JULKAISUTYÖRYHMÄN MUISTIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKAISUTYÖRYHMÄN MUISTIO"

Transkriptio

1 JULKAISUTYÖRYHMÄN MUISTIO Opetusministeriölle Opetusministeriö asetti päivätyllä kirjeellään (Dnro 1/043/98) työryhmän, jonka tehtävänä oli julkaisupolitiikan laatiminen opetusministeriöön. Toimeksiannon mukaisesti työryhmä kartoitti opetusministeriössä valmisteltujen julkaisujen ulkoasuun, määrään, painatukseen, levitykseen ja rahoitukseen liittyviä kysymyksiä ja teki toimenpide-ehdotuksia julkaisutoiminnan järjestämiseksi opetusministeriössä. Lisäksi työryhmä selvitti opetusministeriön monistamon käyttöä ja kustannuksia. Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin hallintojohtaja Håkan Mattlin ja muiksi jäseniksi hallitusneuvos Riitta Kaivosoja, ylitarkastaja Iiris Patosalmi, tiedottaja Esa Pirnes sekä tiedotuspäällikkö Asta Sjöblom opetusministeriöstä. Työryhmän sihteeriksi opetusministeriö kutsui tiedottaja Pia Ekqvistin opetusministeriöstä. Työryhmän tuli saada työnsä päätökseen mennessä. Työryhmä otti nimekseen Julkaisutyöryhmä. Työryhmä on kokoontunut yhteensä 7 kertaa. Saatuaan työnsä päätökseen työryhmä luovuttaa kunnioittavasti muistionsa opetusministeriölle. Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1998 Sisällysluettelo Johdanto 1. Julkaisutuotannon nykytila 2. Tekijät 3. Rahoitus 4. Painatus 5. Ulkoasu 6. Kieliversiot ja käännökset 7. Levitys 8. Varastointi 9. Monistamo 10. Johtopäätöksiä Johdanto Opetusministeriön julkaisutoiminta on kiinteä osa ministeriön toimintaa. Julkaisutoiminta on yleisesti luokiteltu ministeriön tulossuunnitelmissa hallinnonalan perustoimintaa tukevaksi tukitoiminnoksi, jonka avulla ministeriö toteuttaa tehtäväänsä ministeriön toiminta-ajatuksen sekä hallinnonalansa kehittämis- ja muiden tavoitteiden mukaisesti. Julkaisuja tuotetaan ennen kaikkea hallinnonalan perustoimintojen, päätöksenteon ja hallinnoinnin välineeksi, ulkoisen ja sisäisen

2 viestinnän tarpeisiin sekä yrityskuvan luomiseksi ja informaation jakamisen toteuttamiseksi. Tuotettujen julkaisujen kohderyhmiä ovat koko hallinnonalan elimet, päätöksentekijät, toimijat, media sekä muut sidosryhmät ja kansalaiset. Opetusministeriö ei ole kirjoittanut aikaisemmin julkaisutoimintaa koskevaa toimintamallia. Julkaisutoimintaa eivät myöskään ole perinteisesti sitoneet vaatimukset yhtenäisestä graafisesta ulkoasusta. Opetusministeriössä on kuitenkin toteutettu 1990-luvulla virastografiikan uudistamisprosessi ja toinen on parasta aikaa meneillään. Yhtenäisen virastografiikan avulla on voitu luoda yhtenäisiä graafisia peruselementtejä, jotka joiltakin osin ovat yhtenäistäneet graafisesti myös ministeriön julkaisutoimintaa. 1. Julkaisutuotannon nykytila Opetusministeriön julkaisutuotanto on nykykäytännön mukaisesti toteutettu hajautetusti. Ministeriön eri toimintayksiköt tuottavat julkaisuja itsenäisesti kehittämis- ja muiden tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Useissa toimintayksiköissä ministeriön alaiset organisaatiot ja sidosryhmät vastaavat hallinnonalaa koskevasta julkaisutuotannosta. Tällaisia julkaisutoimintaa toteuttavia opetusministeriön alaisia organisaatioita tai sidosryhmiä ovat mm. kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO, Opetushallitus, Korkeakoulujen arviointineuvosto, Suomen Akatemia, Taiteen keskustoimikunta, Museovirasto, Valtion taidemuseo, Nuorisoasiain neuvottelukunta ja Valtion liikuntaneuvosto. Kaikilla toimintayksiköillä ei edellä mainittujen sidosryhmien palveluja kuitenkaan ole käytettävissä. Työryhmä on selvittänyt julkaisutuotantoon liittyviä käytäntöjä kartoittamalla vuosina tuotetut julkaisut sekä niiden painomäärän, -paikan ja -hinnan. Yksityiskohtaiset tiedot näistä julkaisuista ovat liitteenä (Liite 1 ). Lisäksi työryhmä on selvittänyt julkaisutoimintaan liittyviä nykykäytäntöjä, joissa erityisesti on kiinnitetty huomiota julkaisujen tekijöihin, rahoitukseen, painatukseen, ulkoasuun, kieliversioihin ja käännöksiin, levitykseen sekä varastointiin. Näiden tarkastelunäkökulmien pohjalta työryhmä on laatinut toimenpide-ehdotukset, jotka esitetään seuraavissa kappaleissa. Tiivistetysti edellä mainitut nykykäytännöt ja niihin liittyvät toimenpidesuositukset on esitetty liitteenä (Liite 2 ). Työryhmä on laskenut tähän selvitykseensä kuuluvaksi ainoastaan ne vuonna tuotetut julkaisut, joilla on ISBN- tai ISSN-numero. Vuonna 1996 niitä tuotettiin yhteensä 83 julkaisua samoin kuin vuonna Vuonna 1996 toteutuneet painatusmenot, jotka sisältävät muidenkin kuin ISBN-julkaisujen painatuskulut, olivat markkaa ja vuonna 1997 toteutuneet painatusmenot markkaa. Vuoden 1996 julkaisutuotannosta suurimman nimikeryhmän muodostivat työryhmien muistiot, joita oli yhteensä 48 kappaletta. Muistioita painettiin keskimäärin 287 kappaletta ja keskimääräiseksi kappalehinnaksi tuli 18 markkaa. Työryhmien muistiot julkaistiin julkaisusarjassa Opetusministeriön työryhmien muistioita. Niiden painaminen ja jakelu tapahtui Yliopistopainon toimesta. Vuonna 1996 pienin muistioiden painosmäärä oli 57 kappaletta (Freenet-työryhmä) ja suurin 850 kappaletta (Ammatillisen koulutuksen tarjontaohjelma.) Vuonna 1997 työryhmien muistioita tehtiin yhteensä 31 kappaletta. Muistioita painettiin keskimäärin 258 kappaletta ja keskimääräiseksi kappalehinnaksi tuli 23 markkaa. Vuoden 1996 työryhmämuistiot Vuoden 1997 työryhmämuistiot

3 KO/KTO 63 % KTPO 61 % KUO 19 % KUO + LINO 30 % HAY 8 % HAY 7 % OSU 4 % Oph 3 % Oph 4 % LINO 2 % Työryhmän arkiston hoitamisesta, järjestämisestä ja luetteloinnista on vastannut käytännössä työryhmän sihteeri valtionarkiston yleisohjeen n:o 9 mukaisesti. (Liite 3 ) Työryhmän arkisto luovutetaan nykykäytännön mukaisesti ministeriön arkistoon viimeistään 3 kuukauden kuluttua muistion luovuttamisesta. Muistioihin on pitänyt liittää sekä suomen-, ruotsin- että englanninkielinen kuvailulehti, jossa kerrotaan julkaisun keskeisin sisältö sekä avaintermit. Julkaisusarjan kansille on yhtenäinen painettu ulkoasu ja sisäsivut monistetaan kirjapainossa. Muistion liitteenä OHJE työryhmien sihteereille (Liite 4 ). Julkaisuvaihtojakeluna jaetaan 27 kappaletta muistiota ja lisäksi on varattu lausunto- ja sidosryhmiä varten tarvittava kappalemäärä sekä tiedottamiseen julkisuusarvosta riippuen noin kappaletta muistioita. Myös opetusministeriön kirjastoon on toimitettu 3 kappaletta työryhmämuistioita. Opetusministeriö ei jaa muistioita yleisölle vaan ne ovat tilattavissa Yliopistopainosta. Komiteamietintöjä painettiin vuonna 1996 yhteensä 4 kappaletta, joista koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistus oli suurin niin painosmäärältään kuin -hinnaltaan. Komiteamietintöjä painettiin vuonna 1997 yhteensä kaksi kappaletta, joista laajempi oli elinikäistä oppimista käsitellyt komiteamietintö kieliversioineen. Komiteamietinnöillä on valtiovarainministeriön määräämä 61 kappaleen pysyväisjakelu (VM 21/01/95). Tämän lisäksi on varattu tarvittava kappalemäärä lausunto- ja sidosryhmiä sekä tiedottamista varten. Komitean sihteeri vastaa käytännössä komitean arkiston hoitamisesta, järjestämisestä sekä luetteloinnista. Komitean arkisto luovutetaan ministeriön arkistoon viimeistään kolmen kuukauden kuluttua mietinnön luovuttamisesta. Muistion liitteenä valtioneuvoston viimeisin päätös komiteoista (VM 20/01/98), joka kumoaa aikaisemman annetun päätöksen. (Liite 5 ) Muiden julkaisujen osalta KTO/KO tuotti vuonna 1996 yhteensä 17 julkaisua, joista julkaisusarjan julkaisuja oli 7 kappaletta. Julkaisuja painettiin keskimäärin kappaletta ja keskimääräiseksi kappalehinnaksi tuli 18 markkaa. Yliopisto-opinnot -julkaisu sekä Korkeakoulujen opiskelijavalinnat -julkaisu nostivat KTO/KO:n julkaisujen keskimäärää. Ilman edellä mainittuja julkaisuja keskimäärä oli kappaletta. LINO tuotti yhteensä 5 julkaisua. Lisäksi Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisemia Nuorisobarometrejä painettiin kaksi tuhannen kappaleen erää ja niiden keskihinnaksi tuli 15 markkaa. Vuonna 1997 KTPO tuotti yhteensä 30 julkaisua, joista julkaisusarjan julkaisuja oli 7 kappaletta. KTPOn tuottamia julkaisuja painettiin keskimäärin kappaletta ja keskimääräiseksi kappalehinnaksi tuli 25,45 markkaa. KTPOn julkaisujen keskimäärää nosti Avain avoimeen yliopistoon, jonka painosmäärä oli kappaletta. LINO tuotti yhteensä 12 julkaisua. Muut jakautuivat tasaisesti muiden yksiköiden kesken. Vuonna 1996 ja 1997 opetusministeriön yhteisiä julkaisuja olivat mm. toiminta- ja taloussuunnitelma sekä toimintakertomukset vuosilta 1995 ja 1996 sekä opetusministeriön

4 historiasarjan 7. osa, jota painettiin 1000 kappaletta kappalehintaan 42,34 markkaa. Vuonna 1996 toiminta- ja taloussuunnitelmaa painettiin 300 kappaletta ja kappalehinnaksi tuli 26,39 markkaa. Vuonna 1997 vastaavat luvut olivat 500 kappaletta ja 24,20 markkaa. Vuonna 1996 toimintakertomuksia painettiin 475 kappaletta ja kappalehinnaksi tuli 203,50. Vastaavat luvut vuonna 1997 olivat 800 kappaletta ja 141,80 markkaa. Kirjapainoista Yliopistopaino oli suosituin vuonna 1996 ja Tämä johtuu mm. siitä, että työryhmien muistiot painettiin ja jaeltiin Yliopistopainossa. Vuonna 1996 seuraavaksi julkaisuja painettiin Editassa ja Nykypainossa. Vuonna 1997 julkaisuja painettiin Yliopistopainon ohella Editassa, Vammalan Kirjapainossa ja Nykypainossa. Julkaisujen painosmäärien ja hintojen vertaileminen on hankalaa johtuen julkaisujen laajuuden ja käyttötarkoituksen erilaisuudesta. Ainoastaan työryhmämuistioiden vertailu antaa kohtuullisen luotettavan vertailupohjan. Tarkasteluajanjaksona suurin osa opetusministeriön julkaisuista tuotettiin KTPOlla, jonka jokaisella yksiköllä on julkaisutoimintaa. KUOlla vastaavaa julkaisutoimintaa ei esiintynyt, koska suurimman osan julkaisuista tuotti Taiteen keskustoimikunta. LINOn toimialan osalta suurimman osan julkaisuista tuotti Nuorisoasiain neuvottelukunta. Toteutuneet painatusmenot osastoittain Osastojen ulkopuoliset S Hallinto(palvelu)yksikkö S Talous(hallinto)palveluyksikkö S Kansainvälisten suhteiden yksikkö S Suunnittelusihteeristö S Tiedotusyksikkö S Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto (linja) S Kulttuuripolitiikan osasto (linja) S Opintotuen muutoksenhakulautakunta S Taiteen keskustoimikunta S Yhteensä Seuraavien ehdotusten tarkoituksena on tarjota toimintaperiaatteet julkaisujen tuottamiseen ja yhtenäisen linjan noudattamiseen ja toteuttamiseen julkaisutoiminnassa. Tavoitteena on luoda ministeriön julkaisutoimintaan suunnitelmallisuutta, laadukkuutta, linjakkuutta, taloudellista tehokkuutta sekä palvella tiedonkulkua niin opetusministeriön sisällä kuin ulkopuolelle. 2. Tekijät Ministeriössä julkaisujen tekijät voivat olla sekä ministeriön virkamiehiä tai sidosryhmien asiantuntijoita. Julkaisuvalmiuden varmistamiseksi tulee toimintayksiköissä laatia kalenterivuotta tai muuta toimikautta varten julkaisusuunnitelma, johon sisällytetään kaikki suunniteltavissa olevat julkaisut. Julkaisusuunnitelman pitäisi olla osa tulossuunnitelmaa. Myös ennalta suunnittelemattomien julkaisujen tuottamiseksi tulisi laatia toimintaperiaatteet, jotta toimenpiteet voidaan hoitaa nopeasti ja luotettavasti.

5 Julkaisutuotannon keskeisiin tapahtumiin kuuluu sanoman muotoilu. Erityisesti opetusministeriön julkaisujen voi odottaa olevan hyvää yleiskieltä. Kielen on oltava niin selkeää ja yksinkertaista, että tavallisella lukijalla on edellytykset sen ymmärtämiseen. Julkaisuissa on vältettävä "virkamieskieltä", vierasperäisiä ilmaisuja sekä mutkikkaita ja kankeita lauserakenteita. Kirjoitustyyliin, tekstin pituuteen, kieliasun virheettömyyteen sekä oikeakielisyyteen on kiinnitettävä huomiota. Julkaisutuotannossa on myös varattava riittävästi aikaa kielentarkistukseen jokaisessa kieliversiossa. Julkaisujen visuaalinen suunnittelu ja sen toteuttamiseen liittyvien painotöiden ostaminen edellyttää hyvää yhteistyötä opetusministeriön ja kirjapainon välillä. Toimintayksiköissä on oltava nimetyt julkaisuvastaavat. Julkaisuvastaaville on tarjottava asianmukainen ohjeisto, tarvittavaa koulutusta sekä tekninen valmius julkaisujen tuottamiseen. Julkaisuja tuotettaessa on otettava huomioon riittävien suunnitelmien ja aikataulujen laatiminen. Työryhmä ehdottaa, että - Toimintayksiköissä on laadittava julkaisusuunnitelmat ja ne on sisällytettävä yksiköiden tulossuunnitelmiin. - Toimintayksiköihin on nimettävä julkaisuvastaavat. - Julkaisujen sisältötuotantoon kiinnitettävä parempaa huomiota mm. kieliasun, pituuden, käännösversioiden ja oikeakielisyyden osalta. - Julkaisun käyttötarkoitus ja kohderyhmä on huomioitava sisältö- ja tuotantosuunnittelussa. 3. Rahoitus Julkaisutoiminnan rahoituksen tulee pääsääntöisesti olla ennalta suunniteltua. Julkaisusuunnitelmat on sisällytettävä tulossuunnitelmaan sekä eri toimintayksiköiden toimintamenobudjettiin. Näin vältytään tilanteilta, jolloin julkaisuja tuotetaan, vaikka niiden tuottamiseen ei ennakolta ole varattu määrärahoja. Tulosneuvotteluissa on etukäteen sovittava niin pitkälle kuin mahdollista koko vuoden julkaisukokonaisuudesta. Lähtökohtaisesti toimintayksiköt huolehtivat omista substanssijulkaisuistaan ja tiedotusyksikkö vastaa opetusministeriön yhteisten julkaisujen, kuten esitteiden, toimintakertomuksen ja ns. VIP-julkaisujen tuottamisesta. Julkaisutuotantoon varatut määrärahat on osoitettava yleisön laajuuden suhteessa niille toimintayksiköille, jotka tuottavat julkaisuja. Myös julkaisujen myynti- ja mainostulot on tuloutettava niille toimintayksiköille, joissa julkaisut on tehty. Julkaisujen myynti- ja mainostulot käytetään kyseisen julkaisun menojen osittaiseen kattamiseen ja muuhun toimintayksikön julkaisutoiminnan kehittämiseen. Toimintayksiköiden väliset erot julkaisutoiminnan laajuuden suhteen vaihtelevat. Osalla toimintayksiköistä on omat, laajat sidosryhmänsä, jotka osaltaan huolehtivat julkaisutoiminnasta. Tällöin toimintayksikön oma julkaisutarve voi olla hyvinkin pientä. Kaikkien toimintayksikköjen tilanne ei kuitenkaan ole sama eikä verrattavissa, joten osalla toimintayksiköistä on jatkossakin tarvetta laajemmalle julkaisutuotannolle. Tämä tulee huomioida resurssoinnissa. Niille toimintayksiköille, jotka selkeästi tuottavat huomattavan määrän laajalevikkisiä julkaisuja on myös

6 varattava riittävästi mahdollisuuksia korkeatasoiseen julkaisutuotantoon. Julkaisutoiminnan tavoitteiden, tarpeiden ja resurssoinnin tulee olla tasapainossa. Julkaisusuunnittelussa edetään tarjouskilpailun kautta. Tarjousmenettely luo pohjan suunnittelulle ja selvittää työn toteuttamisen mahdollisuudet niin teknisesti kuin taloudellisesti. Julkaisusuunnitelman jälkeen muutamilta kirjapainoilta on syytä pyytää alustava tarjous, jossa painotuotteelle määritetään jo mahdollisimman realistina arvioina kaikki painotuotteen hintaan vaikuttavat tekijät. Tällöin painotyön hintataso saadaan tietoon jo suunnitteluvaiheessa ja näin voidaan varmistua siitä, että suunnitelma on myös taloudellisesti noudatettavissa. Julkaisujen kappalehinnat vaihtelevat eri syistä. Julkaisun kappalehinnan tulee määräytyä koko ministeriössä yhdenvertaisesti sen mukaan, mikä on julkaisun käyttötarkoitus ja kohderyhmä. Kun julkaistaan esimerkiksi ns. VIP-tuotteita nousevat yksikköhinnat. Tällöin käytetään kalliimpaa suunnittelua ja hintavia materiaaleja, useita painovärejä ja painosmäärät ovat usein suuria. Ns. käyttöjulkaisuiden yksikköhinta on luonnollisesti alempi, kun käytetyt materiaalit, taitto ja visualistiikka voidaan toteuttaa vaatimattomammin. Julkaisun hinta saattaa nousta myös suunnitelmallisuuden puuttuessa esimerkiksi, kun julkaisun painamista ja suunnittelua ei kilpailuteta tai kilpailuttamisessa on kokemattomuutta. Näitä tilanteita voidaan välttää keskittämällä julkaisutuotanto toimintayksiköiden julkaisuvastaaville, joilla on aikaisempaa kokemusta julkaisujen tuottamisesta. Työryhmä esittää, että - Tulosneuvotteluissa on sovittava koko vuoden julkaisukokonaisuudesta. - Toimintayksiköt huolehtivat omista julkaisuistaan ja tiedotusyksikkö vastaa ministeriön yhteisistä julkaisuista. - Julkaisutuotannon määrärahat on kohdistettava oikein: julkaisujen määrän, yleisön laajuuden ja käyttötarkoitusta vastaavassa suhteessa. - Myynti- ja mainostulot kohdistetaan niille toimintayksiköille, jotka ovat tuottaneet julkaisut. - Julkaisutoiminnan tavoitteiden, tarpeiden ja resurssoinnin on oltava tasapainossa. - Julkaisutuotannossa on edettävä aina tarjousvaiheiden kautta, yksilöity painotarjous on pyydettävä vähintään kahdelta kirjapainolta. 4. Painatus Painotuotteen valmistus muodostuu seuraavista vaiheesta: suunnittelu-, tarjous- ja aineiston tuottamisvaiheesta, kirjapainon tuotantovaiheesta sekä painotuotteen jakeluvaiheesta. Alustavan tarjouksen mukaisesti toteutetun suunnitelman hyväksymisen ja toteuttamispäätöksen jälkeen toteutetaan sisällön valmistus ja sen ohjeistaminen suunnitellun visuaalisen ratkaisun mukaisesti. Jos alustavan tarjouksen mukaiseen suunnitelmaan tulee muutoksia, on suositeltavaa pyytää uusi, tarkennettu painotarjous toteutunutta aineistoa ja tarkentunutta visuaalista ulkoasua vastaavaksi.

7 Julkaisujen painatusmäärä on mitoitettava tehtyjen ennakkosuunnitelmien mukaan. Vaikkakin suuret painosmäärät alentavat julkaisun yksikkökustannuksia, aiheuttaa mahdollinen ylimääräinen varastointi kuitenkin lisäkuluja. Painopalvelujen ostamisen kannalta ratkaisevana tekijänä voidaan pitää pitkiä liikesuhteita sekä julkaisun tuottamiseen osallistuvien henkilöiden ammatillisia valmiuksia. Julkaisun toteuttamiseen liittyvien painopalvelujen ostaminen edellyttää hyvää yhteistyötä julkaisun tuottajan ja kirjapainon välillä. Tämän vuoksi on hyvä pyrkiä luomaan pitkäaikaisia liikesuhteita, jotka kommunikoinnin helpottumisen lisäksi toteuttavat parhaiten yhteistyöhön tarvittavan molemminpuolisen ammatillisen tiedonsiirron. Saman kirjapainon kanssa asioitaessa syntyy molemminpuolinen käsitys tuotettavista julkaisuista, aineistojen laajuudesta, muodosta, painosmääristä jne, jotka osaltaan helpottavat suunnitelmien laatimista ja aikataulujen noudattamista. Painoaineisto tulee luovuttaa painoon henkilökohtaisesti. Näin tarjoutuu tilaisuus käydä aineisto läpi yhdessä kirjapainon edustajan kanssa ja siten vältytään mahdollisilta tulkintavirheitä ja varmistetaan työn joustava eteneminen. Tekstiaineisto tulee tallentaa disketille, jolloin mahdollisten lisäpainosten tekeminen nopeutuu. Julkaisujen laadunvalvonta on yhteistyötä opetusministeriön ja kirjapainon välillä. Opetusministeriön tulee huolehtia, että painotuotteen aineisto täyttää työlle asetetut laadulliset vaatimukset ja että työn tekemiseen tarvittavat ohjeet ovat täsmällisiä ja selkeitä. Sovitusta aikataulusta on ilmettävä, milloin tarkastusvedos toimitetaan painosta tarkastettavaksi ja milloin se on luovutettava takaisin painoon. Tuotantovaiheessa on sekä ministeriön että kirjapainon tehtävänä huolehtia aikataulussa pysymisestä työstä tehdyn tuotantoaikataulun mukaisesti. Työryhmä ehdottaa, että - Julkaisujen painatusmäärä on mitoitettava tehtyjen ennakkosuunnitelmien mukaan. - Tekstiaineisto tulee toimittaa kirjapainoon pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. - Opetusministeriön tulee huolehtia, että painotuotteen aineisto täyttää työlle asetetut laadulliset vaatimukset. 5. Ulkoasu Julkaisujen ulkoasujen suunnitteleminen on keskeinen osa julkaisujen tuottamisprosessia. Painotuotteen hintaan vaikuttavat julkaisun koko, sivujen ja painovärien määrä, aineiston laajuus ja muoto, haluttu paperilaatu, rakenne, sidontatapa, kuvitus, painosmäärä sekä aikataulu. Opetusministeriön uuden graafisen ohjeiston, joka valmistuu toukokuussa 1998, tehtävänä on luoda painotuotteista selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus, joka lisää virastografiikan tunnistettavuutta. Julkaisujen tulee sisältää opetusministeriön nimen ja liikemerkin lisäksi maininnan tekijästä, graafisesta suunnittelijasta, kuvaajista, tekijänoikeuksista, ISBN- ja/tai ISSN-numeron, painopaikasta, mahdollisesta kääntäjästä ja julkaisun jakelijasta. Virastografiikan uudistamisen tavoitteena ei ole luoda ministeriölle vain yhtä "julkaisusarjaa", vaan ulkoasu suunnitellaan jatkossakin käyttötarkoituksen mukaan. Julkaisujen tunnistettavuuden

8 kannalta olisi hyvä, jos koulutus- ja tiedepolitiikan osasto ja kulttuuripolitiikan osasto käyttäisivät julkaisutuotannossaan tietynlaista visuaalista linjaa, josta julkaisun tunnistaisi ko. osaston tuottamaksi. Visuaalisessa suunnitellussa on hyödynnettävä jo opetusministeriössä olemassa olevia mahdollisuuksia. Helpoissa taittotöissä hyödynnetään opetusministeriön tekstinkäsittelijöitä. Vaativimpien töissä kilpailutetaan riittävästi ammattitaitoisia graafikoita ja suunnittelijoita. Samoissa suunnittelijoissa pysyttäytyminen kapea-alaistaa visuaalista ulkoasua ja nostattaa suunnitteluhintoja. Saatuja kokemuksia on syytä vertailla: jos lopputulos ei ole toivotun mukainen tai suunnitteluaikataulu pettää on syytä lopettaa yhteistyö kyseisen suunnittelijan kanssa. Visuaalinen köyhyys vie usein mielenkiinnon myös julkaisun sisällöstä. Kokonaisuus on suunniteltava aiheen mukaisesti. Kokonaisuus koostuu tekstistä, kuvituksesta, taitosta, materiaalista ja kannesta. Julkaisuissa on syytä pidättäytyä vakiokokojen tekemisessä, joka alentaa tuotantokustannuksia ja helpottaa julkaisun jakelua. Työryhmä ehdottaa, että - Julkaisun tulee sisältää opetusministeriön nimen ja liikemerkin lisäksi maininnan tekijästä, graafisesta suunnittelijasta, kuvaajista, tekijänoikeuksista, ISBN- ja/tai ISSN-numeron, painopaikan, mahdollisen kääntäjän nimen sekä maininnan julkaisun jakelijasta. - Helpoissa taitoissa on hyödynnettävä opetusministeriön tekstinkäsittelijöitä. - Vaativissa suunnittelutöissä on kilpailutettava graafikoita ja suunnittelijoita. - Vakiokoot alentavat painokustannuksia ja helpottavat jakelua. 6. Kieliversiot ja käännökset Ministeriössä tuotetaan yhä enemmän tekstejä muilla kuin kotimaisilla kielillä. Tavoitteena on, että kaikkiin julkaisuihin tehdään sekä ruotsin- että englanninkieliset tiivistelmät. Osasta julkaisuista puuttuvat vieraskieliset versiot, joiden tarve on kuitenkin kasvanut entisestään. Käännöstarpeen kasvaessa ovat opetusministeriön omat kielenkääntäjät entistä ruuhkautetumpia. Ministeriön tulisi saada viimeistään vuoden 1999 alussa uusi kääntäjän virka - mieluiten englanninkielen kääntäjän virka, koska Suomen EU- puheenjohtajakausi lisää entisestään kieliversioiden tarvetta. Eduksi olisi, jos englanninkielen kääntäjä kykenisi kääntämään myös ranskaksi. Ulkopuolisten kääntäjien vaihtuessa törmätään usein asiantuntemuksen puutteeseen, jolloin ostopalveluina teetetty käännös joudutaan tarkistuttamaan ministeriön omilla kielenkääntäjillä. Ulkopuolisten kääntäjien käyttäminen on sekä kallista että hidasta, eikä kaikkien termituntemus riitä opetusministeriön tarpeisiin. Vakituisen käännösverkoston etuna on käännöksen laadullisuus ja nopeus. Julkaisusuunnitelmissa on huomioitava kieliversioiden tarve ja otettava ajoissa yhteys joko ministeriön omaan tai ulkopuoliseen kääntäjään ja pyydettävä hinta-arvion lisäksi aikatauluarvio.

9 Kääntäjillä on tekijänoikeus kääntämiinsä teksteihin, joten kääntäjän nimen tulee olla näkyvissä. Näin taataan myös käännöksen laatu, kun kääntäjä ei voi ns. piilotella näkymättömissä. Alkuperäistä tekstiä on suositeltua muuttaa ja yksinkertaistaa ulkomaista kohderyhmää varten. Erityisesti käännettävien tekstien kohdalla alkuperäiskielen tulee olla lyhyttä ja selkeää. Mitä pidempi käännettävä teksti on sitä kalliimpaa on käännöstyön teettäminen ja tämä nostaa myös julkaisun kokonaishintaa. Painettavaksi tuleva käännösteksti on syytä luetuttaa/tarkistuttaa toisella kääntäjällä sekä alan asiantuntijalla. Myös tämä on otettava huomioon julkaisusuunnitelmia ja -aikatauluja tehtäessä. Työryhmä ehdottaa, että - Opetusministeriöön perustetaan uusi englanninkielen kääntäjän virka viimeistään vuoden 1999 alussa ennen Suomen EU-puheenjohtajakautta. - Ulkopuoliset käännökset kilpailutetaan ja tarkistutetaan. - Julkaisusuunnitelmissa otetaan huomioon kieliversioiden tarve ja pyydetään riittävän ajoissa aikataulu- ja/tai hinta-arvio. 7. Levitys Julkaisujen levitys muodostaa keskeisimmän osan julkaisutoimintaa, joka on organisoitava huolellisesti. Julkaisusuunnitelmat, joihin on sisällytetty kaikki ennakkoon tiedossa olevat julkaisut, on jaettava tulossuunnitelmien yhteydessä ministeriön kaikille toimintayksiköille. Näin eri tahot saavat riittävää ennakkoinformaatiota tulevista julkaisuista. Julkaisujen valmistuttua on kaikille näille tahoille toimitettava omat näytekappaleet. Kirjasto ylläpitää julkaisurekisteriä, josta on jatkuvasti päivitetty versio ulkoisilla www-sivuilla ja intranetissa. Julkaisuluettelosta on luotava toimiva ja päivitetty rekisteri. NYT, intranet ja toimintayksiköiden viikkotiedotteet toimivat talon sisäisinä tiedonvälittäjinä uusista julkaisuista tiedotettaessa. Talon sisällä jaettavien näytekappaleiden lisäksi muun ns. vakiojakelun kohdentumista on ajoittain tarkistettava ja päivitettävä. Vakiojakelusta on luotava perusohjeistus, jota kaikki osastot käyttävät jakeluohjeena. Julkaisusuunnitelmissa on etukäteen otettava huomioon tapauskohtaisesti jakelun riittävyys. Etukäteen on tarkkaan pohdittava, mille kohderyhmälle julkaisu on tarkoitettu ja kuinka laajalevikkinen se tulee olemaan. Vakiojakelun määrää on laskettava tarkkaan sillä täysin myyntikelpoisten julkaisujen jakaminen ilmaiseksi ei ole tarkoituksenmukaista. Usein yleistä mielenkiintoa herättäneiden työryhmämuistioiden ongelmana on ollut jakelun riittämättömyys. Ulkoisen tiedotuksen vastuulla on median palveleminen ja julkaisusuunnitelmiin onkin sisällytettävä myös median tarpeet.

10 Koska suunnitelmallisuus ja riittävien aikataulujen laadinta puuttuu ovat julkaisut useasti liian tiukalla aikataululla jakelussa. Kun tarpeelliset suunnitelmat on laadittu etukäteen on helppoa varautua julkaisun jakeluun esimerkiksi valmistamalla tarvittavat kirjekuoret postituksia varten. Julkaisupyynnöt ja -tilaukset on kohdistettava jakelijalle, joka toimii julkaisun varastointi- ja myyntipaikkana. Opetusministeriön kirjastoon on varattava 3 lainakappaletta. Julkaisumääriä laskettaessa on otettava huomioon työryhmien koko niin, että jokaiselle työryhmän jäsenelle saadaan oma kappale työryhmä- tai muuta muistiota. Työryhmä ehdottaa, että - Julkaisusuunnitelmat jaetaan tulossuunnitelmien yhteydessä eri toimintayksiköille. - Julkaisujen valmistuttua kaikille toimintayksiköille lähetetään omat näytekappaleet. - Kirjasto ylläpitää julkaisurekisteriä, josta on saatavilla jatkuvasti päivitetty versio ulkoisilla www-sivuilla ja intranetissa. - Julkaisujen vakiojakelusta on luotava perusohjeistus, jota toimintayksiköt käyttävät jakeluohjeena. - Myyntikelpoiset julkaisut on sovittava jakelijan kautta myytäväksi, ei ilmaisjakeluun. 8. Varastointi Julkaisujen jakelukanavina tulisi käyttää sellaisia kirjapainoja, joilla on omat myynti- ja jakelukanavat. Tällöin julkaisujen varastointi ja jakelu siirtyvät opetusministeriöltä kyseisten kirjapainojen hoidettavaksi. Tällaisia julkaisuja ovat esimerkiksi työryhmämuistiot ja komiteamietinnöt, joiden tulee olla helposti kansalaisten saatavilla. Opetusministeriössä säilytettäviä julkaisuja varten varataan opetusministeriön kellarista omat hyllytilat jokaiselle toimintayksikölle. Toimintayksiköiden julkaisu- tai varastovastaavat ovat vastuussa kyseisen hyllytilan ylläpidosta. Tavoitteena on säilyttää vain kohtuullinen määrä suhteellisen tuoreita julkaisuja opetusministeriön omassa varastossa. Varastossa säilytettävistä julkaisuista on pidettävä ajanmukaista listaa, joka on nähtävillä varaston seinässä. Samasta listasta tulisi voida nähdä varastossa säilytettävien julkaisujen kappalemäärät, jotta lisäpainostarpeeseen voitaisiin reagoida nopeasti. Kaikki julkaisut talletetaan lisäksi disketille, jolloin mahdollisten lisäpainosten painaminen on nopeaa. Työryhmä ehdottaa, että - Julkaisujen jakelukanavina tulisi voida käyttää sellaisia kirjapainoja, joilla on olemassa omat myynti- ja jakelukanavat. - Opetusministeriön varastossa on tehtävä inventaario ja vanhentuneet julkaisut on poistettava varastosta. - Opetusministeriössä säilytettäviä julkaisuja varten varataan opetusministeriön kellarista omat hyllytilat jokaiselle toimintayksikölle.

11 - Toimintayksiköiden julkaisu- tai varastovastaavat ovat vastuussa kyseisen hyllytilan ylläpidosta. - Varastossa säilytettävistä julkaisuista ylläpidetään ajanmukainen listaa, joka on nähtävillä varaston seinässä. - Kaikki julkaisut talletetaan sähköisessä muodossa disketille, joka helpottaa lisäpainosten teettämistä. 9. Monistamo Työryhmä on lisätoimeksiannon mukaisesti selvittänyt opetusministeriön monistamon käyttöä ja siitä aiheutuneita kustannuksia. Monistamon kustannuksia laskettaessa on otettu huomioon koneiden vuokrat, huoltoveloitukset, paperit ja -tavarat, palkkakustannukset ja monistamon tilan vuokra. Monistamon kustannuksia voidaan tarkastella kopion hinnan määräytymisen perusteella. Vuonna 1995 monistamossa työskenteli vielä kaksi henkilöä ja monistamoon hankittiin värikopiokone. Kopion hinta muodostui 0,23 markaksi. Vuodesta 1996 monistamoa on hoidettu yhden henkilön voimin. Vuonna 1996 kopion hinnaksi muodostui vielä 0,21 markkaa ja vuonna 1997 kopiomäärien selvästi noustessa hinta on laskenut 0,19 markkaan. Vuonna 1996 kopioitiin värikopiota ja vuonna 1997 jo värikopiota. Laskettaessa monistamon kustannuksia ilman palkka- ja tilakustannuksia kopion hinta vuonna 1996 oli 0,155 markkaa ja värikopion 2,427 markkaa. Vuonna 1997 vastaavat luvut olivat 0,146 markkaa ja 1,795 markkaa. MONISTAMON KUSTANNUKSET Koneiden vuokrat Monistamo Muut Muut Muut Yhteensä Monistamo Yhteensä Monistamo koneet koneet koneet Yhteensä , ,94 540,97 Huoltoveloitukset , ,27 535,69 Paperi ja paperitavarat , ,32 375, , ,72 317, , ,02 115, , ,54 993,32 Palkkakulut , , ,66 Tilan vuokra , , ,00 Kustannukset yht. mk Kopiomäärät, kpl , ,53 452, , ,28 425, Kopion hinta, mk 0,23 0,21 0, , ,93 555, , ,59 822, , ,63 639, , ,15 016,

12 Opetusministeriön toiminta huomioon ottaen kopiointitöiden siirtäminen opetusministeriön ulkopuolelle ei ole mahdollista. Useiden kopiointitöiden teettäminen on minuuttityötä ja vaatii lisäksi opetusministeriön tuntemista. Nykyisin monistamo vastaa kopiointitöiden lisäksi PTJtulostuksesta, eri laskutuksista (määrärahojen ja kopiomäärien seuranta, leasing-vuokralaskujen osastokohtaisten raporttien ja laskujen laatiminen jne.), koneiden huolloista ja hankinnoista, Yliopistopainossa tapahtuvan työryhmämuistioiden painatuksen trafiikista ja seurannasta sekä monistamon tarviketilauksista. Työryhmä kiinnitti huomiota myös lisääntyneisiin kopiointi- ja paperikustannusten määrän kasvuun. Opetusministeriössä on käytössä hyvä ja toimiva sähköpostijärjestelmä, jonka lisäksi tietoa talon sisällä voidaan jatkossa levittää intranetia hyödyntäen. Esimerkiksi lehdistötiedotteet tallennetaan jo päivittäin www-sivuille sekä sähköpostitse ja niiden paperijakelu on lopetettu. Valitettavasti suurin osa sähköpostiviesteistä liitetiedostoineen kuitenkin tulostetaan paperille eikä sähköpostin käyttö vähennä paperikustannuksia. Kuitenkin epävirallisissa yhteyksissä ja luonnoksia valmisteltaessa voitaisiin hyvin käyttää paperia kahteen kertaan joko tulostaen tai kopioiden myös paperin toiselle puolelle. Työryhmä katsoo, että - Opetusministeriön toiminta ja kustannuskehityksen huomioon ottaen monistamon toiminta on tarkoituksenmukaista säilyttää ja työryhmä suosittaa nykytilan jatkamista. - Työryhmä suosittaa, että papereiden molemmat monistus- tai tulostuspuolet otetaan tehokkaampaan käyttöön. - Opetusministeriön sisäisissä jakeluissa on hyödynnettävä sähköpostia ja intranettia. 10. Johtopäätöksiä Kuten työryhmän selvityksistä ilmenee opetusministeriön painotuotteet tuotetaan varsin hajautetusti. Toimintayksiköt hankkivat tuotteensa ulkopuolisilta toimittajilta. Työryhmämuistiot tehdään sopimuskirjapainossa eli Yliopistopainossa, osa raporteista ja tutkimuksista valmistetaan opetusministeriön monistamossa ja osa toimintayksiköiden valitsemissa kirjapainoissa. Työryhmämuistioiden valmistukseen voidaan olla tyytyväisiä. Yliopistopaino suorittaa varastoinnin ja jakelun, muistioiden tekstit siirtyvät painolle sähköisesti ja lisäpainos saadaan nopeasti. Kirjat, komiteamietinnöt ym. vastaavat julkaisut tilataan toimintayksiköittäin. Suuren osan edellä mainituista julkaisuista on nyt tuottanut Edita. Kyseisten julkaisujen, kirjojen ym. varastointi on kuitenkin tuottanut ongelmia, koska varastotilanne ei ole ajan tasalla ja varastotilat ovat täynnä. Lomakkeiden, kirjekuorien ja muiden vastaavien painotöiden osalta ratkaisee aina hinta sekä toimitusnopeus ja -varmuus. Nykytilanteeseen voidaan olla tyytyväisiä, koska kilpailuttaminen on nopeaa ja näin ollen hinnat ovat aina ajan tasalla ja kilpailukykyisiä. Työryhmän pitää hajautettua ratkaisua toimivana. Painettavat julkaisut ovat hyvin erilaisia ja toimintayksiköt tuottavat niitä itsenäisesti. Hajautetun linjan etuna on ehdottomasti mahdollisuus kirjapainojen kilpailuttamiseen, jolloin voidaan seurata markkinoiden hintakehitystä ja valita aina

13 edullisin painotalo. Vakiotuotteiden, kuten työryhmämuistioiden, kohdalla voidaan puolestaan tehdä sopimuksia isojen painotalojen kanssa, joilla on olemassa markkinointi- ja jakelukanavat.

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM 10.2.2017 VNK:n tarjoamat viestinnän tukitoimet ja -välineet Selvitys- ja tutkimushankkeilta edellytetään aktiivista

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

Oto-tiedottajien kevättapaaminen klo 13-16, Lea Pulkkisen Sali, Agora

Oto-tiedottajien kevättapaaminen klo 13-16, Lea Pulkkisen Sali, Agora Oto-tiedottajien kevättapaaminen 3.2.2009 klo 13-16, Lea Pulkkisen Sali, Agora klo 13 klo 13.15 klo 13.30 klo 14 klo 14.15 klo 15 klo 15.15 kahvi Tarja Vänskä-Kauhanen intranet ja sähköpostiuudistus Anna

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0 Esipuhe Tämä kevyt graafinen ohjeisto antaa perusohjeet ABMcompositen visuaalisten elementtien käytöstä markkinointiviestinnässä. Eri viestintätilanteissa harkitusti ja johdonmukaisesti käytetty visuaalinen

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JÄRJESTÖREKISTERI / Liikuntapalvelut Laatimispvm: 31.3.2009 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion elokuvatarkastamosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Yhdessä enemmän innovatiivisuutta uudella konserniajattelulla 14.12.2011 Harri Skog Kansliapäällikkö Uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus 19.11.2015 Päivi Karkkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki (864/2014) Voimaan 7.11.2014 Ilmailulain 2 luku käsittelee ilma-alus- ja lupakirjarekisteriä

Lisätiedot

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta - HE-luonnoksen keskeinen sisältö ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden toimintamalli Kunta- ja aluehallinto-osasto Yhteiset asiakaspalvelupisteet Kokonaismäärä

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari 9.6.2015 Kehittämisneuvos Harri Martikainen Keskeinen toimintaympäristö SM:n tulevaisuuskatsaus

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä Kokouskutsu Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä AIKA: Maanantai 28.11.2011 klo 17.30 - PAIKKA: Kuopion kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset Reports, ISSN-L , ISSN

LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset Reports, ISSN-L , ISSN Julkaisulautakunta 1.8.2013 julkaisusarjojen ohje Julkaisusarja jakaantuu julkaisun sisällön mukaisesti kolmeen alasarjaan, joilla on oma ISSN-numeronsa ja ISSN-L-numeronsa. ISSN-L numero kertoo, että

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 3.3.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi KL-kuntarekry Oy Salon kaupunki/rekrytointiyksikkö

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Selvitys OKM:n hallinnonalan konserniohjauksesta ja rakenteesta

Selvitys OKM:n hallinnonalan konserniohjauksesta ja rakenteesta Selvitys OKM:n hallinnonalan konserniohjauksesta ja rakenteesta Strategista ketteryyttä julkishallintoon-työpaja 29.4.2011 neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi Selvitystyön päämäärä ja tavoitteet Lähtökohta

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.9.2014 250/07.01.01.02.01/2013 1. Rekisterinpitäjä Nimi

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

Yhteistyöstrategia 2012

Yhteistyöstrategia 2012 Yhteistyöstrategia 2012 Suunnitelma yhteistyön parantamiselle Länsi- Uudenmaan Pelastuslaitoksen ja alueen sopimuspalokuntien välillä Projekti Tavoitteet: Tämän kehittämisprojektin tavoitteena oli luoda

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

YHTEISEN EUROOPPALAISEN KAUPPALAIN VALMISTELU: ARVIOINTI JA PARANNUSEHDOTUKSET

YHTEISEN EUROOPPALAISEN KAUPPALAIN VALMISTELU: ARVIOINTI JA PARANNUSEHDOTUKSET SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ C: KANSALAISOIKEUDET SEKÄ PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIAT OIKEUDELLISET ASIAT YHTEISEN EUROOPPALAISEN KAUPPALAIN VALMISTELU: ARVIOINTI JA PARANNUSEHDOTUKSET

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Tekijänoikeusseminaari 10.10.2008 Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopiston kirjasto Julkaisukeskus Esityksen pääkohdat Taustaksi Tunnuslukuja,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa

Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Väitöskirjainfot ohjaajille ja tohtoriopiskelijoille Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa www.uef.fi/yhka/jatko-opinnaytteet 1 Väitöskirjan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU

TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU Ennakoivaa säädöstietoa liiketoiminnan tarpeisiin TKL -LEX yritysjohdolle myynnistä vastaaville markkinoinnista vastaaville asiantuntijoille Teknisen kaupan yritysten

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

ORNAMON JÄSENTEN TOIMIALAAN KUULUVIA SUOMESSA JÄRJESTETTÄVIÄ KILPAILUJA VARTEN

ORNAMON JÄSENTEN TOIMIALAAN KUULUVIA SUOMESSA JÄRJESTETTÄVIÄ KILPAILUJA VARTEN Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry Annanakatu 16 b 35-36 00120 Helsinki puh (09) 68 777 40 office@ornamo.fi www.ornamo.fi ORNAMON KILPAILUSÄÄNNÖT KILPAILUSÄÄNNÖT YLEISEN KILPAILUN JA KUTSUKILPAILUN OHJELMAKAAVIO

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Avauspuheenvuoro Kansliapäällikkö Harri Skog 1 UUSI HALLITUS JA HALLITUSOHJELMA TALOUDEN

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014 POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Käsitelty koordinaatioryhmän kokouksessa 21.8.2014, valmistelevassa sihteeristössä 28.8.2014 sekä ollut kuntajohtajien kommentoitavana 28.8.2014 1.9.2014. Hyväksytty ohjausryhmässä

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä?

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä? Aloite 08.02.2017 1 (3) VVC VM036:00/2015 Lausunto luonnoksesta valtion riskienhallintopolitiikkamalliksi Yleistä Onko aineistokokonaisuus, jossa on riskienhallinnan järjestämistä koskevia ohjeita,

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA

QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA Tilin asetukset: Aikavyöhyke ja paikalliset asetukset Tavoitteemme on globaali palautteenhallinnan ohjelmisto, jossa ympäri maailmaa työskentelevät

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Limingan Kiekko ry Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Johtaja Anita Lehikoinen 1 Tietohallintolaki OKM:n toimialalla Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Round table -neuvottelu eduskunnassa

Round table -neuvottelu eduskunnassa 1 Round table -neuvottelu eduskunnassa 31.05.2005 STM:n visio biopankkilainsäädännöstä ja sen nykytila ministeriössä Apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, STM 2 Professori Juhani Eskola: Molekyylibiologiasta

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot