Lyhennelmät MRA 30 :n luonnosvaiheen kuulemisessa saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavanlaatijan vastineet niihin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lyhennelmät MRA 30 :n luonnosvaiheen kuulemisessa saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavanlaatijan vastineet niihin."

Transkriptio

1 LIITE 8 Kuus-Hukkalan ranta-asemakaava Lyhennelmät MRA 30 :n luonnosvaiheen kuulemisessa saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavanlaatijan vastineet niihin. 1. Etelä-Savon ympäristökeskus (ELY) Kohde ei kuulu maakuntakaavassa osoitettuihin matkailupalvelujen alueisiin, mutta sijaitsee kunnan rakenteen ja yhteyksien kannalta edullisella paikalla. Vastine: OK Alue tullaan liittämään suunnitteilla olevaan vesihuoltoverkostoon. Vastine: Tai omaan keskitettyyn jätevesihuoltoon. Kaavaselostuksessa tulee esittää suunnittelualueen kantatilatarkasteluun ja rantayleiskaavan mitoitukseen perustuva selvitys rantarakennusoikeudesta. Vastine: Kantatilasta on lohkottu 3 rantaan rajoittuvaa rakennuspaikkaa 23:11, 23:13 ja 23:16. Tilalla 23:16 ei ole rantarakennusoikeutta, tila 23:13 on siirtynyt Markku Huopalaisen (yrittäjä) omistukseen eli kantatilasta on lohkottu yksi rantarakennusoikeutta omistava tila. Rantayleiskaavan selostuksessa on selvitetty alueen alkuperäisen yleiskaavan muunnettu rantaviivan pituus 2,8 km ja teoreettinen mitoitus 16,62 rantarakennuspaikkaa. Muutetussa rantayleiskaavassa ei ole selvitetty rantarakennusoikeutta. Viranomaisneuvottelussa on sovittu vapaan rannan osuudeksi 35 %. Korttelin 3 (RM) rakennusoikeus ja rantavyöhykkeen käsittely. Vastine: Kota rakennus on jo rakennettu. Saunojen rakennusalueella savusauna on jo rakennettu ja uudelle 183 k-m² suuruiselle saunarakennukselle rakennuslupa on jo myönnetty. Uuden saunan etäisyys rannasta on 15 metriä. Korttelin kokonaisrakennusoikeus on 3000 k-m². Kaavamääräyksiin lisätään erittely mihin käyttötarkoituksiin ja kuinka paljon rakennusoikeutta voidaan käyttää. Korttelin kokonaisrakennusoikeudesta rm -alueelle on määrätty rakennusoikeutta 2350 k-m²:ä, josta on käytetty noin 1000 k-m²:ä. Käyttämättömästä rakennusoikeudesta pääosa (n k-m²:ä) käytetään havainnepiirustuksen mukaan kolmeen majoitusrakennukseen, joista kauimmainen on noin 100 metrin päässä rannasta ja lähimmän rakennuksen pääty on noin 50 metrin päässä rannasta.

2 Helikopterikenttä on ollut kaavan mukaisella paikalla vuosia ja on tarkoitettu sairaankuljetuksiin. Keskuskorttelin rantavyöhyke on yhteiskäyttöistä aluetta, joka on nurmetettu ja puustoa säilytetty. Alueelle ei ole tarkoitus tehdä muutoksia. Alueiden käytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. Vastine: Alueella käytetään lämmitykseen maalämpöä. Veden kulutuksen määrä. Vastine: Alueella on vuodessa n yöpymisvuorokautta, joista 20 % pikkumökeissä, joissa ei ole vettä. Käyttöaste on n. 30 %. Asuntovaunualueella on n yöpymisvuorokautta. Majoittujat vedellisissä majoitustiloissa 9000 vrk/ v. Pikkumökeissä 2000 vrk/ v. Yhteinen vedenkulutus on 1150 m³/v ja 3.2 m³/d. Keskuskorttelin uudet majoitustilat n. 800 m² on n. 40 kpl 2h- huoneita. 35 % käyttöasteella yöpymisvuorokausia on n / v. Vedenkulutus on n m³/ v ja 2.7 m³/ d. 40 % käyttöasteella vedenkulutus on n m³/ v ja n. 3.2 m³/ d. Ravintolan n. 30 % käyttöasteella kävijöitä on n henk./ v. Vedenkulutus on 1000 m³/v ja 2.7 m³/ d. RM-2 -korttelien (rannalla) loma-asuntojen majoittujia on 35 % käyttöasteella henk./v. Vedenkulutus on 1500 m³/ v ja 4.1 m³/ d. 40 % käyttöasteella vedenkulutus on 4.7 m³/ d. RM-1 -korttelien loma-asuntojen majoittujia on 35 % käyttöasteella henk./v. Vedenkulutus on 1900 m³/v ja 5.2 m³/ d. 40 % käyttöasteella vedenkulutus on 5.9 m³/ d. Keskimääräinen vedenkulutus on n m³/ d. Alueen olemassa oleva rakennuskanta ja toiminnot olisi hyvä kuvata havainnollisemmin esim. kartta. Vastine: Täydennämme havainnepiirustusta. Kaavaselostuksessa voisi mainita kuinka suuren yöpyjä- ja vierailijamäärän kaava maksimissaan alueelle mahdollistaa. Vastine: Täydennämme siltä osin kaavaselostusta.

3 Mikäli alueella esiintyy radonia, tulee asiaa käsitellä kaavaseostuksessa. Vastine: Kaavamääräyksissä on teksti: Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota radonhaittojen ehkäisyyn. Kaavaluonnoksen rantarakentaminen (RM-2) ja rantojen yleinen virkistyskäyttö. Vastine: Kaavamääräyksissä on määritelty korttelien rakentaminen. Rantavyöhyke muutetaan VL-1 alueeksi. Erillisten selvitysten ja vaikutustenarvioinnin puuttuessa vaikuttaa siltä, ettei kaava rannalle ositetun rakentamisen osalta toteuta maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteita eikä maankäyttö- ja rakennuslain 73 :n mukaisia ranta-asemakaavan ellei rakentamista tiivistetä ja sijoiteta toisin, kuin luonnoksessa on esitetty. Vastine: Viranomaisneuvottelussa oli sovittu vapaan rannan osuudeksi 35 %. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun näkökulmana pidetään Rantasalmen kunnan alueella kehitettävien matkailualueiden tasavertaista kehittämistä. Todellista rantaviivaa alueella on 2,46 km ja muunnettua rantaviivaa 2,26 km. Muunnettu rantaviiva jakautuu seuraavasti: MU 0,69 km VL 0,51 VL-1 0,71 VL-2 0,22 RM 0,13 Jos vapaaksi yhteiskäyttöiseksi rannaksi lasketaan MU ja VL -alueet on rannan osuus 53 % koko rannasta. Laskelmassa ei ole huomioitu VL-1 ja -2 -alueita. VL-2 alue on keskuskorttelin 3 RM edessä ja on pääasiassa ko. korttelin majoittujien yhteiskäyttöistä rantaa. Korttelin 3 (RM) rakentamista ja rantavyöhykkeen käsittelyä tulee ohjata tarkemmin kaavamääräyksin. Vastine: Kaavamääräyksiin lisätään erittely mihin käyttötarkoituksiin ja kuinka paljon rakennusoikeutta voidaan käyttää. Rakentamaton rantavyöhyke muutetaan VL-2 -alueeksi, jossa määritellään rantavyöhykkeen käsittelystä. Ellei Rantasalmen kunta halua toteuttaa ja ylläpitää kaava-alueeseen sisältyviä yleisiä alueita, tulee kaavaan liittää määräys yleisten alueiden toteuttamisvastuun siirrosta kiinteistönomistajille. Kaavaan on syytä lisätä määräys, jolla kielletään rannalle sijoittuvien kortteleiden lohkominen yksittäisiksi lomarakennuspaikoiksi.

4 Olisi syytä harkita RM-2 kortteleihin merkityn rv -vyöhykkeen merkitsemistä suoraan VL -alueeksi. Vastine: Alue muutetaan VL- alueeksi. Virkistysalueet (VL ja MU) tulee osoittaa luonnonmukaisina säilytettäväksi ainakin rantavyöhykkeen osalta. Luo -merkintään lisättävä kohteen ominaispiirteiden säilyttämistä edellyttämä määräys. Lopulliseen kaavakarttaan tulee lisätä pohjakartan hyväksymismerkintä. Vastine: Merkintä lisätään. 2. Alasen itäinen hoitokunta Helena Korhonen Riitta Ylönen/ Toivolan tila Markku ja Kaisa Auvinen Kolkontaipaleen Osakaskunta Ko. tahot vastustavat vesi- ja viemäriputken asentamista Alaseen ja Kolkonjärveen. Vastine: Putkien linjauksesta on laadittu kolme vaihtoehtoa. Ranta-asemakaava voidaan toteuttaa kaikkien vaihtoehtojen pohjalta. Kaavassa on myös seuraava määräys: Ennen kaavan vahvistamista myönnetyn rakennusoikeuden lisäksi voidaan rakentaa 10 % kaavan kokonaisrakennusoikeudesta ennen keskitettyyn jätehuoltoratkaisuun siirtymistä. 3. Museovirasto Museovirastolla ei ollut huomautettavaa ranta-asemakaava luonnokseen. Jatkossa heiltä ei tarvitse pyytää lausuntoa. 4. Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaliitolla ei ollut huomautettavaa ranta-asemakaavan luonnokseen. 5. Savonlinnan maakuntamuseo Maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa ranta-asemakaavan luonnokseen.

5 6. Aune Partti Hänellä ei ollut huomautettavaa ranta-asemakaavan luonnokseen. 7. SFC Savonlinnan seutu ry. Kaavassa tulee ilmoittaa vaunupaikkojen määrä. Matkailuvaunualue näyttää supistuvan. Vastine: Kaavaselostuksessa ilmoitetaan vaunupaikkojen määrä. Alueen koko on n m², jolle mahtuu n. 120 paikkaa. Alueen toteutus tehdään tarkemman suunnittelun jälkeen. 8. Ympäristölautakunta Ranta-asemakaavaa ei saa toteuttaa ennen kuin alueen jätevesi- ja puhdasvesi järjestelmästä on selkeät suunnitelmat. mal -alueen (matkailuvaunualue) toteuttaminen tulisi toteuttaa tarkemmalla suunnittelulla. Vastine: Kaavassa on seuraava määräys: Ennen kaavan vahvistamista myönnetyn rakennusoikeuden lisäksi voidaan rakentaa 10 % kaavan kokonaisrakennusoikeudesta ennen keskitettyyn jätehuoltoratkaisuun siirtymistä. mal -alueesta yrittäjä tekee tarkemman suunnitelman. 9. Laura Rontu Vesi- ja viemärijohdon linjaus, päätöksen teko linjauksista ja ranta-asemakaavan suhde vesi- ja viemärijohtoon. Vastine: Vesi- ja viemärijohdon linjauksesta on tehty kolme vaihtoehtoa, joita on tutkittu ja tutkitaan edelleen. Kunta ei ole tehnyt päätöstä minkään vaihtoehdon puolesta. Ranta-asemakaava voidaan toteuttaa kaikkien vaihtoehtojen pohjalta tai omana jätevesien puhdistuksena. Muistuttajan esitys järviselvityksestä. Vastine: Yrityksellä ei ole asiakkaiden käyttöön kesä- eikä talviaikaan moottorikäyttöisiä järvellä liikkumislaitteita. Ranta-asemakaavan suhde osayleiskaavaan Vastine: Ranta-asemakaavan mitoitus ja suunnitelma tehdään vahvistetun osayleiskaavan mukaan. Savonlinnassa Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 1 L.,. Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 Etelä-Savo 18.11.2010 Punkaharjun kunta Tekninen toimisto PL 18 58500 PUNKAHARJU Lausuntopyyntö 14.10.2010 Lausunto

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

URJALA, VALAJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS / 3.2.2012 VALAJÄRVEN KARTANO TILAT:

URJALA, VALAJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS / 3.2.2012 VALAJÄRVEN KARTANO TILAT: URJALA, VALAJÄRVI VALAJÄRVEN KARTANO TILAT: VALAJÄRVEN KARTANO 1:493, WÄHÄJÄRVENTAUSTA 10:88 JA IMMALA 10:144. Ojansuunvuoren niemessä oleva vanha loma-asuntorakennus RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 20.11.2008/ KH 1.12.2008 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...3 1.1 Lounais-Suomen

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Kalvolan kunta / Tekninen lautakunta Jalavaniemi Ranta-asemakaava. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kalvolan kunta / Tekninen lautakunta Jalavaniemi Ranta-asemakaava. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kalvolan kunta / Tekninen lautakunta Jalavaniemi Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ Ranta- asemakaava Osoite tai muu paikannus Heinuntie

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIKIN ALUEELLE Mustasaaren kunnassa, joka koskee 7.11.2011 päivättyä osayleiskaavakarttaa mittakaavassa 1:7 500. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

1. Hannu Haaranen haluaa tilalleen RN:o 21:12 lisää lomarakennuspaikkoja.

1. Hannu Haaranen haluaa tilalleen RN:o 21:12 lisää lomarakennuspaikkoja. Kunnanhallitus 188 19.03.2007 Kunnanhallitus 386 18.06.2007 PAAVOLAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS 188/41/412/2007 KHALL 188 Kaavoittaja on laatinut Paavolan osayleiskaavaehdotuksen. Kaavaehdotukseen on otettu

Lisätiedot

Kristiina Strömmer 21.10.2011

Kristiina Strömmer 21.10.2011 VASTINEET 1 (11) 21.10.2011 HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.8.-2.9.2011 välisen

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013 SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Luonnos 28.5.2013 Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan Partalan kylän tilaa 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

frr-gofl$atr ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIK DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVA KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA

frr-gofl$atr ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIK DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVA KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIK DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVA KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA Anhängiggörande / Vireilletulo 26.3.2007. Godkänd av / Hyväksytty Planläggnings- och kommunplaneringssektionen / Kaavoitus-

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

MUISTIO LIITE 17 VIRANOMAISNEUVOTTELU VELKUANMAAN OSAYLEISKAAVA

MUISTIO LIITE 17 VIRANOMAISNEUVOTTELU VELKUANMAAN OSAYLEISKAAVA MUISTIO LIITE 17 VIRANOMAISNEUVOTTELU VELKUANMAAN OSAYLEISKAAVA Aika 12.6.2008 Klo 9:00 Paikka Lounais-Suomen ympäristökeskus Läsnä Tapio Tuhkanen / Varsinais-Suomen liitto Tuomo Knaapi / Lounais-Suomen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT OY KUORTANEENKATU 5 00520 HELSINKI 10.01.2011 BJÖRKLUND: 0505601758; IIVONEN: 0505216122; FAX: 09-7532256;

ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT OY KUORTANEENKATU 5 00520 HELSINKI 10.01.2011 BJÖRKLUND: 0505601758; IIVONEN: 0505216122; FAX: 09-7532256; LOHJAN KAUPUNKI TALPELAN KYLÄ ISOTALON TILA 1:38 RANTA-ASEMAKAAVA ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT OY KUORTANEENKATU 5 00520 HELSINKI 10.01.2011 BJÖRKLUND: 0505601758; IIVONEN: 0505216122; FAX:

Lisätiedot