FI B Teollisuusvaihteet. Käyttö- ja asennusohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FI B 1050. Teollisuusvaihteet. Käyttö- ja asennusohje"

Transkriptio

1 FI B 1050 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje

2 Pos : 4 /Anl eitung en/getriebe/0. Prol og/0.1 Sic her hei ts- und Anwendungs hinweis e für Getri @ 1 Pos : 5 /Allgemei n/allgemei ngültige Modul e Seitenumbruc h @ 1 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje Yleisiä turvallisuus- ja käyttöohjeita 1. Yleistä Toiminnassa olevassa laitteessa saattaa riippuen olla jännitteisiä, paljaita ja joskus myös liikkuvia tai pyöriviä osia sekä kuumia pintoja. Tarvittavien suojakansien luvaton poistaminen sekä käyttö-, asennus- ja käsittelyvirheet aiheuttavat vakavien henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaran. Kuljetus-, asennus-, käyttöönotto- ja kunnossapitotöitä suorittavilla henkilöillä on oltava näihin tehtäviin asianmukainen pätevyys (kansallisia työsuojelumääräyksiä on noudatettava). Näissä perustavissa turvaohjeissa pätevillä ammattilaisilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka tuntevat tuotteen asennuksen, käyttöönoton ja käytön ja joilla on mahdollisten vaarojen ja riskien tunnistamiseen tarvittava koulutus ja kokemus. 2. Käyttötarkoitus NORD-tuotteita saa käyttää ainoastaan ja tuotteeseen kuuluvan teknisen dokumentaation mukaisesti. Käyttö- ja asennusohjeen noudattaminen on häiriöttömän käytön ja mahdollisten takuuvaateiden oikeutuksen edellytys. Lue siksi käyttöja asennusohje ennen laitteen parissa työskentelyä! Käyttö- ja asennusohje sisältää tärkeitä tietoja huollosta. Siksi se on säilytettävä laitteen läheisyydessä. Kaikkia teknisissä tiedoissa annettuja ja käyttöpaikan sallittuja olosuhteita koskevia raja-arvoja on ehdottomasti noudatettava. 3. Kuljetus ja varastointi Kuljetusta, siirtämistä, varastointia ja asianmukaista käsittelyä koskevia ohjeita on noudatettava. 4. Asentaminen Laite on suojattava sallittua suuremmalta rasitukselta. Erityisen tärkeää on, etteivät komponentit pääse vääntymään tai muuttumaan kuljetuksen ja käsittelyn yhteydessä. Sähköosien ja liittimien koskettamista on vältettävä. 5. Sähköliitännät Jännitteisten vaihtovirtamoottorien parissa tehtävissä töissä on noudatettava voimassaolevia kansallisia työsuojelu- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä (esimerkiksi Saksan BGV A3, aiempi VBG 4). Sähköasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti (esim. johdinten poikkipinta-alat, varokkeet, suojamaadoitus). Vaihtovirtamoottorien tuotedokumentaatiossa on EMC-kelpoista asennustapaa koskevia ohjeita esim. suojauksesta, maadoituksesta ja johtojen vetämisestä. Koneen tai laitteiston valmistaja vastaa EMC-lainsäädännössä määriteltyjen rajaarvojen noudattamisesta. 6. Käyttö Sovelluksissa, joissa laitteen rikkoutuminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja, on toteutettava asianmukaiset turvatoimet. Laitteistot, joihin NORDin valmistamia laitteita asennetaan, on tarvittaessa varustettava kulloinkin voimassa olevien turvallisuusmääräysten (esim. teknisiä työvälineitä koskevan lainsäädännön tai työsuojelumääräysten) mukaisilla erillisillä valvonta- ja turvalaitteilla. Kaikki kannet ja suojukset on pidettävä paikallaan käytön aikana. 7. Huolto ja kunnossapito Kun laitteen syöttöjännite on katkaistu, sen jännitteisiä osia ja teholiittimiä ei kondensaattoreissa olevan jäännösvarauksen vuoksi saa koskettaa hetkeen. Lisätietoja on dokumentaatiossa. Nämä turvaohjeet on säilytettävä! 2 B 1050 FI-3814

3 Pos : 7 /Anl eitung en/getriebe/0. Prol og/0.3 D okumentati on - Versi onslis te [B @ 1 Pos : 10 /Allgemein/Allgemeing ültige M odul e/urheberrechts vermer @ 1 Pos : 11 /Allgemein/Allgemeing ültige M odul e/h @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Copyright === Dokumentaatio Dokumentaatio Nimike: B 1050 Mat. nro Mallisarja: Teollisuusvaihteet Tyyppisarja: SK 7207 SK Vaihdetyypit: Teollisuusvaihteet Versioluettelo Otsikko, päiväys B 1050, Tammikuu 2013 B 1050, Syyskuu 2014 Tilausnumero / / 3814 Yleisiä korjauksia Huomautuksia Taulukko 1: Versioluettelo B 1050 Tekijänoikeushuomautus Asiakirja on osa siinä kuvattua laitetta, ja se on säilytettävä siten, että se on laitteen jokaisen käyttäjän saatavilla soveltuvassa muodossa. Asiakirjan kaikenlainen muokkaaminen, muuttaminen ja muu hyödyntäminen on kielletty. Julkaisija Getriebebau NORD GmbH & Co. KG Getriebebau-Nord-Straße Bargteheide, Germany Puhelin +49 (0) / Faksi +49 (0) / B 1050 FI

4 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 4 B 1050 FI-3814

5 Pos : 13 /Allgemein/Steuermodul e/inhalts verz eic @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Inhalts verz eichnis === Sisällys Sisällys 1 Ohjeita Yleisiä ohjeita Turvallisuus- ja ohjemerkinnät Käytettävien merkintöjen selitys Käyttötarkoitus Turvallisuusohjeet Muut dokumentit Hävittäminen Vaihteen kuvaus Tyyppimerkinnät ja vaihdetyypit Tyyppikilpi Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen Vaihteen kuljetus Varastointi Pitkäaikaisvarastointi Asennusvalmistelut Vaihteen asentaminen Napojen asentaminen vaihteen akseleille Holkkiakseliversion asentaminen Momenttituki Kutisteholkkien asentaminen Jarrujen asentaminen Suojakansien asentaminen Normimoottorin asentaminen Jäähdytyskierukan liittäminen jäähdytysjärjestelmään Ulkoisen öljy ilma-jäähdytysjärjestelmän (jäähdytyslaitteen) asentaminen Maalaaminen jälkikäteen Käyttöönotto Öljytason tarkistus Voiteluaineen jäähdytys sisäisellä vesijäähdyttimellä Voiteluaineen jäähdytys ulkoisella öljy vesi-jäähdyttimellä (jäähdytyslaitteella) Voiteluaineen jäähdytys ulkoisella öljy ilma-jäähdyttimellä (jäähdytyslaitteella) Vaihteen jäähdytys tuulettimella Taconite-tiivisteiden tarkistaminen Painevahti Tarkistuslista Tarkistaminen ja huolto Tarkistus- ja huoltovälit Tarkistus- ja huoltotyöt Liitteet Asennusasennot ja huolto Voiteluaineet Voiteluainemäärät Ruuvien ja pulttien kiristysmomentit Toimintahäiriöt Vuodot ja tiiviys Korjaaminen Korjaaminen Lisätietoja Internetistä Lyhenteet B 1050 FI

6 Pos : 15 /Allgemein/Steuermodul e/abbildungs verz @ 1 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje Kuvaluettelo === Ende der Liste für T extmar ke Abbildungs verzeic hnis === Kuva 1: Tyyppikilpi (esimerkki) ja tyyppikilven kenttien selitykset Kuva 2: Vaihteen kiinnityskohdat Kuva 3: Moottorisovitteella varustetun vaihteen kuljetus Kuva 4: Kiilahihnakäytöllä varustetun vaihteen kuljetus Kuva 5: Moottorin aluspalkin tai pohjakehyksen päälle sijoitetun vaihteen kuljetus Kuva 6: Esimerkki yksinkertaisesta asennustyökalusta Kuva 7: Akselin ja navan voiteleminen voiteluaineella Kuva 8: Asennus Kuva 9: Kiinnitys Kuva 10: Irrotus Kuva 11: Momenttituen sallitut asennuspoikkeamat (tyypit D ja ED) Kuva 12: Kytkimen asennus moottorin akselille Kuva 13: Asennuskansi, kierreyhteet ja jäähdytyskierukka Kuva 14: Jäähdytysjärjestelmillä CS1 ja CS2 varustettu teollisuusvaihde Kuva 15: Hydraulikaavio jäähdytysjärjestelmillä CS1 ja CS2 varustettu teollisuusvaihde Kuva 16: Taconite-tiivisteen tarkistaminen Kuva 17: Öljytason tarkistus öljytikulla Kuva 18: Öljyruuvien sijainti vaihteessa Kuva 19: Lieriöhammasvaihteiden asennusasennot Kuva 20: Kartiovaihteiden asennusasennot B 1050 FI-3814

7 Pos : 17 /Allgemein/Steuermodul e/t abellenverzeic @ 1 Pos : 19 /Anl eitungen/getriebe/1. Hinweis e/1. Hi nweis 1 Taulukkoluettelo Taulukkoluettelo === Ende der Liste für T extmar ke Tabellenverz eic hnis === Taulukko 1: Versioluettelo B Taulukko 2: Materiaalien hävittäminen Taulukko 3: Tyyppimerkinnät ja vaihdetyypit Taulukko 4: Moottorien painot Taulukko 5: Kuulalaakerirasvat Taulukko 6: Voiteluainetaulukko Taulukko 7: Hammasvaihdemoottorien voiteluainemäärät Taulukko 8: Kartiovaihdemoottorien voiteluainemäärät Taulukko 9: Ruuvien ja pulttien kiristysmomentit Taulukko 10: Käyttöhäiriöiden yleiskuva Taulukko 11: DIN standardin mukainen vuodon määrittely B 1050 FI

8 Pos : 20 /Anl eitungen/getriebe/1. Hinweis e/1.1 Allgemeine Hi 1 Pos : 22 /Anl eitungen/getriebe/1. Hinweis e/1.2 Sic herheits- und Hi nweiszeic hen [_Titel 1 Pos : 23 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweis e/erläuterung der verwendeten 1 Pos : 25 /Allgemein/Allgemeing ültige M odul e Seitenumbruc h @ 1 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 1 Ohjeita 1.1 Yleisiä ohjeita Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat työskennellä vaihteen parissa ja otat vaihteen käyttöön. Tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Tämä käyttöohje ja kaikki siihen liittyvä erityisdokumentaatio on säilytettävä vaihteen välittömässä läheisyydessä. NORD ei vastaa henkilö- tai materiaalivahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä, käyttövirheestä tai epäasianmukaisesta käytöstä. Yleiset kulutusosat, kuten akselitiivisteet, eivät kuulu takuun piiriin. Jos vaihteeseen on liitetty muita komponentteja (moottori, jäähdytyslaitteisto, paine-anturi tms.) tai samaan toimeksiantoon sisältyy sellaisia (esim. jäähdytyslaitteisto), on lisäksi noudatettava kyseisten komponenttien käyttöohjeita. Vaihdemoottoreiden yhteydessä on noudatettava myös moottorin käyttöohjetta. Jos et ymmärrä tämän käyttöohjeen sisältöä tai kaipaat lisäkäyttöohjeita tai lisäopastusta laitteen käytössä, käänny NORDin puoleen. 1.2 Turvallisuus- ja ohjemerkinnät Käytettävien merkintöjen selitys VAARA Merkitsee välitöntä vaaraa, joka aiheuttaa kuoleman tai erittäin vakavia vammoja. VAROITUS Merkitsee mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa kuoleman tai erittäin vakavia vammoja. VARO Merkitsee mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa lieviä tai vähäisiä vammoja. HUOMIO Merkitsee mahdollista vauriotilannetta, joka voi aiheuttaa vaurioita laitteessa tai sen ympäristössä. Hyvä tietää Merkitsee käyttövinkkejä ja hyödyllisiä tietoja. 8 B 1050 FI-3814

9 Pos : 26 /Anl eitungen/getriebe/1. Hinweis e/1.3 Besti mmungsg emäß e Ver wendung Ohjeita 1.3 Käyttötarkoitus Pos : 27 /Anl eitungen/getriebe/1. Hinweis e/1.3 Besti mmungsg emäß e Ver wendung @ 1 Vaihteiden tehtävä on synnyttää pyörimisliike, ja ne on tarkoitettu käytettäviksi teollisissa laitteistoissa. Vaihteita saa käyttää ainoastaan NORDin teknisen dokumentaation tietojen mukaisesti. Käyttöönotto (käyttötarkoituksen mukaisen käytön aloittaminen) on kielletty siihen asti, kunnes on varmistettu, että kone on käyttöpaikassa noudatettavien lakien ja määräysten mukainen. Etenkin EMC-direktiiviä 2004/108/EY ja konedirektiiviä 2006/42/EY on noudatettava siellä, missä ne ovat voimassa. VAARA Räjähdysvaara Räjähdys voi aiheuttaa vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Käyttö Ex-alueella on kielletty. VAROITUS Henkilövahinkojen vaara Sovelluksissa, joissa vaihteen tai vaihdemoottorin rikkoutuminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja, on toteutettava asianmukaiset turvatoimet. Rajaa vaara-alue riittävän suureksi. VAROITUS Omaisuus- ja henkilövahinkojen vaara Jos vaihdetta ei käytetä suunnitellulla tavalla, vaihteen tai sen osien käyttöikä voi lyhentyä. Henkilövahinkojen mahdollisuus on olemassa. Tyyppikilvessä ilmoitettuja teknisiä tietoja on ehdottomasti noudatettava. Noudata myös dokumentaatiota. B 1050 FI

10 Pos : 29 /Anl eitungen/getriebe/1. Hinweis e/1.4 Sic herheits hinweise 1 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 1.4 Turvallisuusohjeet Pos: 30 /Anleitungen/Getriebe/1. Hinweise/1.4 Sicherheitshinweise @ 1 Noudata kaikkia turvallisuusohjeita, myös tämän käyttöohjeen yksittäisissä luvuissa annettuja ohjeita. Lisäksi on noudatettava kaikkia kansallisia määräyksiä sekä muita turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä. VAARA Vakavien henkilövahinkojen vaara Vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja saattavat aiheuttaa epäasianmukainen asennus, käyttötarkoituksen vastainen käyttö, käyttövirheet, turvallisuusohjeiden laiminlyönti, kotelon osien tai suojusten luvaton irrottaminen ja vaihteen rakennemuutokset. Kaikki työt, kuten kuljetus, varastointi, asennus, sähköliitäntöjen teko, käyttöönotto, huolto, kunnossapito ja korjaukset, ovat ainoastaan valtuutetun, ammattitaitoisen henkilöstön tehtäviä. Noudata käyttöohjetta. Noudata turvallisuusohjeita. Noudata turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä. Ennen käynnistämistä kiinnitä toisiopuolen voimansiirtoelementti tai varmista akselikiilat. Älä tee rakennemuutoksia. Älä poista turvalaitteita tai suojuksia. Käytä tarvittaessa kuulonsuojaimia vaihteen läheisyydessä työskennellessäsi. Kaikissa pyörivissä osissa on oltava kosketussuojaus. Tavallisesti käytetään NORDin suojakansia. Suojakansia on käytettävä, jos kosketussuojausta ei voida taata muulla tavoin. VAARA Henkilövahinkojen vaara Vaihteiden ja vaihdemoottorien pinnat voivat olla kuumia käytön aikana ja jonkin aikaa sen jälkeen. Ne aiheuttavat palovammojen vaaran. Tee asennus- ja huoltotöitä vain, kun vaihde on pysähtynyt ja jäähtynyt. Käytön on oltava jännitteetön ja tahattoman käynnistymisen estetty. Käytä suojakäsineitä. Suojaa kuumat pinnat kosketussuojauksen avulla. Älä säilytä vaihteen läheisyydessä helposti syttyviä aineita tai esineitä. VAROITUS Henkilövahinkojen vaara Laitteen epäasianmukainen kuljettaminen ja siirtäminen voi aiheuttaa vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Laitteeseen ei saa kiinnittää mitään ylimääräisiä kuormia. Kuljetusvälineen ja nostolaitteen kantokyvyn on oltava riittävän suuri. Putkien ja letkujen vaurioituminen on estettävä. 10 B 1050 FI-3814

11 Pos : 32 /Anl eitungen/getriebe/1. Hinweis e/1.5 Weiter e Unterl 1 Pos : 33 /Anl eitungen/getriebe/1. Hinweis e/1.6 Ents 1 Pos : 34 /Anl eitungen/getriebe/2. Getriebebesc hrei bung/2. Getriebebesc Ohjeita VARO Henkilövahinkojen vaara Asennussovitinten, laippojen ja suojakansien ulkoreunat aiheuttavat leikkautumisvaaran. Metalliosien koskettaminen kylmässä lämpötilassa aiheuttaa paleltumavammojen vaaran. Käytä asennus-, käyttöönotto- ja tarkastus-/huoltotöissä muiden henkilönsuojainten lisäksi sopivia suojakäsineitä ja suojalaseja vammojen välttämiseksi. On suositeltavaa, että NORDin tuotteita korjaa vain NORDin huoltopalvelu. 1.5 Muut dokumentit Lisätietoja on saatavana seuraavista dokumenteista: vaihdekatalogit (G1000, G1012, G1014, G1035, G1050, G2000) sähkömoottorin käyttö- ja huolto-ohje mahdollisten laitteeseen liitettyjen tai toimitukseen sisältyvien lisävarusteiden käyttöohjeet. 1.6 Hävittäminen Noudata paikallisia voimassa olevia määräyksiä. Erityisesti on huolehdittava voiteluaineiden keräämisestä ja hävittämisestä. Vaihteen osat Hammaspyörät, akselit, laakerit, akselikiilat, lukkorenkaat jne. Vaihteen kotelo, kotelon osat jne. Vaihteen kevytmetallikotelo, kevytmetalliset kotelon osat jne. Kierukkapyörät, holkit jne. Akselien tiivisterenkaat, kannet, kumiosat jne. Kytkimen osat Tasotiivisteet Vaihteistoöljy Synteettinen vaihteistoöljy (tarra: CLP PG) Jäähdytyskierukka, jäähdytyskierukan upotusmassa, liitin Materiaali Teräs Valurauta Alumiini Pronssi Elastomeeri ja teräs Muovi ja teräs Asbestiton tiivistemateriaali Lisäaineellinen mineraaliöljy Polyglykolipohjainen voiteluaine Kupari, epoksi, messinki Taulukko 2: Materiaalien hävittäminen B 1050 FI

12 Pos : 36 /Anl eitungen/getriebe/2. Getriebebesc hrei bung/2.1 T ypenbezeic hnungen und Getriebearten 1 Pos : 39 /Allgemein/Allgemeing ültige M odul e Seitenumbruc h @ 1 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 2 Vaihteen kuvaus 2.1 Tyyppimerkinnät ja vaihdetyypit Vaihdetyypit ja tyyppimerkinnät Hammasvaihdemoottori SK 7207, SK 8207, SK 9207, SK 10207, SK 11207, SK 12207, SK 13207, SK (2-portainen) SK 7307, SK 8307, SK 9307, SK 10307, SK 11307, SK 12307, SK 13307, SK (3-portainen) Kartiovaihdemoottori SK 7407, SK 8407, SK 9407, SK 10407, SK 11407, SK 12407, SK 13407, SK (3-portainen) SK 7507, SK 8507, SK 9507, SK 10507, SK 11507, SK 12507, SK 13507, SK (4-portainen) - A B CC CS1 CS2 D EA ED EV EW F FAN FK F1 H Jalkakiinnitys ja tappiakseli Holkkiakseli Kiinnityselementti Kiinteä jäähdytyskierukka Öljy vesi-jäähdytysjärjestelmä Öljy ilma-jäähdytysjärjestelmä Momenttituki Uritettu holkkiakseli Joustava momenttituki Uritettu tappiakseli Uritettu ensiöakseli Lohkolaippa Tuuletin Kauluslaippa Ensiölaippa Suojakansi kosketussuojana IEC L LC MC MF.. B K T MS.. B K T MT NEMA OA OH OT Taulukko 3: Tyyppimerkinnät ja vaihdetyypit Mallit/lisävarusteet IEC-normimoottorisovite Kaksipuolinen tappiakseli Kiertovoitelu Moottorikonsoli Moottorin peruskehikko Jarru Joustokytkin Hydrodynaaminen kytkin Moottorin aluspalkki Jarru Joustokytkin Hydrodynaaminen kytkin Moottorihylly NEMA-normimoottorisovite Öljyn paisuntasäiliö Öljylämmitys Öljysäiliö R S V VL VL2 VL3 W W2 W3 WX F G VI SO1 DR Paluujarru Kutisteholkki Tappiakseli Vahvistettu laakerointi Sekoitinmalli Drywell-sekoitinmalli Vapaa ensiöakseli Kaksi ensiöakselitappia Kolme ensiöakselitappia Apukäyttö Toisiolaippa B5 Momenttituen kumit Viton-akselitiivisteet Synteettinen öljy ISO VG 220 Jousikuormitteinen huohotin Kaksoisvaihteet ovat kahdesta erillisestä vaihteesta koottuja vaihteita. Niitä käsitellään tämän käyttöohjeen mukaisesti, kahtena erillisenä vaihteena. Esimerkki kaksoisvaihteen tyyppimerkinnästä: SK 13307/7282 (koostuu erillisvaihteista SK ja SK 7282). 12 B 1050 FI-3814

13 Pos : 41 /Anl eitungen/getriebe/2. Getriebebesc hrei bung/2.2 T ypensc hild 1 Pos : 42 /Anl eitungen/getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/3. Montageanleitung, Lager ung, Vorbereitung, Vaihteen kuvaus 2.2 Tyyppikilpi Selitykset Matriisinumero 1 (viivakoodi) 2 NORD-vaihdetyyppi 3 Käyttötapa 4 Valmistusvuosi 5 Valmistusnumero 6 Vaihteen toisiomomentti 7 Käyttöteho Paino toimeksiannon 8 mukaan 9 Vaihteen välityssuhde 10 Asennusasento 11 Vaihteen toisiokierrosluku 12 Voiteluaineen tyyppi, viskositeetti ja määrä 13 Asiakkaan materiaalinumero 14 Käyttökerroin Kuva 1: Tyyppikilpi (esimerkki) ja tyyppikilven kenttien selitykset B 1050 FI

14 Pos : 44 /Anl eitungen/getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/3.6 Transport des Getriebes 1 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 3 Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen Noudata luvun (ks. luku 1.4 "Turvallisuusohjeet") yleisiä turvallisuusohjeita, yksittäisten kappaleiden turvallisuus ohjeita sekä käyttötarkoitusta (ks. luku 1.3 "Käyttötarkoitus")bestimmungsgemäße Verwendung. 3.1 Vaihteen kuljetus VAROITUS Raskaan kuorman aiheuttama vaara Raskaan kuorman putoaminen, heiluminen ja kaatuminen aiheuttavat vakavien henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaran. Henkilövahinkojen välttämiseksi on rajattava riittävän suuri vaara-alue. Oleskelu vaihteen alla kuljetuksen aikana on hengenvaarallista. Käytä mitoitukseltaan riittäviä ja tehtävään soveltuvia kuljetusvälineitä. Kiinnitysvälineiden on vastattava vaihteen painoa. Vaihteen paino ilmenee lähetysasiakirjoista. Jos vaihdemoottorin moottoriin on kiinnitetty ylimääräinen silmukkaruuvi, sitä ei saa käyttää. Kuljetusta varten vaihteen saa kiinnittää ainoastaan tähän tarkoitukseen suunnitelluista neljästä kuljetussilmukasta. VARO Liukastumisvaara Vaihteen tai sen osien vaurioituminen kuljetuksessa voi aiheuttaa voiteluainevuotoja. Purkautuva voiteluaine aiheuttaa liukastumisvaaran. Vaihde on tarkistettava, ja sen saa asentaa vain, jos kuljetusvaurioita tai vuotoja ei havaita. Erityisesti akselitiivisteet ja kannet on tarkistettava vaurioiden varalta. HUOMIO Vaihdevaurion vaara Epäasianmukainen käsittely aiheuttaa vaihdevaurion vaaran. Vältä vaihdevauriot. Akselien vapaisiin päihin kohdistuvat iskut aiheuttavat vaurioita vaihteen sisällä. Akselien päitä ei saa hyödyntää kuljetuksessa, sillä se aiheuttaa merkittäviä vaurioita vaihteeseen. Jos laitteeseen on liitetty lisäkäyttöyksikköjä tai muita komponentteja, lisäkiinnityskohta voi olla tarpeen. 14 B 1050 FI-3814

15 3 Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen 1 Kuljetussilmukka Kuva 2: Vaihteen kiinnityskohdat Moottorisovitteella varustetut vaihteet Moottorisovitteella varustettuja vaihteita saa kuljettaa ainoastaan nostoköysien ja -ketjujen tai nostoliinojen avulla :n kulmassa vaakatasoon nähden. Moottorin silmukkaruuveja ei saa käyttää kuljetukseen. Selitykset 1 Nostoliina 2 Nostoköysi Kuva 3: Moottorisovitteella varustetun vaihteen kuljetus B 1050 FI

16 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje Kiilahihnakäytöllä varustetut vaihteet Kiilahihnakäytöllä varustettuja vaihteita saa kuljettaa ainoastaan nostoliinojen ja -köysien avulla 90 :n kulmassa (pystysuorassa). Moottorin nostosilmukoita ei saa käyttää kuljetukseen. Selitykset 1 Nostoliina 2 Nostoköysi Kuva 4: Kiilahihnakäytöllä varustetun vaihteen kuljetus 16 B 1050 FI-3814

17 3 Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen Moottorin aluspalkin tai pohjakehyksen päälle sijoitetut vaihteet Moottorin aluspalkin tai pohjakehyksen päälle sijoitettuja vaihteita saa kuljettaa ainoastaan pystysuoraan kiristetyin nostoköysin tai -ketjuin. Käytä vain moottorin aluspalkissa tai pohjakehyksessä olevia kiinnityskohtia. 1 Nostoliina 1 Nostoliina Kuva 5: Moottorin aluspalkin tai pohjakehyksen päälle sijoitetun vaihteen kuljetus B 1050 FI

18 Pos : 46 /Anl eitungen/getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/ Pos : 47 /Anl eitungen/getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/3.2 Langz eitlag 1 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 3.2 Varastointi Lyhytaikaisessa varastoinnissa ennen käyttöönottoa on otettava huomioon seuraavaa: Säilytä vaihde asennusasennossa (ks. luku 6.1 "Asennusasennot ja huolto") ja estä sen putoaminen ja kaatuminen. Öljyä paljaat pinnat ja akselit kevyesti. Säilytä vaihde kuivassa paikassa. Lämpötilan on pysyteltävä suhteellisen tasaisena alueella -5 C +50 C. Ilman suhteellinen kosteus saa olla enintään 60 %. Vaihdetta ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa eikä UV-valossa. Vaihteen ympäristössä ei saa esiintyä aggressiivisia, korroosiota aiheuttavia aineita (saastunutta ilmaa, otsonia, kaasuja, liuottimia, happoja, emäksiä, suoloja, radioaktiivisia aineita tms.). Vaihde ei saa altistua tärinälle eikä värähtelylle. 3.3 Pitkäaikaisvarastointi VARO Henkilövahinkojen vaara Virheellinen tai liian pitkäkestoinen varastointi voi haitata vaihteen toimintaa. Jos sallittava varastointiaika ylittyy, tarkasta vaihde ennen sen ottamista käyttöön. Hyvä tietää Pitkäaikaisvarastointi Kun varastointi tai seisokki kestää yli yhdeksän kuukautta, NORD suosittelee erityisiä toimenpiteitä pitkäaikaisvarastointiin. Toimenpiteet toteuttamalla vaihteen voi varastoida noin kahdeksi vuodeksi. Koska paikalliset varastointiolosuhteet vaikuttavat asiaan erittäin paljon, annettavat aikatiedot ovat ainoastaan ohjeellisia. 18 B 1050 FI-3814

19 Pos : 48 /Allgemein/Allgemeing ültige M odul e Seitenumbruc h @ 1 3 Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen Vaihteen kunto ja varastointipaikan ominaisuudet käyttöönottoa edeltävässä pitkäaikaisvarastoinnissa: Säilytä vaihde asennusasennossa (ks. luku 6.1 "Asennusasennot ja huolto") ja estä sen putoaminen ja kaatuminen. Korjaa pintamaalin kuljetusvauriot. Tarkista, onko laippojen vastinpinnoissa ja akselien päissä soveltuva ruostesuojakäsittely. Käsittele pinnat tarvittaessa sopivalla ruostesuoja-aineella. Pitkäaikaisvarastointia varten valmisteltuihin vaihteisiin on täytetty voiteluaineet tai niiden vaihteistoöljyyn on lisätty VCI-korroosiosuoja-ainetta (ks. vaihteen tarra), tai niihin ei ole täytetty öljyä mutta sen sijaan pieni määrä VCI-tiivistettä. Huohotinruuvin tiivistetappia ei saa poistaa varastoinnin aikana, koska vaihteen on oltava tiivis. Säilytä vaihde kuivassa paikassa. Trooppisilla alueilla ensiöakseli on suojattava hyönteisiltä. Lämpötilan on pysyteltävä suhteellisen tasaisena alueella -5 C +40 C. Ilman suhteellinen kosteus saa olla enintään 60 %. Vaihdetta ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa eikä UV-valossa. Vaihteen ympäristössä ei saa esiintyä aggressiivisia, korroosiota aiheuttavia aineita (saastunutta ilmaa, otsonia, kaasuja, liuottimia, happoja, emäksiä, suoloja, radioaktiivisia aineita tms.). Vaihde ei saa altistua tärinälle eikä värähtelylle. Toimenpiteet varastoinnin tai seisokin aikana Jos ilman suhteellinen kosteus on < 50 %, vaihteen voi varastoida enintään kolmeksi vuodeksi. Toimenpiteet ennen käyttöönottoa Jos varastointi tai seisokki kestää kauemmin kuin noin kaksi vuotta tai lämpötila poikkeaa tätä lyhyemmän varastoinnin aikana merkittävästi sallitusta alueesta, vaihteen voiteluaine on vaihdettava ennen käyttöönottoa. Täysin täytetyn vaihteen öljytaso on alennettava asennusasentoa vastaavaksi. Öljyllä täyttämättömän vaihteen öljytaso on täytettävä asennusasentoa vastaavaksi. VCI-tiivisteen voi jättää vaihteeseen. Täytä tyyppikilven tietojen mukainen määrä oikeanlaatuista voiteluainetta. B 1050 FI

20 Pos : 55 /Anl eitungen/getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/3.7 Vorbereitungen z um Aufstell en 1 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 3.4 Asennusvalmistelut VARO Henkilövahinkojen vaara Kuljetusvauriot voivat haitata vaihteen toimintaa ja aiheuttaa omaisuus- ja henkilövahinkoja. Tarkasta laitteen vastaanoton yhteydessä, ettei kuljetus- tai pakkausvaurioita ole. Ilmoita vaurioista välittömästi rahdinkuljettajalle. Jos vaihteessa on kuljetusvaurioita, sitä ei välttämättä voi ottaa käyttöön. Vaihde on tarkistettava, ja sen saa asentaa vain, jos vuotoja ei havaita. Erityisesti akselitiivisteet ja kannet on tarkistettava vaurioiden varalta. Varo purkautuvia voiteluaineita, sillä ne aiheuttavat liukastumisvaaran. Käyttöjen kaikki paljaat pinnat ja akselit on ennen kuljetusta suojattu korroosiolta öljyllä/rasvalla tai korroosiosuoja-aineella. Poista öljy/rasva tai korroosiosuoja-aine ja mahdollinen lika akseleista ja laippapinnoista huolellisesti ennen asennusta. Käyttökohteissa, joissa väärä pyörimissuunta voisi aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita, toisioakselin oikea pyörimissuunta on varmistettava käytön testiajolla vaihteen ollessa kytkemätön ja lisäksi myöhemmin vaihdetta käytettäessä. Kiinteällä paluujarrulla varustetuissa vaihteissa ensiö- ja toisiopuolelle merkityt nuolet ilmaisevat pyörimissuunnan. Nuolten kärjet osoittavat vaihteen pyörimissuuntaan. Moottoria liitettäessä ja ohjattaessa on varmistettava esimerkiksi tarkistamalla kiertokenttä, että vaihde voi toimia vain oikeaan pyörimissuuntaan. (Lisätietoja on katalogissa G1050 ja tehdasnormissa WN ) HUOMIO Vaihdevaurion vaara Kiinteällä paluujarrulla varustetuissa vaihteissa käyttömoottorin kytkeminen estosuuntaan eli väärään pyörimissuuntaan saattaa vaurioittaa vaihdetta. Varmista oikea pyörimissuunta. HUOMIO Vaihdevaurion vaara Aggressiivinen ja korroosiolle altistava ympäristö voi vaurioittaa vaihdetta. Varmista, että aggressiivisia, korroosiota aiheuttavia aineita, jotka vahingoittavat metallia, voiteluainetta tai elastomeereja, ei esiinny vaihteen asennuspaikan läheisyydessä eikä niitä odoteta esiintyvän myöskään myöhemmin käytön aikana. Jos et ole täysin varma, ota yhteys NORDiin, sillä erityistoimet saattavat olla tarpeen. Öljyn paisuntasäiliöt (tyyppi OA) on asennettava tehdasnormin WN mukaisesti. Jos vaihteessa on M10 x 1 koon huohotinruuvi, asennuksessa on noudatettava tehdasnormia WN Öljysäiliöt (tyyppi OT) on asennettava toimitukseen sisältyvän tehdasnormin WN mukaisesti. 20 B 1050 FI-3814

21 Pos : 59 /Anl eitungen/getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/3.8 Aufstellen des Getriebes Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen 3.5 Vaihteen asentaminen VAROITUS Palovammojen vaara Vaihteiden ja vaihdemoottorien pinnat voivat olla kuumia käytön aikana ja jonkin aikaa sen jälkeen. Suoraan esillä olevat kuumat pinnat on peitettävä kosketussuojauksella. VAROITUS Henkilövahinkojen vaara Jos vaihteen alusta tai kiinnitys ei ole riittävän vahva, vaihde voi irrota, pudota tai pyöriä hallitsemattomasti. Vaihteen alustan ja kiinnityksen on vastattava vaihteen painoa ja vääntömomenttia. Kaikkia vaihteen kiinnitysruuveja on käytettävä vaihteen kiinnittämiseen. HUOMIO Vaihdevaurion vaara Ylikuumeneminen voi vaurioittaa vaihdetta. Varmista asentamisen yhteydessä, että moottorin tuulettimen jäähdytysilma pääsee virtaamaan vaihteeseen esteettömästi. HUOMIO Vaihdevaurion vaara Asennusvirheiden tai jännittymisen aiheuttamat voimat voivat vaurioittaa vaihdetta ennenaikaisesti. Vaihde ja alusta on kohdistettava tarkasti käytettävään koneen akseliin, jotta vaihteeseen ei kohdistuisi jännitteitä. Alustan tai laipan, johon vaihde kiinnitetään, on oltava tärinätön, vääntöjäykkä ja tasainen. Alustan tai laipan tasaisuuden on oltava standardin DIN ISO toleranssiluokan K mukainen. Jos vaihteen, alustan tai laipan kiinnityspinnat ovat likaisia, ne on puhdistettava perusteellisesti. Alustan on vastattava vaihteen painoa ja vääntömomenttia ottaen huomioon myös vaihteeseen vaikuttavat voimat. Liian heikko kiinnitysalusta voi aiheuttaa käytön aikana sivuttais- tai pystysuuntaista siirtymää, joka ei ole mitattavissa vaihteen ollessa pysähdyksissä. Jos vaihde kiinnitetään betonialustaan käyttämällä kiviruuveja tai aluspalikoita, alustaan on tehtävä niitä varten sopivat koverrukset. Kiinnityskiskot on valettava betonialustaan oikeassa asennossa. B 1050 FI

FI B 1050. Teollisuusvaihteet. Käyttö- ja asennusohje

FI B 1050. Teollisuusvaihteet. Käyttö- ja asennusohje FI B 1050 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje Yleisiä turvallisuus- ja käyttöohjeita 1. Yleistä Toiminnassa olevassa laitteessa saattaa riippuen olla jännitteisiä,

Lisätiedot

FI B 1000. Vaihde. Käyttö- ja asennusohje

FI B 1000. Vaihde. Käyttö- ja asennusohje FI B 1000 Vaihde Käyttö- ja asennusohje Vaihde Käyttö- ja asennusohje Yleisiä turvallisuus- ja käyttöohjeita 1. Yleistä Toiminnassa olevassa laitteessa saattaa riippuen olla jännitteisiä, paljaita ja joskus

Lisätiedot

FI B 2000. Räjähdyssuojatut vaihteet. Käyttö- ja asennusohje

FI B 2000. Räjähdyssuojatut vaihteet. Käyttö- ja asennusohje FI B 2000 Räjähdyssuojatut vaihteet Käyttö- ja asennusohje Räjähdyssuojatut vaihteet Käyttö- ja asennusohje Yleisiä turvallisuus- ja käyttöohjeita 1. Yleistä Toiminnassa olevassa laitteessa saattaa riippuen

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Suureet ja yksiköt & Käytetyt symbolit

Sisällysluettelo. Suureet ja yksiköt & Käytetyt symbolit Sisällysluettelo sivu Käyttökerroin... 2 Kierukkavaihteen valinnassa ja asennuksessa huomioitava... 2 Kierukkavaihdemoottorit ja Kierukkavaihteet... 3 Vaihtoehtoiset rakenteet... 4 Välityssuhde- ja moottorisovitevaihtoehdot...

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 OFIX Lukitusholkit Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177 e-mail: konaflex@konaflex.fi Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 Internet: www.konaflex.fi

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8222 - BJE @ 22\mod_1332499447043_174011.docx @ 206077 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8321

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS Painos 2 Tätä tekstiä ei päivitetä säännöllisesti.

Lisätiedot

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus 1/6 Pyörän navan irrotuksessa ja asennuksessa voi olla eroja ajoneuvon valmistajasta riippuen. Laakerin korjausyksikön vaihto on suositeltavaa antaa vain ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi. On aina

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin 82 437 949 A402 FIN Kahdenkäden rasvapuristin FIN Käyttöohje Kahdenkäden rasvapuristin Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 3 1.1 Asianmukainen käyttö 3 1.2 Rakenne ja toimintakuvaus 3 1.3 Käyttöalue 3 1.4

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto...

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE PISTON SERIES

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE PISTON SERIES ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE PISTON SERIES Kiitos valinnastasi. Lue käyttöohjeet huolellisesti. Niissä opastetaan laitteen oikea asennus, käyttö ja huolto. Ohjeita noudattaen maksimoit laitteen luotettavuuden,

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8208 - BJE @ 22\mod_1332420093624_174011.docx @ 205176 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8311

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6. SKS-mekaniikka Oy. Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh.

KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6. SKS-mekaniikka Oy. Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh. KIINNITYSHOKIT KORJATTU PAINOS maaliskuu 1998 KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6 SKS-mekaniikka Oy artinkyläntie 50, P 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh. *852 661 Etelä-Suomi artinkyläntie

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Suomi. Käyttöohje 818583-02. Virtauksenosoittimet Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Suomi. Käyttöohje 818583-02. Virtauksenosoittimet Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 FI Suomi Käyttöohje 818583-02 Virtauksenosoittimet Vaposkop VK 14, VK 16 Sisältö Tärkeitä ohjeita Sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Turvaohjeet...4 Vaara...4 Huomio...4

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuperäinen käyttöohje SISÄLTÖ

Käyttöohje. Alkuperäinen käyttöohje SISÄLTÖ Käyttöohje 612 JH 1 TURVAMÄÄRÄYKSET JA HUOMAUTUKSET Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Huomioi seuraavat varoitukset välttääksesi toimintahäiriöt ja laitteisto- tai henkilövahingot.

Lisätiedot

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje 1ZSE 5492-115 fi, Rev. 3, 1997-01-30 Tätä dokumenttia ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme,

Lisätiedot

ABB-Welcome M. M2301 Mini-järjestelmän keskusyksikkö 30.07.2014

ABB-Welcome M. M2301 Mini-järjestelmän keskusyksikkö 30.07.2014 Pos : 2 /Di na4 - Anleit ung en O nline/i nhalt /KN X/D oorentr y/83220- AP- xxx/titelbl att - 83220-AP- xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der List e f ür T ext mar ke Cover

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Allround-silta LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ ARS-asennusohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET 1 1. JOHDANTO Asennuksessa on käytettävä ainoastaan Layherin alkuperäisosia. Ennen asennusta tarkasta huolella

Lisätiedot

Nokka-akselin hammashihnan vaihto Volvon B4204T moottorin

Nokka-akselin hammashihnan vaihto Volvon B4204T moottorin Harjoitus 4 Nokka-akselin hammashihnan vaihto Volvon B4204T moottorin Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nykyaikaisen, kahdella sylinterikannen yläpuolisella nokka-akselilla varustetun ottomoottorin

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Tyyppi Kategoria Referenssi

Tyyppi Kategoria Referenssi (Sivu of 6) Tyypit V, VS ja VS Koot 0-460 Alkuperäinen asennusohje on englannin kielinen ATE (Atmosphere Explosibles) määrittää säännökset laitteiden tai komponenttien käytöstä räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Lisätiedot

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½ (DN15) - 1 (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1440013/9 IM-S02-13 ST Issue 9 FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

Kiilahihnakäytön asentaminen

Kiilahihnakäytön asentaminen Kiilahihnakäytön asentaminen Liite puhaltimen käyttö- ja huolto-ohjeeseen Sisältö Kiilahihnakäyttö... 1 1.1.1 Linjaus... 3 1.1.2 Kiristys... 3 1.1.3 Hihnojen varastointi... 5 1.1.4 Purkaminen... 5 1.1.5

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuperäinen käyttöohje SISÄLTÖ

Käyttöohje. Alkuperäinen käyttöohje SISÄLTÖ Käyttöohje 612 N/2H 1 TURVAMÄÄRÄYKSET JA HUOMAUTUKSET Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Huomioi seuraavat varoitukset välttääksesi toimintahäiriöt ja laitteisto- tai henkilövahingot.

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

mcd020fi_mjk350dt_v1.doc

mcd020fi_mjk350dt_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1 SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVUT 7,8,9 JA

Lisätiedot

LED-himmennin 6524U 1673-1-7900 19.09.2012

LED-himmennin 6524U 1673-1-7900 19.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6524 U -- BJE @ 24\mod_1337946468247_174011.docx @ 213776 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-7900

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus. Yleisiä tietoja maalauksesta. Erityistietoja kaasuajoneuvoista TÄRKEÄÄ!

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus. Yleisiä tietoja maalauksesta. Erityistietoja kaasuajoneuvoista TÄRKEÄÄ! Yleisiä tietoja maalauksesta Yleisiä tietoja maalauksesta TÄRKEÄÄ! Scania suosittelee, että pehmeästä ja joustavasta materiaalista valmistettuja osia ei maalata. Tämä ohje koskee esimerkiksi hydrauliletkuja

Lisätiedot

T8 Sanpek-LED PUTKET

T8 Sanpek-LED PUTKET 50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 TERRASS + KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN TERASSILLE 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 8 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta,

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Dimmer. Himmentimet 2200 UJ-212-500 2210 U-500. 1673-1-7909 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Dimmer. Himmentimet 2200 UJ-212-500 2210 U-500. 1673-1-7909 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 2200-2210 @ 23\mod_1336980098750_174011.docx @ 209303 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 1673-1-7909

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Kyllästysasteen näyttö... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto...

Lisätiedot