Virtuaalinen oppimisympäristö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virtuaalinen oppimisympäristö"

Transkriptio

1 Lahden Ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Verkot ja multimedia Harjoitustyö, lv Virtuaalinen oppimisympäristö - taustoja ja käytäntöä Hannu Lehto

2 Sisällysluettelo 1. Oppimisympäristöt 2. Virtuaalinen oppimisympäristö 3. Virtuaalisen oppimisympäristön tekninen rakenne 4. Virtuaalisen oppimisympäristön ohjelmistojen vertailu 5. Lahden kaupungin koululaitoksen virtuaalinen oppimisympäristö 6. Pilottikurssi: matematiikkaa monimuotoisesti 6.1 Kurssin yleiskuvaus 6.2 Kurssin lähtötasovaatimukset 6.3 Kurssin arviointi 6.4 Kurssi virtuaalisessa oppimisympäristössä 7. WebCT:n käyttö 7.1 Oppimisympäristön ylläpito 7.2 Kurssin ylläpito 8. WebCT:n käyttöohjeet 9. Kurssille ilmoittautuminen, esimerkkinä pilottikurssi 10. Jatkosuunnitelmia Lähdeluettelo Liitteenä ohjelmakoodit (Perl-kielellä) 1. Ilmoittautumislomakkeen tietojen tallennus palvelimelle (tallenailmoittautuminen.cgi) 2. Ilmoittautumistietojen lukeminen palvelimelta työasemalle (lueilmoittautuminen.cgi) 3. Ilmoittautumistietojen tallennus WebCT:n ymmärtämään muotoon (tallennawebct.cgi) 4. Yksittäisen tietueen valitseminen tietojen päivitystä tai poistoa varten (korjaa.cgi) 5. Yksittäisten tietueiden poistaminen ilmoittautumistiedostosta (tuhoa.cgi) 6. Yksittäisen tietueen tietojen korjaaminen (paivitys.cgi)

3 1. Oppimisympäristöt Perinteinen luokka, jossa opettaja kateederilla puhuu jakaen tietoa ja oppilaat enemmän tai vähemmän tarkkaavaisesti kuuntelevat, on eräs oppimisympäristö. Työpaikka parhaimmillaan voi olla oppimisympäristö, jossa tekeminen ja uuden oppiminen luontevasti lomittuvat; tekemällä oppii. Myös olohuone, siellä oleva televisio ja siitä tuleva ohjelma voi olla oppimisympäristö, samoin multimediaa sisältävä CD. Tietenkin myös internet-verkko voi olla oppimisympäristö, joskin suuri osa verkon käytöstä on sellaista, millä ei oppimisen kanssa ole mitään tekemistä, kuten ostosten tekeminen, päämäärätön surffailu tai nautinnon hakeminen pornosivuilta. Oppimisympäristö onkin hyvin laaja käsite. Sillä tarkoitetaan siis paikkaa, tilaa, yhteisöä tai toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää oppimista. Viimeaikainen tekniikan voimakas kehittyminen on tuonut mahdollisuuksia luoda uusia ja joustavia oppimisympäristöjä. Oppimisympäristö ei kuitenkaan ole vain paikka ja välineet, vaan keskeisintä ovat opettamiseen ja oppimiseen liittyvät asiat. Perinteisestä luokka- ja kurssiopetuksesta poiketen uudet oppimisympäristöt korostavat oppijan omaa aktiivisuutta ja itsearviointia, yhteyttä reaalimaailmaan, vuorovaikutteisuutta, tiukat oppiainerajat ylittävää ongelmakeskeisyyttä, kokonaisuuksien hahmottamista. Opettaja on taas uusissa oppimisympäristöissä tiedon jakajan sijasta enemmänkin opetuksen suunnittelija ja oppimistapahtuman tukija. Oppimisympäristö voi olla suljettu tai avoin. Tietysti raja näiden välillä ei ole jyrkä. Jotkin oppimisympäristöt ovat jossakin suhteessa suljetumpia kuin toiset. Suljettu oppimisympäristö ei tarjoa sanottavasti oppijalle henkilökohtaista vapautta. Perinteinen luokkaopetus, jossa opettaja puhuu ja oppilaat kuuntelevat, on suljettu oppimisympäristö. Siinä kaikki etenevät samaa tahtia, oppiminen tapahtuu luokassa irrallaan käytännön elämästä, pakko ja rangaistus ovat keskeisiä motivointikeinoja ja opetus tähtää asioiden ulkoaoppimiseen. Kun murtaudutaan luokasta ulos liittämällä opetus ympäröivään todellisuuteen esimerkiksi tekemällä opintoretkiä, tutustumalla työelämään tai hyödyntämällä internettiä, oppimisympäristö muuttuu avoimemmaksi. Siis avoimuus liittyy paikkaan ja yhteyteen ympäröivään todellisuuteen ja opetusmenetelmien monipuolisuuteen. Samoin avoimuus voi olla myös ajallista: oppimista ei sidota tiukkoihin 45 minuutin oppitunteihin, opiskeluvauhti vaihtelee, jotkut etenevät toisia nopeammin tai hitaammin. Avoin oppimisympäristö on luonnollisesti myös kaikien saatavilla, mitään pääsykokeita tai muita karsintoja ei ole. Avoimessa oppimisympäristössä oppija on keskeinen toimija ja hänellä on myös päävastuu opiskelusta. Ulkoisen painostuksen ja rangaistusten sijasta luotetaan oppijan omaan motivaatioon, oppijan omiin tavoiteasetteluihin, itseopiskeluun ja itsearviointiin. Samoin kaikille yhteisten oppisisältöjen sijasta pyritään yksilöllisesti suunniteltuihin sisältöihin jopa henkilökohtaisiin opetussuunnitelmiin. Avoimessa oppimisympäristössä korostetaan myös yhteisöllisyyttä: oppiminen tapahtuu yhteistoiminnassa vuorovaikutteisesti muiden kanssa. Tämän periaatteen sovittaminen yhteen voimakkaasti yksilöllisyyttä korostavien muiden piirteiden kanssa saattaa käytännössä olla hankalaa. Ongelma on akuutti ja ja todellinen: nyky-yhteiskunnasta ovat paljolti hävinneet yhteisvastuun ja yhteisöllisyyden piirteet, yksilöllisyys miellettynä kilpailuksi toisia vastaan on korostunut, ahneus ja piittaamattomuus saavat jopa piispat tekemään vetoomuksia.

4 Avoin oppimisympäristö vaatii paljon oppijalta; vastuu on hänen. Kuitenkin ainakin nuorten kohdalla ei läheskään aina ole kykyä ja pitkäjännitteisyyttää ponnistella itsenäisesti opiskellen, itse asetettuihin tavoitteisiin itsearvioiden. Varsinkaan kun kaikilla ei edes ole mitään kummempia tavoitteita, kunhan vain ajaudutaan muiden mukana. Pahimmillaan yksilöllisyyden korostuminen avoimissa oppimisympäristöissä voi olla oppijan (=ajautujan) heitteillejättöä, eikä tämä ole lainkaan pienempi synti kuin autoritaarisessa, yhtä jalkaa etenevässä opetuksessa yksilöllisyyden tukahduttaminen. Motivoituneille nuorille avoimuus on varmasti innostavaa ja hyödyllistä, he menestyvät entistä paremmin. Mutta entä ajautujat? Vaarana on yhteiskunnan entistäkin suurempi jakautuminen, eriarvoistuminen, joka ei varmaankaan ole ensisijainen tavoite, mutta johon helposti päädytään. Liiallinen avoimuus voi myös pahimmillaan vaarantaa tiettyjen perustaitojen oppimisen. Oppija keskittyy liiaksi itseään sillä hetkellä kiinnostaviin asiaoihin laiminlyöden muuta opiskelua. Näin voi aiheutua suurta hankaluutta jatko-opiskelussa tai työelämässä. On asioita, jotka on pakko oppia, vaikka sillä hetkellä innostusta ei olisikaan. Avoimessa oppimisympäristössä oppija vaatii paljon henkilökohtaista ohjausta, hänestä on pidettävä huolta. Ainakaan nykyisin tällaiseen ei ole käytännössä mahdollisuuksia: ei työvoimaa, ei ammattitaitoa, ei rahaa. Pahimmillaanhan uusia oppimisympäristöjä on pidetty säästökeinona: määrärahoja pienennetään vähentämällä lähiopetusta ja lisäämällä itsenäistä etäopetusta, jolloin opettaja on antavinaan etätehtäviä ja oppilas on tekevinään niitä. Käytännön opetustyö on jatkuvaa kompromissin tekoa suljetun ja avoimen oppimisympäristön välillä. Mitään parasta järjestelmää ei ole: joillekin sopii suurempi vapaus, toiset taas tarvitsevat tiukempaa ohjausta. Yksi asia on kuitenkin varmaa, hyvin toteutetut avoimemmat oppimisympäristöt tulevat lisäämään koululaitoksen kustannuksia ja mahdollisesti myös parantamaan oppimistuloksia ainakin joidenkin. Ehkä keskeisintä eri oppimisympäristöissä on niiden monipuolisuus: on mahdollisuus valita kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten soveltuva opetuksen ja oppimisen menetelmä. Joissakin tapauksissa myös virtuaalinen eli verkkopohjainen oppimisympäristö saattaa olla hyvä ja sopiva varsinkin, jos sen käyttöä joustavasti lomitetaan muiden tapojen, kuten vaikkapa perinteisen lähiopetuksen ja työssäoppimisen kanssa. Tällainen monimuoto-opetus tulee varmasti jatkossa laajenemaan. 2. Virtuaalinen oppimisympäristö Virtuaalinen oppimisympäristö toteutetaan teknisesti käyttäen internettiä ja www-teknologiaa. Siksi voitaisiinkin puhua virtuaalisuuden sijasta verkkopohjaisesta oppimisympäristöstä. Virtuaalinen oppimisympäristö on ajan ja paikan suhteen hyvin avoin. Muuten se saattaa olla hyvinkin kankea pakottaen tiettyyn kaavamaiseen opiskeluun. Tietysti mahdollisuuksia on myös suureen joustavuuteen. Oppimateriaali on ainakin osittain toisiinsa linkitettyinä hypermediadokumentteina verkossa, joskin perinteisiä oppimateriaaleja (kirjat, ääniaset, videot, CD-levyt) voidaan käyttää rinnalla. Hypermediadokumentit voivat sisältää myös ohjelmallisesti toteutettuja osia, kuten Java-sovelmia, JavaScriptejä tai cgi-ohjelmoinnilla toteutettuja dynaamisia ratkaisuja. Vuorovaikutus opiskelijan ja opettajan välillä samoin kuin opiskelijoiden kesken tapahtuu verkon välityksellä käyttämällä keskustelualueita, sähköpostia ja reaaliaikaista keskustelua (chat). Myös videoneuvotteluja voidaan

5 käyttää, jolloin ryhmän kesken on reaaliaikainen kuva- ja ääniyhteys. Samoin keskeisenä osana on verkossa oleva kalenteri, josta osallistujat näkevät opiskeltavan kokonaisuuden aikataulun Yksi virtuaalisen oppimisympäristön tärkeimpiä vaatimuksia on helppokäyttöisyys: välineen ja erilaisten ohjelmien opiskelu ei saa viedä aikaa varsinaisen asian opiskelulta. Toinen keskeinen vaatmus on luotettavuus: ohjelmat eivät saa kaatua. Koko virtuaalisen oppimisympäristön käyttö saattaa pahimmassa tapauksessa tyrehtyä huonoihin käyttöliittymiin, vaikeisiin ja kömpelösti toimiviin ohjelmiin sekä ohjelmistovirheisiin. Kolmas keskeinen vaatimus on reaaliaikaisuus: tietojen on oltava ajantasalle päivitettyjä, kommunikointi opettajan ja opiskelijan kesken on tapahduttava nopeasti. Kun opiskelija lähettää kysymyksen, opettajan on vastattava siihen heti tai ainakin viimeistään seuraavana päivänä. Samoin opiskelijan on seurattava riittävän usein, mitä virtuaalisessa oppimisympäristössä tapahtuu. Neljäs vaatimus on verkkopohjaisessa oppimisympäristössä toteutettavien kurssien hallinnoinnin helppous. Miten kursseille ilmoittaudutaan, miten valvotaan opinto-oikeuksia, miten kurssisuoritukset siirretään koulun hallinto-ohjelmaan? 3. Virtuaalisen oppimisympäristön tekninen rakenne Verkkopohjainen oppimisympäristö rakennetaan verkkopalvelimelle, jonka käyttöjärjestelmä on Windows NT, Unix tai Linux. Osa ohjelmistoista ei toimi kaikilla käyttöjärjestelmillä. Verkkopalvelimelle asennetaan lisäksi www-palvelu, joka huolehtii siitä, että käyttäjän selain saa hakemansa tiedon. Windows NT:n www-palvelinohjelmisto on yleensä Microsoftin Internet Information Server (IIS), kun taas Unix- ja Linux-koneissa yleisimmin käytetään wwwpalvelinohjelmistona Apachea. Myös muita www-palvelimia käytetään, esimerkiksi Lotus Learning Space vaatii alustakseen Lotuksen Domino-ohjelmiston. Opiskelija tarvitsee normaalin kotitietokoneen, josta on internet-yhteys vaikkapa nopean modeemin välityksellä, joskin uudemmilla tekniikoilla (ISDN, ADSL) toteutetut yhteydet tuovat lisää käyttömukavuutta. Verkkopohjaisen oppimisympäristön käyttäminen tapahtuu yleensä tavallisella selaimella, josta kannattaa hankkia uudehko versio, koska vanhemmat eivät tue kaikkia nykyisiä ominaisuuksia, kuten www-sivujen kehyksiä tai Java-appletteja. Osa verkossa olevasta materiaalista saattaa olla sellaista, että se vaatii selaimeen verkosta imuroitavan ilmaisen lisäohjelmapalikan (plug-in). Tällaisen plug-in -ohjelman asentaminen tapahtuu täysin automaattisesti. Yksi esimerkki plug-in ohjelmasta on vaikkapa Adoben Acrobat Reader, joka mahdollistaa PDF-formaattiin tallennettujen tiedostojen selaamisen. Lisäksi opiskelija tarvitsee ohjelmia, joilla hän tekee opiskelun vaatimat tehtävät. Minimivaatimus on tekstinkäsittelyohjelma. Koska osa tehtävistä yleensä julkaistaan verkossa, tarvitaan myös ohjelma, jolla voi tehdä HTML-sivuja. Helpoin tapa on käyttää uusia teksinkäsittelyohjelmia ja tulostaa dokumentti HTML-muodossa. Näin syntyvä koodi on kuitenkin aika epätaloudellista, mutta etuna on, että että selviää tutulla teksturilla eikä tarvitse osata käyttää HTML-editoreita tai HTML-kieltä. Mahdollisesti tarvitaan myös muita perustyökaluja (HTML-editori, piirto- ja taulukkolaskentaohjelma) sekä joissakin erityistapauksissa aineistokohtaisia ohjelmia, esimerkiksi matematiikan opiskelussa jotain matematiikka-ohjelmaa, kuten Mathematica, Derive, MathCad tai Maple. Opettaja hoitaa kurssin ylläpitoa ja tutorointia myös omalta työasemaltaan, jolta vaaditaan samat ominaisuudet kuin opiskelijan koneelta. Kurssien ylläpito tapahtuu joissakin järjestelmissä (esim. WebCT) selaimen avulla, kun taas toisissa vaaditaan jokin lisäohjelma (esim. Lotus Learning Space vaatii Lotus Notes Clientin). Lisäksi oppimateriaalin tuottaminen saattaa tilanteesta riippuen vaatia muitakin ohjelmia kuin pelkästään teksturin ja mahdollisesti HTML-editorin.

6 Oheisessa kaaviokuvassa on esitetty virtuaalisen oppimisympäristön periaatteellinen tekninen rakenne. 4. Virtuaalisen oppimisympäristön ohjelmistojen vertailu Tällä hetkellä on tarjolla lukuisia erilaisia virtuaalisen oppimisympäristön toteuttavia ohjelmia, kuten esimerkiksi WebCT, Blackboard ja Lotus Learning Space. Kattava lista löytyy osoitteesta Lisäksi on tietysti mahdollisuus rakentaa yleiskäyttöisillä työvälineillä oma virtuaalinen oppimisympäristö, kuten on tehty monin paikoin myös Suomessa, esimerkkeinä Oulun yliopiston koulutusteknologian tutkimusyksikön ProTo tai Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Telsipro tai Oulun Nettinikkarit oy:n Nebed. Kaupallisella, valmiilla ohjelmalla pääsee nopeasti, vähällä vaivalla ja myös kohtalaisen edullisesti alkuun, joskin valmis ohjelma asettaa myös rajoituksia: kaikki omat ideat eivät ole toteutettavissa. Tämä on usein ainoa realistinen tapa perustaa verkkopohjainen oppimisympäristö. Suurimpana ongelmana on verkkopohjaisen oppimisympäristön hallinnointi. On hankalaa kytkeä virtuaaliympäristö oppilaitoksen hallinto-ohjelmistoon niin, että ei jouduta tekemään kaksinkertaista työtä. Oma sovellus on tietysti joustavampi, mutta sen tekeminen on vaativaa ja kallista, eikä kaukana ole ajatus pyöran keksimisestä uudestaan moneen kertaan. WebCT WebCT on kanadalaisen WebCT Educational Technologies yrityksen tuote, jonka kehitys on alkanut British Columbian yliopistossa. Tällä hetkellä oppilaslisenssejä on myyty yli 6 miljoonaa 55 eri maahan. Ohjelmistoa myös kehitetään ja testataan jatkuvasti ja esimerkiksi uusin versio 3.0 beta on jo saatavissa verkosta kokeiltavaksi.

7 Ominaisuuksia: sähköposti, jonka voi linkittään omaan vakituiseen sähköpostiosoitteeseen, kurssikohtaiset keskustelualueet, reaaliaikainen keskustelu (chat), reaaliaikainen liitutaulu eli graafinen piirtoalusta, monivalinta- ja aukkotehtävät, kalenteri, ulkoisten tiedostojen (CD-ROM:lla) mahdollisuus, ääni- ja videotiedostot, kurssin esittelysivut. Toimintaympäristö Unix, Linux, Win NT, www-palvelimena Apache tai IIS Ohjelmisto on ilmainen, verkosta imuroitavissa. Kokeilu ja kurssien suunnittelu onnistuu ilman kustannuksia. Vasta kurssien toteuttaminen (oppilaslisenssit) maksavat. Hinta on edullinen. Jos samanaikaisesti opiskelijoita alle 50, maksaa vuoden lisenssi 5 dollaria opiskelijaa kohti. Yksikköhinta laskee käyttäjämäärän kasvaessa. Kurssit voi myös toteuttaa WebCT:n palvelimella, jolloin ei tarvita omaa palvelinta. Hinnat ovat tietysti tällöin korkeammat. WebCT tarjoaa myös ilmaisen kokeilumahdollisuuden toteuttaa yksi 6 kuukauden kurssi korkeintaan 50 opiskelijalle yhtiön palvelimella. Blackboard Blackboard on yhdysvaltalaisen Blackboard Inc yhtiön tuote, jota käytetään 3300 eri instituutiossa yli 70 maassa ja jota on kehitetty yhteistyössä Cornellin yliopiston kanssa. Tarjoaa ilmaisen mahdollisuuden luoda kursseja yhtiön palvelimelle. Mitää selainta kummallisempaa ohjelmistoa ei tarvita omalla koneella. Ominaisuuksia: sähköposti, chat, liitutaulu, keskustelualue, monivalintatestit, kalenteri Kaupallisen Blackboard-ohjelmiston voi myös asentaa omalle palvelimelle, jolloin toimintaympäristönä Unix, Linux tain Win NT. Tuote on vasta tulossa markkinoille. Lotus LearningSpace Lotus LearningSpace on IBM:n tytäryhtiön Lotuksen tuote. Markkinoilla se on ollut jo pitään, uusin versio on 4.0. Ohjelma on aika yleisesti käytössä maailmalla, myös Suomessa. LearningSpace on keskeisin osa IBM:n tarjoamasta palvelupaketista IBM Mindspan Solutions, joka sisältää sähköisen oppimisen (e-learning) järjestelmän suunnittelun, rakentamisen, ylläpidon ja tukipalvelut sekä sisällön kehittämisen. Ominaisuuksia: Ohjelma jakautuu opiskelijan kannalta neljään osaan, opettajalle on lisäksi kaksi lisäosaa 1. Schedule eli kurssiaikataulu, jossa kurssin ohjelma ja sisältö organisoidaan 2. MediaCenter tietokanta kurssimateriaaleista. Sisältö voi olla grafiikkaa, kuvaa, ääntä, HTML-sivuja, linkkejä internettiin. 3. CourseRoom eli luokkahuone, jossa tapahtuu opettajan, oppilaiden ja oppilasryhmien välisen tiedonvaihdon (sähköposti, keskustelualueet, chat, videoneuvottelu, sovelluksen jakaminen kahden tai useamman käyttäjän kesken reaaliaikaisesti, yhteinen liitutaulu) 4. Profiles eli opettajien ja opiskelijoiden henkilötiedot 5. Assesment Manager on arviointi- ja hallintamoduli opettajalle sisältäen työkaluja erilaisten kyselyjen ja monivalintatehtävien tekoon 6. LearningSpace Central sisältää kurssien ylläpidon ja hallinnoinnin Toimintaympäristönä Windows NT ja Lotus Domino. Verkosta löytyy joitakin esimerkkisivuja, jotka on toteutettu LearningSpace-ohjelmalla, mutta mahdollisuutta itse kokeilla ilmaiseksi kurssin toteutusta ei ole.

8 LearnnigSpace on kallis ohjelmisto verrattuna vaikkapa WebCT:hen. Palvelinohjelmisto on kallis, samoin käyttäjälisenssit. WebCT on runsaisiin ominaisuuksiinsa nähden halpa ohjelma, jolla on paljon käyttäjiä ympäri maailmaa ja jonka kehitystyö on vilkasta. Ennen hankintapäätöstä sitä pääsee monipuolisesti kokeilemaan. Ohjelman asentaminen ja ylläpito vaativat hieman työtä, mitään avaimet käteen ratkaisuja ei myydä. Blackboard on ilmainen ympäristö toteuttaa etäopetuskursseja ilman minkäänlaisia ohjelmistokustannuksia. Hyvä välinen etäopetuksen kokeilemiseen Lotus LearningSpace:n uusin, vasta markkinoille tullut versio 4.0, sisältää monipuolisia ominaisuuksia. Suuri yritys tarjoaa myös avaimet käteen periaatteella tehtyjä virtuaalisia oppimisympäristöjä. Kallis ratkaisu. Etukäteistestaamiseen ei ole mahdollisuuksia. 5. Lahden kaupungin koululaitoksen virtuaalinen oppimisympäristö Lahden kaupungin koululaitoksen virtuaalisen oppimisympäristön ohjelmistoksi valittiin WebCT. Tärkeimpinä perusteluina olivat runsaat ominaisuudet, hyvät etukäteistestausmahdollisuudet, halpa hinta ja levinneisyys. Myös ohjelmiston käyttö muissa Lahden oppilaitoksissa (Ammattikorkeakoulu, Teknillisen korkeakoulun Lahden keskus) vaikutti asiaan. Palvelimen käyttöjärjestelmäksi valittiin Win NT 4.0 (Service Pack 6.0) ja www-palvelimeksi Internet Information Server (IIS) versio 4.0. Tähän päätökseen vaikuttivat lähinnä NT-serverin helppo ylläpito ja myös aikaisempi kokemus NT-servereistä. Palvelimeksi hankittiin kohtalaisen tehokas mikro, joka sijaitsee Salinkallion lukiossa. Palvelin on kytketty Lahden kaupungin opetusverkkoon edu.lahti.fi, jonne Salinkalliolta on 512 kilotavun yhteys. Kokeiluvaiheen jälkeen toiminnan toivottavasti laajentuessa laitteistoja ja yhteyksiä joudutaan parantamaan. Virtuaalisen oppimisympäristön osoite on 6. Pilottikurssi: matematiikkaa monimuotoisesti Asennettuun verkkopohjaiseen oppimisympäristöön olen suunnitellut alustavasti yhden lukion laajan matematiikan syventävän kurssin, joka toteutetaan monimuoto-opetuksena sisältäen sekä lähiopetusjaksoja että virtuaalisessa oppimisympäristössä toteutettavaa etäopiskelua. Kurssin nimi on hieman epämääräisesti Matematiikkaa tietokoneavusteisesti. Kurssin verkossa oleva oppimateriaali muodostaa kurssin Hypermediadokumentin laatiminen harjoitustyön. Koska harjoitustyössä tutkittiin eri mahdollisuuksia julkaista matemaatista tekstiä verkossa, materiaalin selaaminen vaatii plug-in ohjelmia ( Adobe Acrobat Reader, MathReader, TechExplorer). Verkkomateriaali on vielä keskeneräinen sisältäen vain kompleksilukuihin liittyviä asioita.

9 6.1 Kurssin yleiskuvaus Kurssin laajuus on 38 tuntia eli yksi opintoviikko Kurssi koostuu kahdesta osasta: Kompleksiluvut Differentiaali- ja integraalilaskennan syventäminen o Differentiaaliyhtälöt o Tehokkaan tietokoneohjelman käyttäminen diff. ja integraalilaskennan ongelmissa Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena: siihen sisältyy lähiopetusjaksoja Salinkallion lukiossa ja itsenäistä etäopiskelua, joka vaatii tietokoneen internet-yhteyksineen ja matemaattisen tekstin tuottamista varten esim. Word-teksturin. Osa kurssin lähiopetuksesta sisältää tutustumista WebCT-nimiseen virtuaaliseen oppimisympäristöön, jonka avulla hoidetaan yhteydenpito, tiedotus, oppimateriaalien jako ja tehtävien palautus.opiskelijalta ei vaadita erityisiä tietokoneohjelmia, Internet-selain ja siihen verkosta ladattavat ilmaiset lisäpalikat sekä kunnon teksturi riittävät Toinen osa lähiopetuksesta liittyy Mathematica-nimisen symbolisen ja numeerisen laskentaohjelman käyttämiseen matemaattisten ongelmien ratkaisussa. Kurssin tavoitteena on matemaattisten tietojen ja taitojen kartuttamisen lisäksi tutustuttaa opiskelija virtuaalisen oppimisympäristön käyttöön ja etäopiskeluun. Lisäksi pyritään antamaan kuva nykyaikaisten, tehokkaiden matematiikka-ohjelmien käytön mahdollisuuksista. 6.2 Kurssin lähtötasovaatimukset Kurssi on tarkoitettu niille lukion laajan matematiikan lukijoille, jotka ovat suorittaneet kohtuullisella menestyksellä (kurssiarvosanojen keskiarvo vähintään 7)laajan matematiikan differentiaali- ja integraalilaskennan kurssit. Lisäksi tarvitaan Pentium-tason tietokone ja Internetyhteys sekä tietokoneen käytön perustaidot eli tekstinkäsittely ja Internetin käyttö. Muiden tarvittavien ohjelmien käyttöön perehdytään kurssilla. 6.3 Kurssin arviointi Kurssista annetaan numeroarviointi asteikolla 4-10, missä 4 tarkoittaa hylättyä suoritusta. Arviointi perustuu etätehtävien suorittamiseen ja työskentelyyn lähiopetusjaksoilla. Erityisesti innostuneisuus ja harrastuneisuus vaikuttavat arvosanaa nostavasti. Etätehtävien palautukselle asetetaan määräaika, jonka jälkeen palautettuja tehtäviä ei enää huomioida. Kurssin läpäisy edellyttää, että vähintään puolet annetuista etätehtävistä suoritetaan. Kurssin suorittaminen vaatii sekä etäopiskelua että osallistumista lähiopetusjaksoille Kurssi virtuaalisessa oppimisympäristössä Kurssi löytyy palvelimelta

10 Pääsivulta voidaan valita Course Listing, jonka takaa löytyvät kurssin esittelysivut. Näillä on yleistietoa kurssin suorittamisesta, ilmoittautumislomake kurssille sekä muutama esimerkkisivu kurssimateriaalista. Esimerkkisivut ovat normaaleja HTML-sivuja, joten ne eivät vaadi mitään plugin ohjelmia, kuten varsinaiset kurssisivut. Tämän materiaalin tarkoituksena on antaa perustietoja valinnan tai valitsematta jättämisen tueksi. Toinen pääsivun valinta on my WebCT, jonka takaa löytyvät varsinaiset kurssit, jotka puolestaan edellyttävät henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kokeilutunnuksella oppilas ja salasanalla oppilas pääsee tästä eteenpäin.näin tullaan kuvitteellisen oppilas Matti Meikäläisen sivulle, josta on linkit kaikille niille kursseille, joihin hänellä on osallistumisoikeus. Valitsemalla Laajan matematiikan syventävä kurssi päästään tämän kurssin sivulle: Tähän kurssin opettaja on tuonut työkalut: sähköposti, kalenteri, josta ilmenee kurssin aikataulu, kurssikohtainen ilmoitustaulu, laatikko kotitehtäville ja niiden palautukselle sekä linkki varsinaiseen opiskelumateriaaliin. Varsinaisessa oppimateriaalissa on myös lomake kurssipalautteelle sekä mahdollisuus palautteen tarkasteluun, joka on suojattu salasanalla (salasana on salasana). 7. WebCT:n käyttö WebCT-ohjelmistossa eri oikeuksin varustettuja käyttäjätasoja on neljä: oppimisympäristön ylläpitäjä (administrator), kurssin suunnittelija (designer, opettaja), kurssin arvioija (grader) ja oppilas (student). Suurimmat oikeudet ovat ylläpitäjällä ja pienimmät oppilaalla. Näistä kurssiarvijoija on käytännössä tarpeeton. Hänen tehtävänsä olisi erilaisten testien ja kurssipalautteiden arviointi ja tarkastelu.käytännössä nämä työt kuuluvat kurssin opettajalle (designer). 7.1 Oppimisympäristön ylläpito Ylläpitäjä (administrator) huolehtii oppimisympäristön toimivuudesta ja käytön valvonnasta. Tärkeimmät tähän kuuluvat tehtävät ovat: käyttäjälisenssien ylläpito käytön valvonta (tilastotiedot käyttäjistä, opettajista ja palvelimen käytöstä) uusien kurssien luonti ja vanhojen tuhoaminen kurssiryhmien luonti, ja ylläpito varmuuskopioiden tekeminen ja palauttaminen

11 mahdollisuus käyttäjätietojen päivittämiseen, poistamiseen, lisäämiseen Käytännössä tulisi pyrkiä siihen, että jokaisen kurssin opettaja on vastuussa omasta kurssistaan huolehtien oppilastiedoista, oppimateriaalista ja tiedonvälityksestä. Ylläpitäjä vain luo tyhjän kurssin ja sille opettajan. 7.2 Kurssin ylläpito Kurssin ylläpito on kurssin opettajan tehtävä. Siihen kuuluvia keskeisiä tehtäviä ovat: Kurssin oppimateriaalin suunnittelu. Verkossa olevan oppimateriaalin olisi oltava HTMLmuodossa. Tämä ei enää ole ylitsepääsemätön rajoitus, sillä on ilmaisia ja helppokäyttöisiä HTML-editoreja ja ennen kaikkea uudet ohjelmat (Word, Excel, ) voivat tallentaa dokumentin suoraan HTML-muotoon automaattisesti. Jos käytetään jotakin muuta formaattia (esim word) on varmistuttava siitä, että jokaisella opiskelijalla on käytössään tätä formaattia lukeva ohjelma. Usein ongelmana ovat eri ohjelmaversiot: vanha versio ei lue uudella tallennettua, ellei sitten nimenomaan tallenneta vanhan ohjelman formaattiin. Yhtenä mahdollisuutena on tallentaa materiaali PDF-formaattiin, jota voidaan lukea selaimella, kunhan siihen on liitetty ilmainen Adobe Acrobat Reader plug in ohjelma. PDF-formaattiin tulostaminen vaatii kaupallisen Adobe Acrobat ohjelman, joskin täysin ilmainenkin keino on olemassa: Imuroidaan verkosta Aladdinin Ghostscript-ohjelma, joka muuttaa Postscript-tyyppisen tiedoston PDF-tiedostoksi. Myös audio- ja videoleikkeitä voi käyttää, mutta käytännön ongelmana ovat niiden suuri koko ja hitaan yhteydet. Kurssin oppimateriaalina voi olla myös kirjoja, lehtiä ja CDROM:lla olevaa multimediaa. Kokeiden ja kurssipalautelomakkeiden suunittelu Kurssin pääsivun rakentaminen. Pääsivulla ovat linkit valmiisiin työkaluihin (sähköposti, keskustelualue, kalenteri, ), oppimateriaaleihin, kurssipalauttelomakkeeseen, erilaisiin testeihin. Oppimateriaali tulee olla HTML-muodossa, joskin tietysti sähköpostin liitteenä voidaan toimittaa muunkinlaisia dokumentteja. Myös audio- ja videoleikkeet ovat mahdollisia. Kurssin kaikille avoimen esittelysivun laaatiminen. Oppilastietojen ylläpito. Opettaja voi tallentaa jokaisen opiskelijan tiedot yksitellen oppilastietokantaan antaen samalla jokaiselle opiskelijalle kurssikohtaisen tunnuksen ja salasanan. Tämä on aika työlästä, jos opiskelijoita on paljon, mutta toisaalta hyvin luotettava menetelmä. Toinen mahdollisuus on lukea oppilastiedot tietyllä tarkoin määrätyllä tavalla muotoilusta tekstitiedostosta. Tämä edellyttää, että tekstitiedosto saadaan näppärästi ja vähällä vaivalla esimerkiksi jostakin hallinto-ohjelmasta. Kolmas tapa on pitää kurssia avoimena, jolloin kuka tahansa voi sille ilmoittautua. Tämä mahdollistaa erilaiset sotkut: turhat ilmoittautumiset, saman henkilön useat ilmoittautumiset. Näin oppilastietokanta ei ole kovin luotettava. Opiskelijoiden mahdollinen jakaminen ryhmiin erilaisia ryhmätöitä varten. Jatkuva yhteydenpito kurssilaisten kesken. Opettajan on huolehdittava, että tiedot ovat ajantasalla. Kurssikalenterin tiedot ovat oikeita ja aikataulu on hyvissä ajoin kaikkien tiedossa. Keskustelualueen sisältö on asiallista ja ajankohtaista. Sähköpostiviesteihin on vastattava nopeasti. Kurssin arviointi, loppupalautteen antaminen opiskelijoille, suoritustietojen siirto kunkin opiskelijan oman koulun hallinto-ohjelmistoon.

12 Oppimisympäristö on helppokäyttöinen. Linkityksen valmiisiin työkaluihin on helppo tehdä. Sähköpostin ja keskustelualueen käyttö on sujuvaa eikä siihen tarvita mitään erillistä perehtymistä, jos on aikaisemmin käyttänyt jotakin muuta sähköpostijärjestelmää. Oman HTML-muotoisen oppimateriaalin siirto palvelimelle ei ole aivan yksinkertaista. Valmisohjelmien tekemät HTML-dokumentit muodostuvat monista eri tiedostoista ja alihakemistoista, jotka kaikki on osattava siirtää omalta työasemalta palvelimelle. Tällöin tiedostojen siirto yksi kerrallaan on liian työlästä, kun lisäksi pitäisi tehdä palvelimelle täsmälleen samannimiset alihakemistot kuin omalla koneella on. Valitetavasti WebCT:llä ei ole mahdollista siirtää kokonaisia alihakemistoja sisältöineen. Näin ainoaksi käytännön mahdollisuudeksi jää tiedostojen pakkaaminen työasemalla (zip), paketin siirtäminen palvelimelle ja lopuksi paketin purkaminen WebCT:n omaa unzip-toimintaa käyttäen. WebCT:ssä voi rakentaa myös testejä, mutta aika rajoitetusti. Sallitut testityypit ovat monivalinta, yhdistely, lyhyt vastaus ja pitkä vastaus. Näistä kolme ensimmäistä pisteytetään automaattisesti perustuen opettajan laatimisvaiheessa antamaan maksimipistemäärään ja vaihtoehtokohtaisiin painokertoimiin. Lyhyt vastaus tyyppi mahdollistaa myös erilaisten aukkotehtävien laatimisen. Neljäs tyyppi (pitkä vastaus) on essee, jossa opiskelija kirjoittaa vapaasti, mitä hän kysymyksestä tietää. Tätä ei tietenkään voi pisteyttää automaattisesti. Monipuolisemmat kokeet on toteutettava perinteisesti: opettaja postittaa kokeen vaikkapa Word-dokumenttina sähköpostin liitteenä ja oppilas lähettää samalla tavalla vastauksensa takaisin. Jos opiskelijoita on paljon, niin yhdeksi suurimmista ongelmista muodostuu oppilastietojen hallinnointi. Miten tiedot tallennetaan WebCT:hen? Miten tiedot siirretään kunkin opiskelijan oman oppilaitoksen tietokantaan? Ilmeisesti käytännössä paras tapa on tehdä kaikki manuaalisesti. WebCT tarjoaa pieniä mahdollisuuksia tiedonsiirtoon. Se pystyy lukemaan tietyn muotoisesta tekstitiedostosta oppilastietoja tietokantaansa ja siirto toiseenkin suuntaan on mahdollinen: oppilastietokannan tietoja voi tulostaa tekstitiedostoon. Myös ilmoittautuminen kursseille on ongelmallista. Avoin ilmoittautuminen on mahdollinen, jolloin kuka tahansa voi luoda itselleen tunnuksen ja tulla kurssille, mutta tästä seuraa monia ongelmia. Miten estetään huijareiden ilmoittautuminen? Entä jos sama henkilö ilmoittautuu monta kertaa? Jos kurssin koko on rajoitettu ja kurssi on täyttynyt, niin miten estetään jatkoilmoittautumiset? Jos kurssilla on lähtötasovaatimuksia, niin miten kontrolloidaan, että ilmoittautuja täyttää ne? Käytännössä avoin ilmoittautuminen ei toimi ja sitä ei tule sallia kuin poikkeustapauksissa. Niinpä ilmoittautuminen on hoidettava jotenkin muuten. Yksi mahdollisuus on suora ilmoittautuminen joko sähköpostitse tai puhelimitse kurssin opettajalle, jonka yhteystiedot löytyvät kurssin kaikille avoimelta infosivulta. Toinen mahdollisuus on, että opiskelija ilmoittautuu oman oppilaitoksen opintojenohjaajalle, joka taas välittää tiedon kurssin ylläpitäjälle (opettajalle tai sille oppilaitokselle, joka vastaa kurssista).tai voi myös ilmoittautua suoraan kurssista vastaavaan kouluun. Luvussa 9 olen tehnyt Perl-kielisten cgi-ohjelmien avulla www-pohjaisen ilmoittautumisjärjestelmän luvun 6 pilottikurssille. 8. WebCT:n käyttöohjeet Käyttöohjeissa selvitetään uuden kurssin perustamisen vaatimat toimenpiteet, jotka on jaettu kolmeen osaan: Ylläpitäjän (administrator), opettajan (designer) ja oppilaan toimet. HTMLmuodossa oleva materiaali löytyy osoitteesta

13 9. Kurssille ilmoittautuminen, esimerkkinä pilottikurssi WebCT:n tarjoama mahdollisuus pitää kurssia avoimena ilmoittautumista varten sisältää monia vaaroja ja heikkouksia, joista on jo puhuttu luvussa 7.2. Lisäksi ainoat tiedot, jotka ilmoittautumisen yhteydessä voi antaa, ovat etu- ja sukunimi sekä käyttäjätunnus. Kuitenkin usein tarvittaisiin muutakin tietoa, kuten sähköpostiosoite, koulu jne. Niinpä luvun 6 pilottikurssille ilmoittautuminen päätettiin hoitaa Internetin kautta tekemällä tätä varten lomake, joka löytyy WebCT:n kurssiesittelysivuilta (Course Listing ja Laajan matematiikan syventävän kurssin i-sivut). Lomakkeen tiedot siirretään palvelimella olevalle cgi-ohjelmalle (tallennailmoittautuminen.cgi). Ohjelma tekee suku- ja etunimet yhteen liittämällä käyttäjätunnuksen ja tallentaa kaikki tiedot tekstitiedostoon. Ilmoittautumislomakkeen sisältö riippuu jonkin verran kurssista, mutta perustiedot (sukunimi, etunimi, koulu, ) ovat samat. Alla pilottikurssin Matematiikkaa monimuotoisesti ilmoittautumislomake. Samoin tehtiin cgi-ohjelma (lueilmoittautuminen.cgi), jolla voi lukea palvelimelta ilmoittautumistiedot selaimella näkyvään taulukkoon: Lisäksi tehtiin ohjelma (tallennawebct.cgi), joka tallentaa ilmoittautujien suku- ja etunimet sekä käyttäjätunnuksen sellaiseen tekstitiedostoon, jossa kentät erotetaan pilkulla ja eri tietueet ovat eri riveillä. Tästä tallennusmuodosta WebCT pystyy lukemaan tiedostot omaan oppilastietokantaan. Alla tiedosto WebCT:n ymmärtämässä muodossa. Sukunimi, Etunimi, User ID

14 Lehto,Hannu,LehtoHannu Lund,Hans,LundHans Koska osa ilmoittautumisista saattaa olla virheellisiä pilailuilmoittautumisia, niin laadittiin ohjelma (korjaa.cgi), joka tulostaa valitun tietueen tiedot lomakkeelle korjaamista tai tuhoamista varten. Varsinainen tietueen tietojen tuhoaminen tiedostosta tapahtuu ohjelmalla tuhoa.cgi. Samoin opettaja voi muuttaa valitsemansa tietueen tietoja, esimerkiksi korjata kirjoitusvirheet tai muuttaa tunnuksen, jos kahdelle oppilaalle tulee sama tunnus (paivitys.cgi). Ohjelmointikielenä käytettiin Perliä. Ilmoittautumislomakkeen saa siis näkyviin menemällä WebCT:llä osoitteessa olevan pilottikurssin esittelysivuille tai suoraan osoitteesta voi selata ja myös muokata osoitteessa 10. Jatkosuunnitelmia Verkkopohjaisen oppimisympäristön käyttöä on tarkoitus laajentaa lukio-opintojen puitteissa matematiikan lisäksi muihin oppiaineisiin. Historia Lukion historian tutkielmakurssi. Kurssin tavoitteena on opetella tutkielman tekemisen perusteita: lähteiden käyttöä, lähdekritiikkiä, tutkimussuunnitelman tekemistä ja raportin laatimista. Kurssi alkaa opettajajohtoisella lähiopetuksella, mutta varsinaisen tutkielman tekeminen on hyvin itsenäistä työtä, jota voidaan mainiosti tehdä vaikkapa kotona tai kirjastossa. Opettajan rooli on paljolti ohjaava ja neuvova. Tämän tapaiseen työskentelyyn WebCT:n valmiit tutorointityökalut sopivat erinomaisesti. Oppimateriaali on lähinnä tutkielman laadintaohjeita, aihekokoelma ja lähdeaineistoviitteitä, ehkä myös esimerkkejä hyvistä tutkielmista. Oppilaiden valmiit tutkielmat voidaan myös julkaista verkossa, joskaan se ei ole välttämätöntä. Matematiikka Lukion pitkään matematiikkaan valmentava kurssi. Monille hyvillekin oppilaille siirtyminen peruskoulusta lukion pitkään matematiikkaan on vaikeaa: taidot ovat joillakin osa-alueilla heikot tai ainakin riittävä rutiini puuttuu. Osittain tämän takia pitkän matematiikan opinnot keskeyttäneitä on paljon. Kuitenkin pitkän matematiikan kunnollisesti suorittaneista on pulaa: opiskelupaikkoja on enemmän kuin pitkän matematiikan ylioppilastutkinnossa kirjoittaneita. Näin jatkoopiskelupaikkoja täytetään opiskelijoilla, joitten matematiikan taito on heikko ja tästä johtuen korkean asteen opinnoissa joudutaan opettamaan lukioon kuuluvia asioita. Heikot perustaidot aiheuttavat myös opintojen keskeytymisiä. Koko yhteiskunnan kannalta olisi hyödyllistä, jos pitkän matematiikan opiskelijoita olisi enemmän ja keskeyttäneitä vähemmän. Tähän pyritään vaikuttamaan lukion matematiikan valmentavalla kurssilla. Valmentava kurssi sopisi hyvin verkkoon. Opiskelutahti olisi vapaa ja voisi keskittyä niihin osaalueisiin, jotka ovat eniten retuperällä. Keskeistä tulisi olla kunnollinen ja huolellinen opiskelun ohjaaminen: oppilas saisi apua, neuvoja ja tukea aina tarvitessaan. Käytännön ongelmana on

15 vaikeus siirtää matemaattista tekstiä verkkoon. Tähän on kuitenkin jo ratkaisuja, joita olen tutkinut hypermediadokumentin laatimiskurssin harjoitustyössä. Taideaineet Alustavia suunnitelmia on tehty kuvataiteen, musiikin ja kirjallisuuden monimuotokursseista. Ne koostuisivat teoreettisesta lähiopetuksesta, työssä oppimisen jaksosta, joka toteutettaisiin Sysmän kesätapahtumien yhteydessä sekä verkossa tapahtuvasta etäopiskelusta. Ammatillisten ja lukio-opintojen yhdistäminen Lahden Ammatti-instituutin opskelijoilla on jo muutaman vuoden ajan ollut mahdollisuus suorittaa ammatillisten opintojen ohessa lukiokursseja äidinkielestä, ruotsista, englannista ja lyhyestä matematiikasta. Tavoitteena on yliopilastutkinnon suorittaminen näissä aineissa ja valkolakin saaminen. Monet opiskelijat haluaisivat kuitenkin matematiikan sijasta suorittaa reaaliaineiden kursseja ja kirjoittaa ylioppilastutkinnossa reaalin. Tämä ei kuitenkaan ole ollut käytännön syistä oikein mahdollista perinteisenä luokkaopetuksena. Verkkopohjainen oppimisympäristö tarjoaa nyt mahdollisuuden toteuttaa reaaliaineiden kursseja ja näin laajentaa lukio-opintojen kirjoa ammatillisella puolella. Lähteet Matikainen J. ja Manninen J. (toim.): Aikuiskoulutus verkossa: Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä, Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus Jyri Manninen: Oppimisympäristöt, Spektri 1/2000 s.19-20, Opetushallitus Hanna Salovaara: Verkkotyökaluja koulukäyttöön, OTE opetus ja teknologia 2/99 s.4-9 Reino Virrankoski: Symbolista merkistöä verkossa sekä WWW-pohjaisia opetusjärjestelmiä, Solmu-matematiikkalehti 2/ s.26-29, Helsingin yliopiston matematiikan laitos Ojaniemi-Nurmela-Suvanto-Bruun: Opiskelijana tietoverkossa työkaluna WebCT, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus,1999 ETÄKAMU etäopetus multimediaverkoissa, kansallisen multimediaohjelman osaprojekti TeleEducation NB, Kanada, New Brunswick WebCT, Web Course Tool Lotus Learning Space

16 Oulun yliopiston koulutusteknologian tutkimusyksikkö: ProTo Project Tools for Learning Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus: Telsipro - Telematic Environment for Language Simulations Oulun Nettinikkarit oy: Nebed Adobe Acrobat Aladdin Ghostscript Web-ohjelmointi, Educational Technology Unit, Turun yliopisto Tietoverkot ja etäopetus, Educational Technology Unit, Turun yliopisto Perl-kielen dokumentointi, Perl-kielen kotisivu Nik Silver: Perl tutorial, University of Leeds Liitteet Perl-kielisten cgi-ohjelmien lähdekoodit 1. Ilmoittautumislomakkeen tietojen tallennus palvelimelle (tallenailmoittautuminen.cgi) #!/usr/bin/perl -w # Tallennetaan lomakkeelle kirjoitetut tiedot tekstitiedostoon, jossa # jokainen kenttä erotetaan rivinvaihdolla. # Tiedostoon ensimmäiseksi ja toiseksi kentäksi tulevat suku- ja etunimet # sekä kolmanneksi kentäksi suku- ja etunimistä yhdistämällä tehty tunnus, # jota lomakkeen muut kentät sitten seuraavat. # Jos jokin lomakkeen kenttä on tyhjä, niin tietoja ei tallenneta, vaan # tulostetaan kehote täyttää kaikki kentät. use CGI;

17 $tiedostonimi = "matematiikka.txt"; $cgi_data = CGI->new(); $tyylisivu = "../ilmoittautuminen/tyylisivu2.css"; $paluulinkki = "../ilmoittautuminen/ilmoittautumislomake.html"; $tietueenloppu = "**##??\n"; $sukunimi = $cgi_data->param('sukunimi'); $etunimi = $cgi_data->param('etunimi'); $koulu = $cgi_data->param('koulu'); $ = $cgi_data->param(' '); $lukumaara = $cgi_data->param('lukumaara'); $keskiarvo = $cgi_data->param('keskiarvo'); if ($sukunimi eq "" $etunimi eq "" $koulu eq "" $ eq ""){ print "Content-type: text/html\n\n"; print" <HTML> <HEAD> <TITLE> Virheilmoitus </TITLE> <LINK REL=stylesheet TYPE=text/css HREF=$tyylisivu> </HEAD> <BODY> <H3>Et täyttänyt kaikkia kenttiä!</h3> Valitse <A HREF=$paluulinkki>paluu</A> ja täytä lomake uudestaan. "; } else{ open(kirjoitustiedosto,">>$tiedostonimi"); $tunnus = $sukunimi.$etunimi; #Merkkijonojen liitäminen peräkkäin print KIRJOITUSTIEDOSTO "$sukunimi\n$etunimi\n$tunnus\n$koulu\n$ \n$lukumaara\n$keskiarvo\n$tietuee nloppu"; close(kirjoitustiedosto); print "Content-type: text/html\n\n"; print" <HTML> <HEAD> <TITLE> Lomake lähetetty </TITLE> <LINK REL=stylesheet TYPE=text/css HREF=$tyylisivu> </HEAD> <BODY> <H3>Ilmoittautuminen lähetetty</h3> Kiitos

18 "; print " $etunimi $sukunimi"; print" <BR><BR> <A HREF=$paluulinkki>Paluu takaisin lomakesivulle</a> </BODY> </HTML> "; 2. Ilmoittautumistietojen lukeminen palvelimelta työasemalle (lueilmoittautuminen.cgi) #!/usr/bin/perl -w #Luetaan ilmoittautumistiedot tiedostosta ja näytetään ne HTML-sivun #taulukossa. Lisäksi sivulle tulostuu kaksi lomaketta, joista #toisesta voidaan siirtyä korjaamaan valittua tietuetta ja toisesta #voidaan tiedot tulostaa uuteen tiedostoon muotoon, josta ne voidaan #lukea suoraan WebCT:hen. use CGI; $tiedostonimi = "matematiikka.txt"; $cgi_data = CGI->new(); $tyylisivu = "../ilmoittautuminen/tyylisivu2.css"; $tietueenloppu = "**##??\n"; $juokseva = 1; $rivienlkm = 0; open(lukutiedosto, = <LUKUTIEDOSTO>; = (" ", "Sukunimi", "Etunimi", "Tunnus", "Koulu", " ", "Kursseja", "Arvosana"); print "Content-type: text/html\n\n"; print" <HTML> <HEAD> <TITLE> Ilmoittautuneet </TITLE> <LINK REL=stylesheet TYPE=text/css HREF=$tyylisivu> </HEAD> <BODY> <CENTER><H3>Kurssille ilmoittautuneet</h3></center> <TABLE WIDTH=100% BORDER=1> <TR> "; for ($laskuri = 0; $laskuri < 8; $laskuri = $laskuri+1){

19 print "<TH> $otsikot[$laskuri] </TH>"; print "</TR><TR><TD>$juokseva</TD>"; foreach $rivienlkm = $rivienlkm+1; if ($rivi ne $tietueenloppu){ print "<TD> $rivi </TD>"; } else{ $juokseva = $juokseva+1; if ($rivienlkm < $#rivit+1){ print "</TR><TR><TD>$juokseva</TD>"; print' </TR> </TABLE> <BR> <B> Jos haluat poistaa tai korjata tietoja, niin anna tietueen numero.<b> <FORM METHOD="POST" ACTION="http://www.edu.lahti.fi/~lehto/virtuaali/cgibin/korjaa.cgi"> Korjattavan tietueen numero: <SELECT NAME="tieto"> '; for ($i = 1; $i < $juokseva; $i = $i+1){ print"<option> $i"; print" </SELECT> <INPUT TYPE=SUBMIT NAME=Korjaa VALUE=Korjaa> </FORM> <HR> <B>Haluatko tallentaa tiedoston muotoon, jonka WebCT pystyy lukemaan?</b> <FORM METHOD=POST ACTION=http://www.edu.lahti.fi/~lehto/virtuaali/cgibin/tallennawebct.cgi> <INPUT TYPE=SUBMIT NAME=Kyllä VALUE=Kyllä> </FORM> </BODY> </HTML> "; 3. Ilmoittautumistietojen tallennus WebCT:n ymmärtämään muotoon (tallennawebct.cgi) #!/usr/bin/perl -w # Sukunimi, etunimi ja tunnus tallennetaan uuteen tiedostoon pilkulla erotettuina # niin, että yksi tietue muodostaa yhden rivin.

20 use CGI; $tiedostonimi = "matematiikka.txt"; $tiedostonimiwebct = "matematiikkawebct.txt"; $cgi_data = CGI->new(); $tyylisivu = "../ilmoittautuminen/tyylisivu2.css"; $paluulinkki = "lueilmoittautuminen.cgi"; $tietueenloppu = "**##??\n"; $apu = 0; open(lukutiedosto, = <LUKUTIEDOSTO>; close(lukutiedosto); open(kirjoitustiedosto, ">$tiedostonimiwebct"); print KIRJOITUSTIEDOSTO "Sukunimi, Etunimi, User ID \n"; foreach if ($rivi ne $tietueenloppu){ $apu = $apu+1; if ($apu < 4){ $pituus = length $rivi; $osajono = substr($rivi, 0, $pituus-1); #poistetaan rivinvaihto if ($apu <3) {print KIRJOITUSTIEDOSTO "$osajono,";} else {print KIRJOITUSTIEDOSTO "$osajono\n"; } } else{ $apu = 0; close(kirjoitustiedosto); print "Content-type: text/html\n\n"; print" <HTML> <HEAD> <TITLE> Ilmoitus </TITLE> <LINK REL=stylesheet TYPE=text/css HREF=$tyylisivu> </HEAD> <BODY> Tiedot tallennettu WebCT:n ymmärtämään muotoon!<br> <A HREF=$paluulinkki>Paluu</A> </BODY> </HTML> ";

Matematiikan oppimateriaalia verkkoon: kompleksiluvut

Matematiikan oppimateriaalia verkkoon: kompleksiluvut Lahden Ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Hypermediadokumentin laatiminen, kevät 2000 Harjoitustyön suunnitelma Matematiikan oppimateriaalia verkkoon: kompleksiluvut Hannu Lehto hannu.lehto@lahti.fi www.edu.lahti.fi/~lehto

Lisätiedot

1 www-sivujen teko opetuksessa

1 www-sivujen teko opetuksessa RäsSe, Tekniikka/Kuopio Sivu 1 1 www-sivujen teko opetuksessa 1.1 Yleistä Mitä materiaalia verkkoon? Tyypillisesti verkossa oleva materiaali on html-tiedostoja. Näitä tiedostoja tehdään jollakin editorilla

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

lineitä oppimisen tueksi

lineitä oppimisen tueksi Moodlen välineitv lineitä oppimisen tueksi Ennakkotehtävä Sinulle: 1. Mieti valmiiksi aihe, josta alat laatia verkkokurssia tai kurssin osaa. Verkko tutuksi -kurssilla on tavoitteena suunnitella joko kokonainen

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Etäopetuksen määritelmät Etäopetus tarkoittaa opetusta, jossa oppilas ja opettaja ovat

Lisätiedot

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ELSA, ENTÄ MOODLE?... 3 1.1 MITÄ KURSSILLA VOIDAAN TEHDÄ?... 3 2 KURSSILLE KIRJAUTUMINEN... 3 3 KURSSILLE LIITTYMINEN...

Lisätiedot

Etäopetus Turussa ANTTI HUTTUNEN YHTENÄISKOULUPÄIVÄT 16.9.2011

Etäopetus Turussa ANTTI HUTTUNEN YHTENÄISKOULUPÄIVÄT 16.9.2011 Etäopetus Turussa ANTTI HUTTUNEN YHTENÄISKOULUPÄIVÄT 16.9.2011 Turun VIRTA-hanke V I R T U A A L I S E T A L U E R E S U R S S I T Turun VIRTA-hanke Oppimisympäristöhanke Toiminta-aika 2008-2012 Rahoittajina

Lisätiedot

Tavoitteena voi olla

Tavoitteena voi olla elukio-opiskelu Tavoite elukion verkkosivut elukioon ja sen kursseille ilmoittautuminen Kurssivalinnat Opiskelu Opetus Koeviikko Kurssin arviointimerkinnät Uusintakoe Ohjaus Tavoitteena voi olla o o o

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 Sisällys: 1. Onni-oppimispäiväkirja yleisesti... 3 2. Käyttäjätunnuksen luominen... 3 2.1 Itä-Suomen yliopiston Opiskelija

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti

1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti Sisällysluettelo 1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti... 2 Huomattavaa kurssin tietojen täyttämisessä!... 2 2. Kurssikuvauksen ja muiden opiskelijoille näkyvien kurssitietojen

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

Adobe Acrobat Edistynyt käyttö

Adobe Acrobat Edistynyt käyttö Edistynyt käyttö Kari J Keinonen 2008 Asiantuntijaosuuskunta Käyttöoikeustiedot Adobe Acrobat Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten

Lisätiedot

Tavoitteena voi olla

Tavoitteena voi olla elukio-opiskelu Tavoite elukion verkkosivut elukioon ja sen kursseille ilmoittautuminen Kurssivalinnat Opiskelu Opetus Koeviikko Kurssin arviointimerkinnät Uusintakoe Ohjaus Tavoitteena voi olla o ylioppilastutkinto

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

Keskustelusivusto. Suunnitteludokumentti

Keskustelusivusto. Suunnitteludokumentti Keskustelusivusto Suunnitteludokumentti Tietokantasovellus, Syksy 2007, Ryhmä 1 Tuomas Puikkonen tpuikkon@cs.helsinki.fi Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin Yliopisto Sisältö Keskustelusivusto...1

Lisätiedot

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 (Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 Tähän dokumenttiin on koottu kokemuksia Acer Iconia W511 NT.L0NED.001 tabletin käytöstä henkilöstön

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Visual Case 2. Miika Kasnio (C9767) 23.4.2008

Visual Case 2. Miika Kasnio (C9767) 23.4.2008 Visual Case 2 Miika Kasnio (C9767) 23.4.2008 Työn tarkasti: Jouni Huotari 24.4.2008 1 SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. PERUSTIEDOT... 2 3. ASENTAMINEN... 2 4. OMINAISUUDET... 3 4.1. UML-kaaviot... 4

Lisätiedot

Digitaaliset kokeet kemiassa. Opetusneuvos Tiina Tähkä

Digitaaliset kokeet kemiassa. Opetusneuvos Tiina Tähkä Digitaaliset kokeet kemiassa Opetusneuvos Tiina Tähkä Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet www.oph.fi > Julkaisut ja oppimateriaalit > Verkkojulkaisut > Luonnontieteiden opetustilat,

Lisätiedot

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012 KULKURI Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu EKO 19.1.2012 Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti Etäkoulu Kulkuri Perustettu 1975 (2011 toukokuuhun asti Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu) Ylläpitäjä

Lisätiedot

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA 21.5.2008 Kyläsaaren koulussa on oppilaita 201 (toukokuu 2008) 1. Koulun IT-visio Informaatioteknologiaa hyödynnetään yhtenä osa-alueena jokapäiväistä koulutyötä. 2. Tietostrategian

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Sähköiset kokeet lukion fysiikassa ja kemiassa. Tiina Tähkä

Sähköiset kokeet lukion fysiikassa ja kemiassa. Tiina Tähkä Sähköiset kokeet lukion fysiikassa ja kemiassa Tiina Tähkä Vastaa kysymyksiin esityksen aikana Avaa älypuhelimen selaimella m.socrative.com room number: 880190 Miksi tietokoneita pitäisi käyttää arvioinnissa?

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit Liite E - Esimerkkiprojekti E Esimerkkiprojekti Olet lukenut koko kirjan. Olet sulattanut kaiken tekstin, Nyt on aika soveltaa oppimiasi uusia asioita pienen, mutta täydellisesti muotoiltuun, projektiin.

Lisätiedot

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon.

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Kirjasto- ja tietopalvelut Theseus opas Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Pikaohje: 2 1. Aloita tallennus kun työsi on valmis ja ohjaava opettajasi on hyväksynyt

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille ProTieto Oy Verottajan ilmoitus Käyttöohje alihankkijoille Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Rekisteröityminen... 2 3. Kirjautuminen... 2 4. Web-liittymä... 3 4.1 Yrityksen tiedot... 3 4.2 Omat suomalaiset työntekijät...

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

FyKe-Mopin opettajanohje

FyKe-Mopin opettajanohje 1 FyKe-Mopin opettajanohje Ohjelma jakautuu aihepiireittäin Opiskelen ja opin ja Testi osioihin. Miten saan FyKe-Mopin nopeasti käyttöön? Ensimmäisenä on ohjelma asennettava joko yksittäiselle koneelle

Lisätiedot

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen Telecom Finland Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin

Lisätiedot

WebALT Matematiikan harjoitustehtävät

WebALT Matematiikan harjoitustehtävät WebALT Matematiikan harjoitustehtävät 26.10.2009 Ma, Pauna 1. Materiaalin ja palvelun sisältö 2. Valmiit tehtäväsarjat ja tes>t 3. Tehtäväsarjan läpikäyn> Kirjautuminen opiskelijaksi 4. Arvostelukirjaan

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Pirkanmaan Maakunnallinen verkkokurssitarjotin

Pirkanmaan Maakunnallinen verkkokurssitarjotin Pirkanmaan Maakunnallinen verkkokurssitarjotin (http://www.seututarjotin.fi) Opo info 22.3.2012 Minna Helynen PAOK Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelma minna.helynen@tampere.fi http://paokhanke.ning.com

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut Ohjelmointikurssin järjestäminen Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin MOOC-kurssimateriaalin avulla 15.4.2016 1 Linkki Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Webkoulutus 10.11.2012

Webkoulutus 10.11.2012 Webkoulutus 10.11.2012 Yleistä kotisivuista Ohjelma Lions liiton ohjeet websivuista Kotisivut Lions-liiton palvelimella Kotisivujen pohjamateriaali Kompozer ohjelma ja sen käyttö 10.11.2011 DC Mika Mustonen

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Ohje sähköiseen osallistumiseen

Ohje sähköiseen osallistumiseen Ohje sähköiseen osallistumiseen Kepan kevätkokouksessa käytetään Adobe Connect -sovellusta, joka mahdollistaa sähköisen osallistumisen kokouksiin. Kokoukseen osallistutaan henkilökohtaisella Adobe Connect

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa OHJE 1 (8) Luottamuksellinen sähköposti Trafissa Trafi käyttää Deltagon Sec@GW -ohjelmistoa sähköpostin luottamuksellisuuden suojaamiseen. D-Envelope sovelluksen avulla viestien vastaanottaminen ei edellytä

Lisätiedot

H9 Julkaiseminen webissä

H9 Julkaiseminen webissä H9 Julkaiseminen webissä Tässä harjoituksessa opetetaan kaksi tapaa viedä tiedostoja jakoon webin kautta (tehtävä 1 ja tehtävä 3), sekä kokeillaan yksinkertaista, jokamiehen tapaa tehdä oma sivusto (tehtävä

Lisätiedot

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran Ohjeet. Sivu 1/7 Tämä ohje on tarkoitettu Ristijärven metsästysseuran jäsenille. Ohjeen tarkoitus on opastaa kuinka seuran jäsenet saavat Jahtipaikat.fi verkkosivustolla olevan metsästyskartta sovelluksen

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

eoppimisen ajonautinto

eoppimisen ajonautinto eoppimisen ajonautinto TM Tavoitteet MDC Education Group Oikea oppimisympäristö Edusolutions Oy on osa mittavaa suomalaista koulutuskonsernia, MDC Education Groupia. Group on keskittynyt business-osaamisen

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

EDUBOX opetusvideopalvelu

EDUBOX opetusvideopalvelu KÄYTTÖOHJE v17072015 EDUBOX opetusvideopalvelu Sisällysluettelo Edubox online video tutorial library 2 Yleistä 3 Rekisteröityminen Käyttöoikeuden hankinta Käyttäjäryhmän valinta Käyttöliittymä 7 Kurssinäkymä

Lisätiedot

Laske Laudatur ClassPadilla

Laske Laudatur ClassPadilla Enemmän aikaa matematiikan opiskeluun, vähemmän aikaa laskimen opetteluun. Laske Laudatur ClassPadilla Pitkä matematiikka, syksy 2015 Casio Scandinavia Keilaranta 4 02150 Espoo info@casio.fi Hyvä Opettaja

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Kurssin hallinta -työväline

Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työvälineellä muokataan kursseja A&Ooppimisympäristöalustalla Kurssi koostuu - ohjelmasta (linkit työkaluihin& muihin resursseihin), - materiaaleista, - keskusteluryhmästä,

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Suoritustavat: Laboratoriotöitä 2.-3.periodi. Luennot 2h, Laboratorityöt 4h, itsenäinen työskentely 124 h. Yhteensä 130 h.

Suoritustavat: Laboratoriotöitä 2.-3.periodi. Luennot 2h, Laboratorityöt 4h, itsenäinen työskentely 124 h. Yhteensä 130 h. Janne Parkkila Tavoitteet: Opintojakson aikana opiskelijoiden tulee: - Yhdistellä eri lähteistä löytämiään tietoja. - Kirjoittaa kriteerit täyttäviä alku- ja loppuraportteja. - Ratkaista laboratoriotöissä

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Verkko-opettaminen, vuosien kokemuksia monen ammattikorkeakoulun Tietieyhteistyön

Verkko-opettaminen, vuosien kokemuksia monen ammattikorkeakoulun Tietieyhteistyön Verkko-opettaminen, vuosien kokemuksia monen ammattikorkeakoulun Tietieyhteistyön verkkokursseilta Eija Kalliala sähköposti: eija.kalliala@helia.fi kotisivu: http://myy.helia.fi/~kalei Tietie-yhteistyö

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö. Pirjo Pesonen Tilaaja Helsingin aikuisopisto 1

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö. Pirjo Pesonen Tilaaja Helsingin aikuisopisto 1 Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Pirjo Pesonen Tilaaja Helsingin aikuisopisto 1 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 2 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 3 2.1 Aiheet ja näkymä...

Lisätiedot

Laske Laudatur ClassPadilla

Laske Laudatur ClassPadilla Enemmän aikaa matematiikan opiskeluun, vähemmän aikaa laskimen opetteluun. Laske Laudatur ClassPadilla Lyhyt matematiikka, kevät 2015 Casio Scandinavia Keilaranta 4 02150 Espoo info@casio.fi Hyvä lukija,

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 1 (11) Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 2 (11) 1 Johdanto... 3 2 Silverlight sovellukset... 3 2.1 Windows... 3 2.1.1 Microsoft Silverlight... 3 2.1.2 Tablet-laitteet... 4 2.1.3 Selaimet...

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Tämä verkkokurssi toteutetaan Verkkokurssin tuotantoprosessi kurssin TIES463 harjoitustyönä Milloin? Verkkokurssi valmistuu kevään 2014 aikana

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas Tiedonhallinnan perusteet Viikko 1 Jukka Lähetkangas Kurssilla käytävät asiat Tietokantojen toimintafilosofian ja -tekniikan perusteet Tiedonsäilönnän vaihtoehdot Tietokantojen suunnitteleminen internetiä

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot