Elinkeinosuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeinosuunnitelma"

Transkriptio

1 Lnro ELINKEINOSUUNNITELMA LAATIMISPÄIVÄMÄÄRÄ Hakijan yhteystiedot: Kassamestari Suunnitelman laatijan yhteystiedot: Autiomat Oy Osmo Autio, Marita Jääskeläinen Kauppakatu 4 D Lapua autiomat(at)japo.fi Viranomaisen vastaanottomerkinnät: Suunnitelma saapunut työvoima- ja Liittyy nuoren viljelijän aloitustukihakemukseen elinkeinokeskukseen (leima) diaarinumero: hallinnollinen numero: Liittyy maatalouden investointitukihakemukseen diaarinumero: hallinnollinen numero: Sivu 1

2 SISÄLLYSLUETELO Sisältö 1. Tuen hakijaa ja tilan hallintaa koskevat tiedot TUEN HAKIJAN AMMATTITAITO Tilan alkutilanteen tarkastelu A Maatila B Tilan työvoimaa koskevat tiedot C Kasvintuotannon viljelyalat ja satomäärät vuodessa D Kotieläintuotannon eläinmäärät ja tuotosmäärät vuodessa E Päätuotteiden markkinointikanavat F Rakennukset sekä koneet ja laitteet G Tilan metsätaloutta koskevat tiedot H Tilan muuta yritystoimintaa koskevat tiedot I Yksityistaloutta koskevat tiedot TILAN KEHITTÄMINEN A Toiminnan kehittämisen tavoitteet B Kuvaus toiminnan kehittämisestä C Toiminnan kehittämiseen liittyvien riskien arviointi D Muuta huomioitavaa E Nelikenttäanalyysi Talouslaskelmien perustelut (laskelmat liitteenä) A Yleistä talouslaskelmista B Investoinnit ja niiden rahoitus C Liikevaihto E Vakavaraisuus F Maksuvalmius G Toimialan vertailut H Peruslaskelman hintaperusteet I Riski ja herkkyysanalyysit Yhteenvetoarvio tilan kehittämisestä A Yrittäjän näkemys B Suunnittelijan näkemys Allekirjoitukset Sivu 2

3 1. Tuen hakijaa ja tilan hallintaa koskevat tiedot Hakijoiden tai hakijayrityksen osakkaiden nimet Syntymävuosi Hallintaosuus Vakituisen asuinpaikan osoite 1 Kassamestari Kassakuja 1, xxxxx Kassala Hakijayrityksen nimi: Hakijoihin ja tilan hallintaan liittyviä muita tietoja: Tila on hakijan nimissä ja omistuksessa. 2. TUEN HAKIJAN AMMATTITAITO Nuoren viljelijän aloitustukihakemus tai maatalouden investointitukihakemus. Ammattitaitovaatimus täyttyy seuraavasti: Vähintään toisen asteen ammatillinen luonnonvara-alan tai muu vastaava koulutus. Koulutusvaatimus täyttyy oppisopimuskoulutuksella tai näyttötutkinnolla. x Vähintään kolmen vuoden työkokemus maataloudesta sekä tarkoituksenmukainen vähintään 20 opintoviikon tai 30 opintopisteen koulutus, johon on sisältynyt vähintään 10 opintoviikon tai 15 opintopisteen verran taloudellista koulutusta. Vähintään kolmen vuoden työkokemus maataloudesta (Huom! Vain luonnollisen henkilön hakiessa aloitustukea. Ei kuitenkaan riitä kaikkien hakijoiden ainoaksi ammattitaitovaatimukseksi. Vähintään puolella hakijoista täytyttävä myös koulutusvaatimus) Edellä mainitut vaatimukset eivät täyty. Kyseessä on pelkästään maatalouden investointitukihakemus ja koulutusvaatimus täyttyy seuraavasti: Vähintään kolmen vuoden työkokemus maataloudesta sekä tarkoituksenmukainen vähintään 10 opintoviikon tai 15 opintopisteen koulutus. Tilan tuotantosuunta ei tuettavan investoinnin johdosta muutu ja vähintään kolmen vuoden työkokemus maataloudesta. Sivu 3

4 Henkilöt, jotka täyttävät ammattitaitovaatimuksen (nimet). Työkokemus ja suoritettu koulutus (tutkinnon nimi ja pääsisältö, työkokemuksen sisältö): Hakija ei vielä täytä nuoren viljelijän aloitustuen ammattitaitovaatimusta, mutta hakija sitoutuu täyttämään sen 36 kuukauden kuluessa mahdollisen aloitustuen myöntämisestä lukien. Henkilökohtaiset suunnitelmat ammattitaidon hankkimisesta: 3. Tilan alkutilanteen tarkastelu 3A Maatila Hakijan nykyisin hallitseman maatilan pinta-alatiedot: Peltoa omistuksessa Peltoa vuokralla Metsää 31,21 ha 17,21 ha 54,5 ha Hakijalle tilanpidon aloituksen tai muiden omistus- ja hallinnanmuutosten toteuttamisen jälkeen muodostuvan maatilan pinta-alatiedot: Peltoa omistuksessa Peltoa vuokralla Metsää ha ha ha Pellon soveltuminen harjoitettavaan tuotantoon (maalajit, ojitus, tilusrakenne, viljavuus, tilakeskuksen sijainti jne.) Tilan pellot ovat maalajeiltaan hyvin vaihtelevia ja soveltuvat erinomaisesti nurmiviljelyyn. Suurin osa pelloista soveltuu tarvittaessa myös viljalle. Omat maat joko salaojittu tai soveltuvat viljeltäväksi ojattomina. Tilusrakenne on hajanainen, mutta kuitenkin riittävästi keskittyneenä varsin lähelle tilakeskusta. 3B Tilan työvoimaa koskevat tiedot Tilan pääasiallinen työvoima koostuu hakijasta itsestään, mutta vuosittainen työmäärä tunteina vastaa lähestulkoon yhtä henkilötyövuotta, joten hakijan työpanos riittää. Hakijan lisäksi tilalla työskentelevät tarvittaessa hänen vanhempansa, jolla tasoitetaan kesäajan työhuippujen työmenekkiä. Säilörehun keruu ulkoistetaan, joten hakijan omaksi työosuudeksi jää työskentely laakasiilolla. Tämä seikka edesauttaa säilörehun aiheuttamaa työhuippua. Sivu 4

5 3C Kasvintuotannon viljelyalat ja satomäärät vuodessa Nykyinen tuotanto Tilanpidon aloituksen tai investoinnin Viljeltävä kasvi Viljelyala ha Satomäärä (yksikköä/ha) Viljelyala ha toteuttamisen jälkeen Satomäärä (yksikköä/ha) nurmi 43, ry 32, ry ohra 2, kg 8, kg laidun 3, ry 8, ry 3D Kotieläintuotannon eläinmäärät ja tuotosmäärät vuodessa Nykyinen tuotanto Tilanpidon aloituksen tai investoinnin toteuttamisen jälkeen Eläinlaji Eläinmäärä Tuotos/eläin Eläinmäärä Tuotos/eläin Emolehmät Sonnit 2 2 Hiehot 1-2 v Vasikat alle 1 v E Päätuotteiden markkinointikanavat Vasikat myydään xxxx kautta. Tilalla ollaan siirtymässä eläinten osalta raskaampaan pihvirotuun, joka tuo tullessaan myös paremmat hinnat sekä lisää kannattavuutta tuotantoon. Sivu 5

6 3F Rakennukset sekä koneet ja laitteet Rakennuskanta on hyvässä kunnossa ja soveltuu nykyiseen tuotantoon hyvin. Tilan koneet ovat riittävän hyvässä kunnossa ja lisäksi suunniteltu investointi vähentää merkittävästi tarvetta investoida koneisiin rehunteon siirtyessä urakoitsijoille. Säilörehutuotannon ulkoistaminen helpottaa osaltaan myös koneinvestointipaineita. 3G Tilan metsätaloutta koskevat tiedot Tilan metsäpinta-ala on 54,5 ha, jonka vuosittaiseksi kasvuksi on arvioitu n. 170 m 3. Metsät ovat hyvin hoidettuja kasvatusmetsiköitä, ja suurin osa leimikoista on lannoitettu tukkipuukasvatusta varten. Metsä osalta ei vielä lähivuosina ole odotettavissa merkittäviä hakkuutuloja. Nuoren metsän harvennushakkuista on saatavissa jonkin verran tuloja, mutta niillä ei ole ratkaisevaa merkitystä tilan taloudelle. 3H Tilan muuta yritystoimintaa koskevat tiedot Tilalla ei ole muuta yritystoimintaa. 3I Yksityistaloutta koskevat tiedot Yksityistalouden puolella ei ole tiedossa mitään suuria, tavallisuudesta poikkeavia kuluja. Hakijan vaimo työskentelee tilan ulkopuolella vakituisessa työsuhteessa. Hakija on rakentanut 1990-luvulla uuden talon, joten siltä osin yksityistalouden korjauskulut eivät ainakaan lähivuosina tule aiheuttamaan lisäkuluja. Yksityistalouden vuosittaiseksi kulutukseksi on arvioitu noin Maksuvalmiuslaskelmissa on otettu huomioon puolison palkkatulot, noin vuodessa, josta menevät yksityistulojen verot vähentävät puolestaan tilan käytettävissä olevia tuloja. Verojen laskennassa huomioidaan myös yksityistalouden tulot. Sivu 6

7 4. TILAN KEHITTÄMINEN 4A Toiminnan kehittämisen tavoitteet Suunnitellulla laakasiiloinvestoinnilla helpotetaan nykyisen rehuntekomenetelmän aiheuttamia paineita konekannan parantamiseen. Samalla estetään muovin hinnan kovan nousun aiheuttama tuotannon kannattavuuden heikkeneminen sekä tasataan sadonkorjuunaikaista työvoimapulaa. Aiv:n korjuu tullaan organisoimaan siten, että kaato ja varsinainen urakointi laakasiiloille hoidetaan ulkopuolisen urakoitsijan voimin, mutta tilan väki huolehtii aiv:n levittämisestä ja peittämisestä siiloon. Laakasiilon käyttöönotto vähentää myös muovijätteiden määrää. Emolehmämäärää nostetaan vuonna 2009 seitsemäänkymmeneen emoon. Vasikoita myydään jatkossa välitykseen noin 60 kpl. 4B Kuvaus toiminnan kehittämisestä Siiloinvestoinnin jälkeen on tarkoitus minimoida kaikki muut investoinnit koneisiin ja laitteisiin. Konekanta pidetään hyvässä kunnossa jatkuvalla ja asiantuntevalla huollolla. Tila on sitoutunut ympäristötuen ehtoihin. Tilan peltojen kunnosta huolehditaan riittävillä ylläpitotoimenpiteillä, kuten kalkituksella, ojituksella sekä salaojien kunnossapidolla. Talouden ja tuotannon hallintaa ylläpidetään eripituisilla lisäkoulutuksilla. 4C Toiminnan kehittämiseen liittyvien riskien arviointi Tilan talous on kokonaisuudessaan erinomaisesti hoidettu. Lainojen kokonaismäärä suhteessa tuotantoon on hallinnassa eikä yksityistaloudenkaan kulutus muodosta ongelmia vuosittaisen kassavirran riittävyydelle. Työvoima riittää tilan päivittäisiin töihin, eivätkä työhuiputkaan tule muodostamaan ongelmaa. Investointi on suhteellisen edullinen ja parantaa tilan kannattavuutta pitkällä tähtäimellä, koska siiloratkaisulla voidaan osittain korvata öljynhinnasta riippuvainen muovikustannus. Tämän lisäksi konekantaan kohdistuva korvausinvestointitarve pienenee siiloratkaisun mukanaan tuoman ulkoistamisen myötä. Investointi ei vaaranna millään tavalla tilan maksuvalmiutta ja emolehmämäärän vakiintuessa 70 tasolle, tuotannon liikevaihto on riittävä yhden henkilön työllistämiseksi sekä riittävän toimeentulon muodostamiseksi. Sivu 7

8 4D Muuta huomioitavaa Elinkeinosuunnitelma Tilalla on ollut aikaisemmin maidontuotantoa, josta on luovuttu asteittain vuoden aikana. Maidontuotannon lopettamisesta realisoituneet varat on käytetty tilan kehittämiseen ja vuoden 2009 keväällä palautettava osuuspääoman palautus käytetään tuotannollisten lainojen lyhentämiseen. 4E Nelikenttäanalyysi Ympäristön ja tulevaisuuden tarjoamat VAHVUUDET Tilan talous on hallinnassa Toiminta järkevää ja taloudellista Työvoima ja sen tarve tasapainossa Yrityksen HEIKKOUDET Tilan sijainti keskellä kylää rajoittaa jossain määrin emolehmien laidunalaa, mutta tilanne ei ole ongelmallinen MAHDOLLISUUDET UHKATEKIJÄT Hyödynnä Lisäpeltoa on saatavissa, mutta hinta saattaa olla rajoittava tekijä Varaudu/Ennakoi Eläintaudit EU-säädösten muuttuminen Korjaa/kehitä Lisäpeltoa ostetaan/vuokrataan, jos sitä on saatavilla kohtuulliseen hintaan Torju/vältä Tautiongelmien ennakointi 5. Talouslaskelmien perustelut (laskelmat liitteenä) Sivu 8

9 5A Yleistä talouslaskelmista Elinkeinosuunnitelma Talouslaskelmat perustuvat Mavin elinkeinosuunnitelman laatimiseen nojautuviin ohjeisiin. Talouden ennakointi perustuu vuosien toteutuneisiin kirjanpidon tietoihin. Tilan varallisuus on taseessa arvostettu seuraavasti: Peltojen ja salaojien arvo on määritelty nykyarvon mukaisesti vuoden alkaen. Arvostuksessa on käytetty Mavin ohjearvoja Etelä-Pohjanmaan tietoihin soveltaen. Rakennukset sekä koneet ja laitteet on arvostettu nykyarvomenetelmällä alkaen. Arvostuksessa on käytetty Mavin valtakunnallisia ohjearvoja. Muutokset verotusarvoista nykyarvoihin on tehty rakennusten ja koneiden osalta arvonkorotuksilla. Poistot on laskettu kannattavuusarvioinnissa nykyarvonmukaisilla kirjanpidon poistoilla (Mavin ohjeet), mutta verotuksen osalta on käytetty verotusarvojen mukaisia poistoja. Koska tilan rakennukset ja koneet ovat suhteellisen hyvässä kunnossa, korvausinvestointeihin on varattu vuodesta 2010 lähtien /v (alv 0%). 5B Investoinnit ja niiden rahoitus Investoinnin kokonaismäärä on Investointi rahoitetaan seuraavasti: korkotukilaina (75 %) ja avustus (25 %) Korkotukilainan korko on XX-Prime ( ,75 %) + 1 %. 5C Liikevaihto Tässä laskelmassa on otettu huomioon palkkamenoissa yrittäjän oma palkkavaatimus sekä vieraalle maksettavat palkat. Ulkopuoliset palvelut (säilörehun korjuu) on huomioitu ulkopuolisissa palveluissa. Selite LIIKEVAIHTO Valmistevar. lisäys (+) tai vähennys (-) KOKONAISTUOTTO Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Muut muuttuvat kulut Muuttuvat kulut yhteensä MYYNTIKATE Sivu 9

10 Kiinteät palkat ja oma palkkavaat Vuokrat Muut kiinteät kulut Kiinteät kulut yhteensä KÄYTTÖKATE Poistot LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Korkokulut Verot VOITTO (Yrittäjäpalkkaoikaisulla) VOITTO (Ei palkkaoikaisua) D Kannattavuus Selite Taseen vastaavaa Velat yhteensä (saamiset -) Oma pääoma Kotieläintulot Maatalouden tuet Maatalouden muut tulot LIIKEVAIHTO Liikevaihdon kasvu -% -27,6% 11,4% -0,9% + Eläinpääoman muutos KOKONAISTUOTTO Palkkamenot Maatalouden menot Metsätalouden menot KÄYTTÖKATE ENNEN PALKKAVAAT Käyttökate-% 51,3% 55,9% 52,4% 53,5% 53,5% 53,5% 53,5% 53,5% - Rakennuspoistot Konepoistot Muut poistot LIIKETULOS Liiketulos-% 31,0% 35,0% 32,5% 34,2% 35,0% 35,7% 36,4% 37,0% - Korko- ja muut rahoituskulut NETTOTULOS(Yritt.tulo+varast.muutos) Nettotulos-% 29,2% 33,3% 30,5% 32,6% 33,7% 34,8% 35,8% 36,6% - Oman pääoman korkovaatimus TYÖANSIO Yrittäjäperheen työmäärä (h) Työmäärä/vrk (7 pv. viikossa) 4,6 5,3 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 - Yrittäjäperheen palkkavaat.( ) YRITTÄJÄNVOITTO Sivu 10

11 5E Vakavaraisuus Selite Taseen vastaavaa Velat yhteensä Keskimääräinen tase Keskimääräinen Oma pääoma Oma pääoma LIIKEVAIHTO KOKONAISTUOTTO KÄYTTÖKATE ENNEN PALKKAV. LIIKETULOS NETTOTULOS Oman pääoman korkovaatimus TYÖANSIO Yrittäjäperheen työmäärä (h) Yrittäjäperheen palkkavaat.( ) YRITTÄJÄNVOITTO TUNNUSLUVUT Korkov. + oma palkkavaat Lyhytaik. lainat yht Käyttökate Liiketulos Nettotulos Kok. pääoman tuotto-% 7,2% 7,4% 6,5% 7,2% 7,9% 8,5% 9,1% 9,4% Oman po:n tuotto-% 9,6% 9,5% 8,7% 9,3% 9,6% 9,8% 10,0% 10,2% Kannattavuuskerroin 0,76 0,89 0,83 0,87 0,9 0,93 0,95 0,97 Työansio /tunti 6,37 10,04 8,43 9,58 10,28 10,89 11,43 11,81 Omavaraisuusaste-% 84,4% 79,8% 80,4% 83,7% 87,2% 91,0% 93,4% 94,8% Suhteell. velkaantuneisuus-% 72,3% 88,8% 84,8% 68,4% 51,7% 35,0% 25,3% 20,0% Rahoitusomaisuus TASE VASTAAVAA Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet AINEELLISET HYÖD Osakkeet ja osuudet Valmiit tuotteet/tavarat Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Sivu 11

12 5F Maksuvalmius Tilan maksuvalmius on kunnossa, eikä investointi aiheuta maksuvalmiuteen mitään merkittävää muutosta. Lainojen lyhennykset voidaan hoitaa suunnitelman mukaisesti. Selite Maatalouden tulot Maatalouden tuet Maatalouden tulot yhteensä Maatalouden menot MAATAL. TULOT - MENOT Menot tuloista % 54,2% 44,0% 47,5% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% Metsätalouden menot METSÄTAL. TULOT - MENOT TUOTANNON TULOT - MENOT Maatalouden korkomenot Metsätalouden korkomenot TUOTANNON KORKOMENOT Maatilan osuus veroista MAATILAN TULORAHOITUS Tuotannon lainojen lyhennykset MAATILAN KASSAJÄÄMÄ Yksityistalouden tulot Yksityistalouden menot Yksityislainojen korot Yksityistalouden osuus veroista Yksityistal. lainojen lyhennykset KOKO TAL. KASSAJÄÄMÄ Konehankinnat Rakennusinvestoinnit Rakennusavustukset YRITYSTOIM. INV Lainojen nosto Tulojen alv Menojen alv (sis. kon. ja rak. alvit) Maksettava/palautettava alv KASSA VUODEN LOPUSSA Edellinen yli-/alijäämä KUMULATIIVINEN KASSA Maatalouden lainat Metsätalouden lainat TUOT. LAINAT YHTEENSÄ Yksityistalouden lainat KAIKKI LAINAT YHTEENSÄ Maatalouden poistot POISTOT YHTEENSÄ Maatalouden yrittäjätulo Metsätalouden yrittäjätulo Yritystoiminnan yrittäjätulo Yksityistal. verotettava tulo KAIKKI YRITTÄJÄ- JA YKS.TULOT Verot yhteensä Olennainen tulovaatimus Maatalouden yrittäjätulo Olennainen tulo-% (vaatimus 25 %) 49,6% 60,7% 58,4% 59,7% 60,5% 61,2% 61,9% 62,4% Sivu 12

13 Selite Laina Lainan nosto Lyhennys Korko Laina Selite Maatalouden koneet ja kalusto 1.1 menojäännös Lisäykset ja vähennykset Poisto% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% Poisto menojäännös menojäännös Lisäykset ja vähennykset Poisto% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Poisto menojäännös Sillat, salaojat yms max. 10 % poisto 1.1 menojäännös Poisto% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Poisto menojäännös Maat. maa- ja vesialueet, maa-ainesottop 1.1 menojäännös Maat. osakkeet ja osuudet 1.1 menojäännös Lisäykset ja vähennykset G Toimialan vertailut MTT:n taloustutkimuksen tietojen perusteella emolehmätuotantoa tarkastellaan yhdessä muun lihakarjatuotannon kanssa, mutta suuntaa antavaa on se, että C2-alueella nautakarjatuotannon tilaa vastaavat luvut ovat selvästi hakijatilaa alhaisemmat. Alla vertailu hakijatila/mtt:n taloustohtorin tiedot vuoden 2008 osalta. (Mtt:n osalta kyseessä on ennakoidut tiedot v. 2008) Yrittäjätulo Kannattavuuskerroin Oma pääoma keskim. C2 yleensä , Hakijatila , Vertailussa on käytetty vuoden 2008 tietoja, koska tilan omaisuus on arvostettu nykyarvoonsa vasta vuoden 2008 alusta lähtien. Sivu 13

14 5H Peruslaskelman hintaperusteet Elinkeinosuunnitelma Hinnoittelussa on nojauduttu tilan vuosien todelliseen kirjanpitoon, jolloin mm. tuet on sopeutettu täysin tilan toteutuneisiin, Vipu-aineiston kanssa yhtäpitäviin tukitietoihin. Emolehmätuotannon katelaskelmat perustuvat ensivaiheessa alan yleisiin kannattavuuskirjanpidon mukaisiin pohjiin, mutta tiedot on sopeutettu tilan omaan tuotantoon toetutuneen kirjanpidon ja hakijan omien tietojen perusteella. Hinnoittelussa on muilta osin käytetty Mavin elinkinosuunnitelman laadintaan annettuja ohjeita, kuten on toimittu myös avustuksen suhteen yrittäjätulon, maksuvalmiuden sekä tunnuslukujen osalta. 5I Riski ja herkkyysanalyysit Investointi ei ole tilalle riskitekijä, sillä kaikki tilan osatoiminnot ovat tasapainossa tuotannon, talouden ja työvoiman suhteen. 6. Yhteenvetoarvio tilan kehittämisestä 6A Yrittäjän näkemys Aiv-siiloinvestointi vähentää painetta konehankintoihin sekä tasaa työvoiman tarvetta. Lisäksi se mahdollistaa tuotannon laajentamisen myöhemmässäkin vaiheessa. 6B Suunnittelijan näkemys Tila on sekä tuotannolliselta että taloudelliselta näkökannalta katsottuna hoidettu erittäin hyvin ja asiantuntevasti. Tuotanto-omaisuuteen sidottu pääoma on tasapainossa liikevaihdon ja tilan kannattavuuden kanssa, eikä pääomarakenne ole tästä syystä päässyt missään vaiheessa vinoutumaan. Tila on toiminnoiltaan selvästi vastaavien tilojen keskitasoa paremmassa kunnossa. Yrittäjän henkilökohtaiset ominaisuudet soveltuvat erinomaisesti yrittäjämäiseen toimintaan. 7. Allekirjoitukset Hakija tai hakijan edustaja: Laskelman laatija: Nimen selvennys: Nimen selvennys: Kassamestari Autio Osmo Marita Jääskeläinen Sivu 14

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012 MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012 ALKUVOIMAA ALOITUSTUESTA Nuoren viljelijän aloitustuki helpottaa elinkeinon siirtymistä sukupolvelta toiselle ja takaa

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

ELINKEINOSUUNNITELMA

ELINKEINOSUUNNITELMA Lnro 431 23.11.2010 Soimäen Laatu-Saparo Oy ELINKEINOSUUNNITELMA LAATIMISPÄIVÄMÄÄRÄ 20.01.2012 Hakijan yhteystiedot: Tanskalantie 91, 50670 Otava p. 050 3797479 soimaki@pp.inet.fi,psavilammi@gmail.com

Lisätiedot

Siemenviljelijä oman yrityksensä talouspäällikkönä

Siemenviljelijä oman yrityksensä talouspäällikkönä Siemenviljelijä oman yrityksensä talouspäällikkönä Siemenviljelijöiden talousvalmennus 13.-14.11.2014 Helsinki Materiaalit haettavissa osoitteesta: www.proagria.fi/siementuottaja Ari Nopanen Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista %

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista % Veroilmoituksesta laskettavat tunnusluvut Heikki Ollikainen, ProAgria Oulu Nopea tuloksen analysointi on mahdollista tehdä laskelmalla veroilmoituksesta muutamia yksinkertaisia tunnuslukuja, joiden perusteella

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Maatilan kassanhallinta ja maksuvalmius Leppävirta 21.4.2015. Talousasiantuntija Leena Eskelinen, KTM ProAgria Pohjois-Savo

Maatilan kassanhallinta ja maksuvalmius Leppävirta 21.4.2015. Talousasiantuntija Leena Eskelinen, KTM ProAgria Pohjois-Savo Maatilan kassanhallinta ja maksuvalmius Leppävirta 21.4.2015 Talousasiantuntija Leena Eskelinen, KTM ProAgria Pohjois-Savo Maatilan liiketalous Kannattavuus Maksuvalmius Vakavaraisuus Kannattavuus Tarkoittaa

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2014

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2014 NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2014 Pirkanmaan ELY-keskus Maaseutu ja energia Rahoituspäällikkö Heli Hantula p. 0295 036 044 Maatalousrahoituksen asiantuntija Mikko Teivaala p. 0295 036 108 Maksatusasiantuntija

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2009-2013

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2009-2013 NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2009-2013 Pirkanmaan ELY-keskus Maaseutu ja energia Rahoituspäällikkö Heli Hantula p. 050 395 0128 Maatalousrahoituksen asiantuntija Mikko Teivaala p. 040 736 8741 Maksatusasiantuntija

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2015

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2015 MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki Varsinais-Suomen ELY-keskus 2015 Sivu 1 9.6.2015 ALKUVOIMAA ALOITUSTUESTA Nuoren viljelijän aloitustuki helpottaa elinkeinon siirtymistä sukupolvelta

Lisätiedot

Maatilan rahoituksen suunnittelu

Maatilan rahoituksen suunnittelu Maatilan rahoituksen suunnittelu Investoijalle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aloita suunnittelu ajoissa Laita laskelmien pohjaksi realistiset pohjatiedot Toimita verotiedot rahoittajalle analysoitavaksi Mieti

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUEN HAKEMINEN

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUEN HAKEMINEN Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUEN HAKEMINEN Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Heikki Mäntykoski 20.5.2015 1 E-P:N ELY:N MAATALOUSRAHOITUKSEN PARISSA TYÖSKENTELEVÄT HENKILÖT VALTAKUNNALLISEN

Lisätiedot

Maidontuotannon kannattavuus

Maidontuotannon kannattavuus Maidontuotannon kannattavuus Timo Sipiläinen Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos Ratkaisuja rehuntuotannon kannattavuuteen ja kestävyyteen muuttuvassa ilmastossa Nivala 20.3.2013 Sipiläinen / Maidontuotannon

Lisätiedot

Investoineiden tilojen kannattavuus - Tarkastelussa maitotilat. Velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa

Investoineiden tilojen kannattavuus - Tarkastelussa maitotilat. Velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa Investoineiden tilojen kannattavuus - Tarkastelussa maitotilat Velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa Heikki Ojala, talousagronomi Talousjohtamisen eritysasiantuntija ProAgria Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Luvut 1 000 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 5100151 2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Oletus: Tulevaisuuden nettotulokset = harmaassa taulukossa

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

Sikatilan lyhyen ja pitkän aikavälin keinot toimialan haasteista selviämiseen

Sikatilan lyhyen ja pitkän aikavälin keinot toimialan haasteista selviämiseen Sikatilan lyhyen ja pitkän aikavälin keinot toimialan haasteista selviämiseen KoneAgrian sikaseminaari 8.10.2015 Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus p. 0400-432582 ari.nopanen@proagria.fi

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit. Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus

Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit. Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Esityksen sisältö: 1. Johdanto (mm. uusi luomutuki) 2. Luomun kannattavuus tilastojen

Lisätiedot

Talouden tärkeät tunnusluvut

Talouden tärkeät tunnusluvut Talouden tärkeät tunnusluvut Lihatilan talous- hankkeen päätösseminaari 27.11.2014 Alahärmä Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus p. 0400-432582 ari.nopanen@proagria.fi Rakennekehityksen

Lisätiedot

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi 2012 Leena Kinanen Vaadi Palvelua Anna palautetta Tuloksiin tilinpidolla Malliyritys Oy 1000 Tilikausi 2009 2010 10/2011 Maksuvalmius 2009 2010 10/2011 Toiminnan

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Näkymiä sikatiloilta ja tilamalleista

Näkymiä sikatiloilta ja tilamalleista Sikatalouden tulosseminaarin avaus 12.11.2013 Tampere Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus Puhelin 0400 432 582 ari.nopanen@proagria.fi Esitysten materiaalit haettavissa osoitteesta

Lisätiedot

Nuoren viljelijän aloitustuki

Nuoren viljelijän aloitustuki Nuoren viljelijän aloitustuki Pohjois-Karjalan ELY-keskus Mauri Räsänen 7.2.2013 1 Tuen saaja Tuen saaja on luonnollinen henkilö iältään hakemuksen vireille tulessa vähintään 18 vuotta ja (ennen kuin täyttää

Lisätiedot

Nuoren viljelijän aloitustuki

Nuoren viljelijän aloitustuki Nuoren viljelijän aloitustuki Soini Kattilakoski Yritystutkija Pohjanmaan ELY-keskus Kokkolan toimipiste viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 22.4.2015 1 Pykäliä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin. Reijo Käki www.reijokaki.com

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin. Reijo Käki www.reijokaki.com Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin Reijo Käki www.reijokaki.com 1. PÄIVÄ I Voitto ja arvopohjainen päätöksenteko? II Kassavirta ja katetuotto III Heikot lenkit IV Marginaalituottavuus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

PUUTARHAHARJOITTELURAPORTIN TALOUSLASKELMAT

PUUTARHAHARJOITTELURAPORTIN TALOUSLASKELMAT PUUTARHAHARJOITTELURAPORTIN TALOUSLASKELMAT Ohjeet perustuvat kululajikohtaiseen tuloslaskelmaan. Lisätietoja tuloslaskelmien ja taseiden esittämisestä löydät esim. http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/0/ecd13ea878482b8bc22567da002d67f2/$file/tpyleis.pdf

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Suomen Siipikarjaliiton seminaaripäivä Scandic Tampere City Tampere 31.3.2016 Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Arto Latukka Laskentatoimen päällikkö Tilastopalvelut -yksikkö Luonnonvarakeskus,

Lisätiedot

Luomutuotannon kannattavuudesta

Luomutuotannon kannattavuudesta Luomutuotannon kannattavuudesta Kauko Koikkalainen, tutkija Luomuinstituutti, 31.3.2015, Mikkeli Esityksen sisältö Vähän perusteita Vähän maatalouspolitiikkaa Toteutunutta kannattavuutta kannattavuuskirjanpitoaineiston

Lisätiedot

NEUVONNAN HAASTEET PERUNA-ALALLA. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

NEUVONNAN HAASTEET PERUNA-ALALLA. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto NEUVONNAN HAASTEET PERUNA-ALALLA Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Perunanviljelyn haasteet - kotimainen tuotanto kilpailee voimakkaasti tuonnin kanssa - nykyiset viljelyalat eivät lisäänny, tuotanto

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUET

MAATALOUDEN RAKENNETUET MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki Mauri Räsänen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 2015 ALKUVOIMAA ALOITUSTUESTA Aloitustuesta saat apua, kun aloitat viljelijänä ensimmäistä kertaa. Tuki helpottaa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

TILAN TALOUDEN ABC. Riippakoivuntie 4 A 3, 62100 Lapua autiomat@japo.fi +358 400 796 998. Talousmestarit-verkosto: Autiomat Oy

TILAN TALOUDEN ABC. Riippakoivuntie 4 A 3, 62100 Lapua autiomat@japo.fi +358 400 796 998. Talousmestarit-verkosto: Autiomat Oy TILAN TALOUDEN ABC Riippakoivuntie 4 A 3, 62100 Lapua autiomat@japo.fi +358 400 796 998 Maatilojen koot kasvavat: Maailma muuttuu, samoin talous Yrittäjäosaaminen korostuu entisestään Jos osaamisen merkitys

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUET

MAATALOUDEN RAKENNETUET MAATALOUDEN RAKENNETUET * Maatilojen rahoitustuki - - Nuoren viljelijän aloitustuki (avustus ja korkotuki) - - Maatalouden investointituki (avustus, korkotuki ja valtiontakaus) * Kiinteistökauppojen varainsiirtoverovapaus

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin

OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin Esko Leinonen Maaseutuvirasto Hevosjalostusliittojen toiminnanjohtajien ja ProAgrian neuvojien

Lisätiedot

Tärkkelysperunantuotannon kannattavuus

Tärkkelysperunantuotannon kannattavuus Jussi Tuomisto, Petla Tärkkelysperunantuotannon kannattavuus Millä mittareilla mitataan ja mitä on otettava huomioon kannattavuutta mitattaessa? Taustaa Maatilan taloutta voidaan kuvata erilaisin termein:

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 9000 9000 8000 8000 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 01121314151617181910

Lisätiedot

Taloudelliset laskelmat

Taloudelliset laskelmat Taloudelliset laskelmat Pielisen Tietoverkko Juuka 31.3.214 LUONNOS LASKENTAOLETUKSET 31.3.214 2 Laskentaoletukset Investoinnit Ominaisuus Kuvaus Rakentamisaikataulu Runkoverkon rakentaminen tapahtuu vuonna

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

KONEYHTEISTYÖ VIRRAT. ProAgria Pirkanmaa Simo Solala

KONEYHTEISTYÖ VIRRAT. ProAgria Pirkanmaa Simo Solala KONEYHTEISTYÖ VIRRAT ProAgria Pirkanmaa Simo Solala Yhteistyön tavoitteet Kustannussäästöjen mahdollisuus Uusilla koneilla on suuri konekapasiteetti Koneiden yksikkökustannukset pienentyvät käytön lisääntyessä.

Lisätiedot

KONE Oyj (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

KONE Oyj (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen pana KONE Oyj (Konserni) 1.3.213 P - Analyzer Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 51151 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 623 2 1 254 1 2

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Oy Yritys Ab ( YRITYS (YR) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) oletus, 13.8.2009

Oy Yritys Ab ( YRITYS (YR) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) oletus, 13.8.2009 oletus, 13.8.2009 14 0000 14 0000 12 0000 12 0000 1000 1000 8 0000 8 0000 6 0000 6 0000 4 0000 4 0000 2 0000 2 0000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennus Ennus Ennus

Lisätiedot

Suomen maatalouden muutos EU-aikana

Suomen maatalouden muutos EU-aikana Suomen maatalouden muutos EU-aikana Professori Jyrki Niemi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Latokartanonkaari 9 00790 Helsinki, Finland e-mail: jyrki.niemi@mtt.fi Mitä suomalaisessa maa-

Lisätiedot

USKALLANKO KEHITTÄÄ MAATILAANI. ProAgria Maito valmennus Helsinki 3.9.2015 Jarmo Keskinen ProAgria Etelä-Suomi ry. Investointipalvelut

USKALLANKO KEHITTÄÄ MAATILAANI. ProAgria Maito valmennus Helsinki 3.9.2015 Jarmo Keskinen ProAgria Etelä-Suomi ry. Investointipalvelut USKALLANKO KEHITTÄÄ MAATILAANI ProAgria Maito valmennus Helsinki 3.9.2015 Jarmo Keskinen ProAgria Etelä-Suomi ry. Investointipalvelut AJATTELE ISOSTI ETENE PIENESTI PIENIN ASKELIN EI KAADU LIUKKAALA =>

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko Hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Saxholm Jyrki Kasvi Kimmo Oila Pekka Sirviö Reijo Tuori Pekka Vaara

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Maatilojen rahavirrat 2009

Maatilojen rahavirrat 2009 Tuloerien sisältö Maatilojen rahavirrat 2009 Myyntitulolaskelmissa lähtökohtana ovat kunkin tuotteen tuotantomäärät sekä maksetut tuottajahinnat. Tuottajatilitysten yhteydessä maksetut tuet eivät sisälly

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Juha Kivirinta Fixcon Mastotie 20 90560 OULU, FINLAND Tel: +358 (0)400 963 960 Tilinpäätösanalyysin tarkoitus - Avustaa päätöksentekotilanteessa:

Lisätiedot

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 Yritys Oy Y- 123456-7 Pvm 31.5.2011 Sisällys Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Tunnusluvut 4 Kustannusrakenneanalyysi 5 Kassavirtalaskelma 6 P-analyysi 7 Terveystodistus

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Nurmisiementuotannon kannattavuus

Nurmisiementuotannon kannattavuus Nurmisiementuotannon kannattavuus Pasi Nummela ProAgria Länsi-Suomi Kasvinviljelytilojen kannattavuus Vaihtelu suurta - millä oletuksin lasketaan; sato, kustannukset, viljelytekniikka Tilojen välillä (viljelymenetelmät,

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Culminatum Innovation Oy Ltd

Culminatum Innovation Oy Ltd Culminatum Innovation Oy Ltd Y-Tunnus 1004368-8 Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Osoite Tekniikantie 12 Kirjanpitäjä Riia Törmä 02150 Espoo Toimistovastaava Marjaana Peussa Puhelin 020 7619 550 Hallituksen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

ohjelmakaudella 2014 2020 Sivu 1

ohjelmakaudella 2014 2020 Sivu 1 Maatalouden investointien i i ja sukupolvenvaihdosten rahoitus ohjelmakaudella 2014 2020 Sivu 1 Sivu 2 Maatalouden tulevaisuuden näkymät Vuoden 2012 noin 57 000 tilasta jatkaisi vuonna 2020 noin 43 000

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Maatalouden varat yhteensä VÄHENNETÄÄN VELAT 7. Maatalouden velat ja velvoitteet

Maatalouden varat yhteensä VÄHENNETÄÄN VELAT 7. Maatalouden velat ja velvoitteet MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot