Hakijalla tulee olla laaja-alainen näkemys viran alalta kuten kappaleessa Virkaan valittavan tehtävät on määritelty.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakijalla tulee olla laaja-alainen näkemys viran alalta kuten kappaleessa Virkaan valittavan tehtävät on määritelty."

Transkriptio

1 Sotatekniikan professorin viran täyttöä varten Virka Viran tausta Sotatekniikan tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavan professorin virka on perustettu ja täytetään alkaen. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusneuvosto on päättänyt kokouksessaan esittää rehtorille, että viran alaksi määritellään Sotatekniikka (ruots. Militärteknik, engl. Military Technology ). Maamme yliopistoissa ei ole muita tämän opetusalan oppituoleja. Virkaan nimitettävältä henkilöltä edellytetään tieteellisiä ansioita ainakin yhdellä seuraavista sotatekniikan tutkimus- ja opetusaloista: tekniset johtamisjärjestelmät, asejärjestelmät tai operaatioanalyysi. Hakijalla tulee olla laaja-alainen näkemys viran alalta kuten kappaleessa Virkaan valittavan tehtävät on määritelty. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusneuvosto on samassa kokouksessaan esittänyt rehtorille, että virka täytettäisiin hakumenettelyllä. Samalla tutkimusneuvosto on esittänyt, että virka täytetään harkinnan mukaan pysyvästi tai enintään viiden vuoden määräajaksi. Maanpuolustuskorkeakoulun organisaatiossa virka on sijoitettu Sotatekniikan laitokselle, jolla on myös sotatalouden professorin virka. Palkkaus määräytyy Maanpuolustuskorkeakoululla käytetyn ESJA-palkkausjärjestelmän vaativuustason 17 mukaisesti. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 37 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uuden työntekijän osalta henkilökohtainen palkanosa määräytyy erikseen sovitulla tavalla, kunnes hänen työsuorituksensa on arvioitu aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua virassa aloittamisesta. Ajalla Teknillisen korkeakoulun ja Maanpuolustuskorkeakoulun yhteinen tietoliikennetekniikan professuuri jaettiin korkeakoulujen kesken suhteessa 50%-50%. Puolustusministeriö perusti Maanpuolustuskorkeakoulun Tekniikan laitokselle professorin viran (johtamisjärjestelmätekniikka). FT Jorma Jormakka oli nimitettynä määräaikaiseen virkasuhteeseen tähän professorin virkaan välisen ajan alkaen tämä virka on ollut tyhjänä. 1

2 Viran perustamispäätöksessä viran tarvetta perustellaan muun muassa seuraavin seikoin: Tieteenalan kuvaus tarve tutkimuksen laajentamiseen tietoliikennetekniikan/johtamisjärjestelmätekniikan, asejärjestelmätekniikan ja operaatioanalyysin aloilla; tarve sotatieteiden tohtorikoulutusohjelman käynnistämiseen sotatekniikan alalla; sekä tarve osallistua tutkimus- ja opetusyhteistyöhön muiden yliopistojen kanssa. Sotatekniikassa hyödynnetään teknisten ja matemaattis-luonnontieteellisten tieteenalojen tuloksia taistelukentän teknisten ilmiöiden, laitteiden ja järjestelmien rakenteen, toiminnan, vaikutusten ja suorituskyvyn ymmärtämiseksi. Sotatekniikan tuloksia sovelletaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa, puolustusvoimien suorituskykyjen rakentamisessa, sotataidon - erityisesti strategian, operaatiotaidon, taktiikan ja taistelutekniikan - kehittämisessä sekä tietoturvallisuuden parantamisessa. Kokonaismaanpuolustuksen teknisistä järjestelmistä keskeisimpiä ovat tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmät, asejärjestelmät, suojan ja liikkuvuuden järjestelmät sekä logistiikkajärjestelmät. Näiden järjestelmien rakenteen, toiminnan ja vaikutusten ymmärtämisellä hankitaan teknisiä perusteita puolustusvoimien suorituskykyjen suunnittelulle, rakentamiselle ja käytölle. Järjestelmiä tarkastellaan niiden suorituskyvyn, taistelunkestävyyden, kustannustehokkuuden ja käytön tehostamisen kannalta. Lisäksi otetaan huomioon järjestelmiin kohdistuvat uhkakuvat ja niiden suojaamismahdollisuudet. Suorituskyvyn arvioinnilla tuetaan päätöksentekoa sekä strategisen suunnittelun, materiaalihankintojen että taistelujen johtamisen tasoilla. Maanpuolustuskorkeakoulussa sotatekniikkaa sivuavia, yhteistyötä edellyttäviä alueita ovat esimerkiksi informaatiosodankäynti (johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos), operatiivinen suunnittelu ja johtaminen, esikuntatyö (taktiikan laitos), aseiden käyttö ja varotoiminta (johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos), huolto ja logistiikka (taktiikan laitos, johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos) sekä opetuksen kehittäminen (johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos). Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnassa korostuu toiminnan verkottuminen niin puolustusvoimien sisällä kuin muiden yliopistojen ja teollisuudenkin kanssa. Maanpuolustuskorkeakoulun ulkopuolisista yhteistyötahoista keskeisimpiä ovat puolustushaara-, aselaji- ja toimialakoulut (13 kpl), puolustusvoimien tutkimuslaitokset sekä koti- ja ulkomaiset muut yliopistot, tutkimuslaitokset ja puolustusteollisuus. 2

3 Sotatekniikan metodologinen perusta muodostuu tekniikan, luonnontieteiden, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmistä. Virkaan valittavan tehtävät Professorin tehtäviin kuuluvat tutkimus ja opettaminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Työssä korostuvat kansainvälinen yhteistyö, tutkimustoiminnan johtaminen, opinnäytetöiden ohjaaminen sekä henkilöstö- ja muuhun hallintoon osallistuminen. Tarkemmat painotukset eri osatehtävien kesken sovitaan vuosittain professorin tehtäväkuvauksessa professorin ja tämän esimiehen välisten kehityskeskustelujen yhteydessä. Sotatekniikan professorin tärkeimmät tehtävät ovat: sotatekniikan tutkimuksen kehittäminen sekä oma tutkimus- ja julkaisutoiminta, sotatekniikan alan opetus kaikilla Maanpuolustuskorkeakoulun tutkintotasoilla, sotatekniikan alan tieteellisen tutkimuksen johtaminen ja koordinointi puolustusvoimissa, tohtoriopiskelijoiden rekrytointi ja ohjaaminen, sotatekniikan alan kansallisen ja kansainvälisen tutkimus- ja opetusyhteistyön edistäminen, opetuksen sisällöllinen ja menetelmällinen kehittäminen, osallistuminen tutkimusresurssien hankkimiseen, sekä alan käsitteiden ja tavoitteiden täsmentäminen sekä alalla noudatettavan tieteellisen tradition kehittäminen. Professorin työssä korostuu tutkimustoiminnan tulosten siirtäminen opetukseen, opetuksen kehittämiseen ja käytäntöön. Professoriksi valittavalta vaaditaan käytännön perehtyneisyys viran alaan, jolla tämän viran yhteydessä tarkoitetaan: kokemusta - opinnäytetöiden ohjaamisesta sekä opetussuunnittelusta korkeakoulutuksessa - viran alaan liittyvästä tutkimus-/kehittämistoiminnasta kykyä - hallita viran alan tutkimusmetodeja laaja-alaisesti, - johtaa ja koordinoida viran alan tutkimusta ja tutkimushankkeita, - opettaa viran alalla, - johtaa kotimaisia ja kansainvälisiä konferensseja ja seminaareja, sekä - toimia asiantuntijana puolustusvoimien, puolustushallinnon ja yhteiskunnan tarpeisiin viran alalla. Professoriksi valittavalle katsotaan eduksi: 3

4 Suomen puolustusvoimien sekä puolustusjärjestelmän tunteminen, kokemus tutkijakoulutuksesta, kokemus monitieteellisestä tutkimusympäristöstä, kokonaismaanpuolustuksen laaja-alainen tunteminen, kotimaisen ja kansainvälisen puolustusteollisuuden ja puolustusmateriaaliyhteistyön tunteminen, kokemus kotimaisten ja kansainvälisten konferenssien johtotehtävistä, sekä erityiset ansiot kotimaisessa tai kansainvälisessä tieteellisessä verkottumisessa. Maanpuolustuskorkeakoulu on opetuspainotteinen, monialainen tiedeyliopisto. Virkaan valittaessa painotetaan tasapainoisesti hakijan osaamista opetuksen, käytännön kokemuksen ja tutkimustoiminnan osa-alueilla. Viran laaja-alainen määrittely tarkoittaa tämän viran kohdalla sitä, että professorilta tulee edellyttää tietyn erityisalan (esim. yksittäisen asejärjestelmän) tieteellistä pätevyyttä laaja-alaisempaa teoreettista näkemystä sotatekniikan merkityksestä puolustusratkaisujen osana ja teknologian kehityksen vaikutuksista tulevaisuuden puolustusratkaisuihin ja sodankäyntiin. Professorin tulee olla riittävän perehtynyt tietoteknisiin tai tietoliikenneteknisiin järjestelmiin. Lähiajan haasteita professorin tehtävässä Uuden maisteriohjelman käynnistyttyä vuonna 2009 syventävien opintojen opetukseen sekä erityisesti pro gradu -tutkielmien ja jatkotutkintojen opinnäytteitten ohjaamiseen ja valvomiseen tarvitaan tieteellistä asiantuntemusta ja johtajuutta. Jatkuvasti laajenevassa sekä kotimaisessa että kansainvälisessä yhteistoiminnassa professorin rooli on keskeinen. Kasvava ajankohtainen haaste professorilla tulee olemaan ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkiminen ja uusien tutkimushankkeiden ideointi. Kelpoisuusvaatimukset Sen lisäksi, mitä yleisesti valtion virkamieslaissa (VVirkamL) säädetään, tulee pysyvään virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettävän henkilön täyttää myös seuraavat kelpoisuusvaatimukset: professorin pätevyys, tehtävään vaadittava luotettavuus, sekä kielitaito. Asiantuntijoiden tulee arvioida hakijan (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevan henkilön) kelpoisuutta vain professorin ja sotilasprofessorin viran pätevyysvaatimusten osalta. Professorin ja sotilasprofessorin viran pätevyysvaatimukset 4

5 Luotettavuus Kielitaito Professorin tai sotilasprofessorin virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettävältä vaaditaan tieteellinen pätevyys, opetustaito ja käytännön perehtyneisyys tehtäväalaan. (PvL 38a 1 mom., PvA 12 2 mom. 3 kohta). Tieteellistä pätevyyttä arvioitaessa otetaan huomioon hakijan (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevan henkilön) tekemä tieteellinen tutkimus, kyky johtaa tutkimustyötä, oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa, ja muut tieteelliset ansiot sekä tutkinnot. Opetustaitoa arvioitaessa otetaan huomioon pedagoginen koulutus, opetustyössä hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä opetusnäyttein osoitettu opetuskyky. Käytännön perehtyneisyyden vaatimukset on määritelty virantäyttöselosteen kappaleessa Virkaan valittavan tehtävät. Virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen (PL 125, VVirkamL 7 1 mom. 10 kohta). Puolustusvoimien virkaan nimitettävältä vaaditaan tehtävien edellyttämää luotettavuutta, minkä johdosta henkilöstä tullaan tekemään ennen nimittämistä perusmuotoinen turvallisuusselvitys (PvL 37, TurvSL 2. luku). Maanpuolustuskorkeakoulu on kielilain (KielL 6 ) tarkoittama kaksikielinen viranomainen. Professorin ja sotilasprofessorin viran suomen ja ruotsin kielen taitoa koskeviin kelpoisuusvaatimuksiin sovelletaan lain julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (KielTL) asettamia kielitaitovaatimuksia. Täten kelpoisuusvaatimuksina ovat em. lain (KielTL 6 1 mom.) nojalla: suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaidon osoittaminen tapahtuu valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti (KielTA). Henkilö, jolla ei ole vaadittavaa kielitaitoa, voi anoa erivapautta kielitaitovaatimuksesta valtioneuvostolta (KielTL 9 ). Viran täyttäminen hakumenettelyllä Virka julistetaan haettavaksi erillisellä viranhakukuulutuksella. Hakuaika on 30 päivää (MpkkJs 86 ). Virkaa on haettava kirjallisesti. Hakemus osoitetaan puolustusministeriölle. Tiedot hakuajan päättymisestä ja paikasta, johon hakemus jätetään ilmenevät viranhakukuulutuksesta. (VVirkamA 7a 2-4 mom.) 5

6 Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa kappaleessa Viran täytössä tarvittavat asiakirjat mainitut asiakirjat. Viran täyttäminen kutsumenettelyllä Täytettäessä virka kutsumenettelyllä tulee virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevan henkilön kirjallisesti ilmaista olevansa käytettävissä virkaa täytettäessä. Tämä ilmoitus tulee osoittaa Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorille ja liitteeksi tulee toimittaa kappaleessa Viran täytössä tarvittavat asiakirjat mainitut asiakirjat. Viran täytössä tarvittavat asiakirjat Viran hakijan (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevan henkilön) on liitettävä hakemukseensa (ilmoitukseensa) seuraavat asiakirjat (VVirkamA 8, MpkkJs 87 ): 1. Nimikirjanote tai sitä vastaava selvitys. Ellei hakija (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla oleva henkilö) kuulu nimikirjalain (NimikL) piiriin, hänen tulee liittää hakemukseensa nimikirjaa vastaava luotettava selvitys. Nimikirjanote saa olla enintään kolme kuukautta ennen hakemuksen (tai ilmoituksen) jättämistä annettu. 2. Curriculum vitae (CV) tai yliopistoportfolio. Hakija (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla oleva henkilö) voi rakentaa CV:nsä/yliopistoportfolionsa esimerkiksi Professoriliiton sivuilta ( löytyvän dokumentin Professoriliiton portfolioesitys mukaisesti. 3. Täydellinen julkaisuluettelo mikäli tiedot eivät sisälly kohdan 2. CV/yliopistoportfolioon. 4. Opetusansiot käyttäen liitteessä olevaa luokittelua (Liite 1: Selvitys opetusansioista) mikäli tiedot eivät sisälly kohdan 2. CV/yliopistoportfolioon. 5. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusneuvosto on päättänyt, että hakemukseen on liitettävä lyhyet kirjalliset selostukset: hakijan (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevan henkilön): merkittävistä ansioista täytettävän viran kannalta (enintään 3 sivua) ja katsaus tulevaan toimintaan (enintään 3 sivua). 6. Luettelo hakijan (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevan henkilön) kohdassa 7 olevista julkaisuista. 7. Julkaisut ja muut työt, joilla hakija (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla oleva henkilö) haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa virkaan. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusneuvosto on päättänyt, että asiantuntijoille toimitettavien julkaisujen ja muiden töiden enimmäismäärä on viisitoista (15) kappaletta (MpkkJs 88 2 mom.). Kohtien 1-6 materiaali tulee toimittaa suomen- tai ruotsinkielisinä. Kohdan 7 julkaisut toimitetaan alkuperäiskielisinä. 6

7 Yhteystiedot Asiantuntijat Kohtien 2-7 materiaali tulee toimittaa neljänä täysin samanlaisena nippuna, joista kolme varataan lähetettäväksi asiantuntijoille arviointia varten ja yksi nippu jää Maanpuolustuskorkeakoululle virantäyttöä varten. Hakijan (ja virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevan) tulee huomioida, että virantäyttöprosessi on julkinen. Siten kohdan 7 julkaisut ja muut työt, jotka ovat esimerkiksi luottamuksellisia julkisuuslain (JulkL) mukaan, tulee erikseen toimittaa Maanpuolustuskorkeakoululle tutkimusneuvoston määräämällä tavalla. (MpkkJs 88 3 mom.) Maanpuolustuskorkeakoulu ei käännätä eikä kopioi hakemukseen liittyvää materiaalia vaan hakijan (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevan henkilön) tulee itse huolehtia mahdollisista käännöksistä ja riittävästä määrästä liiteasiakirjojen kopioita. Saadakseen viran täyttöä koskevat tiedot ja ilmoitukset, hakijan (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevan henkilön) on ilmoitettava korkeakoululle, miten hänet tavoitetaan virantäyttömenettelyn aikana (sähköpostiosoite ja puhelinnumero), ja annettava postiosoite, johon kirjalliset ilmoitukset voidaan lähettää (MpkkJs 88 5 mom.). Puolustusvoimista annetun lain mukaan Maanpuolustuskorkeakoulun on pyydettävä hakijoiden (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevan henkilön) kelpoisuudesta ja ansioista lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jos henkilö nimitetään virkaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen (PvL 38a 3 mom.). Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusneuvosto valitsee virantäytössä käytetyt asiantuntijat (PvL 38a 3 mom., MpkkJs 89 1 mom.). Asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon myös hakijoiden (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevan henkilön) edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin noudatettava tasapuolisuutta (PvL 38a 3 mom., MpkkJs 89 1 mom.). Tilaisuus esittää huomautus Ennen asiantuntijoiden lopullista valintaa hakijoille (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevalle henkilölle) varataan tilaisuus esittää huomautus asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä ja siitä, onko asiantuntijoita valittaessa otettu huomioon johtosäännön edellyttämä tasapuolisuus (MpkkJs 89 2 mom.). 7

8 Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolaissa (HallL 28 ) säädetään (ks. Liite 2: Asiantuntijan esteellisyys). Asiantuntijoiden työskentely Lausunnon sisältö Opetusnäyte Haastattelu Asiantuntijat saavat neuvotella keskenään. Tutkimusneuvosto voi päättää, että asiantuntijoiden tulee antaa yhteinen lausunto. Asiantuntijat saavat antaa yhteisen lausunnon myös omasta aloitteestaan. Lausunnon antamiselle on asetettava määräaika, joka ei ilman erityistä syytä saa olla kolmea kuukautta pidempi täytettäessä virkaa hakumenettelyllä eikä kahta kuukautta pidempi täytettäessä virkaa kutsumenettelyllä. (MpkkJs 91 ja 99 5 mom.) Asiantuntija ei saa osallistua virantäytön käsittelyyn sen myöhemmässä vaiheessa. Asiantuntijoiden tulee antaa kirjallinen lausunto. Lausunnon tulee olla perusteltu niiden hakijoiden osalta, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen virkaa täytettäessä. Asiantuntijan on myös asetettava nämä hakijat paremmuusjärjestykseen. (MpkkJs 90 1 mom.) Jos virkaan on enintään kolme hakijaa, asiantuntijan tulee antaa perusteltu lausunto kaikkien hakijoiden ansioista. Jos hakijoita on enemmän kuin kolme, asiantuntijan tulee antaa perusteltu lausunto vähintään kolmen hakijan osalta sekä perustella, millä perusteilla on valinnut ne hakijat, joista antaa lausuntonsa. (MpkkJs 90 2 mom.) Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusneuvosto varaa tarvittaessa hakijalle (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevalle henkilölle) tilaisuuden opetusnäytteen antamiseen. Opetusnäyte on julkinen. (MpkkJs 93 1 mom.) Tilaisuudesta antaa opetusnäyte ja sitä koskevasta menettelystä ilmoitetaan hakijoille (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevalle henkilölle) erikseen. Hakijan (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevan henkilön) tulee antaa opetusnäyte vähintään arvosanalla Hyvä viisiportaisella arvosteluasteikolla (hylätty, heikko, tyydyttävä, hyvä, erinomainen) mitattuna, jotta tutkimusneuvosto voi katsoa pelkän opetusnäytteen perusteella hakijalla (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevalla henkilöllä) olevan riittävä opetustaito, joka vaaditaan kohdassa Professorin ja sotilasprofessorin viran pätevyysvaatimukset. 8

9 Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusneuvosto varaa tarvittaessa tilaisuuden hakijoiden (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevan henkilön) haastatteluun ja soveltuvuustestaukseen (MpkkJs 93 2 mom.). Tilaisuudesta haastatteluun ja soveltuvuustestaukseen ja niitä koskevista menettelyistä ilmoitetaan hakijoille (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevalle henkilölle) erikseen. Ehdollepano tai virantäyttöasian raukeaminen Muistutusmenettely Tarkastusmenettely Maanpuolustuskorkeakoulussa tutkimusneuvosto toimii ehdollepanotoimielimenä (MpkkJs 84 ). Tutkimusneuvosto päättää, miten ja missä määrin asiantuntijalausuntojen lisäksi otetaan huomioon ehdollepanossa hakijoiden (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevan henkilön) opetusnäytteet, haastattelut ja soveltuvuustestaukset. Asiantuntijalausunnot saatuaan tutkimusneuvosto tekee asiassa virkaehdotuksen, tai jos ketään ei voida asettaa ehdolle virkaan, päätöksen virantäyttöasian raukeamisesta. Hakijoiden kelpoisuudesta virkaan ei päätetä erikseen. (MpkkJs 94 ) Päätös virkaehdotuksesta tai virantäyttöasian raukeamisesta voidaan tehdä, vaikka kaikkia asiantuntijalausuntoja ei olisi saatu, jos asiantuntijalausuntojen antamiselle annettu määräaika on kulunut umpeen, lausunto on saatu vähintään kahdelta asiantuntijalta ja muiden lausuntojen odottelusta luopuminen ei vaaranna hakijoiden (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevan henkilön) tasapuolista arvostelua (MpkkJs 94 6 mom.). Virkaehdotus tai päätös virantäytön raukeamisesta lähetetään postitse hakijoille (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevalle henkilölle) viivytyksettä päätöksen tekemisen jälkeen. Hakija (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla oleva henkilö) voi tehdä virkaehdotuksesta tai virantäytön raukeamispäätöksestä kirjallisen muistutuksen rehtorille 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona katsotaan, että hän on saanut tiedon tehdystä päätöksestä. (MpkkJs 97 ) Rehtori tarkastaa tutkimusneuvoston virkaehdotuksen tai esityksen virantäyttöasian raukeamisesta ja hyväksyy virkaehdotuksen. Virkaehdotusta tai virantäyttöasian raukeamista koskevaa päätöstä ei saa hyväksyä ennen kuin hakijoille (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevalle henkilölle) varattu määräaika muistutuksen tekemiseen on kulunut umpeen. 9

10 Rehtori voi poistaa tutkimusneuvoston päätöksen ja palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi hallintolainkäyttölain (HallKL 63 1 mom. 1 ja 2 kohdat) perusteilla eli 1. jos asiassa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen; tai 2. jos päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Jos rehtori poistaa tutkimusneuvoston päätöksen ja palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi, hänen on perusteltava päätöksensä ja määrättävä, mistä menettelyn vaiheesta uusi käsittely on aloitettava (MpkkJs 98 3 mom.). Nimitys Valituskielto Tiedustelut Rehtorin tekemä, virkaehdotukseen perustuva, nimittämisesitys professorin viran täyttämiseksi toimitetaan liiteasiakirjoineen pääesikuntaan toimitettavaksi edelleen puolustusministeriölle nimittämistä varten (PvA 15, 2 mom. 1. kohta). Rehtorin tekemä, virkaehdotukseen perustuva, nimittämisesitys sotilasprofessorin viran täyttämiseksi toimitetaan liiteasiakirjoineen pääesikuntaan toimitettavaksi edelleen tasavallan presidentille nimittämistä varten (PvL 38 ; MpkkJs 85 1 mom.). Päätökseen, joka koskee professorin tai sotilasprofessorin virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämistä, ei saa hakea muutosta valittamalla. (VVirkamL) Virantäyttöä koskeviin tiedusteluihin vastaavat tutkimusjohtaja, professori Hannu H. Kari, sähköposti: puhelin ja hallintojohtaja, kommodori Aulis Minkkinen, sähköposti: puhelin

11 Säädökset Lait: Asetukset: Suomen perustuslaki (731/1999, myöhempine muutoksineen; PL) Valtion virkamieslaki (750/1994, myöhempine muutoksineen; VVirkamL) Kielilaki (423/2003; KielL) Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003; KielTL) Laki puolustusvoimista (551/2007, myöhempine muutoksineen; PvL) Hallintolaki (434/2003; HallL) Hallintolainkäyttölaki (586/1996, myöhempine muutoksineen; HallKL) Nimikirjalaki (1010/1989, myöhempine muutoksineen; NimikL) Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta (1121/2008, myöhempine muutoksineen; MpkkL) Laki turvallisuusselvityksistä (177/2002, myöhempine muutoksineen; TurvSL) Nimikirjalaki (1010/1989, myöhempine muutoksineen; NimikL) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999; JulkL) Valtioneuvoston asetus (VNA) suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003; KielTA) Puolustusvoimista annettu asetus (1319/2007, myöhempine muutoksineen; PvA) Valtioneuvoston asetus (VNA) Maanpuolustuskorkeakoulusta (1124/2008, myöhempine muutoksineen; MpkkA) Valtion virkamiesasetus (971/1994, myöhempine muutoksineen; VVirkamA) Muut säädökset: Maanpuolustuskorkeakoulun johtosääntö (MpkkJs) Maanpuolustuskorkeakoulun työjärjestys (MpkkTj) 11

12 LIITE 1: Selvitys opetusansioista SELVITYS OPETUSANSIOISTA Maanpuolustuskorkeakoulun opetusvirkojen hakijoita (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevia henkilöitä) pyydetään liittämään hakemukseensa opetusansioita koskeva selvitys, joka noudattelee seuraavaa rakennetta. 1. Hakijan (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevan henkilön) saama pedagoginen koulutus. 2. Opetustyössä hankittu käytännön kokemus. - Minkä sisältöistä opetusta hakija (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla oleva henkilö) on antanut, esim. luennoidut kurssit ja muu opetustoiminta. - Ohjatut opinnäytteet ja tutkijakoulutus. - Osallistuminen esimerkiksi täydennyskoulutukseen. 3. Hakijan (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevan henkilön) laatima oppimateriaali eriteltynä oppikirjoihin ja muuhun opetusmateriaaliin. 4. Hakijan (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevan henkilön) mahdollisesti omasta opetustoiminnastaan saamat kirjalliset arviot ja tunnustukset (liitetään kopio mukaan). 5. Osallistuminen laajamuotoisempaan opetuksen kehittämis- ja arviointitoimintaan. 6. Hakijan (tai virkaan kutsuttavaksi ehdolla olevan henkilön) aikaisemmin antamat opetusnäytteet. 7. Muu oman opetuksen kehittämiseen liittyvä toiminta. 12

13 LIITE 2: Asiantuntijan esteellisyys ASIANTUNTIJAN ESTEELLISYYS Asiantuntija on esteellinen Hallintolain (434/2003) 28 mukaan, 1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen; 2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen; 4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai 7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Läheisellä tarkoitetaan 1 momentissa: 1) virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa; 2) virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, virkamiehen sisarusten lapsia ja virkamiehen entistä puolisoa; sekä 3) virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison sisarusten lapsia. Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. 13

Hakijalla tulee olla laaja-alainen näkemys viran alalta kuten kappaleessa Virkaan valittavan tehtävät on määritelty.

Hakijalla tulee olla laaja-alainen näkemys viran alalta kuten kappaleessa Virkaan valittavan tehtävät on määritelty. Sotahistorian professorin viran täyttöä varten Virka Viran tausta Sotahistorian tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavan professorin virka tulee täytettäväksi 1.1.2012 alkaen. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusneuvosto

Lisätiedot

Venäjän turvallisuuspolitiikan määräaikaisen professorin viran täyttöä varten

Venäjän turvallisuuspolitiikan määräaikaisen professorin viran täyttöä varten Venäjän turvallisuuspolitiikan määräaikaisen professorin viran täyttöä varten Virka Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavan professorin määräaikainen virka 1 on tällä hetkellä

Lisätiedot

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 1/5 VAASAN YLIOPISTO Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 Virka Tietoliikennetekniikan professorin virka on perustettu Vaasan yliopiston hallituksen 16.12.2005 tekemällä

Lisätiedot

VIRANTÄYTTÖSELOSTE SOTILASSOSIOLOGIAN PROFESSORIN VIRAN VIRANTÄYTTÖÄ VARTEN

VIRANTÄYTTÖSELOSTE SOTILASSOSIOLOGIAN PROFESSORIN VIRAN VIRANTÄYTTÖÄ VARTEN VIRANTÄYTTÖSELOSTE SOTILASSOSIOLOGIAN PROFESSORIN VIRAN VIRANTÄYTTÖÄ VARTEN 1. Virka Sotilassosiologian tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavan professorin virka tehtäväalana Sotilassosiologia (ruots. Militärsociologi,

Lisätiedot

VIRANTÄYTTÖSELOSTE SOTILASPEDAGOGIIKAN PROFESSORIN VIRAN VIRANTÄYTTÖÄ VARTEN

VIRANTÄYTTÖSELOSTE SOTILASPEDAGOGIIKAN PROFESSORIN VIRAN VIRANTÄYTTÖÄ VARTEN VIRANTÄYTTÖSELOSTE SOTILASPEDAGOGIIKAN PROFESSORIN VIRAN VIRANTÄYTTÖÄ VARTEN 1. Virka Sotilaspedagogiikan tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavan professorin virka tehtäväalana Sotilaspedagogiikka (ruots.

Lisätiedot

(1/6) VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7.2.2006

(1/6) VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7.2.2006 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7.2.2006 (1/6) VIRANTÄYTTÖSELOSTE LIIKETALOUSTIETEEN, ERITYISESTI LASKENTATOIMEN PROFESSORIN VIRAN (nro 68) TÄYTTÄMISTÄ VARTEN Virka Liiketaloustieteen,

Lisätiedot

LIIKETALOUSTIEDE, MARKKINOINNIN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ

LIIKETALOUSTIEDE, MARKKINOINNIN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ Tehtäväseloste Johtaja hyväksynyt 17.04.2013 1 (5) LIIKETALOUSTIEDE, MARKKINOINNIN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittuminen Kelpoisuusvaatimukset Turun yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Virantäyttöseloste professorin viran, jonka ala on kasvatustiede, erityisesti opetushallinto ja oppilaitosjohtaminen, täyttämistä varten 1.12.2009 alkaen

Lisätiedot

VIRANTÄYTTÖSELOSTE NYKYSUOMEN, ERITYISESTI SUOMEN AMMATTIKIELTEN PROFESSORIN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN

VIRANTÄYTTÖSELOSTE NYKYSUOMEN, ERITYISESTI SUOMEN AMMATTIKIELTEN PROFESSORIN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN 1 VAASAN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta VIRANTÄYTTÖSELOSTE NYKYSUOMEN, ERITYISESTI SUOMEN AMMATTIKIELTEN PROFESSORIN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN 1. Viran alaa tai tehtäväpiiriä ja sen täsmentämistä sekä

Lisätiedot

VIRANTÄYTTÖSELOSTE KANSANTALOUSTIETEEN PROFESSORIN VIRAN (nro 42) TÄYTTÄMISTÄ VARTEN

VIRANTÄYTTÖSELOSTE KANSANTALOUSTIETEEN PROFESSORIN VIRAN (nro 42) TÄYTTÄMISTÄ VARTEN VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7.2.2006 (1/6) VIRANTÄYTTÖSELOSTE KANSANTALOUSTIETEEN PROFESSORIN VIRAN (nro 42) TÄYTTÄMISTÄ VARTEN Virka Kansantaloustieteen professorin

Lisätiedot

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Dekaanin päätös 1 (6) Tehtäväseloste ELINTARVIKEKEMIAN PROFESSORI Tehtävä ja sen sijoittuminen Turun yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana Elintarvikekemian professorin

Lisätiedot

VIRANTÄYTTÖSELOSTE Kognitiotieteen professorin virka (viran numero 21442)

VIRANTÄYTTÖSELOSTE Kognitiotieteen professorin virka (viran numero 21442) HELSINGIN YLIOPISTO Käyttäytymistieteellinen tiedekunta VIRANTÄYTTÖSELOSTE Kognitiotieteen professorin virka (viran numero 21442) 1. Viran alaa, sen täsmentämistä ja tehtäväpiiriä sekä viran sijoittamista

Lisätiedot

2.7.2015 KASVATUSTIETEEN PROFESSORIN, ERITYISALANA VERTAILEVA KOULUTUS- TUTKIMUS JA KOULUTUSPOLITIIKAN TUTKIMUS TEHTÄVÄ

2.7.2015 KASVATUSTIETEEN PROFESSORIN, ERITYISALANA VERTAILEVA KOULUTUS- TUTKIMUS JA KOULUTUSPOLITIIKAN TUTKIMUS TEHTÄVÄ Dekaanin päätös 1 (5) TEHTÄVÄSELOSTE KASVATUSTIETEEN PROFESSORIN, ERITYISALANA VERTAILEVA KOULUTUS- TUTKIMUS JA KOULUTUSPOLITIIKAN TUTKIMUS TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittuminen Turun yliopiston kasvatustieteiden

Lisätiedot

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitellyt selosteen kokouksessaan 25.3.2015. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys sekä tehtävän

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Esteellisyys omaisuuskysymyksessä Puheenjohtaja Antti Karkola 1.3.2012 AYYE / PJ / 2 / 2012

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Esteellisyys omaisuuskysymyksessä Puheenjohtaja Antti Karkola 1.3.2012 AYYE / PJ / 2 / 2012 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Antti Karkola 1.3.2012 E / PJ / 2 / 2012 Tämä esitys edustajiston jäsenten esteellisyydestä käsiteltäessä ns. omaisuuskysymystä käsitellään edustajiston kokouksen

Lisätiedot

Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF/vaati 8-10): tehtäväntäyttöseloste

Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF/vaati 8-10): tehtäväntäyttöseloste Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF/vaati 8-10): tehtäväntäyttöseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt selosteen kokouksessaan 23.11.2016. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN PROFESSORIN TOISTAISEKSI TÄYTETTÄVÄ TEHTÄVÄ TAI APU- LAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ

TALOUSTIETEEN PROFESSORIN TOISTAISEKSI TÄYTETTÄVÄ TEHTÄVÄ TAI APU- LAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ Tehtäväseloste 1 (8) TALOUSTIETEEN PROFESSORIN TOISTAISEKSI TÄYTETTÄVÄ TEHTÄVÄ TAI APU- LAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittuminen Turun kauppakorkeakoulun taloustieteen

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Arja Myllynpää 1 Asiaryhmiä, joissa Valvira voi pyytää asiantuntijalausuntoa (esim.): Valvontaluonteiset asiat terveydenhuollon

Lisätiedot

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 TEHTÄVÄNTÄYTTÖSELOSTE Muodin ja vaatetuksen professorin tehtävä ajalle 1.1.2017 31.12.2021 Toimintaympäristön kuvaus Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin

Lisätiedot

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen 1. Noudatettavat lait ja säännökset Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 18 Työsopimuslaki 3. luku 3 Hallintolaki (6.6.2003/434) 5. luku

Lisätiedot

Tehtäväseloste 1 (5) Dekaanin päätös TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN PROFESSORIN TEHTÄVÄ. Tehtävä ja sen sijoittuminen

Tehtäväseloste 1 (5) Dekaanin päätös TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN PROFESSORIN TEHTÄVÄ. Tehtävä ja sen sijoittuminen Tehtäväseloste 1 (5) TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN PROFESSORIN TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittuminen Kelpoisuusvaatimukset Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa on haettavana tulevaisuudentutkimuksen professorin

Lisätiedot

KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIOPIN PROFESSORIN TEHTÄVÄ

KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIOPIN PROFESSORIN TEHTÄVÄ Dekaanin päätös 1 (5) TEHTÄVÄSELOSTE KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIOPIN PROFESSORIN TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittaminen Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa on haettavana korva-, nenä- ja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Esteellisyys valtuustossa

Esteellisyys valtuustossa ESTEELLISYYDESTÄ Yleistä Esteellisyys on henkilön sellainen suhde asiaan/asianosaiseen, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa asian käsittelyssä Esteellisyyssääntelyllä turvataan mm. asioiden puolueetonta

Lisätiedot

Yleislääketieteen professorin tehtävä (31018 UEF) tehtäväntäyttöseloste

Yleislääketieteen professorin tehtävä (31018 UEF) tehtäväntäyttöseloste Yleislääketieteen professorin tehtävä (31018 UEF) tehtäväntäyttöseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitellyt selosteen kokouksessaan 28.1.2015. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys sekä

Lisätiedot

Dekaanin päätös 1 (5) Dnro 37/144/2012. Tehtäväseloste TEOREETTISEN FYSIIKAN PROFESSORI. Tehtävä ja sen sijoittuminen

Dekaanin päätös 1 (5) Dnro 37/144/2012. Tehtäväseloste TEOREETTISEN FYSIIKAN PROFESSORI. Tehtävä ja sen sijoittuminen Dekaanin päätös 1 (5) Tehtäväseloste TEOREETTISEN FYSIIKAN PROFESSORI Tehtävä ja sen sijoittuminen Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana teoreettisen fysiikan professorin

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Virantäyttöseloste professorin viran, jonka ala on erityispedagogiikka, täyttämistä varten (vakanssinumero 00070) 1. Viran ala ja tehtävät Jyväskylän

Lisätiedot

Professori otetaan määräajaksi

Professori otetaan määräajaksi Tehtäväseloste Johtaja hyväksynyt 10.1.2013 LIIKETALOUSTIEDE, JOHTAMISEN JA ORGANISOINNIN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittuminen Kelpoisuusvaatimukset Turun kauppakorkeakoulun johtamisen

Lisätiedot

Asiantuntijan juridinen asema ja vastuu

Asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Biomedicum Esittelijäneuvos Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta. Kirjallinen suunnitelma professorin tehtävän täyttämisestä

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta. Kirjallinen suunnitelma professorin tehtävän täyttämisestä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Kirjallinen suunnitelma professorin tehtävän täyttämisestä Professorin tehtävä, suomen kieli, 1.8.2016 alkaen toistaiseksi 1. Professorin toimintaympäristö

Lisätiedot

TIIVISTETTYÄ TIETOA ESTEELLISYYDESTÄ ( KUNTALAKI 97 ) Esteellisyydestä..

TIIVISTETTYÄ TIETOA ESTEELLISYYDESTÄ ( KUNTALAKI 97 ) Esteellisyydestä.. TIIVISTETTYÄ TIETOA ESTEELLISYYDESTÄ ( KUNTALAKI 97 ) Esteellisyydestä.. ESTEELLISYYSSÄÄNNÖSTEN TARKOITTAMAT LÄHISUKULAISET JA HEIHIN RINNASTETTAVAT HENKILÖT (Kuntalaki 97 ) Lainkohdan tarkoittamia lähisukulaisia

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten professorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten professorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala Pohjoismaisten kielten professorin tehtävä 1.8.2012 alkaen toistaiseksi. Pohjoismaisten

Lisätiedot

Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen tutkimus korkeakoulukontekstissa.

Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen tutkimus korkeakoulukontekstissa. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA julistetaan haettavaksi Koulutuksen tutkimuslaitos 1. Tutkijan määräaikainen virkasuhde ajaksi 1.11.2008 30.9.2011 Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Professori, xxxx, xxxx laitos. Tehtävää koskevat tiedot XXXX. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Professori, xxxx, xxxx laitos. Tehtävää koskevat tiedot XXXX. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset Professori, xxxx, xxxx laitos Tehtävää koskevat tiedot XXXX Tehtävän kelpoisuusvaatimukset Professorin tehtävistä säädetään yliopistolain 33 :ssä (558/2009). Professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Tehtäväseloste POLIITTISEN HISTORIAN PROFESSORI. Dekaanin päätös 1 (5) Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Tehtävä ja sen sijoittuminen

Tehtäväseloste POLIITTISEN HISTORIAN PROFESSORI. Dekaanin päätös 1 (5) Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Tehtävä ja sen sijoittuminen Dekaanin päätös 1 (5) Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 29.1.2015 Tehtäväseloste POLIITTISEN HISTORIAN PROFESSORI Tehtävä ja sen sijoittuminen Kelpoisuusvaatimukset Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

ESTEELLISYYDESTÄ. Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus

ESTEELLISYYDESTÄ. Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus ESTEELLISYYDESTÄ Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus 21.9.2017 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Taina Törmikoski, alueidenkäyttöryhmä> 1 Mitä on

Lisätiedot

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään.

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään. 1/4 OHJEET DOSENTIN ARVOA HAKEVILLE 1. Kelpoisuusvaatimukset Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan,

Lisätiedot

Suunnitelma taloustieteen apulaisprofessorin tehtävän täyttämiseksi 1.8.2016 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi.

Suunnitelma taloustieteen apulaisprofessorin tehtävän täyttämiseksi 1.8.2016 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu 6.11.2015 Suunnitelma taloustieteen apulaisprofessorin tehtävän täyttämiseksi 1.8.2016 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi. 1.

Lisätiedot

Tehtäväseloste 1 (5) Dekaanin päätös TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN TUTKIMUSJOHTAJAN TEHTÄVÄ. Tehtävä ja sen sijoittuminen

Tehtäväseloste 1 (5) Dekaanin päätös TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN TUTKIMUSJOHTAJAN TEHTÄVÄ. Tehtävä ja sen sijoittuminen Tehtäväseloste 1 (5) TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN TUTKIMUSJOHTAJAN TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittuminen Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa on haettavana tulevaisuudentutkimuksen tutkimusjohtajan tehtävä.

Lisätiedot

1/5. Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö

1/5. Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö 1/5 Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt. Tämä henkilöstöjohtosääntö luo edellytykset yliopiston henkilöstön ottamiselle

Lisätiedot

Lain 6 mukaan valtion taidetoimikunnan tehtävänä on:

Lain 6 mukaan valtion taidetoimikunnan tehtävänä on: Pyyntö TKT/1/511/2016 1 (5) 04.05.2016 Jakelussa mainituille Viite Laki ja asetus Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012, 727/2012) Asia Ehdotukset valtion taidetoimikuntien jäseniksi Pyydämme yhteisöänne

Lisätiedot

Pyyntö Laki Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012), asetus (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta

Pyyntö Laki Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012), asetus (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta Taiteen edistämiskeskus Centret för konstfrämjande Arts Promotion Centre Finland Pyyntö TKT/5/511/2014 1 (5) 09.06.2014 Viite Asia Laki Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012), asetus (727/2012) Taiteen

Lisätiedot

8.6.2015 ÄIDINKIELEN OPETUKSEN APULAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

8.6.2015 ÄIDINKIELEN OPETUKSEN APULAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Dekaanin päätös 1 (9) TEHTÄVÄSELOSTE ÄIDINKIELEN OPETUKSEN APULAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittuminen Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksessa

Lisätiedot

Englannin kielen yliopistonlehtorin tehtävä 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.

Englannin kielen yliopistonlehtorin tehtävä 1.8.2014 alkaen toistaiseksi. TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Englannin kielen yliopistonlehtorin tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Englannin kielen yliopistonlehtorin tehtävä 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.

Lisätiedot

Tutkimusjohtajan työsuhteisen tehtävän täyttösuunnitelma alkaen toistaiseksi

Tutkimusjohtajan työsuhteisen tehtävän täyttösuunnitelma alkaen toistaiseksi JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Tutkimusjohtajan työsuhteisen tehtävän täyttösuunnitelma 1.8.2013 alkaen toistaiseksi Tehtävä on sijoitettu liikuntatieteelliseen tiedekuntaan

Lisätiedot

Professori otetaan tehtävään toistaiseksi.

Professori otetaan tehtävään toistaiseksi. Tehtäväseloste 1 (6) JOHTAMISEN JA ORGANISOINNIN PROFESSORIN TEHTÄVÄ, PORIN YKSIKKÖ Tehtävä ja sen sijoittuminen Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä on haettavana johtamisen ja organisoinnin

Lisätiedot

Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö

Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö 15.11.2010 1/6 Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan, 31 :n ja 33 :n 3 momentin nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 15.11.2010. Tämä

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 76/2006 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 26/2008 18.4.2008 Asia Korvausvaatimus Virasto yliopisto Korvausvaatimus Yliopisto on määrättävä maksamaan A:lle 24 kuukauden palkkaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto 2/2015 Terveys- ja päihdepalvelut Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka 13.02.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto 2/2015 Terveys- ja päihdepalvelut Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka 13.02. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 2 Terveyskeskuslääkärin virkaan ottaminen Haagan terveysasemalle, työavain 45-1441-14 HEL 2015-000798 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti valita lääketieteen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET 1.1.2013 1 1LUKU YLEISTÄ 1 SOVELTAMISALA Koulutuksen järjestäjän tulee asettaa toimielin ammattiosaamisen

Lisätiedot

Professorin työsuhteinen tehtävä, jonka ala on liikuntapedagogiikka alkaen toistaiseksi.

Professorin työsuhteinen tehtävä, jonka ala on liikuntapedagogiikka alkaen toistaiseksi. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Suunnitelma professorin tehtävän täyttämisestä Professorin työsuhteinen tehtävä, jonka ala on liikuntapedagogiikka 1.8.2012 alkaen toistaiseksi.

Lisätiedot

Professorin työsuhteinen tehtävä, jonka ala on kielipedagogiikka (vieraat kielet)/ Kasvatustieteiden tiedekunta

Professorin työsuhteinen tehtävä, jonka ala on kielipedagogiikka (vieraat kielet)/ Kasvatustieteiden tiedekunta 1 Professorin työsuhteinen tehtävä, jonka ala on kielipedagogiikka (vieraat kielet)/ Kasvatustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA on haettavana Kasvatustieteiden tiedekunta, opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

SUUNNITELMA APULAISPROFESSORIN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMISESTÄ

SUUNNITELMA APULAISPROFESSORIN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMISESTÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HUMANISTIS- YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA 12.6.2017 SUUNNITELMA APULAISPROFESSORIN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMISESTÄ Apulaisprofessori (tenure track), kulttuurienvälinen ja digitaalinen

Lisätiedot

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri.

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri. 7.3.2005 Yliopistojen rehtorien neuvoston työryhmä on rehtori Perttu Vartiaisen puheenjohdolla pohtinut yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkarakennetta. Työryhmän raportti valmistui tammikuussa 2004, ja

Lisätiedot

Esteellisyys ja muutoksenhaku

Esteellisyys ja muutoksenhaku Esteellisyys ja muutoksenhaku Rakennus- ja ympäristölautakuntien tehtävät Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus Leena Salmelainen, Turun kristillinen opisto, 5.9.2017 Esteellisyys Esteellisyys

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA

AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA 25.2.2009 Dnro 2730/4/07 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA

Lisätiedot

Rehtorin asettama tenure track ryhmä asettaa yleiset tavoitteet kullekin vakinaistamispolun vaiheelle.

Rehtorin asettama tenure track ryhmä asettaa yleiset tavoitteet kullekin vakinaistamispolun vaiheelle. 1 (5) VAKINAISTAMISPOLKU JA ARVIOINTIMENETTELY YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Vakinaistamispolkua koskevat ohjeet Rehtori on antanut vakinaistamispolkua koskevan menettelyohjeen 6.2.2013. Tämä ohje

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Minutes 1/ (15) Kuntakehitysjaosto

Kirkkonummen kunta Minutes 1/ (15) Kuntakehitysjaosto Kirkkonummen kunta Minutes 1/2017 1 (15) Meeting 16.08.2017, klo 17:24-21:32 date Meeting Kokoushuone Kajanus (5. krs) location Meeting topics 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOS- TON TEKEMÄ PÄÄTÖS OPETUSTAIDON HUOMI- OONOTTAMISESTA OPETUSTEHTÄVIEN TÄYTÖSSÄ

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOS- TON TEKEMÄ PÄÄTÖS OPETUSTAIDON HUOMI- OONOTTAMISESTA OPETUSTEHTÄVIEN TÄYTÖSSÄ OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOS- TON 28.9.2010 TEKEMÄ PÄÄTÖS OPETUSTAIDON HUOMI- OONOTTAMISESTA OPETUSTEHTÄVIEN TÄYTÖSSÄ Opetustehtävillä tarkoitetaan tässä päätöksessä opetus- ja tutkimustehtäviä

Lisätiedot

5 Terveyskeskuslääkärin virkaan ottaminen, työavain 45-924-15, Munkkiniemen terveysasema. Päätös

5 Terveyskeskuslääkärin virkaan ottaminen, työavain 45-924-15, Munkkiniemen terveysasema. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 5 Terveyskeskuslääkärin virkaan ottaminen, työavain 45-924-15, Munkkiniemen terveysasema HEL 2015-011043 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti valita lääketieteen

Lisätiedot

Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä 1.9.2014 31.8.2017. Kirjallisuustiede, erityisesti kertomus- ja tekstiteoria

Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä 1.9.2014 31.8.2017. Kirjallisuustiede, erityisesti kertomus- ja tekstiteoria TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin

Lisätiedot

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Dekaanin päätös 1 (8) TEHTÄVÄSELOSTE SOVELLETUN MATEMATIIKAN APULAISPROFESSORI (tenure track), alana stokastiikka, erityisesti finanssi- ja vakuutusmatematiikka Tehtävä ja sen sijoittuminen Matemaattis-luonnontieteellisessä

Lisätiedot

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ LIITE 3 OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisjärjestelmällä tarkoitetaan niitä kriteerejä ja menettelytapoja,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus 3/2014 18.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus 3/2014 18.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 8 Ympäristötarkastajan viran täyttäminen ympäristökeskuksessa; ilmastoasiat HEL 2014-003235 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Ympäristökeskuksen ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

Hakemukset toimitetaan Helsingin yliopiston kirjaamoon ja ne osoitetaan biotieteelliselle tiedekunnalle.

Hakemukset toimitetaan Helsingin yliopiston kirjaamoon ja ne osoitetaan biotieteelliselle tiedekunnalle. PROFESSORIN VIRAN HAKEMINEN BIOTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA Professorin viran täyttämisestä on säädetty seuraavissa säädöksissä: Laki korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä

Lisätiedot

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 Laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virka (vakanssi n:o 422290) HEL 2014-004918 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

Tehtäväseloste LOGOPEDIAN PROFESSORI. Dekaanin päätös 1 (5) Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Tehtävä ja sen sijoittuminen

Tehtäväseloste LOGOPEDIAN PROFESSORI. Dekaanin päätös 1 (5) Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Tehtävä ja sen sijoittuminen Dekaanin päätös 1 (5) 29.8.2014 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tehtäväseloste LOGOPEDIAN PROFESSORI Tehtävä ja sen sijoittuminen Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käyttäytymistieteiden ja filosofian

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN PROFESSORIN TEHTÄVÄ

TILASTOTIETEEN PROFESSORIN TEHTÄVÄ Dekaanin päätös 1 (5) Tehtäväseloste TILASTOTIETEEN PROFESSORIN TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittaminen Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa on haettavana tilastotieteen professorin tehtävä.

Lisätiedot

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa 1 Soveltamisala Tätä prosessikuvausta sovelletaan silloin, kun henkilö palkataan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden pituiseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 45 Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelun ympäristönsuojeluyksikön maaperä ja jätteet -tiimin tiimipäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 55/2014 Talous- ja tukipalvelut 03.10.2014 Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 55/2014 Talous- ja tukipalvelut 03.10.2014 Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 400 Asiakasmaksut ja perintä -yksikön taloussihteerin viran täyttäminen, työavain 45-793-14 HEL 2014-011663 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Talous- ja tukiosaston

Lisätiedot

8 Sosiaali-ja terveysvirasto, Viiskulman terveyskeskuslääkärin virka. Päätös

8 Sosiaali-ja terveysvirasto, Viiskulman terveyskeskuslääkärin virka. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 8 Sosiaali-ja terveysvirasto, Viiskulman terveyskeskuslääkärin virka HEL 2017-003865 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti valita lääketieteen lisensiaatti

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/561/ /2017

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/561/ /2017 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 29.3.2017 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/561/00.00.00/2017 Sisältöalue Sivutoimet, esteellisyys Säännökset joihin määräysten/ohjeiden antaminen perustuu

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Kuka voi hakea? Turun kaupunki myöntää tässä haussa vuoden (12 kk) apurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöksen jälkeiseen (post- doc)

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

PORTFOLIO VIRANHAKUASIAKIRJANA. Tiina Kosunen, Kanslerinvirasto, HY tiina.kosunen@helsinki.fi 1.6.2006

PORTFOLIO VIRANHAKUASIAKIRJANA. Tiina Kosunen, Kanslerinvirasto, HY tiina.kosunen@helsinki.fi 1.6.2006 PORTFOLIO VIRANHAKUASIAKIRJANA Tiina Kosunen, Kanslerinvirasto, HY tiina.kosunen@helsinki.fi 1.6.2006 Sanastoa ja käsitteitä Portfoliotyö: materiaalin keräämistä, valikointia ja arviointia sekä sen tallentamista

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkasopimus Virkavapaus Karenssiaika Säännökset joihin

Lisätiedot

Suunnitelma laskentatoimen apulaisprofessorin tehtävän täyttämiseksi alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi.

Suunnitelma laskentatoimen apulaisprofessorin tehtävän täyttämiseksi alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu 24.5.2016 Suunnitelma laskentatoimen apulaisprofessorin tehtävän täyttämiseksi 1.2.2017 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi. 1.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Leikkipuistoyksikkö Kampinmalmi-Lauttasaari-Töölön johtavan leikkipuisto-ohjaajan valinta HEL 2017-005992 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa sosionomi

Lisätiedot

SIVUTOIMI JA KILPAILEVA TOIMINTA SEKÄ HENKILÖSTÖN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN ESTEELLISYYSKYSYMYKSET

SIVUTOIMI JA KILPAILEVA TOIMINTA SEKÄ HENKILÖSTÖN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN ESTEELLISYYSKYSYMYKSET Pysyväisohje ZZ/2009 SIVUTOIMI JA KILPAILEVA TOIMINTA SEKÄ HENKILÖSTÖN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN ESTEELLISYYSKYSYMYKSET 1 Yleistä sivutoimista Viranhaltijoiden sivutoimista ja kilpailevasta toiminnasta säädetään

Lisätiedot

Oikeusministeriön suositus kielitaidon huomioon ottamisesta työhönotossa valtion viranomaisissa ja tuomioistuimissa

Oikeusministeriön suositus kielitaidon huomioon ottamisesta työhönotossa valtion viranomaisissa ja tuomioistuimissa OIKEUSMINISTERIÖ 3/58/2005 OM 24.2.2005 Ministeriöille, oikeuskanslerinvirastolle, tuomioistuimille, oikeusministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille Kielilaki ja laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä

Lisätiedot

Tarvittaessa professori antaa opetusta myös tiedekunnan muussa jatko- ja täydennyskoulutuksen

Tarvittaessa professori antaa opetusta myös tiedekunnan muussa jatko- ja täydennyskoulutuksen Dekaanin päätös 1 (5) TEHTÄVÄSELOSTE KIRURGIAN PROFESSORIN TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittaminen Turun yliopiston Lääketieteellisessä tiedekunnassa Kliinisessä laitoksessa on haettavana kirurgian professorin

Lisätiedot

21 Ylihoitajan virkaan valinta neuvola- ja perhetyön jaokseen, työavain Päätös

21 Ylihoitajan virkaan valinta neuvola- ja perhetyön jaokseen, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 21 Ylihoitajan virkaan valinta neuvola- ja perhetyön jaokseen, työavain 45-788-14 HEL 2014-008582 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Lapsiperheiden hyvinvointi-

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvalvontavirasto 25.04.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvalvontavirasto 25.04.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 9 kaupunkikuvaosaston rakennusmestarin määräaikaisen viran (vakanssi 034696) täyttäminen, työavain 28-7- 16 HEL 2016-002042 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

Vaalikelpoisuus ja esteellisyys

Vaalikelpoisuus ja esteellisyys Vaalikelpoisuus ja esteellisyys Kaupunginlakimies Jouko Aarnio Vaalikelpoisuuden ja esteellisyyden ero Yleisellä vaalikelpoisuudella tarkoitetaan edellytyksiä, jotka henkilön on täytettävä, jotta hänet

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8) -kohdan ja 28 :n perusteella yliopiston hallitus on 25. päivänä syyskuuta 2009 hyväksynyt tämän johtosäännön. Vaasan yliopistossa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot