PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN"

Transkriptio

1 PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

2 KURSSIN RAKENNE 1. Osakkeet omaisuusluokkana 2. Osakeanalyysin perusteet I 3. Osakeanalyysin perusteet II 4. Osakesalkun muodostaminen ja seuranta 5. Korkosijoitukset omaisuusluokkana

3 KURSSIN RAKENNE 6. Korkosijoitusten analysointi 7. Kiinteistösijoitukset omaisuusluokkana 8. Jalometallit ja raaka-aineet omaisuusluokkana 9. Rahastosijoitukset 10. Sijoitussalkun räätälöinti ja seuranta

4 Luennoitsijasta Valmistunut vuonna 2010 kauppatieteiden maisteriksi Oulun Yliopistosta pääaineena rahoitus ja 2011 maisteriksi Lontoon Cass Business Schoolista Lontoosta pääaineena varainhoito (Investment Management). Työskennellyt mm. OP-Pohjolan yksityispankissa sijoituspäällikkönä ja tällä hetkellä töissä Investiumissa sijoitusalan yrittäjänä, sekä Helsingin Osakesäästäjät ry:ssa toiminnanjohtajana. Vuosien henkilökohtainen sijoitustausta mm. osakesijoittamisesta.

5 Osake käsitteenä Yhtiötä perustettaessa yhtiömuodoksi voidaan valita osakeyhtiö, jonka alkupääoman perustajien sijoittamat varat muodostavat. Muita yhtiömuotoja ovat mm. avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta. Osakeyhtiön omistavat osakkeenomistajat, lyhyemmin sanottuna osakkaat. Osakkeenomistajat/osakkaat omistavat osakkeitaan vastaavan osan osakeyhtiöstä.

6 Osakkeet voivat olla erilajisia, jolloin osakesarjojen oikeudet poikkeavat toisistaan eroavat toisistaan mm. äänimäärän tai esimerkiksi osingonjaon suhteen. Osakeyhtiö voi olla lain mukaan joko yksityinen (Oy) tai julkinen (Oyj). Yksityisen osakeyhtiön (Oy) osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, vaan tyypillisesti suljetun omistajapiirin omistuksessa, ja osakkeiden vapaata luovutusta ja vaihdettavuutta on yhtiöjärjestyksen mukaan rajoitettu.

7 Julkisen osakeyhtiön (Oyj) osakkeet voidaan sen sijaan ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi, jolloin niiden vapaata luovutusta ja vaihdettavuutta ei saa rajoittaa.

8 Osakkaan/osakeomistajan oikeudet: Oikeus osallistua päätöksentekoon yhtiökokouksessa Oikeus osinkoon Etuoikeus uusien osakkeiden merkintään, mikäli ei kyseessä suunnattu osakeanti. Osakkailla on yhtiössä rajoitettu vastuu. Vastaavat yhtiön veloista vain sijoittamallaan pääomalla. Osakkeenomistajalla on oikeus saada pörssiyhtiöstä tietoja jatkuvan ja säännöllisen tiedonantovelvollisuuden puitteissa.

9 Osakeyhtiölain mukaan vähemmistö voi kutsua koolle yhtiökokouksen. Merkittävien päätösten tekeminen tosin edellyttää yhtiökokouksessa määräenemmistön hyväksyntää. Vähemmistöllä myös oikeus vaatia erityistilintarkastusta.

10 Osakesijoitusten tuotto Hyvin hajautettu osakesalkku tuottaa pitkällä aikavälillä noin 8-9% (historiallisesti). Tuotto ollut historiallisesti noin 5% korkeampi kuin vähemmän riskisissä sijoituksissa (mm. valtioiden joukkovelkakirjalainat). Yrityksen/osakkeen riskisyys ja sijoittajien vaatima tuotto kulkevat käsi kädessä mitä riskisempi osake, sitä korkempaa tuottoa sijoittajat vaativat sijoitukselleen.

11 Osakesijoitusten tuotto voidaan jakaa ns. faktoreihin sen mukaan mistä tuotto muodostuu, yleisiä faktoreita ovat mm. markkina, arvo ja yrityksen koko.

12 Osakkaan saama tuotto Osakesijoitusten tuotto muodostuu osakkeen arvonnoususta tai laskusta, sekä osingosta. Todellista tuottoa laskettaessa on hyvä muistaa vähentää kokonaistuotosta kulut (mm. kaupankäyntikulut) ja verot (pääomatulovero). Yhtiöt jakavat voitoistaan osan osakkaille/osakkeenomistajille osinkoina ja jättävät osan yhtiöön mm. investointeja varten. Osingon määrä ilmoitetaan euroissa (Helsingin pörssissä) yhtä osaketta kohti. Osinkotuotto sen sijaan lasketaan jakamalla osingon määrä osakkeen arvolla.

13 Perinteisesti hyviä osingonmaksajia ovat olleet vakaat kypsässä vaiheessa olevat yritykset, joilla vakaa tulonmuodostus ja vain kohtuullisesti investointeja suhteessa tulokseen. OSAKEYHTIÖN TAVOITE ON TUOTTAA VOITTOA OSAKKEENOMISTAJILLE!!!

14 Osakeindeksin määritelmä: Osakeindeksin tarkoitus on antaa sijoittajille tietoa osakemarkkinoiden yleisestä tai esim. toimialasektorin kehityksestä. Osakeindeksi sisältää tietyn lukumäärän yksittäisiä osakkeita. Kuuluisia osakeindeksejä maailmalla mm. S&P 500, Dow Jones, NASDAQ, Euro Stoxx 50, DAX ja FTSE 100. Helsingin pörssin yleisindeksi on OMX Helsinki. S&P (Standard & Poor s) 500-indeksi koostuu 500:sta yrityksestä. Indeksi on markkina-arvopainotettu indeksi ja indeksin osakkeilla käydään kauppaa joko NYSE tai NASDAQ osakepörsseissä Yhdysvalloissa.

15 Dow Jones Industrial Average koostuu 30 suuresta amerikkalaisyrityksestä. Indeksi on hintapainotettu. Nasdaq Composite indeksi koostuu yli 3000 NASDAQ:n pörssiin listatun teknologia- ja kasvuyritysten osakkeesta (amerikkalaisia ja muun maalaisia yrityksiä)

16 Euro Stoxx 50 koostuu 50:stä euroalueen blue chip -yhtiöstä. Yhtiöillä pitkä ja vankka toimintahistoria ja vakiintunut taloudellinen asema. Indeksi on markkina-arvopainotettu ja noteerattu euron lisäksi mm. Yhdysvaltain dollareissa ja Iso-Britannian punnissa. DAX-indeksiin kuuluu 30 suurta saksalaista yritystä, joiden osakkeilla käydään kauppaa Frankfurtin osakepörssissä. Kyseessä markkinaarvopainotettu indeksi. FTSE 100-indeksi muodostuu 100:sta markkina-arvoltaan suurimmasta Lontoon pörssissä vaihdettavasta osakkeesta. Myös markkina-arvopainotettu indeksi.

17 Helsingin pörssin indeksejä ovat mm. yleisindeksi OMX Helsinki PI, OMX Helsinki CAP PI-indeksi ja OMX Helsinki CAP GI-indeksi OMX Helsinki yleisindeksi on hintaindeksi, jonka arvo seuraa siis osakkeiden hintakehitystä. OMX Helsinki CAP PI on niin ikään hintaindeksi, mutta siinä yksittäisen osakkeen paino indeksistä voi olla maksimissaan 10%. OMX Helsinki CAP GI-indeksi huomioi myös osingot, joten kyseisen indeksin pisteluku on huomattavasti kahta aiemmin esitettyä indeksiä korkeampi.

18 Oikealla osakemarkkinoiden suhteellinen koko maittain vuoden 2013 lopussa. Yhdysvallat muodostaa noin 48% maailman osakemarkkinoista.

19 Oikealla Yhdysvaltojen S&P 500- indeksin kehitys viimeisen 10 vuoden ajalta.

20 Oikealla Helsingin pörssin yleisindeksin kehitys viimeisen 10 vuoden ajalta.

21 Oikealla suomalaisosakkeiden ja velkakirjojen reaalituotot. Osakkeet olleet historiallisesti ylivertainen omaisuusluokka velkakirjoihin verrattuna.

22 Oikealla suomalaisosakkeiden ja velkakirjojen reaalituotot eri ajanjaksoilla.

23 Osakkeiden verotus: Osakkeita verotetaan niin arvonnoususta kuin yhtiön maksamista osingoista pääomatulona. Pääomatulovero % vuonna 2015 on 30%, mikäli pääomatulot maksimissaan euroa. Yli euron pääomatuloja verotetaan 33 prosentin veroasteen mukaan. Listattujen yritysten osingoista 85% pääomatuloa ja 15% verovapaata tuloa, jolloin veroasteeksi muodostuu 25,5% (mikäli pääomatulot maksimissaan euroa).

24 Osakesijoitusten riskit: Markkinariski tarkoittaa yleistä osakemarkkinoiden kehitykseen liittyvää riskiä. Yritysriski tarkoittaa kyseisen yrityksen osakkeen kurssikehitykseen liittyvää riskiä. Likviditeettiriski tarkoittaa osakkeen ostamisen ja myymiseen liittyvää riskiä. Osakkeen riskin mittarina käytetään usein osakkeen volatiliteettia, joka tarkoittaa osakkeen hinnan vaihtelua.

25 Riskiä voi pienentää hajauttamalla hajauttaminen moneen eri osakkeeseen pienentää osakesalkun yritysriskiä, mutta markkinariskin pienentäminen hajauttamalla on haasteellisempaa. Markkinat liikkuvat usein samaan suuntaan.

26 Osakesijoittamisen aloittaminen: Tee sijoitussuunnitelma, jossa määrittelet osakesijoittamisen tavoitteesi. Pohdi ainakin seuraavia asioita sijoitusssuunnitelmaa tehdessä: Minkä osuuden varallisuudestani olen valmis sijoittamaan osakkeisiin? Paljonko olen valmis häviämään, ettei talouteni merkittävästi kärsi? Milloin tarvitsen sijoittamani varat? Millaiset ovat tuottotavoitteeni? Paljonko sijoittamieni varojen arvo saa vaihdella? Millä osakemarkkinoilla minulla on osaamista ja miten voin sitä hyödyntää sijoituksissani? Miten pienennän riskiä osakesijoituksissani? Paljonko olen valmis uhraamaan aikaa sijoitusten analysointiin ja seuraamiseen?

27 Tarviset arvo-osuustilin osakekaupankäyntiä varten, jonka voit avata missä tahansa arvo-osuustilejä pitävässä pankissa, pankkiiriliikkeessä tai arvopaperikeskuksessa. Kannattaa vertailla eri pankkien ja pankkiiriliikkeiden perimiä osakevälityksen kaupankäyntipalkkioita ja palveluntarjojan tarjoamienn kaupankäyntialustan monipuolisuutta (tarjolla olevat kotimaiset ja ulkomaiset osakkeet) ja saatavissa olevan osaketutkimuksen laatua.

28 Osakesijoittajan termistöä: Arvo-osake vs. kasvuosake Vakiintuneella toimialla toimivan yrityksen osake. Arvoyhtiöiltä ei odoteta kasvuyhtiön kaltaista tuloskasvua, joten sen arvostuskertoimet ovat kasvuyhtiöitä alhaisempia. Arvoyhtiö usein hyvä osingomaksaja, sillä investointitarpeet kasvuyhtiötä pienemmät. Sykliset vs. defensiiviset osakkeet Sykliset yrityksen tuloskehitykseen vaikuttaa defensiivisiä yrityksiä enemmän yleinen taloustilanne. Osaketermistöön kuuluvan käsitteen beetan suuruus kertoo kuinka herkkä osake on ollut markkinan liikkeille. Beeta > 1 tarkoittaa, että osakkeen hinta on noussut tai laskenut enemmän kuin markkina tai indeksi. Esim. beeta 1,1 osake noussut 1,1%, kun markkina noussut 1,0%.

29 Osakkeiden jako sektoreihin, joita ovat mm. Perusteollisuus mm. Stora Enso ja UPM-Kymmene Kuluttajatuotteet mm. Amer Sports ja Olvi Kuluttajapalvelut mm. Finnair ja Kesko Energia mm. Fortum Rahoitus mm. Nordea ja Sampo Teollisuus mm. Cargotec ja Metso Terveydenhuolto mm. Orion ja Oriola-KD Teknologia mm. Nokia ja Tieto Tietoliikenne mm. Elisa ja TeliaSonera Öljy mm. Neste Oil

30 Sektoreista/toimialoista syklisiä, eli yleisestä taloustilanteesta enemmän riippuvaisia ovat mm. teollisuus ja perusteollisuus. Defensiiviä sektoreita/toimialoja ovat mm. energia ja terveydenhoito. Sykilisiä osakkeita pidetään yleisesti defensiivisiä riskisempinä, koska niiden hinta voi vaihdella voimakkaasti taloussuhdanteen mukana.

31

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA

SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA Eero Hirvonen Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittaminen opas uteliaille

Sijoittaminen opas uteliaille Sijoittaminen opas uteliaille SIJOITTAMINEN OPAS UTELIAILLE Lukijalle... 3 Minäkö sijoittaja?... 4 Ostatko osakkeita vai menetkö metsään?... 7 Osake on osuus yhtiöstä... 12 Osakesijoittajan tuotonlähteet...

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO Varainhoito on luottamustehtävä...2 Miten alkuun?... 2 Merkinnät ja lunastukset... 3 Sijoitussalkun rakentaminen... 4 Varainhoito...

Lisätiedot

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Anu Rinkinen SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Opinnäytetyö 2010 ABSTRACT Anu Rinkinen Finnish Funds as Investments,

Lisätiedot

Real Estate Investment Trust (REIT) rahastot osakeportfolion hajauttamisessa

Real Estate Investment Trust (REIT) rahastot osakeportfolion hajauttamisessa Lappeenrannan kauppakorkeakoulu Kandidaatintutkielma Talousjohtaminen Real Estate Investment Trust (REIT) rahastot osakeportfolion hajauttamisessa Real Estate Investment Trusts (REITs) in diversification

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Sijoitusrahasto on sijoitusinstrumentti, joka sijoittaa varansa mm. osakkeisiin (osakerahasto), joukkolainoihin (korkorahasto), kiinteistöihin tai sekä osakkeisiin

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta

NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta LISTALLEOTTOESITE 20.12.2004 NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta Norvestia Oyj ( Norvestia tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset, yrityslainat ja valtioiden joukkolainat. Korkosijoitukset ovat yleensä osakkeita

Lisätiedot

Nuoren osakesijoittaminen

Nuoren osakesijoittaminen Nuoren osakesijoittaminen 2009 Jussi Aamuvuori Sisällys Lukijalle... 3 NUORTEN RAHANKÄYTTÖ... 4 Mistä saa rahat säästämiseen?... 4 Esimerkkejä tuhlaamisesta... 5 Miten säästää arjessa... 6 MATKA OSAKESÄÄSTÄJÄKSI...

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE

Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Liiketoiminnan koulutusohjelma 2013 PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Österman, Mikko Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon Rosa Saastamoinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalous 2013 Tekijä Rosa Saastamoinen Raportin

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan. Rebekka Sahlberg

Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan. Rebekka Sahlberg Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan näkökulmasta Rebekka Sahlberg Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä 2.12.2014 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä www.handelsbanken.fi/paaomasuoja PääomasuojatuT sijoitukset 5048 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä 1 Anna meidän esitellä Arkaile ja voita -periaate Onko pakko ottaa suuria riskejä, jotta säästöt

Lisätiedot

Taloussanasto tutuksi nuorille. Sari Lounasmeri Talous tutuksi / syksy 2014

Taloussanasto tutuksi nuorille. Sari Lounasmeri Talous tutuksi / syksy 2014 Taloussanasto tutuksi nuorille Sari Lounasmeri Talous tutuksi / syksy 2014 Lähestymistapoja Päivän lehti + googlataan sanoja puhelimilla Tv-uutiset + keskustelu luokassa Yrittäjätarinat (esim. Taivas+Helvetti)

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan.

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. Mitä rahastosijoittaminen on? Rahastosijoittaminen on helppoa ja vaivatonta ja voit itse valita oman säästötapasi. Sopiiko sinulle kertasijoitus

Lisätiedot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Säännöt vahvistettu 12.11.2009 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI Puhelinvaihde (09) 2283

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Q3 SELKEÄ SIJOITUS Norvestia on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö, jonka osakkeita hankkimalla sijoittaja omistaa välillisesti kattavan poikkileikkauksen pohjoismaista talousmaisemaa

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot