1089 Muut pitkävaikutteiset menot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1089 Muut pitkävaikutteiset menot"

Transkriptio

1 1 (11) 1 TASE VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 Aineettomat hyödykkeet 103+ Aineettomat oikeudet 1040 Atk-ohjelmien lisenssimaksut (alv) 1041 Atk-ohjelmien lisenssimaksut 1048 Muut aineettomat oikeudet (alv) 1049 Muut aineettomat oikeudet 107+ Muut pitkävaikutteiset menot 1072 Osakehuoneistojen perusparannusmenot 24% 1073 Osakehuoneistojen perusparannusmenot 1074 Vuokrahuoneistojen perusparannusmenot 24% 1075 Vuokrahuoneistojen perusparannusmenot 1080 Atk-ohjelmat 24% 1081 Atk-ohjelmat 1088 Muut pitkävaikutteiset menot 24% 1089 Muut pitkävaikutteiset menot 110 Aineelliset hyödykkeet 110+ Maa- ja vesialueet 1101 Maa- ja vesialueet 112+ Rakennukset ja rakennelmat 1120 Rakennukset 116+ Koneet ja kalusto 1160 Koneet ja laitteet (alv) 1161 Koneet ja laitteet 1164 Tuotannon koneet ja laitteet (alv) 1165 Tuotannon koneet ja laitteet 1170 Kuorma- ja pakettiautot (alv) 1171 Kuorma- ja pakettiautot 1172 Henkilöautot (alv) 1173 Henkilöautot 1200 Kalusto ja muu irtain (alv) 1201 Kalusto ja muu irtain 1248 Muut koneet ja kalusto (alv) 1249 Muut koneet ja kalusto 130+ Muut aineelliset hyödykkeet 1304 Piha-asfaltit (alv) 1305 Piha-asfaltit 1328 Muut poistokelpoiset aineelliset hyödykkeet (alv) 1329 Muut poistokelpoiset aineelliset hyödykkeet 1330 Taide-esineet (alv) 1331 Taide-esineet 1338 Muut aineelliset hyödykkeet (ei poistokelpoiset) (alv) 1339 Muut aineelliset hyödykkeet (ei poistokelpoiset) 138+ Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1380 Ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä 24% 1384 Ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä 140 Sijoitukset 144+ Muut osakkeet ja osuudet. sijoitukset 1441 Huoneisto-osakkeet 1453 Muut osakkeet 1465 Puhelinosuudet 1467 Muut osuudet 15 VAIHTUVAT VASTAAVAT 150 Vaihto-omaisuus 150+ Aineet ja tarvikkeet 1501 Aineet ja tarvikkeet 151+ Keskeneräiset tuotteet 1511 Keskeneräiset tuotteet 152+ Valmiit tuotteet

2 2 (11) 1521 Valmiit tuotteet 153+ Tavarat 1531 Tavarat 154+ Muu vaihto-omaisuus 1549 Muu vaihto-omaisuus 155+ Ennakkomaksut 1554 Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 160 Pitkäaikaiset saamiset 160+ Myyntisaamiset 1601 Myyntisaamiset 165+ Lainasaamiset 1651 Saamiset työntekijöiltä 1653 Saamiset johdolta 1655 Saamiset osakkailta ja omaisilta 1659 Muut lainasaamiset 166+ Muut saamiset 1669 Muut saamiset 168+ Siirtosaamiset 1681 Siirtosaamiset 170 Lyhytaikaiset saamiset 170+ Myyntisaamiset 1701 Myyntisaamiset 1715 Myyntisaamiset ennakkolaskuista 1721 Myyntisaamiset. valuuttamääräiset 175+ Lainasaamiset 1751 Saamiset työntekijöiltä 1753 Saamiset johdolta 1755 Saamiset osakkailta ja omaislta 1759 Muut lainasaamiset 176+ Muut saamiset 1763 Alv-saamiset Vähennettävä alv (Hankintojen alv-saamiset) 1769 Kuluennakot työntekijöille 1779 Muut saamiset 180+ Siirtosaamiset 1849 Siirtosaamiset 186 Rahoitusarvopaperit 188+ Muut osakkeet ja osuudet 1881 Muut osakkeet ja osuudet (rahoitusomaisuus) 189+ Muut arvopaperit 1891 Muut rahoitusarvopaperit 190 Rahat ja pankkisaamiset 190+ Rahat/käteisvarat 1900 Käteisvarat 191+ Pankkisaamiset 1910 Pankkitili Lyhytaikaiset talletukset 1970 Sijoitustili 19 VASTAAVAA YHTEENSÄ Myyntisaamiset Ostojen alv Kassatili Pankkitili 2 TASE VASTATTAVAA 20 OMA PÄÄOMA 200 Osakeyhtiö 200+ Osakepääoma 2001 Osakepääoma 207+ Muut rahastot 2070 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 215 Avoin yhtiö 215+ Pääomapanokset 2151 Pääomapanos. yhtiömies A

3 3 (11) 2153 Pääomapanos. yhtiömies B 217 Kommandiittiyhtiö 217+ Pääomapanokset 2171 Vastuunalaisen yhtiömiehen A panos 2173 Vastuunalaisen yhtiömiehen B panos 2181 Äänettömän yhtiömiehen C panos 2183 Äänettömän yhtiömiehen D panos 220 Yksityisliike 220+ Peruspääoma 2201 Peruspääoma 225 Yhteiset oman pääoman tilit 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 234 Yksityistilit tilikaudella 2363 Yksityissijoitukset 2365 Yksityisnostot rahana 2367 Muut yksityisnostot 237 Tilikauden voittto (tappio) 2371 Tilikauden voitto/ tappio 24 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 240 Poistoero 2407 Aineettomien oikeuksien poistoero 2421 Muiden pitkävaikutteisten menojen poistoero 2431 Rakennusten poistoero 2441 Koneiden ja kaluston poistoero 2449 Muiden aineellisten hyödykkeiden poistoero 245 Vapaaehtoiset varaukset 2451 Käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus 2453 Toimitilan jälleenhankintavaraus 2481 Toimintavaraus 2499 Muut vapaaehtoiset varaukset 25 PAKOLLISET VARAUKSET 250 Eläkevaraukset 2501 Eläkevaraukset 253 Verovaraukset 2531 Verovaraukset 255 Muut pakolliset varaukset 2551 Oikeudenkäyntivaraus 2581 Muut pakolliset varaukset 26 VIERAS PÄÄOMA 260 Pitkäaikainen vieras pääoma 259+ Pääomalainat 2590 Pääomalainat 262+ Lainat rahoituslaitoksilta. pitkäaikaiset 2621 Rahoituslaina Rahoituslaina Pankki 1 shekkitililimiitti 2642 Pankki 2 shekkitililimiitti 2649 Muut pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 265+ Eläkalainat. pitkäaikaiset 2651 Pitkäaikaiset eläkelainat 272+ Muut velat. pitkäaikaiset 2749 Muut velat 280 Lyhytaikainen vieras pääoma 279+ Pääomalainat 2790 Pääomalainat 282+ Lainat rahoituslaitoksilta 2821 Pitkäaikaisen rahoituslaitoslainan 1 lyhennyserät 2822 Pitkäaikaisen rahoituslaitoslainan 2 lyhennyserät 2825 Rahoituslaitoslaina Rahoituslaitoslaina 2

4 4 (11) 2849 Muut lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 285+ Eläkelainat 2851 Eläkelainat 286+ Saadut ennakot 2860 Saadut ennakot 24% 2864 Saadut ennakot 287+ Ostovelat 2871 Ostovelat 292+ Muut velat 2921 Ennakonpidätysvelka 2923 Sosiaaliturvamaksuvelka 2925 Jäsenmaksutilitysvelka 2926 Perityt TyEL-maksut 2927 Perityt työttömyysvakuutusmaksut 2930 TyEL-velka 2938 Verotilitapahtumat 2939 Tilitettävä alv (Maksettava alv) Suoritettava alv (Myynnin alv-velka) 2943 Voitonjakovelat 2949 Muut lyhytaikaiset velat 295+ Siirtovelat 2951 Vuokratulot (siirtovelat) 2953 Korkotulot (siirtovelat) 2961 Palkkamenot (siirtovelat) 2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat) 2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat) 2964 Sosiaaliturvamaksut (siirtovelat) 2965 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirtovelat) 2966 Vuokramenot (siirtovelat) 2967 Korkomenot (siirtovelat) 2968 Tuloverot (siiirtovelat) 2971 Myynnin alennukset (siirtovelat) 2979 Muut siirtovelat 29 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 10 Ostovelat Myynnin alv 3 TULOSLASKELMA 30 MYYNTITUOTOT 300 Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 24% 3001 Myynti 14% 3002 Myynti 10% 3003 Myynti 0% 3004 Myynti 35 MYYNNIN OIKAISUERÄT 350 Myynnin alennukset 3500 Myynnin alennukset 24% 3501 Myynnin alennukset 14% 3502 Myynnin alennukset 10% 3503 Myynnin alennukset 0% 3504 Myynnin alennukset 358 Myynnin valuuttakurssierot 3584 Myynnin valuuttakurssierot 36 LIIKEVAIHTO 37 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lis (+) tai väh (-) 3624 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 38 Valmistus omaan käyttöön (+) 3634 Valmistus omaan käyttöön 39 Liiketoiminnan muut tuotot 365 Myyntivoitot pysyvistä vastaavista 3654 Käyttöomaisuuden myyntivoitot Myynti Annettu kassa-ale

5 5 (11) 371 Vakuutus- ja vahingonkorvaukset 3714 Keskeytys- ym. vakuutuskorvaukset 3734 Saadut vahingonkorvaukset 375 Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot kiinteistöistä ja huoneistoista 24% 3754 Vuokratuotot kiinteistöistä ja huoneistoista 3790 Muut vuokratuotot 24% 3794 Muut vuokratuotot 380 Avustukset ja tuet 3800 Saadut avustukset ja tuet 24% 3804 Saadut avustukset ja tuet 398 Muut tuotot 3990 Muut liiketoiminnan tuotot 24 % 3994 Muut liiketoiminnan muut tuotot 40 MATERIAALIT JA PALVELUT 400 AINEET. TARVIKKEET JA TAVARAT 400+ Aine-. tarvike- ja tavaraostot 4000 Ostot 24% 4001 Ostot 14% 4002 Ostot 10% Ostot 423+ Ostojen oikaisuerät 4230 Ostojen alennukset 24% 4231 Ostojen alennukset 14% 4232 Ostojen alennukset 10% Ostojen alennukset 4290 Ostorahdit 24% 4291 Ostorahdit 14% 4292 Ostorahdit 10% Ostorahdit 4374 Ostojen valuuttakurssierot 4390 Muut ostojen oikaisuerät 24% 4391 Muut ostojen oikaisuerät 14% 4392 Muut ostoje oikaisuerät 10% Muut ostojen oikaisuerät 440+ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 4404 Aine- ja tarvikevaraston muutos 4414 Tavaravaraston muutos 4424 Muun vaihto-omaisuusvaraston muutos 4444 Aine-. tarvike-. tavara- ja muiden vaihto-omaisuusvarastojen arvonalen 445 Ulkopuoliset palvelut 445+ Alihankinta 4450 Alihankinta 1 24% 4452 Alihankinta 1 10% Alihankinta Vuokrattu työvoima 4480 Vuokrattu työvoima 24% 4484 Vuokrattu työvoima 449+ Muut ulkopuoliset palvelut 4490 Muut ulkopuoliset palvelut 24% 4492 Muut ulkopuoliset palvelut 10% Muut ulkopuoliset palvelut 50 Henkilöstökulut 500 Työntekijöiden palkat ja palkkiot 500+ Työssäoloajan normaalipalkat 5010 Kuukausipalkat 5090 Palkkojen jaksotus 510+ Lisät ja korvaukset 5100 Ylityönlisät 5110 Muut palkanlisät 6 Saatu kassa-ale

6 6 (11) 5190 Lisien. korvausten ja palkkioiden jaksotus 520+ Palkkiot 5200 Palkkiot 5290 Palkkioiden jaksotus 547+ Saadut korvaukset palkoista 5470 Saadut sairausvakuutuskorvaukset 5480 Saadut tapaturmavakuutuskorvaukset 5490 Korvausten jaksotus 60 Henkilösivukulut 600 Eläkekulut 610+ Eläkevakuutusmaksut 6100 YEL-maksut 6130 TyEL-maksut 630 Muut henkilösivukulut 630+ Sosiaaliturvamaksut 6300 Sosiaaliturvamaksut 640+ Pakolliset vakuutusmaksut 6400 Tapaturmavakuutusmaksut 6410 Työttömyysvakuutusmaksut 6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut 6480 Muut pakolliset vakuutusmaksut 650+ Muut henkilöstön vakuutusmaksut 6500 Henkilövakuutusmaksut (vapaaehtoiset) 68 Poistot ja arvonalentumiset 680 Suunnitelman mukaiset poistot 6830 Poistot aineettomista oikeuksista 6850 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista 6860 Poisto rakennuksista ja rakennelmista 6870 Poisto koneista ja kalustosta 6890 Poisto muista aineellisista hyödykkeistä 70 Liiketoiminnan muut kulut 700 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 700+ Henkilökunnan koulutus 7000 Henkilökunnan koulutus 24% 7001 Henkilökunnan koulutus 14% 7002 Henkilökunnan koulutus 10% 7004 Henkilökunnan koulutus 701+ Henkilökunnan virkistys 7010 Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat 24% 7011 Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat 14% 7012 Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat 10% 7014 Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat 705+ Työterveyshuolto 7050 Työterveyshuolto 24% 7051 Työterveyshuolto 14% 7052 Työterveyshuolto 10% 7054 Työterveyshuolto 7064 Saadut Kela-korvaukset 707+ Ruoka- ja kahvitarjoilu henkilökunnalle 7074 Henkilökunnan ruokailu/lounassetelit 7110 Kahvitarvikkeet alv 24% 7111 Kahvitarvikkeet 14% 7114 Kahvitarvikkeet 714+ Muut vapaaehtoiset henkilösivukulut 7170 Muut henkilösivukulut 24% 7171 Muut henkilösivukulut 14% 7172 Muut henkilösivukulut 10% 7174 Muut henkilösivukulut 720 Toimitilakulut 720+ Vuokrat ja vastikkeet

7 7 (11) 7210 Kiinteistöjen vuokrat 24% 7214 Kiinteistöjen vuokrat 7220 Toimitilavastikkeet 24% 7224 Toimitilavastikkeet 7230 Toimitilavuokrat 24% 7234 Toimitilavuokrat 7310 Muut vuokrat/vastikkeet 24% 7314 Muut vuokrat/vastikkeet 733+ Hoitokulut 7340 Käyttö ja huolto 24% 7344 Käyttö ja huolto 7360 Siivous ja puhtaanapito 24% 7364 Siivous ja puhtaanapito 7370 Lämmitys 24% 7374 Lämmitys 7380 Vesi- ja jätevesi 24% 7384 Vesi- ja jätevesi 7390 Sähkö ja kaasu 24% 7394 Sähkö ja kaasu 7414 Vahinkovakuutukset 7424 Kiinteistövero 7430 Korjaukset 24% 7434 Korjaukset 7450 Muut toimitilojen hoitokulut 24% 7454 Muut toimitilojen hoitokulut 746+ Muut toimitilakulut 7470 Muut toimitilakulut 24% 7474 Muut toimitilakulut 750 Ajoneuvokulut 7500 Ajoneuvoleasing 24% 7504 Ajoneuvoleasing 7530 Ajoneuvojen polttoaineet 24% 7534 Ajoneuvojen polttoaine 7540 Ajoneuvojen huolto ja korjaus 24% 7544 Ajoneuvojen huolto ja korjaus 7550 Renkaat ja autotarvikkeet 24% 7554 Renkaat ja autotarvikkeet 7574 Ajoneuvovakuutukset 7610 Muut ajoneuvokulut 24% 7614 Muut ajoneuvokulut 765 Atk-laite ja -ohjelmakulut 7660 Atk-ohjelmistot. päivitykset. ylläpito 24% 7664 Atk-ohjelmistot. päivitykset. ylläpito 7670 Atk-laitehuollot. korjaukset ja asennukset 24% 7674 Atk-laitehuollot. korjaukset ja asennukset 24% 7680 Atk-laitehankinnat (alle 3v kalusto) 24% 7684 Atk-laitehankinnat (alle 3v kalusto) 7690 Atk-laitteiden pienhankinnat 24% 7694 Atk-laitteiden pienhankinnat 7700 Muut atk-laite ja -ohjelmistokulut 24% 7704 Muut atk-laite ja -ohjelmistokulut 771 Muut kone- ja kalustokulut 7730 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus 24% 7734 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus 7740 Kone- ja kalustohankinnat (alle 3v kalusto) 24% 7744 Kone- ja kalustohankinnat (alle 3v kalusto) 7750 Koneiden ja kaluston pienhankinnat 24% 7754 Koneiden ja kaluston pienhankinnat 7770 Muut kone- ja kalustokulut 24% 7774 Muut kone- ja kalustokulut

8 8 (11) 780 Matkakulut 780+ Matkaliput. majoitus ja muut matkakulut 7802 Matkaliput 10% 7804 Matkaliput 7812 Taksikulut 10% 7814 Taksikulut 7822 Hotelli- ym. majoitus 10% 7824 Hotelli- ym. majoitus 7830 Ruokailut matkalla 24% 7831 Ruokailut matkalla 14% 7834 Ruokailut matkalla 7844 Matkavakuutukset 7850 Paikoituskulut 24% 7854 Paikoituskulut 7860 Muut matkakulut 24% 7861 Muut matkakulut 14% 7864 Muut matkakulut 787+ Matkakustannusten korvaukset 7874 Kilometrikorvaukset 7884 Päivärahat 7894 Ulkomaan päivärahat 795 Edustuskulut 7954 Edustustilaisuudet 7964 Edustuslahjat 7974 Edustusmatkat 7994 Muut edustuskulut 800 Myynnin kulut 800+ Maksetut provisiot 8000 Maksetut myyntiprovisiot 24% 8004 Maksetut myyntiprovisiot 802+ Myyntirahdit ja huolinta 8020 Myyntirahdit 24% 8024 Myyntirahdit 804+ Muut myyntikulut 8040 Muut myyntikulut 24% 8041 Muut myyntikulut 14% 8042 Muut myyntikulut 10% 8044 Muut myyntikulut 805 Markkinointikulut 805+ Mainonta 8050 Mainostoimistopalvelut 24% 8054 Mainostoimistopalvelut 8070 Ilmoitusmainonta 24% 8074 Ilmoitusmainonta 8120 Mainosmateriaali ja tarvikkeet 24% 8122 Mainosmateriaali ja tarvikkeet 10% 8124 Mainosmateriaali ja tarvikkeet 8140 Muut mainoskulut 24% 8141 Muut mainoskulut 14% 8142 Muut mainoskulut 10% 8144 Muut mainoskulut 815+ Myynnin edistäminen 8150 Markkinointitilaisuudet 24% 8151 Markkinointitilaisuudet 14% 8152 Markkinointitilaisuudet 10% 8154 Markkinointitilaisuudet 8170 Messut ja näyttelyt 24% 8171 Messut ja näyttelyt 14% 8172 Messut ja näyttelyt 10% 8174 Messut ja näyttelyt

9 9 (11) 8230 Muut myynnin edistämiskulut 24% 8231 Muut myynnin edistämiskulut 14% 8232 Muut myynnin edistämiskulut 10% 8234 Muut myynnin edistämiskulut 825+ Suhdetoiminta 8250 Suhdetoimintakulut 24% 8251 Suhdetoimintakulut 14 % 8252 Suhdetoimintakulut 10 % 8254 Suhdetoimintakulut 836 Hallintopalvelut 8380 Taloushallintopalvelut 24% 8384 Taloushallintopalvelut 8390 Tilintarkastuspalvelut 24% 8394 Tilintarkastuspalvelut 8410 Laki- ja konsultointipalvelut 24% 8414 Laki- ja konsultointipalvelut 8430 Muut hallintopalvelut 24% 8434 Muut hallintopalvelut 8444 Viranomaismaksut 845 Muut hallintokulut 845+ Tiedonhankinta 8452 Kirjat 10% 8454 Kirjat 8460 Lehdet 24% 8464 Lehdet 8490 Muu tiedonhankinta 24% 8492 Muu tiedonhankinta 10% 8494 Muu tiedonhankinta 850+ Tieto- ja rahaliikenne 8500 Puhelinkulut 24% 8504 Puhelinkulut 8540 Posti- ja lähettikulut 24% 8544 Posti- ja lähettikulut 8560 Rahaliikenteen kulut 24% 8564 Rahaliikenteen kulut 8574 Pyöristyserot 858+ Vakuutukset ja vahingonkorvaukset 8584 Vastuuvakuutukset 8594 Esinevakuutukset 8604 Muut vakuutukset 862+ Toimistotarvikkeet 8620 Toimistotarvikkeet 24% 8624 Toimistotarvikkeet 8630 Lomakkeet ja painatuskulut 24% 8634 Lomakkeet ja painatuskulut 8640 Valokopiot 24% 8644 Valokopiot 865+ Muut hallintokulut 8650 Kokous- ja neuvottelukulut 24% 8651 Kokous- ja neuvottelukulut 14% 8652 Kokous- ja neuvottelukulut 10% 8654 Kokous- ja neuvottelukulut 8680 Muut hallintokulut 24% 8684 Muut hallintokulut 870 Muut liikekulut 870+ Luottotappiot 8700 Myynnin luottotappiot 24% 8701 Myynnin luottotappiot 14% 8702 Myynnin luottotappiot 10% 8704 Myynnin luottotappiot

10 10 (11) 8730 Palautuneet luottotappiot 24% 8731 Palautuneet luottotappiot 14% 8732 Palautuneet luottotappiot 10% 8734 Palautuneet luottotappiot 875+ Vähennyskelpoiset muut liikekulut 8754 Veronkorotukset. vähennyskelpoiset 8760 Muut vähennyskelpoiset liikekulut 24% 8764 Muut vähennyskelpoiset liikekulut 877+ Vähennyskelvottomat muut liikekulut 8774 Veronkorotukset. vähennyskelvottomat 8784 Sakot. pysäköintivirhemaksut ja muut rangaistusmaksut 8800 Muut vähennyskelvottomat liikekulut 24% 8804 Muut vähennyskelvottomat liikekulut 885+ Käyttöomaisuuden luovutustappiot 8854 Käyttöomaisuuden luovutustappiot 889+ Täsmäytyserot 8894 Täsmäytyserot 899 Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) 8994 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 90 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 91 Rahoitustuotot ja -kulut 900 Rahoitustuotot 909+ Sijoitustuotot pysyvien vastaavien sijoituksista. muilta 9090 Osinkotuotot 9130 Luovutusvoitot osuuksista 9140 Muut tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 916+ Muut korko- ja rahoitustuotot. muilta 9190 Korkotuotot lainasaamisista 9220 Korkotuotot pankkisaamisista 9230 Korkotuotot talletuksista 9250 Muut korkotuotot 9260 Valuuttakurssivoitot 9270 Osinkotuotot rahoitusarvopapereista 9280 Muut tuotot rahoitusarvopapereista 9290 Muut rahoitustuotot 930 Rahoituskulut 930+ Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 9340 Osakkeiden ja osuuksien arvonalentumiset 9350 Saamisten arvonalentumiset 9360 Arvonalentumisten palautukset 937+ Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista 9390 Osakkeiden ja osuuksien arvonalentumiset 9400 Muiden rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset 9410 Arvonalentumisten palautukset 944+ Korkokulut ja muut rahoituskulut. muille 9460 Korkokulut rahoituslainoista 9480 Korkokulut eläkelainoista 9490 Korkokulut ostoveloista 9540 Verojen viivästysseuraamukset 9550 Muut korkokulut 9560 Lainojen hoitokulut 9570 Limiittipalkkiot 9620 Kurssitappiot 9690 Muut rahoituskulut 24% 9694 Muut rahoituskulut 92 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 93 Satunnaiset erät 970 Satunnaiset tuotot 9700 Satunnaiset tuotot 24% 9704 Satunnaiset tuotot 1

11 11 (11) 974 Satunnaiset kulut 9740 Satunnaiset kulut 24% 9744 Satunnaiset kulut 979 Satunnaisten erien tuloverot 9794 Satunnaisten erien tuloverot 94 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 95 Tilinpäätössiirrot 980 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 9800 Aineettomien hyödykkeiden poistoeron muutos 9810 Rakennusten poistoeron muutos 9820 Koneiden ja kaluston poistoeron muutos 9830 Muiden aineellisten hyödykkeiden poistoeron muutos 984 Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys(-) 9840 Käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen muutos 9850 Toimitilan jälleenhankintavarauksen muutos 9870 Toimintavarauksen muutos 9890 Muiden vapaaehtoisten varausten muutos 96 Tuloverot 990 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot 9900 Ennakkoverot 9940 Tilikauden verojaksotus 9950 Veronpalautukset/jäännösverot 9960 Jälkiverot 997 Laskennalliset verot 9970 Laskennalliset verot 99 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Tilejä yht. 624

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15 Sivu 7.1 MYYNTITUOTOT Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 22%/23% 297 322,91 280 559,59 Yhteensä 297 322,91 280 559,59 Myynti, rakentamispalvelut 3188 Myynti rakentamispalv. 0%(käänn. alv) 0,00 1 140,00 Yhteensä

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Opetuskäyttö: PYSYVÄ Liisa M. / Koutakoski Oy PÄÄKIRJA

Opetuskäyttö: PYSYVÄ Liisa M. / Koutakoski Oy PÄÄKIRJA 1 (8) Tili Tosite Pvm 1120 Rakennukset (24%) 1120 Rakennukset (24%) Projekti Debet Kredit Saldo 1.1 1.11.2015 Avaava tase 50 00 50 00 1.22 30.11.2015 Poistot ja varastonmuutos 1 00 49 00 1.45 31.12.2015

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11)

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11) T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Liikkeenharjoittaja - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Liikkeenharjoittaja - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

KI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KI 2013 T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutmusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot 1050

Lisätiedot

Opetuskäyttö: PYSYVÄ Liisa M. / Koutakoski Oy PÄIVÄKIRJA 7.12.2015

Opetuskäyttö: PYSYVÄ Liisa M. / Koutakoski Oy PÄIVÄKIRJA 7.12.2015 1 (6) : 1000-9999 nro: 1-999999 laji: 1-89 Pvm:1.11.2015-31.12.2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.11.2015 Avaava tase 1120 Rakennukset (24%) 50 000,00 1200 Kalusto ja muu irtain (alv) (24%) 30

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Opetuskäyttö: PYSYVÄ Liisa M. / Koutakoski Oy PÄÄKIRJA

Opetuskäyttö: PYSYVÄ Liisa M. / Koutakoski Oy PÄÄKIRJA 1 (5) 1120 Rakennukset (24%) 1120 Rakennukset (24%) 1.1 1.11.2015 Avaava tase 50 00 50 00 1.22 30.11.2015 Poistot ja varastonmuutos 1 00 49 00 1200 Kalusto ja muu irtain (alv) (24%) 1531 Tavarat 50 00

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014

Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014 Malliyritys Oy y-tunnus: 1234567-8 Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014 Luvussa Sisällysluettelo Oikaistun ryhmittelyn mukainen kuukausitase ja -tuloslaskelma. 1-3 Kasvu ja toiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) 10500 10600 jäsenmaksu 62 62 TA 2017 TA 2016 ero ero % toteutunut 2015 Varsinainen toiminta -633696-637156 -598687,85

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2016 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) jäsenmaksu 62 60

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2016 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) jäsenmaksu 62 60 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2016 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 10600 11300 jäsenmaksu 62 60 TA 2016 TA 2015 ero ero % toteutunut 2014 Varsinainen toiminta -637156-646746,21-548574,21

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

AY 2013 0,00 0,00 0,00 0,00

AY 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 AY 2013 T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Osuuskunta - Asteri mallitilikartta (Os13)

Osuuskunta - Asteri mallitilikartta (Os13) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

As16l - Asterin Malli, Asunto Oy, laaja tase

As16l - Asterin Malli, Asunto Oy, laaja tase As16l - Asterin Malli, Asunto Oy, laaja tase T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 13:51 14.09.20 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut pitkävaikutteiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SUOMEN SAUNASEURA YHTEENSÄ , ,4 TUOTOT , KULUT , ,6

SUOMEN SAUNASEURA YHTEENSÄ , ,4 TUOTOT , KULUT , ,6 Suomen Saunaseura ry Talousarvio 2017 YHTEENVETO TALOUSARVIOSTA Sauna-lehti TA2017 TOTEUMA 10/2016 TA2016 2015 TULOT 121000 108942,5 81000 110865,5 KULUT -159500-96472,35-122500 -102801,5 YHTEENSÄ -38500

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Arctic Golf Oy Y-tunnus: 0915487-4 TASE-ERITTELYT 31.12.2014

Arctic Golf Oy Y-tunnus: 0915487-4 TASE-ERITTELYT 31.12.2014 TASE-ERITTELYT 31.12.2014 TASE-ERITTELYT 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vastaavaa Aineelliset hyödykkeet 1 Sijoitukset 1 Vaihto-omaisuus 2 Saamiset, pitkäaikaiset 2 Saamiset, lyhytaikaiset 2 Rahoitusarvopaperit

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016

TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016 - TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016 1 (13) 100 SAUNA-LEHTI JA TIEDOTUSTOIMINTA Budjetti 2016 Ennuste 2015 Budjetti 2015 Toteuma Budjetti 2014 2012 Tuotot yhteensä 81 000,00 101 000,00 71 000,00

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

Avoin yhtiö - Asteri mallitilikartta (ay11)

Avoin yhtiö - Asteri mallitilikartta (ay11) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2012 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot