PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta 3/2012. Tiistai klo Kunnanviraston kokoushuone. Saapui 19 :n aikana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta 3/2012. Tiistai 17.4.2012 klo 14.00-15.45. Kunnanviraston kokoushuone. Saapui 19 :n aikana"

Transkriptio

1 Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2012 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai klo Kunnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Sari Andersson Eeva Räty Heikki Haatainen, vpj. Auli Korhonen Virpi Koivistoinen Timo Lindsberg Hannu Susitaival Antti Kangas Tiina Valta Paula Toivainen Saapui 19 :n aikana Hannele Rainivaara ympäristöterveysjohtaja Petteri Ristikangas kunnanjohtaja Kaija Tarvainen hallintojohtaja Liisa Ruuska ympäristöterveystarkastaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN AL- LEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Matti Tarvainen Pöytäkirjanpitäjä Hannele Rainivaara PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Tarkastusaika Tervossa välittömästi kokouksen jälkeen. Allekirjoitukset Sari Andersson Hannu Susitaival PÖYTÄKIRJA ON PI- DETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Paikka ja pvm Virka-asema Kunnanvirastolla klo 9-14 Allekirjoitus Toimistosihteeri Mervi Kukkonen

2 Ympäristöterveyslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ymp.terv.ltk 18 Ympäristöterveyslautakunta on laillisesti koolle kutsuttu hallintosäännön (Kvalt ) 8 ja 9 mukaisesti, kun ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtaja on antanut kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouksesta ilmoitetaan viikkoa ennen kokousta. Esityslista postitetaan mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouksen laillisuuteen vaikuttamatta voidaan kokous kutsua koolle myös lyhyemmällä kutsumisajalla ja tarvittaessa puhelimitse. Ympäristöterveyslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalaki 58. Päätösesitys: Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Esityksen mukainen.

3 Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Ymp.terv.ltk 19 Hallintosäännön (Kvalt ) 19 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta valitsee kaksi jäsentä kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sari Andersson ja Hannu Susitaival

4 Ympäristöterveyslautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ymp.terv.ltk 20 Hallintosäännön (Kvalt ) 11 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta päättää asialistan hyväksymisestä. Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 Ympäristöterveyslautakunta Osa oheismateriaalina olevista asiakirjoista salassa pidettäviä ( Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) MUKAISTA VIRANOMAISVALVONTAA VARTEN TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TEKEVÄN ULKOPUOLISEN ASIANTUNTIJAN PÄTEVYY- DEN SEKÄ ASIANTUNTIJUUDEN ARVIOINTI; MITTAVAT OY Ymp.terv.ltk 21 Oheismateriaali 1 Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävänä on arvioida terveydensuojelulain (763/1994) mukaista viranomaisvalvontaa varten tutkimuksia sekä selvityksiä tekevien ulkopuolisten asiantuntijoiden asiantuntemus, pätevyys sekä käytettävien tutkimusmenetelmien luotettavuus. Edellä tarkoitettuun ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan hallintomenettelylain virkamiehen esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämiä viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevällä laboratoriolla tulee olla tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus sekä muut valmiudet. Laboratoriolla tulee olla asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä, ja laboratorion on pystyttävä osoittamaan tekemiensä määritelmien luotettavuus. Jouni Tissari, (MittaVat Oy) on toimittanut kunnan terveydensuojeluviranomaiselle pyynnöstä terveydensuojelulain (763/1994) 49:ssä tarkoitettua ulkopuolista asiantuntijuutta koskevat asiakirjat arvioitaviksi. Tissari on toimittanut kirjepostina seuraavat asiakirjat tai niiden jäljennökset sekä täydentänyt asiakirjojaan ja sähköpostitse pyydettäessä: Tutkintotodistus (päivätty ) Tissari on suorittanut Kuopion teknillisessä oppilaitoksessa teknikon tutkinnon, rakennusosaston yhdyskuntatekniikan linjalla. Tissari on myös Keskuskauppakamarin akkreditoima HTT tavarantarkastaja. Hänet on hyväksytty kosteus- ja homevauriotarkastusten sekä kuntotarkastusten tekijäksi. Muu alan koulutus - Rakennusten terveellisyyteen liittyvien asiantuntijoiden koulutus (45 op.), Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate (päivätty ) - Rakennusterveysasiantuntijan -henkilösertifikaatti, VTT Expert Services Oy (päivätty ; voimassaolo tarkastettu , päättyy ). - A-vaativuusluokan kosteustekninen kuntotutkija ja/tai korjaussuunnittelija (3 op.), RATEKO (päivätty ) - Rakennusten lämpökuvaaja -henkilösertifiointikoulutus, RATEKO (päivätty ) - Rakennusten lämpökuvaaja -henkilösertifikaatti, VTT Expert Servi-

6 Ympäristöterveyslautakunta ces Oy (päivätty ; voimassaolo tarkastettu , päättyy ). - Rakenteiden kosteuden mittaaja henkilösertifiointikoulutus, RATE- KO (päivätty ) - Rakenteiden kosteuden mittaaja -henkilösertifikaatti, VTT Expert Services Oy (päivätty ; voimassaolo tarkastettu , päättyy ). MittaVat Oy:n käyttämät tutkimusmenetelmät sekä mittalaitteet MittaVat Oy hyödyntää tutkimusmenetelminään: - riskinarviointi rakennussuunnitelmista - vanhojen vaurioiden selvitys - rakenteellinen tarkastelu ja kuntoarvion tekeminen - tarvittaessa kosteus-, paine-ero-, tiiveys-, hiilidioksidimittaukset sekä lämpökuvaus. - MM40- kysely (ns. Örebro-lomake) - materiaalinäytteenotto - pölylaskeumanäytteenotto - VOC-näytteenotto - kuitunäytteenotto Tissari on kirjallisesti ilmoittanut, että heidän käyttämänsä tutkimus- ja näytteenottomenetelmät ovat asumisterveysohjeessa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1) sekä asumisterveysoppaassa (asumisterveysohjeen soveltamisopas, 2009) esitettyjen menetelmien mukaisia. Referenssit - MittaVat Oy suorittaa annettujen selvitysten mukaan kaikki KYS:n sisäilmatutkimukset, kosteuskartoitukset sekä mittaukset. - Vuosittain n. 200 tutkimusta omakotitaloissa. - Kaikkiaan n tutkimusta omakotitaloissa tähän mennessä. - Sisäilmaselvityksiä, -tutkimuksia ym. sisäilmaongelmiin liittyviä tutkimuksia vuosittain useita kymmeniä eri kohteissa. - Kohteina KYS:n ja omakotitalojen lisäksi ollut mm. päiväkoteja, vanhustyönkeskuksia, kirjastoja, kouluja, rivi- ja kerrostaloyhtiöitä. Tutkimuslaboratorio MittaVat Oy käyttää näytteiden analysoinnissa apunaan Työterveyslaitoksen (Kuopio ja Helsinki) palveluja. Laboratorioilla katsotaan olevan tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus sekä muut valmiudet. Laboratoriot ovat Eviran hyväksymiä. Eviran rekisterissä olevat menetelmät esitetty Eviran internet-sivuilla. Sovellettu lainsäädäntö: Hallintolaki 434/2003 Terveydensuojelulaki 763/1994 Terveydensuojeluasetus 1280/1994 Laki terveydensuojelulain muuttamisesta 691/2001

7 Ympäristöterveyslautakunta Päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta toteaa seuraavaa: 1. MittaVat Oy:n osoittaa omaavansa terveydensuojelulain (763/1994) mukaista valvontaa varten tutkimuksia ja selvityksiä tekevältä ulkopuoliselta asiantuntijalta edellytetyt asiantuntijuuden sekä pätevyyden. 2. MittaVat Oy:n käyttämät tutkimusmenetelmät ovat luotettavia fysikaalisten ja kemiallisten olosuhteiden mittauksen sekä näytteenoton osalta, siten kuin ne on esitetty suoritettavaksi asumisterveysohjeessa sekä asumisterveysoppaassa julkaistuin menetelmin sekä tavoin. 3. MittaVat Oy:n käyttämällä terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämiä viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevällä tutkimuslaboratoriolla (Työterveyslaitos, Kuopio ja Helsinki) on tutkimusten suorittamiseen tarvittava asiantuntemus ja muut valmiudet. Laboratoriolla on Eviran hyväksyntä, jolloin heillä katsotaan olevan terveydensuojelulain (763/1994) edellyttämä asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä ja laboratorio on osoittanut tekemiensä määritysten luotettavuuden. Lautakunta julistaa salassa pidettäviksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti Jouni Tissaria koskevat henkilökohtaiset tunnistetiedot sekä seuraavat oheismateriaalina olevat asiakirjat: - Tutkintotodistuksen jäljennös (päivätty ) - Todistus, Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate (päivätty ) - Rakennusterveysasiantuntijan -henkilösertifikaatti, VTT Expert Services Oy (päivätty ) - Todistus, A-vaativuusluokan kosteustekninen kuntotutkija ja/tai korjaussuunnittelija, RATEKO (päivätty ) - Todistus, Rakennusten lämpökuvaaja -henkilösertifiointikoulutus, RATEKO (päivätty ) - Todistus, Rakennusten lämpökuvaaja -henkilösertifikaatti, VTT Expert Services Oy (päivätty ) - Todistus, Rakenteiden kosteuden mittaaja henkilösertifiointikoulutus, RATEKO (päivätty ) - Rakenteiden kosteuden mittaaja -henkilösertifikaatti, VTT Expert Services Oy (päivätty ) - Referenssilista ( ) Päätös: Esityksen mukainen.

8 Ympäristöterveyslautakunta Osa oheismateriaalina olevista asiakirjoista salassa pidettäviä ( Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) MUKAISTA VIRANOMAISVALVONTAA VARTEN TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TEKEVÄN ULKOPUOLISEN ASIANTUNTIJAN PÄTEVYY- DEN SEKÄ ASIANTUNTIJUUDEN ARVIOINTI; TALOTERVEYS LAJUNEN OY Ymp.terv.ltk 22 Oheismateriaali 2 Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävänä on arvioida terveydensuojelulain (763/1994) mukaista viranomaisvalvontaa varten tutkimuksia sekä selvityksiä tekevien ulkopuolisten asiantuntijoiden asiantuntemus, pätevyys sekä käytettävien tutkimusmenetelmien luotettavuus. Edellä tarkoitettuun ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan hallintomenettelylain virkamiehen esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämiä viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevällä laboratoriolla tulee olla tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus sekä muut valmiudet. Laboratoriolla tulee olla asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä, ja laboratorion on pystyttävä osoittamaan tekemiensä määritelmien luotettavuus. Raimo Lajunen, (TaloTerveys Lajunen Oy) on toimittanut kunnan terveydensuojeluviranomaiselle pyynnöstä terveydensuojelulain (763/1994) 49:ssä tarkoitettua ulkopuolista asiantuntijuutta koskevat asiakirjat arvioitaviksi. Lajunen on toimittanut sähköpostitse seuraavat asiakirjat tai niiden jäljennökset sekä täydentänyt asiakirjojaan ja sähköpostitse pyydettäessä: Tutkintotodistus (päivätty ) Lajunen on suorittanut teknikon tutkinnon Pohjois-Savon ammatillisessa instituutissa, rakennusosaston yhdyskuntatekniikan opintolinjalla vuonna Muu alan koulutus - Sisäilmaongelman asiantuntijan jatkokoulutus, Savon aikuisopisto ja Kuopion yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus (20 ov.) Rakennusterveysasiantuntijan -henkilösertifikaatti, VTT Expert Services Oy (päivätty ) - Työterveyshuollon asiantuntijakoulutus työhygienian ja teknisen alan asiantuntijoille, Työterveyslaitos (2 op.) TaloTerveys Lajunen Oy:n käyttämät tutkimusmenetelmät sekä mittalaitteet TaloTerveys Lajunen Oy hyödyntää tutkimusmenetelminään: - Lämpötilan mittaus: o huoneilman lämpötila

9 Ympäristöterveyslautakunta o operatiivinen lämpötila o pintalämpötila - Huoneilman vedon mittaus - Huoneilman kosteusmittaus - Rakenteiden kosteusmittaus: o sähköinen havainnointi o suhteellisen kosteuden mittaus - Ilmanvaihdon tutkiminen ja mittaus: o ilmavirtamittaus o painesuhdemittaus o epäpuhtauksien kulkeumamittaus - Radontilanteen selvitys ja mittaus - Tiiveysmittaukset, lämpökamerakuvaukset, desinfioinnit, rakennustekniset tutkimukset, jne. - Kemialliset epäpuhtaudet, hiukkaset, kuidut: - Ammoniakin mittaus - Asbestin mittaus - Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden o (VOC) mittaus - Hiilidioksidin mittaus - Hiilimonoksidin mittaus - Sisäilman hiukkasten mittaus: o hengitettävät hiukkaset (PM10) - Styreenin mittaus - Mikrobinäytteenotto: - Pintamateriaalinäyte - Rakennusmateriaalinäyte - Sisäilmanäyte Lajunen on kirjallisesti ilmoittanut, että heidän käyttämänsä tutkimus- ja näytteenottomenetelmät ovat asumisterveysohjeessa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1) sekä asumisterveysoppaassa (asumisterveysohjeen soveltamisopas, 2009) esitettyjen menetelmien mukaisia. Referenssit - Sisäilmaongelman asiantuntija, päätoimisesti n. 15 vuotta - Yritys tutkii vuosittain noin 160 kohdetta, joita ovat koulut, terveyskeskukset, sairaalat, toimistot, tuotantotilat sekä erilaiset asuinkiinteistöt. - Toimialueena koko Suomi. Muuta - Heinäveden kunta / perusturvalautakunta tehnyt päätöksen 2002 / 140 (terveydensuojelulain 49 :n mukainen hyväksyntä). Lautakunta päättänyt hyväksyä Insinööritoimisto IS Consults Oy:n / Raimo

10 Ympäristöterveyslautakunta Lajusen tutkimuksia ja selvityksiä tekeväksi asiantuntijaksi Heinäveden kunnan alueella. Lajusella on katsottu olevan terveydensuojelulain 49 :n edellyttämä asiantuntemus ja pätevyys. Tutkimuslaboratorio - TaloTerveys Lajunen Oy käyttää näytteiden analysoinnissa apunaan Työterveyslaitoksen (Kuopio), Ositum Oy:n (Oulu), Ramboll Oy:n (Lahti), Mikrofokus Oy:n (Helsinki) sekä Savonia amk / yhdyskuntatekniikan laboratorion palveluja. Työterveyslaitoksen, Ositum Oy:n sekä Ramboll Oy:n laboratorioilla katsotaan olevan erikseen mainittujen tutkimusten suorittamiseen tarvittava asiantuntemus sekä muut valmiudet. Laboratoriot ovat Eviran hyväksymiä. Eviran rekisterissä olevat menetelmät esitetty Eviran internet-sivuilla. Sovellettu lainsäädäntö: Hallintolaki 434/2003 Terveydensuojelulaki 763/1994 Terveydensuojeluasetus 1280/1994 Laki terveydensuojelulain muuttamisesta 691/2001 Päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta toteaa seuraavaa: - TaloTerveys Lajunen Oy osoittaa omaavansa terveydensuojelulain (763/1994) mukaista valvontaa varten tutkimuksia ja selvityksiä tekevältä ulkopuoliselta asiantuntijalta edellytetyt asiantuntijuuden sekä pätevyyden. - TaloTerveys Lajunen Oy:n käyttämät tutkimusmenetelmät ovat luotettavia fysikaalisten ja kemiallisten olosuhteiden mittauksen sekä näytteenoton osalta, siten kuin ne on esitetty suoritettavaksi asumisterveysohjeessa sekä asumisterveysoppaassa julkaistuin menetelmin sekä tavoin. - TaloTerveys Lajunen Oy:n käyttämällä terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämiä viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevällä tutkimuslaboratorioilla (Työterveyslaitos, Kuopio; Ositum Oy, Oulu; Ramboll Oy, Lahti) on tutkimusten suorittamiseen tarvittava asiantuntemus ja muut valmiudet. Laboratorioilla on Eviran hyväksyntä, jolloin heillä katsotaan olevan terveydensuojelulain (763/1994) edellyttämä asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä ja laboratorio on osoittanut tekemiensä määritysten luotettavuuden. Lautakunta julistaa salassa pidettäviksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti Raimo Lajusta koskevat henkilökohtaiset tunnistetiedot sekä seuraavat oheismateriaalina olevat

11 Ympäristöterveyslautakunta asiakirjat: - Tutkintotodistuksen jäljennös (päivätty ) - Rakennusterveysasiantuntijan -henkilösertifikaatti, VTT Expert Services Oy (päivätty ). - Todistus, sisäilmaongelman asiantuntijan jatkokoulutus, Savon aikuisopisto ja Kuopion yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus (päivätty ). - Todistus, työterveyshuollon asiantuntijakoulutus työhygienian ja teknisen alan asiantuntijoille, Työterveyslaitos (päivätty ). - Lausunto, Ristimaantie 12, Toijala (päivätty ) Päätös: Esityksen mukainen.

12 Ympäristöterveyslautakunta KUNNALLINEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOSUUNNITELMA V Ymp.terv.ltk 23 Liite 1 Oheismateriaali 3 Eläinlääkintähuoltolain 765/2009 ( 10) mukaan kunnan on laadittava suunnitelma järjestämistään eläinlääkäripalveluista sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä alueellaan. Suunnitelman tulee sisältää tiedot eläinlääkäripalvelun tuottamistavasta, saatavuudesta, laadusta ja mitoituksesta sekä valvontaan kuuluvista tarkastuksista, näytteenotoista ja muista toimenpiteistä Suunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnallinen ohjelma ja alueellinen suunnitelma, ja se on arvioitava ja tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Aluehallintovirasto ohjaa kunnan suunnitelman laatimista sekä valvoo ja arvioi sen toteutumista. Valtakunnallisessa valvontasuunnitelmassa on annettu tarkemmat vaatimukset ja ohjeet kunnallisen valvontasuunnitelman sisällöstä (oheismateriaali 3). Suunnitelman tuli olla valmis mennessä ja se tuli toimittaa Itä-Suomen aluehallintovirastoon. Organisaatiomuutoksista johtuen ei eläinlääkintähuoltosuunnitelmaa viety v lopussa kuntayhtymien hallitusten vahvistettavaksi, vaan asia siirrettiin Aluehallintoviraston suostumuksella uuden ympäristöterveyslautakunnan käsiteltäväksi. Suunnitelma on lähetetty marraskuussa aluehallintovirastolle, eikä aluehallintovirasto ole kommentoinut suunnitelmaa. Tervon kunnan ympäristöterveyspalveluiden eläinlääkintähuoltosuunnitelma vv on liitteessä 1. Päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy liitteen 1 Tervon kunnan ympäristöterveyspalveluiden eläinlääkintähuoltosuunnitelman vv Päätös: Esityksen mukainen.

13 Ympäristöterveyslautakunta EPIDEMIASELVITYSTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN Ymp.terv.ltk 24 Oheismateriaali 4 Valtioneuvoston asetuksessa 1365/2011 säädetään elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä. Asetuksessa säädetään myös yksittäisen ruokamyrkytyksen selvittämisestä, mikäli sen aiheuttaja on poikkeuksellisen vaarallinen. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä tartuntatautien vastustamisesta kunnan alueella vastaavan viranomaisen kanssa sovittava ruokamyrkytysepidemioiden selvitystyön järjestämisestä. Ruokamyrkytysepidemian selvittämiseksi on tehtävä sairastuneisiin henkilöihin kohdistuvia laboratoriotutkimuksia, epidemian aiheuttajiksi epäiltyjen elintarvikkeiden tai talousveden tutkimuksia sekä epidemiologisia tutkimuksia. Asetuksessa on lueteltu työryhmän tehtävät ja velvollisuudet ( 4). Kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen tulee yhdessä terveydensuojeluviranomaisen kanssa nimetä epidemioiden selvittämistä varten selitystyöryhmä. Työryhmään kuuluvat 1) johtava terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen johtosäännössä nimetty tartuntataudeista vastaava lääkäri; 2) terveyskeskuksen tartuntatautiyhdyshenkilö; 3) elintarvikelaissa (23/2006) ja terveydensuojelulaissa (764/1994) tarkoitettua valvontaa johtava virkamies; 4) kunnan virkaeläinlääkäri; 5) kunnan elintarvikkeiden ja talousveden laatua valvova viranhaltija; sekä 6) alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja. Työryhmää on tarvittaessa täydennettävä riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut on päivätyllä kirjeellään (oheismateriaali) pyytänyt yhteistoiminta-alueen jäsenkuntia (Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto) sekä alueen perusterveydenhuollosta vastaavia tahoja nimeämään edustajansa ja hänelle varahenkilön selvitystyöryhmään. Vastaukset on saatu kaikista kunnista joko kirjeellä tai sähköpostilla. Lisäksi Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut nimeää omat viranhaltijaedustajansa. Päätösesitys: Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunta nimeää Valtioneuvoston asetuksen 1365/2011 mukaisen epidemiaselvitystyöryhmän, johon kuuluvat seuraavat henkilöt: johtava terveyskeskuslääkäri tai tartuntataudeista vastaava lääkäri sekä terveyskeskuksen tartuntatautiyhdyshenkilö

14 Ympäristöterveyslautakunta Perusterveydenhuollon liikelaitos KYSTERI: tartuntatautihoitaja, terveydenhoitaja Annina Hiltunen, Tervo Vesanto edustaja terveyskeskuslääkäri Erja Kuisma, Tervo Vesanto edustaja tartuntatautihoitaja, terveydenhoitaja Kirsi Saastamoinen, Pielavesi Keitele edustaja palveluyksikön tartuntataudeista vastaava lääkäri, terveyskeskuslääkäri Harri Korhonen, Pielavesi Keitele edustaja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä: apulaisylilääkäri Aira Airaksinen, Suonenjoen terveysasema tartuntatautien yhdyshenkilö, terveydenhoitaja Katja Leppämäki, Suonenjoen terveysasema johtava ylilääkäri Jussi Helin, Rautalammin terveysasema tartuntatautien yhdyshenkilö, sairaanhoitaja Anne Hänninen, Rautalammin terveysasema Alueen vesihuollosta vastaavat tahot: Keiteleen kunta: Kari Nuutinen, varalla Risto Marttila Pielaveden kunta: Pertti Kröger, varalla Kari Nuutinen Rautalammin kunta: Tuure Savolainen, varalla Markku Karhu Suonenjoen kaupunki: Antti Väätäinen, varalla Herkko Torssonen Tervon kunta: Pekka Puranen, varalla Jukka Hiltunen Vesannon kunta: Juha Soininen, varalla Tapani Huttunen Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut: - elintarvikelaissa (23/2006) ja terveydensuojelulaissa (763/1994) tarkoitettu valvontaa johtava viranhaltija ympäristöterveysjohtaja Hannele Rainivaara, varalla ympäristöterveystarkastaja Lari Hölttä - kunnan elintarvikkeiden, talousveden ja uimaveden laatua valvova viranhaltija ympäristöterveystarkastaja Jyrki Hänninen; varalla ympäristöterveystarkastaja Jaana Partanen-Podduikin - kunnan virkaeläinlääkäri Keiteleen ja Pielaveden alue kunnaneläinlääkäri Tuulikki Jauhiainen, varalla kunnaneläinlääkäri Seija Tikkanen Sisä-Savon alue kunnaneläinlääkäri Päivi Romunen, varalla kunnaneläinlääkäri Sirpa Korhonen Tarvittaessa työryhmä kutsuu muita asiantuntijoita. Päätös: Esityksen mukainen.

15 Ympäristöterveyslautakunta SISÄ-SAVON TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOL- LON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUONNA 2011 Ymp.terv.ltk 25 Oheismateriaali 5 Kunnan tulee vuosittain arvioida ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumista. Kunnan valvontasuunnitelmasta ja suunnitelman arvioinnista säädetään toimialakohtaisissa säädöksissä (EL 47, KemL 5, KuTul 14, TsL 4a ja TupL 14 ) ja valvontasuunnitelma-asetuksessa (Vna 665/2006). Valvontasuunnitelmien arvioinnissa noudatetaan myös keskusviranomaisten antamia toimialakohtaisia ohjeita. Arvioinnissa tarkastellaan kuinka kattavasti suunniteltu toiminta ja suunnitellut tarkastukset ovat toteutuneet. Valvontasuunnitelma-asetuksen (Vna 665/2006) mukaisesti. Arviointi tulee tehdä ainakin seuraavien tekijöiden osalta: 1) tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin; 2) tarkastusten kattavuus; 3) näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin; sekä 4) valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen. Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin tulokset v tulee toimittaa Itä-Suomen aluehallintovirastolle mennessä. Päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen vuonna 2011 seuraavasti ja lähettää arvioinnin Itä-Suomen aluehallintovirastoon: Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 on hyväksytty Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksessa ( 94). Valvontasuunnitelma sisältää elintarvikelain, terveydensuojelulain, lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta, tupakkalain ja kemikaalilain valvonnan suunnitelmat. Ympäristöterveysvalvonnassa valvonnan painopiste oli aiempien vuosien tapaan voimakkaasti elintarvikevalvonnassa. Myös terveydensuojelulain mukaisiin valvontatehtäviin käytettiin merkittävä osa voimavaroista. Terveydensuojelulain mukaisista valvontatehtävistä osa on suunnittelematonta valvontaa kuten asumisterveyteen liittyvät tarkastukset ja selvitykset. Nämä veivät resursseja suunnitelmalliselta valvon-

16 Ympäristöterveyslautakunta nalta. Tupakkalain mukainen valvonta oli vuonna 2011 pääasiassa tupakkatuotteiden vähittäismyynnin valvontaa, jota suoritettiin elintarvikevalvonnan tarkastusten yhteydessä. Lisäksi em. valvontaa tehtiin myös koulu-, päiväkoti- ja kokoontumistilojen tarkastusten yhteydessä. Tuoteturvallisuus- ja kemikaalivalvontaan valvontaan käytettiin resursseja priorisoiden ja sen osuus edellisiin verrattuna oli vähäinen. Eri valvonnan aiheita koskeviin koulutuksiin on henkilökunta osallistunut yhteensä 20 htpv:n verran eli keskimäärin 5 pv/viranhaltija, mikä jää valtakunnallisen valvontaohjelman suosituksesta (suositus 8 htpv). Yksi viranhaltija suorittaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Mikkelin ammattikorkeakoulussa, johon sisältyi lähiopetusjaksoina 8 htpv. Valvonnasta saatuja tuloja eriteltiin valvottavien lakien mukaisesti. Yhteensä valvontamaksuja kertyi 23273, hyväksymismaksuja 8118,70 ja näytteenottomaksuja 1227 ; maksutuotot yhteensä 32618,70. Valvonnan tuntihinnaksi oli maksutaksaan otettu 45. Tuloja ei ole kohdennettu ympäristöterveydenhuollon kehittämiseen. Valvontahenkilökunta koostuu terveysvalvonnanjohtajasta, joka valvoo eläinperäisiä elintarvikkeita käsitteleviä laitoksia, kolmesta terveystarkastajasta sekä 4 kunnaneläinlääkäristä. Terveystarkastajat valvovat tupakka-, kemikaali-, terveydensuojelu- ja tuoteturvallisuus- ja elintarvikelainsäädännön mukaista toimintaa sekä lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiä. Kunnaneläinlääkärien vastuulla on eläinperäisten elintarvikkeiden alkutuotannon valvonta sekä eläinsuojeluvalvonta. Kokonaisuutena arvioiden valvontasuunnitelma on toteutunut kohtuullisesti. Voimavaroja valvonnasta veivät organisaatiomuutoksen valmistelutyö ja toteuttaminen, johon ympäristöterveydenhuollon vakinainen henkilöstö osallistui omalta osaltaan. Lisäksi työaikaa käytettiin paljon myös lausuntojen antamiseen. Tärkeimmäksi kehityskohteeksi voidaan toteutuman tarkastelun perusteella nostaa valvontatyön suunnitelmallisuuden parantaminen yleisesti. Suunnitelmallisen valvonnan arvo tai merkitys tulisi ottaa paremmin huomioon tehtävien priorisoinnissa. Useita lakeja kattavilla tarkastuksilla tulisi edelleenkin huomioida paremmin kunkin valvonnanalan erityispiirteet. Tuote/kuluttajaturvallisuusvalvonnan sekä kemikaalivalvonnan kohderekisterissä on puutteita, jotka hankaloittavat valvontatyötä. Valvontahenkilöstön erikoistumisen kautta olisi mahdollista luoda paremmat edellytykset suunnitelmallisen valvonnan toteuttamiseen myös valvonnan marginaalisektoreilla. Elintarvikevalvonnan toteutuminen Elintarvikevalvonnan suunnitelman täydellisen toteutumisen estää jatkuva resurssivaje. Suunnitelmaa toteutettaessa joudutaan priorisoimaan kohteiden tarkastustarvetta.

17 Ympäristöterveyslautakunta Suunniteltuja tarkastuksia vuodelle 2011 oli 191 kappaletta, joista toteutui 179. Suunnitelman toteutumisaste elintarvikehuoneistoissa oli 93 %. Lisäksi tehtiin 12 suunnitelman ulkopuolista tarkastusta. Maidontuotantotiloja tarkastettiin 13 tilaa suunnitellusta 29 tilasta. Lisäksi vuosittain tulisi tarkastaa 54 muita kuin maidontuotanto, lihakarjankasvatus, kalastus- ja vesiviljelypaikkoja. Kohderekisteriä ei ole luotu Tervekuu-valvontaohjelmaan, mikä vaikeuttaa säännöllisen valvonnan toteuttamista. Myöskään keskusviranomainen ei ole ohjeistanut alkutuotantopaikkojen valvontaa. Nämä 54 tarkastusta jäivät tekemättä. Elintarvikehuoneistotarkastusten kattavuus oli 73 %. Tarkastettuja kohteita oli 130. Hyväksyttyjä elintarvikehuoneistoja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän alueella on 177. Näytteenottosuunnitelmassa elintarvikenäytteitä suunniteltiin otettavan 87 kappaletta, joista 77 otettiin. Suunnitelman toteutumisaste on 88 %. Näytteitä otettiin elintarvikkeita valmistavista laitoksista ja pizzerioista (pizzatäytteiden laatu). Lisäksi osallistuttiin valtakunnalliseen kasvisten salmonella-projektiin. Elintarvikevalvonnasta kertyi hyväksymismaksuja 4383,70 ja valvontamaksuja Tuoteturvallisuus/kuluttajaturvallisuusvalvonnan toteutuminen Tuoteturvallisuusvalvonnassa osallistuttiin valtakunnalliseen valvontaprojektiin Koripallokorien ja jalkapallomaalien turvallisuus yleisillä pallopelialueilla. Kartoitus kattoi 10 kohdetta ja siihen käytettiin 2,5 htpv. Tuoteturvallisuusvalvonnan painopistealueille suuntautuvia tarkastuksia suunniteltiin tehtävän 22 kappaletta, tarkastuksia tehtiin 25 kpl. Eniten tarkastuksia tehtiin uimarannoille ja leikkikentille. Tuoteturvallisuusvalvonnasta kirjattiin valvontamaksuja 1575,00. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan toteutuminen Valtakunnallisen valvontaohjelman valvonnan painopisteistä on paikalliseen valvontasuunnitelmaan nostettu talous- ja uimavedet. Kaatron uimarannalle laadittiin uimavesiprofiili. Muuten valvonta oli riskinarviointiin perustuvaa. Tarkastuksia tehtiin eniten julkisiin huvi- ja kokoontumishuoneistoihin, päivähoitopaikkoihin sekä vanhainkoteihin ja hoitolaitoksiin. Suunniteltuja tarkastuksia vuodelle 2011 oli 68 kappaletta. Tarkastuksia tehtiin 53 kappaletta, joten suunnitelma toteutui 78 %. Näytteitä on otettu pääsääntöisesti talousvettä toimittavien laitosten verkostosta ja uimarannoilta. Pieniltä yleisiltä uimarannoilta on otettu uimarantojen ylläpitäjien toimesta kolme vesinäytettä uimakauden aikana ja Suonenjoella sijaitsevalta EU-rannalta neljä näytettä.

18 Ympäristöterveyslautakunta Asuntojen sisäilman terveydellisten olojen selvittämiseksi otettiin ilmanäytteitä ja rakennusmateriaalinäytteitä. Sisäilman laatua arvioitiin kohteissa myös hiilidioksidimittauksin. Terveydensuojelulain valvonnasta mukaan kertyi hyväksymismaksuja 2430 ja valvontamaksuja 2722,50. Tupakkalain mukaisen valvonnan toteutuminen Tupakkavalvonnan tarkastukset yhdistetään aina jonkin muun lain mukaan suoritettavaan tarkastuskäyntiin. Tupakkalainsäädäntö on huomioitu tarkastuskertomuksissa aikaisempaa selvästi paremmin, mutta laskutusperusteissa ei ole viitattu tupakkalain mukaiseen valvontaan, josta syystä tuloja on jäänyt kohdentumatta tupakkalain mukaiseen valvontaan. Valvontakohteiden määrä elää jonkin verran vuosittain; kohteita lopetetaan ja uusia perustetaan. Valvonnassa keskityttiin tupakointitilojen ja myyntilupa-asioiden tarkastamiseen. Tupakkatuotteiden vähittäismyyntipaikkoihin suunniteltiin tehtävän 44 tarkastusta ja tarkastuksia tehtiin 37 kappaletta. Tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista valvottiin elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisten tarkastusten yhteydessä (päiväkodit sekä ravitsemisliikkeet, joissa on tupakoinnin täyskielto). Näihin suunnitelmassa esitettiin 7 tarkastusta; tällaisiin kohteisiin tehtiin 24 tarkastusta. Tämän perusteella tupakkavalvonnan osalta valvontasuunnitelma toteutui hyvin. Tupakkatuotteiden myyntiluvista kertyi tuloja 945. Tupakan myynnin valvontamaksuja sisältäen vuotuiset valvontamaksut ja tarkastuksista perityt maksut saatiin Kirjanpidossa ei eritellä vuotuisia valvontamaksuja tarkastusmaksuista. Kemikaalilain mukaisen valvonnan toteutuminen Vuonna 2011 ei valvonta-alueella tehty lainkaan kemikaalivalvontaa. Valvontatarve ylitettiin vuonna Säännöllisen valvonnan vähäisyyden vuoksi on järkevää hyödyntää valvontakäyntiin valmistautumiseen käytettävä aika useamman kohteen tarkastukseen samana vuonna. Valvonnan jaksottaminen on huomioitu vuoden 2011 valvontasuunnitelmassa. Muuhun kemikaalilainsäädännön valvontaan käytettiin 0,5 htpv, mikä tarkoittaa kohderekisterin kartoitusta. Päätös: Esityksen mukainen.

19 Ympäristöterveyslautakunta PIELAVEDEN JA KEITELEEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖTERVEY- DENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUONNA 2011 Ymp.terv.ltk 26 Oheismateriaali 6 Kunnan tulee vuosittain arvioida ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumista. Kunnan valvontasuunnitelmasta ja suunnitelman arvioinnista säädetään toimialakohtaisissa säädöksissä (EL 47, KemL 5, KuTul 14, TsL 4a ja TupL 14 ) ja valvontasuunnitelma-asetuksessa (Vna 665/2006). Valvontasuunnitelmien arvioinnissa noudatetaan myös keskusviranomaisten antamia toimialakohtaisia ohjeita. Arvioinnissa tarkastellaan kuinka kattavasti suunniteltu toiminta ja suunnitellut tarkastukset ovat toteutuneet. Valvontasuunnitelma-asetuksen (Vna 665/2006) mukaisesti. Arviointi tulee tehdä ainakin seuraavien tekijöiden osalta: 1) tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin; 2) tarkastusten kattavuus; 3) näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin; sekä 4) valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen. Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin tulokset v tulee toimittaa Itä-Suomen aluehallintovirastolle mennessä. Pielaveden ja Keiteleen kansanterveystyön kuntayhtymä on lakannut toimimasta lähtien, joten toteutumisen arviointi on Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunnan tehtävänä. Päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy Pielaveden ja Keiteleen kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen vuonna 2011 seuraavasti ja lähettää arvioinnin Itä-Suomen aluehallintovirastoon: Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 on hyväksytty Pielaveden ja Keiteleen kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymähallituksessa , 76. Valvontasuunnitelma sisältää elintarvikelain, terveydensuojelulain, lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta, tupakkalain ja kemikaalilain valvonnan suunnitelmat. Voimavarat jakautuivat eri valvonta-alueiden kesken seuraavasti: elintarvikevalvonta 68 htp, terveydensuojelulain mukainen valvonta 56 htp, tupakkalain mukainen valvonta 20 htp, nikotiinikorvausvalmisteet 20

20 Ympäristöterveyslautakunta htp, tuoteturvallisuusvalvonta 22 htp ja kemikaalivalvonta 5 htp; yhteensä 191 htp, joista suunnitelman mukaista valvontaa on %. Voimavaroja valvonnasta vei ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen valmistelu ja toteutustyö, johon henkilökunta otti osaa erilaisten palavereiden, neuvotteluiden ja tilastoinnin ja selvittelyn muodossa. Yhteistoiminta-alueella on paremmat mahdollisuudet ainakin valvonnan osittaiseen erikoistumiseen joillakin valvonnan osa-alueilla, mikä voi tuottaa parempia tuloksia valvonnan toteutumisessa. Elintarvikevalvonnan toteutuminen Tarkastustyöltä aikaa on vienyt ympäristöterveydenhuollon osa-alueiden ennalta suunnittelematon työ. Lisäksi Pielaveden ja Keiteleen alueella valvonta on ollut eläinlääkintähuoltoa ja laitosvalvontaa lukuun ottamatta yhden ihmisen varassa. Suunniteltujen tarkastusten määrä on lisäksi ollut liian pieni eikä tarkastuksia ole tehty riittävän kattavasti erilaisiin kohteisiin. Valvottavia elintarvikehuoneistokohteita oli alueella 64, joista suunniteltiin tarkastettavan 48. Toteutuneita tarkastuksia oli 38 kpl, joten toteutumisaste oli 79 %. Alkutuotantopaikkojen suunnitelluista 38 tarkastuksesta kaikki saatiin tehtyä. Suunnitelma ulkopuolisia tarkastuksia tehtiin elintarvikehuoneistoihin 7 kpl ja alkutuotantopaikkoihin 2. Muita kuin maidontuotanto-, lihakarjankasvatus-, kalastus- ja vesiviljelypaikkoihin kuuluvia alkutuotantopaikkoja ei tarkastettu lainkaan. Elintarvikevalvonnan 64 kohteesta tarkastettiin 39 eli tarkastukset kattoivat 61 % kohteista. Näytteitä oli suunniteltu otettavan 50, joista toteutui 31 kpl. Suunnitelman ulkopuolisia näytteitä otettiin 5. Osallistuttiin kolmeen valtakunnalliseen tai alueelliseen valvontaprojektiin: Karjalanpiirakka nimenkäyttö, ravitsemusväitteet ja kasvinsuojeluaineet. Elintarvikevalvonnasta kertyi tuloja yhteensä Tuoteturvallisuus/kuluttajaturvallisuusvalvonnan toteutuminen Tuoteturvallisuusvalvonnassa osallistuttiin valtakunnalliseen valvontaprojektiin Koripallokorien ja jalkapallomaalien turvallisuus yleisillä pallopelialueilla. Tarkastettuja kohteita oli 34 kpl, ja tarkastuksiin käytettiin yhteensä 4,25 htpv mikä on lähes puolet tuoteturvallisuusvalvontaan käytetystä työajasta. Lisäksi tarkastettiin uimarantoja. Suunnitelluista tarkastuksista (2 kpl) kaikki saatiin tehtyä. Koulutuksiin osallistuttiin 0,5 htp:n ajan. Lisäksi mm. annettiin ohjausta ja neuvontaa uuden liikuntapaikan rakentamisen yhteydessä. Maksutuottoja kertyi yhteensä 80. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan toteutuminen Valtakunnallisen valvontaohjelman valvonnan painopisteistä on paikallisessa valvontasuunnitelmassa huomioitu uimavedet ja talousvedet.

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2)

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Vuodenvaihteessa keskitettyyn järjestelmään tulevat muutokset

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Forssassa 8.1.2004 SISÄLLYS 2 ALKUSANAT...4 1 JOHDANTO...5 2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO FORSSAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA...5

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Torstaina 10.3.2011 klo 16.00-16.50. Tarkkonen Jaana x Iivarinen Liisa Nikkinen Pirjo x esittelijä

PÖYTÄKIRJA. Torstaina 10.3.2011 klo 16.00-16.50. Tarkkonen Jaana x Iivarinen Liisa Nikkinen Pirjo x esittelijä TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 10.3.2011 klo 16.00-16.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon

Ympäristöterveydenhuollon Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2001:10 Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset Loppuraportti Helsinki 2001 Tiivistelmä Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset. Loppuraportti.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUE Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Pernaja, Pornainen, Porvoo, Ruotsinpyhtää, Sipoo PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 2 Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TERVEYDENSUOJELU... 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely....1 1.2 Suunnitelman ulkopuoliset tarkastukset 5 1.3 Valvontakohteiden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje 1028/1 Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 36 Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 20.2.2002

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina

Lisätiedot

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot