Virvatuli VIRVATULI. Musiikkiopiston. itsearviointi. Itsearviointia musiikkiopistossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virvatuli VIRVATULI. Musiikkiopiston. itsearviointi. Itsearviointia musiikkiopistossa"

Transkriptio

1 Virvatuli VIRVATULI Musiikkiopiston Itsearviointia musiikkiopistossa itsearviointi

2 Arviointi Porvoonseudun musiikkiopistossa Virvatuli-mallia käyttäen v JOHDANTO 2 1. OPPILAAT Tiedot ja taidot taideaineessa Opiskelutaidot Omaehtoisuus ja luovuus Ilo ja hyvä taidesuhde Muut taidot OPETTAJAT Aineenhallinta sekä pedagoginen ja taiteellinen osaaminen Oppilaan kohtaamisen taidot Oppilasarvioinnin osaaminen Opetuksen suunnittelu ja arviointi Opettajat työyhteisön jäsenenä OPPIMISYMPÄRISTÖ Tilat ja välineet Ilmapiiri Opetus, edellytysten luominen oppimiselle ja ajankohtaisuus Opetuksen järjestäminen Tasa-arvo Opetussuunnitelmatyö JOHTAMINEN Strategiajohtaminen Taiteellis-pedagoginen johtaminen Henkilöstöjohtaminen Työyhteisön hyvinvointi Talousjohtaminen 39 kalenteri_syksy 2011_RU.indd YHTEISTYÖSUHTEET Osallisuus ja vaikuttaminen oppilaitoksen sisällä Sidosryhmäyhteistyö, kumppanuudet ja kansainvälinen toiminta Ulkoinen viestintä 46 1

3 JOHDANTO Virvatuli-arviointiraporttia laadittaessa otettiin huomioon Porvoonseudun musiikkiopistossa aiemmin tehty ja toteutettu pääasiassa Euroopan laatupalkintomallin (EFQM:n) kriteereihin perustunut arviointityö. Sitä täydentämään päätettiin toteuttaa koko oppilaitoksen kattava kysely musiikkiopiston varsinaisille oppilaille, heidän huoltajilleen, opettajille, rehtoreille ja toimistohenkilöstölle. Kyselyjen pohjana käytettiin Porvoonseudun musiikkiopiston tarpeisiin muunneltuja Virvatuli-kyselymalleja (ks.virvatuli-verkkosivut: Kyselyissä oli lähinnä asenneväittämiä ja avokysymyksiä. Kyselyn ulkopuolelle jätettiin musiikkileikkikoululaiset vanhempineen, valmennusoppilaat sekä yleistä oppimäärää opiskelevat oppilaat. Tälle kohderyhmälle tehdään oma kyselynsä mahdollisuuksien mukaan keväällä Kysely toteutettiin sähköistä sovellusta käyttämällä (ArtseduZEF). Oppilaat jaettiin Virvatuli-mallin mukaan kolmeen ryhmään: 7 8 -vuotiaat, vuotiaat ja yli 13-vuotiaat. Nuorimmat lapset täyttivät kyselyn kotonaan vanhempiensa avulla.yli 9-vuotiaat oppilaat täyttivät kyselyn musiikin perusteiden tunnilla. Näin ollen kyselyn ulkopuolelle jäivät sellaiset oppilaat, jotka eivät osallistuneet tuolloin musiikin perusteiden opetukseen. Tällä tavoin uskottiin kuitenkin tavoitettavan suurin osa musiikkiopiston oppilaista. Opettajille, rehtoreille, huoltajille ja toimistohenkilökunnalle lähetettiin sähköpostitse pyyntö vastata kyselyyn. Tässä yhteydessä paljastui, että musiikkiopisto ei ollut ajan tasalla monen perheen sähköisistä yhteystiedoista. 2

4 KYSELYIHIN OSALLISTUNEET JA VASTANNEET Kohderyhmä Lukumäärä Vastausprosentti Oppilaat, 7 8 -vuotiaat Oppilaat, vuotiaat ,9 Oppilaat yli 13-vuotiaat ,1 Oppilaat yhteensä ,8 Huoltajat ,9 Opettajat 97 60,8 Rehtorit 5 80 Kansliahenkilökunta Kyselyyn vastanneet oppilaat jakaantuivat toimipisteittäin seuraavasti (PO = Porvoo, MÄ = Mäntsälä, SI = Sipoo, LO = Loviisa): 7 8 -vuotiaat oppilaat: PO 45,5 %, MÄ 31,8 %, SI 13,6 %, LO 9,1 % vuotiaat oppilaat: PO 59,1 %, MÄ 19,3 %, SI 4,5 %, LO 16,5 % Yli 13-vuotiaat oppilaat: PO 62,1 %, MÄ 13,7 %, SI 13,7 %, LO 10,6 % Kyselyistä tulostetut raportit käytiin läpi työryhmissä, joissa mietittiin päällisin puolin mihin arviointialueeseen eri kysymykset kuuluvat ja mitä huomioitavaa raporteista löytyi. Tämän jälkeen projektisihteeri alkoi koostaa kysymyksiä tarkemmin eri arviointialueiden alle, yhdisti eri kyselyistä samaan aihepiiriin kuuluvat asiat ja koosti työryhmien ehdottamia kyselyissä esiin tulleita huomioitavia asioita. Kyselyn tuloksia esiteltiin ensimmäistä kertaa lyhyesti musiikkiopiston henkilökunnalle syyslukukauden 2013 alussa. Hallinnollinen johtoryhmä (HJR), johon kuuluvat rehtori, apulaisrehtorit ja musiikinjohtaja, kokoontui keskustelemaan kyselyn tuloksista yhdessä projektisihteerin kanssa elokuun lopussa. Tässä yhteydessä rehtori esitteli myös kokoamiaan arviointiin liittyviä tilastoja sekä alettiin pohtia kehittämistoimenpiteitä. Kyselyn tulokset esiteltiin seuraavaksi musiikkiopiston arviointiryhmälle, johon kuuluvat henkilökunnan edustajien lisäksi myös oppilaiden ja vanhempien edustajat. Tuloksia esiteltiin tämän jälkeen myös Porvoon kaupungin Virvatuli-työryhmälle. Opettajille järjestettiin syyskuun puolessavälissä koulutustilaisuus, jossa he pohtivat työryhmissä kehittämistoimenpiteitä. Seuraavana päivänä HJR yhdessä projektisihteerin kanssa kokosi ja täsmensi koulutustilaisuudessa esiin tulleet ideat. Tämän jälkeen sekä kyselyn tuloksia että kehittämissuunnitelmia on käyty läpi vielä musiikkiopiston arviointiryhmän sekä Porvoon kaupungin Virvatuli-työryhmän kanssa. Kyselyjen tulosten, niitä seuranneiden keskustelujen sekä muun musiikkiopistossa tehdyn arvioinnin perusteella laadittiin kehittämissuunnitelmat, jotka on esitelty kunkin luvun lopussa. kalenteri_syksy 2011_RU.indd

5 TIEDOT JA TAIDOT TAIDEAINEESSA 1. Oppilaat Porvoonseudun musiikkiopistossa opettaja laatii oppilaansa kanssa henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) jokaisen lukuvuoden alussa. Tätä täsmennetään tarvittaessa vuoden mittaan. Kyselyn perusteella oppilaat olivat pääasiassa hyvin tyytyväisiä siihen kuinka heidän tietonsa ja taitonsa musiikkiopinnoissa olivat karttuneet kuluneen vuoden aikana. Tyytyväisyyden määrä vaihteli hieman oppilaiden iän mukaan, tyytyväisimpiä olivat nuorimmat oppilaat. Vastaajista 7 8 -vuotiaat oppilaat olivat tyytyväisiä siihen kuinka he työskentelevät tunnilla (85 %). He olivat mielestään kehittyneet soittamisessa (90 %) ja nuottien tuntemisessa (78 %). Mielipiteissä oli hyvin vähän hajontaa. Vastaajista vuotiaat oppilaat olivat tyytyväisiä kehittymiseensä vuoden aikana pääinstrumenttinsa soittotekniikassa (75 %), nuottien lukemisessa (74 %), ohjelmiston kartuttamisessa (71 %), esiintymisvarmuudessa (72 %), yhteismusisoinnissa (74 %) sekä musiikin perusteissa (67 %). Oppilaiden mielipiteet jakaantuivat kuitenkin selvästi. Vastaajista 13-vuotiaat oppilaat olivat pääasiassa tyytyväisiä siihen kuinka he olivat kehittyneet etenkin pääinstrumenttinsa soittotekniikassa (74 %) ja nuottien lukemisessa (76 %). Mielipiteissä oli vain vähän hajontaa. He olivat yleensä ottaen melko tyytyväisiä myös kehitykseensä ohjelmiston kartuttamisessa, esiintymisvarmuudessa, yhteismusisoinnissa, musiikin perusteissa ja improvisoinnissa (65 71 %). Näissä mielipiteissä oli kuitenkin selvästi hajontaa. Oppilaat eivät olleet kovin tyytyväisiä kehittymiseensä säveltämisessä, eivätkä siihen kuinka he ovat kehittyneet eri maiden ja suomalaisen musiikin tuntemuksessa (n. 54 %). Näissä asioissa oppilaiden mielipiteet hajaantuivat laidasta laitaan. Opettajilta kysyttiin ovatko oppilaat edenneet opinnoissaan yhdessä asetettujen tavoitteiden sekä henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa mukaisesti. Opettajien käsitys asiasta oli myönteinen (72 77 %) ja mielipiteissä oli vain vähän hajontaa. 4

6 Kehittäminen/ylläpitäminen Toimenpiteet Huomiot Arvioidaan säännöllisesti opintoja ja oppimista, oppilaan yksilöllisyys huomioiden. Ohjelmisto suunnitellaan ja sen toteutumista seurataan yhdessä oppilaan kanssa. Ylläpidetään ohjelmiston monipuolisuus, opetetaan eri tyylejä (genret) sekä huolehditaan oppilaan kokonaisvaltaisesta musiikillisesta kasvatuksesta. Oppilaita ohjataan säveltämiseen ja improvisointiin, luovuuteen. Laaditaan oppilaille henkilökohtaiset opetussuunnitelmat (HOPS) ja musiikkiopiston arviointiraportti päivitetään. Oppilaan kuuleminen (HOPS) ja tarpeiden huomioiminen Huomioidaan suomalaisuus ja maailman musiikki sekä tutustutaan eri musiikkikulttuureihin. Improvisointi kuuluu opetukseen musiikkileikkikoulusta ja soitto-lauluopintojen alusta lähtien. Opeteltavat kappaleet linkitetään historiaansa ja ympäristöönsä (integrointi yleisen musiikkitiedon opintoihin) OPISKELUTAIDOT Porvoonseudun musiikkiopistossa opinto-oikeusaika on määritetty kolmeksi vuodeksi perusopetuksen tasoa kohti, musiikkiopistotasoon varataan viisi opintovuotta (vrt. aikuisosasto). Oppilaan itsearvioinnin välineinä toimivat musiikkiopistossa opintokirja ja ennen kaikkea säännöllinen keskustelu opettajan kanssa. Päättötodistusten määrä vuositasolla (varsinaiset oppilaat) Oppilaille myönnettyjen lisäopintovuosipäätösten määrä (varsinaiset oppilaat) kalenteri_syksy 2011_RU.indd Opintotasoittain Opintotasoittain (varsinaiset oppilaat) Soittimittain Soittimittain 5

7 Kyselyn perusteella 7 8 -vuotiaista oppilaista suurin osa oli sitä mieltä, että he osaavat harjoitella kotona (76 %). Myös tätä vanhemmat oppilaat kokivat kehittyneensä harjoittelutaidoissa (n. 71 %). Mielipiteissä oli kauttaaltaan vain jonkin verran hajontaa. Suurin osa yli 9-vuotiaista lapsista oli sitä mieltä, että soiton- tai laulunopettaja antaa oikein hyvin ohjeita kotiharjoitteluun (n. 82 %). Myös yhteismusisoinnin opettajan ohjeisiin oltiin melko tyytyväisiä (n. 74 %). Oppilaat olivat sitä mieltä, että he saavat kohtalaisen hyvin ohjeita musiikin perusteiden kotiharjoitteluun (67 %). Mielipiteissä oli kauttaaltaan hajontaa etenkin musiikin perusteiden ohjeiden kohdalla. Yli 13-vuotiaista oppilaista suurin osa oli sitä mieltä, että he tietävät periaatteessa mitkä ovat heidän tavoitteensa musiikkiopinnoissa (71 %), mutta mielipiteissä oli runsaasti hajontaa. He kokivat osaavansa arvioida melko hyvin omaa osaamistaan musiikissa (74 %), mutta he olivat tutustuneet keskimäärin melko heikosti oman soittimensa opetussuunnitelmaan (52 %). Tässä asiassa vastaukset jakaantuivat melko tasaisesti laidasta laitaan. Opettajat uskovat, että heidän oppilaansa haluavat jatkaa opintojaan vuodesta toiseen (78 %). Vastauksissa oli erittäin vähän hajontaa. Kehittäminen/ylläpitäminen Toimenpiteet Huomiot Opintokirjan ja aineopetussuunnitelman käyttö oppilaan itsearvionnin välineenä ja oppilaan opintojen suunnittelussa (HOPS) sekä oppilaan yksilöllisyyden huomioiminen opinnoissa. Ylläpidetään oppilaan soitto- ja harjoittelumotivaatiota, oppiminen jatkuu ja soittaminen kehittyy hyväksi harrastukseksi. Opintokirjan käyttöä vahvistetaan ja yhtenäistetään sen käyttötapaa. Tavoitteet saadaan OPS:sta ja esitellään oppilaille. Opetussuunnitelmaa päivitetään ja laaditaan siitä selkokielinen ja helppolukuinen versio asiakkaita varten. Opetussuunnitelmaa käytetään oppilaan HOPS:aa laadittaessa. Ylläpidetään ja kehitetään hyviä käytänteitä. Integroidaan MUPE:n opintoja soittoon. Opintokirjan itsearvioinnin kohtaa tulee avata ja palata tunnilla ko. kohtaan (keskustellaan laaditusta itsearvioinnista). Opiskelun tavoitteiden asettaminen yhdessä lasten ja perheiden kanssa. Jatko-opintoihin suuntautuneiden määrä. 6 HOPS:in merkityksen korostaminen (välitavoitteiden laatiminen), OPS:ia annostellaan. Tiedot kerätään oppilailta opintojen lopettamisilmoituksen yhteydessä sekä opettajakyselyllä. Aloitetaan lv Opintojen kesto musiikkiopistossa.

8 OMAEHTOISUUS JA LUOVUUS Porvoonseudun musiikkiopistossa voidaan myöntää oppilaalle oikeus opiskella sivuainetta, kun hän on tehnyt pääaineesta ja musiikinperusteista opintotasoon 2 vaadittavat suoritukset siten että pääaineen tasosuorituksen arvosana on vähintään kiitettävä. Sivuaineen myöntämiseen vaikuttavat myös musiikkiopiston taloudelliset resurssit, hakeutuuko oppilas mahdollisesti musiikin jatko-opintoihin, onko hän vaihtamassa pääainetta tai onko oppilas erityisen motivoitunut (kokonaismusiikillinen peruste). Musiikkiopistossa tilastoidaan vuosittain: Sivuaineopintoja opiskelevia Yhtye- ja yhteissoittoon sekä kuoroihin osallistuvat Musiikin perusteiden (MUPE) ryhmissä olevat oppilaat Ryhmien määrä (orkesterit, yhtyeet, MUPE) Syventävien opintojen määrä Opintotasoittain Opintotasoittain Opintotasoittain Opintotasoittain Opintotasoittain Soittimittain Oppiaineittain (soittimittain) Oppiaineittain Oppiaineittain (soittimittain) Soittimittain Kyselyn perusteella oppilaat näyttävät yleisesti ottaen opettelevan kappaleita omin päin sitä enemmän mitä vanhemmaksi he tulevat ja taidot karttuvat (9 12 -vuotiaat 48 %, yli 13-vuotiaat 61 %). Lisäksi he kuuntelevat äänitteitä, käyvät konserteissa, kuuntelevat musiikkiesityksiä DVD:ltä sekä säveltävät ja improvisoivat, lukevat musiikkilehtiä tai -kirjoja ja seuraavat musiikkia etenkin televisiosta ja internetistä sitä enemmän mitä vanhemmaksi he tulevat. Osa lapsista soittaa myös omassa yhtyeessä kavereiden kanssa. Vapaapalautteessa aika moni kertoi soittavansa kotona perheenjäsenten kanssa. Huoltajat kertoivat lastensa harrastavan musiikkia myös kotona (81 %). Yli 9-vuotiaat oppilaat haluavat kokeilla erityisesti uusia asioita musiikissa (n. 79 %) ja he uskaltavat sanoa melko yleisesti tunneilla oman mielipiteensä musiikista. Oppilaat kokevat myös saavansa tunneilla oivalluksia ja uusia ideoita. Yli 13-vuotiaat kokevat voivansa tehdä omia tulkintojaan musiikista. Oppilaiden mielipiteet tosin jakaantuivat jonkin verran kaikissa asioissa. On esimerkiksi oppilaita, jotka kokevat etteivät uskalla sanoa tunneilla omaa mielipidettään musiikista. kalenteri_syksy 2011_RU.indd

9 Kehittäminen/ylläpitäminen Toimenpiteet Huomiot Mahdollisuus sivuaineeseen. Perheen yhteinen harrastus, perhemusisointia ylläpidetään ja kehitetään. Pienkokoonpanojen perustaminen, ylläpitäminen ja ohjaaminen. Järjestetään pajatoimintaa kouluissa (kaikissa toimipisteissä). Vuorovaikutusta koulujen ja musiikkiopiston välillä vahvistetaan. Oppilaita ohjataan konsertteihin ja tapahtumiin, opettajia aktivoidaan käymään konserteissa oppilaiden kanssa. Oppilaan oman mielipiteen ilmaisemista tuetaan ja arvostetaan, myös hiljaisten. Ryhmäopetus, orkesterit, yhtyeet, kuorot. Syventävät opinnot. Pohditaan myöntämisperusteita. Onko kiitettävä arvosana pt 2:sta välttämätön? Perhemusisointia voisi laajentaa myös oppitunneilla tapahtuvaksi. Huomioidaan: taloudelliset resurssit, oppilaiden tuntiresurssit ja niiden suunnittelu ( ) Opetuksen määrä (esim 30+5) Yhteiset konsertit Soitinesittelyt Osallistuminen IP-toimintaan Järjestetään opetusta kouluissa (kouluajan puitteissa?) Käynnit tavaksi (30 + 5, onko ratkaisu?) Henkilökohtainen opetussuunnitelma Monipuolinen toiminta taataan kaikissa toimipisteissä. Osallistujien määrää seurataan ja vertaillaan vuosittain. Opintojen monipuolisuutta kehitetään (aineryhmät). Osallistujien määrää seurataan ja vertaillaan vuosittain. Sivuaineiden avulla voidaan monipuolistaa musiikkiopiston soitinkirjoa. Vanhempien ja perheen tuki on harrastamisessa tärkeää. Miten oppilaita voidaan sitouttaa paremmin konserttikäynteihin? Tilasto kts. s. 7 Tilasto kts. s. 7 8

10 ILO JA HYVÄ TAIDESUHDE Kehittäminen/ylläpitäminen Toimenpiteet Huomiot Oppilaiden poissaoloja seurataan (varsinaiset oppilaat) Oppilaan tuntikerroin opintotasoittain Poissaolojen määrä toimipisteittäin Oppilasmäärä (varsinaiset oppilaat) opp. määrä opintotasoittain Soittimittain Soittimittain Opintonsa lopettaneiden määrä (varsinaiset oppilaat) Opinto-osastottain Soittimittain Oppilaat vastasivat, että musiikkiopintojen aloittamiseen ovat olleet vaikuttamassa vanhemmat, muut perheenjäsenet ja ystävät. Yli 13-vuotiaista 65 % kertoo hakeneensa musiikkiopistoon vanhempiensa ehdotuksesta. Musiikkileikkikoulun merkitys korostuu taidesuhteen syntymisessä, jopa 93 % 7 8 vuotiaista oppilaista oli ollut musiikkileikkikoulussa. Oppilaat kertoivat valinneensa soittimensa pääasiassa itse (7 8 -vuotiaista 67 %, vuotiaista 73 % ja yli 13-vuotiaista 74 %). Vastausten perusteella soitinvalintaan on voinut vaikuttaa myös perhe. Soitinkokeilut Soivassa Talossa sekä kansliasta saatu ehdotus mainittiin myös perusteina soittimen valintaan. Sekä kysymysten että vapaapalautteen pohjalta oli yli 9-vuotiaiden oppilaiden mielestä hyvin yleisesti musiikkiharrastuksessa tärkeintä uuden oppiminen ja hauskan pitäminen (9 12 -vuotiaat %, yli 13-vuotiaat %). Oppilaat kokivat tärkeäksi myös etenkin uusien kokemusten ja elämysten saamisen (75 %). Tärkeäksi koettiin niin ikään yhdessä musisoiminen ja uuden luominen. Yli 13-vuotiaat kokivat tärkeinä myös ilmaisu- ja yhteistyötaitojen kehittymisen. Päättötodistuksen saamista ei pidetty kovin tärkeänä (59 %), mutta mielipiteet tämän asian suhteen jakaantuivat laidasta laitaan. Oppilaat kokivat kavereiden tapaamisen melko tärkeäksi, mutta mielipiteissä oli paljon hajontaa. He kokivat periaatteessa saavansa kavereita soittoharrastuksen kautta (60 %), mutta mielipiteet jakaantuivat laidasta laitaan. He kertoivat vapaassa palautteessa, että mukavinta musiikkiharrastuksessa on soittaminen ja uuden oppiminen sekä uusien kavereiden saaminen ja heidän kanssaan soittaminen. Oppilaiden kommenteista välittyi positiivinen kuva omasta osaamisesta. Oppilaat toivat myös esille miten mukavaa on soittaa opettajan kanssa. kalenteri_syksy 2011_RU.indd

11 Vastaajista 7 8 -vuotiaat oppilaat viihtyvät yleensä ottaen hyvin soittotunnilla (87 %). Yli 9-vuotiaat oppilaat tulivat soitto- tai laulutunnille pääosin iloisella mielellä ja lähtivät sieltä pois vieläkin iloisempina. Mielipiteet jakaantuivat jonkin verran. Opettajien yleiskuva siitä tulevatko oppilaat mielellään tunneille, onko tunneilla yleensä oppimisen kannalta hyvä tunnelma ja lähtevätkö oppilaat tunnilta hyvillä mielin oli erittäin myönteinen (82 84 %) ja vastauksissa oli vain vähän hajontaa. Huoltajat uskoivat lapsensa käyvän mielellään soitto- tai laulutunneilla (81 %) ja yhteissoittotunneilla melko mielellään (69 %). Lasten uskottiin käyvän musiikin perusteiden tunneilla keskimäärin melko mielellään (57 %). Mielipiteet näissä asioissa jakaantuivat huomattavasti etenkin musiikin perusteiden opetuksen kohdalla. Osa oppilaista koki, että musiikin harrastaminen vie liikaa aikaa (9 12 -vuotiaat 35 %, yli 13-vuotiaat 41 %). Kulkemisen vuotiaista oppilaista koki hankalaksi 18 % ja yli 13-vuotiaista 29 % vuotiaat oppilaat kaipasivat opetukseen lisää mm. ryhmätunteja sekä kavereiden kanssa soittamista. Yli 13-vuotiaat oppilaat kokivat saavansa yleisesti ottaen iloa musiikin opinnoista (78 %). Heidän mielestään heitä kannustaa jatkamaan erityisesti uuden oppiminen sekä yhteissoitto. Oppilaiden kommenteista tuli esille jonkin verran väsymys musiikin perusteiden opiskeluun. Vastaajista 7 8 -vuotiaat oppilaat kertoivat käyvänsä mielellään konserteissa (76 %). Yli 9-vuotiaat oppilaat kävivät jonkin verran katsomassa muiden esityksiä ja konsertteja (61 %). Vastauksissa oli runsaasti hajontaa. Esiintymismahdollisuuksia heille oli mielestään järjestetty riittävästi (78 %). Oppilaiden suhtautuminen esiintymiseen jakaantui ikäryhmittäin vuotiaat olivat sitä mieltä, että esiintyminen on mukavaa (87 %). porvoon k Vastaajista 9-vuotiaat oppilaat suhtautuivat pääosin myönteisesti yleisölle esiintymiseen (61 %), mutta mielipiteitä oppilailla oli laidasta laitaan. Opettajat uskoivat, että he saavat suurimman osan oppilaistaan esiintymään säännöllisesti ja mielellään (72 %). Huoltajien mukaan lapset haluavat käydä kuuntelemassa myös muiden konsertteja ja esiintymisiä melko mielellään (67 %). Tässä asiassa tosin mielipiteet vaihtelivat aika paljon. 10

12 Kehittäminen/ylläpitäminen Toimenpiteet Huomiot Laajan ja laadukkaan musiikkileikkikoulutoiminnan ylläpitäminen Opintopolkujen kehittäminen (vamo:sta soitonopetukseen/ valmennusopetukseen/ ilmoittautumisjärjestyksessä). Tehdään VAMO:ssa ja puitteissa. Yhteismusisointi. Musiikin harrastus luonnolliseksi osaksi lasten ja nuorten ajan käyttöä. VAMO-opettajien täydennyskoulutuksen ja toimintaedellytysten tukeminen. VAMO-opettajat sijoittavat oppilaat soitinryhmiin yhdessä vanhempien kanssa (30+5 puitteissa), prosessi uusitaan. Kannustetaan yhteismusisointiin. Luodaan laaja kirjo mahdollisuuksia yhteismusisointiin. Panostetaan yhteissoiton eri muotoihin ja kokoonpanoihin. Yhteismusiointi voidaan järjestää sekä säännöllisenä että periodiopetuksena. Huomioidaan aikataulujen suunnittelussa ja lukujärjestysten laatimisessa. Huomioidaan oppilaiden tarpeet ja mahdollisuudet. Motivaatiota lisäävät keinot kirjataan ja niitä ylläpidetään (hyvät käytänteet). Osallistuminen yhteismusisointiin on opintojen kannalta erittäin tärkeää. Uuden oppimisen ylläpitäminen. Henkilökohtainen opetussuunnitelma. Opettajien täydennyskoulutus. alenteri_syksy 2011_RU.indd Tavoitteena on opiskelu- ja harrastusmotivaation ylläpitäminen. Esiintymiskoulutuksen laajentaminen. Konserttikäynnit. Oppilaille annetaan esiintymiskoulutusta jo opintojen alkuvaiheessa. Konserttikäyntien mahdollisuuksia lisätään ja ylläpidetään. OPS velvoittaa. OPS velvoittaa. VAMO=varhaisiän musiikkikasvatus=musiikkileikkikoulu 11

13 Kehittäminen/ylläpitäminen Toimenpiteet Huomiot Kamarimusiikin soittaminen kavereiden kanssa. Opintojen suunnittelu (HOPS). Opettajat järjestävät. Soivat talot. Yhdessä tekeminen ja hauskan pito ryhmätunneilla. Soivat talot järjestetään ja soitinkokeilut toteutetaan kaikissa toimipisteissä. Pyritään saamaan lisää yleisöä ja kävijöitä, etenkin uusia asiakkaita. Yhteiset tauot soiton lomassa. MUUT TAIDOT Vastaajista vuotiaat oppilaat kokivat saaneensa musiikkiharrastuksestaan lisää rohkeutta (58 %), keskittymiskykyä (43 %) ja luovuutta (41 %). He kokivat saaneensa tasaisesti myös ilmaisutaitoja, mielikuvitusta, yhteistyötaitoja, eri maiden ja suomalaisen musiikin tuntemusta (21 26 %). Oppilaiden vastauksista tulee esille myönteinen minäkuvan kehitys: olen parempi kuin ennen, olen kehittynyt. Yli 13-vuotiaat oppilaat kokivat saaneensa musiikkiopinnoistaan hyvin (70 75 %) lisää ilmaisutaitoa, rohkeutta, itsenäisyyttä, luovuutta, yhteistyötaitoja, keskittymiskykyä sekä halua harrastaa musiikkia myös opintojen päätyttyä. Mielipiteet asioista kuitenkin jakaantuivat. Vapaapalautteessa oppilaat kertovat saaneensa musiikkiopinnoista paljon iloa, elämyksiä, rohkeutta, itsevarmuutta ja uusia kavereita. Musiikki koetaan hyväksi ja hauskaksi harrastukseksi. Huoltajat kokivat lähes yksimielisesti (74 83 %), että musiikin opetus antaa lapselle ilmaisutaitoja, esiintymistaitoja, luovuutta, rohkeutta, yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, opiskelutaitoja, motorista kehittymistä, ajattelutaitoja ja valmiuksia elinikäiseen taiteen harrastamiseen. He uskovat myös lapsen oppivan tavoitteellista työskentelyä. Vapaapalautteessa huoltajat toivat esille erityisesti sen, että musiikkiharrastus kehittää oppilaiden pitkäjänteisyyttä ja keskittymiskykyä sekä antaa lapselle henkistä pääoman. Vastaajista 9-vuotiaat oppilaat kertoivat, että heillä on monipuolisesti erilaisia harrastuksia. Erityisesti he harrastavat musiikin lisäksi liikuntaa ja urheilua (9 12 -vuotiaat, yli 13-vuotiaat 69 %). 12

14 Kehittäminen/ylläpitäminen Toimenpiteet Huomiot Musiikin merkitys lapselle. Oppilaan monipuolista oppimista tuetaan ja rikastutetaan syventävillä opinnoilla (esimerkiksi draamaopetusta). Yhteisöllisyys. Oppilaan minäkuvan kehittymistä tuetaan musiikkiharrastuksella. Annetaan elämyksiä lapsille ja nuorille musiikkiharrastuksen avulla. Oppilaiden huoltajien ymmärrystä vahvistetaan että musiikkikasvatus (mielikuvia) ja -harrastus lisäävät lapsen kehittymistä ja vahvistavat lapsen ja nuoren minäkuvaa. Opettajat tekevät ehdotuksensa syventävistä opinnoista. Pyritään lisäämään yhteisöllisyyttä. Perustetaan oppilasryhmiä suunnittelemaan oheistoimintoja. Opettajakoulutus. Tiedotus (esim. nettilinkit) Esiintymiskoulutusta (Stirkkinen, Stella Polaris). kalenteri_syksy 2011_RU.indd

15 2. Opettajat AINEENHALLINTA SEKÄ PEDAGOGINEN JA TAITEELLINEN HALLINTA Kyselyn perusteella opettajilla on yleisesti ottaen vahva itsetunto omasta pedagogisesta ja taiteellisesta osaamisestaan. Heiltä kysyttiin millaiseksi he arvioivat pedagogiset taitonsa, kykynsä käyttää opetusmenetelmiä ja työtapoja monipuolisesti, kuinka opettajat onnistuvat mielestään oppitunnin ajanhallinnassa, kiireettömän ja kannustavan ilmapiirin luomisessa, oppilaiden ohjaamisessa opiskelutaidoissa, oppimisvastuun ohjaamisessa oppilaille, oppilaiden ohjaamisessa pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteiden asettamiseen, oppilaan omien suunnitelmien ja tavoitteiden tukemisessa, oppilaiden motivaation ja sitoutumisen rakentamisessa, oppilaiden ohjaamisessa yhteistyössä toimimiseen, ryhmässä syntyvien ristiriitojen käsittelyssä, kuinka opettajat tuntevat oman alansa kehitystä, kuinka he hallitsevat oman instrumenttinsa, osaavat asettaa tavoitteita itselle, kuinka he onnistuvat oman taiteilijuutensa kehittämisessä ja harjoittamisessa, hallitsevat esiintymistaitoja, osaavat käyttää erilaisia opetusvälineitä ja oppimisympäristöjä sekä uusia ratkaisuja ja välineitä työssä. Eniten opettajat luottivat pedagogisiin taitoihinsa (78 %), mutta he luottivat selvästi myös muihin ammatillisiin taitoihinsa (69 78 %). Mielipiteissä oli vain kohtalaisesti hajontaa. Osa opettajista koki tarvitsevansa lisää keinoja ryhmässä syntyvien konfliktien ja ristiriitojen käsittelyyn. Yleensä ottaen oppilaat arvostavat opettajiensa ammattitaitoa ja luottavat siihen. Oppilaiden mielipiteissä oli jonkin verran vaihtelua. Oppilaat olivat hyvin vahvasti sitä mieltä, että soiton- ja laulunopettaja osaa opettamansa asiat hyvin (89 %). Oppilaat olivat sitä mieltä, että opettaja selittää asiat ymmärrettävästi (83 %), on innostava (80 %) sekä kannustaa luovuuteen (76 %). Viimeksi mainitussa asiassa oppilaiden mielipiteet vaihtelivat jonkin verran etenkin vuotiaiden ryhmässä. Yli 13-vuotiaat oppilaat olivat vahvasti sitä mieltä, että opettajat onnistuvat käyttämään opetusajan hyvin (82 %). Oppilaiden mielipiteet jakaantuivat vain hieman. 14

16 Vastaajista vuotiaat oppilaat olivat pääosin sitä mieltä, että musiikin perusteiden opettaja osaa opettamansa asiansa hyvin ja selittää ne ymmärrettävästi sekä kohtelee kaikkia oppilaita tasapuolisesti (75 80 %). Kaikkien kysymysten kohdalla mielipiteissä oli kuitenkin paljon hajontaa, erityisesti kun kysyttiin antaako opettaja tietoa opintojen tavoitteista. Yleensäkin oppilaat kokivat, että opettaja antaa tietoa opintojen tavoitteista vain melko hyvin (64 %). Yli 13-vuotiaat oppilaat olivat yleensä ottaen sitä mieltä, että musiikin perusteiden opettaja osaa opettamansa asiat hyvin (82 %). Oppilaiden mielipiteet vaihtelivat lähinnä siinä kun kysyttiin onko musiikin perusteiden opettaja innostava, käyttääkö hän opetusajan hyvin ja antaako hän tietoa opintojen tavoitteista. Kaikissa näissä kohdissa kuitenkin yleisvaikutelma oli myönteinen (67 74 %). Yleisesti ottaen yhteismusisoinnin opettajan ammattitaitoa arvostetaan ja siihen luotetaan. Vastaajista vuotiaat lapset olivat sitä mieltä, että opettaja osaa opettamansa asiat hyvin (81 %). Yli 9-vuotiaat lapset olivat myös sitä mieltä, että opettaja selittää asiat ymmärrettävästi ja pitää yllä työrauhan (78 %). Yli 13-vuotiaat oppilaat olivat sitä mieltä, että yhteismusisoinnin opettaja käyttää hyvin opetusajan (78 %). Oppilaiden mielipiteet jakaantuivat kaikkien kysyttyjen asioiden kohdalla jonkin verran. Yli 9-vuotialta oppilailta kysyttiin ovatko heille annetut soitto- tai lauluharjoitukset ja kappaleet kiinnostavia, monipuolisia ja sopivan vaikeita. Vastaukset olivat pääosin myönteisiä (72 78 %), mutta oppilaiden mielipiteet vaihtelivat melko paljon. Oppilailta kysyttiin myös ovatko heille annetut musiikin perusteiden tehtävät kiinnostavia, monipuolisia ja sopivan vaikeita. Tässäkin vastaukset olivat pääosin myönteisiä (61 68 %), mutta oppilaiden mielipiteet jakaantuivat huomattavasti. Oppilaat olivat pääosin tyytyväisiä myös siihen ovatko heille annetut yhteismusisoinnin kappaleet kiinnostavia, monipuolisia ja sopivan vaativia (73 76 %). Oppilaiden mielipiteet jakaantuivat kysytyissä asioissa yleensä ottaen melko vähän. Tosin yli 13-vuotiaitten lasten mielipiteet siitä ovatko kappaleet sopivan vaativia, jakaantuivat laidasta laitaan. Huoltajat olivat pääosin tyytyväisiä lapsensa saamaan opetukseen (83 %). Huoltajat olivat yleensäkin sitä mieltä, että soiton- tai laulunopettaja (88 %), musiikin perusteiden opettaja (74 %) ja yhteismusisoinnin opettaja (78 %) hallitsevat opettamansa asiat. Huoltajien mielipiteet jakaantuivat ainoastaan musiikin perusteiden opetuksen kohdalla. Vapaapalautteessa huoltajat toivoivat musiikin perusteiden opetusmenetelmien kehittämistä ja opintojen tiivistämistä. Musiikin teknologian opetusta kiiteltiin. Vapaapalautteessa tuli runsaasti kiitoksia sekä yksittäisille opettajille että opetuksesta yleensä. kalenteri_syksy 2011_RU.indd

17 Kehittäminen/ylläpitäminen Toimenpiteet Huomiot Oppilaiden ja vanhempien luottamuksen säilyttäminen. Tavoitteiden asettettaminen ja laatiminen aineopetussuunnitelma huomioiden on tärkeää. Määritellään oppilaan HOPS, henkilö- ja yksilökohtaiset tavoitteet. Mielenkiinnon ylläpitäminen mupe-opetusta kohtaan. Opettajien omia esiintymismahdollisuuksia lisätään ja tuetaan. Yhteissoiton ohjaustaidot. Opettajien täydennyskoulutus. 16 Laaditaan HOPS yhdessä oppilaan kanssa. Pidetään vanhempain vartit ja huolehditaan muutenkin yhteydenpidosta. Huolehditaan oppilaan opintojen jatkumisesta tasolta toiselle. Opetuksen tavoitteet käydään läpi opettajan HOTS:ssa, uudet opettajat perehdytetään ja tavoitteita käsitellään aineryhmissä. Musiikin perusteiden opetuksen integroiminen soitonopetukseen. Opetuksen sisältöjen ja opetustapojen jatkuva kehittäminen. Mielikuvaa mupe-opetuksesta muokataan käytännönläheisemmäksi. Osasuoritukset. Mupeopintojen tiivistäminen. Konserttitoiminnan ylläpitäminen. Opettajien taitoja vahvistetaan erilaisilla teema- ja ainekohtaisilla hankkeilla ja/tai koulutuksella. Selvitetään opettajien koulutustarpeet. Tuetaan ulkoista ja sisäistä pedagogiikan täydennyskoulutusta ja seurataan sitä tilastoimalla. Laaditaan vuotuinen työpaikkaselvitys (ent. työhyvinvointi-raportti). Toteutettu lv Opettajilla on toiveena saada koulutusta mm. ryhmäyttämisen taidoista.

18 OPPILAAN KOHTAAMISEN TAIDOT Opettajat kokevat pystyvänsä yksilöllistämään opetuksensa oppilaan tarvetta vastaavaksi (75 %). Suurin osa opettajista uskoi tuntevansa hyvin oppilaiden kasvuympäristön (64 %), mutta opettajien mielipiteet jakaantuivat tässä asiassa. Vastaajista 7 8 -vuotiaat oppilaat kokivat, että soiton- tai laulunopettaja huomioi hänet soittotunnilla ja on innostava (87 90 %). Oppilaiden mielipiteet jakaantuivat vaan vähän. Vastaajista vuotiaista oppilaista 82 % oli sitä mieltä, että opettaja ottaa hänet huomioon. Oppilaiden mielipiteet jakaantuivat jonkin verran. Vastaajista 7 8 -vuotiaat oppilaat kokivat, että musiikin perusteiden opettaja huomioi hänet tunnilla, on innostava ja opettajalta saa tarpeeksi palautetta osaamisesta (73 78 %). Oppilaiden mielipiteet jakaantuivat hieman. Vastaajista 9 12 vuotiaista oppilaitten mielestä opettaja huomioi hänet tunnilla (75 %) ja kohtelee kaikkia tasapuolisesti (79 %). Yli 13-vuotiaista oppilaista 76 % oli sitä mieltä että musiikin perusteiden opettaja huomioi oppilaat yksilöinä ja kohtelee kaikkia tasapuolisesti (79 %). Oppilaiden mielipiteet jakaantuivat jonkin verran. Vastaajista 7 8 -vuotiaat oppilaat kokivat, että yhteismusisoinnin opettaja huomioi hänet soittotunnilla ja on innostava (70 74 %). Oppilaiden mielipiteet jakaantuivat vain vähän. Vastaajista 9 12 vuotiaista oppilaitten mielestä yhteismusisoinnin opettaja ottaa hänet huomioon ja kohtelee kaikkia tasapuolisesti (78 %). Yli 13-vuotiaat oppilaat olivat sitä mieltä, että yhteismusisoinnin opettaja huomioi kaikki oppilaansa yksilöinä ja kohtelee kaikkia tasapuolisesti (77 %). Oppilaiden mielipiteet jakaantuivat jonkin verran. Huoltajat olivat yleensä ottaen sitä mieltä, että heidän lapsensa osaaminen ja yksilölliset tarpeet otetaan huomioon riittävästi (78 %). Kehittäminen/ylläpitäminen Toimenpiteet Huomiot Oppilaan, perheen ja opettajan kohtaamista tuetaan. Hyvää opettaja- ja oppilassuhdetta ylläpidetään. Yleinen ilmapiiri oppilaitoksessa luodaan hyväksi. kalenteri_syksy 2011_RU.indd Oppilaan ja opettajan molemminpuolista arvostusta ylläpidetään. Oppilaan kasvuympäristön tunteminen Oppilasillat, vanhempainvartit, vanhempainviikko, muut tapaamiset, opetus , HOPS. Myönteisen näkökulman ja asenteen ylläpitäminen. Opettajien oman hyvinvoinnin tukeminen. Myönteiseen ilmapiiriin kannustaminen. Koulutuksessa ja Voi hyvin -toiminnassa huomioidaan em. suhteen ylläpitämistä. Vuorovaikutteista ja luovaa toimintaja oppimisympäristöä vahvistetaan. Oppilas kohdataan yksilönä kaikissa ikäryhmissä. Huomioidaan ympäristön vaikutus lapsen ja nuoren elämään. 17

19 OPPILASARVIOINNIN OSAAMINEN Porvoonseudun musiikkiopistossa arvioidaan oppilaita jokaisella oppitunnilla sekä esiintymisten yhteydessä. Tässä on tärkeää opettajan ja oppilaan välinen keskustelu ja vuorovaikutus. Opettaja arvioi oppilaan edistymistä ja tavoitteiden saavuttamista kerran lukukaudessa oppilaan opintokirjaan. Oppilaita arvioidaan myös tasosuorituksissa. Arvioinnin perusteet on määritelty musiikkiopiston opetussuunnitelmassa ja kunkin oppiaineen aineopetussuunnitelmassa. Tasosuorituksista kerätään vuosittain seuraava tilastoaineisto: Tasosuoritusten määrä Tasosuoritusten määrä opintotasoittain (PT 1-3, MO, AO, MM) PT=perustaso MO=musiikkiopistotaso AO=aikuisosasto MM=monimuoto-opetus Soittimittain ja oppiaineittain Opettajilta kysyttiin kuinka he uskovat hallitsevansa oppilaan tietojen ja taitojen arvioimisen, pystyvät kannustavaan arvioimiseen, osaavat ohjata oppilasta itsearvioimiseen sekä pystyvät arvioimaan oppilaita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Opettajat uskoivat osaavansa arvioida oppilaita keskimäärin hyvin (70 78 %), mutta vastauksissa oli kuitenkin hajontaa etenkin kun kysyttiin opettajan taitoja ohjata oppilasta itsearviointiin. Opettajilta kysyttiin myös osaavatko he antaa oppitunnin yhteydessä onnistuneen palautteen, tehdä oppilaalle henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS), suoriutuvatko oppilaat tasosuorituksista opettajan odotusten mukaisesti ja tunteeko opettaja hallitsevansa tasosuoritustilanteen, osaako opettaja käyttää opintokirjaa ja päiväkirjaa opettamisen apuna. Opettajat kokivat osaavansa antaa hyvin palautetta etenkin oppitunnin yhteydessä (77 %) ja vastauksissa oli vain kohtalaisesti hajontaa. Muutenkin opettajat kokivat hallitsevansa oppilasarvioinnin käytänteet keskimäärin melko hyvin (64 73 %), mutta opettajien taidoissa käyttää opintokirjaa ja päiväkirjaa oli huomattavaa vaihtelevuutta. Opettajat kokivat osaavansa antaa ja vastaanottaa palautetta melko hyvin (68 %). Mielipiteet asiasta vaihtelivat vain vähän. 18

20 Vastaajista 7 8 -vuotiaat oppilaat kokivat, että he saavat soiton- tai laulun opettajaltaan tarpeeksi palautetta osaamisestaan (87 %). Mielipiteissä oli vain vähän hajontaa. Vastaajista vuotiailta oppilailta kysyttiin antaako soiton- tai laulun opettaja kiitosta kun oppilas on suoriutunut hyvin, saako opettajalta tarpeeksi palautetta edistymisestä, saako opettajalta tarpeeksi tietoa, onko saatu palaute oppilaan edistyksestä oikeudenmukaista ja monipuolista ja keskusteleeko oppilas tavoitteidensa toteutumisesta opettajan kanssa. Vastaukset olivat pääosin myönteisiä (79 81 %), mutta oppilaiden mielestä he keskustelivat tavoitteiden toteutumisesta opettajan kanssa vain melko hyvin (66 %). Oppilaiden mielipiteet yleensäkin vaihtelivat paljon, paitsi kun kysyttiin antaako opettaja kiitosta kun oppilas on suoriutunut hyvin ja onko opettajan antama palaute oppilaan edistymisestä oikeudenmukaista. Näistä tuli lähes yksinomaan myönteisiä vastauksia. Yli 13-vuotiaat oppilaat olivat pääosin sitä mieltä, että he saavat opettajalta tarpeeksi palautetta edistymisestään, palaute on kannustavaa, oikeudenmukaista ja monipuolista (75 80 %). Myös vapaapalautteessa tuli selvästi esille se, että oppilaat kokivat saavansa opettajiltaan pääosin rehellistä, aiheellista ja kannustavaa palautetta. Joissakin kommenteissa tosin kaivattiin enemmän palautetta. Vastaajista 7 8 -vuotiaat oppilaat kokivat saavansa tarpeeksi palautetta musiikin perusteiden opettajalta osaamisestaan (74 %). Yli 13-vuotiailta oppilailta kysyttiin antaako musiikin perusteiden opettaja kiitosta kun oppilas on suoriutunut hyvin tehtävistään sekä onko opettajan antama palaute kannustavaa, oikeudenmukaista ja monipuolista. Pääosin oppilaiden kommentit olivat myönteisiä (70 75 %). Suoraan negatiivista palautetta tuli muutamalta oppilaalta. Vapaapalautteessa oppilaiden asenne oli pääasiassa myönteinen, lisää toivottiin lähinnä suoraa palautetta. Vastaajista 7 8 -vuotiaat oppilaat kokivat saavansa melko hyvin palautetta yhteismusisoinnin opettajaltaan (68 %). Oppilaiden mielipiteet jakaantuivat jonkin verran. Vastaajista vuotiaat oppilaat kokivat myös saavansa tarpeeksi palautetta edistymisestään (75 %), samoin yli 13-vuotiaat (77 %). Varsinkin vuotiaiden oppilaiden mielipiteet tosin jakaantuivat tässä asiassa melko paljon. Huoltajat kokivat olevansa perillä siitä miten heidän lapsensa edistyy harrastuksessaan ja lapsi saa riittävästi palautetta edistymisestään. Oppilasarviointia ja muuta palautetta pidettiin myös yleensä ottaen kannustavana. Mielipiteissä oli tosin hajontaa. kalenteri_syksy 2011_RU.indd

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

PJK / Opettajan osaamiskartoituskysymyksiä. Generated on :44

PJK / Opettajan osaamiskartoituskysymyksiä. Generated on :44 PJK / Opettajan osaamiskartoituskysymyksiä Generated on 04.09.2013 07:44 Vastaajastatistiikat Name Evals Answering Answered Opettajat 47 39 36 Yhteensä 47 39 36 Vastausprosentti 83% Lopettaneet 76.6% Kesken

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 9 12-vuotiaille RTF Report - luotu 01.04.2015 14:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä 9 12-vuotiaat 87 44 31 Yhteensä 87 44 31 Perustiedot 1. Ikäni on (44) (EOS: 0) Ikäni on 2. Olen ollut

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO Kysely huoltajille, muskarit ja karuselli RTF Report - luotu 27.05.2015 15:49 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä muskarit ja karuselliopetus 74 54 42 Yhteensä 74 54 42 Perustiedot 1. Lapseni

Lisätiedot

Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö

Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö Virvatuli-mallin rakenne: Viisi arviointialuetta 1. Oppilaat - oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen vaikutukset oppilaassa 2. Opettajat - Opettajien

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

Liite 3. Esimerkkejä Virvatuli-mallissa käytettävästä arviointiaineistosta

Liite 3. Esimerkkejä Virvatuli-mallissa käytettävästä arviointiaineistosta Liite 3. Esimerkkejä Virvatuli-mallissa käytettävästä arviointiaineistosta Tämä on kooste mahdollisesta arviointiaineistosta Virvatuli-kriteerien toteutumisen tarkastelun tueksi. Siinä on esimerkkejä siitä,

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Baletti - Kysely huoltajille 2015

Baletti - Kysely huoltajille 2015 Baletti - Kysely huoltajille 2015 Yleistä Huoltajakysely lähetettiin kaikille baletin oppilaiden vanhemmille eli yht. 74 henkilölle. Vastauksia saatiin 23.Vastausprosentti oli 31,1, joka on huomattavasti

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 1. Perustiedot a) Ikä 12 vuotta 67 % 6 13 vuotta 33 % 3 b) Kuinka monetta vuotta olet oppilaana kuvataidekoulussa? 1. vuotta 22 % 2 3. vuotta 11 % 1 4. vuotta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lapuan taidekoulu Virvatuli itsearviointiraportti oppilas- ja huoltajakyselystä

Lapuan taidekoulu Virvatuli itsearviointiraportti oppilas- ja huoltajakyselystä Lapuan taidekoulu Virvatuli itsearviointiraportti oppilas- ja huoltajakyselystä Miksi taidekoulussa tarvitaan itsearviointia? Lapuan taidekoulu antaa taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Arvioinnin l Arvioinn uonne ja ylei in l set uonne ja ylei periaat set teet periaat Käsitteet marraskuun hautomo 2014

Arvioinnin l Arvioinn uonne ja ylei in l set uonne ja ylei periaat set teet periaat Käsitteet marraskuun hautomo 2014 Koulun nimi: Kunnas Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet Oppimisen arvioinnissa arvioinnin kohteena on oppilaan oppimisen edistyminen ja tavoitteiden toteutuminen tarkasteltavan ajanjakson päättyessä.

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Itsearviointimateriaali

Itsearviointimateriaali 03/2010 Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi julkaisun pohjalta laadittu itsearviointimateriaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kouluyhteisön kuin yksittäisen opettajan työrauhaa

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017 Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa Erja Vitikka 2017 Arvioinnin kaksi tehtävää Arvioinnin yksilöllinen luonne Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä oppilaan itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Opas perusopetuksen oppilaalle

Opas perusopetuksen oppilaalle Opas perusopetuksen oppilaalle Hyvää lukuvuotta 2017 2018 ja tervetuloa opiskelemaan musiikkiopistoon! Tästä oppaasta löydät lukuvuoden kulkuun ja opiskeluusi liittyvää tarpeellista tietoa. Sinulla on

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan SISÄLLYS 1.8.2016 MUSIIKKILEIKKIKOULU 1 Musiikkileikkikoulu 2 2 Kuvismuskari yhteistyössä Taidekoulun kanssa 2 VALMENTAVA SOITONOPETUS..2 3 Soitinvuokra 2 4 Oppimateriaalimaksu 2 5 Soitinryhmät 2 6 Koulupajat

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja Iisalmen lyseo Strategia ja laatukäsikirja 2015-2020 Päivitetty 1.6.2016 Strategia ja laatukäsikirja 2015 2020, Iisalmen lyseo 1/6 Strategia Toiminta-ajatus, missio - koulun rooli yhteiskunnassa, koulun

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 1. Toiminta-ajatus... 2 2. Oppimiskäsitys... 2 3. Opiskeluympäristö... 2 4. Oppilaitoksen rakenne

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Länsi-Pohjan musiikkiopisto

Länsi-Pohjan musiikkiopisto Länsi-Pohjan musiikkiopisto Oppilaan opas 2014-2015 OHJEITA MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVILLE SEKÄ NYT OPISKELUNSA ALOITTAVILLE OPPILAILLE Musiikkikasvatus lienee eräs arvokkaimmista nuorisotyön muodoista.

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Itsearviointi ja laadunhallinta

Itsearviointi ja laadunhallinta Itsearviointi ja laadunhallinta Case yliopiston koulu Joensuun normaalikoulu Johtava rehtori, KT UEF Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteet Kuopio 7.2.2017 Koulun

Lisätiedot

Länsi-Pohjan musiikkiopisto

Länsi-Pohjan musiikkiopisto Länsi-Pohjan musiikkiopisto Oppilaan opas 2016-2017 OHJEITA MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVILLE SEKÄ NYT OPISKELUNSA ALOITTAVILLE OPPILAILLE Musiikkikasvatus lienee eräs arvokkaimmista nuorisotyön muodoista.

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Laatu Keminmaan kunnan perusopetuksessa

Laatu Keminmaan kunnan perusopetuksessa LIITE 13, Sivistyslautakunta 28.3.2012 35 Laatu Keminmaan kunnan perusopetuksessa Henkilöstöresurssit Lähtökohtana laadukkaalle perusopetukselle on ammattitaitoinen ja pätevä henkilökunta. Henkilöstön

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

OSA 1 Virvatuli-malli OSA 2 Työkaluja arvioinnin tausta-aineiston keräämiseen

OSA 1 Virvatuli-malli OSA 2 Työkaluja arvioinnin tausta-aineiston keräämiseen OSA 1 Virvatuli-malli 1. Virvatuli-itsearviointimallin esittely 2. Itsearviointikriteerit ja arviointikierros 2.1 Arviointisuunnitelma 2.2 Tausta-aineiston kerääminen 2.3 Itsearvioinnin yhteenvedon tekeminen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA SVV-seminaari Tampere 18.-19.1.2013 Päivi Majoinen! TUTKIMUKSELLISET LÄHTÖKOHDAT Kansalaisopistoissa paljon tuntiopettajia, jopa 80

Lisätiedot