Lihan arvostelu ja toimenpiteet punaisen lihan lihantarkastuksen yhteydessä (Eviran ohje LIHA 002/1)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lihan arvostelu ja toimenpiteet punaisen lihan lihantarkastuksen yhteydessä (Eviran ohje LIHA 002/1)"

Transkriptio

1 Lihan arvostelu ja toimenpiteet punaisen lihan lihantarkastuksen yhteydessä (Eviran ohje LIHA 002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

2

3 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 1 / 37 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä Lihan arvostelu ja toimenpiteet lihantarkastuksen yhteydessä Määritelmät... 3 LIITE...4 I YLEISET KÄYSSYYT...5 II YLEISET MUUTOKSET...7 III PAIKALLISET MUUTOKSET IHO JA IHONALAISKUDOS SYDÄN JA VERISUONET HENGITYSELIMET RUOANSULATUSKANAVA MAKSA PERNA MUNUAISET, VIRTSARAKKO SUKUELIMET, UTAREET LIHAKSISTO LUUT, NIVELET VERI IV LOISSAIRAUDET...24 V BAKTEERISAIRAUDET...28 VI VIRUSSAIRAUDET...34 VII MYKOTOKSIKOOSIT...36 VIII PRIONISAIRAUDET...37

4 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 2 / 37 1 Yleistä Elintarviketurvallisuusvirasto Evira antaa tässä ohjeessa suosituksia lihantarkastuksen yhteydessä suoritettavasta kotieläiminä pidettävien nauta- ja kavioeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien lihan arvostelusta ja muista toimenpiteistä lihantarkastuksen yhteydessä. Tätä ohjetta voidaan soveltaa myös poron lihan arvosteluun sekä tarhatun ja luonnonvaraisen riistan lihan paitsi lintujen lihantarkastukseen. Ohjeet eivät ole velvoittavia ja niistä voidaan perustelluista syistä poiketa. 2 Lihan arvostelu ja toimenpiteet lihantarkastuksen yhteydessä Lihantarkastuksessa on noudatettava ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus) sekä lihantarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 38/EEO/2006 (lihantarkastusasetus) vaatimuksia. Punaisen lihan arvostelusta säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvontaasetuksen liitteen I jakson II luvuissa II, III ja V ja jakson IV luvussa IX sekä lihantarkastusasetuksen liitteen 2 luvuissa 1, ja 3. Luonnonvaraisen riistan lihan arvostelusta säädetään lisäksi eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvontaasetuksen liitteen I jakson IV luvun VIII kohdassa B ja lihantarkastusasetuksen liitteen 4 kohdan A luvussa 2. Erityisiä säädöksiä tarhatun riistan ja poron lihan arvostelusta annetaan lihantarkastusasetuksen liitteen 4 kohdan B luvussa 5 ja kohdan C luvussa 8. Edellä mainitut säädökset sisältävät tiettyjen sairauksien ja osten arvostelua koskevat tarkat määräykset. Useiden sairauksien tai osten osalta tarkkoja määräyksiä ei kuitenkaan voida antaa, koska sairauden tai osten laajuus ja vaikutus teuraseläimeen vaihtelee paljon. Sen vuoksi Evira antaa tämän ohjeen liitteessä suosituksia lihantarkastuksen yhteydessä tehtävistä laboratoriotutkimuksista ja lihan arvostelusta myös silloin, kun lihantarkastuksessa epäillään tai todetaan muita kuin asetuksissa mainittuja sairauksia tai oksia. Tässä ohjeessa esitettyjen lihantarkastuslöydösten ohella lihantarkastuksessa voidaan havaita myös muita syitä, jotka johtavat lihan hylkäämiseen tai ehdolliseen hyväksymiseen (ks. liite, osa II kohta 19). Liitteessä on lisäksi viittauksia muihin määräyksiin ja ohjeisiin, jotka on otettava huomioon lihan arvostelussa ja sen yhteydessä suoritettavissa toimenpiteissä. Lihan arvostelu perustuu kokonaiskuvaan, joka perustuu ketjuinformaatioon, ante mortem -tarkastuksen yhteydessä tehtyihin havaintoihin sekä post mortem - tarkastuksen yhteydessä tehtyihin löydöksiin sekä siihen mahdollisesti liittyvien lisätutkimusten tuloksiin. Epäiltäessä tai todettaessa eläintautilain (55/1980) nojalla vastustettavaksi eläintaudiksi määrättyä eläintautia tai a tarttuvaa eläintautia, josta maa tiettävästi on vapaa, on siitä ilmoitettava maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston erikseen määräämällä tavalla. Lisäksi on noudatettava asianomaisen taudin vastustamisesta erikseen annettuja määräyksiä.

5 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 3 / 37 Jos epäillään tai todetaan, että eläinsuojelulakia (247/1996) tai eläinten lääkitsemisestä annettua lakia (617/1997) taikka niiden nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä on rikottu, on niistä ilmoitettava kyseisessä lainsäädännössä edellytetyllä tavalla. 3 Määritelmät Lihantarkastuksen keskeiset termit on määritelty asetuksen (EY) No 853/2006 liitteessä I. Edellä mainitussa liitteessä annetut määritelmät huomioon ottaen tarkoitetaan tässä ohjeessa: 1) lihalla: syötäväksi soveltuvia osia veri mukaan lukien 2) lla: a teurastuksen jälkeen 3) muilla osilla: a tuoretta lihaa kuin n lihaa, mukaan lukien sisäelimet ja veri 4) sisäelimillä: rinta-, vatsa- ja lantio-ontelon elimiä sekä henki- ja ruokatorvea Käsitteellä yleistila tarkoitetaan liitteessä kliinistä ja patologisanatomista kuvaa. Helsingissä, Yksikön johtaja Osmo Mäki-Petäys Ylitarkastaja Satu Salmela

6 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 4 / 37 LIITE Merkkien selitykset HYV (HYV) hyväksytään hyväksytään ehdollisesti hylätään Huomautuksia -sarakkeen maininta ilmoitusvelvollisuudesta tarkoittaa eläintautilainsäädännön edellyttämää ilmoitusvelvollisuutta. Huomautuksia -sarakkeessa on kunkin hylkäyssyyn kohdalla annettu viittauksia sellaisiin lainkohtiin, jotka todennäköisimmin kuhunkin tapaukseen soveltuvat. Tämä tarkoittaa sitä, että lueteltujen lainkohtien soveltuvuus on kussakin tapauksessa aina arvioitava erikseen eikä lainkohtia siten voi sellaisenaan liittää osaksi yksittäisen lihantarkastuspäätöksen sovellettavien oikeusohjeiden luetteloa. Säädökset, joihin viitataan EY 853/2004 EY 854/2004 EY 999/2001 MMMa 134/2006 MMMa 38/EEO/2006 MMMa 24/EEO/2006 MMMa 10/EEO/2004 MMMa 20/EEO/2001 MMMp 1/EEO/2000 MMMa 21/EEO/2001 (I 4 - eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia) (I 5 eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta) (D 56 TSE) (I 15 alkutuotanto) (J 1 lihantarkastus) (J 15 EHEC-tutkimus) (J 17 TSE-tutkimus) (J 40 salmonellavalvonta) (J 56 bakteriologinen tutkimus) (J 57 mikrobilääkeaineiden osoittaminen)

7 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 5 / 37 I YLEISET KÄYSSYYT 1. Lihantarkastuspäätös tehdään yli 3 vuorokautta teurastamisesta 2. Liha on peräisin hätäteurastetusta eläimestä 3. Liha on peräisin erillään teurastetusta tai sairaiden eläinten teurastusosastossa teurastetusta eläimestä 4. Eläin on tuotu teurastamoon tilalta tai alueelta eläinten terveyteen tai kansanterveyteen liittyvien rajoitusten vastaisesti 5. Eläimen merkinnät tai rekisteröinti eivät täytä lainsäädännön vaatimuksia 6. Hevosen tunnistusasiakirja puuttuu tai on lukukelvoton tai sen antamisesta ei ole kulunut 6 kuukautta HYV Sisäelimet hylätään alakohta h) HYV HYV Hätäteurastettujen eläinten lihaa saa käyttää ainoastaan kansallisesti. Tarvittaessa liha hylätään tai hyväksytään ehdollisesti käytettäväksi kuumennettaviin tuotteisiin tai lihavalmisteisiin alakohta 2. a) HYV HYV Tarvittaessa liha hylätään tai hyväksytään ehdollisesti käytettäväksi kuumennettaviin tuotteisiin tai lihavalmisteisiin alakohta 2. b) 854/2004, liite I, jakso II, luku II, kohta 4. a) 38/EEO/2006, liite 2, luku 2 B, kohta b) Toimitaan asetuksen 38/EEO/2006 mukaisesti. 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta 1 38/EEO/2006, liite 2, luku 2 B, kohta a) 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta 1 38/EEO/2006, liite 2, luku 2 B, kohta e)

8 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 6 / Hevosen tunnistusasiakirjaan merkityn tiedon mukaan hevosen teurastaminen elintarvikkeena käytettäväksi on kielletty 8. Eläimelle ei ole tehty ante mortem - tarkastusta 9. Eläin on kuollut ennen teurastusta 10. Asiaankuuluvia tietoja elintarvikeketjusta ei ole saatavilla 24 tunnin kuluttua saapumisesta teurastamoon. 11. Eläimen muille osille ei ole tehty post mortem -tarkastusta 38/EEO/2006, liite 2, luku 2 B, kohta d) kohta a) kohta c) Elintarvikeketjua koskevien säädösten noudattamisesta eri eläinlajeille ks. MMMa 134/2006 ja EY 853/ /2004, liite I, jakso II, luku II, kohta 3 Post mortem tarkastusta ei ole voitu suorittaa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. kohta b)

9 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 7 / 37 II YLEISET MUUTOKSET 1. Yleistynyt tauti - yleistynyt tulehdus / yleisinfektio, joka aiheuttaa tulehdusoksia eri puolilla elimistöä Yleisinfektiossa havaitaan erilaisina yhdistelminä verentungos ssa ja/tai elimissä, petekkiaalisia verenvuotoja herakalvoilla, tulehduspesäkkeitä eri elimissä sekä tulehduseritettä elinten pinnalla. 2. Liha on laittomasti käsitelty dekontaminoivilla aineilla 3. Liha on laittomasti käsitelty ionisoivilla tai UV-säteillä 4. Lihassa on vierasesine 5. Lihan radioaktiivisuus ylittää sallitut tasot 6. Liha on peräisin pistokohdan alueelta Diagnoosi perustuu ante- ja post mortem -löydöksiin ja tarvittaessa suoritettuun bakteriologiseen tutkimukseen (ks. MMMp 1/EEO/2000). Käsitellyt hylätään. kohta l) Käsitellyt hylätään. kohta m) HYV HYV Luonnonvaraisen riistan metsästyksessä käytettyä materiaalia (hauleja tms.) sisältävää lihaa ei tarvitse hylätä, jos lihassa ei havaita oksia. kohta n) ja u) Sallitut tasot ylittävät hylätään. kohta o) HYV HYV Muuttuneet hylätään. kohta d)

10 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 8 / Jäämiä tai vieraita aineita yli asetettujen raja-arvojen a) Lääkejäämiä yli asetettujen raja arvojen b) Mikrobilääkejäämiä osoitettu mikrobiologisella menetelmällä - estovyöhyke 2 mm - estovyöhyke > 2 mm c) Muita vieraita aineita kuin lääkejäämiä yli asetettujen rajaarvojen. Eläin on teurastettu eläimelle annetun lääkkeen varoajan aikana. Toimitaan asetuksen 38/EEO/2006 mukaisesti. Diagnoosi: Evira. HYV HYV kohta i) ja u) 38/EEO/2006, liite 2, luku 3 kohta 3.1. alakohta m) Toimitaan asetusten 21/EEO/2001 ja 38/EEO/2006 mukaisesti. kohta i) ja u) 38/EEO/2006, liite 2, luku 3 kohta 3.1. alakohta k) ja l) Torjunta-aineet, raskasmetallit yms. Diagnoosi: Evira. Maksa ja munuaiset hylätään, jos on perusteltua syytä epäillä, että niihin on kertynyt raja-arvot ylittäviä määriä raskasmetalleja. Hevosen maksa ja munuaiset hylätään aina samoin kuin yli neljävuotiaiden nautojen munuaiset. Yli vuoden ikäisen hirvi maksa ja munuaiset sekä hylkeen kaikki sisäelimet sekä nahanalainen ja vatsaontelon rasva samoin kuin luonnonvaraisten jänisten ja kanien munuaiset hylätään aina. kohta i), k) tai u) 3.1. alakohta i) ja j) 38/EEO/2006, liite 4, luku A. 2.

11 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 9 / Käytetty kiellettyjä aineita Lihassa todetaan kiellettyjen aineiden jäämiä tai liha on peräisin eläimestä, jota on hoidettu kielletyillä aineilla säädösten vastaisesti. Ks. myös eläinten lääkitsemistä koskevat säädökset. kohta j) ja u) 3.1. alakohta n) 9. Vieras haju Tarvittaessa keittokoe. - selvä tai voimakas vieras haju (sukupuolihaju, asetoni tms.) 10. Vieras maku - selvä tai voimakas vieras maku Sellaisten karjujen, salakarjujen ja kaksineuvoisten sikojen ja, joissa ei ole voimakasta sukupuolihajua, hyväksytään lihavalmisteisiin. Liha voidaan kuitenkin hyväksyä ilman ehtoja, jos n paino on alle 80 kg tai jos se tutkitaan Eviran hyväksymällä menetelmällä ja todetaan, ettei siinä ole karjun hajua. kohta p) ja u) 3.1. ala sekä kohta 3.2. alakohta 2. c) kohta p) ja u) 3.1. ala 11. Vieras väri Ks. myös porfyria, osa V, kohta kohta p) a) yleinen ikterus Keittokoe. voimakas lievä HYV HYV

12 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 10 / 37 b) melanoosi yleinen, ei puhdistettavissa tapaukset c) muu laajalle levinnyt värinos 12. Kuihtuminen, cachexia HYV HYV Esim. eräissä myrkytyksissä: CO (lohenpunainen) tai nitraatti (ruskea). Kuihtuminen patologisanatomisessa mielessä, jolloin rasvakudos häviää ja kehittyy seroosi atrofia lähinnä sydämen rasvakudoksessa ja mahdollisesti luuytimessä. Lihaksistoltaan eläin on huomattavan laiha. 13. Pitkälle kehittynyt anemia, yleinen ödeemi ja yleiset verenkiertohäiriöt tai verinen kohta q) kohta p) - verinen Epätäydellisestä verenlaskusta johtuva voimakkaasti verinen hylätään. 14. Paiseet a) n eri osissa on useita paiseita tai todetaan voimakas tulehdusos sekä tuoreita kapseloitumattomia paiseita tai infarkteja kohta t) Todettaessa hännänpurenta on paiseiden esiintymiseen kiinnitettävä lihantarkastuksessa erityistä huomiota. Jos lihaa ei hylätä patologisanatomisten löydösten tai muiden tutkimustulosten perusteella ja on syytä epäillä yleisinfektioa, tulee suorittaa bakteriologinen tutkimus. Ks. MMMa nro 38/EEO/2006.

13 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 11 / 37 b) paiseet ovat hyvin rajoittuneet ja kapseloituneet eikä yleistila ole tunut 15. Kasvaimet a) yleistynyt (malignisti käyttäytyvä kasvain, kasvainkudosta useissa kohdin a ja muita osia) HYV HYV Normaalia laajempi imusolmukkeiden tarkastus ja epävarmoissa tapauksissa histologinen tutkimus. Välitön ilmoitusvelvollisuus tarttuvassa naudan leukoosissa. Epäiltäessä naudan leukoosia verinäyte sekä kudosnäyte 10 % formaliinissa. Diagnoosi: Evira. Kimohevosten lavanalaiset lihakset ja tarvittaessa myös sisäpuoliset reisilihakset tutkitaan. b) tapaukset (rajoittuneet kasvaimet, jotka voidaan poistaa) 16. Liian nuorena teurastettu eläin 3.1. alakohta e) HYV HYV Liha, joka on peräisin alle 7 päivän ikäisenä teurastetusta eläimestä on hylättävä. Ks. myös eläinsuojelumääräykset. kohta c) 17. Likaantuminen kohta s) a) yleinen, voimakas b) tapaukset HYV HYV

14 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 12 / Yleistynyt lymfadeniitti Eri puolilla a suurentuneita imusolmukkeita, joissa voi näkyä tulehduspesäkkeitä. Vrt. kasvaimet, osa II, kohta alakohta b) 19. Muu syy Liha voidaan hylätä jos se voi olla riski kansanterveydelle tai eläinten terveydelle tai se ei jostain muusta syystä sovellu ihmisravinnoksi. Liha voidaan tarvittaessa hyväksyä ehdollisesti tarkastuseläinlääkärin katsoessa sen olevan sellaista, ettei se sellaisenaan sovellu normaaliin kulutukseen alakohta 2. d)

15 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 13 / 37 III PAIKALLISET MUUTOKSET 1. IHO JA IHONALAISKUDOS 1.1. Paikalliset vauriot ilman yleistilan osta (punoitus, ihottuma, ruhjeet ja ns. lantahautumat, tuoreet infektoitumattomat tai paranevat haavat, arvet) HYV HYV 1.2. Laajat traumaattiset tai tulehtuneet okset (flegmonit, nekroosit, märkärupi, palovammat yms.) a) rajoittumattomat okset, joiden yhteydessä todetaan embolisia abskesseja b) tapaukset HYV HYV Bakteriologinen tutkimus. 2. SYDÄN JA VERISUONET 2.1. Traumaattinen perikardiitti a) nekroottinen tai märkäinen tulehdus, jossa on runsaasti tulehduseritettä ja voimakkaita verenkiertohäiriöitä

16 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 14 / 37 b) tapaukset HYV HYV Keittokoe ja tarvittaessa bakteriologinen tutkimus Muut perikardiitit a) akuutti tai subakuutti serofibrinoosi tai fibrinopurulentti tulehdus ja merkkejä yleisinfektiosta b) krooninen, jossa yleistila ei ole tunut 2.3. Myokardiitti, myodegeneraatio yleistila ei ole tunut HYV HYV HYV HYV 2.4. Endokardiitti Ks. myös sikaruusu, osa V, kohta 8. a) fibrinopurulentti tulehdus, jonka yhteydessä on akuutteja embolisia abskesseja, infarkteja tai muita verenkiertohäiriöitä tai u) b) tapaukset (HYV) (HYV) Bakteriologinen tutkimus. Huom! viljelytekniikka Erysipelothrixin varalta. sekä kohta 3.2. alakohta 2 d) 2.5. Arteriitti, periarteriitti oksia n eri puolilla olevissa verisuonissa

17 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 15 / Vena cavan tromboosi naudalla a) tuoreita embolisia oksia (maksaabskessit, abskesseja ja infarkteja keuhkoissa) b) tapaukset HYV HYV 3. HENGITYSELIMET 3.1. Riniitti Sian aivastustauti 3.2. Atelektaasi, emfyseema, melanoosi ja rehuaspiraatio sekä hyperemia ja ödeemi, ja vastaavat okset tumaton yleistila HYV HYV Ilmoitusvelvollisuus sian aivastustaudissa. HYV HYV kohta p) ja/tai u) 3.3. Pneumonia Ilmoitusvelvollisuus porsasyskäepäilyssä tai A. pleuropneumoniae tapauksissa. a) akuutti tai subakuutti fibrinoosi/purulentti/ abskedoiva/embolinen/ nekrotisoiva/gangrenoosi pneumonia, bronkopneumonia sekä aspiraatiopneumonia voimakas tulehdus ja merkkejä yleisinfektiosta b) kapseloituneet abskessit ja nekroosit ym. tapaukset, joissa ei ole merkkejä yleisinfektiosta HYV HYV Tarvittaessa bakteriologinen tutkimus.

18 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 16 / 37 c) krooninen katarraalispurulentti tai interstitielli pneumonia tumaton yleistila 3.4. Pleuriitti a) fibrinoosi, serofibrinoosi tai purulentti, jossa on merkkejä yleisinfektiosta b) kroonisia sidekudosmuodostumia, adherensseja HYV HYV Esim. epäillyt / todetut virusten, mykoplasmojen tai allergioiden aiheuttamat pneumoniat. HYV HYV Pleura parietale poistetaan tarvittaessa. 4. RUOANSULATUS- KANAVA 4.1. Gastroenteriitti Ks. salmonelloosi, osa V, kohta 6. a) akuutti hemorraginen, fibrinoosi tai nekrotisoiva ym. voimakas tulehdus ja merkkejä yleisinfektiosta tapaukset HYV HYV Tarvittaessa keittokoe tai bakteriologinen tutkimus.

19 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 17 / 37 b) krooninen ei laihtumista eikä muita oksia yleistilassa 4.2. Muut suolistookset a) voimakas ileus, selvä vieras haju, voimakkaita verenkiertohäiriöitä tai merkkejä yleisinfektiosta HYV HYV kohta p), f) tai u) b) tapaukset HYV HYV Tarvittaessa keittokoe tai bakteriologinen tutkimus Rasvakudosnekroosi 4.4. Peritoniitti a) akuutti yleistynyt tulehdus ja merkkejä yleisinfektiosta b) rajoittunut fibrinoosi peritoniitti, paikalliset abskessit ja adherenssit HYV HYV Voimakkaissa oksissa keittokoe. HYV HYV Tarvittaessa keittokoe tai bakteriologinen tutkimus. 5. MAKSA 5.1. Teleangiektasia, melanoosi voimakas HYV HYV

20 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 18 / Cholangiitti HYV HYV 5.3. Amyloidoosi HYV HYV Yleensä todetaan jokin krooninen tulehdussairaus esim. mastiitti tai retikuliitti. Tarvittaessa keittokoe Maksan rasvoittuminen a) voimakas rasvoittuminen kohta p) ja u) kohta p) ja u) HYV HYV Maksa on väriltään kellertävä tai keltainen ja koostumukseltaan haurastunut ja mureneva. Patologisen rasvoittumisen (rasvarappeuma) yhteydessä havaitaan yleensä yleistilan oksia, koska rappeutuma on usein krooninen (laihtuminen, vieras haju ja mahdollisesti vieras väri: ruskea väri methemoglobinemiassa ja keltainen ikteruksessa). Havaittaessa oksia yleistilassa hylätään tarvittaessa koko ja. Keittokoe. b) lievä rasvoittuminen HYV HYV HYV

21 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 19 / Abskessit, nekroosit a) tuoreet emboliset abskessit / infarktit tai lukuisia miliaareja nekrooseja ja merkkejä yleisinfektiosta b) hyvin kapseloituneet HYV HYV c) ns. sahanpurumaksa, yleistila tumaton 5.6. Maksakirroosi a) oksia yleistilassa (voimakas ikterus, voimakas ascites, selvä vieras haju yms.) HYV HYV Maksassa epätarkkarajaisia vaaleita pesäkkeitä. kohta p) b) tapaukset HYV HYV Tarvittaessa keittokoe tai bakteriologinen tutkimus Loisten aiheuttamat okset Ks. Loissairaudet, osa IV. kohta h) 6. PERNA 6.1. Pernan kiertymä HYV HYV Havaittaessa oksia pernassa ks. myös pernarutto, osa V, kohta 1.

22 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 20 / MUNUAISET, VIRTSARAKKO 7.1. Kystat, munuaiskivet, hydronefroosi - yleistila tumaton 7.2. Akuutti embolinen nefriitti ja akuutit infarktit munuaisissa sekä yleistilan oksia 7.3. Nefriitti, pyelonefriitti, nefroosi a) toksemian tai uremian merkkejä b) akuutti nefriitti, ei merkkejä yleisinfektiosta c) krooninen interstitielli yms. yleistila ei ole tunut HYV HYV Bilateraalisessa voimakkaassa hydronefroosissa keittokoe. kohta p) ja u) Ensisijainen tulehdusos on tavallisesti muualla kuin munuaisissa (esim. hännänpurenta). Tarvittaessa bakteriologinen tutkimus. tai u) HYV HYV Tarvittaessa keittokoe. HYV HYV Esim. valkotäplämunuainen. Tarvittaessa keittokoe. d) amyloidoosi HYV HYV Keittokoe. kohta p) ja u) e) tapaukset HYV HYV Tarvittaessa bakteriologinen tutkimus.

23 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 21 / Kystiitti HYV HYV Tarvittaessa keittokoe. 8. SUKUELIMET, UTAREET 8.1. Metriitti a) akuutti voimakas puruluentti, nekroottinen tai septinen metriitti ja merkkejä yleisinfektiosta b) krooninen metriitti, pyometra, maseroituneet tai muumioituneet sikiöt 8.2. Synnytykseen liittyvät tilat (dystokia, prolapsi, torsio, ruptura, jälkeisten jääminen) a) tulehdusoksia (akuutti voimakas metriitti tai peritoniitti ja merkkejä yleisinfektiosta) HYV HYV Keittokoe tai bakteriologinen tutkimus. Ks. myös eläinsuojelusäädökset. b) tapaukset HYV HYV Tarvittaessa keittokoe tai bakteriologinen tutkimus Mastiitti a) septinen, voimakas, akuutti, purulentti tai gangrenoosi ja merkkejä yleisinfektiosta

24 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 22 / 37 b) krooninen katarraalinen, purulentti tai abskedoiva, jossa yleistila ei ole tunut HYV HYV Tarvittaessa bakteriologinen tutkimus tai keittokoe. 9. LIHAKSISTO 9.1. PSE Lopullinen arvostelu vuorokausi teurastuksen jälkeen. kohta p) a) voimakkaat, laajat okset, ödeemia b) tapaukset (HYV) (HYV) 3.2. alakohta 2 d) 9.2. Lihasrappeuma (NMD) a) voimakkaat, laajat okset Lihakset voimakkaan vaaleankirjavat ja kroonisissa tapauksissa sidekudosmaiset. kohta p) b) tapaukset HYV HYV 9.3. Myosiitti: eosinofiilinen yms. a) voimakkaat, laajat okset b) tapaukset HYV HYV 10. LUUT, NIVELET Fraktuurat a) avomurtumat HYV HYV Bakteriologinen tutkimus.

25 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 23 / 37 b) murtumat HYV HYV Osteomyeliitti, spondyliitti a) akuutti hematogeeninen tulehdus ja merkkejä yleisinfektiosta b) okset paikallisia ja rajoittuneita Esim. sian hännänpurentojen yhteydessä. HYV HYV Tarvittaessa bakteriologinen tutkimus Artriitti a) akuutti tai krooninen serofibrinoosi tai fibrinopurulentti moniniveltulehdus Havaittaessa merkkejä yleisinfektiosta hylätään koko ja. Vähintään kolmessa raajassa ja isoissa nivelissä. Isoiksi niveliksi luetaan polvi-, lonkka-, olka- ja kyynärnivelet. (Esim. molemmat polvinivelet ja yksi kyynärnivel tai molemmat kyynärnivelet ja polvi.) Moniniveltulehduksena hylätään myös, jos tulehdus on kahdessa raajassa useissa isoissa nivelissä (esim. molemmat polvet ja molemmat lonkat) sekä todetaan oksia yleistilassa. yksittäiset nivelet HYV HYV Yksi iso nivel tai useita pieniä niveliä. Nivel poistetaan siten, ettei nivelen sisältö kontaminoi lihaa.

26 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 24 / 37 b) krooninen seroosi tulehdus yksittäisissä tai useissa nivelissä yleistila tumaton Artroosi, osteokondroosi Pigmenttihäiriöt Porfyria HYV HYV HYV HYV HYV HYV Luut hylätään. kohta p) ja u) 11. VERI Hylätyn veri Veri hylätään verierä, johon hylätyn veri kuuluu, hylätään. kohta t) IV LOISSAIRAUDET 1. Trikinoosi Ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira Ks. MMMa 38/EEO/2001. positiivista sian a tai sivutuotteita ei saada selville kohta e) 854/2004, liite I, jakso IV, luku IX, kohta C (HYV) (HYV) Jos positiivista a tai muita osia ei saada selville, pakastetaan tai kuumennetaan kaikki samaan positiiviseen digestiomenetelmällä tutkittuun erään kuuluvat t ja sekä sivutuotteet asetuksen 38/EEO/2001 mukaisesti alakohta 1 d)

27 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 25 / Kystikerkoosi Varmistus: Evira a) Taenia saginata (Cysticercus bovis) tai Taenia solium (C. cellulosae) yleistynyt infektio Ilmoitusvelvollisuus. Yleistynyt infektio: eläviä tai kuolleita loisia todetaan eri puolille a tehdyissä lihasviilloissa tai liha on huomattavan vetistä. kohta e) 854/2004, liite I, jakso IV, luku IX, kohta B lievä infektio (HYV) (HYV) Lievä infektio: vain yksi elävä tai joitakin eläviä tai kuolleita loisia todetaan. Ruho ja hyväksytään pakastuksen jälkeen (lämpötila lihan sisäosissa on ollut -10 ºC vähintään 10 päivän ajan). Muuttuneet hylätään. b) Taenia hydatigena (C. tenuicollis) 3. Ekinokokkoosi Echinococcus granulosus kohta h) 854/2004, liite I, jakso IV, luku IX, kohta B HYV HYV Elin hylätään, jos loisia on runsaasti. kohta h) HYV HYV Välitön ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira. kohta e) ja u)

28 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 26 / Distomatoosi Ilmoitusvelvollisuus. a) Fasciola hepatica b) Dicrocoelicum dendriticum HYV HYV HYV HYV kohta h) ja u) 5. Mahalaukun ja suoliston loiset tumaton yleistila 6. Keuhkomadot tumaton yleistila HYV HYV kohta h) ja u) HYV HYV Ilmoitusvelvollisuus naudan keuhkomadossa. kohta h) ja u) 7. Hevosen strongyloosi S. vulgaris 8. Poron Setaria tundra tartunta HYV HYV kohta h) ja u) HYV HYV Jos tunut yleistila hylätään koko. kohta h) ja u)

29 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 27 / Loisten aiheuttamat okset (arvet ja granuloomat) a) runsaasti oksia HYV HYV b) lievä os HYV HYV Maksat puhdistetaan enintään viidellä viillolla. 10. Parafilarioosi Parafilaria bovicola a) laajat, syvälle ulottuvat okset b) pinnalliset, rajoittuneet okset 11. Kapi Sarcoptes scabiei 12. Piroplasmoosi (Babesioosi) Babesia divergens ei lihasoksia 13. Sarkosporidioosi Sarcocystis spp. a) voimakas infektio, okset makroskooppisesti havaittavissa Välitön ilmoitusvelvollisuus. kohta h) HYV HYV HYV HYV Ilmoitusvelvollisuus. kohta h) ja u) HYV Ilmoitusvelvollisuus. Veri hylätään. Vrt. hemoglobinuria, ikterus. kohta h) ja t) kohta h) b) lievä infektio HYV HYV

30 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 28 / 37 V BAKTEERISAIRAUDET 1. Pernarutto, anthrax Bacillus anthracis 2. Ritinärutto Clostridium chauvoei 3. Kaasukuolio, maligni ödeemi Clostridium septicum 4. Botulismi Clostridium botulinum 5. Jäykkäkouristus, tetanus Clostridium tetani Käsittelyriski. Hylkääminen ante mortem tarkastuksen perusteella. Tautia epäiltäessä on tehtävä mikroskooppinen tutkimus. Jos eläin on kuitenkin teurastettu, on teurastamo puhdistettava ja desinfioitava välittömästi. Välitön ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira. 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta 4 kohta e) ja u) 3.1. alakohta b) Välitön ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira alakohta b) Ilmoitusvelvollisuus. Hylätään ante mortem tarkastuksen perusteella. 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta alakohta b) Hylätään ante mortem tarkastuksen perusteella. 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta alakohta b)

31 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 29 / Salmonelloosi Ks. MMMa nro 20/EEO/2001 ja MMMa nro 38/EEO/2006. Ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira. a) salmonelloosi, kliinisesti sairas eläin Hylätään ante mortem tarkastuksen perusteella, ei saa tuoda teurastamoon tai pienteurastamoon. b) kliinisesti terve eläin, jonka tuotantotilalla otetussa ulostenäytteessä on todettu salmonella c) post mortem tarkastuksen yhteydessä tehdyssä bakteriologisessa tutkimuksessa todettu salmonella: steriilisti lihaksen sisältä otetusta näytteestä todettu muusta näytteestä todettu 7. EHEC Enterohemorraaginen E.coli kliinisesti terve eläin, n pintanäytteestä todettu 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta alakohta c) (HYV) (HYV) Kuumennus +70ºC alakohta 1 a) (HYV) (HYV) Kuumennus +70ºC alakohta 1 b) Ks. MMMa 24/EEO/2006 ja Eviran ym. ohje: EHEC-bakteerin torjunta nautatiloilla ja teurastamoissa. (HYV) (HYV) Kuumennus +70ºC alakohta 1 c)

32 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 30 / Sikaruusu Erysipelothrix rhusiopathiae a) akuutti voimakas eryteema tai krooninen ihonekroosi b) lievät tai epäselvät ihookset sikaruusubakteeri osoitettu bakteriologisessa tutkimuksessa sikaruusubakteeria ei todettu c) krooninen, jossa on valvulaarinen endokardiitti ja tuoreita infarkteja munuaisissa d) krooninen, jossa on endokardiitti tai artriitti sikaruusubakteeri osoitettu bakteriologisessa tutkimuksessa sikaruusubakteeria ei todettu Ilmoitusvelvollisuus. Käsittelyriski. Hylätään ante mortem tarkastuksen perusteella. 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta alakohta d) i. Bakteriologinen tutkimus alakohta d) ii. HYV HYV Bakteriologinen tutkimus. (lisänäytteenä on syytä viljellä munuainen tai imusolmuke). Vrt. endokardiitti, spondyliitti, artriitti. HYV HYV Bakteriologinen tutkimus.

33 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 31 / Listerioosi Listeria monocytogenes keskushermostomuoto 10. Leptospiroosi Leptospira interrogans 11. Tuberkuloosi, mykobakterioosi a) Mycobacterium tuberculosis ja bovis huomattavat okset, oksia useissa elimissä, oksia yleistilassa b) Mycobacterium avium tai atyyppiset mykobakteerit - huomattavat okset, oksia useissa elimissä, oksia yleistilassa Käsittelyriski. Ilmoitusvelvollisuus. Pää lähetetään Eviraan. 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta alakohta b) Käsittelyriski. Välitön ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira. 854/2004, liite I, jakso II, luku III, kohta 4 kohta e) ja u) 3.1. alakohta a) Tuberkuloosi (M. tuberculosis ja bovis): välitön ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira. kohta e) 854/2004, liite I, jakso IV, luku IX, kohta E Atyyppiset mykobakteerit: ilmoitusvelvollisuus. Varmistus tarvittaessa: Evira. M. avium intracellulare infektio on yleinen hevosella ja sialla. Muutos muistuttaa lymfoomaa tai white spot osta. Sialla oksia yleensä vain leuanalus- tai suolilieveimusolmukkeissa sekä maksassa.

34 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 32 / 37 pleuran tai peritoneumin mykobakterioosi sian elinmykobakterioosi maksassa mykobakterioosioksia sikojen leuanalus- tai suolilieveimusolmukkeissa c) paratuberkuloosi Mycobacterium avium spp. paratuberculosis - ei oksia yleistilassa (HYV) HYV HYV (HYV) HYV HYV Rintakehä ja vatsanpeite hylätään. Myös ko. elinimusolmukkeet hylätään alakohta 2. d) ja/tai HYV HYV Ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira Lammas, vuohi, nauta, muilla lajeilla harvinainen. Makroskooppiset okset selvät vain naudan suolistossa. 12. Nekrobasilloosi Fusobacterium necrophorum a) oksia useissa elimissä kohta e) ja u) Tarvittaessa bakteriologinen tutkimus. b) paikallinen HYV HYV

35 Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 33 / Pääntauti (Strangles) Streptococcus equi krooninen, hyvin rajoittunut 14. Aktinobasilloosi ja aktinomykoosi HYV HYV Ilmoitusvelvollisuus. Ilmoitusvelvollisuus. A. pleuropneumoniae, ks. osa III, kohta 3.3. a) yleistynyt 3.1. alakohta b) b) tapaukset HYV HYV 15. Luomistauti, bruselloosi Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella, ovis, Brucella suis a) akuutti bruselloosi Käsittelyriski. Välitön ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira. kohta e) 854/2004, liite I, jakso IV, luku IX, kohta F b) positiivinen tai epäselvä bruselloosireaktio 16. Räkätauti (Glanders) Burkholderia mallei HYV HYV Utareet, sukuelimet ja veri hylätään. Käsittelyriski. Välitön ilmoitusvelvollisuus. Varmistus: Evira. kohta e) 854/2004, liite I, jakso IV, luku IX, kohta D 3.1. alakohta b)

Hevosten lääkitysopas

Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 155090/1 Hevosten lääkitysopas Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 15509/1 Eviran ohje 15509/1 Käyttöönotto 11/2009 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö

Lisätiedot

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Eviran julkaisuja 3/2009 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 3/2009 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:9 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:9 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:9 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 6.3.2002

Lisätiedot

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa AVI-EVIRA NEUVOTTELUPÄIVÄT Evira Nina Kaario, ylitarkastaja, ELL Ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto/Hygieniayksikkö/Laitosjaosto

Lisätiedot

Kohdassa 1 on tarvittavan yleiskuvan luomiseksi selostettu PRRS- taudin yleistä taudinkuvaa ja leviämistä.

Kohdassa 1 on tarvittavan yleiskuvan luomiseksi selostettu PRRS- taudin yleistä taudinkuvaa ja leviämistä. D 80 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto PÄÄTÖS nro 18/EEO/1998 Päivämäärä 5.11.1998 Dnro 743/50-98 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.11.1998 - toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa

Lisätiedot

Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta

Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 23 Ohje

Lisätiedot

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999)

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999) D 68 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Asetus nro 15/EEO/2001 Päivämäärä 13.6.2001 Dnro 1718/00/2000 Voimaantulo- ja voimassaoloaika -toistaiseksi Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

Eviran ohje 16024/1. Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys

Eviran ohje 16024/1. Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys Eviran ohje 16024/1 Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 MÄÄRITELMÄT... 2 3 LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 4 NAUDANLIHAN MERKITSEMINEN

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2008/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä

Lisätiedot

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Eviran ohje 16034/1 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Taina Lehdonkivi Sivu/sivut 1 / 25 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta 2 SISÄLLYSLUETTELO Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta... 1 1. Johdanto... 4 2. Elintarviketurvallisuuteen

Lisätiedot

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta Eviran ohje 16023/3 Kalastustuotteiden valvonta Vastuuhenkilö Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Määritelmät... 3 3 Lainsäädäntöä... 4 4 Ohjeita... 5 5 Aistinvarainen laatu... 6 6

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten lääkitsemisestä, laiksi lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja laiksi rikoslain 44 luvun 5 :n 2 momentin muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

PIENTEURASTAMON PERUSTAMINEN

PIENTEURASTAMON PERUSTAMINEN PIENTEURASTAMON PERUSTAMINEN Tapaus: Opetusmaatilan kuivurirakennus Karoliina Jylhä Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Luonnonvara- ja ympäristöala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Eviran ohje 16045/1 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Sivu/sivut 1 / 16 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta Kasvintuotantotilat

Lisätiedot

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/EEO/2008 Päivämäärä Dnro 16.12.2008 2841/01/2008 Voimaantulo 1.1.2009 Valtuutussäännökset Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta (29/2000) 10 Rehulaki (86/2008)

Lisätiedot

EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN OPAS (EPIG)

EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN OPAS (EPIG) Association de l Aviculture, de l Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l Union Européenne euroopan maanviljelijät euroopan maatalousosuuskunnat EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN

Lisätiedot

ELÄINKULJETTAJA KOULUTUS 2009

ELÄINKULJETTAJA KOULUTUS 2009 Kaikki eläinkuljetukset Osa 1 Laki eläinten kuljetuksesta 1429/2006 Osa 2 Otteita eläinsuojelulaista ja eläinsuojeluasetuksesta Sivu 1 1429/2006 Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 Laki eläinten

Lisätiedot

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN Anna-Liisa Mannermaa, PRIK-palvelut, Oulu, 2007 Vesiviljelylaitosten terveydenhuolto projekti Hanke on osittain Euroopan yhteisön Kalatalouden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä helmikuuta 2008 annetun rehulain (86/2008) nojalla: 1 luku

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 11.3.2008 KOM(2008) 93 lopullinen 2006/0136 (COD) Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (komission

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 20.2.2002

Lisätiedot

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje 1028/1 Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 36 Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot