KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YLEISHALLINTO JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YLEISHALLINTO JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YLEISHALLINTO JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN JOHTAMINEN JA SEUTUYHTEISTYÖ Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Toimintakate: Johtamispalvelujen tehtävänä on vastata kunnan strategisen suunnittelun prosesseista sekä mahdollistaa kunnan strategian ja kunnan asukkaiden tarpeiden mukaisten palvelujen tehokas ja tarkoituksenmukainen tuottaminen. Johtaminen ohjaa kunnan strategian mukaisesti kuntakonsernin toimintaa ja koordinoi kunnan sidosryhmätyötä sekä kunnan esimiestyötä. Yleistavoitteena on kunnan toiminnan ja talouden ohjaus sekä yhteensovittaminen strategiassa asetettujen päämäärien ja vision saavuttamiseksi. Tehtäväalueen keskeisimmät muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella Painopisteenä suunnitelmakaudella ovat kuntastrategian toteuttaminen, tuloksellisuuden ja yhteistyörakenteiden kehittäminen sekä organisaation uudistaminen strategiajohtoisemmaksi. Tämä sisältää myös poliittisen vaikuttamisen sekä osallisuuden arvioinnin. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulee toteutuessaan vaikuttamaan merkittävästi suunnitelmakauden toimintaan ja linjauksiin. Valtionosuusmenetyksien kattamiseksi talouden tasapainottamisohjelmaa on toteutettava suunnitelman mukaisesti. - kuntastrategian ja palvelujen järjestämissuunnitelmien toteuttaminen - korttelin 58 kehittämishankkeen käynnistyminen - sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - talouden tasapainottamisen toimenpideohjelman toteuttaminen - kehittämishankkeen käynnistäminen Limingan liikekeskuksen korttelissa - Kirkonmäen asemakaavan käynnistäminen - hankerahoituksen hyödyntäminen kehittämishankkeissa 1

2 ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN JA MARKKINOINTI Vastuuhenkilö: yrityspalvelukoordinaattori Toimintakate: Toteuttaa kunnan elinkeinostrategiaa ja vastaa kuntamarkkinoinnin tuottamisesta. Tuottaa asiantuntevia yrityspalveluja, palvelee yrityksiä tontti- ja toimitilatarpeissa, neuvoo ja tuottaa kehittämishankkeita, koordinoi kunnan ulkoista viestintää. Markkinoi kuntaa aktiivisesti uusien yritysten sijoittumispaikkana. Luo ja käyttää yhteistyöverkostoja. Luo ja ohjaa markkinoinnin prosesseja tukemaan ydinprosesseja. Tuottaa markkinointimateriaalit organisaation käyttöön. - Elinkeinotoiminnan vahvistaminen; kunnan vetovoimaisuuden lisääminen yritysten sijoittumispaikkana. Aktiivinen myyntityö. Yritysten kehittämishankkeiden tunnistaminen ja niissä avustaminen. Keskustan palvelujen kehittäminen. Kaavoituskysymyksiin vaikuttaminen. - Kuntamarkkinointi; kunnan tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisääminen ja tätä kautta uusien asukkaiden saaminen, ulkoisen viestinnän merkityksen korostaminen. - Matkailutoimialan kehittäminen; alan toimintamallin kehittäminen, matkailuyritysten tukeminen. - Logistiikkatoimialan kehittäminen; Tupoksen logistiikka-alueen suunnittelu - uusien hankerahoituksien haku ja vähintään kahden uuden hankkeen käynnistyminen vuoden 2015 aikana - keskustan elävöittäminen; uusia yrityksiä keskustaan - yritystonttien rakentamisen aloitus; 2 uutta rakennushanketta käyntiin - Oulun seudun majakkaparkin käynnistäminen 2

3 KAAVOITUS Vastuuhenkilö: kunnanarkkitehti Toimintakate: Kaavoituksen tarkoituksena on luoda konkreettiset edellytykset yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukaiselle kehittämiselle yleis- ja asemakaavojen avulla. Kaavoitus on tärkeä ja tehokas kunnan tavoitteiden toteuttamisen konkreettinen työkalu oleellisena ja saumattomana osana muuta kunnan strategian, toiminnan ja talouden suunnittelua. Lainvoimaisilla yleis- ja asemakaavoilla mahdollistetaan Limingan kunnan suunnitelmallinen ja kaukonäköinen kehittäminen ja luodaan laillinen pysyvä oikeus päättää aikanaan siitä, mihin ja milloin uudet rakentamisen alueet sijoitetaan kunnassa. Kaavoituksella kunta sovitetaan saumattomaksi mutta itsenäiseksi osaksi menestyvää ja kasvavaa Oulun seutua, ja vahvistetaan samalla Oulun seudun valtakunnallista kilpailukykyä osaajista, asukkaista ja yrityksistä. Yleistavoitteena on huolehtia maanhankinnan ja kaavoituksen ennakoinnista, oikea-aikaisuudesta ja riittävyydestä. Osallistutaan tiivisti seuturakennetiimin toimintaan ja pyritään edelleen aktiivisesti ja voimakkaasti vaikuttamaan meneillään olevaan maakuntakaavan uusimiseen myös maakuntakaavoituksen vaiheissa 2 ja 3. Maanhankintaa ja maankäytön suunnittelua jatketaan kunnan kehityskuvan mukaisesti. Keskeisenä muutoksena on kunnanarkkitehdin eläköityminen vuoden 2015 aikana. (kevät 2015) Kunnan vetovoiman, asukasluvun ja työpaikkojen kasvun tukeminen ja tulopohjan vahvistaminen kaavoituksen keinoin: - Sepänkankaan ja Kyllösen työpaikka-aluekaavat nähtäville ja valtuustoon - Ankkurilahti Haaransilta Liminganportti osayleiskaavan ehdotus nähtäville ja valtuustoon - Kirkonrannan - Hahtikarin kaavaluonnokset nähtäville, ehdotus nähtäville, syksyllä valtuustoon - Kaavoittajan viran järjestelyt selvitetään kevään 2015 aikana 3

4 HALLINTO- JA HENKILÖSTÖPALVELUT Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Toimintakate: Hallintopalvelut vastaa kunnallisen demokratian toimivuudesta valmistelemalla ja täytäntöön panemalla luottamushenkilöorganisaation päätöksentekoa. Hallintopalvelujen tehtävänä on: - kunnan organisaatioiden yhteistyön ja toimintamallien kehittäminen - kunnan henkilöstön uudistamisen ja osaamisen kehittämisen koordinointi - kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen - kuntaorganisaation viestinnän koordinointi Hallintopalvelujen tavoitteena on edistää kuntaorganisaation toiminnan vaikuttavuutta. Henkilöstön kehittämisen näkökulmasta painopiste on henkilöstöhallinnon prosessien kehittämisessä sekä henkilöstön muutosvalmiuksien ja osaamisen kehittämisessä. Säännöllisillä esimiespäivillä vahvistetaan ja yhtenäistetään kunnan johtamiskulttuuria. Kuntalaisten vaikuttamisen lisäämisessä on painopiste vaikuttamisen ja osallisuuden huomiointi organisaatiorakenteen valmistelussa. Ulkoisen ja sisäisen viestinnän painopiste on kunnan viestinnän systemaattisessa lisäämisessä. - työllistämispalvelujen kokonaisuuden kehittäminen - toimistohenkilökunnan uudelleenorganisointi - julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittäminen - talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen yleishallinnossa ja henkilöstöasioissa - henkilöstöstrategian päivittäminen ja henkilöstökysely 4

5 IT-PALVELUT Vastuuhenkilö: IT-asiantuntija Toimintakate: IT-yksikkö tuottaa hallintoalojen tarvitsemat IT-palvelut ja varmistaa käytettävien tietojärjestelmien häiriöttömän toiminnan. Hyödynnetään Oulun seudun kuntien yhteistyön myötä saavutettua etua eri toimintojen yhteydessä. IT-yksikkö vastaa tietojärjestelmien kehittämisestä sekä ylläpidosta. Käyttö toteutetaan taloudellisesti järkevällä tavalla tietoturvallisuusnäkökohdat huomioiden. Tiedon hallittavuutta ja saatavuutta parannetaan tietoarkkitehtuureja, järjestelmien käytettävyyttä sekä arkistointijärjestelmiä kehittämällä. Tietoturvallisuudessa noudatettavia keskeisiä periaatteita ovat toimintakyvyn ylläpitäminen varmistamalla tärkeiden tietojärjestelmien häiriötön toiminta sekä tietojen luottamuksellisuuden säilyttäminen. Kehittämishankkeet priorisoidaan ja ne toteutetaan tärkeysjärjestyksessä käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Yleistavoitteena on IT-toimintojen hyödyntämisasteen kasvatus eri hallintoaloilla. Järjestelmiä kehitetään ja ylläpidetään strategiassa asetettujen tarpeiden saavuttamiseksi. Käytössä olevat tietojärjestelmät ovat helppokäyttöisiä, luotettavia sekä varmatoimisia; ne tukevat ja edesauttavat työskentelyä sekä tuottavat tietoa päivittäisen päätöksenteon tueksi. Järjestelmiin liittyvä koulutus liitetään osaksi tietojärjestelmien käyttöönottoa. Kaikki kunnan IT-palvelut (järjestelmien ylläpitomaksut, lisenssit, tietoliikenneyhteydet, uudet järjestelmähankinnat yms.) on keskitetty yleishallintoon IT-palveluihin. Tavoitteena on IT-hankintojen nykyistä parempi koordinointi ja kunnan IT-menojen hallinta. - Kanta-hanke e-arkiston 2. vaiheen valmistelu, mm. hammashuollon siirtyminen. - Matkapuhelinoperaattorin kilpailutus ja mahdollinen vaihto - Kopiokoneiden kartoittaminen ja uusiminen uuden kilpailutetun toimittajan laitteisiin - Sähköisen ylioppilaskirjoituksen vaatimien järjestelmämuutosten toteuttaminen - Etäyhteyksien hyödyntämisen kartoitus ja määrittelyt tietosuoja huomioiden - Sähköisten neuvottelulaitteiden käytön lisääminen päivittäisessä työskentelyssä 5

6 TALOUSPALVELUT Vastuuhenkilö: talousjohtaja Toimintakate: euroa Talouspalvelujen tehtävänä on talous- ja palkanlaskentapalvelujen tuottaminen laadukkaasti ja kilpailukykyisesti. Tehtäväalueen tavoitteena on reaaliaikaisen ja riittävän tiedon tuottaminen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. - talouden tasapainottamisohjelman säästötavoitteiden toteutuksen valvonta - raportoinnin kehittäminen - talousprosessien sähköistämisen edelleen kehittäminen - kirjanpidon laskentakäytäntöjen kehittäminen - pitkäaikaisen lainan kilpailuttaminen - ulkoistettujen talous- ja palkanlaskentapalveluiden sopimuksen mukaisen toteutuksen seuranta MUUT TULOSYKSIKÖT Joukkoliikenne vastuuhenkilö hallintojohtaja, toimintakate euroa Sisältää maksuosuuden Oulun kaupungille joukkoliikenteen viranomaiskustannuksista sekä liikennehankinnasta Yhteistoimintaosuudet vastuuhenkilö hallintojohtaja, toimintakate euroa Sisältää Limingan kunnan maksuosuudet kuntaliitolle, kunnalliselle työmarkkinalaitokselle ja Pohjois- Pohjanmaan liitolle, talous- ja velkaneuvonnan, verotuskustannukset sekä aluepelastuslaitokselle suoritettavat maksuosuudet. Ympäristöpalvelut vastuuhenkilö hallintojohtaja, toimintakate euroa Sisältää ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan kustannukset. 6

Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut)

Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut) Hailuodon kunta Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut) Käsittely Kunnanhallitus 25.5.2015 113 2 Sisällys Talousarvion rakenne

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Valtuusto Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Asukkaita 38 565 Toimintamenot 246 milj. euroa Velkaa 1 541 euroa/asukas SISÄLTÖ TUUSULAN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia 2013-2017... 1 Kuntastrategian

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 Valtuuston hyväksymä 23.1.2006 ( 3) LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 1 Lopen kunnan strategian päivittäminen Johtoryhmä 5.9., 29.9., 24.10. ja 21.11.2005 Valtuusto 12. - 13.10.2005 Toimialatyöskentely : Hallinto

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 5 3. Veroprosentit ja väestötiedot...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lempäälän kunta KV 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 0 Talousarvio ja taloussuunnitelma - 2017 Talousarvio Taloussuunnitelma 2017 Kunnanhallitus 1.12. 341 Kunnanvaltuusto 8.12. 1 Talousarvio ja taloussuunnitelma - 2017 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia...

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä-

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I YLEISPERUSTELUT... 4 1. KAUPUNGIN ALUE... 4 2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT... 4 3. ELINKEINOT...

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot