1089 Muut pitkävaikutteiset menot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1089 Muut pitkävaikutteiset menot"

Transkriptio

1 1 (11) 1 TASE VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 Aineettomat hyödykkeet 103+ Aineettomat oikeudet 1040 Atk-ohjelmien lisenssimaksut (alv) 1041 Atk-ohjelmien lisenssimaksut 1048 Muut aineettomat oikeudet (alv) 1049 Muut aineettomat oikeudet 107+ Muut pitkävaikutteiset menot 1072 Osakehuoneistojen perusparannusmenot 24% 1073 Osakehuoneistojen perusparannusmenot 1074 Vuokrahuoneistojen perusparannusmenot 24% 1075 Vuokrahuoneistojen perusparannusmenot 1080 Atk-ohjelmat 24% 1081 Atk-ohjelmat 1088 Muut pitkävaikutteiset menot 24% 1089 Muut pitkävaikutteiset menot 110 Aineelliset hyödykkeet 110+ Maa- ja vesialueet 1101 Maa- ja vesialueet 112+ Rakennukset ja rakennelmat 1120 Rakennukset 116+ Koneet ja kalusto 1160 Koneet ja laitteet (alv) 1161 Koneet ja laitteet 1164 Tuotannon koneet ja laitteet (alv) 1165 Tuotannon koneet ja laitteet 1170 Kuorma- ja pakettiautot (alv) 1171 Kuorma- ja pakettiautot 1172 Henkilöautot (alv) 1173 Henkilöautot 1200 Kalusto ja muu irtain (alv) 1201 Kalusto ja muu irtain 1248 Muut koneet ja kalusto (alv) 1249 Muut koneet ja kalusto 130+ Muut aineelliset hyödykkeet 1304 Piha-asfaltit (alv) 1305 Piha-asfaltit 1328 Muut poistokelpoiset aineelliset hyödykkeet (alv) 1329 Muut poistokelpoiset aineelliset hyödykkeet 1330 Taide-esineet (alv) 1331 Taide-esineet 1338 Muut aineelliset hyödykkeet (ei poistokelpoiset) (alv) 1339 Muut aineelliset hyödykkeet (ei poistokelpoiset) 138+ Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1380 Ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä 24% 1384 Ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä 140 Sijoitukset 144+ Muut osakkeet ja osuudet. sijoitukset 1441 Huoneisto-osakkeet 1453 Muut osakkeet 1465 Puhelinosuudet 1467 Muut osuudet 15 VAIHTUVAT VASTAAVAT 150 Vaihto-omaisuus 150+ Aineet ja tarvikkeet 1501 Aineet ja tarvikkeet 151+ Keskeneräiset tuotteet 1511 Keskeneräiset tuotteet 152+ Valmiit tuotteet

2 2 (11) 1521 Valmiit tuotteet 153+ Tavarat 1531 Tavarat 154+ Muu vaihto-omaisuus 1549 Muu vaihto-omaisuus 155+ Ennakkomaksut 1554 Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 160 Pitkäaikaiset saamiset 160+ Myyntisaamiset 1601 Myyntisaamiset 165+ Lainasaamiset 1651 Saamiset työntekijöiltä 1653 Saamiset johdolta 1655 Saamiset osakkailta ja omaisilta 1659 Muut lainasaamiset 166+ Muut saamiset 1669 Muut saamiset 168+ Siirtosaamiset 1681 Siirtosaamiset 170 Lyhytaikaiset saamiset 170+ Myyntisaamiset 1701 Myyntisaamiset 1715 Myyntisaamiset ennakkolaskuista 1721 Myyntisaamiset. valuuttamääräiset 175+ Lainasaamiset 1751 Saamiset työntekijöiltä 1753 Saamiset johdolta 1755 Saamiset osakkailta ja omaislta 1759 Muut lainasaamiset 176+ Muut saamiset 1763 Alv-saamiset Vähennettävä alv (Hankintojen alv-saamiset) 1769 Kuluennakot työntekijöille 1779 Muut saamiset 180+ Siirtosaamiset 1849 Siirtosaamiset 186 Rahoitusarvopaperit 188+ Muut osakkeet ja osuudet 1881 Muut osakkeet ja osuudet (rahoitusomaisuus) 189+ Muut arvopaperit 1891 Muut rahoitusarvopaperit 190 Rahat ja pankkisaamiset 190+ Rahat/käteisvarat 1900 Käteisvarat 191+ Pankkisaamiset 1910 Pankkitili Lyhytaikaiset talletukset 1970 Sijoitustili 19 VASTAAVAA YHTEENSÄ Myyntisaamiset Ostojen alv Kassatili Pankkitili 2 TASE VASTATTAVAA 20 OMA PÄÄOMA 200 Osakeyhtiö 200+ Osakepääoma 2001 Osakepääoma 207+ Muut rahastot 2070 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 215 Avoin yhtiö 215+ Pääomapanokset 2151 Pääomapanos. yhtiömies A

3 3 (11) 2153 Pääomapanos. yhtiömies B 217 Kommandiittiyhtiö 217+ Pääomapanokset 2171 Vastuunalaisen yhtiömiehen A panos 2173 Vastuunalaisen yhtiömiehen B panos 2181 Äänettömän yhtiömiehen C panos 2183 Äänettömän yhtiömiehen D panos 220 Yksityisliike 220+ Peruspääoma 2201 Peruspääoma 225 Yhteiset oman pääoman tilit 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 234 Yksityistilit tilikaudella 2363 Yksityissijoitukset 2365 Yksityisnostot rahana 2367 Muut yksityisnostot 237 Tilikauden voittto (tappio) 2371 Tilikauden voitto/ tappio 24 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 240 Poistoero 2407 Aineettomien oikeuksien poistoero 2421 Muiden pitkävaikutteisten menojen poistoero 2431 Rakennusten poistoero 2441 Koneiden ja kaluston poistoero 2449 Muiden aineellisten hyödykkeiden poistoero 245 Vapaaehtoiset varaukset 2451 Käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus 2453 Toimitilan jälleenhankintavaraus 2481 Toimintavaraus 2499 Muut vapaaehtoiset varaukset 25 PAKOLLISET VARAUKSET 250 Eläkevaraukset 2501 Eläkevaraukset 253 Verovaraukset 2531 Verovaraukset 255 Muut pakolliset varaukset 2551 Oikeudenkäyntivaraus 2581 Muut pakolliset varaukset 26 VIERAS PÄÄOMA 260 Pitkäaikainen vieras pääoma 259+ Pääomalainat 2590 Pääomalainat 262+ Lainat rahoituslaitoksilta. pitkäaikaiset 2621 Rahoituslaina Rahoituslaina Pankki 1 shekkitililimiitti 2642 Pankki 2 shekkitililimiitti 2649 Muut pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 265+ Eläkalainat. pitkäaikaiset 2651 Pitkäaikaiset eläkelainat 272+ Muut velat. pitkäaikaiset 2749 Muut velat 280 Lyhytaikainen vieras pääoma 279+ Pääomalainat 2790 Pääomalainat 282+ Lainat rahoituslaitoksilta 2821 Pitkäaikaisen rahoituslaitoslainan 1 lyhennyserät 2822 Pitkäaikaisen rahoituslaitoslainan 2 lyhennyserät 2825 Rahoituslaitoslaina Rahoituslaitoslaina 2

4 4 (11) 2849 Muut lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 285+ Eläkelainat 2851 Eläkelainat 286+ Saadut ennakot 2860 Saadut ennakot 24% 2864 Saadut ennakot 287+ Ostovelat 2871 Ostovelat 292+ Muut velat 2921 Ennakonpidätysvelka 2923 Sosiaaliturvamaksuvelka 2925 Jäsenmaksutilitysvelka 2926 Perityt TyEL-maksut 2927 Perityt työttömyysvakuutusmaksut 2930 TyEL-velka 2938 Verotilitapahtumat 2939 Tilitettävä alv (Maksettava alv) Suoritettava alv (Myynnin alv-velka) 2943 Voitonjakovelat 2949 Muut lyhytaikaiset velat 295+ Siirtovelat 2951 Vuokratulot (siirtovelat) 2953 Korkotulot (siirtovelat) 2961 Palkkamenot (siirtovelat) 2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat) 2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat) 2964 Sosiaaliturvamaksut (siirtovelat) 2965 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirtovelat) 2966 Vuokramenot (siirtovelat) 2967 Korkomenot (siirtovelat) 2968 Tuloverot (siiirtovelat) 2971 Myynnin alennukset (siirtovelat) 2979 Muut siirtovelat 29 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 10 Ostovelat Myynnin alv 3 TULOSLASKELMA 30 MYYNTITUOTOT 300 Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 24% 3001 Myynti 14% 3002 Myynti 10% 3003 Myynti 0% 3004 Myynti 35 MYYNNIN OIKAISUERÄT 350 Myynnin alennukset 3500 Myynnin alennukset 24% 3501 Myynnin alennukset 14% 3502 Myynnin alennukset 10% 3503 Myynnin alennukset 0% 3504 Myynnin alennukset 358 Myynnin valuuttakurssierot 3584 Myynnin valuuttakurssierot 36 LIIKEVAIHTO 37 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lis (+) tai väh (-) 3624 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 38 Valmistus omaan käyttöön (+) 3634 Valmistus omaan käyttöön 39 Liiketoiminnan muut tuotot 365 Myyntivoitot pysyvistä vastaavista 3654 Käyttöomaisuuden myyntivoitot Myynti Annettu kassa-ale

5 5 (11) 371 Vakuutus- ja vahingonkorvaukset 3714 Keskeytys- ym. vakuutuskorvaukset 3734 Saadut vahingonkorvaukset 375 Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot kiinteistöistä ja huoneistoista 24% 3754 Vuokratuotot kiinteistöistä ja huoneistoista 3790 Muut vuokratuotot 24% 3794 Muut vuokratuotot 380 Avustukset ja tuet 3800 Saadut avustukset ja tuet 24% 3804 Saadut avustukset ja tuet 398 Muut tuotot 3990 Muut liiketoiminnan tuotot 24 % 3994 Muut liiketoiminnan muut tuotot 40 MATERIAALIT JA PALVELUT 400 AINEET. TARVIKKEET JA TAVARAT 400+ Aine-. tarvike- ja tavaraostot 4000 Ostot 24% 4001 Ostot 14% 4002 Ostot 10% Ostot 423+ Ostojen oikaisuerät 4230 Ostojen alennukset 24% 4231 Ostojen alennukset 14% 4232 Ostojen alennukset 10% Ostojen alennukset 4290 Ostorahdit 24% 4291 Ostorahdit 14% 4292 Ostorahdit 10% Ostorahdit 4374 Ostojen valuuttakurssierot 4390 Muut ostojen oikaisuerät 24% 4391 Muut ostojen oikaisuerät 14% 4392 Muut ostoje oikaisuerät 10% Muut ostojen oikaisuerät 440+ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 4404 Aine- ja tarvikevaraston muutos 4414 Tavaravaraston muutos 4424 Muun vaihto-omaisuusvaraston muutos 4444 Aine-. tarvike-. tavara- ja muiden vaihto-omaisuusvarastojen arvonalen 445 Ulkopuoliset palvelut 445+ Alihankinta 4450 Alihankinta 1 24% 4452 Alihankinta 1 10% Alihankinta Vuokrattu työvoima 4480 Vuokrattu työvoima 24% 4484 Vuokrattu työvoima 449+ Muut ulkopuoliset palvelut 4490 Muut ulkopuoliset palvelut 24% 4492 Muut ulkopuoliset palvelut 10% Muut ulkopuoliset palvelut 50 Henkilöstökulut 500 Työntekijöiden palkat ja palkkiot 500+ Työssäoloajan normaalipalkat 5010 Kuukausipalkat 5090 Palkkojen jaksotus 510+ Lisät ja korvaukset 5100 Ylityönlisät 5110 Muut palkanlisät 6 Saatu kassa-ale

6 6 (11) 5190 Lisien. korvausten ja palkkioiden jaksotus 520+ Palkkiot 5200 Palkkiot 5290 Palkkioiden jaksotus 547+ Saadut korvaukset palkoista 5470 Saadut sairausvakuutuskorvaukset 5480 Saadut tapaturmavakuutuskorvaukset 5490 Korvausten jaksotus 60 Henkilösivukulut 600 Eläkekulut 610+ Eläkevakuutusmaksut 6100 YEL-maksut 6130 TyEL-maksut 630 Muut henkilösivukulut 630+ Sosiaaliturvamaksut 6300 Sosiaaliturvamaksut 640+ Pakolliset vakuutusmaksut 6400 Tapaturmavakuutusmaksut 6410 Työttömyysvakuutusmaksut 6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut 6480 Muut pakolliset vakuutusmaksut 650+ Muut henkilöstön vakuutusmaksut 6500 Henkilövakuutusmaksut (vapaaehtoiset) 68 Poistot ja arvonalentumiset 680 Suunnitelman mukaiset poistot 6830 Poistot aineettomista oikeuksista 6850 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista 6860 Poisto rakennuksista ja rakennelmista 6870 Poisto koneista ja kalustosta 6890 Poisto muista aineellisista hyödykkeistä 70 Liiketoiminnan muut kulut 700 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 700+ Henkilökunnan koulutus 7000 Henkilökunnan koulutus 24% 7001 Henkilökunnan koulutus 14% 7002 Henkilökunnan koulutus 10% 7004 Henkilökunnan koulutus 701+ Henkilökunnan virkistys 7010 Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat 24% 7011 Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat 14% 7012 Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat 10% 7014 Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat 705+ Työterveyshuolto 7050 Työterveyshuolto 24% 7051 Työterveyshuolto 14% 7052 Työterveyshuolto 10% 7054 Työterveyshuolto 7064 Saadut Kela-korvaukset 707+ Ruoka- ja kahvitarjoilu henkilökunnalle 7074 Henkilökunnan ruokailu/lounassetelit 7110 Kahvitarvikkeet alv 24% 7111 Kahvitarvikkeet 14% 7114 Kahvitarvikkeet 714+ Muut vapaaehtoiset henkilösivukulut 7170 Muut henkilösivukulut 24% 7171 Muut henkilösivukulut 14% 7172 Muut henkilösivukulut 10% 7174 Muut henkilösivukulut 720 Toimitilakulut 720+ Vuokrat ja vastikkeet

7 7 (11) 7210 Kiinteistöjen vuokrat 24% 7214 Kiinteistöjen vuokrat 7220 Toimitilavastikkeet 24% 7224 Toimitilavastikkeet 7230 Toimitilavuokrat 24% 7234 Toimitilavuokrat 7310 Muut vuokrat/vastikkeet 24% 7314 Muut vuokrat/vastikkeet 733+ Hoitokulut 7340 Käyttö ja huolto 24% 7344 Käyttö ja huolto 7360 Siivous ja puhtaanapito 24% 7364 Siivous ja puhtaanapito 7370 Lämmitys 24% 7374 Lämmitys 7380 Vesi- ja jätevesi 24% 7384 Vesi- ja jätevesi 7390 Sähkö ja kaasu 24% 7394 Sähkö ja kaasu 7414 Vahinkovakuutukset 7424 Kiinteistövero 7430 Korjaukset 24% 7434 Korjaukset 7450 Muut toimitilojen hoitokulut 24% 7454 Muut toimitilojen hoitokulut 746+ Muut toimitilakulut 7470 Muut toimitilakulut 24% 7474 Muut toimitilakulut 750 Ajoneuvokulut 7500 Ajoneuvoleasing 24% 7504 Ajoneuvoleasing 7530 Ajoneuvojen polttoaineet 24% 7534 Ajoneuvojen polttoaine 7540 Ajoneuvojen huolto ja korjaus 24% 7544 Ajoneuvojen huolto ja korjaus 7550 Renkaat ja autotarvikkeet 24% 7554 Renkaat ja autotarvikkeet 7574 Ajoneuvovakuutukset 7610 Muut ajoneuvokulut 24% 7614 Muut ajoneuvokulut 765 Atk-laite ja -ohjelmakulut 7660 Atk-ohjelmistot. päivitykset. ylläpito 24% 7664 Atk-ohjelmistot. päivitykset. ylläpito 7670 Atk-laitehuollot. korjaukset ja asennukset 24% 7674 Atk-laitehuollot. korjaukset ja asennukset 24% 7680 Atk-laitehankinnat (alle 3v kalusto) 24% 7684 Atk-laitehankinnat (alle 3v kalusto) 7690 Atk-laitteiden pienhankinnat 24% 7694 Atk-laitteiden pienhankinnat 7700 Muut atk-laite ja -ohjelmistokulut 24% 7704 Muut atk-laite ja -ohjelmistokulut 771 Muut kone- ja kalustokulut 7730 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus 24% 7734 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus 7740 Kone- ja kalustohankinnat (alle 3v kalusto) 24% 7744 Kone- ja kalustohankinnat (alle 3v kalusto) 7750 Koneiden ja kaluston pienhankinnat 24% 7754 Koneiden ja kaluston pienhankinnat 7770 Muut kone- ja kalustokulut 24% 7774 Muut kone- ja kalustokulut

8 8 (11) 780 Matkakulut 780+ Matkaliput. majoitus ja muut matkakulut 7802 Matkaliput 10% 7804 Matkaliput 7812 Taksikulut 10% 7814 Taksikulut 7822 Hotelli- ym. majoitus 10% 7824 Hotelli- ym. majoitus 7830 Ruokailut matkalla 24% 7831 Ruokailut matkalla 14% 7834 Ruokailut matkalla 7844 Matkavakuutukset 7850 Paikoituskulut 24% 7854 Paikoituskulut 7860 Muut matkakulut 24% 7861 Muut matkakulut 14% 7864 Muut matkakulut 787+ Matkakustannusten korvaukset 7874 Kilometrikorvaukset 7884 Päivärahat 7894 Ulkomaan päivärahat 795 Edustuskulut 7954 Edustustilaisuudet 7964 Edustuslahjat 7974 Edustusmatkat 7994 Muut edustuskulut 800 Myynnin kulut 800+ Maksetut provisiot 8000 Maksetut myyntiprovisiot 24% 8004 Maksetut myyntiprovisiot 802+ Myyntirahdit ja huolinta 8020 Myyntirahdit 24% 8024 Myyntirahdit 804+ Muut myyntikulut 8040 Muut myyntikulut 24% 8041 Muut myyntikulut 14% 8042 Muut myyntikulut 10% 8044 Muut myyntikulut 805 Markkinointikulut 805+ Mainonta 8050 Mainostoimistopalvelut 24% 8054 Mainostoimistopalvelut 8070 Ilmoitusmainonta 24% 8074 Ilmoitusmainonta 8120 Mainosmateriaali ja tarvikkeet 24% 8122 Mainosmateriaali ja tarvikkeet 10% 8124 Mainosmateriaali ja tarvikkeet 8140 Muut mainoskulut 24% 8141 Muut mainoskulut 14% 8142 Muut mainoskulut 10% 8144 Muut mainoskulut 815+ Myynnin edistäminen 8150 Markkinointitilaisuudet 24% 8151 Markkinointitilaisuudet 14% 8152 Markkinointitilaisuudet 10% 8154 Markkinointitilaisuudet 8170 Messut ja näyttelyt 24% 8171 Messut ja näyttelyt 14% 8172 Messut ja näyttelyt 10% 8174 Messut ja näyttelyt

9 9 (11) 8230 Muut myynnin edistämiskulut 24% 8231 Muut myynnin edistämiskulut 14% 8232 Muut myynnin edistämiskulut 10% 8234 Muut myynnin edistämiskulut 825+ Suhdetoiminta 8250 Suhdetoimintakulut 24% 8251 Suhdetoimintakulut 14 % 8252 Suhdetoimintakulut 10 % 8254 Suhdetoimintakulut 836 Hallintopalvelut 8380 Taloushallintopalvelut 24% 8384 Taloushallintopalvelut 8390 Tilintarkastuspalvelut 24% 8394 Tilintarkastuspalvelut 8410 Laki- ja konsultointipalvelut 24% 8414 Laki- ja konsultointipalvelut 8430 Muut hallintopalvelut 24% 8434 Muut hallintopalvelut 8444 Viranomaismaksut 845 Muut hallintokulut 845+ Tiedonhankinta 8452 Kirjat 10% 8454 Kirjat 8460 Lehdet 24% 8464 Lehdet 8490 Muu tiedonhankinta 24% 8492 Muu tiedonhankinta 10% 8494 Muu tiedonhankinta 850+ Tieto- ja rahaliikenne 8500 Puhelinkulut 24% 8504 Puhelinkulut 8540 Posti- ja lähettikulut 24% 8544 Posti- ja lähettikulut 8560 Rahaliikenteen kulut 24% 8564 Rahaliikenteen kulut 8574 Pyöristyserot 858+ Vakuutukset ja vahingonkorvaukset 8584 Vastuuvakuutukset 8594 Esinevakuutukset 8604 Muut vakuutukset 862+ Toimistotarvikkeet 8620 Toimistotarvikkeet 24% 8624 Toimistotarvikkeet 8630 Lomakkeet ja painatuskulut 24% 8634 Lomakkeet ja painatuskulut 8640 Valokopiot 24% 8644 Valokopiot 865+ Muut hallintokulut 8650 Kokous- ja neuvottelukulut 24% 8651 Kokous- ja neuvottelukulut 14% 8652 Kokous- ja neuvottelukulut 10% 8654 Kokous- ja neuvottelukulut 8680 Muut hallintokulut 24% 8684 Muut hallintokulut 870 Muut liikekulut 870+ Luottotappiot 8700 Myynnin luottotappiot 24% 8701 Myynnin luottotappiot 14% 8702 Myynnin luottotappiot 10% 8704 Myynnin luottotappiot

10 10 (11) 8730 Palautuneet luottotappiot 24% 8731 Palautuneet luottotappiot 14% 8732 Palautuneet luottotappiot 10% 8734 Palautuneet luottotappiot 875+ Vähennyskelpoiset muut liikekulut 8754 Veronkorotukset. vähennyskelpoiset 8760 Muut vähennyskelpoiset liikekulut 24% 8764 Muut vähennyskelpoiset liikekulut 877+ Vähennyskelvottomat muut liikekulut 8774 Veronkorotukset. vähennyskelvottomat 8784 Sakot. pysäköintivirhemaksut ja muut rangaistusmaksut 8800 Muut vähennyskelvottomat liikekulut 24% 8804 Muut vähennyskelvottomat liikekulut 885+ Käyttöomaisuuden luovutustappiot 8854 Käyttöomaisuuden luovutustappiot 889+ Täsmäytyserot 8894 Täsmäytyserot 899 Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) 8994 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 90 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 91 Rahoitustuotot ja -kulut 900 Rahoitustuotot 909+ Sijoitustuotot pysyvien vastaavien sijoituksista. muilta 9090 Osinkotuotot 9130 Luovutusvoitot osuuksista 9140 Muut tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 916+ Muut korko- ja rahoitustuotot. muilta 9190 Korkotuotot lainasaamisista 9220 Korkotuotot pankkisaamisista 9230 Korkotuotot talletuksista 9250 Muut korkotuotot 9260 Valuuttakurssivoitot 9270 Osinkotuotot rahoitusarvopapereista 9280 Muut tuotot rahoitusarvopapereista 9290 Muut rahoitustuotot 930 Rahoituskulut 930+ Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 9340 Osakkeiden ja osuuksien arvonalentumiset 9350 Saamisten arvonalentumiset 9360 Arvonalentumisten palautukset 937+ Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista 9390 Osakkeiden ja osuuksien arvonalentumiset 9400 Muiden rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset 9410 Arvonalentumisten palautukset 944+ Korkokulut ja muut rahoituskulut. muille 9460 Korkokulut rahoituslainoista 9480 Korkokulut eläkelainoista 9490 Korkokulut ostoveloista 9540 Verojen viivästysseuraamukset 9550 Muut korkokulut 9560 Lainojen hoitokulut 9570 Limiittipalkkiot 9620 Kurssitappiot 9690 Muut rahoituskulut 24% 9694 Muut rahoituskulut 92 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 93 Satunnaiset erät 970 Satunnaiset tuotot 9700 Satunnaiset tuotot 24% 9704 Satunnaiset tuotot 1

11 11 (11) 974 Satunnaiset kulut 9740 Satunnaiset kulut 24% 9744 Satunnaiset kulut 979 Satunnaisten erien tuloverot 9794 Satunnaisten erien tuloverot 94 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 95 Tilinpäätössiirrot 980 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 9800 Aineettomien hyödykkeiden poistoeron muutos 9810 Rakennusten poistoeron muutos 9820 Koneiden ja kaluston poistoeron muutos 9830 Muiden aineellisten hyödykkeiden poistoeron muutos 984 Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys(-) 9840 Käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen muutos 9850 Toimitilan jälleenhankintavarauksen muutos 9870 Toimintavarauksen muutos 9890 Muiden vapaaehtoisten varausten muutos 96 Tuloverot 990 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot 9900 Ennakkoverot 9940 Tilikauden verojaksotus 9950 Veronpalautukset/jäännösverot 9960 Jälkiverot 997 Laskennalliset verot 9970 Laskennalliset verot 99 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Tilejä yht. 624

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15 Sivu 7.1 MYYNTITUOTOT Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 22%/23% 297 322,91 280 559,59 Yhteensä 297 322,91 280 559,59 Myynti, rakentamispalvelut 3188 Myynti rakentamispalv. 0%(käänn. alv) 0,00 1 140,00 Yhteensä

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009 Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FarmiMalli Oy TILINPÄÄTÖS 1 TASEKIRJA 31.12.2009 Sisällys sivu Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 5-6 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11)

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 9000 9000 8000 8000 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 01121314151617181910

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13)

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1020 Kehittämismenot 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Perustililuettelo ( standardointihanke 2000-2001)

Perustililuettelo ( standardointihanke 2000-2001) ( standardointihanke 2000-2001) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

Opetuskäyttö: PYSYVÄ Liisa M. / Hepoköngäs PÄÄKIRJA

Opetuskäyttö: PYSYVÄ Liisa M. / Hepoköngäs PÄÄKIRJA 1 (8) Tili Tosite Pvm 1120 Rakennukset (24%) 1120 Rakennukset (24%) Projekti Debet Kredit Saldo 1.1 1.1.2014 Avaava tase 50 00 50 00 1.22 31.1.2014 Poistot ja varastonmuutos 1 00 49 00 1.45 28.2.2014 Poistot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Opetuskäyttö: PYSYVÄ Liisa M. / Hepoköngäs PÄIVÄKIRJA

Opetuskäyttö: PYSYVÄ Liisa M. / Hepoköngäs PÄIVÄKIRJA 1 (6) : 1000-9999 nro: 1-999999 laji: 1-89 Pvm:1.1.2014-28.2.2014 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1.2014 Avaava tase 1120 Rakennukset (24%) 50 000,00 1200 Kalusto ja muu irtain (alv) (24% 30 000,00

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Opetuskäyttö: Liisa M. / Hepoköngäs PÄÄKIRJA 24.1.2014

Opetuskäyttö: Liisa M. / Hepoköngäs PÄÄKIRJA 24.1.2014 1 (5) 1120 Rakennukset (24%) 1120 Rakennukset (24%) 1.1 1.1.2014 Avaava tase 50 00 50 00 1.22 31.1.2014 Poistot ja varastonmuutos 1 00 49 00 1200 Kalusto ja muu irtain (alv) (24%) 50 00 1 00 49 00 1.1

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2013 1. Yleistä Toimintavuonna 2013 jatketaan osuuskunnan jäsenten aktivointia, jotta kiinteistöt liitettäisiin osuuskunnan vesi-

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä Toiminnan pääpaino on aktivoida osuuskunnan jäseniä liittämään kiinteistönsä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon kuluvan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

Opetuskäyttö: PYSYVÄ Liisa M. / Koutakoski Oy PÄÄKIRJA

Opetuskäyttö: PYSYVÄ Liisa M. / Koutakoski Oy PÄÄKIRJA 1 (8) Tili Tosite Pvm 1120 Rakennukset (24%) 1120 Rakennukset (24%) Projekti Debet Kredit Saldo 1.1 1.11.2015 Avaava tase 50 00 50 00 1.22 30.11.2015 Poistot ja varastonmuutos 1 00 49 00 1.45 31.12.2015

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Sivu 1. Rahayksikkö EURO 01/10-12/10 %/lv 01/09-12/09 %/lv

TULOSLASKELMA Sivu 1. Rahayksikkö EURO 01/10-12/10 %/lv 01/09-12/09 %/lv TULOSLASKELMA Sivu 1 MYYNTITUOTOT Kilpailutuotot 30100 Käsiohjelmat alv 9 537,82 0,7 13 052,00 0,9 30121 Pääsyliput alv 9% 12 272,80 0,9 17 330,36 1,2 30200 Kalenterit/kuvastot alv 88,61 0,0 218,03 0,0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

AS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AS 2013 T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 1000 Kehittämismenot Kehittämismenot yhteensä Aineettomat oikeudet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Avoin yhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Varastojen muutos. Valmistus omaan käyttöön. Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana

Varastojen muutos. Valmistus omaan käyttöön. Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana T U L O S L A S K E L M A 1-31.12.2018 1-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Varastojen

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET TASE VASTAAVAA Sivu: 1 (2) PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 1200 Koneet ja laitteet alv 0% 0,00 0,00 9470,78 9470,78 0,00 0,00 12627,69 12627,69 AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

AM 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AM 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AM 2013 T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56 TA 2015 TA 2014 ero ero % toteutunut 2013 Varsinainen toiminta -646746,21-582246

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11)

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11) T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

Liikkeenharjoittaja - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Liikkeenharjoittaja - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Osuuskunta - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Osuuskunta - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Liikkeenharjoittaja - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Liikkeenharjoittaja - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0 TAMY TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2014 Jäsenmäärä 11100 11300 Jäsenmaksu 56 54 Molempina vuosina 100 jatkaria TAE TA MUUTOS MUUTOS Toteuma 2014 2013 EUR % 31.12.2013 1 KÄYTTÖTALOUS 11 YLEINEN HALLINTO 1102 EDUSTAJISTOVAALIT

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

KI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KI 2013 T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutmusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot 1050

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot