Elinkeinosuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeinosuunnitelma"

Transkriptio

1 Lnro ELINKEINOSUUNNITELMA LAATIMISPÄIVÄMÄÄRÄ Hakijan yhteystiedot: Kassamestari Suunnitelman laatijan yhteystiedot: Autiomat Oy Osmo Autio, Marita Jääskeläinen Kauppakatu 4 D Lapua autiomat(at)japo.fi Viranomaisen vastaanottomerkinnät: Suunnitelma saapunut työvoima- ja Liittyy nuoren viljelijän aloitustukihakemukseen elinkeinokeskukseen (leima) diaarinumero: hallinnollinen numero: Liittyy maatalouden investointitukihakemukseen diaarinumero: hallinnollinen numero: Sivu 1

2 SISÄLLYSLUETELO Sisältö 1. Tuen hakijaa ja tilan hallintaa koskevat tiedot TUEN HAKIJAN AMMATTITAITO Tilan alkutilanteen tarkastelu A Maatila B Tilan työvoimaa koskevat tiedot C Kasvintuotannon viljelyalat ja satomäärät vuodessa D Kotieläintuotannon eläinmäärät ja tuotosmäärät vuodessa E Päätuotteiden markkinointikanavat F Rakennukset sekä koneet ja laitteet G Tilan metsätaloutta koskevat tiedot H Tilan muuta yritystoimintaa koskevat tiedot I Yksityistaloutta koskevat tiedot TILAN KEHITTÄMINEN A Toiminnan kehittämisen tavoitteet B Kuvaus toiminnan kehittämisestä C Toiminnan kehittämiseen liittyvien riskien arviointi D Muuta huomioitavaa E Nelikenttäanalyysi Talouslaskelmien perustelut (laskelmat liitteenä) A Yleistä talouslaskelmista B Investoinnit ja niiden rahoitus C Liikevaihto E Vakavaraisuus F Maksuvalmius G Toimialan vertailut H Peruslaskelman hintaperusteet I Riski ja herkkyysanalyysit Yhteenvetoarvio tilan kehittämisestä A Yrittäjän näkemys B Suunnittelijan näkemys Allekirjoitukset Sivu 2

3 1. Tuen hakijaa ja tilan hallintaa koskevat tiedot Hakijoiden tai hakijayrityksen osakkaiden nimet Syntymävuosi Hallintaosuus Vakituisen asuinpaikan osoite 1 Kassamestari Kassakuja 1, xxxxx Kassala Hakijayrityksen nimi: Hakijoihin ja tilan hallintaan liittyviä muita tietoja: Tila on hakijan nimissä ja omistuksessa. 2. TUEN HAKIJAN AMMATTITAITO Nuoren viljelijän aloitustukihakemus tai maatalouden investointitukihakemus. Ammattitaitovaatimus täyttyy seuraavasti: Vähintään toisen asteen ammatillinen luonnonvara-alan tai muu vastaava koulutus. Koulutusvaatimus täyttyy oppisopimuskoulutuksella tai näyttötutkinnolla. x Vähintään kolmen vuoden työkokemus maataloudesta sekä tarkoituksenmukainen vähintään 20 opintoviikon tai 30 opintopisteen koulutus, johon on sisältynyt vähintään 10 opintoviikon tai 15 opintopisteen verran taloudellista koulutusta. Vähintään kolmen vuoden työkokemus maataloudesta (Huom! Vain luonnollisen henkilön hakiessa aloitustukea. Ei kuitenkaan riitä kaikkien hakijoiden ainoaksi ammattitaitovaatimukseksi. Vähintään puolella hakijoista täytyttävä myös koulutusvaatimus) Edellä mainitut vaatimukset eivät täyty. Kyseessä on pelkästään maatalouden investointitukihakemus ja koulutusvaatimus täyttyy seuraavasti: Vähintään kolmen vuoden työkokemus maataloudesta sekä tarkoituksenmukainen vähintään 10 opintoviikon tai 15 opintopisteen koulutus. Tilan tuotantosuunta ei tuettavan investoinnin johdosta muutu ja vähintään kolmen vuoden työkokemus maataloudesta. Sivu 3

4 Henkilöt, jotka täyttävät ammattitaitovaatimuksen (nimet). Työkokemus ja suoritettu koulutus (tutkinnon nimi ja pääsisältö, työkokemuksen sisältö): Hakija ei vielä täytä nuoren viljelijän aloitustuen ammattitaitovaatimusta, mutta hakija sitoutuu täyttämään sen 36 kuukauden kuluessa mahdollisen aloitustuen myöntämisestä lukien. Henkilökohtaiset suunnitelmat ammattitaidon hankkimisesta: 3. Tilan alkutilanteen tarkastelu 3A Maatila Hakijan nykyisin hallitseman maatilan pinta-alatiedot: Peltoa omistuksessa Peltoa vuokralla Metsää 31,21 ha 17,21 ha 54,5 ha Hakijalle tilanpidon aloituksen tai muiden omistus- ja hallinnanmuutosten toteuttamisen jälkeen muodostuvan maatilan pinta-alatiedot: Peltoa omistuksessa Peltoa vuokralla Metsää ha ha ha Pellon soveltuminen harjoitettavaan tuotantoon (maalajit, ojitus, tilusrakenne, viljavuus, tilakeskuksen sijainti jne.) Tilan pellot ovat maalajeiltaan hyvin vaihtelevia ja soveltuvat erinomaisesti nurmiviljelyyn. Suurin osa pelloista soveltuu tarvittaessa myös viljalle. Omat maat joko salaojittu tai soveltuvat viljeltäväksi ojattomina. Tilusrakenne on hajanainen, mutta kuitenkin riittävästi keskittyneenä varsin lähelle tilakeskusta. 3B Tilan työvoimaa koskevat tiedot Tilan pääasiallinen työvoima koostuu hakijasta itsestään, mutta vuosittainen työmäärä tunteina vastaa lähestulkoon yhtä henkilötyövuotta, joten hakijan työpanos riittää. Hakijan lisäksi tilalla työskentelevät tarvittaessa hänen vanhempansa, jolla tasoitetaan kesäajan työhuippujen työmenekkiä. Säilörehun keruu ulkoistetaan, joten hakijan omaksi työosuudeksi jää työskentely laakasiilolla. Tämä seikka edesauttaa säilörehun aiheuttamaa työhuippua. Sivu 4

5 3C Kasvintuotannon viljelyalat ja satomäärät vuodessa Nykyinen tuotanto Tilanpidon aloituksen tai investoinnin Viljeltävä kasvi Viljelyala ha Satomäärä (yksikköä/ha) Viljelyala ha toteuttamisen jälkeen Satomäärä (yksikköä/ha) nurmi 43, ry 32, ry ohra 2, kg 8, kg laidun 3, ry 8, ry 3D Kotieläintuotannon eläinmäärät ja tuotosmäärät vuodessa Nykyinen tuotanto Tilanpidon aloituksen tai investoinnin toteuttamisen jälkeen Eläinlaji Eläinmäärä Tuotos/eläin Eläinmäärä Tuotos/eläin Emolehmät Sonnit 2 2 Hiehot 1-2 v Vasikat alle 1 v E Päätuotteiden markkinointikanavat Vasikat myydään xxxx kautta. Tilalla ollaan siirtymässä eläinten osalta raskaampaan pihvirotuun, joka tuo tullessaan myös paremmat hinnat sekä lisää kannattavuutta tuotantoon. Sivu 5

6 3F Rakennukset sekä koneet ja laitteet Rakennuskanta on hyvässä kunnossa ja soveltuu nykyiseen tuotantoon hyvin. Tilan koneet ovat riittävän hyvässä kunnossa ja lisäksi suunniteltu investointi vähentää merkittävästi tarvetta investoida koneisiin rehunteon siirtyessä urakoitsijoille. Säilörehutuotannon ulkoistaminen helpottaa osaltaan myös koneinvestointipaineita. 3G Tilan metsätaloutta koskevat tiedot Tilan metsäpinta-ala on 54,5 ha, jonka vuosittaiseksi kasvuksi on arvioitu n. 170 m 3. Metsät ovat hyvin hoidettuja kasvatusmetsiköitä, ja suurin osa leimikoista on lannoitettu tukkipuukasvatusta varten. Metsä osalta ei vielä lähivuosina ole odotettavissa merkittäviä hakkuutuloja. Nuoren metsän harvennushakkuista on saatavissa jonkin verran tuloja, mutta niillä ei ole ratkaisevaa merkitystä tilan taloudelle. 3H Tilan muuta yritystoimintaa koskevat tiedot Tilalla ei ole muuta yritystoimintaa. 3I Yksityistaloutta koskevat tiedot Yksityistalouden puolella ei ole tiedossa mitään suuria, tavallisuudesta poikkeavia kuluja. Hakijan vaimo työskentelee tilan ulkopuolella vakituisessa työsuhteessa. Hakija on rakentanut 1990-luvulla uuden talon, joten siltä osin yksityistalouden korjauskulut eivät ainakaan lähivuosina tule aiheuttamaan lisäkuluja. Yksityistalouden vuosittaiseksi kulutukseksi on arvioitu noin Maksuvalmiuslaskelmissa on otettu huomioon puolison palkkatulot, noin vuodessa, josta menevät yksityistulojen verot vähentävät puolestaan tilan käytettävissä olevia tuloja. Verojen laskennassa huomioidaan myös yksityistalouden tulot. Sivu 6

7 4. TILAN KEHITTÄMINEN 4A Toiminnan kehittämisen tavoitteet Suunnitellulla laakasiiloinvestoinnilla helpotetaan nykyisen rehuntekomenetelmän aiheuttamia paineita konekannan parantamiseen. Samalla estetään muovin hinnan kovan nousun aiheuttama tuotannon kannattavuuden heikkeneminen sekä tasataan sadonkorjuunaikaista työvoimapulaa. Aiv:n korjuu tullaan organisoimaan siten, että kaato ja varsinainen urakointi laakasiiloille hoidetaan ulkopuolisen urakoitsijan voimin, mutta tilan väki huolehtii aiv:n levittämisestä ja peittämisestä siiloon. Laakasiilon käyttöönotto vähentää myös muovijätteiden määrää. Emolehmämäärää nostetaan vuonna 2009 seitsemäänkymmeneen emoon. Vasikoita myydään jatkossa välitykseen noin 60 kpl. 4B Kuvaus toiminnan kehittämisestä Siiloinvestoinnin jälkeen on tarkoitus minimoida kaikki muut investoinnit koneisiin ja laitteisiin. Konekanta pidetään hyvässä kunnossa jatkuvalla ja asiantuntevalla huollolla. Tila on sitoutunut ympäristötuen ehtoihin. Tilan peltojen kunnosta huolehditaan riittävillä ylläpitotoimenpiteillä, kuten kalkituksella, ojituksella sekä salaojien kunnossapidolla. Talouden ja tuotannon hallintaa ylläpidetään eripituisilla lisäkoulutuksilla. 4C Toiminnan kehittämiseen liittyvien riskien arviointi Tilan talous on kokonaisuudessaan erinomaisesti hoidettu. Lainojen kokonaismäärä suhteessa tuotantoon on hallinnassa eikä yksityistaloudenkaan kulutus muodosta ongelmia vuosittaisen kassavirran riittävyydelle. Työvoima riittää tilan päivittäisiin töihin, eivätkä työhuiputkaan tule muodostamaan ongelmaa. Investointi on suhteellisen edullinen ja parantaa tilan kannattavuutta pitkällä tähtäimellä, koska siiloratkaisulla voidaan osittain korvata öljynhinnasta riippuvainen muovikustannus. Tämän lisäksi konekantaan kohdistuva korvausinvestointitarve pienenee siiloratkaisun mukanaan tuoman ulkoistamisen myötä. Investointi ei vaaranna millään tavalla tilan maksuvalmiutta ja emolehmämäärän vakiintuessa 70 tasolle, tuotannon liikevaihto on riittävä yhden henkilön työllistämiseksi sekä riittävän toimeentulon muodostamiseksi. Sivu 7

8 4D Muuta huomioitavaa Elinkeinosuunnitelma Tilalla on ollut aikaisemmin maidontuotantoa, josta on luovuttu asteittain vuoden aikana. Maidontuotannon lopettamisesta realisoituneet varat on käytetty tilan kehittämiseen ja vuoden 2009 keväällä palautettava osuuspääoman palautus käytetään tuotannollisten lainojen lyhentämiseen. 4E Nelikenttäanalyysi Ympäristön ja tulevaisuuden tarjoamat VAHVUUDET Tilan talous on hallinnassa Toiminta järkevää ja taloudellista Työvoima ja sen tarve tasapainossa Yrityksen HEIKKOUDET Tilan sijainti keskellä kylää rajoittaa jossain määrin emolehmien laidunalaa, mutta tilanne ei ole ongelmallinen MAHDOLLISUUDET UHKATEKIJÄT Hyödynnä Lisäpeltoa on saatavissa, mutta hinta saattaa olla rajoittava tekijä Varaudu/Ennakoi Eläintaudit EU-säädösten muuttuminen Korjaa/kehitä Lisäpeltoa ostetaan/vuokrataan, jos sitä on saatavilla kohtuulliseen hintaan Torju/vältä Tautiongelmien ennakointi 5. Talouslaskelmien perustelut (laskelmat liitteenä) Sivu 8

9 5A Yleistä talouslaskelmista Elinkeinosuunnitelma Talouslaskelmat perustuvat Mavin elinkeinosuunnitelman laatimiseen nojautuviin ohjeisiin. Talouden ennakointi perustuu vuosien toteutuneisiin kirjanpidon tietoihin. Tilan varallisuus on taseessa arvostettu seuraavasti: Peltojen ja salaojien arvo on määritelty nykyarvon mukaisesti vuoden alkaen. Arvostuksessa on käytetty Mavin ohjearvoja Etelä-Pohjanmaan tietoihin soveltaen. Rakennukset sekä koneet ja laitteet on arvostettu nykyarvomenetelmällä alkaen. Arvostuksessa on käytetty Mavin valtakunnallisia ohjearvoja. Muutokset verotusarvoista nykyarvoihin on tehty rakennusten ja koneiden osalta arvonkorotuksilla. Poistot on laskettu kannattavuusarvioinnissa nykyarvonmukaisilla kirjanpidon poistoilla (Mavin ohjeet), mutta verotuksen osalta on käytetty verotusarvojen mukaisia poistoja. Koska tilan rakennukset ja koneet ovat suhteellisen hyvässä kunnossa, korvausinvestointeihin on varattu vuodesta 2010 lähtien /v (alv 0%). 5B Investoinnit ja niiden rahoitus Investoinnin kokonaismäärä on Investointi rahoitetaan seuraavasti: korkotukilaina (75 %) ja avustus (25 %) Korkotukilainan korko on XX-Prime ( ,75 %) + 1 %. 5C Liikevaihto Tässä laskelmassa on otettu huomioon palkkamenoissa yrittäjän oma palkkavaatimus sekä vieraalle maksettavat palkat. Ulkopuoliset palvelut (säilörehun korjuu) on huomioitu ulkopuolisissa palveluissa. Selite LIIKEVAIHTO Valmistevar. lisäys (+) tai vähennys (-) KOKONAISTUOTTO Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Muut muuttuvat kulut Muuttuvat kulut yhteensä MYYNTIKATE Sivu 9

10 Kiinteät palkat ja oma palkkavaat Vuokrat Muut kiinteät kulut Kiinteät kulut yhteensä KÄYTTÖKATE Poistot LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Korkokulut Verot VOITTO (Yrittäjäpalkkaoikaisulla) VOITTO (Ei palkkaoikaisua) D Kannattavuus Selite Taseen vastaavaa Velat yhteensä (saamiset -) Oma pääoma Kotieläintulot Maatalouden tuet Maatalouden muut tulot LIIKEVAIHTO Liikevaihdon kasvu -% -27,6% 11,4% -0,9% + Eläinpääoman muutos KOKONAISTUOTTO Palkkamenot Maatalouden menot Metsätalouden menot KÄYTTÖKATE ENNEN PALKKAVAAT Käyttökate-% 51,3% 55,9% 52,4% 53,5% 53,5% 53,5% 53,5% 53,5% - Rakennuspoistot Konepoistot Muut poistot LIIKETULOS Liiketulos-% 31,0% 35,0% 32,5% 34,2% 35,0% 35,7% 36,4% 37,0% - Korko- ja muut rahoituskulut NETTOTULOS(Yritt.tulo+varast.muutos) Nettotulos-% 29,2% 33,3% 30,5% 32,6% 33,7% 34,8% 35,8% 36,6% - Oman pääoman korkovaatimus TYÖANSIO Yrittäjäperheen työmäärä (h) Työmäärä/vrk (7 pv. viikossa) 4,6 5,3 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 - Yrittäjäperheen palkkavaat.( ) YRITTÄJÄNVOITTO Sivu 10

11 5E Vakavaraisuus Selite Taseen vastaavaa Velat yhteensä Keskimääräinen tase Keskimääräinen Oma pääoma Oma pääoma LIIKEVAIHTO KOKONAISTUOTTO KÄYTTÖKATE ENNEN PALKKAV. LIIKETULOS NETTOTULOS Oman pääoman korkovaatimus TYÖANSIO Yrittäjäperheen työmäärä (h) Yrittäjäperheen palkkavaat.( ) YRITTÄJÄNVOITTO TUNNUSLUVUT Korkov. + oma palkkavaat Lyhytaik. lainat yht Käyttökate Liiketulos Nettotulos Kok. pääoman tuotto-% 7,2% 7,4% 6,5% 7,2% 7,9% 8,5% 9,1% 9,4% Oman po:n tuotto-% 9,6% 9,5% 8,7% 9,3% 9,6% 9,8% 10,0% 10,2% Kannattavuuskerroin 0,76 0,89 0,83 0,87 0,9 0,93 0,95 0,97 Työansio /tunti 6,37 10,04 8,43 9,58 10,28 10,89 11,43 11,81 Omavaraisuusaste-% 84,4% 79,8% 80,4% 83,7% 87,2% 91,0% 93,4% 94,8% Suhteell. velkaantuneisuus-% 72,3% 88,8% 84,8% 68,4% 51,7% 35,0% 25,3% 20,0% Rahoitusomaisuus TASE VASTAAVAA Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet AINEELLISET HYÖD Osakkeet ja osuudet Valmiit tuotteet/tavarat Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Sivu 11

12 5F Maksuvalmius Tilan maksuvalmius on kunnossa, eikä investointi aiheuta maksuvalmiuteen mitään merkittävää muutosta. Lainojen lyhennykset voidaan hoitaa suunnitelman mukaisesti. Selite Maatalouden tulot Maatalouden tuet Maatalouden tulot yhteensä Maatalouden menot MAATAL. TULOT - MENOT Menot tuloista % 54,2% 44,0% 47,5% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% Metsätalouden menot METSÄTAL. TULOT - MENOT TUOTANNON TULOT - MENOT Maatalouden korkomenot Metsätalouden korkomenot TUOTANNON KORKOMENOT Maatilan osuus veroista MAATILAN TULORAHOITUS Tuotannon lainojen lyhennykset MAATILAN KASSAJÄÄMÄ Yksityistalouden tulot Yksityistalouden menot Yksityislainojen korot Yksityistalouden osuus veroista Yksityistal. lainojen lyhennykset KOKO TAL. KASSAJÄÄMÄ Konehankinnat Rakennusinvestoinnit Rakennusavustukset YRITYSTOIM. INV Lainojen nosto Tulojen alv Menojen alv (sis. kon. ja rak. alvit) Maksettava/palautettava alv KASSA VUODEN LOPUSSA Edellinen yli-/alijäämä KUMULATIIVINEN KASSA Maatalouden lainat Metsätalouden lainat TUOT. LAINAT YHTEENSÄ Yksityistalouden lainat KAIKKI LAINAT YHTEENSÄ Maatalouden poistot POISTOT YHTEENSÄ Maatalouden yrittäjätulo Metsätalouden yrittäjätulo Yritystoiminnan yrittäjätulo Yksityistal. verotettava tulo KAIKKI YRITTÄJÄ- JA YKS.TULOT Verot yhteensä Olennainen tulovaatimus Maatalouden yrittäjätulo Olennainen tulo-% (vaatimus 25 %) 49,6% 60,7% 58,4% 59,7% 60,5% 61,2% 61,9% 62,4% Sivu 12

13 Selite Laina Lainan nosto Lyhennys Korko Laina Selite Maatalouden koneet ja kalusto 1.1 menojäännös Lisäykset ja vähennykset Poisto% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% Poisto menojäännös menojäännös Lisäykset ja vähennykset Poisto% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Poisto menojäännös Sillat, salaojat yms max. 10 % poisto 1.1 menojäännös Poisto% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Poisto menojäännös Maat. maa- ja vesialueet, maa-ainesottop 1.1 menojäännös Maat. osakkeet ja osuudet 1.1 menojäännös Lisäykset ja vähennykset G Toimialan vertailut MTT:n taloustutkimuksen tietojen perusteella emolehmätuotantoa tarkastellaan yhdessä muun lihakarjatuotannon kanssa, mutta suuntaa antavaa on se, että C2-alueella nautakarjatuotannon tilaa vastaavat luvut ovat selvästi hakijatilaa alhaisemmat. Alla vertailu hakijatila/mtt:n taloustohtorin tiedot vuoden 2008 osalta. (Mtt:n osalta kyseessä on ennakoidut tiedot v. 2008) Yrittäjätulo Kannattavuuskerroin Oma pääoma keskim. C2 yleensä , Hakijatila , Vertailussa on käytetty vuoden 2008 tietoja, koska tilan omaisuus on arvostettu nykyarvoonsa vasta vuoden 2008 alusta lähtien. Sivu 13

14 5H Peruslaskelman hintaperusteet Elinkeinosuunnitelma Hinnoittelussa on nojauduttu tilan vuosien todelliseen kirjanpitoon, jolloin mm. tuet on sopeutettu täysin tilan toteutuneisiin, Vipu-aineiston kanssa yhtäpitäviin tukitietoihin. Emolehmätuotannon katelaskelmat perustuvat ensivaiheessa alan yleisiin kannattavuuskirjanpidon mukaisiin pohjiin, mutta tiedot on sopeutettu tilan omaan tuotantoon toetutuneen kirjanpidon ja hakijan omien tietojen perusteella. Hinnoittelussa on muilta osin käytetty Mavin elinkinosuunnitelman laadintaan annettuja ohjeita, kuten on toimittu myös avustuksen suhteen yrittäjätulon, maksuvalmiuden sekä tunnuslukujen osalta. 5I Riski ja herkkyysanalyysit Investointi ei ole tilalle riskitekijä, sillä kaikki tilan osatoiminnot ovat tasapainossa tuotannon, talouden ja työvoiman suhteen. 6. Yhteenvetoarvio tilan kehittämisestä 6A Yrittäjän näkemys Aiv-siiloinvestointi vähentää painetta konehankintoihin sekä tasaa työvoiman tarvetta. Lisäksi se mahdollistaa tuotannon laajentamisen myöhemmässäkin vaiheessa. 6B Suunnittelijan näkemys Tila on sekä tuotannolliselta että taloudelliselta näkökannalta katsottuna hoidettu erittäin hyvin ja asiantuntevasti. Tuotanto-omaisuuteen sidottu pääoma on tasapainossa liikevaihdon ja tilan kannattavuuden kanssa, eikä pääomarakenne ole tästä syystä päässyt missään vaiheessa vinoutumaan. Tila on toiminnoiltaan selvästi vastaavien tilojen keskitasoa paremmassa kunnossa. Yrittäjän henkilökohtaiset ominaisuudet soveltuvat erinomaisesti yrittäjämäiseen toimintaan. 7. Allekirjoitukset Hakija tai hakijan edustaja: Laskelman laatija: Nimen selvennys: Nimen selvennys: Kassamestari Autio Osmo Marita Jääskeläinen Sivu 14

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012 MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012 ALKUVOIMAA ALOITUSTUESTA Nuoren viljelijän aloitustuki helpottaa elinkeinon siirtymistä sukupolvelta toiselle ja takaa

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma. Juhani Torkko ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma. Juhani Torkko ProAgria Etelä-Pohjanmaa Liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma Juhani Torkko ProAgria Etelä-Pohjanmaa ProAgria Etelä-Pohjanmaa ü Suomen monipuolisin maatalouden ja muiden maaseutuun

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista %

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista % Veroilmoituksesta laskettavat tunnusluvut Heikki Ollikainen, ProAgria Oulu Nopea tuloksen analysointi on mahdollista tehdä laskelmalla veroilmoituksesta muutamia yksinkertaisia tunnuslukuja, joiden perusteella

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Siemenviljelijä oman yrityksensä talouspäällikkönä

Siemenviljelijä oman yrityksensä talouspäällikkönä Siemenviljelijä oman yrityksensä talouspäällikkönä Siemenviljelijöiden talousvalmennus 13.-14.11.2014 Helsinki Materiaalit haettavissa osoitteesta: www.proagria.fi/siementuottaja Ari Nopanen Toimitusjohtaja

Lisätiedot

ELINKEINOSUUNNITELMA

ELINKEINOSUUNNITELMA Lnro 431 23.11.2010 Soimäen Laatu-Saparo Oy ELINKEINOSUUNNITELMA LAATIMISPÄIVÄMÄÄRÄ 20.01.2012 Hakijan yhteystiedot: Tanskalantie 91, 50670 Otava p. 050 3797479 soimaki@pp.inet.fi,psavilammi@gmail.com

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

Nuoren viljelijän aloitustuki

Nuoren viljelijän aloitustuki Korkeampi tuki - Yrittäjätulo 25 000 Nuoren viljelijän aloitustuki - Tuki yht. 70 000, avustus 35 000, korkotuki + varainsiirtoverovapaus 35 000 - Lainaa enintään 230 000 Alempi tuki - Yrittäjätulo 15

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2014

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2014 NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2014 Pirkanmaan ELY-keskus Maaseutu ja energia Rahoituspäällikkö Heli Hantula p. 0295 036 044 Maatalousrahoituksen asiantuntija Mikko Teivaala p. 0295 036 108 Maksatusasiantuntija

Lisätiedot

Maatilan kassanhallinta ja maksuvalmius Leppävirta 21.4.2015. Talousasiantuntija Leena Eskelinen, KTM ProAgria Pohjois-Savo

Maatilan kassanhallinta ja maksuvalmius Leppävirta 21.4.2015. Talousasiantuntija Leena Eskelinen, KTM ProAgria Pohjois-Savo Maatilan kassanhallinta ja maksuvalmius Leppävirta 21.4.2015 Talousasiantuntija Leena Eskelinen, KTM ProAgria Pohjois-Savo Maatilan liiketalous Kannattavuus Maksuvalmius Vakavaraisuus Kannattavuus Tarkoittaa

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2009-2013

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2009-2013 NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2009-2013 Pirkanmaan ELY-keskus Maaseutu ja energia Rahoituspäällikkö Heli Hantula p. 050 395 0128 Maatalousrahoituksen asiantuntija Mikko Teivaala p. 040 736 8741 Maksatusasiantuntija

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2015

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2015 MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki Varsinais-Suomen ELY-keskus 2015 Sivu 1 9.6.2015 ALKUVOIMAA ALOITUSTUESTA Nuoren viljelijän aloitustuki helpottaa elinkeinon siirtymistä sukupolvelta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Maatilan rahoituksen suunnittelu

Maatilan rahoituksen suunnittelu Maatilan rahoituksen suunnittelu Investoijalle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aloita suunnittelu ajoissa Laita laskelmien pohjaksi realistiset pohjatiedot Toimita verotiedot rahoittajalle analysoitavaksi Mieti

Lisätiedot

Omistajanvaihdoksen rahoitus , Wiitatupa

Omistajanvaihdoksen rahoitus , Wiitatupa Omistajanvaihdoksen rahoitus 23.10.2017, Wiitatupa Omistajanvaihdoksen rahoitus - Vedenjakajana rahoitusmahdollisuuksien osalta toimii se, että onko kyseessä: - aktiivitilan omistajanvaihdos - kannattava

Lisätiedot

Nuoren viljelijän aloitustuki ja maatalouden investointituet

Nuoren viljelijän aloitustuki ja maatalouden investointituet Nuoren viljelijän aloitustuki ja maatalouden investointituet 12.12.2017 Sivu 1 12.12.2017 Maatalouden investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuki Aloittava viljelijä voi hakea tilanpidon aloittamiseen

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus Kansainvälisen toiminnan rahoitus KUVAT 1 Rahoitussuunnittelu REAALIPROSESSI Tuotannontekijämarkkinat Meno MOBILA OY Tulo Suoritemarkkinat Kassa RAHAPROSESSI Kassastamaksut Kassaanmaksut Korot Verot Osingot

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUEN HAKEMINEN

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUEN HAKEMINEN Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUEN HAKEMINEN Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Heikki Mäntykoski 20.5.2015 1 E-P:N ELY:N MAATALOUSRAHOITUKSEN PARISSA TYÖSKENTELEVÄT HENKILÖT VALTAKUNNALLISEN

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET

PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET 2015- ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS MAASEUTUYKSIKKÖ Alvar Aallon katu 8, 60100 Seinäjoki Puh. 0295 027 500 LAILA LUOMA 7.2.2017 PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET 2015- TYÖTÄ EI

Lisätiedot

Investoineiden tilojen kannattavuus - Tarkastelussa maitotilat. Velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa

Investoineiden tilojen kannattavuus - Tarkastelussa maitotilat. Velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa Investoineiden tilojen kannattavuus - Tarkastelussa maitotilat Velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa Heikki Ojala, talousagronomi Talousjohtamisen eritysasiantuntija ProAgria Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit. Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus

Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit. Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Esityksen sisältö: 1. Johdanto (mm. uusi luomutuki) 2. Luomun kannattavuus tilastojen

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

PUUTARHAHARJOITTELURAPORTIN TALOUSLASKELMAT

PUUTARHAHARJOITTELURAPORTIN TALOUSLASKELMAT PUUTARHAHARJOITTELURAPORTIN TALOUSLASKELMAT Ohjeet perustuvat kululajikohtaiseen tuloslaskelmaan. Lisätietoja tuloslaskelmien ja taseiden esittämisestä löydät esim. http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/0/ecd13ea878482b8bc22567da002d67f2/$file/tpyleis.pdf

Lisätiedot

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Luvut 1 000 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 5100151 2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Oletus: Tulevaisuuden nettotulokset = harmaassa taulukossa

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Sikatilan lyhyen ja pitkän aikavälin keinot toimialan haasteista selviämiseen

Sikatilan lyhyen ja pitkän aikavälin keinot toimialan haasteista selviämiseen Sikatilan lyhyen ja pitkän aikavälin keinot toimialan haasteista selviämiseen KoneAgrian sikaseminaari 8.10.2015 Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus p. 0400-432582 ari.nopanen@proagria.fi

Lisätiedot

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos KORJATTU TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO _ +/- valmistevaraston muutos _ + liiketoiminnan muut tuotot _ - ainekäyttö _ (huomioi varastojen muutos ja oma käyttö) - ulkopuoliset palvelut _ - liiketoiminnan muut

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Maidontuotannon kannattavuus

Maidontuotannon kannattavuus Maidontuotannon kannattavuus Timo Sipiläinen Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos Ratkaisuja rehuntuotannon kannattavuuteen ja kestävyyteen muuttuvassa ilmastossa Nivala 20.3.2013 Sipiläinen / Maidontuotannon

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin. Reijo Käki www.reijokaki.com

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin. Reijo Käki www.reijokaki.com Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin Reijo Käki www.reijokaki.com 1. PÄIVÄ I Voitto ja arvopohjainen päätöksenteko? II Kassavirta ja katetuotto III Heikot lenkit IV Marginaalituottavuus

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Maatalouden investointituet. Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö

Maatalouden investointituet. Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö Maatalouden investointituet Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö 1 Maatilojen investointituet Maatalouden tukemista, pääpaino maatilojen kilpailukykyä ja kannattavuutta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi 2012 Leena Kinanen Vaadi Palvelua Anna palautetta Tuloksiin tilinpidolla Malliyritys Oy 1000 Tilikausi 2009 2010 10/2011 Maksuvalmius 2009 2010 10/2011 Toiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Talouden tärkeät tunnusluvut

Talouden tärkeät tunnusluvut Talouden tärkeät tunnusluvut Lihatilan talous- hankkeen päätösseminaari 27.11.2014 Alahärmä Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus p. 0400-432582 ari.nopanen@proagria.fi Rakennekehityksen

Lisätiedot

Maatalouden investointituet

Maatalouden investointituet Maatalouden investointituet Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö 1 Maatilojen investointituet Maatalouden tukemista, pääpaino maatilojen kilpailukykyä ja kannattavuutta

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Näkymiä sikatiloilta ja tilamalleista

Näkymiä sikatiloilta ja tilamalleista Sikatalouden tulosseminaarin avaus 12.11.2013 Tampere Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus Puhelin 0400 432 582 ari.nopanen@proagria.fi Esitysten materiaalit haettavissa osoitteesta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Maatilarahoitus. Rahoituspäällikkö Mika Tiihonen OP SUONENJOKI

Maatilarahoitus. Rahoituspäällikkö Mika Tiihonen OP SUONENJOKI Maatilarahoitus Rahoituspäällikkö Mika Tiihonen SUONENJOKI 2 NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI Tukiehdot pähkinänkuoressa Maatila Maatila niin suuri, että pelkästään maataloudesta nettotulo 25 000 euroa, alennettu

Lisätiedot

Luomutuotannon kannattavuudesta

Luomutuotannon kannattavuudesta Luomutuotannon kannattavuudesta Kauko Koikkalainen, tutkija Luomuinstituutti, 31.3.2015, Mikkeli Esityksen sisältö Vähän perusteita Vähän maatalouspolitiikkaa Toteutunutta kannattavuutta kannattavuuskirjanpitoaineiston

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Nuoren viljelijän aloitustuki

Nuoren viljelijän aloitustuki Nuoren viljelijän aloitustuki Pohjois-Karjalan ELY-keskus Mauri Räsänen 7.2.2013 1 Tuen saaja Tuen saaja on luonnollinen henkilö iältään hakemuksen vireille tulessa vähintään 18 vuotta ja (ennen kuin täyttää

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Kasvihuonetuotannon kannattavuus

Kasvihuonetuotannon kannattavuus Kasvihuonetuotannon kannattavuus Tutkija Anu Koivisto, LUKE Esitelmän rakenne 1. Toimialakatsaus 2. Kannattavuus 3. Vakavaraisuus 2 Teppo Tutkija 28.10.2015 1. Toimialakatsaus 3 Teppo Tutkija 28.10.2015

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Suomen Siipikarjaliiton seminaaripäivä Scandic Tampere City Tampere 31.3.2016 Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Arto Latukka Laskentatoimen päällikkö Tilastopalvelut -yksikkö Luonnonvarakeskus,

Lisätiedot

NEUVONNAN HAASTEET PERUNA-ALALLA. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

NEUVONNAN HAASTEET PERUNA-ALALLA. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto NEUVONNAN HAASTEET PERUNA-ALALLA Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Perunanviljelyn haasteet - kotimainen tuotanto kilpailee voimakkaasti tuonnin kanssa - nykyiset viljelyalat eivät lisäänny, tuotanto

Lisätiedot

Rahat riittämään tiiviillä talouden seurannalla

Rahat riittämään tiiviillä talouden seurannalla Rahat riittämään tiiviillä talouden seurannalla Emopäivät 10.11.2016 Peurunka Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus p. 0400-432582 ari.nopanen@proagria.fi Milloin talous on hallinnassa?

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot