XX00AA01 Orientoivat opinnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XX00AA01 Orientoivat opinnot"

Transkriptio

1 1 XX00AA01 Orientoivat opinnot Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman opiskeluyhteisönsä jäsenenä. Opiskelija ymmärtää korkeakouluopiskelun vaatimukset ja mahdollisuudet ja hallitsee opintojen suunnittelun ja opiskelun käytännöt. Opiskelija osaa hyödyntää ohjaus- ja neuvontapalveluja aktiivisesti. Opiskelija osaa käyttää kirjastoa ja tietoverkkoja tiedonhankintaan ja hallitsee verkossa opiskelun perusteet. Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja osaa tehdä itsenäisesti koulutustaan ja uraansa koskevia valintoja sekä suunnitella opintojensa edistymistä. Opiskelija pystyy kehittämään ja tunnistamaan opiskeluvalmiuksiaan ja vahvuuksiaan. Opiskelijalla on näkemys valitsemastaan koulutusalasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä tietoa kansainvälistymismahdollisuuksista. - Opintojakso tukee ammatti-identiteetin kasvua ja antaa opiskelijalle lähtökohdat kehittyä työelämä- ja ihmissuhdetaidoiltaan vahvaksi ammattilaiseksi. Keskeiset sisältöalueet: - tutustuminen korkeakouluopiskeluun ja opiskeluyhteisöön - oppilaitoksen käytännöt ja opiskeluympäristön hallinta: fyysinen ympäristö (tilat, välineet, tietojärjestelmät, palvelut) ja sosiaalinen ympäristö (opiskelijan tukiverkosto, turvallisuus ja hyvinvointi, opiskelijayhteisöt ja yhteistyö) - oppimisvalmiudet, opiskelutaidot ja opintojen suunnittelu - ammatillinen kasvu ja kansainvälisyysosaaminen (monikulttuurisuus ja kansainvälinen opiskelijavaihto).

2 2 Y00AA03 Geometria - Tasogeometria Trigonometria Avaruusgeometria - Excel: Laskutoimitukset, käyrien piirtäminen - Goal seek - Matriisi yhtälöryhmän ratkaisemisessa - Logaritmiset asteikot.

3 3 TY00AA04 Funktiot ja vektorit - Funktiot Koordinaattimuunnokset - Napakoordinaatisto - Parametriesitys - Harmoninen värähtely - Vektorit Kompleksiluvut - Excel: Solver (Yhtälöryhmä, optimointi), käyrät parametrin mukaan, harmoninen värähtely.

4 4 TY00AA05 Differentiaalilaskenta ja matriisit - Derivaatta Integraali - Differentiaaliyhtälöistä Matriisi - Excel: Derivaatta, integraali, differentiaaliyhtälö (VBA), matriisi.

5 5 TY00AA07 Deskriptiivinen geometria ja talousmatematiikka Opiskelija ymmärtää yhdensuuntaisprojektioille tyypilliset ominaisuudet ja oppii piirtämään avaruuskappaleista erilaisia yhdensuuntaisprojektioita. Opiskelija oppii luonnostelemaan kavaljeeriprojektiolla erilaisia talotekniikkaan liittyviä avaruuskappaleita: kanavia ja putkia. Opiskelija osaa tulkita isometrisessä ortogonaaliprojektiossa piirrettyjä putkistopiirustuksia ja osaa piirtää niitä myös itse. Opiskelija ymmärtää kompleksiluvun käsitteen ja oppii sähkötekniikassa tarvittavat kompleksilukujen laskutoimitukset. Opiskelija hallitsee erilaisia talousmatematiikan prosenttilaskusovelluksia ja oppii korko,- laina- ja indeksilaskentaa. - Keskus- ja yhdensuuntaisprojektion erot ja perusominaisuudet - Yhdensuuntaisprojektion Pohlken kuvio ja sen käyttö yhdensuuntaisprojektion piirtämisessä. - Kavaljeeriprojektio, sotilasprojektio ja isometrinen ortogonaaliprojektio. - Avaruuskappaleiden piirtäminen erilaisilla yhdensuuntaisprojektioilla - Talotekniikkaan liittyvien avaruuskappaleiden tilavuuksien ja pinta-alojen sekä erilaisten kulmien laskemisen kertausta - Isometrisen ortogonaaliprojektion käyttö kolmiulotteisissa putkistopiirustuksissa - Kompleksiluvut, niiden laskutoimitukset ja erilaiset esitysmuodot - Talousmatematiikkaan liittyviä prosenttilaskuja - Korko- ja lainalaskentaa - Indeksin käsite, erilaisia indeksejä ja indeksilaskentaa - Excelin käyttö talousmatematiikan tehtävissä.

6 6 TY00AA06 Tilastomatematiikka Opiskelija oppii todennäköisyyden peruskäsitteet ja osaa soveltaa todennäköisyyden peruslaskusääntöjä. Opiskelija ymmärtää satunnaismuuttujiin liittyvät peruskäsitteet ja oppii satunnaisilmiöiden mallinnusta. Opiskelija osaa keskeiset diskreetit ja jatkuvat jakaumat. Opiskelija ymmärtää luottamusvälin käsitteen ja tilastollisen päättelyn perusideat. Opiskelija osaa estimoinnin ja tilastollisen testauksen alkeet sekä tilastollisen laadunohjauksen idean. Opiskelija oppii mittaustulosten tilastollista tulkintaa ja osaa määrittää regressiosuoran ja tehdä oikeita johtopäätöksiä tilastollisten muuttujien välisestä yhteydestä. Opiskelija ymmärtää tilastollisia tunnuslukuja ja osaa tutkia ja kuvailla havaintoaineistoa tunnuslukujen ja sopivien graafisten esitysten avulla. - Todennäköisyyden käsite ja peruslaskusäännöt - Satunnaismuuttuja ja siihen liittyvät peruskäsitteet - Tavallisimmat diskreetit ja jatkuvat jakaumat. - Tilastoihin liittyviä peruskäsitteitä: mitta-asteikot, tunnusluvut, aineiston luokittelu, taulukot ja graafiset esitystavat - Tilastollinen virhearviointi. Luottamusvälit - Estimointi ja tilastollinen testaus - Tilastollisen laadunohjauksen alkeet - Regressioanalyysiä ja regressiomallien luotettavuuden analysointia - Excelin tilastotoiminnot.

7 7 TY00AA14 Rakennusfysiikka Opintojakso antaa insinööriopiskelijalle tarpeelliset fysiikan perustiedot lämpöopista, kosteudesta ja kosteuden johtumisesta. Opiskelija ymmärtää, että fysiikan teoriat ovat insinöörisovellusten todellisuutta kuvaavia malleja, jotka perustuvat havaintoihin ja kokeellisiin mittauksiin. Opiskelija osaa luokitella luonnonilmiöitä ja tuntee niiden kuvaamiseen liittyvät fysiikan lait, mihin ne perustuvat ja mitkä ovat niiden rajoitukset. Opiskelija ymmärtää fysiikan käytännön sovellusten perusteet. - Lämpöoppi (lämpötila, lämpölaajeneminen, aineen lämpöopilliset ominaisuudet) - Termodynamiikkaa: peruskäsitteet, termodynamiikan pääsäännöt, kiertoprosessit, lämpövoimakone, jäähdytyskone ja lämpöpumppu - Ilman kosteus, kastepiste ja vesihöyryn diffuusio - Äänioppi: ääniopin perusteet, tehon etäisyysriippuvuus, intensiteettitaso ja desibeliasteikko, intensiteettitasojen yhteenlasku, vaimeneminen, vaimentaminen, huoneakustiikka, rakenteiden eristävyys, ultraääni

8 8 TY00AB05 Ammattifysiikka Laajuus:5 op Opintojakso laajentaa opiskelijan tietoja hänen omaan alaansa liittyvillä fysiikan alueilla. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy ymmärtämään ammatissaan tarvittavien fysiikan sovellusten perusteet.opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy muodostamaan ja ratkaisemaan keskeisimmät alansa fysiikkaan liittyvät suureyhtälöt. Opiskelija pystyy täydentämään ja soveltamaan fysiikan tietojaan sekä jatko-opinnoissa että työelämässä käytännön ongelmien ratkaisemisessa. - Termodynamiikkaa: peruskäsitteet, termodynamiikan pääsäännöt, kiertoprosessit, lämpövoimakone, jäähdytyskone ja lämpöpumppu - Värähdysliike: harmoninen värähdysliike, vaimeneva värähdysliike, aikavakio, kriittinen vaimennus, pakkovärähtely - Aaltoliikeoppi: perussuureet, sini-aalto, superpositio ja interferenssi, seisova aalto, huojunta, Dopplerin ilmiö, teho, heijastuminen ja taittuminen - Äänioppi: ääniopin perusteet, tehon etäisyysriippuvuus, intensiteettitaso ja desibeliasteikko, intensiteettitasojen yhteenlasku, vaimeneminen, vaimentaminen, huoneakustiikka, rakenteiden eristävyys, ultraääni - Magnetismi: magneettikenttä, sähköinen ja magneettinen poikkeutus, virtajohdin magneettikentässä, virtasilmukka, magneettinen dipolimomentti, magneettisuuden selitys, solenoidi, maan magneettikenttä, Hall-ilmiö, aineen magneettiset ominaisuudet - Sähkömagneettinen induktio: magneettivuo, Faradayn- ja Lenzin laki, itseinduktanssi, keskinäisinduktanssi, muuttuva johdinsilmukka magneettikentässä, sähkögeneraattori - Fotometria: perussuureet ja yksiköt,optiset kuidut, pyörrevirrat, sähkömoottori, vastus ja kela virtapiirissä, muuntaja, impedanssisovitus.

9 9 Y00AA17 Tekniikan englanti ja viestintä Opiskelija tuntee yleisteknistä englantia ja talotekniikan englannin perusteita ja saa selvää alaansa liittyvistä helpohkoista teksteistä. Opiskelija tuntee yritysmaailmaan ja sen toimintaan liittyvää sanastoa ja kielenkäyttöä. Opiskelija osaa laatia asiatyylisen sähköpostiviestin, kirjeen ja muistion. Opiskelija selviytyy työelämään liittyvistä puhelinkeskustelutilanteista ja muista peruspuhetilanteista. Opiskelija osaa kuvailla yrityksen toimintaa ja työympäristöään. Opiskelija tuntee ammatillisen suullisen esityksen periaatteet ja osaa pitää talotekniikkaan liittyvän yritysesittelyn. Opiskelija tuntee koulutusjärjestelmään liittyvää kieltä ja osaa kertoa omasta koulutuksestaan. Opiskelija osaa laatia paikanhakukirjeen ja ansioluettelon ja selviytyy työpaikkahaastattelusta. - Yleistekniikan ja talotekniikan englannin perusteet - Yritysmaailma ja tekniikan alan yritysviestintä pääpiirteittäin. - Työnhakuprosessi ja insinöörikoulutus - Ammatillisen suullisen esityksen periaatteet - Yritysesittely.

10 10 TY00AA18 Tekniikan suomi ja viestintä Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy - tulkitsemaan ja laatimaan oman alansa perustekstejä - soveltamaan kielenkäyttösuosituksia ja asiakirjastandardia alansa teksteihin - viestimään verkossa tarkoituksenmukaisesti - hankkimaan ja käyttämään alansa tietoa kriittisesti - raportoimaan suullisesti ja kirjallisesti - esiintymään asiantuntevasti ja tilanteen mukaisesti - toimimaan tavoitteellisesti työryhmän jäsenenä - arvioimaan ja kehittämään omaa viestintäosaamistaan. - Asiatekstin laadinta - Tekstin asettelu ja keskeiset asiakirjat, esimerkiksi työnhaun ja liikekirjeenvaihdon tekstit - Raportointikäytänteet ja raportti tekstilajina: rakenne, kieli, lähteiden käyttö ja referointi, lähdemerkinnät, tiedon havainnollistaminen ja ulkoasu - Tekniikan alan oikeakielisyyskäytänteet ja kielenkäyttösuositukset, erityisesti lyhenteet, vierasperäiset sanat, luetelmat, numerot ja merkit - Tiedonhankinta ja alan tiedonlähteiden kriittinen käyttö - Verkkoviestinnän perusteet - Suullinen viestintä ja vuorovaikutus: esiintymistaito, puheilmaisu, puhetilanteen suunnittelu ja havainnollistaminen sekä puhumalla vaikuttaminen - Ryhmässä viestimisen perusteet.

11 11 TY00AA19 Talotekniikan englanti ja viestintä Opiskelija tuntee talotekniikan sanastoa ja saa selvää talotekniikkaan liittyvistä teksteistä. Opiskelija pystyy hankkimaan tietoa alansa englanninkielisistä lähteistä ja arvioimaan niiden luotettavuutta. Opiskelija tuntee asiakirjoittamisen ja teknillisen kirjoittamisen käytänteet ja osaa laatia talotekniikan työtehtäviin liittyviä tiedusteluja, tarjouksia, tilauksia ja valituksia. Opiskelija selviytyy talotekniikan työtehtäviin liittyvistä viestintätilanteista. Opiskelija osaa kuvailla talotekniikan tuotteita ja työprosesseja ja osaa pitää talotekniikkaan liittyvän tuote-esittelyn. - Talotekniikan englanti - Asiakirjoittaminen ja teknillisen kirjoittamisen erityispiirteet - Tiedonhankinta alan englanninkielisistä lähteistä - Messu- ja konferenssikäytänteet ja yritysviestintä - Ammatillisen suullisen esityksen kehittäminen - Tuotteen ja tuotanto- ja työprosessin kuvaus - Tuotteen esittely.

12 12 TY00AA21 Ammattiruotsi Opiskelija osaa kertoa suullisesti ja kirjallisesti itsestään, koulutuksestaan ja työtehtävistään. Opiskelija osaa sopia tapaamisesta ja kirjoittaa lyhyitä sähköpostiviestejä. Opiskelija selviytyy lyhyistä puhelinkeskusteluista. Opiskelija osaa esitellä tuttua yritystä. Opiskelija hallitsee jonkin verran yleisteknistä ja talotekniikkaan liittyvää kieltä. - Yleisteknisen ruotsin ja talotekniikan ruotsin perusteet - Insinöörikoulutus. - Työelämä ja tekniikan alan yritysviestintä: yritysesittely, yritysvierailu, tuote-esittely, sähköpostiviestintä, puhelinviestintä. - Työnhakuprosessi.

13 13 TY00AA20 Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy - viestimään jäsentyneesti ja tilanteenmukaisesti projekteissa ja ryhmäviestintätilanteissa alansa asiantuntijana - soveltamaan suomenkielisen tutkimusviestinnän periaatteita ja tekstikäytänteitä opinnäytetyöhönsä ja alansa työtehtäviin - käyttämään alansa keskeisiä tietolähteitä asiantuntevasti ja monipuolisesti. - Tutkimusraportoinnin käytänteet opinnäytetyössä ja alan kehittämistehtävissä - Viestintä ja vuorovaikutus projektissa: suullinen projektiviestintä ja projektin dokumentit, esimerkiksi projektisuunnitelma ja -raportit sekä tiedotteet - Palaveri-, kokous- ja neuvottelutilanteet ja niiden asiakirjat - Ammatillinen informaatiolukutaito.

14 14 TY00AA29 Tietojenkäsittelyn perusteet Opiskelija ymmärtää tietotekniikan toimintaperiaatteet, ja tuntee verkottuneen opiskeluympäristön käytön ja mahdollisuudet. Opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn peruskäsitteet, joihin kuuluvat tieto, tiedostomuodot, hakemistorakenteet, merkistökoodaus, lähiverkot ja internet, tietokoneen pääosat ja niiden toiminta, ohjelmistotyypit ja käyttöjärjestelmät. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee henkilökohtaisen tietokoneen käytön ammattikorkeakouluopiskelussa sekä hallitsee tavallisimmat työvälineohjelmat. Opiskelija osaa toimia tietoverkkoympäristössä ja huolehtia tietoturvallisuuden vaatimuksista. - Laitteet ja lähiverkko - tiedon hallinta ammattikorkeakoulun verkossa - Tietoturva ja tietosuoja - Tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn peruskäsitteet - Tekstinkäsittely ja asiakirjoihin liittyvät tekniset standardit - Johdatus taulukkolaskentaan - Johdatus grafiikkaohjelmistoihin ja kuvankäsittelyyn - Internet tiedonlähteenä ja viestintävälineenä ( www -julkaiseminen, sähköposti, tiedon haun tekniikka ja digitaalinen portofolio) - Tekniset valmiudet verkko - opiskeluun.

15 15 TY00AB08 Sovelluskehitys Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen) Opiskelija ymmärtää sovelluskehitysprosessin vaiheet ja työtavat sekä työelämän tietojenkäsittelyn kehittämistarpeet ja tietohallinnolle asetetut vaatimukset. Opiskelija tuntee joitakin ohjelmoinnin ja sovelluskehityksen työvälineitä. Opiskelija tuntee projektinhallinnan menetelmät ja vaiheet pienissä projekteissa. - Projektinhallinta: Projektisuunnitelma, raportointi ja aikataulu Tietojärjestelmän dokumentointi: tekniset kuvaukset ja käyttöohjeet. - Ohjelman rakenteen suunnittelu, ohjelmoinnin perusteet verkkopohjaisessa yhteistoimintaympäristössä toimiminen ja ryhmätyötaidot. - Ohjelman rakenteen suunnittelu: vuokaaviot, UML. Visual Studio.NET, HTML editorit, Visio, Jude, Javascript. Tiedonhallintajärjestelmä: Access tai MySQL. Käsiteanalyysi. Microsoft Project

16 16 TY00AA86 CAD-teknologia Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt talotekniikan tyypillisiin CAD-järjestelmiin osana toteutuskohteen tietomallia. Opiskelijalla on kokonaiskäsitys CAD-järjestelmien käyttömahdollisuuksista LVIS-alan toteutuksen eri osavaiheissa. Opiskelija osaa arvioida CADjärjestelmän ominaisuuksia ja tehokkuutta suunnittelutoiminnassa. Opiskelija osaa hyödyntää CADsovelluksia LVIS-alan tyypillisissä suunnittelutehtävissä. Opiskelija kykenee tuottamaan CADmallin tulosteineen suunnittelukohteesta. - Suunnittelun CAD-järjestelmät ja ohjelmat - Suunnittelukohteen CAD-mallintaminen ja editointi - Tuotetieto CAD-mallissa. - Template- tiedostojen käyttö - Tulostaminen ja dokumentit.

17 17 TY00AA83 Sähkötekniikan perusteet Opiskelija tietää sähkötekniikan tärkeimmät käsitteet, sähkölaitteiden turvallisen rakenteen ja suojauksen periaatteet, ammattihenkilöä edellyttävien suoritusten rajat, valtakunnallisen sähköhuollon osapuolet sekä asuintiloissa käytettävät sähkötekniset laitteet ja niiden piirrosmerkit ja toiminnallisen kytkeytymisen periaatteet.opiskelija osaa asuintilojen sähköteknisen varustelun ja 230V laitteiden toiminnallisen kytkeytymisen piirrosmerkeillä esittämisen periaatteet sekä tuntee sähköhuollon periaatteet ja osapuolet. - Asuintilojen sähkötekninen varustelu ja piirrosmerkit - 230V laitteiden sähkötekniset suureet, rakenne, toiminnallinen kytkeytyminen sekä turvallisuuden ja suojauksen periaatteet - Sähkön tuotannon ja kulutuksen rakenne ja osapuolet - Sähköhuollon taloudellinen toteutus ja ympäristövaikutukset sekä sähkölaitteistojen turvallisuusstandardien ja -ohjeiden periaatteet.

18 18 TY00AA89 Automaatiotekniikan perusteet Opiskelija osaa LVI-tekniikan perussäätöpiirien rakenne- ja toiminta periaatteet sekä säätimien viritysperusteet. Opiskelija osaa myös perusjärjestelmien säätökaavioiden ja toimintaselostuksien laatimisen Opiskelija osaa suunnitella LVI-tekniikan perussäätöpiirit ja suorittaa säätimien virityksen. Opiskelija osaa myös laatia ja tulkita perusjärjestelmien säätökaavioita ja toimintaselostuksia. - Avoimen ja suljetun säätöpiirin perusteoria, toimintaperiaate ja rakenne sekä säädettävän prosessin ominaisuudet. - Analogisten ja digitaalisten säätimien toimintaperiaatteet ja ominaisuudet sekä LVItekniikassa käytettävien toimilaitteiden ja anturien perustyypit ja niiden ominaisuudet - Säätökaavioiden ja toimintaselostuksien laadinnan periaatteet - Säätöteoria ja useamman parametrin säädöt.

19 19 TY00AA92 Automaatiojärjestelmät Opiskelija tuntee rakennusautomaatiojärjestelmien periaatteet ja rakennuksen laitteiden säätötekniset ratkaisut. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia rakennusautomaatiojärjestelmän suunnitelman. - LVI-prosessit - Säätö-ohjaus- ja hälytystoiminnat - Energiatalous, optimointi ja kulutusseuranta - Järjestelmää koskevat standardit, määräykset ja tekniset ohjeet - Piirrosmerkit ja dokumentointi - Suunnittelu ja hankintamenettely - Käyttö ja ylläpito - Säätö-, aika- ja muiden ohjelmien laadinta - Markkinatilanne - Saneeraus ja päivitysasiat

20 20 TY00AA66 Valaistustekniikka Opiskelija tuntee tärkeimmät valaistustekniikan suureet, näkemiseen vaikuttavat tekijät, valonlähteet ja niiden ominaisuudet, laskentamenetelmät, valaisimien osat ja ominaisuudet, valaistusratkaisuja ohjaavat tekniset määräykset ja standardivaatimukset, mittaamismenetelmät ja tuntee energiaa säästävät ratkaisut. Opiskelija osaa suunnitella erilaisten tilojen valaistustoteutuksen ottaen huomioon näkemiseen ja miellyttävyyteen liittyvät tekniset tekijät ja taloudelliset reunaehdot. - Valaistustekniikan suureet, silmän ominaisuudet ja näkeminen, valonlähteet ja niiden ominaisuudet - Pistemenetelmä ja hyötysuhdemenetelmä ja tietokoneen käyttö laskelmissa - Valaisimet ja niiden ominaisuudet - Valaistusratkaisut ja tekniset määräykset ja standardivaatimukset sekä valaistuksen mittaaminen ja laadun arviointi - Energiaa säästävät tekniset vaihtoehdot ja niiden taloudellisuus - Valaistuksen suunnittelun ja mittauksen käytännön suorittamisen ohjeet.

21 21 XX00AB36 Projektihallinta Insinööriopiskelija hallitsee projektiorganisaation perustamisen ja tehtävät. Ymmärtää projektipäällikön roolin johtajana ja vastuunkantajana. Hän osaa laatia projektisuunnitelman ja budjetin. Ymmärtää projektin resurssihallinnan taloudellisen seurannan ja aikaohjauksen merkityksen työn saattamiseksi menestyksekkäästi loppuun. Tuntee riskien hallinnan merkityksen ja osaa reagoida muutostilanteeseen. - Projektiorganisaation perustaminen ja tehtävät - Projektisuunnitelman laatiminen ja seuranta - Projektin vaiheistus - Projektin aikaohjaus - Resurssisuunnittelu ja resurssien hallinta - Kustannusohjaus ja kustannusten optimointi - Muutosten ja riskien hallinta.

22 22 XX00AA15 Investointilaskenta ja päätöksenteko Opiskelija osaa suunnitella ja hallita investointien kustannuksia ja ottaa kantaa investoinnin kannattavuuteen. Opiskelija ymmärtää alan keskeiset termit ja osaa tulkita investointilaskelmia. Opiskelija osaa budjetoida ja hinnoitella asiakasprojektin ja arvioida projektin kannattavuutta. Opiskelija ymmärtää tavallisimmat investointien rahoitusvaihtoehdot. - Investointilaskentamenetelmät - Yrityksen oman investoinnin kannattavuuden arviointi - Projektilaskenta; asiakkaalle tehtävän projektin budjetointi, hinnoittelu, kannattavuustarkastelu - Investointien rahoitus

23 23 TY00AA25 Talotekniikan elinkaaritalous Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun perusteista rakentamisessa. Hän tuntee rakentamisen elinkaaritalouden periaatteet ja osaa suorittaa sekä elinkaariarvioita (Life Cycle Assessment) että elinkaarikustannuslaskelmia (Life Cycle Cost) taloteknisille järjestelmille ja laitteille. Opiskelija ymmärtää talotekniikkajärjestelmien ja laitteiden elinkaarikustannusten muodostumisen periaatteet ja osaa laatia elinkaarikustannuslaskelman sekä manuaalisesti että atk-sovelluksella. Hän tuntee elinkaariarvioinnin eri vaiheet (tavoitteiden asettelu, inventaarioanalyysi, vaikutusarviointi ja tulosten tulkinta) ja osaa tehdä niissä tarvittavat laskelmat sekä manuaalisesti että atk-sovelluksella. 1. Elinkaarikustannuslaskelmien ja elinkaariarvioiden tavoitteet 2. Elinkaarikustannusten osatekijät ja niiden arviointi 3. Elinkaariarvioinnin vaiheet: tavoitteiden asettelu, inventaarioanalyysi, vaikutusarviointi ja tulosten tulkinta 4. Ympäristöselosteet. LCC:n ja LCA:n laskentatyökalut ja niiden käyttö. 5. Investointilaskennan perusteet. 6. Herkkyystarkastelut investointilaskelmissa.

24 24 TY00AA93 Vuorovaikutustaidot ja johtaminen Opiskelija tietää keskusteluiden, neuvotteluiden ja kokousten eettiset ja juridiset reunaehdot. Opiskelija tuntee tiedottamisen ja suhdetoiminnan periaatteet. Hän osaa viestiä asiakaslähtöisesti työelämän eri tilanteissa sekä osaa arvioida ja kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää johtamisen perusteorioita sekä erilaisia johtamismalleja sekä motivaation perustekijöitä. Opiskelija tuntee myös työlainsäädännön perusasioita sekä työsopimuksen merkityksen. - Keskustelu- ja neuvottelutaidot toimivassa työyhteisössä - Tiedottaminen ja yhteystoiminta sekä asiakaspalvelu erilaisten projektien johtotehtävissä - Johtamis-ja motivaatioteorioita, kuten tiimijohtaminen, tilannejohtaminen ja syväjohtaminen.

25 25 TY00AB13 Kiinteistötalous Laajuus:6 op Kiinteistötalouden perusopintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille laaja yleiskuva kiinteistön elinkaaritaloudesta sekä talouden optimointiin liittyvistä suunnitelmista ja laskentamenetelmistä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelijoille muodostuu selkeä yleisnäkemys kiinteistön elinkaaren eri vaiheista sisältäen kaavoituksen, kiinteistönmuodostuksen, rakentamisvaiheen, kiinteistönpidon, kiinteistön kehittämisen ja käytöstä luopumisen. - Kurssilla käsitellään kiinteistön tuottoja ja kustannuksia kiinteistön elinkaaren eri vaiheissa, sekä niihin vaikuttavia tekijöitä, suunnitelmallisuuden ja optimoinnin keinoja sekä tuottojen ja kustannusten tavallisimpia laskentamenetelmiä. - Kurssilla käsitellään lisäksi kaavoitusjärjestelmäämme ja kiinteistönmuodostusta sekä rakentamista ja kiinteistönpitoa ohjaavan lainsäädännön keskeisiä periaatteita. - Kurssilla käsitellään myös kiinteistöjen ja rakentamisen sekä kiinteistönpitomme historiallista kehittymistä. - Näiden luentojen avulla opiskelijat voivat muodostaa mielekkään viitekehyksen sille, millaisten virallisten säädösten, osapuolten ja historiallisen taustan puitteissa kiinteistömaailmassa toimitaan.

26 26 TY00AB15 Kiinteistöalan lainsäädäntö 2 Laajuus:5 op

27 27 TY00AB16 Talotekniikan elinkaariarviot ja elinkaarikustannukset Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun perusteista rakentamisessa. Hän tuntee rakentamisen elinkaaritalouden periaatteet ja osaa suorittaa sekä elinkaariarvioita (Life Cycle Assessment) että elinkaarikustannuslaskelmia (Life Cycle Cost) taloteknisille järjestelmille ja laitteille Opiskelija ymmärtää talotekniikkajärjestelmien ja laitteiden elinkaarikustannusten muodostumisen periaatteet ja osaa laatia elinkaarikustannuslaskelman sekä manuaalisesti että atk-sovelluksella. Hän tuntee elinkaariarvioinnin eri vaiheet (tavoitteiden asettelu, inventaarioanalyysi, vaikutusarviointi ja tulosten tulkinta) ja osaa tehdä niissä tarvittavat laskelmat sekä manuaalisesti että atk-sovelluksella. - Elinkaarikustannuslaskelmien ja elinkaariarvioiden tavoitteet - Elinkaarikustannusten osatekijät ja niiden arviointi - Elinkaariarvioinnin vaiheet: tavoitteiden asettelu, inventaarioanalyysi, vaikutusarviointi ja tulosten tulkinta - Ympäristöselosteet - LCC:n ja LCA:n laskentatyökalut ja niiden käyttö - Investointilaskennan perusteet - Herkkyystarkastelut investointilaskelmissa.

28 28 TY00AB17 Korjausrakentaminen Laajuus:5 op Opiskelija tuntee vanhat jo käytöstä poistuneet ja osittain käytössä olevat LVI- ja sähköjärjestelmät sekä kojeet ja tarvikkeet kuten myös niiden erityispiirteet korjausrakentamisen kannalta katsottuna. Opiskelija tuntee menetelmät vanhojen rakenteiden ja järjestelmien kunnon kartoittamiseksi joko säilytyspäätöksen tai uusimispäätöksen pohjaksi. Opiskelija tuntee rakentamismääräysten soveltamisen erityispiirteet korjausrakentamisessa. - Olemassa olevat järjestelmät eri aikakausilta - Vanhat asennustavat - Vanhat tarvikkeet ja niiden korvaaminen vastaavilla - Kuntotutkimukset ja kuntokartoitukset - Määräysten soveltaminen korjausrakentamisessa - Urakointimuodot korjausrakentamiskohteissa - Arkkitehtuurin asettamat erityisvaatimukset

29 29 Y00AB18 Rakennusten energiatalous Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen energiatalouteen liittyvistä tekijöistä sekä ongelmista. Hän ymmärtää rakennuksen, sen teknisten järjestelmien sekä niiden käytön ja ylläpidon merkityksen energian kulutuksessa ja energiakustannuksissa Opiskelija osaa muodostaa rakennuksen energiataseen sekä tarkastella rakennuksen lämpöteknistä käyttäytymistä stationaarisessa ja dynaamisessa tilassa. Hän osaa soveltaa tietokoneohjelmia energiataloudellisissa laskelmissa. Opiskelija osaa tehdä käyttötilaselvityksiä sekä tarkastella investointivaihtoehtojen kannattavuutta. Opiskelija ymmärtää sisäilmastoparametrien keskeisen osuuden rakennuksen energiakustannusten synnyssä. Opiskelija hallitsee keinoja, joilla voidaan pienentää rakennuksen energiankulutusta. - Rakennuksen energiatase - Ilmastointijärjestelmien energiatalous ja lämmön talteenotto - Käyttövesi rakennuksen energiatalouden osana - Sähköenergian kulutus ja sen muodostuminen kiinteistöissä - Kulutuksen pienentämismahdollisuudet - Rakennusten energian käyttö Suomessa nyt ja tulevaisuudessa, sekä sen merkitys ympäristölle.

30 30 TY00AA82 LVI-tekniikan perusteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen rakennusten (pientalojen) lvijärjestelmistä. Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla rakennusten lvi-järjestelmiä koskevat julkiset määräykset ja ohjeet. Hän tuntee lvi-piirustukset ja tunnistaa niissä esitetyt laitteet. Opiskelija tuntee erilaisia lvi-järjestelmän valintaan ja toimintaan liittyviä vaatimuksia ja osaa arvioida niitä verrattuna muihin vastaaviin lvi-järjestelmiin. - Julkiset määräykset ja ohjeet lvi-järjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja käytön perustana asuinpientaloissa. - Tutustuminen yleisimpiin lvi-piirrosmerkkeihin ja niitä vastaaviin tuotteisiin ja laitteistoihin. - Omakotitalon viemäriverkoston ja vesikalusteiden suunnittelu ja laitevalinta.

31 31 TY00AA32 LVI-mittaustekniikka Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen lvi-tekniikan järjestelmien mittaamisesta ja suoritusarvojen esittämisestä. Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla yleisimmät lvialan mittaukset ja osaa arvioida saamiensa tulosten tarkkuutta. Hän tuntee mittauksiin liittyvät vaara- ja ympäristötekijät sekä osaa ottaa ne huomioon suunnitellessaan mittauksia Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa erilaisia mittaustapoja lvi-järjestelmien ominaisuuksien selvittämiseen. Hän tietää mittaustulostensa virhemahdollisuudet ja osaa käyttää mittausstandardeja. - LVI-tekniikan perusmittaukset: lämpötila, virtaama, sisäilmaston laatu, ilmavirrat - Mittaustulosten luotettavuuden arviointi - Turvallinen työskentely laboratorioissa - Standardien ja mittausohjeiden hyväksikäyttö suunnitelmallisessa mittauksessa.

32 32 TY00AB35 Vesitekniikka Opiskelija syventyy vesi- ja viemärilaitosten ja järjestelmien suunnitteluun ja mitoitukseen siten, että hänen odotetaan pystyvän mitoittamaan pientalon toimivat vesi- ja viemärijärjestelmät kokonaistaloudellisesti. Opiskelija syventyy rakennusten sadevesi- ja perustusten kuivatusjärjestelmiin niin, että osaa suunnitella pientalon ao. järjestelmät. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelusta ja toteutuksesta. Hän osaa soveltaa julkisia määräyksiä ja ohjeita vesi- ja viemärijärjestelmien suunnitteluun ja rakentamiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan suunnitella ja mitoittaa pientalon vesi- ja viemärijärjestelmän. Opiskelija osaa myös valita viemärijärjestelmän suojauslaitteet. Opiskelija perehtyy lämpimän talousveden valmistuslaitteisiin ja niiden mitoitukseen ja hänen odotetaan osaavan mitoittaa ko. järjestelmät erityyppisiin kohteisiin energiataloudellisesti. Opiskelija ymmärtää talousvesi- ja viemärijärjestelmien energiatalouteen vaikuttavat tekijät sekä järjestelmien hyvään äänitekniseen toimivuuteen liittyvät seikat. - Julkiset määräykset ja ohjeet vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja käytön perustana - Talousvesijärjestelmien, jätevesijärjestelmien, sadevesijärjestelmien, kuivatusjärjestelmien - Lämpimän talousveden valmistuksen suunnittelu - Erotinlaitteiden valinta - Pumppaamoiden laitteet ja toiminta - Vesi- ja viemärijärjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeet - Alipaineviemäröinti - ATK-pohjainen mallinnus.

33 33 TY00AB36 Ilmastointitekniikka Laajuus:6 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut yleiskuvan rakennuksen ilmastointijärjestelmistä ja niiden suorituskyvystä ja toiminnan reunaehdoista. Hän osaa vertailla eri järjestelmiä ja valita edullisimman. Opiskelijalla on yleiskuva ilmanvaihtokanavien mitoitusmenetelmistä, ilmastoinnin jäähdytystarpeen laskennasta sekä ilmastoinnin äänitekniikasta. Hän ymmärtää myös ilmanjaon keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä ilmanjakolaitteiden valinnassa. Hän tuntee alan keskeiset määräykset. Opiskelija tuntee tärkeimmät sisäilman mittausmenetelmät ja mittalaitteet sekä ilmanvaihtolaitoksen vastaanottomenettelyn. - Määräykset ja standardit - Ilmastointijärjestelmät ja sisäilmasto - Ilmastointiprosessit h,x tasossa - Jäähdytystarve ja jäähdytysjärjestelmät - Ilmastoinnin äänitekniikka - Ilmanjako huonetilassa ja ilmanjakolaitteiden valinta - Sisäilmamittaukset ja vastaanottotarkastukset - Projektityö.

Talotekniikan koulutusohjelma

Talotekniikan koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Tunnus Nimi 1 2 3 4 Yhteensä TY13S2-1000 Perusopinnot 69 TY13S2-1018 Orientoivat opinnot 3 XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 3 TY13S2-1001 Matematiikka

Lisätiedot

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3.

Lisätiedot

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015 0 OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinto Merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 20 2014-2015 Venemestarinkatu 35, 24240 Salo p. (02) 7704 1 etunimi.sukunimi@sskky.fi

Lisätiedot

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ.

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ. 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 YHTEYSTIEDOT 3 2 OPETUSSUUNNITELMA, TRADENOMI MONIMUOTOKOULUTUS 4

Lisätiedot

KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO

KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1136 3 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 10/011/2001 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2. 1. Taloushallinto............................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP.............................................

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA sekä automaatio- ja mittausteknologian osaalueille. Olemme panostaneet yhdistettyyn opetus- ja tutkimuslaboratorioon, joka tarjoaa opis- Ympäristöala tarjoaa runsaasti

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005

Liiketalouden koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005 1 Liiketalouden koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005 Sisältö Koulutusohjelman opintojaksot... 1 1 Liiketalouden perusopinnot...1 2 Liiketalouden opinnot...9 3 Yhteiset ammattiopinnot...12 4 Suuntautumisopinnot...19

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 1.8.2012 YLEISTÄ... 3 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON,

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 120 ov

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013. Raportti 7.10.

OPETUSSUUNNITELMA. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013. Raportti 7.10. OPETUSSUUNNITELMA Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013 Raportti 7.10.2003 17.8.2009 1 1. MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA TUTKINTO

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET OPETUSHALLITUS 1999 Opetushallitus Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN

Lisätiedot

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP...

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 1. Johtaminen ja viestintä....................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP.....................................

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Pasila

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Pasila Page 1 of 159 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Pasila Liiketoiminnan verkkopalvelun kehittäminen Liiketoiminnan verkkopalvelun kehittäminen Tunnus: AMK30D Lukukausi: 3.-7. Taso ja tyyppi: ammattiopinnot,

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma 2 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011 2012. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op

OPINTO-OPAS 2011 2012. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op OPINTO-OPAS 2011 2012 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op 2 Lahden ammattikorkeakoulu TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Koulutusohjelma johtaa

Lisätiedot