Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån."

Transkriptio

1 2/ Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-20:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Virpiö Sami 17:00-20:00 pj./ordf. Liljeström Maria 17:00-20:00 varapj./viceordf. Alaterä Mandi 17:00-20:00 jäsen/ledamot Kuntsi Eva 17:00-20:00 jäsen/ledamot Myrberg Bob 17:00-20:00 jäsen/ledamot Rantala Juhani 17:00-20:00 jäsen/ledamot ->17:20 ( 16), 17:50 ( 17)-> Lindqvist Kaj 17:00-20:00 Kh:n edustaja/kst:s repr. Söyrilä Pekka 17:00-20:00 esittelijä/föredragande Grandell Nina 17:00-20:00 pöytäkirjanpit./protoko llför. Nummi-Sund Pilvi 17:00-20:00 asiantuntija/sakkunnig -> 17:50 ( 18) Lyytinen Jarkko 17:00-20:00 asiantuntija/sakkunnig -> 19:25 ( 20) Kanerva Matti 17:00-20:00 asiantuntija/sakkunnig -> 19:40 ( 22) Poissa/Frånvarande Liljeström Christel jäsen/ledamot Vestman Heikki Kh:n edustaja/kst:s repr. Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden Päivämäärä Datum Pöytäkirjan tarkastus justering Pöytäkirja nähtävänä et framlagt Puheenjohtaja/Ordförande Sami Virpiö Pöytäkirjantarkastaja/juste rare Maria Liljeström Pöytäkirjanpitäjä/förare Nina Grandell Pöytäkirjantarkastaja/justera re Bob Myrberg

2 2/ Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 13 Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare 4 14 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan 5 15 KR2 Nikkilän kartano III kaavarungon tarkistus / Uppdatering av planstommen för Nickby gård III 16 N40 Sipoon Jokilaakson asemakaava ja asemakaavan muutos / N40 Detaljplan och detaljplaneändring för Sibbo Ådal 17 NE1 Nevas gård asemakaavaehdotus / Detaljplaneförslag för Nevas gård 18 T8 Kalliomäen asemakaavan muutos / Detaljplaneändring för Stenkulla 19 T7 Pähkinälehdon laajennus osa A, asemakaava ja asemakaavan muutos / Detaljplan och detaljplaneändring för utvidgning av Hassellunden - del A 20 RA 4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutos / Ändring av stranddetaljplan för Krokholmen 21 Kaavoitusohjelma , päivitetty / Planläggningsprogram , uppdaterad 22 Taasjärvi II:n asemakaava-alueen tontinmyynti / Tomtförsäljning på detaljplaneområdet Tasträsk II - K557 T1, Kiinteän omaisuuden ostaminen, Skogsgläntan / Inköp av fast egendom, Skogsgläntan Kiinteän omaisuuden ostaminen/lågtorp ja Lågtorp / Inköp av fast egendom Lågtorp och Lågtorp Kiinteän omaisuuden ostaminen, Lillmossa / Inköp av fast egendom, Lillmossa Vuokra-alueen supistaminen, L5 / Inskränkning av arrendeområde, L Ilmoitusasiat / Delgivningar 60

3 2/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet MAAJAOS 12 Maankäyttöjaosto / Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Det konstaterades att sammanträdet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

4 2/ Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare MAAJAOS 13 Maankäyttöjaosto / Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin / Till protokolljusterare valdes: Maria Liljeström & Bob Myrberg

5 2/ Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan MAAJAOS 14 Maankäyttöjaosto / Esityslista hyväksyttiin / Föredragningslistan godkändes. Juhani Rantala ilmoitti olevansa jäävi liittyen Sipoon Jokilaakson asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen / Juhani Rantala anmälde jäv vad gäller detaljplanen och detaljplaneändringen för Sibbo Ådal.

6 2/ KR2 Nikkilän kartano III kaavarungon tarkistus / Uppdatering av planstommen för Nickby gård III 771/10.02/2014 MAAJAOS 78 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: kaavoituspäällikkö / planläggningschef Matti Kanerva, matti.kanerva(at)sipoo.fi, kaavoittaja / planläggare Pilvi Nummi-Sund, pilvi.nummi-sund(at)sipoo.fi Nikkilän Kartano III:n alue on Sipoon Jokilaakson ohella toinen Nikkilän taajamakeskuksen merkittävistä uusista laajentumisalueista. Alueelle on laadittu vuonna 2009 kaavarunko ja ideasuunnitelma. Tarkentuneiden selvitysten ja osallisilta saadun palautteen perusteella on katsottu aiheelliseksi tarkistaa kaavarunkoa mm. hulevesireittien, liikennejärjestelyiden, Svärdfeltin entisen ampumarata-alueen pilaantuneen maa-alueen sekä julkisten palveluiden tarpeen osalta. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää noin 134 ha kokoisen alueen Kerava Nikkilä -radan pohjoispuolella. Sipoon yleiskaavassa 2025 suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen sekä keskustatoimintojen alueeksi. Kaavarungon tarkistuksen tavoitteet ja sisältö - Liikennejärjestelyt: Nikkilän liikenneverkkoselvityksen (Sito, 2013) perusteella Kartano III -alueen toteutuessa tulee tarve toiselle radan poikki Nikkilän keskustaan kulkevalle ajoyhteydelle. Vanhassa kaavarungossa esitetty, Sipoon yleiskaavan mukainen Martinkylän kautta Talmaan suuntautuva katuyhteysvaihtoehto ei palvele Helsingin suuntaan kulkevaa liikennettä. Tätä vaihtoehtoa vastaan on myös tullut Martinkylän asukkaiden suunnalta runsaasti palautetta. Kaavarungon tarkistuksessa on tutkittu uuden katuyhteyden sijaintivaihtoehtoja. Luonnoksessa on osoitettu uusi, junaradan alittava tai ylittävä katulinjaus noin 570 metriä nykyisen tasoristeyksen (Vanha Kylätie) länsipuolelle. - Svärdfeltin entisen ampurata-alueen pilaantunut maaperä: PIMA-selvityksissä (FCG, 2013) entinen ampumarata-alue on todettu lyijyllä pilaantuneeksi ja osa alueesta tulee puhdistaa, jotta kaavarunko voidaan toteuttaa. Koska alueen puhdistaminen on merkittävä kustannustekijä, kaavarungon tarkistuksessa on tutkittu

7 2/ mahdollisuuksia sijoittaa puhdistettavalle alueelle mahdollisimman paljon asuinrakentamista. Maastonmuotojen vuoksi aluetta ei kuitenkaan voida osoittaa tehokkaasti asuinrakentamiselle. Alueen puhdistaminen on kuitenkin koko Kartanon alueen terveellisyyden kannalta välttämätöntä jo nykytilanteessa. Puhdistuksen kustannusarvio, noin 2 milj. euroa, on huomioitu osana alueen. toteutuskustannuksia. Jatkosuunnittelussa tutkitaan, voidaanko alueen kadunrakentamisesta syntyviä puhtaita ylijäämämassoja ampumaradan puhdistettavalle alueelle ja näin säästää kadunrakentamiskustannuksissa. - Julkisten palveluiden tarve: vanhassa vuoden 2009 kaavarungossa alueelle oli osoitettu kaksi peruskoulu- ja päiväkotiyksikköä (suomenkielinen ja ruotsinkielinen) sekä yksi erillinen päiväkoti. Nykytiedon mukaan koulupalvelut tullaan keskittämään Nikkilän keskustaan, joten Kartanon alueelle tarvitaan vain yksi erillinen 6 ryhmän päiväkoti, jolle on osoitettu tarkistetussa kaavarungossa rakennusoikeutta k-m 2. - Hulevesiverkoston tarkistaminen: vanhassa kaavarungossa osa korttelialueista oli osoitettu tulvaherkille kohdille ja luontaisten hulevesiuomien päälle. Korttelialueita ja katuverkkoa on tarkistettu siten, että hulevesireitit kulkevat luontaista purouomaa ja sen varrelle sijoitetaan riittävät viivytysaltaat. - Kaavataloudellinen arviointi: kaavarungon tarkistamisen yhteydessä arvioidaan alueen toteutuskustannuksia ja tontinmyyntituloja. Kaavarunkoluonnoksen perusteella tehdyn kaavatalousarvion mukaan alueen tontinmyyntitulot ovat noin 30 milj. euroa ja kunnallistekniikan rakentamiskustannukset noin milj. euroa. Lisäksi on huomioitava uuden päiväkodin rakentamiskustannukset (n. 4 milj. euroa) sekä maanhankintakulut (n. 160 t euroa). Kaavarungon tarkistuksen myötä alueen asukasmääräarvioksi muodostuu noin asukasta. Tarkistetussa kaavarungossa rakennusoikeutta on yhteensä k-m2 ja se jakautuu käyttötarkoituksittain seuraavasti: - omakoti- ja pientalot (AO/AP): k-m2 - asuintalot (A, II-IV kerrosta): k-m2 - asuinkerrostalot (AK/AL, II-V kerrosta): k-m2 - yleiset rakennukset, päiväkoti (Y): k-m 2

8 2/ Suunnittelun vaihe ja käsittelyprosessi Kaavarungon tarkistuksen luonnos on valmis asetettavaksi nähtäville. Nähtävillä olon jälkeen kaavarunkoon tehdään saadun palautteen perusteella tarvittavat korjaukset, minkä jälkeen korjattu kaavarunko viedään hyväksyttäväksi maankäyttöjaostoon ja kunnanhallitukseen. Hyväksytty kaavarunko ohjaa alueen tulevaa asemakaavoitusta ohjeellisesti. Liitteet - Kaavarunkoluonnos ja havainnekuva 1:6000, liite 1/ 78 - Näkymäkuvat, liite 2/ 78 - Selostus, liite 3/ 78 Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää asettaa Nikkilän Kartano III kaavarungon tarkistuksen luonnoksen (kaavarunko KR2) nähtäville vuorovaikutusta varten. Tf. utvecklingsdirektörens förslag beslutar lägga fram utkastet till Uppdateringen av planstommen för Nickby gård III (planstomme KR2) för växelverkan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Förslaget godkändes enhälligt. MAAJAOS 15 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: kaavoituskoordinaattori / planläggningskoordinator Pilvi Nummi-Sund, pilvi.nummi-sund (at) sipoo.fi Nikkilän kartano III -kaavarungon tarkistuksen luonnos oli nähtävillä Nähtävillä olon aikana suunnitelmasta pyydettiin palautetta kuntalaisilta ja kunnan eri yksiköiltä. Kaavarunkoa esiteltiin myös kaavanäyttelyssä Yhteenvedot saaduista palautteista vastauksineen on esitetty kaavarungon selostuksessa. Suunnittelualueen pinta-ala on 134 ha ja tarkistetussa kaavarungossa on osoitettu rakennusoikeutta asumiselle k-m2 ja julkisille palveluille k-m2 päiväkotia varten.

9 2/ Kaavarunkoalueen arvioitu asukasmäärä on noin Rakenteilla olevan Kartanonrinteen laskennallinen asukasmäärä (320 asukasta) ja Nikkilän kartanon nykyinen asukasmäärä (680 asukasta) mukaan lukien koko alueen yhteenlaskettu asukasmäärä tulee kaavarungon toteutuessa olemaan hieman yli asukasta. Muutokset kaavarungon tarkistuksen luonnokseen Kaavarungon nähtävillä olon jälkeen suunnitelmaan on tehty seuraavat muutokset: - liikuntapalveluiden huoltorakennukselle osoitettu uusi paikka, - päiväkodin pallokentän mitoitus tarkistettu, - pieniä tarkistuksia korttelialueiden rajauksiin ja havainnekuvassa esitettyihin rakennuksiin, - tärinämääräys lisätty radan ja purolaakson pohjoispuolisille kortteleille, - täydennys asemanseudun olemassa olevien asuinrakennusten merkintään. Tehdyt muutokset ovat vähäisiä, eivätkä ne vaikuta suunnitelman kokonaisratkaisuun, joten suunnitelmaa ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Suunnittelun vaihe ja käsittelyprosessi Kaavarungon tarkistuksen luonnosta on tehty palautteen edellyttämät muutokset ja kaavarunko voidaan hyväksyä tulevaa asemakaavoitusta ohjaavana suunnitelmana. Kaavarungon hyväksyy kunnanhallitus. Koska kaavarunko ei ole oikeusvaikutteinen, se tulee ohjaamaan tulevaa asemakaavoitusta ohjeellisesti. Suunnitelman hyväksyminen tarkoittaa siten asemakaavoituksen tavoitteiden ja suunnitteluperiaatteiden hyväksymistä. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa saattaa suunnitteluratkaisuihin (esim. katulinjaukset, korttelialueiden tarkat sijainnit ja rakentamisen tehokkuus) tulla muutoksia. Liitteet: Liite 1/ 15. MAAJAOS: Maankäyttökaavio 1:2000 Liite 2/ 15. MAAJAOS: Havainnekuva 1:2000 Liite 3/ 15. MAAJAOS: Selostus liitteineen Vt. kehitysjohtajan ehdotus

10 2/ Maankäyttöjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että Nikkilän kartano III -alueen tarkistettu kaavarunko (KR 2) hyväksytään alueen tulevaa asemakaavoitusta yleispiirteisesti ohjaavaksi suunnitelmaksi. Tf. utvecklingsdirektörens förslag beslutar föreslå kommunstyrelsen att den godkänner den uppdaterade planstommen för Nickby gård III (KR 2) som en översiktlig styrande plan för den kommande detaljplaneringen på området. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Förslaget godkändes enhälligt.

11 2/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen N40 Sipoon Jokilaakson asemakaava ja asemakaavan muutos / N40 Detaljplan och detaljplaneändring för Sibbo Ådal 546/ /2012 MAAJAOS 59 Maankäyttöjaosto / Valmistelija/Beredare: Kaavoituskoordinaattori / Planläggningskoordinator Suvi Kaski, suvi.kaski(at)sipoo.fi Kaavatyön taustaa ja vaiheita Kaavatyötä koskien on tehty kunnan ja Tallbackan tilan (R:No 5:29) maanomistajien kesken sopimus maankäytön hankeyhteistyön käynnistämisestä ja aiesopimus määräalan myymisestä (sopimus allekirjoitettu ). Kaavatyö kuulutettiin vireille Itäinen jokipuisto II -asemakaava nimellä ja kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville Alueen suunnittelun ja kehittämisen tueksi ja pohjaksi päätettiin (kh ) järjestää vuoden 2011 aikana kutsukilpailuluonteinen suunnittelukilpailu. Kilpailun valmistelun yhteydessä suunnittelualueen nimi muutettiin Itäinen jokipuisto II sijaan alueen luonnetta paremmin kuvaavaksi Sipoon Jokilaaksoksi. Kutsukilpailu pidettiin välisenä aikana. Kilpailun tulokset julkistettiin Kilpailun voitti ehdotus "Aarrekartta", tekijänään Arkkitehtitoimisto AJAK Oy. Alueen suunnittelua on jatkettu kutsukilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta yhteistyössä Arkkitehtitoimisto AJAK Oy:n kanssa. Asemakaavatyö kuulutettiin uudelleen vireille Sipoon Jokilaakson nimellä ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville Asemakaavatyötä koskeva aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Uudenmaan ELY-keskuksessa. Kaavatyön tavoitteet Suunnittelualue on Sipoon yleiskaavan 2025 mukaisesti yksi Nikkilän taajaman merkittävimmistä kasvualueista, jota on tarkoitus kehittää asumispainotteisena keskustatoimintojen alueena. Alueesta on tavoitteena muodostaa Nikkilän keskustaan tukeutuva,

12 2/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen vetovoimainen, viihtyisä ja omaleimainen townhouse-henkinen asunto- ja keskustatoimintojen alue noin asukkaalle. Tavoitteena on luoda alueelle rakenne, joka kannustaa liikkumaan kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä sekä tarjoaa turvallisen ja virikkeellisen elinympäristön eri-ikäisille asukkaille. Sipoonjoen ranta-alueesta halutaan kehittää aktiivinen osa Nikkilän viheralueverkostoa. Alueen suunnittelussa pyritään rakenteellisesti ja toiminnallisesti mahdollisimman ekotehokkaaseen ratkaisuun, joka tukee myös yhteisöllisyyden ja alueellisen identiteetin muodostumista. Kaavoitusprosessin vaihe Kaavatyötä on jatkettu laatimalla asemakaavaluonnos MRL.n 62 :n mukaisen vuorovaikutuksen käymiseksi. Kaavaluonnoksen rakenne Kaava-alueen rungon muodostaa uusi pohjois-eteläsuuntainen kokoojakatu, jonka varteen monimuotoisen asuin- ja palvelurakentamisen korttelit sijoittuvat. Kortteleiden reunat ovat rakenteellisesti ehyet ja ne kätkevät sisäänsä yksilöllisiä aukioita ja pihoja, jotka alueen läpi kulkeva kevyenliikenteen reitti (osa Nikkilän kulttuurikäytävää) kytkee yhteen ja edelleen Nikkilän keskustaan. Sipoonjoen varteen on osoitettu nykyistä viherverkostoa täydentävä toiminnoiltaan monipuolinen puisto- ja lähivirkistysalue, joka kurottautuu vihersormina korttelialueiden väliin. Korttelialueiden väliset vihersormet toimivat myös hulevesireitteinä. Korttelirakenne muodostaa townhouseista sekä rivi- ja pientaloista rakennetun vapaamuotoisen reunan Nikkilän keskustan ja Sipoonjoen suuntaan. Alueen eteläosaan muodostuu uuden rakentamisen painopiste, 2-4 kerroksista taloista muodostuva keskusta-alue, jossa Itäisen jokipuiston (entinen Nikkilän sairaala-alue) rakenne ja koordinaatisto vaikuttavat voimakkaasti suunnitelmaan. Alueen keskusta rakentuu Nikkiläntien ja uuden kokoojakadun risteyksen muodostaman kiertoliittymän sekä entisen sairaala-alueen hallintorakennuksen puistoakselin päätteeksi osoitetun torialueen ympärille. Torialuetta reunustaa liike- ja asuinkerrostalojen korttelialueet. Torilta avautuu näkymäyhteys Sipoon kirkolle. Avoin näkymälinja Juhlatalolle on säilytetty sijoittamalla puistoalue Juhlatalon edustalla olevalle tasaiselle kohdalle. Uutta rakentamista ei uloteta etelässä Itäisen

13 2/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen jokipuiston alueen länsipuolisen metsäisen reunan yli, jotta jokivarren maisematilan jatkuvuus ei rikkoudu. Tallbackan tilan alue on liitetty luontevaksi osaksi uutta suunnitelmaa. Rakentaminen kevenee ja mataloituu tilan reunoja kohti. Tilakeskuksen alue on osoitettu kaavassa säilytettäväksi ja sen ympärille on jätetty väljyyttä. Nikkiläntien ja uuden kokoojakadun kiertoliittymän koillispuolelle on osoitettu tilavaraukset liikerakennusta ja päiväkotia varten. Alueen korttelirakenteen profiili mataloituu pohjoiseen päin mentäessä. Idässä uusi taajamarakenne kiinnittyy kevyesti nykyiseen Laaksosuontien varren pientaloasutukseen. Alueelle on osoitettu kattava ulkoilu- ja kevyenliikenteen verkosto, joka liittyy ympäröivien alueiden verkostoihin. Alueen halki kulkeva kokoojakatu yhdistää Uudensillantien ja Nikkiläntien alueen pohjoisosassa Pornaistentiehen ja Mixintiehen. Uusi kokoojakatu myötäilee maastonmuotoja ja on linjaltaan kaareva, luoden katuun rajautuvien rakennusten kanssa pikkukaupunkitunnelmaa. Nikkiläntie ja Laaksosuontie osoitetaan kaavassa kaduksi. Kaavassa osoitettujen katualueiden varteen varataan tilat kevyenliikenteen väylää tai jalkakäytävää varten, lukuun ottamatta pieniä tonttikatuja. Alueen pysäköinti toteutetaan maanpäällisinä keskitettyinä ja asuntokohtaisina autopaikkoina sekä osin kadunvarsipysäköintinä. Alueen laskennallinen asukasmäärä on noin 900 (1 asukas/50 kem2) ja laskennallinen työpaikkamäärä noin 100 (1 tp/75 kem2). Lausunnonantajat Asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvästä aineistosta pyydetään lausunnot ainakin seuraavilta tahoilta: Uudenmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Uudenmaan ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Uudenmaan liitto Museovirasto Porvoon museo Itä-Uudenmaan maakuntamuseo Liikennevirasto Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä

14 2/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Keravan Energia Oy Porvoon kaupunki, terveydensuojelu Jokipuistoseura Sipoon Yrittäjät ry Kunnan sisäisille viranomaistahoille järjestetään kaavaluonnoksen esittelytilaisuus, jossa he voivat esittää lausuntonsa kaavasta. Liitteet - Asemakaavaluonnoskartta ja kaavamääräykset, liite 1/ 59 - Asemakaavaluonnoksen selostus liitteineen, liite 2/ 59 Kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää asettaa Sipoon Jokilaakson, kaava N 40, asemakaavaluonnoksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukaisesti sekä pyytää tarvittavat lausunnot. Utvecklingsdirektörens förslag beslutar lägga fram planutkastet för Sibbo Ådal, plan N 40, i enlighet med 62 i markanvändnings- och bygglagen och 30 i markanvändnings- och byggförordningen samt begära nödvändiga utlåtanden. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Förslaget godkändes enhälligt. MAAJAOS 22 Maankäyttöjaosto / Valmistelija/Beredare:Kaavoituskoordinaattori/Planläggningskoordin ator Suvi Kaski, suvi.kaski(at)sipoo.fi Kaavaprosessin vaihe Sipoon Jokilaakson asemakaavaluonnos oli MRL:n 62 :n ja MRA:n 30 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Asemakaavaluonnosta ja muuta kaavan valmisteluaineistoa esiteltiin

15 2/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen pidetyssä kaavanäyttelyssä. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto, Porvoon museo/itä-uudenmaan maakuntamuseo, Museovirasto, Liikennevirasto, HSL, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Keravan Energia Oy, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, Porvoon kaupunki terveydensuojelu, Sipoon Yrittäjät ry, Jokipuisto-seura ja Nimitoimikunta. Kunnan sisäisten viranomaistahojen lausunnonantamista varten järjestettiin ns. kunnan sisäinen viranomaisneuvottelu, jossa esiteltiin kaavaluonnosta ja jossa kunnan osastojen edustajat saivat esittää lausuntonsa kaavasta. Kaavaluonnoksesta saatiin kolme kirjallista mielipidettä sekä lausunnot kaikilta muilta yllä mainituilta lausuntopyyntötahoilta paitsi Sipoon Yrittäjät ry:ltä. Jokilaakson kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä niihin annetut vastineet on koottu kaavaluonnoksen vastineraporttiin, joka on kaavaselostuksen liitteenä 3. Kaavaehdotuksen laadinnan tueksi teetettiin raideliikenteen meluselvitys (Promethor Oy, ), hulevesien hallintasuunnitelma (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, ) sekä Tallbacka 1 ja Tallbacka 2 kivikautisten asuinpaikkojen tarkkuusinventointi 2013 (Mikroliitti Oy). Samanaikaisesti kaavaehdotuksen kanssa on tehty myös alueen katu- ja infrasuunnittelua. Jokilaakson kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä tehtyjen lisäselvitysten pohjalta on laadittu asemakaavaehdotus sekä alueen rakentamista kaavan ohella ohjaavat rakentamistapaohjeet. Asemakaavaehdotus Asemakaavaehdotuksen kokonaisrakenne on pysynyt kaavaluonnoksen kaltaisena, mutta alueen rakentamisen tehokkuutta on nostettu jonkin verran. Alueen laskennallinen asukasmäärä on kaavaehdotuksen mukaisella ratkaisulla noin (1 asukas/50 kem2) ja laskennallinen työpaikkamäärä noin 100 (1 työpaikka/75 kem2). Laskennallinen asukasmäärä on noussut kaavaluonnoksen

16 2/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen mukaiseen ratkaisuun verrattuna noin 100 asukkaalla. Keskeisimmät muutokset, joita kaavaehdotukseen on tehty kaavaluonnokseen nähden ovat seuraavat: Jokilaaksontieltä Laaksosuontien alueelle pohjoisessa erkanevan katuyhteyden (Lyhtytie) paikkaa on muutettu siten, että uusi katuyhteys liittyy Ratapolun tielinjaukseen. Alueen pohjoisosan korttelirakennetta on tehostettu ja rakennetta muutettu Lyhtytien linjausmuutoksen vuoksi. Korttelin 5050 käyttömuotoa on muutettu erillispientalojen korttelialueesta (AO-6 ja AO-2) enintään 2-kerroksisten asuinrakennusten korttelialueeksi (A-7). Korttelialueen viereen, Lyhtytien ja Laaksosuontien kulmaan on osoitettu yleinen pysäköintialue (LP). Rakentamisen tehokkuutta on nostettu usealla korttelialueella. Pornaistentie on sisällytetty kaava-alueeseen rata-alueen ja Nikkiläntien väliseltä osuudelta ja osoitettu katualueeksi. Uudensillantien katualue on sisällytetty kaava-alueeseen Sipoonjoen ja Jokipuistontien väliseltä osuudelta. Kaava-aluetta on laajennettu myös Nikkiläntien osalta siten, että Nikkiläntie kuuluu kaava-alueeseen Pornaistentien risteykseen saakka. Pohjoisessa kaava-alueen rajausta on muutettu siten, että kaavaluonnoksessa joen, radan ja Laaksosuontien väliin osoitettu EV-alue on jätetty kaava-alueen ulkopuolelle. Aarrepuistonkujan katualuetta on siirretty hieman pohjoisemmaksi sen eteläpuolella sijaitsevan KL-alueen laajentamisen vuoksi. Aarrepuiston ja sen viereisen AO-1 -korttelialueen aluevarauksia on hieman muutettu. Karttakujan katualuevarausta on muutettu.

17 2/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen VP-alueelle Uudensillantien varteen on osoitettu pysäköintialue. Torialueelle on osoitettu pysäköintialue. Lausunnonantajat Asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot ainakin seuraavilta tahoilta: - Uudenmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue - Uudenmaan ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue - Uudenmaan liitto - Museovirasto - Porvoon museo Itä-Uudenmaan maakuntamuseo - Liikennevirasto - Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä (HSL) - Itä-Uudenmaan pelastuslaitos - Porvoon kaupunki, terveydensuojelu - Jokipuisto-seura - Keravan Energia Oy Liitteet: - Asemakaavaehdotuskartta, pienennös, liite 1/ 22 - Asemakaavaehdotuksen merkinnät ja määräykset, liite 2/ 22 - Asemakaavaehdotuksen selostus, liite 3/ 22 - Selostuksen liitteet, liite 4/ 22 - Rakentamistapaohjeet, liite 5 a / 22 - Anvisningar om byggsättet, bilaga 5 b / 22 Juhani Rantala jääväsi itsensä ja hän ei osallistunut asian käsittelyyn. Juhani Rantala anmälde jäv, och deltog inte i behandlingen av ärendet. Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy vastineet luonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin, ja että Sipoon Jokilaakson asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus sekä sitä koskevat rakentamistapaohjeet asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n ja maankäyttö- ja

18 2/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti nähtäville, ja että kaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot. Tf. utvecklingsdirektör förslag föreslår kommunstyrelsen att godkänna bemötandena till utkastets utlåtanden och åsikter och att förslaget till detaljplan och detaljplaneändring samt byggnadsanvisningar för Sibbo Ådal läggs fram i enlighet med 65 i markanvändnings- och bygglagen och 27 i markanvändnings- och byggförordningen samt att begära nödvändiga utlåtanden angående planförslaget. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Förslaget godkändes enhälligt. KH 96 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunn.joht:n ehdotus Kunnanhallitus päättää, että 1. vastineet luonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin hyväksytään 2. Sipoon Jokilaakson asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus sekä sitä koskevat rakentamistapaohjeet asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n ja maankäyttöja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti nähtäville 3. kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. Kd:s förslag Kommunstyrelsen beslutar att 1. bemötandena till utlåtandena och åsikterna om utkastet godkänns 2. förslaget till detaljplan och detaljplaneändring för Sibbo Ådal samt byggnadsanvisningarna läggs fram i enlighet med 65 i markanvändnings- och bygglagen och 27 i markanvändnings- och byggförordningen 3. begära nödvändiga utlåtanden om planförslaget.

19 2/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. Liitteet/Bilaga 1-6/ 96 MAAJAOS 16 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: kaavoituspäällikkö / planläggningschef Matti Kanerva, matti.kanerva (at) sipoo.fi, kaavoituskoordinaattori / planläggningskoordinator Pilvi Nummi-Sund, pilvi.nummi-sund (at) sipoo.fi Kaavaprosessin vaihe Asemakaavaehdotus ja kaava-aluetta koskevat rakentamistapaohjeet olivat MRL:n 65 :n ja MRA:n 27 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Asemakaava-aineistoa esiteltiin Sipoon pääkirjastolla pidetyssä kaavanäyttelyssä. Asemakaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: ELY-keskus, Porvoon museo/itä-uudenmaan maakuntamuseo, Museovirasto, Liikennevirasto, HSL Helsingin Seudun liikenne, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Keravan Energia Oy, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä ja Porvoon kaupunki terveydensuojelu. Kunnan sisäisiltä toimijoilta ei pyydetty ehdotusvaiheessa lausuntoja, mutta kaavaehdotusta on laadittu tiiviissä yhteistyössä erityisesti kunnallistekniikan ja vesihuollon edustajien kanssa. Lisäksi kunnan ympäristövalvontaviranomaisia on kuultu kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen mm. pohjavesien suojelumääräysten sisällön uudelleen määrittelyssä. Kaavaehdotuksesta saapui neljä muistutusta. Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet on koottu kaavaehdotuksen vastineraporttiin, joka on kaavaselostuksen liitteenä 4.

20 2/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kaavatyötä koskeva ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Uudenmaan ELY-keskuksessa. Neuvottelua koskeva muistio on selostuksen liitteenä 5. Lisäksi museovirastolta pyydettiin Tallbackan arkeologisten tasokaivausten esiraportin valmistuttua (joulukuussa 2014) lausunto muinaismuistoista. Asemakaavaehdotuksesta saadun palautteen sekä käydyn viranomaisneuvottelun pohjalta on laadittu hyväksymiskäsittelyyn vietävä asemakaava. Hyväksyttäväksi vietävä asemakaava Hyväksyttäväksi vietävään asemakaavaan ja sitä koskevaan aineistoon (selostus ja rakentamistapaohjeet) on tehty seuraavia muutoksia ja lisäyksiä: Kaavakartta ja -määräykset Pohjoinen LP-alue on poistettu ja alue on osoitettu osaksi VL-aluetta. Tärinä-merkintä on osoitettu koskemaan myös korttelin 5052 A0-7- ja A0-1-alueita. Kortteleiden 5053 ja 5054 väliin on lisätty uusi muuntamopaikka. Liittymäkieltomerkintä on osoitettu koko Nikkiläntien varrelle. Osa A-8 -korttelialueiden liiketilojen toteuttamisesta on osoitettu vapaaehtoiseksi. Vain toriin rajautuva liiketila on esitetty pakollisena. A-kortteleita koskevaa autopaikkamitoitusmääräystä on muutettu siten, että autopaikkojen määrä on sidottu asunnon sijaan kerrosalaan. Korttelin 5061 autopaikkojen määrää on tarkistettu ja sisäpihan autopaikka-aluetta on laajennettu ajoyhteyttä kaventamalla. Radonmääräyksen muotoa on muutettu. a 3,5 m kaavamerkinnästä ja -määräyksestä on poistettu lause: Autokatokset saa rakentaa kiinni tontin rajaan ilman palomuuria. Rakennussuojelumääräyksestä (sr-3 ja sr-4) on poistettu ilman pakottavaa syytä -maininta. Muinaisjäännösalue merkinnät on poistettu kaavakartasta

21 2/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen tehtyjen tasokaivausten ja museoviraston lausunnon perusteella. Pohjaveden suojelumääräyksen muotoa on muutettu ja viittaukset lakipykäliin poistettu. /kl-määräyksestä on poistettu viittaus lakipykälään ja määräyksen muotoa näin ollen muutettu. Yleisistä määräyksistä on poistettu seuraavat määräykset: A-6, A-7 ja A-8 kortteleissa yhden rakennuksen asuntojen maksimimäärä on 4. sekä Rakennuksen massa ei saa porrastua sivusuunnassa. Yleisiin määräyksiin on lisätty seuraavat määräykset: Korttelin A/5062 itäiselle rajalle on rakennettava vähintään 1,7 metriä korkea puuaita AO- tonttien suojaksi. ja Korttelin KL/5060 itäiselle rajalle on rakennettava vähintään 1,7 metriä korkea puuaita AO-tonttien suojaksi. Kortteleiden 5050, 5053, 5054 sekä 5057 rakennusalojen ja korttelialueiden rajauksia on korjattu maaperätutkimuksen perusteella siten, että asuinrakennukset eivät sijoitu tutkimuksen heikoimmalle maaperäalueelle. Muutettujen rakennusalojen rakennusoikeuksia on pienennetty siten, että asuinrakennusoikeus vähenee yhteensä k-m2. Selostus Kaavaselostuksen kohtaan 6. Asemakaavan toteutus on avattu prosessia, joita maantiealueiden muuttaminen kunnan hallinnoimiksi kaduiksi edellyttää. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeita on päivitetty siltä osin kuin kaavaan on tehty muutoksia. Lisäksi rakentamistapaohjeissa on osoitettu pelastusreitit korttelialueiden viitepiirustuksissa ja avattu radonturvallisen rakentamisen periaatteita. Kaavaan tehdyt muutokset eivät edellytä kaava-aineiston asettamista uudelleen nähtäville, koska ne ovat luonteeltaan teknisiä korjauksia, jotka eivät olennaisesti muuta kaavan kokonaisratkaisua. Liitteet: Liite 1/ 16. MAAJAOS: Asemakaavakartta (päivätty ) Liite 2/ 16. MAAJAOS: Kaavamerkinnät ja -määräykset Liite 3/ 16. MAAJAOS: Kaavaselostus

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat.

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat. Pöytäkirja 6/2013 1 Valtuusto Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25 Paikka Osallistujat Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali Nimi klo Tehtä vä Läsnä Aho Hanne 18:00-19:25 jäsen Alaterä Mandi 18:00-19:25

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 403/10.02.03/2011 91 Saunalahti, Saunalahdenportti, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 421103 (Osittain Kv-asia) Valmistelijat /

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 Korttelit 1150-1153 ja 1155-1168 sekä muut alueet 18.11.2013 Laatija Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy Eila Lahdenperä,

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot