KATSAUS. Elämäntapojen muuttaminen terveellisemmiksi miten autan potilasta? Pertti Mustajoki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATSAUS. Elämäntapojen muuttaminen terveellisemmiksi miten autan potilasta? Pertti Mustajoki"

Transkriptio

1 KATSAUS Elämäntapojen muuttaminen terveellisemmiksi miten autan potilasta? Pertti Mustajoki Kliinikko tapaa päivittäin potilaita, joiden sairauksien hoito tai ehkäiseminen edellyttäisi tupakoinnin lopettamista, liiallisen alkoholinkäytön vähentämistä, ruokavalion muuttamista tai liikunnan lisäämistä. Näitä muutoksia tukee potilaskeskeinen työskentelytapa, jossa lääkäri on tiedon mutta potilas oman elämänsä asiantuntija. Lääkäri ei sano potilaalle, mitä pitäisi tehdä, vaan keskustelun jälkeen potilas itse asettaa tavoitteensa ja päättää, miten toimii. Potilaat ovat muutoksen suhteen eri vaiheessa, mikä tulisi ottaa huomioon heidän kanssaan keskustellessa. Suurin osa yleislääkärien potilaista ei ole valmiita muutoksiin, jolloin suora kehotus tai neuvo on tehoton tai herättää muutosvastarinnan. Näissä tapauksissa tavoitteena on potilaskeskeisellä ja motivoivalla työskentelytavalla herättää potilaiden oma halu muutoksiin. Vasta sen jälkeen kannattaa aloittaa varsinainen ohjaus. Potilaskeskeisen lääkärintyön tueksi on kehitetty käytännöllisiä menetelmiä, ja tutkimustyö niiden vaikuttavuuden selvittämiseksi on vilkasta. Suuri osa yleislääkärin vastaanotolla käyvistä potilaista hyötyisi terveellisemmistä elintavoista. Monilla kuten aikuistyypin diabetesta sairastavilla lihavilla terveellisempään ruokavalioon ja painon hallintaan johtavat muutokset ovat onnistuneen hoidon kannalta välttämättömiä. Vielä useammilla elämäntapojen muutokset ovat tärkeitä uhkaavien sairauksien ehkäisemiseksi. Ohjaamisen terveellisempiin elämäntapoihin pitäisi siis olla lääkärin jokapäiväistä työtä. Tähän nähden muutoksiin auttavia ohjaustaitoja opetetaan vähän tai ei lainkaan. Usein puhutaan, että potilasta»pitää motivoida», mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Potilas-lääkäripeli Jokaiselle kliinikolle on tuttu tilanne, jossa potilaalle puhutaan tupakanpolton lopettamisesta, laihduttamisesta tai alkoholin käytön vähentämisestä. Lääkäri kehottaa potilasta muuttamaan tapojaan. Potilas myöntelee, että se olisi kyllä aiheellista, mutta mitään ei tapahdu. Tapahtuma toistuu vastaanottokäynniltä toiseen. Muodostuu eräänlainen peli. Parin kerran jälkeen lääkäri tietää jo ohjeita antaessaan, että tämä on turhaa. Potilas ajattelee ohjeita saadessaan, että taas tässä jauhetaan samaa asiaa. Silti peliä usein jatketaan käynnistä toiseen. Tämä potilas-lääkäripeli on haitallinen ja tur- Duodecim 114: ,

2 hauttava molemmille osapuolille. Lääkärin aikaa kuluu turhaan ja potilas tuntee itsensä huonoksi ja syylliseksi, kun ei ole saanut mitään aikaan. Ennen kaikkea se ylläpitää käsitystä, että ihmiset eivät yleensä koskaan onnistu muuttamaan elintapojaan terveellisemmiksi. Neuvonta tai kehotus tehoaa harvoin Potilaat ovat kiinnostuneita terveydestään ja yleensä odottavat elämäntapojaan koskevia ohjeita (Stott ja Pill 1990). Miksi sitten ohjeemme ja neuvomme useimmiten eivät johda toivottuun tulokseen? Näyttää siltä, että tapa, jolla näissä asioissa kommunikoimme potilaan kanssa, vaikuttaa merkittävästi tulokseen. Se usein ratkaisee, motivoituuko potilas muuttamaan elintapojaan, jääkö hän passiiviseksi vai herääkö hänessä jopa vastarinta muutosta kohtaan. Kun lääkäri keskustelee potilaan kanssa epäterveellisistä elämäntavoista, hän yleensä antaa neuvoja. Niillä pyritään vakuuttamaan potilaalle, miksi elintapoja pitää muuttaa, tai ehdotetaan, mitä hänen pitäisi tehdä. Neuvonnan käyttö perustuu käsitykseen, että potilaalta puuttuu tietoa ja sen antaminen muuttaa hänen käyttäytymistään. Joskus lyhyt neuvo tai ohje tehoaa. Esimerkiksi osa tupakoitsijoista lopettaa tupakoinnin saatuaan ohjeen lääkäriltä (Kottke ym. 1988). Yleensä neuvo on kuitenkin tehoton. Kun potilaalle kerrotaan ystävällisesti ja empaattisestikin mitä hänen tulisi tehdä, hän yleensä kokee sen omiin asioihinsa puuttumiseksi ja jopa uhkaavaksi (Butler ym. 1996). Niinpä suora kehotus herättää helposti potilaan vastarinnan, sillä kukaan ei pidä siitä, että toinen päättää hänen elämäntavoistaan. Jos neuvoilla, ohjeilla tai kehotuksilla ei pystytä motivoimaan potilasta, mitä pitäisi tehdä? Viimeisten kymmenen vuoden aikana on opittu ymmärtämään paremmin, miten ihmiset voivat motivoitua elämäntapojensa muutoksiin. Ulkomaisissa lehdissä aiheesta on julkaistu useita erinomaisia katsauksia (Williams ym. 1991, Rollnick ym. 1993, Rollnick 1996, Butler ym. 1996). Motivoivassa työskentelyssä keskeisiä periaatteita ovat potilaskeskeinen toiminta ja motivoiva keskustelu (Butler ym. 1996). Englanninkielistä termiä»motivational interviewing» on alun perin käytetty melko spesifisestä menetelmästä, jota koulutettu terapeutti soveltaa huumeista ja alkoholista riippuvaisiin henkilöihin. Tässä artikkelissa käytetään rinnan termejä motivoiva keskustelu ja potilaskeskeinen toiminta kuvaamaan yleisesti tapaa, jolla potilaan kanssa kommunikoidaan. Potilaskeskeinen ja motivoiva keskustelu Lääkärin perinteinen rooli on jakaa tietoa asiantuntijana. Sen sijaan motivoivassa keskustelussa sekä potilas että lääkäri ovat asiantuntijoita. Vaikka lääkärillä on enemmän tietoa, potilas on ainoa, joka tuntee oman elämänsä riittävän hyvin suunnitellakseen siihen muutoksia. Potilas ja lääkäri muodostavat työparin, jossa kumpikin on oman alueensa asiantuntija. Siten potilaskeskeisessä työskentelyssä lääkärin tavoitteena ei ole käännyttää potilasta omalle kannalleen vaan sopia yhdessä hänen kanssaan toiminnasta (Butler ym. 1996). Potilaskeskeisessä työssä potilasta rohkaistaan arvioimaan elämäntapojensa hyötyjä ja haittoja itse. Hän itse asettaa myös toiminnan tavoitteet. Lääkäri rohkaisee potilasta tekemään muutoksia, joihin tämä on valmis, vaikka muutokset eivät olisikaan niin täydellisiä kuin lääkäri toivoisi. On parempi, että potilas tekee joitakin muutoksia terveellisempään suuntaan kuin että vastarinta herää liiallisten vaatimusten edessä. Potilaskeskeisessä motivoivassa keskustelussa potilas puhuu enimmän osan ajasta. Paljon käytetty menetelmä ovat avoimet kysymykset. Niiden avulla potilaat joutuvat ajattelemaan asiaa ja sitä kautta voivat itse päätyä oikeisiin päätelmiin. Seuraavassa on kaksi kirjallisuudessa ehdotettua esimerkkiä potilaskeskeisestä keskustelun avauksesta. Williams ym. (1991) ehdottavat seuraavanlaisia kysymyksiä:»kertokaa mitä hyviä puolia näette tupakoinnissanne (alkoholinkäytössänne)?»»mitä huonoja puolia olette havainnut tupakoinnissanne (alkoholinkäytössänne)?» Potilaan vastausten jälkeen lääkäri tiivistää vastausten sanomat ja antaa hänelle mahdollisuuden tehdä tästä päätelmänsä. Rollnick ym. (1992) ehdottavat 532 P. Mustajoki

3 T a u l u k k o 1. Muutoksen eri vaiheet. Suluissa termien englanninkieliset vastineet. Ei harkita lainkaan (precontemplation) Harkitaan mutta ei toimita, ambivalentti tila (contemplation) Valmistaudutaan toimintaan (preparing for action) Toiminta (action) Taantuma (relaps) Sisäistäminen, ylläpito (maintenance) seuraavia kysymyksiä:»mitä tiedätte tupakoinnin (alkoholin, lihavuuden) vaikutuksesta terveyteenne?»»oletteko halukas lopettamaan tupakoinnin (vähentämään alkoholinkäyttöä, laihduttamaan)?»»miten paljon olisitte valmis panostamaan päästäksenne eroon tupakasta (alkoholista, laihduttaaksenne)?» Muutoksen eri vaiheet Jokainen kliinikko tapaa potilaita, jotka eivät ole kiinnostuneita muuttamaan tapojaan terveellisemmiksi. Jotkut potilaat taas ovat päättäneet tehdä jotain ja toivovat apua muutoksen tekemisessä. Potilaittemme muutoshalukkuus vaihtelee suuresti, ja sen huomioon ottaminen on tärkeää, kun keskustellaan elämäntapojen muuttamisesta. Muutosvalmiutta on viime aikoina tutkittu paljon. Eniten on käytetty Prochaskan ja DiClementen (1992) kehittämää jakoa muutoksen eri vaiheista (taulukko 1). Eri muutoksen vaiheiden on todettu jakaantuvan tupakoitsijoilla seuraavasti: 35 % ei harkitse lainkaan lopettamista, 50 % on ambivalentteja ja 15 % on valmiita toimintaan. Alkoholin suurkuluttajilla vastaavat luvut ovat 29, 45 ja 26 % (Rollnick ym. 1992). Kovin tarkasti muutoshalukkuutta ei voida mitata, mutta luvut osoittavat, että suurin osa potilaistamme ei ole valmis suoraan muuttamaan elämäntapojaan. Muutoksen eri vaiheiden avulla voidaan selittää, miksi neuvomme tai kehotuksemme usein kaikuvat kuuroille korville. Jos kehotamme elämäntapojen muutoksiin henkilöä, joka ei ole lainkaan harkinnut muutoksen tekemistä, häneltä ei voida odottaa toimintaa, sillä muutoksen keskeisiä kehitysvaiheita jää väliin. Kun tapaamme potilaita, jotka ovat valmiita toteuttamaan muutoksia elämäntavoissaan, he ovat jo aikaisemmin käyneet läpi muutoksen edellisiä vaiheita. Tähän on saattanut kulua vuosia. Muutoksen vaiheet auttavat ymmärtämään, että elämäntapojen muuttaminen ei ole yksittäinen tapahtuma vaan pitkään kestävä ja aikaa vaativa tapahtumasarja (kuva 1). Kyseessä ei ole Ei ole kiinnostunut Ambivalentti Suunnittelee toimintaa Toiminta Ylläpito Taantuma Taantuma K u v a 1. Muutosprosessin kulku (Prochaskan ym mukaan). Muutos etenee asteittain toiminnan asteelle, mutta prosessiin liittyy usein taantumia (relapseja), ennen kuin lopullinen tulos saavutetaan. Elämäntapojen muuttaminen terveellisemmiksi miten autan potilasta? 533

4 »joko-tai-ilmiö» vaan asteittain etenevä prosessi. Tie uusiin tapoihin on pitkä, ja potilaat ovat eri kohdassa tätä tietä. Muutosprosessiin liittyy usein myös relapsi (kuva 1). Muutoksen prosessiajattelun mukaan relapsi ei ole merkki lopullisesta epäonnistumisesta vaan yleinen vaihe matkalla pysyvään muutokseen. Henkilö palaa tietyksi ajaksi jollekin aikaisemmalle muutostasolle, jolloin toiminta väliaikaisesti keskeytyy. Myöhemmin prosessi etenee taas edellä kuvattujen välivaiheiden kautta muutokseen. Esimerkiksi tupakoitsijat lopettavat keskimäärin 3 4 kertaa ennen lopullista onnistumistaan. Muutoksen kaavamainen jako taulukossa 1 esitettyihin vaiheisiin ei kliinisessä työssä aina ole mahdollista eikä tarpeenkaan. Käytännössä muutosta voidaan ajatella janana. Sen vasemmassa päässä ovat henkilöt, jotka eivät ole lainkaan ajatelleet muuttaa tapojaan, oikeassa päässä ne, jotka jo toteuttavat muutoksia (Rollnick ym. 1992). Kun autamme potilasta liikkumaan janalla oikealle, olemme saaneet jotain aikaan, vaikka hän ei vielä olisikaan valmis toimintaan. Hän on lähempänä vaihetta, josta muutos voi alkaa. Muutoksen vaiheiden huomioiminen potilastyössä T a u l u k k o 2. Esimerkkejä käskymuotoisista potilasohjeista ja ehdotus niiden muuttamiseksi neutraaliksi informaatioksi. Käskymuoto Neutraali informaatio Vältä rasvaa Rasvaa vähentämällä vähennetään tehokkaimmin kaloreita Vähennä makkaroita ja Makkaroissa ja juustoissa on juustoja runsaasti rasvaa ja kaloreita Syö säännöllisesti Säännölliset ateria-ajat auttavat painon hallinnassa Juo korkeintaan kaksi Kaksi drinkkiä päivässä ei vielä drinkkiä päivässä vaaranna terveyttä Potilaan muutoshalukkuuden selvittäminen on käytännön työssä tärkeää, sillä se vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten aihe otetaan esille. Muutoksen asteen selvittämiseksi on kehitetty erilaisia instrumentteja, joita käytetään alan tutkimuksessa. Kliinisessä työssä riittää, kun potilaalle tekee sopivia kysymyksiä. Tässä voidaan suoraan kysyä esimerkiksi asteikolla 1 10, millä kohtaa potilas olettaa olevansa arvioidessaan omaa haluaan muuttaa elintapojaan. Toinen tapa on keskustella potilaan kanssa neutraalisti nykyisistä (tupakointi-, juomis-, syömis-, liikunta-) tottumuksista ja keskustelun perusteella päätellä hänen halunsa muutoksiin. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä siitä, miten muutosvaihe voidaan ottaa huomioon potilaan kanssa keskustellessa (Hunt ja Hilldson 1996, Samet ym. 1996). Potilas ei harkitse muutosta. Tähän voi olla monia syitä. Potilas ei tiedä nykyisten elintapojensa vaikutusta terveyteensä tai ei välitä asiasta. Tässä vaiheessa toimintaan kehottaminen ei auta, vaan tavoitteena on saada potilas tietoiseksi nykyisten elintapojen vaikutuksesta terveyteen ja rohkaista harkitsemaan muutosta. Lääkärin ei tulisi arvioida ongelmaa potilaan puolesta. Ei sanota esimerkiksi, että tämä 15 kilon ylipaino on haitallinen verenpaineellenne. Aihetta käsitellään neutraalisti keskustellen. Pääasiallinen instrumentti ovat avoimet kysymykset. Mitä tiedätte ylipainon vaikutuksesta terveyteen? Oletteko kiinnostunut kuulemaan lihavuuden vaikutuksesta terveyteen? Jos seuraavalla vastaanottokäynnillä potilas alkaa harkita muutosta, lääkäri tai hoitaja on onnistunut. Potilas on siirtynyt muutoksen seuraavalle tasolle. Potilas harkitsee mutta ei toimi. Tämä on yleisimmin esiintyvä muutoksen vaihe. Potilas on ristiriitaisessa tilassa: hän ymmärtää, että muutos olisi tärkeää, mutta eri syistä ei ole valmis toimimaan. Tavoitteena on auttaa potilasta ratkaisemaan ristiriitainen tilanne ja sitä kautta etenemään muutosvaiheeseen. Tässä vaiheessa paljon käytetty menettelytapa on arvioida, mitä hyötyä ja haittaa entisten tapojen jatkamisesta on. Usein on aihetta pohtia myös, mitä hyötyjä ja haittoja siitä koituu ympäristölle. Jos potilas on esimerkiksi perheen ruoanlaittaja, hänen ruokailutottumuksensa heijastuvat koko perheeseen. Jos potilas tupakoi, savulle altistuu myös ympäristö. 534 P. Mustajoki

5 Lääkäri voi potilaan kanssa pohtia yhdessä haittoja ja hyötyä ja antaa neutraalia tietoa, mutta hän ei kerro omaa käsitystään niistä. Tarkoitus on, että potilas arvioi niitä itse. Asiaa selventää usein, jos nykyisten elintapojen hyödyt ja haitat kirjoitetaan paperille, minkä jälkeen potilaan on helpompi arvioida niitä. Kun potilas oivaltaa, että nykyisistä tavoista on enemmän haittaa kuin hyötyä, hän saattaa on valmis yrittämään muutosta. Valmistautuminen muutokseen. Kun potilas on päättänyt yrittää elämäntapojensa muuttamista, hän usein kysyy lääkäriltä neuvoa siitä, mitä tulisi tehdä. Vaihtoehtoja on yleensä monia ja lääkäri voi arvioida kunkin etuja ja haittoja, mutta hänen ei tule ratkaista potilaan puolesta mitä tämän kannattaisi tehdä. Parempi on antaa potilaan punnita eri vaihtoehtoja ja itse tehdä valinta. Hyväksyvä ja motivoiva ilmapiiri Kun pyritään auttamaan potilasta elämäntapojensa muuttamisessa, lähtökohtana ovat ne hyväksi koetut periaatteet, jotka koskevat lääkärin ja potilaan välistä kommunikaatiota yleensä (Lloyd ja Bor 1996). Kuten muissakin potilaskontakteissa hyväksyvä ilmapiiri ja potilaan kuunteleminen ovat välttämättömiä. Kun potilaalle kerrotaan nykyisten elintapojen vaikutuksesta terveyteen, pyritään käyttämään yleistä ilmaisua. Vältetään esimerkiksi sanomasta, että suuret alkoholimäärät voivat tuhota maksanne tai että lihavuus voi aiheuttaa Teille sokeritaudin. Mieluummin kerrotaan, että suuri osa ihmisistä saa maksakirroosin näin suurista alkoholimääristä tai tämänasteisessa lihavuudessa kaksi kymmenestä sairastuu sokeritautiin. Kun keskustellaan elämäntapojen muuttamisesta, positiivisista asioista ja tulevaisuudesta puhuminen motivoi enemmän kuin aikaisemman elämän virheiden tarkastelu. Sanoja virhe, väärät tottumukset jne. tulee välttää. Jos potilas huomaa moralisointia lääkärin taholta, se vähentää motivaatiota. Neutraaliin keskusteluun kuuluu arvoväritteisten sanojen välttäminen; puhutaan ylipainosta tai lihavuudesta, ei läskeistä, käytetään mässäilyn sijasta ilmausta liikasyöminen. Edellä on ollut puhetta, että kehotus toimintaan herättää usein vastarinnan. Käskymuodon käyttö potilasohjeissa saattaa johtaa samaan, sillä harva meistä haluaa elää siten kuin joku muu käskee. Kirjallisissa potilasohjeissa tulisi mielestäni käyttää käskymuodon sijasta motivoivampaa neutraalia tiedottamista (taulukko 2). Tavoitteena on, että viesti saa potilaan ajattelemaan asiaa ja sitä kautta tekemään päätöksiä esitetystä aiheesta. Potilaskeskeinen ja motivoiva työskentely Motivoiva keskustelu on alun perin kehitetty huumeiden ja alkoholin väärinkäyttäjien hoitoon, jolloin hoidon ovat antaneet koulutetut terapeutit. Kun samoja periaatteita myöhemmin on sovellettu tupakanpolttoon, ruokavalioon ja liikuntaan liittyviin elämäntapojen muutoksiin, koulutettujen terapeuttien käyttäminen ei ollut mahdollista potilaiden suuren määrän vuoksi. Siksi on kehitetty konkreettisia malleja, jotka soveltuvat lääkärin tai hoitajan jokapäiväiseen työhön. Rollnick ym. (1997) ovat kuvanneet työskentelykaavion, jonka avulla potilaan kanssa keskustellaan tupakoinnin lopettamisesta (taulukko 3). Se on hyvä esimerkki siitä, millaista potilaskeskeinen työskentelytapa on käytännössä. Positiivista otetta kuvaa se, että motivaatioasteikosta keskusteltaessa tuodaan ensin esille myönteinen asia. Kysytään, miksei potilas valinnut alempaa kategoriaa, ja vasta sitten keskustellaan, miten voitaisiin nousta asteikolla. Tupakoinnin lopettaminen on yksittäinen muutos, mutta monien potilaiden tapauksessa, esimerkiksi diabeteksen hoidossa, mahdollisia muutoksen kohteita on useita. Stott ym. (1995, 1996) ovat kehittäneet menettelyn diabeetikkojen ohjaukseen. Yksinkertaisen kuvion avulla potilas itse valitsee aiheen, jota hän pitää tärkeänä terveytensä ja diabeteksen hoidon kannalta (kuva 2). Menetelmään liittyy asteikko, joka mittaa potilaan halukkuutta muutokseen. Jos potilas ilmoittaa olevansa halukas muutoksiin, voidaan aloittaa ohjaus potilaan valitsemasta aiheesta. Jos hän on ambivalentti, kuten useimmat potilaat ovat (Stott ym. 1995), tarvitaan muita keinoja. Tällöin valitaan esimerkiksi potilaan itsensä tekemä hyötyjen ja haittojen arvio, kuten edellä on Elämäntapojen muuttaminen terveellisemmiksi miten autan potilasta? 535

6 T a u l u k k o 3. Esimerkki potilaskeskeisestä ja motivoivasta keskustelusta, joka koskee tupakoinnin lopettamista. Mukailtu Rollnickin ym. (1997) artikkelista. Alkuarvio Aloituskysymyksiä»Kertokaa jotain tupakoinnistanne?»»olette ehkä jo kyllästynyt kuulemaan saarnoja tupakoinnin vaaroista. En aio rasittaa Teitä sellaisella, mutta auttaisi, jos tietäisin, mitä todella ajattelette tupakoinnista» Kuinka motivoitunut potilas on lopettamiseen?»jos asteikolla 1 10 ykkönen merkitsee, ettei ole lainkaan kiinnostunut lopettamisesta, ja 10 merkitsee, että on erittäin kiinnostunut, minkä numeron antaisitte itsellenne tällä hetkellä?» Luottamus omaan kykyyn lopettaa»jos päättäisitte lopettaa nyt, kuinka varma olette onnistumisesta? Jos asteikolla 1 10 ykkönen merkitsee, ettei luota itseensä lainkaan, ja 10, että luottaa hyvin varmasti kykyynsä lopettaa ja pysyä savuttomana, minkä numeron antaisitte itsellenne nyt?» Ongelmien tunnistaminen ja ratkaisujen löytäminen Motivaatio Hyödyllisiä kysymyksiä:»miksi valitsitte (valittu numero) ettekä ykköstä?»»miten voisitte siirtyä viitosesta (potilaan valitsema numero) numeroon 7?» Hyötyjen ja haittojen punnitseminen:»mitä hyviä puolia näette tupakoinnissa?» Vastauksen jälkeen:»mitä haittoja Teille tai ympäristöllenne on tupakoinnista?» Ohjaaja tekee vastauksista tiivistelmän ja kysyy, mitä potilas arvelee tilanteesta. Itseluottamus Kysytään kuten edellä, miksei potilas valinnut ykköstä ja miten hän voisi siirtyä suurempaan numeroon. Sen jälkeen:»miten voisin auttaa Teitä siirtymään nelosesta (potilaan valitsema numero) kuutoseen?» Jos potilas ei osaa vastata, tarjotaan eri vaihtoehtoja. Lääkäri tai hoitaja ei tarjoa potilaalle yksittäistä ja yksinkertaista ratkaisua, vaan häntä autetaan ajattelemaan laajempia asiayhteyksiä, kuten sosiaalisia tilanteita, stressiä, mielialaa eri tilanteissa jne. kerrottu. Stott ym. (1996) tutkivat diabeetikoiden ohjausmenetelmän soveltuvuutta yleislääkäreiden ja sairaanhoitajien työhön. Lyhyen koulutuksen jälkeen molemmat ammattiryhmät käyttivät menetelmää mielellään ja arvioivat sen auttavan heitä työssään. Ajan puute koetaan usein potilasohjauksen esteeksi. Potilaskeskeinen ja motivoiva keskustelu ei kuitenkaan välttämättä vaadi paljoa aikaa. Taulukossa 3 kuvattu tupakoitsijan kanssa työskentely kesti yleislääkärin vastaanotolla keskimäärin 9.69 minuuttia (Rollnick ym. 1997). Voidaan myös ajatella, että annamme usein turhaa ja tehotonta ohjausta henkilöille, jotka eivät ole valmiita muutoksiin. Menetelmän valinta muutoksen vaiheen mukaisesti ja varsinaisen ohjauksen antaminen vain niille potilaille, jotka ovat valmiita muutoksiin, saattaa säästää aikaa ja kohdentaa rajalliset resurssit paremmin. Motivoivan ja potilaskeskeisen keskustelun vaikutuksia tulisi arvioida vertailevissa tutkimuksissa. Arviointi on vasta alussa, sillä menetelmät ovat tulleet kliiniseen käyttöön viimeisten kymmenen vuoden aikana. Joitakin vertailevia tutkimuksia on kuitenkin ehditty tehdä. On selvää, että edellä kuvatuilla menetelmilläkin voimme auttaa vain osaa potilaistamme muutoksiin, mutta tähänastiset tulokset viittaavat siihen, että ne toimivat paremmin kuin tavanomainen neuvonta. Alkoholisteilla motivoiva keskustelu vähensi juomista paremmin kuin totunnaiset menetelmät (Bien ym. 1993, Brown ja Miller 1993). Tupakoitsijoilla lyhyt potilaskeskeinen ohjaus sai aikaan parempia tuloksia kuin tavallinen neuvonta (Ockene ym. 1991). Liikunnan, ruokavalion ja muiden elintapojen ohjauksesta ei vertailevia tutkimuksia ole vielä julkaistu. Lopuksi Potilaskeskeinen motivoiva työskentely ei ole tarpeen pelkästään kohteliaisuuden, ystävällisyyden tai potilaan tyytyväisyyden vuoksi. Sen avulla voidaan parantaa hoitotulosta, ja siinä mielessä se voidaan rinnastaa muihin käyttämiimme hoitomenetelmiin. Menetelmän avulla hoidamme tai ehkäisemme potilaidemme sairauksia samoin kuin lääkkeillä, leikkauksilla ja muilla hoidoilla. Siksi potilaskeskeistä työskentelytapaa tulisi opettaa enemmän lääkärikoulussa ja käyttää jokapäiväisessä lääkärintyössä. Lääkärit lähettävät potilaan usein sairaanhoitajalle, terveydenhoitajalle tai ravitsemusterapeutille, kun tarvitaan ohjausta terveellisempiin elämäntapoihin. Ohjaukseen ei kuitenkaan kannata lähettää potilasta, joka ei ole valmis yrittämään muutosta. Lääkärin kannattaisi vastaanotollaan 536 P. Mustajoki

7 Ei valmis muutokseen Epävarma Valmis muutokseen K u v a 2. Diabeetikoiden ohjaukseen ehdotettu apuväline (Stott ym. 1995), joka korostaa potilaskeskeistä toimintaa. Potilas valitsee aiheen, jota hän pitää tärkeänä taudin hoidon kannalta. Tyhjille alueille potilas voi kirjoittaa muita mielestään tärkeitä aiheita. Asteikolla potilas arvioi, kuinka valmis hän on muuttamaan elintapojaan valitsemansa aiheen suhteen. selvittää potilaan valmius muutoksiin. Jos valmiutta ei vielä ole, toistuvat vastaanottokäynnit, jotka liittyvät monien sairauksien hoitoon, ovat erinomainen tilaisuus auttaa potilasta etenemään muutosjanalla. Sitten kun potilas itse on motivoitunut muutoksiin, hänet voidaan lähettää saamaan ohjausta. Lopputulosta auttaa suuresti, jos sekä lääkärit että ohjausta antavat hoitajat toimivat samojen potilaskeskeisten ja motivoivien periaatteiden mukaan. Meillä ei oikeastaan ole keinoja aktiivisesti motivoida potilasta, mutta taitamattomalla ja liian autoritaarisella menettelyllä voimme tukahduttaa hänessä uinuvan motivaation. Useimmat ihmiset haluavat huolehtia terveydestään, ja meissä on halu pyrkiä parempaan. Tavoitteena tulisi olla antaa tälle halulle tilaa ja aikaa kehittyä toiminnan asteelle. * * * Kiitän LK Jonna Salosta aiheeseen liittyvistä hedelmällisistä keskusteluista ja käsikirjoitusta koskevista arvokkaista kommenteista. Kirjallisuutta Bien T H, Miller W R, Boroughs J M: Motivational interviewing with alcohol outpatients. Behav Cognit Psychother 1993; 21: Brown J M, Miller W R. Impact of motivational interviewing on participation and outcome in residential alcoholism treatment. Psychol Addict Behav 1993; 7: Elämäntapojen muuttaminen terveellisemmiksi miten autan potilasta? 537

8 Butler C, Rollnick S, Stott N. The practitioner, the patients and resistance to change: recent ideas on compliance. Can Med Assoc J 1996; 154: Hunt P, Hilldson M. Changing eating and exercise behaviour. A handbook for professionals. Oxford: Blackwell Science, Kottke T, Battista R N, DeGriese G, Brekke M. Attributes of successful smoking cessation in medical practice. A meta analysis of 39 controlled trials. JAMA 1989; 259: Lloyd M, Bor R. Communication skills for medicine. New York: Churchill Livingstone, Ockene J K, Kristeller J, Goldberg R, ym. Increasing the efficacy of physician delivered smoking interventions: a randomized clinical trial. J Gen Intern Med 1991; 6: 1 8. Prochaska J O, DiClemente C C, Norcross J C. In search how people change. Applications to addictive behaviors. Am Psychol 1992; 47: Rollnick S. Behaviour change in practice: targeting individuals. Int J Obesity 1996; 20 (Suppl 1): S22 S26. Rollnick S, Heather N, Bell A. Negotiating behaviour change in medical settings: the development of brief motivational interviewing. J Mental Health 1992; 1: Rollnick S, Kinnersley P, Stott N. Methods of helping patients with behaviour change. BMJ 1993; 307: Rollnick S, Butler C C, Stott N. Helping smokers make decisions: the enhancement of brief intervention for general medical practice. Patient Educat Counsel 1997; 31: Samet J H, Rollnick S, Barnes H. Beyond CAGE. A brief clinical approach after detection of substance abuse. Arch Intern Med 1996; 156: Stott N, Pill R M.»Advise yes, dictate no». Patients views on health promotion in the consultation. Fam Pract 1990; 7: Stott N C H, Rollnick S, Rees M R, Pill R M. Innovation in clinical method: diabetes care and negotiating skills. Fam Prac 1995; 12: Stott N C H, Rees M, Rollnick S, Pill R M, Hackett P. Professional responses to innovation in clinical method: diabetes care and negotiating skills. Patient Educat Counsel 1996; 29: Williams G C, Quill T E, Deci E L, Ryan R M.»The facts concerning the recent carnival of smoking in Connecticut» and elsewhere. Ann Intern Med 1991; 115: PERTTI MUSTAJOKI, dosentti, ylilääkäri Peijaksen sairaala Sairaalakatu Vantaa Jätetty toimitukselle Hyväksytty julkaistavaksi

Motivoiva haastattelu

Motivoiva haastattelu Motivoiva haastattelu Motivoiva interventio The FRAMES ( RAAMIT) koostuu seuraavista osasista: Feedback ( Ainetietous) käsittää henkilökohtaisen riskin tai heikennyksen, joka saadaan yksilön päihteidenkäytön

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen motivaatio ja vuorovaikutus

Asiakkaan kohtaaminen motivaatio ja vuorovaikutus Asiakkaan kohtaaminen motivaatio ja vuorovaikutus Margita Strandberg-Heinonen 22.1.2016 1 Margita Strandberg-Heinonen 22.1.2016 2 ASENTEET En osaa En tiedä Ole utelias, keskity siihen toiseen henkilöön.

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman 1 Muutoksen vaiheet Esiharkintavaihe (haluttomuus) Harkintavaihe (ambivalentti)

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi Raskaana olevista naisista alkuraskaudessa

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

Motivoiva, voimaannuttava työtapa omahoidon tukemisessa

Motivoiva, voimaannuttava työtapa omahoidon tukemisessa Motivoiva, voimaannuttava työtapa omahoidon tukemisessa Pilvikki Absetz, Dos. (terveyden edistäminen), PsT CollaborativeCareSystemsFinland 12.9.2012 1 Terveydenhuollossa lähtökohtana akuutit hoitomallit:

Lisätiedot

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 21.4.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Kommentaattorina Lisa Salonen terveydenedistämisen yhdyshenkilö Turun hyvinvointitoimiala

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Helpoin tapa syödä hyvin

Helpoin tapa syödä hyvin Helpoin tapa syödä hyvin Patrik Borg HY Liikuntalääketieteen yksikkö, Syömishäiriökeskus HYVÄ SYÖMINEN TERVEYS NAUTITTAVUUS/HAUSKUUS SOSIAALISUUS MIELIALA VIREYSTILA PAINO KUNTO STRESSITTÖMYYS HYVÄ FIILIS

Lisätiedot

Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito

Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito Lääkärin rooli tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden hoidossa Pfizer lounassymposium Lääkäripäivät 2015 Klas Winell LT, EL, Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa 6.10.2016 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Mikko Valkonen, peruspalvelut, oikeudet ja luvat,

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto

Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto HYVINKÄÄN KAUPUNKI Asukkaita 46000 Perusturva, jossa mm Koti- ja laitospalvelut

Lisätiedot

MOTIVOIVA KESKUSTELU OPISKELIJAOHJAUKSESSA. Outi Konsell TtM, työnohjaaja, psykoterapeutti

MOTIVOIVA KESKUSTELU OPISKELIJAOHJAUKSESSA. Outi Konsell TtM, työnohjaaja, psykoterapeutti MOTIVOIVA KESKUSTELU OPISKELIJAOHJAUKSESSA Outi Konsell 3.5.2016 TtM, työnohjaaja, psykoterapeutti Koulutuksen tavoitteet ja sisältö Oppia keinoja toimia ratkaisukeskeisesti ja motivoivasti haastavissa

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta mutta et ole uskaltanut kysyä 1 2 Tuumasta toimeen Mielessäsi on ehkä käynyt tupakoinnin lopettaminen. Lopettamisprosessiin ja omiin tupakointitapoihisi

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto Terveydenhoitajapäivät

Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto Terveydenhoitajapäivät Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto 2.2.2017 Terveydenhoitajapäivät Luennon aiheena Elintapaohjaus terveydenhoitajan työssä Millaista

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

HYVINVOINTILOMAKE. pvm

HYVINVOINTILOMAKE. pvm HYVINVOINTILOMAKE pvm Tämä kyselylomake käsittelee hyvinvointiasi, elämäntapojasi ja sitä, miten hoidat pitkäaikaissairauttasi tai -sairauksiasi, jos sinulla on sellaisia. Täytä lomake ja ota se mukaasi

Lisätiedot

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI Hypoglykemia tarkoittaa tilaa, jossa verensokerin taso on alle 3,9 mmol/l tai 70 mg/dl 1, tosin tarkka lukema voi vaihdella yksilöllisesti. Hypoglykemia voi johtua useista syistä, ja sen yleisin aiheuttaja

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Savuton sairaala toimintaohjelma 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 SITOUTUMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN... 3 KOULUTUS JA OHJAUS... 4 TUKI TUPAKOINNIN LOPETTAMISEKSI...

Lisätiedot

Voimaannu(avan ohjauksen peruskuvio:

Voimaannu(avan ohjauksen peruskuvio: 1. Voimaannu(avan ohjauksen peruskuvio: Uskon, e(ä teet jo monia asioita terveytesi ja hyvinvoin8si eteen. Kertoisitko niistä? 4. Sovitaan, e(ä palataan TUE LUOTTAMUSTA JA SITOUTUMISTA MUUTOKSEEN sopimalla

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Lääkäri ja potilas - muutoksessa

Lääkäri ja potilas - muutoksessa HELSINGIN YLIOPISTO Lääkäri ja potilas - muutoksessa Kaisu Pitkälä Yleislääketieteen professori, HY Sidonnaisuudet: Työpaikat HY ja HUS; vastaanotto Aava. Tutkimusyhteistyö Helsinki, Espoo, Vantaa, Hyvinkää,

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Avain terveyteen ja hyvinvointiin. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

Avain terveyteen ja hyvinvointiin. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Avain terveyteen ja hyvinvointiin Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Minun omahoitoni- tehtävä Keskustele parin kanssa omahoidosta. Kerro parille, mikä omahoidossasi on hyvin ja toimii. Kerro myös, mikä

Lisätiedot

MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI

MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI YLEISTÄ TUPAKOINNISTA Tupakointi aiheuttaa yli 50 sairautta, joista 20 on kuolemaan johtavia. Tupakointi vaurioittaa lähes jokaista elintä elimistössä,

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Haastava käyttäytyminen

Haastava käyttäytyminen Haastava käyttäytyminen psykologi Ewa Male Mäntsälä 2014 Mitä tarkoitetaan haastavalla käyttäytymisellä? käyttäytyminen, joka poikkeaa huomattavasti ympäröivän yhteiskunnan kulttuurisidonnaisista käyttäytymismalleista

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö 1 INTERVENTIOMATERIAALI YLÄKOULUIKÄISTEN VANHEMPAINILTAAN Tavoitteena huoltajien tietoisuuden lisääminen nuorten päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Interventiomateriaali sisältää 1.

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen - Toimiva lapsi&perhe menetelmäkoulutus syksy 06 kevät 07 Beardsleen perheinterventio, lapset

Lisätiedot

Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori. Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti

Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori. Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti T2D potilaiden ikävakioimaton ja ikävakioitu esiintyvyys kunnittain 11.10.2016 3 DEHKO kokemuksia

Lisätiedot

voimaannudavan ohjauksen työvälineitä, osa II Lomakkeita elintapamuutoksen tukemiseen

voimaannudavan ohjauksen työvälineitä, osa II Lomakkeita elintapamuutoksen tukemiseen Mo@voivan voimaannudavan ohjauksen työvälineitä, osa II Lomakkeita elintapamuutoksen tukemiseen Pilvikki Absetz, Dos. (terveyden edistäminen), PsT pilvikki.absetz@gmail.com www.collabora@vecaresystemsfinland.com

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä?

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.11.2008 Merja Syrjämäki psykiatrian erikoislääkäri TAYS Pitkäniemi APS5 Kaksoisdiagnoosin ulottuvuudet Lievä psyykkinen

Lisätiedot

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Hyvinkää sairaalan päihdetyömallin jalkauttaminen Katja Holopainen HUS medisiininen yksikkö 1 Ongelmakohdat Miten puheeksi ottaminen myydään henkilökunnalle? Miten

Lisätiedot

ERILAISIA OHJAUSMENETELMIÄ

ERILAISIA OHJAUSMENETELMIÄ ERILAISIA OHJAUSMENETELMIÄ Miksi tarvitaan ohjausta? Ohjaus käsitteenä mainitaan kaikissa uusissa opetussuunnitelmien perusteissa Käsitys oppimisesta (learning) ja opettamisesta (teaching) sekä muutokset

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola Ohjaus on prosessi, johon liittyy välittämistä ja huolehtimista tukemista asioiden selventämistä ja opettamista aktivoimista ja motivointia arvostamista ja rohkaisua Tavoitteena on, että ohjaaja luo ohjattavalle

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ohjeet Tällä lomakkeella pyydämme Teitä arvioimaan elämänlaatuanne, terveyttänne ja muita arkielämänne asioita. Vastatkaa kaikkiin

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Lapissa

Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Lapissa Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Lapissa Mihin seutukuntaan kuulut? Vastaajien määrä: Ammattisi Vastaajien määrä: Avoimet vastaukset: muu, mikä? - fysioterapeutti - työterveyshoitaja - perushoitaja

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Sairastuin diabetekseen, mistä huumeista minun tulisi luopua? vielä ei ole

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Kainuun terveysasemien omahoitopisteet Opastus AMK-yhteistyön pohjaksi

Kainuun terveysasemien omahoitopisteet Opastus AMK-yhteistyön pohjaksi Kainuun terveysasemien omahoitopisteet Opastus AMK-yhteistyön pohjaksi Kainuun RAMPE-osahanke Laura Kauhanen, harjoittelija 21.3.2012 Mitä on omahoito? Omahoito on yksilöllistä ja päivittäistä. Omahoitoa

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Tietoa ja vinkkejä yliaktiivisesta rakosta. Virtsarakko.fi

Tietoa ja vinkkejä yliaktiivisesta rakosta. Virtsarakko.fi Tietoa ja vinkkejä yliaktiivisesta rakosta Virtsarakko.fi VES-100974-1 02.2011 Relevans.net 7000 Arviolta noin 200 miljoonaa ihmistä maailmassa kärsii virtsarakon ongelmista. 2 ASTELLAS PHARMA, Falcon

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon Minna Virola, sairaanhoitaja, projektityöntekijä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), Oulaskankaan sairaala Sairaanhoitajapäivät, Helsinki 17.3.2011 24.10.2011

Lisätiedot

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Ovatko lumelääketutkimukset välttämättömiä lumelääke mittaa tutkimuksen kykyä osoittaa eroja eri hoitoryhmien välillä tautiin/oireeseen

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli LIITE 5 SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli TAYS Sydänkeskus TULPPA/Fysioterapia Epikriisi potilaalle, HASA, tk, tth, sydänyhdyshenkilölle

Lisätiedot

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutus tarjoaa Kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta diabeetikoille asiakaslähtöistä hoidonohjausta

Lisätiedot

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE.

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. PuMu D-TYTÖT 2013 Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. Onko 1-tilanne, 2-tilanne, 3-tilanne, 1-3-tilanne, 2-3-tilanne, ajolähtö

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Healthy eating at workplace promotes work ability Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Jaana Laitinen Dosentti, Team Leader Työterveyslaitos, Suomi Finnish Institute of Occupational Health

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia

Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia 29.11.2016 Tupakoinnin suosio on laskenut. Vanha tapa saa uusia muotoja sähkösavuke, vesipiippu, nuuska Yhteinen nimittäjä? Nikotiini

Lisätiedot

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen 28 päivää ilman Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen www.28paivaailman.fi www.28paivaailman.fi Kolme kokonaisuutta: www.28paivaailman.fi asiakkaalle, (ei vaadi kirjautumista): tapaamisten

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Tupakoimaton KYS. Toimenpideohjelma 2016. Laatija: Tupakoimaton KYS -työryhmä. Versionumero: 1.1. Päivämäärä: 6.4.2016

Tupakoimaton KYS. Toimenpideohjelma 2016. Laatija: Tupakoimaton KYS -työryhmä. Versionumero: 1.1. Päivämäärä: 6.4.2016 Tupakoimaton KYS Toimenpideohjelma 2016 Laatija: Versionumero: 1.1 Päivämäärä: 6.4.2016 Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtoryhmä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Toimenpideohjelma 1.0 2 (11) Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Miten herättää syrjäytyneen motivaatio?

Miten herättää syrjäytyneen motivaatio? Miten herättää syrjäytyneen motivaatio? 2.10.2015 Raija Kerätär www.oorninki.fi Paltamon opetuksia Työterveyshuollon keinovalikoima, esim. terveystarkastukset eivät sovellettunakaan täysin sovi pitkään

Lisätiedot

Systemaattinen lähisuhdeväkivallan kartoitus ennaltaehkäisyn työvälineenä

Systemaattinen lähisuhdeväkivallan kartoitus ennaltaehkäisyn työvälineenä Systemaattinen lähisuhdeväkivallan kartoitus ennaltaehkäisyn työvälineenä Kehittämispäällikkö Helena Ewalds 5.9.2013 28.5.2013 Systemaattinen kartoitus / Ewalds 1 Paras tapa ehkäistä väkivaltaa on puhua

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Autonomian tukeminen on yhteinen etu

Autonomian tukeminen on yhteinen etu Autonomian tukeminen on yhteinen etu Päivi Topo, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE Sosiaali- ja terveysministeriö paivi.topo@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot