ERIKOISSAIRAANHOIDON JA PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14 16.02.2010 ERIKOISSAIRAANHOIDON JA PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖ"

Transkriptio

1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA ERIKOISSAIRAANHOIDON JA PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖ 107/06/00/2010 HYKS 14 Terveydenhuollon kokonaisvaltainen toimivuus ja kustannustehokkuus edellyt tävät saumatonta ja sujuvaa yhteis työtä perusterveydenhuollon ja erikoissai raanhoidon välil lä. Tä män yhteistyön tukeminen kuuluu HYKS-lautakunnan hallintosään nössä mainittui hin keskeisiin tehtäviin. Lautakunta onkin ottanut tämän asian painopistealueekseen tämän vuo den työskentelys sä. Tä män yhteistyön parantamiseksi on uudistuvan lainsäädän nön lisäksi meneil lään tai käynnistymässä sekä valtakunnallisia että alueellisia hankkeita/ kehittämiskohteita. Valtakunnallisesti kehitettävät asiat Perusterveydenhuollon toimintaedellytysten parantaminen sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen raja-aidan madaltaminen ja yhteistyön tiivistäminen ovat kes keiselle sijalla näillä näkymin kevään 2010 aikana annettavassa uudessa terveydenhuolto laissa. HYKS-erityisvastuualue on osallistunut merkittävällä tavalla valtakunnallisiin perusterveyden huollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä koskeviin linjauksiin toteuttamalla STM:n asetta man Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet -hankkeen, joka luovutettiin ministeri Paula Risi kolle Hankkeen loppuraportissa esitetään linjauksia, joiden perusteella voidaan to teuttaa päivystyksen laadukkaat lähipalvelut ja toisaalta keskitetyt palvelut. Päivystyksen jär jestämisessä keskeisellä sijalla ovat terveysasemien päiväpäivystystoiminta ja perustervey denhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystykset, jotka tulisi toteuttaa yhden johdon alaisena toimintana ilman hallinnollisia raja-aitoja. Päivystyksen tulee voida keskittyä perus tehtävään, päivystyspotilaiden hoitoon. Tämä edellyttää selkeitä toiminnan muutoksia sekä ajanvaraustoiminnassa että jatkohoitoon pääsyyn liittyvissä järjestelyissä. Pääkaupunkiseudulla on tapahtunut jo ennen kansallisen päivystyshankkeen valmistumista merkittävää kehitystyötä päivystyksen alueella. Päivystystoiminnassa yhteistyötä peruster veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä tiivistetään kaikilla tasoilla. HYKS-alueella to teutetaan HUS:n somaattisen päivystyssuunnitelman linjausten mukaista yhteistyön kehittä mistä kuntien perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken. HYKS-alueen päivys tystoiminnan ohjausryhmä vastaa yhteistyöstä toimien myös osana koko HUS-alueen päi vystystoiminnan ohjausryhmää. Päivystyspotilaiden valinnan vapaus käyttää päivystyspalve luja yli kuntarajojen alkaa Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa on käynnissä päivystys ten kehittäminen kohti aidompaa yhteispäivystystä. Espoon kanssa valmistellaan virkamies tasolla Jorvin päivystyksen siirtymistä HYKS:n toiminnaksi askeleena kohti päi-

2 vystyksen uu disrakennushankkeen yhteydessä toteutettavaa uutta integroitua päivystyskokonaisuutta. Alueellinen yhteistyö Yhteistyöfoorumi Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon alueellisen yhteistyön tehostamiseksi käyn nistettiin viime vuoden aikana yhteistyöfoorumi, jolla tarkoitetaan pysyvää toimijoiden ver kostoa, joka yhdessä kehittää tärkeäksi toteamiaan asioita. Tällainen verkosto on ollut jo paikoin toiminnassa Hyksin ja sen kuntien välillä, mut ta si tä katsottiin tarpeelliseksi edel leen vahvistaa ja täydentää kattamalla laajemmin myös potilasjärjestöt sekä sosiaalisektori sekä priorisoimalla kehittämiskohteita suunnitelmallisen kehittä misohjelman puitteissa. Hyksillä ja sen alueeseen kuuluvilla kunnilla on kehittämisen tarpeita, joista osa on organi saatioiden sisäisiä asioita, mutta joista osa kuuluu yhteisten intressien piirin, kuten esim. hoitoketjujen suju vuus ja potilashoidossa tarvittavan tiedon siirtyminen. Näitä yhtei siä asioita on perusteltua kehittää yhteistyössä. On myös talou dellista valita yhteisiä kehittämisen fo kusalueita, jolloin toimien vaikuttavuus maksimoituu. Hyviä esimerkkejä onnistuneesta yhtei sestä kehittämisestä on useita, mm. päivystyshanke. Yhteistyöfoorumin toimintaa ohjaamaan on perustettu ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii HYKS-sairaanhoitoalueen johta ja. Sen jäseniä ovat HUS:n ja pääkaupunkiseudun kun tien edus tajat sekä keskeisten potilasjärjestöjen nimeämä yhteinen edustaja. Ohjausryhmän rooli on koordinoida kehitettävien asioiden koko naisuutta ja tehdä yhteisiä linjauksia. Ohjausryhmän jäsenet si toutuvat viemään yhdessä päätettyjä asioita omissa organi saatioissaan eteenpäin tarvittaviin päätöksentekoelimiin. Ohjausryhmän päätehtävä on kokonaisvaltainen hoidon sujuvuu den ja tehokkuuden varmistaminen sekä tietojärjestelmä yh teistyön varmistaminen. Ohjausryhmän päätöksenteossa pyri tään tavoitteiden mukaises ti yhtenäisiin alueellisiin ratkaisuihin, joita koskevat päätökset on tehtävä yksimielisesti. Oh jausryh män seuraavan, pidettävän kokouksen asialistalla on mm. erikoislääkäri konsultaatioiden tehostaminen ja läheteoh jauksen uudistaminen. Hoitoketjujen kehittämisryhmät HUS:n valtuusto teki päätöksen ylikäyttömenettelys tä luopumisesta ja sitä kor vaavan toimin tatavan kehittämisestä ja käyttöönotosta alkaen. Kor vaavaa jär jestel mää jat ketaan asti ja se eva luoi daan ennen vuo den 2010 lop pua. Ylikäyttömaksume nette lyä kor vaava toi mintatapa edellyttää potilaan hoi to ket jun kehittä mistä laajassa yh teis työssä kun tien kanssa. Tehtä vää varten pe rus tettiin konser nin johtajayli lääkärin päätöksellä eri toimijoi den ja poti laan hoito ketjun tai sen tukiproses-

3 sien avainam mattiryhmien edustajista kootut seu raa vat hoitoketjun kehittämi sen työryh mät; - operatiivinen asiantuntijatyöryhmä - sairaanhoitoalueiden alueelliset työryhmät - mittarityöryhmä Työryhmien tavoite on toimijoiden yhteistyön paraneminen liittymäpinnoissa sekä tiedon siir tymisen paraneminen. Samoin tavoitteena on poti laslähtöisen palvelukokonai suuden edistä minen mm. seuraavien toimenpitei den avulla; - HUS alueellisen hoitoketjuohjeistuksen ja sen seurantamallin luo minen ja käyt töönot to - tarkoituksenmukaiseen hoito-/ ja jat kohoitopaikkaan siirtymisen sujuvuuden parane mi nen Toiminta toteutetaan laajana yhteistyönä HUS-alueen kuntien kanssa 9/ /2010 väli senä aikana. HYKS-alueen kunnista Helsinki, Es poo, Kerava ja Vantaa ovat ni menneet mo niammatillisen edustuk sen työryh miin. Kirkkonummi ja Kau niainen eivät vielä ole ilmoitta neet edustaji aan. Tilannekatsaus työryhmien toiminnasta tilanteessa; - Hyksin alueellisen kotiutuksen ja jat kohoitoon siirtymisen proses si kuvaus val mistu massa, kriittiset pisteet määritelty, kehitettäviä kohteita ni metty ja keinojen työstä mi nen alkanut - Siirtoviiveitä kuvaavat mittarit käytössä - siirtoviivepotilaiden ja päivien määrä/kk, fokuspotilasryhmien hoitojakso jen pi tuudet, ennak ko- ja siirtoilmoitusten määrä - niiden tuottamaa tietoa seurataan, luotettavuutta arvioidaan ja tehdään tarvit tavat kehitystoi menpiteet - Navitas siirtoportaaliin tehty alustavat raportointipohjamuutokset - Jatkohoitoon siirtymisen onnistumista kuvaavia tuloksia raportoidaan kuukau sittain Hyksin ja kuntien eri johtotasoille sekä HYKSlau takunnan pu heen johtajalle ja sih tee rille - osana HUS:n talouden ja toiminnan seurantara port tia sekä erilli senä sähkö pos tijakeluna - jakelua tarkennetaan seurantamallia ja sen katta vaa käyttöönot toa varten - Mittareiden jatkomäärittely kriittisten pisteiden poh jalta käynnisty nyt - Uloskirjauksen HUS-ohjeistusta ol laan tarkentamassa, tuotetaan esitys poti laan ko ko nais prosessin ohjausta paremmin palvelevasta tekni sestä luoki tuk sesta (HIL MO-tiedot huo mioi den) - Yhteistä hankesuunnitelmaa jatkoke hitykselle valmistellaan (TE- HOKAS-2015) Oheismateriaalissa A on esitetty otos raportointijär jestelmästä saatavista siirto viivetiedoista HYKS-alueen kuntien ja tulosyksiköiden osalta. HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden ja perusterveydenhuollon yhteistyö

4 Seuraavassa on kuvattu tulosyksiköittäin jo käynnistettyjä tai suunniteltuja yhteistyömuotoja: Medisiininen tulosyksikkö Operatiivinen tulosyksikkö Medisiininen tulosyksikkö on tavannut sekä Espoon että Vantaan perusterveydenhuollon edustajia ja keskusteluissa on sovittu perusterveydenhuollon tukemisesta. Kuntia on pyydet ty määrittelemään tarve ja tilattava toiminta. On todettu, että jo nykyisellään toteutuu erittäin paljon puhelinkonsultaatioita, samoin kirjallisia hoito-ohjeita annetaan. Tämän lisäksi on lu vattu erikoislääkäreiden käyvän isommissa terveyskeskuksissa. Erikseen on sovittu, että keskeisiä erikoisaloja, joissa asiantuntemusta erityisesti tarvitaan, ovat neurologia, kardiolo gia, reuma ja diabetes. Hyks on perustanut Diabeteskeskuksen, joka tulee jalkautumaan perusterveydenhuoltoon, ensin Espoonlahteen ja sitten muualle. Yhteistyötä lisätään sovi tusti. Erikoislääkärikonsultaatiot Hyksin Operatiivinen tulosyksikkö tarjoaa Helsingin perusterveydenhuollolle konsultaatio palveluja verisuoni- ja plastiikkakirurgiassa sekä haavahoidoissa. Konsultaatiotoiminta on vakiintunut yhteistyömuoto ja erikoislääkärit käyvät konsultoimassa virka-aikana Laakson sairaalassa kaksi kertaa kuukaudessa. Syksyn 2009 aikana on kartoitettu erikoislääkärikonsultaatioiden tarve Espoon ja Vantaan perusterveydenhuollon kanssa. Vuosien ajan ortopedit ovat omana toimintanaan, kuntien kanssa tekemiensä sopimusten perusteella, virka-ajan jälkeen tarjonneet konsultaatioita Helsingin terveyskeskussairaaloille ja Katriinan sairaalaan Vantaalla. Ortopedit käyvät kon sultoimassa erilaisten murtumien takia jatkohoidossa olevia iäkkäitä potilaita, niin ettei heitä tarvitse kuljettaa kontrolleihin eri sairaaloiden poliklinikoille. Vastaavanlaisen, mutta virka-ai kana tapahtuvan konsultaatiotoiminnan järjestelyt Puolarmetsän sairaalan on tarkoitus käyn nistää alkuvuoden 2010 aikana. Kuntien perusterveydenhuollon tarve Operatiivisen tulosyksiköiden erikoisalojen konsultaa tioille vaihtelee. Jatkossa on tarkoitus kuntakohtaisesti räätälöidä erikoislääkäreiden antamia konsultaatiopalveluja, mutta niin, että toiminta ei kuitenkaan häiritse tulosyksikön omien poli klinikka- tai leikkausyksiköiden virka-aikaista toimintaa. Ensihoito Jorvin ja Peijaksen alueen kuntien kanssa on voimassa olevat sopimukset ensihoidon vas tuulääkäripalvelujen järjestämisestä.

5 Hyksin Operatiivisen tulosyksikön ensihoitolääkärit vastaavat kokonais valtaisesti sekä perustason että hoitotason sairaankuljetuksen/ensihoi don ohjauksesta ja valvonnasta alueella riippumatta siitä onko palveluntuottaja julkinen or ganisaatio tai yksityinen yritys. Terveyskeskukset eivät enää ylläpidä omaa ensihoidon vastuulääkärijärjestelmää. HUS:n, terveyskeskusten ja Keski-Uuden maan pelastuslaitoksen yhteishankkeen tuloksena käyttöön otettu ensihoidon sähköinen potilaskertomus ja tietojär jestelmä sisältyy edellä mainitun sopimuksen piiriin. Diabeetikkojen silmänpohjakuvaukset Diabeetikkojen silmänpohjakuvaustoiminnassa on jäsenkunnissa ollut erilaisia käytäntöjä. Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen osalta kuvaukset tapahtuivat viime kesään asti Jor vin sairaalassa Operatiivisen tulosyksikön tiloissa ja laitteilla. Operatiivinen tulosyksikkö osti kuvauspalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta ja laskutti sen kunnilta. Kesästä alkaen ku vaukset ovat tapahtuneet kunnan omissa tiloissa, mutta laskutus on edelleen kulkenut Operatiivisen tulosyksikön kautta. Helsingin kaupunki on suorittanut silmänpohjakuvaukset oma na toimintanaan, ainoastaan siihen liittyvät silmälääkäripalvelut on tuotettu HUS:n toimesta myymällä Helsingille 50% yhden erikoislääkärin työpanoksesta. Sairaanhoitopiirin rooli on jatkossa pyrkiä aikaansaamaan yhtei set käytännöt jäsenkunnille ja tarjota sähköinen alusta kuvien ja lausuntojen käsittelyyn. Lisäksi HUS avustaa kilpailu tuksessa ja sopimuskäytännöissä, kuten nyt Espoon, Kauniaisten ja Kirkko nummen osalta on tehty. Toiminnan toteuttamisen ja siihen liitty vän laskutuksen katsotaan kuuluvan kunnil le. Yhteistyö Haartmanin sairaalassa Operatiivinen tulosyksikkö tarjoaa Haartmanin sairaalalle alkaen päivystyspotilai den hoitoon liittyviä kirurgisia konsultaatiopalveluja. Sairaalassa toimii virka-aikana yksi ki rurgian sairaalalääkäri ja päivystysaikana toimitaan konsultaatioperusteella Meilahden sai raalan päivystäjiin tukeutuen. Puhelinkonsultaatiot Naisten ja lastentautien tulosyksikkö (NaLa) Operatiivinen tulosyksikkö tarjoaa ympärivuorokautisia konsultaatiopalveluja oman sairaan hoitopiirin terveyskeskuslääkäreille sekä työterveyshuollossa että yksityissektorilla toimiville lääkäreille. Lisäksi konsultaatiopalveluja annetaan erikoisalakohtaisesti myös valtakunnan tasolla. Tällaisella konsultaatiotoiminnalla on pitkät perinteet. Puhelinkonsultaatiopalveluja ei ole tuotteistettu eikä niistä erikseen laskuteta. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajapinnan hälventäminen on tärkeä NaLa:n kehitysalue. Kaikkien NaLa:n erikoisalojen (Naistentaudit ja synnytykset, lastentaudit, lasten kirurgia, lastenneurologia ja lastenpsykiatria) osalta tavoite näh-

6 dään keskeisenä mutta sen toteuttamistavat tulevat olemaan erikoisalakohtaisia. Toiveena on, että HYKS-kuntien perus terveydenhuollon toimijat voisivat yhdessä määritellä yhteistyön sisällöt, joita Hyksin tulosyk siköiltä toivotaan. Viiveettömän etenemisen kan nal ta tavoitteena on kuitenkin käydä kunta- ja erikoisalakohtaista neuvottelua. NaLa:ssa pediatrian ja Vantaan välinen yhteistyön käyn nistäminen nähdään pilottina, jolla voidaan kehittää toimin nan tuloksellisuuden arviointia se kä luoda sopimusmenettelyn pohja. Samankaltaiseen menettelyyn on nopea valmius lastenneurologian ja naistentautien osalta. Lastenkirurgiassa käytettävissä oleva lääkärityövoima ja lastenpsykiatriassa perusterveydenhuollon rakenteiden vaihtelevuus kunnittain asettavat rajoituksia. Pediatrian osalta neuvoteltavana on sopimusjärjestely, jolla Vantaan kaupunki ja HUS yh teistyössä selvittävät mahdollisuuksia parantaa avoterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä siten, että avoterveydenhuollon kykyä hoitaa lapsipotilaita itsenäisesti paranne taan, erikoissairaanhoitoon siirtyvien potilaiden tarkoituksenmukaista valikoitumista paran netaan ja heidän hoitopolkunsa sujuvuutta helpotetaan. Keskeisenä tavoitteena on kustannusten hallinta, jota tällä sopimusjärjestelyllä käytännön kautta tutkitaan. Vantaan on tarkoitus hankkia yhteensä 24 kuukauden aikana kahden lastentautien erikois lääkärin avoterveydenhuollon konsultaatiotyötä HYKS Pediatrian klinikkaryhmältä. HYKS Pediatrian klinikkaryhmä rekrytoi ko. erikoislääkärit, jotka ovat työsopimussuhteessa Hyksiin. Kyseiset lääkärit tekevät virka-aikaisesti vain so pimuksen alaista perusterveyden huollon työtä, mutta voi vat osal listua Hyksin päivystykseen ja klinikkaryhmän sisäisiin kou lutuk siiin. Konsultaatiotyöhön kuuluvat seuraavat palvelukokonaisuudet: 1) Potilaskäynnit. Ongelmat käsittävät tavanomaisimpia lasten ja nuorten yleispediatrisia on gelmia kuten infektiokierre, vatsavaivat, kastelu, ummetus, astma ja allergiat, kasvun taittu minen jne. 2) Lähetekonsultaatiot. Terveyskeskuslääkäreillä on mahdollisuus konsultoida ennen eri koissairaanhoitoon lähettämistä erikoislääkäriä. 3) Perusterveydenhuollon lääkäreiden lastentautien tietotaidon ylläpito. 4) Hoitoketjujen päivitys ja ylläpito. Tavallisimmista lastentaudeista on olemassa hoitoketjut. Näiden päivittäminen ja muutosten toimeenpano käytännössä vaativat konkreettista yhteis työtä perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa 5) Yhteistyö neuvola- ja kouluterveydenhuollon kanssa Psykiatrian tulosyksikkö

7 HYKS Psykiatrian tulosyksikkö kehittää aktiivisesti kuntayhteistyötä sairaanhoitoalueen kun tien kanssa. Palvelusuhde Helsingin kanssa poikkeaa muista pääkaupunkiseudun kunnista siten, että Helsingin kaupungin terveyskeskus tuottaa itse perustason psykiatrisen avo- ja sairaalahoidon, jota HYKS Psykiatria täydentää erikseen sovituin lisä- tai tertiääripalveluin. Helsingin osalta tärkeimmät kuntayhteistyön alueet ovat siten vaativien syömishäiriöpotilai den, neuropsykiatristen ja päihdepsykiatristen potilaiden, erityisen vaikeahoitoisten akuuttien psykoosien ja joidenkin muiden potilasryhmien valikoituja hoitoon ja tutkimuksiin ohjaamisia. Läheteohjausta on pyritty kehittämään ja tarjoamaan lähetekriteerien tukemana mahdolli simman oikea-aikaisia interventioita ja tarvittaessa päivystyksellisiä konsultaatioita ja hoitoon pääsyjä. Pääkaupunkiseudun muiden suurten kuntien kanssa rajapintayhteistyö tarkoittaa erikoissai raanhoidon palveluiden tuomista perusterveydenhuollon käyttöön mahdollisimman jousta vasti ja esteettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn järjestämistä tarpeen mukaan. Vantaan ja Peijaksen alueella vaikuttanut STM:n tukema Sateenvarjoprojekti pilotoi ja otti käyttöön joitakin tärkeitä rajapintayhteistyömuotoja, joita alueella edelleen kehitetään. Pe rusterveydenhuollolle on tarjolla jatkuva puhelinkonsultaatioyhteys joko psykiatriseen sai raanhoitajaan tai lääkäriin. Perusterveydenhuollossa toimivat depressiohoitajat ja terveyden- tai sosiaalihuollon puolella toimivat päihdehoitajat saavat säännöllisesti psykiatrian tai erikoissairaanhoitajan konsultaatioita ja työnohjausta sekä konsultaatiotapaamisten että video konsultaatioiden avulla. Peijaksen alueen peruspalvelut ja psykiatrinen erikoissairaanhoito ovat sopineet ja toteuttaneet yhteisiä koulutuspäiviä liittyen hoitoketjujen kehittämiseen ja hiomiseen. Akuuttipsykiatrian linjassa lähetekäsittely on keskitetty niin, että perustason lähetteiden pe rusteella voidaan tarjota valikoitu kertakäyntiluonteinen konsultaatio ja siihen perustuva hoi toonohjausohje. Alueen tukiasumisen seurantaa on tehostettu liikkuvan psykiatrisen hoitajan avulla, joka kiertää psykiatristen potilaiden yksityisiä asumispalveluyksiköitä arvioiden poti laiden sijoituksen sopivuutta kulloisessakin vaiheessa. Lisäksi Peijaksen alueella on lisätty erikoissairaanhoidon verkostoaktiivisuutta mm. potilasjärjestöjen ja seurakuntien suuntiin palvelutarpeen tunnistamiseksi mahdollisimman varhain ja interventioiden oikea-aikaistami seksi. Internetpalvelinpohjainen palveluohjausportaali Kelnet otetaan alueella käyttöön hel mikuussa Jorvin alueen kuntayhteistyö ja palveluratkaisut ovat pääosin samoja kuin Peijaksen alueel la. Erityisesti depression varhaisen tunnistamisen ja oikea-aikaisen hoidon prosesseja on jo vuosien ajan tehostettu Käypä Hoito suositusten mukaisesti. Joustavat konsultaatiokäytän nöt ja perusterveydenhuollon depressiohoitajien tukeminen toimivat myös Jorvin alueella säännöllisten, perusterveydenhuollossa toteutuvien tapaamisten kautta. Espoossa

8 erityisenä kehittämisalueena on vanhuspsykiatrisen konsultaatiotoiminnan lisääminen. Vuonna 2009 on perustettu liikkuva työryhmä vastaamaan perustason vanhustenhuollon psykiatrisiin palvelutarpeisiin. Sairaalahoitoa ehkäisevä kotipoliklinikkatoiminta tarjoaa jalkautuvia erikoissai raanhoidon palveluita akuuttilanteissa myös potilaiden koteihin. Alueen psykoosityöryhmä jalkautuu myös varhaisvaiheen psykooseihin sairastuneiden luokse koteihin, asumisyksiköi hin tai perustason palveluyksiköihin. Luottamuselinyhteistyö Virkamiesten ylläpitämän perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistoiminnan rinnalla on tärkeätä, että yhteistyötä tuetaan ja sen edellytyksiä parannetaan myös luotta muselinten ja sen jäsenten taholta. Keskustelukanavien luominen alueen poliittisten luotta musmiesten väliseen vuorovaikutukseen on toivottavaa. Alustavissa keskusteluissa on noussut esiin mm. HYKS-lautakunnan ja pääkaupunkiseudun terveyslautakuntien puheenjohtajistojen tapaamiset esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. Merkitä tiedoksi saadun selvityksen meneillään olevista tai suunnitteilla olevista perus terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittämishankkeista; 2. Ehdottaa, että lautakunnan puheenjohtaja toimii aloitteen tekijänä alueen lautakuntien pu heenjohtajistojen tapaamisten käynnistämisessä; 3. Edellyttää, että sille raportoidaan kaksi kertaa vuodessa yhteistyöstä ja sen kehittämisestä. Asian käsittely Reijo Vuorento Risto Rankin kannattamana esitti, että kohdaksi 4 lisätään "Lautakunta edellyttää, että valmistellaan HUS-konsultoinnin perusteet sisältäen mm. vastuun- ja kustannustenjaon Hyksin, jäsenkuntien ja ulkokuntien sekä yksityissektorin kesken. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Vuorennon esitys yksimielisesti hyväksyä. Koska esitystä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisesti hyväksyneen sen. Päätös Lautakunta päätti 1. Merkitä tiedoksi saadun selvityksen meneillään olevista tai suunnitteilla olevista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittä-mishankkeista; 2. Ehdottaa, että lautakunnan puheenjohtaja toimii aloitteen tekijänä alueen lautakuntien puheenjohtajistojen tapaamisten käynnistämisessä;

9 3. Edellyttää, että lautakunnalle raportoidaan kaksi kertaa vuodessa yhteistyöstä ja sen kehittämisestä; ja 4. Edellyttää, että valmistellaan HUS-konsultoinnin perusteet sisältäen mm. vastuun- ja kustannustenjaon Hyksin, jäsenkuntien ja ulkokuntien sekä yksityissektorin kesken. Lisätietoja Jorma Lauharanta, puh. (09)

AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA. Pekka Jylhä Linjajohtaja

AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA. Pekka Jylhä Linjajohtaja AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA Pekka Jylhä Linjajohtaja Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja LINJAESIKUNTA: Linjajohtaja Pekka Jylhä, Ylihoitaja Tuula Rajala, Professori Tiina Paunio Johtava

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 Omistajaohjausryhmä 23 09.06.2014 Yhtymähallitus 74 25.06.2014 Omistajaohjausryhmä 31 21.08.2014 Yhtymähallitus 87 27.08.2014 Omistajaohjausryhmä 38 24.09.2014 Yhtymähallitus 99 24.09.2014 Raahen seudun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1 GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJA VASTAA Tertiäärisestä päihdepsykiatriasta mm kaksoisdiagnoosipotilaiden ja opioidikorvaushoitojen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 4468/06.00.00/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 116 22.11.2012 Kaupunginhallitus 375 17.12.2012 24 Valtuustokysymys reumapotilaiden hoidon turvaamisesta Valmistelijat

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 NEUROPSYKIATRIAN OSASTO 21 MUUTTO PSYKIATRIAKESKUKSEEN MARRASKUUSSA 2016 Neuropsykiatrisia potilasryhmiä:

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirille Uusi sairaala -hankkeesta

Lausunnon antaminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirille Uusi sairaala -hankkeesta Kaupunginhallitus 28 27.01.2014 Kaupunginhallitus 315 20.10.2014 Lausunnon antaminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirille Uusi sairaala -hankkeesta 525/00.04.01/2013 KH 27.01.2014 28 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä LUONNOS 19.5.2016 Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

4 PEIJAKSEN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSEN PÄIVYSTYSLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINTA

4 PEIJAKSEN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSEN PÄIVYSTYSLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 24.11.2015 4 PEIJAKSEN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSEN PÄIVYSTYSLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINTA HYKS HUS käynnisti 7.9.2015 julkaistulla hankintailmoituksella EU-kynnysarvon ylittävän

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia

MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia Seinäjoki 12.11.2012 Reijo Haapiainen toimialajohtaja HYKS Operatiivinen tulosyksikkö ESITYKSEN SISÄLTÖ Hyksin operatiivinen tulosyksikkö

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) 66 Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite terveyskeskuksen ja kaupunginsairaalan palveluista päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1. Päivystysasetus STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.2017 Yleiset säännökset Kiireellistä hoitoa oltava saatavilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Tekijän nimi: Dokumentin nimi 00.00.2008 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti 31.1.2010

Tekijän nimi: Dokumentin nimi 00.00.2008 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti 31.1.2010 Yhtenäiset päivystyshoidon Työryhmän raportti Tehtävänanto STM nimesi HYKS-erityisvastuualueen laatimaan esityksen päivystyshoidon perusteiden valtakunnallisista kriteereistä STM asetti hankkeelle kansallisen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

LASTEN SAIRAUKSIEN ERIKOISSAIRAANHOITO KUNTIEN YHTEISENÄ TOIMINTANA Jari Petäjä, toimialajohtaja, HYKS 22.10.2014

LASTEN SAIRAUKSIEN ERIKOISSAIRAANHOITO KUNTIEN YHTEISENÄ TOIMINTANA Jari Petäjä, toimialajohtaja, HYKS 22.10.2014 LASTEN SAIRAUKSIEN ERIKOISSAIRAANHOITO KUNTIEN YHTEISENÄ TOIMINTANA Jari Petäjä, toimialajohtaja, HYKS 22.10.2014 1 ERIARVOISTUMISKEHITYS ON NOPEAA 10/22/2014 3 ELINIÄN ODOTUS 35-VUOTIAANA SUKUPUOLEN

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 Tällä sopimuksella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Tammelan kunta sopivat vuonna 2013 tuotettavien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN 46/00.01/2014 KHALL 184 (Asian valmistelija kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755 204) Maakunnallisen

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Ketjulähettihanke. Juhani Grönlund TAYS

Ketjulähettihanke. Juhani Grönlund TAYS Ketjulähettihanke Juhani Grönlund TAYS Potilaan polku Suoritteet Potilas Perustervey denhuolto Erikoissairaanhoito Resurssit: * henkilöstö * tilat * laitteet Hoitokäytännöt Tuottavuus Yksityissektori Vaikuttavuus

Lisätiedot

Kunnossapitoavustukset 2015

Kunnossapitoavustukset 2015 Teknisen lautakunnan yksityistiejaosto 10 16.06.2015 Kunnossapitoavustukset 2015 722/10.03.01/2014 YKSTJ 16.06.2015 10 Yksityistieavustuksiin on osoitettu vuoden 2015 talousarviossa 239.080 euroa. Määrärahasta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Sairaalapäivät 20. 21.11.2012 Sibeliustalo, Lahti Rauno Ihalainen FT, sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoidon erityisvastuualueet

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/12 18.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/12 18.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (6) 42 Selvitys diabeteksen hoidon käytännöistä HEL 2014-000826 T 06 03 02 Päätös päätti merkitä tiedoksi annetun selvityksen diabeteksen hoidon käytännöistä. Esittelijä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta projektijohtaja Jorma Teittinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Palvelurakenneselvityksen loppuseminaari,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 246 22.09.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 217/03.00/2013 Khall 246 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja)

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Lausunnon antaminen Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, vuoden 2014 talousarvioluonnoksesta ja investointiohjelmaluonnoksesta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

JORVIN YHTEISPÄIVYSTYKSEN YLEISLÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA

JORVIN YHTEISPÄIVYSTYKSEN YLEISLÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA HALLITUS 184 29.11.2010 JORVIN YHTEISPÄIVYSTYKSEN YLEISLÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA 231/00/01/03/2010 HALL 184 HUS käynnisti 29.9.2010 julkaistussa hankintailmoituksessa EU-kynnysarvon ylittävän hankintalain

Lisätiedot

VSSHP kuntaneuvottelu 2016 Learning café ryhmien yhteenvedot

VSSHP kuntaneuvottelu 2016 Learning café ryhmien yhteenvedot VSSHP kuntaneuvottelu 2016 Learning café ryhmien yhteenvedot Ryhmä 1: pj toimialuejohtaja Petri Virolainen, kirjuri arviointiylilääkäri Tuija Ikonen TULES: toimialuejohtaja Petri Virolainen, ylihoitaja

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

ESITYS ERITYISTARPEISTEN LASTEN KOTISAIRAANHOIDON YKSIKÖN PERUSTAMISESTA HYKS NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKÖN PEDIATRIAN KLINIKKARYHMÄÄN

ESITYS ERITYISTARPEISTEN LASTEN KOTISAIRAANHOIDON YKSIKÖN PERUSTAMISESTA HYKS NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKÖN PEDIATRIAN KLINIKKARYHMÄÄN HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 3 01.02.2012 ESITYS ERITYISTARPEISTEN LASTEN KOTISAIRAANHOIDON YKSIKÖN PERUSTAMISESTA HYKS NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKÖN PEDIATRIAN KLINIKKARYHMÄÄN 116/02/02/2012

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010 Aki Lindén, toimitusjohtaja 1 Suomen sairaalat ja niiden hallinnollinen asema: Ennen sairaanhoitopiiriuudistusta Suomessa oli

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(6) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET Laaja Linjaukset: Yhtenäiset käytännöt Terveyden edistäminen Täydennyskoulutus Opiskelijaohjaus Kehittäminen & tutkimus ESH, PTH, SOS.TOIMI KOULUTUS & TUTKIMUS STM 2009 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoimintaalueen, Keski Suomen seututerveyskeskuksen ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon yhdistämistä valmisteleva

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

HYKS alueen saattohoitotyöryhmän 12.10.2011

HYKS alueen saattohoitotyöryhmän 12.10.2011 HYKS alueen saattohoitotyöryhmän muistio 12.10.2011 Tiina Saarto, pj. HYKSSyöpätautien Syöpätautien klinikan vt. ylilääkäri, Tampereen yliopiston vt. palliatiivisen lääketieteen professori Työryhmän asettaminen

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat?

Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat? Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat? Liisa-Maria Voipio-Pulkki Timo Keistinen Anne Koskela Lotta Hämeen-Anttila Satu Karppanen Virva Juurikkala Lasse Ilkka Taina Mäntyranta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TEHOKAS (TErveydenhuollon HOitoketjut Kuntoon Alueellisesti)

TEHOKAS (TErveydenhuollon HOitoketjut Kuntoon Alueellisesti) TEHOKAS (TErveydenhuollon HOitoketjut Kuntoon Alueellisesti) HYKS-alueen hoitoketjun kehittämishanke AVH-pilotti ETLA Terveydenhuoltoseminaari 3.9 El Kirsi Rantanen Neurologian klinikka, HUS Terveydenhuollon

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 TIIVISTELMÄ HUS:n päivystyksen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut alueen väestölle.

Lisätiedot

HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-lautakunta 29.1.2013 Oheismateriaali A

HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-lautakunta 29.1.2013 Oheismateriaali A HYKS-sha Kuntien sote-johdon ja Hyksin /HUS:n johdon neuvottelut Alueellisen yhteistyöfoorumin ohjausryhmä (Jorma Lauharanta puheenjohtajana). HYKS-alueen kehittämisfoorumi, jossa on potilasjärjestöjen

Lisätiedot

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus HUS Saattohoitostrategia Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus Hanko Lohjan sha Lohja Hospital Paloniemi Hospital Raasepori Karjalohja Nummi- Pusula Tammiharju Hospital

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 70 01.10.2014 Kaupunginhallitus 217 13.10.2014

Perusturvalautakunta 70 01.10.2014 Kaupunginhallitus 217 13.10.2014 Perusturvalautakunta 70 01.10.2014 Kaupunginhallitus 217 13.10.2014 Lausunnon antaminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymälle vuoden 2015 talousarviosta ja vuosisuunnitelmasta sekä vuosien 2015-2017

Lisätiedot