TIEDON LAIN ALAISUUDET: TUTKIMUSDATAN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ. Marjut Salokannel, OTT, dosentti Helsingin yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDON LAIN ALAISUUDET: TUTKIMUSDATAN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ. Marjut Salokannel, OTT, dosentti 1.11. 2011 Helsingin yliopisto"

Transkriptio

1 TIEDON LAIN ALAISUUDET: TUTKIMUSDATAN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ Marjut Salokannel, OTT, dosentti Helsingin yliopisto

2 Tutkimustiedon luonteesta Taloustieteellisestä näkökulmasta julkisin varoin tuotettu tieto on julkishyödyke, joka kasvattaa yhteiskunnan tietovarantoja ja jonka varaan uusi tieto rakentuu; tiedon kumuloituvuus on yksi tieteellisen tutkimuksen perusperiaatteista markkinat eivät tuota julkishyödykkeitä, vaan niiden tuottaminen edellyttää yhteiskunnan tukea; lainsäädännöllistä ja taloudellista tiedon saantia rajoittavat immateriaaliset oikeudet (tekijänoikeus, patentit, liikesalaisuus) poistavat tiedolta julkishyödykkeen luonteen

3 Immateriaalioikeudellisesta suojasta Immateriaalioikeudellisen suojan perusteena on perinteisesti ollut, että se toimii kannustinmekanismina uuden tiedon tuottamiselle deadweight loss kansantaloudellisesta näkökulmasta Tasapaino immateriaalioikeudellisen suojan kannustinvaikuttimen ja julkisin varoin tuotetun tiedon saatavuuden välillä

4 Tutkimustiedon tuottamisen kannustimet Tieteellisessä tutkimuksessa kannustimena ei yleensä ensisijaisesti ole taloudellinen voitto vaan tieteellinen arvostus, palkinnot ja julkinen tuki; immateriaalioikeuksien rooli erilainen Kansainväliset tutkimusrahoittajat tukevat rahoituksellaan tutkimustietoa julkishyödykkeenä edellyttämällä tutkimustulosten ja niiden taustadatan saatavilla oloa; Mm. ERC, NIH, Wellcome Trust, UK Research Councils

5 Primäärin tutkimusdatan määritelmä OECD principles and guidelines for access to research data from public funding, 2007: factual records (numerical scores, textual records, images and sounds) used as primary sources for scientific research, and that are commonly accepted in the scientific community as necessary to validate research findings. A research data set constitutes a systematic, partial representation of the subject being investigated. NIH: the recorded factual material commonly accepted in the scientific community as necessary to validate research findings

6 Primäärin tutkimusdatan saatavuus Tutkimustulosten verifioimiseksi Tieteellisen tutkimuksen perusprinsiippi Jatkokäyttöä varten Ratkaistavia asioita: 1) datan julkisoikeudellinen status 2) datan omistajuus 3) dataan mahdollisesti sisältyvät henkilötietolainsäädännön mukaiset rajoitukset

7 Datan julkisoikeudellinen status Julkisuuslainsäädäntö tutkimusaineistot ovat pääsääntöisesti salaisia, mutta ne voidaan julkistaa, mikäli tästä ei aiheudu haittaa tutkimukselle tai tutkimuskohteille Yliopistolainsäädäntö Tutkimusaineistojen asianmukainen säilytys turvattava; pitkäaikaissäilytys on yliopistojen vastuulla. Tietohallintolainsäädäntö PeVL:n mukaan yliopistojen autonomia kattaa yliopistojen tietohallinnon. Yliopistot ovat tietohallintolainsäädännön ulkopuolella. Laki koskee valtion sektoritutkimuslaitoksia

8 Tutkimusdatan omistajuus Digitaalisessa muodossa olevan tutkimusdatan omistajuus perustuu tekijänoikeuslakiin Tekijänoikeus suojaa sitä muotoa, minkä tekijä antaa teokselle Suoja edellyttää tietyn teostason ylitystä; author s own intellectual creation Tekijänoikeus ei suojaa ideoita eikä tosiseikkoja Tekijänoikeuslakiin sisältyvien lähioikeuksien avulla suojataan myös muita henkisen työn tuloksia kuin teoksia; kuten esimerkiksi tietokantoja

9 Tekijänoikeuden taloudellinen puoli Antaa tekijälle yksinoikeuden määrätä teoksen kappaleen valmistamisesta ja sen saattamisesta yleisön saataviin muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuustai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen. Yleisön saataville saattaminen; 1) välittämistä yleisölle johtimitse tai johtimitta 2) julkinen esittäminen 3) kappaleiden tarjoaminen yleisölle myytäväksi, vuokrattavaksi tai lainattavaksi; 4) julkinen näyttäminen

10 Taloudelliset oikeudet jatkuu Yksinomainen oikeus mahdollistaa myös teoksen julkaisemisen esimerkiksi internetissä ilman mitään rajoituksia tai vapaan lisenssin välityksellä Tekijänoikeus ei edellytä korvausten perimistä

11 Moraaliset oikeudet 1) tekijämeriitti; oikeus tekijyyteen; 2) oikeus tekijäkunniaan Moraalisten oikeuksien luovuttamattomuus Luovutus on mahdollista ainoastaan tarkoin rajattua tarkoitusta varten

12 Tietokantojen suoja tekijänoikeuslain mukaan 1. Kirjallisena teoksena suojattava tietokanta Jos tieto on kerätty tietokantaan siten, että sen järjestäminen ja valitseminen ilmentää tiedon kerääjän omaperäistä panosta, tietokantaa suojataan tekijänoikeuslain mukaisena kirjallisena teoksena 2. Sui generis tietokannat tietokantoja, joihin kerättyjen tietojen esittämiseen tai keräämiseen on käytetty merkittäviä investointeja, ja joihin on mahdollistettu yksilöllinen pääsy suojataan ns. sui generis tietokantasuojan kautta

13 Tietokannat jatkuu Luettelosuojan alaiset tietokannat Suojaa luetteloita, joihin on kerätty suuri määrä tieto Jos tietokannassa oleva data on kerätty automaattisen tietojenkeruumekanismin, kuten mittausten tai lämpökameroiden avulla, sui generis tietokantasuoja ei sovellu, mutta tietokantaa suojataan tekijänoikeuslain mukaisen luettelosuojan avulla Suoja-aika sui generis tietokantasuojan ja luettelosuojan kohdalla 15 vuotta tietokannan/luettelon valmistamisesta; jatkuu aina uuden jakson kun tietokantaa/luetteloa oleellisesti muutetaan Jos tietokanta/luettelo valmistettu työsuhteessa, oikeudet siirtyvät työnantajalle, paitsi jos tehty yliopistoissa itsenäisen tutkimustyön tuloksena

14 Tietokannat jatkuu Tietokantasuoja kohdistuu itse tietokannan rakenteeseen; ei tietokantaan mahdollisesti sisältyviin tekijänoikeudellisesti suojattuihin teoksiin eikä tietokannan valmistamiseen käytettyihin tietokoneohjelmiin Teoksena suojattavalla tietokannan valmistajalla on kaikki lain mukaiset yksinoikeudet määrätä tietokannan käytöstä; Sui generis tai luettelosuojan mukaan suojattavan tietokannan haltijalla on oikeus määrätä tietokannan oleellisen osan käytöstä

15 Tietokannat jatkuu Luettelosuoja olemassa ainoastaan Pohjoismaissa Pohjoismaiden ulkopuolella luettelosuojan perusteella suojatut tietokannat eivät saa osakseen tekijänoikeuslain perusteella suojaa

16 Sekundääritutkimusaineisto Jos tutkimusaineisto ei muodostu tutkijan itsensä keräämästä havainto-, mittaus-, haastattelu- tai muusta datasta, kyseessä on sekundäärinen tutkimusaineisto Jos tähän aineistoon sisältyy muiden tekijänoikeudellisia teoksia, oikeudet aineiston käyttämiseen tutkimuksessa on hankittava ao. teosten tekijöiltä, mikäli laissa ei ole tämän oikeuttavaa rajoitussäännöstä Oikeuksia hankittaessa pitäisi hankkia myös oikeudet teosten käyttöön tutkimustulosten verifioimisen ja mahdollisen jatkotutkimuskäytön yhteydessä

17 Tekijänoikeuden rajoitussäännöksistä Kappaleiden valmistaminen yksityiseen käyttöön sallittua; ei koske tietokantoja eikä ammattimaista tutkimustoimintaa Julkistetusta taideteoksesta saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia tieteelliseen esitykseen. Audiovisuaalisia teoksia ja radio-ohjelmia saa luovuttaa tutkimuskäyttöön kansallisen audiovisuaalisen arkiston omissa tiloissa sekä laissa mainituissa yliopistojen kirjastoissa Vapaa muuntelu; jos teosta vapaasti muuttamalla saa aikaan uuden ja itsenäisen teoksen; alkuperäisteoksen tekijän lupaa ei edellytetä

18 Ehdotus; tutkimuksen hyväksi säädettävä rajoitussäännös Suomen tekijänoikeuslaissa ei ole rajoitussäännöstä, joka mahdollistaisi tietyin edellytyksin tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin käyttämisen tutkimustarkoituksiin Lähes kaikissa muissa EU maissa on vastaava rajoitussäännös USA:ssa fair use säännös, joka mahdollistaa laajasti suojattujen teosten tutkimuskäytön Kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien toiminnalle yhtenäinen tutkimuspoikkeus on välttämätön

19 Yksityisyyden suoja ja tutkimusdata Perustuslaki 10 : jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton Henkilötietolaissa säädetään yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä, rekisteröinnissä ja käyttämisessä. Kun tutkimuksessa käytetään tunnistettavien henkilöiden henkilötietoja, tämä on henkilötietojen käsittelyä HetiL:n merkityksessä

20 Henkilötiedon määritelmä Kaikenlaiset luonnollista henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi (HetiL 3.1 ) Kattaa suoran ja välillisen tunnistamisen Henkilötietoja voidaan kerätä vain ennalta määriteltyä käyttötarkoitusta varten, joka on asiallisesti perusteltu rekisterinpitäjän toiminnan kannalta Käsittelyn oltava huolellista ja suunnitelmallista

21 Henkilötietojen käsittely jatkuu Lähtökohtana on, että henkilötietojen käsittelyyn tutkimuksessa vaaditaan aina tutkimuskohteen suostumus Arkaluonteisten tietojen käsittely kielletty; mahdollista tutkimuskohteen suostumuksen perusteella Suostumuksen oltava tällöin kirjallinen ja siitä on ilmettävä, minkä tyyppiseen tietojen käsittelyyn se on annettu Suostumusta pyydettäessä kerrottava tietojenkäsittelyn tarkoitus, henkilötietojen mahdollinen säilytys ja hävittäminen sekä mahdollinen aikomus luovuttaa tietoja kolmannelle taholle

22 Henkilötiedot jatkuu Jos henkilötietoja halutaan yhdistää muihin ilman suostumusta saatuihin henkilötietoihin, kuten rekisteritietoihin, tähän on saatava tutkimuskohteiden lupa Suostumuksen hyvä sisällyttää maininta siitä, että henkilötiedot ovat saatavilla tutkimustulosten verifioimista varten; tarvittaessa salassapitosopimus Jos halutaan mahdollistaa henkilötietojen käyttö jatkotutkimuksessa, tähän on saatava suostumus Henkilötietojen siirtoa EU:n ulkopuolelle on voimakkaasti rajoitettu; saa siirtää ainoastaan vastaavan suojan tason omaaviin maihin

23 Henkilötietojen anonymisointi Jos henkilötiedot on anonymisoitu siten, etteivät tutkimuskohteet ole tunnistettavissa, henkilötietolakia ei sovelleta Jos henkilötietoja sisältävä data saatetaan laajemmin yleisön saataville tai se julkaistaan, se on anonymisoitava

24 EU:n tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistus Yksittäiset direktiivit kootaan yhteen ja säätelyä ajantasaistetaan; mm. suojan kohteiden suojaa vahvistetaan (oikeus korjata ja poistaa tiedot; oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, oikeus tulla unohdetuksi) Alkuvuodesta odotettavissa todennäköisesti asetus, mikä tarkoittaisi asetuksen soveltamisalalta henkilötietolainsäädännön täydellistä harmonisointia

25 Mitä tulevaisuudessa? Juridisesti ja teknisesti yhteensopiva tutkimusdata, mikä mahdollistaa yli tieteenalojen ja valtioiden rajojen toimivan saumattoman tutkimusyhteistyön Mahdollisimman avoin tutkimusympäristö vaarantamatta kuitenkaan kansalaisten yksityisyyden suojaa Yhtenäiset datan siteerauskäytännöt Rahoittajien tuki Edellyttää tekijänoikeuslainsäädännön tutkimuspoikkeussäännösten harmonisointia esim. fair use säännöksen mallia noudattaen

TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY

TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY Marjut Salokannel OTT, Dosentti, Helsingin yliopisto TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY Artikkeli Julkaistu Edilexissä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10 Asia Hakija Tekijänoikeus internetsivujen sisältöön X Annettu 6.9.2011 Tiivistelmä Yhtiön internetsivuilla kuvailtiin suppeahkosti yksittäisillä sanoilla ja lyhyillä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tekijänoikeuslakia ja rikoslakia.

Lisätiedot

Valokuvaan liittyviä säädöksiä

Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyvät lakiasiat löytyvät lähinnä tekijänoikeuslaista sekä yksityisyyttä, rauhaa ja kunnian loukkauksia käsittelevistä pykälistä. Tähän on kerätty valokuvan

Lisätiedot

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Finnfoto Musta Taide Helsinki Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry Laivurinkatu 39, 00150 Helsinki toimisto@finnfotory.fi http://www.finnfotory.fi/

Lisätiedot

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Teoksen digitaalinen käyttö ja tekijänoikeus OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Oppaan tekstissä on huomioitu lainmuutokset 1.1.2009 asti. Oppaan internet versiossa on mainittu kirjallisuutta, joka antaa lisä- ja

Lisätiedot

IHMISTIETEELLISTEN TUTKIMUSAINEISTOJEN JATKOKÄYTTÖ JA TIETOSUOJA

IHMISTIETEELLISTEN TUTKIMUSAINEISTOJEN JATKOKÄYTTÖ JA TIETOSUOJA IHMISTIETEELLISTEN TUTKIMUSAINEISTOJEN JATKOKÄYTTÖ JA TIETOSUOJA H E L S I N G F O R S U N I V E R S I T E T J U R I D I S K A FA K U LT E T E N Toimittaneet Antti Ketola ja Raimo Lahti H e l s i n g i

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:2. Tiivistelmä Opiskelijoiden korkeakoulussa opinnäytetyönä valmistama video oli tekijänoikeudellisesti

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:2. Tiivistelmä Opiskelijoiden korkeakoulussa opinnäytetyönä valmistama video oli tekijänoikeudellisesti TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:2 Asia Hakija Elokuva, oikeuksien siirtyminen, opinnäyte A, B ja C Annettu 6.4.1988 Tiivistelmä Opiskelijoiden korkeakoulussa opinnäytetyönä valmistama video oli tekijänoikeudellisesti

Lisätiedot

Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa

Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa 1 Heikki Poroila FM, kirjastonhoitaja Julkisena palveluorganisaationa yleinen kirjasto on velvollinen sekä noudattamaan voimassa olevia lakeja että tarjoamaan asiakkailleen mahdollisimman paikkansapitävää

Lisätiedot

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi Tutkimuseettinen neuvottelukunta Helsinki 2009 1

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:3 Asia Hakija Taideteosta muistuttaneen lavasteen käyttö teatteriesityksessä ja taideteoksen kuvan käyttäminen teatteriesityksen markkinoinnissa. Kuvasto ry Annettu

Lisätiedot

Julkinen tieto käyttöön

Julkinen tieto käyttöön Julkinen tieto käyttöön I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.6.2012 No 1276 Julkinen tieto käyttöön Heli Koski * Pertti Kiuru ** Jaana Mäkelä *** Marjut Salokannel **** * ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos,

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen)

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen) LYHTY Luovan työn tekijät ja yrittäjät OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen) Luovan työn tekijät ja yrittäjät

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Sukututkimuksen käytännesäännöt

Sukututkimuksen käytännesäännöt Sukututkimuksen käytännesäännöt Suomen Sukututkimusseura 2013 Käytännesäännöt ohjeistukseksi Henkilötietolaki antaa mahdollisuuden laatia toimialakohtaisia ohjeistuksia sen soveltamisesta. Sukututkimuksen

Lisätiedot

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 28.12.2009 Dnro OKV/1168/1/2007 Päätöksen suluissa olevat ja katkoviivoilla merkityt kohdat sisältävät viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 1 momentin 25 kohdan perusteella

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 15.4.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYS 1 TIEDON KORJAAMINEN PÄHKINÄNKUORESSA...3 2 HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 29.10.2003 629/543/2003 TeliaSonera Finland Oyj Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Sonera Puhekaista -palvelu VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot