YHTIÖJÄRJESTYS. 3 Yhtiön osakkeet Yhtiö osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön vähimmäispääoma on kahdeksankymmentätuhatta (80.000) euroa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTIÖJÄRJESTYS. 3 Yhtiön osakkeet Yhtiö osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön vähimmäispääoma on kahdeksankymmentätuhatta (80.000) euroa."

Transkriptio

1 YHTIÖJÄRJESTYS POWERFLUTE OYJ 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Powerflute Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimi on englanniksi Powerflute Plc. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on omistaa, harjoittaa toimintaa, hallinnoida, ostaa ja myydä kiinteää ja irtainta omaisuutta paperi-,kartonki- ja metsäteollisuuteen liittyen sekä sanottuun toimialaan liittyvä toiminta. Yhtiö voi myös ostaa, myydä ja hallinnoida muuta omaisuutta ja harjoittaa muuta sijoitustoimintaa. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa paperija kartonkituotteiden myyntiä ja markkinointia sekä suoraan tai tytäryhtiöiden kautta. 3 Yhtiön osakkeet Yhtiö osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön vähimmäispääoma on kahdeksankymmentätuhatta (80.000) euroa. 4 Yhtiön hallituksen jäsenet Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Varsinaisten jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus käsittää tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnat. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokuntien jäsenet. Kukin valiokunta koostuu kahdesta tai kolmesta hallituksen jäsenestä. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvaamisesta. Hallituksen jäsen, joka on työsuhteessa yhtiöön tai toimii yhtiön johtotehtävissä, on oikeutettu palkkioon (riippumatta siitä, toteutuuko se palkan, provision, voitto-osuuden tai muun muodossa) palkitsemisvaliokunnan päätöksen mukaisesti siten, että kyseinen palkkio maksetaan joko hallituksen jäsenelle maksettavan palkkion lisäksi tai sijaan. Hallituksen jäsenelle, joka pyynnöstä matkustaa tai oleskelee ulkomailla yhtiön toimeksiannosta tai joka suorittaa tehtäviä, jotka hallituksen mielestä ylittävät hallituksen jäsenen kuuluvat tavanomaiset tehtävät, voidaan maksaa palkitsemisvaliokunnan hyväksymä lisäpalkkio (palkan, provision, voitto-osuuden muodossa tai muuten) tai hän voi saada muita etuja palkitsemisvaliokunnan päätöksen mukaisesti. Hallituksen jäsenelle maksetaan kohtuulliset matka- ja majoituskulut sekä välilliset kulut, jotka aiheutuvat siitä, että hän osallistuu hallituksen tai valiokunnan kokouksiin tai yhtiökokouksiin. Hallituksen jäsenelle maksetaan kaikki hänelle asianmukaisesti ja kohtuullisesti aiheutuneet kulut yhtiön liiketoiminnan ja hallituksen jäsenen tehtävien hoidosta. 5 Yhtiön toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. 6 Yhtiön edustaminen Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet ja yhtiön toimitusjohtaja kukin erikseen. Lisäksi hallitus voi valtuuttaa muita henkilöitä kirjoittamaan yhtiön toiminimen. 7 Yhtiön tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. C

2 8 Varsinainen yhtiökokous Yhtiön yhtiökokoukset voidaan pitää joko yhtiön kotipaikalla Kuopiossa tai Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään joka vuosi kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä hallituksen päättämänä päivänä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä: 1. tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman ja tilinpäätöksen liitetiedot sekä konsernitilinpäätöksen; 2. toimintakertomus; 3. tilintarkastuskertomus; päätettävä: 4. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta; 5. toimenpiteistä, joihin taseen mukainen voitto antaa aihetta; 6. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä; 8. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista; valittava: 9. hallituksen jäsenet; 10. tilintarkastaja; päätettävä: 11. muista kokouskutsussa mainituista asioista. 9 Yhtiökokouskutsu Hallituksen päättämä kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille (i) julkaisemalla ilmoitus yhtiön internet-verkkosivuilla, (ii) kun yhtiön osakkeet tai osakkeita vastaavat talletustodistukset on otettu kaupankäynnin kohteeksi Lontoon pörssin AIM-markkinoilla, toimittamalla ilmoitus Lontoon pörssin hyväksymään tiedotejärjestelmään soveltuvien sääntöjen mukaisesti. Kutsu on toimitettava (i) tapauksessa aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Muut kutsut osakkeenomistajille toimitetaan samalla tavalla. 10 Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Oikeus osallistumisesta yhtiökokoukseen määräytyy osakeyhtiölain mukaan. 11 Tilintarkastaja Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy tilintarkastajan valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 12 Arvo-osuusjärjestelmä Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

3 13 Ilmoitus omistusosuuksien muutoksesta Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa yhtiölle suorasta tai välillisestä omistusoikeudestaan yhtiön liikkeeseenlaskemiin osakkeisiin ja niiden tuottamien ääniin (mukaan lukien, selvyyden vuoksi, omistusoikeus kyseisiin osakkeisiin liittyviin talletustodistuksin), kun omistusoikeus saavuttaa, ylittää tai laskee alle 3 %, 4 %, 5 %, 6 %, 7 %, 8 %, 9 %, 10 % ja kaikki sen jälkeiset täyden 1 %:n ylitykset aina 100 % Yhtiön osakkeiden tuottamista äänimääristä ("Ilmoitus"). Osakkeenomistajan tulee myös tehdä Ilmoitus, kun hänestä tulee osapuoli sopimukseen tai muuhun järjestelyyn, jonka toteuttamisen myötä osakkeenomistajan omistusosuus saavuttaisi, ylittäisi tai laskisi alle yllämainittujen rajojen. Tätä kohtaa 13 tulee tulkita arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukaisesti. Laskettaessa osakkeenomistajan omistusosuuksia omistusosuudet kattavat myös osakkeenomistajan määräysvallassa olevien tahojen ja muiden kolmansien osapuolten omistusosuudet, jos tällaisen kolmannen osapuolen omistusosuuksiin liittyvien äänioikeuksien käyttämisestä päättää osakkeenomistaja joko yksin tai yhdessä kolmannen osapuolen kanssa sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella ("Määräysvallassa olevat tahot"). Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, mikäli osakkeita hallitaan talletustodistuksen antajan toimesta yhtiön osakkeista annettavien talletustodistusten antamiseksi. Ilmoitus tulee tehdä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun osakkeenomistajan omistusosuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee yli tai alle edellä mainittuttujen prosenttiosuuksien tai kun osakkeenomistaja on osapuolena järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa näiden prosenttiosuuksien ylittämiseen, saavuttamiseen tai alittamiseen. Ilmoitukseen on sisällytettävä seuraavat tiedot: - Ilmoituksen tekemisen perusteet; - ajankohta, jolloin omistusosuus saavutti, ylitti tai laski alle jonkin yllämainitun rajan; - osakkeenomistajan suoraan tai välillisesti omistama tarkka osuus yhtiön osakkeista - hinta ja asianomaisten osakkeiden lukumäärä - osakkeenomistajan täydellinen nimi, kaupparekisterinumero tai vastaava tunnus; - kunkin määräysvallan alaisen tahon täydellinen nimi, kaupparekisterinumero tai vastaava tunnus; - raportti omistusosuuksien jakautumisesta osakkeenomistajan ja kunkin määräysvallan alaisen tahon kesken; - osakkeenomistajan määräysvaltaan kuuluvat yhtiöt, joiden kautta omistetaan yhtiön osakkeita ja niihin liittyvät äänioikeudet; - sopimuksen osapuolet, määräaika ja olennaiset tiedot sopimuksesta tai muusta järjestelystä, jossa osakkeenomistaja on osapuolesta ja jonka toteuttamisen seurauksena jokin yllämainituista kynnyksistä saavutettaisiin, ylitettäisiin tai alitettaisiin ja - järjestelyn luonne ja osakkeenomistajan osuus järjestelyssä. Yhtiö pitää osakkeenomistajien saatavilla mallilomakkeita Ilmoituksesta internet-verkkosivuillaan. Kun Ilmoitus on tehty yhtiölle tai yhtiö muuten tulee tietoiseksi siitä, että jokin yllämainittu kynnys on saavutettu, ylittynyt tai alittunut, yhtiö julkistaa ilman aiheetonta viivytystä tiedon yhtiön omistusosuuksien muutoksesta ja toimittaa tiedon markkinoille mahdollisesti soveltuvien ilmoitusvelvollisuutta koskevien määräysten mukaisesti. Osakkeenomistajan tulee tehdä Ilmoitus suomeksi tai englanniksi harkintansa mukaan ja yhtiö julkaisee tiedon yhtiön omistusosuuksien muutoksesta tämän kohdan 13 mukaisesti suomeksi ja/tai englanniksi, kuten asianomainen markkinapaikka, jossa yhtiön osakkeet ovat mahdollisesti kaupankäynnin kohteena, voi edellyttää. 14 Velvollisuus ostaa osakkeita Tarjous

4 Henkilö, jonka osuus yhtiön osakkeista tai osakkeista annetuista talletustodistuksista kasvaa yli kolmen kymmenesosan tai puoleen yhtiön osakkeiden ja talletustodistusten yhteensä tuottamasta äänimäärästä sen jälkeen kun yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi jollakin markkinapaikalla, mukaan lukien Lontoon pörssin AIM-lista, on tehtävä julkinen ostotarjous kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, osakkeita vastaavista talletustodistuksista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Laskettaessa äänioikeuksia seuraavat osakkeet ja/tai talletustodistukset tulee ottaa huomioon: (i) Tarjouksentekijän sekä Tarjouksentekijän määräysvallan alla olevien tahojen tai näiden osapuolten määräysvallan alla olevien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen omistamat osakkeet ja/tai talletustodistukset; (ii) Tarjouksentekijän tai muun edellä alakohdassa (i) mainitun osapuolen yhdessä kolmansien osapuolten kanssa omistamat osakkeet ja/tai talletustodistukset; (iii) Tarjouksentekijän kanssa yhtiön määräysvallan hankkimiseksi yksissä tuumin toimivien yksityishenkilöiden ja yhteisöjen omistamat osakkeet ja/tai talletustodistukset. Tahoja, joka toimivat yhtiön osakkeiden säilyttäjänä yhtiön osakkeista annettujen talletustodistusten antamiseksi tai yhtiönosakkeiden säilyttäjänä, ei katsota Tarjouksentekijäksi tämän kohdan mukaisesti ja niiden omistusosuuksia ei oteta huomioon edellä alakohdissa (i)-(iii) mainituissa tarkoituksissa. Laskettaessa tässä kohdassa tarkoitettua ääniosuutta ei oteta huomioon lakiin tai yhtiöjärjestykseen taikka muuhun sopimukseen perustuvaa äänestysrajoitusta. Yhtiön kokonaisäänimäärässä ei oteta huomioon yhtiölle itselleen tai sen määräysvallassa olevalle yhteisölle tai säätiölle kuuluviin osakkeisiin liittyviä ääniä. Jos jonkun hallussa oleva äänimäärä ylittää joko yllämainitun kolme kymmenesosaa (3/10) tai puolet (1/2), kukaan toinen ei tule velvoitetuksi tekemään Ostotarjousta ennen kuin hänen omistuksensa ylittää ensin mainitun omistuksen. Jos jonkun omistusosuus ylittää jommankumman yllämainituista rajoista, eli 3/10 tai 1/2, ja se johtuu yksinomaan yhtiön tai toisen tahon toimista, kyseinen osapuoli ei ole velvollinen tekemään Ostotarjousta ennen kuin hän ostaa tai merkitsee osakkeita tai niihin oikeuttavia talletustodistuksia tai muulla tavoin lisää äänimääräänsä yhtiössä. Ostohinta Tarjouksentekijän maksaman hinnan ("Hinta") tulee olla käypä markkinahinta. Hinta voi olla käteisenä, arvopapereina tai osakkeina tai arvopapereiden, osakkeiden ja käteisen yhdistelmänä Hinnanmäärityksen lähtökohtana on korkein seuraavista: - Tarjouksentekijän tai muun kohdan 14 alakohdissa (i)-(iii) mainitun henkilön tai tahon maksama hinta yhtiön osakkeista kuuden (6) kuukauden aikana ennen kuin velvollisuus tehdä Ostotarjous syntyi tai - jos tällaisia hankintoja ei ole tehty, osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskimääräinen hinta julkisessa kaupankäynnissä edeltävien kolmen (3) kuukauden aikana. Jos hankinta, jolla katsotaan olevan vaikutusta Hintaan, on muussa valuutassa kuin Ison-Britannian punnassa, joka on yhtiön osakkeiden kaupankäyntivaluutta, tällaisen hankinnassa käytetyn valuutan muuntoarvo kaupankäyntivaluuttaan lasketaan Euroopan Keskuspankin kyseisille valuutoille seitsemän (7) päivää ennen kuin hallitus tiedotti Ostotarjouksesta osakkeenomistajille asettamien virallisten kurssien mukaan. Tarjouksentekijä on velvollinen kohtelemaan kaikkia Tarjouksensaajia tasapuolisesti ja maksamaan saman osakekohtaisen hinnan kaikille Tarjouksensaajille, jotka ovat halukkaita myymään osakkeensa Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen perusteella, Tarjouksensaajien henkilöllisyydestä, Tarjouksensaajien omistamien osakkeiden lukumäärästä tai ajankohdasta, jolloin Tarjouksensaaja myy osakkeensa Tarjouksentekijälle, riippumatta.

5 Jos Tarjouksentekijä tai muu kohdan 14 alakohdissa (i)-(iii) mainittu henkilö tai taho hankkii yhtiön osakkeita paremmilla ehdoilla kuin mitä Ostotarjouksessa on tarjottu Tarjouksensaajille ja kyseinen hankinta toteutuu sen päivän, jolloin velvollisuus tehdä Ostotarjous syntyi, ja määräpäivän, johon mennessä ostovaatimukset tulee tehdä, välillä, Tarjouksentekijä on velvollinen muuttamaan Ostotarjoustaan vastaamaan kyseistä hankintaa. Ostotarjouksen muuttamista koskevaa menettelyä on käsitelty jäljempänä. Jos Tarjouksentekijä tai muu kohdan 14 alakohdissa (i)-(iii) mainittu henkilö tai taho hankkii yhtiön osakkeita paremmilla ehdoilla kuin mitä Ostotarjouksessa (tai mahdollisessa muutetussa Ostotarjouksessa) on tarjottu Tarjouksensaajille ja kyseinen hankinta toteutuu yhdeksän (9) kuukauden kuluessa määräpäivästä, johon mennessä ostovaatimukset tehtiin Tarjouksentekijälle, Tarjouksentekijä on velvollinen suorittamaan korvauksen Tarjouksensaaille, jotka hyväksyivät Ostotarjouksen (tai mahdollisen muutetun Ostotarjouksen), Ostotarjouksessa (tai mahdollisessa muutetussa Ostotarjouksessa) maksetun Hinnan ja kyseisessä hankinnassa maksetun hinnan välisen eron. Yllämainitut säännökset Hinnan määräytymisestä koskevat myös muita hankittavia arvopapereita. Menettely Jättäessään yhtiöjärjestyksen 13 kohdassa tarkoitetun Ilmoituksen Tarjouksentekijän tulee tiedottaa velvollisuudesta tehdä Ostotarjous ("Tiedote") kirjallisesti yhtiön hallitukselle yhtiön osoitteeseen. Tiedotteen tulee sisältää Tarjouksentekijän omistamien osakkeiden lukumäärää sekä viimeisten kahdentoista (12) kuukauden aikana hankittujen osakkeiden lukumäärää ja hintaa koskevat tiedot. Tiedotteen tulee lisäksi sisältää Tarjouksentekijän osoite yhteydenottoja varten. Tiedote tulee tehdä suomen tai englannin kielellä Tarjouksentekijän valinnan mukaan. Hallituksen tulee ilmoittaa osakkeenomistajille velvollisuuden syntymisestä tehdä Ostotarjous 45 päivän kuluessa Tiedotteen vastaanottamisesta tai, Tiedotteen puuttuessa tai mikäli Tiedotetta ei saada mainitun ajan kuluessa, siitä päivästä lukien, jolloin se muutoin sai tiedon sanotusta tarjouksentekovelvollisuudesta. Hallituksen ilmoituksen tulee sisältää kaikki hallituksen tiedossa olevat Ostotarjouksen tekoa koskevan velvoitteen syntypäivää ja ostohinnan mennessä hyväksynnät on tehtävä. Tarjouksentekijä on velvollinen antamaan hallitukselle kaikki tiedot, joita hallitus kohtuudella tarvitsee voidakseen laatia oman ilmoituksensa Osakkeenomistajille. Hallituksen ilmoitus tulee julkistaa yhtiökokouskutsua koskevan yhtiöjärjestyksen 9 kohdan määräysten mukaisesti. Tarjouksensaajan, joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee tehdä se kirjallisesti 30 päivän kuluessa hallituksen ilmoituksesta. Hyväksymisilmoituksen, joka tulee lähettää yhtiölle tai hallituksen nimeämälle taholle, tulee sisältää maininta niiden osakkeiden ja muiden arvopapereiden lukumäärästä, joita hyväksyntä koskee. Tarjouksensaajan, joka hyväksyy Ostotarjouksen, tulee hyväksymisilmoituksen yhteydessä samalla antaa yhtiölle kaikki sen tarvitsemat asiakirjat, jotta asianomaisten osakkeiden siirto Tarjouksentekijälle voidaan saattaa voimaan Hinnan suorituksen yhteydessä. Tarjouksentekijän tulee viipymättä ilmoittaa hallitukselle, mikäli Ostotarjousta on muutettava edellä mainittujen määräysten mukaisesti, ja annettava hallitukselle kaikki sen kohtuullisesti tarvitsemat tiedot. Mikäli Ostotarjouksesta on jo ilmoitettu Tarjouksensaajille, hallituksen on viipymättä ilmoitettava muutetusta Ostotarjouksesta Tarjouksensaajille edellä mainitulla tavalla sekä mahdollista tarjousajan pidennystä koskevista tiedoista. Hallitus päättää tarjousajan pidennyksestä, joka ei saa ylittää seitsemää päivää. Mikäli Tarjouksensaaja ei hyväksy Ostotarjousta määräpäivään mennessä edellä kuvatulla tavalla, Tarjouksensaaja menettää oikeutensa hyväksyä Ostotarjous (tai mahdollinen muutettu Ostotarjous). Tarjouksensaajalla on oikeus milloin tahansa perua Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Yhtiön tulee ilmoittaa Tarjouksentekijälle Ostotarjousta

6 koskevien hyväksyntöjen lukumäärä välittömästi Ostotarjouksen hyväksymistä koskevan määräpäivän jälkeen. Tarjouksentekijän tulee 14 päivän kuluessa saatuaan tällaisen ilmoituksen ja yhtiön antamien ohjeiden mukaan maksaa ja lunastaa kokonaisuudessaan vastaanotettujen hyväksyntöjen tarkoittamat osakkeet ja mahdolliset osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit. Määräpäivään mennessä maksamattomalle Hinnalle tai mille tahansa sen osalle kertyy 20 prosenttia vuotuista viivästyskorkoa siitä Lisäksi, mikäli Tarjouksentekijä ei ole noudattanut edellä mainittuja Ostotarjouksen tekoa koskevaa velvollisuutta koskevia määräyksiä, viivästyskorkoa lasketaan siitä päivästä lukien, jolloin kyseinen ilmoitus olisi tullut tehdä. Yhtiön tulee laatia kaikki yhtiön osakkeenomistajille julkaistavia ilmoituksia ja tietoja koskevat tiedotteet suomen ja englannin kielillä tämän 14 kohdan mukaisesti. Kaikki osakkeiden lunastamisvelvollisuuden soveltamista ja tulkintaa koskevat ehdot, joista ei nimenomaisesti ole säädetty tässä 14 kohdassa, tulee määritellä soveltamalla EY:n yritysvaltausta koskevaa direktiiviä siten, kuin se on implementoitu ja sitä on sovellettu Suomessa. Riitojen ratkaisu Hallituksella on täydet valtuudet päättää tämän 14 kohdan soveltamisesta, koskien myös suoraan tai analogisesti sovellettavien säännösten soveltamista kokonaan tai osittain. Tämä valtuutus sisältää myös kaiken asianomaiselle yrityskauppalautakunnalle kuuluvan harkintavallan, kuten esimerkiksi arvioinnin, onko tässä kohdassa tarkoitettu omistusosuus ylittynyt, valtuuden päättää ehdoista ja suostumuksista sekä tarjottavan vastikkeen määrästä. Kaikki hallituksen tai sen puheenjohtajan päätökset tai ratkaisut tai harkintavallan tai päätösvallan käyttö, jotka tehdään vilpittömässä mielessä tämän kohdan 14 määräysten mukaisesti, ovat lopullisia ja sitovia, ja kaikki toimet, minkä hallitus tai hallituksen jäsen toimien vilpittömässä mielessä tekee tai mitkä tehdään hallituksen tai hallituksen jäsenen puolesta tai antamin valtuuksien tässä kohdassa 14 olevien määräysten mukaisesti, ovat lopullisia ja sitovat kaikkia asiaankuuluvia tahoja, eikä niitä voi riitauttaa pätevyyden osalta tai millään muilla perusteilla. Hallituksella ei ole velvollisuutta antaa perusteluita tämän kohdan 14 mukaisesti annetuille tai tehdyille päätöksilleen, ratkaisuilleen tai ilmoituksilleen. Jos puolella tai sitä suuremmalla osalla hallituksen jäsenistä olisi eturistiriita tai he eivät muuten kykenisi ratkaisemaan tähän kohtaan 14 liittyviä asioita, hallituksen tulee nimittää riippumaton taloudellinen neuvonantaja toimimaan hallituksen roolissa tässä kohdassa tarkoitettuihin päätöksiin liittyvissä asioissa. Tällaisella neuvonantajalla tulee olla asianmukainen kokemus ja tausta ostotarjousta koskevissa asioissa. Tällaisella neuvonantajalla on tässä tapauksessa valtuudet, jotka ovat tässä kohdassa kuvattuihin hallituksen valtuuksiin nähden yhtäläiset ellei hallitus neuvonantajia nimittäessään tai muutoin toisin päätä.

NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nokia Oyj, sen ruotsinkielinen toiminimi on Nokia Abp ja englanninkielinen toiminimi Nokia Corporation. Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä.

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä. KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kuntarahoitus Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön virallinen toiminimi on ruotsiksi Kommunfinans Abp, englanniksi

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2009 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 3,5 MILJOONAN EURON VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 19.6.2006 SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SysOpen Digia Oyj ( SysOpen Digia ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) mukaisin

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status

VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status VELKAKIRJOJEN EHDOT Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ( Liikkeeseenlaskija ) laski liikkeeseen hallituksen 15.12.2010 tekemän päätöksen perusteella 225.000.000 euron suuruisen vuonna 2015 erääntyvän 4,00

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2013

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen Dnro FIVA 9/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

TARJOUSASIAKIRJA ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2005 ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA Elisa Oyj ( Elisa tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy omistaa Yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan.

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy omistaa Yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan. OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan kaupunki 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Lavian kunta 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Pohjois-Satakunnan Seutuverkko

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 1 Tänä päivänä Hereditas hallinnoi monipuolista sijoitusomaisuutta samoin periaattein kuin 110 vuotta sitten. 2 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Hauho ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista McAfee Suomi Funding LLC ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 1 (5) KIINTEISTÖ OY HAKANIEMEN TORIPARKKI -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS Eteran yhtiöjärjestys yhtiökokoukselle 2015 esitettävien muutosten jälkeen: KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 1 (9) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 2. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien PÖRSSITIEDOTE 30.3.2006, klo 16.15 1 (6) Keskuspankki Oyj. OKOn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

OKO Osuuspankkien PÖRSSITIEDOTE 30.3.2006, klo 16.15 1 (6) Keskuspankki Oyj. OKOn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset OKO Osuuspankkien PÖRSSITIEDOTE 30.3.2006, klo 16.15 1 (6) Keskuspankki Oyj OKOn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2006 vahvisti vuoden

Lisätiedot

1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 2. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin

Lisätiedot

Itikka osuuskunnan säännöt

Itikka osuuskunnan säännöt Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Itikka osuuskunta ja

Lisätiedot