Lihan arvostelu ja toimenpiteet punaisen lihan lihantarkastuksen yhteydessä (Eviran ohje LIHA 002/1)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lihan arvostelu ja toimenpiteet punaisen lihan lihantarkastuksen yhteydessä (Eviran ohje LIHA 002/1)"

Transkriptio

1 Lihan arvostelu ja toimenpiteet punaisen lihan lihantarkastuksen yhteydessä (Eviran ohje LIHA 002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

2

3 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 1 / 37 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä Lihan arvostelu ja toimenpiteet lihantarkastuksen yhteydessä Määritelmät... 3 LIITE...4 I YLEISET KÄYSSYYT...5 II YLEISET MUUTOKSET...7 III PAIKALLISET MUUTOKSET IHO JA IHONALAISKUDOS SYDÄN JA VERISUONET HENGITYSELIMET RUOANSULATUSKANAVA MAKSA PERNA MUNUAISET, VIRTSARAKKO SUKUELIMET, UTAREET LIHAKSISTO LUUT, NIVELET VERI IV LOISSAIRAUDET...24 V BAKTEERISAIRAUDET...28 VI VIRUSSAIRAUDET...34 VII MYKOTOKSIKOOSIT...36 VIII PRIONISAIRAUDET...37

4 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 2 / 37 1 Yleistä Elintarviketurvallisuusvirasto Evira antaa tässä ohjeessa suosituksia lihantarkastuksen yhteydessä suoritettavasta kotieläiminä pidettävien nauta- ja kavioeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien lihan arvostelusta ja muista toimenpiteistä lihantarkastuksen yhteydessä. Tätä ohjetta voidaan soveltaa myös poron lihan arvosteluun sekä tarhatun ja luonnonvaraisen riistan lihan paitsi lintujen lihantarkastukseen. Ohjeet eivät ole velvoittavia ja niistä voidaan perustelluista syistä poiketa. 2 Lihan arvostelu ja toimenpiteet lihantarkastuksen yhteydessä Lihantarkastuksessa on noudatettava ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus) sekä lihantarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 38/EEO/2006 (lihantarkastusasetus) vaatimuksia. Punaisen lihan arvostelusta säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvontaasetuksen liitteen I jakson II luvuissa II, III ja V ja jakson IV luvussa IX sekä lihantarkastusasetuksen liitteen 2 luvuissa 1, ja 3. Luonnonvaraisen riistan lihan arvostelusta säädetään lisäksi eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvontaasetuksen liitteen I jakson IV luvun VIII kohdassa B ja lihantarkastusasetuksen liitteen 4 kohdan A luvussa 2. Erityisiä säädöksiä tarhatun riistan ja poron lihan arvostelusta annetaan lihantarkastusasetuksen liitteen 4 kohdan B luvussa 5 ja kohdan C luvussa 8. Edellä mainitut säädökset sisältävät tiettyjen sairauksien ja osten arvostelua koskevat tarkat määräykset. Useiden sairauksien tai osten osalta tarkkoja määräyksiä ei kuitenkaan voida antaa, koska sairauden tai osten laajuus ja vaikutus teuraseläimeen vaihtelee paljon. Sen vuoksi Evira antaa tämän ohjeen liitteessä suosituksia lihantarkastuksen yhteydessä tehtävistä laboratoriotutkimuksista ja lihan arvostelusta myös silloin, kun lihantarkastuksessa epäillään tai todetaan muita kuin asetuksissa mainittuja sairauksia tai oksia. Tässä ohjeessa esitettyjen lihantarkastuslöydösten ohella lihantarkastuksessa voidaan havaita myös muita syitä, jotka johtavat lihan hylkäämiseen tai ehdolliseen hyväksymiseen (ks. liite, osa II kohta 19). Liitteessä on lisäksi viittauksia muihin määräyksiin ja ohjeisiin, jotka on otettava huomioon lihan arvostelussa ja sen yhteydessä suoritettavissa toimenpiteissä. Lihan arvostelu perustuu kokonaiskuvaan, joka perustuu ketjuinformaatioon, ante mortem -tarkastuksen yhteydessä tehtyihin havaintoihin sekä post mortem - tarkastuksen yhteydessä tehtyihin löydöksiin sekä siihen mahdollisesti liittyvien lisätutkimusten tuloksiin. Epäiltäessä tai todettaessa eläintautilain (55/1980) nojalla vastustettavaksi eläintaudiksi määrättyä eläintautia tai a tarttuvaa eläintautia, josta maa tiettävästi on vapaa, on siitä ilmoitettava maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston erikseen määräämällä tavalla. Lisäksi on noudatettava asianomaisen taudin vastustamisesta erikseen annettuja määräyksiä.

5 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 3 / 37 Jos epäillään tai todetaan, että eläinsuojelulakia (247/1996) tai eläinten lääkitsemisestä annettua lakia (617/1997) taikka niiden nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä on rikottu, on niistä ilmoitettava kyseisessä lainsäädännössä edellytetyllä tavalla. 3 Määritelmät Lihantarkastuksen keskeiset termit on määritelty asetuksen (EY) No 853/2006 liitteessä I. Edellä mainitussa liitteessä annetut määritelmät huomioon ottaen tarkoitetaan tässä ohjeessa: 1) lihalla: syötäväksi soveltuvia osia veri mukaan lukien 2) lla: a teurastuksen jälkeen 3) muilla osilla: a tuoretta lihaa kuin n lihaa, mukaan lukien sisäelimet ja veri 4) sisäelimillä: rinta-, vatsa- ja lantio-ontelon elimiä sekä henki- ja ruokatorvea Käsitteellä yleistila tarkoitetaan liitteessä kliinistä ja patologisanatomista kuvaa. Helsingissä, Yksikön johtaja Osmo Mäki-Petäys Ylitarkastaja Satu Salmela

6 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 4 / 37 LIITE Merkkien selitykset HYV (HYV) hyväksytään hyväksytään ehdollisesti hylätään Huomautuksia -sarakkeen maininta ilmoitusvelvollisuudesta tarkoittaa eläintautilainsäädännön edellyttämää ilmoitusvelvollisuutta. Huomautuksia -sarakkeessa on kunkin hylkäyssyyn kohdalla annettu viittauksia sellaisiin lainkohtiin, jotka todennäköisimmin kuhunkin tapaukseen soveltuvat. Tämä tarkoittaa sitä, että lueteltujen lainkohtien soveltuvuus on kussakin tapauksessa aina arvioitava erikseen eikä lainkohtia siten voi sellaisenaan liittää osaksi yksittäisen lihantarkastuspäätöksen sovellettavien oikeusohjeiden luetteloa. Säädökset, joihin viitataan EY 853/2004 EY 854/2004 EY 999/2001 MMMa 134/2006 MMMa 38/EEO/2006 MMMa 24/EEO/2006 MMMa 10/EEO/2004 MMMa 20/EEO/2001 MMMp 1/EEO/2000 MMMa 21/EEO/2001 (I 4 - eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia) (I 5 eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta) (D 56 TSE) (I 15 alkutuotanto) (J 1 lihantarkastus) (J 15 EHEC-tutkimus) (J 17 TSE-tutkimus) (J 40 salmonellavalvonta) (J 56 bakteriologinen tutkimus) (J 57 mikrobilääkeaineiden osoittaminen)

7 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 5 / 37 I YLEISET KÄYSSYYT 1. Lihantarkastuspäätös tehdään yli 3 vuorokautta teurastamisesta 2. Liha on peräisin hätäteurastetusta eläimestä 3. Liha on peräisin erillään teurastetusta tai sairaiden eläinten teurastusosastossa teurastetusta eläimestä 4. Eläin on tuotu teurastamoon tilalta tai alueelta eläinten terveyteen tai kansanterveyteen liittyvien rajoitusten vastaisesti 5. Eläimen merkinnät tai rekisteröinti eivät täytä lainsäädännön vaatimuksia 6. Hevosen tunnistusasiakirja puuttuu tai on lukukelvoton tai sen antamisesta ei ole kulunut 6 kuukautta HYV Sisäelimet hylätään alakohta h) HYV HYV Hätäteurastettujen eläinten lihaa saa käyttää ainoastaan kansallisesti. Tarvittaessa liha hylätään tai hyväksytään ehdollisesti käytettäväksi kuumennettaviin tuotteisiin tai lihavalmisteisiin alakohta 2. a) HYV HYV Tarvittaessa liha hylätään tai hyväksytään ehdollisesti käytettäväksi kuumennettaviin tuotteisiin tai lihavalmisteisiin alakohta 2. b) 854/2004, liite I, jakso II, luku II, kohta 4. a) 38/EEO/2006, liite 2, luku 2 B, kohta b) Toimitaan asetuksen 38/EEO/2006 mukaisesti. 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta 1 38/EEO/2006, liite 2, luku 2 B, kohta a) 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta 1 38/EEO/2006, liite 2, luku 2 B, kohta e)

8 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 6 / Hevosen tunnistusasiakirjaan merkityn tiedon mukaan hevosen teurastaminen elintarvikkeena käytettäväksi on kielletty 8. Eläimelle ei ole tehty ante mortem - tarkastusta 9. Eläin on kuollut ennen teurastusta 10. Asiaankuuluvia tietoja elintarvikeketjusta ei ole saatavilla 24 tunnin kuluttua saapumisesta teurastamoon. 11. Eläimen muille osille ei ole tehty post mortem -tarkastusta 38/EEO/2006, liite 2, luku 2 B, kohta d) kohta a) kohta c) Elintarvikeketjua koskevien säädösten noudattamisesta eri eläinlajeille ks. MMMa 134/2006 ja EY 853/ /2004, liite I, jakso II, luku II, kohta 3 Post mortem tarkastusta ei ole voitu suorittaa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. kohta b)

9 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 7 / 37 II YLEISET MUUTOKSET 1. Yleistynyt tauti - yleistynyt tulehdus / yleisinfektio, joka aiheuttaa tulehdusoksia eri puolilla elimistöä Yleisinfektiossa havaitaan erilaisina yhdistelminä verentungos ssa ja/tai elimissä, petekkiaalisia verenvuotoja herakalvoilla, tulehduspesäkkeitä eri elimissä sekä tulehduseritettä elinten pinnalla. 2. Liha on laittomasti käsitelty dekontaminoivilla aineilla 3. Liha on laittomasti käsitelty ionisoivilla tai UV-säteillä 4. Lihassa on vierasesine 5. Lihan radioaktiivisuus ylittää sallitut tasot 6. Liha on peräisin pistokohdan alueelta Diagnoosi perustuu ante- ja post mortem -löydöksiin ja tarvittaessa suoritettuun bakteriologiseen tutkimukseen (ks. MMMp 1/EEO/2000). Käsitellyt hylätään. kohta l) Käsitellyt hylätään. kohta m) HYV HYV Luonnonvaraisen riistan metsästyksessä käytettyä materiaalia (hauleja tms.) sisältävää lihaa ei tarvitse hylätä, jos lihassa ei havaita oksia. kohta n) ja u) Sallitut tasot ylittävät hylätään. kohta o) HYV HYV Muuttuneet hylätään. kohta d)

10 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 8 / Jäämiä tai vieraita aineita yli asetettujen raja-arvojen a) Lääkejäämiä yli asetettujen raja arvojen b) Mikrobilääkejäämiä osoitettu mikrobiologisella menetelmällä - estovyöhyke 2 mm - estovyöhyke > 2 mm c) Muita vieraita aineita kuin lääkejäämiä yli asetettujen rajaarvojen. Eläin on teurastettu eläimelle annetun lääkkeen varoajan aikana. Toimitaan asetuksen 38/EEO/2006 mukaisesti. Diagnoosi: Evira. HYV HYV kohta i) ja u) 38/EEO/2006, liite 2, luku 3 kohta 3.1. alakohta m) Toimitaan asetusten 21/EEO/2001 ja 38/EEO/2006 mukaisesti. kohta i) ja u) 38/EEO/2006, liite 2, luku 3 kohta 3.1. alakohta k) ja l) Torjunta-aineet, raskasmetallit yms. Diagnoosi: Evira. Maksa ja munuaiset hylätään, jos on perusteltua syytä epäillä, että niihin on kertynyt raja-arvot ylittäviä määriä raskasmetalleja. Hevosen maksa ja munuaiset hylätään aina samoin kuin yli neljävuotiaiden nautojen munuaiset. Yli vuoden ikäisen hirvi maksa ja munuaiset sekä hylkeen kaikki sisäelimet sekä nahanalainen ja vatsaontelon rasva samoin kuin luonnonvaraisten jänisten ja kanien munuaiset hylätään aina. kohta i), k) tai u) 3.1. alakohta i) ja j) 38/EEO/2006, liite 4, luku A. 2.

11 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 9 / Käytetty kiellettyjä aineita Lihassa todetaan kiellettyjen aineiden jäämiä tai liha on peräisin eläimestä, jota on hoidettu kielletyillä aineilla säädösten vastaisesti. Ks. myös eläinten lääkitsemistä koskevat säädökset. kohta j) ja u) 3.1. alakohta n) 9. Vieras haju Tarvittaessa keittokoe. - selvä tai voimakas vieras haju (sukupuolihaju, asetoni tms.) 10. Vieras maku - selvä tai voimakas vieras maku Sellaisten karjujen, salakarjujen ja kaksineuvoisten sikojen ja, joissa ei ole voimakasta sukupuolihajua, hyväksytään lihavalmisteisiin. Liha voidaan kuitenkin hyväksyä ilman ehtoja, jos n paino on alle 80 kg tai jos se tutkitaan Eviran hyväksymällä menetelmällä ja todetaan, ettei siinä ole karjun hajua. kohta p) ja u) 3.1. ala sekä kohta 3.2. alakohta 2. c) kohta p) ja u) 3.1. ala 11. Vieras väri Ks. myös porfyria, osa V, kohta kohta p) a) yleinen ikterus Keittokoe. voimakas lievä HYV HYV

12 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 10 / 37 b) melanoosi yleinen, ei puhdistettavissa tapaukset c) muu laajalle levinnyt värinos 12. Kuihtuminen, cachexia HYV HYV Esim. eräissä myrkytyksissä: CO (lohenpunainen) tai nitraatti (ruskea). Kuihtuminen patologisanatomisessa mielessä, jolloin rasvakudos häviää ja kehittyy seroosi atrofia lähinnä sydämen rasvakudoksessa ja mahdollisesti luuytimessä. Lihaksistoltaan eläin on huomattavan laiha. 13. Pitkälle kehittynyt anemia, yleinen ödeemi ja yleiset verenkiertohäiriöt tai verinen kohta q) kohta p) - verinen Epätäydellisestä verenlaskusta johtuva voimakkaasti verinen hylätään. 14. Paiseet a) n eri osissa on useita paiseita tai todetaan voimakas tulehdusos sekä tuoreita kapseloitumattomia paiseita tai infarkteja kohta t) Todettaessa hännänpurenta on paiseiden esiintymiseen kiinnitettävä lihantarkastuksessa erityistä huomiota. Jos lihaa ei hylätä patologisanatomisten löydösten tai muiden tutkimustulosten perusteella ja on syytä epäillä yleisinfektioa, tulee suorittaa bakteriologinen tutkimus. Ks. MMMa nro 38/EEO/2006.

13 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 11 / 37 b) paiseet ovat hyvin rajoittuneet ja kapseloituneet eikä yleistila ole tunut 15. Kasvaimet a) yleistynyt (malignisti käyttäytyvä kasvain, kasvainkudosta useissa kohdin a ja muita osia) HYV HYV Normaalia laajempi imusolmukkeiden tarkastus ja epävarmoissa tapauksissa histologinen tutkimus. Välitön ilmoitusvelvollisuus tarttuvassa naudan leukoosissa. Epäiltäessä naudan leukoosia verinäyte sekä kudosnäyte 10 % formaliinissa. Diagnoosi: Evira. Kimohevosten lavanalaiset lihakset ja tarvittaessa myös sisäpuoliset reisilihakset tutkitaan. b) tapaukset (rajoittuneet kasvaimet, jotka voidaan poistaa) 16. Liian nuorena teurastettu eläin 3.1. alakohta e) HYV HYV Liha, joka on peräisin alle 7 päivän ikäisenä teurastetusta eläimestä on hylättävä. Ks. myös eläinsuojelumääräykset. kohta c) 17. Likaantuminen kohta s) a) yleinen, voimakas b) tapaukset HYV HYV

14 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 12 / Yleistynyt lymfadeniitti Eri puolilla a suurentuneita imusolmukkeita, joissa voi näkyä tulehduspesäkkeitä. Vrt. kasvaimet, osa II, kohta alakohta b) 19. Muu syy Liha voidaan hylätä jos se voi olla riski kansanterveydelle tai eläinten terveydelle tai se ei jostain muusta syystä sovellu ihmisravinnoksi. Liha voidaan tarvittaessa hyväksyä ehdollisesti tarkastuseläinlääkärin katsoessa sen olevan sellaista, ettei se sellaisenaan sovellu normaaliin kulutukseen alakohta 2. d)

15 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 13 / 37 III PAIKALLISET MUUTOKSET 1. IHO JA IHONALAISKUDOS 1.1. Paikalliset vauriot ilman yleistilan osta (punoitus, ihottuma, ruhjeet ja ns. lantahautumat, tuoreet infektoitumattomat tai paranevat haavat, arvet) HYV HYV 1.2. Laajat traumaattiset tai tulehtuneet okset (flegmonit, nekroosit, märkärupi, palovammat yms.) a) rajoittumattomat okset, joiden yhteydessä todetaan embolisia abskesseja b) tapaukset HYV HYV Bakteriologinen tutkimus. 2. SYDÄN JA VERISUONET 2.1. Traumaattinen perikardiitti a) nekroottinen tai märkäinen tulehdus, jossa on runsaasti tulehduseritettä ja voimakkaita verenkiertohäiriöitä

16 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 14 / 37 b) tapaukset HYV HYV Keittokoe ja tarvittaessa bakteriologinen tutkimus Muut perikardiitit a) akuutti tai subakuutti serofibrinoosi tai fibrinopurulentti tulehdus ja merkkejä yleisinfektiosta b) krooninen, jossa yleistila ei ole tunut 2.3. Myokardiitti, myodegeneraatio yleistila ei ole tunut HYV HYV HYV HYV 2.4. Endokardiitti Ks. myös sikaruusu, osa V, kohta 8. a) fibrinopurulentti tulehdus, jonka yhteydessä on akuutteja embolisia abskesseja, infarkteja tai muita verenkiertohäiriöitä tai u) b) tapaukset (HYV) (HYV) Bakteriologinen tutkimus. Huom! viljelytekniikka Erysipelothrixin varalta. sekä kohta 3.2. alakohta 2 d) 2.5. Arteriitti, periarteriitti oksia n eri puolilla olevissa verisuonissa

17 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 15 / Vena cavan tromboosi naudalla a) tuoreita embolisia oksia (maksaabskessit, abskesseja ja infarkteja keuhkoissa) b) tapaukset HYV HYV 3. HENGITYSELIMET 3.1. Riniitti Sian aivastustauti 3.2. Atelektaasi, emfyseema, melanoosi ja rehuaspiraatio sekä hyperemia ja ödeemi, ja vastaavat okset tumaton yleistila HYV HYV Ilmoitusvelvollisuus sian aivastustaudissa. HYV HYV kohta p) ja/tai u) 3.3. Pneumonia Ilmoitusvelvollisuus porsasyskäepäilyssä tai A. pleuropneumoniae tapauksissa. a) akuutti tai subakuutti fibrinoosi/purulentti/ abskedoiva/embolinen/ nekrotisoiva/gangrenoosi pneumonia, bronkopneumonia sekä aspiraatiopneumonia voimakas tulehdus ja merkkejä yleisinfektiosta b) kapseloituneet abskessit ja nekroosit ym. tapaukset, joissa ei ole merkkejä yleisinfektiosta HYV HYV Tarvittaessa bakteriologinen tutkimus.

18 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 16 / 37 c) krooninen katarraalispurulentti tai interstitielli pneumonia tumaton yleistila 3.4. Pleuriitti a) fibrinoosi, serofibrinoosi tai purulentti, jossa on merkkejä yleisinfektiosta b) kroonisia sidekudosmuodostumia, adherensseja HYV HYV Esim. epäillyt / todetut virusten, mykoplasmojen tai allergioiden aiheuttamat pneumoniat. HYV HYV Pleura parietale poistetaan tarvittaessa. 4. RUOANSULATUS- KANAVA 4.1. Gastroenteriitti Ks. salmonelloosi, osa V, kohta 6. a) akuutti hemorraginen, fibrinoosi tai nekrotisoiva ym. voimakas tulehdus ja merkkejä yleisinfektiosta tapaukset HYV HYV Tarvittaessa keittokoe tai bakteriologinen tutkimus.

19 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 17 / 37 b) krooninen ei laihtumista eikä muita oksia yleistilassa 4.2. Muut suolistookset a) voimakas ileus, selvä vieras haju, voimakkaita verenkiertohäiriöitä tai merkkejä yleisinfektiosta HYV HYV kohta p), f) tai u) b) tapaukset HYV HYV Tarvittaessa keittokoe tai bakteriologinen tutkimus Rasvakudosnekroosi 4.4. Peritoniitti a) akuutti yleistynyt tulehdus ja merkkejä yleisinfektiosta b) rajoittunut fibrinoosi peritoniitti, paikalliset abskessit ja adherenssit HYV HYV Voimakkaissa oksissa keittokoe. HYV HYV Tarvittaessa keittokoe tai bakteriologinen tutkimus. 5. MAKSA 5.1. Teleangiektasia, melanoosi voimakas HYV HYV

20 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 18 / Cholangiitti HYV HYV 5.3. Amyloidoosi HYV HYV Yleensä todetaan jokin krooninen tulehdussairaus esim. mastiitti tai retikuliitti. Tarvittaessa keittokoe Maksan rasvoittuminen a) voimakas rasvoittuminen kohta p) ja u) kohta p) ja u) HYV HYV Maksa on väriltään kellertävä tai keltainen ja koostumukseltaan haurastunut ja mureneva. Patologisen rasvoittumisen (rasvarappeuma) yhteydessä havaitaan yleensä yleistilan oksia, koska rappeutuma on usein krooninen (laihtuminen, vieras haju ja mahdollisesti vieras väri: ruskea väri methemoglobinemiassa ja keltainen ikteruksessa). Havaittaessa oksia yleistilassa hylätään tarvittaessa koko ja. Keittokoe. b) lievä rasvoittuminen HYV HYV HYV

21 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 19 / Abskessit, nekroosit a) tuoreet emboliset abskessit / infarktit tai lukuisia miliaareja nekrooseja ja merkkejä yleisinfektiosta b) hyvin kapseloituneet HYV HYV c) ns. sahanpurumaksa, yleistila tumaton 5.6. Maksakirroosi a) oksia yleistilassa (voimakas ikterus, voimakas ascites, selvä vieras haju yms.) HYV HYV Maksassa epätarkkarajaisia vaaleita pesäkkeitä. kohta p) b) tapaukset HYV HYV Tarvittaessa keittokoe tai bakteriologinen tutkimus Loisten aiheuttamat okset Ks. Loissairaudet, osa IV. kohta h) 6. PERNA 6.1. Pernan kiertymä HYV HYV Havaittaessa oksia pernassa ks. myös pernarutto, osa V, kohta 1.

22 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 20 / MUNUAISET, VIRTSARAKKO 7.1. Kystat, munuaiskivet, hydronefroosi - yleistila tumaton 7.2. Akuutti embolinen nefriitti ja akuutit infarktit munuaisissa sekä yleistilan oksia 7.3. Nefriitti, pyelonefriitti, nefroosi a) toksemian tai uremian merkkejä b) akuutti nefriitti, ei merkkejä yleisinfektiosta c) krooninen interstitielli yms. yleistila ei ole tunut HYV HYV Bilateraalisessa voimakkaassa hydronefroosissa keittokoe. kohta p) ja u) Ensisijainen tulehdusos on tavallisesti muualla kuin munuaisissa (esim. hännänpurenta). Tarvittaessa bakteriologinen tutkimus. tai u) HYV HYV Tarvittaessa keittokoe. HYV HYV Esim. valkotäplämunuainen. Tarvittaessa keittokoe. d) amyloidoosi HYV HYV Keittokoe. kohta p) ja u) e) tapaukset HYV HYV Tarvittaessa bakteriologinen tutkimus.

23 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 21 / Kystiitti HYV HYV Tarvittaessa keittokoe. 8. SUKUELIMET, UTAREET 8.1. Metriitti a) akuutti voimakas puruluentti, nekroottinen tai septinen metriitti ja merkkejä yleisinfektiosta b) krooninen metriitti, pyometra, maseroituneet tai muumioituneet sikiöt 8.2. Synnytykseen liittyvät tilat (dystokia, prolapsi, torsio, ruptura, jälkeisten jääminen) a) tulehdusoksia (akuutti voimakas metriitti tai peritoniitti ja merkkejä yleisinfektiosta) HYV HYV Keittokoe tai bakteriologinen tutkimus. Ks. myös eläinsuojelusäädökset. b) tapaukset HYV HYV Tarvittaessa keittokoe tai bakteriologinen tutkimus Mastiitti a) septinen, voimakas, akuutti, purulentti tai gangrenoosi ja merkkejä yleisinfektiosta

24 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 22 / 37 b) krooninen katarraalinen, purulentti tai abskedoiva, jossa yleistila ei ole tunut HYV HYV Tarvittaessa bakteriologinen tutkimus tai keittokoe. 9. LIHAKSISTO 9.1. PSE Lopullinen arvostelu vuorokausi teurastuksen jälkeen. kohta p) a) voimakkaat, laajat okset, ödeemia b) tapaukset (HYV) (HYV) 3.2. alakohta 2 d) 9.2. Lihasrappeuma (NMD) a) voimakkaat, laajat okset Lihakset voimakkaan vaaleankirjavat ja kroonisissa tapauksissa sidekudosmaiset. kohta p) b) tapaukset HYV HYV 9.3. Myosiitti: eosinofiilinen yms. a) voimakkaat, laajat okset b) tapaukset HYV HYV 10. LUUT, NIVELET Fraktuurat a) avomurtumat HYV HYV Bakteriologinen tutkimus.

25 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 23 / 37 b) murtumat HYV HYV Osteomyeliitti, spondyliitti a) akuutti hematogeeninen tulehdus ja merkkejä yleisinfektiosta b) okset paikallisia ja rajoittuneita Esim. sian hännänpurentojen yhteydessä. HYV HYV Tarvittaessa bakteriologinen tutkimus Artriitti a) akuutti tai krooninen serofibrinoosi tai fibrinopurulentti moniniveltulehdus Havaittaessa merkkejä yleisinfektiosta hylätään koko ja. Vähintään kolmessa raajassa ja isoissa nivelissä. Isoiksi niveliksi luetaan polvi-, lonkka-, olka- ja kyynärnivelet. (Esim. molemmat polvinivelet ja yksi kyynärnivel tai molemmat kyynärnivelet ja polvi.) Moniniveltulehduksena hylätään myös, jos tulehdus on kahdessa raajassa useissa isoissa nivelissä (esim. molemmat polvet ja molemmat lonkat) sekä todetaan oksia yleistilassa. yksittäiset nivelet HYV HYV Yksi iso nivel tai useita pieniä niveliä. Nivel poistetaan siten, ettei nivelen sisältö kontaminoi lihaa.

26 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 24 / 37 b) krooninen seroosi tulehdus yksittäisissä tai useissa nivelissä yleistila tumaton Artroosi, osteokondroosi Pigmenttihäiriöt Porfyria HYV HYV HYV HYV HYV HYV Luut hylätään. kohta p) ja u) 11. VERI Hylätyn veri Veri hylätään verierä, johon hylätyn veri kuuluu, hylätään. kohta t) IV LOISSAIRAUDET 1. Trikinoosi Ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira Ks. MMMa 38/EEO/2001. positiivista sian a tai sivutuotteita ei saada selville kohta e) 854/2004, liite I, jakso IV, luku IX, kohta C (HYV) (HYV) Jos positiivista a tai muita osia ei saada selville, pakastetaan tai kuumennetaan kaikki samaan positiiviseen digestiomenetelmällä tutkittuun erään kuuluvat t ja sekä sivutuotteet asetuksen 38/EEO/2001 mukaisesti alakohta 1 d)

27 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 25 / Kystikerkoosi Varmistus: Evira a) Taenia saginata (Cysticercus bovis) tai Taenia solium (C. cellulosae) yleistynyt infektio Ilmoitusvelvollisuus. Yleistynyt infektio: eläviä tai kuolleita loisia todetaan eri puolille a tehdyissä lihasviilloissa tai liha on huomattavan vetistä. kohta e) 854/2004, liite I, jakso IV, luku IX, kohta B lievä infektio (HYV) (HYV) Lievä infektio: vain yksi elävä tai joitakin eläviä tai kuolleita loisia todetaan. Ruho ja hyväksytään pakastuksen jälkeen (lämpötila lihan sisäosissa on ollut -10 ºC vähintään 10 päivän ajan). Muuttuneet hylätään. b) Taenia hydatigena (C. tenuicollis) 3. Ekinokokkoosi Echinococcus granulosus kohta h) 854/2004, liite I, jakso IV, luku IX, kohta B HYV HYV Elin hylätään, jos loisia on runsaasti. kohta h) HYV HYV Välitön ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira. kohta e) ja u)

28 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 26 / Distomatoosi Ilmoitusvelvollisuus. a) Fasciola hepatica b) Dicrocoelicum dendriticum HYV HYV HYV HYV kohta h) ja u) 5. Mahalaukun ja suoliston loiset tumaton yleistila 6. Keuhkomadot tumaton yleistila HYV HYV kohta h) ja u) HYV HYV Ilmoitusvelvollisuus naudan keuhkomadossa. kohta h) ja u) 7. Hevosen strongyloosi S. vulgaris 8. Poron Setaria tundra tartunta HYV HYV kohta h) ja u) HYV HYV Jos tunut yleistila hylätään koko. kohta h) ja u)

29 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 27 / Loisten aiheuttamat okset (arvet ja granuloomat) a) runsaasti oksia HYV HYV b) lievä os HYV HYV Maksat puhdistetaan enintään viidellä viillolla. 10. Parafilarioosi Parafilaria bovicola a) laajat, syvälle ulottuvat okset b) pinnalliset, rajoittuneet okset 11. Kapi Sarcoptes scabiei 12. Piroplasmoosi (Babesioosi) Babesia divergens ei lihasoksia 13. Sarkosporidioosi Sarcocystis spp. a) voimakas infektio, okset makroskooppisesti havaittavissa Välitön ilmoitusvelvollisuus. kohta h) HYV HYV HYV HYV Ilmoitusvelvollisuus. kohta h) ja u) HYV Ilmoitusvelvollisuus. Veri hylätään. Vrt. hemoglobinuria, ikterus. kohta h) ja t) kohta h) b) lievä infektio HYV HYV

30 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 28 / 37 V BAKTEERISAIRAUDET 1. Pernarutto, anthrax Bacillus anthracis 2. Ritinärutto Clostridium chauvoei 3. Kaasukuolio, maligni ödeemi Clostridium septicum 4. Botulismi Clostridium botulinum 5. Jäykkäkouristus, tetanus Clostridium tetani Käsittelyriski. Hylkääminen ante mortem tarkastuksen perusteella. Tautia epäiltäessä on tehtävä mikroskooppinen tutkimus. Jos eläin on kuitenkin teurastettu, on teurastamo puhdistettava ja desinfioitava välittömästi. Välitön ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira. 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta 4 kohta e) ja u) 3.1. alakohta b) Välitön ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira alakohta b) Ilmoitusvelvollisuus. Hylätään ante mortem tarkastuksen perusteella. 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta alakohta b) Hylätään ante mortem tarkastuksen perusteella. 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta alakohta b)

31 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 29 / Salmonelloosi Ks. MMMa nro 20/EEO/2001 ja MMMa nro 38/EEO/2006. Ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira. a) salmonelloosi, kliinisesti sairas eläin Hylätään ante mortem tarkastuksen perusteella, ei saa tuoda teurastamoon tai pienteurastamoon. b) kliinisesti terve eläin, jonka tuotantotilalla otetussa ulostenäytteessä on todettu salmonella c) post mortem tarkastuksen yhteydessä tehdyssä bakteriologisessa tutkimuksessa todettu salmonella: steriilisti lihaksen sisältä otetusta näytteestä todettu muusta näytteestä todettu 7. EHEC Enterohemorraaginen E.coli kliinisesti terve eläin, n pintanäytteestä todettu 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta alakohta c) (HYV) (HYV) Kuumennus +70ºC alakohta 1 a) (HYV) (HYV) Kuumennus +70ºC alakohta 1 b) Ks. MMMa 24/EEO/2006 ja Eviran ym. ohje: EHEC-bakteerin torjunta nautatiloilla ja teurastamoissa. (HYV) (HYV) Kuumennus +70ºC alakohta 1 c)

32 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 30 / Sikaruusu Erysipelothrix rhusiopathiae a) akuutti voimakas eryteema tai krooninen ihonekroosi b) lievät tai epäselvät ihookset sikaruusubakteeri osoitettu bakteriologisessa tutkimuksessa sikaruusubakteeria ei todettu c) krooninen, jossa on valvulaarinen endokardiitti ja tuoreita infarkteja munuaisissa d) krooninen, jossa on endokardiitti tai artriitti sikaruusubakteeri osoitettu bakteriologisessa tutkimuksessa sikaruusubakteeria ei todettu Ilmoitusvelvollisuus. Käsittelyriski. Hylätään ante mortem tarkastuksen perusteella. 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta alakohta d) i. Bakteriologinen tutkimus alakohta d) ii. HYV HYV Bakteriologinen tutkimus. (lisänäytteenä on syytä viljellä munuainen tai imusolmuke). Vrt. endokardiitti, spondyliitti, artriitti. HYV HYV Bakteriologinen tutkimus.

33 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 31 / Listerioosi Listeria monocytogenes keskushermostomuoto 10. Leptospiroosi Leptospira interrogans 11. Tuberkuloosi, mykobakterioosi a) Mycobacterium tuberculosis ja bovis huomattavat okset, oksia useissa elimissä, oksia yleistilassa b) Mycobacterium avium tai atyyppiset mykobakteerit - huomattavat okset, oksia useissa elimissä, oksia yleistilassa Käsittelyriski. Ilmoitusvelvollisuus. Pää lähetetään Eviraan. 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta alakohta b) Käsittelyriski. Välitön ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira. 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta 4 kohta e) ja u) 3.1. alakohta a) Tuberkuloosi (M. tuberculosis ja bovis): välitön ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira. kohta e) 854/2004, liite I, jakso IV, luku IX, kohta E Atyyppiset mykobakteerit: ilmoitusvelvollisuus. Varmistus tarvittaessa: Evira. M. avium intracellulare infektio on yleinen hevosella ja sialla. Muutos muistuttaa lymfoomaa tai white spot osta. Sialla oksia yleensä vain leuanalus- tai suolilieveimusolmukkeissa sekä maksassa.

34 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 32 / 37 pleuran tai peritoneumin mykobakterioosi sian elinmykobakterioosi maksassa mykobakterioosioksia sikojen leuanalus- tai suolilieveimusolmukkeissa c) paratuberkuloosi Mycobacterium avium spp. paratuberculosis - ei oksia yleistilassa (HYV) HYV HYV (HYV) HYV HYV Rintakehä ja vatsanpeite hylätään. Myös ko. elinimusolmukkeet hylätään alakohta 2. d) ja/tai HYV HYV Ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira Lammas, vuohi, nauta, muilla lajeilla harvinainen. Makroskooppiset okset selvät vain naudan suolistossa. 12. Nekrobasilloosi Fusobacterium necrophorum a) oksia useissa elimissä kohta e) ja u) Tarvittaessa bakteriologinen tutkimus. b) paikallinen HYV HYV

35 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 33 / Pääntauti (Strangles) Streptococcus equi krooninen, hyvin rajoittunut 14. Aktinobasilloosi ja aktinomykoosi HYV HYV Ilmoitusvelvollisuus. Ilmoitusvelvollisuus. A. pleuropneumoniae, ks. osa III, kohta 3.3. a) yleistynyt 3.1. alakohta b) b) tapaukset HYV HYV 15. Luomistauti, bruselloosi Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella, ovis, Brucella suis a) akuutti bruselloosi Käsittelyriski. Välitön ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira. kohta e) 854/2004, liite I, jakso IV, luku IX, kohta F b) positiivinen tai epäselvä bruselloosireaktio 16. Räkätauti (Glanders) Burkholderia mallei HYV HYV Utareet, sukuelimet ja veri hylätään. Käsittelyriski. Välitön ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira. kohta e) 854/2004, liite I, jakso IV, luku IX, kohta D 3.1. alakohta b)

Eviran ohje 16002/1. Ohje tarkastuseläinlääkäreille lihan arvostelusta lihantarkastuksen yhteydessä

Eviran ohje 16002/1. Ohje tarkastuseläinlääkäreille lihan arvostelusta lihantarkastuksen yhteydessä Eviran ohje 16002/1 Ohje tarkastuseläinlääkäreille lihan arvostelusta lihantarkastuksen yhteydessä Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 1 / 43 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 2 2 Lihan arvostelu ja toimenpiteet

Lisätiedot

Eviran ohje 16002/2. Ohje lihan arvostelusta lihantarkastuksen yhteydessä

Eviran ohje 16002/2. Ohje lihan arvostelusta lihantarkastuksen yhteydessä Eviran ohje 16002/2 Ohje lihan arvostelusta lihantarkastuksen yhteydessä fg Esittelijä Thimjos Ninios Sivu/sivut 1 / 41 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 2 2 Lihan arvostelu ja toimenpiteet lihantarkastuksen

Lisätiedot

Lihan arvostelu ja toimenpiteet siipikarjan lihantarkastuksen yhteydessä (Eviran ohje LIHA 003/1)

Lihan arvostelu ja toimenpiteet siipikarjan lihantarkastuksen yhteydessä (Eviran ohje LIHA 003/1) Lihan arvostelu ja toimenpiteet siipikarjan lihantarkastuksen yhteydessä (Eviran ohje LIHA 003/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 1 / 20 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 38/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 5.9.2006 566/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.10.2006-toistaiseksi Valtuutussäännökset Elintarvikelaki (23/2006) 12, 18, 39

Lisätiedot

Eviran ohje 16037/1. Ruhon ja muiden eläimen osien esittäminen tarkastettavaksi

Eviran ohje 16037/1. Ruhon ja muiden eläimen osien esittäminen tarkastettavaksi Eviran ohje 16037/1 Ruhon ja muiden eläimen osien esittäminen tarkastettavaksi Esittelijä Thimjos Ninios Sivu/sivut 1 / 6 Hyväksyjä Leena Oivanen Ohje 16037/1 Käyttöönotto 3.5.2013 Elintarvikehygieniayksikkö

Lisätiedot

2.3.5 Kudosten rappeuma 105 2.3.6 Kalkkeumat 106 2.3.7 Verenvuoto tai verenpurkauma 106 2.3.8 Nestepöhö, turvotus, ödeema 107 2.3.

2.3.5 Kudosten rappeuma 105 2.3.6 Kalkkeumat 106 2.3.7 Verenvuoto tai verenpurkauma 106 2.3.8 Nestepöhö, turvotus, ödeema 107 2.3. SISÄLTÖ JOHDANTO 13 1. RAKENNE JA ELINTOIMINNOT 17 1.1 SOLU 18 1.2 KUDOKSET 19 1.2.1. Peitin- eli epiteelikudos 19 1.2.2. Side- ja tukikudos 19 1.2.2.1. Luut 20 1.2.2.2 Luuliitokset 21 1.2.2.3 Hampaat

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta LUONNOS 30.5.2016 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) nojalla:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

Päivämäärä. - Valtuutussäännökset

Päivämäärä. - Valtuutussäännökset D 45 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 13/EEO/2004 Päivämäärä Dnro 30.12.2004 5550/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2005- toistaiseksi Kumoaa/Muuttaa - Valtuutussäännökset Eläintautilaki

Lisätiedot

Luonnos 30.9.2013. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta

Luonnos 30.9.2013. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta Luonnos 30.9.2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2013 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

välisenä aikana (3) - itä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan/ - se on rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan.../. /..

välisenä aikana (3) - itä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan/ - se on rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan.../. /.. 3134 TERVEYSTODISTUS (1) LIITE A Tämä todistus on laadittava lomakkeelle, jossa on sama teksti sekä lähettävän että vastaanottavan maan virallisella kielellä. Terveystodistuslomakkeet tilataan maa- ja

Lisätiedot

Eviran ohje 16041/1. Kotieläiminä pidettävien sikojen post mortem -tarkastus

Eviran ohje 16041/1. Kotieläiminä pidettävien sikojen post mortem -tarkastus Eviran ohje 16041/1 Kotieläiminä pidettävien sikojen post mortem -tarkastus Esittelijä Leena Oivanen Sivu/sivut 1 / 17 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Taustaa... 2 3 Toimivan silmämääräisen lihantarkastuksen

Lisätiedot

Eviran ohje 16014/1. Teurastettavan hevoseläimen tunnistusasiakirjan tarkastaminen

Eviran ohje 16014/1. Teurastettavan hevoseläimen tunnistusasiakirjan tarkastaminen Eviran ohje 16014/1 Teurastettavan hevoseläimen tunnistusasiakirjan tarkastaminen Esittelijä Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 9 TEURASTETTAVAN HEVOSELÄIMEN TUNNISTUSASIAKIRJAN TARKASTAMINEN Sisältö 1 Yleistä...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013. 1010/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013. 1010/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 1010/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Lihantarkastus 2010. Dnro 1170/0411/2011

Lihantarkastus 2010. Dnro 1170/0411/2011 Dnro 1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 24.3.2011 Lihantarkastusyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Eeva-Riitta Wirta Hanna Laatio Pienteurastamoita ja alueellista valvontaa koskevat tiedot

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2010 N:o 247 251. Valtioneuvoston asetus. N:o 247. maatalousyrittäjien opintorahasta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2010 N:o 247 251. Valtioneuvoston asetus. N:o 247. maatalousyrittäjien opintorahasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2010 N:o 247 251 SISÄLLYS N:o Sivu 247 Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta... 973 248 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1341. Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o 1341. Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1341 1346 SISÄLLYS N:o Sivu 1341 Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 :n muuttamisesta... 3087 1342

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 13. helmikuuta 2004 PE 337.066/12-17 TARKISTUKSET 12-17 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE

Lisätiedot

Nautaeläinten merkinnät ja rekisterikysely sekä niiden viranomaisvalvonta teurastamoissa ja pienteurastamoissa

Nautaeläinten merkinnät ja rekisterikysely sekä niiden viranomaisvalvonta teurastamoissa ja pienteurastamoissa Nautaeläinten merkinnät ja rekisterikysely sekä niiden viranomaisvalvonta teurastamoissa ja (Eviran ohje 16007/3) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 1 / 14 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautatuberkuloosin vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautatuberkuloosin vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 27/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2305/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Nautaeläinten tuberkuloosista vastustamisesta annettu

Lisätiedot

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Susanna Ahlström Eläinlääkintöylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Lopetusasetus Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Tilannearvio tilalla ja näytteenotto. Ajankohtaista tarttuvista eläintaudeista -teemapäivä 21.5.2013 Teija Kokkonen

Tilannearvio tilalla ja näytteenotto. Ajankohtaista tarttuvista eläintaudeista -teemapäivä 21.5.2013 Teija Kokkonen Tilannearvio tilalla ja näytteenotto Ajankohtaista tarttuvista eläintaudeista -teemapäivä 21.5.2013 Teija Kokkonen Diagnostiikan ja ennaltaehkäisyn vaatimukset Tilakoko Hoidon, lääkitysten, rokotusten

Lisätiedot

Hevosten lääkitys. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Evira

Hevosten lääkitys. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Evira Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Evira Lääkkeet ja lainsäädäntö Eläinten lääkitsemisen lainsäädännöllä varmistetaan eläinten hyvinvointia, ihmisten ja eläinten terveyttä, elintarviketurvallisuutta

Lisätiedot

Asia MIKROBILÄÄKEAINEIDEN OSOITTAMINEN LIHANTARKASTUKSESSA MIKROBIOLOGISELLA MENETELMÄLLÄ. Asetuksen soveltamisala

Asia MIKROBILÄÄKEAINEIDEN OSOITTAMINEN LIHANTARKASTUKSESSA MIKROBIOLOGISELLA MENETELMÄLLÄ. Asetuksen soveltamisala J 57 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/EEO/2001 Päivämäärä 4.6.2001 Dnro 994/00/2001 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 18.6.2001 - toistaiseksi Kumoaa Antibioottien ja kemoterapeuttien osoittamisesta

Lisätiedot

Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja toimittaminen myyntiin. Anne Fagerlund Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö, Evira

Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja toimittaminen myyntiin. Anne Fagerlund Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja toimittaminen myyntiin Anne Fagerlund Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja toimittaminen myyntiin Lainsäädäntöä

Lisätiedot

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke porotietokansio raakalihavalmisteet Hannu Pekkala 2006 Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke SISÄLLYSLUETTELO 1 Määritelmä... 2 2 Raakalihavalmisteiden valmistus...

Lisätiedot

Helposti leviävien eläintautien koulutusmateriaali

Helposti leviävien eläintautien koulutusmateriaali 1 Helposti leviävien eläintautien koulutusmateriaali Tämä koulutusmateriaali on Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikön tuottamaa ja tarkoitettu eri oppilaitosten

Lisätiedot

590/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

590/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus EPÄVIRALLINEN PÄIVITETTY ASETUS 590/2014, 29.12.2016 Asetus sisältää muutokset 762/2016, 29.8.2016 Muutetuissa kohdissa on hyperlinkit asetuksiin. 590/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus bruselloosin vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus bruselloosin vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 19/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2297/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Nautaeläinten bruselloosin vastustamisesta annettu maa-

Lisätiedot

Täydentävät ehdot. Elintarvikkeiden turvallisuus. Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito

Täydentävät ehdot. Elintarvikkeiden turvallisuus. Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito Neuvo 2020 koulutukset syksy 2014 Täydentävät ehdot Elintarvikkeiden turvallisuus Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito Kaija-Leena Saraste Evira/Valvontaosasto/Elintarvikehygienia 03.12.2014

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toimenpiteistä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toimenpiteistä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/EEO/2009 Päivämäärä Dnro 13.5.2009 2781/01/2008 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.6.2009 - toistaiseksi Kumoaa TSE-tautien varalta tutkittavien nautaeläinten,

Lisätiedot

Kotieläintiloilla tehtävät valvonnat ja valvonnan valtakunnalliset linjaukset. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies, ELT

Kotieläintiloilla tehtävät valvonnat ja valvonnan valtakunnalliset linjaukset. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies, ELT Kotieläintiloilla tehtävät valvonnat ja valvonnan valtakunnalliset linjaukset Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies, ELT Tässä esityksessä Eviran toimialan valvonta kotieläintiloilla Elintarvikeketju

Lisätiedot

Hevoset ja lääkityslainsäädäntö. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara

Hevoset ja lääkityslainsäädäntö. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Hevoset ja lääkityslainsäädäntö Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara EU-lainsäädäntö Eläinlääkedirektiivi 2001/82/EY, muut. 2004/28/EY Kaskadiperiaate Mahdollisuus lääkitä hevosia myös muilla kuin

Lisätiedot

Viejän on varmistettava, että venäläisellä tuojalla on Venäjän viranomaisten myöntämä tuontilupa.

Viejän on varmistettava, että venäläisellä tuojalla on Venäjän viranomaisten myöntämä tuontilupa. 1(5) Päivämäärä Dnro 16.5.2010 651/928/2007 Tämä ohje korvaa samalla diaarinumerolla 26.3.2007 annetun ohjeen. OHJEISTUS VENÄJÄN VIENNISSÄ KÄYTETTÄVIEN TERVEYSTODISTUS- TEN TÄYTTÄMISESTÄ KOSKIEN - luutonta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 10/14 Päivämäärä 28.3.2014 Dnro 527/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.5.2014 toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus afrikkalaisen sikaruton

Lisätiedot

Sivutuotteiden toimittaminen rehukäyttöön liha-alan laitoksista

Sivutuotteiden toimittaminen rehukäyttöön liha-alan laitoksista Esittelijä Hanna Laatio Sivu/sivut 1 / 5 1. Johdanto Tämän ohjeen tarkoituksena on opastaa liha-alan laitoksia, kuten teurastamoita ja leikkaamoita, sivutuotteiden toimittamisessa rehukäyttöön. Sivutuotteiden

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio Oy PL 19 90015 Oulun kaupunki Puh. 044 7036740 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön soveltaminen pk-yrityksissä

Elintarvikelainsäädännön soveltaminen pk-yrityksissä Elintarvikelainsäädännön soveltaminen pk-yrityksissä Seminaari elintarvikelainsäädännön soveltamisesta pk-sektorin yrityksiin Säätytalo 25.5.2010 Veli-Mikko Niemi Riskiperusteisuus lainsäädännössä Lainsäädännössä

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön vaatimukset teurastamon perustamisessa

Elintarvikelainsäädännön vaatimukset teurastamon perustamisessa Elintarvikelainsäädännön vaatimukset teurastamon perustamisessa Yksikönjohtaja Evira Valvontaosasto Lihantarkastusyksikkö Pienteurastamon suunnittelu Huomioon otettavaa: Teurastamon ympäristövaatimukset

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 821. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lihasta ja lihatuotteista Euroopan yhteisön sisämarkkinakaupassa

SISÄLLYS. N:o 821. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lihasta ja lihatuotteista Euroopan yhteisön sisämarkkinakaupassa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2002 N:o 821 822 SISÄLLYS N:o Sivu 821 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihasta ja lihatuotteista Euroopan yhteisön sisämarkkinakaupassa...

Lisätiedot

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus LIITE 1/(5) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Tammikuu 2016 Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen

Lisätiedot

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus LIITE 1/(5) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö kesäkuu 2015 Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen

Lisätiedot

Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014

Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014 Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014 Normaalia korkeampi elimistön lämpötila (37-38.3C normaali) Normaalilämmössä yksilöllistä variaatiota, selvitä hevosesi normaalilämpö säännöllisillä

Lisätiedot

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka Tuberkuloosi HIV-potilaiden kuolinsyynä Afrikassa: obduktiotutkimus Obduktio 108 HIV-potilaasta Botswanassa

Lisätiedot

OMAVALVONNAN TUKENA KÄYTETTÄVÄÄ KIRJANPITOA JA SIIHEN LIITTYVIÄ SÄILYTYSAIKOJA

OMAVALVONNAN TUKENA KÄYTETTÄVÄÄ KIRJANPITOA JA SIIHEN LIITTYVIÄ SÄILYTYSAIKOJA SUOMEN MEIJERIYHDISTYS OMAVALVONNAN TUKENA KÄYTETTÄVÄÄ KIRJANPITOA JA SIIHEN LIITTYVIÄ SÄILYTYSAIKOJA Tämä taulukko sisältää luettelon MMM:n asetuksen 134/2006 edellyttämästä kirjanpidosta ja sen säilyttämisestä.

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (asetusluonnos 2)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (asetusluonnos 2) MUISTIO (luonnos 23.1.2015) Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (asetusluonnos 1)

Lisätiedot

Eläintaudit Suomessa 2007

Eläintaudit Suomessa 2007 Eviran julkaisuja 7/2008 Eläintaudit Suomessa 2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 7/2008 Eläintaudit Suomessa 2007 Kuvat: Eviran kuvapankki: A. Kivilahti, S. Laaksonen, T. Mustasaari

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudan alkioille ja munasoluille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista

Lisätiedot

Afrikkalainen sikarutto Suomen näkökulmasta. ELL Susanna Peiponen Vetcare Oy 12.11.&13.11.2013

Afrikkalainen sikarutto Suomen näkökulmasta. ELL Susanna Peiponen Vetcare Oy 12.11.&13.11.2013 Afrikkalainen sikarutto Suomen näkökulmasta ELL Susanna Peiponen Vetcare Oy 12.11.&13.11.2013 Asfivirus Afrikkalainen sikarutto, ASF Virus erittäin kestävä Tuhoutuu normaaleissa ruoanvalmistuslämpötiloissa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1382/2011 Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/EEO/2007 Päivämäärä Dnro 2.7.2007 1678/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 6.7.2007 -toistaiseksi Muuttaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden

Lisätiedot

Eläintaudit Suomessa 2005-2006

Eläintaudit Suomessa 2005-2006 Eviran julkaisuja 25/2007 Eläintaudit Suomessa 2005-2006 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 25/2007 Eläintaudit Suomessa 2005-2006 Kuvailulehti Julkaisija Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

Penikkatauti turkiseläimillä

Penikkatauti turkiseläimillä Penikkatauti turkiseläimillä Ajankohtaista tarttuvista eläintaudeista teemapäivä 21.5.2013 Ulla-Maija Kokkonen ELT, erikoiseläinlääkäri Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto Eläintautivirologian tutkimusyksikkö

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.09.2002 KOM(2002) 527 lopullinen 2002/0229 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten

Lisätiedot

Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015

Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015 Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015 NEUVO 2020, 3.12. Seinäjoki, 5.12. Vaasa, 10.12. Järvenpää. 1 Miksi merkintää ja rekisteröintiä? Eläintaudin puhjetessa on tiedettävä missä kukin eläin on ollut

Lisätiedot

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta Annettu Helsingissä xx paivänä xxxkuuta 20xx Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinten lääkitsemisestä

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA JA NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2164/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärien

Lisätiedot

Hevosten lääkitysopas

Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 155090/1 Hevosten lääkitysopas Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 15509/1 Eviran ohje 15509/1 Käyttöönotto 11/2009 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikojen tarttuvan gastroenteriitin vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikojen tarttuvan gastroenteriitin vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 26/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2304/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa Valtuutussäännökset Eläintautilaki (441/2013)

Lisätiedot

Muuttaa. Valtuutussäännökset

Muuttaa. Valtuutussäännökset MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 27/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2483/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Suu- ja sorkkataudin vastustamisesta 31 päivänä

Lisätiedot

LUONNOS. Luonnonvaraisen riistan lihantarkastuksen järjestäminen, riistan lihan käsittely ja lihan toimittaminen myyntiin

LUONNOS. Luonnonvaraisen riistan lihantarkastuksen järjestäminen, riistan lihan käsittely ja lihan toimittaminen myyntiin Esittelijä Eva Marami Sivu/sivut 1 / 25 Käyttöönotto Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole

Lisätiedot

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Eviran ohje 18402/2 Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 2 Laatijat Britta Wiander,

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Emakoita Karjuja Porsaita > 8 viikkoa Kasvatus-/lihasikoja Muita yht. kpl.

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Emakoita Karjuja Porsaita > 8 viikkoa Kasvatus-/lihasikoja Muita yht. kpl. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien, sikojen

Lisätiedot

Eläimen elävänä tarkastaminen

Eläimen elävänä tarkastaminen Eviran ohje 16028/1 Eläimen elävänä tarkastaminen (ante mortem -tarkastus) osana lihantarkastusta Sivu/sivut 1 / 49 Eläimen elävänä tarkastaminen (ante mortem -tarkastus) osana lihantarkastusta Sisällys...

Lisätiedot

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Ylitarkastaja Helena Hepola Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Aujeszkyn taudin vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Aujeszkyn taudin vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 18/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2296/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Aujeszkyn taudin vastustamisesta sikaloissa annettu

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo LUOMU Nyt! Joensuu 1 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 2 Jäljitettävyys ja luotettavuus läpi koko ketjun Miksi lakia piti taas muuttaa? 3 Kuka nyt valvoo mitäkin Kuntien elintarvikevalvonta Markkinavalvonta

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Jyväskylän ympäristölaboratorio Eeronkatu 10 40720 JYVÄSKYLÄ Puh. 014 626650 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit) akkr

Lisätiedot

KANSALLISET SÄÄNNÖT JA HELPOTUKSET EU:N ELINTARVIKEHYGIENIALAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

KANSALLISET SÄÄNNÖT JA HELPOTUKSET EU:N ELINTARVIKEHYGIENIALAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Päivitetty 4.1.2017 KANSALLISET SÄÄNNÖT JA HELPOTUKSET EU:N ELINTARVIKEHYGIENIALAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Tämän muistion tarkoitus on selventää EU:n hygienialainsäädännön tarjoamia mahdollisuuksia säätää kansallisesti

Lisätiedot

VIERAAT AINEET ELÄIMISTÄ SAATAVISSA ELINTARVIKKEISSA (Vierasaineasetus)

VIERAAT AINEET ELÄIMISTÄ SAATAVISSA ELINTARVIKKEISSA (Vierasaineasetus) sivu 1/10 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS 13/EEO/2001 VIERAAT AINEET ELÄIMISTÄ SAATAVISSA ELINTARVIKKEISSA (Vierasaineasetus) 1 Soveltamisala Maa- ja metsätalousministeriö antaa tässä asetuksessa

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Porilab Tiedepuisto 4, A-rakennus 28600 PORI Puh. 0447013343 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit ISO 4833-1:2013

Lisätiedot

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Kotieläintuki-info (nauta ja lammas) Läänineläinlääkäri 1 Täydentävien ehtojen (TE) valvonta Säädösperusta Neuvoston ja parlamentin

Lisätiedot

Eviran ohje 15509/2. Hevosten lääkitysopas

Eviran ohje 15509/2. Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 15509/2 Hevosten lääkitysopas Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 15509/2 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa

Lisätiedot

Pidetään afrikkalainen sikarutto pois Suomesta! Leena Suojala, maatalouslinja MTK

Pidetään afrikkalainen sikarutto pois Suomesta! Leena Suojala, maatalouslinja MTK Pidetään afrikkalainen sikarutto pois Suomesta! 7.12.2016 Leena Suojala, maatalouslinja MTK ASF regionalisation by Commission Decision 2014/709/EU Baltian ja Puolan tilanne 26.10.2016 Kotisikatapaukset

Lisätiedot

Eviran ohje 16005/4. Elintarvikeketjutietojen toimittaminen ja valvonta

Eviran ohje 16005/4. Elintarvikeketjutietojen toimittaminen ja valvonta Eviran ohje 16005/4 Elintarvikeketjutietojen toimittaminen ja valvonta Esittelijä Nina Kaario Sivu/sivut 1 / 23 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeen sitovuus... 2 2 Yleistä... 2 3 Määritelmät... 2 4 Alkutuotannon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2014. 460/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2014. 460/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2014 460/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus sonnin spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maaja

Lisätiedot

Yhteisön sisäisen kaupan todistus

Yhteisön sisäisen kaupan todistus I.1. Lähettäjä Yhteisön sisäisen kaupan todistus I.2. Todistuksen viitenumero I.2.a. Paikallinen viitenumero: I.3. Toimivalnen keskusviranomainen Osa I: Saapuvaa erää koskevat tiedot I.4. Toimivalnen paikallishallintoviranomainen

Lisätiedot

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI www.ett.fi ETT ry VIRUSRIPULIT, HENGITYSTIETULEHDUKSET Ajoittain esiintyviä, erittäin helposti leviäviä V. 2012 tarttuvaa, voimakasoireista koronavirusripulia (?)

Lisätiedot

35. Teurastamolaitos 1 )

35. Teurastamolaitos 1 ) 1 ) Yleistä. Lihantuotos koko maassa v. 1971 oli 252 milj. kg, jossa oli lisäystä edellisestä vuodesta 14.07 %. Tuotoksesta oli naudanlihaa 43.2 %, sianlihaa 52. l % ja muuta lihaa 4.7 %. Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Riistan laadunarviointi

Riistan laadunarviointi Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus Hygienia - käsite Koulutus sisältää terveyteen vaikuttavien seikkojen tutkimisen ja terveyden ylläpitämiseen sekä tautien ennaltaehkäisyn. Sisältää myös puhtauden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Brita Suokas, Luomuinstituutti, Luomupäivät Mikkeli 12.11.2013 Luomuinstituutti / Suokas

Lisätiedot

Afrikkalainen sikarutto. Taudin aiheuttamat vahingot ja torjunta

Afrikkalainen sikarutto. Taudin aiheuttamat vahingot ja torjunta Afrikkalainen sikarutto Taudin aiheuttamat vahingot ja torjunta ASF / taloudellinen merkitys Suuria taloudellisia tappioita sikatiloille ja koko lihateollisuudelle Kansainvälisen kaupan pysähtyminen Sikojen

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n

Lisätiedot

Rutto ja muut zoonoosit ihmiskunnan historiassa

Rutto ja muut zoonoosit ihmiskunnan historiassa Rutto ja muut zoonoosit ihmiskunnan historiassa Heikki S. Vuorinen LKT, lääketieteen historian dosentti Tampereen yliopisto ja Helsingin yliopisto heikki.vuorinen@helsinki.fi RUTON LEVINNEISYYS KÄSITYS

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 1 Eläinlääkintöneuvos 3.3.2016 Marjatta Rahkio

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 1 Eläinlääkintöneuvos 3.3.2016 Marjatta Rahkio MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 1 Eläinlääkintöneuvos 3.3.2016 Marjatta Rahkio VALTIONEUVOTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSRISKEIL- TÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri

EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri Leena Räsänen, Evira 7.5.2015 EU:n eläinlääkeasetusehdotus Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinlääkkeistä annettu 10.9.2014 yhdessä lääkerehuasetusehdotuksen

Lisätiedot

VENÄJÄN VIENNISSÄ KÄYTETTÄVÄN TERVEYSTODISTUKSEN TÄYTTÖ- OHJE KOSKIEN MAITOA JA MAITOTUOTTEITA

VENÄJÄN VIENNISSÄ KÄYTETTÄVÄN TERVEYSTODISTUKSEN TÄYTTÖ- OHJE KOSKIEN MAITOA JA MAITOTUOTTEITA Päivämäärä 16.5.2010 1(5) Dnro 651/928/2007 Tämä ohje korvaa samalla diaarinumerolla 26.3.2007 annetun ohjeen. VENÄJÄN VIENNISSÄ KÄYTETTÄVÄN TERVEYSTODISTUKSEN TÄYTTÖ- OHJE KOSKIEN MAITOA JA MAITOTUOTTEITA

Lisätiedot

Tapausesimerkki: Listeria- tapauksen selvittäminen pitkäaikaishoitolaitoksessa

Tapausesimerkki: Listeria- tapauksen selvittäminen pitkäaikaishoitolaitoksessa Tapausesimerkki: Listeria- tapauksen selvittäminen pitkäaikaishoitolaitoksessa Merja Laaksonen hygieniahoitaja VSSHP/Tyks Sairaalahygienia ja infektiontorjunta SHYG 2016 Mikä on listeria ja listerioosi?

Lisätiedot

Teurastettavan hevoseläimen tunnistusasiakirjan tarkastaminen

Teurastettavan hevoseläimen tunnistusasiakirjan tarkastaminen Esittelijä Liisa Kaartinen Sivu/sivut 1 / 17 EVIRAN OHJE Teurastettavan hevoseläimen tunnistusasiakirjan tarkastaminen Esittelijä Liisa Kaartinen Sivu/sivut 2 / 17 Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Määritelmiä...

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015. Hämeen ELY-keskus

Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015. Hämeen ELY-keskus Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015 Hämeen ELY-keskus 1 MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI (naudat, siat, lampaat, vuohet) Yksi täydentävien ehtojen osa-alueista -> valvontaseuraamukset aiheuttavat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.10.2012 COM(2012) 578 final 2012/0280 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen (ETA:n kannalta merkityksellinen

Lisätiedot