KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä"

Transkriptio

1 KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

2 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 HALLINTO...3 Yhtymäkokousedustajat kunnittain:...3 Johtokunta kunnittain:...3 HENKILÖSTÖ...4 SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN...4 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ...4 TOIMINTAKATSAUS JA YMPÄRISTÖTEKIJÄT...5 Riikinnevan jätelaitos...5 Jätelaitoksen vesitarkkailu...5 Vanhan loppusijoitusalueen peitto ja jälkihoito...6 Uuden loppusijoitusalueen rakentaminen...6 Jätteenkuljetus...6 Keräyspisteet...6 Kierrätys ja hyödyntäminen...7 Ongelmajätteet ja ser-romu...8 Jätemaksut...8 Jäteneuvonta...8 Tulevaisuus...9 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS...9 Tilikauden tuloksen muodostuminen...9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN...13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...14 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT (17)

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä aloitti toimintansa Liikelaitoskuntayhtymän ensimmäinen tilivuosi toteutui hieman suunniteltua paremmin. Liikevaihto oli euroa. Liiketoiminnan tulos oli euroa ylijäämäinen ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja. Laskutus ja kuljetusten seuranta oli ajantasaista, minkä vuoksi kassavarat olivat riittävät ja toiminta- ja investointimenot katettiin tulorahoituksella. Jätekuljetusten täsmällisyys oli hyvällä tasolla ja reklamaatioiden määrä oli minimaalinen ja selvästi alle tavoitetason. Palvelujen laajuutta ja tasoa pyritään parantamaan asiakaspalautteen perusteella unohtamatta kuitenkaan kustannustehokkuutta. Juvan taajamaan rakennettiin toinen ekopiste ja Siikakosken yleinen keräyspiste saneerattiin syväsäiliökeräykseen soveltuvaksi, jotta se palvelee paremmin alueen loma-asutusta. Varkauden uusiokuitulaitoksen toiminnan loputtua, etsittiin keräyskartongille uutta toimituspaikkaa alkuvuodesta. Edullisimmaksi vaihtoehdoksi osoittautui keräyskartongin kuljettaminen Paperinkeräys Oy:n laitokselle Kuopioon, jossa kartongista saadaan painoperustainen korvaus. Siirtokuljetus Varkaudesta Kuopioon on Keski-Savon Jätehuollon vastuulla. Uusi yhdyskuntajätteen loppusijoitusalue otettiin käyttöön vuoden alussa ja vanhan loppusijoitusalueen jälkihoitotöitä jatkettiin edelleen. Jätelaitoksella otettiin vastaan loppusijoitettavaa jätettä hieman edellistä vuotta vähemmän. Jätelaitoksen toiminta oli viranomaismääräysten mukaista, eikä yllättäviä tapahtumia tai poikkeamia ollut. Hyötykäytön tehostamiseksi keväällä käynnistettiin Itä-Suomen ja osin Keski-Suomen jäteyhtiöiden ja Varkauden Aluelämpö Oy:n kansaa hanke, jonka tavoitteena on rakentaa Varkauden seudulle sijoittuva yhteistuotantolaitos, joka hyödyntää jätettä polttoaineenaan. Jatkossa on tarkoitus perustaa hankkeessa mukana olevien kesken yhteinen yhtiö, joka rakennuttaa laitoksen. Hankkeeseen palkattiin joulukuussa projekti-insinööri viemään hanketta kokopäivätoimisesti eteenpäin. Projekti-insinööri on kevääseen asti Keski-Savon Jätehuollon palkkaama, kunnes yhtiö on perustettu, mutta kustannuksista vastataan hankkeen puitteissa yhteisesti. Liikelaitoskuntayhtymän ensimmäiselle toimintavuodelle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin ja osin jopa ylitettiin. Johtokuntatyöskentely oli keskustelevaa ja johdonmukaista, mikä osaltaan auttoi tavoitteiden saavuttamisessa. Kiitän omasta puolestani henkilöstöä, luottamushenkilöitä, johtokuntaa ja yhteistyökumppaneita toimivasta yhteistyöstä ja saavutetuista tuloksista. Jarmo Vepsäläinen toimitusjohtaja 2 (17)

4 HALLINTO Liikelaitoskuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenkuntien nimeämä yhtymäkokous. Yhtymäkokous kokoontui vuonna 2011 yhden kerran. Yhtymäkokousedustajat kunnittain: Leppävirta: Heinävesi: Juva: Joroinen: Varkaus: Huttunen Päivi SDP Suihkonen Tuomo KESK varapuheenjohtaja Gustafsson Auvo Markku Venäläinen Jalonen Markku Oinonen Marjatta Kuutti Väinö Hytönen Hilkka KESK SDP KOK SDP SIT KD Saija Kärkkäinen KESK puheenjohtaja Juha Soininen SDP Liikelaitoskuntayhtymän varsinaisena toimielimenä toimii johtokunta, johon kuuluu perustamissopimuksen mukaan viisi jäsentä. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoskuntayhtymän toimintaa. Johtokunta kokoontui v seitsemän kertaa. Johtokunta kunnittain: Leppävirta: Heinävesi: Juva: Joroinen: Varkaus: Ossi Valtonen Markku Venäläinen Pekka Lyytikäinen Merja Koivula-Laukka Arto Lehtonen maanrakennusmestari rakennusmestari kuntatekniikanpäällikkö tekninen johtaja tekninen johtaja 3 (17)

5 HENKILÖSTÖ Jätehuollon henkilöstövahvuus oli vuoden vaihteessa viisi. Yksi henkilö jäi vanhuuseläkkeelle Keski-Savon Jätehuollon tarvitsemat laskutus- ja kuljetustenhallintapalvelut tuottaa Varkauden kaupungin konsernipalvelu-yksikkö. Jätelaskutuksessa työskentelee kolme henkilöä. Jätehuolto hankkii myös tarvitsemansa taloushallintopalvelut samasta yksiköstä, joten muutos liikelaitokseksi ei kasvattanut henkilöstömäärää. Jäteneuvonta on keskeinen osa jätehuoltoa. Jäteneuvontaa ja -välineitä kehittämällä on mahdollisuus ohjata kuntalaisia käsittelemään jätteensä jätelain tarkoittamalla tavalla ja siten, että ne toimitettaan oikeaan käsittelypaikkaan. Keski-Savon Jätehuolto osti jäteneuvontapalvelua Keski-Savon ympäristötoimelta 0,75 henkilötyövuotta SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN Johtokunta ja toimitusjohtajajohtaja vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan. Sisäinen valvonta on osa jokapäiväistä toimintaa. Säännölliseen valvontaan kuuluvat mm. toiminnan ja toimintapoikkeamien seuranta, talousarvion toteutumisen seuranta ja laskutuksen jätetaksan mukaisuus. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Toimintariski Paikallinen asema loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen käsittelyssä takaa vakaan tulopohjan. Hinnoittelun pohjana on yleinen vastaavasta toiminnasta perittävä hintataso. Vuoteen 2016 mennessä ei loppusijoitettavan jätteen määrä todennäköisesti vähene, joten tulopohja on vakaa. Viimeistään vuonna 2016, tai mahdollisesti jo aikaisemmin osa loppusijoitettavasta jätteestä ohjataan energian tuotantoon. Jätteen energiahyötykäyttö on jätelaitokselle suurempi kustannustekijä, kuin loppusijoitus, toisaalta investointitarve loppusijoitusalueisiin vähenee ja ympäristöriski pienenee. Toiminta on pitkälläkin aikavälillä vakaata, eikä sisällä riskiä tulopohjan nopeasta vähenemisestä. Muuttuvat kustannukset vaihtelevat vuosittain melko vähän ja ovat ennakoitavissa työmarkkina- ja palvelusopimusten muuttuessa. Suurimman riskin kuluissa muodostaa suuri laitevaurio tai muu vastaava rakennevahinko. 4 (17)

6 Toiminnallisesti tulevaisuus näyttää monia muita aloja vakaammalta ja sen ennustettavuus on hyvä. Rahoitusriski on pieni. Tuleviin investointi- tai jälkihoitokustannuksiin varaudutaan tekemällä tarpeelliset varaukset jätehuollon tuloksesta. Jätteenkäsittelytoiminta on pääomasidonnaista. Pääomat ovat sitoutuneet alueeseen ja rakenteisiin. Niiden todellinen käyttöikä on kuitenkin pitkä, joten kohtuullisellakin toimintakatteella toiminta on taloudellisesti vakaata. Toiminnan kaikki kulut katetaan toimintatuloilla, mukaan lukien pääomakustannukset ja jälkihoitovaraus sekä kohtuullinen korko sijoitetulle pääomalle. Voittoa ei tavoitella, mikä ei jätelain mukaan ole edes mahdollista. Vahinkoriski Vahinkoriskejä ovat mahdollinen jätelaitoksen suotovesien pääsy hallitsemattomasti ympäröiviin vesiin tai pohjavesiin. Jätelaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely ja tarkkailuraportit ovat osittaneet laitoksen vaikutukset ympäristön tilaan pieneksi. Tulipalon tai suuren laitevahingon riski ja siitä johtuva maaperän saastuminen on toiminnan luonteesta johtuen olemassa. Kartoittamalla ja ennakoimalla riskit niiltä voidaan välttyä tai vaikutukset pystytään rajaamaan pienelle alueelle ja korjaamaan nopeasti, jolloin suurilta vahingoilta luultavasti vältytään. TOIMINTAKATSAUS JA YMPÄRISTÖTEKIJÄT Riikinnevan jätelaitos Loppusijoitettavaa kaatopaikkajätettä vastaanotettiin jätehuollon toimialueelta tonnia, mikä on 500 tonnia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2011 käyntitapahtumia jätelaitoksella kirjattiin n kappaletta, josta pienasiakkaiden käyntikertoja oli n kappaletta. Jätelaitoksen vesitarkkailu Jätelaitoksen vaikutuksia pohja- ja pintavesiin sekä jätepenkan suotoveden tilaan tarkkaillaan säännöllisesti. Pinta- ja pohjavesistä otetaan näytteet neljä kertaa vuodessa ja suotoveden koostumusta seurataan viikoittain. Tarkkailutulosten perusteella kaatopaikan vaikutus vesien tilaan on vähäinen. Tasausaltaan suotovesi oli edellisvuosien tavoin väkevää suotovettä. Vuonna 2011 pumpattiin jätevettä Akonniemen puhdistamolle yhteensä m3. Läntisessä ympärysojassa ei suotovesien vaikutusta ollut havaittavissa. Pieni-Paalasen purossa kaatopaikan suotovesien vaikutukseen viittaa selvimmin typen yhdisteiden nousu, myös rautaa oli havaittavissa tavanomaista enemmän. Iso-Paalanen oli näytteenottokerroilla voimakkaasti lämpötilakerrostunut, alusveden hapettomuus aiheutti varsinkin kesäkuussa voimakasta sisäistä ravinnekuormitusta. Selvää kaatopaikan vesien vaikutusta ei ollut kuitenkaan todettavissa. 5 (17)

7 Pohjavesiputkissa ei ollut muuten havaittavissa selvää kaatopaikkavesien vaikutusta, mutta marraskuussa yhdessä havaintoputkessa kloridin pitoisuus ja sähkönjohtavuus olivat lievästi koholla ja myös aiempia havaintokertoja suuremmat, joka saattaa viitata suotovesien lievään vaikutukseen. Vanhan loppusijoitusalueen peitto ja jälkihoito Vanhan 1992 käyttöönotetun sekajätteen loppusijoitusalueen käyttöaika päättyi vuoden 2010 lopussa. Loppusijoitusalue on muotoiltava ja peitettävä sekä maisemoitava vuoden 2012 loppuun mennessä. Vanhaa loppusijoitusaluetta on täytetty viime vuodet vaiheittain ja peittorakenteiden rakentaminen aloitettiin osalle jätepenkkaa vuoden 2008 aikana ja jatkettiin edelleen Aluksi jätepenkan päälle rakennettiin esipeitto- ja kaasunkeräyskerros lievästi pilaantuneista ja muista saatavilla olleista maista. Esipeiton päälle tuli vedenpitävä tiivistyskerros, joka rakennettiin Stora Ensolta saatavasta kuitusavesta. Tiivistyskerroksen päälle asennettiin muovikalvo ja sen päälle rakennettiin kuivatus- eli vedenjohtokerros rengasrouheesta. Kuivatuskerroksesta sadantavesi johtuu jätepenkan ympärysojiin pois jätepenkan pinnalta. Kuivatuskerroksen päälle asennettiin suodatinkangas ja sen päälle varsinainen pintarakenne maa-aineksista ja Akonniemen kompostimullasta. Peittorakennetta on tehty kaiken kaikkiaan noin 4,5 hehtaaria. Uuden loppusijoitusalueen rakentaminen Jätteenkuljetus Uuden loppusijoitusalueen rakentaminen aloitettiin vuoden 2008 syksyllä perusmaanrakennustöillä ennen varsinaisia loppusijoitusalueen suoja- ja eristerakenteita. Vuonna 2010 rakennettiin varsinaiset EU-kaatopaikkadirektiivin mukaiset suoja- ja tiivistysrakenteet, niiden päälle aloitettiin jätetäyttö tammikuun alussa Keräyspisteet Jätteenkuljetusten uusi sopimuskausi alkoi Puijon Kiinteistöhuolto Oy Kuopiosta hoitaa jätekuljetukset muissa kunnissa paitsi Juvalla. Juvalla jätteenkuljetukset hoitaa Sita Finland Oy, joka käyttää alihankkijanaan RL-Huolinta Oy:tä Mikkelistä. Jätteenkuljetussopimusten pituus on viisi vuotta ja lisäksi kaksi optiovuotta. Option käytöstä päätetään vuosi ennen sopimuksen päättymistä saatujen kokemusten perusteella. Jätekuljetuspalvelut toimivat suunnitellulla tavalla ja reklamaatioiden määrä oli vähäinen. Jätelaki edellyttää, että kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on liityttävä jätekuljetuksen piiriin. Jätehuollon toimialueella on melko paljon saarikiinteistöjä ja lisäksi on kiinteistöjä, joihin ei tien kantavuuden tai kapeuden vuoksi pääse jäteautolla. Näiden kiinteistöjen jätekeräystä varten perustettiin yhteisiä sekajätteen aluekeräyspisteitä. 6 (17)

8 Pisteitä perustettiin lain muutoksen jälkeen 27 kappaletta. Juvan jätekuljetusten muuttuessa kunnanjärjestämäksi eli jätehuollon vastuulle, Juvan aluekeräyspisteet siirtyivät myös jätehuollon hoidettavaksi ja pisteiden lukumäärä kasvoi 44:n. Keräyspisteitä on vuosittain muutettu syväsäilöillä varustetuksi. Menneenä vuonna uusittiin Juvan Siikakosken aluekeräyspiste ja Juvan keskustaan perustettiin yksi ekopiste lisää. Kierrätys ja hyödyntäminen Jätteenpoltto Varkauden kaupungin valtuusto päätti kokouksessaan , että ekovoimalaitos on ensisijainen selvitettävä vaihtoehto Varkauden Aluelämpö Oy:n tarvitseman kaukolämmön tuottamiseen. Päätös osakeyhtiön perustamisesta on tehtävä kaikkien jäteyhtiöiden päättävissä elimissä, myös Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymässä. Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän osakkuus olisi tämän hetken kaavailujen mukaan noin 10 %. Varkauden laitoksen sijoituspaikaksi on suunniteltu Riikinnevan jätelaitoksen aluetta. Riikinnevalle sijoittuva laitos vaatii ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja ympäristöluvan, joten polttolaitoksen rakentaminen Varkauteen voisi alkaa aikaisintaan 2013 ja käyttöönotto tapahtuisi vuonna Tämäkin olisi riittävä aikataulu, jos kaavailtu biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoituskielto tulisi voimaan vuonna Biojätteen käsittely Jätehuoltoalueelta kerättiin viime vuonna biojätettä 800 tn. Määrä on sama kuin edellisenä vuonna. Biojäte kompostoidaan Akonniemen kompostointilaitoksella. Ennakkotietojen mukaan uuteen jäteasetukseen sisältyy biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoittamisen täyskielto vuonna Biohajoavaa jätettä ovat lähes kaikki orgaaniset jätteet. Vaatimus voidaan saavuttaa ohjaamalla materiaalina kierrätyskelvoton jäte energiatuotantoon. Keräyskartonki ja ruskea pahvi Keräyskartongin on kuljetettu maaliskuusta alkaen Paperinkeräys Oy:n laitokselle Kuopioon. Ratkaisu on väliaikainen, sillä Paperinkeräys Oy:n kanssa on neuvoteltu välikuormausaseman perustamisesta Riikinnevan jätelaitokselle. Keski-Savon Jätehuolto vuokraisi jätelaitoksella sijaitsevasta hyötykäyttöhallista suurimman osan Paperinkeräys Oy:n käyttöön. Keski-Savon Jätehuolto on tehnyt vaaka- ja vastaanottopalvelusta sekä hallin vuokraamisesta tarjouksen Paperinkeräys Oy:lle. Tarjous on saadun tiedon mukaan hyväksytty, mutta lopullista ratkaisua Paperinkeräys Oy ei vielä ole tehnyt. Ratkaisu asiaan saataneen kevään 2012 aikana. 7 (17)

9 Puujäte Riikinnevan jätelaitokselle vastaanotettu purkupuujäte on haketettu ja toimitettu Heinäveden Aluelämpö Oy:lle. Haketta valmistettiin Riikinnevan jätelaitoksella viime vuonna lähes yli m 3, joka toimitettiin Heinäveden Aluelämpö Oy:lle. Ongelmajätteet ja ser-romu Jätemaksut Ser-romua otettiin vastaan jätehuollon toimialueelta yhteensä 486 tonnia, joka oli 13 tonnia enemmän, kuin vuotta aiemmin. Ekotorin osuus oli 276 tonnia ja Riikinneva jätelaitoksen 210 tonnia. Ongelmajätteitä vastaanotettiin ja toimitettiin edelleen 111 tonnia, josta lyijyakkuja 52 tonnia ja maalijätteitä 29 tonnia. Jäteneuvonta Jätemaksuja korotettiin vuoden 2011 alusta. Korotus johtui jäteveron noususta 30 eurosta tonnilta 40 euroon. Veronkorotus oli yli 30 prosenttia, mikä kasvatti kustannuksia noin euroa vuodessa. Jätteenkäsittelymaksuja korotus nosti noin 11 prosenttia ja jäteastian tyhjennysmaksuihin korotuksen vaikutus oli noin 7 prosenttia. Korotus vaikutti maksuihin siten, että 240 litran sekajäteastian hinta nousi 39 senttiä, 5,51 eurosta euroon 5,90 ja 600 litran 9,26 eurosta 9,91 euroon eli 65 senttiä. Sekajätteen käsittelymaksu nousi 114,02 eurosta, 126,56 euroon tonnilta. Lajittelemattoman rakennusjätteen maksu nousi 131,61 eurosta 146,09 euroon tonnilta. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 prosenttia. Jäteneuvonta palvelua ostettiin Keski-Savon ympäristötoimelta 0,75 henkilötyövuoden verran. Neuvonnan vuosi alkoi Keski-Savon Jätehuollon uusien Internet-sivujen julkaisulla. Ne suunniteltiin uutta materiaalia käyttäen oppaaksi jätteiden lajitteluun ja kompostointiin. Jätehuollon organisaatiomuutoksen johdosta kaikki olemassa oleva neuvontamateriaali ja muu aineisto päivitettiin uuden ulkoisen asun mukaiseksi. Varsinaiset neuvontatilaisuudet ja -tapahtumat käynnistyivät Ekotorin 10- vuotisjuhlatapahtumasta. Neuvoja opasti asiakkaita erilaisissa yleisötapahtumissa sekä perinteiseen tapaan Riikinnevan jätelaitoksen tutustumiskäynneillä. Uusi jätelaki, jätteen määrä ja kierrätys herättivät vierailijoissa runsaasti kysymyksiä. Keväällä järjestettiin ongelmajätteen ja metalliromun keräystempaus Keski-Savon Jätehuollon koko toimialueella. Osallistuttiin valtakunnalliseen Suomi Puhtaaksi siivoustalkoisiin, millä heräteltiin koululaisia ja yhdistyksiä siistimään lähiympäristöään roskista. Roskaantumisteemaan palattiin kesällä, koska yleisten jätepisteiden roskaantuminen aiheutti lehtikirjoittelua ja julkista keskustelua myös paikallisradiossa. Roskaantumisista osa oli varmaankin yksittäisten henkilöiden piittaamattomuutta, mutta erityisesti kesäasukkaiden jäteasioiden valistukseen on panostettava lisää. 8 (17)

10 Tulevaisuus Puhelinneuvontaa oli tasaisesti ja syksyllä erityisesti pienyrityksiltä tuli yhteydenottoja erilaisista jätehuoltoasioista. Samoin muutamat kuntien hallinnolliset yksiköt kysyivät apua omien jätehuoltosuunnitelmiensa päivittämiseen. Syksyllä järjestettiin jo perinteiseksi muodostunut kierrätys- ja kirpputoritapahtuma Takakonttikirppis. Syksyn aikana jäteneuvoja vieraili oppilaitoksissa pitämässä jäteneuvontaluentoja. Vuonna 2011 jäteneuvoja neuvoi tai tapasi henkilökohtaisesti yli tuhat asiakasta. Uusi jätelaki ja siihen liittyvä asetus tulee voimaan toukokuussa Kuntien vastuulla on edelleen asumisessa ja julkisissa laitoksissa syntyvät jätteet. Biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto tulee tällä tietämällä voimaan vuonna 2016, tämän vuoksi tärkein meneillään oleva hanke on Riikinnevan jätelaitokselle sijoittuva voimalahanke. Toteutuessaan hanke olisi Keski-Savon Jätehuollon energiahyödyntämisen lisäksi koko Itä-Suomen jätteenkäsittelyratkaisu. Ratkaisu olisi Keski-Savon alueelle myös kustannustehokas, koska siitä ei aiheutuisi kuljetus- tai käsittelykustannusten muodossa kustannuspainetta jätemaksuihin. Paikallisesti uuden jätelain vaikutus koskee pakkausjätteille tulevaa täyttä tuottajavastuuta. Nykyisen osittaisen tuottajavastuun sijasta tuotteen pakkaajat ja pakatun tuotteen maahantuojat vastaavat 2014 alkaen pakkausjätteiden koko jätehuoltoketjusta. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tilikauden tuloksen muodostuminen Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä aloitti toimintansa Liikelaitoskuntayhtymän ensimmäinen tilivuosi toteutui hieman suunniteltua paremmin. Liikevaihto oli ,83 euroa. Liiketoiminnan tulos oli ,32 euroa ylijäämäinen, ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja. Alkuvaiheen toiminnan rahoittamiseksi otettiin Varkauden kaupungilta euron laina. Hyvästä taloudellisesta tuloksesta huolimatta, on liikelaitoskuntayhtymän tuleviin investointeihin hyvä varautua ennakkoon. Ensimmäisen tilivuoden jälkeen ei suoriteta voitonjakoa, vaan tehdään pakollisen euron jälkihoitovarauksen lisäksi, vapaaehtoinen euron suuruinen investointivaraus seuraavan loppusijoitusalueen rakentamiseksi. Loppusijoitusalue saatettaan joutua rakentamaan ongelmajätetasoiseksi, jos jätevoimalahanke toteutuu ja sen tuhkat halutaan käsitellä Riikinnevan jätelaitoksella. Tilikauden tulokseksi muodostui ,41, joka siirretään tilikauden ylijäämätilille. 9 (17)

11 TULOSLASKELMA 954 Keski-Savon Jätehuollon llky TP2010 Liikevaihto ,83 0 Liiketoiminnan muut tuotot 3 818,24 0 LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ ,07 0 Materiaalit ja palvelut ,80 0 Ostot tilikauden aikana ,18 0 Palvelujen osotot ,62 0 Henkilöstökulut ,81 0 Palkat ja palkkiot ,27 0 Henkilösivukulut ,54 0 Eläkekulut ,62 0 Muut henkilösivukulut ,92 0 Poistot ja arvonalentumiset ,75 0 Suunnitelman mukaiset poistot ,75 0 Liiketoiminnan muut kulut ,69 0 Muut kulut ,69 0 LIIKETOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ ,05 0 Liikeylijäämä ,02 0 Rahoitustuotot ja -kulut ,70 0 Muut korko- ja rahoitustuotot 275,94 0 Muilta 275,94 0 Korkokulut ja muut rahoituskulut ,64 0 Kunnalle maksetut korot ,64 0 Muille maksetut korkokulut -216,41 0 Korvaus peruspääomasta ,71 Muut rahoituskulut -447,88 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ,32 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,32 0 VARAUKSET Pakolliset varaukset ,00 0 Vapaaehtoiset varaukset ,00 Tuloverot ,91 0 Tilikauden verot ,91 0 Tilikauden Ylijäämä (alijäämä) ,41 0 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % -tunnusluku kertoo liikelaitokseen sijoitetun pääoman 11,4 tuoton eli mittaa liikelaitoksen suhteellista kannattavuutta Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 28,7 -tunnusluku kertoo kunnan liikelaitokseen sijoitetun pääoman tuoton Voitto, % -tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen 11,5 osuuden liikelaitoksen yli-(ali)jäämä ennen varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta. Jos tunnusluku on negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista 10 (17)

12 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMA KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ 2011 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Verot Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Muut maksuvalmiuden muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos 0 Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos/kunta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahatvarat Rahavarat LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Lainanhoitokate 14,5 -kertoo liikelaitoksen tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun Tunnusluvun asteikko: -tulorahoitus riittävä, jos arvo 1 tai suurempi -jos arvo alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa Kassan riittävyys (pv) 44 -Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa liikelaitoksen rahavaroilla Quick Ratio 1,4 - Maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Tunnusluvun asteikko -hyvä 2, tyydyttävä 1-2, heikko: alle 1 Current Ratio 1,4 - Käyttöpääoman suhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten velkojen suhteen. Tunnusluvun asteikko -hyvä, yli 1, tyydyttävä: 0-5, heikko: alle 0,5 11 (17)

13 KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ TASE VASTAAVAA 2011 AVAAVA TASE VASTATTAVAA 2011 AVAAVA TASE PYSYVÄT VASTAAVAT Peruspääoma , ,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET Tilikauden ylijäämä ,41 Maa- ja vesirakenteet , ,00 Rakennukset , ,00 OMA PÄÄOMA , ,00 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,00 Koneet ja kalusto , ,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAKUSET PYSYVÄT VASTAAVAT , ,00 VAPAAEHOISET VARAUKSET VAIHTUVAT VASTAAVAT Investointivaraus ,00 PAKOLLISET VARAUKSET SAAMISET Kaatopaikan jälkihoito ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,14 VIERAS PÄÄOMA Lainasaamiset Muut saamiset 3 504,80 Lyhytaikainen Lainat rahoitus-ja vak.laitoks. Saamiset yhteensä ,94 Lainat kunnalta ,00 Saadut ennakot Ostovelat ,21 Rahat ja pankkisaamiset Muut velat ,66 Rahat ja pankkisaamiset ,31 Siirtovelat ,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT ,25 Lyhytaikainen ,53 VIERAS PÄÄOMA ,53 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,00 VASTATTAVA YHTEENSÄ , ,00 TASEEN LIITETIEDOT Taseen loppusumma ,94 e. Lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyy maksuvalmiuslainaa kaupungilta e. Ostovelkoja kaupungilta on ,97 e. Siirtovelat, ,66 e on palkkojen ja henkilöstökululujen jaksotus TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 67,6 -Omavaraisuusaste mittaa liikel. vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Suhteellinen velkaantuneisuus, % 21,7 -Tunnusluku osoitaa, kuinka paljon liikelaitoksen käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisin maksuun. Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 e Luku osoittaa, paljonko liikelaitoksella on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Lainakanta , 1000 e. 300,0 - Liikelaitoksen lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. 12 (17)

14 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 954 Keski-Savon Jätehuolto llky Ta+muutokset Toteutunut 2011 Poikkeama Liikevaihto , , ,83 Liiketoiminnan muut tuotot , , ,76 LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ , , ,07 Materiaalit ja palvelut , , ,80 Ostot tilikauden aikana , , ,82 Ulkopuoliset palvelut , , ,62 Henkilöstökulut , , ,81 Palkat ja palkkiot , , ,27 Henkilösivukulut , , ,54 Eläkekulut , , ,62 Muut henkilösivukulut , , ,08 Poistot ja arvonalentumiset , , ,25 Suunnitelman mukaiset poistot , , ,25 Liiketoiminnan muut kulut , , ,31 Muut kulut , , ,31 LIIKETOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ , , ,05 Liikeylijäämä (-alijäämä) , , ,02 Rahoitustuotot ja -kulut , , ,30 Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 275,94-275,94 Muilta 0,00 275,94-275,94 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , ,36 Kunnalle maksetut korot , ,64 Muille maksetut korkokulut -216,41 216,41 Korvaus peruspääomasta , ,71 Muut rahoituskulut -447,88 447,88 Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä , , ,32 Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia , , ,32 Varaukset Pakolliset varaukset , ,00 0,00 Vapaaehtoiset varaukset , ,00 Tuloverot 0, , ,00 Tilikauden verot 0, , ,00 Tilikauden voitto(tappio) , , ,00 13 (17)

15 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ AVAAVA TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Peruspääoma ,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET OMA PÄÄOMA ,00 Maa-ja vesialueet ,00 Rakennukset ,00 Kiinteät rakenteet ja laitteet ,00 Koneet ja kalusto 6 797,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT ,00 VASTAAVAA ,00 VASTATTAVAA ,00 PERUSPÄÄOMA ja KOROT 2011 (kh ) 11 Peruspääoma Peruspääoma muodostetaan liikelaitoskuntayhtymän aloittavassa taseessa Varkauden kaupungin liikelaitokselta siirtyvän omaisuuden perusteella siten, että perupääoman suuruus vastaa siirtyvän omaisuuden arvoa. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntien kesken aikaisemmin määriteltyjen osuuksien mukaisesti ( tilanteen mukaan). Kuntien peruspääomaosuudet jakautuvat seuraavasti: Peruspääoma Korko 2011 Heinävesi 9,4 % , ,03 Joroinen 11,4 % , ,24 Juva 11,1,% , ,08 Leppävirta 20,8,% , ,26 Varkaus 47,3 % , ,10 Liikelaitoskuntayhtymä suorittaa jäsenkuntien sijoittamalle pääomalle yhtymäkokouksen päättämän suuruisen koron. Yhtymäkokous/pöytäkirja / 9 "Yhtymäkokous päättää, että jätehuollon liikelaitoskuntayhtymän peruspääoman korko on 10 %. Peruspääoman korko lasketaan ilman ed.vuosien ja kuluvan vuoden yli/alijäämiä , ,70 14 (17)

16 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Suunnitelmapoistojen perusteet Rakennukset ja rakennelmat 15 v. tasapoisto Koneet ja kalusto 5 v. tasapoisto Aineelliset hyödykkeet V Maa- ja vesirakenteet Hankintameno Lisäykset Hankintamenojäännös Rakennukset Hankintameno ,00 Lisäykset Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot ,72 Hankintamenojäännös ,28 Kirjanpito saldo tase ,28 Laskelma toteuma ,72 Tase toteuma ,72 Kiinteät rakenteet ja laitteet Hankintameno 1.1. Varkaus ,00 Lisäykset ,44 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot ,40 Hankintamenojäännös ,04 Kirjanpito saldo tase ,04 Laskelma toteuma ,96 Tase toteuma ,96 Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. Varkaus 6 797,00 Lisäykset ,00 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot ,63 Hankintamenojäännös ,37 Kirjanpito saldo tase ,37 Laskelma toteuma ,37 Tase toteuma ,37 Aineelliset yhteensä ,69 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,69 Poistot yhteensä ,75 15 (17)

17 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Päiväkirja Pääkirja Tase Seurantaraportit Kirjanpidon tapahtuma/tositelajit Kirjanpidon saldolajit A 02 Lopullinen avaavatase 02- avaavatase B A1 Talousarvio 05-talousarvio B K1 Käyttösuunnitelma 06-määrärahansiirrot B M1 Talousarvio muutokset 15-ta-muutos/lisämäärärahat E V1 Edellisen vuoden toteutuneet 11-ed.vuoden toteutuneet E V5 Edellisen vuoden talousarvio 26-ed.vuoden talousarvio E V6 Ed.ed.vuoden toteutuneet 28-ed.ed.vuoden toteutuneet T 03 Kassatositteet/käsinkirjattu 03- toteutuneet T 04 Muistiotositteet/käsinkirjattu 03- toteutuneet T 6L Sisäiset laskut/rondokierto 03- toteutuneet T 6J Kassatositteet/ CPU 03- toteutuneet T 6K Kokopankki/ Analyste 03- toteutuneet T 6R Myyntireskontra 03- toteutuneet T 29 Ostolaskut/ostoreskontra 03- toteutuneet T 25 Laskun käsinmaksu 03- toteutuneet T 2A Laskun automaattimaksatus 03- toteutuneet T 2Y Ostokirjausten yhdistely 03- toteutuneet U 24 Laskun mitätöinti 03- toteutuneet T 6M Maksuli/sairaalan laskutus 03- toteutuneet T 6P Palkkatositteet 03- toteutuneet T 6T Posti- ja puhelinmaksut 03- toteutuneet T 6H Perusturva/pro-consona 03- toteutuneet T 7K Varikon laskutukset(sähköj.konek.korjaamo) 03- toteutuneet T 7M Sonet varastosiirto 03- toteutuneet T 7S Sonet sairaala varastosiirto T 18 Investointien aktivointi taseeseen 03- toteutuneet T 6I Sumupoistot 03- toteutuneet T 30 Kirjatut myyntilaskut 03- toteutuneet T 31 Laskutus 03- toteutuneet T 34 Kohdistetut hyvityslaskut 03- toteutuneet T 35 Kuittaus/yhdistely 03- toteutuneet T 36 Manuaalisuoritukset 03- toteutuneet T 37 Viitesuoritukset 03- toteutuneet T 38 Suoritusten mitätöinti 03- toteutuneet T 39 Viivästyskorkolaskut 03- toteutuneet T 3Y Myyntikirjausten yhdistely 03- toteutuneet T 91 Laskutusten yhdistely 03- toteutuneet T 3P Poistetut 03- toteutuneet 16 (17)

18

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010

JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010 JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010 Alkusanat Jätehuollon yhteistyösopimuksen mukaan jätehuollon johtoryhmä antaa maaliskuun loppuun mennessä raportin edellisen vuoden toiminnasta. Jätehuollosta muodostettiin Varkauden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot