XX00AA01 Orientoivat opinnot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XX00AA01 Orientoivat opinnot"

Transkriptio

1 1 XX00AA01 Orientoivat opinnot Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman opiskeluyhteisönsä jäsenenä. Opiskelija ymmärtää korkeakouluopiskelun vaatimukset ja mahdollisuudet ja hallitsee opintojen suunnittelun ja opiskelun käytännöt. Opiskelija osaa hyödyntää ohjaus- ja neuvontapalveluja aktiivisesti. Opiskelija osaa käyttää kirjastoa ja tietoverkkoja tiedonhankintaan ja hallitsee verkossa opiskelun perusteet. Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja osaa tehdä itsenäisesti koulutustaan ja uraansa koskevia valintoja sekä suunnitella opintojensa edistymistä. Opiskelija pystyy kehittämään ja tunnistamaan opiskeluvalmiuksiaan ja vahvuuksiaan. Opiskelijalla on näkemys valitsemastaan koulutusalasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä tietoa kansainvälistymismahdollisuuksista. - Opintojakso tukee ammatti-identiteetin kasvua ja antaa opiskelijalle lähtökohdat kehittyä työelämä- ja ihmissuhdetaidoiltaan vahvaksi ammattilaiseksi. Keskeiset sisältöalueet: - tutustuminen korkeakouluopiskeluun ja opiskeluyhteisöön - oppilaitoksen käytännöt ja opiskeluympäristön hallinta: fyysinen ympäristö (tilat, välineet, tietojärjestelmät, palvelut) ja sosiaalinen ympäristö (opiskelijan tukiverkosto, turvallisuus ja hyvinvointi, opiskelijayhteisöt ja yhteistyö) - oppimisvalmiudet, opiskelutaidot ja opintojen suunnittelu - ammatillinen kasvu ja kansainvälisyysosaaminen (monikulttuurisuus ja kansainvälinen opiskelijavaihto).

2 2 Y00AA03 Geometria - Tasogeometria Trigonometria Avaruusgeometria - Excel: Laskutoimitukset, käyrien piirtäminen - Goal seek - Matriisi yhtälöryhmän ratkaisemisessa - Logaritmiset asteikot.

3 3 TY00AA04 Funktiot ja vektorit - Funktiot Koordinaattimuunnokset - Napakoordinaatisto - Parametriesitys - Harmoninen värähtely - Vektorit Kompleksiluvut - Excel: Solver (Yhtälöryhmä, optimointi), käyrät parametrin mukaan, harmoninen värähtely.

4 4 TY00AA05 Differentiaalilaskenta ja matriisit - Derivaatta Integraali - Differentiaaliyhtälöistä Matriisi - Excel: Derivaatta, integraali, differentiaaliyhtälö (VBA), matriisi.

5 5 TY00AA07 Deskriptiivinen geometria ja talousmatematiikka Opiskelija ymmärtää yhdensuuntaisprojektioille tyypilliset ominaisuudet ja oppii piirtämään avaruuskappaleista erilaisia yhdensuuntaisprojektioita. Opiskelija oppii luonnostelemaan kavaljeeriprojektiolla erilaisia talotekniikkaan liittyviä avaruuskappaleita: kanavia ja putkia. Opiskelija osaa tulkita isometrisessä ortogonaaliprojektiossa piirrettyjä putkistopiirustuksia ja osaa piirtää niitä myös itse. Opiskelija ymmärtää kompleksiluvun käsitteen ja oppii sähkötekniikassa tarvittavat kompleksilukujen laskutoimitukset. Opiskelija hallitsee erilaisia talousmatematiikan prosenttilaskusovelluksia ja oppii korko,- laina- ja indeksilaskentaa. - Keskus- ja yhdensuuntaisprojektion erot ja perusominaisuudet - Yhdensuuntaisprojektion Pohlken kuvio ja sen käyttö yhdensuuntaisprojektion piirtämisessä. - Kavaljeeriprojektio, sotilasprojektio ja isometrinen ortogonaaliprojektio. - Avaruuskappaleiden piirtäminen erilaisilla yhdensuuntaisprojektioilla - Talotekniikkaan liittyvien avaruuskappaleiden tilavuuksien ja pinta-alojen sekä erilaisten kulmien laskemisen kertausta - Isometrisen ortogonaaliprojektion käyttö kolmiulotteisissa putkistopiirustuksissa - Kompleksiluvut, niiden laskutoimitukset ja erilaiset esitysmuodot - Talousmatematiikkaan liittyviä prosenttilaskuja - Korko- ja lainalaskentaa - Indeksin käsite, erilaisia indeksejä ja indeksilaskentaa - Excelin käyttö talousmatematiikan tehtävissä.

6 6 TY00AA06 Tilastomatematiikka Opiskelija oppii todennäköisyyden peruskäsitteet ja osaa soveltaa todennäköisyyden peruslaskusääntöjä. Opiskelija ymmärtää satunnaismuuttujiin liittyvät peruskäsitteet ja oppii satunnaisilmiöiden mallinnusta. Opiskelija osaa keskeiset diskreetit ja jatkuvat jakaumat. Opiskelija ymmärtää luottamusvälin käsitteen ja tilastollisen päättelyn perusideat. Opiskelija osaa estimoinnin ja tilastollisen testauksen alkeet sekä tilastollisen laadunohjauksen idean. Opiskelija oppii mittaustulosten tilastollista tulkintaa ja osaa määrittää regressiosuoran ja tehdä oikeita johtopäätöksiä tilastollisten muuttujien välisestä yhteydestä. Opiskelija ymmärtää tilastollisia tunnuslukuja ja osaa tutkia ja kuvailla havaintoaineistoa tunnuslukujen ja sopivien graafisten esitysten avulla. - Todennäköisyyden käsite ja peruslaskusäännöt - Satunnaismuuttuja ja siihen liittyvät peruskäsitteet - Tavallisimmat diskreetit ja jatkuvat jakaumat. - Tilastoihin liittyviä peruskäsitteitä: mitta-asteikot, tunnusluvut, aineiston luokittelu, taulukot ja graafiset esitystavat - Tilastollinen virhearviointi. Luottamusvälit - Estimointi ja tilastollinen testaus - Tilastollisen laadunohjauksen alkeet - Regressioanalyysiä ja regressiomallien luotettavuuden analysointia - Excelin tilastotoiminnot.

7 7 TY00AA14 Rakennusfysiikka Opintojakso antaa insinööriopiskelijalle tarpeelliset fysiikan perustiedot lämpöopista, kosteudesta ja kosteuden johtumisesta. Opiskelija ymmärtää, että fysiikan teoriat ovat insinöörisovellusten todellisuutta kuvaavia malleja, jotka perustuvat havaintoihin ja kokeellisiin mittauksiin. Opiskelija osaa luokitella luonnonilmiöitä ja tuntee niiden kuvaamiseen liittyvät fysiikan lait, mihin ne perustuvat ja mitkä ovat niiden rajoitukset. Opiskelija ymmärtää fysiikan käytännön sovellusten perusteet. - Lämpöoppi (lämpötila, lämpölaajeneminen, aineen lämpöopilliset ominaisuudet) - Termodynamiikkaa: peruskäsitteet, termodynamiikan pääsäännöt, kiertoprosessit, lämpövoimakone, jäähdytyskone ja lämpöpumppu - Ilman kosteus, kastepiste ja vesihöyryn diffuusio - Äänioppi: ääniopin perusteet, tehon etäisyysriippuvuus, intensiteettitaso ja desibeliasteikko, intensiteettitasojen yhteenlasku, vaimeneminen, vaimentaminen, huoneakustiikka, rakenteiden eristävyys, ultraääni

8 8 TY00AB05 Ammattifysiikka Laajuus:5 op Opintojakso laajentaa opiskelijan tietoja hänen omaan alaansa liittyvillä fysiikan alueilla. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy ymmärtämään ammatissaan tarvittavien fysiikan sovellusten perusteet.opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy muodostamaan ja ratkaisemaan keskeisimmät alansa fysiikkaan liittyvät suureyhtälöt. Opiskelija pystyy täydentämään ja soveltamaan fysiikan tietojaan sekä jatko-opinnoissa että työelämässä käytännön ongelmien ratkaisemisessa. - Termodynamiikkaa: peruskäsitteet, termodynamiikan pääsäännöt, kiertoprosessit, lämpövoimakone, jäähdytyskone ja lämpöpumppu - Värähdysliike: harmoninen värähdysliike, vaimeneva värähdysliike, aikavakio, kriittinen vaimennus, pakkovärähtely - Aaltoliikeoppi: perussuureet, sini-aalto, superpositio ja interferenssi, seisova aalto, huojunta, Dopplerin ilmiö, teho, heijastuminen ja taittuminen - Äänioppi: ääniopin perusteet, tehon etäisyysriippuvuus, intensiteettitaso ja desibeliasteikko, intensiteettitasojen yhteenlasku, vaimeneminen, vaimentaminen, huoneakustiikka, rakenteiden eristävyys, ultraääni - Magnetismi: magneettikenttä, sähköinen ja magneettinen poikkeutus, virtajohdin magneettikentässä, virtasilmukka, magneettinen dipolimomentti, magneettisuuden selitys, solenoidi, maan magneettikenttä, Hall-ilmiö, aineen magneettiset ominaisuudet - Sähkömagneettinen induktio: magneettivuo, Faradayn- ja Lenzin laki, itseinduktanssi, keskinäisinduktanssi, muuttuva johdinsilmukka magneettikentässä, sähkögeneraattori - Fotometria: perussuureet ja yksiköt,optiset kuidut, pyörrevirrat, sähkömoottori, vastus ja kela virtapiirissä, muuntaja, impedanssisovitus.

9 9 Y00AA17 Tekniikan englanti ja viestintä Opiskelija tuntee yleisteknistä englantia ja talotekniikan englannin perusteita ja saa selvää alaansa liittyvistä helpohkoista teksteistä. Opiskelija tuntee yritysmaailmaan ja sen toimintaan liittyvää sanastoa ja kielenkäyttöä. Opiskelija osaa laatia asiatyylisen sähköpostiviestin, kirjeen ja muistion. Opiskelija selviytyy työelämään liittyvistä puhelinkeskustelutilanteista ja muista peruspuhetilanteista. Opiskelija osaa kuvailla yrityksen toimintaa ja työympäristöään. Opiskelija tuntee ammatillisen suullisen esityksen periaatteet ja osaa pitää talotekniikkaan liittyvän yritysesittelyn. Opiskelija tuntee koulutusjärjestelmään liittyvää kieltä ja osaa kertoa omasta koulutuksestaan. Opiskelija osaa laatia paikanhakukirjeen ja ansioluettelon ja selviytyy työpaikkahaastattelusta. - Yleistekniikan ja talotekniikan englannin perusteet - Yritysmaailma ja tekniikan alan yritysviestintä pääpiirteittäin. - Työnhakuprosessi ja insinöörikoulutus - Ammatillisen suullisen esityksen periaatteet - Yritysesittely.

10 10 TY00AA18 Tekniikan suomi ja viestintä Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy - tulkitsemaan ja laatimaan oman alansa perustekstejä - soveltamaan kielenkäyttösuosituksia ja asiakirjastandardia alansa teksteihin - viestimään verkossa tarkoituksenmukaisesti - hankkimaan ja käyttämään alansa tietoa kriittisesti - raportoimaan suullisesti ja kirjallisesti - esiintymään asiantuntevasti ja tilanteen mukaisesti - toimimaan tavoitteellisesti työryhmän jäsenenä - arvioimaan ja kehittämään omaa viestintäosaamistaan. - Asiatekstin laadinta - Tekstin asettelu ja keskeiset asiakirjat, esimerkiksi työnhaun ja liikekirjeenvaihdon tekstit - Raportointikäytänteet ja raportti tekstilajina: rakenne, kieli, lähteiden käyttö ja referointi, lähdemerkinnät, tiedon havainnollistaminen ja ulkoasu - Tekniikan alan oikeakielisyyskäytänteet ja kielenkäyttösuositukset, erityisesti lyhenteet, vierasperäiset sanat, luetelmat, numerot ja merkit - Tiedonhankinta ja alan tiedonlähteiden kriittinen käyttö - Verkkoviestinnän perusteet - Suullinen viestintä ja vuorovaikutus: esiintymistaito, puheilmaisu, puhetilanteen suunnittelu ja havainnollistaminen sekä puhumalla vaikuttaminen - Ryhmässä viestimisen perusteet.

11 11 TY00AA19 Talotekniikan englanti ja viestintä Opiskelija tuntee talotekniikan sanastoa ja saa selvää talotekniikkaan liittyvistä teksteistä. Opiskelija pystyy hankkimaan tietoa alansa englanninkielisistä lähteistä ja arvioimaan niiden luotettavuutta. Opiskelija tuntee asiakirjoittamisen ja teknillisen kirjoittamisen käytänteet ja osaa laatia talotekniikan työtehtäviin liittyviä tiedusteluja, tarjouksia, tilauksia ja valituksia. Opiskelija selviytyy talotekniikan työtehtäviin liittyvistä viestintätilanteista. Opiskelija osaa kuvailla talotekniikan tuotteita ja työprosesseja ja osaa pitää talotekniikkaan liittyvän tuote-esittelyn. - Talotekniikan englanti - Asiakirjoittaminen ja teknillisen kirjoittamisen erityispiirteet - Tiedonhankinta alan englanninkielisistä lähteistä - Messu- ja konferenssikäytänteet ja yritysviestintä - Ammatillisen suullisen esityksen kehittäminen - Tuotteen ja tuotanto- ja työprosessin kuvaus - Tuotteen esittely.

12 12 TY00AA21 Ammattiruotsi Opiskelija osaa kertoa suullisesti ja kirjallisesti itsestään, koulutuksestaan ja työtehtävistään. Opiskelija osaa sopia tapaamisesta ja kirjoittaa lyhyitä sähköpostiviestejä. Opiskelija selviytyy lyhyistä puhelinkeskusteluista. Opiskelija osaa esitellä tuttua yritystä. Opiskelija hallitsee jonkin verran yleisteknistä ja talotekniikkaan liittyvää kieltä. - Yleisteknisen ruotsin ja talotekniikan ruotsin perusteet - Insinöörikoulutus. - Työelämä ja tekniikan alan yritysviestintä: yritysesittely, yritysvierailu, tuote-esittely, sähköpostiviestintä, puhelinviestintä. - Työnhakuprosessi.

13 13 TY00AA20 Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy - viestimään jäsentyneesti ja tilanteenmukaisesti projekteissa ja ryhmäviestintätilanteissa alansa asiantuntijana - soveltamaan suomenkielisen tutkimusviestinnän periaatteita ja tekstikäytänteitä opinnäytetyöhönsä ja alansa työtehtäviin - käyttämään alansa keskeisiä tietolähteitä asiantuntevasti ja monipuolisesti. - Tutkimusraportoinnin käytänteet opinnäytetyössä ja alan kehittämistehtävissä - Viestintä ja vuorovaikutus projektissa: suullinen projektiviestintä ja projektin dokumentit, esimerkiksi projektisuunnitelma ja -raportit sekä tiedotteet - Palaveri-, kokous- ja neuvottelutilanteet ja niiden asiakirjat - Ammatillinen informaatiolukutaito.

14 14 TY00AA29 Tietojenkäsittelyn perusteet Opiskelija ymmärtää tietotekniikan toimintaperiaatteet, ja tuntee verkottuneen opiskeluympäristön käytön ja mahdollisuudet. Opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn peruskäsitteet, joihin kuuluvat tieto, tiedostomuodot, hakemistorakenteet, merkistökoodaus, lähiverkot ja internet, tietokoneen pääosat ja niiden toiminta, ohjelmistotyypit ja käyttöjärjestelmät. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee henkilökohtaisen tietokoneen käytön ammattikorkeakouluopiskelussa sekä hallitsee tavallisimmat työvälineohjelmat. Opiskelija osaa toimia tietoverkkoympäristössä ja huolehtia tietoturvallisuuden vaatimuksista. - Laitteet ja lähiverkko - tiedon hallinta ammattikorkeakoulun verkossa - Tietoturva ja tietosuoja - Tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn peruskäsitteet - Tekstinkäsittely ja asiakirjoihin liittyvät tekniset standardit - Johdatus taulukkolaskentaan - Johdatus grafiikkaohjelmistoihin ja kuvankäsittelyyn - Internet tiedonlähteenä ja viestintävälineenä ( www -julkaiseminen, sähköposti, tiedon haun tekniikka ja digitaalinen portofolio) - Tekniset valmiudet verkko - opiskeluun.

15 15 TY00AB08 Sovelluskehitys Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen) Opiskelija ymmärtää sovelluskehitysprosessin vaiheet ja työtavat sekä työelämän tietojenkäsittelyn kehittämistarpeet ja tietohallinnolle asetetut vaatimukset. Opiskelija tuntee joitakin ohjelmoinnin ja sovelluskehityksen työvälineitä. Opiskelija tuntee projektinhallinnan menetelmät ja vaiheet pienissä projekteissa. - Projektinhallinta: Projektisuunnitelma, raportointi ja aikataulu Tietojärjestelmän dokumentointi: tekniset kuvaukset ja käyttöohjeet. - Ohjelman rakenteen suunnittelu, ohjelmoinnin perusteet verkkopohjaisessa yhteistoimintaympäristössä toimiminen ja ryhmätyötaidot. - Ohjelman rakenteen suunnittelu: vuokaaviot, UML. Visual Studio.NET, HTML editorit, Visio, Jude, Javascript. Tiedonhallintajärjestelmä: Access tai MySQL. Käsiteanalyysi. Microsoft Project

16 16 TY00AA86 CAD-teknologia Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt talotekniikan tyypillisiin CAD-järjestelmiin osana toteutuskohteen tietomallia. Opiskelijalla on kokonaiskäsitys CAD-järjestelmien käyttömahdollisuuksista LVIS-alan toteutuksen eri osavaiheissa. Opiskelija osaa arvioida CADjärjestelmän ominaisuuksia ja tehokkuutta suunnittelutoiminnassa. Opiskelija osaa hyödyntää CADsovelluksia LVIS-alan tyypillisissä suunnittelutehtävissä. Opiskelija kykenee tuottamaan CADmallin tulosteineen suunnittelukohteesta. - Suunnittelun CAD-järjestelmät ja ohjelmat - Suunnittelukohteen CAD-mallintaminen ja editointi - Tuotetieto CAD-mallissa. - Template- tiedostojen käyttö - Tulostaminen ja dokumentit.

17 17 TY00AA83 Sähkötekniikan perusteet Opiskelija tietää sähkötekniikan tärkeimmät käsitteet, sähkölaitteiden turvallisen rakenteen ja suojauksen periaatteet, ammattihenkilöä edellyttävien suoritusten rajat, valtakunnallisen sähköhuollon osapuolet sekä asuintiloissa käytettävät sähkötekniset laitteet ja niiden piirrosmerkit ja toiminnallisen kytkeytymisen periaatteet.opiskelija osaa asuintilojen sähköteknisen varustelun ja 230V laitteiden toiminnallisen kytkeytymisen piirrosmerkeillä esittämisen periaatteet sekä tuntee sähköhuollon periaatteet ja osapuolet. - Asuintilojen sähkötekninen varustelu ja piirrosmerkit - 230V laitteiden sähkötekniset suureet, rakenne, toiminnallinen kytkeytyminen sekä turvallisuuden ja suojauksen periaatteet - Sähkön tuotannon ja kulutuksen rakenne ja osapuolet - Sähköhuollon taloudellinen toteutus ja ympäristövaikutukset sekä sähkölaitteistojen turvallisuusstandardien ja -ohjeiden periaatteet.

18 18 TY00AA89 Automaatiotekniikan perusteet Opiskelija osaa LVI-tekniikan perussäätöpiirien rakenne- ja toiminta periaatteet sekä säätimien viritysperusteet. Opiskelija osaa myös perusjärjestelmien säätökaavioiden ja toimintaselostuksien laatimisen Opiskelija osaa suunnitella LVI-tekniikan perussäätöpiirit ja suorittaa säätimien virityksen. Opiskelija osaa myös laatia ja tulkita perusjärjestelmien säätökaavioita ja toimintaselostuksia. - Avoimen ja suljetun säätöpiirin perusteoria, toimintaperiaate ja rakenne sekä säädettävän prosessin ominaisuudet. - Analogisten ja digitaalisten säätimien toimintaperiaatteet ja ominaisuudet sekä LVItekniikassa käytettävien toimilaitteiden ja anturien perustyypit ja niiden ominaisuudet - Säätökaavioiden ja toimintaselostuksien laadinnan periaatteet - Säätöteoria ja useamman parametrin säädöt.

19 19 TY00AA92 Automaatiojärjestelmät Opiskelija tuntee rakennusautomaatiojärjestelmien periaatteet ja rakennuksen laitteiden säätötekniset ratkaisut. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia rakennusautomaatiojärjestelmän suunnitelman. - LVI-prosessit - Säätö-ohjaus- ja hälytystoiminnat - Energiatalous, optimointi ja kulutusseuranta - Järjestelmää koskevat standardit, määräykset ja tekniset ohjeet - Piirrosmerkit ja dokumentointi - Suunnittelu ja hankintamenettely - Käyttö ja ylläpito - Säätö-, aika- ja muiden ohjelmien laadinta - Markkinatilanne - Saneeraus ja päivitysasiat

20 20 TY00AA66 Valaistustekniikka Opiskelija tuntee tärkeimmät valaistustekniikan suureet, näkemiseen vaikuttavat tekijät, valonlähteet ja niiden ominaisuudet, laskentamenetelmät, valaisimien osat ja ominaisuudet, valaistusratkaisuja ohjaavat tekniset määräykset ja standardivaatimukset, mittaamismenetelmät ja tuntee energiaa säästävät ratkaisut. Opiskelija osaa suunnitella erilaisten tilojen valaistustoteutuksen ottaen huomioon näkemiseen ja miellyttävyyteen liittyvät tekniset tekijät ja taloudelliset reunaehdot. - Valaistustekniikan suureet, silmän ominaisuudet ja näkeminen, valonlähteet ja niiden ominaisuudet - Pistemenetelmä ja hyötysuhdemenetelmä ja tietokoneen käyttö laskelmissa - Valaisimet ja niiden ominaisuudet - Valaistusratkaisut ja tekniset määräykset ja standardivaatimukset sekä valaistuksen mittaaminen ja laadun arviointi - Energiaa säästävät tekniset vaihtoehdot ja niiden taloudellisuus - Valaistuksen suunnittelun ja mittauksen käytännön suorittamisen ohjeet.

21 21 XX00AB36 Projektihallinta Insinööriopiskelija hallitsee projektiorganisaation perustamisen ja tehtävät. Ymmärtää projektipäällikön roolin johtajana ja vastuunkantajana. Hän osaa laatia projektisuunnitelman ja budjetin. Ymmärtää projektin resurssihallinnan taloudellisen seurannan ja aikaohjauksen merkityksen työn saattamiseksi menestyksekkäästi loppuun. Tuntee riskien hallinnan merkityksen ja osaa reagoida muutostilanteeseen. - Projektiorganisaation perustaminen ja tehtävät - Projektisuunnitelman laatiminen ja seuranta - Projektin vaiheistus - Projektin aikaohjaus - Resurssisuunnittelu ja resurssien hallinta - Kustannusohjaus ja kustannusten optimointi - Muutosten ja riskien hallinta.

22 22 XX00AA15 Investointilaskenta ja päätöksenteko Opiskelija osaa suunnitella ja hallita investointien kustannuksia ja ottaa kantaa investoinnin kannattavuuteen. Opiskelija ymmärtää alan keskeiset termit ja osaa tulkita investointilaskelmia. Opiskelija osaa budjetoida ja hinnoitella asiakasprojektin ja arvioida projektin kannattavuutta. Opiskelija ymmärtää tavallisimmat investointien rahoitusvaihtoehdot. - Investointilaskentamenetelmät - Yrityksen oman investoinnin kannattavuuden arviointi - Projektilaskenta; asiakkaalle tehtävän projektin budjetointi, hinnoittelu, kannattavuustarkastelu - Investointien rahoitus

23 23 TY00AA25 Talotekniikan elinkaaritalous Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun perusteista rakentamisessa. Hän tuntee rakentamisen elinkaaritalouden periaatteet ja osaa suorittaa sekä elinkaariarvioita (Life Cycle Assessment) että elinkaarikustannuslaskelmia (Life Cycle Cost) taloteknisille järjestelmille ja laitteille. Opiskelija ymmärtää talotekniikkajärjestelmien ja laitteiden elinkaarikustannusten muodostumisen periaatteet ja osaa laatia elinkaarikustannuslaskelman sekä manuaalisesti että atk-sovelluksella. Hän tuntee elinkaariarvioinnin eri vaiheet (tavoitteiden asettelu, inventaarioanalyysi, vaikutusarviointi ja tulosten tulkinta) ja osaa tehdä niissä tarvittavat laskelmat sekä manuaalisesti että atk-sovelluksella. 1. Elinkaarikustannuslaskelmien ja elinkaariarvioiden tavoitteet 2. Elinkaarikustannusten osatekijät ja niiden arviointi 3. Elinkaariarvioinnin vaiheet: tavoitteiden asettelu, inventaarioanalyysi, vaikutusarviointi ja tulosten tulkinta 4. Ympäristöselosteet. LCC:n ja LCA:n laskentatyökalut ja niiden käyttö. 5. Investointilaskennan perusteet. 6. Herkkyystarkastelut investointilaskelmissa.

24 24 TY00AA93 Vuorovaikutustaidot ja johtaminen Opiskelija tietää keskusteluiden, neuvotteluiden ja kokousten eettiset ja juridiset reunaehdot. Opiskelija tuntee tiedottamisen ja suhdetoiminnan periaatteet. Hän osaa viestiä asiakaslähtöisesti työelämän eri tilanteissa sekä osaa arvioida ja kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää johtamisen perusteorioita sekä erilaisia johtamismalleja sekä motivaation perustekijöitä. Opiskelija tuntee myös työlainsäädännön perusasioita sekä työsopimuksen merkityksen. - Keskustelu- ja neuvottelutaidot toimivassa työyhteisössä - Tiedottaminen ja yhteystoiminta sekä asiakaspalvelu erilaisten projektien johtotehtävissä - Johtamis-ja motivaatioteorioita, kuten tiimijohtaminen, tilannejohtaminen ja syväjohtaminen.

25 25 TY00AB13 Kiinteistötalous Laajuus:6 op Kiinteistötalouden perusopintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille laaja yleiskuva kiinteistön elinkaaritaloudesta sekä talouden optimointiin liittyvistä suunnitelmista ja laskentamenetelmistä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelijoille muodostuu selkeä yleisnäkemys kiinteistön elinkaaren eri vaiheista sisältäen kaavoituksen, kiinteistönmuodostuksen, rakentamisvaiheen, kiinteistönpidon, kiinteistön kehittämisen ja käytöstä luopumisen. - Kurssilla käsitellään kiinteistön tuottoja ja kustannuksia kiinteistön elinkaaren eri vaiheissa, sekä niihin vaikuttavia tekijöitä, suunnitelmallisuuden ja optimoinnin keinoja sekä tuottojen ja kustannusten tavallisimpia laskentamenetelmiä. - Kurssilla käsitellään lisäksi kaavoitusjärjestelmäämme ja kiinteistönmuodostusta sekä rakentamista ja kiinteistönpitoa ohjaavan lainsäädännön keskeisiä periaatteita. - Kurssilla käsitellään myös kiinteistöjen ja rakentamisen sekä kiinteistönpitomme historiallista kehittymistä. - Näiden luentojen avulla opiskelijat voivat muodostaa mielekkään viitekehyksen sille, millaisten virallisten säädösten, osapuolten ja historiallisen taustan puitteissa kiinteistömaailmassa toimitaan.

26 26 TY00AB15 Kiinteistöalan lainsäädäntö 2 Laajuus:5 op

27 27 TY00AB16 Talotekniikan elinkaariarviot ja elinkaarikustannukset Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun perusteista rakentamisessa. Hän tuntee rakentamisen elinkaaritalouden periaatteet ja osaa suorittaa sekä elinkaariarvioita (Life Cycle Assessment) että elinkaarikustannuslaskelmia (Life Cycle Cost) taloteknisille järjestelmille ja laitteille Opiskelija ymmärtää talotekniikkajärjestelmien ja laitteiden elinkaarikustannusten muodostumisen periaatteet ja osaa laatia elinkaarikustannuslaskelman sekä manuaalisesti että atk-sovelluksella. Hän tuntee elinkaariarvioinnin eri vaiheet (tavoitteiden asettelu, inventaarioanalyysi, vaikutusarviointi ja tulosten tulkinta) ja osaa tehdä niissä tarvittavat laskelmat sekä manuaalisesti että atk-sovelluksella. - Elinkaarikustannuslaskelmien ja elinkaariarvioiden tavoitteet - Elinkaarikustannusten osatekijät ja niiden arviointi - Elinkaariarvioinnin vaiheet: tavoitteiden asettelu, inventaarioanalyysi, vaikutusarviointi ja tulosten tulkinta - Ympäristöselosteet - LCC:n ja LCA:n laskentatyökalut ja niiden käyttö - Investointilaskennan perusteet - Herkkyystarkastelut investointilaskelmissa.

28 28 TY00AB17 Korjausrakentaminen Laajuus:5 op Opiskelija tuntee vanhat jo käytöstä poistuneet ja osittain käytössä olevat LVI- ja sähköjärjestelmät sekä kojeet ja tarvikkeet kuten myös niiden erityispiirteet korjausrakentamisen kannalta katsottuna. Opiskelija tuntee menetelmät vanhojen rakenteiden ja järjestelmien kunnon kartoittamiseksi joko säilytyspäätöksen tai uusimispäätöksen pohjaksi. Opiskelija tuntee rakentamismääräysten soveltamisen erityispiirteet korjausrakentamisessa. - Olemassa olevat järjestelmät eri aikakausilta - Vanhat asennustavat - Vanhat tarvikkeet ja niiden korvaaminen vastaavilla - Kuntotutkimukset ja kuntokartoitukset - Määräysten soveltaminen korjausrakentamisessa - Urakointimuodot korjausrakentamiskohteissa - Arkkitehtuurin asettamat erityisvaatimukset

29 29 Y00AB18 Rakennusten energiatalous Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen energiatalouteen liittyvistä tekijöistä sekä ongelmista. Hän ymmärtää rakennuksen, sen teknisten järjestelmien sekä niiden käytön ja ylläpidon merkityksen energian kulutuksessa ja energiakustannuksissa Opiskelija osaa muodostaa rakennuksen energiataseen sekä tarkastella rakennuksen lämpöteknistä käyttäytymistä stationaarisessa ja dynaamisessa tilassa. Hän osaa soveltaa tietokoneohjelmia energiataloudellisissa laskelmissa. Opiskelija osaa tehdä käyttötilaselvityksiä sekä tarkastella investointivaihtoehtojen kannattavuutta. Opiskelija ymmärtää sisäilmastoparametrien keskeisen osuuden rakennuksen energiakustannusten synnyssä. Opiskelija hallitsee keinoja, joilla voidaan pienentää rakennuksen energiankulutusta. - Rakennuksen energiatase - Ilmastointijärjestelmien energiatalous ja lämmön talteenotto - Käyttövesi rakennuksen energiatalouden osana - Sähköenergian kulutus ja sen muodostuminen kiinteistöissä - Kulutuksen pienentämismahdollisuudet - Rakennusten energian käyttö Suomessa nyt ja tulevaisuudessa, sekä sen merkitys ympäristölle.

30 30 TY00AA82 LVI-tekniikan perusteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen rakennusten (pientalojen) lvijärjestelmistä. Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla rakennusten lvi-järjestelmiä koskevat julkiset määräykset ja ohjeet. Hän tuntee lvi-piirustukset ja tunnistaa niissä esitetyt laitteet. Opiskelija tuntee erilaisia lvi-järjestelmän valintaan ja toimintaan liittyviä vaatimuksia ja osaa arvioida niitä verrattuna muihin vastaaviin lvi-järjestelmiin. - Julkiset määräykset ja ohjeet lvi-järjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja käytön perustana asuinpientaloissa. - Tutustuminen yleisimpiin lvi-piirrosmerkkeihin ja niitä vastaaviin tuotteisiin ja laitteistoihin. - Omakotitalon viemäriverkoston ja vesikalusteiden suunnittelu ja laitevalinta.

31 31 TY00AA32 LVI-mittaustekniikka Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen lvi-tekniikan järjestelmien mittaamisesta ja suoritusarvojen esittämisestä. Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla yleisimmät lvialan mittaukset ja osaa arvioida saamiensa tulosten tarkkuutta. Hän tuntee mittauksiin liittyvät vaara- ja ympäristötekijät sekä osaa ottaa ne huomioon suunnitellessaan mittauksia Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa erilaisia mittaustapoja lvi-järjestelmien ominaisuuksien selvittämiseen. Hän tietää mittaustulostensa virhemahdollisuudet ja osaa käyttää mittausstandardeja. - LVI-tekniikan perusmittaukset: lämpötila, virtaama, sisäilmaston laatu, ilmavirrat - Mittaustulosten luotettavuuden arviointi - Turvallinen työskentely laboratorioissa - Standardien ja mittausohjeiden hyväksikäyttö suunnitelmallisessa mittauksessa.

32 32 TY00AB35 Vesitekniikka Opiskelija syventyy vesi- ja viemärilaitosten ja järjestelmien suunnitteluun ja mitoitukseen siten, että hänen odotetaan pystyvän mitoittamaan pientalon toimivat vesi- ja viemärijärjestelmät kokonaistaloudellisesti. Opiskelija syventyy rakennusten sadevesi- ja perustusten kuivatusjärjestelmiin niin, että osaa suunnitella pientalon ao. järjestelmät. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelusta ja toteutuksesta. Hän osaa soveltaa julkisia määräyksiä ja ohjeita vesi- ja viemärijärjestelmien suunnitteluun ja rakentamiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan suunnitella ja mitoittaa pientalon vesi- ja viemärijärjestelmän. Opiskelija osaa myös valita viemärijärjestelmän suojauslaitteet. Opiskelija perehtyy lämpimän talousveden valmistuslaitteisiin ja niiden mitoitukseen ja hänen odotetaan osaavan mitoittaa ko. järjestelmät erityyppisiin kohteisiin energiataloudellisesti. Opiskelija ymmärtää talousvesi- ja viemärijärjestelmien energiatalouteen vaikuttavat tekijät sekä järjestelmien hyvään äänitekniseen toimivuuteen liittyvät seikat. - Julkiset määräykset ja ohjeet vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja käytön perustana - Talousvesijärjestelmien, jätevesijärjestelmien, sadevesijärjestelmien, kuivatusjärjestelmien - Lämpimän talousveden valmistuksen suunnittelu - Erotinlaitteiden valinta - Pumppaamoiden laitteet ja toiminta - Vesi- ja viemärijärjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeet - Alipaineviemäröinti - ATK-pohjainen mallinnus.

33 33 TY00AB36 Ilmastointitekniikka Laajuus:6 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut yleiskuvan rakennuksen ilmastointijärjestelmistä ja niiden suorituskyvystä ja toiminnan reunaehdoista. Hän osaa vertailla eri järjestelmiä ja valita edullisimman. Opiskelijalla on yleiskuva ilmanvaihtokanavien mitoitusmenetelmistä, ilmastoinnin jäähdytystarpeen laskennasta sekä ilmastoinnin äänitekniikasta. Hän ymmärtää myös ilmanjaon keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä ilmanjakolaitteiden valinnassa. Hän tuntee alan keskeiset määräykset. Opiskelija tuntee tärkeimmät sisäilman mittausmenetelmät ja mittalaitteet sekä ilmanvaihtolaitoksen vastaanottomenettelyn. - Määräykset ja standardit - Ilmastointijärjestelmät ja sisäilmasto - Ilmastointiprosessit h,x tasossa - Jäähdytystarve ja jäähdytysjärjestelmät - Ilmastoinnin äänitekniikka - Ilmanjako huonetilassa ja ilmanjakolaitteiden valinta - Sisäilmamittaukset ja vastaanottotarkastukset - Projektityö.

Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun!

Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Olet saanut opiskelupaikan kiinteistöjohtamisen insinöörikoulutuksesta talotekniikan koulutusohjelmasta (Vanha maantie 6, 02400 Espoo). Toivotamme

Lisätiedot

OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov

OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov Sähkötekniset tietojärjestelmät, pakollinen sähkö-sv. Opiskelija perehtyy väyläpohjaisiin hajautettuihin avoimiin rakennusautomaatio-järjestelmiin.opiskeija

Lisätiedot

hyvä osaaminen

hyvä osaaminen MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti. T3 Oppilas ymmärtää fysiikkaan (sähköön

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Hämeen ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Talotekniikka 2012-2013 Opintojaksototeutukset, monimuoto-opiskelijat, ryhmä TY10S2

Talotekniikka 2012-2013 Opintojaksototeutukset, monimuoto-opiskelijat, ryhmä TY10S2 Toisu Excel-export, 7.8.2012/ap Talotekniikka 2012-2013 Opintojaksototeutukset, monimuoto-opiskelijat, ryhmä TY09S2 (TYS09S2 = sähköinen talotekniikka, TYL09S2= LVI-tekniikka) Ryhmä(t) Toteutus Opintojakso

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

sisällys lukijalle 1 kiinteistöjen MeRkiT ys ja yleiset kehit TäMisTaRPeeT 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa

sisällys lukijalle 1 kiinteistöjen MeRkiT ys ja yleiset kehit TäMisTaRPeeT 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa sisällys Lukijalle 5 1 KIINTEISTÖJEN MERKITYS JA YLEISET KEHITTÄMISTARPEET 13 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 14 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa 15 1.3 Kiinteistöomaisuuden merkitys ja tavoitteet 16

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) code name 1 2 3 4 sum RMRTN15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 135 RMRTN15ARM01-1000 Mestariopiskelijaksi kasvu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA 8 T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas harjoittelee kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää lämpöilmiöiden tuntemisen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 +

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + 21.10.2008/ilta Tradenomi 210 op Tuloksellisen oppimisen ja ammatillisen kasvun prosessi 1. vuosi 2. vuosi 3. ja 4. vuosi suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi 58 op analysoijaksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Liiketalouden koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä

Lisätiedot

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal Palvelut Oy Timbal palvelu rakennusten

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Työelämälähtöinen projekti näyttö sisältää vähintään yhden seuraavista: 1. Oman vastuualueen hoitaminen messu- tai näyttelyjärjestelyissä;

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Hyväksytty 2.10.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala... 3 Asiakkuuksien hallinta, 25 ov... 3 Lähiesimiehenä toimiminen,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa tehdä peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sähkötekniikan koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelman osaamisprofiili on määritetty valtakunnallisessa työryhmässä ja sen keskeiset tekijät

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Liite 2 Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Opintojakson nimi: Orientaatio opinnäytetyöhön Opintojakson laajuus: 2 op Toteutusajankohta: syksy

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön

Lisätiedot

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä?

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? TAVOITTEET: Alaansa liittyvien tekstien keskeisten käsitteiden, olennaisen sisällön ja tarkoituksen ymmärtäminen Tiedonhankinta eri tavoilla eri lähteistä

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus 2015-2019 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Rakennusinsinöörin perusosaaminen 84 op. Ammatillinen osaaminen 60

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA RISTO PELIN PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA (seitsemäs painos) PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän kirjan jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla,

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA ETIIKKA, 2 ov 1. Eettisten kysymysten pohdinta 2. Arvo- ja normiristiriitojen käsittely työssä 3. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka Arvioinnin kohteiden 1 ja 2 osaaminen osoitetaan aktiivisella

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja

Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja Vieritutkimuskoulutus verkossa Työn tilaajana oli Labquality Oy Marja Heikkinen Päivi Rauvo Työssäni loin asiasisällön vieritutkimuksia käsittelevään verkkokoulutukseen

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Toimintaympäristöjen (5 ov) Opintojakson sisältö Toimintaympäristöjen 5 ov ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson Opiskelija osaa

Lisätiedot

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) Kasvuyrityksen johtaminen (KASVU V 30 opiskelijaa) ja Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu (MEKON II 25

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kaupan ala

Työnjohtokoulutus/kaupan ala Työnjohtokoulutus/kaupan ala Hyväksytty 17.8.2009 Rehtori Jarmo Paloniemi Hyväksytty 25.1.2011 Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset täydennykset hyväksytty 17.06.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET Johdanko projekteja vai ihmisiä? Vai molempia? Miten saan ihmiset toimimaan tiiminä ja pysymään

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen

Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen Liite ERA17 seurantaryhmän opetus- ja kulttuuriministeriölle osoittamaan kirjeeseen 9.6.2011 Energiatehokkuus peruskorjauksessa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

Oppimisosuuskunta Arinom. Lukuvuosi

Oppimisosuuskunta Arinom. Lukuvuosi Oppimisosuuskunta Arinom Lukuvuosi 2016-2017 Mitä tutkinnon osia osuuskunnassa voi suorittaa? Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp ja Yrityksessä toimiminen 15 osp tutkinnon osat tulevat yleensä suoritetuksi

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

Isännöintikoulutusten ja tutkintojen lyhenteet tutuiksi.

Isännöintikoulutusten ja tutkintojen lyhenteet tutuiksi. Isännöintikoulutusten ja tutkintojen lyhenteet tutuiksi. www.kiinko.fi Isännöinnin järjestäminen Hallituksen yksi tärkeä tehtävä on isännöinnin järjestäminen. Taloyhtiöiden hallitukset koostuvat yleensä

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Fysiikka vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun fysiikan opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot