiallinen työvoima koostuu hakijasta itsestään, mutta vuosittainen työmäärä tunteina vastaa lähestulkoon yhtä henkilötyövuotta, joten hakijan työpanos riittää. Hakijan lisäksi tilalla työskentelevät tarvittaessa hänen vanhempansa, jolla tasoitetaan kesäajan työhuippujen työmenekkiä. Säilörehun keruu ulkoistetaan, joten hakijan omaksi työosuudeksi jää työskentely laakasiilolla. Tämä seikka edesauttaa säilörehun aiheuttamaa työhuippua. Sivu 4

5 3C Kasvintuotannon viljelyalat ja satomäärät vuodessa Nykyinen tuotanto Tilanpidon aloituksen tai investoinnin Viljeltävä kasvi Viljelyala ha Satomäärä (yksikköä/ha) Viljelyala ha toteuttamisen jälkeen Satomäärä (yksikköä/ha) nurmi 43, ry 32, ry ohra 2, kg 8, kg laidun 3, ry 8, ry 3D Kotieläintuotannon eläinmäärät ja tuotosmäärät vuodessa Nykyinen tuotanto Tilanpidon aloituksen tai investoinnin toteuttamisen jälkeen Eläinlaji Eläinmäärä Tuotos/eläin Eläinmäärä Tuotos/eläin Emolehmät Sonnit 2 2 Hiehot 1-2 v Vasikat alle 1 v E Päätuotteiden markkinointikanavat Vasikat myydään xxxx kautta. Tilalla ollaan siirtymässä eläinten osalta raskaampaan pihvirotuun, joka tuo tullessaan myös paremmat hinnat sekä lisää kannattavuutta tuotantoon. Sivu 5

6 3F Rakennukset sekä koneet ja laitteet Rakennuskanta on hyvässä kunnossa ja soveltuu nykyiseen tuotantoon hyvin. Tilan koneet ovat riittävän hyvässä kunnossa ja lisäksi suunniteltu investointi vähentää merkittävästi tarvetta investoida koneisiin rehunteon siirtyessä urakoitsijoille. Säilörehutuotannon ulkoistaminen helpottaa osaltaan myös koneinvestointipaineita. 3G Tilan metsätaloutta koskevat tiedot Tilan metsäpinta-ala on 54,5 ha, jonka vuosittaiseksi kasvuksi on arvioitu n. 170 m 3. Metsät ovat hyvin hoidettuja kasvatusmetsiköitä, ja suurin osa leimikoista on lannoitettu tukkipuukasvatusta varten. Metsä osalta ei vielä lähivuosina ole odotettavissa merkittäviä hakkuutuloja. Nuoren metsän harvennushakkuista on saatavissa jonkin verran tuloja, mutta niillä ei ole ratkaisevaa merkitystä tilan taloudelle. 3H Tilan muuta yritystoimintaa koskevat tiedot Tilalla ei ole muuta yritystoimintaa. 3I Yksityistaloutta koskevat tiedot Yksityistalouden puolella ei ole tiedossa mitään suuria, tavallisuudesta poikkeavia kuluja. Hakijan vaimo työskentelee tilan ulkopuolella vakituisessa työsuhteessa. Hakija on rakentanut 1990-luvulla uuden talon, joten siltä osin yksityistalouden korjauskulut eivät ainakaan lähivuosina tule aiheuttamaan lisäkuluja. Yksityistalouden vuosittaiseksi kulutukseksi on arvioitu noin Maksuvalmiuslaskelmissa on otettu huomioon puolison palkkatulot, noin vuodessa, josta menevät yksityistulojen verot vähentävät puolestaan tilan käytettävissä olevia tuloja. Verojen laskennassa huomioidaan myös yksityistalouden tulot. Sivu 6

7 4. TILAN KEHITTÄMINEN 4A Toiminnan kehittämisen tavoitteet Suunnitellulla laakasiiloinvestoinnilla helpotetaan nykyisen rehuntekomenetelmän aiheuttamia paineita konekannan parantamiseen. Samalla estetään muovin hinnan kovan nousun aiheuttama tuotannon kannattavuuden heikkeneminen sekä tasataan sadonkorjuunaikaista työvoimapulaa. Aiv:n korjuu tullaan organisoimaan siten, että kaato ja varsinainen urakointi laakasiiloille hoidetaan ulkopuolisen urakoitsijan voimin, mutta tilan väki huolehtii aiv:n levittämisestä ja peittämisestä siiloon. Laakasiilon käyttöönotto vähentää myös muovijätteiden määrää. Emolehmämäärää nostetaan vuonna 2009 seitsemäänkymmeneen emoon. Vasikoita myydään jatkossa välitykseen noin 60 kpl. 4B Kuvaus toiminnan kehittämisestä Siiloinvestoinnin jälkeen on tarkoitus minimoida kaikki muut investoinnit koneisiin ja laitteisiin. Konekanta pidetään hyvässä kunnossa jatkuvalla ja asiantuntevalla huollolla. Tila on sitoutunut ympäristötuen ehtoihin. Tilan peltojen kunnosta huolehditaan riittävillä ylläpitotoimenpiteillä, kuten kalkituksella, ojituksella sekä salaojien kunnossapidolla. Talouden ja tuotannon hallintaa ylläpidetään eripituisilla lisäkoulutuksilla. 4C Toiminnan kehittämiseen liittyvien riskien arviointi Tilan talous on kokonaisuudessaan erinomaisesti hoidettu. Lainojen kokonaismäärä suhteessa tuotantoon on hallinnassa eikä yksityistaloudenkaan kulutus muodosta ongelmia vuosittaisen kassavirran riittävyydelle. Työvoima riittää tilan päivittäisiin töihin, eivätkä työhuiputkaan tule muodostamaan ongelmaa. Investointi on suhteellisen edullinen ja parantaa tilan kannattavuutta pitkällä tähtäimellä, koska siiloratkaisulla voidaan osittain korvata öljynhinnasta riippuvainen muovikustannus. Tämän lisäksi konekantaan kohdistuva korvausinvestointitarve pienenee siiloratkaisun mukanaan tuoman ulkoistamisen myötä. Investointi ei vaaranna millään tavalla tilan maksuvalmiutta ja emolehmämäärän vakiintuessa 70 tasolle, tuotannon liikevaihto on riittävä yhden henkilön työllistämiseksi sekä riittävän toimeentulon muodostamiseksi. Sivu 7

8 4D Muuta huomioitavaa Elinkeinosuunnitelma Tilalla on ollut aikaisemmin maidontuotantoa, josta on luovuttu asteittain vuoden aikana. Maidontuotannon lopettamisesta realisoituneet varat on käytetty tilan kehittämiseen ja vuoden 2009 keväällä palautettava osuuspääoman palautus käytetään tuotannollisten lainojen lyhentämiseen. 4E Nelikenttäanalyysi Ympäristön ja tulevaisuuden tarjoamat VAHVUUDET Tilan talous on hallinnassa Toiminta järkevää ja taloudellista Työvoima ja sen tarve tasapainossa Yrityksen HEIKKOUDET Tilan sijainti keskellä kylää rajoittaa jossain määrin emolehmien laidunalaa, mutta tilanne ei ole ongelmallinen MAHDOLLISUUDET UHKATEKIJÄT Hyödynnä Lisäpeltoa on saatavissa, mutta hinta saattaa olla rajoittava tekijä Varaudu/Ennakoi Eläintaudit EU-säädösten muuttuminen Korjaa/kehitä Lisäpeltoa ostetaan/vuokrataan, jos sitä on saatavilla kohtuulliseen hintaan Torju/vältä Tautiongelmien ennakointi 5. Talouslaskelmien perustelut (laskelmat liitteenä) Sivu 8

9 5A Yleistä talouslaskelmista Elinkeinosuunnitelma Talouslaskelmat perustuvat Mavin elinkeinosuunnitelman laatimiseen nojautuviin ohjeisiin. Talouden ennakointi perustuu vuosien toteutuneisiin kirjanpidon tietoihin. Tilan varallisuus on taseessa arvostettu seuraavasti: Peltojen ja salaojien arvo on määritelty nykyarvon mukaisesti vuoden alkaen. Arvostuksessa on käytetty Mavin ohjearvoja Etelä-Pohjanmaan tietoihin soveltaen. Rakennukset sekä koneet ja laitteet on arvostettu nykyarvomenetelmällä alkaen. Arvostuksessa on käytetty Mavin valtakunnallisia ohjearvoja. Muutokset verotusarvoista nykyarvoihin on tehty rakennusten ja koneiden osalta arvonkorotuksilla. Poistot on laskettu kannattavuusarvioinnissa nykyarvonmukaisilla kirjanpidon poistoilla (Mavin ohjeet), mutta verotuksen osalta on käytetty verotusarvojen mukaisia poistoja. Koska tilan rakennukset ja koneet ovat suhteellisen hyvässä kunnossa, korvausinvestointeihin on varattu vuodesta 2010 lähtien /v (alv 0%). 5B Investoinnit ja niiden rahoitus Investoinnin kokonaismäärä on Investointi rahoitetaan seuraavasti: korkotukilaina (75 %) ja avustus (25 %) Korkotukilainan korko on XX-Prime ( ,75 %) + 1 %. 5C Liikevaihto Tässä laskelmassa on otettu huomioon palkkamenoissa yrittäjän oma palkkavaatimus sekä vieraalle maksettavat palkat. Ulkopuoliset palvelut (säilörehun korjuu) on huomioitu ulkopuolisissa palveluissa. Selite LIIKEVAIHTO Valmistevar. lisäys (+) tai vähennys (-) KOKONAISTUOTTO Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Muut muuttuvat kulut Muuttuvat kulut yhteensä MYYNTIKATE Sivu 9

10 Kiinteät palkat ja oma palkkavaat Vuokrat Muut kiinteät kulut Kiinteät kulut yhteensä KÄYTTÖKATE Poistot LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Korkokulut Verot VOITTO (Yrittäjäpalkkaoikaisulla) VOITTO (Ei palkkaoikaisua) D Kannattavuus Selite Taseen vastaavaa Velat yhteensä (saamiset -) Oma pääoma Kotieläintulot Maatalouden tuet Maatalouden muut tulot LIIKEVAIHTO Liikevaihdon kasvu -% -27,6% 11,4% -0,9% + Eläinpääoman muutos KOKONAISTUOTTO Palkkamenot Maatalouden menot Metsätalouden menot KÄYTTÖKATE ENNEN PALKKAVAAT Käyttökate-% 51,3% 55,9% 52,4% 53,5% 53,5% 53,5% 53,5% 53,5% - Rakennuspoistot Konepoistot Muut poistot LIIKETULOS Liiketulos-% 31,0% 35,0% 32,5% 34,2% 35,0% 35,7% 36,4% 37,0% - Korko- ja muut rahoituskulut NETTOTULOS(Yritt.tulo+varast.muutos) Nettotulos-% 29,2% 33,3% 30,5% 32,6% 33,7% 34,8% 35,8% 36,6% - Oman pääoman korkovaatimus TYÖANSIO Yrittäjäperheen työmäärä (h) Työmäärä/vrk (7 pv. viikossa) 4,6 5,3 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 - Yrittäjäperheen palkkavaat.( ) YRITTÄJÄNVOITTO Sivu 10

11 5E Vakavaraisuus Selite Taseen vastaavaa Velat yhteensä Keskimääräinen tase Keskimääräinen Oma pääoma Oma pääoma LIIKEVAIHTO KOKONAISTUOTTO KÄYTTÖKATE ENNEN PALKKAV. LIIKETULOS NETTOTULOS Oman pääoman korkovaatimus TYÖANSIO Yrittäjäperheen työmäärä (h) Yrittäjäperheen palkkavaat.( ) YRITTÄJÄNVOITTO TUNNUSLUVUT Korkov. + oma palkkavaat Lyhytaik. lainat yht Käyttökate Liiketulos Nettotulos Kok. pääoman tuotto-% 7,2% 7,4% 6,5% 7,2% 7,9% 8,5% 9,1% 9,4% Oman po:n tuotto-% 9,6% 9,5% 8,7% 9,3% 9,6% 9,8% 10,0% 10,2% Kannattavuuskerroin 0,76 0,89 0,83 0,87 0,9 0,93 0,95 0,97 Työansio /tunti 6,37 10,04 8,43 9,58 10,28 10,89 11,43 11,81 Omavaraisuusaste-% 84,4% 79,8% 80,4% 83,7% 87,2% 91,0% 93,4% 94,8% Suhteell. velkaantuneisuus-% 72,3% 88,8% 84,8% 68,4% 51,7% 35,0% 25,3% 20,0% Rahoitusomaisuus TASE VASTAAVAA Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet AINEELLISET HYÖD Osakkeet ja osuudet Valmiit tuotteet/tavarat Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Sivu 11

12 5F Maksuvalmius Tilan maksuvalmius on kunnossa, eikä investointi aiheuta maksuvalmiuteen mitään merkittävää muutosta. Lainojen lyhennykset voidaan hoitaa suunnitelman mukaisesti. Selite Maatalouden tulot Maatalouden tuet Maatalouden tulot yhteensä Maatalouden menot MAATAL. TULOT - MENOT Menot tuloista % 54,2% 44,0% 47,5% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% Metsätalouden menot METSÄTAL. TULOT - MENOT TUOTANNON TULOT - MENOT Maatalouden korkomenot Metsätalouden korkomenot TUOTANNON KORKOMENOT Maatilan osuus veroista MAATILAN TULORAHOITUS Tuotannon lainojen lyhennykset MAATILAN KASSAJÄÄMÄ Yksityistalouden tulot Yksityistalouden menot Yksityislainojen korot Yksityistalouden osuus veroista Yksityistal. lainojen lyhennykset KOKO TAL. KASSAJÄÄMÄ Konehankinnat Rakennusinvestoinnit Rakennusavustukset YRITYSTOIM. INV Lainojen nosto Tulojen alv Menojen alv (sis. kon. ja rak. alvit) Maksettava/palautettava alv KASSA VUODEN LOPUSSA Edellinen yli-/alijäämä KUMULATIIVINEN KASSA Maatalouden lainat Metsätalouden lainat TUOT. LAINAT YHTEENSÄ Yksityistalouden lainat KAIKKI LAINAT YHTEENSÄ Maatalouden poistot POISTOT YHTEENSÄ Maatalouden yrittäjätulo Metsätalouden yrittäjätulo Yritystoiminnan yrittäjätulo Yksityistal. verotettava tulo KAIKKI YRITTÄJÄ- JA YKS.TULOT Verot yhteensä Olennainen tulovaatimus Maatalouden yrittäjätulo Olennainen tulo-% (vaatimus 25 %) 49,6% 60,7% 58,4% 59,7% 60,5% 61,2% 61,9% 62,4% Sivu 12

13 Selite Laina Lainan nosto Lyhennys Korko Laina Selite Maatalouden koneet ja kalusto 1.1 menojäännös Lisäykset ja vähennykset Poisto% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% Poisto menojäännös menojäännös Lisäykset ja vähennykset Poisto% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Poisto menojäännös Sillat, salaojat yms max. 10 % poisto 1.1 menojäännös Poisto% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Poisto menojäännös Maat. maa- ja vesialueet, maa-ainesottop 1.1 menojäännös Maat. osakkeet ja osuudet 1.1 menojäännös Lisäykset ja vähennykset G Toimialan vertailut MTT:n taloustutkimuksen tietojen perusteella emolehmätuotantoa tarkastellaan yhdessä muun lihakarjatuotannon kanssa, mutta suuntaa antavaa on se, että C2-alueella nautakarjatuotannon tilaa vastaavat luvut ovat selvästi hakijatilaa alhaisemmat. Alla vertailu hakijatila/mtt:n taloustohtorin tiedot vuoden 2008 osalta. (Mtt:n osalta kyseessä on ennakoidut tiedot v. 2008) Yrittäjätulo Kannattavuuskerroin Oma pääoma keskim. C2 yleensä , Hakijatila , Vertailussa on käytetty vuoden 2008 tietoja, koska tilan omaisuus on arvostettu nykyarvoonsa vasta vuoden 2008 alusta lähtien. Sivu 13

14 5H Peruslaskelman hintaperusteet Elinkeinosuunnitelma Hinnoittelussa on nojauduttu tilan vuosien todelliseen kirjanpitoon, jolloin mm. tuet on sopeutettu täysin tilan toteutuneisiin, Vipu-aineiston kanssa yhtäpitäviin tukitietoihin. Emolehmätuotannon katelaskelmat perustuvat ensivaiheessa alan yleisiin kannattavuuskirjanpidon mukaisiin pohjiin, mutta tiedot on sopeutettu tilan omaan tuotantoon toetutuneen kirjanpidon ja hakijan omien tietojen perusteella. Hinnoittelussa on muilta osin käytetty Mavin elinkinosuunnitelman laadintaan annettuja ohjeita, kuten on toimittu myös avustuksen suhteen yrittäjätulon, maksuvalmiuden sekä tunnuslukujen osalta. 5I Riski ja herkkyysanalyysit Investointi ei ole tilalle riskitekijä, sillä kaikki tilan osatoiminnot ovat tasapainossa tuotannon, talouden ja työvoiman suhteen. 6. Yhteenvetoarvio tilan kehittämisestä 6A Yrittäjän näkemys Aiv-siiloinvestointi vähentää painetta konehankintoihin sekä tasaa työvoiman tarvetta. Lisäksi se mahdollistaa tuotannon laajentamisen myöhemmässäkin vaiheessa. 6B Suunnittelijan näkemys Tila on sekä tuotannolliselta että taloudelliselta näkökannalta katsottuna hoidettu erittäin hyvin ja asiantuntevasti. Tuotanto-omaisuuteen sidottu pääoma on tasapainossa liikevaihdon ja tilan kannattavuuden kanssa, eikä pääomarakenne ole tästä syystä päässyt missään vaiheessa vinoutumaan. Tila on toiminnoiltaan selvästi vastaavien tilojen keskitasoa paremmassa kunnossa. Yrittäjän henkilökohtaiset ominaisuudet soveltuvat erinomaisesti yrittäjämäiseen toimintaan. 7. Allekirjoitukset Hakija tai hakijan edustaja: Laskelman laatija: Nimen selvennys: Nimen selvennys: Kassamestari Autio Osmo Marita Jääskeläinen Sivu 14

Liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma. Juhani Torkko ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma. Juhani Torkko ProAgria Etelä-Pohjanmaa Liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma Juhani Torkko ProAgria Etelä-Pohjanmaa ProAgria Etelä-Pohjanmaa ü Suomen monipuolisin maatalouden ja muiden maaseutuun

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

ELINKEINOSUUNNITELMA

ELINKEINOSUUNNITELMA Lnro 431 23.11.2010 Soimäen Laatu-Saparo Oy ELINKEINOSUUNNITELMA LAATIMISPÄIVÄMÄÄRÄ 20.01.2012 Hakijan yhteystiedot: Tanskalantie 91, 50670 Otava p. 050 3797479 soimaki@pp.inet.fi,psavilammi@gmail.com

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUEN HAKEMINEN

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUEN HAKEMINEN Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUEN HAKEMINEN Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Heikki Mäntykoski 20.5.2015 1 E-P:N ELY:N MAATALOUSRAHOITUKSEN PARISSA TYÖSKENTELEVÄT HENKILÖT VALTAKUNNALLISEN

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos KORJATTU TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO _ +/- valmistevaraston muutos _ + liiketoiminnan muut tuotot _ - ainekäyttö _ (huomioi varastojen muutos ja oma käyttö) - ulkopuoliset palvelut _ - liiketoiminnan muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Maatalouden investointituet. Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö

Maatalouden investointituet. Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö Maatalouden investointituet Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö 1 Maatilojen investointituet Maatalouden tukemista, pääpaino maatilojen kilpailukykyä ja kannattavuutta

Lisätiedot

PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET

PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET 2015- ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS MAASEUTUYKSIKKÖ Alvar Aallon katu 8, 60100 Seinäjoki Puh. 0295 027 500 LAILA LUOMA 7.2.2017 PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET 2015- TYÖTÄ EI

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Maatalouden investointituet

Maatalouden investointituet Maatalouden investointituet Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö 1 Maatilojen investointituet Maatalouden tukemista, pääpaino maatilojen kilpailukykyä ja kannattavuutta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Nuoren viljelijän aloitustuki

Nuoren viljelijän aloitustuki Nuoren viljelijän aloitustuki Soini Kattilakoski Yritystutkija Pohjanmaan ELY-keskus Kokkolan toimipiste viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 22.4.2015 1 Pykäliä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kasvihuonetuotannon kannattavuus

Kasvihuonetuotannon kannattavuus Kasvihuonetuotannon kannattavuus Tutkija Anu Koivisto, LUKE Esitelmän rakenne 1. Toimialakatsaus 2. Kannattavuus 3. Vakavaraisuus 2 Teppo Tutkija 28.10.2015 1. Toimialakatsaus 3 Teppo Tutkija 28.10.2015

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Suomen Siipikarjaliiton seminaaripäivä Scandic Tampere City Tampere 31.3.2016 Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Arto Latukka Laskentatoimen päällikkö Tilastopalvelut -yksikkö Luonnonvarakeskus,

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Maatilarahoitus. Rahoituspäällikkö Mika Tiihonen OP SUONENJOKI

Maatilarahoitus. Rahoituspäällikkö Mika Tiihonen OP SUONENJOKI Maatilarahoitus Rahoituspäällikkö Mika Tiihonen SUONENJOKI 2 NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI Tukiehdot pähkinänkuoressa Maatila Maatila niin suuri, että pelkästään maataloudesta nettotulo 25 000 euroa, alennettu

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Navettainvestointien tukeminen maaseutuohjelman kautta. ProNavetta-koulutus Iisalmi Siilinjärvi

Navettainvestointien tukeminen maaseutuohjelman kautta. ProNavetta-koulutus Iisalmi Siilinjärvi Navettainvestointien tukeminen maaseutuohjelman kautta ProNavetta-koulutus 2.12.2016 Iisalmi 8.12.2016 Siilinjärvi Sivu 1 10.2.2017 Maatalouden investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuki Aloittava

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Rahat riittämään tiiviillä talouden seurannalla

Rahat riittämään tiiviillä talouden seurannalla Rahat riittämään tiiviillä talouden seurannalla Emopäivät 10.11.2016 Peurunka Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus p. 0400-432582 ari.nopanen@proagria.fi Milloin talous on hallinnassa?

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1206 KUM TOT. 1207 KUM TOT. 1208 KUM TOT. 1209 KUM TOT. 1210 KUM

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUET

MAATALOUDEN RAKENNETUET MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki Mauri Räsänen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 2015 ALKUVOIMAA ALOITUSTUESTA Aloitustuesta saat apua, kun aloitat viljelijänä ensimmäistä kertaa. Tuki helpottaa

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset

Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset LOMAKE 1. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset Taulukko 1. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän perustiedot

Lisätiedot

Nuoren viljelijän aloitustuki ja maatalouden investointituet: tuen ehtoja ja tilannekatsaus. Lapinlahti

Nuoren viljelijän aloitustuki ja maatalouden investointituet: tuen ehtoja ja tilannekatsaus. Lapinlahti Nuoren viljelijän aloitustuki ja maatalouden investointituet: tuen ehtoja ja tilannekatsaus Lapinlahti 21.11.2016 Sivu 1 22.11.2016 Maatalouden investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuki Aloittava

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos mmk 140 120 100 80 60 40 20 0 90 92 94 96 98 2500 2000 1500 1000 500 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihdon kehitys mmk 1999 1998 Liikevaihto mmk 2348 2230 Liikevaihdon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Maatalouden Investointituki. Viljankuivaukseen uutta puhtia, Askola 15.12.2015

Maatalouden Investointituki. Viljankuivaukseen uutta puhtia, Askola 15.12.2015 Maatalouden Investointituki Viljankuivaukseen uutta puhtia, Askola 15.12.2015 Sivu 1 23.02.2016 Maatalouden rakennetukijärjestelmä Kansallinen säädösperusta; - Laki maatalouden rakennetuista (1476/2007,

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Kentän perusparannus - rahoitusjärjestelyt. j Esittely yhtiökokoukselle

Kentän perusparannus - rahoitusjärjestelyt. j Esittely yhtiökokoukselle Kentän perusparannus - rahoitusjärjestelyt j Esittely yhtiökokoukselle 30.11.2011 Peruskorjausohjelma lyhyt esittely Yhtiöllä on suunnitelmat joiden mukaan perusparannus- ohjelma käynnistetään syksyllä

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 HKLjk 13.8.2015 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot