Yhteiskuntavastuu Sosiaalinen vastuu...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskuntavastuu Sosiaalinen vastuu..."

Transkriptio

1 Valtioneuvosto / KTM Yritysten yhteiskunnallinen vastuu (CSR Corporate Social Responsibility) tarkoittaa yrityksen toimintaa, jossa yritykset yhdistävät vapaaehtoisesti sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat liiketoimintaansa ja vuorovaikutukseensa sidosryhmiensä kanssa. Yhteiskunnallinen vastuullisuus, vastuullinen yrittäjyys, merkitsee muutakin kuin lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämistä. Se tarkoittaa pitemmälle menemistä. Se tarkoittaa, että henkilöresursseihin, ympäristö- ja sidosryhmäsuhteisiin sijoitetaan enemmän. Vastuullinen yrittäjyys tarjoaa yrityksille kokonaisvaltaisen keinon saavuttaa hyödyt, jotka koituvat taloutta, ympäristöä ja sosiaalista toimintaa koskevasta toiminnasta. Yritysten yhteiskuntavastuussa on yleensä kysymys tiettyihin toimintaperiaatteisiin tai käyttäytymissääntöihin sitoutumisesta. =888&lang=1. Kauppa ja teollisuusministeriö OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille MONIKAkansainvälisen sijoitustoiminnan ja monikansallisten yritysten neuvottelukunta Kauppa- ja teollisuusministeriö 2003, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto Suomen yrittäjät Yhteiskunnallisesta vastuusta on tulossa tärkeä näkökohta myös pienille yrityksille. Pk- yrityksille vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa yrityksen kehittämistä olemassa olevia hyviä käytäntöjä hyväksi käyttäen tavalla, josta on eniten hyötyä sekä yrityksille että niiden sisäisille ja ulkoisille rahoittajille ja omistajille. Yritysten yhteiskuntavastuu jaetaan tavallisesti kolmeen osa-alueeseen: taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen vastuuseen. ndocument&view=l1 Antti Järventaus Perinteinen liikkeenjohdollinen kiinnostus yhteiskunnalliseen vastuuseen motivoituu yrityksen tarpeesta tietää, mitä markkinoilla tapahtuu, mitä ihmiset ajattelevat organisaatiosta ja miten heidän näkemyksiinsä voidaan vaikuttaa. Yhteiskunta-ajattelua on kritisoitu siitä, että se sekaantuu markkinoiden tehokkaaseen toimintaan ja yrittää sälyttää julkisen sektorin tehtäviä yritysten harteille. Yhteiskuntavastuu asettaa ylimääräisiä tavoitteita yrityksille, joiden ainoa tavoite tulisi olla voiton tuottaminen. Teoria yhteiskuntavastuun ideologiasta: 1. Omistajalähtöinen näkemys yhteiskuntavastuusta - Kukin hyötyy vaihtotapahtumassa parhaalla mahdollisella tavalla. - Yritystoiminta on moraalin ulkopuolella olevaa. Riittää, että noudatetaan lakia. 2. Sidosryhmälähtöinen näkemys yhteiskuntavastuusta - Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin varmistamiseksi yritysten on noudatettava toiminnassaan moraalista harkintaa ja toimia yhteiskunnan määrittämissä sosiaalisissa ja eettisissä puitteissa. - Eettisiä seikkoja otetaan huomioon sikäli, kun ne eivät ole kannattavuuden esteinä. 3. Sosiaalisen vastuun ideologia - Liiketoiminnan päämääränä on yhteiskunnan hyvinvointi ja elämänlaadun ylläpitäminen - Yrityksen taloudellinen ja moraalinen velvollisuus ympäröivää yhteiskuntaa kohtaa nähdään erittäin voimakkaana. 1/1

2 - Yritys koetaan oikeudenmukaisuuden ja eettisten periaatteiden toteuttajana. - Voitto ei ole yritystoiminnan päämäärä, vaan sen edellytys ja reunaehto. Yhteiskuntavastuun sisältö perustuu: 1) Lainsäädäntöön (kirjanpitoon ja verolainsäädäntöön) 2) Sidosryhmien odotuksiin 3) Ohjeisiin ja suosituksiin. Susanna Rahkonen Hyvä yritys pyrkii toimimaan asiakkaiden toivomusten mukaisesti. Ennen riitti tuottaa hyvää halvalla. Nyt laatua on myös kantaa sosiaalista ja ympäristövastuuta. Yritysten sosiaalisen vastuun käsite on kehittynyt vastauksena kuluttajien vaatimuksiin ja odotuksiin. Sen uutuutena on, että kilpailuvaltiksi otetaan säännösten vaatimukset ylittävä toiminta. Yritysten sosiaalinen vastuu ymmärretään oikeudelliset vaatimukset ylittävänä toimintana, jota yritys soveltaa vapaaehtoisesti, koska on katsonut sen olevan pitkän aikavälin etujensa mukaista. Yritykset eivät ota yhteiskuntavastuuta kantaakseen silkkaa jalomielisyyttään. Ei ole yritykselle häpeä tunnustaa ääneen, että se haluaa yhteiskuntavastuun avulla menestyä ja tuottaa voittoa. Yritys, joka ei huomioi sosiaalista vastuutaan ei ole tulevaisuudessa menestyvä yritys. Yhteiskuntavastuun kantaminen voi olla yritykselle kilpailuetu ja kannattava bisnes. Toisaalta ainoastaan kilpailukykyiset ja voittoa tuottavat yritykset voivat sitoutua pitkällä aikavälillä kestävään kehitykseen luomalla vaurautta ja työpaikkoja. Kirjoittaja: Susanna Rahkonen, ke 23 lokakuu :14:57 EU Komission tiedonanto Yritysten sosiaalinen vastuu on elinkeinoelämän panos kestävään kehitykseen. Yritysten sosiaalisen vastuun määritelmä: Yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan käsitettä, jossa yritykset yhdistävät vapaaehtoisesti sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat liiketoimintaansa ja vuorovaikutukseensa sidosryhmiensä kanssa. Yritysten sosiaaliseen vastuuseen liittyvistä monenlaisista lähestymistavoista huolimatta, sen tärkeimmistä piirteistä vallitsee yksimielisyys: - Sosiaalinen vastuu on yrityksen toimintaa, joka ylittää oikeudelliset vaatimukset ja jota se soveltaa vapaaehtoisesti, koska on katsonut sen olevan pitkän aikavälin etujensa mukaista. - Sosiaalinen vastuu liittyy olennaisesti kestävän kehityksen käsitteeseen. Yrityksen on otettava huomioon toimintansa taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ekologiset vaikutukset. - Sosiaalinen vastuu ei ole valinnainen lisä yrityksen perustoimintoihin vaan tapa, jolla yritystä hallinnoidaan. csr2002_fi.pdf Euroopan yhteisöjen komissio Brysselissä Yrityksen sosiaalinen vastuu tarkoittaa myös muutoksen hallintaa yrityksessä sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Tähän päästään, kun yritys pyrkii tasapainottamaan eri sidosryhmien vaatimuksia ja tarpeita kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Jos yrityksen muutoksenhallinta onnistuu sosiaalisesti vastuullisella tavalla, tällä on myönteistä vaikutusta makrotalouteen. Neuvosto korosti antamassaan päätöslauselmassa, että yritysten sosiaalista 2/2

3 vastuuta koskevalla yhteisön toimintamallilla voitaisiin täydentää nykyisiä paikallisien ja kansallisen tason toimia antamalla niille lisäarvoa yritysten yhteiskuntavastuun edistämiseksi. Sosiaalisella vastuulla voidaan paitsi edistää vahvaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta, ympäristönsuojelua ja perusoikeuksien kunnioitusta, myös parantaa kilpailukykyä kaikentyyppisissä yrityksissä pk- yrityksistä monikansallisiin yrityksiin kaikilla toimialoilla. Yritysten sosiaalisen vastuun edistäminen pkyrityksissä: Monet pk -yritykset toteuttavat jo sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisia käytäntöjä tuntematta sosiaalisen vastuun käsitettä. Pk- yritykset määrittelevät ja ymmärtävät nämä käytännöt usein vastuullisena yrittäjyytenä. Toimien tärkeimpänä kannustimena vaikuttaisivat olevan omistajan tai johtajan eettiset näkökannat, vaikkakin monet pk- yritykset tunnustavat toimista saatavat edut, kuten paremmat suhteet kuluttajiin ja paikallisyhteisöön. Pk- yritysten strategisen päämäärän ja sosiaalisesti vastuullisten toimien välillä on positiivinen korrelaatio. Innovaatioon, laatuun ja kasvuun keskityvien pk -yritysten sitoutuminen sosiaaliseen vastuuseen on suurempaa. Tietoisuuden puute vaikuttaa olevan merkittävin este sosiaaliseen vastuuseen sitoutumiselle, etenkin pienempien pk- yritysten parissa. Sen jälkeen tulevat resurssirajoitteet. Pienyritysten järjestöillä, tukiorganisaatioilla ja verkostoilla on merkittävä tehtävä tietoisuuden lisäämisessä, kun ne tarjoavat tietoa, käyttäjäystävällisiä välineitä ja esimerkkejä hyvistä toimintatavoista. Vihreässä kirjassa määritetään (heinäkuu 2001) yritysten sosiaaliseksi vastuuksi käsite, jossa yritykset edistävät vapaaehtoisesti sosiaaliset ja ekologiset huolenaiheensa liiketoimintaansa ja vuorovaikutukseensa sidosryhmiensä kanssa, koska ne ovat yhä tietoisempia siitä, että vastuullinen toiminta johtaa yrityksen kestävään menestykseen. Vihreä Kirja määrittää yritysten sosiaalista vastuuta. Se on saanut yli 250 vastausta työnantajajärjestöiltä, elinkeinoelämän järjestöiltä, yksittäisiltä yrityksiltä, ammattiliitoilta ja kansalaisjärjestöiltä. Kaikissa vastauksissa suhtauduttiin myönteisesti Vihreään Kirjaan ja vahvistettiin, että oli tarpeen käydä avointa keskustelua yritysten sosiaalisen vastuun käsitteestä. Yritykset korostivat yritysten sosiaalisen vastuun vapaaehtoista luonnetta, sen integroitumista kestävään kehitykseen ja sen sisällön kehittämistä kansainvälisellä tasolla. Ne korostivat, että asiaan ei ole kaikille sopivaa yhden koon ratkaisua. Mm. kansalaisjärjestöt korostivat, että vapaaehtoiset aloitteet eivät ole riittäviä työntekijöiden ja kansalaisoikeuksien turvaamiseksi. Ne kannattivat sääntelypuitteita, joilla vahvistetaan vähimmäisstandardit ja taataan tasavertaiset toimintaedellytykset. Ne toivoivat myös tehokkaita mekanismeja, joilla taattaisiin, että yritykset ovat vastuussa toimiensa sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista. csr2002_fi.pdf Euroopan yhteisöjen komissio Brysselissä Vihreä kirja Yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä Vihreän kirjan tarkoituksena on käynnistää keskustelu siitä, miten Euroopan unioni voisi edistää yritysten sosiaalista vastuuta sekä eurooppalaisella että kansainvälisellä tasolla. Erityisesti keskustelun toivotaan koskevan sitä, miten voidaan parhaiten hyödyntää saadut kokemukset, kannustaa innovatiivisten kytänteiden kehittämistä, tehdä toimintaa avoimemmaksi ja lisätä arvioinnin ja 3/3

4 validivoinnin luotettavuutta. Tavoitteena olisi saada kaikille toimijoille oma aktiivinen roolinsa. Yritysten sosiaalinen vastuu tarkoittaa, että yritykset päättävät vapaaehtoisesti edistää paremman yhteiskunnan ja puhtaamman ympäristön kehittämistä. Pk- yritykset löytävät usein asiakkaansa ympäröivältä alueelta. Yrityksen maine sijaintipaikkakunnallaan ja sen imago työnantajana, tuottajana ja paikallistoimijana vaikuttaa sen kilpailukykyyn. Yrityksille, varsinkin pk- yrityksille on tarjottava ohjausta ja välineitä, joiden avulla yritykset voivat raportoida yritysten sosiaalista vastuuta koskevista toimintalinjoistaan, menettelyistään ja suorituskyvyistään tehokkaalla tavalla. (19) Miten voitaisiin tukea ja edistää yritysten sosiaalista vastuuta? - Koulutuksen ja täydennyskoulutuksen tukeminen, jolloin päälliköillä on tarvittavat taidot ja pätevyydet kehittää ja edistää yrityksen sosiaalista vastuuta. - Tietojen levittäminen ja vaihtaminen aiheesta. - Analyysit ja tutkimukset sosiaalipolitiikan alalla. greenpaper_fi_pdf Euroopan Yhteisöjen komissio, Bryssel Sähkö-, elektroniikka- ja tietoteollisuus SET Yrityksen yhteiskuntavastuu tarkoittaa aktiivista kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista toimintaa. Vastuullinen yritys toimii eettisten periaatteidensa mukaisesti, on tietoinen lainsäädännön vaatimuksista sekä ottaa toiminnassaan tasapainoisesti huomioon taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset näkökohdat. Vastuullinen toiminta lisää sidosryhmien luottamusta yritystä kohtaan, motivoi henkilöstöä sekä parantaa työympäristön innovatiivisuutta ja tuottavuutta. T% pdf SLU SLU, Suomen liikunta ja urheilu, edistää aktiivisesti yhteiskuntavastuuta. Sosiaalinen vastuu. SLU toimii aktiivisesti edistääkseen liikunnassa ja urheilussa tasaarvoista arkea, eettisten periaatteiden toteutumista ja maahanmuuttajien osallistumista. Liikunnan ja urheilun suurin yhteiskuntavastuu on lapsissa ja nuorissa. Yhteiskuntavastuulla on entistä suurempi merkitys nykyisin: 1. Perheiden rooli yhteisöllisyyden rakentajana on yhteiskunnassa osin murentunut. 2. Suomalainen yhteiskunta on vauraampi ja kilpailukykyisempi kuin koskaan, mutta yhteiskunnalliset ongelmat ovat kasvaneet. 3. Yhteiskunnan rakenteellisia muutoksia ovat mm. ikääntyminen, työttömyys, alueiden erilainen ja epätasapainoinen kehitys ja perhetyyppien muutokset. 4. Osa nuorista voi paremmin kuin yksikään ikäluokka aiemmin, mutta osa uhkaa syrjäytyä entistä nuorempana kasvavia ongelmia ovat mm. huumeiden käyttö, mielenterveydelliset 4/4

5 ongelmat, koulun keskeyttäminen ja väkivalta, osasyynä yhteisöjen mureneminen. Markkinasektorilla yritykset kiinnittävät entistä enemmän huomiota yhteiskunnallisen vastuunsa osoittamiseen. Uudessa taloudessa kilpaillaan maineella, oppimisella, innovaatiolla ja nopeudella, avainsanana on verkottuminen. Finnish Business & Society verkosto Finnish Business & Society verkoston tavoitteena on luoda toimiva kumppanuus yritysten, julkisen sektorin sekä kuluttajien ja kansalaisten välille. Tavoitteena on saada aikaiseksi yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä. Verkosto tekee yhteiskuntavastuuta ja hyviä käytäntöjä tunnetuksi yritysten, kolmannen sektorin, kansalaisten ja kuluttajien keskuudessa kokoamalla ja tuottamalla tietoa. Se kehittää yhteiskuntavastuun suomalaisia toimintamalleja ja edistää yritysten välistä vuoropuhelua. Lisäksi se tukee yrityksiä oman yhteiskuntavastuun määrittelyssä ja kehittämisessä sekä kokoaa yhteiskuntavastuun toimijoita ja toimintamalleja. Yrityksen yhteiskuntavastuun piiriin kuuluu vastuullisuus omistajia ja rahoittajia kohtaan, vastuullisuus palveluissa ja tuotteissa, vastuullisuus henkilöstöä kohtaan, vastuullisuus lähiyhteisöä kohtaan sekä yleinen yhteiskunnallinen vastuu. Pekka Selimaa, Finnish Business & Societyn puheenjohtaja kuvaa FBS:n esitteen sivuilla yhteiskuntavastuuta: Menestyvä yritys kantaa vastuunsa tasapuolisesti omistajia ja sijoittajia, asiakkaita ja kuluttajia, henkilöstöä, lähiyhteisöä sekä laajemminkin yhteiskuntaa kohtaan. Siihen ei ole oikotietä, vaan kysymys on pitkäjänteisestä kehittämisestä. Se alkaa yrityksen arvoista ja etenee strategiatason työstä jokapäiväisten käytännön toimien tasolle. Finnish Business & Society, Yritysten yhteiskuntavastuun verkosto. Esite. Eettinen foorumi - Hyvä työ - Antero Levänen Yritykset yhteiskuntavastuun kehittäjinä 1990-luvulla yritysten ydinarvojen TOP TEN - listojen kärkisijoilla näkyi sellaisia arvoja kuin asiakaslähtöisyys, asiakaskeskeisyys, tuloksellisuus, osaaminen, laatu, yrittäjyys, uudistuminen jne. Nyt 2000-luvulla on tullut mukaan liiketoiminnan eettisyyttä kuvaavia arvoja kuten vastuullisuus, kumppanuus, rehellisyys, vilpittömyys, yhteiskuntavastuusta huolehtiminen, yrityskansalaisuus jne. Taloudellisten tuottovaatimusten lisäksi yrityksiltä ja yritysjohdolta alettiin odottaa myös laajempaa vastuunkantoa omasta toimintaympäristöstä. Monet menestyvät yritykset tiedostivat nopeasti sen, että jos ne aikovat menestyä myös tulevaisuudessa, niiden on arvioitava ympäröivän yhteisön todelliset odotukset ja hyväksyttävä se, että yrityksen menestystä ei voi mitata pelkästään taloudellisella tuloksella. Arvioon pitää ottaa mukaan myös se, huolehtiiko yritys sosiaalista velvoitteistaan ja toimiiko se ympäristön kannalta terveellä tavalla. Myös kuluttajat haluavat tänä päivänä tietää millaisin periaattein tuotteet ja palvelut syntyvät. Tehokkain eettinen normisto yrityksille tuleekin markkinoilta. MORI tutkimuksen mukaan suomalaisista 75 % on sitä mieltä, etteivät yritykset kiinnitä tarpeeksi huomiota yhteiskuntavastuuseensa. 51 prosenttia sanoo olevansa halukas maksamaan 5/5

6 enemmän yhteiskuntavastuullisesti tuotetuista palveluista ja tuotteista. Vastuullisuuden monimuotoisuus Yritysten yhteiskunnallinen vastuu on haasteellinen johtamis- ja kehittämistehtävä. Eräs syy tähän on käsitteen monimuotoisuus: mistä itse asiassa puhumme silloin kun puhumme yhteiskuntavastuusta? Yritysjohdolle yhteiskuntavastuun toteuttaminen on vilpittömästä halustakin huolimatta haasteellinen tehtävä. Jossakin mielessä yhteiskuntavastuun huomioon ottaminen yrityksessä etenee kuten mikä tahansa muutos: on määriteltävä, mitä me tarkoitamme tässä yrityksessä yhteiskuntavastuulla, tehtävä päätös, mistä lähdemme liikkeelle ja mille osa-alueille keskittyen sekä kerrottava siitä yrityksen sisällä. Yhteiskuntavastuun siirtäminen käytännön toimenpiteiksi on luonteeltaan samankaltainen kuin muutkin suuret yrityksen muutosprosessit: koko henkilöstön on otettava asia omakseen. Sen vuoksi tarvitaan koulutusta ja valmennusta, pilotointia ja hyvien tulosten levittämistä. Yhteiskuntavastuun toteutumista samoin kuin muitakin toimintoja on arvioitava ja kehitettävä edelleen. Vastuullinen toiminta ja yrityksen taloudellinen kannattavuus ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa. On muistettava, että vain kannattavaa, tehokasta ja kilpailukykyistä liiketoimintaa harjoittavalla yrityksellä on mahdollisuus yhteiskuntavastuunsa kantamiseen. Yhteiskuntavastuun kantaminen ja kehittäminen on myös hyvä tapa profiloida yritystä. Yhteiskuntavastuun sisäistäminen osaksi yrityksen jokapäiväistä työtä, ammattitaitoa ja johtamista on haaste meille kaikille. Vastuullinen toiminta yrityksissä Jokaisella menestyvällä yrityksellä on kilpailustrategia, jota päivitetään vuosittain - joskus useamminkin. Strategiaprosessin yhteydessä on aiheellista pohtia myös sitä, mikä on vastuullisuuden merkitys ja lisäarvo yrityksen liiketoiminnalle. Vastuullisuudella tarkoitan tässä yhteydessä yrityksen taloudelliseen vakavaraisuuteen, henkilöstöön, lähiyhteisöön sekä ympäristöön liittyvien näkökohtien huomioimista päätöksenteossa ja toiminnassa. Yhteiskuntavastuullista yritystoimintaa ei pidä rinnastaa hyväntekeväisyyteen. Ensisijaisena tavoitteena on hankkia yritykselle aitoa taloudellista lisäarvoa. 6/6

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

JOULUNAJAN MATINEA. Vastuunsa tunteva työorganisaatio

JOULUNAJAN MATINEA. Vastuunsa tunteva työorganisaatio JOULUNAJAN MATINEA Vastuunsa tunteva työorganisaatio Joulunajan henkeen liittyen tämänvuotisen matinean tarkoituksena on innostaa yhteistyökumppaneitamme kiteyttämään omaan toimintaansa liittyvät yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Tämä on Suomalainen, vakavarainen finanssiryhmittymä, joka palvelee henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa

Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa Hallintojohtaja Ari Heikkinen, Oulun kaupunki konsernipalvelut 17.10.2012 Julkiset palvelut murroksessa Euroopan maiden taloudelliset vaikeudet juontavat

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 1 Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 2 Hyvinvointipalvelut murroksessa Kansantalouden ja yleisen varallisuuden kasvu ovat keskeisiä hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys: yksi työkalu. Marja-Leena Pellikka Case Manna ry 14.10.2015

Yhteiskunnallinen yritys: yksi työkalu. Marja-Leena Pellikka Case Manna ry 14.10.2015 Yhteiskunnallinen yritys: yksi työkalu Minkälainen olisi suomalainen yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintamalli? Marja-Leena Pellikka Case Manna ry 14.10.2015 Manna ry 1995-2015 => 2016 MannaPalvelut

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä yhteiskuntavastuullisesta yrittäjyydestä. Leena Haanpää FinSERN Helsinki

Nuorten käsityksiä yhteiskuntavastuullisesta yrittäjyydestä. Leena Haanpää FinSERN Helsinki Nuorten käsityksiä yhteiskuntavastuullisesta yrittäjyydestä Leena Haanpää FinSERN 5.9.2011 Helsinki Tutkimushankkeen taustaa Nuoret ja vastuullinen yrittäjyys -tutkimus tarkastelee aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Ulla Koivusaari 29.11.2007 Studia Generalia - luentotilaisuus Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla 1 Sisältö Kestävä kehitys ja sen uhkatekijät

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Komission tiedonanto suomeksi Työministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön yhteistyönä valmisteltu perusmuistio

Komission tiedonanto suomeksi Työministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön yhteistyönä valmisteltu perusmuistio 22.11.2002 3538/0550/2002 TM Eduskunnan suurelle valiokunnalle Komission tiedonanto: Yritysten sosiaalinen vastuu: elinkeinoelämän panos kestävään kehitykseen; Perustuslain 97 :n mukainen selvitys Työministeriö

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Merja Lähdesmäki. Yhteiskuntavastuun käsite maaseudun pienyrityksissä. Yliopistollista maaseudun kehittämistä 25 vuotta Helsinki

Merja Lähdesmäki. Yhteiskuntavastuun käsite maaseudun pienyrityksissä. Yliopistollista maaseudun kehittämistä 25 vuotta Helsinki Merja Lähdesmäki Yhteiskuntavastuun käsite maaseudun pienyrityksissä Yliopistollista maaseudun kehittämistä 25 vuotta Helsinki 25.04.2013 1 Tutkimuksen tausta Yhä kasvava kiinnostus yritysten yhteiskuntavastuuta

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Median merkitys vastuullisen yritysimagon rakentamisessa

Median merkitys vastuullisen yritysimagon rakentamisessa Median merkitys vastuullisen yritysimagon rakentamisessa Elintarvikepäivä 2004 4.5. Messukeskus Professori (vt.) Pekka Aula Helsingin yliopiston viestinnän laitos pekka.aula@helsinki.fi www.aula.fi Pekka

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! -projektin tarkoituksena tuottaa kriteerit logistiikka-alan pk-yrityksiin nuoren työntekijän perehdyttämiseen

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Sisäinen viestintä vastuullisen liiketoiminnan tukena

Sisäinen viestintä vastuullisen liiketoiminnan tukena Sisäinen viestintä vastuullisen liiketoiminnan tukena Julkisuus, raha vai hyvä sydän? FInlandia-talo 8.10.2003 Professori (vt.) Pekka Aula Helsingin yliopiston viestinnän laitos pekka.aula@helsinki.fi

Lisätiedot

VÄHEMMÄSTÄ ENEMMÄN KESTÄVYYDESTÄ KILPAILUETUA

VÄHEMMÄSTÄ ENEMMÄN KESTÄVYYDESTÄ KILPAILUETUA VÄHEMMÄSTÄ ENEMMÄN KESTÄVYYDESTÄ KILPAILUETUA KTT, yritysfuturologi Tarja Meristö FuturesLab CoFi, Laurea 3.4.2014 Länsi-Uudenmaan sparrausfoorumi 4, Siuntio OLEMMEKO NYT TAITEKOHDASSA? Energiakriisit

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Matkailuyrityksen vastuullisuus ja viestintä Savonlinnan matkailufoorumi

Matkailuyrityksen vastuullisuus ja viestintä Savonlinnan matkailufoorumi Matkailuyrityksen vastuullisuus ja viestintä Savonlinnan matkailufoorumi 6.4.2017 Hanna-Maija Väisänen, Katja Pasanen, Eeva Koivula Kohti vastuullista matkailua -hanke Mitä tarkoitetaan vastuullisuudella

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Julkisen palvelun uudistaminen yhteiskunnalliset yritykset hyvinvointipalvelujen tuottamisessa

Julkisen palvelun uudistaminen yhteiskunnalliset yritykset hyvinvointipalvelujen tuottamisessa Julkisen palvelun uudistaminen yhteiskunnalliset yritykset hyvinvointipalvelujen tuottamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Helsinki 5.5.2010 Kari Neilimo Vuorineuvos, taloustiet. tri Julkisen palvelun

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä. Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10.

Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä. Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10. Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10. Yhteiskunnalliset yritykset: kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin ongelmiin

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ 1 2 3 Mitä on yrityksen vastuullisuusviestintä? Miten Veikkaus viestii vastuullisuutta? Lessons learned Miten viestitään? Kenelle viestitään? Mitä viestitään? Kuvaja

Lisätiedot

Kestävän liiketoiminnan uudet mahdollisuudet

Kestävän liiketoiminnan uudet mahdollisuudet Ympäristö ja yrittäjyys -signaalisessio Kestävän liiketoiminnan uudet mahdollisuudet Yritysfuturologi, KTT Tarja Meristö FuturesLab CoFi, Laurea Lohja 13.3.2013 Sparrausfoorum III Motto: Maailman pelastamisesta

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Yritykset & ihmisoikeudet 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Valtioneuvosto, yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet mistä on kyse? Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikan isoimpia kysymyksiä tällä hetkellä

Lisätiedot

Vapaaehtoisena vaikutat

Vapaaehtoisena vaikutat Vapaaehtoisena vaikutat Teemavuoden lähtökohdat Vapaaehtoistoiminta hyödyttääsekäyksilöitä, yhteisöjäettäkoko yhteiskuntaa. Aktiivista kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistoiminnan teemavuosi tarjoaa tilaisuuden

Lisätiedot

Johtamisen standardit mitä ja miksi

Johtamisen standardit mitä ja miksi Johtamisen standardit mitä ja miksi Forum 2013 Sari Sahlberg Johtamisen standardi Auttaa organisaatiota kehittämään valittua johtamisen osa-aluetta Laadunhallinta Ympäristöasioiden hallinta Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Merkillisiä hyväntekijöitä. 7.10.2014 Kimmo Nekkula

Merkillisiä hyväntekijöitä. 7.10.2014 Kimmo Nekkula Merkillisiä hyväntekijöitä 7.10.2014 Kimmo Nekkula Suomalaisen Työn Liitto 102 vuotta suomalaisen työn puolesta Suomalaisen työn arvostuksen ja menestyksen puheenjohtaja ja Suomessa tehdyn työn aktiivinen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Sanna Ström Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullisuuden toteuttaminen yrityksessä Johdon sitoutuminen Päätöksentekoprosessit

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset

Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset Jaana Merenmies, Syfo Oy - yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yrittäjyys Nyt! 13.5.2011 Oulu, Pohto Yhteiskunnallisten yritysten

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Yritysten menestys, Tulevaisuuden tekeminen, Vahva osaaminen, Hyvä työyhteisö.

Yritysten menestys, Tulevaisuuden tekeminen, Vahva osaaminen, Hyvä työyhteisö. Arvokirja EK:n neljä arvoa EK:lla on pitkä historia, vahva kulttuuri ja aikojen kuluessa nykymuotoonsa kehittynyt arvomaailma. Vaikka arvot muuttuvat hitaasti, nykyinen murrosaika nosti ne puheenaiheiksi

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Suomidigi prosessien uudistamisen tukena

Suomidigi prosessien uudistamisen tukena Riikka Pellikka Asiantuntija JulkICT-osasto Valtiovarainministeriö Riikka.pellikka@vm.fi @riikkapellikka @suomidigi Suomidigi prosessien uudistamisen tukena Hallitusohjelman tavoite: Uudistamme julkiset

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana Jonna Stenman

Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana Jonna Stenman Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana 15.11.2011 Jonna Stenman Tässä on oltava jotain mielenkiintoista kun siihen suhtaudutaan niin intohimoisesti Jonna Stenman 15.11.2011

Lisätiedot

KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN

KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN LIIKE2 -tutkimusohjelman päätösseminaari 30.8.2010 KTT, aluepäällikkö Päivi Myllykangas Elinkeinoelämän keskusliitto EK KANNATTAVA KIMPPA

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Suomi kuntarakenteen muutoksen jälkeen? Kunnan asema elinvoiman kehittäjänä

Suomi kuntarakenteen muutoksen jälkeen? Kunnan asema elinvoiman kehittäjänä Suomi kuntarakenteen muutoksen jälkeen? Kunnan asema elinvoiman kehittäjänä Arto Haveri Johtamiskorkeakoulu arto.haveri@uta.fi LuostoClassic BUSINESS FORUM 12.8.2016 Miten tähän on tultu? Yksitasoinen

Lisätiedot

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoinen Anu Arhippainen Vapaaehtoisen rooli kotoutumisessa Mikä vapaaehtoista motivoi? Vapaaehtoinen järjestön näkökulmasta Vapaaehtoisen tukena

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaminen kannattaa. Vastuullinen sijoittaminen 10.6.2010 Anna Hyrske ja Magdalena Lönnroth

Vastuullinen sijoittaminen kannattaa. Vastuullinen sijoittaminen 10.6.2010 Anna Hyrske ja Magdalena Lönnroth Vastuullinen sijoittaminen kannattaa Vastuullinen sijoittaminen 10.6.2010 Anna Hyrske ja Magdalena Lönnroth Kuinka uudesta hypetyksestä vastuullisessa sijoittamisessa on kyse? - Onko vastuullinen sijoittaminen

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Sosiaalinen yritystoiminta Vihdin välityömarkkinoita täydentämään Kotona metsässä -hankesuunnitelma

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Sosiaalinen yritystoiminta Vihdin välityömarkkinoita täydentämään Kotona metsässä -hankesuunnitelma POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Sosiaalinen yritystoiminta Vihdin välityömarkkinoita täydentämään Kotona metsässä -hankesuunnitelma SOSIAALINEN YRITYS Yritys, jonka tavoitteena on kannattavan liiketoiminnan ohella

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Riskit hallintaan ISO 31000

Riskit hallintaan ISO 31000 Riskit hallintaan ISO 31000 Riskienhallinta ja turvallisuus forum 17.10.2012 Riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen Tilaisuus, Esittäjä Mitä on riskienhallinta? 2 Strategisten riskienhallinta Tavoitteet

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/21 21 33 kohta 33. toteaa, että erityiskertomusta koskevaa työasiakirjaa laadittaessa komissio oli jo antanut ehdotuksensa rakenneuudistusten tukiohjelman perustamiseksi; panee tyytyväisenä

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 Vastuullinen sijoittaja & viestintä Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 sisältö 2 Ilmarinen superlyhyesti Vastuullinen omistaja Vastuullinen sijoittaja Näin viestimme Kuumat teemat Asiakkaiden odotukset

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000

YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000 YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000 Yhteiskuntavastuuopas ISO (International Organization for Standardization) ISO on kansainvälinen standardisoimisjärjestö, jonka jäseninä on 164 kansallista standardisoimisjärjestöä.

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys toimialan uudistajana

Yhteiskunnallinen yritys toimialan uudistajana Yhteiskunnallinen yritys toimialan uudistajana Tuija Oikarinen, Suvi Konsti-Laakso, Virpi Koskela & Helinä Melkas Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Suuret odotukset Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Työelämän osaamistarpeita

Työelämän osaamistarpeita Työelämän osaamistarpeita 12.5.2008 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Yritysten tarvitsema osaaminen Tiedot ja taidot Arvot ja asenteet Verkostot 2 1 Rekrytoinnin

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 Sisällys Lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen kestävyys

Lisätiedot

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Kansan valta Citizen Voice and Action World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Demokratiaa kaikille? Seminaari demokratian tukemisesta kehitysyhteistyössä 27.11.2014 Katri

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä

Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna LIIKETALOUDEN 1 Pääkysymys: Tutkimuskysymykset Millainen rooli yritysvastuulla on Finanssialan Keskusliiton jäsenjärjestöissä?

Lisätiedot

Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla

Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla Välkky-hankkeen MUUTOS-koulutus 19.2.2010 Jaana Merenmies Ohjelma Sosiaalisen vaikuttavuuden arvioinnin merkitys ja hyödyt Sosiaalisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET -kehitysohjelma

SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET -kehitysohjelma SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET -kehitysohjelma Lähtökohdat Megatrendit Talouskriisi Globalisaation 2.vaihe Väestön ikääntyminen Ilmastomuutos Suomen menestysmalli on vakavasti uhattuna Perinteinen teollinen

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ - Yksinyrittäminen vai verkostoyrittäjyys? Kuopio Tuija Toivola KTT, tutkimuspäällikkö SISÄLTÖ Miksi uusia toimintamalleja yrittäjyyteen? Mitä on

Lisätiedot

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS (2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Tunnistaako yrittäjä oman työhyvinvointinsa. Maarit Laine, Terveyskunto Oy Työterveyspäivät 27.10.2010

Tunnistaako yrittäjä oman työhyvinvointinsa. Maarit Laine, Terveyskunto Oy Työterveyspäivät 27.10.2010 Tunnistaako yrittäjä oman työhyvinvointinsa Työterveyspäivät Yrittäjyys mitä se merkitsee? Askel kammokujaan, josta ei ole takaisin paluuta normaalin turvaverkon piiriin. Kiire, vastuut, taloudelliset

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys -merkki. 24.4.2012 Saila Tykkyläinen

Yhteiskunnallinen yritys -merkki. 24.4.2012 Saila Tykkyläinen Yhteiskunnallinen yritys -merkki 24.4.2012 Saila Tykkyläinen YHTEISKUNNALLINEN YRITYS -MERKKI Yhteiskunnallinen yritys -merkki viestii yrityksistä, jotka kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

JOHTAJUUS OSUUSKUNNASSA - IHMISET JA VERKOSTOT

JOHTAJUUS OSUUSKUNNASSA - IHMISET JA VERKOSTOT JOHTAJUUS OSUUSKUNNASSA - IHMISET JA VERKOSTOT Jarmo Hänninen Idekoop osuuskunta Osuustoiminnan kehittäjät - Coop Finland ry:n juhlaseminaari Helsinki 30.10.2009 JOHTAJUUS, MITÄ SE ON? JOHTAJUUS, MITÄ

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot