Yhteiskuntavastuu Sosiaalinen vastuu...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskuntavastuu Sosiaalinen vastuu..."

Transkriptio

1 Valtioneuvosto / KTM Yritysten yhteiskunnallinen vastuu (CSR Corporate Social Responsibility) tarkoittaa yrityksen toimintaa, jossa yritykset yhdistävät vapaaehtoisesti sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat liiketoimintaansa ja vuorovaikutukseensa sidosryhmiensä kanssa. Yhteiskunnallinen vastuullisuus, vastuullinen yrittäjyys, merkitsee muutakin kuin lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämistä. Se tarkoittaa pitemmälle menemistä. Se tarkoittaa, että henkilöresursseihin, ympäristö- ja sidosryhmäsuhteisiin sijoitetaan enemmän. Vastuullinen yrittäjyys tarjoaa yrityksille kokonaisvaltaisen keinon saavuttaa hyödyt, jotka koituvat taloutta, ympäristöä ja sosiaalista toimintaa koskevasta toiminnasta. Yritysten yhteiskuntavastuussa on yleensä kysymys tiettyihin toimintaperiaatteisiin tai käyttäytymissääntöihin sitoutumisesta. =888&lang=1. Kauppa ja teollisuusministeriö OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille MONIKAkansainvälisen sijoitustoiminnan ja monikansallisten yritysten neuvottelukunta Kauppa- ja teollisuusministeriö 2003, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto Suomen yrittäjät Yhteiskunnallisesta vastuusta on tulossa tärkeä näkökohta myös pienille yrityksille. Pk- yrityksille vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa yrityksen kehittämistä olemassa olevia hyviä käytäntöjä hyväksi käyttäen tavalla, josta on eniten hyötyä sekä yrityksille että niiden sisäisille ja ulkoisille rahoittajille ja omistajille. Yritysten yhteiskuntavastuu jaetaan tavallisesti kolmeen osa-alueeseen: taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen vastuuseen. ndocument&view=l1 Antti Järventaus Perinteinen liikkeenjohdollinen kiinnostus yhteiskunnalliseen vastuuseen motivoituu yrityksen tarpeesta tietää, mitä markkinoilla tapahtuu, mitä ihmiset ajattelevat organisaatiosta ja miten heidän näkemyksiinsä voidaan vaikuttaa. Yhteiskunta-ajattelua on kritisoitu siitä, että se sekaantuu markkinoiden tehokkaaseen toimintaan ja yrittää sälyttää julkisen sektorin tehtäviä yritysten harteille. Yhteiskuntavastuu asettaa ylimääräisiä tavoitteita yrityksille, joiden ainoa tavoite tulisi olla voiton tuottaminen. Teoria yhteiskuntavastuun ideologiasta: 1. Omistajalähtöinen näkemys yhteiskuntavastuusta - Kukin hyötyy vaihtotapahtumassa parhaalla mahdollisella tavalla. - Yritystoiminta on moraalin ulkopuolella olevaa. Riittää, että noudatetaan lakia. 2. Sidosryhmälähtöinen näkemys yhteiskuntavastuusta - Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin varmistamiseksi yritysten on noudatettava toiminnassaan moraalista harkintaa ja toimia yhteiskunnan määrittämissä sosiaalisissa ja eettisissä puitteissa. - Eettisiä seikkoja otetaan huomioon sikäli, kun ne eivät ole kannattavuuden esteinä. 3. Sosiaalisen vastuun ideologia - Liiketoiminnan päämääränä on yhteiskunnan hyvinvointi ja elämänlaadun ylläpitäminen - Yrityksen taloudellinen ja moraalinen velvollisuus ympäröivää yhteiskuntaa kohtaa nähdään erittäin voimakkaana. 1/1

2 - Yritys koetaan oikeudenmukaisuuden ja eettisten periaatteiden toteuttajana. - Voitto ei ole yritystoiminnan päämäärä, vaan sen edellytys ja reunaehto. Yhteiskuntavastuun sisältö perustuu: 1) Lainsäädäntöön (kirjanpitoon ja verolainsäädäntöön) 2) Sidosryhmien odotuksiin 3) Ohjeisiin ja suosituksiin. Susanna Rahkonen Hyvä yritys pyrkii toimimaan asiakkaiden toivomusten mukaisesti. Ennen riitti tuottaa hyvää halvalla. Nyt laatua on myös kantaa sosiaalista ja ympäristövastuuta. Yritysten sosiaalisen vastuun käsite on kehittynyt vastauksena kuluttajien vaatimuksiin ja odotuksiin. Sen uutuutena on, että kilpailuvaltiksi otetaan säännösten vaatimukset ylittävä toiminta. Yritysten sosiaalinen vastuu ymmärretään oikeudelliset vaatimukset ylittävänä toimintana, jota yritys soveltaa vapaaehtoisesti, koska on katsonut sen olevan pitkän aikavälin etujensa mukaista. Yritykset eivät ota yhteiskuntavastuuta kantaakseen silkkaa jalomielisyyttään. Ei ole yritykselle häpeä tunnustaa ääneen, että se haluaa yhteiskuntavastuun avulla menestyä ja tuottaa voittoa. Yritys, joka ei huomioi sosiaalista vastuutaan ei ole tulevaisuudessa menestyvä yritys. Yhteiskuntavastuun kantaminen voi olla yritykselle kilpailuetu ja kannattava bisnes. Toisaalta ainoastaan kilpailukykyiset ja voittoa tuottavat yritykset voivat sitoutua pitkällä aikavälillä kestävään kehitykseen luomalla vaurautta ja työpaikkoja. Kirjoittaja: Susanna Rahkonen, ke 23 lokakuu :14:57 EU Komission tiedonanto Yritysten sosiaalinen vastuu on elinkeinoelämän panos kestävään kehitykseen. Yritysten sosiaalisen vastuun määritelmä: Yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan käsitettä, jossa yritykset yhdistävät vapaaehtoisesti sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat liiketoimintaansa ja vuorovaikutukseensa sidosryhmiensä kanssa. Yritysten sosiaaliseen vastuuseen liittyvistä monenlaisista lähestymistavoista huolimatta, sen tärkeimmistä piirteistä vallitsee yksimielisyys: - Sosiaalinen vastuu on yrityksen toimintaa, joka ylittää oikeudelliset vaatimukset ja jota se soveltaa vapaaehtoisesti, koska on katsonut sen olevan pitkän aikavälin etujensa mukaista. - Sosiaalinen vastuu liittyy olennaisesti kestävän kehityksen käsitteeseen. Yrityksen on otettava huomioon toimintansa taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ekologiset vaikutukset. - Sosiaalinen vastuu ei ole valinnainen lisä yrityksen perustoimintoihin vaan tapa, jolla yritystä hallinnoidaan. csr2002_fi.pdf Euroopan yhteisöjen komissio Brysselissä Yrityksen sosiaalinen vastuu tarkoittaa myös muutoksen hallintaa yrityksessä sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Tähän päästään, kun yritys pyrkii tasapainottamaan eri sidosryhmien vaatimuksia ja tarpeita kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Jos yrityksen muutoksenhallinta onnistuu sosiaalisesti vastuullisella tavalla, tällä on myönteistä vaikutusta makrotalouteen. Neuvosto korosti antamassaan päätöslauselmassa, että yritysten sosiaalista 2/2

3 vastuuta koskevalla yhteisön toimintamallilla voitaisiin täydentää nykyisiä paikallisien ja kansallisen tason toimia antamalla niille lisäarvoa yritysten yhteiskuntavastuun edistämiseksi. Sosiaalisella vastuulla voidaan paitsi edistää vahvaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta, ympäristönsuojelua ja perusoikeuksien kunnioitusta, myös parantaa kilpailukykyä kaikentyyppisissä yrityksissä pk- yrityksistä monikansallisiin yrityksiin kaikilla toimialoilla. Yritysten sosiaalisen vastuun edistäminen pkyrityksissä: Monet pk -yritykset toteuttavat jo sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisia käytäntöjä tuntematta sosiaalisen vastuun käsitettä. Pk- yritykset määrittelevät ja ymmärtävät nämä käytännöt usein vastuullisena yrittäjyytenä. Toimien tärkeimpänä kannustimena vaikuttaisivat olevan omistajan tai johtajan eettiset näkökannat, vaikkakin monet pk- yritykset tunnustavat toimista saatavat edut, kuten paremmat suhteet kuluttajiin ja paikallisyhteisöön. Pk- yritysten strategisen päämäärän ja sosiaalisesti vastuullisten toimien välillä on positiivinen korrelaatio. Innovaatioon, laatuun ja kasvuun keskityvien pk -yritysten sitoutuminen sosiaaliseen vastuuseen on suurempaa. Tietoisuuden puute vaikuttaa olevan merkittävin este sosiaaliseen vastuuseen sitoutumiselle, etenkin pienempien pk- yritysten parissa. Sen jälkeen tulevat resurssirajoitteet. Pienyritysten järjestöillä, tukiorganisaatioilla ja verkostoilla on merkittävä tehtävä tietoisuuden lisäämisessä, kun ne tarjoavat tietoa, käyttäjäystävällisiä välineitä ja esimerkkejä hyvistä toimintatavoista. Vihreässä kirjassa määritetään (heinäkuu 2001) yritysten sosiaaliseksi vastuuksi käsite, jossa yritykset edistävät vapaaehtoisesti sosiaaliset ja ekologiset huolenaiheensa liiketoimintaansa ja vuorovaikutukseensa sidosryhmiensä kanssa, koska ne ovat yhä tietoisempia siitä, että vastuullinen toiminta johtaa yrityksen kestävään menestykseen. Vihreä Kirja määrittää yritysten sosiaalista vastuuta. Se on saanut yli 250 vastausta työnantajajärjestöiltä, elinkeinoelämän järjestöiltä, yksittäisiltä yrityksiltä, ammattiliitoilta ja kansalaisjärjestöiltä. Kaikissa vastauksissa suhtauduttiin myönteisesti Vihreään Kirjaan ja vahvistettiin, että oli tarpeen käydä avointa keskustelua yritysten sosiaalisen vastuun käsitteestä. Yritykset korostivat yritysten sosiaalisen vastuun vapaaehtoista luonnetta, sen integroitumista kestävään kehitykseen ja sen sisällön kehittämistä kansainvälisellä tasolla. Ne korostivat, että asiaan ei ole kaikille sopivaa yhden koon ratkaisua. Mm. kansalaisjärjestöt korostivat, että vapaaehtoiset aloitteet eivät ole riittäviä työntekijöiden ja kansalaisoikeuksien turvaamiseksi. Ne kannattivat sääntelypuitteita, joilla vahvistetaan vähimmäisstandardit ja taataan tasavertaiset toimintaedellytykset. Ne toivoivat myös tehokkaita mekanismeja, joilla taattaisiin, että yritykset ovat vastuussa toimiensa sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista. csr2002_fi.pdf Euroopan yhteisöjen komissio Brysselissä Vihreä kirja Yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä Vihreän kirjan tarkoituksena on käynnistää keskustelu siitä, miten Euroopan unioni voisi edistää yritysten sosiaalista vastuuta sekä eurooppalaisella että kansainvälisellä tasolla. Erityisesti keskustelun toivotaan koskevan sitä, miten voidaan parhaiten hyödyntää saadut kokemukset, kannustaa innovatiivisten kytänteiden kehittämistä, tehdä toimintaa avoimemmaksi ja lisätä arvioinnin ja 3/3

4 validivoinnin luotettavuutta. Tavoitteena olisi saada kaikille toimijoille oma aktiivinen roolinsa. Yritysten sosiaalinen vastuu tarkoittaa, että yritykset päättävät vapaaehtoisesti edistää paremman yhteiskunnan ja puhtaamman ympäristön kehittämistä. Pk- yritykset löytävät usein asiakkaansa ympäröivältä alueelta. Yrityksen maine sijaintipaikkakunnallaan ja sen imago työnantajana, tuottajana ja paikallistoimijana vaikuttaa sen kilpailukykyyn. Yrityksille, varsinkin pk- yrityksille on tarjottava ohjausta ja välineitä, joiden avulla yritykset voivat raportoida yritysten sosiaalista vastuuta koskevista toimintalinjoistaan, menettelyistään ja suorituskyvyistään tehokkaalla tavalla. (19) Miten voitaisiin tukea ja edistää yritysten sosiaalista vastuuta? - Koulutuksen ja täydennyskoulutuksen tukeminen, jolloin päälliköillä on tarvittavat taidot ja pätevyydet kehittää ja edistää yrityksen sosiaalista vastuuta. - Tietojen levittäminen ja vaihtaminen aiheesta. - Analyysit ja tutkimukset sosiaalipolitiikan alalla. greenpaper_fi_pdf Euroopan Yhteisöjen komissio, Bryssel Sähkö-, elektroniikka- ja tietoteollisuus SET Yrityksen yhteiskuntavastuu tarkoittaa aktiivista kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista toimintaa. Vastuullinen yritys toimii eettisten periaatteidensa mukaisesti, on tietoinen lainsäädännön vaatimuksista sekä ottaa toiminnassaan tasapainoisesti huomioon taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset näkökohdat. Vastuullinen toiminta lisää sidosryhmien luottamusta yritystä kohtaan, motivoi henkilöstöä sekä parantaa työympäristön innovatiivisuutta ja tuottavuutta. T% pdf SLU SLU, Suomen liikunta ja urheilu, edistää aktiivisesti yhteiskuntavastuuta. Sosiaalinen vastuu. SLU toimii aktiivisesti edistääkseen liikunnassa ja urheilussa tasaarvoista arkea, eettisten periaatteiden toteutumista ja maahanmuuttajien osallistumista. Liikunnan ja urheilun suurin yhteiskuntavastuu on lapsissa ja nuorissa. Yhteiskuntavastuulla on entistä suurempi merkitys nykyisin: 1. Perheiden rooli yhteisöllisyyden rakentajana on yhteiskunnassa osin murentunut. 2. Suomalainen yhteiskunta on vauraampi ja kilpailukykyisempi kuin koskaan, mutta yhteiskunnalliset ongelmat ovat kasvaneet. 3. Yhteiskunnan rakenteellisia muutoksia ovat mm. ikääntyminen, työttömyys, alueiden erilainen ja epätasapainoinen kehitys ja perhetyyppien muutokset. 4. Osa nuorista voi paremmin kuin yksikään ikäluokka aiemmin, mutta osa uhkaa syrjäytyä entistä nuorempana kasvavia ongelmia ovat mm. huumeiden käyttö, mielenterveydelliset 4/4

5 ongelmat, koulun keskeyttäminen ja väkivalta, osasyynä yhteisöjen mureneminen. Markkinasektorilla yritykset kiinnittävät entistä enemmän huomiota yhteiskunnallisen vastuunsa osoittamiseen. Uudessa taloudessa kilpaillaan maineella, oppimisella, innovaatiolla ja nopeudella, avainsanana on verkottuminen. Finnish Business & Society verkosto Finnish Business & Society verkoston tavoitteena on luoda toimiva kumppanuus yritysten, julkisen sektorin sekä kuluttajien ja kansalaisten välille. Tavoitteena on saada aikaiseksi yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä. Verkosto tekee yhteiskuntavastuuta ja hyviä käytäntöjä tunnetuksi yritysten, kolmannen sektorin, kansalaisten ja kuluttajien keskuudessa kokoamalla ja tuottamalla tietoa. Se kehittää yhteiskuntavastuun suomalaisia toimintamalleja ja edistää yritysten välistä vuoropuhelua. Lisäksi se tukee yrityksiä oman yhteiskuntavastuun määrittelyssä ja kehittämisessä sekä kokoaa yhteiskuntavastuun toimijoita ja toimintamalleja. Yrityksen yhteiskuntavastuun piiriin kuuluu vastuullisuus omistajia ja rahoittajia kohtaan, vastuullisuus palveluissa ja tuotteissa, vastuullisuus henkilöstöä kohtaan, vastuullisuus lähiyhteisöä kohtaan sekä yleinen yhteiskunnallinen vastuu. Pekka Selimaa, Finnish Business & Societyn puheenjohtaja kuvaa FBS:n esitteen sivuilla yhteiskuntavastuuta: Menestyvä yritys kantaa vastuunsa tasapuolisesti omistajia ja sijoittajia, asiakkaita ja kuluttajia, henkilöstöä, lähiyhteisöä sekä laajemminkin yhteiskuntaa kohtaan. Siihen ei ole oikotietä, vaan kysymys on pitkäjänteisestä kehittämisestä. Se alkaa yrityksen arvoista ja etenee strategiatason työstä jokapäiväisten käytännön toimien tasolle. Finnish Business & Society, Yritysten yhteiskuntavastuun verkosto. Esite. Eettinen foorumi - Hyvä työ - Antero Levänen Yritykset yhteiskuntavastuun kehittäjinä 1990-luvulla yritysten ydinarvojen TOP TEN - listojen kärkisijoilla näkyi sellaisia arvoja kuin asiakaslähtöisyys, asiakaskeskeisyys, tuloksellisuus, osaaminen, laatu, yrittäjyys, uudistuminen jne. Nyt 2000-luvulla on tullut mukaan liiketoiminnan eettisyyttä kuvaavia arvoja kuten vastuullisuus, kumppanuus, rehellisyys, vilpittömyys, yhteiskuntavastuusta huolehtiminen, yrityskansalaisuus jne. Taloudellisten tuottovaatimusten lisäksi yrityksiltä ja yritysjohdolta alettiin odottaa myös laajempaa vastuunkantoa omasta toimintaympäristöstä. Monet menestyvät yritykset tiedostivat nopeasti sen, että jos ne aikovat menestyä myös tulevaisuudessa, niiden on arvioitava ympäröivän yhteisön todelliset odotukset ja hyväksyttävä se, että yrityksen menestystä ei voi mitata pelkästään taloudellisella tuloksella. Arvioon pitää ottaa mukaan myös se, huolehtiiko yritys sosiaalista velvoitteistaan ja toimiiko se ympäristön kannalta terveellä tavalla. Myös kuluttajat haluavat tänä päivänä tietää millaisin periaattein tuotteet ja palvelut syntyvät. Tehokkain eettinen normisto yrityksille tuleekin markkinoilta. MORI tutkimuksen mukaan suomalaisista 75 % on sitä mieltä, etteivät yritykset kiinnitä tarpeeksi huomiota yhteiskuntavastuuseensa. 51 prosenttia sanoo olevansa halukas maksamaan 5/5

6 enemmän yhteiskuntavastuullisesti tuotetuista palveluista ja tuotteista. Vastuullisuuden monimuotoisuus Yritysten yhteiskunnallinen vastuu on haasteellinen johtamis- ja kehittämistehtävä. Eräs syy tähän on käsitteen monimuotoisuus: mistä itse asiassa puhumme silloin kun puhumme yhteiskuntavastuusta? Yritysjohdolle yhteiskuntavastuun toteuttaminen on vilpittömästä halustakin huolimatta haasteellinen tehtävä. Jossakin mielessä yhteiskuntavastuun huomioon ottaminen yrityksessä etenee kuten mikä tahansa muutos: on määriteltävä, mitä me tarkoitamme tässä yrityksessä yhteiskuntavastuulla, tehtävä päätös, mistä lähdemme liikkeelle ja mille osa-alueille keskittyen sekä kerrottava siitä yrityksen sisällä. Yhteiskuntavastuun siirtäminen käytännön toimenpiteiksi on luonteeltaan samankaltainen kuin muutkin suuret yrityksen muutosprosessit: koko henkilöstön on otettava asia omakseen. Sen vuoksi tarvitaan koulutusta ja valmennusta, pilotointia ja hyvien tulosten levittämistä. Yhteiskuntavastuun toteutumista samoin kuin muitakin toimintoja on arvioitava ja kehitettävä edelleen. Vastuullinen toiminta ja yrityksen taloudellinen kannattavuus ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa. On muistettava, että vain kannattavaa, tehokasta ja kilpailukykyistä liiketoimintaa harjoittavalla yrityksellä on mahdollisuus yhteiskuntavastuunsa kantamiseen. Yhteiskuntavastuun kantaminen ja kehittäminen on myös hyvä tapa profiloida yritystä. Yhteiskuntavastuun sisäistäminen osaksi yrityksen jokapäiväistä työtä, ammattitaitoa ja johtamista on haaste meille kaikille. Vastuullinen toiminta yrityksissä Jokaisella menestyvällä yrityksellä on kilpailustrategia, jota päivitetään vuosittain - joskus useamminkin. Strategiaprosessin yhteydessä on aiheellista pohtia myös sitä, mikä on vastuullisuuden merkitys ja lisäarvo yrityksen liiketoiminnalle. Vastuullisuudella tarkoitan tässä yhteydessä yrityksen taloudelliseen vakavaraisuuteen, henkilöstöön, lähiyhteisöön sekä ympäristöön liittyvien näkökohtien huomioimista päätöksenteossa ja toiminnassa. Yhteiskuntavastuullista yritystoimintaa ei pidä rinnastaa hyväntekeväisyyteen. Ensisijaisena tavoitteena on hankkia yritykselle aitoa taloudellista lisäarvoa. 6/6

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 18.7.2001 KOM(2001) 366 lopullinen VIHREÄ KIRJA yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO VIHREÄ

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE Pro gradu -tutkielma Talousjohtamisen maisteriohjelma Syksy 2012 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun tarkastelua asiakkaan näkökulmasta: case Osuuspankki

Yhteiskuntavastuun tarkastelua asiakkaan näkökulmasta: case Osuuspankki Markkinoinnin osasto International marketing Yhteiskuntavastuun tarkastelua asiakkaan näkökulmasta: case Osuuspankki Työn tarkastajat: Professori Sami Saarenketo Professori Olli Kuivalainen Helsinki 16.8.2007

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä LTA 3/04 P. 294 324 MARJO SILTAOJA Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä ABSTRAKTI Yritysetiikkaan liitettävissä kysymyksissä keskustelua

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Raija Helén JÄTELAITOSTEN YHTEISKUNTAVASTUUN GRI-TUNNUSLUVUT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ABSTRACT ZUSAMMENFASSUNG Koulutusohjelma

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ

YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2013 Laatija: Laura Simola

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen 1 Toimittaja: Sari Vilminko Kirjoittajat: Antti Honkarinta, Terhi Laine, Saila Lehto, Kimmo Nekkula, Sari Vilminko Visuaalinen suunnittelu ja taitto: FixUI

Lisätiedot

TEM raportteja 5/2012

TEM raportteja 5/2012 TEM raportteja 5/2012 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Vuoden 2011 tarkistus Käännös julkaisusta OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun. Silja Petäjäinen Y07MY

Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun. Silja Petäjäinen Y07MY Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun näkökulmasta Silja Petäjäinen Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

YRITYSETIIKKA Numero 1/2014 Vuosikerta 6 (2014) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi

YRITYSETIIKKA Numero 1/2014 Vuosikerta 6 (2014) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi Numero 1/2014 Vuosikerta 6 (2014) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi 1/2014 www.eben-net.fi Pääkirjoitus Tavoitteena geenimuunneltu elämä? Euroopan komissio hyväksyi

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu tausta, sisältö ja arvioiminen

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu tausta, sisältö ja arvioiminen Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu tausta, sisältö ja arvioiminen Antti Järventaus Pro Gradu Teologinen tiedekunta Systemaattisen teologian laitos Sosiaalietiikka marraskuu 2002 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ VASTUULLISUUDEN TUOTTAJANA JA VIESTIJÄNÄ

HENKILÖSTÖ VASTUULLISUUDEN TUOTTAJANA JA VIESTIJÄNÄ HENKILÖSTÖ VASTUULLISUUDEN TUOTTAJANA JA VIESTIJÄNÄ Finnairin esimiesten näkökulma Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Riina Kasurinen 88265 Ohjaaja: TkT Pia Arenius

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä. Käytännön esimerkkejä

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä. Käytännön esimerkkejä Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä Käytännön esimerkkejä Tämä esite on toteutettu vuonna 2009 työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Turun kauppakorkeakoulun Vastuullisen liiketoiminnan keskus

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013

AKTIA PANKKI OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 AKTIA PANKKI OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys Sisältö Yhteiskuntavastuu Aktiassa 1 Sitoutuminen ja vastuu leimaavat toimintaamme 3 Aktia-konserni 4 Aktian

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Yritysten vastuullisuuden edistäminen Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 39/2008 Marjatta Jutila

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Eliisa Troberg Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien

Lisätiedot