FI B Teollisuusvaihteet. Käyttö- ja asennusohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FI B 1050. Teollisuusvaihteet. Käyttö- ja asennusohje"

Transkriptio

1 FI B 1050 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje

2 Pos : 4 /Anl eitung en/getriebe/0. Prol og/0.1 Sic her hei ts- und Anwendungs hinweis e für Getri @ 1 Pos : 5 /Allgemei n/allgemei ngültige Modul e Seitenumbruc h @ 1 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje Yleisiä turvallisuus- ja käyttöohjeita 1. Yleistä Toiminnassa olevassa laitteessa saattaa riippuen olla jännitteisiä, paljaita ja joskus myös liikkuvia tai pyöriviä osia sekä kuumia pintoja. Tarvittavien suojakansien luvaton poistaminen sekä käyttö-, asennus- ja käsittelyvirheet aiheuttavat vakavien henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaran. Kuljetus-, asennus-, käyttöönotto- ja kunnossapitotöitä suorittavilla henkilöillä on oltava näihin tehtäviin asianmukainen pätevyys (kansallisia työsuojelumääräyksiä on noudatettava). Näissä perustavissa turvaohjeissa pätevillä ammattilaisilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka tuntevat tuotteen asennuksen, käyttöönoton ja käytön ja joilla on mahdollisten vaarojen ja riskien tunnistamiseen tarvittava koulutus ja kokemus. 2. Käyttötarkoitus NORD-tuotteita saa käyttää ainoastaan ja tuotteeseen kuuluvan teknisen dokumentaation mukaisesti. Käyttö- ja asennusohjeen noudattaminen on häiriöttömän käytön ja mahdollisten takuuvaateiden oikeutuksen edellytys. Lue siksi käyttöja asennusohje ennen laitteen parissa työskentelyä! Käyttö- ja asennusohje sisältää tärkeitä tietoja huollosta. Siksi se on säilytettävä laitteen läheisyydessä. Kaikkia teknisissä tiedoissa annettuja ja käyttöpaikan sallittuja olosuhteita koskevia raja-arvoja on ehdottomasti noudatettava. 3. Kuljetus ja varastointi Kuljetusta, siirtämistä, varastointia ja asianmukaista käsittelyä koskevia ohjeita on noudatettava. 4. Asentaminen Laite on suojattava sallittua suuremmalta rasitukselta. Erityisen tärkeää on, etteivät komponentit pääse vääntymään tai muuttumaan kuljetuksen ja käsittelyn yhteydessä. Sähköosien ja liittimien koskettamista on vältettävä. 5. Sähköliitännät Jännitteisten vaihtovirtamoottorien parissa tehtävissä töissä on noudatettava voimassaolevia kansallisia työsuojelu- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä (esimerkiksi Saksan BGV A3, aiempi VBG 4). Sähköasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti (esim. johdinten poikkipinta-alat, varokkeet, suojamaadoitus). Vaihtovirtamoottorien tuotedokumentaatiossa on EMC-kelpoista asennustapaa koskevia ohjeita esim. suojauksesta, maadoituksesta ja johtojen vetämisestä. Koneen tai laitteiston valmistaja vastaa EMC-lainsäädännössä määriteltyjen rajaarvojen noudattamisesta. 6. Käyttö Sovelluksissa, joissa laitteen rikkoutuminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja, on toteutettava asianmukaiset turvatoimet. Laitteistot, joihin NORDin valmistamia laitteita asennetaan, on tarvittaessa varustettava kulloinkin voimassa olevien turvallisuusmääräysten (esim. teknisiä työvälineitä koskevan lainsäädännön tai työsuojelumääräysten) mukaisilla erillisillä valvonta- ja turvalaitteilla. Kaikki kannet ja suojukset on pidettävä paikallaan käytön aikana. 7. Huolto ja kunnossapito Kun laitteen syöttöjännite on katkaistu, sen jännitteisiä osia ja teholiittimiä ei kondensaattoreissa olevan jäännösvarauksen vuoksi saa koskettaa hetkeen. Lisätietoja on dokumentaatiossa. Nämä turvaohjeet on säilytettävä! 2 B 1050 FI-3814

3 Pos : 7 /Anl eitung en/getriebe/0. Prol og/0.3 D okumentati on - Versi onslis te [B @ 1 Pos : 10 /Allgemein/Allgemeing ültige M odul e/urheberrechts vermer @ 1 Pos : 11 /Allgemein/Allgemeing ültige M odul e/h @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Copyright === Dokumentaatio Dokumentaatio Nimike: B 1050 Mat. nro Mallisarja: Teollisuusvaihteet Tyyppisarja: SK 7207 SK Vaihdetyypit: Teollisuusvaihteet Versioluettelo Otsikko, päiväys B 1050, Tammikuu 2013 B 1050, Syyskuu 2014 Tilausnumero / / 3814 Yleisiä korjauksia Huomautuksia Taulukko 1: Versioluettelo B 1050 Tekijänoikeushuomautus Asiakirja on osa siinä kuvattua laitetta, ja se on säilytettävä siten, että se on laitteen jokaisen käyttäjän saatavilla soveltuvassa muodossa. Asiakirjan kaikenlainen muokkaaminen, muuttaminen ja muu hyödyntäminen on kielletty. Julkaisija Getriebebau NORD GmbH & Co. KG Getriebebau-Nord-Straße Bargteheide, Germany Puhelin +49 (0) / Faksi +49 (0) / B 1050 FI

4 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 4 B 1050 FI-3814

5 Pos : 13 /Allgemein/Steuermodul e/inhalts verz eic @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Inhalts verz eichnis === Sisällys Sisällys 1 Ohjeita Yleisiä ohjeita Turvallisuus- ja ohjemerkinnät Käytettävien merkintöjen selitys Käyttötarkoitus Turvallisuusohjeet Muut dokumentit Hävittäminen Vaihteen kuvaus Tyyppimerkinnät ja vaihdetyypit Tyyppikilpi Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen Vaihteen kuljetus Varastointi Pitkäaikaisvarastointi Asennusvalmistelut Vaihteen asentaminen Napojen asentaminen vaihteen akseleille Holkkiakseliversion asentaminen Momenttituki Kutisteholkkien asentaminen Jarrujen asentaminen Suojakansien asentaminen Normimoottorin asentaminen Jäähdytyskierukan liittäminen jäähdytysjärjestelmään Ulkoisen öljy ilma-jäähdytysjärjestelmän (jäähdytyslaitteen) asentaminen Maalaaminen jälkikäteen Käyttöönotto Öljytason tarkistus Voiteluaineen jäähdytys sisäisellä vesijäähdyttimellä Voiteluaineen jäähdytys ulkoisella öljy vesi-jäähdyttimellä (jäähdytyslaitteella) Voiteluaineen jäähdytys ulkoisella öljy ilma-jäähdyttimellä (jäähdytyslaitteella) Vaihteen jäähdytys tuulettimella Taconite-tiivisteiden tarkistaminen Painevahti Tarkistuslista Tarkistaminen ja huolto Tarkistus- ja huoltovälit Tarkistus- ja huoltotyöt Liitteet Asennusasennot ja huolto Voiteluaineet Voiteluainemäärät Ruuvien ja pulttien kiristysmomentit Toimintahäiriöt Vuodot ja tiiviys Korjaaminen Korjaaminen Lisätietoja Internetistä Lyhenteet B 1050 FI

6 Pos : 15 /Allgemein/Steuermodul e/abbildungs verz @ 1 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje Kuvaluettelo === Ende der Liste für T extmar ke Abbildungs verzeic hnis === Kuva 1: Tyyppikilpi (esimerkki) ja tyyppikilven kenttien selitykset Kuva 2: Vaihteen kiinnityskohdat Kuva 3: Moottorisovitteella varustetun vaihteen kuljetus Kuva 4: Kiilahihnakäytöllä varustetun vaihteen kuljetus Kuva 5: Moottorin aluspalkin tai pohjakehyksen päälle sijoitetun vaihteen kuljetus Kuva 6: Esimerkki yksinkertaisesta asennustyökalusta Kuva 7: Akselin ja navan voiteleminen voiteluaineella Kuva 8: Asennus Kuva 9: Kiinnitys Kuva 10: Irrotus Kuva 11: Momenttituen sallitut asennuspoikkeamat (tyypit D ja ED) Kuva 12: Kytkimen asennus moottorin akselille Kuva 13: Asennuskansi, kierreyhteet ja jäähdytyskierukka Kuva 14: Jäähdytysjärjestelmillä CS1 ja CS2 varustettu teollisuusvaihde Kuva 15: Hydraulikaavio jäähdytysjärjestelmillä CS1 ja CS2 varustettu teollisuusvaihde Kuva 16: Taconite-tiivisteen tarkistaminen Kuva 17: Öljytason tarkistus öljytikulla Kuva 18: Öljyruuvien sijainti vaihteessa Kuva 19: Lieriöhammasvaihteiden asennusasennot Kuva 20: Kartiovaihteiden asennusasennot B 1050 FI-3814

7 Pos : 17 /Allgemein/Steuermodul e/t abellenverzeic @ 1 Pos : 19 /Anl eitungen/getriebe/1. Hinweis e/1. Hi nweis 1 Taulukkoluettelo Taulukkoluettelo === Ende der Liste für T extmar ke Tabellenverz eic hnis === Taulukko 1: Versioluettelo B Taulukko 2: Materiaalien hävittäminen Taulukko 3: Tyyppimerkinnät ja vaihdetyypit Taulukko 4: Moottorien painot Taulukko 5: Kuulalaakerirasvat Taulukko 6: Voiteluainetaulukko Taulukko 7: Hammasvaihdemoottorien voiteluainemäärät Taulukko 8: Kartiovaihdemoottorien voiteluainemäärät Taulukko 9: Ruuvien ja pulttien kiristysmomentit Taulukko 10: Käyttöhäiriöiden yleiskuva Taulukko 11: DIN standardin mukainen vuodon määrittely B 1050 FI

8 Pos : 20 /Anl eitungen/getriebe/1. Hinweis e/1.1 Allgemeine Hi 1 Pos : 22 /Anl eitungen/getriebe/1. Hinweis e/1.2 Sic herheits- und Hi nweiszeic hen [_Titel 1 Pos : 23 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweis e/erläuterung der verwendeten 1 Pos : 25 /Allgemein/Allgemeing ültige M odul e Seitenumbruc h @ 1 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 1 Ohjeita 1.1 Yleisiä ohjeita Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat työskennellä vaihteen parissa ja otat vaihteen käyttöön. Tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Tämä käyttöohje ja kaikki siihen liittyvä erityisdokumentaatio on säilytettävä vaihteen välittömässä läheisyydessä. NORD ei vastaa henkilö- tai materiaalivahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä, käyttövirheestä tai epäasianmukaisesta käytöstä. Yleiset kulutusosat, kuten akselitiivisteet, eivät kuulu takuun piiriin. Jos vaihteeseen on liitetty muita komponentteja (moottori, jäähdytyslaitteisto, paine-anturi tms.) tai samaan toimeksiantoon sisältyy sellaisia (esim. jäähdytyslaitteisto), on lisäksi noudatettava kyseisten komponenttien käyttöohjeita. Vaihdemoottoreiden yhteydessä on noudatettava myös moottorin käyttöohjetta. Jos et ymmärrä tämän käyttöohjeen sisältöä tai kaipaat lisäkäyttöohjeita tai lisäopastusta laitteen käytössä, käänny NORDin puoleen. 1.2 Turvallisuus- ja ohjemerkinnät Käytettävien merkintöjen selitys VAARA Merkitsee välitöntä vaaraa, joka aiheuttaa kuoleman tai erittäin vakavia vammoja. VAROITUS Merkitsee mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa kuoleman tai erittäin vakavia vammoja. VARO Merkitsee mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa lieviä tai vähäisiä vammoja. HUOMIO Merkitsee mahdollista vauriotilannetta, joka voi aiheuttaa vaurioita laitteessa tai sen ympäristössä. Hyvä tietää Merkitsee käyttövinkkejä ja hyödyllisiä tietoja. 8 B 1050 FI-3814

9 Pos : 26 /Anl eitungen/getriebe/1. Hinweis e/1.3 Besti mmungsg emäß e Ver wendung Ohjeita 1.3 Käyttötarkoitus Pos : 27 /Anl eitungen/getriebe/1. Hinweis e/1.3 Besti mmungsg emäß e Ver wendung @ 1 Vaihteiden tehtävä on synnyttää pyörimisliike, ja ne on tarkoitettu käytettäviksi teollisissa laitteistoissa. Vaihteita saa käyttää ainoastaan NORDin teknisen dokumentaation tietojen mukaisesti. Käyttöönotto (käyttötarkoituksen mukaisen käytön aloittaminen) on kielletty siihen asti, kunnes on varmistettu, että kone on käyttöpaikassa noudatettavien lakien ja määräysten mukainen. Etenkin EMC-direktiiviä 2004/108/EY ja konedirektiiviä 2006/42/EY on noudatettava siellä, missä ne ovat voimassa. VAARA Räjähdysvaara Räjähdys voi aiheuttaa vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Käyttö Ex-alueella on kielletty. VAROITUS Henkilövahinkojen vaara Sovelluksissa, joissa vaihteen tai vaihdemoottorin rikkoutuminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja, on toteutettava asianmukaiset turvatoimet. Rajaa vaara-alue riittävän suureksi. VAROITUS Omaisuus- ja henkilövahinkojen vaara Jos vaihdetta ei käytetä suunnitellulla tavalla, vaihteen tai sen osien käyttöikä voi lyhentyä. Henkilövahinkojen mahdollisuus on olemassa. Tyyppikilvessä ilmoitettuja teknisiä tietoja on ehdottomasti noudatettava. Noudata myös dokumentaatiota. B 1050 FI

10 Pos : 29 /Anl eitungen/getriebe/1. Hinweis e/1.4 Sic herheits hinweise 1 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 1.4 Turvallisuusohjeet Pos: 30 /Anleitungen/Getriebe/1. Hinweise/1.4 Sicherheitshinweise @ 1 Noudata kaikkia turvallisuusohjeita, myös tämän käyttöohjeen yksittäisissä luvuissa annettuja ohjeita. Lisäksi on noudatettava kaikkia kansallisia määräyksiä sekä muita turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä. VAARA Vakavien henkilövahinkojen vaara Vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja saattavat aiheuttaa epäasianmukainen asennus, käyttötarkoituksen vastainen käyttö, käyttövirheet, turvallisuusohjeiden laiminlyönti, kotelon osien tai suojusten luvaton irrottaminen ja vaihteen rakennemuutokset. Kaikki työt, kuten kuljetus, varastointi, asennus, sähköliitäntöjen teko, käyttöönotto, huolto, kunnossapito ja korjaukset, ovat ainoastaan valtuutetun, ammattitaitoisen henkilöstön tehtäviä. Noudata käyttöohjetta. Noudata turvallisuusohjeita. Noudata turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä. Ennen käynnistämistä kiinnitä toisiopuolen voimansiirtoelementti tai varmista akselikiilat. Älä tee rakennemuutoksia. Älä poista turvalaitteita tai suojuksia. Käytä tarvittaessa kuulonsuojaimia vaihteen läheisyydessä työskennellessäsi. Kaikissa pyörivissä osissa on oltava kosketussuojaus. Tavallisesti käytetään NORDin suojakansia. Suojakansia on käytettävä, jos kosketussuojausta ei voida taata muulla tavoin. VAARA Henkilövahinkojen vaara Vaihteiden ja vaihdemoottorien pinnat voivat olla kuumia käytön aikana ja jonkin aikaa sen jälkeen. Ne aiheuttavat palovammojen vaaran. Tee asennus- ja huoltotöitä vain, kun vaihde on pysähtynyt ja jäähtynyt. Käytön on oltava jännitteetön ja tahattoman käynnistymisen estetty. Käytä suojakäsineitä. Suojaa kuumat pinnat kosketussuojauksen avulla. Älä säilytä vaihteen läheisyydessä helposti syttyviä aineita tai esineitä. VAROITUS Henkilövahinkojen vaara Laitteen epäasianmukainen kuljettaminen ja siirtäminen voi aiheuttaa vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Laitteeseen ei saa kiinnittää mitään ylimääräisiä kuormia. Kuljetusvälineen ja nostolaitteen kantokyvyn on oltava riittävän suuri. Putkien ja letkujen vaurioituminen on estettävä. 10 B 1050 FI-3814

11 Pos : 32 /Anl eitungen/getriebe/1. Hinweis e/1.5 Weiter e Unterl 1 Pos : 33 /Anl eitungen/getriebe/1. Hinweis e/1.6 Ents 1 Pos : 34 /Anl eitungen/getriebe/2. Getriebebesc hrei bung/2. Getriebebesc Ohjeita VARO Henkilövahinkojen vaara Asennussovitinten, laippojen ja suojakansien ulkoreunat aiheuttavat leikkautumisvaaran. Metalliosien koskettaminen kylmässä lämpötilassa aiheuttaa paleltumavammojen vaaran. Käytä asennus-, käyttöönotto- ja tarkastus-/huoltotöissä muiden henkilönsuojainten lisäksi sopivia suojakäsineitä ja suojalaseja vammojen välttämiseksi. On suositeltavaa, että NORDin tuotteita korjaa vain NORDin huoltopalvelu. 1.5 Muut dokumentit Lisätietoja on saatavana seuraavista dokumenteista: vaihdekatalogit (G1000, G1012, G1014, G1035, G1050, G2000) sähkömoottorin käyttö- ja huolto-ohje mahdollisten laitteeseen liitettyjen tai toimitukseen sisältyvien lisävarusteiden käyttöohjeet. 1.6 Hävittäminen Noudata paikallisia voimassa olevia määräyksiä. Erityisesti on huolehdittava voiteluaineiden keräämisestä ja hävittämisestä. Vaihteen osat Hammaspyörät, akselit, laakerit, akselikiilat, lukkorenkaat jne. Vaihteen kotelo, kotelon osat jne. Vaihteen kevytmetallikotelo, kevytmetalliset kotelon osat jne. Kierukkapyörät, holkit jne. Akselien tiivisterenkaat, kannet, kumiosat jne. Kytkimen osat Tasotiivisteet Vaihteistoöljy Synteettinen vaihteistoöljy (tarra: CLP PG) Jäähdytyskierukka, jäähdytyskierukan upotusmassa, liitin Materiaali Teräs Valurauta Alumiini Pronssi Elastomeeri ja teräs Muovi ja teräs Asbestiton tiivistemateriaali Lisäaineellinen mineraaliöljy Polyglykolipohjainen voiteluaine Kupari, epoksi, messinki Taulukko 2: Materiaalien hävittäminen B 1050 FI

12 Pos : 36 /Anl eitungen/getriebe/2. Getriebebesc hrei bung/2.1 T ypenbezeic hnungen und Getriebearten 1 Pos : 39 /Allgemein/Allgemeing ültige M odul e Seitenumbruc h @ 1 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 2 Vaihteen kuvaus 2.1 Tyyppimerkinnät ja vaihdetyypit Vaihdetyypit ja tyyppimerkinnät Hammasvaihdemoottori SK 7207, SK 8207, SK 9207, SK 10207, SK 11207, SK 12207, SK 13207, SK (2-portainen) SK 7307, SK 8307, SK 9307, SK 10307, SK 11307, SK 12307, SK 13307, SK (3-portainen) Kartiovaihdemoottori SK 7407, SK 8407, SK 9407, SK 10407, SK 11407, SK 12407, SK 13407, SK (3-portainen) SK 7507, SK 8507, SK 9507, SK 10507, SK 11507, SK 12507, SK 13507, SK (4-portainen) - A B CC CS1 CS2 D EA ED EV EW F FAN FK F1 H Jalkakiinnitys ja tappiakseli Holkkiakseli Kiinnityselementti Kiinteä jäähdytyskierukka Öljy vesi-jäähdytysjärjestelmä Öljy ilma-jäähdytysjärjestelmä Momenttituki Uritettu holkkiakseli Joustava momenttituki Uritettu tappiakseli Uritettu ensiöakseli Lohkolaippa Tuuletin Kauluslaippa Ensiölaippa Suojakansi kosketussuojana IEC L LC MC MF.. B K T MS.. B K T MT NEMA OA OH OT Taulukko 3: Tyyppimerkinnät ja vaihdetyypit Mallit/lisävarusteet IEC-normimoottorisovite Kaksipuolinen tappiakseli Kiertovoitelu Moottorikonsoli Moottorin peruskehikko Jarru Joustokytkin Hydrodynaaminen kytkin Moottorin aluspalkki Jarru Joustokytkin Hydrodynaaminen kytkin Moottorihylly NEMA-normimoottorisovite Öljyn paisuntasäiliö Öljylämmitys Öljysäiliö R S V VL VL2 VL3 W W2 W3 WX F G VI SO1 DR Paluujarru Kutisteholkki Tappiakseli Vahvistettu laakerointi Sekoitinmalli Drywell-sekoitinmalli Vapaa ensiöakseli Kaksi ensiöakselitappia Kolme ensiöakselitappia Apukäyttö Toisiolaippa B5 Momenttituen kumit Viton-akselitiivisteet Synteettinen öljy ISO VG 220 Jousikuormitteinen huohotin Kaksoisvaihteet ovat kahdesta erillisestä vaihteesta koottuja vaihteita. Niitä käsitellään tämän käyttöohjeen mukaisesti, kahtena erillisenä vaihteena. Esimerkki kaksoisvaihteen tyyppimerkinnästä: SK 13307/7282 (koostuu erillisvaihteista SK ja SK 7282). 12 B 1050 FI-3814

13 Pos : 41 /Anl eitungen/getriebe/2. Getriebebesc hrei bung/2.2 T ypensc hild 1 Pos : 42 /Anl eitungen/getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/3. Montageanleitung, Lager ung, Vorbereitung, Vaihteen kuvaus 2.2 Tyyppikilpi Selitykset Matriisinumero 1 (viivakoodi) 2 NORD-vaihdetyyppi 3 Käyttötapa 4 Valmistusvuosi 5 Valmistusnumero 6 Vaihteen toisiomomentti 7 Käyttöteho Paino toimeksiannon 8 mukaan 9 Vaihteen välityssuhde 10 Asennusasento 11 Vaihteen toisiokierrosluku 12 Voiteluaineen tyyppi, viskositeetti ja määrä 13 Asiakkaan materiaalinumero 14 Käyttökerroin Kuva 1: Tyyppikilpi (esimerkki) ja tyyppikilven kenttien selitykset B 1050 FI

14 Pos : 44 /Anl eitungen/getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/3.6 Transport des Getriebes 1 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 3 Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen Noudata luvun (ks. luku 1.4 "Turvallisuusohjeet") yleisiä turvallisuusohjeita, yksittäisten kappaleiden turvallisuus ohjeita sekä käyttötarkoitusta (ks. luku 1.3 "Käyttötarkoitus")bestimmungsgemäße Verwendung. 3.1 Vaihteen kuljetus VAROITUS Raskaan kuorman aiheuttama vaara Raskaan kuorman putoaminen, heiluminen ja kaatuminen aiheuttavat vakavien henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaran. Henkilövahinkojen välttämiseksi on rajattava riittävän suuri vaara-alue. Oleskelu vaihteen alla kuljetuksen aikana on hengenvaarallista. Käytä mitoitukseltaan riittäviä ja tehtävään soveltuvia kuljetusvälineitä. Kiinnitysvälineiden on vastattava vaihteen painoa. Vaihteen paino ilmenee lähetysasiakirjoista. Jos vaihdemoottorin moottoriin on kiinnitetty ylimääräinen silmukkaruuvi, sitä ei saa käyttää. Kuljetusta varten vaihteen saa kiinnittää ainoastaan tähän tarkoitukseen suunnitelluista neljästä kuljetussilmukasta. VARO Liukastumisvaara Vaihteen tai sen osien vaurioituminen kuljetuksessa voi aiheuttaa voiteluainevuotoja. Purkautuva voiteluaine aiheuttaa liukastumisvaaran. Vaihde on tarkistettava, ja sen saa asentaa vain, jos kuljetusvaurioita tai vuotoja ei havaita. Erityisesti akselitiivisteet ja kannet on tarkistettava vaurioiden varalta. HUOMIO Vaihdevaurion vaara Epäasianmukainen käsittely aiheuttaa vaihdevaurion vaaran. Vältä vaihdevauriot. Akselien vapaisiin päihin kohdistuvat iskut aiheuttavat vaurioita vaihteen sisällä. Akselien päitä ei saa hyödyntää kuljetuksessa, sillä se aiheuttaa merkittäviä vaurioita vaihteeseen. Jos laitteeseen on liitetty lisäkäyttöyksikköjä tai muita komponentteja, lisäkiinnityskohta voi olla tarpeen. 14 B 1050 FI-3814

15 3 Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen 1 Kuljetussilmukka Kuva 2: Vaihteen kiinnityskohdat Moottorisovitteella varustetut vaihteet Moottorisovitteella varustettuja vaihteita saa kuljettaa ainoastaan nostoköysien ja -ketjujen tai nostoliinojen avulla :n kulmassa vaakatasoon nähden. Moottorin silmukkaruuveja ei saa käyttää kuljetukseen. Selitykset 1 Nostoliina 2 Nostoköysi Kuva 3: Moottorisovitteella varustetun vaihteen kuljetus B 1050 FI

16 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje Kiilahihnakäytöllä varustetut vaihteet Kiilahihnakäytöllä varustettuja vaihteita saa kuljettaa ainoastaan nostoliinojen ja -köysien avulla 90 :n kulmassa (pystysuorassa). Moottorin nostosilmukoita ei saa käyttää kuljetukseen. Selitykset 1 Nostoliina 2 Nostoköysi Kuva 4: Kiilahihnakäytöllä varustetun vaihteen kuljetus 16 B 1050 FI-3814

17 3 Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen Moottorin aluspalkin tai pohjakehyksen päälle sijoitetut vaihteet Moottorin aluspalkin tai pohjakehyksen päälle sijoitettuja vaihteita saa kuljettaa ainoastaan pystysuoraan kiristetyin nostoköysin tai -ketjuin. Käytä vain moottorin aluspalkissa tai pohjakehyksessä olevia kiinnityskohtia. 1 Nostoliina 1 Nostoliina Kuva 5: Moottorin aluspalkin tai pohjakehyksen päälle sijoitetun vaihteen kuljetus B 1050 FI

18 Pos : 46 /Anl eitungen/getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/ Pos : 47 /Anl eitungen/getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/3.2 Langz eitlag 1 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 3.2 Varastointi Lyhytaikaisessa varastoinnissa ennen käyttöönottoa on otettava huomioon seuraavaa: Säilytä vaihde asennusasennossa (ks. luku 6.1 "Asennusasennot ja huolto") ja estä sen putoaminen ja kaatuminen. Öljyä paljaat pinnat ja akselit kevyesti. Säilytä vaihde kuivassa paikassa. Lämpötilan on pysyteltävä suhteellisen tasaisena alueella -5 C +50 C. Ilman suhteellinen kosteus saa olla enintään 60 %. Vaihdetta ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa eikä UV-valossa. Vaihteen ympäristössä ei saa esiintyä aggressiivisia, korroosiota aiheuttavia aineita (saastunutta ilmaa, otsonia, kaasuja, liuottimia, happoja, emäksiä, suoloja, radioaktiivisia aineita tms.). Vaihde ei saa altistua tärinälle eikä värähtelylle. 3.3 Pitkäaikaisvarastointi VARO Henkilövahinkojen vaara Virheellinen tai liian pitkäkestoinen varastointi voi haitata vaihteen toimintaa. Jos sallittava varastointiaika ylittyy, tarkasta vaihde ennen sen ottamista käyttöön. Hyvä tietää Pitkäaikaisvarastointi Kun varastointi tai seisokki kestää yli yhdeksän kuukautta, NORD suosittelee erityisiä toimenpiteitä pitkäaikaisvarastointiin. Toimenpiteet toteuttamalla vaihteen voi varastoida noin kahdeksi vuodeksi. Koska paikalliset varastointiolosuhteet vaikuttavat asiaan erittäin paljon, annettavat aikatiedot ovat ainoastaan ohjeellisia. 18 B 1050 FI-3814

19 Pos : 48 /Allgemein/Allgemeing ültige M odul e Seitenumbruc h @ 1 3 Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen Vaihteen kunto ja varastointipaikan ominaisuudet käyttöönottoa edeltävässä pitkäaikaisvarastoinnissa: Säilytä vaihde asennusasennossa (ks. luku 6.1 "Asennusasennot ja huolto") ja estä sen putoaminen ja kaatuminen. Korjaa pintamaalin kuljetusvauriot. Tarkista, onko laippojen vastinpinnoissa ja akselien päissä soveltuva ruostesuojakäsittely. Käsittele pinnat tarvittaessa sopivalla ruostesuoja-aineella. Pitkäaikaisvarastointia varten valmisteltuihin vaihteisiin on täytetty voiteluaineet tai niiden vaihteistoöljyyn on lisätty VCI-korroosiosuoja-ainetta (ks. vaihteen tarra), tai niihin ei ole täytetty öljyä mutta sen sijaan pieni määrä VCI-tiivistettä. Huohotinruuvin tiivistetappia ei saa poistaa varastoinnin aikana, koska vaihteen on oltava tiivis. Säilytä vaihde kuivassa paikassa. Trooppisilla alueilla ensiöakseli on suojattava hyönteisiltä. Lämpötilan on pysyteltävä suhteellisen tasaisena alueella -5 C +40 C. Ilman suhteellinen kosteus saa olla enintään 60 %. Vaihdetta ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa eikä UV-valossa. Vaihteen ympäristössä ei saa esiintyä aggressiivisia, korroosiota aiheuttavia aineita (saastunutta ilmaa, otsonia, kaasuja, liuottimia, happoja, emäksiä, suoloja, radioaktiivisia aineita tms.). Vaihde ei saa altistua tärinälle eikä värähtelylle. Toimenpiteet varastoinnin tai seisokin aikana Jos ilman suhteellinen kosteus on < 50 %, vaihteen voi varastoida enintään kolmeksi vuodeksi. Toimenpiteet ennen käyttöönottoa Jos varastointi tai seisokki kestää kauemmin kuin noin kaksi vuotta tai lämpötila poikkeaa tätä lyhyemmän varastoinnin aikana merkittävästi sallitusta alueesta, vaihteen voiteluaine on vaihdettava ennen käyttöönottoa. Täysin täytetyn vaihteen öljytaso on alennettava asennusasentoa vastaavaksi. Öljyllä täyttämättömän vaihteen öljytaso on täytettävä asennusasentoa vastaavaksi. VCI-tiivisteen voi jättää vaihteeseen. Täytä tyyppikilven tietojen mukainen määrä oikeanlaatuista voiteluainetta. B 1050 FI

20 Pos : 55 /Anl eitungen/getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/3.7 Vorbereitungen z um Aufstell en 1 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 3.4 Asennusvalmistelut VARO Henkilövahinkojen vaara Kuljetusvauriot voivat haitata vaihteen toimintaa ja aiheuttaa omaisuus- ja henkilövahinkoja. Tarkasta laitteen vastaanoton yhteydessä, ettei kuljetus- tai pakkausvaurioita ole. Ilmoita vaurioista välittömästi rahdinkuljettajalle. Jos vaihteessa on kuljetusvaurioita, sitä ei välttämättä voi ottaa käyttöön. Vaihde on tarkistettava, ja sen saa asentaa vain, jos vuotoja ei havaita. Erityisesti akselitiivisteet ja kannet on tarkistettava vaurioiden varalta. Varo purkautuvia voiteluaineita, sillä ne aiheuttavat liukastumisvaaran. Käyttöjen kaikki paljaat pinnat ja akselit on ennen kuljetusta suojattu korroosiolta öljyllä/rasvalla tai korroosiosuoja-aineella. Poista öljy/rasva tai korroosiosuoja-aine ja mahdollinen lika akseleista ja laippapinnoista huolellisesti ennen asennusta. Käyttökohteissa, joissa väärä pyörimissuunta voisi aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita, toisioakselin oikea pyörimissuunta on varmistettava käytön testiajolla vaihteen ollessa kytkemätön ja lisäksi myöhemmin vaihdetta käytettäessä. Kiinteällä paluujarrulla varustetuissa vaihteissa ensiö- ja toisiopuolelle merkityt nuolet ilmaisevat pyörimissuunnan. Nuolten kärjet osoittavat vaihteen pyörimissuuntaan. Moottoria liitettäessä ja ohjattaessa on varmistettava esimerkiksi tarkistamalla kiertokenttä, että vaihde voi toimia vain oikeaan pyörimissuuntaan. (Lisätietoja on katalogissa G1050 ja tehdasnormissa WN ) HUOMIO Vaihdevaurion vaara Kiinteällä paluujarrulla varustetuissa vaihteissa käyttömoottorin kytkeminen estosuuntaan eli väärään pyörimissuuntaan saattaa vaurioittaa vaihdetta. Varmista oikea pyörimissuunta. HUOMIO Vaihdevaurion vaara Aggressiivinen ja korroosiolle altistava ympäristö voi vaurioittaa vaihdetta. Varmista, että aggressiivisia, korroosiota aiheuttavia aineita, jotka vahingoittavat metallia, voiteluainetta tai elastomeereja, ei esiinny vaihteen asennuspaikan läheisyydessä eikä niitä odoteta esiintyvän myöskään myöhemmin käytön aikana. Jos et ole täysin varma, ota yhteys NORDiin, sillä erityistoimet saattavat olla tarpeen. Öljyn paisuntasäiliöt (tyyppi OA) on asennettava tehdasnormin WN mukaisesti. Jos vaihteessa on M10 x 1 koon huohotinruuvi, asennuksessa on noudatettava tehdasnormia WN Öljysäiliöt (tyyppi OT) on asennettava toimitukseen sisältyvän tehdasnormin WN mukaisesti. 20 B 1050 FI-3814

21 Pos : 59 /Anl eitungen/getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/3.8 Aufstellen des Getriebes Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen 3.5 Vaihteen asentaminen VAROITUS Palovammojen vaara Vaihteiden ja vaihdemoottorien pinnat voivat olla kuumia käytön aikana ja jonkin aikaa sen jälkeen. Suoraan esillä olevat kuumat pinnat on peitettävä kosketussuojauksella. VAROITUS Henkilövahinkojen vaara Jos vaihteen alusta tai kiinnitys ei ole riittävän vahva, vaihde voi irrota, pudota tai pyöriä hallitsemattomasti. Vaihteen alustan ja kiinnityksen on vastattava vaihteen painoa ja vääntömomenttia. Kaikkia vaihteen kiinnitysruuveja on käytettävä vaihteen kiinnittämiseen. HUOMIO Vaihdevaurion vaara Ylikuumeneminen voi vaurioittaa vaihdetta. Varmista asentamisen yhteydessä, että moottorin tuulettimen jäähdytysilma pääsee virtaamaan vaihteeseen esteettömästi. HUOMIO Vaihdevaurion vaara Asennusvirheiden tai jännittymisen aiheuttamat voimat voivat vaurioittaa vaihdetta ennenaikaisesti. Vaihde ja alusta on kohdistettava tarkasti käytettävään koneen akseliin, jotta vaihteeseen ei kohdistuisi jännitteitä. Alustan tai laipan, johon vaihde kiinnitetään, on oltava tärinätön, vääntöjäykkä ja tasainen. Alustan tai laipan tasaisuuden on oltava standardin DIN ISO toleranssiluokan K mukainen. Jos vaihteen, alustan tai laipan kiinnityspinnat ovat likaisia, ne on puhdistettava perusteellisesti. Alustan on vastattava vaihteen painoa ja vääntömomenttia ottaen huomioon myös vaihteeseen vaikuttavat voimat. Liian heikko kiinnitysalusta voi aiheuttaa käytön aikana sivuttais- tai pystysuuntaista siirtymää, joka ei ole mitattavissa vaihteen ollessa pysähdyksissä. Jos vaihde kiinnitetään betonialustaan käyttämällä kiviruuveja tai aluspalikoita, alustaan on tehtävä niitä varten sopivat koverrukset. Kiinnityskiskot on valettava betonialustaan oikeassa asennossa. B 1050 FI

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

ROTEX 40210 FI 1/22 19. KTR-N Lehti: Painos: ROTEX Käyttö-/asennusohje

ROTEX 40210 FI 1/22 19. KTR-N Lehti: Painos: ROTEX Käyttö-/asennusohje /22 Vääntöjoustavat sakarakytkimet, rakenteet nro 00 akselikytkin, nro 08 DKM, kartiokiristysholkillinen rakenne sekä näiden yhdistelmät direktiivin 94/9/EY (ATEX 95) vaatimusten mukaisesti valmisporatuille

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen liukurengasroottori käännöstä KP./KPE./K1../K2../KU../KV../K4../K8..

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Tilanne 06.15 Seuraavien mukaisesti: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu.

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU Käyttöohje Stonebear KIVIKARHU Sisällysluettelo Sivu 1. Esipuhe 5 1.1. Ohjekirjan käyttäminen 6 1.2. Valmistuskilpi 6 2. Koneen esittely 7 2.1. Koneen yleisesittely 7 2.2. Kivikarhun toimintaperiaate

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Pienet dieselmoottorit Beta 28, Beta 35 & Beta 38 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on sinulle

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

917062-0 SF. Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN. Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006

917062-0 SF. Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN. Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006 917062-0 SF Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006 Novenco Climaster ZCN 1. Johdanto 2. Käyttötarkoitus 3. Käsittely 3.1 Paino 3.2 Kootut yksiköt 3.3 Osat 4. Vastaanotto

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010 Alcoa-vanteiden huolto-opas Eurooppa, tammikuu 2010 1 Alcoa-vanteiden huolto-opas - Eurooppa Tammikuu 2010 Korvaa kaikki aikaisemmat ohjeet (Tekniset tiedot, Venttiiliasennustaulukko, Tasapainotusohje,

Lisätiedot