Omatietovarannon suostumustenhallinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omatietovarannon suostumustenhallinta"

Transkriptio

1 Omatietovarannon suostumustenhallinta Toiminnallinen määritys Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) Helsinki Telephone:

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Käsitteet Lainsäädäntö ja linjaukset Omatietovarannon suostumustenhallinnan kuvaus Suostumustenhallinta hyvinvointisovelluksessa Suostumustenhallinta Omakannassa Käyttötapaukset... 10

3 1 Johdanto Omatietovarannossa olevien hyvinvointitietojen luovuttaminen ammattihenkilöiden käyttöön mahdollistaa kansalaisten osallistamisen oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen ja sen myötä mm. sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Omatietovarannon tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen voidaan asettaa tavoitteeksi myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen vähentäminen, koska Omatietovarantoa hyödyntämällä voidaan mm. korvata vastaanottokäyntejä tilanteessa, jossa sosiaali- -ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on käytettävissä kansalaisen Omatietovarannossa olevat terveyden ja hyvinvoinnin seurantatiedot. Omatietovarantoon tallennettujen kansalaisen hyvinvointitietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön edellyttää kansalaisen antamaa suostumusta. Kansalainen voi itse päättää, mihin hyvinvointitietoihin hän antaa suostumuksen niiden luovuttamisesta sellaisten ammattihenkilöiden käyttöön, jotka osallistuvat hänen palvelunsa tai hoitonsa toteutukseen. Kansalaisen antaman suostumuksen lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön pääsy Omatietovarantoon tallennettuihin tietoihin edellyttää myös muiden kriteerien täyttymistä. Ammattihenkilöllä tulee mm. olla kansalaiseen todennettu asiallinen yhteys ja käyttöoikeus organisaatiossa käytössä olevaan, Kanta-sertifioituun ammattilaissovellukseen. Ammattilaissovelluksen toiminnallisuudet ja käytön edellytykset on kuvattu erillisessä määrityksessä (linkki Ammattilaissovelluksen määritykseen).

4 2 Käsitteet Tässä dokumentissa käytettävät käsitteet on määritelty Omatietovarannon sanastossa ( ). (Käsitteiden osalta vielä arvioitavana, jätetäänkö määritykseen pelkkä linkki OTV:n sanastoon, jotta vältytään päivitysriippuvuuksilta.) Ammattilaissovellus: Kanta A-luokkaan sertifioitu sosiaali- terveydenhuollon ammattilaisen käytössä oleva erillinen sovellus tai potilastietojärjestelmä. Hyvinvointisovellus: Internet- tai mobiilisovellus, jolla käyttäjä voi tallentaa ja käsitellä hyvinvointitietojaan. Omatietovarantoon integroitavien hyvinvointisovellusten tulee täyttää kansalliset hyväksymiskriteerit ja läpäistä Kanta-palvelujen hyväksyntätestaus. Hyvinvointitieto: Käyttäjän terveyttä ja hyvinvointia koskeva tieto, esimerkiksi mittaus-, elämäntapa- ja aktiivisuustieto. Tiedot voivat olla käyttäjän syöttämiä tai mittalaitteiden tuottamia, ja käyttäjä hallinnoi niitä itse. Suostumus: Käyttäjän sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille antama lupa hänen tietojensa katselemiseen. Suostumuksen antamisessa noudatetaan EU:n tietosuojaasetusta. Käyttäjä voi poistaa suostumuksen halutessaan. Omatietovaranto, OTV: Omatietovaranto on kansallinen kansalaisen oma tietovaranto, johon käyttäjä voi tallentaa omia hyvinvointitietojaan. Tiedot ovat kansalaisen itsensä tuottamia ja hallinnoimia. Omatietovarantoa käytetään hyvinvointisovelluksilla. Ammattihenkilö: Sosiaali- tai terveydenhuollon rekisteröity ammattihenkilö.

5 3 Lainsäädäntö ja linjaukset Omatietovaranto sisältää kansalaisen henkilökohtaisia, kansalaisen itsensä tallentamia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä hyvinvointitietoja. Omatietovarantoon tallennettu hyvinvointitieto on kansalaisen hallinnoimaa ja sitä koskevat tietosuoja-asetuksen henkilötietojen saantia, muuttamista ja uudelleen käyttöä koskevat säännökset. Tämän vuoksi kansalaisella tulee olla keinot hallita hyvinvointitietojensa tallentamista, käyttöä, luovuttamista ja poistamista. Hallituksen esitys uudesta laista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä tarvittavat muutokset muihin lakeihin (myöhemmin asiakastietolaki ) ( +ja+terveydenhuollon+asiakastietojen+sähköisestä+käsittelystä+yms.pdf/3c8778dc-73ed- 487f-b760-0f5fc059c333, linkki päivitettävä lain hyväksymisen jälkeen ) antaa kansalaiselle mahdollisuuden jakaa Omatietovarantoon tallennettuja hyvinvointitietojaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. Tässä määrityksessä kuvatut toiminnallisuudet edellyttävät em. lain voimaantuloa. Asiakastietolain säädöksen mukaan Omatietovarannon suostumustenhallinnan tulee noudattaa myös EU:n tietosuoja-asetusta ( ). Omatietovarannon hyvinvointitietoja koskeva suostumus on kertaluontoinen tahdonilmaisu, jolla kansalainen mahdollistaa Omatietovarantoon tallennettujen hyvinvointitietojensa luovuttamisen sosiaali-ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot vastaavat siitä, että Omatietovarantoon tallennetut tiedot ovat vain niiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käytettävissä, joilla on työtehtäviensä perusteella tarpeellista päästä kansalaisen hyvinvointitietoihin. Kansalaisen Omatietovarannon hyvinvointitietoja hyödyntääkseen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee olla käytössään Omatietovarantoon hyväksytty ammattilaissovellus, kansalaisen antama, asiakastietolain mukainen suostumus sekä terveydenhuollossa voimassa oleva hoitosuhde tai sosiaalihuollossa voimassa oleva asiayhteys. Ammattihenkilön hakiessa hyvinvointitietoja ammattilaissovelluksella, Omatietovaranto tarkastaa tietojen luovutuksen yhteydessä kansalaisen Omatietovarantoa koskevan suostumuksen voimassaolon. Omatietovarannon suostumus ei koske Reseptikeskuksen, Potilastiedon arkiston tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tietojen käyttöä. Omatietovarannon suostumus ei myöskään koske hyvinvointisovellusten käyttöönoton edellyttämää suostumusta eikä anna hyvinvointisovelluksille lupaa luovuttaa tietoja eteenpäin. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö ei voi antaa ainakaan toistaiseksi suostumusta kansalaisen puolesta tai valtuuttamana.

6 4 Omatietovarannon suostumustenhallinnan kuvaus Omatietovarantoa koskeva suostumus on mahdollista antaa ja peruuttaa joko hyvinvointisovelluksissa tai Omakanta-palvelussa. Omatietovarannon suostumus on mahdollista antaa, kun kansalainen on merkinnyt saaneensa Omatietovarantoa koskevan informoinnin hyväksymällä Omatietovarannon Käyttöehdot ja informointi- tiedot. Suostumus tallennetaan Omatietovarantoon. Kela vastaa suostumusten hallinnoinnista ja Omatietovarannon luovutuksista. Suostumuksella kansalainen antaa oikeuden luovuttaa Omatietovarantoon tallennettuja hyvinvointitietojaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille käytettäväksi kansalaisen palvelun tai hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja päätöksenteon tukena. Kansalainen voi antaa suostumuksen valitsemilleen hyvinvointitiedoille. Suostumuksen kohdistamisen selkeyttämiseksi tiedot on ryhmitelty tietojoukkoihin. Tieto- ja tietojoukkomäärittelyjen tämän hetkinen sisältö tulee tämän dokumentin liitteeksi (Tietosisältömäärittelyiden katselmoinnin jälkeen sovitaan, missä dokumentti säilytetään ja lisätään linkki sijaintiin.). Määrittelyt laajenevat tulevaisuudessa silloin, kun Omatietovarannon tietosisältö laajenee. Vastaavasti suostumuksen kohdistamisen tasoa arvioidaan tarvittaessa myöhemmin, kun Omatietovarannon käyttö ja tietosisältö laajenevat. Suostumus koskee kaikkia kansalaisen valitsemia hyvinvointitietoja, riippumatta siitä, millä hyvinvointisovelluksella ne on tallennettu Omatietovarantoon. Suostumus koskee sekä ennen suostumuksen antamista että suostumuksen antamisen jälkeen Omatietovarantoon tallennettuja hyvinvointitietoja. Suostumus hyvinvointitietojen luovuttamiseen on voimassa niin kauan, kunnes kansalainen peruuttaa sen. Kansalaisen suostumuksella luovuttamia hyvinvointitietoja voidaan tarkastella sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa niiden ammattihenkilöiden toimesta, joilla on käyttöoikeus määritysten mukaiseen ammattilaissovellukseen (linkki ammattilaissovelluksen määritykseen) ja jotka toteuttavat muut ammattilaissovelluksen käyttöön liittyvät esiehdot. Ammattihenkilö voi kopioida Omatietovarannosta saamansa hyvinvointitiedot osaksi käytössään olevan asiakas- tai potilastietojärjestelmän merkintää siltä osin, kun hyvinvointitiedot ovat oleellisia kansalaisen palvelun tai hoidon toteutuksessa, suunnittelussa ja päätöksenteon tukena. Kopioinnin jälkeen tiedot ovat osa ammattihenkilön organisaation rekisteriä ja niihin ei enää vaikuta Omatietovarannon suostumus tai kansalaisen tekemä tietojen poistaminen Omatietovarannosta.

7 4.1 Suostumustenhallinta hyvinvointisovelluksessa Hyvinvointisovelluksiin voidaan toteuttaa tämän määrityksen mukainen Omatietovarannon suostumustenhallinta. Mikäli hyvinvointisovellus mahdollistaa suostumuksen antamisen, tulee sen mahdollistaa myös suostumuksen peruuttaminen ja niiden hyvinvointitietojen olemassa olevien suostumusten tarkasteleminen, joille kyseisessä hyvinvointisovelluksessa voi antaa suostumuksen. Hyvinvointisovelluksissa suostumuksen voi antaa vain niihin tietoihin, joita kyseinen hyvinvointisovellus tallentaa Omatietovarantoon. Hyvinvointisovelluksessa voidaan toimittajan esittämästä perustellusta syystä antaa suostumus tietojoukkoon eli suostumusta ei tarvitse antaa erikseen valittaviin tietoihin. Suostumustenhallinnassa täytyy kuitenkin näyttää kaikki tietojoukkoon kuuluvat tiedot, jotta kansalainen näkee selkeästi mille tiedoille hän antaa suostumuksen. Yksittäisestä hyvinvointisovelluksesta annettu suostumus kattaa millä tahansa sovelluksella Omatietovarantoon tallennetut tiedot. Esimerkiksi: Kansalainen antaa verenpainemittarille käyttöoikeuden tallentaa tiedot Omatietovarantoon. Kansalainen antaa verenpainemittarin sovelluksessa suostumuksen Omatietovarantoon tallennettujen verenpaine- ja pulssitietojen luovuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kansalainen on antanut myös aktiivisuusrannekkeelleen käyttöoikeuden tallentaa sen tuottamat tiedot Omatietovarantoon (pulssi, kalorien kulutus, unen määrä). Verenpainemittarin sovelluksessa annettu suostumus koskee myös aktiivisuusrannekkeen tuottamia pulssin mittaustietoja. Hyvinvointisovelluksen suostumustenhallinnan sisällön toteutus validoidaan Kelan toimesta hyvinvointisovelluksen demossa ja hyvinvointisovelluksille määritetyn kriteeristön vaatimusten läpikäynnissä. Hyvinvointisovelluksille kuvataan täsmällisesti mm. ne tekstit, jotka kansalaiselle tulee näyttää suostumustenhallinnassa. Suostumustenhallinnan ulkoasua ja sisältöä koskevat vaatimukset kuvataan hyvinvointisovelluksen hyväksymiskriteeristössä (linkki kriteeristöön). 4.2 Suostumustenhallinta Omakannassa Omakanta-palvelussa kansalainen voi antaa suostumuksen Omatietovarantoon tallennettujen hyvinvointitietojen luovuttamiselle sosiaali-ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. Omakannassa kansalaisella on valittavissa kaikki kulloisenakin hetkenä voimassaolevat tiedot ja tietojoukot, mitä hyvinvointisovelluksilla voidaan tallentaa Omatietovarantoon. Käyttäjä voi valita joko tietoja, tietojoukot tai kaikki tiedot, joihin kohdistaa suostumuksen (kts. kuva 1, luonnoskuva Omakannan suostumustenhallinnasta).

8 Omakannassa kansalainen voi perua aiemmin antamansa suostumuksen ja antaa uuden suostumuksen milloin tahansa. Kansalainen näkee Omakannassa aina kulloisenakin hetkenä voimassaolevan suostumuksen. Omakannassa annettu suostumus koskee kaikkien kansalaisen käyttöönottamien hyvinvointisovellusten Omatietovarantoon tallentamia tietoja. Omakannan suostumustenhallinnassa kansalainen voi antaa Omatietovarantoon tallennettuja hyvinvointitietoja koskevan suostumuksen seuraavasti: Kansalainen voi kohdistaa suostumuksen Omatietovarantoon tallennettujen hyvinvointitietojen erikseen valittavissa oleviin tietoihin ja tietojoukkoihin. Kansalaisella on valittavissa ne tiedot, joita eri hyvinvointisovelluksilla voi suostumuksen antohetkellä tallentaa Omatietovarantoon. Suostumuksen kohdistamisen selkeyttämiseksi valintalistalla tiedot näytetään ryhmiteltynä tietojoukkoihin, joita voivat olla esimerkiksi fysiologiset mittaukset, ravintotiedot, liikuntatiedot, oirearvioinnit ja hyvinvointisuunnitelmat. Kunkin tietojoukon osalta kansalaiselle näytetään kaikki ko. tietojoukkoon kuuluvat ryhmitellyt tiedot (esimerkiksi: Fysiologiset mittaukset: Verenpaine, Syke, Hengitystiheys, Happisaturaatio, jne.), joihin suostumus varsinaisesti kohdistuu. Kansalainen voi valita valintalistalta yhden tiedon kerrallaan. Kunkin tietojoukon kohdalla käyttäjällä on käytettävissä myös toiminnallisuus, joka merkitsee valituksi kaikki kyseisellä hetkellä tietojoukkoon kuuluvat tiedot. Käyttäjällä on käytettävissä valintalistalla myös toiminnallisuus, joka merkitsee valituksi kaikki kyseisellä hetkellä listalla valittavissa olevat tiedot. Tietojoukkojen määrä ja sisällöt käsitellään erillisen prosessin mukaisesti (linkki hyvinvointisovellusten tietosisältöjen käsittelyprosessiin). Sitä mukaa, kun Omatietovarannon tietosisältöjä tulee lisää, ne sisällytetään joko johonkin olemassa olevaan tietojoukkoon tai tehdään tarvittaessa uusi tietojoukko.

9 Kuva 1. Luonnoskuva Omatietovarannon suostumustenhallinnasta Omakanta-palvelussa.

10 5 Käyttötapaukset KT 1: Kansalainen antaa Omatietovarannon suostumuksen hyvinvointisovelluksessa Yhteenveto Käyttötapaus kuvaa tilanteen, jossa kansalainen antaa suostumuksen Omatietovarannossa olevien hyvinvointitietojen luovuttamiselle sosiaali-ja terveydenhuollon ammattihenkilölle hyvinvointisovellukseen toteutetussa suostumustenhallinnassa. Käyttäjäroolit Kansalainen Hyvinvointisovellus Esiehdot Kansalainen on ottanut käyttöönsä hyvinvointisovelluksen. Kansalainen on merkinnyt saaneensa informoinnin Omatietovarannosta Omakannassa tai antaessaan sovellukselle käyttöoikeudet Omatietovarantoon hyväksymällä Käyttöehdot ja informointi -tekstin. Kansalainen on antanut käyttämälleen hyvinvointisovellukselle oikeudet käsitellä Omatietovarannon suostumustietoja Hyvinvointisovellukseen on toteutettu hyväksytysti suostumustenhallinnan toiminnallisuudet. Lopputulos Kansalainen on antanut onnistuneesti suostumuksen valitsemiensa Omatietovarantoon tallennettujen hyvinvointitietojen luovuttamiselle sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön. Onnistunut käyttötapaus Kansalainen avaa hyvinvointisovelluksen suostumustenhallinnan ja lukee suostumuksia koskevan tekstin. Hyvinvointisovellus tarjoaa kansalaiselle valittavaksi ne tiedot ja tietojoukot, joita kyseinen hyvinvointisovellus tallentaa Omatietovarantoon. Kansalainen valitsee yhden tai useamman tiedon tai tietojoukon. Kansalainen tallentaa suostumuksen. Poikkeukset Kansalainen ei ole ottanut käyttöön hyvinvointisovellusta. Hyvinvointisovellukseen on perustellusti toteutettu valinta kohdistumaan vain tietojoukko- tasolle, jolloin kansalainen ei voi valita tietoja, joihin kohdistaa suostumuksen. Kansalainen on merkinnyt jo aiemmin saaneensa informoinnin Omatietovarannosta, jolloin hän pääsee suoraan hyvinvointisovelluksen käyttöönoton jälkeen antamaan suostumustiedot. Virhetilanteet

11 KT 2: Kansalainen antaa Omatietovarannon suostumuksen Omakannassa. Yhteenveto Käyttötapaus kuvaa tilanteen, jossa kansalainen antaa suostumuksen Omatietovarannossa olevien hyvinvointitietojen luovuttamiselle sosiaali-ja terveydenhuollon ammattihenkilölle Omakanta-palvelussa. Käyttäjäroolit Kansalainen Omakanta Esiehdot Kansalainen on kirjautunut Omakanta-palveluun. Kansalainen on merkinnyt saaneensa informoinnin Omatietovarannosta hyväksymällä Käyttöehdot ja informointi -tekstin Omakannassa. Lopputulos Kansalainen on antanut onnistuneesti suostumuksen Omatietovarantoon tallennettujen hyvinvointitietojen luovuttamiselle sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön. Onnistunut käyttötapaus Kansalainen avaa Omakannassa Omatietovarannon suostumustenhallinnan ja lukee suostumuksia koskevan tekstin. Omakanta tarjoaa kansalaiselle valittavaksi ne tiedot ja tietojoukot, joita kyseisellä hetkellä on tallennettavissa hyvinvointisovelluksilla Omatietovarantoon. Kansalainen valitsee yhden tai useamman tiedon tai tietojoukon. Kansalainen tallentaa suostumuksen. Poikkeukset Virhetilanteet Kansalainen ei ole merkinnyt saaneensa Omatietovarantoa koskevan informoinnin, jolloin hänellä ei ole pääsyä Omatietovarannon suostumustenhallintaan.

12 KT 3 Kansalainen muuttaa Omatietovarannon suostumusta hyvinvointisovelluksessa Yhteenveto Käyttötapaus kuvaa tilanteen, jossa kansalainen muuttaa olemassa olevia suostumustietoja Omatietovarannossa olevien hyvinvointitietojen luovuttamiselle sosiaali-ja terveydenhuollon ammattihenkilölle hyvinvointisovellukseen toteutetussa suostumustenhallinnassa. Käyttäjäroolit Kansalainen Hyvinvointisovellus Esiehdot Kansalainen on ottanut käyttöönsä hyvinvointisovelluksen. Hyvinvointisovelluksessa on valittavissa useampi kuin yksi tieto tai tietojoukko, johon suostumuksen voi antaa. Kansalainen on merkinnyt saaneensa informoinnin Omatietovarannosta hyväksymällä Käyttöehdot ja informointi -tekstin. Hyvinvointisovellukseen on toteutettu hyväksytysti suostumustenhallinnan toiminnallisuudet. Kansalainen on antanut aiemmin Omatietovarantoa koskevan suostumuksen joko hyvinvointisovelluksella (KT 1) tai Omakannassa (KT 2) Lopputulos Kansalainen on muuttanut onnistuneesti suostumustaan Omatietovarantoon tallennetujen hyvinvointitietojen luovuttamiselle sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön. Onnistunut käyttötapaus Kansalainen avaa hyvinvointisovelluksen suostumustenhallinnan ja tarkastelee aiemmin antamaansa Omatietovarannon suostumusta. Kansalainen haluaa muuttaa suostumusta. Hyvinvointisovellus tarjoaa kansalaiselle valittavaksi ne tiedot ja tietojoukot, joita kyseinen hyvinvointisovellus tallentaa Omatietovarantoon. Kansalainen tekee haluamansa muutokset tieto-ja/tai tietojoukkovalintoihin. Kansalainen tallentaa muutokset. Poikkeukset Kansalainen ei ole antanut aiemmin Omatietovarannon suostumusta. Hyvinvointisovellukseen on perustellusti toteutettu valinta kohdistumaan vain tietojoukko- tasolle, jolloin kansalainen ei voi valita tietoja, joihin kohdistaa suostumuksen. Virhetilanteet

13 KT 4 Kansalainen muuttaa Omatietovarannon suostumusta Omakannassa Yhteenveto Käyttötapaus kuvaa tilanteen, jossa kansalainen muuttaa olemassa olevaa suostumusta Omatietovarannossa olevien hyvinvointitietojen luovuttamiselle sosiaali-ja terveydenhuollon ammattihenkilölle Omakanta- palvelussa. Käyttäjäroolit Kansalainen Omakanta Esiehdot Kansalainen on kirjautunut Omakanta-palveluun. Kansalainen on merkinnyt saaneensa informoinnin Omatietovarannosta hyväksymällä Käyttöehdot ja informointi -tekstin Omakannassa. Kansalainen on antanut aiemmin Omatietovarantoa koskevan suostumuksen joko hyvinvointisovelluksella (KT 1) tai Omakannassa (KT 2) Lopputulos Kansalainen on muuttanut onnistuneesti suostumustaan Omatietovarantoon tallennettujen hyvinvointitietojen luovuttamiselle sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön. Onnistunut käyttötapaus Kansalainen avaa Omakannassa Omatietovarannon suostumustenhallinnan. Kansalainen haluaa muuttaa suostumusta. Omakanta tarjoaa kansalaiselle valittavaksi ne tiedot ja tietojoukot, joita kyseisellä hetkellä on tallennettavissa hyvinvointisovelluksilla Omatietovarantoon. Kansalainen tekee haluamansa muutokset tieto-ja/tai tietojoukkovalintoihin. Kansalainen tallentaa muutokset. Poikkeukset Kansalainen ei ole antanut aiemmin Omatietovarannon suostumusta hyvinvointisovelluksissa tai Omakannassa. Virhetilanteet Kansalainen ei ole merkinnyt saaneensa Omatietovarantoa koskevan informoinnin, jolloin hänellä ei ole pääsyä Omatietovarannon suostumustenhallintaan.

14 KT 5 Kansalainen peruuttaa Omatietovarannon suostumuksen hyvinvointisovelluksessa Yhteenveto Käyttötapaus kuvaa tilanteen, jossa kansalainen peruuttaa olemassa olevat suostumustiedot Omatietovarannossa olevien hyvinvointitietojen luovuttamiselle sosiaali-ja terveydenhuollon ammattihenkilölle hyvinvointisovellukseen toteutetussa suostumustenhallinnassa. Käyttäjäroolit Kansalainen Hyvinvointisovellus Esiehdot Kansalainen on ottanut käyttöönsä hyvinvointisovelluksen. Kansalainen on merkinnyt saaneensa informoinnin Omatietovarannosta hyväksymällä Käyttöehdot ja informointi -tekstin. Hyvinvointisovellukseen on toteutettu hyväksytysti suostumustenhallinta. Kansalainen on antanut aiemmin Omatietovarantoa koskevan suostumuksen joko hyvinvointisovelluksella (KT 1) tai Omakannassa (KT 2) Lopputulos Kansalainen on peruuttanut onnistuneesti suostumuksen Omatietovarantoon tallennettujen hyvinvointitietojen luovuttamiselle sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät saa käyttöönsä kansalaisen Omatietovarantoon tallennettuja hyvinvointitietoja. Onnistunut käyttötapaus Kansalainen avaa hyvinvointisovelluksen suostumustenhallinnan ja tarkastelee aiemmin antamaansa Omatietovarannon suostumusta. Kansalainen haluaa perua olemassa olevan Omatietovarannon suostumuksen. Kansalainen poistaa valinnat yhdestä tiedosta tai tietojoukosta kerrallaan tai valitsee yhdellä toiminnolla kaikkien valintojen poistamisen. Kansalainen tallentaa suostumuksen peruuttamisen. Poikkeukset Kansalainen ei ole antanut aiemmin Omatietovarannon suostumusta. Hyvinvointisovellukseen on perustellusti toteutettu valinta kohdistumaan vain tietojoukko- tasolle, jolloin kansalainen ei voi valita tietoja, joista perua suostumus. Virhetilanteet

15 KT 6 Kansalainen peruuttaa Omatietovarannon suostumuksen Omakannassa Yhteenveto Käyttötapaus kuvaa tilanteen, jossa kansalainen peruuttaa olemassa olevat suostumustiedot Omatietovarannossa olevien hyvinvointitietojen luovuttamiselle sosiaali-ja terveydenhuollon ammattihenkilölle Omakanta-palvelussa. Käyttäjäroolit Kansalainen Omakanta Esiehdot Kansalainen on kirjautunut Omakanta-palveluun. Kansalainen on antanut aiemmin Omatietovarantoa koskevan suostumuksen joko hyvinvointisovelluksella (KT 1) tai Omakannassa (KT 2) Lopputulos Kansalainen on peruuttanut onnistuneesti suostumuksen Omatietovarantoon tallennettujen hyvinvointitietojen luovuttamiselle sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät saa käyttöönsä kansalaisen Omatietovarantoon tallennettuja hyvinvointitietoja. Onnistunut käyttötapaus Kansalainen avaa Omakannassa Omatietovarannon suostumustenhallinnan. Kansalainen haluaa perua olemassa olevan Omatietovarannon suostumuksen. Kansalainen poistaa valinnat yhdestä tiedosta tai tietojoukosta kerrallaan tai valitsee yhdellä toiminnolla kaikkien valintojen poistamisen. Kansalainen tallentaa suostumuksen peruuttamisen. Poikkeukset Kansalainen ei ole antanut aiemmin Omatietovarannon suostumusta hyvinvointisovelluksissa tai Omakannassa. Virhetilanteet Kansalainen ei ole merkinnyt saaneensa Omatietovarantoa koskevan informoinnin, jolloin hänellä ei ole pääsyä Omatietovarannon suostumustenhallintaan.

Palvelukuvaus Omakannan Omatietovaranto

Palvelukuvaus Omakannan Omatietovaranto Palvelukuvaus Omakannan Omatietovaranto 24.10.2018 Kela, Kanta-palvelut Muutoshistoria Versio Muutos Tekijä PVM 1.0 Ensimmäinen julkaistava versio pilotointivaihetta varten 1.1 Päivitetty sisältöä vastaamaan

Lisätiedot

Muutokset lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)

Muutokset lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) Muutokset lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät, Kuntaliitto 6.2.2018, Marja Penttilä, erityisasiantuntija

Lisätiedot

Käyttöehdot Omakannan Omatietovaranto

Käyttöehdot Omakannan Omatietovaranto Käyttöehdot Omakannan Omatietovaranto 24.10.2018 Kela, Kanta-palvelut Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Kela, Kanta-palvelut 24/10/2018 Tekijät Kela, Kanta-palvelut Julkaisun nimi Käyttöehdot Omakannan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tulevaisuus on pian täällä

Hyvinvoinnin tulevaisuus on pian täällä Hyvinvoinnin tulevaisuus on pian täällä Kansalainen voi huolehtia itse tiedon keräämisestä Käyttää hänelle kehitettyjä sovelluksia Ja jakaa tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille Tämän tekee

Lisätiedot

Kansallinen Omakannan Omatietovaranto, kansalaisen hyvinvointitiedon tallennuspaikka

Kansallinen Omakannan Omatietovaranto, kansalaisen hyvinvointitiedon tallennuspaikka Kansallinen Omakannan Omatietovaranto, kansalaisen hyvinvointitiedon tallennuspaikka DOBit verkosto 28.8.2018 Rajat ylittävä resepti Lääketietokanta RESEPTI Soteuudistuksen tuomat muutokset POTILAS- TIEDON

Lisätiedot

Omatietovaranto. Sovellustoimittajat

Omatietovaranto. Sovellustoimittajat Omatietovaranto Sovellustoimittajat 2 Lääketietokanta Kelain Terveydenhuollon todistusten välitys Vanhojen potilastietojen arkistointi RESEPTI OMAKANTA Kantayhteistestauspalvelu Rajat ylittävä resepti

Lisätiedot

Omatietovaranto. Hyvinvointisovelluskriteerit (versio 3)

Omatietovaranto. Hyvinvointisovelluskriteerit (versio 3) Omatietovaranto Hyvinvointisovelluskriteerit (versio 3) Esityksen eteneminen Keskeiset käsitteet Perusasiaa kriteereistä Miksi tarvitsemme kriteereitä Kriteeristön osa-alueet Miksi versio 3 Kriteerien

Lisätiedot

Omatietovaranto. Hyvinvointipalvelujen iltapäivä kanta.fi/phr

Omatietovaranto. Hyvinvointipalvelujen iltapäivä kanta.fi/phr Omatietovaranto Hyvinvointipalvelujen iltapäivä 4.2.2019 2 Lääketietokanta Kelain Terveydenhuollon todistusten välitys Vanhojen potilastietojen arkistointi RESEPTI OMAKANTA Kantaasiakastestipalvelu Rajat

Lisätiedot

Omatietovaranto. Ajankohtaista. Anna Korpela, Kela Anniina Pylsy, THL

Omatietovaranto. Ajankohtaista. Anna Korpela, Kela Anniina Pylsy, THL Omatietovaranto Ajankohtaista Anna Korpela, Kela Anniina Pylsy, THL Miten Omatietovaranto on edennyt? Tuotantopilotti alkoi huhtikuussa 2018 Ensimmäinen kansallinen pilottisovellus: Terveyskylän Omapolku

Lisätiedot

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Marja Penttilä, erityisasiantuntija/stm YTM,VT Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 23.-24.5.2017 Finlandia-talo 1

Lisätiedot

Sote-ammattilaisten pääsynhallinta Omatietovarannossa

Sote-ammattilaisten pääsynhallinta Omatietovarannossa LOPPURAPORTTI Sote-ammattilaisten pääsynhallinta Omatietovarannossa Toiminnallinen määrittely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: THL Versio 0.6 [ Sosiaali-

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Omatietovaranto tilannekatsaus

Omatietovaranto tilannekatsaus Omatietovaranto tilannekatsaus HL7 PH SIG Omatietovarantotukiprojektin kokous 13.3.2019 Miten Omatietovaranto on edennyt? Tuotantopilotti alkoi huhtikuussa 2018 Ensimmäinen kansallinen pilottisovellus:

Lisätiedot

ACUTE OHJE Informointi, kielto ja suostumus

ACUTE OHJE Informointi, kielto ja suostumus ACUTE OHJE Informointi, kielto ja suostumus Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Informointi, kielto, suostumus 2.1 Informointi 2.2 Suostumus 2.3 Kielto 1 Johdanto Asiakkaan informointi, suostumus ja kieltomerkintöjä

Lisätiedot

Omahoitotietojen hyödyntäminen terveydenhuollossa: Kanta PHR. Future Care 2017 Jari Suhonen, THL

Omahoitotietojen hyödyntäminen terveydenhuollossa: Kanta PHR. Future Care 2017 Jari Suhonen, THL Omahoitotietojen hyödyntäminen terveydenhuollossa: Kanta PHR Future Care 2017 Jari Suhonen, THL 26.10.2017 Terveyden omaehtoinen huolehtiminen on kasvussa http://www.greatcall.com/greatcall/lp/is-mobilehealthcare-the-future-infographic.aspx

Lisätiedot

Kela, Kanta-palvelut ja tietointegraatio

Kela, Kanta-palvelut ja tietointegraatio Kela, Kanta-palvelut ja tietointegraatio Maritta Korhonen, Kela tietopalvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät Tampere 7.5.2019 Kelan tietopalvelutoiminnan kehittämistä ohjaavat tekijät Sosiaali-

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

tiedonhallinnan lainsäädännön muutokset osana maakunta- ja soteuudistusta

tiedonhallinnan lainsäädännön muutokset osana maakunta- ja soteuudistusta Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan lainsäädännön muutokset osana maakunta- ja soteuudistusta Erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 2018 1 2 3 Tiedonhallinnan säädökset

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen tai Seuraava painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus

Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus 18.4.2017 Johdanto Tämä dokumentti käsittelee hyvinvointisovelluksen toimittajan asiakastestaukseen liittymistä Kuvauksessa ei käsitellä Ammattilaissovelluksia

Lisätiedot

Rekisterinpito ja valvonta uusitussa SOTE-lainsäädännössä

Rekisterinpito ja valvonta uusitussa SOTE-lainsäädännössä Rekisterinpito ja valvonta uusitussa SOTElainsäädännössä Kuntamarkkinat Helsinki 13.9.2017 Maritta Korhonen, STM 1 14.9.2017 Etunimi Sukunimi Valinnanvapauden jatkovalmistelu (VN tiedote 331/2017) 2 14.9.2017

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

Sote-rajapinnan tiedonkäsittely tulevaisuudessa

Sote-rajapinnan tiedonkäsittely tulevaisuudessa Sote-rajapinnan tiedonkäsittely tulevaisuudessa Kanta-palvelut tukevat sosiaalihuollosta koostettujen tietojen luovutusta terveydenhuoltoon ja päinvastoin Mitä sote-yhteisillä asiakastiedoilla tarkoitetaan?

Lisätiedot

Kansalaisen Omakannan Omatietovaranto. ammattilaisten uusien työtapojen mahdollistaja

Kansalaisen Omakannan Omatietovaranto. ammattilaisten uusien työtapojen mahdollistaja Kansalaisen Omakannan Omatietovaranto ammattilaisten uusien työtapojen mahdollistaja 23.5.2018 Sisältö Yleistä palvelusta Kansalaisen näkökulma Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen näkökulma Sovelluskehittäjän

Lisätiedot

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Todistuksen välitys vastaanottokäynnin yhteydessä (perusprosessi)3

Lisätiedot

Postinumero Kela. Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Nimi Kanta-palvelujen tietosuojavastaava

Postinumero Kela. Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Nimi Kanta-palvelujen tietosuojavastaava 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos Postiosoite PL 450 Postinumero 00056 Kela Puhelin 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Sivu 1/1. Lausuntopyyntökysely: Asiakastictolaki. 1. Taustatiedot * Vastaajatahon virallinen nimi Ruokolahden kunta

Sivu 1/1. Lausuntopyyntökysely: Asiakastictolaki. 1. Taustatiedot * Vastaajatahon virallinen nimi Ruokolahden kunta Sivu 1/1 Lausuntopyyntökysely: Asiakastictolaki 1. Taustatiedot * Vastaajatahon virallinen nimi Ruokolahden kunta Vastauksen kirjanneen henkilön nimi (nimi. sähköposti, puhelin) Susanna Kaskinen ;usanna.kaskinen@ruokolahti.fl

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER Omatietovaranto Jari Suhonen, THL 25.10.2016 27.10.2016 Jari Suhoenn/ OPER 1 Tulossa THL:stä PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset Saatavilla vuoden 2016 aikana

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2011 Matti Mäkelä 31.5.2011 Suostumuksenhallinta / Matti Mäkelä 1 Mistä on kysymys? (Sosiaali- ja) terveydenhuollon asiakastiedot

Lisätiedot

Kysely- ja välityspalvelu

Kysely- ja välityspalvelu Palvelukuvaus 1 (5) Kysely- ja välityspalvelu Kysely- ja välityspalvelu on Kansaneläkelaitoksen (jäljempänä Kela) Kantapalvelujen ylläpitämä ja Kanta-palveluihin kuuluva tietojärjestelmäpalvelu, jonka

Lisätiedot

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa 1/6 Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa Kirjaudu Omakantaan verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Valitse vasemman reunan valikosta Suostumus ja kiellot Jos informointi on saatu tai

Lisätiedot

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa?

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Lainsäädäntö ja siihen liittyvä ohjeistus Kuntamarkkinat 10.9.2014, Kuntatalo 10.9.2014 Tanja Stormbom, lakimies, THL

Lisätiedot

Kanta-palvelujen käyttöönotto sosiaalihuollossa

Kanta-palvelujen käyttöönotto sosiaalihuollossa Kanta-palvelujen käyttöönotto sosiaalihuollossa Sosiaalihuollon Digisemiaari Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen Kanta-palvelujen käyttöönotto sosiaalihuollossa tapahtuu Kansahankkeessa Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

tietoa kansalaisille

tietoa kansalaisille tietoa kansalaisille Kanta-tietoa kansalaisille Kanta-palveluja rakennetaan siksi, että sinun terveytesi, hyvinvointisi ja turvallisuutesi paranisi. Kanta-palveluiden avulla terveydenhuollon ammattilaisilla

Lisätiedot

INVALIDILIITTO RY:N AVUSTAJAKOIRATOIMINNAN ASIAKASREKISTERI

INVALIDILIITTO RY:N AVUSTAJAKOIRATOIMINNAN ASIAKASREKISTERI INVALIDILIITTO RY AVUSTAJAKOIRATOIMINTA TIETOSUOJASELOSTE Tietosuojaseloste INVALIDILIITTO RY:N AVUSTAJAKOIRATOIMINNAN ASIAKASREKISTERI Sisältö 1 REKISTERIN PITÄJÄ... 2 2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA

Lisätiedot

Lausunto ID (5)

Lausunto ID (5) Lausunto ID-1747544 1 (5) 28.02.2017 POL-2017-1318 Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015, 19.1.2017 Poliisihallituksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja

Lisätiedot

Valtakunnallinen Omatietovaranto ja hyvinvointitietojen hallinta

Valtakunnallinen Omatietovaranto ja hyvinvointitietojen hallinta LOPPURAPORTTI Valtakunnallinen Omatietovaranto ja hyvinvointitietojen hallinta Yleiskuvaus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Laatija: Versio 0.91 (11.4..2017) [ 2(17) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 OMATIETOVARANNON

Lisätiedot

Asiakassuunnitelman kokonaisuus ja määrittelytilanne

Asiakassuunnitelman kokonaisuus ja määrittelytilanne Asiakassuunnitelman kokonaisuus ja määrittelytilanne SOTE KA asiakas- ja potilastiedon ensisijaisen käytön ryhmän kokous 23.1.2019 Jaakko Penttinen THL/OPER Asiakassuunnitelman kokonaisuus ja määrittelytilanne

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Anna Kärkkäinen. erityisasiantuntija

Anna Kärkkäinen. erityisasiantuntija 27.3.2018 Anna Kärkkäinen erityisasiantuntija HYVINVOINTISOVELLUSTEN SUUNNITTELUKILPAILU Suunnittelukilpailun tavoitteet Kilpailun tilanne ja eteneminen http://stm.fi/hyvinvointisovellus OMATIETOVARANTO

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 23.01.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen.

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen. Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen Lakimuutokset Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönoton myötä kohti sote tietointegraatiota

Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönoton myötä kohti sote tietointegraatiota Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönoton myötä kohti sote tietointegraatiota Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 23.-24.5.2018 Helsinki Maarit Rötsä, THL/OPER 23.5.2017 Maarit Rötsä / THL 1 Mitä

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ Vantaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / OPER 8.9.2017 Seija Viljamaa Seija Viljamaa THL/OPER Kanta- palvelut (lainsäädäntöön perustuva palvelukokonaisuus)

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Kanta-palvelut ja palautteiden jakelukäytäntö. Silja Iltanen Palvelupäällikkö, tietosuojavastaava Tietohallinto, Satasairaala

Kanta-palvelut ja palautteiden jakelukäytäntö. Silja Iltanen Palvelupäällikkö, tietosuojavastaava Tietohallinto, Satasairaala Kanta-palvelut ja palautteiden jakelukäytäntö Silja Iltanen Palvelupäällikkö, tietosuojavastaava Tietohallinto, Satasairaala 11.12.2018 Kanta-palveluiden tavoite Kanta-palvelut edistävät hoidon jatkuvuutta

Lisätiedot

Omahoito ja hyvinvointisovellukset SOTE toiminnan tukena

Omahoito ja hyvinvointisovellukset SOTE toiminnan tukena Omahoito ja hyvinvointisovellukset SOTE toiminnan tukena 2.11.2018 Sinikka Salo Sote-muutosjohtaja Ohjausosasto HYVINVOINTISOVELLUSTEN SUUNNITTELUKILPAILU VAUHDITTAMASSA OMATIETOVARANNON EKOSYSTEEMI KEHITYSTÄ

Lisätiedot

Kanta-palvelut sosiaalihuollossa ja asiakastiedon kirjaamisen kehittäminen

Kanta-palvelut sosiaalihuollossa ja asiakastiedon kirjaamisen kehittäminen Kanta-palvelut sosiaalihuollossa ja asiakastiedon kirjaamisen kehittäminen Koulutusorganisaatiot Kansa-koulu-IIhankkeessa -aloitusseminaari Sisältö Kanta-palvelut sosiaalihuollossa Sosiaalihuollon asiakastiedon

Lisätiedot

Omakanta kehitys Sanna Kavén

Omakanta kehitys Sanna Kavén Omakanta kehitys 24.4.2019 Sanna Kavén Omakanta Tuotannon häiriöt 2-4/2019 Puolesta asioinnin häiriötilanteita 11.2.2019 13:01 13:44: häiriötilanne VTJ-tietojen haussa 23.3.2019 klo 6:09 15:18: suunniteltu

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Puheenjohtaja: Helena Eronen, kehittämispäällikkö, PSSHP Panelistit: Arto Ylipartanen, ylitarkastaja, TSV:n toimisto

Lisätiedot

Kanta-palvelujen käyttöönotto sosiaalihuollossa

Kanta-palvelujen käyttöönotto sosiaalihuollossa Kanta-palvelujen käyttöönotto sosiaalihuollossa UNA@Akusti areena Jaakko Penttinen ja Jaana Taina, THL OPER Sisältö Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottojen tilanne Arkiston käyttöönotto

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

Informaatiovelvoite ja tietosuojaperiaate

Informaatiovelvoite ja tietosuojaperiaate SISÄLLYSLUETTELO Informaatiovelvoite ja tietosuojaperiaate 7.5.2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. EU:N TIETOSUOJA-ASETUS... 4 1.2 REKISTERÖIDYN OIKEUDET... 4 1.3 TIETOSUOJA-ASETUKSEEN VALMISTAUTUMINEN... 4 2. INFORMAATIOVELVOITE...

Lisätiedot

Tämä on Kuopion Hammaskulma OY:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tämä on Kuopion Hammaskulma OY:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Rekisteriseloste Tämä on Kuopion Hammaskulma OY:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 1 Rekisterinpitäjä Kuopion Hammaskulma Oy Puijonkatu 35 70100 Kuopio

Lisätiedot

Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät: työvälineitä hyvinvointiin, tukeen ja johtamiseen

Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät: työvälineitä hyvinvointiin, tukeen ja johtamiseen Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät: työvälineitä hyvinvointiin, tukeen ja johtamiseen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 28.3.2017 Maritta Korhonen 1 Sosiaali- ja terveydenhuolto ja digitalisaatio

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Alaikäisen puolestaasiointi

Alaikäisen puolestaasiointi Alaikäisen puolestaasiointi 25.9.2019 Alaikäisen puolesta-asiointi terveydenhuollossa Potilaslain mukaan alaikäisellä potilaalla on oikeus päättää hoidostaan sekä hänen terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien

Lisätiedot

Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä

Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä Annakaisa Iivari Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä Kansalaisen omat terveystiedot muodostuvat laajasti tarkasteltuna hyvin monimuotoisista ja eri tavalla säädellyistä tietolähteistä.

Lisätiedot

OPERin toimintasuunnitelman valmistelu vuodelle Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) Tietopalvelut-osasto

OPERin toimintasuunnitelman valmistelu vuodelle Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) Tietopalvelut-osasto OPERin toimintasuunnitelman valmistelu vuodelle 2019 Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) Tietopalvelut-osasto 20..9.2018 1 Suunnittelun valmistelun aikataulutus 29.8.2018 Ensimmäiset karkeat

Lisätiedot

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin MÄÄRÄYS 1/2017 1(10) Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin Valtuutussäännös Kohderyhmä Voimassaoloaika Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015)

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

Kanta-palvelun vaatimukset palveluntuottajalle

Kanta-palvelun vaatimukset palveluntuottajalle Kanta-palvelun vaatimukset palveluntuottajalle 17.1.2019 1 Kanta-palveluiden vaatimukset palveluntuottajille Liittyminen Kanta-palveluihin ja palveluiden käyttöönotto 2 Vaatimuksia palveluntuottajille

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 23.05.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta?

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Maritta Korhonen Tietohallintoneuvos STM, Ohjausosasto Digitalisaatio ja tiedonhallinta -yksikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE EU:n tietosuoja-asetus 216/679 INVALIDILIITTO RY:N SOPEUTUMISVALMENNUSTOIMINNAN ASIAKASREKISTERI

TIETOSUOJASELOSTE EU:n tietosuoja-asetus 216/679 INVALIDILIITTO RY:N SOPEUTUMISVALMENNUSTOIMINNAN ASIAKASREKISTERI Tietosuojaseloste 25.5.2018 INVALIDILIITTO RY:N SOPEUTUMISVALMENNUSTOIMINNAN ASIAKASREKISTERI Sisällys 1. REKISTERIN PITÄJÄ... 2 2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA... 2 3. REKISTERIN NIMI...

Lisätiedot

Kanta-palvelun vaatimukset palveluntuottajalle

Kanta-palvelun vaatimukset palveluntuottajalle Kanta-palvelun vaatimukset palveluntuottajalle 5.2.2019 Erja Vornanen 1 Kanta-palveluiden vaatimukset palveluntuottajille Liittyminen Kanta-palveluihin ja palveluiden käyttöönotto 2 Vaatimuksia palveluntuottajille

Lisätiedot

Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen ("Tietosuoja-asetus") edellyttämiä tietoja rekisteröidylle.

Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen (Tietosuoja-asetus) edellyttämiä tietoja rekisteröidylle. 1 (5) TIETOSUOJASELOSTE 1 YLEISTÄ Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen ("Tietosuoja-asetus") edellyttämiä tietoja rekisteröidylle. 2 REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 1.9.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot

Lisätiedot

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotietojen käytönvalvonta 13.9.2012 Jari Suhonen / THL, OPER 1 Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansalaisen

Lisätiedot

alueen turvallisuuden lisääminen; sekä

alueen turvallisuuden lisääminen; sekä 1 (5) TIETOSUOJASELOSTE 1 YKSITYISYYTESI SUOJAAMINEN 2 REKISTERINPITOA KOSKEVAT YLEISET TIEDOT 3 TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS Yksityisyytesi on meille tärkeää. Veho sitoutuu suojaamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan

Lisätiedot

Kansalliset strategiat ja linjaukset. Digitalisaatio sote-uudistuksessa

Kansalliset strategiat ja linjaukset. Digitalisaatio sote-uudistuksessa Kansalliset strategiat ja linjaukset Digitalisaatio sote-uudistuksessa 1 17.01.2017 - Vahala Mika Viesti 1. Digitalisaatio on suurempi murros kuin sote-uudistus 2 Suomidigi.fi Sairauksien ja ongelmien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut asiakkaan tueksi Potilaan päivä, 17.11.2016 Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut Kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Kanta-palvelut

Sote-uudistus ja Kanta-palvelut Sote-uudistus ja Kanta-palvelut 3.5.2018 Maritta Korhonen Kela Kelan rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa - lainsäädäntöpohja Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Lisätiedot

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Potilastietojen käyttö ja luovutus Henkilötietolaissa (22.4.1999/523) Rekisterinpitäjän velvollisuus suojata henkilörekistereitä riittävin teknisin

Lisätiedot

Kameravalvontarekisteri, Veho Oy Ab 1 (5) TIETOSUOJASELOSTE 1 YKSITYISYYTESI SUOJAAMINEN

Kameravalvontarekisteri, Veho Oy Ab 1 (5) TIETOSUOJASELOSTE 1 YKSITYISYYTESI SUOJAAMINEN 1 (5) TIETOSUOJASELOSTE 1 YKSITYISYYTESI SUOJAAMINEN 2 REKISTERINPITOA KOSKEVAT YLEISET TIEDOT 3 TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS Yksityisyytesi on meille tärkeää. Veho sitoutuu suojaamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan

Lisätiedot

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on:

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on: 1 (5) TIETOSUOJASELOSTE 1 YKSITYISYYTESI SUOJAAMINEN 2 REKISTERINPITOA KOSKEVAT YLEISET TIEDOT 3 TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS Yksityisyytesi on meille tärkeää. Veho sitoutuu suojaamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan

Lisätiedot

Omakanta, valinnanvapauteen ja alaikäisten asiointiin liittyvät kansalliset ratkaisut Sanna Kavén

Omakanta, valinnanvapauteen ja alaikäisten asiointiin liittyvät kansalliset ratkaisut Sanna Kavén Omakanta, valinnanvapauteen ja alaikäisten asiointiin liittyvät kansalliset ratkaisut Sanna Kavén 23.5.2018 Omakanta aktiivisessa käytössä 14 000 000 Omakannan kirjautumiset vuosittain 12 000 000 10 000

Lisätiedot

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Yleiset toimintamallit terveydenhuollon ammattihenkilöille

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Yleiset toimintamallit terveydenhuollon ammattihenkilöille Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Yleiset toimintamallit terveydenhuollon ammattihenkilöille versio 1.0 Tässä dokumentissa on kuvattu terveydenhuollon todistusten Kelaan välityksen toimintamallit

Lisätiedot

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Sisällys Nopea muistutus projektin tavoitteista Mitä on juuri nyt työn alla Kokemuksia FHIR-demoon

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Valtakunnalliset palvelut ja asiakastietojärjestelmien uudistaminen - Kansalliset linjaukset Anna Kärkkäinen, erityisasiantuntija STM

Valtakunnalliset palvelut ja asiakastietojärjestelmien uudistaminen - Kansalliset linjaukset Anna Kärkkäinen, erityisasiantuntija STM Valtakunnalliset palvelut ja asiakastietojärjestelmien uudistaminen - Kansalliset linjaukset 6.5.2019 Anna Kärkkäinen, erityisasiantuntija STM KANSALLISET LINJAUKSET Sote-tieto hyötykäyttöön strategia

Lisätiedot

Apteekkisopimus Päihdelääketieteen torstaikoulutus Maritta Korhonen, Kela Kanta-palvelut

Apteekkisopimus Päihdelääketieteen torstaikoulutus Maritta Korhonen, Kela Kanta-palvelut Apteekkisopimus Päihdelääketieteen torstaikoulutus 4.10.2018 Maritta Korhonen, Kela Kanta-palvelut 1 Kanta-palvelut Kaikille kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä)

Lisätiedot

Osteopaatti Jutta Aalto Anatomia- ja kehotietoisuuskoulutus TIETOSUOJASELOSTE

Osteopaatti Jutta Aalto Anatomia- ja kehotietoisuuskoulutus TIETOSUOJASELOSTE Osteopaatti Jutta Aalto Anatomia- ja kehotietoisuuskoulutus TIETOSUOJASELOSTE 1 Yksityisyytesi suojaaminen Pitää kaikkien palveluitani käyttävien asiakkaiden/ potilaiden yksityisyyttä erittäin tärkeänä.

Lisätiedot

Relipe Oy. Tilitoimiston asiakastiedotteen postituslistan TIETOSUOJASELOSTE

Relipe Oy. Tilitoimiston asiakastiedotteen postituslistan TIETOSUOJASELOSTE Relipe Oy Tilitoimiston asiakastiedotteen postituslistan Tässä selosteessa on kerrottu tietosuojalainsäädännön edellyttämät tiedot tilitoimiston asiakastiedotteen postituslistasta, joka on tilitoimiston

Lisätiedot

Terveydenhuollossa laadittujen todistusten ja lausuntojen sähköinen välitys terveydenhuollon ulkopuoliselle toimijalle

Terveydenhuollossa laadittujen todistusten ja lausuntojen sähköinen välitys terveydenhuollon ulkopuoliselle toimijalle Terveydenhuollossa laadittujen todistusten ja lausuntojen sähköinen välitys terveydenhuollon ulkopuoliselle toimijalle Yleiset toimintamallit terveydenhuollon ammattihenkilöille versio 1.1 Tässä dokumentissa

Lisätiedot

Muutokset lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Muutokset lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Muutokset lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Marja Penttilä, erityisasiantuntija, YTM,VT Helena Raula, lakimies OTM,KTM 1 24.3.2017 Sisältö Yleistä sote- ja maakuntauudistuksen

Lisätiedot