Toimintahistoria sekä nykyinen ja tuleva käyttö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintahistoria sekä nykyinen ja tuleva käyttö"

Transkriptio

1 Päätös UUDELY/5781/ Annettu julkipanon jälkeen Asia Ilmoituksen tekijän nimi Kunnostettava alue Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 :n mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen hyväksynnästä. Senaatti-kiinteistöt Lintulahdenkatu 5 A, PL Helsinki Sijainti Kerava, Ojalantie Kiinteistötunnus Omistaja Suomen valtio Hallinnoiva viranomainen Senaatti-kiinteistöt Asian vireilletulo Kunnostettavan alueen kuvaus UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Puhelin Alueella tehtyjen kaivutöiden yhteydessä kaivumaissa todettiin metalleja ja PAH-yhdisteitä. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 :n mukainen ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin Uudenmaan ELY-keskukselle Toimintahistoria sekä nykyinen ja tuleva käyttö Alue on vanhaa täyttömaata, jonka seassa on rakennusjätettä. Täyttö on tehty ennen 1960-lukua. Pilaantumisen syy ei ole tiedossa. Alueella toimii Keravan vankila. Vankilan alueella rakennetaan uusia rakennuksia ja vanhoja puretaan. Ympäristö ja kaavoitustilanne Kunnostettava alue sijaitsee Keravalla Ojalantiellä. Alueen sijainti on esitetty liitteen 1 kartalla. Kiinteistö on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialueeksi (kaavamerkintä Y). PL HELSINKI

2 UUDELY/5781/2019 2/10 Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet Alueella tehdyt maaperätutkimukset Maaperän pintakerros on vanhaa täyttömaata. Noin metrin syvyydellä on luonnonmaa, joka on silttihiekkaa tai savea. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue on Marjamäen vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (tunnus ), joka sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä pohjoisessa. Lähin pintavesistö on Keravanjoki, joka sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä etelässä. Alueelta otetuista maanäytteistä (N3 N9) todettiin laboratorioanalyyseissä valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvon sekä alemman ja ylemmän ohjearvon ylittäviä metallien ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. Arseenin pitoisuudet ylittivät kynnysarvon näytteissä N3 N5 ja N9 pitoisuuksien ollessa 5,7 6,4 mg/kg. Sinkin pitoisuus ylitti kynnysarvon näytteessä N6 pitoisuuden ollessa 220 mg/kg, alemman ohjearvon näytteessä N4 pitoisuuden ollessa 300 mg/kg ja ylemmän ohjearvon näytteessä N9 pitoisuuden ollessa 410 mg/kg. Antraseenin pitoisuus ylitti kynnysarvon näytteessä N9 pitoisuuden ollessa 1,3 mg/kg. Bentso(a)antraseeni pitoisuus ylitti kynnysarvon näytteissä N4, N6 ja N9 pitoisuuksien ollessa 1,6 4,1 mg/kg. Bentso(a)pyreenin pitoisuus ylitti kynnysarvon näytteissä N3, N6 ja N7 pitoisuuksien ollessa 0,97 1,6 mg/kg ja alemman ohjearvon näytteissä N4 ja N9 pitoisuuksien ollessa 2,1 mg/kg ja 3,6 mg/kg. Fenantreenin pitoisuus ylitti kynnysarvon näytteissä N4 ja N6 pitoisuuksien ollessa 4,8 mg/kg ja 2,6 mg/kg ja alemman ohjearvon näytteessä N9 pitoisuuden ollessa 8 mg/kg. Fluoranteenin pitoisuus ylitti kynnysarvon näytteissä N3, N6 ja N7 pitoisuuksien ollessa 2,1 4,5 mg/kg ja alemman ohjearvon näytteissä N4 ja N9 pitoisuuksien ollessa 6,2 mg/kg ja 11 mg/kg. Naftaleenin pitoisuus ylitti kynnysarvon näytteessä N4 pitoisuuden ollessa 1,3 mg/kg. PAH yhdisteiden summapitoisuus ylitti kynnysarvon näytteessä N6 pitoisuuden ollessa 22 mg/kg ja alemman ohjearvon näytteissä N4 ja N9 pitoisuuksien ollessa 34 mg/kg ja 56 mg/kg.

3 UUDELY/5781/2019 3/10 Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi Esitetty kunnostussuunnitelma Viranomaisen ratkaisu Kunnostustavoitteet Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia ei ole laadittu. Pilaantuneet maat poistetaan rakentamisen vaatimassa laajuudessa ympäristöteknisen asiantuntijan valvonnassa. Pilaantuneen maan kaivupaikka on esitetty liitteen 2 kartalla. Pilaantunutta maata arvioidaan olevan noin m 2 :n alueella noin 700 tonnia. Puhdistustyö aloitetaan aikaisintaan ja se kestää arviolta 1 2 viikkoa. Työn seuranta ja lopputuloksen varmistaminen toteutetaan näytteenotolla ja laboratorioanalyyseillä. Mikäli rakentamisen vaatimassa laajuudessa tehtävän kunnostamisen jälkeen maaperään jää haitta-aineita, käsitellään ne loppuraportissa. Pilaantuneet jätteelliset maat poistetaan massanvaihdolla ja toimitetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Jäte on pienijakeista eikä sovellu eroteltavaksi. Puhdistamisella saadaan vähennettyä haitta-aineiden määrä maaperässä, jolloin ympäristövaikutus on positiivinen. Negatiivisena vaikutuksena voidaan pitää maa-aineksen poistamisessa käytetyn raskaan liikenteen melua ja päästöjä. Tämä ei kuitenkaan poikkea tavanomaisen rakennustyömaan vaikutuksista. Alueella on tällä hetkellä joka tapauksessa rakennustoimintaa, joten puhdistamisen ympäristövaikutukset eivät ole merkittäviä. Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Senaatti-kiinteistöjen ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maan puhdistamista Keravalla Ojalantiellä ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin: 1.1. Kunnostettavalta alueelta on poistettava rakentamisen vaatimassa laajuudessa maa-ainekset, joiden metallien ja/tai PAH-yhdisteiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot Jos kunnostettavan alueen maaperässä todetaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot tai alueen taustapitoisuudet ylittävinä pitoisuuksina muita kuin määräyksessä 1.1. esitettyjä haitta-aineita, on ne poistettava rakentamisen vaatimassa laajuudessa kynnysarvotasoon tai niiden osalta on laadittava valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen arviointi maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta.

4 UUDELY/5781/2019 4/10 Arviointi on toimitettava tarkastettavaksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja tiedoksi Keravan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle Jos maaperään jää rakentamisen vaatiman kaivun jälkeen valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot tai alueelliset taustapitoisuudet ylittävinä pitoisuuksina haitta-aineita, on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava näiden haitta-aineiden osalta valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisesti. Arviointi on toimitettava tarkastettavaksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja tiedoksi Keravan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle määräyksen 8.3. mukaisen loppuraportin liitteenä. Kaivutyön aikaiset maaperätutkimukset 2. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava maaperänäytteitä pilaantuneen alueen laajuuden, kaivusyvyyden ja kaivettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien tarkastamiseksi. Näytteet on otettava siten, että maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet on edustavasti selvitetty. Jos näytteiden tutkimisessa käytetään kenttämittauslaitetta, on kenttämittaustuloksista vähintään joka kymmenennen näytteen, kuitenkin vähintään kahden näytteen tulos jokaiselta kaivualueelta, tarkastettava laboratoriomittauksilla. Laboratorionäytteistä on analysoitava vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet. Alueen yleinen hoito ja järjestys 3.1. Kunnostusalue on erotettava muista alueista kohteen mukaisesti aidalla, puomilla tai lippusiimalla. Kunnostusalue on varustettava pilaantuneen maaperän kunnostuksesta kertovin kyltein. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut kunnostukseen liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että pilaantunutta maa-ainesta ei leviä ympäristöön. Kunnostustyön aikana on huolehdittava, ettei kunnostamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa kunnostettavalla alueella tai sen lähistöllä oleskeleville eikä muuta terveys- tai ympäristöriskiä Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin toimitettavat haitta-ainepitoiset maa-ainekset on pidettävä erillään kaivun, lastaamisen ja kuljetuksen sekä mahdollisen välivarastoinnin aikana.

5 UUDELY/5781/2019 5/10 Välivarastointi 4. Kaivettuja haitta-ainepitoisia maa-aineksia voidaan tarvittaessa välivarastoida kunnostusalueella kunnostuksen aikana. Välivarastoinnin on oltava mahdollisimman lyhytaikaista ja se on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu maaperän pilaantumista, pilaantumattoman ja haitta-ainepitoisen maa-aineksen sekoittumista, haitta-ainepitoisen maa-aineksen pölyämistä, haitta-ainepitoisten suoto-/valumavesien muodostumista tai muuta terveys- tai ympäristöhaittaa. Välivarastoitavat maa-ainekset on peitettävä välivarastoinnin ajaksi. Kaivualueiden jäännöspitoisuudet 5. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen on kaivantojen seinämistä ja pohjista otettava edustavia maanäytteitä. Näytteenottotiheys on valittava siten, että kaivannon seinämien ja pohjien haittaaineiden jäännöspitoisuudet tulevat tarkasti ja luotettavasti selvitetyksi. Jokaiselta pilaantuneen maan kaivualueelta on otettava kuitenkin vähintään kaksi edustavaa näytettä. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet. Pilaantuneiden maa-ainesten kuljettaminen 6. Pilaantuneet maa-ainekset on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Pilaantuneen maa-aineksen kuljetuksesta on tehtävä siirtoasiakirja, joka on oltava mukana kuljetuksen aikana ja luovutettava jätteen vastaanottajalle. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle toiminnanharjoittajalle. Haitta-ainepitoisten maa-ainesten ja jätteiden käsittely 7.1. Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely Kunnostuksen yhteydessä mahdollisesti kaivettavat jätejakeet on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisin jätteen käsittely. Tiedottaminen, valvonta, kirjanpito ja raportointi 8.1. Kaivutyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräyksien noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä työn aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-keskukselle ja Keravan

6 UUDELY/5781/2019 6/10 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteiden aloittamista. Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava myös työn lopettamisajankohta Työn aikana on pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta ja eri käsittelypaikkoihin toimitettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksista sekä pilaantuneen maa-aineksen määristä ja sijoituskohteista Kaivutyöstä on tehtävä raportti, jossa on esitettävä haitta-ainepitoisten maa-ainesten kaivutyön toteuttaminen ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista ja kaivusyvyyksistä, kuvaus työn aikaisista näytteenottomenetelmistä ja yhteenveto kaivutyön aikaisesta näytteenotosta, kirjanpitotiedot poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista, analyysitulokset maaperän haitta-aineiden jäännöspitoisuuksista ja näytteenottopaikkojen sijainnit karttapiirustuksessa esitettyinä. Raporttiin on liitettävä yhteenveto pilaantuneiden maa-ainesten siirtoasiakirjoista. Päätöksen perustelut Raportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Keravan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa kaivutyön loppuunsaattamisesta. Toiminnan ilmoitusvelvollisuus ja viranomaisen toimivalta Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 :n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Päätöksessä on annettava tarvittavat määräykset alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä ja tarkkailusta. Perustelut kunnostusta koskeville määräyksille Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) on säädetty maaperässä yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot, joita käytetään apuna maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Mikäli yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon, on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, jollei arvioinnista muuta johdu: 1) alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän ohjearvon; 2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla

7 UUDELY/5781/2019 7/10 alueella, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn alemman ohjearvon. Kiinteistöillä tehdyissä maaperätutkimuksissa on todettu alueen maaperässä kohonneita pitoisuuksia metalleja ja PAH-yhdisteitä. Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 liitteessä on säädetty em. haitta-aineille kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot seuraavasti: Haitta-aine Kynnysarvo Alempi ohjearvo mg/kg Ylempi ohjearvo mg/kg mg/kg Antimoni Arseeni Elohopea 0,5 2 5 Kadmium Koboltti Kromi Kupari Lyijy Nikkeli Sinkki Vanadiini Antraseeni Bentso(a)antraseeni Bentso(a)pyreeni 0, Bentso(k)fluoranteeni Fenantreeni Fluoranteeni Naftaleeni PAH-yhdisteiden summapitoisuus Päätöksessä on hyväksytty ilmoituksessa esitetyn mukaisesti kunnostuksen laajuudeksi rakentamisen vaatima laajuus. Tältä laajuudelta on edellytetty poistettavaksi todetut haitta-aineet valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 säädettyyn kynnysarvotasoon, koska arviota maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta ei ole laadittu. (Määräys 1.1.) Mikäli alueella todetaan kynnysarvon tai alueen taustapitoisuuden ylittävinä pitoisuuksina muita kuin määräyksessä 1.1. esitettyjä haitta-aineita, on ne edellytetty poistettavaksi rakentamisen vaatimalta laajuudelta valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiseen kynnysarvotasoon ellei niiden osalta laadita maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia em. asetuksen mukaisesti. Arvioinnin avulla asetetaan uusien todettujen haitta-aineiden kunnostustavoitteet. Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy arvioinnin. (Määräys 1.2.)

8 UUDELY/5781/2019 8/10 Mikäli rakentamisen vaatiman kaivun jälkeen maaperässä todetaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia on niiden osalta maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava em. asetuksen mukaisesti. (Määräys 1.3.) Kunnostuksen aikaisella näytteenotolla selvitetään mm. tarvittava kaivusyvyys sekä kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet. Käsittelyyn toimitettavien maa-ainesten tutkiminen on edellytetty toteutettavaksi siten, että kenttämittaustulokset varmennetaan laboratoriossa maa-aineseräkohtaisesti ja että tulosten perusteella voidaan erotella toisistaan vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset, tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin toimitettavat maa-ainekset. (Määräys 2.) Kunnostettava alue on edellytetty erotettavaksi muista alueista kohteen mukaisesti aidalla, puomeilla tai lippusiimalla sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaantuneen maan kaivusta ja muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan ulkopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kunnostusalueelle. Poistettavat pilaantunutta maa-ainesta sisältävät kuormat on edellytetty peitettäviksi ja haitta-ainepitoiset kaivetut maa-ainekset on edellytetty pidettäviksi erillään pilaantumattomista maaaineksista, jotta haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (Määräykset 3.1., 3.2. ja 6.) Päätöksessä on hyväksytty kaivettujen pilaantuneiden maa-ainesten välivarastointi siten, ettei siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. (Määräys 4.) Jäännöspitoisuusnäytteenotolla varmistetaan kaivutyön jälkeen maaperään mahdollisesti jäävien haitta-aineiden pitoisuudet. (Määräys 5.) Jätelain (646/2011) 121 :n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. (Määräys 6.) Jätelain (646/2011) 29 :n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle. (Määräys 6.) Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan käsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa käsitellä kyseisiä maa-aineksia. Kaatopaikalle toimitettavien pilaantuneiden maa-ainesten kaatopaikkakelpoisuus arvioidaan kaatopaikoista annetun asetuksen 331/2013 mukaisesti. (Määräys 7.1.)

9 UUDELY/5781/2019 9/10 Sovelletut oikeusohjeet Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Valvonnan maksullisuus Maaperän kunnostustöiden yhteydessä kaivettavat jätejakeet on edellytetty toimitettavaksi hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 7.2.) Jätelain (646/2011) 8 edellyttää, että kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista uudelleenkäyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. (Määräykset 7.1. ja 7.2.) Aloitusilmoitus ja vastuuhenkilön nimeäminen ovat tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta. (Määräys 8.1.) Kirjanpidolla ja loppuraportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja muut kunnostustoimenpiteet. Dokumentointi on tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta. (Määräykset 8.2. ja 8.3.) Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 84, 85, 133, 136, 190, 191 Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 3, 4, 11, 24 Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 440. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämisja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 55 kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän päätöksen käsittelyyn kului 8 tuntia. Ympäristönsuojelulain 205 :n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 :n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksul-

10 UUDELY/5781/ /10 Päätöksen voimassaolo Päätöksestä tiedottaminen Päätös Tiedoksi lisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Senaatti-kiinteistöt (sähköisesti) Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla Tietojärjestelmään merkitseminen Muutoksenhaku Hyväksyntä Sitowise Oy, Johannes Nurmi (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Keravan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen(sähköisesti) Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Keravan kaupungin ilmoitustaululla ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 :n mukaisesti. Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen Maaperän tilan tietojärjestelmään. Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on liitteenä 3. Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Elina Kerko ja ratkaissut ylitarkastaja Vesa Suominen. Liitteet Liite 1. Kunnostettavan alueen sijainti Liite 2. Kaivualueen sijainti Liite 3. Valitusosoitus

11 Tämä asiakirja UUDELY/5781/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUDELY/5781/2019 har godkänts elektroniskt Ratkaisija Suominen Vesa :10 Esittelijä Kerko Elina :03

12 27-touko : ,2 0 0,59 1,2 km ETRS-TM35FIN

13 Pilaantuneen maan kaivupaikka

14 VALITUSOSOITUS Liite 3. Valitusviranomainen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusaika Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Valituksen sisältö Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä - ELY-keskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - asiamiehen valtakirja Valituksen toimittaminen perille Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana. Valituksen voi tehdä myös hallintohttps://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa Oikeudenkäyntimaksu Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL Vaasa Puhelin Telekopio Sähköposti Kirjaamo on auki maanantaista perjantaihin kello