HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE"

Transkriptio

1 HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Vammaispalvelu Kirkkonummen kunta Perusturva

2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ AVUSTAJAN JA HÄNEN SIJAISENSA HANKKIMINEN JA PALKKAAMINEN TYÖNANTAJAN (VAMMAISEN HENKILÖN) VASTUU TYÖSOPIMUS JA SEN SISÄLTÖ TYÖNANTAJALLE KORVATTAVAT KUSTANNUKSET TYÖNANTAJALLE KORVATTAVAT KUSTANNUKSET Työnantajan puolesta korvattavat lakisääteiset maksut ja korvaukset Vakuutusmaksut ILTA-, YÖ- JA VIIKONLOPPUKORVAUKSET Iltatyölisä Lauantaityölisä Sunnuntaityökorvaus Yötyö MUUT KOHTUULLISET AVUSTAJASTA AIHEUTUVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KULUT SEKÄ ULKOMAANMATKAT Muut kohtuulliset välttämättömät kulut Ulkomaanmatkat SAIRAUSLOMA ÄITIYS-, ISYYS-, VANHEMPAINVAPAA ALLE 3- VUOTIAAN LAPSEN HOITOVAPAA JA TILAPÄINEN HOITOVAPAA (SAIRASTUNEEN LAPSEN HOITO) VUOSILOMA Kuukausipalkkainen avustaja Tuntipalkkainen avustaja KORVAUKSEN (PALKANMAKSUN) KESKEYTTÄMINEN JA LAKKAUTTAMINEN TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN Työnantajan tekemä irtisanominen Työntekijän tekemä irtisanominen Työsuhteen purkaminen ILMOITUSVELVOLLISUUS JA TAKAISINPERINTÄ ASIAA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET JA OHJEET YHTEYSTIEDOT LIITTEET Liite 1 Henkilökohtaisen avun hakemus Liite 2 Työsopimus Liite 3 Työtuntilista

3 1 YLEISTÄ Vammaispalvelulaki uudistui Uudistuksen tavoitteena oli lisätä vaikeavammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta, itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta sekä parantaa vaikeavammaisen henkilön mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin. Tavoitteena oli myös konkretisoida suomalaisen vammaispolitiikan lähtökohtia: Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus, oikeus osallisuuteen sekä oikeus tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin. Vammaispalvelulain uudistumisen myötä henkilökohtainen apu tuli vaikeavammaisille ihmisille subjektiiviseksi oikeudeksi. Uudistetussa laissa kunnalla on erityinen järjestämisvastuu mm. koskien välttämätöntä ja kohtuullista kuljetuspalvelua, päivätoimintaa, tarvittavia asunnonmuutostöitä, palveluasumista sekä henkilökohtaista apua (Vammaispalvelulaki 8-9 ). Rajoja on uudistetussa laissa selkiytetty ennen kaikkea henkilökohtaisen avun osalta, josta tehtiin nimenomaan vaikeavammaisille rajattu palvelu. Toinen oleellinen uudistus on tarkentunut kannanotto avun määrään vaikeavammaisella. Lain mukaan apua on annettava päivittäisiin toimiin sekä työhön ja opiskeluun tarpeen mukaan. Yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen laki takaa minimituntimäärän, joka on 30 tuntia vuodesta 2011 alkaen (avun tarpeen mukaan). Vammaispalvelulaki on edelleenkin toissijainen suhteessa muuhun lainsäädäntöön. Lain mukaisia tukitoimia ja palveluja järjestetään, jos henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla. Muutetun 4 1 momentin mukaan kehitysvammalain 1 :ssä tarkoitettujen henkilöiden tarvitsemat erityispalvelut järjestetään ensisijaisesti vammaispalvelulain nojalla silloin kun ne ovat riittäviä ja sopivia sekä kehitysvammaisen henkilön edun mukaisia. Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain keskinäinen soveltamisjärjestys muuttuu siis nykyisin lakien soveltamiskäytännössä omaksutusta järjestyksestä siten, että vammaispalvelulaista tulee lähtökohtaisesti ensisijainen kehitysvammalakiin nähden. Kehitysvammalain tarkoitusta, soveltamisalaa sekä palveluja koskevat säännökset säilyvät ennallaan. Näin vammaispalvelulain uudet säännökset eivät merkitse muutoksia erityishuoltopalvelujen järjestämiseen nimenomaan niiden tarpeessa oleville henkilöille. Kehitysvammalain nojalla järjestetään palveluja silloin, jos vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet eivät ole asiakkaalle riittäviä tai sopivia. Muun muassa kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisiä tarpeita vastaavia asumispalveluita, perhehoitoa sekä vaativaa ja monialaista erityisosaamista ja ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa edellyttäviä palveluja järjestetään edelleen kehitysvammalain nojalla. 3

4 Henkilökohtaisen avun järjestäminen perustuu palvelusuunnitelmassa todettuun avuntarpeeseen. Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi ja yhteensovittamiseksi jokaisen asiakkaan (ja tarvittaessa hänen omaistensa sekä eri viranomaistahojen kanssa) laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelman lähtökohtana on asiakkaan palveluntarve. Palvelusuunnitelma tarkistetaan tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein. Palvelusuunnitelmassa kuvataan asiakkaan nykytilannetta ja hänen saamiaan palveluita ja tukitoimia, kartoitetaan tarpeet ja laaditaan suunnitelma tulevaisuutta varten. Suunnitelman on tarkoitus kattaa vammaisen henkilön kaikki palvelut. Palvelusuunnitelmaan kirjatut asiat eivät kuitenkaan ole yhtä kuin myönteinen päätös, vaan kutakin palvelua tai tukitoimea on erikseen haettava. Palvelusuunnitelman avulla on tarkoitus parantaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Palvelusuunnitelma on yhteistyöväline, joka perustuu asiakkaan osallistumiseen ja eri viranomaisten kiinteään yhteistyöhön. Palvelusuunnitelma perustuu sekä vammaispalvelulakiin että lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vammaispalvelulaissa (VPL 8c ) vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Palvelu edellyttää, että vaikeavammaisen henkilön riittävä huolenpito voidaan kokonaisuudessaan turvata avohuollon toimenpitein. Jos avun ja avustamisen tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, siihen on vastattava muulla tavoin. Henkilökohtaisen avun myöntäminen ei ole diagnoosiperusteista, vaan avun tarvetta arvioidaan aina henkilön toimintakyvyn perusteella. Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisissa elämän toiminnoissa eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista (VPL 8 c ). Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää lähtökohtaisesti, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Myös vaikeavammaiselle lapselle voidaan myöntää henkilökohtaista apua, jos henkilökohtaisen avun lakisääteiset edellytykset täyttyvät. Pääsääntöisesti henkilökohtaista apua voidaan myöntää kouluikäiselle lapselle silloin, kun lapsen erityistarpeet hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioon ottaen edellyttävät vanhemmilta tavanomaisen vanhemmuuden ylittävää erityistä huolenpitoa. Henkilökohtaisella avulla on mahdollista 4

5 kompensoida vamman aiheuttamaa toimintavajausta sellaisissa tilanteissa, joissa lapsi muutoin (jos hänellä ei olisi vammaa) toimisi jo ilman vanhempiaan. Näin edistetään lapsen itsenäistymiskehitystä. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää viranhaltijan päätöstä, josta selviää myönnetyn avun tuntimäärä. Henkilökohtaista apua haetaan vammaispalvelun kautta hakemuksella, jonka liitteenä toimitetaan lääkärintodistus. Avun tarpeen arvioinnin lähtökohtana on henkilön toimintakyky. Henkilökohtaisen avun järjestämistapa ja avun määrä määritellään yksilöllisessä palvelusuunnitelmassa. Henkilökohtaisen avun järjestämistavoista päätettäessä ja henkilökohtaista apua järjestettäessä otetaan huomioon vaikeavammaisen henkilön oma mielipide ja toivomukset, yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan. Kirkkonummella henkilökohtaista apua järjestetään ensisijaisesti korvaamalla henkilökohtaisen avustajan palkkakustannukset. Henkilökohtaisen avustajan työnantaja on vammainen henkilö ja työsuhde perustuu henkilökohtaisen avustajan ja vammaisen henkilön väliseen työsuhteeseen. Työsuhteen työehtosopimuksena käytetään henkilökohtaisia avustajia koskevaa valtakunnallista työehtosopimusta. Jos oman henkilökohtaisen avustajan palkkaaminen ei perustellusta syystä ole mahdollista, on toisena vaihtoehtona henkilökohtaisen avun saamiselle palvelun järjestäminen ostopalveluna, jolloin henkilökohtaisen avun päätöksen lisäksi tehdään sopimus avun toteuttamisesta kunnan hyväksymän yksityisyrittäjän kanssa. Tässä oppaassa vammainen henkilö / avustettava tarkoittaa työnantajaa ja henkilökohtainen avustaja / avustaja tarkoittaa työntekijää. 2 AVUSTAJAN JA HÄNEN SIJAISENSA HANKKIMINEN JA PALKKAAMINEN Vammainen henkilö hankkii ja palkkaa pääsääntöisesti avustajansa ja tämän sijaisen itse ja huolehtii työnantajalle kuuluvista velvoitteista mm. kirjallisen työsopimuksen teosta sekä kuukausittaisen työtuntilistan täytöstä ja palautuksesta vammaispalveluun. Niissä tilanteissa, joissa avustettava on alaikäinen, voi jompikumpi vanhemmista toimia avustajan työnantajana. Henkilökohtainen verotiliviitenumero, joka tarvitaan palkanmaksua varten, on kuitenkin aina vammaisen henkilön oma verotiliviitenumero. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijät neuvovat ja auttavat tarvittaessa avustajan etsimisessä. Avustaja voi löytyä esim. vammaisen henkilön tuttavapiiristä, lehti-ilmoituksen taikka Työ- ja elinkeino toimiston sivujen välityksellä Joskus myös vammaispalvelun sosiaalityöntekijällä voi olla tiedossa vapaana oleva, avustajan työtä etsivä henkilö. Itsemääräämisoikeuden toteutumisen vuoksi on kuitenkin tärkeää, että vammainen 5

6 henkilö itse päättää siitä, kuka häntä avustaa. Henkilökohtaisena avustajana ei kuitenkaan voi toimia vaikeavammaisen henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä erityisen painavasta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena. (VPL 8d ) Omainen voi sen sijaan toimia omaishoitajana ja hakea kunnalta omaishoidontukea. Henkilökohtaisen avun piiriin kuuluvan henkilön ei tule olla hoitotoimien passiivinen kohde, vaan henkilökohtaisen avun tarkoitus on tuoda henkilölle mahdollisuus toteuttaa elämässään omia valintojaan edellytystensä mukaisesti. Henkilökohtaisen avustajan työajat voivat vaihdella työnantajan avuntarpeen mukaan. Työ voi olla joko säännöllistä tai epäsäännöllistä, osapäivätyötä tai kokopäivätyötä. Avustaja ja avustettava sopivat työn suorittamisen tarkan ajankohdan avustettavan tarpeiden mukaisesti. Yhdellä avustajalla voi olla myös useampi avustettava, jolloin hän tekee jokaisen avustettavan kanssa oman työsopimuksen. Kokopäivätyöstä (40h/viikko) maksetaan avustajalle kuukausipalkka. Pienemmästä viikoittaisesta tuntimäärästä ja epäsäännöllisestä työstä maksetaan tuntipalkka. Vammaisella henkilöllä on mahdollisuus solmimansa työsopimuksen perusteella suorittaa työntekijälleen suurempaa palkkaa kuin tässä oppaassa määritellyt korvaukset kattavat. Kunta ei kuitenkaan vastaa näistä kustannuksista. Työnantajana toimiva vammainen henkilö voi tarvittaessa palkata useamman kuin yhden henkilökohtaisen avustajan, mikäli käytännön toimet sitä vaativat. Kirkkonummen kunnassa avustajien palkat laskee yksityinen tilitoimisto Rantalainen (tieto päivitetty ). Lisäksi uusille työnantajille/työntekijöille perustetaan tilitoimiston kautta tiedostot, palkkakortit ja tehdään lakisääteisistä vakuutuksista ilmoitus vakuutusyhtiö Pohjolaan. Vammaispalveluun kuukausittain saapuvista tuntilistoista lasketaan tilitoimistossa tunnit/kk-palkat sekä mahdolliset ilta-, viikonloppu- tai yölisät. Palkkakortit lähetään kuukausittain palkansaajille. Henkilökohtaisen avustajan työhön ei ole erillistä pätevyysvaatimusta. Henkilökohtainen avustaja ei ole työnantajansa terveydenhoitaja, eikä hän vastaa avustettavan sairaanhoidosta tai hoitotoimenpiteistä. Henkilökohtainen avustaja ei myöskään vastaa avustettavan kuntoutuksesta. Jos vaikeavammaiselle henkilölle on myönnetty palveluasuminen omaan kotiin, on hän oikeutettu saamaan henkilökohtaisen avun lisäksi myös kotihoitoa kunnan vammaispalvelun tai kotihoidon kautta (VPL 8, VPA ). 6

7 3 TYÖNANTAJAN (VAMMAISEN HENKILÖN) VASTUU Kirkkonummella henkilökohtaista apua järjestetään pääosin yllä kuvatun työnantajamallin kautta, jossa henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimii vaikeavammainen henkilö itse. Työnantajamallin kautta vaikeavammaisen henkilön itsemääräämisoikeus toteutuu parhaiten. Työsuhde perustuu henkilökohtaisen avustajan ja vammaisen henkilön väliseen sopimukseen. Työnantajana vaikeavammainen henkilö määrittelee itse avustajan työtehtävät (missä tarvitsee apua ja miten toivoo häntä avustettavan) sekä vastaa työnantajalle kuuluvista velvoitteista mm. kirjallisen työsopimuksen teosta. Työsopimuslomakkeita saa kunnan internet-sivuilta tai vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiltä, ja tarvittaessa sosiaalityöntekijä avustaa työsopimuksen teossa. Henkilökohtainen avustaja ei ole työsuhteessa Kirkkonummen kuntaan, vaan kunta toimii ainoastaan korvauksen (palkanmaksun) teknisenä toteuttajana työnantajan (vammaisen henkilön) puolesta. Alaikäisen lapsen saadessa henkilökohtaista apua vanhempi toimii usein työnantajana ja on näin ollen vastuussa henkilökohtaisen avun toteuttamisesta. Alaikäisen lapsen kanssa työskentelemään valitun avustajan tulee esittää rikosrekisteriote. Työnantajan tulee kirjata rikosrekisteriotteen antopäivä työsopimukseen. Henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimiminen merkitsee vastuun ottamista. Virallisesti vastuu liittyy palkasta, vakuutuksista ja ennakonpidätyksistä sekä työterveyshuollosta huolehtimiseen. Koska palkanmaksu suoritetaan Kirkkonummella yksityisen tilitoimiston kautta, hoitaa tilitoimisto käytännössä suuren osan näistä työnantajan velvoitteista. Työnantajana toimiminen ja arkielämän pyörittäminen henkilökohtaisen avustajan kanssa vaatii kuitenkin aina työnantaja-työntekijä -suhteen tiedostamista. Työnantajan on muistettava, että hän on esimies ja että hänen tulee pyrkiä ratkaisemaan työsuhteessa mahdollisesti ilmenevät ongelmat. Tärkeä osa työnantajan tehtäviä ovat työntekijän työssä jaksaminen ja viihtyminen. Henkilökohtainen avustaja työskentelee hyvin lähellä työnantajaansa, ja jotta asiat sujuisivat joustavasti, on usein parempi työskennellä työparina kuin johtajana ja alaisena. Työnantajan tehtäviin kuuluu määritellä, millainen työntekijä on hänelle sopiva ja mitä työtehtäviä työntekijä tekee. Työhön rekrytoitavat ihmiset tulee valita tarkasti ja työhön opastamisen tulisi olla mahdollisimman perusteellista ja hyvin suunniteltua. Työhön opastamista ja työssä ohjaamista täytyy muistaa ylläpitää ainakin aina tilanteen muuttuessa. Työnantajan vastuulla on se, että työtehtävät onnistuvat ja työntekijä viihtyy. Avain näihin molempiin on avoin keskustelu. Näin varmistetaan mahdollisimman onnistunut työsuhde. Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on korvata vamman tai sairauden aiheuttamaa toimintavajetta. Henkilökohtainen avustaja ei voi työskennellä yksin ilman työnantajansa läsnäoloa, vaan tarkoitus on yhdessä toimimalla avustaa vammaista henkilöä niissä asioissa, joiden suorittamisessa hän tarvitsee 7

8 toisen henkilön apua. Työnantajan ollessa esim. kuntoutuksessa tai sairaalahoidossa, työnantajan vastuulla on viimeistään kaksi viikkoa ennen ko. ajankohtaa joko lomauttaa työntekijä ko. ajaksi tai sopia palkallisten lomien käytöstä ajalla. Työnantajan joutuessa yllättäen esim. sairaalahoitoon, avustaja on oikeutettu saamaan palkkaa sopimuksen mukaan 14 vrk. Henkilökohtaisen avustajan työtehtävät liittyvät erilaisissa toiminnoissa avustamiseen kuten liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa, ruokataloudessa, asunnon siivouksessa ja asioiden hoidossa kotona ja kodin ulkopuolella. Työn monipuolisuudesta ja vaihtelevuudesta huolimatta työntekijät voivat kokea itsensä yksinäisiksi ja työnsä henkisesti raskaaksi. Nämä asiat saattavat olla työnantajasta riippumattomia ja vaikuttaa työntekijän viihtyvyyteen ja työssä jaksamiseen. Työnantajan pitäisikin ottaa huomioon myös tällaiset psyykkiset asiat, jotta työntekijä voisi hyvin. 4 TYÖSOPIMUS JA SEN SISÄLTÖ Kirjallinen työsopimus tulee aina tehdä myös määräaikaisten ja sijaisten kanssa. (Työsopimusmalli liitteenä 2.) Työnantaja määrittelee itse työntekijän työtehtävät ja hänen tulee käydä ne yhdessä läpi työntekijän kanssa ennen työsuhteen alkua. Tarvittaessa vammaispalvelun sosiaalityöntekijä avustaa työsopimuksen täytössä. Työsopimuksesta tulee ilmetä työnantajan ja työntekijän henkilötiedot; nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero, työnantajan henkilökohtainen verotiliviitenumero sekä työntekijän pankkitilinumero palkanmaksua varten. Lisäksi työsopimuksesta tulee ilmetä: 1) työsuhteen alkamispäivä ja mahdollinen koeaika (enintään neljä kuukautta), jonka kestäessä sekä työnantaja että avustaja voivat purkaa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa 2) työsuhteen voimassaoloaika, jos työsuhde on määräaikainen, maininta määräaikaisuuden syystä 3) voimassaoleva tuntipalkka tai kuukausipalkka 4) pääasialliset työtehtävät 5) työaika 6) noudatettava työehtosopimus: Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus 7) vuosiloma ja irtisanomisaika 8) salassapitovelvollisuus 9) silloin kun kyseessä on alaikäinen avustettava, avustajan rikosrekisteriotteen antopäivä 8

9 Edellytyksenä korvauksen eli avustajan palkan maksamiselle on, että työnantaja (tai sopimuksen mukaan työntekijä) toimittaa kopion allekirjoitetusta työsopimuksesta sekä kuukausittain kuukauden 6.päivään mennessä toimittaa sekä työnantajan että avustajan allekirjoittaman työtuntilistan kunnan vammaispalveluun osoitteeseen: Vammaispalvelu Kirkkonummen kunta PL Kirkkonummi Käyntiosoite: Asematie 3 B 5 TYÖNANTAJALLE KORVATTAVAT KUSTANNUKSET Kirkkonummen kunta korvaa avustajan palkkauksesta aiheutuvat korvaukset, joihin sisältyvät korvauksen lisäksi työnantajalle kuuluvat lakisääteiset maksut ja korvaukset. Avustajan korvaus (palkka) määräytyy mahdollisen koulutuksen ja työtuntien mukaan. Ilta- ja viikonlopputyöstä sekä yötyöstä maksetaan erillislisä henkilökohtaisen avustajan perustuntipalkka on 9,29 e/h + mahd. lisät. Jos avustaja on suorittanut henkilökohtaisen avustajan koulutuksen tai hän on koulutukseltaan lähihoitaja tai hänellä on muu vastaava hoitoalan koulutus, saa hän korkeampaa perustuntipalkkaa joka on ,58e/h + mahd. lisät. Palkasta pidätettävä ennakonpidätys on palkansaajakohtainen ( 0 20%). Työeläkemaksu määräytyy työntekijän iän mukaan seuraavasti: 18-52v työeläkemaksu 4,5% ja 53-67v. työeläkemaksu 5,7%. Työttömyysvakuutusmaksu on 17-65v. 0,4%. 5.1 TYÖNANTAJALLE KORVATTAVAT KUSTANNUKSET Työnantajalle korvataan pääsääntöisesti enintään 40 viikkotunnin mukainen avustajan palkka sivukuluineen (avustajan viikkotyöaika; Työaikalaki 605/1996, 3.luku 6. ). Korvaus myönnetään siitä lukien, kun avustajan ja vammaisen henkilön työsuhde alkaa. Korvaus voidaan maksaa kuukausipalkkana tai tuntipalkkana. Avustajille, joilla on säännöllinen 40 tunnin mukainen viikkotyöaika, maksetaan palkka kuukausipalkkana. Alle 40 tunnin mukaista viikkotyöaikaa tai epäsäännöllistä viikkotyöaikaa noudattavien avustajien palkka perustuu tuntipalkkaan. 9

10 Kirkkonummen kunta toimii ainoastaan korvauksen teknisenä toteuttajana työnantajan puolesta. Palkka maksetaan suoraan työntekijän pankkitilille kuukauden 15. päivänä. Jos korvaus erääntyy maksettavaksi sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä (loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, helatorstai, helluntai, pyhäinpäivä, joulupäivä-tapaninpäivä), itsenäisyys- tai vapunpäivänä, juhannusaattona, juhannuspäivänä tai arkilauantaina, erääntymispäivänä pidetään lähintä edellistä arkipäivää. Palkka on avustajalle veronalaista tuloa. Avustajan tulee itse huolehtia siitä, että hän toimittaa verokorttinsa ajoissa työsuhteen alkaessa Kirkkonummen kunnan vammaispalveluun sekä työsuhteen jatkuessa myös vuosittain. Mikäli työnantaja maksaa työntekijälleen suurempaa palkkaa kuin oppaassa mainittu korvaus, kunta ei vastaa näistä kustannuksista. Asianmukaiset lakisääteiset maksut huomioidaan ainoastaan sosiaalityöntekijän tekemän päätöksen mukaisesta tuntimäärästä. Edellytyksenä palkan maksamiselle sekä kuukausipalkkaisten että tuntipalkkaisten avustajien osalta on, että työnantaja (tai sopimuksen mukaan avustaja) toimittaa kalenterikuukauden työtuntilistan tehdyistä tunneista seuraavan kuukauden 6. päivään mennessä vammaispalveluun. 5.2 Työnantajan puolesta korvattavat lakisääteiset maksut ja korvaukset Henkilökohtaisen avustajan päätöksen mukaisesta korvauksesta (palkasta) aiheutuvien kustannusten lisäksi korvataan työnantajalle maksettavaksi tulevat lakisääteiset maksut: Työeläkemaksu 21,8 22,4% (sis. Työntekijän osuus) Tapaturmavakuutus 0,3 8% Työttömyysvakuutus 0,75% (sis. Työntekijän osuus) Ryhmähenkivakuutus 0,071% Sosiaaliturvamaksu 2,23% 5.3 Vakuutusmaksut Työnantajan ja työntekijän osuudet lakisääteisestä työttömyysvakuutusmaksusta jos työnantaja on tapaturmavakuutusvelvollinen, on hän myös velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusmaksun. Samassa taloudessa asuva lähiomainen ei voi ottaa lakisääteistä työttömyysvakuutusta. Lakisääteinen ryhmä- ja tapaturmavakuutusmaksu 10

11 otettava heti työsuhteen alettua. Lakisääteinen tapaturmavakuutus ei koske avustettavan kanssa samassa taloudessa eläviä perheenjäseniä. Kirkkonummelaisten avustajille on palkanlaskun kautta otettu Pohjolan ryhmähenki- ja tapaturmavakuutus. Sosiaaliturvamaksu Kirkkonummen kunta vastaa sosiaaliturvamaksujen tilittämisestä. Lakisääteisestä työterveydenhuollosta perittävä maksu Kirkkonummella henkilökohtaiset avustajat käyttävät kunnan terveyskeskuksen palveluja. Työntekijän sairaanhoito ei kuulu lakisääteiseen työterveyshuoltoon. 6 ILTA-, YÖ- JA VIIKONLOPPUKORVAUKSET Iltalisät, lauantailisät, yölisät ja sunnuntailisät maksetaan sen mukaisesti, miten henkilökohtaisen avustajan työaika on sovittu palvelusuunnitelmassa ja sen pohjalta tehdyssä päätöksessä ja työsopimuksessa. 6.1 Iltatyölisä Iltatyölisä on 15 % muuna arkipäivänä kuin lauantaina klo välisenä aikana tehdystä työstä. 6.2 Lauantaityölisä Lauantaityölisä on 20 %, maksetaan arkilauantaina, juhannusaattona sekä muuksi päiväksi kuin sunnuntaiksi sattuvana jouluaattona klo 6-23 aikana tehdystä työstä. 6.3 Sunnuntaityökorvaus Sunnuntaityökorvaus 100 % maksetaan sunnuntaisin, kirkollisina juhlapäivinä (loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, helatorstai, helluntai, pyhäinpäivä, joulupäivä-tapaninpäivä), sekä uudenvuodenpäivänä, vapunpäivänä, juhannuspäivänä ja itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä. 11

12 6.4 Yötyö Yötyölisä on 40 % klo MUUT KOHTUULLISET AVUSTAJASTA AIHEUTUVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KULUT SEKÄ ULKOMAANMATKAT 7.1 Muut kohtuulliset välttämättömät kulut Vammaispalvelulain mukaan kustannuksiksi luetaan myös muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut. Korvausta kustannuksiin työnantajan (vammaisen henkilön) tulee hakea erillisellä hakemuksella, josta sosiaalityöntekijä tekee erillisen päätöksen. Kyseessä voi olla sellaiset kustannukset, jotka ovat syntyneet avustajatoiminnasta ja ovat ehdottoman tarpeellisia. Tarpeellisiksi voidaan katsoa ne työnantajalle aiheutuneet kustannukset, joita ilman avustamiseen ei olisi voitu ryhtyä tai sitä ei olisi voitu jatkaa. 7.2 Ulkomaanmatkat Ulkomaanmatkan ajalta maksetaan korvaus pääsääntöisesti henkilökohtaisen avustajan palkkakustannuksista voimassa olevan päätöksen mukaisesti. Korvausta ei suoriteta silloin, kun kysymyksessä on määräaikainen tai vakituinen asuminen ulkomailla, koska sosiaalipalveluja ei järjestetä ulkomaille. 8 SAIRAUSLOMA Työnantaja (vammainen henkilö) on oikeutettu saamaan selvityksen avustajan sairaudesta heti ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien. Kolme päivää ylittävältä sairasloma-ajalta vaaditaan aina lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus. Sairausajan palkka korvataan enintään sairastumista seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, (arkipäiviksi luetaan maanantai-lauantai). Koeajalla ei korvata sairausajan palkkaa. Sairastumispäivän ja sitä seuraavan yhdeksän arkipäivän jälkeen avustaja voi hakea sairausvakuutuslain mukaista 12

13 päivärahaa, jonka hän itse tai hänen työnantajansa hakee kansaneläkelaitokselta. Edellytys henkilökohtaisen avustajan palkan maksamiselle on, että avustajan sairastuessa työnantaja tai avustaja toimittaa alkuperäisen lääkärin/sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistuksen vammaispalveluun. Alkuperäinen lääkärintodistus palautetaan tarvittaessa avustajalle tai työnantajalle, joka toimittaa sen Kansaneläkelaitokselle päivärahahakemuksensa liitteeksi. Avustajan sairausloman ajalta kunta korvaa tarpeen vaatiessa sijaisen palkkaamisesta aiheutuvat kulut. Työnantajan (vammainen henkilö) tulee ensisijaisesti itse hankkia ja palkata sijainen. 9 ÄITIYS-, ISYYS-, VANHEMPAINVAPAA Työntekijällä on oikeus saada vapaaksi työstä sairausvakuutuslaissa tarkoitetut äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, ja vanhempainrahakaudet. Avustajalla ei ole oikeutta palkalliseen vanhempainvapaaseen, koska työnantajalla ei lain mukaan ole palkanmaksuvelvollisuutta edellä mainittujen vapaiden ajalta. Työntekijän tulee hakea vanhempainrahaa kansaneläkelaitokselta. Äitiys- ja isyysvapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Vuosiloman pituutta laskettaessa äitiysloma on kuitenkin työssäolopäivien veroista ja oikeuttaa vuosilomaan. 10 ALLE 3- VUOTIAAN LAPSEN HOITOVAPAA JA TILAPÄINEN HOITOVAPAA (SAIRASTUNEEN LAPSEN HOITO) Työntekijällä on oikeus saada palkatonta hoitovapaata lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsensa hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Työntekijän on ilmoitettava työantajalle hoitovapaasta ja sen pituudesta viimeistään kaksi kuukautta ennen sen alkamista. Työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen, joka ei ole täyttänyt 10 vuotta, sairastuessa äkillisesti, on työntekijällä oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä palkatonta hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan. Kirkkonummen kunnassa vakituisessa työsuhteessa olevalle avustajalle on korvattu palkka (ei lisiä) kolmelta ensimmäiseltä sairaan lapsen hoitopäivältä. Tällöin työntekijän tulee aina esittää lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus ko. ajalta. 13

14 11 VUOSILOMA Työnantajan tulee ennen avustajan pitämää vuosilomaa ilmoittaa siitä kirjallisesti vammaispalveluun, koska vuosiloman korvaus (palkka) maksetaan työntekijälle ennen loman alkamista. Lomapalkka maksetaan työsuhteessa tavanmukaisesti noudatettavana palkanmaksupäivänä. Työntekijän oikeus vuosilomaan on rauennut, jollei hän ole vaatinut vuosilomaansa kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vuosiloma olisi ollut annettava. Kunta korvaa avustajan vuosilomasta vammaiselle henkilölle aiheutuneet kustannukset. Avustajan vuosiloman tai sairausloman ajalta kunta korvaa tarpeen vaatiessa sijaisen palkkaamisesta aiheutuneet kulut. Työsuhteen päättyessä Kirkkonummen kunta maksaa lomakorvauksen pitämättömistä lomista Kuukausipalkkainen avustaja Kuukausipalkkainen avustaja ansaitsee palkallista vuosilomaa jokaiselta lomanmääräytymisvuoteen kuuluvalta kuukaudelta. Lomanmääräytymisvuodella tarkoitetaan 1.huhtikuuta alkavaa ja seuraavan vuoden maaliskuun lopussa päättyvää kahdentoista kuukauden pituista ajanjaksoa. Lomapäiviä kertyy 2,5 pv/kk, jos työsuhde jatkunut lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä yhden vuoden, ja 2 pv/kk, jos työsuhde jatkunut lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä alle vuoden. Pääsääntöisesti täysi lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijä on ollut työssä vähintään neljätoista (14) päivää tai 35 työtuntia. Vuosilomaa kertyy 24 pv kesälomakautena ( ) ja 6 pv talvella. Loma pidetään ensisijaisesti yhtäjaksoisesti, kuitenkin vähintään 2 vk yhtäjaksoisesti. Lomapäiviksi lasketaan myös lauantait. Jos työntekijän työsuhde on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä (31.3) keskeytymättä jatkunut vähintään yhden vuoden, avustajalla on siis oikeus saada yhteensä 30 lomapäivää. Lomapalkka on normaali kuukausipalkka. Vuosilomalaissa tarkoitetaan arkipäivillä muita viikonpäiviä kuin sunnuntai, kirkollisia juhlapäiviä (loppiainen, pitkäperjantai, pääsiäispäivä, toinen pääsiäispäivä, helatorstai, helluntai, pyhäinpäivä, joulupäivä ja tapaninpäivä) sekä uudenvuodenpäivä, pääsiäislauantai, vapunpäivä, juhannusaatto, juhannuspäivä, itsenäisyyspäivä ja jouluaatto. 14

15 Vuosiloman pituutta laskettaessa on työssäolopäivien veroisina pidettävä säädetyn äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, tai vanhempainloman vuoksi työstä poissaolopäivät Tuntipalkkainen avustaja Tuntipalkkaisen avustajan lomakorvaus maksetaan rahana. Lomapalkka on tuntipalkkalaisilla (yli 35 tuntia/kk samalle työnantajalle) 11,5 % kertyneestä vuosipalkasta (yli 1 vuosi) ja 9 % kertyneestä vuosipalkasta (alle vuoden). Lomakorvaus maksetaan kuukausittain palkanmaksun yhteydessä. Lomapalkan lisäksi tuntipalkkalaisille maksetaan lomaraha, joka on 50 % lomapalkasta. 12 KORVAUKSEN (PALKANMAKSUN) KESKEYTTÄMINEN JA LAKKAUTTAMINEN Työnantaja voi työsopimuslaissa säädettyjen perusteiden täyttyessä lomauttaa avustajan joko määräajaksi tai toistaiseksi keskeyttämällä työnteon. Lomauttaminen tulee tehdä esimerkiksi tilanteissa, jolloin työnantaja menee koulutukseen ja kuntouttava taho järjestää hänelle riittävän avustamisen, tai jos työnantaja joutuu sairaala- tai laitoshoitoon. Mikäli keskeytys on työnantajan tiedossa etukäteen, ei korvausta avustajan palkasta ko. ajalla suoriteta, vaan työntekijä tulee työnantajan toimesta lomauttaa 14 vuorokautta ennen lomautuksen alkamisaikaa. Lomauttamisella tarkoitetaan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Mikäli työnantaja joutuu yllättäen sairaala- tai laitoshoitoon omasta terveydentilastaan tai muusta syystä johtuen ja avustajan työ on tämän vuoksi keskeytynyt; voidaan korvausta suorittaa enintään 14 vuorokaudelta yhtäjaksoisesti. Kun lomautuksen välttämättömyys on tullut vammaisen henkilön eli työnantajan tietoon, hänen on esitettävä avustajalle ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta kestosta. Sen lisäksi hänen on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Lomautuksen ajalta avustajalle ei makseta palkkaa. Työntekijällä on lomautuksen aikana oikeus ottaa vastaan muuta työtä ja yleensä myös oikeus työttömyyskorvaukseen. Jos työnantaja on lomauttanut työntekijänsä toistaiseksi, työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta vähintään seitsemän päivää aikaisemmin, jollei toisin ole sovittu. 15

16 13 TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN Työsopimuslain mukaan työnantajan on noudatettava seuraavia irtisanomisaikoja työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä: 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään 4 vuotta 2 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 4 mutta enintään 8 vuotta 4 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 8 mutta enintään 12 vuotta 6 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta 13.1 Työnantajan tekemä irtisanominen Työnantajan oikeus päättää työsuhde irtisanomalla työntekijä, edellyttää työsopimuslain mukaisen irtisanomisperusteen olemassaoloa esimerkiksi että avustamisen tarve lakkaa. Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painava irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Käytännössä esiintyviä irtisanomisperusteita ovat olleet muun muassa; töiden laiminlyönti ilmeinen huolimattomuus töissä sopeutumattomuus ammattiin järjestyssääntöjen tai työstä annettujen ohjeiden rikkominen perusteeton työstä poissaolo tai myöhästely työstä kieltäytyminen työnantajan loukkaaminen epäasiallinen käytös Sen sijaan irtisanomisperusteena ei voida pitää; 16

17 Työntekijän sairautta, vammaa tai tapaturmaa, ellei hänen työkykynsä ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista Työntekijän osallistumista työtaistelutoimenpiteeseen Työntekijän poliittisia, uskonnollisia tai muita mielipiteitä tai hänen osallistumistaan yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan Jos työntekijän rikkomus on ollut lievä laiminlyönti, on ennen irtisanomista työntekijälle annettava työsopimuslain mukainen varoitus. Jos kysymyksessä on kuitenkin vakava työsuhteen rikkominen tai laiminlyönti, ei varoitusmenettelyä tarvitse noudattaa. Työntekijän tulisi tällaisissa tapauksessa ymmärtää ilman varoitustakin menettelynsä moitittavuus. Varoituksen tarkoitus on antaa työntekijälle mahdollisuus korjata menettelynsä ja käytöksensä. Varoitus on suositeltavaa antaa kirjallisesti ja siitä tulee ilmetä peruste ja mitä tekoa se koskee. Varoitus on syytä antaa kuukauden sisällä moitittavan menettelyn ilmenemisestä. Lukuisat vähäisemmätkin laiminlyönnit voivat yhdessä muodostaa asiallisen irtisanomisperusteen. Ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen työntekijästä johtuvasta syystä, on työntekijälle varattava mahdollisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen perusteista Työntekijän tekemä irtisanominen Henkilökohtaisen avustajan työsuhde voi päättyä työntekijän itsensä irtisanoutumiseen. Työntekijä ei tarvitse erityistä perustetta irtisanoutumiselleen. Työntekijä on kuitenkin velvollinen noudattamaan joko työsopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa tai työsopimuslain mukaista irtisanomisaikaa. Irtisanomisaikoja työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat: 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään 5 vuotta 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta 17

18 13.3 Työsuhteen purkaminen Työntekijä saa erittäin painavasta syystä purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Työntekijä voi purkaa työsopimuksen esimerkiksi, kun työnantaja törkeästi vaarantaa työturvallisuutta työpaikalla tai muutoin loukkaa työntekijää tai kun palkkaa ei makseta työsopimuksen mukaisesti. Ennen kuin työntekijä purkaa työsopimuksen, on työntekijän varattava työnantajalle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen purkamisen perusteesta. Purkuperusteeseen on vedottava 14 päivän kuluessa. Työnantajan puolelta purkuperusteita voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa työntekijä välinpitämättömyydellään vaarantaa työturvallisuuden työpaikalla, käyttää päihteitä, käyttäytyy työnantajaa kohtaan uhkaavasti, rikkoo vaitiolovelvollisuutta, työntekijä on johtanut harhaan työsopimusta tehtäessä tai työntekijä tekee työnantajalle tai tämän perheenjäsenelle väkivaltaa. Ennen kuin työnantaja purkaa työsopimuksen, on työntekijälle varattava mahdollisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen perusteista. Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaoloon, työnantaja saa käsitellä työsopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien. 14 ILMOITUSVELVOLLISUUS JA TAKAISINPERINTÄ Vammainen henkilö on korvauksen saajana ja avustajan työnantajana velvollinen ilmoittamaan päätöksentekijälle (vammaispalvelun sosiaalityöntekijälle) niistä olosuhteissaan tapahtuvista muutoksista, joilla on vaikutusta korvauksen maksamiseen. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä kunnalle aiheutuvista kustannuksista vastaavat vammainen henkilö ja hänen avustajansa yhteisvastuullisesti. 18

19 15 ASIAA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET JA OHJEET Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987 Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 759/1987 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 Työsopimuslaki 55/2001 Vuosilomalaki 162/2005 Työaikalaki 605/1996 Työterveyslaki 1382/2001 Työterveyshuoltolaki 1383/2001 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002 Ohjeita ja lisätietoa Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto Perus- ja ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry Uudistuva vammaispalvelulaki. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu. Sanna Ahola, Juha-Pekka Konttinen. Assistentti info 2009 Pomo - opas. Kynnys ry 2004 Avustajien ABC. Helsingin Invalidien yhdistys ry

20 16 YHTEYSTIEDOT Vammaispalvelu Kirkkonummen kunta PL Kirkkonummi Käyntiosoite: Asematie 3 B Puh (puh.aika ma, ke ja to klo ) Toimintakyvyn tukipalveluiden sosiaalipalvelupäällikkö: Jaana Koskela Vammaispalvelun sosiaalityöntekijät: Leena Korhonen (kehitysvammaisten sosiaalityöntekijä) Sofie Roininen (itä- ja länsi Kirkkonummi, sijaisena alk. Sanna Ylinampa) Carola Beijar (ruotsinkieliset asiakkaat ja etelä- ja pohjois Kirkkonummi) Toimistosihteeri: Salla Lamminen Sähköposti: LIITTEET Liite 1 - Henkilökohtaisen avun hakemus Liite 2 - Työsopimus Liite 3 Työtuntilista 20

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Vammaispalvelu Kirkkonummen kunta Perusturva 5.1.2012 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 AVUSTAJAN JA HÄNEN SIJAISENSA HANKKIMINEN JA PALKKAAMINEN...

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OHJE VAMMAISPALVELULAIN MUKAAN MYÖNNETTÄVÄSTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA 1.11.2015 ALKAEN (Vammaispalvelulaki 19.12.

LAPINLAHDEN KUNNAN OHJE VAMMAISPALVELULAIN MUKAAN MYÖNNETTÄVÄSTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA 1.11.2015 ALKAEN (Vammaispalvelulaki 19.12. Liite nro 1 Peruspalvelultk 16.9.2015 LAPINLAHDEN KUNNAN OHJE VAMMAISPALVELULAIN MUKAAN MYÖNNETTÄVÄSTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA 1.11.2015 ALKAEN (Vammaispalvelulaki 19.12.2008/981 8 c ) 1. YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Limingan kunta Sosiaalityö, vammaispalvelut 26.11.2014 Perusturvalautakunta 26.11.2014 89 Voimaantulo 1.1.2015 Limingan kunta, Iivarinpolku 6, 91900

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelu VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE Sosiaali- ja terveyslautakunta Vammaisneuvosto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Vammaispalvelulaki Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus vaikeavammaisille henkilöille Henkilö, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden

Lisätiedot

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere 22.5.2017 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Ulos kuplasta Asiakassuunnittelu Arvio Suunnitelma Päätös Toteutus 3 Lapsen osallisuus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu TOIMINTAOHJE HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE JA HENKILÖKOHTAISILLE AVUSTAJILLE 1.1.2014 ALKAEN 13.1.2014 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu. 2 Sisällys

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2011 98 Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella 1 Sisällysluettelo 1. Järjestämisvelvollisuus

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa Katriina Kunttu 2.11.2016 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa käytössä kaikki 4 vaihtoehtoa: Työnantajamalli Ostopalvelu Palveluseteli Henkilökohtainen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOH- TAISEN AVUN OHJEET 1.1.2015 ALKAEN

SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOH- TAISEN AVUN OHJEET 1.1.2015 ALKAEN SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOH- TAISEN AVUN OHJEET 1.1.2015 ALKAEN 1. Kenelle henkilökohtaista apua myönnetään 1.1 Vaikeavammainen henkilö Henkilökohtaista apua myönnettäessä

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat palauttavat

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen Työsuhteen päättäminen Määräaikainen työsopimus Tietyksi määräajaksi sovittu työsopimus päättyy sovitun määräajan tai työn päättyessä ilman erillistä irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala 2015 Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Faksi 02 262 6448 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Perusturvakeskus/ Vammaispalvelut HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Vammaispalvelulain nojalla vaikeavammaiselle henkilölle voidaan myöntää henkilökohtaisena apuna

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1 ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖLLISTÄMISEN ASKELEET 1/4 Yhdistys lähtövalmiiksi työnantajana 1. Allekirjoitusoikeudet, päätöksenteko, ry 2. Arvio rahoista 3. Y-tunnus 4. Hallitus

Lisätiedot

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOHJE Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 64 2(8) YLEISTÄ Vammaispalvelulain

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA

HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA SISÄLLYS Mitä on henkilökohtainen apu? 1 Kuka voi saada henkilökohtaista apua? 2 Mihin henkilökohtaista apua on mahdollista saada? 3 Miten

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen

Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen 21.10.2015 VAMMAISPALVELUT Vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palveluiden tavoitteena on mahdollistaa vammaiselle henkilölle mielekäs ja muihin asukkaisiin

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 4.2.2015 Taltionumero 276 Diaarinumero 2783/3/13 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut. Henkilökohtaisen avun toimintaohje Kemissä 1.1.2013 alkaen

Vanhus- ja vammaispalvelut. Henkilökohtaisen avun toimintaohje Kemissä 1.1.2013 alkaen Vanhus- ja vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun toimintaohje Kemissä 1.1.2013 alkaen Vanhus- ja vammaispalvelut Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...1 2. VAMMAISPALVELULAIN SUHDE MUUHUN LAINSÄÄDÄNTÖÖN...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 22.11.2016 Taltionumero 4949 Diaarinumero 4302/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Mariankatu KOKKOLA

OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Mariankatu KOKKOLA Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Mariankatu 16-20 67200 KOKKOLA OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu)

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Anu Autio, asiantuntija Espoon kaupunki, Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä nettokustannukset Kuusikossa

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 11.8.2011 Taltionumero 2130 Diaarinumero 3246/3/10 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus X:n perusturvalautakunta Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avustajan tietopaketti VAMMAISPALVELUT

Henkilökohtaisen avustajan tietopaketti VAMMAISPALVELUT 1 Henkilökohtaisen avustajan tietopaketti VAMMAISPALVELUT 2 Sisällysluettelo SAATESANAT... 3 YLEISTÄ... 4 TYÖSOPIMUS... 5 TYÖAIKA JA LISÄT... 6 Peruslisät... 6 Arkipyhäkorvaus... 7 Kokemuslisä... 7 PALKKA...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE alkaen

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE alkaen KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE 1.10.2016 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.9.2016

Lisätiedot

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012 Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus 2012 2015 ja Kuntakysely kevät 2012 SOSIAALIHUOLTO 1 Tavoitteen arviointi: Aluehallintovirasto on valvonut seuraavia kuntien toimia: Vammaisen henkilön

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA Jyväskylän kaupungin henkilökohtaisen avun palveluohjaus ja neuvonta alkaen 1.6.2012 Palveluohjaaja Jaana Pekkola, (15.10.2015 alkaen sij. Mari Mäkelä),

Lisätiedot

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola Työsopimus ja koeaika Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola 23.5.2017 1 2 Työsopimus Työnantaja Työntekijä (henkilökohtaisuus) Sopivat Työn tekemisestä Työnjohto ja työn valvonta työnantajalla Työn vastikkeellisuus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 4.2.2015 Taltionumero 278 Diaarinumero 4064/3/13 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Nokian kaupunki, perusturvakeskus Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite Vaikeavammaisuus ja henkilökohtainen apu Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Aikuissosiaalityön päällikkö Puh. 044 577 2746, ma-ti, to-pe klo 9.00 10.00 Työnjohto ja hallinto Vakituiset ja tilapäiset asumispalvelusijoitukset (sis. myös Vpl:n

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu matkoilla Tanja Alatainio, lakimies Heta-Liitto

Henkilökohtainen apu matkoilla Tanja Alatainio, lakimies Heta-Liitto Henkilökohtainen apu matkoilla 29.4.2017 Tanja Alatainio, lakimies Heta-Liitto Taustaa Vammaispalvelulaki Henkilökohtaista apua myönnetään päivittäisiin toimiin, työhön ja opiskeluun, harrastuksiin, yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun soveltamisohje

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun soveltamisohje Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun soveltamisohje Perusturvalautakunta 16.12.2014 143 1 Sisällysluettelo 1. Järjestämisvelvollisuus 3 2. Henkilökohtaisen avun sisältö ja määrä 3 3. Vammaispalvelulain

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5073 Diaarinumero 3512/3/15 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite Vaikeavammaisuus ja henkilökohtainen apu Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelut Helsingissä Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.10.2016 Taltionumero 4293 Diaarinumero 970/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Perusturvalautakunta Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN VAMMAISPALVELULAIN NOJALLA LUKIEN - Uudenkaupungin toimintaohje

HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN VAMMAISPALVELULAIN NOJALLA LUKIEN - Uudenkaupungin toimintaohje 1 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN VAMMAISPALVELULAIN NOJALLA 1.9.2016 LUKIEN - Uudenkaupungin toimintaohje 1 MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON Henkilökohtainen apu on välttämätöntä toisen ihmisen antamaa

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1 SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014 1 Yhdistyksen maksamat korvaukset Palkka ja luontoisedut tehtävä ennakonpidätys ja vähennettävä sivukulut Työkorvaus => yrittäjälle maksettava ei sivukuluja ennakonpidätys,

Lisätiedot

Toimihenkilöohjesääntö

Toimihenkilöohjesääntö Toimihenkilöohjesääntö 1 Toimihenkilöt ja toimikaudet Yhdistyksellä voi olla toimihenkilöitä. Toimihenkilöt valitsee hallitus. Yhdistyksen toimihenkilöiden työsuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriala

Taide- ja kulttuuriala Taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat ry Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Lakimies Mika Välimaa, Kynnys ry Salo, 27.2.2014 1 Lait ja asetukset Sosiaalihuoltolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(5) LIITE 4 SUOMEN MATKUSTAJALAIVAYHDISTYKSEN JA SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY:N, SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖ- LIITON JA SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON VÄLINEN

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAT

VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAT VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAT Työsuhteen ehdot 1.12.2015 31.3.2016 Akavan Erityisalat Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti Viestinnän asiantuntijat Työsuhteen ehdot I SUOSITUKSEN SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Palvelusuunnitelman merkitys korostuu! Palvelusuunnitelma Yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen läheistensä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 30.12.2016 Taltionumero 5709 Diaarinumero 1775/2/16 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa Terminaalityöntekijät 2018 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2021 Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen työaika on

Lisätiedot