Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån."

Transkriptio

1 2/ Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-20:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Virpiö Sami 17:00-20:00 pj./ordf. Liljeström Maria 17:00-20:00 varapj./viceordf. Alaterä Mandi 17:00-20:00 jäsen/ledamot Kuntsi Eva 17:00-20:00 jäsen/ledamot Myrberg Bob 17:00-20:00 jäsen/ledamot Rantala Juhani 17:00-20:00 jäsen/ledamot ->17:20 ( 16), 17:50 ( 17)-> Lindqvist Kaj 17:00-20:00 Kh:n edustaja/kst:s repr. Söyrilä Pekka 17:00-20:00 esittelijä/föredragande Grandell Nina 17:00-20:00 pöytäkirjanpit./protoko llför. Nummi-Sund Pilvi 17:00-20:00 asiantuntija/sakkunnig -> 17:50 ( 18) Lyytinen Jarkko 17:00-20:00 asiantuntija/sakkunnig -> 19:25 ( 20) Kanerva Matti 17:00-20:00 asiantuntija/sakkunnig -> 19:40 ( 22) Poissa/Frånvarande Liljeström Christel jäsen/ledamot Vestman Heikki Kh:n edustaja/kst:s repr. Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden Päivämäärä Datum Pöytäkirjan tarkastus justering Pöytäkirja nähtävänä et framlagt Puheenjohtaja/Ordförande Sami Virpiö Pöytäkirjantarkastaja/juste rare Maria Liljeström Pöytäkirjanpitäjä/förare Nina Grandell Pöytäkirjantarkastaja/justera re Bob Myrberg

2 2/ Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 13 Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare 4 14 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan 5 15 KR2 Nikkilän kartano III kaavarungon tarkistus / Uppdatering av planstommen för Nickby gård III 16 N40 Sipoon Jokilaakson asemakaava ja asemakaavan muutos / N40 Detaljplan och detaljplaneändring för Sibbo Ådal 17 NE1 Nevas gård asemakaavaehdotus / Detaljplaneförslag för Nevas gård 18 T8 Kalliomäen asemakaavan muutos / Detaljplaneändring för Stenkulla 19 T7 Pähkinälehdon laajennus osa A, asemakaava ja asemakaavan muutos / Detaljplan och detaljplaneändring för utvidgning av Hassellunden - del A 20 RA 4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutos / Ändring av stranddetaljplan för Krokholmen 21 Kaavoitusohjelma , päivitetty / Planläggningsprogram , uppdaterad 22 Taasjärvi II:n asemakaava-alueen tontinmyynti / Tomtförsäljning på detaljplaneområdet Tasträsk II - K557 T1, Kiinteän omaisuuden ostaminen, Skogsgläntan / Inköp av fast egendom, Skogsgläntan Kiinteän omaisuuden ostaminen/lågtorp ja Lågtorp / Inköp av fast egendom Lågtorp och Lågtorp Kiinteän omaisuuden ostaminen, Lillmossa / Inköp av fast egendom, Lillmossa Vuokra-alueen supistaminen, L5 / Inskränkning av arrendeområde, L Ilmoitusasiat / Delgivningar 60

3 2/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet MAAJAOS 12 Maankäyttöjaosto / Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Det konstaterades att sammanträdet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

4 2/ Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare MAAJAOS 13 Maankäyttöjaosto / Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin / Till protokolljusterare valdes: Maria Liljeström & Bob Myrberg

5 2/ Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan MAAJAOS 14 Maankäyttöjaosto / Esityslista hyväksyttiin / Föredragningslistan godkändes. Juhani Rantala ilmoitti olevansa jäävi liittyen Sipoon Jokilaakson asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen / Juhani Rantala anmälde jäv vad gäller detaljplanen och detaljplaneändringen för Sibbo Ådal.

6 2/ KR2 Nikkilän kartano III kaavarungon tarkistus / Uppdatering av planstommen för Nickby gård III 771/10.02/2014 MAAJAOS 78 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: kaavoituspäällikkö / planläggningschef Matti Kanerva, matti.kanerva(at)sipoo.fi, kaavoittaja / planläggare Pilvi Nummi-Sund, pilvi.nummi-sund(at)sipoo.fi Nikkilän Kartano III:n alue on Sipoon Jokilaakson ohella toinen Nikkilän taajamakeskuksen merkittävistä uusista laajentumisalueista. Alueelle on laadittu vuonna 2009 kaavarunko ja ideasuunnitelma. Tarkentuneiden selvitysten ja osallisilta saadun palautteen perusteella on katsottu aiheelliseksi tarkistaa kaavarunkoa mm. hulevesireittien, liikennejärjestelyiden, Svärdfeltin entisen ampumarata-alueen pilaantuneen maa-alueen sekä julkisten palveluiden tarpeen osalta. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää noin 134 ha kokoisen alueen Kerava Nikkilä -radan pohjoispuolella. Sipoon yleiskaavassa 2025 suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen sekä keskustatoimintojen alueeksi. Kaavarungon tarkistuksen tavoitteet ja sisältö - Liikennejärjestelyt: Nikkilän liikenneverkkoselvityksen (Sito, 2013) perusteella Kartano III -alueen toteutuessa tulee tarve toiselle radan poikki Nikkilän keskustaan kulkevalle ajoyhteydelle. Vanhassa kaavarungossa esitetty, Sipoon yleiskaavan mukainen Martinkylän kautta Talmaan suuntautuva katuyhteysvaihtoehto ei palvele Helsingin suuntaan kulkevaa liikennettä. Tätä vaihtoehtoa vastaan on myös tullut Martinkylän asukkaiden suunnalta runsaasti palautetta. Kaavarungon tarkistuksessa on tutkittu uuden katuyhteyden sijaintivaihtoehtoja. Luonnoksessa on osoitettu uusi, junaradan alittava tai ylittävä katulinjaus noin 570 metriä nykyisen tasoristeyksen (Vanha Kylätie) länsipuolelle. - Svärdfeltin entisen ampurata-alueen pilaantunut maaperä: PIMA-selvityksissä (FCG, 2013) entinen ampumarata-alue on todettu lyijyllä pilaantuneeksi ja osa alueesta tulee puhdistaa, jotta kaavarunko voidaan toteuttaa. Koska alueen puhdistaminen on merkittävä kustannustekijä, kaavarungon tarkistuksessa on tutkittu

7 2/ mahdollisuuksia sijoittaa puhdistettavalle alueelle mahdollisimman paljon asuinrakentamista. Maastonmuotojen vuoksi aluetta ei kuitenkaan voida osoittaa tehokkaasti asuinrakentamiselle. Alueen puhdistaminen on kuitenkin koko Kartanon alueen terveellisyyden kannalta välttämätöntä jo nykytilanteessa. Puhdistuksen kustannusarvio, noin 2 milj. euroa, on huomioitu osana alueen. toteutuskustannuksia. Jatkosuunnittelussa tutkitaan, voidaanko alueen kadunrakentamisesta syntyviä puhtaita ylijäämämassoja ampumaradan puhdistettavalle alueelle ja näin säästää kadunrakentamiskustannuksissa. - Julkisten palveluiden tarve: vanhassa vuoden 2009 kaavarungossa alueelle oli osoitettu kaksi peruskoulu- ja päiväkotiyksikköä (suomenkielinen ja ruotsinkielinen) sekä yksi erillinen päiväkoti. Nykytiedon mukaan koulupalvelut tullaan keskittämään Nikkilän keskustaan, joten Kartanon alueelle tarvitaan vain yksi erillinen 6 ryhmän päiväkoti, jolle on osoitettu tarkistetussa kaavarungossa rakennusoikeutta k-m 2. - Hulevesiverkoston tarkistaminen: vanhassa kaavarungossa osa korttelialueista oli osoitettu tulvaherkille kohdille ja luontaisten hulevesiuomien päälle. Korttelialueita ja katuverkkoa on tarkistettu siten, että hulevesireitit kulkevat luontaista purouomaa ja sen varrelle sijoitetaan riittävät viivytysaltaat. - Kaavataloudellinen arviointi: kaavarungon tarkistamisen yhteydessä arvioidaan alueen toteutuskustannuksia ja tontinmyyntituloja. Kaavarunkoluonnoksen perusteella tehdyn kaavatalousarvion mukaan alueen tontinmyyntitulot ovat noin 30 milj. euroa ja kunnallistekniikan rakentamiskustannukset noin milj. euroa. Lisäksi on huomioitava uuden päiväkodin rakentamiskustannukset (n. 4 milj. euroa) sekä maanhankintakulut (n. 160 t euroa). Kaavarungon tarkistuksen myötä alueen asukasmääräarvioksi muodostuu noin asukasta. Tarkistetussa kaavarungossa rakennusoikeutta on yhteensä k-m2 ja se jakautuu käyttötarkoituksittain seuraavasti: - omakoti- ja pientalot (AO/AP): k-m2 - asuintalot (A, II-IV kerrosta): k-m2 - asuinkerrostalot (AK/AL, II-V kerrosta): k-m2 - yleiset rakennukset, päiväkoti (Y): k-m 2

8 2/ Suunnittelun vaihe ja käsittelyprosessi Kaavarungon tarkistuksen luonnos on valmis asetettavaksi nähtäville. Nähtävillä olon jälkeen kaavarunkoon tehdään saadun palautteen perusteella tarvittavat korjaukset, minkä jälkeen korjattu kaavarunko viedään hyväksyttäväksi maankäyttöjaostoon ja kunnanhallitukseen. Hyväksytty kaavarunko ohjaa alueen tulevaa asemakaavoitusta ohjeellisesti. Liitteet - Kaavarunkoluonnos ja havainnekuva 1:6000, liite 1/ 78 - Näkymäkuvat, liite 2/ 78 - Selostus, liite 3/ 78 Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää asettaa Nikkilän Kartano III kaavarungon tarkistuksen luonnoksen (kaavarunko KR2) nähtäville vuorovaikutusta varten. Tf. utvecklingsdirektörens förslag beslutar lägga fram utkastet till Uppdateringen av planstommen för Nickby gård III (planstomme KR2) för växelverkan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Förslaget godkändes enhälligt. MAAJAOS 15 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: kaavoituskoordinaattori / planläggningskoordinator Pilvi Nummi-Sund, pilvi.nummi-sund (at) sipoo.fi Nikkilän kartano III -kaavarungon tarkistuksen luonnos oli nähtävillä Nähtävillä olon aikana suunnitelmasta pyydettiin palautetta kuntalaisilta ja kunnan eri yksiköiltä. Kaavarunkoa esiteltiin myös kaavanäyttelyssä Yhteenvedot saaduista palautteista vastauksineen on esitetty kaavarungon selostuksessa. Suunnittelualueen pinta-ala on 134 ha ja tarkistetussa kaavarungossa on osoitettu rakennusoikeutta asumiselle k-m2 ja julkisille palveluille k-m2 päiväkotia varten.

9 2/ Kaavarunkoalueen arvioitu asukasmäärä on noin Rakenteilla olevan Kartanonrinteen laskennallinen asukasmäärä (320 asukasta) ja Nikkilän kartanon nykyinen asukasmäärä (680 asukasta) mukaan lukien koko alueen yhteenlaskettu asukasmäärä tulee kaavarungon toteutuessa olemaan hieman yli asukasta. Muutokset kaavarungon tarkistuksen luonnokseen Kaavarungon nähtävillä olon jälkeen suunnitelmaan on tehty seuraavat muutokset: - liikuntapalveluiden huoltorakennukselle osoitettu uusi paikka, - päiväkodin pallokentän mitoitus tarkistettu, - pieniä tarkistuksia korttelialueiden rajauksiin ja havainnekuvassa esitettyihin rakennuksiin, - tärinämääräys lisätty radan ja purolaakson pohjoispuolisille kortteleille, - täydennys asemanseudun olemassa olevien asuinrakennusten merkintään. Tehdyt muutokset ovat vähäisiä, eivätkä ne vaikuta suunnitelman kokonaisratkaisuun, joten suunnitelmaa ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Suunnittelun vaihe ja käsittelyprosessi Kaavarungon tarkistuksen luonnosta on tehty palautteen edellyttämät muutokset ja kaavarunko voidaan hyväksyä tulevaa asemakaavoitusta ohjaavana suunnitelmana. Kaavarungon hyväksyy kunnanhallitus. Koska kaavarunko ei ole oikeusvaikutteinen, se tulee ohjaamaan tulevaa asemakaavoitusta ohjeellisesti. Suunnitelman hyväksyminen tarkoittaa siten asemakaavoituksen tavoitteiden ja suunnitteluperiaatteiden hyväksymistä. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa saattaa suunnitteluratkaisuihin (esim. katulinjaukset, korttelialueiden tarkat sijainnit ja rakentamisen tehokkuus) tulla muutoksia. Liitteet: Liite 1/ 15. MAAJAOS: Maankäyttökaavio 1:2000 Liite 2/ 15. MAAJAOS: Havainnekuva 1:2000 Liite 3/ 15. MAAJAOS: Selostus liitteineen Vt. kehitysjohtajan ehdotus

10 2/ Maankäyttöjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että Nikkilän kartano III -alueen tarkistettu kaavarunko (KR 2) hyväksytään alueen tulevaa asemakaavoitusta yleispiirteisesti ohjaavaksi suunnitelmaksi. Tf. utvecklingsdirektörens förslag beslutar föreslå kommunstyrelsen att den godkänner den uppdaterade planstommen för Nickby gård III (KR 2) som en översiktlig styrande plan för den kommande detaljplaneringen på området. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Förslaget godkändes enhälligt.

11 2/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen N40 Sipoon Jokilaakson asemakaava ja asemakaavan muutos / N40 Detaljplan och detaljplaneändring för Sibbo Ådal 546/ /2012 MAAJAOS 59 Maankäyttöjaosto / Valmistelija/Beredare: Kaavoituskoordinaattori / Planläggningskoordinator Suvi Kaski, suvi.kaski(at)sipoo.fi Kaavatyön taustaa ja vaiheita Kaavatyötä koskien on tehty kunnan ja Tallbackan tilan (R:No 5:29) maanomistajien kesken sopimus maankäytön hankeyhteistyön käynnistämisestä ja aiesopimus määräalan myymisestä (sopimus allekirjoitettu ). Kaavatyö kuulutettiin vireille Itäinen jokipuisto II -asemakaava nimellä ja kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville Alueen suunnittelun ja kehittämisen tueksi ja pohjaksi päätettiin (kh ) järjestää vuoden 2011 aikana kutsukilpailuluonteinen suunnittelukilpailu. Kilpailun valmistelun yhteydessä suunnittelualueen nimi muutettiin Itäinen jokipuisto II sijaan alueen luonnetta paremmin kuvaavaksi Sipoon Jokilaaksoksi. Kutsukilpailu pidettiin välisenä aikana. Kilpailun tulokset julkistettiin Kilpailun voitti ehdotus "Aarrekartta", tekijänään Arkkitehtitoimisto AJAK Oy. Alueen suunnittelua on jatkettu kutsukilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta yhteistyössä Arkkitehtitoimisto AJAK Oy:n kanssa. Asemakaavatyö kuulutettiin uudelleen vireille Sipoon Jokilaakson nimellä ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville Asemakaavatyötä koskeva aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Uudenmaan ELY-keskuksessa. Kaavatyön tavoitteet Suunnittelualue on Sipoon yleiskaavan 2025 mukaisesti yksi Nikkilän taajaman merkittävimmistä kasvualueista, jota on tarkoitus kehittää asumispainotteisena keskustatoimintojen alueena. Alueesta on tavoitteena muodostaa Nikkilän keskustaan tukeutuva,

12 2/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen vetovoimainen, viihtyisä ja omaleimainen townhouse-henkinen asunto- ja keskustatoimintojen alue noin asukkaalle. Tavoitteena on luoda alueelle rakenne, joka kannustaa liikkumaan kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä sekä tarjoaa turvallisen ja virikkeellisen elinympäristön eri-ikäisille asukkaille. Sipoonjoen ranta-alueesta halutaan kehittää aktiivinen osa Nikkilän viheralueverkostoa. Alueen suunnittelussa pyritään rakenteellisesti ja toiminnallisesti mahdollisimman ekotehokkaaseen ratkaisuun, joka tukee myös yhteisöllisyyden ja alueellisen identiteetin muodostumista. Kaavoitusprosessin vaihe Kaavatyötä on jatkettu laatimalla asemakaavaluonnos MRL.n 62 :n mukaisen vuorovaikutuksen käymiseksi. Kaavaluonnoksen rakenne Kaava-alueen rungon muodostaa uusi pohjois-eteläsuuntainen kokoojakatu, jonka varteen monimuotoisen asuin- ja palvelurakentamisen korttelit sijoittuvat. Kortteleiden reunat ovat rakenteellisesti ehyet ja ne kätkevät sisäänsä yksilöllisiä aukioita ja pihoja, jotka alueen läpi kulkeva kevyenliikenteen reitti (osa Nikkilän kulttuurikäytävää) kytkee yhteen ja edelleen Nikkilän keskustaan. Sipoonjoen varteen on osoitettu nykyistä viherverkostoa täydentävä toiminnoiltaan monipuolinen puisto- ja lähivirkistysalue, joka kurottautuu vihersormina korttelialueiden väliin. Korttelialueiden väliset vihersormet toimivat myös hulevesireitteinä. Korttelirakenne muodostaa townhouseista sekä rivi- ja pientaloista rakennetun vapaamuotoisen reunan Nikkilän keskustan ja Sipoonjoen suuntaan. Alueen eteläosaan muodostuu uuden rakentamisen painopiste, 2-4 kerroksista taloista muodostuva keskusta-alue, jossa Itäisen jokipuiston (entinen Nikkilän sairaala-alue) rakenne ja koordinaatisto vaikuttavat voimakkaasti suunnitelmaan. Alueen keskusta rakentuu Nikkiläntien ja uuden kokoojakadun risteyksen muodostaman kiertoliittymän sekä entisen sairaala-alueen hallintorakennuksen puistoakselin päätteeksi osoitetun torialueen ympärille. Torialuetta reunustaa liike- ja asuinkerrostalojen korttelialueet. Torilta avautuu näkymäyhteys Sipoon kirkolle. Avoin näkymälinja Juhlatalolle on säilytetty sijoittamalla puistoalue Juhlatalon edustalla olevalle tasaiselle kohdalle. Uutta rakentamista ei uloteta etelässä Itäisen

13 2/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen jokipuiston alueen länsipuolisen metsäisen reunan yli, jotta jokivarren maisematilan jatkuvuus ei rikkoudu. Tallbackan tilan alue on liitetty luontevaksi osaksi uutta suunnitelmaa. Rakentaminen kevenee ja mataloituu tilan reunoja kohti. Tilakeskuksen alue on osoitettu kaavassa säilytettäväksi ja sen ympärille on jätetty väljyyttä. Nikkiläntien ja uuden kokoojakadun kiertoliittymän koillispuolelle on osoitettu tilavaraukset liikerakennusta ja päiväkotia varten. Alueen korttelirakenteen profiili mataloituu pohjoiseen päin mentäessä. Idässä uusi taajamarakenne kiinnittyy kevyesti nykyiseen Laaksosuontien varren pientaloasutukseen. Alueelle on osoitettu kattava ulkoilu- ja kevyenliikenteen verkosto, joka liittyy ympäröivien alueiden verkostoihin. Alueen halki kulkeva kokoojakatu yhdistää Uudensillantien ja Nikkiläntien alueen pohjoisosassa Pornaistentiehen ja Mixintiehen. Uusi kokoojakatu myötäilee maastonmuotoja ja on linjaltaan kaareva, luoden katuun rajautuvien rakennusten kanssa pikkukaupunkitunnelmaa. Nikkiläntie ja Laaksosuontie osoitetaan kaavassa kaduksi. Kaavassa osoitettujen katualueiden varteen varataan tilat kevyenliikenteen väylää tai jalkakäytävää varten, lukuun ottamatta pieniä tonttikatuja. Alueen pysäköinti toteutetaan maanpäällisinä keskitettyinä ja asuntokohtaisina autopaikkoina sekä osin kadunvarsipysäköintinä. Alueen laskennallinen asukasmäärä on noin 900 (1 asukas/50 kem2) ja laskennallinen työpaikkamäärä noin 100 (1 tp/75 kem2). Lausunnonantajat Asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvästä aineistosta pyydetään lausunnot ainakin seuraavilta tahoilta: Uudenmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Uudenmaan ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Uudenmaan liitto Museovirasto Porvoon museo Itä-Uudenmaan maakuntamuseo Liikennevirasto Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä

14 2/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Keravan Energia Oy Porvoon kaupunki, terveydensuojelu Jokipuistoseura Sipoon Yrittäjät ry Kunnan sisäisille viranomaistahoille järjestetään kaavaluonnoksen esittelytilaisuus, jossa he voivat esittää lausuntonsa kaavasta. Liitteet - Asemakaavaluonnoskartta ja kaavamääräykset, liite 1/ 59 - Asemakaavaluonnoksen selostus liitteineen, liite 2/ 59 Kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää asettaa Sipoon Jokilaakson, kaava N 40, asemakaavaluonnoksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukaisesti sekä pyytää tarvittavat lausunnot. Utvecklingsdirektörens förslag beslutar lägga fram planutkastet för Sibbo Ådal, plan N 40, i enlighet med 62 i markanvändnings- och bygglagen och 30 i markanvändnings- och byggförordningen samt begära nödvändiga utlåtanden. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Förslaget godkändes enhälligt. MAAJAOS 22 Maankäyttöjaosto / Valmistelija/Beredare:Kaavoituskoordinaattori/Planläggningskoordin ator Suvi Kaski, suvi.kaski(at)sipoo.fi Kaavaprosessin vaihe Sipoon Jokilaakson asemakaavaluonnos oli MRL:n 62 :n ja MRA:n 30 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Asemakaavaluonnosta ja muuta kaavan valmisteluaineistoa esiteltiin

15 2/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen pidetyssä kaavanäyttelyssä. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto, Porvoon museo/itä-uudenmaan maakuntamuseo, Museovirasto, Liikennevirasto, HSL, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Keravan Energia Oy, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, Porvoon kaupunki terveydensuojelu, Sipoon Yrittäjät ry, Jokipuisto-seura ja Nimitoimikunta. Kunnan sisäisten viranomaistahojen lausunnonantamista varten järjestettiin ns. kunnan sisäinen viranomaisneuvottelu, jossa esiteltiin kaavaluonnosta ja jossa kunnan osastojen edustajat saivat esittää lausuntonsa kaavasta. Kaavaluonnoksesta saatiin kolme kirjallista mielipidettä sekä lausunnot kaikilta muilta yllä mainituilta lausuntopyyntötahoilta paitsi Sipoon Yrittäjät ry:ltä. Jokilaakson kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä niihin annetut vastineet on koottu kaavaluonnoksen vastineraporttiin, joka on kaavaselostuksen liitteenä 3. Kaavaehdotuksen laadinnan tueksi teetettiin raideliikenteen meluselvitys (Promethor Oy, ), hulevesien hallintasuunnitelma (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, ) sekä Tallbacka 1 ja Tallbacka 2 kivikautisten asuinpaikkojen tarkkuusinventointi 2013 (Mikroliitti Oy). Samanaikaisesti kaavaehdotuksen kanssa on tehty myös alueen katu- ja infrasuunnittelua. Jokilaakson kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä tehtyjen lisäselvitysten pohjalta on laadittu asemakaavaehdotus sekä alueen rakentamista kaavan ohella ohjaavat rakentamistapaohjeet. Asemakaavaehdotus Asemakaavaehdotuksen kokonaisrakenne on pysynyt kaavaluonnoksen kaltaisena, mutta alueen rakentamisen tehokkuutta on nostettu jonkin verran. Alueen laskennallinen asukasmäärä on kaavaehdotuksen mukaisella ratkaisulla noin (1 asukas/50 kem2) ja laskennallinen työpaikkamäärä noin 100 (1 työpaikka/75 kem2). Laskennallinen asukasmäärä on noussut kaavaluonnoksen

16 2/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen mukaiseen ratkaisuun verrattuna noin 100 asukkaalla. Keskeisimmät muutokset, joita kaavaehdotukseen on tehty kaavaluonnokseen nähden ovat seuraavat: Jokilaaksontieltä Laaksosuontien alueelle pohjoisessa erkanevan katuyhteyden (Lyhtytie) paikkaa on muutettu siten, että uusi katuyhteys liittyy Ratapolun tielinjaukseen. Alueen pohjoisosan korttelirakennetta on tehostettu ja rakennetta muutettu Lyhtytien linjausmuutoksen vuoksi. Korttelin 5050 käyttömuotoa on muutettu erillispientalojen korttelialueesta (AO-6 ja AO-2) enintään 2-kerroksisten asuinrakennusten korttelialueeksi (A-7). Korttelialueen viereen, Lyhtytien ja Laaksosuontien kulmaan on osoitettu yleinen pysäköintialue (LP). Rakentamisen tehokkuutta on nostettu usealla korttelialueella. Pornaistentie on sisällytetty kaava-alueeseen rata-alueen ja Nikkiläntien väliseltä osuudelta ja osoitettu katualueeksi. Uudensillantien katualue on sisällytetty kaava-alueeseen Sipoonjoen ja Jokipuistontien väliseltä osuudelta. Kaava-aluetta on laajennettu myös Nikkiläntien osalta siten, että Nikkiläntie kuuluu kaava-alueeseen Pornaistentien risteykseen saakka. Pohjoisessa kaava-alueen rajausta on muutettu siten, että kaavaluonnoksessa joen, radan ja Laaksosuontien väliin osoitettu EV-alue on jätetty kaava-alueen ulkopuolelle. Aarrepuistonkujan katualuetta on siirretty hieman pohjoisemmaksi sen eteläpuolella sijaitsevan KL-alueen laajentamisen vuoksi. Aarrepuiston ja sen viereisen AO-1 -korttelialueen aluevarauksia on hieman muutettu. Karttakujan katualuevarausta on muutettu.

17 2/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen VP-alueelle Uudensillantien varteen on osoitettu pysäköintialue. Torialueelle on osoitettu pysäköintialue. Lausunnonantajat Asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot ainakin seuraavilta tahoilta: - Uudenmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue - Uudenmaan ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue - Uudenmaan liitto - Museovirasto - Porvoon museo Itä-Uudenmaan maakuntamuseo - Liikennevirasto - Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä (HSL) - Itä-Uudenmaan pelastuslaitos - Porvoon kaupunki, terveydensuojelu - Jokipuisto-seura - Keravan Energia Oy Liitteet: - Asemakaavaehdotuskartta, pienennös, liite 1/ 22 - Asemakaavaehdotuksen merkinnät ja määräykset, liite 2/ 22 - Asemakaavaehdotuksen selostus, liite 3/ 22 - Selostuksen liitteet, liite 4/ 22 - Rakentamistapaohjeet, liite 5 a / 22 - Anvisningar om byggsättet, bilaga 5 b / 22 Juhani Rantala jääväsi itsensä ja hän ei osallistunut asian käsittelyyn. Juhani Rantala anmälde jäv, och deltog inte i behandlingen av ärendet. Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy vastineet luonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin, ja että Sipoon Jokilaakson asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus sekä sitä koskevat rakentamistapaohjeet asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n ja maankäyttö- ja

18 2/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti nähtäville, ja että kaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot. Tf. utvecklingsdirektör förslag föreslår kommunstyrelsen att godkänna bemötandena till utkastets utlåtanden och åsikter och att förslaget till detaljplan och detaljplaneändring samt byggnadsanvisningar för Sibbo Ådal läggs fram i enlighet med 65 i markanvändnings- och bygglagen och 27 i markanvändnings- och byggförordningen samt att begära nödvändiga utlåtanden angående planförslaget. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Förslaget godkändes enhälligt. KH 96 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunn.joht:n ehdotus Kunnanhallitus päättää, että 1. vastineet luonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin hyväksytään 2. Sipoon Jokilaakson asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus sekä sitä koskevat rakentamistapaohjeet asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n ja maankäyttöja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti nähtäville 3. kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. Kd:s förslag Kommunstyrelsen beslutar att 1. bemötandena till utlåtandena och åsikterna om utkastet godkänns 2. förslaget till detaljplan och detaljplaneändring för Sibbo Ådal samt byggnadsanvisningarna läggs fram i enlighet med 65 i markanvändnings- och bygglagen och 27 i markanvändnings- och byggförordningen 3. begära nödvändiga utlåtanden om planförslaget.

19 2/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. Liitteet/Bilaga 1-6/ 96 MAAJAOS 16 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: kaavoituspäällikkö / planläggningschef Matti Kanerva, matti.kanerva (at) sipoo.fi, kaavoituskoordinaattori / planläggningskoordinator Pilvi Nummi-Sund, pilvi.nummi-sund (at) sipoo.fi Kaavaprosessin vaihe Asemakaavaehdotus ja kaava-aluetta koskevat rakentamistapaohjeet olivat MRL:n 65 :n ja MRA:n 27 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Asemakaava-aineistoa esiteltiin Sipoon pääkirjastolla pidetyssä kaavanäyttelyssä. Asemakaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: ELY-keskus, Porvoon museo/itä-uudenmaan maakuntamuseo, Museovirasto, Liikennevirasto, HSL Helsingin Seudun liikenne, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Keravan Energia Oy, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä ja Porvoon kaupunki terveydensuojelu. Kunnan sisäisiltä toimijoilta ei pyydetty ehdotusvaiheessa lausuntoja, mutta kaavaehdotusta on laadittu tiiviissä yhteistyössä erityisesti kunnallistekniikan ja vesihuollon edustajien kanssa. Lisäksi kunnan ympäristövalvontaviranomaisia on kuultu kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen mm. pohjavesien suojelumääräysten sisällön uudelleen määrittelyssä. Kaavaehdotuksesta saapui neljä muistutusta. Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet on koottu kaavaehdotuksen vastineraporttiin, joka on kaavaselostuksen liitteenä 4.

20 2/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kaavatyötä koskeva ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Uudenmaan ELY-keskuksessa. Neuvottelua koskeva muistio on selostuksen liitteenä 5. Lisäksi museovirastolta pyydettiin Tallbackan arkeologisten tasokaivausten esiraportin valmistuttua (joulukuussa 2014) lausunto muinaismuistoista. Asemakaavaehdotuksesta saadun palautteen sekä käydyn viranomaisneuvottelun pohjalta on laadittu hyväksymiskäsittelyyn vietävä asemakaava. Hyväksyttäväksi vietävä asemakaava Hyväksyttäväksi vietävään asemakaavaan ja sitä koskevaan aineistoon (selostus ja rakentamistapaohjeet) on tehty seuraavia muutoksia ja lisäyksiä: Kaavakartta ja -määräykset Pohjoinen LP-alue on poistettu ja alue on osoitettu osaksi VL-aluetta. Tärinä-merkintä on osoitettu koskemaan myös korttelin 5052 A0-7- ja A0-1-alueita. Kortteleiden 5053 ja 5054 väliin on lisätty uusi muuntamopaikka. Liittymäkieltomerkintä on osoitettu koko Nikkiläntien varrelle. Osa A-8 -korttelialueiden liiketilojen toteuttamisesta on osoitettu vapaaehtoiseksi. Vain toriin rajautuva liiketila on esitetty pakollisena. A-kortteleita koskevaa autopaikkamitoitusmääräystä on muutettu siten, että autopaikkojen määrä on sidottu asunnon sijaan kerrosalaan. Korttelin 5061 autopaikkojen määrää on tarkistettu ja sisäpihan autopaikka-aluetta on laajennettu ajoyhteyttä kaventamalla. Radonmääräyksen muotoa on muutettu. a 3,5 m kaavamerkinnästä ja -määräyksestä on poistettu lause: Autokatokset saa rakentaa kiinni tontin rajaan ilman palomuuria. Rakennussuojelumääräyksestä (sr-3 ja sr-4) on poistettu ilman pakottavaa syytä -maininta. Muinaisjäännösalue merkinnät on poistettu kaavakartasta

21 2/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen tehtyjen tasokaivausten ja museoviraston lausunnon perusteella. Pohjaveden suojelumääräyksen muotoa on muutettu ja viittaukset lakipykäliin poistettu. /kl-määräyksestä on poistettu viittaus lakipykälään ja määräyksen muotoa näin ollen muutettu. Yleisistä määräyksistä on poistettu seuraavat määräykset: A-6, A-7 ja A-8 kortteleissa yhden rakennuksen asuntojen maksimimäärä on 4. sekä Rakennuksen massa ei saa porrastua sivusuunnassa. Yleisiin määräyksiin on lisätty seuraavat määräykset: Korttelin A/5062 itäiselle rajalle on rakennettava vähintään 1,7 metriä korkea puuaita AO- tonttien suojaksi. ja Korttelin KL/5060 itäiselle rajalle on rakennettava vähintään 1,7 metriä korkea puuaita AO-tonttien suojaksi. Kortteleiden 5050, 5053, 5054 sekä 5057 rakennusalojen ja korttelialueiden rajauksia on korjattu maaperätutkimuksen perusteella siten, että asuinrakennukset eivät sijoitu tutkimuksen heikoimmalle maaperäalueelle. Muutettujen rakennusalojen rakennusoikeuksia on pienennetty siten, että asuinrakennusoikeus vähenee yhteensä k-m2. Selostus Kaavaselostuksen kohtaan 6. Asemakaavan toteutus on avattu prosessia, joita maantiealueiden muuttaminen kunnan hallinnoimiksi kaduiksi edellyttää. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeita on päivitetty siltä osin kuin kaavaan on tehty muutoksia. Lisäksi rakentamistapaohjeissa on osoitettu pelastusreitit korttelialueiden viitepiirustuksissa ja avattu radonturvallisen rakentamisen periaatteita. Kaavaan tehdyt muutokset eivät edellytä kaava-aineiston asettamista uudelleen nähtäville, koska ne ovat luonteeltaan teknisiä korjauksia, jotka eivät olennaisesti muuta kaavan kokonaisratkaisua. Liitteet: Liite 1/ 16. MAAJAOS: Asemakaavakartta (päivätty ) Liite 2/ 16. MAAJAOS: Kaavamerkinnät ja -määräykset Liite 3/ 16. MAAJAOS: Kaavaselostus

59 12.06.2013 22 12.03.2014 96 25.03.2014

59 12.06.2013 22 12.03.2014 96 25.03.2014 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 59 12.06.2013 22 12.03.2014 96 25.03.2014 N 40 Sipoon Jokilaakson asemakaava ja asemakaavan

Lisätiedot

Valtuusto NE1 Nevas gård asemakaavaehdotus 512/ /2012

Valtuusto NE1 Nevas gård asemakaavaehdotus 512/ /2012 Valtuusto 94 16.05.2016 NE1 Nevas gård asemakaavaehdotus 512/10.02.03/2012 MAAJAOS 55 Maankäyttöjaosto 4.6.2014 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva, matti.kanerva(at)sipoo.fi, kaavoittaja Pilvi

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

MAAJAOS 59 Maankäyttöjaosto Valmistelija: Kaavoituskoordinaattori Suvi Kaski, suvi.kaski(at)sipoo.fi

MAAJAOS 59 Maankäyttöjaosto Valmistelija: Kaavoituskoordinaattori Suvi Kaski, suvi.kaski(at)sipoo.fi Valtuusto 4 07.09.2015 4 N 40 Sipoon Jokilaakson asemakaava ja asemakaavan muutos 546/10.02.03/2012 MAAJAOS 59 Maankäyttöjaosto 12.6.2013 Valmistelija: Kaavoituskoordinaattori Suvi Kaski, suvi.kaski(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 59 12.06.2013

Lisätiedot

E4 Jontaksen puutarhakylän asemakaava / Detaljplan för Jontas trädgårdsby

E4 Jontaksen puutarhakylän asemakaava / Detaljplan för Jontas trädgårdsby Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 15 17.02.2016 24 16.03.2016 E4 Jontaksen puutarhakylän asemakaava / Detaljplan för Jontas trädgårdsby 1264/10.02.03/2015

Lisätiedot

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 61 18.06.2012 NG 5 Kartanonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos 33/10.02.03/2012 KAAVJAOS 6 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at) sipoo.fi,

Lisätiedot

T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos

T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos Valtuusto 36 15.06.2015 T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos 652/10.02.03/2014 MAAJAOS 19 Maankäyttöjaosto 18.3.2015 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen,

Lisätiedot

19 18.03.2015 42 20.05.2015 140 02.06.2015

19 18.03.2015 42 20.05.2015 140 02.06.2015 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 19 18.03.2015 42 20.05.2015 140 02.06.2015 T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A,

Lisätiedot

Tervetuloa Sipoon Jokilaaksoon! Lisätietoja: www.sipoonjokilaakso.fi

Tervetuloa Sipoon Jokilaaksoon! Lisätietoja: www.sipoonjokilaakso.fi Tervetuloa Sipoon Jokilaaksoon! Sipoon Jokilaakson ja Nikkilän sijainti Helsingin keskustaan 35 km, Porvooseen noin 25 km ja Keravalle noin 10 km Kerava-Porvoo radan varrella Joukkoliikenneyhteydet Nikkilästä

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto / Planläggninssektionen

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 72 20.11.2014. Haapiorinne - asemakaavan hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti 27/10.02.03/2010

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 72 20.11.2014. Haapiorinne - asemakaavan hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti 27/10.02.03/2010 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 72 20.11.2014 Haapiorinne - asemakaavan hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti 27/10.02.03/2010 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 72 Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

4 NG 6 Nikkilän kartanon alueen Y-tontit, asemakaavamuutos, hyväksyminen / NG 6 Y-tomterna i området Nickby gård, detaljplaneändring, godkännande

4 NG 6 Nikkilän kartanon alueen Y-tontit, asemakaavamuutos, hyväksyminen / NG 6 Y-tomterna i området Nickby gård, detaljplaneändring, godkännande Kaavoitusjaosto/Planläggnings 70 29.08.2012 sektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel 241 11.09.2012 sen Kaavoitusjaosto/Planläggnings # 4 12.12.2012 sektionen 4 NG 6 Nikkilän kartanon alueen Y-tontit, asemakaavamuutos,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015. Kaavoitusohjelma 2015-2018, päivitetty / Planläggningsprogram 2015-2018, uppdaterat

87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015. Kaavoitusohjelma 2015-2018, päivitetty / Planläggningsprogram 2015-2018, uppdaterat Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KAAVJAOS 44 Kaavoitusjaosto 20.5.2009 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Pekka Söyrilä, pekka.soyrila@sipoo.fi

KAAVJAOS 44 Kaavoitusjaosto 20.5.2009 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Pekka Söyrilä, pekka.soyrila@sipoo.fi Valtuusto 26 28.02.2011 Boxin kylätaajaman osayleiskaava 2073/V1.41.411/2006 KAAVJAOS 44 Kaavoitusjaosto 20.5.2009 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Pekka Söyrilä, pekka.soyrila@sipoo.fi Osayleiskaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 106 09.12.2015 265 15.12.2015 43 20.04.2016 214 26.04.2016

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

Talman osayleiskaava - rakennemallivaihtoehdot / Delgeneralplan för Tallmo - alternativa strukturmodeller

Talman osayleiskaava - rakennemallivaihtoehdot / Delgeneralplan för Tallmo - alternativa strukturmodeller Kaavoitusjaosto/Planläggnings 31 28.03.2012 sektionen Talman osayleiskaava - rakennemallivaihtoehdot / Delgeneralplan för Tallmo - alternativa strukturmodeller 28/10.02.02/2012 Talman osayleiskaavan osallistumis-

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

Aika/Tid 07.11.2012, klo/kl. 17:00-19:15 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 / Kommunstyrelsens mötesrum 1

Aika/Tid 07.11.2012, klo/kl. 17:00-19:15 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 / Kommunstyrelsens mötesrum 1 9/2012 1 Aika/Tid 07.11.2012, klo/kl. 17:00-19:15 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 / Kommunstyrelsens mötesrum 1 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalassa Ropakkotien eteläpuolella, rajoittuen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot