1 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ"

Transkriptio

1 RT KH LVI ohjetiedosto lokakuu (20) ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO TILAAJAN OHJE asuintalot, kuntoarvio bostadshus, bedömning av skicket residential buildings, assessment on condition, instructions for the client Tämä asuinkiinteistön kuntoarvion tilaajan ohje perustuu ympäristöministeriön kehityshankkeeseen, jossa päivitettiin asuinkerrostalojen kuntoarvioinnin tilaajan ohje, suoritusohje ja malliraportti. Ohjeet on tarkoitettu asuinkerrostalolle ja rivitalolle riippumatta yhtiö- ja omistusmuodosta. EJS, TSt, RH/1/lokakuu 2001/4000/Vla/Rakennustieto Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2 KUNTOARVION TAVOITTEET 3 KUNTOARVION KÄYTTÖ 3.1 Kunnossapitosuunnitelma 3.2 Korjausohjelma 3.3 Kuntoarvion ja korjausohjelman päivitys 3.4 Kuntoarvion tiedot isännöitsijäntodistuksen liitteenä 3.5 Huoltokirjan laadinta ja ylläpito 4 KUNTOARVION SISÄLTÖ JA LAAJUUS 5 KUNTOARVION SUHDE KUNTOTUTKIMUKSIIN JA MUIHIN SELVITYKSIIN 6 KUNTOARVION TILAAMINEN 6.1 Tarjouspyynnön laatiminen 6.2 Kuntoarvion suorittajan valinta 6.3 Kuntoarviosopimus 6.4 Tilaajan velvoitteet ja vastuut 6.5 Kuntoarvion tekijän velvoitteet ja vastuut KIRJALLISUUTTA LIITTEET 1 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ Asuinkiinteistön kuntoarviota käsittelevissä ohjekorteissa on käytetty seuraavia kiinteistönpidon ja korjausrakentamisen käsitteitä ja määritelmiä. Kiinteistönpito, kunnossapito ja kiinteistönhoito Kiinteistö Rajattu maanpinnan osa sillä olevine rakennuksineen ja laitteineen sekä kasvustoineen. Kiinteistönpito Juridiseen oikeuteen tai velvollisuuteen perustuva vastaaminen kiinteistöstä ja sen omaisuudesta. Kiinteistönpitoon kuuluu mm. teknisten järjestelmien hoitoa ja ylläpitoa, asiakaspalvelua sekä talous- ja henkilöstöhallintoa. Siihen voi kuulua myös rakentamista ja rakennusten purkua. Kiinteistön ylläpito Se osa kiinteistönpitoa, johon kuuluvien toimintojen tarkoituksena on kunnon, arvon, käytettävyyden ja koettavuuden säilyttäminen. Kiinteistön ylläpitoon kuuluvia toimintoja ovat mm. kiinteistönhoito ja kunnossapito. Kiinteistönhoito Kiinteistön ylläpitoon kuuluva säännöllinen toiminta, jolla pysytetään kiinteistössä halutut olot. Kiinteistönhoitoon kuuluu laitejärjestelmien, rakenteiden tms. hoito, kiinteistönhuolto, korjaus, siivous ja ulkoalueiden hoito (lumi- ja kasvityöt, puhtaanapito). Kunnossapito; kunnostava korjausrakentaminen Korjausrakentaminen, jossa kohteen käytettävyys ja koettavuus pysytetään uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat ilman, että kohteen suhteellinen laatutaso olennaisesti muuttuu. Kunnossapitojakso Aikaväli, jonka jälkeen rakennusosassa

2 RT ohjetiedosto 2 joudutaan suorittamaan tietty kunnossapitotoimenpide. Käyttäjä Kiinteistössä asuva tai työskentelevä henkilö, tilojen käyttäjä. Huoltokirja Maankäyttö- ja rakennuslaissa mainittu rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje (huoltokirja) Kiinteistönpitoa tukeva kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus. Se sisältää suunnittelussa sekä uudis- ja korjausrakentamisessa päätetyt kiinteistön elinkaaren perusteet. Käyttö- ja huolto-ohje on väline kiinteistön elinkaaren hallintaan, ja se tukee ympäristötaseiden laatimista. Sen avulla voidaan saavuttaa ylläpidon tavoitteet kiinteistön taloudellisen käyttöiän ajan. Siihen kootaan kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet sekä asukkaille ja tilojen käyttäjille annettavat ohjeet. Käyttö- ja huolto-ohjeessa johdetaan rakennusosien ja laitteiden käyttöikätavoitteista niiden kunnossapitojaksot sekä edelleen tarkastusten ja huoltojen ohjelmat. Siinä esitetään hyvän energiatalouden ja sisäilmaston edellyttämiä hoito-, huolto- ja kunnossapitotehtäviä. Käyttöikä Käyttöönoton jälkeinen aika, jona rakenteen tai rakennusosan kaikki toimivuusvaatimukset täyttyvät, kun kohdetta hoidetaan, huolletaan ja kunnossapidetään suunnitelmallisesti ja ohjeiden mukaan. Omistaja Kiinteistön omistajataho. Tilaaja Kuntoarvio- tai kuntotutkimustehtävän sopijaosapuoli, joka edustaa kiinteistönomistajaa tai käyttäjää. Korjausrakentamisen toimenpiteitä Korjaus, korjaaminen Kohteen vian, virheen tai muun haitan poistaminen. Uusiminen, uudistaminen Kohteen tai sen merkittävän monen osan korvaaminen uudella. Kunnostus, kunnostaminen Kohteen saattaminen esimerkiksi käytön kannalta riittävään kuntoon. Korjausrakentamisen ohjelmointi Kuntoarvio Kiinteistön tilojen, rakennusosien, taloteknisten järjestelmien ja ulkoalueiden kunnon aistinvarainen selvittäminen ja korjaustarpeiden yleispiirteinen arviointi sekä niiden määrämuotoinen raportointi. Kuntoarviossa tarkastellaan myös sisäolosuhteita ja energiataloutta ja tehdään niihin liittyviä korjausehdotuksia. Kuntoarviolla saadaan kuva kiinteistöstä ja tuodaan esiin asioiden tärkeysjärjestys. Ensisijaisia ovat turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat seikat. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat korjauskustannuksiltaan merkittävimpien rakennusosien vauriot sekä pahentuessaan merkittäviä vahinko- ja turvallisuusriskejä aiheuttavat vauriot. Kuntotutkimus Rakennuksen jonkin osa-alueen (julkisivut jne.) tai kiinteistöön kuuluvien laitejärjestelmien yksityiskohtainen tutkiminen korjaustoimenpiteiden täsmentämiseksi, käyttäen apuna tarvittavassa laajuudessa rakenteiden koestusta, näytteiden ottoa ja mittauksia. Tehdään yleensä kyseisen asian kuntotutkimusohjeita noudattaen. Kunnossapitosuunnitelma Suunnitelma kiinteistön alkuperäisen kunnon säilyttämiseksi, kiinteistön edustajien tarkistama ja hyväksymä kuntoarvion perusteella laadittu kunnossapitosuunnitelma täydennettynä kuntotutkimusten tuloksilla. Sisältää suositeltavien kunnossapito- ja korjaustoimenpiteiden määrittelyn, ajoituksen ja kustannusennusteen. Korjausohjelma Uudistavaa korjausrakentamista ohjaava pitkän aikavälin suunnitelma kohteen tai kohteiden pysyttämiseksi halutussa kunnossa tai saattamiseksi haluttuun kuntoon. Yhdistää kunnossapitosuunnitelman ja vuosikorjaustarpeet sekä ottaa huomioon perusparannushankkeet ja toiminnallisuuteen liittyvät muutostyöt. Vuosikorjausohjelma Korjausohjelmaa tarkentava, vuosittain laadittava toimenpidesuunnitelma. Rakennusosa Rakennuksen tai rakennelman aineellinen osa, jota voidaan pitää käsitteellisesti itsenäisenä. Rakennusosat voivat muodostua useista eri rakennustuotteista mm. rakennusmateriaalista, laitteesta, teknisestä järjestelmästä, varusteesta, kalusteesta ja pintarakenteesta. 2 KUNTOARVION TAVOITTEET Kuntoarvioinnin ja muiden kiinteistönpitoa tukevien menettelyjen tavoitteena on edistää kiinteistöjen kunnossapitoa ja niiden oikein ajoitettuja ja toteutettuja korjaustoimenpiteitä. Hyvän kiinteistönpidon kokonaisuuteen liittyvät myös eri kuntotutkimusmenettelyt ja rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeet (huoltokirjat). Kiinteistön järjestelmällisen, taloudellisesti ja teknisesti hallitun kunnossapidon edellytyksenä on tieto kiinteistön kunnosta sekä luotettava ennuste tulevista korjauksista, niiden ajoituksista ja kustannuksista. Ohjelmoitu kunnossapito tuottaa kiinteistölle pitkällä aikavälillä kustannussäästöä. Kuntoarviolla saadaan kokonaiskuva kiinteistöstä tai kiinteistökannasta ja selvitys merkittävimmistä korjaustarpeista ja tarvittavista lisätutkimuksista. Kuntoarvio on syytä tehdä jo alle kymmenen vuotta vanhoille kiinteistöille. Asunto-osakeyhtiöille on myönnetty yleisiä korjausavustuksia sekä kuntoarvioihin että kuntotutkimuksiin. Voimassa olevat avustusehdot kannattaa selvittää kuntien viranomaisilta. Kuntoarvion tavoitteena on kunnossapitosuunnittelun lähtötietojen hankinta. Kuntoarvio ei sisällä kuntotutkimuksen luonteisia perusteellisia selvityksiä, joiden tekemisestä ja sisällöstä tulee kuntoarvion tilaajan ja suorittajien sopia erikseen. 3 KUNTOARVION KÄYTTÖ 3.1 Kunnossapitosuunnitelma Kuntoarvioraportissa esitetään korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteiden PTS-ehdotus. Raportin ja sen esittelyn perusteella tilaaja päättää PTS:stä ja lisätutkimusten teettämisestä. Kiinteistössä korjataan ensin raportissa esitetyt kiireellistä korjausta vaativat viat. Sen jälkeen teetetään kunnossapitosuunnitelman laadinnassa tarvittavat lisäselvitykset ja -tutkimukset esitetyn aikataulun mukaisesti. Lisätutkimusten ja -selvitysten tulosten sekä käytettävissä olevien kunnossapitoresurssien pohjalta kiinteistönomistaja laatii tai laadituttaa kiinteistölle kunnossapitosuunnitelman. Siinä esitetään korjaustoimenpiteet, joiden avulla kiinteistön tekninen kunto ja arvo voidaan säilyttää. Kunnossapitosuunnitelma sisältää korjaustoimenpiteiden ajoitukset ja niistä eri vuosina aiheutuvien kustannusten ennusteet. Kunnossapitosuunnitelman laadinnassa voi kiinteistönomistaja hyödyntää kuntoarvioijien asiantuntemusta. 3.2 Korjausohjelma Kiinteistön korjaustarve voi johtua paitsi rakennuksen teknisestä kunnosta myös tilojen käytöstä, omistajan muuttuneista tarpeista tms. syistä. Korjausohjelmassa otetaan huomioon myös nämä muutostarpeet. Yksittäisten kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelmat toimivat lähtökohtana laadittaessa kiinteistönomistajan kaikkia kiinteistöjä koskevaa korjausohjelmaa.

3 3 ohjetiedosto RT Korjausten ohjelmoinnissa sovitetaan yhteen kiinteistönpidon tekniset korjaustarpeet, omistajan suunnitelmat, asukkaiden toiveet ja taloudelliset resurssit. Korjaus- ja muutostyöt esitetään kustannuksineen jaksotettuina ohjelman eri vuosille. Korjausohjelman tulee olla kiinteistönomistajan (yhtiökokouksen) hyväksymä. Hyväksytty korjausohjelma voidaan jakaa erillisiin ohjelmiin, kuten kunnossapitotöihin, perusparannushankkeisiin ja laajennuksiin. Usein myös kiinteistöjen omistajan taloudenpito edellyttää erityyppisten korjaustöiden eriyttämistä: kunnossapitoja vuosikorjaustyöt kuuluvat käyttötalouteen ja perusparannushankkeet pääomatalouteen. Kuvat 1 ja 2. Kiinteistön omistaja Päätös kiinteistön liittämisestä ohjelmoidun korjaustoiminnan piiriin Päätös kuntoarvion tekemisestä Päätös lisätutkimuksista Lähtötiedot Kuntoarvion, kunnossapitosuunnitelman ja korjausohjelman tekijät Kuntoarvio Kuntoarvioraportti 3.3 Korjausohjelman ylläpito ja kuntoarvioiden päivitys Korjausohjelma sekä siihen liittyvät kunnossapitosuunnitelmat ja korjaushankkeiden toteutussuunnitelmat on pidettävä ajan tasalla. Yleensä vuosittaiset päivitykset ja lisäykset riittävät. Korjausohjelma voidaan päivittää budjetoinnin yhteydessä, jolloin suunniteltujen korjausten rahoitus voidaan varmistaa. Kuntoarviot päivitetään tai uusitaan noin viiden vuoden välein. Päätös muutostarpeiden selvittämiseksi ja korjausohjelman tekemiseksi Lisätutkimukset Kunnossapitosuunnitelma Selvitykset 3.4 Kuntoarvion tiedot isännöitsijäntodistuksen liitteenä Jos kiinteistöllä on hyväksytty kunnossapitosuunnitelma tai korjausohjelma, liitetään se isännöitsijäntodistukseen. Myös kuntoarvioraportin yhteenveto-osan kohta 1.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja kiireelliset toimenpiteet soveltuu isännöitsijäntodistuksen liitteeksi. Kuntoarvioraporttia kokonaisuudessaan ei liitetä isännöitsijäntodistukseen. Päätös korjausohjelman käyttöönotosta ja ylläpidosta Kuva 1. Korjausohjelman laatiminen. Tilaaja Päätös muutostarpeiden selvittämisestä ja korjausohjelmasta Korjausohjelma Korjausohjelman toteutus ja päivitys Korjausohjelman tekijä Selvitykset 3.5 Huoltokirjan laadinta ja ylläpito Kuntoarviossa kerättyjä kiinteistön perustietoja, tietoja materiaaleista ja laitteista sekä niiden korjaustarpeista voidaan hyödyntää kiinteistön huoltokirjan laadinnassa ja ylläpidossa. Esimerkiksi kuntoarvion PTS-ehdotus soveltuu huoltokirjaan sisältyvän kunnossapito-ohjelman lähtötiedoksi. Kuntoarviossa käytettävä nimikkeistö valitaan siten, että kuntoarvion tiedot voidaan siirtää huoltokirjaan. Liitteessä 1 on esimerkki kuntoarviossa käytettävästä nimikkeistöstä, joka soveltuu myös huoltokirjassa käytettäväksi. Lähtötiedot: - omistajan suunnitelmat ja tavoitteet - taloudelliset resurssit Korjausohjelman hyväksyminen Kunnossapitotyöt Korjaushankkeet Kuva 2. Korjausohjelman laatiminen, käyttöönotto ja ylläpito. Kunnossapito-, korjaus- ja muutostarpeiden sovittaminen resursseihin Korjausohjelma Korjausohjelman ylläpito

4 RT ohjetiedosto 4 4 KUNTOARVION SISÄLTÖ JA LAAJUUS Kuntoarviossa arvioidaan l aluerakenteet, rakennustekniikka ja kiinteistön tilat l LVI-järjestelmät l sähkö- ja tietojärjestelmät l hissit, tilaajan määrittelemällä tavalla l energiatalous l sisäolot, turvallisuus, terveys- ja ympäristövaikutukset l kiinteistönhoidon kehitystarpeet. Kuntoarviossa voidaan arvioida myös kiinteistön toiminnallisuutta, viihtyisyyttä ja muunneltavuutta. Tällaisista arvioista ja niiden raportoinnista sovitaan erikseen. Asunto-osakeyhtiössä kuntoarvio tehdään yleensä vain osa-alueista, joiden kunnossapidosta yhtiö vastaa. Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitovastuu on määritelty asunto-osakeyhtiölaissa. Suomen Kiinteistöliitto ry:n suositus vastuunjaoksi on esitetty esimerkiksi julkaisussa Vastuunjakotaulukko. Kuntoarvion tilaajan tulee esittää tarjouspyynnössä, miten asunto-osakeyhtiön voimassa oleva yhtiöjärjestys poikkeaa asunto-osakeyhtiölain ja Suomen Kiinteistöliitto ry:n Vastuunjakotaulukosta ja mitä kunnossapitovastuita on määrätty asukkaille ja osakkeenomistajille. Kuntoarviossa esitetään l kiireellistä korjausta vaativat viat l rakenteiden, rakennusosien, järjestelmien ja laitteiden korjaustarpeet l laajat uusimis- ja parannustarpeet l kiinteistön rakenteiden, rakennusosien, laitteiden ja järjestelmien merkittävimmät vahinkoriskit l kiinteistön turvallisuus ja terveellisyys l kiinteistön energian ja veden kulutustasot tilaajan luovuttamien asiakirjojen perusteella l kiinteistön energiatalouteen liittyvät parannusehdotukset ja niiden kannattavuusarviot l kiinteistönhoidon kehitystarpeet l kiinteistön korjaushistoria ja esiintyvät ongelmat kiinteistönomistajan edustajia, kiinteistönhoitohenkilökuntaa ja asukkaita haastattelemalla l kiinteistön yleinen tila muihin kiinteistöihin verrattuna l viranomaismääräyksiin perustuvien määräaikaistarkastusten ja niissä ilmenneiden korjaustarpeiden tilanne. Lähtötietoina ovat tilaajan luovuttamat asiakirjat (palotarkastuspöytäkirjat, öljysäiliötarkastuspöytäkirjat jne.). Kuntoarvion vaiheet ovat l ennakkosuunnittelu sekä tarvittavien lähtötietojen keräys ja läpikäynti l asukaskysely (tilaajan toteuttamana tai kuntoarviossa erillisenä toimeksiantona) l kiinteistötarkastus l raportointi. Lähtötietojen keräys Tilaaja toimittaa kuntoarvioijien käyttöön tarjouspyynnössä mainitut tiedot ja asiakirjat ennen kiinteistötarkastusta. Esimerkkejä lomakkeista, joilla voidaan antaa tietoja tarjousta varten on liitteessä 3. Lähtötietojen avulla kuntoarvioijat tutustuvat ennalta kiinteistön taloteknisiin järjestelmiin, analysoivat toteutettuja teknisiä ratkaisuja sekä ennakoivat kiinteistötarkastuksessa selvitettäviä ongelmia. Kuntoarvioijat suunnittelevat lähtötietojen avulla alustavasti kiinteistötarkastuksen etenemisjärjestyksen ja tarkastusten painopisteet. Asukaskysely Asukaskyselyllä selvitetään asukkaiden mielipiteet asuntojen, piha-alueiden ja yleistilojen kunnosta ja toimivuudesta. Useiden tilaajatahojen normaaleihin toimintarutiineihin kuuluvat säännölliset asukaskyselyt. Jos näistä kyselyistä saadaan kuntoarvioon riittävät tiedot, ei erillistä kuntoarvioon liittyvää asukaskyselyä tarvita. Liitteessä 4 on esimerkkejä asukaskyselyistä ohjeineen. Kyselyn suorittaja valitsee kiinteistöön sopivat kysymykset ja miettii kyselyn painopisteet ja laajuuden. Kysymysten valinnassa on otettava huomioon, tuleeko kysely rivitaloon vai kerrostaloon. Myös asukkaan ja kiinteistönomistajan väliset kunnossapidon vastuurajat on tarkistettava ennen kysymysten asettelua. Asukaskysely voidaan tarvittaessa teettää kuntoarvioijalla lisätoimeksiantona. Kuntoarvioijilla on yleensä valmiit asukaskyselylomakkeet ja vastausten käsittelyyn tarvittavat ATK-ohjelmat. Kiinteistötarkastus Kiinteistötarkastuksessa tarkastetaan ennalta laaditun tarkastussuunnitelman mukaisesti kuntoarvioon kuuluvat aluerakenteet ja rakennustekniikka, LVI-järjestelmät ja sähkö- ja tietojärjestelmät sekä energiatalouteen, sisäoloihin, turvallisuuteen, terveellisyyteen ja ympäristövaikutuksiin liittyvat asiat. Tarkastus tehdään aistinvaraisesti, ja siinä voidaan käyttää apuna tiedonkeruulomakkeita. Tarkastettavista kohteista kirjataan nykytilanne, arvioidaan mahdollisia vaurioprosesseja sekä kirjataan todetut vauriot ja muut havainnot. Ohjekortissa KH , LVI Asuinkiinteistön kuntoarvio. Suoritusohje on määritelty kuntoarvion kiinteistötarkastuksen sisältö, ja tarkastus tehdään sen mukaisesti, ellei muuta ole sovittu. Rakenteet ja järjestelmät Rakennusteknisessä tarkastuksessa käydään läpi mm. perustukset, alapohja, runko, yläpohja ja vesikatto, julkisivut, parvekkeet, ikkunat, ulko-ovet, ulkopuoliset rakenteet, piha-alueet, sadevesi- ja kuivatusjärjestelmät sekä märkätilojen rakenteet tarkastettavissa huoneistoissa. Kiinteistön LVIS-tekniikka tarkastetaan järjestelmittäin. Tarkastusten kohteina ovat mm. vesijohdot, viemärit, lämmitysputket, lämmityslaitteet, ilmastointi, sähkölaitteet, sähköjärjestelmät ja tele- ym. järjestelmät. Tilat Kaikki yleistilat ja tekniset tilat tarkastetaan. Niiden kunto arvioidaan tarkastelemalla pintarakenteet, kalusteet ja varusteet. Kuntoarvion tilaaja ja kuntoarvioijat sopivat tarjouspyyntövaiheessa tarkastettavien asuntojen määrän ja asuntotarkastuksen sisällön (esimerkiksi pintarakenteet ja varusteet). Kerrostaloissa ja suurissa rivitaloyhtiöissä tarkastetaan noin % asunnoista. Halutessaan tilaaja voi edellyttää laajempaakin tarkastusta. Asuntoihin on päästävä sisälle yhdellä tarkastuskerralla. Hissit Tilaaja määrittää tarjouspyynnössään hissien tarkastuksen toteutustavan. Kuntoarvioon sisältyy aina hissin ikään sekä haastatteluihin ja vikahistoriaan perustuva hissin kunnon jatkoselvitystarpeiden arviointi. Tarvittaessa kuntoarvioija suosittelee hissiasiantuntijan suorittamaa ohjekortin KH Asuintalon hissin kuntoarvio mukaista hissin kuntoarviota. Tilaaja voi myös teettää hissin kuntoarvion erillishintaan kuntoarvion yhteydessä. Hissin kuntoarvio on syytä tehdä määrävälein. Suositeltavaa on tehdä hissin kuntoarvio viimeistään hissin tullessa 20 vuoden ikään ja siitä eteenpäin vuoden välein. Arviointi kannattaa tehdä myös, kun hissin toiminnassa havaitaan muutoksia: l lisääntynyt vikatiheys l kuuluu epämääräisiä ääniä l hissi ei pysähdy riittävän tarkasti kerrostasoille jne. Energiatalous Kiinteistön rakenteiden ja rakennusosien energiataloudellisuus tarkastetaan sovitussa laajuudessa muun kuntoarviotarkastuksen yhteydessä. Arvioidessaan jonkin rakennusosan teknistä kuntoa ja korjaustarvetta kuntoarvioija samalla tarkastelee kohdetta myös energiataloudelliselta kannalta. Kuntoarvioraportissa energiatalouden arviointi muodostaa oman asiakohtansa. Perustason selvitys Kuntoarvioon kuuluu aina perustason energiatalouden arviointi. Jos kaikki

5 5 ohjetiedosto RT kulutusten tunnusluvut ovat rakennuksen erityispiirteet ja tilastovertailut huomioon ottaen hyvällä tasolla, voidaan energiatalouden selvitys mitoittaa kaikkien kulutuslajien osalta perustasoiseksi. Perustason energiatalouden selvitys sisältää tunnuslukujen laskemisen, vertailut tilastoihin ja johtopäätökset. Laajennettu selvitys Jos lämmön, sähkön tai veden kulutusten tunnusluvut ylittävät keskiarvovertailukulutukset, tarjoavat kuntoarvioijat laajennettua energiatalouden selvitystä. Laajennettu energiatalouden selvitys tulisi teettää ainakin keskiarvokulutusten ylittävien kulutuslajien osalta. Kuntoarvioijat määrittelevät tarjousta laatiessaan tarvittavan laajennetun energiataloudellisen selvityksen sisällön ja antavat siitä erillishinnan. Laajennetussa energiatalouden selvityksessä kuntoarvioijat esittävät lämmön, sähkön tai veden kulutuksissa havaitut energiataloudelliset ongelmat ja niiden suositeltavat korjaustoimenpiteet kustannusarvioineen ja säästövaikutuksineen (euroa/vuosi). Säästövaikutukset ja kannattavuusarviot lasketaan tukeutuen yleisiin tilastotietoihin tai kuntoarvioijan omiin tietolähteisiin. Korjauspäätöksiä harkittaessa näillä säästö- ja kannattavuuslaskelmilla on keskeinen merkitys kiinteistönomistajalle. Sisäolot, turvallisuus, terveys- ja ympäristövaikutukset Kuntoarviossa sisäolot arvioidaan aistinvaraisesti ja kevein mittauksin korjaustarpeiden havaitsemiseksi. Sisäoloja arvioidaan terveydelliseltä kannalta. Kuntoarviossa tarkastellaan aistinvaraisesti ja kokemusperäisesti mm. asbestin, PCByhdisteiden ja kosteusvaurioiden esiintymisriskiä sekä ilmanvaihtuvuutta, lämpötilaa, valaistusta ja muita kiinteistön sisäoloihin vaikuttavia tekijöitä. Kuntoarvioijat suosittelevat tarvittavia kuntotutkimuksia tai muita lisäselvityksiä. Raportointi Kuntoarvion tilaaja sopii raportoinnin muodosta kuntoarvioijan kanssa ennen tehtävän käynnistämistä. Raportointi voidaan tehdä ohjekortin KH , LVI Asuinkiinteistön kuntoarvio. Esimerkkiraportti mukaisesti tai syöttämällä tiedot sovittuun, tilaajan tai kuntoarvioijan käytössä olevaan atk-järjestelmään. Liitteessä 5 on esitetty kuntoarvioraportin mallisisällysluettelo. Kuntoarvioraportissa esitetään kuntoarvioijien ehdotus kiinteistön kunnossapidon pitkän aikavälin suunnitelmaksi eli PTS-ehdotus. Jokaisesta toimenpiteestä esitetään sisältö, kustannusarvio laadintahetken kustannustasossa ja ajoitus sekä tarvittaessa vaihtoehtoiset korjaustavat. Kustannusarviot ovat ennusteita kunnossapitosuunnittelun ja budjetoinnin lähtötiedoiksi. Lopulliset kustannukset määräytyvät päätetyn korjaustoimenpiteen sisällön ja laajuuden (esimerkiksi lisätöiden) perusteella. Myös tarvittavat lisätutkimukset esitetään kustannusarvioineen. PTS-ehdotuksen tarkastelujakso on 10 vuotta. PTS-ehdotustaulukossa voidaan arvioida alustavasti myös vuoden jaksolla tehtäväksi tulevia suuria korjauksia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kuntoarvio olisi tehty 20 vuoden ajanjaksolle. Kuntoarvioraporttiin sisältyy myös perusteellisempi kuvaus tarkastettavien kohteiden nykytilanteesta, kunnosta ja korjaustoimenpide-ehdotuksista ja tarvittavista lisätutkimuksista. Raporttiin liitetään myös tarkastuskohteista otetut valokuvat sekä muut dokumentit. On suositeltavaa, että kuntoarvioija myös esittelee kuntoarvioraportin luovuttaessaan sen tilaajalle. Tässä yhteydessä todetaan työn sopimuksenmukaisuus ja arvioidaan työn tulokset. 5 KUNTOARVION SUHDE KUNTOTUTKIMUKSIIN JA MUIHIN SELVITYKSIIN Kiinteistön piileviä vaurioita ei aina löydetä kuntoarvion avulla, vaan niiden selvittämiseen vaaditaan tarkempia tutkimuksia. Näitä tutkimuksia suoritetaan yleensä korjauksen ajankohdan selvittämiseksi tai korjaussuunnittelun lähtötietojen hankkimiseksi. Ennen suuriin perusparannuksiin ryhtymistä on aina suositeltavaa selvittää kokonaisuutta palveleva kuntotutkimustarve. Kiinteistönomistaja voi teettää kuntoarvion, kuntotutkimuksen, asbestikartoituksen jne. monin eri tavoin ja eri järjestyksessä. Normaalina käytäntönä pidetään etenemistä kuntoarvion, täydentävien lisäselvitysten ja kuntotutkimusten kautta kunnossapitosuunnitelmaan ja korjausohjelmaan. Kuntoarvioijat arvioivat eri rakennusosissa tapahtuvia vaurioprosesseja ja suosittelevat tarvittaessa kuntotutkimuksia ja muita lisäselvityksiä. Kuntoarviollakaan ei kuitenkaan aina pystytä luotettavasti selvittämään kuntotutkimuksen tarvetta. Tilaaja voi teettää kuntotutkimuksia ja muita selvityksiä myös ennen kuntoarviota tai sen yhteydessä. Liittämällä jonkin rakennusosan kuntotutkimus kiinteistön kuntoarvioon parannetaan kuntoarvion luotettavuutta. Ennen kuntoarviota tehdyt tutkimukset ovat kuntoarvioiden lähtötietoja. Kuntotutkimukset Kuntotutkimuksella tarkoitetaan kuntotutkimusohjeen mukaista tutkimusta yksittäisestä rakennusosasta tai järjestelmästä. Kuntotutkimusohjeita ovat mm. l sisäilmaston kuntotutkimusohje l kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimusohje l ulkobetonirakenteiden (ulkobetonijulkisivun) kuntotutkimusohje l rapattujen julkisivujen kuntotutkimusohje l kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen kuntotutkimusohje l sähköjärjestelmien kuntotutkimusohje. Muita kuntotutkimuksiin verrattavia lisäselvityksiä ovat l asbestikartoitus l PCB-yhdisteiden ja lyijyn tutkiminen rakennuksesta ja maaperästä l asuinkiinteistöjen energiatalouden selvitys l hissin kuntoarvio l öljysäiliön kuntotutkimus. Kuntotutkimuksissa käytettyjä menetelmiä ovat mm. l suunnitteluasiakirjojen läpikäynti l kohteen aistinvarainen tarkastelu l kenttätutkimukset l mittaukset l erilaiset kuvaukset ja tähystykset l näytteiden otto ja l laboratoriotutkimukset. Kuntotutkimuksessa selvitetään tutkimushetkellä todettavat vauriot ja vaurioriskit, niiden syyt, laajuudet, vaikutukset ja arviot vaurioiden etenemisestä tulevaisuudessa. Kuntotutkimusraportissa esitetään myös vaihtoehtoisia korjaustapoja. Lisätietoja kuntotutkimusohjeista on esitetty tämän ohjekortin kirjallisuusviitteissä. Muita selvityksiä Kuntoarvion perusteella tai sen yhteydessä voidaan kuntotutkimuksen lisäksi teettää myös muita selvityksiä. Kuntoarvioon kuulumattomia rakennusteknisiä lisäselvityksiä ovat mm. l kuntoarvion lähtötietojen yksityiskohtainen täydentäminen, esim. piirustusten ja työselostusten kokoaminen ja päivittäminen l julkisivujen tarkastus nostolaitetta käyttäen l rakenteiden sisäpuolisen kunnon selvittäminen l vanhojen maalityyppien tunnistaminen laboratoriotutkimuksin l lämpövuotojen etsintä infrapunamittauksella tai lämpökameralla.

6 RT ohjetiedosto 6 6 KUNTOARVION TILAAMINEN Kuntoarvion voi tehdä joko tilaajan oma organisaatio tai ulkopuolinen asiantuntija. Tiettyä kiinteistöryhmää tai aluetta hoitaneella kiinteistönhoito-organisaatiolla on usein laajat historia- ja kuntotiedot ja mahdollisesti myös kuntoarviointiin pystyvää teknistä henkilökuntaa. Kokenut ulkopuolinen arvioija tarkastelee kiinteistöä objektiivisesti ja pystyy ottamaan kantaa myös kiinteistönhoitotoimen kehitystarpeisiin. Kuntoarvioijan tulee hyödyntää työssään kiinteistönhoitohenkilökunnan asiantuntemusta. Kuntoarvion tilaamisen ja suorittamisen vaiheet on esitetty kuvassa Tarjouspyynnön laatiminen Kuntoarvion tarjouspyynnössä tilaaja määrittelee kuntoarvion sisällön, laajuuden ja raportointitavan. On suositeltavaa, että tilaaja esittää tarjouspyynnössä valintakriteerejä. Esimerkkejä tarjouspyyntökirjeestä ja tarjouspyynnön liitelomakkeista on liitteissä 2 ja 3. Kuntoarvion tarjouspyynnössä ilmoitetaan 1 Toimeksiantajan ja tilaajan yhteystiedot 2 Kohteen perustiedot 3 Käytettävissä olevat asiakirjat 4 Tehtävän tavoitteet, sisältö ja raportointitapa 5 Suoritusaika 6 Toimeksiantajan ja toimeksisaajan velvoitteet 7 Tarjoushinta 8 Tarjouksen jättämismenettely 9 Tarjouksen voimassaoloaika 10 Tarjousten avaaminen ja käsittely 11 Lisätiedot 12 Tilaajan allekirjoitus ja päiväys Tarjouspyynnössä ilmoitetaan kaikista kiinteistöistä yhteisesti mm. seuraavat tiedot: l tilaajan yhteyshenkilöiden yhteystiedot l kuntoarvion nimikkeistö, esimerkiksi liitteessä 1 esitetty TALO 90 -nimikkeistöön pohjautuva nimikkeistö l kuntoarvion sisältö ja laajuus (myös kiinteistön yhtiöjärjestyksen ja vuokrasopimusten kunnossapitovastuun jakoon vaikuttavat tiedot) l raportointitapa, käytettävät atk-ohjelmat ja tulostusmuodot l kuntoarvion yhteydessä tehtävät lisäselvitykset ja kuntotutkimukset ja niiden tarjoamistavat. Jokaisesta arvioitavasta kiinteistöstä annetaan l kiinteistön nimi, osoite ja yhtiö- tai omistusmuoto l luettelo käytettävissä olevista asiakirjoista l isännöitsijäntodistus tai vastaava asiakirja l rakennusten valmistumisvuodet, lukumäärä ja asuntojen lukumäärät l kerrosten, hissien ja porrashuoneiden lukumäärät l laajuustiedot (pinta-alat, tilavuudet, kerrosten lukumäärät) l vähintään kolmen edellisen vuoden lämmön, veden ja kiinteistösähkön kulutukset l yleistiedot LVIS-järjestelmistä l tiedot kiinteistön erityisjärjestelmistä l kiinteistössä tehdyt ja suunnitellut korjaukset l kaava- tai suojelutilanne l rakennusoikeus. Kuntoarvion sisältö ja laajuus voidaan määritellä tarjouspyynnössä viittaamalla ohjekorttiin KH , LVI Asuinkiinteistön kuntoarvio. Suoritusohje. Jos tästä suoritusohjeesta halutaan poiketa, tarjouspyynnössä määritellään ohjeesta poikkeava sisältö ja laajuus sekä poikkeavat raportointi- tai nimikkeistövaatimukset. Kuntoarvioon kuuluu aina yhteistilojen ja teknisten tilojen pintarakenteiden, kalusteiden ja varusteiden tarkastus. Jos tilojen tarkastusta tai tarkastusten sisältöä laajennetaan, siitä ilmoitetaan tarjouspyynnön liitelomakkeen kohdassa 2, Yleiset tiedot. Tällöin määritellään tarkastettavat tilat, tilojen tarkastettavat ominaisuudet sekä raportointimuoto. Jotta kuntoarvioijat voivat tarjota kuhunkin kiinteistöön oikein mitoitetun energiatalouden tarkastelun, tulee kiinteistön lämmön, sähkön ja veden kulutustiedot esittää jo kuntoarvion tarjouspyynnössä. Tarjouspyynnössä pyydetään erillishinnat kuntoarvion yhteydessä tehtävistä kuntotutkimuksista yms. selvityksistä. Näiden sisältö ja laajuus määritellään tarvittaessa eri liitteissä. Tällaisia tutkimuksia ovat mm. ulkobetonirakenteiden kuntotutkimus ja asbestikartoitus. Tilaajan tulee ilmoittaa kuntoarvioijalle etukäteen myös sellaisista seikoista, jotka saattavat vaarantaa kuntoarvioijan työturvallisuuden. 6.2 Kuntoarvion suorittajan valinta Kuntoarvioijakoulutuksessa käytetään yhtenäistä kuntoarvioinnin koulutusaineistoa, ja eri oppilaitokset järjestävät aiheesta kursseja. Kuntoarvioijille järjestetään myös pätevöitymistutkintoja. Kuntoarvioijan valinnassa ensisijaisena perusteena tulee olla kokonaistaloudellinen edullisuus, jota arvioitaessa otetaan huomioon kuntoarvioijan ammattitaito, tehokkuus, kokemus, luotettavuus ja kustannukset. Kuntoarvioijalla tulee olla tehtävän laadun ja vaativuuden edellyttämä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Kuntoarvion tekee työryhmä, johon kuuluu rakennustekniikan, LVI-tekniikan ja sähkötekniikan asiantuntija. Ryhmän jäsenet vaihtavat ja vertaavat tietoja niin kuntoarvion suunnittelun, kiinteistötarkastuksen kuin raportin laatimisenkin aikana. Kuntoarviotyöryhmä antaa tarjouksen, jossa yksi ryhmän jäsenistä on tarjoaja ja sopijaosapuoli. Hänellä on projektin koordinointivastuu, ja muut ovat koordinoijan alikonsultteja. Tarjouksessa esitetään työn vastuuhenkilöt ja alikonsultit ja heidän referenssinsä vastaavista kohteista. Rakennustekninen asiantuntija arvioi aluerakenteet, rakennustekniikan ja tilat. Talotekniikan asiantuntijat arvioivat kiinteistön LVIS-järjestelmät. Kukin kuntoarvioija tarkastaa osaltaan energiatalouteen sekä sisäoloihin, turvallisuuteen, terveellisyyteen ja ympäristövaikutuksiin liittyvät asiat. Niiden raportit asiantuntijat laativat yhdessä. Myös korjaustoimenpiteiden ajoitukset ja kustannusarviot kuntoarviotyöryhmä laatii raporttiin yhdessä. Lopullisesti niistä päättää tilaaja. Kokemus uudis- ja korjausrakentamisen urakointi-, suunnittelu- ja valvontatehtävistä on kuntoarvioijalle välttämätöntä. Hyvän kuntoarvioijan tulisi oman alansa lisäksi hallita perustiedot muilta tekniikan osa-alueilta ja energiankulutukseen ja sisäoloihin vaikuttavista asioista. Hänen tulisi osata hahmottaa kokonaisuuksia ja ymmärtää asioiden riippuvuussuhteita. Kuntoarvioijan tulee tuntea omalta ammattialaltaan mm. l kohteessa käytetyt uudet ja menneiden vuosikymmenien rakennusmenetelmät ja -materiaalit l rakenteiden, rakennusosien ja laitteiden kulumis- ja rappeutumismekanismit ja niiden etenemisnopeudet eri olosuhteissa l erilaisten ja eri-ikäisten rakenteiden, rakennusosien ja laitteiden tyypilliset vauriot ja riskit l piilossa olevien rakenteiden välilliset arviointikeinot l kuntoarviossa ja kuntotutkimuksissa suoritettavien mittausten, näytteiden oton, testausten yms. periaatteet ja tarkoitukset l käytettävissä olevat perinteiset sekä uusimmat korjausmenetelmät ja -materiaalit l uusien rakennusosien ja laitteiden ominaisuudet ja soveltuvuuden rajoitukset l korjauksissa käytettävien rakennusosien, laitteiden ja materiaalien käyttöiät, kunnossapitojaksot ja -kustannukset l energian ja veden kulutukseen vaikuttavat tekijät, käytettävissä olevat säästökeinot ja niiden kannattavuudet l tilojen toimivuuden ja viihtyisyyden parantamiskeinot l kustannustiedot l voimassa olevat säädökset ja viranomaismääräykset l kosteus- ja mikrobiongelmat ja niiden syyt.

7 7 ohjetiedosto RT Kuntoarviosopimus Tilaaja tekee sopimuksen kuntoarvion suorittamisesta sen kuntoarvioijan kanssa, jonka tarjous on laajuudeltaan riittävä ja/tai hinta laatu-suhde kokonaistaloudellisesti edullisin. Sopimus tehdään kirjallisena. Sopimuspohjana voidaan käyttää soveltuvin osin lomaketta RT Konsulttisopimus. Sopimuksessa voidaan viitata Konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin KSE 1995 (KH X , LVI , RT ). Sopimuksessa esitetään 1 Toimeksiantaja 2 Toimeksisaaja 3 Toimeksiannon kuvaus 4 Toimeksiannon suoritusaika 5 Toimeksiannosta maksettava kokonaishinta 6 Mahdolliset yksikköhinnat ja lisä- ja muutostyöt sekä erilliset veloitusperusteet 7 Noudatettavat sopimusehdot 8 Erimielisyyksien ratkaisu 9 Asiakirjojen pätevyysjärjestys 10 Päiväys ja allekirjoitukset Kuntoarvio voidaan myös tilata. Tilauksessa esitetään samat asiat kuin sopimuksessa. Tilauksessa riittää toimeksiantajan allekirjoitus. Hyvä kuntoarviotapa Hyvässä kuntoarviotavassa kuvataan toimintatapa, jota sekä toimeksiantaja että toimeksisaaja noudattavat kuntoarvion toteutuksessa. Hyvä kuntoarviotapa liitetään sopimukseen tai tilaukseen. Erimielisyyksien ratkaisu Toimeksiannossa noudatettavien asiakirjojen pätevyysjärjestys mainitaan sopimuksessa tai tilauksessa. Mahdolliset suoritukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla tai KSE 1995 mukaisesti. 6.4 Tilaajan velvoitteet ja vastuut Kuntoarvion tilaaja l nimeää kuntoarviolle yhteyshenkilöt ja määrittelee valtuudet l ilmoittaa kuntoarvioon osallistuvien edustajiensa yhteystiedot ja määrittelee heille riittävät velvollisuudet ja toimivaltuudet l huolehtii, että toimeksisaajalla on käytössään kaikki toimeksiannon suorittamista edesauttavat asiakirjat esimerkiksi suunnitelmista ja tehdyistä korjauksista Tilaaja Kuntoarvion laajuuden määrittely Kuntoarvion tarjouspyyntö Kuntoarvioijan valinta Kuntoarvion tilaaminen Avustaminen kuntoarvion suorituksessa Kuntoarvioraportin kommentointi Kuva 3. Kuntoarvion tilaaminen ja suorittaminen. Mahdollinen asukaskyselyn suorittaminen voi olla tilaajan tai kuntoarvioijan tehtävä. Lähtötiedot Korjausohjelman tekijä Kuntoarviotarjous Tutustuminen kiinteistöön ja kiinteistötarkastus kohteessa Kuntoarvioraportin laatiminen, PTS-ehdotus kiinteistölle Kuntoarvioraportin luovutus ja esittely tilaajalle l ilmoittaa kiinteistön lämmön, sähkön ja veden kulututustiedot kolmelta edelliseltä vuodelta jo tarjouspyynnössä l täydentää ja tarkentaa tarvittaessa tarjouspyynnössä annettuja tietoja l huolehtii, että kuntoarvion suorituksesta tiedotetaan kiinteistönhoitajille, tilojen käyttäjille ja asukkaille etukäteen. Tiedotuksen hoitavat tilaaja ja kuntoarvion suorittaja yhdessä. Tiedotuksen päävastuu on tilaajalla. Tiedotus voidaan sopimuksessa tai tilauksessa antaa kuntoarvioijan hoidettavaksi l avustaa kiinteistötarkastuksessa. Erityisesti tulee varmistaa, että tarkastettaviin tiloihin päästään ja että tilaajan edustaja (kiinteistönhoitaja) on läsnä kiinteistötarkastuksessa. Kuntoarvion tekijät saattavat tarvita teknistä apua, esimerkiksi ovien ja tarkastusluukkujen avaamisessa ja sulkemisessa sekä järjestelmien asetusarvojen ja ohjausten tarkastamisessa l vastaa, että huoneistoissa tehtävissä tarkastuksissa on aina paikalla toimeksiantajan edustaja, asuinhuoneiston haltija tai muu valtuuttu henkilö l vastaa tarkastettavan kiinteistön kunnosta siten, että kuntoarvioija voi suorittaa tehtävänsä työturvallisuusmääräyksiä noudattaen. Jos kiinteistössä on vikoja tai puutteita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa kuntoarvioijille, ei tarkastusta siltä osin tarvitse suorittaa. Kuntoarvioijien tulee kuitenkin heti ilmoittaa tilaajalle havaitsemistaan vioista ja puutteista. Viat ja puutteet saattavat olla vaaraksi myös asukkaille, kiinteistönhoitohenkilöstölle ja kiinteistölle l tutustuu laadittuun kuntoarvioraporttiin ja kommentoi sitä tarvittaessa sovitun ajan kuluessa. On suositeltavaa, että kuntoarvion tekijä esittelee raportin tilaajalle. Konsulttitoiminnan yleisissä sopimusehdoissa KSE 1995 on esitetty tilaajan vastuista seuraavaa l tilaaja on sopimuksessa ja näissä sopimusehdoissa määritellyllä tavalla vastuussa konsultille vahingoista, jotka johtuvat tilaajan tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä. Havaittuaan syntymässä olevan tai syntyneen vahingon konsultin on välittömästi ja todistettavasti ilmoitettava siitä tilaajalle enempien vahinkojen välttämiseksi l tilaaja vastaa konsultille antamistaan tehtävän perustiedoista, sitovista ohjeista ja määräyksistä l tilaaja vastaa kuntoarviosta mahdollisesti aiheutuvista väistämättömistä haitoista ja vahingoista.

8 RT ohjetiedosto Kuntoarvion tekijän velvoitteet ja vastuut Kuntoarvion tekijä l nimeää työlle aina vastuuhenkilön ja määrittelee hänen valtuutensa l suorittaa toimeksiannon ammattitaitoisesti ja sovitussa aikataulussa l suorittaa kiinteistötarkastuksen ammattitaitoisesti ja huolellisesti l vastaa käyttämiensä mittausmenetelmien tarkoituksenmukaisuudesta, toimivuudesta ja raportoinnista l ilmoittaa tilaajalle, jos lähtötiedot ovat puutteellisia. Kuntoarvioija voi täydentää lähtötiedot lisätyönä, josta on sovittava erikseen l vastaa kuntoarvion tuloksista vain siinä laajuudessa, kuin tehty tarkastus edellyttää. Tarkastamatta jääneet kohteet on lueteltava ja esitettävä syyt, miksi tarkastusta ei tehty. Jos toimeksiantaja supistaa tarkastuksen laajuutta toimeksisaajan ehdottamaa vähemmäksi, toimeksisaajan vastuu tulosten yleistettävyydestä vastaavasti vähenee l huolehtii vastuuvakuutuksesta toimeksiannoissa, joihin voi liittyä henkilö- tai tulipaloriski tai muu vastaava riski. Vakuutuksen tulee olla toimeksiantajan hyväksymä. On suositeltavaa, että konsultilla on muutenkin riittävän kattava vastuuvakuutus l sitoutuu noudattamaan kuntoarvion suorituksessa tehtävään liittyvää yleistä kuntoarvio-ohjetta KH , LVI Asuinkiinteistön kuntoarvio. Suoritusohje. vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein eikä muusta samankaltaisesta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta tai muusta välillisestä vahingosta. Konsultin vahingonkorvauksen yläraja määrätään sopimuksessa. Jos tällainen määräys puuttuu, vahingonkorvaus on enintään sopijaosapuolen kokonaispalkkion suuruinen. Tästä poikkeavan vastuun vaikutuksesta konsultin saamaan korvaukseen ja vastuun kattamisesta vakuutuksella määrätään sopimuksessa. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske tapauksia, joissa on kyseessä tahallisuus tai törkeä tuottamus l havaittuaan syntymässä olevan tai syntyneen vahingon konsultin on välittömästi ja todistettavasti ilmoitettava siitä tilaajalle enempien vahinkojen välttämiseksi l sopimusehdoissa kerrotaan myös konsultin vastuun voimassaoloajasta, tilaajan vaatimista uusista rakenteista, menetelmistä tai muutoksista konsultin tekemiin suunnitelmiin tai toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksesta vastuisiin. Kuntoarvion tekijän vastuu rajoittuu Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 95 mukaan palkkion enimmäismäärään, ellei kuntoarviota koskevassa sopimuksessa toisin sovita. Yksityishenkilön toimiessa tilaajana vastuuta ei ole tällä tavoin rajattu, vaan vastuu määräytyy Kuluttajansuojalain nro 38/1978 mukaisesti. Konsulttitoiminnan yleisissä sopimusehdoissa KSE 1995 on esitetty toimeksisaajan vastuista seuraavaa: l konsultti vastaa siitä, että hänen luovuttamansa suunnitelma tai suorittamansa tehtävä on sopimuksen mukainen ja täyttää voimassa olevien lakien, asetuksien ja viranomaismääräysten vaatimukset. Jos konsultin laatimissa suunnitelmissa tai muissa asiakirjoissa havaitaan virheitä tai puutteita, konsultilla on oikeus ja velvollisuus korjata virheet ja puutteet. Ellei konsultti tilaajan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta korjaa edellä mainituissa suunnitelmissa tai asiakirjoissa esiintyviä virheitä tai puutteita kohtuullisessa ajassa, tilaajalla on oikeus korjauttaa ne konsultin kustannuksella. Näiden kustannusten lisäksi konsultti on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon jäljempänä olevien kohtien mukaisesti l konsultti on sopimuksessa ja näissä sopimusehdoissa määritellyllä tavalla vastuussa tilaajalle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat konsultin tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä l konsultti ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä taikka muusta tulon menetyksestä eikä voitosta, joka on jäänyt saamatta sen

9 9 ohjetiedosto RT KIRJALLISUUTTA Lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja -ohjeita D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö. Suomen Rakentamismääräyskokoelma (KH RakMK-10083, LVI RakMK-00029, RT RakMK-20728). D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö. Suomen Rakentamismääräyskokoelma (KH RakMK-10082, LVI RakMK-00032, RT RakMK-20736). D3 Rakennusten energiatalous. Määräykset ja ohjeet Sisäasiainministeriö. Suomen Rakentamismääräyskokoelma (KH RakMK-10024, LVI RakMK-20188, RT RakMK-20188). G2 Valtion tukema asuntorakentaminen. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö. Suomen Rakentamismääräyskokoelma (KH RakMK-10284, LVI RakMK-00189, RT RakMK-21091). Kuluttajansuojalaki. Suomen säädöskokoelma 38/1978. (KH KTM-10291, LVI KTM-00191, RT KTM 21094). Maankäyttö- ja rakennuslaki. Suomen säädöskokoelma 132/1999. (KH YM-10302, LVI YM-00200, RT YM-21107). Sisäasiainministeriön määräys ilmanvaihtolaitosten puhdistuksesta. Sisäasiainministeriön määräys 1/95. (KH SM-10224, LVI SM-00132, RT SM-20989). Ohjeita ja standardeja KH , LVI Vastaanottotarkastuksessa luovutettavat asiakirjat. Rakennustietosäätiö RTS, KH Rakennuksen energiamenekin seuranta. Rakennustietosäätiö RTS, KH , LVI Lämmitystarveluku. Rakennustietosäätiö RTS, KH , LVI Rakennuksen lämmitysenergiantarpeen kuukausivaihtelu. Rakennustietosäätiö RTS, KH , LVI , LVI-laitosten mittaukset. Rakennustietosäätiö RTS, KH , LVI Lämmitysverkoston säätö. Rakennustietosäätiö RTS, KH , LVI , SFS 5511 Ilmastointi. Rakennusten sisäilmasto. Lämpöolojen kenttämittaukset. Suomen Standardisoimisliitto ry, KH , LVI , SFS 5512 Ilmastointi. Ilmavirtojen ja painesuhteiden mittaus ilmastointilaitoksissa. Suomen Standardisoimisliitto ry, KH , LVI , SFS 5517 Ilmastointi. Ilmastointijärjestelmän vastaanottomittaukset. Äänimittaukset. Suomen Standardisoimisliitto ry, KH , RT Ulkoleikkipaikat. Rakennustietosäätiö RTS, KH Kiinteistön kunnossapitojaksot. Rakennustietosäätiö RTS, KH , LVI , RT Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet. Rakennustietosäätiö RTS, KH , LVI , RT Asuintalon huoltokirjan rakenne ja sisältö. Rakennustietosäätiö RTS, KH , LVI , RT Asuintalon huoltokirjan laadinta. Rakennustietosäätiö RTS, KH , LVI , RT Asuintalon huoltokirjan laadinnan tehtäväluettelot. Rakennustietosäätiö RTS, KH , LVI Tarkastus-, hoitoja huolto-ohjeet. Poikkeus- ja häiriötilanteiden ohjeet. Asuintalon huoltokirja. Rakennustietosäätiö RTS, KH , LVI , RT Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvio. Tilaajan ohje. Rakennustietosäätiö RTS, KH , LVI , RT Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvio. Suoritusohje. Rakennustietosäätiö RTS, KH , LVI , RT Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvio. Esimerkkiraportti. Rakennustietosäätiö RTS, KH , LVI , RT Asuintalon huoltokirjan laadinta. Käytössä oleva talo. Rakennustietosäätiö RTS, KH , LVI Asuintalon huoltokirjan käyttö. Rakennustietosäätiö RTS, KH Asuintalon hissin kuntoarvio. Rakennustietosäätiö RTS, KH , LVI , RT Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje. Rakennustietosäätiö RTS, KH , LVI Asuinkiinteistön kuntoarvio. Suoritusohje. Rakennustietosäätiö RTS, KH , LVI Asuinkiinteistön kuntoarvio. Esimerkkiraportti. Rakennustietosäätiö RTS, KH , LVI Tavoitteelliset käyttöiät ja ohjeelliset kunnossapitojaksot. Asuintalon huoltokirja. Rakennustietosäätiö RTS, KH Salaojien huolto ja kunnossapito. Rakennustietosäätiö RTS, KH , RT Pihojen pohja- ja päällysrakenteet. Rakennustietosäätiö RTS, KH Kiviaineisten julkisivuelementtien saumausten korjaus ja uudelleen tiivistäminen. Rakennustietosäätiö RTS, KH , RT Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus. Rakennustietosäätiö RTS, KH , RT Puisten sisäverhousten pintakäsittelyt. Rakennustietosäätiö RTS, KH Rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot. Rakennustietosäätiö RTS, KH , RT Vesikaton korjaus, Rakennustietosäätiö RTS, KH Puuikkunoiden kunnossapito. Rakennustietosäätiö RTS, KH Peltikattojen kunnossapito. Rakennustietosäätiö RTS, KH Bitumikatteiden huolto ja kunnossapito. Rakennustietosäätiö RTS, KH X Ohje ylläpidon tunnusluvuista. Rakennustietosäätiö RTS, KH X , LVI Kiinteistönhoitoalan yleiset sopimusehdot KH-YSE Rakennustietosäätiö RTS, KH X Kiinteistönhoitosopimusten laatiminen. Rakennustietosäätiö RTS, KH X Kiinteistönhoitosopimuksen hoito ja huolto Tehtäväosan laadinta. Rakennustietosäätiö RTS, KH X , LVI , RT Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE Rakennustietosäätiö RTS, KH X4-279 Kiinteistönhoidon ja isännöinnin yleiset sopimusehdot KH & I YSE Rakennustietosäätiö RTS, KH X Isännöinti- ja kiinteistönhoitosopimuksen laatiminen. Rakennustietosäätiö RTS, KH X , LVI Kiinteistön perustietokortin täyttöohjeet. Rakennustietosäätiö RTS, LVI Lämmitysverkostojen vesivirran mittaus. Rakennustietosäätiö RTS, LVI Rakennusten sisäilmasto. Rakennustietosäätiö RTS, SFS 3762 Maalit ja lakat. Maalipinnoitteen huononemisen arviointi. Tavallisten virhetyyppien määrän ja koon luokittelu. Suomen Standardisoimisliitto ry, SFS 4961 Korroosionestomaalaus. Korjausmaalaus. Suomen Standardisoimisliitto ry, ST Sähkönimikkeistö S-95. Sähkötietokortisto. Sähkötieto ry., ST Sähköjärjestelmien kuntotutkimusohje. Sähkötieto ry.,1996. ST Kuntotutkimuksen dokumentointi. Sähkötieto ry., ST Kuntotutkimuksen lähtötiedot, sähkötekniikka. Sähkötieto ry., Sopimusasiakirjat 432 Tarjouspyyntö kiinteistönhoidosta. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd. 445 Kiinteistönhoitosopimus, perusosa. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd. 446 Kiinteistönhoitosopimus, tehtäväosa. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd. 450 Ulkoalueiden hoito, liitelomakkeet. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd. 460 Hoito ja huolto, liitelomakkeet. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd. KH Kiinteistön perustietokortti. Rakennustietosäätiö RTS. LVI Suurkiinteistöjen järjestelmäkortti. Järjestelmän yleiskuvaus. Rakennustietosäätiö RTS. LVI Suurkiinteistöjen järjestelmäkortti. Koneluettelo. Rakennustietosäätiö RTS.

10 RT ohjetiedosto 10 LVI Suurkiinteistöjen järjestelmäkortti. Vesi- ja lämmityslaitteet. Rakennustietosäätiö RTS. LVI Suurkiinteistöjen järjestelmäkortti. Ilmanvaihtolaitteet. Rakennustietosäätiö RTS. RT Konsulttisopimus. Rakennustietosäätiö RTS. RT Konsulttitoimeksiannon tilaus/tilausvahvistus/sopimus. Rakennustietosäätiö RTS. Muuta kirjallisuutta Asuintalon ATK-huoltokirja. Sisältää levykkeen. Rakennustieto Oy, Asuintalon huoltokirja esimerkkikohteeseen. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 31. Rakennustieto Oy, Asuintalon huoltokirja. Asuintilojen käyttöohjeet. Sisältää levykkeen. Asuntokiinteistö- ja Rakennuttajaliitto ASRA r.y. Rakennustieto Oy, Asuintalon huoltokirjan laadinta. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 32. Rakennustieto Oy, Betonijulkisivujen ja -parvekkeiden kunnossapito-opas. Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö ry, Kiinteistöalan Kustannus Oy- REP Ltd, Björkholz, D., Lämpö ja kosteus. Rakennustieto Oy, Ekman, A., Asbesti korjausrakentamisessa. Rakentajain Kustannus Oy, Ey:n Rakennusdirektiivijärjestelmä, direktiivi, muut asiakirjat. Opas 1. Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto, Forsblom, R. & Nurmela, J., Luovutusasiakirjojen soveltuvuus kiinteistönpidon tietotarpeisiin. Kiinteistöpidon tarvitseman tiedon keräys rakennuksen luovutuksen yhteydessä. Asuntohallitus. Asuntotutkimuksia 7:1993. Haahtela & Kiiras, Talonrakennuksen kustannustieto 1999, uudis- ja korjausrakentaminen. Rakennustieto Oy, Haahtela, T., Nordman, H. & Talikka, M., Sisäilma ja terveys. Allergialiitto,1993. Haukijärvi, M. & Pentti, M., Rakennusten saumauksissa käytettyjen elastisten saumausmassojen sisältämistä PCB-yhdisteistä ja lyijyistä. TTKK, tutkimusselostus 954/2000. Hein, K., Salo, P. & Pirinen, A., Toimitilakiinteistön huoltokirja. Laadinta, käyttö, esimerkit. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 349. Rakennustieto Oy, Hekkanen, M., Korjausrakentaminen osana kiinteistönpitoa. Suomen Kiinteistöliitto ry, Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd, Hekkanen, M., Kunnossapitosuunnitelman hinnoitteluopas. Kiinteistöalan Kustannus Oy- REP Ltd, Hoitokulujen arviointi. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd. Hyvän sisäilman tarkistuslista. SIY Raportti 3. Sisäilmayhdistys ry, Isännöinti. Ympäristöopas 3. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd, Isännöitsijän käsikirja. Suomen Kiinteistöliitto ry, Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd, Kaivanto, K., Marttila, M. & Äijälä, S., Kiinteistönhoitosopimukset. Rakennustieto Oy, Kaunisto, T. & Määttä, J., Patteriverkoston huuhtelutarpeen ja verkoston tilan selvittäminen. VTT valmistustekniikka, Kiinteistöalan tutkimusrekisteri (1990 ). Suomen Kiinteistöliitto ry,tutkimuksia 3/1995. Kiinteistöarviointisanasto. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys r.y., Rakentajain Kustannus Oy, Kiinteistöliiketoiminnan sanasto (valmisteilla). Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen kuntotutkimusohje. Suomen LVI-Liitto ry, julkaisu 7, Kiinteistönpidon perussanastoa. Suomen Rakennuttajaliitto, Suomen Kiinteistöliitto ry & Tekniikan Sanastokeskus, Kiinteistösanasto. Tekniikan Sanastokeskus TSK 4. Rakennuskirja Oy, Korjausrakentamisen sanastoa. Suomen Rakennuttajaliitto & Tekniikan Sanastokeskus, Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen korjaus. Ympäristöministeriö, Ympäristöopas nro 29. Rakennustieto Oy, Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus. Ympäristöministeriö, Ympäristöopas nro 28. Rakennustieto Oy, Kosteus rakentamisessa. RakMK C2 opas. Ympäristöministeriö, Ympäristöopas nro 51. Rakennustieto Oy, Kuntsi, S., Katon korjaus ja huolto. Rakentajain Kustannus, Lumme, P. & Merikallio, T., Betonin kosteuden hallinta. Kestävä kivitalo -projekti, Betonitieto, Myyryläinen, L., Kiinteistönhoidon käsikirja. Rakentajain Kustannus Oy, Pirinen, A. & Salminen, M., Käytössä olevan asuintalon huoltokirja. Laadinta, käyttö, esimerkki. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 319. Rakennustieto Oy, Puro, K. & Salminen, M., Putkistoremontti. Toimintaohjeet vesi- ja viemärijohtojen uusimiseen. Kiinteistöalan kustannus Oy-REP Ltd, Puurakenteiden suunnitteluohjeet, RIL Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL R.Y., Rakennusten energiatodistus. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 232. Oy Edita Ab, Rapattujen julkisivujen kuntotutkimusohje. Suomen Betoniyhdistys r.y., by 44, Reinikainen, E. & Salmikivi, T., Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvio. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 207. Rakennustieto Oy, Relander, A., Saari, A. & Salmikivi, T., Korjaushankkeen suunnitelma-asiakirjat. Rakennusteollisuuden keskusliitto, Kehitys ja tuottavuus -sarja nro 25, Saari, A., Relander, A. & Salmikivi, T., Sisäkorjauksen rakennussuunnitelmat. Rakennusteollisuuden keskusliitto, Kehitys ja tuottavuus -sarja, julkaisu 21, Siikanen, U., Rakennusfysiikka. Perusteet ja sovellukset. Rakennustieto Oy Sisäilmaston kuntotutkimus. Suomen LVI-yhdistysten liitto ry., julkaisu 4, SisäRYL 2000, Rakennustöiden yleiset laatuvaaatimukset Rakennustietosäätiö RTS & Rakennustieto Oy, Sädeaho, Virta & Äijälä. Kiinteistönhoito- ja isännöintipalvelujen sopimushallinnan työkalut. Moniste ja cd-rom. Kiinteistöalan kustannus Oy-REP Ltd, TALO 90 -nimikkeistö. 3. painos. Rakennustieto Oy,1998. TALO 90 -nimikkeistö. Yleisseloste. Rakennustieto Oy,1993. Terveellinen sisäilma. Sisäilmatietokeskus, Tuomainen, M. & Sivukari, M., Sisäilman laadun aistinvarainen arviointi. Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio, raportti B30, Ulkobetonirakenteiden kuntotutkimusohje. Suomen Betoniyhdistys r.y., by 42, Vastuunjakotaulukko. Suomen Kiinteistöliitto ry. Voijola, J. & Nykänen, O., KIMI-sanasto. Suomen Kiinteistöliitto ry, KIMI-kiinteistötyön hallintajärjestelmä, raportti 4, Ylläpidon teettäminen. Ympäristöopas 2. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd, 1999.

11 11 ohjetiedosto RT LIITTEET Ehdotus kuntoarvioinnin nimikkeistöksi LIITE 1 D ALUERAKENTEET D2 Alueen maakaivannot D22 Aluekanaalit D2.3 Avo-ojat D3 D33 D4 D41 D5 D51 D52 D53 D6 D61 D62 D63 D64 Alueen kalliokaivannot Kalliotilat Alueen täyttö Ulkopuolisten rakenteiden täyttö Putkirakenteet alueella Maaputkistot alueella Maakaivot alueella Salaojat alueella Viherrakenteet Nurmikot Puut Pensaat Muut kasvit D7 Päällysrakenteet D71 Bitumiset kulutuskerrokset D71.1 Asfalttipäällysteet D72 Muut päällysrakenteet D72.1 Sorapäällysteet D72.2 Laatoitukset D73 Reunatuet, kourut D8 D81 D82 D83 D84 D85 D86 D87 Aluevarusteet Aidat Talovarusteet Opastukset Urheilu- ja leikkikenttävarusteet Jätehuoltovarusteet Liikennealueiden varusteet Valaistusrakenteet D9 Ulkopuoliset rakenteet D9.1 Tukimuurit D9.2 Altaat D9.3 Ajoluiskat D9.4 Portaat D9.5 Katokset D9.6 Varastorakennukset D9.7 Jätesuojat E E1 E2 E3 E32 E33 POHJARAKENTEET Maakaivannot Kalliokaivannot Täyttö Rakenteiden vierustäytöt Rakenteiden sisäpuoliset täytöt E4 Putkirakenteet E41 Maaputkistot E42 Maakaivot E43 Salaojat E43.1 Salaojaputkistot kaivoineen E43.2 Salaojaverkoston padotusventtiilit E43.3 Salaojavesien pumppaamot E5 F F1 F11 F12 F13 F14 F2 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 Pohjarakenteet RAKENNUSTEKNIIKKA Perustukset Anturat Perusmuurit, -pilarit ja -palkit Alapohjat Alapohjan erityisrakenteet Rakennusrunko Väestönsuoja Kuilut Portaat Kantavat väliseinät Pilarit Palkit Laatat Tilaelementit F3 Julkisivu F31 Ulkoseinät F31.1 Betonielementtiseinät F31.2 Tiiliseinät F31.3 Rapatut ulkoseinät F31.4 Pellitetyt ulkoseinät F31.5 Puuseinät F31.6 Levytetyt ulkoseinät F32 Ikkunat F32.1 Puuikkunat F32.2 Alumiini-ikkunat F32.3 Puu alumiini-ikkunat F32.4 Teräsikkunat F32.5 Muovi-ikkunat F32.6 Ikkunalliset parvekeovet F33 Ulko-ovet F33.1 Puuovet F33.2 Alumiiniovet F33.3 Teräsovet F34 Julkisivujen täydennysosat F34.1 Parvekkeet F34.2 Ulkoseinän tikkaat F34.3 Ulkoseinän katokset F34.4 Ulkoseinän teräsrakenteet F34.5 Parvekelasitukset F4 Yläpohjarakenteet F41 Yläpohja F41.1 Vesikatot F41.2 Kermikatot F41.3 Tiilikatot F41.4 Peltikatot F42 Räystäät F43 Yläpohjavarusteet F43.1 Räystäskourut F43.2 Syöksytorvet F43.3 Kattokaivot F43.4 Kulkusillat F43.5 Tikkaat katolla F43.6 Lumiesteet F43.7 Pollarit F43.8 Katon kaiteet F44 Kattoikkunat F45 Kattokonehuoneet F46 Ulkotasot ja terassit F5 F51 F52 F53 F55 F56 F57 F6 F61 F62 F63 F7 F71 F72 F73 F74 F8 F81 G Täydentävät sisäosat Sisäovet Kevyet väliseinät Alakatot Yhtenäispinnat Kulkurakenteet Hormit, kanavat, tulisijat Sisäpinnat Seinäpinnat Kattopinnat Lattiapinnat Rakennusvarusteet Kalusteet Varusteet Laitteet Tilaryhmäkalusteet Siirtolaitteet Hissit LVI-JÄRJESTELMÄT G1 Lämmitysjärjestelmät G11 Lämmöntuotanto G11.1 Kaukolämpölaitteet G11.2 Lämmönsiirtimet G11.3 Kattilat varusteineen G11.4 Öljynsiirtojärjestelmä G11.5 Kattilalaitoksen muut laitteet G12 Lämmönjakelu G12.1 Paisunta- ja varolaitteet G12.2 Lämmönjakeluverkoston kiertovesipumput G12.3 Lämmitysverkosto varusteineen G13 Lämmönluovutus G13.1 Lämmityspatterit varusteineen G13.2 Patteriventtiilit G13.3 Lämmitysverkostoon kytketyt lämmityslaitteet varusteineen G13.4 Tuloilmakoneiden lämmityspatterien varusteet G14 Eristykset

12 RT ohjetiedosto 12 LIITE 1 G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät G21 Vedenkäsittelylaitteet G21.1 Lämpimän käyttöveden kiertovesipumput G21.2 Paineenkorotusjärjestelmät G21.3 Paineenalennusventtiilit G21.4 Paine- ja vesisäiliöt G21.5 Talousvesipumppaamot G21.7 Suodattimet G21.8 Vedenlämmittimet, lämminvesivaraajat G22 Vesijohtoverkostot G22.1 Lämpimän käyttöveden verkostoon kytketyt lämmityslaitteet G22.2 Lämpimän käyttöveden verkostoon kytketyt laitteet (pyykinkuivauspuhaltimet yms.) G22.4 Vesijohtoverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilit G23 Jätevesien käsittely G23.1 Hiekanerottimet G23.2 Öljynerottimet G23.3 Rasvanerottimet G23.4 Viemäripumppaamot G23.5 Jäteveden puhdistamot G24 Viemäriverkostot G24.1 Sisäviemäriverkoston padotusventtiilit G24.2 Viemärikaivot G24.3 Sadevesikaivot G25 Vesi- ja viemärikalusteet G25.1 Vesikalusteet G25.2 Viemärikalusteet G26 Eristykset G3 Ilmastointijärjestelmät G31 Ilmastointikoneet G31.2 Tuloilmakoneet varusteineen G31.3 Poistoilmakoneet varusteineen G31.4 Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet varusteineen G32 Ilmastointikoneeseen liittyvät osat G33 Kanavistot G33.1 Painovoimaisen ilmanvaihdon hormit G34 Pääte-elimet G34.1 Tuloilmaelimet G34.2 Poistoilmaelimet G34.3 Siirtoilmaelimet G34.4 Korvausilmaelimet G34.5 Ulkoilmaelimet G35 Väestönsuojan ilmanvaihtolaitteet G35.1 Ulkoilmakanavat/VSS G35.2 Ilmanvaihtolaitteisto/VSS G35.3 Jakokanavisto/VSS G35.4 Tulo- ja poistoilmaelimet/vss G35.5 Ylipaineventtiilit/VSS G35.6 Painemittarit/VSS G36 Erityisjärjestelmät G37 Eristykset G4 Kylmätekniset järjestelmät G41 Kylmäkoneistot G41.1 Kylmiöiden kylmäkoneistot G41.2 Ilmastoinnin kylmäkoneistot G42 Kylmä- ja jäähdytysjakelu G43 G44 G45 G5 G55 G6 Jäähdytyksen luovuttimet Erityiset jäähdytys- ja pakastelaitteet Eristykset Paineilma- ja kaasuverkostot Maakaasuverkostot Höyryjärjestelmät G7 Palontorjuntajärjestelmät G71 Alkusammutuskalusto G71.1 Käsisammuttimet G72 Sammutusvesilaitteet G72.1 Sisä- ja ulkopalopostit G73 Sprinklerilaitteet G74 Vesivalelulaitteet G75 Vaahtosammutuslaitteet G76 Halonisammutuslaitteet G77 CO 2 -sammutuslaitteet G8 Muita LVI-järjestelmiä G82 Kohdepoistokojeet G83 Savunpoisto G84 Keskussiivous G84.1 Putkisto varusteineen G84.2 Pölynerotin G84.3 Puhallinyksikkö G86 Uima-allaslaitteet G86.1 Suodattimet G86.2 Suodatuksen kiertovesipumput G86.3 Lämmönsiirtimet G86.4 Sähkölämmittimet G86.5 Automaattiset järjestelmät G86.6 Tulo- ja poistosuuttimet H SÄHKÖJÄRJESTELMÄT H1 Aluesähköistys H11 Aluejärjestelmät H11.1 Piha- ja aluevalaisimet H1.2 Hämäräkytkimet ja kelloohjaukset H1.3 Autojen sähkölämmitystolpat H1.4 Ulkoalueiden sulatusjärjestelmät H2 Kytkinlaitokset ja jakokeskukset ym. H22 Jakokeskukset alle 1000 V H22.1 Pääkeskukset H22.2 Muut keskukset H22.3 Ohjauskeskukset H3 H31 H32 H33 H4 H41 H42 H43 H44 H45 Johtotiet Kaapelihyllyt ja ripustuskiskot Johtokanavat ja sähkölistat Kaapeliläpiviennit Johdot ja niiden varusteet Liittymisjohdot Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset Kytkinlaitosten ja jakokeskusten väliset johdot Voimaryhmäjohdot Valaistusryhmäjohdot H5 H51 Valaisimet Valaisimet H6 Lämmittimet, kojeet ja laitteet H61 Lämmittimet H61.1 Sähköpatterit H61.2 Lattialämmitykset H61.3 Kattolämmitykset H62 Kojeet ja laitteet H62.2 Taajuusmuuttajat H62.3 Lämminvesivaraajat H6.3 Kiukaat H6.42 Pesulalaitteet H7 H71 H74 J Erityisjärjestelmät Erityisjärjestelmät Turvavalaistusjärjestelmät TIETOJÄRJESTELMÄT J1 Puhelinjärjestelmät J11 Yleiseen puhelinverkkoon liitettävät puhelinjärjestelmät J13 Muut puhelinjärjestelmät J13.1 Porttipuhelinjärjestelmät J2 J21 J22 J3 J4 J41 J42 J5 J51 J52 J53 J54 J55 J56 Antennijärjestelmät Yhteisantenni- ja satelliittitelevisiojärjestelmät Muut antennijärjestelmät Äänentoisto- ja merkinantojärjestelmät Kiinteistön atk-järjestelmät Kiinteistön atk-verkot Muut atk-laitteet Turva- ja valvontajärjestelmät Paloilmoitusjärjestelmät Rikosilmoitusjärjestelmät Videovalvontajärjestelmät Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät Savunpoiston ja sammutuksen ohjausjärjestelmät Muut turva- ja valvontajärjestelmät J6 Rakennusautomaatiojärjestelmät J61 Valvomolaitteet J61.1 LVISK-hälytysten koestus J62 Säätö- ja alakeskukset J63 Ohjelmistot J64 Kenttälaitteet J64.1 Säätöjärjestelmät J65 Kaapelointi J66 Muut rakennusautomaatiolaitteet J7 J71 J72 Integroidut järjestelmät Avoimet kaapelointijärjestelmät Muut integroidut järjestelmät

13 13 ohjetiedosto RT Esimerkki kuntoarvion tarjouspyynnöstä LIITE 2 Lähettäjä Vastaanottaja Yritys Henkilö Katuosoite Postiosoite TARJOUSPYYNTÖ KUNTOARVIOSTA Pyydämme tarjoustanne liitetiedoissa ilmoitetun kiinteistön kuntoarviosta tämän tarjouspyyntökirjeen, oheisten liiteasiakirjojen ja Asuinkiinteistön kuntoarvion suoritusohjeen KH , LVI mukaisesti. Tarjous annetaan kokonaishintaisena seuraavasti eriteltynä: l kuntoarvion kokonaishinta l hissin kuntoarvio l laajennettu energiatalouden selvitys, tarvittaessa l erillishinta lisäasuntojen tarkastukselle Arvonlisäveron osuus tulee eritellä tehtävittäin. Kuntoarvioraportti luovutetaan tilaajalle viimeistään... sekä paperitulosteena että levykkeellä. Tallennusmuodot ovat. Tarjoukseen tulee liittää tiedot kuntoarvion ja kuntotutkimusten suorittajista ja työn vastuuhenkilöistä sekä todistukset suorittajien kuntoarviopätevyyksistä. Tarjouksessa ilmoitetaan tiedot niistä referenssikohteista, joihin tarjouksen antaja haluaa viitata. Tarjouksessa tulee esittää tarjouksen voimassaoloaika. Tarjous tulee toimittaa.... klo.. mennessä osoitteella: Yritys Henkilö Katuosoite Postiosoite Kuoreen merkintä :n kuntoarviotarjous. Lisätietoja antaa yhteyshenkilö, puhelin. Helsingissä..kuun..päivänä Tarjouksen pyytäjän allekirjoitus ja nimen selvennys LIITTEET Yleiset tiedot Kiinteistökohtaiset tiedot

14 RT ohjetiedosto 14 Esimerkki kuntoarvion tarjouspyynnön liitelomakkeista LIITE 3 YLEISET TIEDOT KUNTOARVIOTARJOUSTA VARTEN 1 YHTEYSTIEDOT Tilaaja Asunto Oy Esimerkki Yhteyshenkilö Isännöitsijä Timo Mäkinen Puh Osoite Taloustie 1, KAUPUNKI Faksi KUNTOARVION SISÄLTÖ JA LAAJUUS TARKASTETTAVAT ASUNNOT Kaikki asunnot tarkastetaan Tarkastetaan %:n otanta asunnoista Muu, mikä tarkastettavien asuntojen lukumäärä kpl Tarjouksessa annetaan erillishinta lisäasuntojen tarkastukselle Asuntojen tarkastus määräytyy asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuun pääsäännön mukaisesti Asuntojen tarkastustuksen laajuus on esitetty erillisellä liitteellä HISSIEN TARKASTAMINEN Hissien kunnon jatkoselvitystarvetta arvioidaan kuntoarvioijien toimesta (sisältyy perushintaan) Hissit tarkastetaan ohjekortin KH Asuintalon hissin kuntoarvio mukaisesti Hissien korjaustarpeet selvitetään kiinteistön hissihuoltoyritykseltä ASUKASKYSELY Kuntoarvioon sisältyy asukaskyselyn tekeminen Kuntoarvioon ei sisälly asukaskyselyn tekeminen MUU SISÄLTÖ JA LAAJUUS Kuntoarvion sisältö, laajuus ja yleistilojen ja teknisten tilojen tarkastelut ovat ohjekortin KH , LVI Asuinkiinteistön kuntoarvio. Suoritusohje perustehtävien mukaiset. Kuntoarvio poikkeaa ohjekortin KH , LVI Asuinkiinteistön kuntoarvio. Suoritusohje sisällöstä seuraavien lisätehtävien osalta. Täytä tarvittaessa seuraavat kohdat. Sisältö ja laajuus Kuntotutkimukset oheisen liitteen mukaisesti Kuntoarvion yhteydessä tarkastetaan laajemmin seuraavat tilat: Asunto-osakeyhtiön omistama asunto, entinen talonmiehen asunto, huoneisto 1 A 2 tarkastetaan laajemmin ja raportoidaan. 3 RAPORTTI Laajemmin tarkastettavissa tiloissa tarkastetaan seuraavat asiat: Pintamateriaalit, kalusteet ja varusteet Raportin tulostusmuoto Raportti luovutetaan tilaajalle sekä paperitulosteena että levykkeellä. Tallennusmuodot Word 6.0 ja Ecel 5.0

15 15 ohjetiedosto RT LIITE 3 KIINTEISTÖKOHTAISET TIEDOT KUNTOARVIOTARJOUSTA VARTEN Kiinteistö Asunto Oy Esimerkki Osoite Kuntokatu 1, KAUPUNKI Yhtiömuoto Asunto-osakeyhtiö Rakennusten lukumäärä ja tyyppi 2 kpl, asuinkerrostalo Asuntojen lukumäärä 120 asuntoa Pinta-ala, tilavuus ja kerrosten lkm 4800 kem 2, rm 3, 3 krs Toteut. lämmitysenergian kulutus (MWh/vuosi) 930 MWh /vuosi 1998, 900 MWh/vuosi 1999 (ei normeerattuja) Kiinteistösähkön kulutus (kwh/vuosi) kwh/vuosi 1998, kwh/vuosi 1999 Veden kulutus (dm 3 /asukas, vrk) 190 dm 3 /asukas, vrk (v. 98), 180 dm 3 /asukas, vrk (v. 99) Valmistumisvuosi 1958 Päämateriaalit - runko Kantavat tiiliseinät, betonivälipohjat - julkisivu Rapatut julkisivut - vesikatto Tiilikatto Yleiskuvaus LVIS-järjestelmistä Hissit (kpl) Kaukolämpö, vesipatterit, kunnallisliittymät (vesi ja viemäri), painovoimainen ilmanvaihto 4 kpl Asuntojen varusteet Kaikissa asunnoissa on parvekkeet, kylpyhuoneissa on ammeet, osassa asuntoja on kaasuliedet. Tiedot kiinteistön erityisjärjestelmistä Erityistilojen määrä Jäähdytetyt talouskellarit, hissit, kaasuverkosto Jäähdytetyt talouskellarit, 2 kpl KIINTEISTÖSTÄ ON KÄYTÖSSÄ SEURAAVAT ASIAKIRJAT Erillinen asiakirjaluettelo Liite Isännöitsijäntodistus liitteineen Kiinteistön perustietokortti KH Selvitys kunnossapitovastuun rajoista Liite (yhtiöjärjestys) Parvekelasitukset osakkaan vastuulla Selvitys kaava- tai suojelutilanteesta Rakennuspiirustukset ja rakennusselostus Rakennepiirustukset ja -selostus LVI-piirustukset ja -selostus Vain vesi- ja viemäripiirustuksia, ei lämpöjohtokuvia Sähköpiirustukset ja -selostus Käyttö- ja huolto-ohje (huoltokirja) Kiinteistönhoito-osuus ja paikantamiskuvat, ei kunnossapito-osuutta Asbestikartoitusraportti LVI-eristeet ja yleistilat on tutkittu, julkisivumaalit tutkimatta Turvallisuussuunnitelma Hissihuoltoyrityksen laatima korjaustarpeiden arvio vuodelta Kuntotutkimukset (mitä ja milloin suoritettu?) Liite Tilaaja on teettänyt asukaskyselyn Liite Kiinteistöllä on kunnossapitosuunnitelma ajalle Liittymissopimukset, kpl 3 kpl Lämmitysenergian kulutus- ja kustannustiedot vuosilta Kiinteistösähkön kulutus- ja kustannustiedot vuosilta Veden kulutuksen kulutus- ja kustannustiedot vuosilta Kiinteistönhoitosopimukset Aikaisempi kuntoarvio, päivämäärä Korjausohjelma, päivämäärä Määräaikaisten viranomaistarkastusten tms. raportit Muut mahdolliset asiakirjat LISÄTIEDOT

16 RT ohjetiedosto 16 Esimerkki kuntoarvion asukaskyselyistä LIITE 4 Asukaskyselyllä kerätään lähtötietoja kuntoarvion tekijöille. Asukaskyselyn voi tehdä isännöitsijä tai kuntoarvion tekijä. Kyselyn avulla pyritään selvittämään rakennuksen eri huoneistojen lämpötila- ja veto-olosuhteita sekä rakenteissa, teknisissä järjestelmissä tai tilojen käytössä havaittuja epäkohtia, joilla on merkitystä toiminnallisuuteen, turvallisuuteen tai energiatalouteen. Asukkaiden vastaukset ovat tärkeitä, koska monet seikat tulevat esille vasta tiettyjen ulkoisten olosuhteiden vallitessa ja ilmenevät ainoastaan pidemmän aikavälin seurannassa. Oheinen asukaskyselyesimerkki on laadittu siten, että siinä ovat mukana erilaisille rakennustyypeille (rivitalo, kerrostalo) soveltuvat kysymykset. Kysymyslistaa karsitaan siten, että siihen jätetään vain kyseistä taloa koskevat kysymykset. Asukaskyselyä laadittaessa l valitaan ne kysymykset, jotka soveltuvat kyseisen kohteen asukkaille/käyttäjille l ilmoitetaan kyselyn etulehdellä, mihin ja mihin mennessä kysely palautetaan. Kyselyn tulosten on oltava kuntoarvion tekijöiden käytössä ennen kiinteistötarkastusta. ASUKASKYSELY ILMOITUS AS OY NN:n ASUKKAILLE Kiinteistössä tehdään kuntoarvio, jolla selvitetään rakenteiden ja järjestelmien kunto ja korjaustarpeet sekä energiatalouden parantamismahdollisuudet. Kuntoarvion pohjalta tehdään suunnitelmat korjaustoimenpiteiksi tulevalle 10-vuotisjaksolle. Kuntoarvion yhteydessä tehdään asukaskysely, jonka avulla selvitetään rakennuksen eri huoneistojen lämpö- ja veto-olosuhteita sekä rakenteissa, teknisissä järjestelmissä tai tilojen käytössä havaittuja epäkohtia. Asukkaiden palaute on tärkeää, koska monet seikat tulevat esille vasta tiettyjen ulkoisten olosuhteiden vallitessa ja ilmenevät siten ainoastaan pidemmän aikavälin seurannassa. Kyselyyn vastataan seuraavin merkinnöin: K = kyllä E = ei ET = en tiedä Asukaskyselyn toteuttaa Isännöintitoimisto Matti isännöitsijä Oy. Isännöitsijä toimittaa asukaskyselyn tulokset kuntoarvion tekijöille. Vastauksista tehdään yhteenveto kuntoarvioraporttiin. Yksittäisiä vastauksia ei liitetä kuntoarvioraporttiin. Kuntoarvion tekijä on Insinööritoimisto Kuntokartoittaja Oy, puhelin (09) , faksi (03) Kiinteistötarkastus Kuntoarvioon sisältyy kiinteistötarkastus taloyhtiön tiloissa sekä huoneistotarkastukset valituissa huoneistossa. Tarkastukset tehdään torstaina kello Asukkaan ei tarvitse olla tarkastuksessa mukana. Huoneistoihin mennään tarvittaessa isännöitsijän tai huoltomiehen läsnä ollessa yleisavaimella. Jos huoneistoonne ei saa mennä, tulee siitä ilmoittaa isännöitsijälle heti. Isännöitsijän puhelin (09) HUOM! Muistakaa jättää turvalukot auki ja ilmoittaa kotieläimistä! Palauttakaa lomake pesutuvan postilaatikkoon viimeistään tiistaina

17 17 ohjetiedosto RT LIITE 4 Kysely täydellisenä (tarpeeton poistetaan). ASUKASKYSELY KOHDE Piha-alue ja rakennus 1 Ovatko piha-alueet kunnossa talvisin (hiekoitus, auraus yms.)? 2 Ovatko piha-alueet kunnossa kesäisin (päällysteet, lammikot yms.)? 3 Lammikoituuko vesi ulkoseinien viereen? 4 Valuuko sadevesi katoilta seinille hallitsemattomasti? 5 Onko polkupyörien säilytystiloja riittävästi? 6 Onko lasten leikkivarusteita riittävästi? 7 Ovatko lasten leikkivarusteet kunnossa? 8 Onko autojen paikoitustilaa riittävästi? 9 Onko rakennus ulkoisilta osin kunnossa? 10 Onko kiinteistön jätehuolto toimiva? 11 Onko jätteiden lajittelu järjestetty (biojäte, paperi, sekajäte)? 12 Muuta, mitä? K E ET Lisätietoja Talon yhteiset tilat 13 Ovatko porrashuoneet kunnossa? 14 Ovatko talon sauna- ja peseytymistilat kunnossa? 15 Ovatko pyykinpesutilat kunnossa? 16 Ovatko kuivaustilat kunnossa? 17 Ovatko varastotilat kunnossa? 18 Ovatko uima-allastilat kunnossa? 19 Ovatko kylmiötilat kunnossa? 20 Muuta, mitä? K E ET Lisätietoja Asunto 21 Onko asunnossanne parveke? 22 Onko parvekkeella parvekelasit? 23 Onko parveke kunnossa? 24 Poistuuko sadevesi parvekkeelta hyvin? 25 Onko parvekeovi kunnossa (lukitus, tiivisteet)? 26 Ovatko ikkunat kunnossa (lukitus, tiivisteet)? 27 Huurtuvatko ikkunat? 28 Ovatko ikkunat helposti avattavissa? 29 Ovatko huoneiston komerot kunnossa? 30 Ovatko keittiön kalusteet kunnossa? 31 Ovatko seinien, katon ja lattian pinnat kunnossa? 32 Ovatko seinien, katon ja lattian pinnat kunnossa? 33 Ovatko seinien, katon ja lattian pinnat kunnossa? 34 Onko asunnossanne takka/uuni? 35 Käytetäänkö takkaa/uunia paljon? 36 Toimiiko takka/uuni hyvin? 37 Oletteko havainnut millään pinnoilla kosteusvaurioita? 38 Oletteko tyytyväinen asuntonne sisäilmaan? 39 Onko asuntonne sisälämpötila talvella liian kuuma? 40 Onko asuntonne sisälämpötila talvella liian kylmä? 41 Lämpeneekö joku patteri huonosti? 42 Kuuluuko pattereista ääniä? 43 Esiintyykö asunnossanne vetoa? 44 Tuleeko ulkoa tai naapurihuoneistoista hajuja? 45 Onko asunnossa meluhaittaa (liikenne, tekniset laitteet tms.)? K E ET Lisätietoja

18 RT ohjetiedosto 18 LIITE 4 46 Onko asunnossanne liesituuletin? 47 Onko huoneiston ulko-ovi kunnossa? 48 Onko oven lukitus toimiva? 49 Palaako asunnossanne usein sulakkeita? 50 Onko huoneistossa riittävästi valaisinpisteitä? 51 Onko huoneistossa riittävästi sähköpistorasioita? 52 Onko huoneistossa riittävästi antennipistorasioita? 53 Onko huoneistossa riittävästi puhelinpistorasioita? 54 Onko huoneistossa tarve kansainvälisten satelliitti-tv-kanavien katseluun? 55 Näkyykö televisio hyvin? 56 Muuta, mitä? Asunnon wc, kylpyhuone ja sauna sekä vesikalusteet 57 Onko ilman laatu kylpyhuoneessa hyvä? 58 Onko ilman laatu wc:ssä hyvä? 59 Onko asunnossanne sauna? 60 Onko ilman laatu saunassa hyvä? 61 Huurtuvatko kylpyhuoneen lasi/peilipinnat lyhyen suihkun aikana? 62 Toimiiko kiuas hyvin? 63 Oletteko havainnut kylpyhuoneessa kosteusvaurioita? 64 Toimiiko suihku hyvin? 65 Vuotavatko vesihanat (tiivisteet)? 66 Vuotaako wc-istuin (vesi valuu jatkuvasti, sulkimen kunto)? 67 Onko vesihanat tai wc-istuin uusittu, milloin? 68 Onko lämpimän käyttöveden lämpötila sopiva? 69 Onko kylmän käyttöveden lämpötila sopiva? 70 Onko veden väri ja haju hyvä? 71 Onko kylpyhuoneen lattiassa muovimatto? 72 Onko kylpyhuoneen lattiassa laatoitus? 73 Onko kylpyhuoneessa lattialämmitys? 74 Onko kylpyhuoneen pintarakenteita uusittu, milloin? 75 Onko saunan pintarakenteita uusittu, milloin? 76 Tukkeutuvatko viemärit usein? 77 Muuta, mitä? K E ET Lisätietoja Jos teillä on muuta kerrottavaa isännöitsijälle tai kuntoarvion tekijöille, voitte kirjoittaa tekstiä tämän lomakkeen loppuun ja/tai kääntöpuolelle. Palauttakaa lomake isännöitsijälle Vastaaja mennessä. Huoneisto

19 19 ohjetiedosto RT LIITE 4 Asunnon sisäilma As. nro 1 Perustiedot vastaajasta Onko asunnossanne kotieläimiä, mikä? Miten kauan olette asuneet asunnossa, vuotta? Montako henkilöä talouteenne kuuluu? 2 Oletteko kokeneet asunnossanne ongelmana? Kyllä En Huomatus Liian korkea huonelämpötila Liian matala huonelämpötila Vaihteleva huonelämpötila Veto ikkunoista tai ilmanvaihtojärjestelmästä Lattioiden kylmyys Kuiva ilma Kostea ilma Tunkkainen ilma Epämiellyttävä haju Pölyinen ilma Pinnoilla havaittava lika tai pöly Melu naapurista, ilmanvaihtojärjestelmästä tai ulkoa Muu ongelma, mikä? 3 Onko teillä esiintynyt seuraavia oireita? Kyllä Ei Huomatus Silmien punoitus, kutina, kuivuus Nuha tai nenän tukkoisuus Äänen käheys Yskä, liman nousu Hengenahdistus Astma Toistuvat hengitystieinfektiot Kuumeilu Ihon punoitus, kuivuus tai kutina Päänsärky Väsymys Keskittymisvaikeudet Muita oireita, mitä?

20 RT ohjetiedosto 20 LIITE 5 Kuntoarvioraportin mallisisällysluettelo JOHDANTO 1 YHTEENVETO 1.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja kiireelliset toimenpiteet Piha-alueet Rakennuksen ulkopuoliset osat Yleistilat Huoneistot LVI-järjestelmät Sähkö- ja tietojärjestelmät 1.2 Kiinteistön PTS-ehdotus eli yhteenveto kunnossapitotoimenpiteistä ja lisätutkimustarpeista Aluerakenteiden ja rakennustekniikan PTS-ehdotus LVI-järjestelmien PTS-ehdotus Sähkö- ja tietojärjestelmien PTS-ehdotus 2 KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT 2.1 Kiinteistön perustiedot 2.2 Korjaushistoria 2.3 Asiakirjaluettelo 2.4 Asukaskyselyn keskeiset tulokset 3 KUNTOARVION TULOKSET 3.1 Aluerakenteiden ja rakennustekniikan kuntoarvio 3.2 Tilojen rakennustekninen kuntoarvio Yleistilat Huoneistot 3.3 LVI-järjestelmien kuntoarvio 3.4 Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntoarvio 3.5 Energiatalouden arviointi 3.6 Kiinteistönhoidon kehitystarpeiden arviointi 4 SUOSITELTAVAT LISÄTUTKIMUKSET JA MUUT JATKOTOIMENPITEET LIITTEET Asuinkiinteistön kuntoarvion tilaajan ohjeen, suoritusohjeen ja esimerkkiraportin käsikirjoituksen ovat laatineet yhteistyössä Suomen Talokeskus Oy ja Renova Oy. Projektiryhmä Auli Pirinen, Suomen Talokeskus Oy Jaana Ojares, Renova Oy Kari Immonen, Clavis Oy Markku Salminen, Suomen Talokeskus Oy Pertti Rantamäki, Renova Oy Kristiina Ikävalko, Renova Oy Projektin ohjausryhmä Seppo Mauramo, Ympäristöministeriö Kaisa Kauko, Ympäristöministeriö Martti Hekkanen, VTT Rakennustekniikka, Oulu Mauri Marttila, Suomen Kiinteistöliitto ry Veijo Matilainen, Enertek Oy Antero Pentikäinen, Vaateri Oy Teppo Salmikivi, Helsingin Yliopisto Erkki Suomivuori, Rakennustieto Oy Pekka Vikkula, Ins.tsto Raksystems Oy

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

Kuntoarviot ja muut selvitykset

Kuntoarviot ja muut selvitykset Kuntoarviot ja muut selvitykset Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Tero Pyykkönen RKM, RI Kuntotarkastaja AKK Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA Kunnossapitotarveselvitys Oulu Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx 1 (7) KONSULTTISOPIMUS NRO 07/X000 Hankenumero xxx KOHDE TEHTÄVÄ xxxxxxxxx xxxxxxxxx KOKONAISHINTA, ERITYISET KORVAUKSET JA KULUT Kokonaishinta arvonlisäveroineen xxxx euroa, ilman arvonlisäveroa xxxx

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 1 (5) Yleiset asiat 4 / 2014 Tilakeskus-liikelaitos 3736/ /2014 Toimitusjohtaja

Päätöspöytäkirja 1 (5) Yleiset asiat 4 / 2014 Tilakeskus-liikelaitos 3736/ /2014 Toimitusjohtaja Päätöspöytäkirja 1 (5) Muutokset konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin (KSE 2013, RT-13-11143) Tilakeskusliikelaitoksessa tehtävissä sopimuksissa Selostus Tilakeskuksen johtaja on päätöksellään 12.1.2009

Lisätiedot

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Talosaneerauksen keskeiset sopimukset

Talosaneerauksen keskeiset sopimukset Talosaneerauspäivä Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys 8.11.2013, Radisson SAS, Oulu. AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy 2 1. Suunnittelu. Toimeksiantosopimus. Usein KSE

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Korjaushankkeen keskeiset sopimusriskit (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry , Oulun pääkirjasto.

Korjaushankkeen keskeiset sopimusriskit (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry , Oulun pääkirjasto. (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry 25.2.2016, Oulun pääkirjasto. AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Korjaushankkeen keskeiset riskit? Vahinkoriskit.

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen viestintä- ja kehityspäällikkö, arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 9.2.2016 1 Korjaushankkeen laatukysymyksiä Millaisia esiselvityksiä

Lisätiedot

muotoon. Tavoitteena on, että huoltokirjan avulla kiinteistössä voidaan käynnistää kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien

muotoon. Tavoitteena on, että huoltokirjan avulla kiinteistössä voidaan käynnistää kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien RT 18-10613 KH 90-00224 LVI 01-10257 elokuu 1996 1(7) ASUINTALON HUOLTOKIRJAN LAADINNAN TEHTÄVÄLUETTELOT asuintalot, huoltokirja bostadshus, servicehandbook residential buildings, service handbook Tässä

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Korjausrakentamisen tupailta 18.1.2012 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin alueyhdistys 9300

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus

Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus IV-kuntotutkimus, pilotointihankkeet Suorittajien perehdytystilaisuus Kanneltalo, luokka 1, Helsinki 28.01.2015 DI Petri Pylsy Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus Ohjeen sisältö

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

KORVATUT JA PERUTUT KH-OHJEKORTIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ (199 KORTTIA) Nimi Luokka Numero Julkaistu Korvattu Sivut

KORVATUT JA PERUTUT KH-OHJEKORTIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ (199 KORTTIA) Nimi Luokka Numero Julkaistu Korvattu Sivut 1 1.7.2009 KH-kortisto/ir KORVATUT JA PERUTUT KH-OHJEKORTIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ (199 KORTTIA) Nimi Luokka Numero Julkaistu Korvattu Sivut Ammattikäyttöön tarkoitetut siivous- ja astianpesuaineet 1995

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennusvalvonnan ajankohtaispäivä 12.12.2016 Savoy-teatteri, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

Sisältö Taloyhtiön elinkaari Elinkaaressa elämistä PTS Hallituksen vuosikello Taloyhtiön tietojen ylläpito Taloyhtiön strategia Asumisen hinta Taloyhtiön arvo 3D piirustukset Valmistautuminen hankkeeseen

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE

12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE 12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE Kampusmanageri Riitta Pirilä, SYK Oy Kuva: Jyväskylän yliopisto, Ruusupuisto 12.4.2016 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TIEDOT Yhtiön nimi Huoneiston numero Osakkeiden numero OSAKKEEN OMISTAJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet Sähköposti Asunto-osakeyhtiölain 5. luku 2, ilmoitus

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Taloyhtiöiden korjaukset ja energia

Taloyhtiöiden korjaukset ja energia Taloyhtiöiden korjaukset ja energia Rakennusfoorumi 13.12.2016, Rakennustietosäätiö, Helsinki DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Nykytila 2 1 l As Oy kerrostalot, 2014, koko maa l 100 % 90 % 80 % 70 % 60

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri / Kevät 2015

Korjausrakentamisbarometri / Kevät 2015 Korjausrakentamisbarometri / Kevät 2015 RTS, Rakennusfoorumi 5.5.2015 Jukka Kero Taustat ja vastaajat / Kevät 2015 Korjausrakentamisbarometri toteutetaan kaksi kertaa vuodessa: maalis-huhtikuu ja loka-marraskuu

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari UUDISTALO HALTUUN Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä Copyright Raimo Kivari Esityksen sisältö Oma esittely Referenssit Ketkä osallistuvat tarkastuksiin; hallinnan luovutus ja takuutarkastus Valmistautuminen

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

KH-kortisto/ir KORVATUT JA PERUTUT KH-OHJEKORTIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ (207 KORTTIA) Nimi Luokka Numero Julkaistu Korvattu Sivut

KH-kortisto/ir KORVATUT JA PERUTUT KH-OHJEKORTIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ (207 KORTTIA) Nimi Luokka Numero Julkaistu Korvattu Sivut 1 31.12.2009 KH-kortisto/ir KORVATUT JA PERUTUT KH-OHJEKORTIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ (207 KORTTIA) Nimi Luokka Numero Julkaistu Korvattu Sivut Ammattikäyttöön tarkoitetut siivous- ja astianpesuaineet 1995

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PÄIVI KAUPPINEN-KETOJA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PORVOON RAKENNUSVALVONTA JA TERVEYDENSUOJELU Porvoon kaupunki, noin 50 000 asukasta Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2. Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 Kiinteistön sisäilmaongelma käyttäjä, työnantaja ja omistaja isojen

Lisätiedot

RAKENNUKSEN JA TILOJEN

RAKENNUKSEN JA TILOJEN RAKENNUKSEN JA TILOJEN TUTKIMINEN SISÄILMAONGELMAN SYIDEN SELVITTÄMISEKSI - Mitä ja miten pitää tutkia? - Minkälaista osaamista ja pätevyyttä tutkijalta edellytetään? - Ketkä näitä tutkimuksia tekevät?,

Lisätiedot

TALOYHTIÖLLE STRATEGIA. Tero Heikkilä 30.1.2014

TALOYHTIÖLLE STRATEGIA. Tero Heikkilä 30.1.2014 TALOYHTIÖLLE STRATEGIA Tero Heikkilä 30.1.2014 Isännöintiliiton tavoitteena on isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen. TALOYHTIÖLLE STRATEGIA MIKSI? FAKTA: ASUKKAILLA HUOMATTAVAN KRIITTINEN

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

Asunto Oy Raitinlinna. Taloyhtiön strategia

Asunto Oy Raitinlinna. Taloyhtiön strategia Asunto Oy Raitinlinna Taloyhtiön strategia Vahvistettu yhtiökokouksessa 28.5.2013 Historia Asunto Oy Raitinlinnan omistamalle tontille n:o 8 Espoon kaupungin korttelissa n:o 12002 saatiin rakennuslupa

Lisätiedot

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi rakenteellisen turvallisuuden arviointi MTK Loimaa, syyskokous 1.12.2015 johtava rakennustarkastaja Harri Salminen Loimaan kaupunki Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) PILAANTUNEESEEN MAAPERÄÄN LIITTYVÄT SELVITYKSET, LUPAPROSESSIT JA PUHDISTUSTÖIDEN VALVONTA -PUITESOPIMUS, Tampere Tarjouspyynnön kohde Sopimuskausi Optiot Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ

AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ AVQ2 18.11.2007 AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Ari Lepoluoto Copyright Avita Ry 2007 Avita Ry, Tykistönkatu 9, 00260 HELSINKI e-mail info@avita.org, tel (09) 463 2525 fax (09) 449 091 AVQ2 AV- SUUNNITTELUN

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan - Helsingin malli - Mervi Abell Lupa-arkkitehti Vaikutus terveellisyyteen ja turvallisuuteen? haitallisten aineiden

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6. energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.2011 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry Projektin lähtökohdat Tulokset ja johtopäätökset Esimerkkikohteet

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

LISÄKIRJE NRO 1 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL

LISÄKIRJE NRO 1 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL LISÄKIRJE NRO 1 1 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN PUITESOPIMUS 2016-2017 Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne otsikossa mainitusta puitesopimuksesta

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000. Tarjouspyyntö 1 (5) NUMEERISEN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän määrittely Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisen numeerisen pohjakartan

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 26.2.2015) 1 Yleistä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen SULVI, Työpajatilaisuus, 28.2.2012, Hki

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Taloyhtiöiden energiaratkaisut 09.10.2014, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy Rakennuksen lämpöenergiatase Tyypilliset suomalaiset 50-70-luvun asuinkerrostalot

Lisätiedot