JULKAISUTYÖRYHMÄN MUISTIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKAISUTYÖRYHMÄN MUISTIO"

Transkriptio

1 JULKAISUTYÖRYHMÄN MUISTIO Opetusministeriölle Opetusministeriö asetti päivätyllä kirjeellään (Dnro 1/043/98) työryhmän, jonka tehtävänä oli julkaisupolitiikan laatiminen opetusministeriöön. Toimeksiannon mukaisesti työryhmä kartoitti opetusministeriössä valmisteltujen julkaisujen ulkoasuun, määrään, painatukseen, levitykseen ja rahoitukseen liittyviä kysymyksiä ja teki toimenpide-ehdotuksia julkaisutoiminnan järjestämiseksi opetusministeriössä. Lisäksi työryhmä selvitti opetusministeriön monistamon käyttöä ja kustannuksia. Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin hallintojohtaja Håkan Mattlin ja muiksi jäseniksi hallitusneuvos Riitta Kaivosoja, ylitarkastaja Iiris Patosalmi, tiedottaja Esa Pirnes sekä tiedotuspäällikkö Asta Sjöblom opetusministeriöstä. Työryhmän sihteeriksi opetusministeriö kutsui tiedottaja Pia Ekqvistin opetusministeriöstä. Työryhmän tuli saada työnsä päätökseen mennessä. Työryhmä otti nimekseen Julkaisutyöryhmä. Työryhmä on kokoontunut yhteensä 7 kertaa. Saatuaan työnsä päätökseen työryhmä luovuttaa kunnioittavasti muistionsa opetusministeriölle. Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1998 Sisällysluettelo Johdanto 1. Julkaisutuotannon nykytila 2. Tekijät 3. Rahoitus 4. Painatus 5. Ulkoasu 6. Kieliversiot ja käännökset 7. Levitys 8. Varastointi 9. Monistamo 10. Johtopäätöksiä Johdanto Opetusministeriön julkaisutoiminta on kiinteä osa ministeriön toimintaa. Julkaisutoiminta on yleisesti luokiteltu ministeriön tulossuunnitelmissa hallinnonalan perustoimintaa tukevaksi tukitoiminnoksi, jonka avulla ministeriö toteuttaa tehtäväänsä ministeriön toiminta-ajatuksen sekä hallinnonalansa kehittämis- ja muiden tavoitteiden mukaisesti. Julkaisuja tuotetaan ennen kaikkea hallinnonalan perustoimintojen, päätöksenteon ja hallinnoinnin välineeksi, ulkoisen ja sisäisen

2 viestinnän tarpeisiin sekä yrityskuvan luomiseksi ja informaation jakamisen toteuttamiseksi. Tuotettujen julkaisujen kohderyhmiä ovat koko hallinnonalan elimet, päätöksentekijät, toimijat, media sekä muut sidosryhmät ja kansalaiset. Opetusministeriö ei ole kirjoittanut aikaisemmin julkaisutoimintaa koskevaa toimintamallia. Julkaisutoimintaa eivät myöskään ole perinteisesti sitoneet vaatimukset yhtenäisestä graafisesta ulkoasusta. Opetusministeriössä on kuitenkin toteutettu 1990-luvulla virastografiikan uudistamisprosessi ja toinen on parasta aikaa meneillään. Yhtenäisen virastografiikan avulla on voitu luoda yhtenäisiä graafisia peruselementtejä, jotka joiltakin osin ovat yhtenäistäneet graafisesti myös ministeriön julkaisutoimintaa. 1. Julkaisutuotannon nykytila Opetusministeriön julkaisutuotanto on nykykäytännön mukaisesti toteutettu hajautetusti. Ministeriön eri toimintayksiköt tuottavat julkaisuja itsenäisesti kehittämis- ja muiden tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Useissa toimintayksiköissä ministeriön alaiset organisaatiot ja sidosryhmät vastaavat hallinnonalaa koskevasta julkaisutuotannosta. Tällaisia julkaisutoimintaa toteuttavia opetusministeriön alaisia organisaatioita tai sidosryhmiä ovat mm. kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO, Opetushallitus, Korkeakoulujen arviointineuvosto, Suomen Akatemia, Taiteen keskustoimikunta, Museovirasto, Valtion taidemuseo, Nuorisoasiain neuvottelukunta ja Valtion liikuntaneuvosto. Kaikilla toimintayksiköillä ei edellä mainittujen sidosryhmien palveluja kuitenkaan ole käytettävissä. Työryhmä on selvittänyt julkaisutuotantoon liittyviä käytäntöjä kartoittamalla vuosina tuotetut julkaisut sekä niiden painomäärän, -paikan ja -hinnan. Yksityiskohtaiset tiedot näistä julkaisuista ovat liitteenä (Liite 1 ). Lisäksi työryhmä on selvittänyt julkaisutoimintaan liittyviä nykykäytäntöjä, joissa erityisesti on kiinnitetty huomiota julkaisujen tekijöihin, rahoitukseen, painatukseen, ulkoasuun, kieliversioihin ja käännöksiin, levitykseen sekä varastointiin. Näiden tarkastelunäkökulmien pohjalta työryhmä on laatinut toimenpide-ehdotukset, jotka esitetään seuraavissa kappaleissa. Tiivistetysti edellä mainitut nykykäytännöt ja niihin liittyvät toimenpidesuositukset on esitetty liitteenä (Liite 2 ). Työryhmä on laskenut tähän selvitykseensä kuuluvaksi ainoastaan ne vuonna tuotetut julkaisut, joilla on ISBN- tai ISSN-numero. Vuonna 1996 niitä tuotettiin yhteensä 83 julkaisua samoin kuin vuonna Vuonna 1996 toteutuneet painatusmenot, jotka sisältävät muidenkin kuin ISBN-julkaisujen painatuskulut, olivat markkaa ja vuonna 1997 toteutuneet painatusmenot markkaa. Vuoden 1996 julkaisutuotannosta suurimman nimikeryhmän muodostivat työryhmien muistiot, joita oli yhteensä 48 kappaletta. Muistioita painettiin keskimäärin 287 kappaletta ja keskimääräiseksi kappalehinnaksi tuli 18 markkaa. Työryhmien muistiot julkaistiin julkaisusarjassa Opetusministeriön työryhmien muistioita. Niiden painaminen ja jakelu tapahtui Yliopistopainon toimesta. Vuonna 1996 pienin muistioiden painosmäärä oli 57 kappaletta (Freenet-työryhmä) ja suurin 850 kappaletta (Ammatillisen koulutuksen tarjontaohjelma.) Vuonna 1997 työryhmien muistioita tehtiin yhteensä 31 kappaletta. Muistioita painettiin keskimäärin 258 kappaletta ja keskimääräiseksi kappalehinnaksi tuli 23 markkaa. Vuoden 1996 työryhmämuistiot Vuoden 1997 työryhmämuistiot

3 KO/KTO 63 % KTPO 61 % KUO 19 % KUO + LINO 30 % HAY 8 % HAY 7 % OSU 4 % Oph 3 % Oph 4 % LINO 2 % Työryhmän arkiston hoitamisesta, järjestämisestä ja luetteloinnista on vastannut käytännössä työryhmän sihteeri valtionarkiston yleisohjeen n:o 9 mukaisesti. (Liite 3 ) Työryhmän arkisto luovutetaan nykykäytännön mukaisesti ministeriön arkistoon viimeistään 3 kuukauden kuluttua muistion luovuttamisesta. Muistioihin on pitänyt liittää sekä suomen-, ruotsin- että englanninkielinen kuvailulehti, jossa kerrotaan julkaisun keskeisin sisältö sekä avaintermit. Julkaisusarjan kansille on yhtenäinen painettu ulkoasu ja sisäsivut monistetaan kirjapainossa. Muistion liitteenä OHJE työryhmien sihteereille (Liite 4 ). Julkaisuvaihtojakeluna jaetaan 27 kappaletta muistiota ja lisäksi on varattu lausunto- ja sidosryhmiä varten tarvittava kappalemäärä sekä tiedottamiseen julkisuusarvosta riippuen noin kappaletta muistioita. Myös opetusministeriön kirjastoon on toimitettu 3 kappaletta työryhmämuistioita. Opetusministeriö ei jaa muistioita yleisölle vaan ne ovat tilattavissa Yliopistopainosta. Komiteamietintöjä painettiin vuonna 1996 yhteensä 4 kappaletta, joista koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistus oli suurin niin painosmäärältään kuin -hinnaltaan. Komiteamietintöjä painettiin vuonna 1997 yhteensä kaksi kappaletta, joista laajempi oli elinikäistä oppimista käsitellyt komiteamietintö kieliversioineen. Komiteamietinnöillä on valtiovarainministeriön määräämä 61 kappaleen pysyväisjakelu (VM 21/01/95). Tämän lisäksi on varattu tarvittava kappalemäärä lausunto- ja sidosryhmiä sekä tiedottamista varten. Komitean sihteeri vastaa käytännössä komitean arkiston hoitamisesta, järjestämisestä sekä luetteloinnista. Komitean arkisto luovutetaan ministeriön arkistoon viimeistään kolmen kuukauden kuluttua mietinnön luovuttamisesta. Muistion liitteenä valtioneuvoston viimeisin päätös komiteoista (VM 20/01/98), joka kumoaa aikaisemman annetun päätöksen. (Liite 5 ) Muiden julkaisujen osalta KTO/KO tuotti vuonna 1996 yhteensä 17 julkaisua, joista julkaisusarjan julkaisuja oli 7 kappaletta. Julkaisuja painettiin keskimäärin kappaletta ja keskimääräiseksi kappalehinnaksi tuli 18 markkaa. Yliopisto-opinnot -julkaisu sekä Korkeakoulujen opiskelijavalinnat -julkaisu nostivat KTO/KO:n julkaisujen keskimäärää. Ilman edellä mainittuja julkaisuja keskimäärä oli kappaletta. LINO tuotti yhteensä 5 julkaisua. Lisäksi Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisemia Nuorisobarometrejä painettiin kaksi tuhannen kappaleen erää ja niiden keskihinnaksi tuli 15 markkaa. Vuonna 1997 KTPO tuotti yhteensä 30 julkaisua, joista julkaisusarjan julkaisuja oli 7 kappaletta. KTPOn tuottamia julkaisuja painettiin keskimäärin kappaletta ja keskimääräiseksi kappalehinnaksi tuli 25,45 markkaa. KTPOn julkaisujen keskimäärää nosti Avain avoimeen yliopistoon, jonka painosmäärä oli kappaletta. LINO tuotti yhteensä 12 julkaisua. Muut jakautuivat tasaisesti muiden yksiköiden kesken. Vuonna 1996 ja 1997 opetusministeriön yhteisiä julkaisuja olivat mm. toiminta- ja taloussuunnitelma sekä toimintakertomukset vuosilta 1995 ja 1996 sekä opetusministeriön

4 historiasarjan 7. osa, jota painettiin 1000 kappaletta kappalehintaan 42,34 markkaa. Vuonna 1996 toiminta- ja taloussuunnitelmaa painettiin 300 kappaletta ja kappalehinnaksi tuli 26,39 markkaa. Vuonna 1997 vastaavat luvut olivat 500 kappaletta ja 24,20 markkaa. Vuonna 1996 toimintakertomuksia painettiin 475 kappaletta ja kappalehinnaksi tuli 203,50. Vastaavat luvut vuonna 1997 olivat 800 kappaletta ja 141,80 markkaa. Kirjapainoista Yliopistopaino oli suosituin vuonna 1996 ja Tämä johtuu mm. siitä, että työryhmien muistiot painettiin ja jaeltiin Yliopistopainossa. Vuonna 1996 seuraavaksi julkaisuja painettiin Editassa ja Nykypainossa. Vuonna 1997 julkaisuja painettiin Yliopistopainon ohella Editassa, Vammalan Kirjapainossa ja Nykypainossa. Julkaisujen painosmäärien ja hintojen vertaileminen on hankalaa johtuen julkaisujen laajuuden ja käyttötarkoituksen erilaisuudesta. Ainoastaan työryhmämuistioiden vertailu antaa kohtuullisen luotettavan vertailupohjan. Tarkasteluajanjaksona suurin osa opetusministeriön julkaisuista tuotettiin KTPOlla, jonka jokaisella yksiköllä on julkaisutoimintaa. KUOlla vastaavaa julkaisutoimintaa ei esiintynyt, koska suurimman osan julkaisuista tuotti Taiteen keskustoimikunta. LINOn toimialan osalta suurimman osan julkaisuista tuotti Nuorisoasiain neuvottelukunta. Toteutuneet painatusmenot osastoittain Osastojen ulkopuoliset S Hallinto(palvelu)yksikkö S Talous(hallinto)palveluyksikkö S Kansainvälisten suhteiden yksikkö S Suunnittelusihteeristö S Tiedotusyksikkö S Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto (linja) S Kulttuuripolitiikan osasto (linja) S Opintotuen muutoksenhakulautakunta S Taiteen keskustoimikunta S Yhteensä Seuraavien ehdotusten tarkoituksena on tarjota toimintaperiaatteet julkaisujen tuottamiseen ja yhtenäisen linjan noudattamiseen ja toteuttamiseen julkaisutoiminnassa. Tavoitteena on luoda ministeriön julkaisutoimintaan suunnitelmallisuutta, laadukkuutta, linjakkuutta, taloudellista tehokkuutta sekä palvella tiedonkulkua niin opetusministeriön sisällä kuin ulkopuolelle. 2. Tekijät Ministeriössä julkaisujen tekijät voivat olla sekä ministeriön virkamiehiä tai sidosryhmien asiantuntijoita. Julkaisuvalmiuden varmistamiseksi tulee toimintayksiköissä laatia kalenterivuotta tai muuta toimikautta varten julkaisusuunnitelma, johon sisällytetään kaikki suunniteltavissa olevat julkaisut. Julkaisusuunnitelman pitäisi olla osa tulossuunnitelmaa. Myös ennalta suunnittelemattomien julkaisujen tuottamiseksi tulisi laatia toimintaperiaatteet, jotta toimenpiteet voidaan hoitaa nopeasti ja luotettavasti.

5 Julkaisutuotannon keskeisiin tapahtumiin kuuluu sanoman muotoilu. Erityisesti opetusministeriön julkaisujen voi odottaa olevan hyvää yleiskieltä. Kielen on oltava niin selkeää ja yksinkertaista, että tavallisella lukijalla on edellytykset sen ymmärtämiseen. Julkaisuissa on vältettävä "virkamieskieltä", vierasperäisiä ilmaisuja sekä mutkikkaita ja kankeita lauserakenteita. Kirjoitustyyliin, tekstin pituuteen, kieliasun virheettömyyteen sekä oikeakielisyyteen on kiinnitettävä huomiota. Julkaisutuotannossa on myös varattava riittävästi aikaa kielentarkistukseen jokaisessa kieliversiossa. Julkaisujen visuaalinen suunnittelu ja sen toteuttamiseen liittyvien painotöiden ostaminen edellyttää hyvää yhteistyötä opetusministeriön ja kirjapainon välillä. Toimintayksiköissä on oltava nimetyt julkaisuvastaavat. Julkaisuvastaaville on tarjottava asianmukainen ohjeisto, tarvittavaa koulutusta sekä tekninen valmius julkaisujen tuottamiseen. Julkaisuja tuotettaessa on otettava huomioon riittävien suunnitelmien ja aikataulujen laatiminen. Työryhmä ehdottaa, että - Toimintayksiköissä on laadittava julkaisusuunnitelmat ja ne on sisällytettävä yksiköiden tulossuunnitelmiin. - Toimintayksiköihin on nimettävä julkaisuvastaavat. - Julkaisujen sisältötuotantoon kiinnitettävä parempaa huomiota mm. kieliasun, pituuden, käännösversioiden ja oikeakielisyyden osalta. - Julkaisun käyttötarkoitus ja kohderyhmä on huomioitava sisältö- ja tuotantosuunnittelussa. 3. Rahoitus Julkaisutoiminnan rahoituksen tulee pääsääntöisesti olla ennalta suunniteltua. Julkaisusuunnitelmat on sisällytettävä tulossuunnitelmaan sekä eri toimintayksiköiden toimintamenobudjettiin. Näin vältytään tilanteilta, jolloin julkaisuja tuotetaan, vaikka niiden tuottamiseen ei ennakolta ole varattu määrärahoja. Tulosneuvotteluissa on etukäteen sovittava niin pitkälle kuin mahdollista koko vuoden julkaisukokonaisuudesta. Lähtökohtaisesti toimintayksiköt huolehtivat omista substanssijulkaisuistaan ja tiedotusyksikkö vastaa opetusministeriön yhteisten julkaisujen, kuten esitteiden, toimintakertomuksen ja ns. VIP-julkaisujen tuottamisesta. Julkaisutuotantoon varatut määrärahat on osoitettava yleisön laajuuden suhteessa niille toimintayksiköille, jotka tuottavat julkaisuja. Myös julkaisujen myynti- ja mainostulot on tuloutettava niille toimintayksiköille, joissa julkaisut on tehty. Julkaisujen myynti- ja mainostulot käytetään kyseisen julkaisun menojen osittaiseen kattamiseen ja muuhun toimintayksikön julkaisutoiminnan kehittämiseen. Toimintayksiköiden väliset erot julkaisutoiminnan laajuuden suhteen vaihtelevat. Osalla toimintayksiköistä on omat, laajat sidosryhmänsä, jotka osaltaan huolehtivat julkaisutoiminnasta. Tällöin toimintayksikön oma julkaisutarve voi olla hyvinkin pientä. Kaikkien toimintayksikköjen tilanne ei kuitenkaan ole sama eikä verrattavissa, joten osalla toimintayksiköistä on jatkossakin tarvetta laajemmalle julkaisutuotannolle. Tämä tulee huomioida resurssoinnissa. Niille toimintayksiköille, jotka selkeästi tuottavat huomattavan määrän laajalevikkisiä julkaisuja on myös

6 varattava riittävästi mahdollisuuksia korkeatasoiseen julkaisutuotantoon. Julkaisutoiminnan tavoitteiden, tarpeiden ja resurssoinnin tulee olla tasapainossa. Julkaisusuunnittelussa edetään tarjouskilpailun kautta. Tarjousmenettely luo pohjan suunnittelulle ja selvittää työn toteuttamisen mahdollisuudet niin teknisesti kuin taloudellisesti. Julkaisusuunnitelman jälkeen muutamilta kirjapainoilta on syytä pyytää alustava tarjous, jossa painotuotteelle määritetään jo mahdollisimman realistina arvioina kaikki painotuotteen hintaan vaikuttavat tekijät. Tällöin painotyön hintataso saadaan tietoon jo suunnitteluvaiheessa ja näin voidaan varmistua siitä, että suunnitelma on myös taloudellisesti noudatettavissa. Julkaisujen kappalehinnat vaihtelevat eri syistä. Julkaisun kappalehinnan tulee määräytyä koko ministeriössä yhdenvertaisesti sen mukaan, mikä on julkaisun käyttötarkoitus ja kohderyhmä. Kun julkaistaan esimerkiksi ns. VIP-tuotteita nousevat yksikköhinnat. Tällöin käytetään kalliimpaa suunnittelua ja hintavia materiaaleja, useita painovärejä ja painosmäärät ovat usein suuria. Ns. käyttöjulkaisuiden yksikköhinta on luonnollisesti alempi, kun käytetyt materiaalit, taitto ja visualistiikka voidaan toteuttaa vaatimattomammin. Julkaisun hinta saattaa nousta myös suunnitelmallisuuden puuttuessa esimerkiksi, kun julkaisun painamista ja suunnittelua ei kilpailuteta tai kilpailuttamisessa on kokemattomuutta. Näitä tilanteita voidaan välttää keskittämällä julkaisutuotanto toimintayksiköiden julkaisuvastaaville, joilla on aikaisempaa kokemusta julkaisujen tuottamisesta. Työryhmä esittää, että - Tulosneuvotteluissa on sovittava koko vuoden julkaisukokonaisuudesta. - Toimintayksiköt huolehtivat omista julkaisuistaan ja tiedotusyksikkö vastaa ministeriön yhteisistä julkaisuista. - Julkaisutuotannon määrärahat on kohdistettava oikein: julkaisujen määrän, yleisön laajuuden ja käyttötarkoitusta vastaavassa suhteessa. - Myynti- ja mainostulot kohdistetaan niille toimintayksiköille, jotka ovat tuottaneet julkaisut. - Julkaisutoiminnan tavoitteiden, tarpeiden ja resurssoinnin on oltava tasapainossa. - Julkaisutuotannossa on edettävä aina tarjousvaiheiden kautta, yksilöity painotarjous on pyydettävä vähintään kahdelta kirjapainolta. 4. Painatus Painotuotteen valmistus muodostuu seuraavista vaiheesta: suunnittelu-, tarjous- ja aineiston tuottamisvaiheesta, kirjapainon tuotantovaiheesta sekä painotuotteen jakeluvaiheesta. Alustavan tarjouksen mukaisesti toteutetun suunnitelman hyväksymisen ja toteuttamispäätöksen jälkeen toteutetaan sisällön valmistus ja sen ohjeistaminen suunnitellun visuaalisen ratkaisun mukaisesti. Jos alustavan tarjouksen mukaiseen suunnitelmaan tulee muutoksia, on suositeltavaa pyytää uusi, tarkennettu painotarjous toteutunutta aineistoa ja tarkentunutta visuaalista ulkoasua vastaavaksi.

7 Julkaisujen painatusmäärä on mitoitettava tehtyjen ennakkosuunnitelmien mukaan. Vaikkakin suuret painosmäärät alentavat julkaisun yksikkökustannuksia, aiheuttaa mahdollinen ylimääräinen varastointi kuitenkin lisäkuluja. Painopalvelujen ostamisen kannalta ratkaisevana tekijänä voidaan pitää pitkiä liikesuhteita sekä julkaisun tuottamiseen osallistuvien henkilöiden ammatillisia valmiuksia. Julkaisun toteuttamiseen liittyvien painopalvelujen ostaminen edellyttää hyvää yhteistyötä julkaisun tuottajan ja kirjapainon välillä. Tämän vuoksi on hyvä pyrkiä luomaan pitkäaikaisia liikesuhteita, jotka kommunikoinnin helpottumisen lisäksi toteuttavat parhaiten yhteistyöhön tarvittavan molemminpuolisen ammatillisen tiedonsiirron. Saman kirjapainon kanssa asioitaessa syntyy molemminpuolinen käsitys tuotettavista julkaisuista, aineistojen laajuudesta, muodosta, painosmääristä jne, jotka osaltaan helpottavat suunnitelmien laatimista ja aikataulujen noudattamista. Painoaineisto tulee luovuttaa painoon henkilökohtaisesti. Näin tarjoutuu tilaisuus käydä aineisto läpi yhdessä kirjapainon edustajan kanssa ja siten vältytään mahdollisilta tulkintavirheitä ja varmistetaan työn joustava eteneminen. Tekstiaineisto tulee tallentaa disketille, jolloin mahdollisten lisäpainosten tekeminen nopeutuu. Julkaisujen laadunvalvonta on yhteistyötä opetusministeriön ja kirjapainon välillä. Opetusministeriön tulee huolehtia, että painotuotteen aineisto täyttää työlle asetetut laadulliset vaatimukset ja että työn tekemiseen tarvittavat ohjeet ovat täsmällisiä ja selkeitä. Sovitusta aikataulusta on ilmettävä, milloin tarkastusvedos toimitetaan painosta tarkastettavaksi ja milloin se on luovutettava takaisin painoon. Tuotantovaiheessa on sekä ministeriön että kirjapainon tehtävänä huolehtia aikataulussa pysymisestä työstä tehdyn tuotantoaikataulun mukaisesti. Työryhmä ehdottaa, että - Julkaisujen painatusmäärä on mitoitettava tehtyjen ennakkosuunnitelmien mukaan. - Tekstiaineisto tulee toimittaa kirjapainoon pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. - Opetusministeriön tulee huolehtia, että painotuotteen aineisto täyttää työlle asetetut laadulliset vaatimukset. 5. Ulkoasu Julkaisujen ulkoasujen suunnitteleminen on keskeinen osa julkaisujen tuottamisprosessia. Painotuotteen hintaan vaikuttavat julkaisun koko, sivujen ja painovärien määrä, aineiston laajuus ja muoto, haluttu paperilaatu, rakenne, sidontatapa, kuvitus, painosmäärä sekä aikataulu. Opetusministeriön uuden graafisen ohjeiston, joka valmistuu toukokuussa 1998, tehtävänä on luoda painotuotteista selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus, joka lisää virastografiikan tunnistettavuutta. Julkaisujen tulee sisältää opetusministeriön nimen ja liikemerkin lisäksi maininnan tekijästä, graafisesta suunnittelijasta, kuvaajista, tekijänoikeuksista, ISBN- ja/tai ISSN-numeron, painopaikasta, mahdollisesta kääntäjästä ja julkaisun jakelijasta. Virastografiikan uudistamisen tavoitteena ei ole luoda ministeriölle vain yhtä "julkaisusarjaa", vaan ulkoasu suunnitellaan jatkossakin käyttötarkoituksen mukaan. Julkaisujen tunnistettavuuden

8 kannalta olisi hyvä, jos koulutus- ja tiedepolitiikan osasto ja kulttuuripolitiikan osasto käyttäisivät julkaisutuotannossaan tietynlaista visuaalista linjaa, josta julkaisun tunnistaisi ko. osaston tuottamaksi. Visuaalisessa suunnitellussa on hyödynnettävä jo opetusministeriössä olemassa olevia mahdollisuuksia. Helpoissa taittotöissä hyödynnetään opetusministeriön tekstinkäsittelijöitä. Vaativimpien töissä kilpailutetaan riittävästi ammattitaitoisia graafikoita ja suunnittelijoita. Samoissa suunnittelijoissa pysyttäytyminen kapea-alaistaa visuaalista ulkoasua ja nostattaa suunnitteluhintoja. Saatuja kokemuksia on syytä vertailla: jos lopputulos ei ole toivotun mukainen tai suunnitteluaikataulu pettää on syytä lopettaa yhteistyö kyseisen suunnittelijan kanssa. Visuaalinen köyhyys vie usein mielenkiinnon myös julkaisun sisällöstä. Kokonaisuus on suunniteltava aiheen mukaisesti. Kokonaisuus koostuu tekstistä, kuvituksesta, taitosta, materiaalista ja kannesta. Julkaisuissa on syytä pidättäytyä vakiokokojen tekemisessä, joka alentaa tuotantokustannuksia ja helpottaa julkaisun jakelua. Työryhmä ehdottaa, että - Julkaisun tulee sisältää opetusministeriön nimen ja liikemerkin lisäksi maininnan tekijästä, graafisesta suunnittelijasta, kuvaajista, tekijänoikeuksista, ISBN- ja/tai ISSN-numeron, painopaikan, mahdollisen kääntäjän nimen sekä maininnan julkaisun jakelijasta. - Helpoissa taitoissa on hyödynnettävä opetusministeriön tekstinkäsittelijöitä. - Vaativissa suunnittelutöissä on kilpailutettava graafikoita ja suunnittelijoita. - Vakiokoot alentavat painokustannuksia ja helpottavat jakelua. 6. Kieliversiot ja käännökset Ministeriössä tuotetaan yhä enemmän tekstejä muilla kuin kotimaisilla kielillä. Tavoitteena on, että kaikkiin julkaisuihin tehdään sekä ruotsin- että englanninkieliset tiivistelmät. Osasta julkaisuista puuttuvat vieraskieliset versiot, joiden tarve on kuitenkin kasvanut entisestään. Käännöstarpeen kasvaessa ovat opetusministeriön omat kielenkääntäjät entistä ruuhkautetumpia. Ministeriön tulisi saada viimeistään vuoden 1999 alussa uusi kääntäjän virka - mieluiten englanninkielen kääntäjän virka, koska Suomen EU- puheenjohtajakausi lisää entisestään kieliversioiden tarvetta. Eduksi olisi, jos englanninkielen kääntäjä kykenisi kääntämään myös ranskaksi. Ulkopuolisten kääntäjien vaihtuessa törmätään usein asiantuntemuksen puutteeseen, jolloin ostopalveluina teetetty käännös joudutaan tarkistuttamaan ministeriön omilla kielenkääntäjillä. Ulkopuolisten kääntäjien käyttäminen on sekä kallista että hidasta, eikä kaikkien termituntemus riitä opetusministeriön tarpeisiin. Vakituisen käännösverkoston etuna on käännöksen laadullisuus ja nopeus. Julkaisusuunnitelmissa on huomioitava kieliversioiden tarve ja otettava ajoissa yhteys joko ministeriön omaan tai ulkopuoliseen kääntäjään ja pyydettävä hinta-arvion lisäksi aikatauluarvio.

9 Kääntäjillä on tekijänoikeus kääntämiinsä teksteihin, joten kääntäjän nimen tulee olla näkyvissä. Näin taataan myös käännöksen laatu, kun kääntäjä ei voi ns. piilotella näkymättömissä. Alkuperäistä tekstiä on suositeltua muuttaa ja yksinkertaistaa ulkomaista kohderyhmää varten. Erityisesti käännettävien tekstien kohdalla alkuperäiskielen tulee olla lyhyttä ja selkeää. Mitä pidempi käännettävä teksti on sitä kalliimpaa on käännöstyön teettäminen ja tämä nostaa myös julkaisun kokonaishintaa. Painettavaksi tuleva käännösteksti on syytä luetuttaa/tarkistuttaa toisella kääntäjällä sekä alan asiantuntijalla. Myös tämä on otettava huomioon julkaisusuunnitelmia ja -aikatauluja tehtäessä. Työryhmä ehdottaa, että - Opetusministeriöön perustetaan uusi englanninkielen kääntäjän virka viimeistään vuoden 1999 alussa ennen Suomen EU-puheenjohtajakautta. - Ulkopuoliset käännökset kilpailutetaan ja tarkistutetaan. - Julkaisusuunnitelmissa otetaan huomioon kieliversioiden tarve ja pyydetään riittävän ajoissa aikataulu- ja/tai hinta-arvio. 7. Levitys Julkaisujen levitys muodostaa keskeisimmän osan julkaisutoimintaa, joka on organisoitava huolellisesti. Julkaisusuunnitelmat, joihin on sisällytetty kaikki ennakkoon tiedossa olevat julkaisut, on jaettava tulossuunnitelmien yhteydessä ministeriön kaikille toimintayksiköille. Näin eri tahot saavat riittävää ennakkoinformaatiota tulevista julkaisuista. Julkaisujen valmistuttua on kaikille näille tahoille toimitettava omat näytekappaleet. Kirjasto ylläpitää julkaisurekisteriä, josta on jatkuvasti päivitetty versio ulkoisilla www-sivuilla ja intranetissa. Julkaisuluettelosta on luotava toimiva ja päivitetty rekisteri. NYT, intranet ja toimintayksiköiden viikkotiedotteet toimivat talon sisäisinä tiedonvälittäjinä uusista julkaisuista tiedotettaessa. Talon sisällä jaettavien näytekappaleiden lisäksi muun ns. vakiojakelun kohdentumista on ajoittain tarkistettava ja päivitettävä. Vakiojakelusta on luotava perusohjeistus, jota kaikki osastot käyttävät jakeluohjeena. Julkaisusuunnitelmissa on etukäteen otettava huomioon tapauskohtaisesti jakelun riittävyys. Etukäteen on tarkkaan pohdittava, mille kohderyhmälle julkaisu on tarkoitettu ja kuinka laajalevikkinen se tulee olemaan. Vakiojakelun määrää on laskettava tarkkaan sillä täysin myyntikelpoisten julkaisujen jakaminen ilmaiseksi ei ole tarkoituksenmukaista. Usein yleistä mielenkiintoa herättäneiden työryhmämuistioiden ongelmana on ollut jakelun riittämättömyys. Ulkoisen tiedotuksen vastuulla on median palveleminen ja julkaisusuunnitelmiin onkin sisällytettävä myös median tarpeet.

10 Koska suunnitelmallisuus ja riittävien aikataulujen laadinta puuttuu ovat julkaisut useasti liian tiukalla aikataululla jakelussa. Kun tarpeelliset suunnitelmat on laadittu etukäteen on helppoa varautua julkaisun jakeluun esimerkiksi valmistamalla tarvittavat kirjekuoret postituksia varten. Julkaisupyynnöt ja -tilaukset on kohdistettava jakelijalle, joka toimii julkaisun varastointi- ja myyntipaikkana. Opetusministeriön kirjastoon on varattava 3 lainakappaletta. Julkaisumääriä laskettaessa on otettava huomioon työryhmien koko niin, että jokaiselle työryhmän jäsenelle saadaan oma kappale työryhmä- tai muuta muistiota. Työryhmä ehdottaa, että - Julkaisusuunnitelmat jaetaan tulossuunnitelmien yhteydessä eri toimintayksiköille. - Julkaisujen valmistuttua kaikille toimintayksiköille lähetetään omat näytekappaleet. - Kirjasto ylläpitää julkaisurekisteriä, josta on saatavilla jatkuvasti päivitetty versio ulkoisilla www-sivuilla ja intranetissa. - Julkaisujen vakiojakelusta on luotava perusohjeistus, jota toimintayksiköt käyttävät jakeluohjeena. - Myyntikelpoiset julkaisut on sovittava jakelijan kautta myytäväksi, ei ilmaisjakeluun. 8. Varastointi Julkaisujen jakelukanavina tulisi käyttää sellaisia kirjapainoja, joilla on omat myynti- ja jakelukanavat. Tällöin julkaisujen varastointi ja jakelu siirtyvät opetusministeriöltä kyseisten kirjapainojen hoidettavaksi. Tällaisia julkaisuja ovat esimerkiksi työryhmämuistiot ja komiteamietinnöt, joiden tulee olla helposti kansalaisten saatavilla. Opetusministeriössä säilytettäviä julkaisuja varten varataan opetusministeriön kellarista omat hyllytilat jokaiselle toimintayksikölle. Toimintayksiköiden julkaisu- tai varastovastaavat ovat vastuussa kyseisen hyllytilan ylläpidosta. Tavoitteena on säilyttää vain kohtuullinen määrä suhteellisen tuoreita julkaisuja opetusministeriön omassa varastossa. Varastossa säilytettävistä julkaisuista on pidettävä ajanmukaista listaa, joka on nähtävillä varaston seinässä. Samasta listasta tulisi voida nähdä varastossa säilytettävien julkaisujen kappalemäärät, jotta lisäpainostarpeeseen voitaisiin reagoida nopeasti. Kaikki julkaisut talletetaan lisäksi disketille, jolloin mahdollisten lisäpainosten painaminen on nopeaa. Työryhmä ehdottaa, että - Julkaisujen jakelukanavina tulisi voida käyttää sellaisia kirjapainoja, joilla on olemassa omat myynti- ja jakelukanavat. - Opetusministeriön varastossa on tehtävä inventaario ja vanhentuneet julkaisut on poistettava varastosta. - Opetusministeriössä säilytettäviä julkaisuja varten varataan opetusministeriön kellarista omat hyllytilat jokaiselle toimintayksikölle.

11 - Toimintayksiköiden julkaisu- tai varastovastaavat ovat vastuussa kyseisen hyllytilan ylläpidosta. - Varastossa säilytettävistä julkaisuista ylläpidetään ajanmukainen listaa, joka on nähtävillä varaston seinässä. - Kaikki julkaisut talletetaan sähköisessä muodossa disketille, joka helpottaa lisäpainosten teettämistä. 9. Monistamo Työryhmä on lisätoimeksiannon mukaisesti selvittänyt opetusministeriön monistamon käyttöä ja siitä aiheutuneita kustannuksia. Monistamon kustannuksia laskettaessa on otettu huomioon koneiden vuokrat, huoltoveloitukset, paperit ja -tavarat, palkkakustannukset ja monistamon tilan vuokra. Monistamon kustannuksia voidaan tarkastella kopion hinnan määräytymisen perusteella. Vuonna 1995 monistamossa työskenteli vielä kaksi henkilöä ja monistamoon hankittiin värikopiokone. Kopion hinta muodostui 0,23 markaksi. Vuodesta 1996 monistamoa on hoidettu yhden henkilön voimin. Vuonna 1996 kopion hinnaksi muodostui vielä 0,21 markkaa ja vuonna 1997 kopiomäärien selvästi noustessa hinta on laskenut 0,19 markkaan. Vuonna 1996 kopioitiin värikopiota ja vuonna 1997 jo värikopiota. Laskettaessa monistamon kustannuksia ilman palkka- ja tilakustannuksia kopion hinta vuonna 1996 oli 0,155 markkaa ja värikopion 2,427 markkaa. Vuonna 1997 vastaavat luvut olivat 0,146 markkaa ja 1,795 markkaa. MONISTAMON KUSTANNUKSET Koneiden vuokrat Monistamo Muut Muut Muut Yhteensä Monistamo Yhteensä Monistamo koneet koneet koneet Yhteensä , ,94 540,97 Huoltoveloitukset , ,27 535,69 Paperi ja paperitavarat , ,32 375, , ,72 317, , ,02 115, , ,54 993,32 Palkkakulut , , ,66 Tilan vuokra , , ,00 Kustannukset yht. mk Kopiomäärät, kpl , ,53 452, , ,28 425, Kopion hinta, mk 0,23 0,21 0, , ,93 555, , ,59 822, , ,63 639, , ,15 016,

12 Opetusministeriön toiminta huomioon ottaen kopiointitöiden siirtäminen opetusministeriön ulkopuolelle ei ole mahdollista. Useiden kopiointitöiden teettäminen on minuuttityötä ja vaatii lisäksi opetusministeriön tuntemista. Nykyisin monistamo vastaa kopiointitöiden lisäksi PTJtulostuksesta, eri laskutuksista (määrärahojen ja kopiomäärien seuranta, leasing-vuokralaskujen osastokohtaisten raporttien ja laskujen laatiminen jne.), koneiden huolloista ja hankinnoista, Yliopistopainossa tapahtuvan työryhmämuistioiden painatuksen trafiikista ja seurannasta sekä monistamon tarviketilauksista. Työryhmä kiinnitti huomiota myös lisääntyneisiin kopiointi- ja paperikustannusten määrän kasvuun. Opetusministeriössä on käytössä hyvä ja toimiva sähköpostijärjestelmä, jonka lisäksi tietoa talon sisällä voidaan jatkossa levittää intranetia hyödyntäen. Esimerkiksi lehdistötiedotteet tallennetaan jo päivittäin www-sivuille sekä sähköpostitse ja niiden paperijakelu on lopetettu. Valitettavasti suurin osa sähköpostiviesteistä liitetiedostoineen kuitenkin tulostetaan paperille eikä sähköpostin käyttö vähennä paperikustannuksia. Kuitenkin epävirallisissa yhteyksissä ja luonnoksia valmisteltaessa voitaisiin hyvin käyttää paperia kahteen kertaan joko tulostaen tai kopioiden myös paperin toiselle puolelle. Työryhmä katsoo, että - Opetusministeriön toiminta ja kustannuskehityksen huomioon ottaen monistamon toiminta on tarkoituksenmukaista säilyttää ja työryhmä suosittaa nykytilan jatkamista. - Työryhmä suosittaa, että papereiden molemmat monistus- tai tulostuspuolet otetaan tehokkaampaan käyttöön. - Opetusministeriön sisäisissä jakeluissa on hyödynnettävä sähköpostia ja intranettia. 10. Johtopäätöksiä Kuten työryhmän selvityksistä ilmenee opetusministeriön painotuotteet tuotetaan varsin hajautetusti. Toimintayksiköt hankkivat tuotteensa ulkopuolisilta toimittajilta. Työryhmämuistiot tehdään sopimuskirjapainossa eli Yliopistopainossa, osa raporteista ja tutkimuksista valmistetaan opetusministeriön monistamossa ja osa toimintayksiköiden valitsemissa kirjapainoissa. Työryhmämuistioiden valmistukseen voidaan olla tyytyväisiä. Yliopistopaino suorittaa varastoinnin ja jakelun, muistioiden tekstit siirtyvät painolle sähköisesti ja lisäpainos saadaan nopeasti. Kirjat, komiteamietinnöt ym. vastaavat julkaisut tilataan toimintayksiköittäin. Suuren osan edellä mainituista julkaisuista on nyt tuottanut Edita. Kyseisten julkaisujen, kirjojen ym. varastointi on kuitenkin tuottanut ongelmia, koska varastotilanne ei ole ajan tasalla ja varastotilat ovat täynnä. Lomakkeiden, kirjekuorien ja muiden vastaavien painotöiden osalta ratkaisee aina hinta sekä toimitusnopeus ja -varmuus. Nykytilanteeseen voidaan olla tyytyväisiä, koska kilpailuttaminen on nopeaa ja näin ollen hinnat ovat aina ajan tasalla ja kilpailukykyisiä. Työryhmän pitää hajautettua ratkaisua toimivana. Painettavat julkaisut ovat hyvin erilaisia ja toimintayksiköt tuottavat niitä itsenäisesti. Hajautetun linjan etuna on ehdottomasti mahdollisuus kirjapainojen kilpailuttamiseen, jolloin voidaan seurata markkinoiden hintakehitystä ja valita aina

13 edullisin painotalo. Vakiotuotteiden, kuten työryhmämuistioiden, kohdalla voidaan puolestaan tehdä sopimuksia isojen painotalojen kanssa, joilla on olemassa markkinointi- ja jakelukanavat.

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto* KESKENERÄINEN PIRAATTIPUOLUE. Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään

Graafinen ohjeisto* KESKENERÄINEN PIRAATTIPUOLUE. Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään versio 0.8 2010 Graafinen ohjeisto* PIRAATTIPUOLUE * Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään Alkusanat G raafiset ohjeistot ovat viestinnän alan

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja rakenteesta. Selvityshenkilöt Harri Skog ja Håkan Mattlin

Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja rakenteesta. Selvityshenkilöt Harri Skog ja Håkan Mattlin Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja rakenteesta Selvityshenkilöt Harri Skog ja Håkan Mattlin Toimeksianto Valmistella ehdotukset opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö

JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö Julkaisutoiminnan ja henkilöstön yleisesittely Ideasta julkaisuksi eli miten julkaisu syntyy Mistä käsikirjoitukset tulevat, mitä julkaistaan Verkkojulkaiseminen

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 Tämä ohje on päivitetty komission asetuksen 846/2009 sisältämillä muutoksilla 1.3.2010 Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille EU-rahoitus velvoittaa

Lisätiedot

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta Luonnos 1(5) Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta 1 Kuvaus hankkeen viestinnästä Hankkeen onnistuneen läpiviennin edellytyksenä on oikea-aikainen ja täsmällinen viestintä, joka

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 3.2. Tunnus (ilman koulutus-sanaa) ja tunnuksen suoja-alue Tunnuksen muotoilu perustuu sanaan FINVA, erillistä liikemerkkiä ei käytetä. Tunnuksessa yhteen sulautuvat Finanssi ja vakuutus.

Lisätiedot

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 1 Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 Ari Sainio/Selkokeskus 2015 Selkokeskus teki keväällä 2015 yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa kunnille kyselyn selkokielen tarpeesta. Kyselyllä

Lisätiedot

Unigrafia: print-on-demand ja verkkokirjakauppa. TSV ajankohtaista julkaisemisessa 8.3.2013 Hannele Kauranne

Unigrafia: print-on-demand ja verkkokirjakauppa. TSV ajankohtaista julkaisemisessa 8.3.2013 Hannele Kauranne Unigrafia: print-on-demand ja verkkokirjakauppa TSV ajankohtaista julkaisemisessa 8.3.2013 Hannele Kauranne Miksi yliopistojen julkaisut myyntiin? http://kirjakauppa.unigrafia.fi Julkisuusperiaate Avoimuusvaatimus

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Yhdessä enemmän innovatiivisuutta uudella konserniajattelulla 14.12.2011 Harri Skog Kansliapäällikkö Uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde 1 (6) 1.2.2011 TIETOPYYNTÖ Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet 1.1 Yleistä Tämä asiakirja on tietopyyntö. Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan alustava

Lisätiedot

Suomen kulttuurilaitokset

Suomen kulttuurilaitokset Suomen kulttuurilaitokset Kurssi, kevät 2001 Moskovan yliopisto Leena Kononen Tiedonhaku Suomesta Julkisten viranomaisten, valtion ja kuntien keskeiset palvelut sekä keskeiset julkiset tiedot löytyvät

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JÄRJESTÖREKISTERI / Liikuntapalvelut Laatimispvm: 31.3.2009 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ

GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ Päivitetty 16.5.2006 TAVO ITTEENA YH TENÄINEN JA TUNNISTETTAVA JÄRJES TÖ ILME Graafinen ohjeisto antaa ohjeet ja mallit siitä, miltä Suomen

Lisätiedot

KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007

KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007 KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007 Kulttuuriaineistojen tallettaminen ja säilyttäminen Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

Kopiokoneet ja hinnat kirjastoissa sijaitsevissa asiakaspalvelupisteissä

Kopiokoneet ja hinnat kirjastoissa sijaitsevissa asiakaspalvelupisteissä Kopiokoneet ja hinnat kirjastoissa sijaitsevissa asiakaspalvelupisteissä Nykytilanne kirjastoissa Kirjastoihin on hankittu vuoden 2013 lopulla kuntahankintojen sopimuksen kautta uudet kopiokoneet. Kopiokoneet

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

1 Arkistolaitos Graafiset ohjeet. Arkistolaitos Graafiset ohjeet

1 Arkistolaitos Graafiset ohjeet. Arkistolaitos Graafiset ohjeet 1 Arkistolaitos Graafiset ohjeet Arkistolaitos Graafiset ohjeet 2 Arkistolaitos Graafiset ohjeet Sisältö Graafisen ohjeistuksen tarkoitus... 2 Värit... 3 Tunnukset... 4 Typografia... 6 Sovelluksia... 7

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset Reports, ISSN-L , ISSN

LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset Reports, ISSN-L , ISSN Julkaisulautakunta 1.8.2013 julkaisusarjojen ohje Julkaisusarja jakaantuu julkaisun sisällön mukaisesti kolmeen alasarjaan, joilla on oma ISSN-numeronsa ja ISSN-L-numeronsa. ISSN-L numero kertoo, että

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Julkaisuarkistosta toimintaketjujen tukijaksi

Julkaisuarkistosta toimintaketjujen tukijaksi Julkaisuarkistosta toimintaketjujen tukijaksi Kirjastoverkkopäivät 25.10.2012 Tavoite Vuoden 2013 alusta lähtien Kaikki ylemmän opintovaiheen opinnäytetyöt käsitellään sähköisinä Avoin saatavuus inti Hyväksyntä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA 28.4.2014 ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA Etelä-Karjalan hankintapalvelut on tutustunut

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus 19.11.2015 Päivi Karkkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki (864/2014) Voimaan 7.11.2014 Ilmailulain 2 luku käsittelee ilma-alus- ja lupakirjarekisteriä

Lisätiedot

Graafinen ohje 1(8) 16.10.2012 GRAAFINEN OHJE. PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

Graafinen ohje 1(8) 16.10.2012 GRAAFINEN OHJE. PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki Graafinen ohje 1(8) GRAAFINEN OHJE Graafinen ohje 2(8) Miksi graafiset ohjeet? Näiden graafisten ohjeiden avulla luomme yhtenäisyyttä ja tunnistettavuutta HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn viestintään.

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 1

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 1 VESIHUOLLON SUUNNITTELUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Suunnittelun hankinta... 2 2.1 Yhteisten puitesopimuskonsulttien hankinta... 2 2.2 Yksittäisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299 KEURUUN KAUPUNKI 1 Tekninen lautakunta 4.2.2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Dnro 03118/14/2299 LAUSUNTO VALITUKSEN JOHDOSTA Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Keuruun

Lisätiedot

Ammattimaista viestintää. Ruotsin asiatekstinkääntäjien liitto

Ammattimaista viestintää. Ruotsin asiatekstinkääntäjien liitto Ammattimaista viestintää kieliammattilaisten avulla Ruotsin asiatekstinkääntäjien liitto Dobrý den! Guten Tag! Hola! Bonjour! Hej! Hello! Shalom! Monikielinen maailmamme Maailman sanotaan pienenevän, mutta

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (13) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Mainostoimistopalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu

Lisätiedot

LAPPU -projekti (Kollin yleinen osoitelappu) Yhteenvetoa haastatteluista ja hankkeen eteneminen

LAPPU -projekti (Kollin yleinen osoitelappu) Yhteenvetoa haastatteluista ja hankkeen eteneminen LAPPU -projekti (Kollin yleinen osoitelappu) Yhteenvetoa haastatteluista ja hankkeen eteneminen 24.10.2003 Anu Kalliala TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 1 Suoritetut haastattelut Haastatteluja

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

SOPIMUS 1 TOIMEKSIANTOSOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON 100- VUOTISHISTORIAN KIRJOITTAMISESTA

SOPIMUS 1 TOIMEKSIANTOSOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON 100- VUOTISHISTORIAN KIRJOITTAMISESTA SOPIMUS 1 TOIMEKSIANTOSOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON 100- VUOTISHISTORIAN KIRJOITTAMISESTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto (jäljempänä työväenopisto)

Lisätiedot

Selvitys OKM:n hallinnonalan konserniohjauksesta ja rakenteesta

Selvitys OKM:n hallinnonalan konserniohjauksesta ja rakenteesta Selvitys OKM:n hallinnonalan konserniohjauksesta ja rakenteesta Strategista ketteryyttä julkishallintoon-työpaja 29.4.2011 neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi Selvitystyön päämäärä ja tavoitteet Lähtökohta

Lisätiedot

TEE TiLAUS ja erotu joukosta!

TEE TiLAUS ja erotu joukosta! Hyvin markkinoidulla yrityksellä tulee olla toimintaansa tehokkaasti kuvaava logo, esite ja toimivat nettisivut. Näiden tuotteiden avulla erotut kilpailijoistasi ja ostajaehdokkaat löytävät palvelusi helposti.

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Sähköinen työpöytä Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Agenda Alkusanat ja puhujan lyhyt esittely Mikä on (tulevaisuuden) sähköinen työpöytä? Miten sähköinen

Lisätiedot

2. Käyntikortti: materiaalina Munken Polar- Kysymys: paperin neliömassa ( = g/m2) puuttuu.

2. Käyntikortti: materiaalina Munken Polar- Kysymys: paperin neliömassa ( = g/m2) puuttuu. Kysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön HSL:n painotöistä sekä painotuotteiden varastointi- ja logistiikkapalveluista vuosille 2015-2016 sekä optio vuosille 2017 ja 2018 Kysymykset, jotka koskevat liitettä

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä 1. vaiheen toiminnallisuudet Järjestelmän käyttäjät Olen Palveluntuottaja Olen Palvelun järjestämisestä vastaava Olen Asiakas Olen Palvelun myöntäjä Copyright Kuntien

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 15.04.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 58 Lausunto suunnitelmaan Espoon apuvälipalvelujen organisoinnista HUSapuvälinekeskukseen Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050 325 3252 Liisa

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

SOPIMUS 1 TOIMEKSIANTOSOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON 100- VUOTISHISTORIAN KIRJOITTAMISESTA

SOPIMUS 1 TOIMEKSIANTOSOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON 100- VUOTISHISTORIAN KIRJOITTAMISESTA SOPIMUS 1 TOIMEKSIANTOSOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON 100- VUOTISHISTORIAN KIRJOITTAMISESTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto (jäljempänä työväenopisto)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Viestintätiimi. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Viestintätiimi. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Viestintätiimi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Uusi viestintäsuunnittelija 3 25 Viestinnän ja visuaalisen ilmeen kehittäminen kpedussa 4 26 Ammattiosaajalehti 5 27 Yhteinen II-asteen

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

PoD=kirja tarpeeseen -palvelu

PoD=kirja tarpeeseen -palvelu PoD=kirja tarpeeseen -palvelu Mikä on PoD=kirja tarpeeseen palvelu? Kirjavälityksen ja Hansaprintin uusi ja kätevä palvelu kirjan tuottamiseen tarvepohjaisesti. Palvelu kattaa tilaus-, painamis-, toimitus-

Lisätiedot

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään 1 Tavoite 2 Kohderyhmä 3 Uutiskriteerejä 4 Sisältö 4.1 Asia 4.2 Sisällönrakenne 4.3 Otsikko 4.4 Sisällön kieli 7 Tiedotteen muoto 7

Lisätiedot

Milloin kannattaa käyttää XML:ää CASE: VR - e-cargo

Milloin kannattaa käyttää XML:ää CASE: VR - e-cargo Milloin kannattaa käyttää XML:ää CASE: VR - e-cargo ebusiness Forum Kouvola, 3.10.2002 25.9.2002, Ina Mickelsson, EDI Management sivu 1 E-Cargo Esityksen sisältö: hankkeen taustat ja tavoitteet hankkeen

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Erasmus Mundus ohjelmien tapaaminen 17.10.2011 Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö Tutkintotodistukset

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön 1 Saatteeksi Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen. Monissa yrityksissä parhaillaan pohditaankin, miten suhtautua ja osallistua tähän uuteen

Lisätiedot

Miten selviytyä graafikon kanssa? Lyhyt oppimäärä esitteen tekovaiheista.

Miten selviytyä graafikon kanssa? Lyhyt oppimäärä esitteen tekovaiheista. Miten selviytyä graafikon kanssa? Lyhyt oppimäärä esitteen tekovaiheista. graafisen suunnittelun toimisto PIGME TARJOUSPYYNTÖ GRAAFIKOLLE kohderyhmä materiaalit (tekstit + kuvat) tulostus- vai painotyö

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

ASIAKIRJOJEN LUNASTUS JA MAKSUPERUSTEET

ASIAKIRJOJEN LUNASTUS JA MAKSUPERUSTEET 1 ASIAKIRJOJEN LUNASTUS JA MAKSUPERUSTEET Hyväksytty kvalt 11.12.2006 Voimaantulo 1.1.2007 Muutettu kh 8.9.2014 Voimaantulo 1.1.2015 2 ASIAKIRJOJEN LUNASTUS- JA MAKSUPERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. MAKSUT

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014 Miksi tiedottaa median kautta? Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti laajan yleisön tietoisuuteen

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä Kokouskutsu Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä AIKA: Maanantai 28.11.2011 klo 17.30 - PAIKKA: Kuopion kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 3.3.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi KL-kuntarekry Oy Salon kaupunki/rekrytointiyksikkö

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Tekijänoikeusseminaari 10.10.2008 Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopiston kirjasto Julkaisukeskus Esityksen pääkohdat Taustaksi Tunnuslukuja,

Lisätiedot

YHTEISEN EUROOPPALAISEN KAUPPALAIN VALMISTELU: ARVIOINTI JA PARANNUSEHDOTUKSET

YHTEISEN EUROOPPALAISEN KAUPPALAIN VALMISTELU: ARVIOINTI JA PARANNUSEHDOTUKSET SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ C: KANSALAISOIKEUDET SEKÄ PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIAT OIKEUDELLISET ASIAT YHTEISEN EUROOPPALAISEN KAUPPALAIN VALMISTELU: ARVIOINTI JA PARANNUSEHDOTUKSET

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT

HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SOPIJAOSAPUOLET Tällä sopimuksella sovitaan niistä kaavoituspalveluhankkeista vuodelle 2015, joiden toteutuksesta Rantasalmen kunta tilaajana

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Asiakirja on tallennettu Venäjän Consultant Plus-asiakirjajärjestelmään. www.consultant.ru

Asiakirja on tallennettu Venäjän Consultant Plus-asiakirjajärjestelmään. www.consultant.ru Venäjän federaation hallituksen asetus nro 927, päivätty 14. syyskuuta 2012. Todistusten myöntämisestä Venäjän federaation alueelle tuotavien tavaroiden käytöstä rajat ylittävän yhteistyön (yhdessä asiakirjan

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot